AP7-8_AS3-5

Anuncio
AP – 7 i 8 + AS – 3 i AS – 5
A l'hora que els diferents centres escolars de les Illes o de la resta del país
puguin funcionar es fa imprescindible la creació de diversos programes, com el
PEC, el PGA o en el cas que hem treballat la creació del Projecte de Direcció d'un
centre.
És molt important que tots els trets característics I formin part i es vegin
reflectits, ja que és un document que s'utilitza de manera activa per part no només
del director o directora del centre, sinó també per part dels membres del Consell
Escolar o el Claustre de professors entre altres persones.
Pel que fa a la creació d'un òrgan de coordinació, ja sigui per planificar una
festivitat, com el dia del llibre, o de la relació de l'escola amb l'ambient es fa
necessari, ja que és una guia de tots els procediments a seguir.
Si és un òrgan de coordinació de l'Escola amb l'entorn, per exemple, tenir
aquesta guia és útil perquè ens permet veure què és el que estem fent, com ho
fem, I quins aspectes podem millorar en el futur si veiem que hi ha algun aspecte
que no acaba de funcionar o que s'ha de canviar.
Tot i això, que hi puguin intervenir diversos òrgans s'acabarà fent amb el vot
final del director, que és en la meva opinió una errada que ha fet la LOMQE en
deixar que la darrera paraula la tingui ell, però aquesta és una opinió que ja ha
comentat amb anterioritat.
1
Descargar