Subido por naiaratenaa

FINAN APUNTIAK (1)

Anuncio
1. FINANTZA ZUZENBIDEAREN SARRERA
1. ESPARRUA MUGATZEA
Finantza zuzenbidearen kontzeptua eta edukia
Finantza zuzenbidea Barne zuzenbide publikoaren adarra da, eta horren eginkizunak,
administrazio publikoaren baliabideak antolatzea eta diru sarrerak jasotzeko eta
gastuak nahiz ordainketak agintzeko prozedurak arautzea dira.
Finantza zuzenbidean bi osagai nagusi agertzen dira, Herri Ogasuna eta finantzajarduera, eta lotura estua dago bien artean, izan ere, bata aurrera eramateko bestea
beharrezkoa da.
Herri Ogasuna administrazio publikoaren titulartasuneko eskubide eta betebehar
ekonomikoen multzoa da. Lau erakunde juridikok osatzen dituzte ekonomi eskubideak:
tributuek, monopolioek, Herri-zorrak eta Ondareak.
Finantza zuzenbideka ez du arautzen administrazio-kontraturik edo funtzionarioen lanbaldintzarik. Finantza zuzenbideari dagokionez, horiek aurrekontuetan duten agerpena
bakarrik da interesgarria, hau da, finantza-zuzenbideak gastuak finantzatzeko modua
arautuko du.
Diru sarrerak lortzeko lau bide daude, baina gaur egun erabiliena tributuak dira.
Tributuak zergak eta tasak osatzen dituzte, eta estatuko diru-sarrera guztien erdia
hauen bidez lortzen da.
Finantza zuzenbideak zuzenbidearen beste adarrekin dituen harremanak
- Administrazio zuzenbidearekin harremana. Finantza zuzenbideari dagozkion
prozeduren izaera juridikoa, printzipioak eta abar administrazio zuzenbidean bilatu
behar dira.
- Konstituzio zuzenbidearekin harremana. Finantza zuzenbidean aplikatzen diren
printzipio nagusiak Konstituzioak berak ezarri ditu.
- Zigor zuzenbidearekin harremana. Zigor printzipioak administrazio-prozedura
zehatzaileetan aplikatu behar dira, kasuan kasuko ñabardurak eginda. Beraz, tributu
arau-hauste nahiz zehapenak edota delitu fiskala ulertu ahal izateko, zigor arloko
kontzeptuak menderatu behar dira.
- Zuzenbide zibilarekin harremana. Bertatik kontzeptu mordoa hartu du maileguan
finantza zuzenbideak.
- Nazioarteko zuzenbide publikoarekin harremana. Oso lotura estua dago
subiranotasunaren eta Estatuak dituzten finantza-ahalmenen artean. Nazioarteko
zuzenbide pribatuarekin harremana. Nazioarte mailan gauzatzen diren ekonomia-
1
harremanak gero eta ugariagoak dira; horrez gain, Estatuen tributu-boterearekiko
menpekotasuna ezartzeko irizpidea ere aldatu egin da.
Finantza zuzenbidea eta Tributu zuzenbidea
Tributu zuzenbidea tributuen ezarpen eta aplikazioa arautzen dituen antolamendu
juridikoaren alorra da. Beraz, tributu zuzenbidea finantza zuzenbidearen zatia da.
Izenak berak dioenez, tributu zuzenbidearen bizkarrezurra tributuek osatzen dute.
Tributua betebehar ezarria da (legeak ezartzen du), diruzko betebeharra da, eta
eginkizun nagusia zerbitzu publikoak finantzatzeko behar diren baliabideak herri
erakundeari ematea da, hau da, dirua biltzea.
Tributu zuzenbideak bi zati nagusi ditu: zati orokorra eta zati berezia. Zati orokorrean
tributua zer den jakiteko oinarrizko kontzeptuak ikusten dira, tributuen iturriak
aztertzen dira eta herri erakundeen berri ematen da. Guzti hori jakin eta gero,
tributuekin loturiko prozedurak jorratu behar dira. Tributu-arauetan xedatutako
manuak hausteagatik sortzen diren ondorioak aztertzea ere zati orokorrari dagokio,
tributu arau-hauste eta zehapenak, gehienbat. Zati berezian, aldiz, tributu-sistemak
aztertzen dira, antolamendu bakoitzean dauden tributu-mota desberdinak.
2. ITURRIAK
Iturrien bidez tributu-arauak nola sortzen diren jakin nahi da, eta hauek dira iturriak
hierarkiaren hurrenkeraren arabera.
1. Konstituzioa. Finantza zuzenbidearen iturri nagusia da eta arau juridikoaren balioa
du.
2. Nazioarteko itunak. Itunak baliozkotasunez egin eta Espainian modu ofizialean
argitaratutakoan, antolamendu juridikoaren zati bihurtzen dira. Gainera, itun horiek
indargabetu, aldarazi edo eteteko, Nazioarteko zuzenbidearen erregela orokorrak bete
behar dira.
Tributuen arloan, nazioarteko zergapetze bikoitza saihesteko itunak dira aipagarrienak.
Itun horiek lehentasuna dute barne legeen gain, horien artean kontrakotasunik izanez
gero itunek ezarritakoa aplikatzen baita; halaber, itunok betearazteko, zenbait lege
neurri ezarri behar izaten dira, beraz, halako itunak barne zuzenbidean sartzeko, Gorte
Nagusien eskuespena behar da. Kategoria berean koka daiteke Eliza Katolikoarekin
sinatutako akordioa, horrek ondorio fiskal garrantzitsuak baititu.
Europako Erkidegoei atxikitzeko itunaren kasuan, eskumen legegileak nazioz gaindiko
erakunde bati lagatzen zaizkionez, Lege Organiko bidez onartu behar da itunon
edozein aldarazpen edo indargabetze.
3. Europar Batasunaren zuzenbidea. Alde batetik, Erkidegoen sorburu diren itunak
ditugu (jatorrizko zuzenbidea), eta bestetik, itun horiek abiapuntutzat hartuta sortu
2
diren arauak (zuzenbide eratorria). Batasunaren batzordeak zuzenbidea sor dezake,
hiru arau mota eginez: erregelamendua, zuzentaraua eta erabakia. Tributuen alorrean,
garrantzitsuenak zuzentarauak dira, batez ere, zeharkako zergak harmonizatzeko
zuzentarauak. Zuzentarauari ezartzen zaion betebeharra emaitza jakin bat lortzea da,
baina estatuko agintarien aukeran uzten dira modua eta baliabideak; ezin dira
zuzenean aplikatu, kasuan kasuko transposizioa egin behar da nazioko zuzenbidera.
Adibidez, BEZaren arauketa oso antzekoa da estatukide guztietan; zuzeneko zergetan,
ordea, harmonizazioa zailagoa da. Estatuek zuzeneko zergak soilik ezarri edo aldatu
ahal dituzte, baina ez zeharkakoak. Euroa dela eta erabat murriztuta geratu da
estatuen subiranotasuna arlo horretan.
Beste alde batetik, Europar Batasunaren zuzenbidea zuzenean erabili daiteke Europako
Erkidegoetako Auzitegian baita estatu barruko auzitegietan.
Bukatzeko, Europar Batasunaren zuzenbideak lehentasuna du barne zuzenbidearen
gain. Lehentasun horren oinarria ez da hierarkia printzipioa, eskumen printzipioa
baizik.
4. Ekonomi Ituna edo Hitzarmena. EAEko Ekonomi Itunaren eta Nafarroako Ekonomi
Hitzarmenaren bide, Lurralde Historikoen eta Estatuaren arteko finantza-harremanak
arautzen dira, hau da, tributuen gaineko eskumenak banatzen dira. Honen arabera,
lurralde bakoitzak bere tributuen sistema ezartzeko aukera du, muga batzuk
errespetatuz. Ondore praktikoei begira, bost lurralde fiskal daude: lurralde erkidea,
Bizkaia, Araba, eta Gipuzkoa, eta Nafarroa.
Ituna eta Hitzarmena itundutako legeak dira, hau da, lege horiek aldatzeko alderdi
guztien adostasuna behar da. Bukatzeko, estatuko legeen eta Itunaren edo
Hitzarmenaren artean ez dago hierarkia-printzipiorik, eskumen-harremanak baizik.
5. Legea. Estatu barruan, Konstituzioaren ondoren legea da hurrengo iturri nagusia.
Lege-erreserbaren printzipioa dela medio, legeak eginkizun esanguratsua betetzen du
finantza zuzenbidearen arloan, eta bereziki, tributu zuzenbidean.
Bi lege mota daude: lege organikoak eta arruntak. Horien arteko bereizketa ezartzen
da bakoitzak arau dezakeen gai-esparruaren arabera. Tributuan lege arrunten bidez
arautu behar dira, baina, lege organikoek ere zeharkako eragina izan dezakete tributualorrean. Lege organikoen artean, kasu berezia da autonomia-erkidegoak
finantzatzearen inguruko legea, bertan arautzen baita Konstituzioak lurralde erkidego
autonomia-erkidegoei aintzatetsi dizkien finantza-eskumenen egikaritza.
Konstituzioak beren beregi baztertu du tributu-legeak herriaren ekimenez aldatzeko
aukera. Bestalde, aurrekontu-legeek ezin dezakete tributurik sortu; gaur egun,
laguntza-lege deritzenak urtero onetsi izan dira aurrekontuekin batera eta bertan jaso
dira esparru horietako aldaketa guztiak.
3
Espainian, tributuak 2003ko Tributuen Lege Orokorraren bidez arautzen dira, eta legea
garatzeko lau araudi onetsi dira.
6. Legegintzako dekretua. Legegintzako dekretuen bidez Parlamentuak Gobernuari
eskuordetzen dio lege-lerruneko arauak egiteko ahalmena, muga batzuekin (lege
organikoak egiteko ahalmena ezin da eskuordetu).
Foru aldundiek ere mota honetako arauak eman ditzakete: Bizkaian, Foru Dekretu
Arauemaileak; Gipuzkoan, Zerga alorreko Presazko Foru Dekretu Araua; eta Araban,
Zerga-presako Dekretu Arauemailea.
7. Lege-dekretua. Gobernuak lege-lerruneko arauak eman ditzake benetako
larrialdiaren edo presazko beharrizanaren ondorioz. Hala ere, badago lege-dekretu
bidez arautu ezin daitekeen gairik, adibidez, EKren I. Tituluan araututakoak. Tributuen
printzipio nagusiak Konstituzioaren titulu horretan arautu direnez (31. art), horren
inguruan hiru jokaera agertu izan dira:
- Autore batzuen ustez, tributuen arloko printzipio nagusiak I. titulu horren barruan
daudenez, tributuak ezin daitezke lege-dekretuen bidez eratu, ez aldarazi.
- Beste batzuen ustez, lege-erreserbaren printzipioarekin lotu behar da, eta beraz,
lege-dekretua lege-erreserbapean ez dauden gaiak arautzeko bakarrik erabil
daiteke. Ondorioz, lege-dekretuak erabilita, ezin daiteke tributurik eratu ezta
aldarazi.
- Hirugarren talde baten aburuz, zergak ordaintzeko eginbeharrarekin lotu behar da.
Ezin daiteke lege-dekretuz xedatu eginbehar horren oinarrizko edukia, baina bai
oinarrizko edukia ukitzen ez duena.
Konstituzio Auzitegiak hirugarren teoria hori berretsi du.
8. Foru araua. Foru Lurraldeek legearen pareko arauak egin ditzakete zenbait arlotan,
besteak beste, tributuen arloan. Lurralde Historiko bakoitzaren Batzar Nagusiek onetsi
behar dituzte foru arauak, baina Espainiako antolamendu juridikoan, arauok ez dute
lege-lerrunik. Beraz, lege bereziak edo araudiak ote dira? Formari dagokionez, foru
arauak ez dira lege-lerruneko xedapenak, erregelamenduak baizik; baina materiaren
aldetik, benetako legeak dira.
9. Araudia/Erregelamendua. Gobernuak bakarrik egin ditzake araudiak, eta ahalmen
hori ezin dakieke ministroei eskualdatu. Araudiek ezin dezake ukitu legeari
erreserbatutako garik; araudien berezko edukia legearen betearazpena eta garapena
da.
Toki Ogasunaren kasuan, estatuak ezarri behar ditu toki-tributuen oinarrizko osagaiak,
eta gero, toki-erakundeei dagokie karga-tasa edo, tributua hautazkoa denetan,
tributua bera ezartzea. Foru Aldundiek foru dekretu eta foru aginduak egiten dituzte,
estatuaren arauen parekoak izanik.
4
10. Toki-ordenantza. Toki-administrazioan, ahalmen arau-emailea toki-ordenantzen
bitartez gauzatzen da; hala ere, toki korporazioek ahalmen legegilerik ez dutenez,
ordenantzek estatuaren edo autonomia-erkidegoen legeetan nahiz foru ogasunen
arauetan izan behar dute oinarri.
11. Zuzenbide ordeztailea. Zuzenbide ordeztailea administrazio zuzenbidearen
xedapen orokorrek eta zuzenbide erkidearen manuek osatzen dute. Tributu
zuzenbidea zuzenbide politikoaren barne kokatzen da, horregatik, forma edo
prozedura hutsuneak administrazio-prozedurari buruzko eraentza orokorrarekin
osatzen dira. Legeak aipatzen duen zuzenbide erkide hori zuzenbide zibila da, baina
tributu zuzenbidearen arauekin zein administrazio zuzenbidearen arau orokorrekin
lege hutsunea bete ezin denean bakarrik aplikatu ahal da. Horrez gain, zenbait kasutan,
zuzenbide erkide hori merkataritza zuzenbidea edo lan zuzenbidea izan daiteke.
12. Ohitura. Tributu zuzenbidea oso positibista da, eta beraz, ohitura ez da hain
garrantzitsua, legeak erabateko nagusitasuna duenez dena idatziz araututa baitago.
13. Zuzenbidearen printzipio orokorrak. Zuzenbidearen iturri dira, baina lehen esan
dugun bezala, finantza zuzenbidea oso positibista da, eta beraz, praktikan ez dute
erabilerarik.
14. Jurisprudentzia. Jurisprudentzia ez da zuzenbidearen iturri, baina badu bere
garrantzia, gure jokabidea baldintzatzen duelako. Jurisprudentziak antolamendu
juridikoa osotzen du, eta batzuetan, hura aldaraz dezake.
15. Agindu interpretatzailea, administrazio-aurrekasua eta zirkularra. Hiru hauek ez
dira zuzenbidearen iturriak.
- Agindu interpretatzaileek zenbait manuren esangura interpretatzeko balio dute,
baina ez tributuak sortu edo aldarazteko.
- Administrazio aurrekasuaren bidez, administrazioaren jokabidea aurreikus daiteke.
Auzitegiak emandako ebazpenak nahiz kontsulten erantzunak alderdiei begira
bakarrik dira lotesleak, baina badute nolabaiteko balioa, Herri Ogasunak legea nola
interpretatzen duen erakusten baitute.
- Zirkularrak barruko arauak dira, eta zerbitzu desberdinen antolakuntza arautzeko
ematen dira. Tributuen arloan, administrazioak zirkularrak erabiltzen ditu, lurralde
eskumen desberdina duten organoek emandako legeen interpretazioa bateratu
ahal izateko.
3. TRIBUTUEN ARLOKO PRINTZIPIOAK
Tributuen Lege Orokorrak, tributu-sistema antolatzeko printzipioak (ekonomiaahalbidea, orokortasuna, berdintasuna, progresibitatea, konfiskaezintasuna, tributuzama ekitatez banatzea, eta justizia-printzipioa) eta tributu sistema aplikatzeko
printzipioak (proportziotasuna, eragingarritasuna, formazko betebeharrak
5
betetzeagatik izandako zeharkako kostuak mugatzea eta tributu-betebeharpekoaren
eskubide eta bermeak errespetatzea) bereizten ditu.
Horrekin batera, EKren 31.1 artikuluak xedatu du guztiok lagundu behar dugula gastu
publikoei eusten, nork bere ekonomia-ahalbidearen arabera, eta progresibitate eta
berdintasunaren printzipioak oinarri dituen tributu-sistema zuzenaren bitartez;
sistema hori ez da inoiz konfiskagarria izango.
Ekonomia-ahalbidearen printzipioa
31.1 artikuluak dio dionez, “guztiek gastu publikoei eusten lagunduko dute, nork bere
ekonomia-ahalbidearen arabera…”. Ekonomia-ahalbidea gainerako printzipioen
abiapuntu eta euskarri da, eta lotura estua dago printzipio horren eta berdintasunprintzipioaren artean. Guztiek hitza erabiltzen denean ez du biztanle guztiak esan nahi;
ahalbide hori duten guztiek ordaindu behar dituzte tributuak (orokortasun-printzipioa)
eta ekonomia-ahalbide bera dutenek zati berbera ordaindu behar dute (berdintasunprintzipioa).
Ekonomia-ahalbidea ekonomia-zerbitzu eta –ondasunen titulartasuna izan edo
eskuratzeko ahalbidea da. Ekonomia-ahalbidea 3 agerpenen bidez atzeman dezakegu:
ahalbide hori pilatzen denean (ondarea), sarrera gisa agertzen denean (errenta) edo
irteera gisa azaltzen denean (gastua, kontsumoa edo inbertsioa). Aitzitik, ordaintzekuota adin, sexu, erlijio edo egoera zibilaren arabera zehazten bada, tributua
Konstituzioaren aurkakoa izango da, hau da, tributu bat Konstituzioarekin bat egiteko
hiru irizpide horien gainean egin behar da nahitaez.
Beraz, ekonomia-ahalbidea zama fiskala banatzeko irizpide nagusia da, eta ekonomiaahalbidearen titularrak nortzuk diren eta ahalbide horrek neurriaren arabera zenbat
ordaindu behar duten adierazten digu. Hala ere, ñabardura batzuk egin behar ditugu:
1. Ekonomia-ahalbidearen printzipioa tributuei bakarrik aplikatuko zaie, eta ez beste
diru-sarrerei. Autore batzuek hau kritikatu izan dute, adibidez, isunen arloan, ez
delako ekonomia-ahalbidea kontutan hartzen, hartu beharko litzatekeenean.
2. Hiru tributu mota daude: zergak, tasak eta kontribuzio bereziak. Ekonomiaahalbidearen printzipioa zergei soilik aplikatzen zaie, baina horrek ez du esan nahi
beste biak Konstituzioaren aurkakoak direnik.
3. Ahalbidearen printzipioak desbideraketak izan ditzake eta pertsona batek
dagokiona baino gutxiago ordaindu dezake, baina hori bidezkoa izan dadin,
justifikatuta egon behar da. Gainera, ezin daiteke zergaduna behartu berari
dagokiona baino gehiago ordaintzera, hori konfiskazioa izango litzatekeelako.
4. Ekonomia-ahalbideak mugatzen du baliobestekotasun-printzipioaren aplikazioa.
Oinarrizko zerbitzuak erabiltzeko tasa edo prezio publikoak ordaindu behar badira,
batzuetan kolektibo batzuek gutxiago ordaintzen dute, ustez haien ekonomiaahalbidea txikiagoa delako (jubilatuak).
6
5. Ekonomia-ahalbidearen printzipioa tributu-sistema osoan eta tributu bakoitzean
aplikatzen da. Edozein kasutan, printzipio hori ez da derrigor agertu behar zergaegitatean.
Orokortasun-printzipioa
Konstituzioaren 31.1 artikuluak dioenez, guztiok egin behar diegu aurre gastu
publikoei, beraz, zergak ordaintzeko eginbehar generikoa ezartzen da.
Orokortasun-printzipioa ekonomia-ahalbidearekin batera interpretatu behar da; izan
ere, guztiok ordaindu behar ditugu zergak, baina bakoitzak ahal duen neurrian. Hala
ere, printzipio hau ez da erabatekoa, hau da, beste printzipio batzuek lehentasuna izan
dezakete horren gain.
Berdintasun-printzipioa
Printzipio hori Konstituzioaren 1, 14 eta 31. artikuluetan aipatzen da. Lehenengo
bietan berdintasuna printzipio orokor gisa agertzen da, eta 31. artikuluan printzipio
hori tributuen arloan agertzen da.
Artikulu horietan aipaturiko berdintasunaren arabera, berdinak direnek tributu-kuota
bera ordaindu behar dute, eta desberdinek, aldiz, kuota desberdina. Beraz,
berdintasun formalaren ordez, berdintasun materiala hartu behar da abiapuntutzat:
tributuen alorrean norbanakoaren errentak eta egoera ekonomikoa aintzat hartu
behar dira, baita bestelako arrazoiak ere (egokitasuna, gizarte-justizia, guztion onura).
Hala ere, berdintasun-printzipioa ez da erabatekoa, erlatiboa da. Zenbait autorek,
berdintasun-printzipioa sustapen-jarduerarekin lotu dute: hainbat subjektuk ez dute
zerga-kuotarik ordaintzen, baina ez berdintasun-printzipioa aplikatzeagatik, baizik eta
bestelako printzipio batzuen ondorioz. Konstituzio Auzitegiak, zenbait kasutan,
bereizkeria bidezkotzat jo izan du.
Berdintasun-printzipioa 139.1 artikuluan ere aipatzen da. Honen arabera, espainiar
guztiek eskubide eta betebehar berberak izan behar dituzte estatuko lurraldearen
edozein lekutan. Manu horrek interpretazio arazoak ekar ditzake: horrek ez du esan
nahi ekonomia-ahalbide bera duten subjektuek tributu-kuota berbera ordaindu behar
dutenik lurralde osoan, hori lurralde erakundeen autonomiaren aurka jotzea izango
bailitzateke. Autonomia-erkidego bakoitzeko erakunde eskudunak hainbat eskumen
ditu arlo honetan, baina zergak ezartzean, ezin du bereizkeria larririk sortarazi beste
autonomia-erkidegoetan egindakoarekin alderatuz.
Progresibitate-printzipioa
Lehen esan bezala, ahalbide handiagoa duen pertsonak zergetan gehiago ordaindu
behar du, ahalbide txikiagoa duenak baino. Eskakizun hori zerga proportzionalekin ere
7
bete daiteke. Aldiz, progresibitateak urrunago joan nahi du; zerga progresiboetan,
horrez gain, karga-tasa ere gorantz doa, zerga-oinarriaren arabera.
Zerga proportzionala
Zerga progresiboa
Zerga-oinarria
Karga-tasa
kuota
100
%20
20
200
%20
40
Zerga-oinarria
Karga-tasa
Kuota
100
%20
20
200
%25
50
Progresibitatea bidezkotu nahian, batzuek progresibitatea errentak birbanatzeko
erabiltzen dela diote. Teoria horri hurrengo kritika egin zaio: errenten birbanaketa
egiteko dirua nola lortu aztertu beharrean, zerba-bilketaren bitartez lortutako dirua
nola gastatu edo non aplikatu zaindu behar da (behartsuenei zerbitzuak eskainiz,
adibidez).
Horrez gain, zerga progresiboaren agerpena osoa izan behar da (urte osokoa), ez
partziala (adibidez, IRPF; kontrara, BEZa ez da progresiboa, beti %21, kontsumo
bakoitzean agerpen partziala egiten delako).
Gaur egun, Espainiako tributu-sisteman progresibitatea aplikatzen da, errenta osoaren
gaineko zergetan edo ondare osoaren gainekoetan (oinordetzaren gainekoa barne).
Edonola ere, Konstituzioak ez du esaten zein izan behar den progresibitate maila,
autonomia erkidegoen artean desberdina izan daiteke.
Konfiskaezintasun-printzipioa
Orokorrean, konfiskazioak esan nahi du herri erakundeek norbanakoaren ondasunak
eskuratzen dituztela, horren truke inolako kontraprestaziorik eman gabe. Horrela,
zergak ordaindu behar direnez inolako kontraprestaziorik jaso gabe, uler daiteke zerga
guztiak konfiskatzaileak direla.
Beraz, konfiskazioa ezin da horrela interpretatu. Konfiskazioa jaraunspena eskuratzeko
eskubidearekin eta jabetza-eskubidearekin lotu behar da (EKren 33. art).
Konfiskaezintasunaren printzipioak debekatzen ditu jabetza-eskubidearen funtsezko
edukiari tributuen bitartez eginiko erasoak (adibidez, aurreztu eta inbertitzeko
ahalbidea kentzea).
Beraz, zergak ondore konfiskatzaileak dituen edo ez aztertzeko, ikusi behar da kasuan
kasuko subjektuak duen ekonomia-ahalbidea; zergak ezin dio pertsona bati kendu
horrek bizitzeko behar duen gutxienekoa (%50ko karga-tasa konfiskatzailea izan
8
zitekeen pertsona batentzat, baina ez beste batentzat). Horrez gain, gerta daiteke
zergak banan-banan ikusita konfiskatzaileak ez izatea, baina guztien artean sistema
konfiskatzailea eratzea.
Lege-erreserbaren printzipioa
Legeak sortu edo ezarri ez duen tributua ez da legebidezkoa, beraz, lege-erreserba ez
errespetatzea ez da forma kontua bakarrik, legitimazio edo zuzentasunaren arazoa ere
bada. Bestalde, lege-erreserbaren printzipioak segurtasun juridikoa bermatzen du,
zergadunak zehatz jakin dezakeelako bere betebeharraren norainokoa.
Arazoa da, Konstituzioak ez duela zehaztu noraino heltzen den lege-erreserba hori, edo
zein zati den legez arautu behar dena. Hutsune hori betetzeko, Tributuen Lege
Orokorrak zerrenda bat egin du. Hala ere, posiblea da geroko lege batek aurreko lege
hori indargabetzea, eta horregatik, lege-erreserba horri “inpropioa” esaten zaio (EKak
eginez gero, propioa izango litzateke). Beraz, lege-erreserbaren printzipioak ez du
erabateko erreserba arautzen, eta horregatik, legeak printzipio eta irizpide nagusiak
ezarriko ditu, eta gero erregelamendu bidez garatuko da.
Lurralde historikoetan, lege-erreserbaren betekizuna foru arauen bitartez
errespetatzen da.
Justizia-printzipioa
Aurreko printzipioak errespetatzen ez dituen tributu-sistema ez litzateke justiziaren
araberakoa izango; baina gerta daiteke ere, printzipio horiek guztiak errespetatzen
dituen tributu-sistema zuzena ez izatea. Kasu horietan, esaterako, “zeharkako gastuak”
kontutan hartu behar dira.
9
2. ARAUEN APLIKAZIOA
1. ARAUEN ERAGINGARRITASUNA DENBORAN
Indarraldiaren hasiera
Tributu-arauak indarrean jartzen dira Aldizkari Ofizial egokian osorik argitaratu eta
hogeigarren egunean, arauak besterik xedatu ezean (normalean hurrengo egunean
indarrean sartuko direla xedatzen da). Arauak epe zehaztugabean aplikatuko dira, eper
zehatzik ezarri ezean.
Noizean behin tributu-arauak Estatuko Aldizkarian argitaratu baino lehen jartzen dira
indarrean. Hori Konstituzioaren aurkakoa izan ez arren, ezin da usuegi erabili,
konstituzio-printzipioak hauts daitezkeelako.
Toki administrazioaren esparruan, ordenantzek ez dute hogei eguneko eperik bete
behar indarrean jartzeko, argitaratzeaz batera jartzen dira indarrean.
Indarraldiaren amaiera
Tributu-legeen iraupena izan daiteke zehaztugabea edo aldi baterakoa.
Aldi baterako arauak. Euren epemuga heltzen denean bukatzen da. Tributuen
salbuespen eta onurak ezartzen dituzten arauak aldi baterakoak izan behar dira.
Adibidez, aurrekontu-legeak iraunkorrak izan daitezke hurrengo ekitaldikoa argitaratu
arte, baina bestela, urte bateko indarraldia du.
