EMPRESA:
Conjunt d'elements organitzats i coordinats per la direcció, orientats a obtenir una sèrie d'objectius, i que
actuen sempre sota condicions de risc.
OBJECTIUS DE L'EMPRESA:
• Finalitat d'una empresa, és la seua raó o , missió de ser com a unitat econòmica.
• Objectius pròpiament dits són aquells que desitja aconseguir una empresa durant un període de temps
concret, és a dir, són les fites que tria, un cop analitzat el seu entorn.
ELEMENTS DE L'EMPRESA:
• Factors humans, persones que tenen una vinculació directa amb l'empresa, des dels propietaris del
capital o socis fins als treballadors, tant els administradors o directius com els empleats.
• Factors materials, béns econòmics de l'empresa. Podem diferenciar entre béns que formen el capital
fix, els que duren mes d'un exercici econòmic i béns que constitueixen el capital circulant, tot el
capital que es renova a cada exercici i que depèn del cicle d'explotació.
• L'organització , conjunt de relacions d'autoritat, coordinació i comunicació que formen l'activitat del
grup humà entre si i en relació amb l'exterior. Aquesta estructura esta definida per l'empresari i
l'empresa.
EMPRESA COM A EMPRESA:
ENTRADES
(inputs)
−treball
−matèria primera
−diners
−tecnologia
SISTEMA
SORTIDES
EMPRESA
(outputs)
−productes
Empresa com
−dividends
A un procés de
(beneficis)
fabricació
−impostos
• sistema obert, es relaciona amb l'entorn, tot el que passa fora de l'empresa l'afecta i l'influeix en les
seves decisions.
• Combinació d'elements o subsistemes, com que actuen tots el subsistemes junts s'obté és rendiment
que de cadascun separadament. Aquest fenomen s'anomena sinergia.
1
• Sistema global, qualsevol influencia que rep algun dels seus subsistemes o elements repercuteix sobre
els altres i sobre el conjunt de l'empresa.
• S'autocontrola, s'adapta a qualsevol canvi conjuntural, com por ser un canvi en la demanda, un
augment dels preus...
ENTORN:
• Entorn general, afecta a totes les empreses en general. Aspectes culturals,tecnològics, polítics...
exemple l'entorn d'un país subdesenvolupat ofereix mes dificultats per a l'activitat econòmica que el
d'un país avançat, si ens referim a la infraestructura, al capital humà,als serveis financers..
• L'entorn específic, afecta d'una manera concreta cada empresa i, per tant varia segons el tipus
d'empresa. Exemple, una empresa industrial poden influir−hi aspectes com ara proveïdors, els clients,
la competència, el control del govern sobre el sector...
COSTOS SOCIALS:
costos socials negatius son despeses directes, suportades sense compensació per persones alienes a l'empresa.
Exemple, el fum d'una fabrica afecta a les persones que hi viuen prop.
• positiu, cost de l'empresa que te una repercussió positiva en la societat. Exemple, l'enllumenament
dels carrers.
• Negatius, te una repercussió negativa en la societat. Exemple, efectes mediambientals a causa dels
aerosols.
ETICA DELS NEGOCIS:
• Augment del prestigi, acceptació i prefencia davant dels competidors, q millorarà la competitivitat de
l'empresa.
• Fidelitat dels seus clients i proveïdors, que incrementarà la productivitat.
• Possibilitat de rebre mes suport financer, ja que els informes que es facin sobre l'empresa seran
positius en aquest sentit.
CLASSIFICACIÓ DE L'EMPRESA:
Segons la mida:
Es divideixen en grans, petites o mitjanes segons la seua mida, criteris:
• Econòmic, volum de facturació, ingressos obtinguts per les vendes
• Tècnic, nivell tecnològic, innovació del capital
• Patrimonial, patrimoni que té
• Organitzatiu, nombre de treballadors de l'empresa i la seua organització
Segons l'activitat:
• Sector primari: empreses que realitzen activitats relacionades amb els recursos naturals. (una granja
de gallines)
• Sector secundari: empreses que es dediquen a activitats transformadores o industrials. (fabrica tèxtil)
• Sector terciari (serveis): empreses comercials (hipermercat)
Segons la propietat del capital
• Empresa privada: propietat de persones físiques o jurídiques particulars (danone)
2
• Empresa publica: propietat de l'Estat o de qualsevol entitat de caracter públic (renfe)
• Empresa mixta: propietat compartida entre l'Estat i particulars (altadis) (quan el capital es
majoritàriament del estat s'anomena publica)
Segons la seua estructura:
• Empresa individual, un sol propietari (amo de l'empresa una sola persona física)
• Empresa de socis (societat), diversos propietaris ( diverses persones s'associen i formen un patrimoni
comú)
LOCALITZACIÓ
• Demanda del mercat, s'ha d'analitzar si la població o la zona on es vol instal·lar l'empresa hi ha interès
cap al producte que es vol oferir i la situació de competència.
• Aprovisionament de matèries primeres, s'ha de valorar la qualitat de les mataries que interessen, el
cost i la facilitat per obtenir−les
• El mercat de treball, possibles treballadors, els seus coneixements tècnics, cost laboral...
• Comunicacions i transport, si al lloc on es vol situar l'empresa hi ha mitjans de transport i si es un lloc
de fàcil accés.
• Subministraments, tenir informació sobre la disponibilitat dels subministraments ( electricitat,
aigua...)
• Cost de construcció i del solar, el preu varia d'una població a una altra o d'una zona a una altra.
• Legislació, conèixer bé la normativa legal i les seues restriccions i tots els ajuts públics
• Inversió i finançament, s'han d¡obtenir recursos econòmics així que interessa situar l'empresa en un
lloc de fàcil accés a les institucions financeres hi i hagi opcions de realitzar la inversió
• Desenvolupament econòmic de la regió, valorar el desenvolupament de la regió que es tria.
DIMENSIO
Capacitat de producció i,per tant,està determinada per una sèrie de factors, com la tecnologia, el nombre de
treballadors o el mercat.
La finalitat d'una empresa es d'anar augmentant la capacitat productiva( dimensió) pot créixer de dues
maneres:
• Creixement intern, incrementar la seua capacitat productiva a través de noves inversions.
• Creixement extern, adquisició, control, fusió d'empreses que ja existien, o cooperació am altres amb
la finalitat d'accedir a nous mercats o establir acords amb elles.
GLOBALITZACIO
Extensió de les relacions econòmiques entre diferents països fins a l'extrem de crear una economia mundial,
en la qual cada economia participant depèn de les altres. És un procés polític, econòmic social i ecològic que
s'està produint actualment, pel qual cada vegada hi ha una major interrelació econòmica entre uns indrets i
altres.
EMPRESES MULTINACIONALS
Sorgeixen d'un procés d'ampliació de mercats per part de les grans empreses.
Son societats mercantils que tenen una gran capacitat productiva o que son el resultat d'una concentració i
fusió d'empreses que busquen nous mercats. Com mes necessitats tinguen aquests mercats, mes incentius hi
3
hauran perquè les empreses s'hi instal·lin. Aquests mercats es troben a països diferents als d'origen de les
empreses.
Característiques:
• gracies al resultat del seu conjunt es compensen i s'equilibren, tenen una gran resistència en el mercat
i , d'alguna manera juguen amb avantatge respecte a la resta d'empreses.
• Tenen tecnologia punta, per això estan en creixement constant i, de tant en tant, absorbeixen el mercat
i van fusionant empreses mes petites.
PETITES I MITJANES EMPRESES (PIMES)
Petita: menys de 50 treballadors i un volum en vendes de 5 milions d'euros al any.
Mitjana: 50 i 250 treballadors i un volum de vendes entre els 5 i els 10 milions d'euros al any.
Característiques:
− Poca formació empresarial
− poca capacitat financera
− La qualificació la formació tècnica del personal i l'obsolescència tecnològica.
− Organització flexible
− Integració del personal
− Desenvolupament en mercats intersticials
− Creadors d'ocupació
4
Descargar

