Dimensión empresarial

Anuncio
Tema 7: Dimensión empresarial
I.Dimensión: concepto e criterios de medición
II.Crecemento empresarial: estratexias
III.A PEME: vantaxes e desvantaxes
−Formas de acceso á actividade empresarial nas PEMES
−Creación dunha empresa innovación
franquía
comercio asociado
−Participación nunca empresa xa existente
−Herdanza
IV.Integración empresarial:
−Causas
−Tipos de agrupacións: asociación e integración
V.Cooperación entre empresas (financeira/comercial/tecnolóxica)
VI.As multinacionais: características e factores de desenvolvemento
VII.A dimensión empresarial en Galicia
II Crecemento empresarial: estratexias (especializarse e diversificarse)
Especialización, intensificar o esforzo non productos tradicionais por medio de:
−Penetración no mercado: incrementar vendas e busca de novos clientes
−Desenvolvemento do mercado: novas áreas xeográficas, novos segmentos
−Desenvolvemento de productos complementarios dos tradicionais
Diversificación, engadir á vez novos productos e novos mercados (maior risco)
−Diversificación relacionada, se existe algunha conexión entre os productos antigos e os novos (ecs de gama)
−Diversificación non relacionada, trata só de explotar oportunidades rendibles. Ex > tabacalera investía en
alimentos
Crecemento interno ou externo
1
−Interno: a partir dos propios recursos (autosuficiente)
−Externo: unir os recursos propios cos doutras empresas para aumentar a dimensión
Internacionalizarse ou limitarse ao mercado nacional
III As PEMES: vantaxes e desvantaxes
Vantaxes
−Maior cercanía ao cliente, trato máis personalizado en relación máis directa, mellor posición nos mercados
locais
−Maior flexibilidade de adaptación aos cambios conxunturais
−Maior adaptabilidade para satisfacer demandas de mercado moi específicas (dun determinado producto nun
determinado tempo)
−Autonomía
−Son máis adecuadas para algunhas actividades
Desvantaxes
−Dificultades de acceso aos recursos financeiros do mercado de valores (accións, obrigacións)
−Maiores dificultades para aproveitar as ecs de escala (reducir custos e aumentar a producción)
−Escaso poder de negociación con clientes e provedores
−Menor nivel de cualificación e de competencia técnica dos seus traballadores
Formas de acceso á actividade empresarial nas PEMES
−Creación dunha empresa: innovación, franquía (libro páxina 188), comercio asociado
−Participación nunca empresa xa existente
−Herdar unha empresa (familiar)
IV A integración empresarial (o crecemento externo)
Concepto: estratexia de crecemento da empresa pola cal se unen empresas que realizan unha mesma etapa do
proceso de transformación (integración vertical) ou que fabrican o mesmo producto e prestan o mesmo
producto (integración horizontal)
Causas
−A preocupación por garantir os abastecementos de materias primas
−Reducir custos de transacción (custos de negociacións das provisións)
2
−O interese por controlar a distribución do producto
−Reducir os custos tratando de obter economías de escala
−Incrementar o producto de negociación fonte provedores e clientes
−Aumentar a cota de mercado: eliminar riscos da competencia
−Necesidade de unir os esforzos financeiros
Tipo de agrupacións empresariais
• Fórmulas de integración:
−Integración da sociedade (perda de personalidade xurídica para un dos participantes): a fusión
· fusión pura: dúas ou máis desaparecen para formar unha nova
· fusión por absorción: adquisición dunha empresa (que desaparece) por outra
−Segundo a natureza das actividades a integración pode ser vertical (trust: agrupación de empresas que
realizan fases sucesivas) ou horizontal (se realizan unha mesma etapa da transformación)
b) Fórmulas de asociación:
−UTE asociación para un proxecto de duración limitada
−AIE pode ter carácter indefinido e obxecto social máis amplo
−Outras cartel: acordo entre empresas dun mesmo sector co obxectivo de eliminar competencia fixando
prezos ou repartíndose o mercado (prohibidos ou regulados)
c) Fórmulas de participación:
Cando unha empresa adquire parte das accións doutra (sen que perdan personalidade) Holding: empresa
matriz (que non produce) adquire máis do 50% das filiais co fin de controlar decisións
−A cooperación entre as empresas
· acordos tendentes a obter reduccións de custos, aproveitando as complementariedades de realizar un esforzo
conxunto e das economías de escala
· pode ser:
• cooperación productiva: en actividades de producción para obter economías de escala, ou compartir
riscos ou recursos; fórmula máis habitual, a subcontratación
• financeira: compartir recursos (e riscos), empresa conxunta (joint venture)
• comercial: penetrar nun novo mercado, lanzar un novo producto, mellorar a distribución
• tecnolóxica: cesión dunha patente, dereito a cambio do pagamento do royalty, acordos de asistencia
técnica
· un caso crecente de cooperación: a franquía
3
♦ acordo segundo o cal a empresa franquiciadora cede á empresa franquiciada o dereito de usar
unha marca ou fórmula comercial de recoñecido prestixio a cambio dos pagamentos
periódicos
♦ funcionar baixo franquía permite obter simultaneamente as vantaxes do tamaño pequeno e
grande
V A internacionalización da empresa
Vese favorecida polo proceso de globalización, pola creación de áreas de libre comercio e a reducción de
barreiras proteccionistas, isto leva a unha proliferación de empresas multinacionais que operan e mercados
cada vez máis competitivos, con fortes economías de escala e producen para un consumo masivo.
Características das empresas multinacionais (EM)
−Formadas por unha empresa matriz (empresa orixinaria do Estado onde iniciou a actividade) que conta
cunha serie de filiais que operan en diferentes países do mundo e comparte obxectivos
−A matriz exerce o control sobre as filiais a través da súa participación (total ou parcial) no capital
−Dirección e planificación concentrados na matriz
−Empresas de grandes dimensións, custos reducidos, fortes investimentos en I+D
−Gozan de posición competitiva a escala global (liderado en custos e maior capacidade financeira)
−As perdas compénsanse cos beneficios doutras
−Causas da súa existencia
· estreitez dos mercados nacionais
· desexo de controlar a distribución dos productos (vender sobre o terreo)
· superar as barreiras proteccionistas
· reducir custos de producción (fabrican onde os factores son menos custosos e reflicten beneficios onde os
impostos son máis baixos)
−Estratexias de entrada noutros países das EM
· estratexia de exportación: producción no país de orixe desde onde se abastece ao resto a través de empresas
dos receptores
· sistemas de asociación: prodúcese ou véndese noutro país por medio de acordos de cooperación con
empresas locais
· investimento directo:
• creación de filiais propias da EM
• creación de sociedades de risco compartido (joint venture): dúas ou máis empresas achegan capital
para construír unha nova sociedade para operar nun novo mercado
4
−Estratexias unha vez consolidada a EM:
. concerta a fabricación nuns poucos lugares (enxeñería, deseño e producción) desde onde se exporta
· fragmenta a súa localización onde obtén vantaxes tecnolóxicas de organización ou de imaxe de marca
−Responsabilidade social das EM
· aspectos positivos: creación de emprego, achega de tecnoloxía avanzada, aínda que ás veces obsoleta,
investimento de capital
·aspectos negativos: desaparición de PEMES locais, dependencia tecnolóxica, sobreexplotación de recursos
naturais e danos ambientais, dificultades nos avances da protección laboral e social
5
Descargar