Iraupen zehaztugabeko arauak. Hauen indarraldia amaitu dadin, horiek indarrik gabe
utzi behar dira, hau da, geroko lege batek indargabetu behar ditu, berariaz edo
isilbidez. Isilbidezko indargabetzea aurreko hori gerokoarekin bateraezina denean
gertatuko da. Isilbidezko indargabetze horrek eragozpenak sor ditzake, baian erraz
saihestu daitezke Tributuen Lege Orokorraren 9.2 artikulua aplikatuta: nolabaiteko
aldarazpena dakarren lege edo araudiak aipatu behar ditu aldarazpen horrek ukituriko
arauak.
Gainera, biltzar legegileek eta araudiak egiteko ahalmena duten Herri Administrazioek
euren jarduna berrikusi beharko dute, horien edo izenburuetan tributu-arauak
barneratzen direla adierazteko. Ekonomia eta Ogasun Ministerioak ere ekitaldi
bakoitzeko lehenengo hiruhilekoan agindu behar du aurreko ekitaldiari begira
tributuen arloan aldatu diren lege eta errege dekretuak eguneratuta argitaratzeko.
Helburu horiek lortzeko, ogasunek internet-eko Webgune horietara dohainik sartzeko
eskubidea dago.
Bestalde, lege bat konstituzioaren aurkakoa dela adierazten denetan, konstituzioaren
aurkako ez den zatiak bakarrik iraungo du indarrean. Dena dela, ezin ditugu parekatu
10
konstituzio-aurkakotasunaren ziozko deuseztasuna eta indargabetze arrunta,
deuseztasunak ondorio askoz zabalagoak erakartzen dituelako.
Bukatzeko, tributu-legeek ultraindarraldia izan dezakete, hau da, lege bat indarrik gabe
utzi eta gero, indargabetu aurretik sortutako egitezko egoerei aplikatzen zaie. Hori
beren beregi zehaztu behar da (adibidez, zenbait onura fiskaletan).
Tributu-arauen atzeraeragintasuna
Tributu-xedapenek ondoreak sortzen dituzte indarrean jartzeaz geroztik; baina
xedapenok aplikatu ahal zaizkie aurretiaz sortutako egoerei?
Kode zibilak dio legeek ez dutela atzeraeraginezko ondorerik, legeek eurek kontrakorik
xedatzen ez badute. Konstituzioak dioenez ere, ez dute atzeraeraginezko ondorerik
norbanakoen aldekoak ez diren xedapen zehatzaileek eta banakako eskubideak
murrizten dituztenek. Beraz, tributu arau-hauste eta zehapenak arautzen dituzten
legeek ezin dute atzeraeraginezko ondorerik izan; baina bai euren aplikazioa
onuragarriagoa denean ukituentzat. Beraz, prozedura-izaera duten arau guztiak dira
atzeraeraginezkoak.
Bukatzeko, atzeraeragintasun inpropioa (zerga sortu eta gero, zerga horretarako
arauketa egiten da) ez da benetako atzeraeragintasuna, baina ondorioak sortzen ditu
atzeraeraginez.
2. ARAUEN ERAGINGARRITASUNA LURRALDEAN
Arauen lurralde-eragingarritasuna
Lurralde eragingarritasunak zehazten du legeak zein lurraldetan sortarazten dituen
ondorioak. Tributu-arauak estatuko lurralde osoan bete behar dira. Behin legea zein
lurraldetan den eragingarria jakin eta gero, lurralde horretako auzitegi eta epaile
guztiek aplikatu behar dute lege hori. Gure kasuan, garrantzi handikoak dira Euskal
Herriko Ekonomi Ituna eta Nafarroako Ekonomi Hitzarmena.
Arauen lurralde-hedadura
Lege-hedaduraren bitartez jakin daiteke estatu bateko legeak zein egitate eta pertsona
ukitzen dituen. Lege baten hedadura zehazteko bi irizpide nagusi daude: naziotasuna
(tributu-legea aplikatu behar zaio Espainiako naziotasuna duen edonori, horren
bizilekua non dagoen edo errentak non jasotzen dituen kontutan hartu gabe) eta
lurraldetasuna (Espainiako tributu-legeak bakarrik aplikatzen zaizkie estatuko
lurraldean egoiliartasuna dutenei edo lurralde horrekin harremanen bat dutenei).
Egungo Tributu zuzenbidean lurralde-irizpidea nagusitu da, eta beraz, zerga-egitatea
non egin eta toki hori hartuko da kontuan. Tributua pertsonala denean, hala nola,
PFEZren kasuan, ez du axola errenta non lortzen den; halakoetan, errentaren
11
hartzaileak duen ohiko egoiliartasuna da Estatuaren legea aplikatzean lehentasuna
duen irizpidea.
3. NAZIOARTEKO ZERGAPETZE BIKOITZA
Zergapetze bikoitza gertatzen da egitate berak tributu-betebeharrak sortzen dituenean
hainbat estatutan, titulu berbera edo antzekoagatik eta zergaldi berean. Beraz, lau
osagai eman behar dira: subjektu pasibo bera, objektu bera, denbora berean eta titulu
bera.
12
3. ARAUEN INTERPRETAZIOA
1. ARAUEN INTERPRETAZIOA
Interpretazioaren bitartez, arau juridikoaren esangura arakatzen da.
Tributu-arauen interpretazioa
Hasieran, “herri kontzientzia” oinarri zuten arauak bakarrik ziren zinezko arau
juridikoak; horien ustez, tributuak ordaintzeko betebeharraren euskarria horiek
ezartzen zituen agintariaren eskumena zenez, eta ez herriaren kontzientzia, tributuarauek ez zuten inolako juridikotasunik. Frantziako Iraultzaren ikusmoldetik ere,
jabetza-eskubidearen edukia eta norbanakoaren askatasun-esparrua murriztea zen.
Gaur egun, ordea, tributu-arauak arau juridikoak direla onartzen da.
Espainiako zuzenbidea: TLOren 12. artikulua
Tributuen Lege Orokorraren 12.1 artikuluak dioenez, tributu-arauak Kode Zibilaren 3.
artikuluko irizpideen arabera interpretatuko dira. Artikulu horretan, arauak
interpretatzeko irizpide orokorrak ezartzen dira: arauen hitzez-hitzezko esangura,
testuingurua, aurrekari historikoak, legegintzazko aurrekariak, arauak aplikatu behar
diren garaikok gizarte-errealitatea, eta arauen espiritua nahiz helburua. Horri 1978ko
Konstituzioan jasotako printzipioak gehitu behar zaizkie. Gizarte-errealitatearen
irizpidea onartu zenean, interpretazio askoz malguagoa lortu zen, eta horri esker,
jurisprudentzia zaharkiturik geratzea oztopatu da.
Bestalde, TLOren 12.2 artikuluak honako hau dio: “Tributu-antolamenduak bere
arauetan erabilitako terminoak definitzen ez dituenean, termino horiek euren
esangura juridiko, tekniko edo ohikoan ulertuko dira, kasuan-kasuan”. Manu honek ez
du erabilgarritasun handirik, gatazka batean zein esangura gailendu behar den ez
duelako zehazten. Beraz, zein irizpide aplikatu behar da lehenago? Tributu-arauak
erabiltzen dituen terminoak horien esangura tekniko juridiko-tributarioan ulertu behar
dira.
Kalifikazioa: TLOren 13. artikulua
Kalifikazioaren bitartez zehazten da eguneroko bizitzako egoera jakin bat arauak
xedaturiko egitezko kasu abstraktuetan sar daitekeen edo ez. TLOren 13. artikuluak bi
agindu ematen ditu: tributua kalifikatu behar da egindako negozio, egintza edo
egitatearen izaera juridikoa aintzat hartuta; baina interesatuek erabilitako forma edo
izendazioa kontuan hartu gabe. Honek esan nahi du, kalifikatzaileak ez duela
negozioaren forma edo izena kontutan hartu behar, baizik eta horren benetako edukia.
Horri bestelako agindua gehitu zaio: tributupean dagoen egintza edo egoeraren
baliozkotasuna uki dezaketen akatsak bazter utzi behar dira (zerga berdin kobratuko
13
da). Honi dagokionez, zenbait autorek horren inguruko kritika azaldu dute: egintzon
akatsek erabateko deuseztasuna dakartenean, subjektuaren ekonomia-ahalbidea
ukitzen da, tributua ordaindu behar delako ondorerik gabeko negozioa gauzatzeagatik.
Beste batzuek, aldiz, uste dute printzipio hori ez dela ukitzen, ordaindutakoa
berreskuratzeko eskubidea baitago, egintzaren deuseztasuna epai bidez ezartzen
denean. Haien ustez, arau horren bitartez saihestu nahi da tributu-betebeharraren
sormena alderdien esku geratzea (alderdiek negozio akastuna burutu dezakete tributubetebeharra sor ez dadin, eta gero negozio hori ez da deuseztatzen inork ez duelako
egikaritzen deuseztasun akziorik).
2. ANALOGIA
Kode Zibilaren 4. artikuluaren arabera, arauei analogia aplikatzen zaie ondoko kasuan:
arauok kasu berezi bat jaso ez arren, antzeko kasuen bat arautzen dutenean, kasu biok
ratio berbera izanik.
Tributu zuzenbideari dagokionez, TLOk 14. artikuluan dio analogiaren bitartez ezin
daitezkeela gainditu zerga-egitatearen, salbuespen nahiz gainerako onura edo pizgarri
fiskalen muga hertsiak.
Autore gehienek uste izan dute analogiaren aplikazioa onartezina zela tributuaren
eduki materialaren arauketari begira; izan ere, tributuen arloa lege-erreserbapeko gaia
zen. Horien arrazonamendua honakoa da: analogiak arau berriaren sorrera dakar,
lehenago araututa ez zegoen kasurako; sormen hori interpretatzaileak edo araua
aplikatzen duenak egiten du, hau da, legegilea ez den pertsona batek. Beraz,
analogiaren aplikazioak lege-erreserbaren printzipioa hausten du. Ondorioz, analogia
tributuen aplikazioari buruzko manuetan erabili daiteke, baina ez tributuen oinarrizko
osagaien esparruan, azken horiek lege bidez araututa egon behar baitira nahitaez.
Hala ere, azken urteotan, doktrinaren arrazonamendu hori aldatzen hasi da arrazoi
desberdinak direla medio:
- Analogiak ez du ezer berririk sortzen, printzipio juridikoen garapena besterik ez
baita.
- Tributuen alorreko ulerkera positibista dela eta, ezinbestekotzat jo zen tributua
onetsita zegoela frogatu beharra. Horretara sortu zen analogia debekuaren eta
lege-erreserba printzipioaren arteko lotura. Baina, doktrinaren beste sektore batek
pentsamendu horren aurka egin du: analogia ez da lotu behar lege-erreserbaren
printzipioarekin, azken horrek legearen eta araudien arteko harremanak zehazteko
balio baitu.
- TLOren 14. artikulua a ontrario interpretatu behar da. Horrela, tributu
zuzenbidearen analogia orokorrean onartzen da, eta berariaz debekatuta
dagoenean bakarrik ezin daiteke aplikatu.
14
3. LEGE-IRUZURRA ETA BESTE NAGOZIO JURIDIKO BATZUK
Lege iruzurra gertatzen da egintza bat edo gehiago burutuz arau juridiko baten aurkako
emaitza lortzen denean, bestelako helburua duen legea oinarritzat hartuz. Lege
iruzurra gerta dadin, bi arau egon behar dira: babes edo oinarritzat erabilitako araua
(arau estaltzailea) eta hautsi nahi den araua (horri egiten zaio iruzurra).
Tributuen arloan lege iruzurraren bidez emaitza ekonomikoa lortzen da (aurrezkifiskala da helburua). TLOk ez du lege iruzurra aipatzen, horren ordez beste izen bat
erabiltzen du; izenak izen, kontzeptua bera da. TLOren 15. artikuluan agertzen den
izendapen berria tributu-araua aplikatzeko gatazka da (Bizkaian, iruzurraren aurkako
klausula). Gatazka dago zerga-egitatea ez bada osorik edo zati batean gauzatzen edota
oinarri zein tributu-zorra gutxitzen bada, honako egintza eta negozioen bidez:
a) Banan-banan edo osorik hartuta, nabarmen artifiziosoak direnean, horiekin lortu
nahi diren helburuetarako.
b) Horiengatik ez denen lortzen ondorio juridiko edo ekonomiko garrantzizkorik,
ezpada aurrezki fiskala eta ohiko egintza eta negozioekin lortuko liratekeenak.
Lege-iruzurraren kasuan garrantzitsuena ez da alderdien asmo subjektiboa, baizik eta
erabilitako bidea zeharo artifiziala izatea. Lege-iruzurra administrazioak frogatu behar
du. Frogatze zeregin horretan, administrazioak susmo edo presuntzioen araberako
frogak erabil ditzake. Tributuen Ikuskatzailetzak tributu-araua aplikatzeko gatazka
badagoela adieraz dezan, Batzorde aholkulariak aldeko txostena eman behar du.
Bukatzeko, iruzurra egon bada, saihestu nahi izan den legea aplikatuko da, eta gainera,
zenbait kasutan isunak ere jartzea posible da (lehen ezin zen isunik jarri).
Antzeko figurak
Badira lege-iruzurraren antzeko beste figura batzuk ere. Figura horiek izaera eta kari
desberdina dutenez gero, tratamendu juridiko berezia beharko dute.
1. Tributu iruzurra. Tributu-iruzurraren kasuan, zergadunak zerga bat ordaindu behar
izan duenean ez du zergarik ordaindu. Lege-iruzurrean, aldiz, egitate hori saihestu nahi
izan da tributu-karga gutxiago duen beste zerga-egitate bat burutuz. Hortaz, tributuiruzurraren kasuetan, antolamendu juridikoa agerian eta zuzenean hausten da; legeiruzurraren bitartez, ostera, arauen agindua urratu beharrean, saihestu egiten da.
2. Simulazioa edo itxura egitea. Simulazioan itxurazko errealitatea agertzen da,
alderdien barne borondatearekin bat ez datorrena. Hortaz, bi negozio ditugu:
itxurazkoa (kanpora begira gauzatzen dena) eta ezkutukoa (alderdiek benetan nahi
dutena). Lege-iruzurraren kasuan, aldiz, ez dago itxurazko eta benetako borondatearen
arteko alderik, alderdiek egiatan nahi dutena egiten baitute.
15
Simulazio hori erabatekoa (negozio bat burutu delako itxura egiten da, baina egiatan
ez da ezer egin, eta honek negozioaren deuseztasuna dakar) edo erlatiboa (negozio bat
burutu delako itxura egiten da, baina benetan beste bat gauzatu da) izan daiteke.
Zenbait autorek, administrazioak artikulu horren abusuzko erabilpena egin duela
aipatu dute. Izan ere, administrazioak ez du frogatu behar simulazioa egin denik, aldiz,
simulazioa egin duenak frogatu behar du ez dela simulaziorik egin. Gainera,
simulazioetan zehapena ezar daiteke.
3. Zeharkako negozio juridikoak. Alderdiek lortu nahi duten helburua ez da eurek
erabilitako negozioaren bidez lortzen dena, hau da, erabili den bidea eta lortu nahi den
helburua ez datoz bat. Halakoetan, negozioaren kariak negozio beraren helburua
gainditzen du. Negozio mota horiek, orokorrean, lege-iruzurra gauzatzeko asmoarekin
burutzen dira, baina ez beti.
4. Zergak aurrezteko aukera edo plangintza fiskala. Aukera hori antolamendu
juridikoak berak ahalbideratzen du: zergadunak kargarik gutxien dakarkion bidea erabil
dezake bere helburua lortzeko.
Adibidez, enpresario batek aukera dezake banakako enpresario moduan jardun
eta PFEZ ordaintzea (progresiboa den zerga), edota pertsona juridikoaren
moduan jardun eta Sozietateen gaineko Zerga ordaintzea (proportziozko zerga).
Era berean, PFEZren aitorpena egitean, zergadun ezkonduek baterako edo
banakako aitorpena egin dezakete.
Bada antzekotasunik lege-iruzurraren eta zergak aurrezteko aukeraren artean: bietan
gauzatzen da benetan burutu nahi den egintza (ez dago simulaziorik), biek betetzen
dute legearen hitzezko edukia, eta aurrezpen fiskala lortu nahi da. Hala ere,
desberdintasun bat dago: zergak aurrezteko aukera erabat zilegi, legezko eta
zuzenbidearen araberakoa da, tributu lege-iruzurrarekin alderatuta.
Tributu lege-iruzurrari aurre egiteko bideak
Helburu horrekin, hainbat bide erabili izan dira. Alde batetik, erabili den egintza edo
negozioa beren beregi jartzea zuzenbideko tipoaren barne eta alboratu nahi izan den
arauaren menpe. Teknika hori da segurtasun juridikoari hobeto egokitzen zaiona, baina
baditu desabantaila batzuk ere: legegilea beti ibiltzen da berandu (iruzurra
gauzatutakoan) eta tipoaren barruan sartzen ditu iruzurrezkoak ez diren kasuak ere.
Horrez gain, Espainiako legegileak lege-iruzurra debekatzen duen klausula orokorrak
erabiltzen ditu; egia esan, debekatu baino gehiago, legegileak ez ditu aintzat hartzen
alderdiek erabili dituzten abusuzko formak. Horrela, lege-iruzurrari aurre egiten zaio,
saihestu nahi izan den araua aplikatuta. Ez da zehapenik ezartzen, baina berandutzakorrituak kontutan hartzen dira.
16
4. KONTSULTAK
Kontsultaren bidez, interesatuak administrazioari eskatzen dio bere iritzia azaltzeko,
tributuen alorreko autuen baten inguruan. Kontsultaren helburua irizpide bat finkatzea
da. Kontsulta idatziz egin behar da eta behar diren agiriak aurkeztuz.
17
4. EUSKAL EKONOMI ITUNA
1. LURRALDE ERKIDEKO AUTONOMIA ERKIDEGOEN FINANTZA-SISTEMA
Konstituzioaren 156. artikuluaren arabera, autonomia-erkidegoek finantza-autonomia
izan behar dute, eurei dagozkien eskumenak garatu eta egikaritzeko; garapen hori bi
printzipiook mugatzen dute: Estatuaren Ogasunarekin izan beharreko koordinazioprintzipioak eta espainiarren arteko solidaritate-printzipioak.
Xedapen hori garatzeko asmotan, 1980. urtean Autonomia Erkidegoen Finantzaketari
buruzko Lege Organikoa onetsi zen (LOFCA). LOFCA onetsi zenetik, Estatuak gero eta
zerga eta eskumen gehiago laga dizkie autonomia-erkidegoei etengabe. 2002an
sistema berriro aldatu zenetik, autonomia-erkidegoen estatutuen azken eraldaketek,
tributu lagatuen bidez diru gehiago jasotzea ezarri dute, baina ez dute lurralde
erkideko autonomia-erkidegoen araugintza-ahalmena handitu.
Autonomia-erkidego horiek bi motatako sarrerak dituzte gastuei aurre egiteko:
erkidegoaren beraren sarrerak eta erkidegoaren kanpotik datozenak.
Autonomia-erkidegoen barne sarrerak
1. Ondare sarrerak. Isunak, prezio publikoak… Ez dute pisu handirik.
2. Erkidegoaren zergak. Erkidegoak ezin du kargatu Estatuak zergapetzen duen
egitatea; beraz, erkidegoak bere lurraldearen barruko ondasun, gastu edo errentak
bakarrik karga ditzake. (Ad. Autonomia erkidegoak sortu dituzten tributu berrien
artean Bingo jokoaren gaineko Zerga edo Uren gaineko zerga daude)
3. Errekarguak. Autonomia erkidegoak errekarguak ezar ditzake zerga lagatuen gain
edota errentaren zein ondarearen gaineko zergaren gain. Une honetan, ez dago
Estatuaren zergaren gainean errekargurik indarrean.
Laburbilduz, erkidegoak tasa berriak ezarri dituzte eskumenak eskuratu ahala.
Salbuespenez, tributu berriren bat sortu dute, baina garrantzi gutxikoa zerga-bilketari
begira. Ondorioz, erkidegoen finantzaketa Estatuaren menpe dago eta erkidegoen
sarrera gehienak kanpotik datoz.
Autonomia-erkidegotik kanpoko sarrerak
1. Tributu lagatuak. Estatuak tributuak lagatzen dizkio osorik edo zati batean, eta
horren arabera hiru multzo bereiz daitezke: tributu batzuen eskumen osoa Estatuari
dagokio (BEZ), beste batzuetan autonomia-erkidegoek badute zergaren osagai
batzuk arautzeko ahalmena (PFEZ), eta badaude ere autonomia-erkidegoek osorik
alda ditzaketenak.
2. Herri-zorra. Autonomia-erkidegoak finantzaketa-bide hori muga batzuekin erabil
dezakete.
18
3. Estatuaren sarreretan partaidetza. Partaidetza hori bi funtsatan banatzen da:
Nahikotasun Funtsa (Gobernu zentralak eta autonomia-erkidegoak hitzartuta,
autonomia-erkidegoko gastu eta ahalbide fiskalaren arteko aldea estaltzeko) eta
Lurraldeen arteko Konpentsazio Funtsa (inbertsioak ordaintzeko). Horrez gain,
Estatuko lurralde osoan zerbitzu publiko batzuen (hezkuntza, osasuna) gutxieneko
prestazioa ziurtatzeko, Estatuko aurrekontuetatik esleipenak egingo zaizkie
gutxieneko hori finantzatu ezin duten autonomia-erkidegoei.
Ondorioak
Finantzaketa-sistema horrek arazoak dakartza. Erkidegoek eskumen asko eskuratu
dituzte urte gutxitan, baina euren gastu publikoa izugarri handitu da, eta horri aurre
egiteko erkidegoek ez dute baliabiderik. Ondorioz, erkidegoek Ogasun zentralean
presioa egin behar dute diru gehiago lortzeko. Konponbidea, tributuek ekarritako
sarrerak Estatu eta erkidegoen artean elkarbanatzea litzateke. Horretan ahalegindu
dira tributu lagatuen kopurua handituz,baina oraindik Itun edo Hitzarmenaren
sistematik oso urruti daude.
2. KONTZEPTU ETA IZAERA
Euskal Herriko Autonomi Estatutuak dioenez, “Estatu eta Euskal Herriaren arteko
tributu-harremanak arautuko dira tradiziozko foru sistemari jarraiki, Ekonomi Itun edo
Hitzarmenen bitartez”. Horretarako, EAEko Lurralde Historiko bakoitzean Foru Ogasun
bat dago.
EAEk arlo fiskalean hainbat eskumen ditu: alde batetik, Lurralde Historikoetako
erakunde eskudunek tributu-eraentza ezarri, zaindu eta arautu dezakete; bestetik, EAE
eratzeak ez du ekarri inolako subrogaziorik, Lurralde Historikoetako goi erakundeen
kaltetan. Hortaz, tributuen gaineko ahalmena Lurralde Historikoei dagokie, baina
Estatuaren tributu sistemarekin koordinatu behar dute.
Ekonomi Itunaren edukia
Ekonomi Itunaren edukia hiru zati nagusitan egitura daiteke:
1. Tributu-harremanei buruzko zatia. Bertan arautu dira tributuen araugintza
harmonizatzeko bideak, eta zerga bakoitzaren araugintza eta kudeaketa nori
dagozkion ezarri da.
2. Kupoari dagokion zatia. Kupoaren bidez zehaztu behar da EAEk nola hartzen duen
parte Estatuaren zama orokorrei aurre egitean, urtero ordaindu behar den
zenbatekoa kalkulatuz. Estatuari ordaindu beharreko zenbateko hori kupo deritzo
eta 5 urterik behin egiten da.
3. Administrazioen arteko harremanetarako organoei buruzko zatia.
Harremanetarako hiru batzorde sortu dira: Ekonomi Itunaren Batzorde Mistoa,
Ekonomi Itunaren aldaketak onartu eta kupoa zehazteko metodologia ezartzeko;
19
Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko Batzordea; eta Batzorde Arbitrala, tributuak
aplikatzean eta berrikustean sor daitezkeen gatazkak konpontzeko.
Lurralde Historikoen Eskumenak
Araugintza. Lurralde Historikoetako erakunde eskudunek (Batzar Nagusiek eta Foru
Aldundiek) euren lurraldearen barruan tributuak arautzeko ahalmena dute. Eusko
Jaurlaritzak hiru Lurralde Historikoetako tributu-arauak harmonizatzeko joera erakutsi
du, eta horrez gain, Ekonomi Itunak ere printzipio orokorrak eta harmonizazioprintzipioak jaso ditu: solidaritate-printzipioa, Estatuaren tributuen antolaketa
orokorra kontuan hartzea, eta Espainiak sinatutako nazioarteko itun edo hitzarmenak
betetzea. Horrez gain, “harmonizazio fiskala” adierazmoldera muga batzuk gehitu ditu:
Tributuen Lege Orokorra modu ordeztailean aplikatu behar da; EAEn eta Estatuan
dauden benetako presio fiskal osoak parekoak izan behar dira; pertsona, kapital,
ondasun eta zerbitzuen zirkulazio-askatasuna bermatu behar da; industria- eta
merkataritza-jarduerei begira, lurralde erkidean erabilitako sailkapen berbera erabili
behar da.
Kudeaketa. Lurralde Historikoei, tributu itunduen gain beste eskumen batzuk eratxiki
zaizkie. Foru Aldundiei dagozkie tributuen likidazioa, kudeaketa, zerga-bilketa,
ikuskapena eta berrikuspena. Gerta daiteke zerga jakin baten kasuan Foru Ogasunak
zerga horren arauak ezin aldatu izatea, baina zerga hori esklusibotasunez biltzea.
Ezaugarriak
1. Ituna Autonomia Estatutuaren osagarria da, hau da “konstituziotasun-bloke”
deritzona osatzen du. Formari begiratuta, Ituna lege arrunta da; baina edukiari
begiratuta, goi mailako araua da.
2. Sistema itundua da, hau da, ituna ezin da aldebakarrez aldarazi. Horretarako,
Estatuak Foru Aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren adostasuna behar du. Gainera,
Itunaren jatorrizko testua edota geroko aldaketen testua artikulu bakarreko
legearen bidez onetsi behar da. Beraz, Gorte Nagusietan aurkeztutako legeproiektuak artikulu bakarra izango du, eta onetsi beharreko aldarazpena eranskin
gisa agertuko da. Modu horretan, Parlamentuko taldeek osorik onartu edo baztertu
beharko dute testua.
3. Egungo Itunak iraupen mugagabea du. Aurreko Itunaren indarraldia 2001. urtean
amaitu zen, eta 2002. urtean Itunaren Lege berria onetsi zen.
4. Ekonomi Ituna Euskal Herriaren subiranotasunaren adierazpide da. Ondorioz,
Lurralde Historikoek euren tributu-sistema ezar dezakete.
5. Alde bakarreko arriskua dakarren sistema da. Beraz, Estatuari eman behar zaion
dirua bermatzen da, hau da, Estatuak beti kobratuko duenez honek ez du arriskurik
izango.
6. Ekonomi Itunaren eraentza ez da pribilejio bat. Izan ere, Itunak ez du bermatzen
gutxieneko sarrera kopuru bat izatea edo desbideraketak zuzentzea.
20
7. Ituna aurretiaz aplikatu beharreko araua da. Zerga-egitatea Estatuari edo EAEri
dagokion jakiteko, Ekonomi Itunera jo behar da.
8. Sistema solidarioa da, Estatuaren zama orokorrei aurre egiten zaielako eta
Lurraldeen arteko Konpentsazio Funtsari zuzkidurak egiten zaizkiolako.
