xunta de galicia

Anuncio
BOPPO
BOLETÍN OFICIAL
DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
Xoves, 12 de novembro de 2015
Nº 219
XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO DE TRABALLO E ECONOMÍA SOCIAL
Outros documentos, notificacións e informacións públicas
CALENDARIO LABORAL PARA O ANO 2016 DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
Consonte co disposto no artigo 37.2, do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo,
polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, nos artigos 45 e 46
do Real decreto 2001/1983, do 28 de xullo, declarados vixentes pola disposición derrogatoria
única do Real decreto 1561/1995, do 21 de setembro, sobre xornadas especiais de traballo
e no Decreto 103/2015, do 15 de xullo, polo que se determina o calendario laboral para o
ano 2016 na Comunidade Autónoma de Galicia, esta Xefatura Territorial da Consellería de
Economía, Emprego e Industria, elaborou para a provincia de Pontevedra o seguinte:
CALENDARIO LABORAL
Primeiro.- Festas laborais de carácter xeral.
1 de xaneiro
Aninovo
6 de xaneiro
Día de Reis
24 de marzo
Xoves Santo
25 de marzo
Venres Santo
17 de maio
Día das Letras Galegas
24 de xuño
Día de San Xoán
25 de xullo
Día Nacional de Galicia
15 de agosto
A Asunción
12 de outubro
Día da Hispanidade
1 de novembro
Todos os Santos
6 de decembro
Día da Constitución
8 de decembro
A Inmaculada
Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • [email protected]
Código seguro de verificación: PYVXTNK5IY5J9W66
De conformidade co disposto no Decreto 103/2015, do 15 de xullo, da Xunta de Galicia, as
festas laborais de carácter retribuído e non recuperable no territorio da Comunidade Autónoma
de Galicia para o ano 2016 serán as seguintes:
BOPPO
BOLETÍN OFICIAL
DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
Xoves, 12 de novembro de 2015
Nº 219
Segundo.- Festas laborais de carácter local
Ao abeiro do disposto no artigo 37.2 do Estatuto dos traballadores, artigo 46 do Real
decreto 2001/1983, do 28 de xullo, Decreto 103/2015, do 15 de xullo e o artigo 1.11º do Real
decreto 2412/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración
do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de traballo, serán inhábiles para
o traballo, retribuídas e non recuperables, a proposta do Pleno dos respectivos concellos, as
seguintes festas de ámbito local:
AGOLADA
29 de xuño
BAIONA
BARRO
BUEU
CALDAS DE REIS
CAMBADOS
CAMPO LAMEIRO
CANGAS
CAÑIZA, A
CATOIRA
CERDEDO
COTOBADE
COVELO
CRECENTE
CUNTIS
DOZÓN
11 de xullo
San Bieito
16 de agosto
San Roque
04 de xullo
Virxe da Cela
26 de setembro
San Cosme e San Damián
17 de xuño
Festa do Viño
30 de setembro
Romaría de San Breixo
16 de xullo
Virxe do Carme
11 de novembro
San Martiño
12 de febreiro
Venres de Entroido
16 de agosto
San Roque
11 de xullo
San Bieito
18 de xullo
Santa Mariña
13 de xuño
Santo Antón
30 de setembro
Festas Patronais San Miguel
18 de marzo
Venres das Dores
29 de agosto
Luns do Cristo
16 de maio
Romaría das Pascuillas da Virxe da Franqueira
08 de setembro
Romaría de Setembro da Virxe da Franqueira
04 de xullo
San Pedro da Parroquia de Dimo
11 de xullo
Santo Antón de Padua e Neno Xesús
13 de xuño
Festividade do Santo Antón
01 de agosto
Festividade do EcceHomo
10 de febreiro
Mércores de Cinza
22 de agosto
San Roque
16 de maio
Festa das Pascuillas
08 de setembro
Romaría da Franqueira
13 de maio
Virxe de Fátima
18 de xullo
Santa Marina
11 de xullo
San Bieito
18 de agosto
Santo Antón
18 de xullo
05 de setembro
ESTRADA, A
09 de febreiro
Martes de Entroido
27 de xuño
Festas Patronais de San Paio
Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • [email protected]
Código seguro de verificación: PYVXTNK5IY5J9W66
30 de xuño
ARBO
BOLETÍN OFICIAL
DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
Xoves, 12 de novembro de 2015
FORCAREI
FORNELOS DE MONTES
GONDOMAR
GROVE, O
GUARDA, A
ILLA DE AROUSA
LALÍN
LAMA, A
MARÍN
MEAÑO
MEIS
MOAÑA
MONDARIZ
MONDARIZBALNEARIO
MORAÑA
MOS
NEVES, AS
NIGRÁN
OIA
PAZOS DE BORBÉN
POIO
PONTEAREAS
Nº 219
29 de Agosto
Luns das Dores
11 de novembro
San Martiño
28 de marzo
Luns de Pascua
12 de agosto
Festas de San Lourenzo
11 de xullo
San Bieito
16 de agosto
San Roque
16 de xullo
Festividade do Carme
