Text de l`oferta

advertisement
OFERTA DE MASTER-D DE SUPORT i ATENCIÓ A L’ALUMNAT
AFECTAT
PEL TANCAMENT DE L’ACADÈMIA ÒRBITA
L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de L’Hospitalet (OMIC), s’ha
fet ressò de la disposició manifestada Master-D, fet que ha permès
concretar amb l’empresa una proposta de suport i atenció a l’alumnat
afectat pel tancament d’Òrbita Professional.
La proposta té com objectiu donar continuïtat formativa, en la modalitat
d’ensenyament a distància i de forma gratuïta, a aquelles persones que
desitgin seguir amb la preparació de la seva oposició.
TERMINIS DE L’ATENCIÓ I SUPORT DE CONTINUÏTAT FORMATIVA
L’oferta de Master-D, de continuïtat formativa gratuïta, en la modalitat de
formació a distància, per a aquest col·lectiu té la durada següent :



Alumnat amb contracte 2008
Alumnat amb contracte 2007
Alumnat amb contracte 2006 i 2005
1 any
6 mesos
3 mesos
SOL·LICITUDS
L’alumnat d’Òrbita interessat en l’oferta de Master-D d’atenció i suport de
continuïtat en la preparació d’oposicions, pot enviar la seva sol·licitud per
correu electrònic a Master-D, a l’adreça mfandos@masterd.es, indicant :
1. Nom i cognoms
2. DNI
3. Adreça postal
4. Email
5. Número de telèfon fix
6. Número de telèfon mòbil
7. Curs per al que demana l’atenció i suport de continuïtat
8. Data del contracte amb Orbita
El termini de presentació de les sol·licituds a Master D finalitza el dia
11.07.08
Posteriorment, sempre que el curs de preparació d’oposicions que demani
l’alumne estigui inclòs en el seu catàleg de formació, l’empresa contactarà
amb l’alumnat que ha enviat la sol·licitud,
mitjançant un escrit de
benvinguda, on se’ls informarà de les tutories, horaris i forma de contacte,
sobre els materials didàctics, etc., per començar el servei.
Aquesta és una iniciativa de suport a l’alumnat afectat que ofereix l’empresa
Master-D, centre de formació a distància, amb seu central a Zaragoza i
delegacions a nombroses ciutats, entre les quals hi ha Barcelona i Sabadell
L’Hospitalet, juny de 2008
OFERTA DE MASTER-D DE APOYO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO
AFECTADO POR EL CIERRE DE ORBITA PROFESIONAL
La Oficina Municipal de Información al Consumidor de L’Hospitalet (OMIC),
se ha hecho eco de la disposición manifestada Master-D, lo que ha
permitido concretar con la empresa una propuesta de apoyo y atención al
alumnado afectado por el cierre de Orbita Profesional.
La propuesta tiene como objetivo dar continuidad formativa, en la
modalidad de enseñanza a distancia y de forma gratuita, a aquellas
personas que deseen seguir con la preparación de su oposición.
PLAZOS DE LA ATENCION Y APOYO DE CONTINUIDAD FORMATIVA
La oferta de Master-D de continuidad formativa gratuita, en la modalidad
de formación a distancia, para este colectivo tiene la duración siguiente :
Alumnado con contrato 2008
Alumnado con contrato 2007
Alumnado con contrato 2006 y 2005
1 año
6 meses
3 meses
SOLICITUDES
El alumnado de Orbita Profesional interesado en la oferta de Master-D de
atención y apoyo de continuidad en la preparación de su oposición, puede
enviar su solicitud por correo electrónico a Master-D, dirigida a
mfandos@masterd.es , indicando :
1
2
3
4
5
6
7
8
.
.
.
.
.
.
.
.
Nombre y apellidos
DNI
Dirección postal
email de contacto
Número de teléfono fijo
Número de teléfono móvil
Curso para el que pide la atención y apoyo de continuidad
Fecha del contrato con Orbita
El plazo para presentar las solicitudes a Master-D finaliza el día
11.07.08.
Posteriormente, siempre que el curso de preparación de oposiciones que se
solicite esté incluido en su catálogo de formación, Master-D contactará con
el alumnado que ha enviado su solicitud, mediante un escrito de bienvenida,
donde se les informará de las tutorías, horarios y forma de contacto, sobre
los materiales didácticos, etc., para empezar el servicio.
Esta es una iniciativa de apoyo al alumnado afectado que ofrece la empresa
Master-D, centro de formación a distancia, con sede central en Zaragoza y
delegaciones en numerosas ciudades, entre ellas Barcelona y Sabadell.
L’Hospitalet, junio de 2008
Descargar