Ituna eta Europar Batasuna
Europan Estatuen arteko bateratze-prozesua abian jarri da. Prozesu horretan, Estatuen
bi tresna hauen kontrola galdu dute: moneta-politikarena (inflazioa) eta zorpeketapolitikarena (defizita). Estatuek euren ekonomia-politikak kontrolatu eta aurrera
eramateko gorde duten tresna bakarra politika fiskala da. Horixe da Ekonomi Itunak
eraentzen duen arloa.
Ekonomi Itunaren eraentza Europako Batzordeak aztertu zuen 1993an, eta horren
esanetan, Ituna eraentza fiskal orokorra da (beste estatu batzuen bezalakoa). Hala ere,
2004an Auzitegi Gorenak adierazi zuenez, Sozietateen gaineko Zergan, Estatuko
arauketaren eta Lurralde Historikoetako arauketaren arteko ezberdintasunak Estatulaguntza ziren; laguntza horiek Europako Zuzenbidearekin bateraezinak zirenez,
Ekonomi Ituneko araugintza-ahalmenak ezerezean utzi zituen.
Iritzi horren kontra, Europako Erkidegoen Auzitegiak esan zuenez, Estatuz azpiko
tributu-sistema ez da Estatu-laguntza izango, autonomiaren hiru maila zainduz gero:
erakunde-autonomia, prozedura-autonomia eta ekonomia-autonomia. Gure iritziz,
Ekonomi Itunaren eraentzak bat egiten du autonomiaren hiru maila horiekin.
3. TRIBUTU ITUNDUAK
Zerga pertsonalak
- Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga. Zerga itundua da eta araugintza
autonomokoa. Arauketa eta kudeaketa Foru Aldundi eskudunari dagozkio, baldin
eta subjektu pasiboak Euskal Autonomia Erkidegoan bere ohiko egoiliartasuna badu
(ohiko egoiliartasuna: bertan 6 hilabete egonez gero).
- Ondarearen gaineko Zerga. Zerga itundua eta araugintza autonomokoa da.
- Sozietateen gaineko Zerga. Zerga itundua eta araugintza autonomokoa da. Lurralde
Historikoen arauketa aplika daiteke, sozietatearen egoitza fiskala Euskal Autonomia
Erkidegoan badago, betiere urteko fakturazioa zazpi milioi eurotik beherakoa bada.
Gainerakoetan, lurralde erkidearen arauketa aplikatu behar da. Horrez gain,
hurrengo kasuetan zerga EAEn modu esklusiboan ordaindu behar da: egoitza fiskala
EAEn izanik, sozietatearen urteko eragiketen zenbatekoa zazpi milioi eurotik
beherakoa denean; edota zazpi milioitik gorakoa izanda, sozietate horrek
autonomia-erkidegoan bakarrik diharduenean. Beste kasu guztietan, zerga-bilketa
EAEn eta Estatuaren artean banatu behar da.
21
- Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga. Zerga itundua da eta araugintza
autonomokoa.
Zerga errealak
- Balio Erantziaren gaineko Zerga. Arauketa erkideko zerga da, eta ondorioz,
Estatuaren legeriak ezarritakoaren arabera arautu behar dute Aldundiek.Dena den,
Lurralde Historikoak zerga kudea dezake, subjektu pasiboak lurralde horretan soilik
diharduenean.
4. KUPOA
Estatuaren eta Euskadiren arteko finantza-harremanak eraenduko dira hurrengo
printzipioak aintzat hartuta:
1.
2.
3.
4.
5.
EAEko erakundeen finantza- eta tributu-autonomia.
Solidaritatea.
Aurrekontuen egonkortasunari dagokionez, Estatuarekin koordinazioa eta elkarlana.
EAEk bere gain hartu ez dituen Estatuko zamak ordaintzea (kupoa).
Toki-erakundeen gainean Estatuak une oro dituen finantza-zaintzako ahalmenak
EAEren erakunde eskudunei dagozkie.
EAEk Estatuari egin behar dion ekarpena da kupoa. Horren bidez, Erkidegoak bere gain
hartu ez dituen eskumenek sorturiko gastuak ordaintzen dira. Modu horretara, kupoak
konpentsatu nahi ditu Estatuak EAEn dituen gastuak.
Beraz, Estatuak dituen zama guztietatik, EAEk bere gain hartu dituenak kendu behar
dira. Zama horien artean hauek sartzen dira: Lurraldeen arteko Konpentsazio
Funtsaren zuzkidura; Estatuaren diru-laguntza eta transferentziak; eta Estatuaren
zorren amortizazio eta korrituak. Horrez gain, kupoa kalkulatzeko Estatuak duen
defizita ere kendu behar da.
Zenbateko horretatik abiatuta, EAEri dagokiona kalkulatzen da, portzentaje zehatz bat
aplikatuz (gaur egun %6,24). Egokitzapen batzuk egin ostean (ad. BEZarekin eta zerga
bereziekin), kupoaren zenbatekoa kalkulatzen da.
Kupoa kalkulatzeko legea bost urterik behin onetsi behar da. Bost urte horietako
lehenengo kupoa oinarri gisa erabiltzen da, hurrengo urteetakoa kalkulatzeko. Behin
epealdiko hasierako kupoa zehaztutakoan, hurrengo lau urteetan urtero eguneratu
behar da, portzentaje bat aplikatuz, Estatuaren zerga-bilketako sarrerak handitzen
diren heinean.
5. SARREREN BARNE BANAKETA
Lurralde Historikoek biltzen dituzte tributu guztiak, baina diru hori ez da Lurralde
Historikoarentzat. Lehendabizi, kupoa ordaindu behar da, eta gero EAEko
22
Administrazioen artean banaketa egin behar da. Horretarako, Euskal Finantzen
Kontseilua osatu da.
Banaketa bertikala
Eusko Jaurlaritzari dagokion zatia zehaztu behar da. Jaurlaritzari dagokiona bi
multzotan zatitzen da: ekarpen orokorra, Euskadiko erakunde erkideen zama orokorrei
aurre egiteko (%70); eta ekarpen bereziak, erakunde erkideei ematen zaiena (horien
bitartez ordaintzen dira Ertzaintzaren zabalketak, ekonomi plangintza, sustapen- eta
garapen-politikak…).
Banaketa horizontala
Eusko Jaurlaritzari egindako ekarpena Lurralde Historikoen artean banatu behar da:
gutxi gora behera, Bizkaiak %50, Gipuzkoak %33 eta Arabak %17.
Lurralde Historikoaren barne banaketa
Azkenik, sobera den zenbatekoa Aldundi eta udalen artean banatu behar da: erdia
baino gehiago udalentzat, eta erdia baino gutxiago Aldundientzat. Udalei dagokienez,
horiek finantzaketaren erdia euren tributu eta prezio publikoetatik lortzen dute; beste
erdia, aldiz, diru-laguntzetatik. Dirutza hori irizpide ezberdinen arabera banatzen da
Lurralde Historiko ezberdinetan. Bizkaian, banaketa horrela egiten da:
- Ezustekoentzat.
- EUDELentzat.
- Gerakina:
· Bilbori kopuru finkoa ematen zaio.
· Gainerako udalentzat: udalek zati bat kopuru finko gisa jasotzen dute, eta beste
zatia kopuru aldakor gisa (biztanleen arabera).
23
5. TRIBUTUAREN EGITURA JURIDIKOA
1. TRIBUTUAREN EGITURA JURIDIKOA
TLOren 17. artikulua
TLOren 17. artikuluak ematen digu tributua osatzen duten prestazio ezberdinen
ikuspegi orokorra. Harreman juridiko-tributarioak dira tributuen aplikaziotik sortu
diren betebehar, eginbehar, eskubide eta ahalmenen multzoa.
Subjektu pasiboak dituen betebeharrak izaera ezberdinetakoak dira: batzuek eduki
ekonomikoa dute, diruzko betebeharra baitira; beste batzuk, izaera formalekoak dira,
zerbait egiteko betebeharra. TLOk lehentasuna ematen dio tributua ordaintzeko
betebeharrari, izan ere, tributuaren oinarrizko edukia Herri Erakundeari diru-kopuru
bat ematea da (tributu-kuota).
Prestazio anitz eta ezberdinak daude tributu guztietan, eta beraz, ezin dugu tributua
kategoria juridiko jakin batean kokatu. Ekonomia mailako lotura den aldetik, tributua
betebeharra da; baina beste alde batetik, prozedurak ditugu, elkarrekin lotuta dauden
egintzak emaitza zehatz bat lortzeko helburuarekin. Baina ezin daiteke esan ere
tributua administrazio-prozedura hutsa denik. Beraz, tributuaren teoria bi zatitan
bereizi behar da: tributu zuzenbide materiala (tributu-betebeharra) eta tributu
zuzenbide formala (prozedura).
Ikuspegi estatikotik dinamikora
Historiari helduta, XIX. mendean tributua Estatuaren inperium horren agerpenetatik
bat zen; zergadunak tributua onartu behar zuen eta Estatuak tributua ezartzeko
eskubidea zuen. Ez ziren benetako arau juridikoak eta ez zuten Zuzenbideko
harremanik ezartzen. Tributua botere-harremanetariko bat zen.
XX. mendearen hogeita hamargarren hamarkadan, berriz, harreman juridikotributarioen kontzeptua eratu zuten Alemania eta Italiako doktrinek. Horren arabera,
zergaduna eta administrazioa harreman juridiko batzuen alderdiak ziren, tributueginbeharrei zegokienez. Harremanok betebehar izaerakoak ziren. Betebehar hori ex
lege sortzen zen eta zuzenbide pribatupeko betebeharren antzekoa zen. Hori da
Tributuen Lege Orokorrak jaso duen ikusmoldea.
1970tik aurrera, aldiz, beste planteamendu bat agertu da, Zuzenbide publikoaren
kontzeptuetara hurbilduz. Lehenago zegoen ikusmolde subjektibista gainditzeko
asmoarekin, tributu-arauak bete behar dituzten interes publikoak nabarmendu nahi
dira. Horrela, egintza batzuk daude, baita elkarrekikotasunik gabeko egoerak ere, baina
guztiek tributua eskuratzeko helburua dute. Tributu-manuen helburua administraziojarduera jakin bat arautzea da, eta jarduera horren bidez, interes publikoa babestea
24
bermatu nahi da. Laburbilduz, Estatuak tributuak ezarri, aplikatu eta tributuak
eragingarri egiteko ahalmen-eginbeharra du.
2. HARREMAN JURIDIKO-TRIBUTARIOAK
Harreman juridiko-tributarioetatik betebehar materialak eta formalak erator daitezke
tributu-betebeharpekoarentzat eta Administrazioarentzat.
Betebehar materialei dagokionez, TLOk lau aukera jaso ditu: tributu-betebehar
nagusia, tributu-kuota ordaintzekoa; konturako ordainketak egiteko betebeharra;
tributua dela-eta partikularren artean sortutakoak; eta tributu-betebehar erantsiak,
hau da, bestelako tributu-betebeharrei loturiko diruzko prestazioak. Zehapenak ez dira
inoiz tributu-betebeharrak.
Formazko betebeharrak diruzkoak ez badira ere, tributu-arauak ezarri dizkie tributubetebeharpekoei eta horiek beteko dira tributu-prozeduraren edo tributu-jardunaren
arian. (Ad. Fakturak luzatu eta ematea, ikuskapenak eta egiaztapenak erraztea…)
Bestalde, tributu-betebeharpekoaren eskubide eta bermeak ditugu, eta hauek bi
multzotan banatu daitezke: administratu orok dituen eskubideak eta tributu
zuzenbidean bakarrik erabil daitezkeenak (Ad. Berandutza-korrituak, zor ez den
sarreraren itzulketa eta tributu-arauketaren ziozko itzulketak jasotzeko eskubidea;
prozedura ebazteko agiri egokiak eta esanguratsuak aurkezteko eskubidea…).
Amaitzeko, Administrazioaren eginbeharrei buruz esan behar da, aldi berean tributubetebeharpekoaren eskubide eta ahalmenak direla (Ad. Tributu-betebeharpekoak
ekarritako bermeen kostua ordaintzea, berandutza-korrituak ordaintzea…).
Ex lege betebeharra
Legeak bakarrik sortaraz dezake tributu-betebeharra, hau da, legeak egitatea
gauzatzearekin lotzen du betebeharraren sorrera, norbanakoaren edo
Administrazioaren borondatea zein den kontutan hartu gabe. Hori bai, subjektua askea
da zerga-egitatea burutzeko edo ez, baina burutzen duenetik, nahitaez sortzen da
betebeharra.
Zuzenbide publikoko betebeharra
Horrez gain, legeak betebeharraren eraentza juridiko osoa arautzen du. Beraz, tributubetebeharra xedaezina da, hau da, norbanakoek edo Administrazioak ezin dituzte
betebehar gorren edukia, forma edo epea aldarazi. Tributu-betebeharrak aginduzko
izaera eta indargabeezina da biontzat. Horren azalpena Administrazioak bete behar
duen interes publikoa da.
Zerbait emateko betebeharra
25
Tributu-betebeharra zerbait emateko betebeharra da, diru-kopurua ematekoa edo
tributuaren kuota ematekoa. Izaera hori ez da urratzen, zenbait tribututan diruz
ordaindu beharrean, efektu tinbredunekin ordaintzen denean. Izan ere, efektu
tinbredunak diruarekin erosi behar dira. Gauza bera gertatzen da Historia eta Arte
Ondareko ondasunak ematen direnean zergak ordaintzeko (ondasun horiek dirutan
baloratu behar dira).
26
6.TRIBUTUAK
1. TRIBUTUAREN KONTZEPTU JURIDIKOA
Kontzeptu juridikoa
Tributu zuzenbidearen ardatzetatik bat tributua da. Konstituzioak sarri erabiltzen du
tributu esamoldea, baina ez du horren definiziorik ematen. Konstituzioaren arabera,
tributuak oinarrizko bi baldintza bete behar ditu: prestazioa hertsagarria izatea eta
tributu hori legearen arabera ezartzea. Bi ezaugarri horien inguruan eratu beharko
litzateke tributuaren kontzeptua, ñabardura batekin: lege-erreserba erlatiboa da,
tributu-mota edo ondare-prestazio ezberdinen arabera.
TLOren 2. artikuluak tributuaren definizioa eman digu. Tributua sarrera publikoa da.
Halakoetan, herri-administrazioak diruzko prestazioa eskatzen du, egitezko kasua
burutu delako eta legeak tributua ordaintzeko beharra lotzen duelako egitezko
kasuarekin. Tributuen helburu nagusia gastu publikoei aurre egiteko behar diren
sarrerak lortzea da. Edonola ere, Legeak bere esparrutik at uzten ditu Gizarte
Segurantzaren baliabide publikoak, azken horiek euren arauketa berezia dutelako.
Tributuaren ezaugarriak
1. Tributuak ekonomi-ahalbidearen agerpen jakin bat kargatzen du. Ekonomiaahalbidearen irizpidea hartu behar dugu kontuan aberastasuna kargatzerako unean.
2. Zuzenbide publikoko sarreren artean, tributua da gaur egun nagusia.
3. Oro har, tributua diru-izaerakoa da, batzuetan diru-izaera ez duten ondasunak
eman behar badira ere.
4. Tributua ez da inoiz ez-zilegi baten zehapena. Tributuaren bidez, diru-sarrerak lortu
nahi dira; zehapena erabilita, aldiz, ez-zilegiren bat zigortu nahi da. Dena den,
hirugarren batek zuen eginbeharra ez betetzeagatik tributu-zama inori eratxikitzen
zaionean, ordaintzen den kopuruak tributu-izaera du.
5. Tributuak ez da konfiskatzailea izan behar (ekonomia-ahalbidearen printzipioarekin
lotuta).
6. Tributuak ez ditu betebeharpean jartzen Espainiako naziotasun duten pertsonak
bakarrik; horrez gain, bere ezarpen lurraldearen barruan, ekonomia-etekinak lortu
eta ondare-interesak edo harreman ekonomikoak dituen edonor kargatzen du
tributuak. Tributu-legeak aplikatzean, ohiko egoiliartasunaren irizpidea nagusitu da.
7. Tributua kreditu eskubide-betebehar bikote moduan egituratzen da.
8. Tributuaren funtsezko helburua gastu publikoaren finantzaketa da (helburu fiskala),
baina tributuaren bitartez beste helburu batzuk ere bete daitezke (helburu
extrafiskalak), hala nola, Konstituzioaren printzipio eta xedeak betetzea edota
ekonomi-politikaren tresna izatea.
Tributu-sistema
27
Tributu-sistema da lurralde erakunde jakin baten antolamendu juridikoan printzipio
erkide batzuk dituen tributuen multzoa, zama publikoei aurre egiteko erabiltzen dena.
Tributu-sistema orok ondoko ezaugarriok izan ohi ditu:
1. Printzipio erkide batzuk izatea.
2. Tributu ezberdinen arteko koordinazioa egotea, horrela, saihestu behar dira
arautegian lege-hutsuneak egotea eta egitate berari karga bikoitza ezartzea.
3. Sistema egokia izan behar da tributu-politikaren helburuak lortzeko.
4. Sistemak ekonomi-politikaren helburuak edo izaera fiskalik gabeko helburuak
lortzeko aukera eman behar du (helburu extrafiskalak).
Tributu-sistemei dagokienez, bi ideia azpimarratu behar dira. Alde batetik, tributusistema ekonomia-agerpen orori hedatu zaio, gastu publikoa etengabe handitu ahala
gastu horri aurre egiteko diru iturri berriak bilatu direlako. Bestetik, printzipio
juridikoek garrantzi handiagoa hartu dute tributu-sistemak eratzean, zergadunen
bermeak garatzeko eta tributuen gaineko kontrola egiteko.
Tributu-motak
Hiru tributu mota daude, eta horien arteko bereizketa tributuak ordaintzeko
betebeharra sortzen duen egitatean datza.
Tasa Administrazioaren jardun zehatza da, pertsona jakin batentzat onura edo
abantaila berezia dakarrena (obrak egiteko behar den lizentzia Udalak ematea).
Kontribuzio berezien kasuan, aldiz, administrazio-jardunak pertsona talde zehatz
batzuei dakarkie onura berezia (kale bateko argiak instalatzea). Zergek, ordaintzeko
betebeharra sortarazten dute, Administrazioak zuzeneko onurarik eman gabe (zeharka
bai).
Zergek lotura estua dute ekonomia-ahalbidearekin. Tasa eta kontribuzio berezien
kasuan, lotura hori malguagoa da. Horien bitartez, jardun publikorako finantzaketa
lortu nahi da, eta beraz, jardunetik onura gehien ateratzen dutenek parte handiagoa
hartu beharko lukete.
2. ZERGAK
Zergak dira kontraprestaziorik jaso gabe ordaindu beharreko tributuak. Ordaintzeko
betebehar hori sortzen da zerga-egitateak negozio, egintza edo egitateak direnean,
zergadunaren ekonomia-ahalbidea agerian uzten dutela.
Hala ere, kontraprestazioa izatea ez da tributuen ezaugarrietako bat; alderantziz,
tributua legeak agindutako betebeharra da. Zergak duen osagai bereizgarria zergaegitatearen osagai objektiboa da, zerga-egitatean ez baita ezartzen Administraioaren
inolako jardunik.
Lau sailkapen egin daitezke zergen artean.
28
Zerga pertsonalak eta errealak
Zerga pertsonaletan, pertsona jakin bat dago zergaren baldintza objektiboen barruan
(PFEZ). Zerga errealetan, aldiz, berdin dio subjektu pasiboa nor den (BEZ, ondasun edo
zerbitzuak zergapetzen baitira).
Zerga subjektiboak eta objektiboak
Zerga subjektiboak subjektu pasiboaren inguruabar pertsonalak hartzen ditu kontuan,
tributu-zorra zehaztean (PFEZ). Zerga objektiboen kasuan, aldiz, subjektu pasiboaren
ezaugarri pertsonalek ez dute garrantzirik tributu-zorra zehazteko (BEZ).
Aldizkako zergak eta instanteko zergak
Aldizkako zergetan, zerga-egitateak denboran zehar dirau, eta legegileak denbora hori
zatitu egiten du zergalditan, tributu-zorra ezarri ahal izateko (PFEZ). Instanteko
zergetan, aldiz, zerga-egitatea epealdi jakin batean agortzen da, ez da etenik gabe
luzatzen (BEZ).
Zuzeneko zergak eta zeharkako zergak
Ekonomiaren ikuspuntutik, zuzeneko zergak aberastasuna zuzenean ukitzen dituenak
dira, pertsonaren ondarea edo errenta kargatuz; zeharkakoek, aldiz, zeharka bakarrik
dute eragina aberastasunean, pertsonaren errentaren erabilera edo gastua kargatuz.
Hala ere, bereizketa horrek ez du garrantzi juridikorik, baina bai zuzeneko eta
zeharkako zerga-metodoaren artean egiten denak. Zuzeneko zerga-metodoan,
legegileak kargapean jarri nahi duen pertsonak benetan ordaintzen du tributua; eta
zeharkakoan, ordaindutakoa berreskuratzeko ahalmenak ematen dizkio tributu-arauak
zergaren subjektu pasiboari inorengandik.
3. TASAK
Tasa eta Prezio Publikoen 8/1989 Legea
Lege horrek, tasaren esparruan diru-sarrera berri bat ezarri zuen: prezio publikoa.
Beraz, legearen aurretik tasak ziren kasu gehienak prezio publiko bihurtu zituen, eta
legegileak hura asmatu eta definitu zuenean, lege-erreserbatik kanpo utzi zuen.
Bereizketa horri kritika ugari egin zitzaizkion eta Konstituzio Auzitegiak 1995eko epai
batean aipatu zuenez, izena ez da garrantzitsua, ezpada kategoria horiei eratxiki dien
eraentza juridikoa. Horregatik, prezio publiko izena ematen zaion arren, ez da
kontzeptu berririk sortzen, hau da, tributua izango da eta legez arautu behar da.
Tasaren kontzeptua
29
Tasak tributuak dira, eta horien zerga-egitatea bi modutakoa izan daiteke: herri
jabariaren bakarreko erabilpena edo aprobetxamendu berezia gauzatzea; eta
Zuzenbide publikoko eraentzaren menpeko jardun edo zerbitzua ematea, baldin et
betebeharpekoa ukitzen badute edo horri onurak ekartzen badizkiote. Gainera, jardun
eta zerbitzu berezi horiek hurrengo baldintza biotatik bat bete behar dute:
- Administratuek jardun edo zerbitzuok derrigorrean hartu edo eskatzea, hau da,
administratuek ez dute jarduna borondatez hartzen.
- Arlo pribatuak ezin gauzatu edo eman izatea jardun eta zerbitzu horiek, indarreko
legeriak zerbitzu horien ematea arlo publikoari erreserbatzen dion edo ez.
Tasaren zerga-egitatea Administrazioaren jardunarekin lotzen da. Hauek dira tasen
egitezko kasuak:
a) Herri jabaria modu berezian aprobetxatu edo modu pribatiboan erabiltzea. Herri
jabariko ondasunak lurralde herri erakundeen titulartasunpekoak dira. Hortaz,
ondasun horien bakarreko erabilera nahi duenak baimena edo emakida lortu behar
du herri erakundeengandik, eta horrez gain, prestazioa ordaindu beharko du.
b) Posta-zerbitzu publikoek emandako zerbitzuak eta horiei eransten zaizkien
ondasunak ematea.
c) Zuzenbide publikoaren jardun eta zerbitzuak gauzatzea. Jardun eta zerbitzuak
derrigor hartu edo eskatu behar ditu subjektuak, legeak hala agintzen duelako,
edota nahitaezkoak direlako eskatzailearen bizitza pribatu nahiz gizarte-bizitzarako.
Era berea, Administrazioak emandako zerbitzuengatik edo burututako
jardunengatik tasa ordaindu behar da.
Prezio publikoak
Prezio publikoak Zuzenbide publikoaren eraentzapeko jarduketak gauzatze zein
zerbitzuak emateagatik ordaindutako kontraprestazioak dira, jarduketa zein zerbitzu
horiek derrigor hartu edo eskatu behar ez badira, eta arlo pribatuak eman ahal baditu
(arlo publikoari erreserbatuta ez daudelako). Gainera, bi betekizun horiek aldi berean
eman behar dira. Prezio publikoak ez daude legezkotasun-printzipioaren menpe.
Prezio publikoen zenbatekoak, azkenik, jardun edo zerbitzuak sorturiko kostuak
gutxienez estali behar ditu. Dena de, interes publikoko arrazoiak edota kultur-,
ongintza- edo gizarte-arrazoiak direla bide, kostuak baino txikiagoak diren prezio
publikoak ere ezar daitezke.
4. KONTRIBUZIO BEREZIAK
Kontribuzio bereziak tributuak dira, eta horien zerga-egitatea da tributubetebeharpekoak onuraren bat edo bere ondasunen balio-gehikuntza lortzea, obra
publikoak egiteagatik edo zerbitzu publikoak ezarri edo hedatzeagatik.
30
Kontribuzio berezietan beti egon behar da Administrazioaren jarduketaren bat, eta
administrazio-jardunak interes orokorra bete nahi du. Beraz, zuzeneko lotura egon
behar da obrak egite edo zerbitzuak ezartze edo hedatzearen eta subjektu pasiboek
bereziki jasotzen dituzten onuren artean.
Kontribuzio bereziak toki-korporazioetan (udalak) erabili izan dira gehienbat, eta gaur
egun ez dira derrigorrezkoak.
5. ORDAINARAZPEN PARAFISKALAK
Tributuaren ezaugarriak bete arren, ordainarazpenak ez dira legez sortzen, ez dira
kudeatzen tributu-kudeaketaren arabera eta Estatuaren aurrekontu orokorretan ez
dago euren ordainarazpenaren aipamenik. Horregatik, ordainarazpen parafiskalek
Zuzenbidezko Estatuaren haustura larria dakarte, tributuen ohiko printzipioak eta
segurtasun juridikoaren printzipioa urratzen dituztelako.
Hori dela eta, XX. mendearen erditik aurrera zenbait ahalegin egin dira horiek
ezabatzeko edo printzipioen menpe jartzeko, eta 1978ko Konstituzioa onartzeaz
geroztik, aurrerapen handiak egin dira.
TLOk dioenez, ordainarazpen parafiskalek tributuen izaera dute, eta arau berezirik ez
badago, TLOk arautuko ditu.
31
7. ZERGA-EGITATEA
1. ZERGA-EGITATEA
Zerga-egitatearen kontzeptua
TLOren arabera, zerga-egitatea da Legeak tributu bakoitza itxuratzeko finkatu duen
egitezko kasua, egitate hori burutzeak tributu-betebehar nagusia sortzen duela. Zergaegitatea adierazteko, termino ezberdinak erabili dira lurraldearen arabera (egitezko
kasua, egitate sortzailea…).
Zerga-egitatea betidanik izan da tributuaren ardatza, eta bertatik ondoko datu hauek
atera zitezkeen: zeintzuk diren kargatutako kasuak, subjektu pasiboak, tributubetebeharra sortzeko unea eta horren eraentza juridikoa, aplikatu beharreko legeria,
tributu ezberdinen arteko sailkapena eta tributu-zorraren zenbatekoa.
Gaur egun, aldiz, beste ikusmolde batetik begiratzen diogu tributuari, izan ere, zergaegitateaz aparte izaera ekonomikodun betebeharrak ere sor daitezke. Azken urteotan,
tributuaren ordainketa aurreratzeko tresna berriak sortu dira, besteak beste,
atxikipenak eta zatikako ordainketak. Aldi berean, zerga-egitateak garrantzi handiagoa
hartzen du, tributua legebidezkotzen duen egitezko kasua delako, eta beraz, zergaegitateak barneratu behar ditu ekonomia-ahalbidearen zein justiziaren irizpideak.
