Document de pr rroga del conveni de cooperaci educativa

Anuncio
ANNEX 6
URV.B05.02.03
PRÒRROGA DEL CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT D’UN PROGRAMA DE PRÀCTIQUES EXTERNES
ENTRE L’ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA DE LA
UNIVERSITAT
ROVIRA
I
VIRGILI
I
………………………………………………….
PEL CENTRE DOCENT:
El Sr. Domènec Savi Puig i Valls, Director de l’Escola Técnica Superior
d’Enginyeria, per delegació del rector de la Universitat Rovira i Virgili, amb NIF
Q-9350003-A i seu a l’Avinguda Països Catalans, 26, 43007 Tarragona.
PER L’ENTITAT COL.LABORADORA
Sr/a……………………………………., en concepte de ………………………………………………………
de………………………………………………………………., NIF/CIF…………………………..., amb seu
a……………………………………..
Ambdues parts reconeixen tenir les condicions necessàries per a la signatura
d'aquest document i, en conseqüència, acorden la formalització de la pròrroga
del conveni num. ………………..subscrit amb data………………….……, per l'acolliment
en pràctiques de………………………………………………………, estudiant de l’ensenyament
d’ ………………………………….
El nou període de pràctiques serà des de ………. de ………. de ……….. a …………….
de ……………………… de …………………, amb un total de …………………………..hores.
I com a prova de conformitat, les dues parts signen el present conveni en tres
exemplars, en lloc i data esmentats més avall.
L’alumne/a participant en aquest programa de pràctiques, al corrent dels seus
drets i obligacions, signa aquest document acceptant les seves condicions.
Tarragona, ………………………………………………
El Director
El/la representant de l'entitat col.laboradora
(signatura i segell)
Cal imprimir tres exemplars: per l´empresa, per l´estudiant i per l´ETSE
L’alumne/a
Descargar