comparativa Llei21 2014

Anuncio
Llei 19/2014
Llei 21/2014
Obligacions en l’Estructura organitzativa, activitat i fins de les entitats
Art.6.2.c
Article 9.1.b
“L’estructura organitzativa interna ... amb la
identificació dels responsables dels diversos
òrgans i llur perfil i trajectòria professionals”
Article 9.1.c
“Les funcions que tenen atribuïdes ... amb
indicació de l’ens, l’entitat o l’òrgan que les
exerceix en cada cas”
"Els estatuts, la composició dels òrgans de
govern i de l’equip directiu, i l’estructura
organitzativa"
Art. 333.8.e Codi Civil
"...les societats participades
majoritàriament, amb la indicació del
percentatge de participació"
Article 6.2.a
“Els fins de les entitats i llurs activitats”
Article 9.1.j
“El catàleg dels serveis prestats, les cartes de
serveis existents i la informació sobre els
resultats de les avaluacions de qualitat i de la
incidència social ...”
Article 6.2.f
“El col·lectiu de beneficiaris atesos.”
Obligacions de transparència en la gestió
Article 11.1.c
“Els comptes anuals complets preceptius i els
informes d’auditoria de comptes i de
fiscalització dels òrgans de control extern que
els hagin emès”
Article 6.2.g
“Els estats financers, les auditories, si
escauen, i la memòria econòmica”
Obligacions de transparència en matèria de planificació i programació
Article 12
“... fer públics els plans i els programes
anuals i pluriennals, de caràcter general o
sectorial ...”
“La informació … ha d’incloure ... les
actuacions que s’han de dur a terme, els
mitjans que s’han d’utilitzar …, els terminis
de compliment, la memòria econòmica ... els
criteris i la metodologia per a avaluar el
compliment ... i el resultat de l’avaluació,
una vegada executats”
Article 6.2.b
“Les principals línies estratègiques
d’actuació”
Descargar