Zerga-egitatearen izaera juridikoa
Zerga-egitateak beti du izaera juridikoa, ez ekonomikoa, zerga-egitatea arauaren
emaitza baino ez baita. Bestelako gauza da legegileak zerga-egitate bihurtzen duen
egitezko kasua errealitate ekonomikoa izatea (diru-sarrera bat) edo aurretiaz juridikoa
den egitatea izatea (egintza edo negozio juridikoa). Adibidez, errenta errealitate
ekonomikoa da, baina PFEZk errentari buruz diharduenean ez du beti errealitate hori
aipatzen. Hortara, ikuspegi ekonomikotik errentarik ez dagoenean ere, zerga horren
ondorioetarako bada errentarik.
Tributuaren objektua eta zerga-egitatea
Tributuaren objektua da tributuaren euskarri den errealitateko egitate edo osagaia
(errenta, ondarea, gastua). Objektua errealitatearen alor edo egitatea da, eta tributua
objektuaren gainean ezartzen da, objektu hori ekonomia-ahalbidearen agerpena izan
ohi delako.
Zerga-egitatea, aldiz, arauaren emaitza da, eta bertan definitzen den egitate, egintza
edo eragiketak tributuaren osagai objektiboa eratzen du.
Tributu-sistemak tributu bat baino gehiago ezar dezake objektu beraren gain, baina
zergapetze bikoitza gerta ez dadin, zerga-egitateak ezin dira berdinak izan kasu bietan.
32
Adibidez, Konstituzio Auzitegiak Andaluzian Gutxi Erabilitako Lurren gaineko Zerga
aztertu zuenean, epaian zioen jakina dela Ondarearen gaineko Zergak lurren
titulartasuna kargatzen duela, eta lur horiek etekinak Errentaren gaineko Zergak edo
Sozietateen gaineko Zergak kargatzen dituela. Auzitegiak zergapetze bikoitzaren
argudioa bertan behera utzi zuen, objektu bera (lurra edo finka) izan arren, haien
zerga-egitatea desberdina zelako.
Zerga-egitateak tributua egituratzen du
Tributuak ezberdinak izango dira, euren zerga-egitatearen alorren bat ezberdina den
heinean.
Tributu berean ere horrelakoak gerta daitezke. Zerga bakarra badirudi ere, Ondare
Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergak hiru figura biltzen
ditu bere barne, hiru zerga-egitate ezberdinak ukitzen baititu: Kostu bidezko
Eskualdaketak, Sozietate Eragiketak eta Egintza Juridiko Dokumentatuak.
Zerga-egitatea eta egitezko beste kasu batzuk
Gaur egun, zerga-egitatea gauzatzeak subjektua kargapean jartzea dakar, eta ezaugarri
horrek bereizten ditu zerga-egitatea eta tributu-arauak izan ditzakeen egitezko
gainerako kasuak. Egitezko gainerako kasuetatik beste betebehar edo eskubide batzuk
sor daitezke. Horregatik, oso garrantzitsua da tributu bakoitzak bere zerga-egitatea
zehaztea, zerga-egitatea gauzatu arte ez dagoelako zergapetzerik.
Zerga-egitatearen osagai subjektiboa
Zerga-egitatearen osagai subjektiboa eta osagai objektiboa bereiz daitezke. Osagai
subjektiboak, zerga-egitatearen egilea zehazten du. Batzuetan, egitezko kasutik
bertatik ondoriozta dezakegu pertsona hori nor den; eta beste batzuetan, ordea, ez da
erraza zergaduna nor den zehaztea (ad, salerosketa gauzatzean, legeak zehaztu behar
du nor den zergaduna, eroslea edo saltzailea).
Zerga-egitatearen osagai objektiboa
Doktrinak lau aspektu bereizten ditu.
a) Aspektu materiala. Zerga egitatea zer den da, hau da, kargatzen den egitate,
egintza, negozio edo egoera bera. Zerga egitatea orokorra (bere barruan legeak
berariaz aipatzen ez dituen kasuak hartzen dituenean) edo berezia izan daiteke (legeak
ezarritako kasuak bakarrik hartzen dituenean).
Ekonomia-ahalbidearekin lotuta, antolamendu juridikoaren aurkako jokabideak zergaegitatea era dezakete? Ez, zerga-egitateak beti barneratu behar ditu legezko
jokabideak edo egitateak; kontrara, legearen aukako jokabideak zigortzeko delituak,
33
faltak zein zehapenak daude. Hala ere, zerga batzuetan ez dago hain garbi (ad,
justifikatu gabeko ondarearen gaineko zerga).
b) Lekuzko aspektua. Zerga-egitatea non gauzatu den. Espainia barruan ere, zehaztu
behar da autonomia-erkidego bakoitzean zein Administrazio den eskudun.
c) Denborazko aspektua. Zerga-egitatea osorik noiz gauzatu den zehazten da.
Tributuak aldizkakoak edo instantekoak izan daitezke, Instantekoen kasuan, tributua
ahitzen da zerga-egitatea gauzatzen denean, eta hori beti gertatzen da une jakin
batean (ad. Pertsona hiltzen denean). Aldizkako tributuen zerga-egitatea, aldiz,
denboran zehar luzatzen da, batzuetan jarraian, eta besteetan berriro gauzatzeko
joera du. Kasu horietan, ez dago zerga-egitatea gauzatu dela zehazteko une jakinik.
Legeak jarraitasun hori denboraldietan (zergaldietan) zatitzen du (legeak zehazten ditu
hasierako unea eta amaierakoa). Zergaldi bakoitzetik betebehar bat sortzen da, eta
zergaldi bakoitzean sortutako tributua ezberdina da gainerako zergaldietan sortutako
tributuei begira.
d) Aspektu kuantitatiboa. Zerga-egitatea zenbatekoa izan den zehazten da. Horren
arabera, tributu finkoak eta aldakorrak bereiz daitezke. Aldakorretan, kuantitatibo hori
bakarrik dago (errentaren zenbatekoa). Tributu finkoetan, aldiz, zerga-egitatea ezin da
zenbateko ezberdinetan eman eta ezin daiteke zenbatu (jarduera edo lanbide bat
egikaritzea).
Lege-erreserbaren printzipioa
Zerga-egitatea legean ezarri behar da. Hala ere, hau erlatiboa da, izan ere, posible da
zergaren alderdiren bat erregelamendu bidez arautzea.
2. SORTZAPENA
Tributuaren sortzapena legeak ezarritako une zehatza da; une horretan, legearen
aginduz zerga-egitatea gauzatu dela ulertzen da. Sortzapenaren egunak, gainera,
tributu-betebeharra eratzen duten inguruabar garrantzizkoenak zehaztuko ditu, hau
da, sortzapenak denbora-erreferentzia moduan ere balio du, aplikatu beharreko legea
zehazteko. Sortzapena gertatu baino lehen ez dago betebehar izaerako loturarik, eta
zorra ez da existitzen.
Tributuaren sortzapena zerga ordaintzeko betebeharraren sortarazlea da, baina horrek
ez du esan nahi betebehar hori une horretan bertan bete behar denik. Tributuaren
legeak kuota edo ordaindu beharreko kopurua eskatzeko moduko eguna zehatz
dezake, sortzapena ez den beste egun batean.
3. SALBUESPENAK
Salbuespenaren kontzeptua
34
Salbuespen kasuetan, zerga-egitatea burutu arren, arau batek agintzen duenean, berak
ezarritako kasuetan bakarrik tributua ez da ordaindu behar.
TLOk adierazten du zerga-egitatea gauzatzeak tributu-betebeharraren sorrera
dakarrela. Azken urteotan beste teoria bat zabaldu da, eta horren arabera,
salbuespena eratzen duen arauak zerga-egitatea ere definitu behar du, kargaturiko
egitatea ezartzen duen arauarekin batera. Beraz, salbuespenek zerga-egitatea
definitzen dute, zeharka (kuotaren hobari eta kenkarien bidez, zerga-egitate berberak
ondorio ezberdinak ekar litzakeelako) edo zuzenean (zerga-egitatearen esparruan
zenbait kasu bereizten dituztelako).
Salbuespen-arauak izaera negatiboa duela dion ikuspuntutik abiatu beharrean (manu
baten aplikazioa baztertzen duen arautzat hartuz), haien izaera positiboa baieztatzen
duen ikusmoldetik abiatuz gero (tributuaren zerga-egitatea ere definitzen duen
arautzat hartuz), esan daiteke zerga-egitatea gauzatzeak ez duela zertan ekarri tributubetebeharraren sorrera. Hala ere, zerga-egitatea gauzatzean, tributuaren
menpekotasuna sortuko da eginbehar desberdinekin.
Salbuespen-kasuak zerga-egitatearen barne daude eta ezin dira beste zerga baten
menpe geratu, eta horrexek bereizten ditu zergapetik kanpoko kasuetatik. Adibidez,
PFEZren kasuan, zerga-egitatea da pertsona fisiko eta egoiliarrak kostu bidez errenta
lortzea. Batzuetan, ordea, nahiz eta pertsona fisikoak kostu bidez errenta lortu, ez du
zergarik ordaintzen. Horiek dira salbuespenak (loteria). Azkenik, beste irabazi batzuk
zergapetik kanpo daude, pertsona fisikoak lotzen ez dituztelako, kostu bidezko
irabaziak ez direlako edota egoiliarrek lortzen ez dituztelako.
Salbuespena eta lege-erreserba
Salbuespenak legeak bakarrik ezarri ditzake, beraz, lege-erreserba dago arlo horretan.
Hori onartuz gero, gauza bera esan beharko litzateke salbuespenak eraldatu, txikitu
edota ezabatzeari buruz. Gainera, lege-lerruna ez duen arau baten bidez salbuespena
eralda edo ezaba daitekeela onartzeak esan nahi du zerga-egitatea ere xeda daitekeela
legea ez den arauaren bitartez.
Salbuespenaren sortzapena
Honen inguruan eztabaida piztu da autoreen artean. Alde batetik, arauetan
salbuespena sarri izateko aukera Administrazioaren baimen, aintzatespen edo
ematearen menpe gelditzen da. Zehatzago esateko, zerga-egitatea gauzatzean,
gehienetan tributu-betebeharra sortzen da, baina gauzatze hori egitate salbuetsi
modura kalifikatu bada, salbuespena sortzen da. Administrazioak geroago emango
duen baimen edo aintzatespenak ondorio adierazleak baino ez ditu, hau da,
salbuespena aplikatzeko betekizunak bete direla adierazten du.
35
Salbuespenaren indarraldia
Iraupen etengabea duten aldizkako tributuen kasuan, eztabaidatu ohi da salbuespenak
zergaldi guztietarako balio duen (salbuespen iraunkorra) edo zergaldi jakin batzuetan
bakarrik eraentzen duen (aldi baterako salbuespena). Behin salbuespena sortu eta
gero, ezin da ulertu zergaldi guztietarako balio duenik, izan ere, zergaldi bakoitza igaro
arte ez dakigu egitate salbuetsia gauzatuko den edo ez, ezta egitate hori tributuaren
menpe egongo den edo tributua bera izango den ere.
4. ZERGAPETIK KANPOKOAK
Zergapetik kanpoko kasuak ez daude zerga-egitatea zehazteko arauaren barne, hau da,
ez da zerga-egitatea gauzatzen, eta horregatik, zergapetik kanpokoen arauak ez du
benetako izaera juridikorik. Hori dela eta, zergapetik kanpokoen araua ez da
derrigorrekoa, eta arazorik gabe ezaba daiteke, tributu horren arauketa eta egitura
aldatu barik.
Hala ere, kasu batzuetan, arau horrek zerga-egitatearen definizioa osatzen du.
Halakoetan, egitate zergapetuaren esanahia zein den jakiteko, beharrezkoa izaten da
zerga-egitatearen araua eta zergapetik kanpokoen araua batera interpretatzea.
36
8. TRIBUTUEN SUBJEKTUAK
1. SUBJEKTU AKTIBOA
Tributuen aplikazio, berrikuspen eta zehapenerako eginkizunak bete dituzten
Zuzenbide publikoko erakunde zein organoak dira subjektu aktiboa. Beraz, subjektu
aktiboa, zergak ezartzeko ahalmenaren titularra den herri erakundea da, ahalmen
horren barruan tributua kudeatu eta eskatzeko administrazio-ahalmenak sartzen
direlarik. Subjektu aktiboaren zehaztapena lege-erreserbaren menpe dago.
Dena de, tributuaren subjektu aktiboa ez da zertan tributuaren titularra izan; horrela,
bereiz daitezke tributua ezarri duen erakundea, tributuaren titularra dena, tributuaren
etekinen hartzailea, eta kudeaketa eta zerga-bilketa egiten dituen erakundea (azken
hori bakarrik da subjektu aktiboa). Adibidez, toki-korporazioa bere tributuen titularra
eta etekinen hartzailea da, baina tributuon kudeaketa Foru Aldundiari dagokio. Antzera
gertatzen da Autonomia Erkidegoei lagatutako tributu batzuekin, Estatuak tributuak
ezarri eta horien titulartasuna gorde arren, kudeaketa erkidegoen esku geratzen baita.
Estatuan, Ekonomia eta Ogasun Ministerioa zen subjektu aktiboa, baina 1992az
geroztik, Tributu Administrazioaren Estatu Agentzia da subjektu aktiboa. Bestetik,
autonomia-erkidegoak eta udalak dira subjektu aktiboak euren esparruan. Amaitzeko,
Lurralde Historikoetan, Foru Aldundiak.
2. TRIBUTU-BETEBEHARPEKOA
Tributu-betebeharpekoak dira pertsona fisikoak eta juridikoak, baita bestelako
erakundeak ere, legeek tributu-betebeharrak betetzea ezarri badiete. Tributubetebeharpekoak dira zergadunak, zergadunaren ordezkoak, zatikako ordainketak egin
behar dituztenak, jasanarazleak, oinordekoak, etab. (zerrenda hau kritikatua izan da,
tributu betebehar desberdinak aipatzen direlako, eta ez betebeharpekoak).
3. SUBJEKTU PASIBOA
Subjektu pasibo adierazmoldea erabiltzen da legearen aginduz eginbeharrak dituzten
subjektuak adierazteko.
Lehenengo, subjektu pasiboa betebeharraren zordunarekin parekatu zen,
Administrazio hartzekodunari begira. Beste urrats bat aurrera eginda, subjektu pasiboa
zergaduna da eta bi ezaugarri ditu: zerga-egitatea gauzatzen du eta administrazio
hartzekodunarekin dagoen betebeharraren zorduna da. Tributu-sistemak garatu diren
heinean, legeek beste egoera subjektibo batzuk sortu dituzte, eta zergaduna ez den
subjektuak tributu-prestazio guztiak edo batzuk bete behar ditu (ordezko eta
erantzuleak).
37
TLOk subjektu pasiboa arautzen du eta hurrengo ezaugarriak aipatzen ditu:
- Subjektu pasiboa tributu-prestazioak betetzera behartuta dago. Honen betebehar
nagusia zorra ordaintzea da, eta diruzko eginbeharraz gain, beste eginbehar batzuk
ere bete behar ditu.
- Subjektu pasiboaren motei dagokionez, subjektu hori zergaduna edo ordezkoa izan
daiteke. Tributuen aplikazioan beste pertsona batzuek parte hartzen badute ere
(batzuetan betebeharra ordainduz), horiek ez dira tributuaren subjektu pasiboak.
- Subjektu pasiboaren zehaztapena lege-erreserbapean dago.
Zergaduna
Zergaduna zerga-egitatea gauzatu duen subjektu pasiboa da, Herri Ogasunari begira
behartuta dagoena. Zergaduna beti izan behar da de iure zergaduna, hau da, legeak
bakarrik zehaztu dezake zergaduna nor den. Horren arabera, gainera, zerga-egitateak
eratorritako tributu-zama benetan ordaintzen duen pertsona ez da zergaduna izango,
zerga-egitatea beste pertsona batek gauzatu izan badu.
Ordezkoa
Zergadunaren ordezkoa da legearen aginduz eta haren lekuan tributu-betebehar
nagusia betetzera behartuta dagoen subjektu pasiboa, baita betebehar nagusiari
datxezkion formazko betebeharrak ere. Ordezkoak oinarrizko hiru ezaugarri ditu:
- Ordezkoa tributuaren prestazio material zein formazkoak betetzera behartuta dago.
- Ordezkoa zergadunaren lekuan jartzen da, hau da, ordezkoak zergaduna harreman
juridiko-tributarioetatik baztertzen da Administrazioarekin lotura duen subjektu
bakarra bihurtuz.
- Legeak zehaztu behar du ordezkoa nor den. Horrela, legeak xedatutako egitateen
ondorioz, ordezkoak zergadunaren lekua hartzen du. Kasu horretan, bi egitate
agertzen dira tributuan: zerga-egitatea (gauzatzailearen betebeharra sortarazten
du) eta ordezpenaren egitezko baldintza (betebeharra ordezkoari eskualdatzen
zaio).
Ordezkoak zergadunari eska diezaioke ordaindutako tributu-betebeharraren kopurua.
Indarreko tributu-sisteman, ordea, ez dago ordezkapenik, errentaren gaineko zergek
atxikipen eta konturako sarreren tresnak erabiltzen dituztelako (ez dira ordezpenkasuak). Atxikipen edo konturako sarrerarekin zergaduna ez da tributu-harremanetatik
aldentzen, hau da, zergadunaren eta Administrazioaren arteko loturak aurrera dirau.
Oro har, ordezkoaren kontzeptua hurrengo kasuetan bakarrik agertzen da: Zerga
Berezietan, Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Udal Zergan (EIOZ) eta zenbait
tasatan.
4. NORTASUNIK GABEKO ERAKUNDEAK
38
Ondokoak tributu-betebeharpekotzat joko dira: jaraunspen banatugabeak, ondasunerkidegoak, eta nortasun juridikorik izan gabe, zergapean jar daitekeen batasun
ekonomikoa edo ondare banandua osatzen duten erakundeak.
Manu horrek eztabaida sorrarazi du autoreen artean, izan ere, ez dago argi nortasun
juridikorik gabeko erakundeak tributuen subjektu izan ote daitezkeen. Horren
inguruan, bi arazo nagusi eztabaidatu dira:
1. Tributuen arloan gaitasun juridiko berezi edo ezberdinik izan daiteke? Ez, izan ere,
alferrekoa izango litzateke gaitasun berezi hori, nortasunik gabeko erakundeak ezin
izango lukeelako tributuaren zerga-egitatea gauzatu.
2. Nortasunik gabeko erakundea Zuzenbideko subjektua izan daiteke? Doktrinak baietz
dio, izan ere, legeak pertsona juridikoak ez diren subjektu kolektiboak onar ditzake.
Horretarako, subjektu pasiboaren kontzeptua zerga-egitatearen gauzatzailearekin
lotu behar da, eta nortasun juridikorik gabeko erakundeek zerga-egitatea gauzatu
dezakete.
Hala ere, tributu-legeek erakunde horiek aintzatesteko, ondasun edo eskubide baten
gaineko titularkidetasuna izateaz gain, erakundeak batasun-itxura izan behar du.
Bukatzeko, zeharkako zergetan, erakunde hauek orokorrean subjektu pasibo gisa ezarri
dira, baina ondorio hori ezin dakieke aplikatu zuzeneko zergei, horietan kargaren
pertsonalizazioa bilatzen baita.
5. HERRI ERAKUNDEAK, TRIBUTUAREN SUBJEKTU PASIBOAK
Urteetan barrena, Herri Erakundeak tributuen subjektu pasiboak izan daitezkeen edo
ez eztabaidatu izan da. Alor horretan, bi arazo nahastu dira:
1. Herri Erakundeak eurek ezarritako tributuen subjektu pasiboak izan daitezke? Ez da
zentzuzkoa Herri Erakundeak bere tributuak ordaintzea. Dena dela, Administrazioak
bere menpeko erakundeekin harreman independenteak ditu, eta horietako batzuk
tributu-harremanak izan daitezke. Gainera, azken urteotan Herri Erakundeek
Zuzenbide pribatuko jarduera eta kudeaketa moduak erabili dituzte. Kasu horietan,
Erakundeak norbanakoen maila juridiko berean daude, eta beraz, Administrazioak
ezarritako tributuen subjektu pasiboak izan daitezke.
2. Herri Erakunde bat beste Erakunde batek ezarritako tributuaren subjektu pasiboa
izan daiteke? Tributuaren oinarria Estatuak duen subiranotasunean datza. Hala ere,
gaur egun, Estatuaren subiranotasun hori Estatu-antolamendu juridikoari bakarrik
dagokio, eta ez Estatu-pertsonari. Estatuak, pertsona moduan, beti dihardu
Zuzenbidearen menpe. Horregatik, Sozietateen gaineko Zergaren eta zenbait tokitributuren kasuan, antolamendu juridikoak tributuen menpe jarri ditu Estatua,
AEak, etab.
6. SUBJEKTU PASIBOEN ARTEKO SOLIDARITATEA
39
Subjektu pasiboaren betebehar nagusia tributu-zorra ordaintzea da. Betebeharpeko
subjektu pasibo bat baino gehiago egonez gero, zordunen pilaketa gertatzen da, eta
horiek modu solidarioan daude behartuta prestazio guztiak betetzera Tributuadministrazioari begira, legeak aurkakorik xedatu ezean.
Hala ere, lurralde erkidean, zergadunak erregela hori apur dezake. Administrazioak
titular bat baino ez badu ezagutzen, likidazio osoa titular horri jakinaraziko dio eta
horrek ordaindu behar du, salbu eta titularrak zatiketa eskatu duenean eta gainerako
titularkideen izena eta kuota zehaztu duenean. Halakoetan, betebehar solidarioa
mankomunatu bihurtuko da.
Solidaritatea aplikatu ahal izateko, pilatutako betebeharpekoek osorik gauzatu behar
dute betebeharraren egitezko kasua. Beraz, zerga pertsonaletan oso zaila da
solidaritatea aplikatzea, subjektu pasiboek batera lortu beharko lituzketelako etekin
guztiak; eta dirudienez, solidaritatea zerga errealetan bakarrik aplika daiteke.
Tributu-solidaritateak honako ondorioak dakartza:
- Zergadun solidario bakoitzak zor du tributu-zor osoa, eta Administrazioak euretariko
edozeini eska diezaioke tributuaren zenbateko osoa.
- Solidaritatea zergadunak dituen beste ekonomia edo formazko betebeharretara ere
hedatzen da, betebehar horiek zerga-egitatea gauzatzetik sortu badira.
- Betebeharpekoetatik edonork gauzatzen dituen egintzak ondorioak dakarzkie
gainerako betebeharpekoei.
- Betebeharpeko baten aurkako prozesuak zergadun solidario guztien gain du
eragina.
- Solidaritate-eraentza zerga-egitate bakarrak eratortzen duenez, tributu-betebehar
bakarra dago.
7. ERANTZULEAK
Tributu-betebeharpekoarekin batera, legeek beste pertsona batzuk ere tributuzorraren erantzule izenda ditzake. Ondorioz, hirugarren bat (edo gehiago) subjektu
pasibo edo tributu zordun nagusiarekin parekatzen da, baina erantzuleak ez du
subjektu pasiboa baztertzen, hau da, bi zordun daude eta zordunkideak dira.
Betebeharrei dagokienez, erantzuleak materiazko betebeharren inguruan soilik
erantzun behar du (ordainketa), eta subjektu pasiboak gainerako prestazio formalak
ere gauzatu behar ditu.
Gai honetan lege-erreserba dago, erantzulea lege bidez zehaztu behar delako. Legeak
egitezko kasua ezarri behar du, eta kasu hori betetzen denean, antolamendu juridikoak
dakartzan ondorioak aplikatzen zaizkio erantzuleari.
40
Erantzuleak beti erantzun behar du subjektu pasiboarekin batera tributuaren
ordainketaz, subjektuak erantzun ez duelako (subsidiaritatea) edo subjektuaren maila
juridiko berean jartzen delako (solidaritatea).
Erantzukizunaren norainokoari dagokionez, erantzuleak borondatezko epealdiko
tributu-zor osoaren gainean du erantzukizuna, zehapenak bazter utzita. Erantzuleak
subjektu pasiboaren zorra ez badu ordaindu eman zaion epean, premiamenduerrekargua ordaindu beharko du.
Erantzukizun-kasuak
TLOk arautzen dituen kasuak orokorrak dira, hau da, ez da zerrenda itxia. Erantzukizun
solidarioa hurrengo kasuetan ezarri ditu:
1. Norbaitek arau-haustea eragiten badu edo urratzaileari modu aktiboan laguntzen
dionean. Kasu horretan, zehapenaren gaineko erantzukizuna ere badu.
2. Nortasunik gabeko erakundeetako kideen kasuan. Kasu hori sasisolidaritatea da,
kide bakoitzak ez duelako erakundeari dagokion tributu-zor osoaren gaineko
erantzukizuna, hau da, kideak erakundean duen partaidetzak mugatzen du kidearen
erantzukizuna.
3. Ekonomia-ustiapen edo –jardueraren titulartasunean nahiz egikaritzan oinordekoak
direnak. Erantzukizuna izango da aurreko titularraren tributu-betebeharraren
gainean eta ordaindu gabeko atxikipenen eta konturako sarreren gainean. Dena
den, ustiapena edo jarduera eskuratu aurretik, Administrazioari eskatu ahal zaio
aurreko titularrak ordaindu ez zituen zorrei buruzko ziurtagiria, eta hori lortuz gero,
erantzukizuna soilik izango da ziurtagiriak jasotako zor, zehapen eta
erantzukizunaren gainean. Ez da erantzukizunik izango ondasun bakarra eskuratu
bada, mortis causa oinordetza bada, ezta eskualdatzailea konkurtso-egoeran
badago.
4. Autonomia Erkidegoak eta udalak erantzule solidario dira euren mendeko diren
Zuzenbide publikoko erakunde, merkataritzako sozietate eta borondatezko
elkarteen zorren gainean.
5. Enbargoen kasuan, zordunaren ondasunaren aurkako exekuzioa eragozten
dituztenak erantzule solidario bihurtuko dira.
6. Enpresen edo sozietateen administratzaileak edo sozietatearen kapitalaren %20
duten bazkideak, eta baita aurrekoen ezkontide, izatezko bikote, eta bigarren
mailakorainoko aurreko eta ondorengo senideak. Horiek denak erantzule solidario
izango dira sozietateak hauei atxikipenak kendu badizkiote, baina atxikipen horiek
ez badituzte ogasunean ordaindu, eta pertsona horiek haien PFEZn haien
atxikipenak deskontatu nahi badituzte.
7. Erantzule solidarioa egongo da, pertsona eta erakundeek pertsona juridikoak iruzur
egiteko asmoarekin kontrolatzen badituzte. Kasu horretan, pertsona eta bai
erakundea elkarren erantzule dira.
41
Erantzukizun subsidiarioaren aldetik, erantzule dira:
1. Arau-hausteak gauzatzen dituzten sozietate zein erakunde juridikoen egitezko eta
zuzenbidezko administratzaileak. Erantzukizuna zehapenen gainean ere ezarriko da.
Administratzaile horiek honako kariongatik erantzun behar dute: eurei dagozkien
eginbeharrak ez betetzeagatik, in vigilando errudunak izateagatik (bere menpeko
baten lana ez duelako zaindu) edo arau-hausteak eragin dituzten erabakiak
hartzeagatik.
2. Konkurtso-prozeduretako administratzaileak eta sozietate zein erakundeetako
likidatzaileak erantzule subsidiarioak dira orokorrean, tributu-zorra ordaintzeke
badago euren arduragabekeria edo gaitzusteagatik.
3. Tributu-zorrarekin lotutako ondasunak eskuratzen dituenak, zorraren gaineko
erantzukizuna du, zor hori ordaindu ezean.