EMPRESA: Conjunt d'elements organitzats i coordinats per la direcció, orientats a...

localitzacióElementos de la empresaElements de l'empresaSistema de empresas # Objectius de l'empresaCostos socialsEntornDimensioClassficació de l'empresaEmpresaEmpreses multinacionalsEconomía
Ecotaxes per sanejar el medi ambient

Ecotaxes per sanejar el medi ambient

ResidusEcotasas # DepuradoresPolítica mediambientalDelicte ambientalParcs naturals

EmpresasTiposSector económicoEstudio de mercadoOrganizaciónPrincipios organizativos # Activitat empresarialEstudi de mercatPrincipis organitzatius

Les privatizacions a Gran Bretanya

Les privatizacions a Gran Bretanya

L'era TatcherResultatsEconomía # AntecedentsEmpreses

Els mercats en l'era precapitalista

Els mercats en l'era precapitalista

Economía capitalista # CapitalismeCapitalismo

PYME (Pequeña Y Mediana Empresa)

PYME (Pequeña Y Mediana Empresa)

EmpresasTamaño empresa # Petites i mitjanes empreses

(CD) Davant darrere 3ª p.p.: els ; les −los/'ls ;−les

(CD) Davant darrere 3ª p.p.: els ; les −los/'ls ;−les

Pred verbalLengua catalanaPronomGramática

CONTROL DE SOCIALS Estructuració.

CONTROL DE SOCIALS Estructuració.

Intervención españolaGuerra de los treinta añosPintura de VelázquezTransformaciones de la Europa del Siglo XVIICrisisEscultura barrocaMonarquía autoritaria

Examen finances Activos y Pasivos Financieros :

Examen finances Activos y Pasivos Financieros :

CapitalProductos y servicios financieros y de segurosMercados monetariosAdministración y finanzasActivos y pasivos financierosEuribor

Descolonització en la Segunda Guerra Mundial

Descolonització en la Segunda Guerra Mundial

Descolonització en AsiaSiglo XXHistoria Universal contemporánea

Área de RRHH (Recursos Humanos)

Área de RRHH (Recursos Humanos)

Seguridad laboralFuncionesDepartamento de personalHigiene en el trabajo # DepartamentFuncionsEmpresaAdministracióAdministraciónRelacions laboralsSeguretat en el treball