RESUM RESUMEN ABSTRACT

Anuncio
Aplicació del procés d’osmosi inversa al tractament d’aigua de mar. Estudi tècnic i econòmic
RESUM
L’aigua és essencial per la vida dels éssers vius i en un planeta en continu
desenvolupament, la disponibilitat d’aigua apte pel consum humà resulta cada
vegada més complicada. Una possible solució per combatre l’escassetat d’aigua
dolça consisteix en aprofitar l’aigua dels mars i els oceans. En aquest projecte, es
farà un estudi de les diferents tècniques de dessalinització existents posant un
especial èmfasi a la tecnologia de l’osmosi inversa.
El projecte es complementarà amb l’estudi tècnic d’una planta dessalinitzadora
d’aigua de mar que funcionarà amb la tecnologia de l’osmosi inversa i que tindrà
una capacitat de dessalació de 500 m3/dia. En l’estudi tècnic s’analitzaran i es
descriuran les diferents etapes i tractaments pels que passa l’aigua des de que és
captada fins a que se l’hi extreuen les sals.
Finalment, es conclourà el projecte fent un estudi econòmic dels costos
d’explotació i de capital de la planta dissenyada.
RESUMEN
El agua es esencial por la vida de los seres vivos y en un planeta en continuo
desarrollo, la disponibilidad de agua apta para el consumo humano resulta cada
vez más complicada. Una posible solución para combatir la escasead de agua
dulce consiste en aprovechar el agua de los mares y los océanos. En este
proyecto, se hará un estudio de las diferentes técnicas de desalación existentes
prestando una especial atención a la tecnología de la osmosis inversa.
El proyecto se complementará con el estudio técnico de una planta
desalinizadora de agua de mar que funcionará con la tecnología de la osmosis
inversa y que tendrá una capacidad de desalación de 500 m3/día. En el estudio
técnico, se analizarán i se describirán las diferentes etapas y tratamientos por los
que pasa el agua des de que se capta hasta que se le extraen las sales.
Finalmente, se concluirá el proyecto haciendo un estudio económico de los costes
de explotación y de capital de la planta diseñada.
ABSTRACT
Water is essential for life’s organisms. The problem is that our planet is in
continuously development and the population of the world increase each year so
the availability of the resource it’s more and more difficult. One possible solution
to resolve the shortage of freshwater is to take profit of the water of the seas
and oceans. In this project, will include an study of the different desalting
techniques paying special attention to the technology of reverse osmosis.
- 11 -
Gerard Subirachs Sánchez
The project it will be complemented by the technical study of a desalination plant
that will operate with seawater and by reverse osmosis technology and will have
a capacity of 500 m3/day. In this study, we discuss and analyze the different
treatments and stages of the water from it captures until the salts are extracted.
Finally, the project will conclude by an economical study of the operation and
capital costs of the designed plant.
AGRAÏMENTS
En primer lloc, m’agradaria agrair la atenció i dedicació que el professor Ramon
Oliver ha invertit en aquest projecte ja que sense ell no s'hauria pogut realitzar.
També vull destacar el bon tracte que vaig rebre per part del personal de la
dessalinitzadora de la conca del Llobregat, en especial de la responsable de
relacions institucionals i comunicació, la senyora Irene Obis Molina i l’enginyer de
la planta, el senyor Carlos Miguel.
Finalment, donar les gracies als amics i la família que m’han recolzat i m’han
donat el seu punt de vista en tot moment.
- 12 -
Descargar