4. Administratzaileak erantzule subsidiarioak izango dira atxikipen eta jasanarazpenen
gainean autolikidatu direnean, baina ordaindu ez denean. Ulertuko da ez dela
ordaindu, zorraren erdia ordaindu gabe badago edo zor berria ordaindu bada.
5. Enpresaburua (pertsona nahiz erakundea) erantzule subsidiarioa da bere ekonomiajarduera nagusiaren zerbitzu-ematea edo obraren exekuzioa inorekin kontratatu
edo azpikontratatu dituenean. Erantzukizuna ezarriko da langile, profesional nahiz
beste enpresaburu batzuei jasanarazi behar zaizkien tributuen gainean;
erantzukizuna, ordea, mugatuta dago kontratatu edo azpikontratatu den zatiraino.
Ez dago erantzukizunik kontratariak edo azpikontratariak tributu-betebeharrak
ordainduta dituela adierazten duen ziurtagiria ekarri badio.
Erantzukizunaren eraentza juridikoa
Erantzukizun subsidiarioa eta solidarioa bereizi behar dira.
Erantzukizun subsidiarioa eskatu ahal izateko, aurretiaz zordun nagusia eta erantzule
solidarioen kaudimengabezia adierazi behar da. Hortaz, erantzule subsidiarioaren
aurka jotzeko, zordun nagusiak edo erantzule solidarioak tributu-zorra epe barruan ez
ordaintzea eta Administrazioak zordunaren aurka premiamendu-bidea erabiltzea
eskatzen da. Behin kaudimengabezia adierazita, Administrazioak berariazko
administrazio-egintza jakinarazi behar dio erantzule subsidiarioari. Une honetan,
erantzule horrek subjektu pasiboak zituen eskubide guztiak eskuratzen ditu.
Jakinarazpenarekin batera, sarrera egiteko borondatezko beste epe bat ematen zaio
erantzuleari. Azkenik, erantzuleak tributua ordaintzen badu, itzulketa-akzioa du
subjektu pasiboaren aurka.
Erantzukizun solidarioaren kasuan, erantzukizuna dakarren administrazio-egintza
jakinarazi behar zaio erantzule solidarioari. Egintza horretan, likidazioaren oinarrizko
osagaiak aipatu eta borondatezko beste epe bat ematen zaio erantzuleari tributua
ordain dezan. Jakinarazpena egin denetik, erantzuleak subjektu pasiboak zituen
eskubide guztiak eskuratzen ditu. Erantzukizun solidarioan ez da zertan adierazi behar
42
zordun nagusia kaudimengabea dela, nahikoa da zordun nagusiak borondatezko epean
ez ordaintzea.
8. TRIBUTUAREN OINORDETZA
Inter vivos oinordetza
Tributuak lege-izaera du, eta horrez gain, tributuaren eskualdakortasuna eta tributuak
dakartzan betebeharrak ez datoz bat. TLOren aginduz, norbanakoen hitzarmenen bidez
ezin daitezke aldatu tributuak sortu dituen egoera subjektiboak.
Dena den, tributua inter vivos eskualdaezina dela zalantzan jarri da. TLOk tributuerantzukizunari buruzko kasu bat arautzen du, eta ez eskualdaketa bat: ustiapena
eskualdatzen duenak (titularrak) tributu-betebeharpena dirau; eta eskuratzaileak
ustiapena hirugarren bati eskualdatzen dionean ere, katea ez da mozten.
Hala ere, kasu horretan ez da betebeharrik eskualdatzen, ondasunaren gaineko
eskubide erreal hutsa baizik. Beraz, eskuratzaileak ondasuna berriro eskualdatzen
badu, pertsona hori betebeharretatik aske gelditzen da, eta titular berriak jasan behar
du ondasunaren gainean dagoen betebeharra.
Azkenik, desegin eta likidatu diren nortasun juridikodun erakunde edo sozietateek
ordaintzeke dituzten betebeharrak haien bazkide edo partaideei eskualdatzen zaizkie,
eta horiek, erantzukizun solidarioa izango dute.
Mortis causa oinordetza
Tributu-betebeharpekoak hiltzen direnean, ordaindu gabeko zorrak hildakoaren
jaraunsleei eskualdatzen zaizkie, legeria zibilak jaraunspena eskuratzeari buruz
xedatzen duenari kalterik egin gabe.
Jaraunsleek jaraunspena inbentario-onuraren arabera onartu ezean, kausatzailearen
tributu-betebeharren gaineko erantzukizuna dute. Tributuen esparruan legatuhartzaileak ere hildakoaren zorren gaineko erantzukizuna du.
Oinordetza zor osoaren gain gauzatzen da, kausatzailearen arau-hausteengatik
ezarritako zehapenen gain izan ezik.
9. TRIBUTU-BETEBEHARPEKO BESTE BATZUK
Tributua jasanaraztea
Subjektu pasiboak eskuratzaileari jasanarazi behar dio tributuaren zenbatekoa. Kasu
honetan, zerga-egitatea ez da ondasun edo zerbitzu bat eskuratzea, baizik eta horiek
ekoitzi edo ematea.
43
Tributua zerga-egitatea gauzatzen delako sortzen da, eta ondorioz, zerga-egitatea
gauzatzen duen subjektu pasiboak prestazio ekonomikoa eta diruzko gainerako
betebeharrak Herri Ogasunean sartu behar ditu. Edozein kasutan, zerga-egitatetik
sortu den betebeharraren zenbateko zerga-egitate horretan parte hartu ez duen
hirugarrenak ordaindu behar du (kargapeko eragiketen jasotzaileak), nahiz eta
betebeharpekoa zerga-egitatearen gauzatzailea izan. Gainera, jasaleek ez duten euren
gain hartu behar subjektu pasiboen ez-betetzea.
Jasanarazpenaren helburua kontsumoaren bidez agerturiko ekonomia-ahalbidearen
titularra kargatzea da. Hori dela eta, legeek neurri batzuk hartu dituzte jasanarazpenak
ziurtatzeko: fakturak egiteko eskatzea, zor ez den diru-sarrera egin bada hori
tributuaren jasaleari itzultzea… (Zeharkako zergen kasua, BEZ)
Konturako atxikipena, konturako sarrera eta zatikako ordainketa
Hiru figura horiek zergak kudeatzeko tresnak dira.
Kontzeptua.
Errenten gaineko zergetan, zenbait etekin atxiki behar dituzte etekinok ordaintzen
dituztenek; kontura egindako atxikipen hori, beraz, etekinen ordaintzaileen
eginbeharra da, etekin horien zati bat atxiki, horren aitorpena egin, eta azkenik, Herri
Ogasunean sartzea.
Zatikako ordainketa da enpresarioek eta profesionalek duten eginbeharra, errenten
gaineko zergetan. Zergaldian zehar, euren jardueretatik lortutako etekinen zati bat
aldizka sartu behar dute Herri Ogasunean.
Konturako sarrerak gauzatan eginiko ordainketetan egin behar dira. Mota horretako
etekinak ordaintzen dituenak diru-sarrera egin behar du Herri Ogasunean.
Behin zergaldia amaitutakoan, errentaren gaineko zergaren arabera kargaturiko
etekinak lortu dituen subjektu pasiboak aitorpena egin behar du; bertan, berak
kalkulatzen du zerga horretan ordaindu behar duen kuota, ekitaldian zehar lortu
dituen etekinak kontuan izanda. Diferentzia positiboa bada, Administrazioari ordaindu
behar izango zaio, eta negatiboa bada, aldiz, Administrazioak gaindikina itzuli behar dio
subjektu pasiboari.
Izaera juridikoa.
Diru-sarrera horiek tributua ordaintzeko azken fasean bakarrik hartzen dira kontuan.
Hauek ez dira tributu-betebehar nagusiaren ordainketa. Izan ere, errenten gaineko
zergetan, sortzapena zerga-egitatea gauzatzen denean gertatzen da, eta beraz,
zergaldiaren amaierara arte ez dago sortzapenik. Ordainketa horiek betebeharraren
sortzapena baino lehen egiten dira.
44
Aurretiaz egindako sarrera bihar-etziko tributu-betebeharra da. Betebehar
instrumentalak dira, eta horien helburua diru-zenbateko zehatza sartzea da.
Ondorioei begira, konturako atxikipenaren kasuan, atxikitzaileak egin behar du
aurretiazko sarrera; tributuaren subjektu pasiboak, aldiz, atxikipen hori jasan behar du.
Konturako sarreren kasuan, ordaintzaileak ere Administrazioari abonatu behar dio.
Kasu bietan, diru-sarrera egiten ez bada, hori atxikitzailearen erantzukizun osoa da.
Subjektu pasiboak berari dagokion tributu-kuotaren eta aurretiaz sartutako kopuruen
arteko diferentziaren gain bakarrik du erantzukizuna. Zatikako ordainketari
dagokionez, subjektu pasiboak du horren gaineko erantzukizuna, berak baitu sarrera
horiek burutzeko betebeharra.
Tributu-betebehar nagusiaren eraldaketa.
Subjektu pasiboak duen tributu-betebeharra, zergaren kuota osoaren eta aurretiaz
zergaren kontura egindako sarreren arteko diferentzia sartzea da. Diferentzia hori
negatiboa bada (kuota osoa egin diren atxikipenak eta konturako sarrerak baino
txikiagoa delako), subjektu pasiboak ez du diruzko betebeharrik, baizik eta atxikiriko
gaindikina berreskuratzeko eskubidea.
10. EGOITZA FISKALA
Egoitza fiskala da tributu-betebeharpekoa aurkitzeko tokia, Tributuadministrazioarekin dituen harremanetarako. Pertsona fisikoen egoitza zehazteko,
egoiliartasunaren irizpidea erabiltzen du. Ohiko egoiliarrak dira zergaldiko egunik
gehien lurralde batean egoten direnak, edo sortzapenaren aurreko urtean egunik
gehien lurralde batean egon direnak (183 egun, ohiko etxebizitza).
Pertsona fisikoa ekonomia-jarduera batean arituz gero, horren egoitza fiskala izan
daiteke jardueraren administrazio-kudeaketa edo -zuzendaritza benetan egiten den
lekua. Hala ere, aukera hori ezin da Foru Aldundietan erabili.
Pertsona juridikoek euren sozietate-egoitzan dute egoitza fiskala. Sozietate-egoitza
esangura materialean ulertu behar dugu, eta ez esangura formalean, hau da, egoitza
fiskala sozietatearen benetako kudeaketa eta haren negozioen zuzendaritza dagoen
lekua da. Leku hori ezin bada zehaztu, badago hirugarren irizpidea: ibilgetu gehiena
dagoen lekua.
Administrazioak zergadun eta subjektu pasiboekin dituen harreman guztiak egoitza
fiskalaren arabera jakinarazten dira. Horregatik, tributua aplikatzean burutzen diren
egintza eta prozedura guztiak eragingarriak dira, horien jakinarazpena behar den
moduan egin bada.
Bestalde, egoitzak izaera pertsonala du eta lege fiskalak izaera hori errespetatu behar
du (egoitzaren bortxaezintasuna). Horregatik Administrazioak tributu45
betebeharpekoaren egoitzan sartu nahi badu, epailearen baimena eskuratu behar du
aurretiaz. Gainera, pertsona juridikoei ere, egoitzaren bortxaezintasuna aitortu zaie.
Ikuskapenari dagokionez, egoitza fiskalean organo ikuskatzaileek haien jarduera
gauzatu dezakete.
Administrazioak subjektu pasiboei eska diezaieke haien egoitza non dagoen
adierazteko. Bestalde, egoitza aldatzen den bakoitzean, horren berri eman behar zaio
Administrazioari. Subjektuak eginbehar hori betetzen e badu, Administrazioak aurreko
egoitzan gauzaturiko jarduna eta horra bidalitako jakinarazpen guztiak baliozkoak dira,
eta ondorioak sortaraz ditzakete. Amaitzeko, Administrazioak eskumenak ditu subjektu
pasiboak adierazitako egoitzak lege fiskalen betekizunak betetzen dituen edo ez
egiaztatzeko.
11. JARDUTEKO GAITASUNA ETA ORDEZKARITZA TRIBUTU ZUZENBIDEAN
Tributu zuzenbidean jarduteko gaitasuna dute Zuzenbidearen arabera gaitasun hori
dutenek. Horrez gain, jarduteko gaitasuna dute adingabekoek eta ezgaituek ere, baldin
eta zergapeko jardueran aritu badezakete guraso-ahala duenaren, tutorearen,
kuradorearen edo defentsari judizialaren baimenik gabe. Bi ordezkari mota arautzen
dira.
Borondatezko ordezkaria
Borondatezko ordezkaritza onartzen da ordezkatuak jarduteko gaitasuna duenean.
Hala ere, ordezkaritza mota honek badu berezitasunik tributuen arloan. Izan ere,
interesatuak kontrakoa adierazi ezean, ordezkaritza badagoela ulertzen da.
Ordezkariak jarduteko gaitasuna izan behar du. Tramite-egintzetan, ordezkaritza
badagoela uste da, baina beste kasu batzuetan (erreklamazioak jarri, eskubideei uko
egin, betebeharpekoaren sinadura beharrezkoa denean, etab.), ordezkaritza egiaztatu
behar da. Horretarako bide ezberdinak daude: agiri publikoa, notarioak
legebideztaturiko agiri pribatua edo apud acta (ordezkaria eta ordezkatua
Administrazio-organoan agertzea).
Legezko ordezkaria
Jarduteko gaitasunik ez dutenek legezko ordezkaritza behar dute. Nortasun gabeko
erakundeei dagokienez, erakundearen ordezkari ondoko pertsonak izan daitezke:
ordezkari lanetan diharduen pertsona, inguruabar hori sinesgarriro egiaztatzen badu;
kudeaketa edo zuzendaritza egikaritzen duena; edo halakorik ezean, partaideetarik
edozein. Ez-egoiliarrek izendatu behar duten ordezkaria izaera mistokoa da, legezko
eta borondatezkoaren artekoa, eta izendapen askea onartzen da.
46
9. TRIBUTUAREN OSAGAI KUANTITATIBOAK
1. TRIBUTU-PRESTAZIOAREN ZENBAKETA
Tributu-betebeharraren objektua diruzko prestazioa da. Horregatik, tributubetebeharra zenbatu behar dugu. Zenbaketa hori, legearen arabera zehaztu behar da.
Hala ere, tributuen arloan, lege-erreserbaren printzipioa erlatiboa da, eta legeerreserba ez da berdina tributuaren oinarrizko osagai guztientzat; izan ere, badago
aukera lege-erreserba saihesteko eta zerga-oinarria erregelamendu bidez zehazteko.
Gaur egun, ia tributu gehienak kuotaren sistemaren arabera zenbatzen dira.
Tributuaren sailkapena egin dezakegu kuota hori finkoa edo aldakorra den begiratuta:
- Kuota finkoa: zenbatekoa legeak ezartzen du zuzenean. Zerga-egitate bakoitzari
arauak zehaztutako kuota dagokio. (ad. Tasak)
- Kuota aldakorra: zerga-egitatearen intentsitatea kontutan hartzen da. Kasu
horietan, legeak modu abstraktuan arautzen ditu osagaiak, kuota hori lortzeko.
Osagai horiek zerga-oinarria eta karga-tasa dira.
2. ZERGA-OINARRIA
Zerga-oinarria da zerga-egitatea neurtzeko edo balioesteko ateratzen den diruzko
magnitudea, edo beste izaerako magnitudea; hau da, zerga-egitatearen zenbakietan
eginiko adierazpena. Magnitude hori diru-zenbatekoa izan daiteke, edota neurtzeko
beste unitate batzuk erabil daitezke (ad. Zerga berezietan, Garagardoaren gaineko
Zergan, oinarria garagardo bolumena da, litroetan adierazita).
Askotan, zerga-oinarriaren definizio laburra eman ondoren, legeak horren osagaiak
zehazten ditu banan-banan eta zehatz-mehatz.
Oinarria zehazteko moduak
Kontzeptu bi bereiz daitezke: arauzko zerga-oinarria (legeak duen definizio abstraktu
eta orokorra) eta egitezko zerga-oinarria (benetan gauzatu den zerga-egitateari
dagokiona). Egitezko zerga-oinarriari begira, tributua aplikatzean gertatzen den
arazorik larriena sortzen da: zergaren neurria zehaztea. Oinarriak zehazteko sistema
bat edo bestea aukeratzeak badu bere garrantzia, aukeraketa horren bidez tributusistema edo zerga-egitateak desitxuratu daitezkeelako.
Zerga-oinarria zehazteko metodoetan ere ekonomia-ahalbidearen printzipioa aplikatu
behar da. Horrela bakarrik lor daitekeelako tributuen osagaien definizioa eta benetan
kargatzen diren zenbatekoak bat etortzea.
Tributu bakoitzaren legeak zerga-oinarria zehazteko neurri eta metodoak ezarri behar
ditu, hurrengo eraentzotatik bat edo batzuk hautatuz: zuzeneko zenbatespena,
zenbatespen objektiboa eta zeharkako zenbatespena.
47
a) Zuzeneko zenbatespena. Zuzeneko zenbatespena da metodorik ohikoena eta zergaoinarria neurtzeko sistemarik egokiena. Zuzeneko zenbatespenak egiazko datuak
erabiltzen ditu. Horrela, kontabilitatea emateko betebeharra duten subjektu pasiboen
kasuan, egiazko datuak dira kontabilitatekoak eta subjektuaren aitorpenarenak. Dena
den, tributu horietan presuntzioak eta datu egotziak ere erabili ohi dira, Tributu
zuzenbidearen helburuak hobeto bete daitezkeelakoan.
b) Zenbatespen objektiboa. Borondatezko metodoa da eta legeak ezartzen duen
kasuetan soilik erabili daiteke. Gaur egun, bi esparruko legeek arautzen dute
zenbatespen objektiboa: PFEZk eta BEZak.
PFEZren kasuan, zenbatespen objektiboa bi modalitate ezberdin erabilita aplikatzen
da: hitzarmenak eta moduluak. Hitzarmenen bitartez Administrazioak akordioak
sinatuko ditu ekonomia-jarduerako alor batzuetako ordezkariekin. Hitzarmen horietan,
zergadunaren onarpena lortu eta gero, etekinen banan banako kopuruak zehaztuko
dira zenbait zergalditarako. Moduluei dagokienez, aldiz, uko egiten zaio subjektu
bakoitzaren benetako etekin garbia zuzenean kalkulatzeari, eta horren ordez, indize
edo ikur batzuk erabiltzen dira zenbatekoa kalkulatzeko. Zenbateko hori jarduera-alor
horretako batez bestekoa izan behar da, baina ez dator bat benetako etekinarekin.
Badago zenbatespen objektiboaren antzeko figura bat: forfait sistema. Hautabidezkoa
da BEZaren menpeko zenbait jardueratan. Kasu honetan, oinarriok definitu egiten dira,
gerogarrenean zehazteko asmoarekin.
c) Zeharkako zenbatespena. Tributuen aplikazioak subjektu pasiboaren lankidetzan du
oinarri. Horregatik, lankidetzarik ez denerako, Administrazioak hautabidezko sistema
bsdfat izan behar du bere kabuz zerga-oinarria zehazteko, presuntzioak eta indizeak
erabiliz. Hori da zeharkako-zenbatespen sistema.
Sistema hori salbuespenez aplikatzen da, hau da, aurreko bi sistemen bidez ezin
denean zehaztu subjektu pasiboaren zerga-oinarria. Hurrengo kasuetan erabiltzen da,
subjektu-pasiboaren jokabidea dela-eta Administrazioak ezin duelako jakin zergaoinarria zein izan den.: subjektuak aitorpenik aurkeztu ez duenean edota
aurkeztutakoa zehaztugabea denean; subjektuek jarduera ikuskatzaileari aurka egiten
diotenean; subjektuek kontabilitate-betebeharrak oinarritik hausten dituztenean;
datuak desagertu badira.
Administrazioak hurrengo bideak erabili ditzake zerga-oinarria zehazteko: bere esku
dituen datu eta aurrekariez baliatzea; eta errentak edo ondasunak daudela zeharka
egiaztatzeko balio duten elementuak erabiltzea. Administrazioak etekin garbiak
zehaztu nahi dituenean, ustezko sarrera gordinez gain, gastuak ere aintzat hartu behar
ditu.
48
Tributuen ikuskatzaileak ziodun txostena aurkeztu behar du honako hauek adieraziz:
zeharkako zenbatespen-eraentza aplikatzearen arrazoia; subjektu pasiboak eraman
behar dituen erregistro eta kontabilitatearen egoera; oinarriak eta etekinak zehazteko
aukeratu diren bideen zergatia; eta egin diren kalkulu eta zenbatespenak. Zenbatespen
mota horren egokitasuna aurkaratu daiteke.
3. OINARRI LIKIDAGARRIA
Oinarri likidagarria lortzeko, zerga-oinarriari kendu behar zaizkio tributu bakoitzaren
legeak ezarri dituen murrizpenak. Hortaz, legeak ez badu murrizpenik arautzen, oinarri
likidagarria eta zerga-oinarria gauza bera dira.
Murrizpenak ezartzeko arrazoiak desberdinak izan daitezke: batzuetan, onura fiskalak
emateko asmoa agertzen da; besteetan, zergaren arauketak erakarritako irizpide
teknikoek bultzatzen dute murrizpena.
4. KARGA-TASA
Kuota aldakorra duten tributuetan, kuota lortzeko zerga-oinarriari aplikatzen zaion
kopurua, koefiziente edo ehunekoa da karga-tasa.
Motak
1. Alikuotak. Zerga-oinarriari (dirutan adierazten denari) aplikatzen zaizkio kuota
kalkulatzeko, eta portzentajeak baino ez dira. Karga-tasa alikuotak proportziozkoak
(alikuota da oinarriari aplikatzen zaion portzentaje finkoa, zerga-oinarriaren
zenbatekoa gorabehera) edo progresiboak (zerga-oinarria handitzen den heinean,
tasa ere handiagoa da) izan daitezke. Ad. PFEZ eta BEZ.
2. Finkoak. Legeak diru-zenbateko bat lotzen du dirua ez den magnitudean adierazten
den oinarriekin. Zerga berezietan erabili ohi da.
3. Gradualak. Erdibidean koka dezakegu. Kasu honetan, diru-zenbateko finko bat
aplikatzen zaio zerga-oinarriari, baina oinarria tarteetan zatitzen da.
Karga-tasen artean, berezia da zero karga-tasa; horrek tributu-prestazioa ezabatzen
du, tributu-kuota zero bihurtuta. BEZari dagokionez, zero karga-tasak esan nahi du
eragiketa hori salbuesten dela eta jasandako BEZa berreskuratzeko eskubidea dagoela,
hau da, salbuespen osoa gertatzen dela.
Kopuruen arteko jauzia
Karga-tasa alikuota progresiboek duen arazoa da. Tarifa progresiboetan, oinarria
handitzen denean, kuota ere handitzen da, bi arrazoirengatik: oinarria handiagoa
delako, eta aplikatzen zaion karga-tasa ere handiagoa delako. Horrela, kopuruen
arteko jauzia gertatzen da, kuotak izandako gehikuntza handiagoa denean oinarriak
izandakoa baino.
49
Adibidez.
1.001 eurotik 2.vgn000 euroraino ……. %5
2.001 eurotatik 4.000 euroraino … %7
Zergadunaren zerga-oinarria 2.000 eurokoa bada, ordaindu behar duen kuota 100
eurokoa da (2.000 x 0,05). Baina, zerga-oinarria 2.010 eurokoa izango balitz, kuota 141
eurokoa (2.010 x 0,07) izango litzateke. Hortaz, kuota 41 eurotan gehituko da. Egoera
horri deritzogu “kopuruen arteko jauzia”.
Jauzi hori saihesteko, tarifa aurrerakorrak tarteetan zatitzen dira, eta tarte bakoitzean
hurrengo sistema erabiltzen da: tarte bakoitzaren gutxieneko zenbatekoari eskalan
ezarritako kuota bat dagokio; gutxieneko zenbateko hori gainditzen duen oinarriproportzioari eskalak zehaztutako tasa handiagoa aplikatzen zaio.
Tasei begira, bi kontzeptu izan behar dira kontutan: tasa marginala (tarte bakoitzeko
gutxieneko zenbatekoa gainditzen duen oinarri zatiari aplikatu beharreko tasa) eta
batez besteko tasa (oinarriari aplikatu zaion portzentajea, kuota hori oinarritik zatitu
eta ehunetik biderkatuz kalkulatzen da).
5. TRIBUTU-KUOTA
Tributu zenbatzearen prozesua kuota ezartzen den unean bukatzen da. Kuota finkoa
duten tributuen kasuan, zenbateko hori zuzenean ateratzen da legetik; aldakorra
dutenean, aldiz, kuota kalkulatzen da karga-tasa eta oinarria erabilita. Horrela
lortutako kuotari kuota oso deritzo. Kuota osoa da oinarri likidagarriari karga-tasa
aplikatzearen emaitza.
Kuota likidoa kalkulatzeko, kuota osoari kendu behar zaizkio legeak ezarri dituen
kenkariak eta hobariak. Kuota likidoa ezin da inoiz negatiboa izan.
Diferentziazko kuota kalkulatzeko, kuota likidoari kendu behar zaizkio zergaldian zehar
gauzaturiko atxikipenak edo kontura egindako ordainketak eta kenkariak. Zenbateko
hori negatiboa izan daiteke (itzuli beharrekoa), konturako ordainketak kuota likidoa
baino handiagoak direnean. Kontrara, zenbatekoa positiboa izango balitz, zergadunak
ordaindu beharko luke.
Tributuaren osagai kuantitatiboen eskema.
Zerga oinarria
-murrizpenak
50
--------------------Oinarri likidagarria
X karga-tasa
-------------------Kuota osoa
-kenkariak
-hobariak
------------------Kuota likidoa
-atxikipenak
-konturako ordainketak
-------------------------Diferentziako kuota (+ -)
6. TRIBUTU-ZORRA
Tributu-zorraren barne, hurrengo kontzeptuok sartzen dira: tributu-kuota, zatikako
edo konturako ordainketak, atxikipenak eta konturako sarrerak. Oinarrizko osagai
horiez gain, beste osagai batzuk ere agertu daitezke: lege bidez ezarri diren
errekarguak, garaiz kanpoko aitorpena aurkezteagatiko errekarguak, berandutzakorritua eta betearazpen-aldiko errekarguak.
51
10.AZKENTZEA ETA BERMEAK
1. TRIBUTU-BETEBEHARREN AZKENTZEA: KONTZEPTUA ETA MODUAK
Kode Zibilak xedatzen duenez, betebeharrak azkentzen dira horiek betetzen direnean.
Tributuen Lege Orokorrak arautzen ditu arlo horretako betebeharrak azkentzeko
moduak: ordainketa, preskripzioa, zorrak barkatzea, eta subjektu pasiboaren
kaudimengabezia. Kode Zibileko eta TLOko arauketak ez datoz bat, Zuzenbide erkideko
azkentze-kari batzuk ezin daitezkeelako tributuen esparruan aplikatu. (ad. Zor den
gauza galtzea ez da tributu-betebeharra azkentzeko karia, tributu-zorrak diruzkoak
izaten baitira)
Ordainketa
Ordainketa da tributu-zorra azkentzeko modurik ohikoena. Ordainketak ondorio
guztiak sor ditzan, zorra oso-osorik ordaindu behar da. Zordunak zor asko izanik,
ordainketa egiten duenean, ordainketa hori berak nahi duen zorrari egotz diezaioke.
Subjektuak. Ordainketa egin dezake betebeharpekoak edota hirugarren batek haren
izenean. Zori hori Administrazioak jaso behar du, baina eskumenik gabeko erakunde
edo organoei egindako ordainketek ez dute zorra azkentzen.
