Informació pública de la declaració d`interés comunitari per a una

Anuncio
Num. 7846 / 08.08.2016
Conselleria d’Habitatge,
Obres Públiques i Vertebració del Territori
22954
Conselleria de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebración del Territorio
Informació pública de la declaració d’interés comunitari
per a una atribució d’ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, relativa a un centre de tractament i descontaminació de vehicles al final de la seua vida útil, al terme municipal de Petrer, ubicat al polígon 26, parcel·les 153, 164,
212 i 213. Expedient número DIC 14/0348. [2016/5895]
Información pública de la declaración de interés comunitario para una atribución de uso y aprovechamiento en
suelo no urbanizable, relativa a centro de tratamiento y
descontaminación de vehículos al final de su vida últil, en
el término municipal de Petrer, ubicado en polígono 26,
parcelas 153, 164, 212 y 213. Expediente número DIC
14/0348. [2016/5895]
Atés que s’ha admés a tràmit, d’acord amb el que estableix la Llei
5/2014 de la Generalitat, de 25 de juliol, d’Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge, l’expedient DIC-14/0348, promogut per Pedro
Campayo del Rey, per a un centre de tractament i descontaminació de
vehicles al final de la seua vida útil, ubicat al polígon 26, parcel·les 153,
164, 212 i 213, del terme municipal de Petrer, per mitjà del present edicte se sotmet a informació pública l’expedient, durant el termini de 20
dies hàbils des de la seua publicació, dins del qual pot ser examinat el
projecte esmentat en el Servei Territorial d’Urbanisme d’Alacant, situat
a l’Avinguda d’Aguilera, núm. 1, 5a planta d’aquesta capital.
Habiéndose admitido a trámite, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, el expediente DIC-14/0348, promovido por
Pedro Campayo del Rey, para centro de tratamiento y descontaminación
de vehículos al final de su vida útil, ubicado en polígono 26, parcelas
153, 164, 212 y 213, del término municipal de Petrer, por medio del
presente edicto se somete a información pública el expediente, durante
el plazo de 20 días hábiles desde la publicación del presente, dentro del
cual puede ser examinado el citado proyecto en el Servicio Territorial
de Urbanismo de Alicante, sito en la avenida de Aguilera, núm. 1, 5.ª
planta, de esta capital.
Alacant, 15 de juny de 2016.‒ El director general d’Ordenació del
Territori, Urbanisme i Paisatge: J. Lluís Ferrando i Calatayud.
Alicante, 15 de junio de 2016.‒ El director general de Ordenación
del Territorio, Urbanismo y Paisaje: J. Lluís Ferrando i Calatayud.
Descargar