-VR-n`

Anuncio
')
"."
r:r.,' 1.".''''
:t4,d·~T·'.
:
_\4.~~
;Cf'\~TT'~lC1 }~
Á. V.! \1 A j J..:l
ii r.d...a
Q:~mV3
11'7 ~:VV'~:,~f--r":¡"'JV'/~l;l
;~~ ,\ -.) ,,\ ",~
TIrr'
J1, ~
, 1 : ,~\\
V,J..1..éJ;: 1-
~...wt..
~~
RE~D"VB-L1Cfl-\
¡A,~..w
-l-v \:
\\'~JT\\}'~~~.~J¡;s¡r j\\~rl \;¡.~
Wj>~ j .;/ d.J J. \l. U.u .J...1-:1...i ..1 U
BOGOTi-E iN
.-...­
O"'' R
!. \,
J'
...
";'"..?
"""{"''''''''-''''''''.
1.
'''\
·.i', ,
1 1
~\
i'::'\\
..¡ ''.J,.,i '::':1
.~
~~/ ~.f
'¡..
,\
kl
:1~
-.
,,1
í~'\,
J ...Ll '1. J ~ - ~J..l.1 ~
iC:OLORYl1311-\t'<Jji
AD QVOS ElE LITTER--:EP:ERv.ENER!N'r §.A1VTE~¡111~ ];ORJJ1:Mü flED1P1T3:l::L-\,',1
.' -, -'CW1-DILECt!~-.iUjVPiINV§ i\iQ§lJ1E~·,
I
í'j
T
\' ;" \
C~~l\IIILü
~T
1-11'
RESTREPO
§t-ll~~Z}-lR
O!VlNIA. STVDIr\. PEllSOL~J:!}lIT O.&1:.~~Jar~
. Jj"'~:aClr.r:rA.!PEl1iEn:E.R1cr
Q"YiE Z:~JNSTITVTIS N OST~i§ AD SVMlo/I0S j.\.CAJ)EiVliCOS HONORE§ W§¡DlPIF.:?LD08 }lEr¡VL~-;/Lljl\ ';3
(Y'¡MQVE EWIl T.t-\IJ HONORE 3I\'lNI ':EX P..:'k~TE .DIG~lMl ,J'YD1VE;)J.;¡"'~
E"\l.r,;IDlr&l ¡\D1IRiillv1Jl '1~l~"L~]¡lQ'v-E
~ r.. 1'1
O' R': lt~
T;-'1
SCIENTl~JE
m
~ ~1
J. ]. • .-i. ,C
J" -VR-n'
1JULl>~:
"'\
";_'1
;~'I'
~.!'" ~
.,
~~-:)i
.'
..
,
,
'.
"1i
él.'
e
'.' , t '
ji,,!
I
F_LJ
LIDENTER ADMISlL'\WS :E1Q~ OMN~\ Jlt7:L~ }l::tT¡Jili~Gl\. JNSl'S~f"~\. AD wmc HONOREM S1>E'CTAl~TJA VON~::mBSli'¡lV§ IN CVJVS :REI TESTJ1MONIVM ElIS "LITTE!RIS 'VN!V~!!SlT..~lS 'S!'EIL"1 n :"¡I~~/:"TIT13 NOS ]lECTOR JET TIlECAN'lS lET S"CSlIBA AClill~f¡jICYS ~~H::JllJ?Bl~fTlS
.:JuI,;
i>_ _ _••
.'~',.
nIE -:\'''X1 OCTOBRIS ANNl i\ICMLXIX
!
~/
";
. _--.:r~,./
'
, ~q'EcrOR-V
- -" -):--',
f-r-,.. ,
~
,.
~
Pl',~S-:; T1lF,';¡¡;
-=---."t'"
/ , -': r,
.r____
'
'--',
,EX1'>11NATOR
/j
':~
L., Q:..-~
P~·E5E5
I
f?
'IU'...A., . :...
.­
lh"·~~!·~I~
~~cA:ws~ ti
''\
'~M 14,., tI, t,J~) -¡,1::J n..
,
'
J d t/
EXAI'l1N"TOR
:'1
V
~m\¡¡STER:O
DE rnuc'\c:o:'>l NACONAL
Rf'~"'t!'M: n~~
Inulo
,~
_ 1.1/ 1 .::«...../,~
SOl;M
:­
toJOoI
8c;:ot.... ) ~
J , ..
n·.rif...,.. ;) ... ,04(0,
n
.-#
pua
",.0
""" .... "(i
101
Í,..,.Ja: ,.
«!f'ct¡)s
(-
~ ..... (~ ....I.·J-..
¡'f
./.
"J, ::) ... ­
•
,n'-/'
l~·!.::n, •• f
.... '¡c.e~.
-."~':~>.-/~~í~·
"'""1",.
..
/'./
/'
>//
.­
'."
l
o'sz.:::~'
­
~.éf,l.ia.tf.:I!I
//'
; ...
<)
()
<,
ACADÉMIE.DE }) ARI S .
.