Objektua. Tributu-betebeharra diruzko betebeharra denez, horren objektua dirukopuru bat ematea izan behar da. Tributu-zorraren ordainketak honako baldintza
hauek bete behar ditu: identitatea (zor den kopurua), osotasuna (zorra osorik ordaindu
behar da) eta zatiezintasuna (subjektu pasiboak ezin dezake Administrazioa behartu
zatikako ordainketak onartzera).
Ordainbidea. Zorrak hiru modutara ordain daitezke. Erregela orokorra diruz ordaintzea
da, baina gainerako bideak ere onartzen dira. Tributu-zorrak efektu tinbredunekin
ordaindu daitezke legeak horrela ezartzen duenean. Gauzaz egindako ordainketak
Espainiako Arte Ondarearen ondasunekin egindakoak dira, eta tributu-legeak
ahalbideratu behar du ordaintzeko bide hori.
Tokia. Ordainketa egin daiteke organo eskudunen Kutxetan, bulego zerga-biltzaileetan
edo ordainketa onartzeko eskumena duten erakunde baimenduetan. Gaur egun,
ordainketa Ogasunaren bulegoetako diru-kutxetan edo finantza-erakundeen batean
egiten da.
Epea. Borondatezko hurrengo epeetan egin daitezke ordainketak:
- Autolikidazioak ezarrita dituzten zergetan, zerga horien legeek arautzen duten
epealdian zehar (ad, PFEZren kasuan, maiatzetik ekainaren amaiera arteko epea
eman ohi da).
52
- Administrazioak egiten duenean likidazioa, Lurralde Historikoetan hilabeteko epea
ezarri da jakinarazpena jaso denetik zenbatzen hasita.
- Efektu tinbredunekin ordaindutako zorretan, zerga-egitatea gauzatzen den unean
bukatzen da epea.
- Modu kolektiboan eta aldizka jakinarazi beharreko zorren kasuan, ordainketa egin
behar da irailaren 1etik azaroaren 20ª arte, salbu eta tributu bakoitzaren lege
zehatzak besterik xedatzen duenean. Bizkaian epea irailaren 10ean hasten da eta
urriaren 10ean amaitu. Bilboko udalak, bestalde, epe orokorra uztaila amaitu arte
ezarri du.
Ordainketa borondatezko epean egin ezean, exekuzio-bidea hasten da. Bide honetatik
zorra handiagotu egiten da, eta Ogasunak betearazpena lortzeko prozedura berezi bat
erabiltzen du: premiamendu-prozedura.
Froga. Tributu-zorra ordaintzen duenak, ordainketaren frogagiria jasotzeko eskubidea
du.
Ordainketa geroratu edo zatikatzea
Tributu-administrazioak zorraren ordainketa geroratu edo zatikatu egin dezake
zergadunak hala eskatzen badu, beraren egoera ekonomikoak ezinezko bihurtzen
duenean zorraren ordainketa. Halakoetan, Administrazioak egoera hori aztertuko du,
eskaera hori onartu edo baztertzeko.
Zorra geroratzeko eskabideak eduki hau izan behar du: eskatzailearen identifikazio
fiskala, zorraren identifikazioa, geroratzea eskatzeko arrazoiak, eskatzen den
geroratzearen gainerako baldintzak, ordainketen banku-helbideratzea, eta eskaintzen
den bermea.
Bermea. Erregela orokorra da geroraturiko zorrak bermatu behar izatea.
Salbuespenez, ez da bermerik eskaini behar zorren zenbatekoa Ekonomia eta Ogasun
Ministerioak finkaturiko kopurua baino txikiagoa denean; edo zordunak bermea
eratzeko nahikoa ondasunik ez duenean.
Preskripzioa
Tributu zuzenbideko betebeharra preskripzioaren bitartez ere azken daiteke.
Administrazioak ez badu zorra Legeak zehazturiko epean eskatzen, zor hori azkendu
egiten da. Bizkaian, iraungitasun-epea ere daukagu.
Preskripzio epea. Preskripzio-epea lau urtekoa da lurralde guztietan. Preskripzioepearekin batera, Bizkaian sei urteko iraungitasun-epea ezarri da. Iraungitasun-epea
eta preskripzio-epea eteteko arrazoiak berdinak dira.
Preskripzio kasuak.
53
a) Administrazioak duen eskubidea tributu-zorrak zehazteko. Bizkaian, ahalmen hori
iraungi egingo da sei urtetara. Epea aitorpena edo autolikidazioa aurkezteko epea
amaitzen denetik hasten da zenbatzen.
b) Administrazioak duen eskubidea likidatu edo autolikidatu diren tributu-zorren
ordainketa eskatzeko. Kasu honetan ez dago iraungitasun-eperik. Epea
borondatezko ordainketa egiteko epea amaitzen denetik hasten da zenbatzen.
c) Zor ez diren sarrerak itzultzea, tributu-arauen ondoriozko itzulketak egitea eta
bermeen kostua berreskuratzea eskatzeko eskubidea, bai eta zenbateko horiek
kobratzeko eskubidea ere. Epea zenbatzen hasten da zor ez den sarrera egin
denetik, tributu arauen ondoriozko itzulketa eska daitekeenetik edo aurkaraturiko
egintza deuseztatu duen ebazpena irmoa denetik, bai eta eskubidea aitortu denetik.
Geldiarazpena. Preskripzioa geldiarazi daiteke, eta halakoetan, berriro zenbatu behar
da epe osoa hasieratik. Bizkaian, ez da berriro zorra hasieratik zenbatu behar. Beraz,
preskripzio-epea geldiarazten bada, berriz ere hasten denez hasieratik zenbatzen,
iraungitasun epea heltzen denean (6. urtera) azkenduko da zorra. Hauek dira
geldiarazpenaren arrazoiak:
- Edozein administrazio-jardunagatik, baldin eta tributu-betebeharpekoak modu
formalean jaso badu horren berri, eta helburua zehatza bada.
- Subjektu pasiboak errekurtso edo erreklamazioen bat jartzeagatik,
betebeharpekoak horiek modu formalean ezagutuz gero.
- Zorra likidatu, azkendu edo ordaintzeko, zordunak gauzatzen duen edozein
jardunagatik.
- Tributu-betebeharpekoak itzulketa edo kostuak berreskuratzea eskatzeko
egintzagatik.
Ondorioak. Preskripzioa ofizioz adierazi behar da. Formazko betebeharrak
preskribatuko dira horien betebehar nagusia preskribatu denean. Dena den, beti ez da
horrela gertatzen.
Konpentsazioa
Tributu-zorrak konpentsazioaren bidez azken daitezke, osorik edo zati batez. Zorrak
mugaeguneratuak, likidoak eta eskatzeko modukoak izan behar dira. Konpentsazioa
ofizioz edo tributu-betebeharpekoak eskatuta erabakiko da.
Zorrak barkatzea
Zenbait kasu berezitan, zorrak barka daitezke. Dena den, tributu-zorrak legearen
aginduz bakarrik barka daitezke, lege horrek barkamenaren norainokoa eta baldintzak
zehaztu behar dituelarik. Oso gutxitan barkatu izan dira zorrak.
Zorraren kaudimengabezia
54
Zorra ezin denean exekuzio-bidean kobratu subjektu pasiboa kaudimengabezia
izateagatik, ulertu behar da zor hori behin-behinean azkendu dela, baldin eta
preskripzio-epean ezin bada birdoitu. Zordunaren kaudimengabezia frogatu eta zorra
preskripzio-epean birdoitzen ez bada, zorra behin betiko azkentzen da, eta
Administrazioak azkentze hori adierazi behar du.
2. BETEPENAREN BERMEAK: KONTZEPTUA ETA MOTAK
Tributu-antolamenduaren kezka nagusia da tributuak kobratu ahal izatea, eta
horregatik ahalak egiten ditu betebeharrak behar bezala betetzen direla ziurtatzeko.
Kode Zibilaren arabera, zordunaren ondareak bermatzen du betebeharraren alde
aktiboa. Horrez gain, TLOk tributu-kreditua bermatzeko neurri bereziak ezarri ditu.
Administrazioak kautelazko neurriak har ditzake, eta horiek erabili ahal izateko,
hurrengo baldintzak bete behar dira: zorra ez dela kobratuko erakusten duen
arrazoidun zantzuak izatea; eta zordunak, Ogasunaren kaltetan, ogasunak xedatu,
kargatu edo ezkutatzea. Bermeez aritzean, bi talde nagusi bereiz daitezke: berme
pertsonalak eta errealak.
Berme pertsonalak
1. Erantzukizuna. Erantzulea zergadun edo ordezkoaren aldamenean agertzen da, eta
horren betebeharra bermatzen du.
2. Banku-abala. Tributu-zorra geroratu edo zatikatzea erabakitzen denetan, Herri
Ogasunek eska dezakete eurentzat banku-abala, hipoteka, lekualdaketarik gabeko
bahia edo nahikoa den beste bermeren bat eratzeko.
3. Zehapenak. Tributu-betebeharraren ez-betetzeak zehapena dakar subjektu
pasiboarentzat, eta horrek ere bermatzen du betebeharraren betepena.
Berme errealak
1. Hipoteka eta bahia. Tributuaren ordainketa geroratu eta zatikatuz gero, Herri
Ogasunek eska dezakete hipoteka, lekualdaketarik gabeko bahia, nahiz bestelako
berme nahikoa eratzeko.
2. Atxikitze-eskubidea. Administrazioak atxiki ditzake tributuen likidazioa dela eta,
bere bulegoetan aurkezten diren merkatugaiak (ad, aduanetako errentak edo
inportazioen gaineko BEZa).
3. Ondasun nahiz eskubideak lotzea. Legeek ezarritako kasuetan, eskualdatzen diren
ondasunen gaineko eskubide erreala dauka Administrazioak, lotura-eskubidea hain
zuzen; horren bidez, eskualdaketak kargatzen dituzten tributuak kobratu ahal
izango ditu. Borondatezko epealdian edo premiamendu-bidean ez bada zorra
ordaindu, Administrazioak ondasun lotuaren edukitzaileari eska diezaioke zorra
ordaintzeko. Azken horrek borondatezko epean ordaindu ezean, ondasuna
exekutatu behar da, zorra kobratzeko.
55
4. Isilbidezko lege-hipoteka. Erregistro publikoen batean inskribatzeko moduko
eskubide zein ondasunak aldizka kargatzen dituzten tributuetan, Ogasunak
lehenespena du urte horretako eta aurreko urteko zorrak kobratzeko.
5. Ondasunen aurreneurrizko enbargoa. Zenbait kasutan, Finantza Administrazioak
erabaki dezake ondasunak aurreneurriz enbargatzea.
6. Enbargoen aurreneurrizko idatzoharra. Premiamendu-bidea hasitakoan, Herri
Ogasunak eskubidea du idatzohar hori erregistro egokian egin dadin.
7. Ondasunak eta eskubideak xedatu, kargatu edo besterentzeko debekua.
Bestelako bermeak
1. Kreditu-lehenespena. Ordaintzeke dauden zorrak lehenespenez kobra ditzake
Administrazioak. Beraz, zordunaren gainerako hartzekodun guztien aurretik kobra
ditzake horiek, baldin eta Ogasunak bere eskubidea inskribatu baino lehen horiek ez
badute eurena inskribatu.
2. Premiamendu-prozedura. Ordaintzeke dauden kredituak kobratzeko, Ogasunak
premiamendu-prozedurari ekingo dio.
3. Legezkotasun-presuntzioa. Zerga-bilketa egintzak legearen araberakoak dira, eta
horregatik, zuzenean dira eragingarriak.
56
11. EZ-ZILEGI TRIBUTARIOA
1. SARRERA: EZ-ZILEGI TRIBUTARIOA
Zergadunak tributua ordaintzen ez duenean, edota aitorpena aurkezten ez duenean,
egintza ez-zileagia burutzen ari da. Legeak jokabide hori zehaztu behar du,
administrazio arau-hauste hutsa den edo delitua den.
Tributu arau-hausteak eta delituak bereizteko, hiru irizpide erabil daitezke: zigorra
jartzen duen organoa ezberdina da (arau-hausteak Administrazioak ezartzen ditu;
delituak, aldiz, auzitegiek); askatasuna kentzeko zigorra delituen kasuan bakarrik erabil
daiteke, eta ez tributu arau-hausteen kasuan; eta prozedurak ere ezberdinak dira
(arau-hausteak zehazteko administrazio-prozedura erabiltzen da; delituak zehazteko,
aldiz, judizio-prozedura).
Administrazio zuzenbide zehatzailearen arloan, zigor-arloko printzipioak aplika
daitezke, ñabardura batzuekin. Ondorioz, tributu arau-hausteak tipifikatuta egon behar
dira, legezkotasun-printzipioa betetzeko. Halaber, Zigor zuzenbidea Zuzenbide
ordeztatzailea da tributuen arau-hauste nahiz zehapenei dagokienez.
Bukatzeko, zergadunek euren jokabidea onustez burutzen dutelako presuntzioa ezarri
da. Hortaz, Tributu-administrazioak frogatu beha du araua hautsi duenaren
erruduntasuna. Lurralde erkidean ez da printzipio hori jaso, baina errugabetasunaren
printzipioaren adierazle bat den aldetik, ulertu behar da onustea lurralde erkidean ere
aplikatzen dela.
2.TRIBUTU ARAU-HAUSTEAK
Kontzeptua eta osagaiak
Tributu arau-hausteak dira legeek zehatu eta tipifikatutako egite zein ez-egiteak.
Tributu arau-hauste horiek doluz edo erruz, zabarkeriaren edozein mailagatik, sortu
arren, zehatu egin daitezke. Horrenbestez, tributu arau-haustea gerta dadin, hurrengo
osagaiak agertu behar dira:
1. Egite edo ez-egitea. Horren adibide ditugu zergak ez ordaintzea, zerga aitorpena ez
aurkeztea, edo hirugarrenekin izandako harremanen berri ez ematea Ogasunari.
2. Tipikotasuna. Legeak zehatz-mehatz deskribatu behar ditu arau-hausteak.
Tipikotasun printzipioak ez du lege organikoaren beharrik, baina lege arruntak
zehaztu beharko ditu arau-hauste eta zehapenen oinarrizko osagaiak. Legeek
zehazturiko arau-hauste tipikoak araudi bidez gara daitezke. Lurralde Historikoei
dagokienez, Foru Arauak zehaztu behar ditu oinarrizko osagaiok.
3. Zuzenbidearekiko aurkakotasuna. Arau-hausteak dakartzan ondorio zehatzaileak
jasan behar ditu egileak. Hala ere, batzuetan antolamenduak agintzen du, tributu
arau-hausteen ondoriozko erantzukizunik ez ezartzea, egileari ezin zaiolako
57
gaitzespenik egin (urratzaileak jarduteko gaitasunik ez duenean; erabaki kolektibo
urratzaileetan, erabakion aldeko botorik eman ez dutenei; tributu-betebeharrak
gauzatzea, urratzaileak behar besteko arreta jarri ez duenean; Administrazioak
emandako laguntza-programa informatikoak arau-haustea sortu badu edo
kontsulten erantzunen arabera jokatu bada).
4. Erruduntasuna. Urratzaileak legea hausteko asmoa izan behar du. Dena den, tributu
arau-hausteak zabarkeria hutsez gauzatu direnean ere zehapena ezar daiteke.
5. Zigorgarritasuna. Arau-haustearen zehapena ezarri behar du legeak.
3. TRIBUTU-ZEHAPENAK
Kontzeptua eta motak
Tributu arau-hausteak zigortzeko, bi motatako zehapenak erabil daitezke:
- Diruzko zehapenak. Isun finkoak (formazko eginbeharrak ez betetzeagatik) eta
proportziozko isunak (arau-hausteak Ogasunari kalte ekonomikoa sortzeagatik)
bereiz daitezke.
- Diruz besteko zehapenak. Beti dira diruzko zehapenen osagarri, horren balioa
30.000 eurotik gorakoa denean. Zehapenok honako hauek izan daitezke: onura
fiskalak eta diru-laguntzak lortzeko eskubidea kentzea, gehienez 5 urteko epean;
Administrazioarekin kontratuak egiteko debekua, gehienez 5 urteko epean; eta
kargu publikoaren egikaritza etetea, gehienez urtebeteko epean.
Zehapenak graduatzeko irizpideak
1. Tributu arau-hausteak behin baino gehiagotan gauzatzea. Zehapena %10-%30
handituko da. Aurreko 4 urteetan arau-hauste berdinarengatik zehapena jaso behar
izan da administrazio-ebazpen irmoaren bidez.
2. Arau-hausteak iruzurrezko bideak erabilita gauzatzea. Kontabilitatean funtsezko
anomaliak egitea (inolako kontabilitatea ere ez eramateagatik, kontabilitate batzuk
eramateagatik, edo kontabilitate akastuna eramateagatik); faktura, ziurtagiri eta
agiri faltsuak erabiltzea; eta tarteko pertsonak erabiltzea euren baimenarekin edo
baimenik gabe. Zehapena %25-%100 handituko da.
3. Tributu-zorra zehazteko behar diren datuak Administrazioari ezkutatzea. Aitorpenik
ez bada aurkeztu, aitorpen osatugabeak edo zehaztugabeak aurkeztu badira, edo
aitorpenetan datu faltsuak sartu badira. Zehapena %15-%50 handituko da.
4. Ikuskatze-jardunean interesatuak erakutsitako laguntza zintzoa. Laguntza hori
Administrazioak ezagutzen ez zituen datuak borondatez ematean datza, zorra
gehitzeko edo beste subjektu pasiboen egoera erregularizatzeko. Zehapena %10%30 gutxituko da. Bizkaian ez da arautzen.
Lurralde historikoetan subjektu pasiboaren adostasuna ez da graduazio-irizpidea. Izan
ere, subjektu pasiboak zehapen-proposamenari adostasuna ematen badie,
zehapenaren zenbatekoa gutxituko da. Bizkaian, zehapena %50 gutxituko da arauhausteak kalte ekonomikorik sortu badu, %70 adostasun-akta ordaintzeko
58
konpromisoarekin sinatu bada, eta %30 formazko eginbeharra ez bada bete eta
zehapena ordaintzen bada.
Kalte ekonomikoa dakarten arau-hausteak eta horien zehapenak
1. Autolikidazioaren ondoriozko tributu-zorra ez ordaintzea. Zor osoa edo zati bat gera
daiteke ordaintzeke. Zehapena proportziozko isuna izango da ordaindu gabeko
kopuruaren %100etik %250era artekoa.
2. Likidazioak emateko behar diren agiriak ez aurkeztea edota aitorpen zehaztugabeak
eta osatugabeak aurkeztea. Aurreko kasuan bezalako zehapena ezarri da.
3. Itzulketak bidegabe lortzea. Aurreko kasuetan bezalako zehapena ezarri da.
4. Itzulketak edo onura fiskalak bidegabe eskatzea. Datu esanguratsuak ezkutatuz gero
edo datu faltsuak aitortuz gero itzulketa bidegabe eskatzeko, zehapena
proportziozko isuna izango da bidegabe eskatutakoaren %15ekoa; jokabidea
gauzatu bada onura fiskalak bidegabe eskatzeko, aldiz, zehapena 600 euroko isun
finkoa izango da.
5. Partida positibo zein negatibo eta kreditu fiskal itxurazkoak bidegabe zehaztea edo
ezartzea. Partida bidegabeen kasuan, zehapena %15ekoa da; kreditu fiskalen
kasuan, ostera, zehapena %50ekoa da.
6. Zerga-oinarriak, errentak edo emaitzak txarto egoztea edo ez egoztea, errentak
egotzi behar dituen erakundeak. Isuna %40koa izango da.
7. Kenkariak, hobariak eta konturako ordainketak txarto egoztea, errentak egotzi
behar dituen erakundeak. Zehapena %75eko proportziozko isuna da.
Autolikidazio edo aitorpenen ondoriozko arau-hausteak, kalte ekonomikoa sortu
gabe, eta horien zehapenak.
1. Autolikidazioak eta aitorpenak garaiz ez aurkeztea. Bizkaian zehapena 300 eurokoa
da datu bakoitzeko eta gutxienekoa 800 eurokoa.
2. Autolikidazio eta aitorpen akastunak aurkeztea, edo informazioa emateko banakako
agindeiei erantzun akastuna ematea. Aitorpen eta autolikidazioak zehaztugabeak,
osatugabeak edo datu faltsuak dituztenak izan behar dira. Informazioa emateko
betebeharrarekin zerikusia badago, zehapena 400 euroko isuna izango da diruzko ez
den datu bakoitzeko; eta isuna aitortu gabeko balioaren %0,5etik %2ra arteko da
diruzko datu bakoitzeko.
3. Autolikidazioak edo aitorpenak ez aurkeztea horretarako onetsitako ereduetan edo
ordenagailuz zein bide telematikoz irakur daitekeen euskarrian halako betebeharra
dagoenean. Arau hauste hau Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ezarri da eta isuna 500
eurokoa da.
Formazko bestelako betebeharrak eta horien zehapenak
1. Erregistro- eta kontablilitate-betebeharrak ez betetzea. Isuna 300 eurotik 12 eurora
artekoa izan daiteke.
2. Fakturen eta agirien inguruko betebeharrak ez betetzea.
59
3. Identifikazio Fiskaleko Zenbakia edo bestelako zenbaki zein kodeak eskatzeko edo
erabiltzeko beharra ez betetzea. IFZ eskatzeko datu faltsuak eman badira, isuna
60000 eurokoa da.
4. Tributu-administrazioaren jarduna eragoztea, horren aurka jartzea, horri ezetz
esatea edo aitzakiak jartzea. Zehapena 300etik 1200 eurora arteko isuna izango da.
Informazioa emateko betebeharra egonez gero, isuna 600etik 600.000 eurora
artekoa izan daiteke.
5. Atxikitzaileak eta konturako sarreren egileek isilik egoteko beharra ez betetzea.
Isuna 600 eurokoa da azaldutako datu bakoitzeko.
6. Atxikipenak edo konturako sarrerak egin behar dituen ordaintzaileari datuak behar
bezala ez ematea.
7. Atxikipen eta konturako sarreren ziurtagiria ez betetzea. Araban, Bizkaian eta
Gipuzkoan arautu da, eta Isuna 300 eurokoa da.
Prozedura zehatzailea
Zehapenak ezartzeko prozedura lokabea izan behar da tributuak aplikatzeko
prozeduretatik. Bi prozedura arautu dira: arrunta eta laburra.
Prozedura arruntaren hasiera gertatuko da organo ikuskatzaile, zerga-biltzaile edo
kudeatzaileak hala eskatuta, horiek arau-haustearen berri dutenean. Iraungitasunepea dela eta, epea bete ezean, ezin da zehapenik ezarri gauzatutako arau-haustearen
gainean. Lurralde Historikoetan iraungitasun-epe hori sei hilekoa da.
Zergadunak eskubidea du zenbait datu jakinaraz diezaioten, baita alegazioak
aurkezteko eta egoki deritzon defentsa-bideak erabiltzeko. Prozedura zehatzailean
interesatuak esan beharrekoa beti entzun behar da. Sei hilabeteko epean ebazpen
idatzirik ez badago, prozedura iraungiko da eta ezin izango da beste prozedura
zehatzailerik hasi arau-hauste berdinarengatik. Honako hau da, iraungitasun bigarren
epea.
Prozedura laburrean, prozeduraren hasieran organoak zigorra ezartzeko osagai guztiak
bere esku baditu, prozedura hasteko erabakian zehapen-proposamena egingo da eta
hamabost eguneko alegazioaldia hasiko da.
Bestetik, Araba eta Gipuzkoan, prozedura laburra arautu da hurrengo inguruabarrak
gertatuz gero: urratzaileak alegaziorik ez badu aurkeztu, alegazioei uko egin badie edo
zehapen-proposamenarekin ados badago, eta hilabetea igaro bada.
Tributu-zehapenen eragingarritasuna zuzenean eteten da zehapenen aurka
administrazio-errekurtso edo erreklamazioa garaiz aurkeztu bada. Modu horretara,
zehapena eragingarria ez denez, ezin daiteke berandutza-korriturik eskatu, hau da,
zehapena irmoa izan arte ezin daiteke korriturik eskatu. Ezarritako zehapenaren aurka
errekurtsoa jar daiteke. Bestalde, organo ebazlea ezberdina izango da zehapenaren
arabera.
60
Tributu-administrazioak uste badu atzeman dituen arau-hausteak delitu izan
daitezkeela, zigor-jurisdikzioari bidali behar dio erru-lekukogoa. Epaiak subjektu
urratzailea kondenatu badu, subjektu horri ezin dakioke administrazio-zehapenik
ezarri. Epaiak deliturik ez dagoela adierazi badu, Administrazioak bere espediente
zehatzaileari ekin diezaioke.
Erantzukizuna azkentzea
Arau-hausteek eratorritako erantzukizuna azkentzen da zehapena ordaintzen denean,
lau urteko preskripzio epean (edo iraungitasuna Bizkaian), konpentsazioa denean,
zehapena barkatzen denean (Lurralde Historikoetan tributu-zehapenak grazia bidez
barka ditzake Administrazioak; lurralde erkidean tributu-zorra barkatzeko erregelak
erabiliko dira zehapenak barkatzeko ere; eta urratzaileak eskatu behar du eta
Administrazioak ebatziko du 3 hilabeteko epean), eta urratzailea hiltzen denean
(ordaintzeke dauden tributu-betebeharrak, zehapenak izan ezin, jaraunsle edo legatuhartzaileei eskualdatzen zaizkie).
Zehapenen atzeraeragintasuna
Orokorrean, orain arte azaldutako arauketa aplikatzen zaie 2004ko uztailaren 1az
geroztik gauzatutako arau-hausteei; Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 2005eko
uztailaren 1az geroztik.
4.HERRI OGASUNAREN ETA GIZARTE SEGURANTZAREN AURKAKO
DELITUAK
Delitu fiskal deritze Herri Ogasunaren aurkako delituei eta, bereziki, tributu-iruzurraren
delituari. Delitu horik honela sailka daitezke:
a) Tributuen sarrerei loturiko delituak (tributu-iruzurraren delitua eta kontabilitatedelituak).
b) Gastu publikoarekin edo diru-laguntzen iruzurrarekin zerikusia duten delituak.
c) Gizarte Segurantzari iruzur egitearen delitua.
Aurrekoez gai, Zigor Kodeak beste delitu eta falta batzuk ezarri ditu, Europako
Erkidegoetako Ogasunari iruzur eginez gero.
Tributu-iruzurraren delitua
Delitua hiru jokabidek osatzen dute: tributuen ordainketa osorik ala zati batean itzuri
egiteak; atxikipenak edo atxiki beharreko zenbatekoak Ogasunean ez sartzeak; eta
konturako sarrerak ez ordaintzeak. Halaber, delituaren tipoaren barne daude onura
fiskalak bidegabe gozatzea edo tributuen itzulketak bidegabe lortzea. Kasu horietan,
iruzurraren zenbatekoak 120.000 eurokoa baino handiagoa izan behar du.
61
Herri Ogasunari kalte egin dion egite zein ez-egiteak beste osagai bat behar du: delitua
egiteko asmoa, hau da, egite edo ez-egitea doluz gauzatu behar da.
Erantzukizun penala salbuetsita dago, iruzurgileak tributu-zorra bere borondatez
ordaintzen duenean, epez kanpo izan arren.
62
12. TRIBUTUEN APLIKAZIOA
1. TRIBUTUAK APLIKATZEKO PROZEDURAK
Tributuen arloan Administrazioak dituen eginkizunak jorratzea, bi eginkizun nagusi
bereizi ditu: tributuen aplikazioa eta autuen konponketa. Tributuen aplikazioaren
barruan honako jardunak sartuko lirateke: tributu-betebeharpekoari informazioa eta
laguntza ematea, kudeaketa, ikuskapena eta zerga-bilketa.
