Reclamació paga extra íntegra personal funcionari de l Administració de Justícia

Anuncio

A LA CONSELLERIA D’HISENDA
I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
_________________________________________________,
amb
DNI
______________, personal funcionari al servei de l’Administració de Justícia en la
Comunitat Valenciana, amb domicili a efectes de notificacions a la localitat de
__________________________ ______________________________, via pública
________________________________, CP___________, com millor pertoque en Dret,
DIC
PRIMER. Que sóc personal funcionari al servei de l’Administració de Justícia a la
Comunitat Valenciana.
SEGON. Que vaig estar en servei actiu entre l’1 de juny i el 30 de novembre de 2012,
ambdós inclosos.
TERCER. Que en aplicació del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, es va suprimir
la percepció de la paga extra de desembre de 2012. Tanmateix, diverses sentències,
entre les que citarem les números 129/2014 i 134/2014, ambdós de 31 de març
129/2014, del Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de València, reconeixen el
cobrament íntegre d’aquesta paga.
Per tot això, SOL·LICITE que procediu a abonar-me en nòmina la quantitat íntegra que
em corresponia en concepte de la paga extraordinària de desembre de 2012.
_____________________________, a _____ de ______ de 2014
Signat: ________________________
Descargar