ELECCIONES GENERALES 2016 DISTRIBUCiÓN DE VOTOS

Anuncio
EMBAJADA DE ESPAÑA
SINGAPUR
MINIS RIO
DE ASUN TOS EXTERI ORES
Y DE COOPERACi ÓN
ELECCIONES GENERALES 2016
DISTRIBUCiÓN DE VOTOS TOTALES RECIBIDOS
VOTO
VOTO
POR
EN
CORREO URNA
TOTAL
VOTOS
CCAA
Junta Electoral
Provincial
Andalucia
ALME RiA
O
3
3
CADIZ
1
3
4
CÓ RDOBA
o
3
3
GRANADA
3
2
5
HUELVA
O
O
O
JAÉN
O
1
'1
4
7
11
SEVILLA
O
10
10
HUESCA
O
1
1
TERUEL
O
O
O
ZARAGOZA
1
2
3
M LAGA
Aragón
r--
Asturias
ASTURI AS
1
11
12
Canarias
PALMAS (LAS )
SANTA CRUZ DE
TENER1FE
O
5
5
O
1
1
Cantabria
CANTABRIA
O
4
4
Castilla y eón
Castilla -La Mancha
Cataluña
Ceuta
Comunidad Valenciana
Extremadura
AVI LA
O
1
1
BU RGOS
O
O
O
LEÓN
O
2
2
PALENC IA
O
1
1
SALAMANCA
O
1
1
SEGOVIA
O
1
1
SORIA
O
O
O
VALLA DOUD
1
5
6
ZAMORA
O
O
O
O
A BACETE
O
O
CIUDAD REAL
O
O
O
CU ENCA
O
O
O
GUADALAJARA
2
1
3
TOLEDO
O
1
1
BARC ELONA
7
37
44
GIRONA
O
O
O
LLEIDA
3
2
5
TARRAGONA
O
O
O
CEUTA
O
O
O
ALl CAN TE/ALACANT
O
4
4
CASTELLÓ NICASTELLÓ
O
0 _
O
VALENC IANP.LENCIA
2
5
7
BADAJOZ
O
O
O
CACERES
O
O
O
EMBAJADA DE ESPAÑA
SINGAPUR
MIN ISTER IO
DE AS UNTOS EXTER IO RES
Y DE COOPERACiÓN
Gallcla
CORUÑA (Al
1
1
2
O
LUGO
O
O
OURENSE
O
2
2
PONTEVEDRA
O
9
9
Islas Baleares
BALEAR S (I LLES )
2
1
3
La Rloja
RIOJA (LA)
1
1
2
Mad rid
MADRID
5
76
81
Melilla
MELl LLA
O
O
O
Murcia
MURCIA
4
5
9
Navarra
NAVARRA
2
1
3
Pa is Vasco
ARABA/ÁLAVA
O
1
1
GIPUZKOA
O
5
5
BIZKAIA
1
2
3
41
218
259
Desconocido
Total
1­
I
O
Descargar