Tributuak aplikatzeko prozedurak: arau erkideak
Prozeduraren hasiera. Tributu-prozedurak ofizioz nahiz tributu-betebeharpekoak
eskatuta has daiteke. Prozedura hasteko honako bideetako bat erabiliko du:
autolikidazioa, aitorpena, komunikazioa, eskabidea edo tributu-arauek ezarritako
bestelako bidea. Tributu-prozedurak hasteko idazkiak hurrengoak jaso behar ditu
gutxienez: tributu-betebeharpekoaren izen-abizenak edo sozietate izena.
Jarduna jasotzeko agiriak.
- Komunikazioak. Administrazioaren alde bakarreko agiriak dira, bi helbururekin:
prozeduraren hasiera edo garrantzizko egitatea eta inguruabarrak jakinaraztea; eta
agindeiak egitea.
- Eginbideak. Agiri publikoak dira egitateak edo tributu-betebeharpekoaren
adierazpenak jasotzeko.
- Txostena. Tributu-administrazioaren organoek emango dituzte ofizioz edo
hirugarrenak hala eskatuta.
Frogaldia. Frogaren zama dagokio eskubidea egikaritu duenari. Frogabideak
Zuzenbideak onartutakoak izan daitezke.
Eginbideen froga-balioari dagokionez, eginbideak agiri publikoak diren aldetik horietan
jasotako egitateen gaineko froga egiten dute. Eginbideetan jasotako egitateak, tributubetebeharpekoak onartzen baditu, egiazkoak direla uste da.
Halaber, tributuetan presuntzioak onartzen dira. Tributu-betebeharpekoek aurkeztu
dituzten autolikidazioetan eta aitorpenetan jasotako datuak eta egitezko osagaiak
egiazkoak direla uste da betebeharpekoei begira. Horiek zuzentzeko, kontrako froga
erabili beharko da. Baina, betebeharpeko ukituak faltsuak edo okerrak direla
adieraziko balu, datuok egiaztatu beharko lirateke.
Prozeduraren amaiera. Prozedura hurrengo bideetatik amaituko da: ebazpena,
iraungitasuna, atzera egitea, eskabidearen eskubideari uko egitea…
Ebazpen idatzia
63
Administrazioak idatziz ebatzi behar ditu tributuak aplikatzeko prozeduretan
azaldutako arazo guztien gainean, bai eta ebazpen idatzia jakinarazi ere. Ebazpen
ebatzia ez da beharrezkoa izango hurrengo kasuetan: eskubidea egikaritzeko
Administrazioari hori komunikatzea soilik egin behar zaionean; iraungitasuna,
prozeduraren objektua gertatze bidez galtzea, uko egitea edo atzera egitea gertatu
direnean.
Ebazpen idatziaren berdina izango da Tributu-administrazioaren erantzun
automatizatua, ordenagailuen bidez. Egitateak eta Zuzenbideko oinarriak azalduta,
egintzen ebazpen idatzia arrazoitu behar da. Ebazpen idatzia jakinarazteko epea,
prozeduraren arauek ezer ezarri ezean, gehienez sei hilabetekoa da. Salbuespenez,
premiamendu-prozedura luzatu daiteke kobratzeko eskubidearen preskripzio-epean
zehar. Autolikidazioaren edo aitorpenaren bidez hasitako kudeaketa-prozeduretan,
Lurralde Historikoetan, prozedura preskripzio-epean zehar luzatu daiteke.
Alderdiak eskatuta hasitako prozeduretan, gehieneko epea agortu bada ebazpen
idatzia jakinarazi gabe, ustezko ebazpena dago eta prozeduraren arauek ezarritakoa
gertatuko da. Ustezko ebazpena ez bada esanbidez arautu, arau orokorra da
administrazio-isiltasuna positiboa dela, hau da, interesatuek egindako eskabideak
onartu direla uste da. Salbuespenez, isiltasuna ezezkoa izango da egintzak eta
ebazpenak aurkaratu direnean.
Ofizioz hasitako prozeduretan, gehieneko epea agortu bada ebazpen idatzia jakinarazi
gabe, prozeduraren arauek ezarritakoa gertatuko da. Ustezko ebazpena esanbidez
arautu ez bada, isiltasuna negatiboa izango da.
Prozeduraren iraungitasuna
Iraungitasuna gertatuz gero, hori adieraziko da eta jarduketak artxibatzea aginduko da.
Prozedura iraungi delako, besterik gabe, ez dira preskribatuko Administrazioaren
eskubideak, baina iraungi den prozedurarako jarduketek ez dute preskripzio-epea
geldiarazi. Iraungitako prozeduran egin diren jardunak edo lortu diren agiri eta
frogabideak baliozkoak eta eragingarriak dira, tributu-betebeharpeko berdinarekin edo
beste batekin geroago hasitako prozeduretan froga gisa erabiltzeko.
2. TRIBUTU-LIKIDAZIOA
Kontzeptu eta edukia
Likidazio-egintza administrazio-egintza ebazlea da, eta horren bitartez,
Administrazioaren organo eskudunak beharrezko zenbaketa-eragiketak egin eta
tributu-zorraren zenbatekoa zehazten du; edo, tributu-arauen arabera, itzultzeko
nahiz konpentsatzeko kopurua zehazten du. Hala ere, Administrazioak ez ditu onartu
64
behar tributu-betebeharpekoak bere aitorpenetan edo autolikidazioetan sartutako
datuak. Likidazioaren edukia honako hau da:
1. Prestazioaren zenbatekoa zehatz-mehatz kalkulatzea edo tributu-zorrik ez dela
zehaztea.
2. Likidazioaren objektua identifikatzea
3. Likidazioa egin duen organoa identifikatzea, horren eskumena egiaztatzeko.
4. Prestazioa likidatzean erabilitako irizpideak zehaztea.
5. Ordainbideak eta ordainketa egiteko epeak adieraztea.
Likidazioa eragingarria izan dadin subjektu pasiboari jakinarazi behar zaio.
Likidazio-motak eta eraentza juridikoa
Tributu-likidazioak bi motatakoak izan daitezke: behin behinekoak eta behin-betikoak.
Behin-betiko likidazioak dira Administrazioak ikuskapen-prozeduran tributubetebeharraren osagai guztiak ikertu eta egiaztatu ondoren emanikoak, behinbehineko likidazioa gorabehera. Gainerako likidazio guztiak behin-behinekoak izango
lirateke. Beraz, bi likidazio-mota horiek bereizteko irizpidea hauxe da: likidazio hori
egiaztapenaren aurretik edo horren ostean egin den.
Irizpide horretatik irizpide sustantiboa atera daiteke. Horren arabera, prestazioa
kalkulatzeko garrantzia duten egitate eta ezaupide guztiak aintzat hartzen baditu
Administrazioak, hori behi betiko likidazioa da. Behin-behineko likidazioan, aldiz,
Administrazioak prozeduraren hasieran likidatzen du tributua, baina badaki,
tributuaren zenbatekoa zehazteko behar diren datu guztiak oraindik ez direla
ezagutzen; hori dela eta, Administrazioak datu horiek egiaztatu eta ikertzeko ahalmena
du.
Behin-behineko likidazioaren berezitasuna da, egiaztapenaren ostean gauzatzea.
Edozein kasutan ere, likidatu aurretik datu eta egitate batzuk begiztatzen badira ere,
gero behin betiko likidazioa eman daiteke, datu eta egitate garrantzitsu guztiak osorik
jakin eta egiaztatu ondoren. Behin-behineko likidazio berezi horiei likidazio paralelo
deritze.
Azken aldian, PFEZren kasuan zergadun batzuei ofiziozko likidazio-proposamenak bidali
zaizkie. Administrazioak likidazio-proposamena osatzen du bere esku dituen datuekin.
Zergadunak ez badu proposamenarekin desadostasunik adierazi, behin-behineko
likidazioa egingo da, eta zergadunak ez du bere autolikidazioa aurkeztu behar izango.
Zergaduna ados ez badago, proposamena deuseztatuko da eta zergadunak bere
autolikidazioa aurkeztu beharko du.
Administrazio kudeatzaileak berak hasitako likidazio hori behin betiko likidazio bihur
dezake. Behin betiko likidazioak aldarazi ahal izateko, subjektuak aurkaratu behar ditu.
65
3. TRIBUTUAK APLIKATZEKO EGINTZEN JAKINARAZPENA
Tributuak aplikatzeko egintzak eragingarriak izan daitezke, jakinarazi egin behar dira;
gainera, jakinarazpena administrazio-prozeduraren oinarrizko printzipioa da,
babesgabetasuna saihesteko.
Jakinarazpena subjektuaren egoitza fiskalean egiten da eskuarki. Horretarako, posta
ziurtatua erabiltzen da, hartu izanaren adierazpena duena. Interesatuak edo horren
ordezkariak jakinarazpena ez badu hartu nahi, ulertuko da jakinarazpena ondo egin
dela.
Interesatuari likidazio-egintza jakinarazi ezin zaionean, orduan agerraldien bidez
jakinaraziko zaio. Bi ahalegin egin ondoren ezin bada egintza jakinarazi edo lehenengo
ahaleginaren hartzailea ezezaguna bada egoitza horretan, iragarkia hilaren 5. Eta 20.
Egunetan aldizkari ofizialean argitaratu behar da, interesatua Administrazioaren
bulegoetan ager dadin epe baten barruan. Subjektua agertuz gero, orduantxe
jakinaraziko zaio likidazioa; eta agertu ezean, likidazioa jakinarazitzat jotzen da.
Horrez gain, batzuetan likidazioak modu kolektiboak jakinarazi daitezke ediktuen
bidez. Bide telematikoz ere egin daitezke, posta elektronikoaren mezu batekin.
66
13.TRIBUTUEN KUDEAKETA
1.TRIBUTU-KUDEAKETAREN EGINKIZUNA
1963ko TLOren kontzeptua
1963ko TLOk araututako likidazio-prozedurak lau fase zituen: hasiera (likidazioprozedura hasteko), behin behineko likidazioa (Administrazioak tributuaren
zenbatekoa zehazten zuen eta horren ordainketa eskatzen zion betebeharpekoari),
egiaztapena (tributua zenbatzeko garrantzitsuak izan zitezkeen datuak ikertzen ziren)
eta behin betiko likidazioa (prozedura amaitzeko, Administrazioak tributuaren
zenbatekoari buruzko behin betiko adierazpen aldaezina ematen zuen).
Geroko bilakaera
Eraldaketa fiskalari ekin zitzaionetik, tributuen kudeaketa modua autolikidazioaren
sistema izanda. Betebeharpekoak legeak ezarritako zenbatze-osagaiak aplikatu behar
ditu eta zenbateko hori Ogasunean sartu behar du. Honako aldaketak sartu dira:
1. Administrazioak ez du aurretiaz parte hartu behar, subjektu pasiboak berak
kalkulatzen du tributuaren zenbatekoa.
2. Administrazioaren jarduna subjektu pasiboak egindakoa kontrolatu eta egiaztatzea
besterik ez da.
3. Gainera, kontrol eta egiaztapen-jardun horiek ez dira nahitaez gauzatzen. Harako
eskeman Administrazioaren jarduna ezinbestekoa zen; gaur egun, jardun hori ez da
beti gertatzen.
4. Administrazioak zuen protagonismoa orain betebeharpekoek betetzen dute.
Horrela sortzen dira Tributu zuzenbidearen erakunde berriak: autolikidazioa,
konturako atxikipena edo lankidetza-eginbeharra.
5. Administrazioaren kontrol-eginkizuna zabaldu eta nagusitu den heinean, Tributuadministrazioari laguntzeko beharrak garrantzi handia hartu du. Tributukudeaketarako garrantzizko datuak dituen edonork Administrazioari eman behar
dizkio.
Tributuaren egungo egitura horri ñabardura bat egin behar zaio, subjektuak eginiko
autolikidazioa ezin da behin-behineko likidaziotzat jo. Ildo berean, subjektu pasiboak
egindakoa kontrolatzeko egiaztapen- eta ikerketa-ahalmenak bultzatu dira. Ondorioz,
kudeaketa-organoei gero eta egiaztapen-ekinkizun gehiago eratxiki zaizkie eta
eginkizun berriak eskuratu dituzte; modu horretara, tributuen kontrola gertu-gertukoa
da, zergadunek autolikidazioa aurkezten dutenetik hasita.
2. TRIBUTU-KUDEAKETA
67
Tributuen kudeaketara hurrengo administrazio-eginkizunak biltzen dira: aitorpen eta
autolikidazioak jaso eta tramitatzea, itzulketak egiaztatu eta egitea, erroldak edo
zentsuak sortu eta zaintzea…
3. TRIBUTU-AITORPENA
Aitorpenaren kontzeptua, edukia eta helburua
Tributu-aitorpena agiria da, eta agiri hori dela bide, betebeharpekoak Tributuadministrazioari adierazi edo aintzatesten dio tributuak aplikatzeko garrantzia duen
edozein egitate burutu duela. Normalean idatziz egiten da.
Aitorpena egitateei buruzkoa bakarrik izan daiteke, ez edozein egitate, ezpada
tributuak aplikatzeko garrantzia dutenak. Hala ere, azken aldian zerga-egitate ez diren
egitezko beste kasu batzuk ere aitortu behar izan dira.
Datuen komunikazioa da tributu-betebeharpekoak Administrazioari aurkeztutakoaren
aitorpena, Administrazioak itzulketaren zenbatekoa zehatz dezan.
Autolikidazioa
Autolikidazioak aitorpenak dira. Bertan tributu-betebeharpekoek, Administrazioari
tributua likidatzeko behar diren datuak eta informaziorako bestelako datuak
komunikatzeaz gain, eurek beharrezko kalifikazio- eta zenbaketa-eragiketak egiten
dituzte tributu-zorraren zenbatekoa zehaztu eta ordaintzeko, edo, hala denean, itzuli
edo konpentsatu beharreko kopurua zehazteko.
Beraz, autolikidazioak ez dira administrazio-egintzak, baizik eta legeak administratuei
agindutako egintzak, tributu-kudeaketan Administrazioari laguntzeko. Administrazioegintzak ez direnez gero, autolikidazioak ezin daitezke zuzenean aurkaratu;
autolikidazioaren geroko egiaztapen-egintza bakarrik aurkaratu daiteke.
Betebeharpekoak autolikidazioa zuzentzea eska dezake; horretarako, Administrazioak
berari aurkeztutako agiriak aztertuko ditu eta bee esku dituen datuekin osatu edo
zuzenduko du.
Aitorpen eta autolikidazio osagarriak edo ordezkoak
Tributu-betebeharpekoek autolikidazio osagarriak aurkez ditzakete, baita osagarriak
ere, Administrazioak tributu-zorra zehazteko duen eskubidea preskribatu ez bada.
Autolikidazio osagarrien helburua aurretik aurkeztutako autolikidazioak osatzea edo
aldatzea da. Autolikidazio osagarriak aurkeztu ahal izateko, aurreko autolikidazioan
baino kopuru handiagoa ordaindu behar da, edo kopuru txikiagoa itzuli.
Tributu-aitorpenaren eraentza juridikoa
68
Tributu-aitorpenaren formari helduta, agiriak eta ahoz egindako aitorpenak onartzen
dira, eta zenbait tributu-aitorpen telematika bideetatik ere aurkez daitezke.
Aitorpena aurkezteko epeari dagokionez, tributu bakoitzaren legea begiratu behar
dugu, eta aitorpena garaiz ez aurkeztea arau-haustea izango litzateke. Lekuari
dagokionez, tributua kudeatzeko organo eskudunaren egoitzan aurkeztu behar da
aitorpen hori, egoitza fiskalaren arabera.
Aitorpen horretako datuak ez dira lotesleak Administrazioarentzat. Dena den,
Administrazioak aitortu ez diren datuen arabera egiten badu likidazioa, subjektuari
datu horiek adierazi beharko zaizkio. Horrez gain, egitateak egiazkoak direlako
presuntzioa ezartzen da, eta subjektu pasiboak datu horiek zuzendu nahi izanez gero,
kontrakoa frogatu beharko du.
4. TRIBUTUAK KUDEATZEKO PROZEDURAK
Autolikidazio edo aitorpenaren bidez hasitako prozedurak
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan arautu dira. Administrazioak tributu-betebeharpekoak
aurkeztutako aitorpen edo autolikidazioak berrikusi eta gero, behin-behineko likidazioa
emango du, baldin eta betebeharpekoak eskatutako itzulketa egiteko bada.
Administrazioak ez du aurretiaz likidazioaren proposamenik jakinarazi behar.
Salbuespenez, likidazio-proposamena aurretiaz jakinarazi beharko da, datu aitortuak
eta Administrazioak bere esku dituen datuak bat ez badatoz.
Likidazio-proposamena zein behin-behineko likidazioa arrazoituak izan behar dira,
egitate eta Zuzenbideko oinarriak labur azalduta.
Ofiziozko likidazio-prozedurak
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, ofiziozko bi likidazio-prozedura arautu dira.
1. Itzulketak ofizioz egiteko prozedura. Zergadun batzuei ofiziozko likidazioproposamenak bidaltzen zaizkie, eta zergadunak ez badu proposamenarekin
desadostasunik adierazten, behin-behineko likidazioa egiten da eta zergadunak ez
du bere autolikidazioa aurkeztu behar izango. Aldiz, ados ez badago, proposamena
deuseztatuko da eta zergadunak bere autolikidazioa aurkeztu beharko du.
2. Zorra zenbatzeko ofiziozko prozedura. Administrazioak aitorpena edo autolikidazioa
aurkezteko agindeia eginez gero, aitorpen edo autolikidazioak borondatezko epean
aurkeztu ez zirelako, Administrazioak ofizioz zorra likidatzeko prozedura has dezake,
ez-betetzea ongitu ezean edo aitortzeko beharrik ez dagoela frogatu ezean.
Balioak egiaztatzeko prozedurak
Balorazio-jardunaren bidez, Administrazioak ondare, eskubide, ekoizkin, errenta eta
ondasunak tasatzen ditu. Jardun horiek modu lokabean erabil daitezke, baita
69
egiaztapen- eta ikerketa-jardunarekin batera ere. Lehenengo kasuan, jardunaren
amaieran Administrazioak egiaztapen-egintza eman, eta subjektuari jakinarazi behar
dio hori. Gainerako kasuetan, ordea, balorazioaren emaitza likidazio-egintzara biltzen
da, eta egintza hori aurkaratzean, balorazioa ere aurkara daiteke.
Ekimenari dagokionez, ofizioz has daiteke, baita bestelako Administrazioaren organoek
eskatuta ere. Interesatuek ere balorazio hori eskatu dezakete.
Ondasun higiezinen balorazioa. Zergadunak eskubidea du eskualdatu edo eskuratu
nahi duen ondasun higiezinaren balioa jakiteko, eta horrela, Administrazioak zordunari
adierazi behar dio tributuaren arloan horren ondasunak duen balioa.
Balorazioa hiru hilabeteetan lotesle da Administrazioarentzat. Hala ere, ondasuna
baloratu arren, Administrazioak gerogarrenean balio horren egiaztapena egin dezake,
hasieran emaniko balioa aldatuz. Administrazioaren erantzuna zioduna izan behar da.
Aurretiazko balorazio akordioak. Zergadunek Administrazioari idatziz eska diezaiokete
errentak, ekoizkinak, ondasunak, gastuak eta zerga-egitatearen gainerako osagaiak
baloratzea. Administrazioak osagai horien balorazio zehatza edota horiek baloratzeko
metodoa eman dezake; halaber, baloratzeko metodoaren bidez lorturiko balioak tarte
jakin baten barruan izan behar direla ezar dezake Administrazioa.
Balorazioa loteslea izan behar da Administrazioarentzat. Eskaera zerga-egitatea burutu
baino lehen aurkeztu behar da, eta eskakizunarekin batera, zergadunak balorazioproposamena aurkeztu behar du. Administrazioak eskaeraren datuak egiaztatu eta
idatziz erantzun behar du. Epeak igarotakoan, Administrazioak ez badu erantzun,
zergadunak aurkezturiko balioak onartu direla uste izango da (Sozietateen gaineko
Zergaren kasuan kontrakoa). Administrazioaren ebazpena ezin daiteke aurkaratu, eta
akordioaren iraupena 3 urtekoa izango da gehienez.
Aurretiazko tributu-proposamenak. Konplexutasun handiko eragiketak daudenean
erabil daiteke. Tributu-betebeharpekoak bere proposamena aurkeztu behar du, zergaegitatea gauzatu baino lehen edo zergaldia bukatu baino lehen. Administrazioak 6
hilabeteko epea du ebazpena emateko, eta isiltasunak irauten duen bitartean
betebeharpekoa erantzukizunetik aske izango da, ebazpena jakinarazi arte.
Balioen egiaztapena. TLOk ezarritako bideak anitzak eta heterogeneoak dira, eta
gainera, ez da zerrenda itxia,tributu bakoitzaren legeak zehaztutako bideak ere
onartzen baitira. Administrazioak balorazioa egindakoan, adierazi behar ditu
erabilitako bidea eta bide hori aukeratzeko irizpideak.
Aurkakotasunezko tasazioa. Aurkakotasunezko tasazioa erabiltzen da subjektu
pasiboa Administrazioak egindako balorazioarekin bat ez datorrenean. Subjektu
pasiboak eskatu behar du, eta ondoren, Administrazioaren adituak, eta subjektu
70
pasiboak izendatu duenak, euren balorazioa egingo dute. Bi balorazioen arteko aldea
%10 edo 120.000 euro baino txikiagoa bada, subjektu pasiboaren adituak eginiko
balorazioa nagusitzen da. Aldea handiagoa bada, ostera, hirugarren aditua izendatu
beharko da, eta horrek emandako tasazioa likidazioa burutzeko erabiltzen da.
Egiaztapen mugatuko prozedura
Tributu-administrazioak egitate, egintza, osagai, jarduera eta ustiapenak egiazta
ditzake, baita tributu-betebeharraren gainerako inguruabarrak ere. Hauek dira
Administrazioaren jarduketan prozedura honetan:
- Tributu-betebeharpekoek euren aitorpenetan sartutako datuak eta ziurtagiriak
aztertzea.
- Administrazioaren esku dauden datuak eta aurrekariak aztertzea.
- Erregistro eta tributu-arauek eskatutako bestelako agiriak aztertzea.
- Hirugarrenei agindeia egitea, informazioa ekar dezaten edo informazio hori berretsi
dezaten.
Egiaztapen mugatuko jarduketak ezin dira Tributu-administrazioaren bulegoetatik
kanpora gauzatu. Lurralde Historikoetan, jardun guztia Ogasunaren bulegoetan
gauzatu behar da.
Egiaztapen mugatuko jarduna ofizioz hasiko da organo eskudunak hala erabakita, eta
tributu-betebeharpekoari jakinarazi behar zaio komunikazio baten bidez. Bukatzeko,
honako bideetako batetik amaituko da prozedura hau:
- Ebazpen idatziaren bidez.
- Iraungitasunagatik, sei hilabeteko epea igaro eta gero. Administrazioak prozedura
hau berriro has dezake preskripzio-epea amaitu ez bada.
- Ikuskapen-prozedura hasteagatik.
71
14. ZERGA-BILKETA
1. ZERGA-BILKETAREN EGINKIZUNA
Zerga-bilketa likidazioaren hurrengo fasea da, hau da, tributuaren zenbatekoa
likidazioaren bidez zehaztu eta gero, tributu hori kobratu behar da. Zerga-bilketa
tributu-zorrak kobratzea helburutzat duen administrazio-eginkizuna da, eta honako
funtzio hauek ditu:
- Tributu-betebeharren ordainketa erraztu eta horietan laguntzea
- Informazioa lortzeko jarduna burutzea, zorra kobratzeko edo, zorra ordaindu ez
denean, tributu-erantzukizuna eskatzeko.
- Zordunaren ondarearen aurkako jarduna gauzatzea.
- Tributu-betebeharpekoek dituzten eskubide eta betebeharren berri eurei ematea.
Zerga-bilketaren ezaugarriak
1. Zerga-bilketa administrazio-eginkizuna da. Administrazioak zerga-bilketa ahalmena
ez ezik, zerga-bilketa gauzatzeko eginbeharra du.
2. Administrazio-organoek burutu behar dute zerga-bilketa. Hala ere, finantzaerakundeek baimena izan dezakete, zerga-bilketan laguntzaile lanak burutzeko,
baina ez dute kudeaketan erantzukizunik.
3. Estatuak ez ezik, gainerako erakunde publikoek ere zerga-biltze eskumenak izan
ditzakete.
4. Zerga-bilketak tributuak hartzen ditu bere barruan, bai eta Zuzenbide publikoko
gainerako sarrerak ere.
5. Zerga-bilketa borondatezko epealdian eta betearazpen-aldian egin daiteke; bigarren
hori gauzatzen da tributuaren sarrera borondatezko epealdian egiten ez denean.
Betearazpen-aldian betebeharpekoak borondatez ordain dezake edo
Administrazioren premiamendu-prozeduraren bitartez. Premiamendu-prozeduraren
bitartez, Administrazioak zorra derrigorrean exekutatu dezake, zordunaren
ondasunak saluz, eta lortutako diruarekin prestazioa kobratuz.
2. BERANDUTZA-KORRITUA, TRIBUTU ZUZENBIDEAN
Berandutza-korritua prestazio erantsia da eta tributu-betebeharpekoei nahiz subjektu
urratzaileei eskatuko zaie. Tributuaren ordainketa atzeratzen denetan, berandutzakorrituak behar dira. Korritu horiek kalte-ordainak dira, hartzekodunaren kalteak
medeatu eta bidegabeko aberastea saihesteko balio baitute.
Tributu-legearen menpe daude berandutza-korrituen egitezko kasuak, zenbatekoa eta
eraentza juridikoa. Berandutza-korrituen sorrera dakarten kasuak dira, besteak beste,
borondatezko epealdian ordainketarik ez egitea, exekuzio-bidea hastea, ordainketa
geroratu edo zatikatzea, arau-hausteak gauzatzea, etab. Ez dago berandutza-korriturik
72
Administrazioak, berari egotz dakiokeen arrazoiak direla eta, ebazpena emateko epea
bete ez badu.
Berandutza-korrituak Administrazioak likidatu behar ditu ofizioz. Lurralde erkidean,
berandutza-korritua da legezko korritua gehi %25, Aurrekontuen legeak besterik ezarri
ezean. Legezko korritua da Espainiako Bankuaren oinarrizko korritu-tasa, eta urtero
ezartzen da aurrekontuen legeetan urte osorako.
3. EPEZ KANPO AITORTZEGATIK EZARRITAKO ERREKARGUAK
TLOren 27. Artikuluak zenbait errekargu arautzen ditu, aitorpenak edo autolikidazioak
epez kanpo baina Administrazioaren aurretiazko agindeirik gabe aurkezten direnerako,
hau da, epez kanpo baina borondatez. Honi ñabarduna bat egin behar zaio:
premiamendu-bidea hasi ahal izateko, zorra zenbatuta egon behar da, eta hori
ezinezkoa da betebeharpekoak ez duelako aitorpenik edo autolikidaziorik aurkeztu.
Hortaz, Bizkaian betearazpen-aldia zuzenean hasten da borondatezko aldia amaitzean,
eta horrenbestez, errekargu hau ez zaie aplikatzen epez kanpo eta borondatez
aurkeztutako autolikidazioei. (Epe bat igaro behar da borondatezko epea bukatzen
denetik autolikidazioa edo aitorpena aurkezten den arte. Epe horren iraupena
zehaztugabea da, eta amaitzen da, sarrera egitean, Administrazioak agindeia egiten
dionean zergadunari autolikidazioa aurkez dezan, edota ikuskapen-jarduna hastean)
Lurralde erkidean, kasu horietan %20ko errekargua aplikatu behar da, baina ezin da
zehapenik ezarri, errekarguak zehapena barneratzen duelako. Errekarguarekin batera,
berandutza-korritua ere ordaindu behar da. Berandutza-korritua eskatuko da 12
hilabete igaro direnetik. Dena den, borondatez ordaintzeko epea amaitzen denetik
ordainketa egiten den unera arte 3, 6 edo 12 hilabete baino gutxiago igaro bada,
errekargua %5, %10 eta %15ekoa izango da (kasu horietan ezin izango da berandutzakorriturik ezta zehapenik aplikatu).