/
No us} Président & Profefteur.s de l'U1tivenité de _Droit, d'Ecorto1JJie & de Sciences SocialeJ de París,
~~
'7.)u l~art~cle Ef du décret du
Vu la ¡oi n° ót-Y7tf c/u
/2
2/
juillet EtfY7,
nozJembre lyót; Vu lel délibératioll en date du
fl f~
.Ji
r I1J.:&:.eA.--l~.
____ .
.
Apres avoir conflüJé que.l\lf.A.., tRr.J~__J1"J)Q1r~--h~~~ nL ti ~~?.;~Q.~~)_, le _¿,-"~"- 1f) lL(
a rJmli toutes les conditions exigees par les reglements~ l'a~'012J admiL el ;tnÚenter & soutenir une thhe sur" ¿u 6~M/ c~ ti... 1;.0;.. ..
•
•
•
t:A.A.t..1
-I!t_~~----~_~fl"U¡~...
};)
b
11
eQf.,o", (.;':9_~
Et,attmdtt qu'~_ a .rubi cette épretlwavec sueces,
.
____~______
.
tazJons dedarL digne du titre- de Do[feur de 1'[]nú/erJÍte de Droit,
/
d'Ecol1omié & de Sciences Sociales de Pans.
.ParlJ, te1
<
Le Pr¿sidenr de l'UnÍversÍré,
.¿ '1wt.t.;
A' u.....---II!1fl~,
J. ~,J
-~I
.
r-~
Les Ivkmbres du Jury,
~¿~J-u.¡\
(\
n. (\
! '-'l'" .
~ ~~~dJuu·fJ.
~~
,'-> J." c7
\; G\
..
N OUS, Président du Conseil de I 'Université, vu la déclaration ci-deftm, co~férons
.
.
.
/
a
.
~~/ le litre de Doffeur de f'Université de Droit, d'Economie & de
Scienres Sociales de PariJ, & lui délivrons le prés~nt diplóme.
P aru, le
2 2 FEV 1923
,.
IY_·.
s~n,rure~;é(r ~~
---~-_
. . - - --- .<-- -­
~
~-
,
l'
~_
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVEF,\IANA
"-acuitad de Ciencias Jurldicas y Soclo-Ec9n6mlcas
Bogotá, D. E,
,
El suscrito Secretario de la Facultad d~ Ciene as Jurídicas y
Socioeconómicas de la Pontificia Universidad Javeriana,
,
..
~.~.
­
CERTIFICA:
Que el Doctor JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR, ­
cursó y aprobó en, esta Facultad los cuatro (4) años de la Especialización en
Ciencias Socioeco'nomi caso
Expedido en Bogotá a los siete (7) días del mes de junio de mil novecientos seten­
.. ... ... .. ..
. ..
ta y siete (1977) - - .. - - - - . - - - - '" - - - .. - - - . - .. - .. - .- . - .. - . - - '" - - - . ­
,~,
.: .
II
"i.• .
i~e~ 4ff~i~;,_t,;f'~ f'~4 atl _lV_~_:íl.~~,j¡'k,
l'
$.U"éiIJ IItcIfIJ ~.~ ~~,
t4
~
~ ~;~~
. ·.;~d.;h'_"""_ti ••• ~"'''''.M~ ~'__1-' .~ $;}..~'. ·~et t~,_
•. $'*"~,
~~
.t1<:fífM.P"
~"'~_ ~. ~.l~"_"_
¡J~~_d. tt"
(~~~ ,i~ fi<1j$\1~·l ~'~ t,t',., t~l.i1tIt~'~~~~""t l'I'~Mld!_~J!L
, BUi,~~-;·-l.:~~~!l* ~~-~~: $;~
~~ , )l'~,~~. l~_ it~. .]
[';~~_~A~~~~~~~!~~ ~~~~;~ ~~~_.l ft~ ij;~ FHiWI~ ~!f~.~ 41tJ'?~
__
~~~ .~"~s" ~. df.l~~ ~ ~f:'lt:ti~
!
_
i
~. .
y
.~~~~_." "Q."it ~. ~if_.a:._
.tt~~~~~
.
13
. _____
.tíí1___
_~$. ~~ ~ tl!I__ ~í_ ~ ~_~
_i~Ií'_ 1 ~_.~~,t&. ¡¡~~~.V:lil!:i"ti'~.i~.u..,.,
JI.
1l.ti$f$;tt1~ ~J; • •'" .:~t_
~f't
1_
G4 '
,*'m~Wlló
.....".. ,
~
.L
.-.-------..------.
-~.---------.--~.
~~
d"-'-'t
.
-----.-.------~----.--- ------.--------~-
l~ ~_\4 ~,:::::~__l ~~~~~ ~!l~". }.!'I_~",il;, :);\i!W_):.¡f.$.c••,.
¡¡ •
, (¡~;U,~
_.. _-----------------'-'--- , - - ­
,/
(l'
. /'~:<.~ /' :,,, "" f;': "',.'
,C'
CARMEN CECILIA P~MOLINA
,~~_._,___~,__---­
__~_,~~__~---L~--------~------____--------___(~-~,__(~~.____--------------__--J;f
Descargar