11 de novembro
San Martiño
09 de febreiro
Martes de Entroido
23 de setembro
Santa Trega
07 de xaneiro
San Xulián
09 de febreiro
Martes de Entroido
26 de setembro
27 de setembro
Festas Patronais
27 de xullo
San Xoaquín e Santa Ana
05 de agosto
Nosa Señora das Ermidas
16 de xullo
Festa do Carme
08 de setembro
Festa da Virxe do Porto
11 de xullo
San Bieito
13 de decembro
Santa Lucía
28 de marzo
Luns de Pascua (Nosa Señora das Cabezas)
11 de xullo
San Bieito
16 de xullo
Nosa Sra. do Carme
11 de novembro
San Martiño
16 de maio
Virxe da Franqueira
16 de agosto
San Roque
11 de febreiro
Nosa Señora de Lourdes
16 de maio
Peregrinación ao Santuario da Franqueira
19 de xullo
Santa Xusta
13 de decembro
Santa Lucía
13 de xuño
Festa da Rosa
08 de agosto
San Mamede
29 de xullo
Santa Marta
05 de agosto
Nosa Señora das Neves
29 de xuño
San Pedro
01 de agosto
San Fiz
16 de maio
Virxe do Mar Patrona de Oia
29 de setembro
San Miguel
15 de xaneiro
San Amaro
28 de marzo
Luns de Pascua
17 de agosto
Día da Galiza Mártir
24 de setembro
Día da Mercé
30 de maio
Luns seguinte ao Corpus Cristi
29 de setembro
San Miguel Arcanxo
Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • [email protected]
Código seguro de verificación: PYVXTNK5IY5J9W66
BOPPO
BOLETÍN OFICIAL
DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
Xoves, 12 de novembro de 2015
PONTE CALDELAS
PONTECESURES
PONTEVEDRA
PORRIÑO, O
PORTAS
REDONDELA
RIBADUMIA
RODEIRO
ROSAL, O
SALCEDA DE CASELAS
SALVATERRA DE MIÑO
SANXENXO
SILLEDA
SOUTOMAIOR
TOMIÑO
TUI
VALGA
Nº 219
10 de febreiro
Mércores de Cinza
31 de agosto
Festa das Dores
07 de xaneiro
Festa de San Xulián
04 de xullo
Festa do Carme
10 de febreiro
Mércores de Cinza
11 de xullo
San Bieito
11 de xullo
San Bieito
26 de setembro
Santísimo Cristo da Agonía
28 de marzo
Luns de Pascua
11 de xullo
San Bieito
04 de abril
Luns do Cristo
26 de maio
Xoves da Coca
28 de marzo
Luns de Pascua
03 de xuño
Festa do Viño Tinto
13 de xuño
Santo Antonio
08 de setembro
Nosa Señora do Faro
09 de febreiro
Martes de Entroido
11 de novembro
San Martiño
09 de febreiro
Martes de Entroido
18 de xullo
Luns do Cristo
13 de xuño
Santísimo Cristo da Victoria
10 de agosto
San Lourenzo
28 de marzo
Romaría de O Con
25 de agosto
San Xenxo
22 de agosto
Festa da Empanada de Bandeira (luns posterior)
19 de setembro
Festa da Saleta, Silleda
28 de marzo
Luns de Pascua
06 de agosto
San Salvador
09 de febreiro
Martes de Entroido
12 de setembro
Luns do Alivio
08 de febreiro
Luns de Entroido
04 de abril
Luns de San Telmo
28 de marzo
26 de xullo
VIGO
VILABOA
VILA DE CRUCES
28 de marzo
Reconquista de Vigo
16 de agosto
San Roque
09 de febreiro
Martes de Entroido
11 de novembro
San Martiño
08 de agosto
Festas Patronais da Nosa Sra. da Piedade
09 de agosto
VILAGARCÍA DE AROUSA
VILANOVA DE AROUSA
23 de maio
Día Seguinte á Festividade de Santa Rita
16 de agosto
San Roque
15 de xaneiro
San Mauro
16 de setembro
San Cibrán
Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • [email protected]
Código seguro de verificación: PYVXTNK5IY5J9W66
BOPPO
BOPPO
BOLETÍN OFICIAL
DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
Xoves, 12 de novembro de 2015
Nº 219
Terceiro.- Consonte co disposto no artigo 48.7 da Lei de réxime xurídico das administracións
públicas e de procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de
xaneiro, as festas laborais sinaladas, tanto as de carácter autonómico coma local, terán a
consideración de días inhábiles para os efectos de cómputos de prazos
Cuarto.- Obrigatoriedade do calendario.
En virtude do disposto no artigo 34.6 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo,
polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, as empresas
deberán ter exposto nun lugar visible do centro de traballo, para coñecemento e consulta
dos traballadores, o calendario laboral. O incumprimento do anterior constitúe infracción en
materia laboral tipificada no artigo 6.1 do Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo
que se aproba o texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.
Código seguro de verificación: PYVXTNK5IY5J9W66
Vigo, a 22 de outubro de 2015.—O Xefe Territorial, Ignacio Rial Santomé.
Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • [email protected]
Descargar