Sr. / Sra. , major d`edat, amb DNI ______ , actuant en nom propi i amb

Anuncio
Sr. / Sra. _________________________________________________ , major d’edat, amb
DNI ____________ , actuant en nom propi i amb domicili a efectes de notificacions al
carrer __________________________________________________________ núm. ____ ,
pis ___ , portal ___ , del municipi de _________________________________ cp _______
i amb número de telèfon _________________ .
EXPÒS:
1. Que aprovat el projecte inicial del Pla de Reconversió Integral de la Platja de Palma, el
13 de juny de 2013, i sotmès a exposició pública durante un període de 3 mesos.
2. Que dessitjo formular, en relació a l’esmentat document i dins el termini establert,
perquè sigui adjuntat a l’expedient administratiu del Pla i que sigui degudament pres en
consideració, el següent:
SOL·LICIT:
A ___________________, ____ de/ d’______________ de 2013
Signatura
GERÈNCIA DEL CONSORCI PLATJA DE PALMA.
Sr. / Sra. _________________________________________________ , mayor de edad,
con DNI ____________ , actuando en nombre propio y con domicilio a efectos de
notificaciones en calle __________________________________________________nº
____ , piso ___ , portal ___ , del municipio de _________________________________ cp
_______y con número de teléfono _________________ .
EXPONGO:
1. Que aprobado el proyecto inicial del Plan de Reconversión Integral de la Playa de
Palma, el 13 de junio de 2013, i sometido a exposición pública durante un período de 3
meses.
2. Que deseo formular, en relación a citado documento y dentro del plazo establecido,
para que se adjunte al expediente administrativo del Plan y que sea debidamente tomado
en consideración, lo siguiente:
SOLICITO:
En___________________, a____ de ______________ de 2013
Firma
GERENCIA DEL CONSORCIO PLAYA DE PALMA.
Descargar