Beste kasu batzuetan, aitorpena edo autolikidazioa epez kanpo baina borondatez egin
arren, ez da ordainketarik egiten. Kasu horretan, tributua zenbatuta dagoenez,
exekuzio-bidea hasi behar da. Orduan, berandutza-korrituekin batera, TLOren 28.
Artikuluko betearazpen-aldiko errekarguak sortzen dira. Errekargua %5ekoa da,
premiamendu-probidentzia baino lehen ordainduz gero; %10ekoa da, zorra ordaindu
bada premiamendu-probidentziak emandako epean; edo %20koa gehi berandutzakorritua, probidentziaren epe hori igarota ordaindu bada.
Bizkaian, betearazpen-aldia hasi ahal izateko ez da zorra zenbatu behar. Errekargua
400 euroko isun finkoa da, eta borondatezko epea amaitu denetik 6 hilabete igaro ez
badira %5eko errekargua ere, edo 6 hilabetetik aurrera %5eko errekargua gehi
berandutza-korrituak, borondatezko epealdia amaitu zenetik aurrera zenbatuta. Beste
alde batetik, aitorpena edo autolikidazioa epez kanpo aurkeztu bada zorra ordaindu
73
gabe, errekargua %5ekoa da, ordainketa egin bada premiamendu-probidentziak
ordainketa egiteko emandako epean, eta horri berandutza-korrituak gehituko zaizkio;
edo %20ko errekargua, behin epe hori amaitu eta gero, berandutza-korrituak eta guzti.
4. ZERGA-BILKETA BETEARAZPEN BIDEAN
Prestazioa borondatezko epean betetzen ez denean, hurrengo fasea exekuzio-bidea
edo premiamendu-fasea da. Fase horren helburua da ordaindu gabeko zorrak
kobratzea. Fase horrek ezaugarri hauek ditu:
1. Administrazio-prozedura da, auzitegien esku-sartzerik gabe.
2. Exekuzio-prozedura da, alde bakarreko eta eztabaidarik gabeko prozedura.
3. Prozeduraren beraren egokitasuna edo horren tramitazioan izan diren akats edo
okerrak bakarrik eztabaida daitezke.
4. Premiamendu-prozedura aplikatzeko, prestazioak zenbatuta edo likidatuta egon
behar dira.
Premiamendu-prozeduraren hasiera
Betearazpen-aldia borondatezko epealdiaren mugaegunaren biharamunean hasten da,
edo subjektu pasiboak autolikidazioa epez kanpo aurkezten duen egunean, sarrerarik
egiten ez badu.
Betearazpen-aldiaren hasierak zuzeneko ondorioa dakar: betearazpen-aldiko
errekarguak sortzen dira, hain zuzen ere, zorraren %5, zorra ordaindu bada
premiamendu-probidentzia jakinarazi aurretik; Bizkaian, berandutza-korrituak ere zor
dira.
Premiamendu errekargu arrunta %20koa da berandutza-korrituak gehituta, zorra
ordaindu ez bada premiamenduan ordainketa borondatez egiteko epean. Berandutzakorrituak zenbatuko dira betearazpen-aldia hasi zenetik aurrera.
Premiamendu-bidea erabiltzeko, aurretiaz premiamendu-prozedura ofizioz hasi behar
da premiamendu-probidentziaren bitartez. Probidentzia horretan, zorra identifikatzen
da; subjektu pasiboari zorra eta errekargua ordaintzea eskatzen zaio; eta honako
ohartarazpen hau egiten zaio subjektuari: arauzko epean ordaindu ezean, bere
ondasunak enbargatuko zaizkio. Probidentziak epailearen epaiak izan dezakeen indar
exekutiboa du.
Hortaz, premiamendu-bidea hasteko, betekizun bi behar dira. Batetik, betekizun
materiala:borondatez ordaintzeko epea amaitzea, tributua ordaindu barik. Bestea,
betekizun formala: premiamendu-probidentzia eman eta zordunari hori jakinaraztea.
Subjektuak tributua ordaintzen badu bi une horien artean, errekargua txikiagoa da.
74
Behin probidentzia jakinarazi eta gero, premiamenduzko sarrerak egiteko epeak
hasten dira. Lurralde Historikoetan epea hilabetekoa da, eta epe horretan, ez da
berandutza-korriturik sortuko.
Bestalde, jakinarazpenak probidentzia aurkaratzeko epeak hasten ditu, eta legeak
aurkaratze-kariak zehazten ditu: zorrik ez izatea, zorra eskatzeko modukoa ez izatea
eta titulu exekutiboaren akats formal bat egotea.
Administrazioaren premiamendu-prozedura ezin da aplikatu exekuzio-prozedura
judizialekin, ezta bestelakoekin ere. Hori gertatuz gero, ondasun trabatuak
exekutatzeko lehentasuna hurrengo erregelekin konponduko da:
a) Exekuzio-prozedura singularrarekin batera gertatuz gero, enbargorik antzinakoenak
izango du lehentasuna. Horretarako, enbargo-aginbidearen datari begiratuko diogu.
b) Exekuzio-prozedura orokorrekin edo konkurtso-prozedurekin batera gertatuz gero,
premiamendu-prozedurak lehentasuna izango du, baldin eta premiamenduprobidentzia eman bada konkurtso-adierazpena baino lehen.
Premiamendu-prozeduraren garapena
Tributu-betebeharpekoak ez badu premiamendu-prozedura aintzakotzat hartzen eta
arauzko epeetan ez badu prestazioa ordaintzen, exekuzio-prozedura ofizioz lau fasetan
garatzen da: ondasunen enbargoa, balorazioa, besterentzea eta lortutako
zenbatekoaren egozketa.
Ondasunen enbargoa. Betebeharpekoaren ondasunak enbargatzea da premiamenduprozeduraren ardatza. Enbargo-probidentzia zerga-bilketa bulegoko buruak eman
behar du. Probidentzia horrek ondasunak enbargatzea agintzen du, hain zuzen ere,
prestazioa, betearazpen-aldiko errekargua, berandutza-korrituak eta prozeduraren
kostuak ordaintzeko adina ondasun zein eskubide enbargatzea.
Prestazioa enbargatuta badago, lehenengo berme horiek egikaritu behar dira, eta
bermerik egon ezean edo nahikoak izan ezean, ondasunak enbargatu behar dira.
Lehendabizi enbargatuko dira zordunaren egoitzan sartu barik enbarga daitezkeen
ondasunak, hau da, modu errazean diru bihur daitezkeen ondasunak. Subjektuaren
ondasunak aurkitzeko, organo zerga-biltzaileek informazioa lortu eta egiaztatzeko
ahalmenak dituzte, bankuko mugimendu eta datuen gain jardun dezakete eta
zordunaren egoitzan sartu daitezke.
Enbargo-eginbidearen aurka hurrengo arrazoiak soilik onar daitezke: zorra azkentzea
edo ordainketa eskatzeko eskubidea preskribatzea; premiamendu-probidentzia ez
jakinaraztea; enbargoa arautzen dituzten erregelak ez betetzea; eta zerga-bilketa
prozedura etetea.
75
Ondasunen balorazioa. Ondasunok enbargatu ostea, bigarren fasea hasten da:
ondasunen balorazioa. Balorazio horrek merkatu-balioa hartzen du oinarritzat, eta
horren emaitza betebeharpekoari jakinarazi behar zaio; horrek hamabost egun ditu
kontrako balorazioa egiteko. Balorazio bien arteko aldea %20 baino txikiagoa bada,
bietatik handiena erabiliko da. Aldiz, aldea %20 baino handiagoa bada, hirugarren
aditu bat izendatuko da horrek behin-betiko balorazioa egin dezan.
Ondasunak besterentzea. Likidazio-egintza irmoa izan ondoren, ondasunak
besterendu egiten dira, enbargatzeko erabili den hurrenkeraren arabera. Besterentzea
enkante bidez gauzatu ohi da orokorrean, baina bada ondasunok besterentzeko
bestelako biderik ere. Besterentzea lehia bidez burutu daiteke, eta horrela ere ezin
bada, zuzeneko adjudikazioa erabiliko da. Zuzeneko adjudikazioa erabili daiteke ere
premia dagoenean edo eskuratzaileen pilaketa saihestu nahi denean. Amaitzeko,
Estatuari eginiko adjudikazioa dugu: Lurralde Historikoetan, aldiz, Aldundiari eginikoa.
Zenbatekoa egoztea. Azken fasean, lortutako zenbateko horrekin kreditu eta kostuak
ordaintzen badira, premiamendu-prozedura amaitzen da. Aldiz, lortutako kopurua
nahikoa ez bada, lehenengo eta behin kostuak ordaintzen dira, eta ondoren, kreditutik
zein zati ordaintzen den zehaztu behar da.
Premiamendu-prozeduraren amaiera
Amaitzeko moduak.
1. Zorra ordaintzea, zordunari ordainagiria emanez.
2. Zorra kobra ezin daitekeela erabakitzea, zorduna eta erantzule solidarioak
kaudimengabeak direla adierazita.
3. Kreditua azkentzea, legezko beste edozein kari dela eta.
Prozedura etetea.
Premiamendu-bidea eteten da zorra zehaztean oker material, oker aritmetiko edo
egitezko okerra gauzatu denetan. Hortaz, premiamendu-prozedura edozein fasetan uki
daiteke berrikuspen-prozeduraren bidez.
76
15. TRIBUTUEN IKUSKAPENA
1. TRIBUTUEN EGIAZTAPENA
Egiaztapenaren bidez, zerga-egitatea begiztatu eta horren kalkulua aztertzen da.
Egiaztapenaren helburua datu sendoak lortu eta horiek begiztatzea da, datuak geroko
behin-betiko likidazioaren frogabide izan daitezen.
Egiaztatzeko ahalmena duten organoak
TLOk Administrazioari eratxiki dio egiaztatzeko eta ikertzeko ahalmena. Tributuadministrazioak egiazta eta iker ditzake tributu-betebeharrarekin zerikusia duten
egitate, egintza, osagai, jarduera, ustiapen, balio eta gainerako inguruabarrak, arau
aplikagarriak behar bezala bete diren ziurtatzeko.
Autolikidazioaren sistema hedatu zen heinean, organo kudeatzaileek egiaztatzeeskumenak galdu zituzten, eta egiaztapen formala baino ezin zuten egin. Egiaztapen
materiala edo ikerketa organo ikuskatzailearen ardura zen. TLOren eraldaketaren
ondorioz, organo kudeatzaileek berriro eskuratu dituzte egiaztatze-eginkizunak,
egiaztapen mugatu deritzonaren bitartez.
Egiaztapen-organoek duten egiaztatzeko ahalmena
Ikuskatzailetzari dagokio subjektu pasiboen tributu-egoera egiaztatzea. Subjektuak
euren betebehar eta eginbeharrak zehatz-mehatz bete dituztela begiztatzen da; eta
hala ez denean, egoera erregularizatu egin behar da. Beraz, ikuskatzailetzaren
helburua beti izan da egia bilatzea, hau da, froga daitezkeen datu eta egitateak bilatze;
eta eginkizun horri, subjektuaren tributu-egoera erregularizatzeko eginkizuna gehitu
zaio, likidazio egokiaren bitartez. Egiaztapen jarduera administrazio-prozeduraren
bitartez gauzatu behar da.
2. IKUSKAPEN-JARDUNA, TRIBUTUEN KUDEAKETAN
Datuak egiaztatu eta ikertzea
Ikuskapen-prozeduraren helburua da subjektu pasiboek Herri Ogasunari begira
dituzten betebehar eta eginbeharrak behar bezala bete dituztela egiaztatzea eta
ikertzea. Egiaztapena eta ikerketa bereizi daitezke: egiaztapena subjektuek aitortutako
datu eta egitateen ingurukoa da, eta ikerketaren bidez, aldiz, aitortu gabeko datuak
aztertzen dira. Hala ere, biak batera eta bereizketarik gabe garatzen dira.
Egiaztapen- eta ikerketa-jardunekin datu zein egitate irmo batzuk bilatzen dira, horien
gainean likidazioa egin ahal izateko. Horrez gain, organo ikuskatzaileak burutu behar
dute betebeharpekoek egindako likidazioen begiztapena, euren tributu-egoera
erregularizatzeko.
77
Egiaztapen- eta ikerketa-jardunak bi motatakoak dira: orokorrean, tributuak osorik eta
eginbehar formal guztiak aztertzen dira; zatikakoak, aldiz, salbuespenekoak izanik, ez
dute ukituko tributu-betebeharraren osagai guztiak, eta jarduna hastean, euren
norainokoa azaldu behar da. Egiaztapen- eta ikerketa-jardunak zatikakoak badira ere,
subjektuak Administrazioari eskatu diezaioke ikerketa hori orokorra izan dadila.
Bere buruaren aurka ez aitortzeko eskubidea.
Arlo honetan, gatazka azaldu da eginbehar baten eta eskubide baten artean. Subjektu
pasiboek zerga-egitatearen datu eta ziurtagiriak eman behar dizkiote Administrazioari;
baina, era berean, guztiok dugu geure buruaren aurka ez aitortzeko eskubide, edota
errudunak ez garela aitortzeko eskubidea.
Ikuskapenaren helburua zergadunaren jokabide fiskala begiztatzea da, eta jardun
horren ondorioz, zergadunaren aurkako frogak ager daitezke. Konstituzio Auzitegiaren
esanetan, zergadunak aitortu gabeko zerga-egitate edo txarto baloratutako zergaegitateen berri ematean, egitate horiek bidezkotzen dituzten agiriak emanez,
subjektuak tributua hautsi duelaren frogak ekartzen dizkio Administrazioari.
Konponbidea ikuskapen-prozedura eta prozedura zehatzailea banantzea izan daiteke,
hau da, subjektu pasiboak ekarritako frogak tributu-zorra likidatzean bakarrik erabili
beharko lirateke, eta ez prozedura zehatzailean.
Informazioa lortzea
Informazioa lortzeko jarduna. Esparrua eta edukia.
TLOn Administrazioari laguntzeko eginbehar orokorra ezarri da. Eginbehar hori
orotariko pertsonek dute, pertsona fisikoak zein juridikoak izan, baita erakunde,
organismo eta funtzionario publikoek ere.
Administrazioak ezin ditu edozein motatako datuak eskatu, bi muga jartzen dira:
tributuei begira garrantzitsuak diren datu, txosten eta aurrekariak bakarrik eska
daitezke; eta ekonomi-, lanbide- edota finantza-harremanek eratorri behar dituzte
datu horiek. Gainera, eskaera zioduna izan behar da. Horrez gain, informazioa lortzeko
jarduerak muga orokorra du: proportziotasun-printzipioa, hau da, informazioa
lortzean oreka zaintzeko beharra.
Bestalde, Administrazioari laguntzeko eginbeharra bi motatakoa izan daiteke:
- Orokorra. Arauek ezartzen dute, subjektu batzuei begira eta aldizka komunikatu
behar diren datu zehatzak eskatzeko.
- Bakoiztua. Administrazioak subjektu pasibo zehatzari buruzko datuak eskatzen
dituenean sortzen da. Ez ditu tributu-arauak ezartzen, baizik eta administrazioegintzak.
78
Mugak.
Informazioa emateko eginbeharrak muga zehatzak ditu:
1. Banku-sekretua. Sekretu hori hausteko betekizun batzuk behar dira: Ogasun
bulegoko buruak datu-eskaera hori baimentzea, eta aztertu beharreko subjektua,
eragiketak eta epealdia zehatz-mehatz azaltzea. Gainera, ikuskatzaileak ziodun
txostena egin behar du.
2. Komunikazioen sekretua. Administrazioari laguntzeko eginbeharrari galentzen zaio,
eta beraz, sekretu hori hautsiz lorturiko frogak deusezak izango lirateke.
3. Estatistika-sekretuak.
4. Lanbide-sekretua. Sekretu horren menpe sartzen dira ondare-izaera ez duten datu
pribatuak, baldin eta datuok profesionalen bezeroen ohore eta intimitatea ukitzen
badituzte; eta aholkularitza- eta defentsa-eginkizunak egikaritzean, profesionalek
jakin ahal dituzten datu isilpekoak. Aldiz, ez daude sekretupean bezeroaren eta
profesionalaren arteko harreman ekonomikoak, eta profesionalak ezin du sekretua
erabili berari egin beharreko egiaztapena ekiditeko.
Datuen lagapena.
Tributu-betebeharpekoak Administrazioari emaniko datuak sekretuak dira eta ezin
zaizkie hirugarrenei laga edo ezagutarazi. Hala ere, TLOk aipatzen dituen zenbait
kasutako datuak ez dira sekretuak izango. Horietan, Administrazioaren edo erakunde
publikoen eta epaileen arteko elkarlana bultzatu nahi da. Datuen lagapenak ez du
ukitutako betebeharpekoaren baimena behar.
Txostenak egitea eta aholkularitza ematea.
Txosten eta aholku horiek garrantzi handikoak dira, zenbatespen objektiboan
erabiltzen diren indize eta moduluak zehaztu eta zeharkako zenbatespena ezartzeko.
3. IKUSKAPENAREN ERAENTZA JURIDIKOA
Ikuskapen-prozeduretako subjektuak
Ogasun guztietan sail berezia izan ohi da jarduera hori egikaritzeko. Ikuskatzailetzari
eratxikitako eginkizunak ikuskapenerako organo eskudunen funtzionarioek gauzatuko
dituzte, baita funtzionario ez diren langileek ere, kasu batzuetan. Beraz, eginkizunak
ikuskatzaileek egikaritzen dituzte, eta arlo zehatzetan, ikuskatzaileordeek eta tributuagenteek.
Ikuskatzaileek euren karguen zioz jakiten dituzten datuen gaineko sekretua eta
isiltasuna gorde behar dute. Dena de, ikuskapen-jardunaren bidez lorturiko datuek
erakusten badute delitua edo administrazio arau-haustea gauzatu dela,
ikuskatzailetzak horren berri eman behar du.
79
Betebeharpekoek ere, ikuskatzaileei lagundu behar die eta ikuskapen-jardunaren
norainokoa jakiteko eskubidea dute.
Ikuskatzailetzaren ahalmenak
-
Interesatuen agiriak aztertzea.
Subjektu pasiboei datu eta aurrekariak eskatzea.
Finantza-erakundeei datuak eskatzea.
Finketan sartu eta horiek aztertzea.
Kautelazko neurriak hartzea.
Bestelako ahalmenak: neurketak, enpresaren barneko kontrolaren sistema
begiztatzea…
Ikuskapen-jarduna egiteko lekua eta denbora
Ikuskapena subjektuaren edo horren ordezkariaren egoitzan; kargatutako jarduketan
gauzatzen diren lekuan; zerga-egitatearen froga egon daitekeen lekuan; eta Tributuadministrazioaren bulegoetan egin daiteke.
Denborari dagokionez, ikuskapen-jarduna administrazio-bulegoen edota subjektuak
duen lokalaren lan-ordutegian gauzatu behar da; beraz, ezindira aparteko ordu edo
egunak baimendu zeregin horietarako.
Ikuskapen-prozedura
Prozeduraren hasiera.
Ikuskatzailetzaren ekimenez edo betebeharpekoak eskatuta hasi daiteke. Ohikoena
lehenengo bidea da, ikuskatzailetzak urtero egiten baitu ikuskapen-plangintza.
Administrazioak plangintza orokorra egiteko erabili dituen irizpideak argitaratu behar
ditu. Betebeharpekoaren eskaera egin daiteke, adibidez, zatikako jarduketak orokor
bihurtzea eskatzen denean.
Salaketa publikoak ez du prozedura zuzenean hasten; izan ere, ikuskatzailetzak
salaketaren arrazoiak aztertu eta jarduna hastea edo salaketa artxibatzea erabaki
dezake, gezurrezkoa delakoan.
Prozedura hasteko erabakia hartutakoan, interesatuari horren berri eman behar zaio,
jardunaren norainokoa aztertuz. Dena den, ikuskapen-prozedura aurretiazko berri
ematerik gabe ere hasi daiteke. Kasu horietan, ikuskapen-jarduketak gertu ikustean,
subjektuak bere tributu-egoera erregularitzatzea saihestu nahi da; izan ere, egoera
erregularizatuz gero, egintza burutuak baliozkotzen dira, baina ez dira
borondatezkotzat joko, eta beraz, zehapenak ezarri behar dira.
Ikuskapen-jarduna hasteak ondorio batzuk dakartza, hala nola, preskripzio-epea
geldiaraztea, jardunak hasitakoan egiten diren kontsultak aintzat ez hartzea, etab.
80
Prozeduraren garapena.
Ziodun karirik izan ezean, subjektuek men egin behar die jarduketara agertzeko
agindeiei; bestela, arau-haustea gauzatuko da. Edozein unetan, ikuskatzailetzak berme
eta kautelazko neurriak har ditzake, agiriak eta liburuak desager ez daitezen. Behin
jarduna hasi eta gero, horiek Administrazioak bultzatu beha ditu amaitu arte,
eragingarritasunez eta azkartasunez.
Prozeduraren iraupena.
Ikuskapen-jarduna 12 hilabeteko epean bukatu behar da, zergadunari jardunaren
hasiera jakinarazi zaionetik zenbatzen hasita. Dena den, epe hori beste 12 hilabetetan
luza daiteke honako inguruabarretatik bat gertatuz gero: jarduna oso konplexua
izatea; edo jardunean zehar ikuskatzaileak aurkitzea zergadunak buruturiko
jardueraren bat ezkutatu duela.
Ikuskapen-jarduna gauzatzeko epea bidezko moduan geldiaraziko da honako zioetan
arrazoitua: datu zein txostenak beste Administrazio bati eskatu zaizkionean, epea
gehienez 6 hilabetetan geldiarazi daiteke (12 hilabetetan beste Estatu bati eskatu
behar zaionean); fiskaltzari espedientea igorri zaionean, epea espedientea jaso arte
geldiaraziko da; lege-iruzurraren prozedura izapidetzen denean; etab.
12 hilabeteko epea edo epe luzatua betetzen ez bada, preskripzioa ondorio guztiekin
geldiarazi ez dela ulertuko da.
Prozeduraren amaiera.
Prozedura amaitzen da eskatutako edo balorazioa egiteko beharrezko osagaiak bildu
direnean, hau da, jarduna hasteko helburua bete denean. Amaiera agiri idatzietan jaso
behar da.
Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian prozedura amaitzeko beste bi bide jaso dira: txosten
ziodunak; eta agindu idatzi eta ziodunak.
4. IKUSKAPEN-JARDUNAREN AGIRIAK
Ikuskapen-aktak
Ikuskapen-aktak agiri publikoak dira, Ikuskatzailetzak emanda. Horietan, ikerketajardunaren emaitza jaso behar da, eta betebeharpekoaren tributu-egoeraren
erregularizazioa proposatu edo horren jokabide zuzena adieraz daiteke. Beraz, aktak
jaso behar ditu, tributua zenbatzeko garrantzitsuak diren osagaien eta zergaegitatearen deskribapena, eta aurrekoetan oinarrituriko likidazio-proposamena.
81
Aktak tramite-egintza hutsak dira, eta beraz, ezin dira aurkaratu; aktek eratorritako
likidazioa aurkaratu daiteke soilik. Akten frogatze-balioari dagokionez, horietan
jasotako egitateak frogatzeko balio dute.
Akta motak
Hasteko, aurretiazko aktak eta behin betikoak bereiz daitezke. Aurretiazko aktak
erabiltzen dira ikuskatzaileak ez dituenean subjektuaren tributu-egoera oso-osorik
erregularizatzeko behar dituen datuak. Behin betikoak dira ohikoenak.
Jardunen emaitzaren arabera, zorrik aurkitu ez duten aktak ditugu. Halakoetan
jasotako likidazioak ez dakar subjektuak sartu beharreko zorrik. Akta horien barruan bi
azpimota daude: adostasun akta-egiaztatua (ez dago erregularizazioaren beharrik
subjektuak zuzen jokatu duelako) eta zorrik aurkitu gabe erregularizazioa proposatzen
duten aktak (erregularizazioa beharrezkoa da).
Lurralde erkidean aurrez eratutako frogadun aktak arautu dira, zerga-egitatearen
inguruan aurrez eraturiko froga dagoenean.
Azkenik, tramitazioaren arabera, akordio-aktak, adostasun-aktak eta desadostasunaktak bereiz daitezke. Sailkapen hori da garrantzitsuena, aurreko akta guztiak
adostasun- edo desadostasun-aktak direlako.
Adostasun-akta. Adostasun-akta erabili behar da betebeharpekoak horren edukia osoosorik onartzen duenean. Betebeharpekoak akta sinatu behar du, eta une horretan
aktaren edukia jakinarazitzat jotzen da. Akta sinatu baino lehen, tributubetebeharpekoak esan beharrekoa entzun behar da. Subjektua aktetan jasotako
egitateei lotuta geratzen da, eta horiek aurkaratu nahi izanez gero, egitezko okerra
duela frogatu behar du. Horrez gain, adostasunak zehapenaren %30eko beherapena
dakar lurralde erkidean (%50ekoa Bizkaian).
Desadostasun akta. Subjektua ez dator bat aktetan jasotako egitateekin, ikuskatzaileak
egindako likidazio-proposamenarekin, edo biekin, eta ez du akta jaso edo sinatu nahi.
Kasu horretan, subjektuari aktaren kopia ematen zaio. Ikuskatzaile jarduleak aktarekin
batera txostena aurkeztu behar du, desadostasunaren arrazoiak azalduz.
Akten tramitazioa eta ondorengo likidazioak
Behin jarduna amaitu eta akta batean jaso ondoren, likidazio-fasea hasiko da.
Likidazioa ikuskatzaile-buruak egikaritzen du, eta aktaren arabera, prozedura
ezberdinak erabiltzen dira.
Adostasun akta. Adostasun-akta subjektuari ematen zaio sarrera egiteko agiriekin
batera. Aktaren dataren hurrengo egunetik zenbatzen hasi eta hilabete igaro bada
betebeharpekoak ikuskatzaile-buruaren jakinarazpenik jaso gabe, aktan jasotako
82
likidazio-proposamena behin betiko likidazio bihurtuko da. Orduz geroztik, sarrera
egiteko epea hasten da, bai eta erreklamazioak egitekoa ere. Bizkaian, ikuskatzaileburuak erregularizazio-proposamena aldatuz gero, betebeharpekoari aurretiaz
entzunaldia eman behar dio.
Desadostasun-akta. Akta egin denetik edo akta jakinarazi denetik 15 eguneko
alegazioaldia hasten da. Epe hori agortu ostean, ikuskatzaile-buruak hilabeteko epea
du, behin betiko likidazioa emateko. Halaber, ikuskapen-jarduera berriro hastea
erabaki dezake (beste 3 hilabeteko epean gehien jota).
5. IKUSKAPENEKO BESTE PROZEDURA BATZUK
Egiaztapen murriztuko prozedura
Egiaztapen murriztuko prozedura EAEn arautu da. Prozeduraren helburua bikoitza izan
daiteke: tributu-betebeharpekoak aitortutako osagaia antolamendu juridikoarekin bat
datorren edo ez egiaztatzea; edo itzulketa, pizgarri fiskal eta eraentza fiskal berezia
behar bezala aplikatu diren edo ez egiaztatzea.
Prozedura ofizioz hasiko da organo eskudunaren erabakiz, et erabaki hori
betebeharpekoari jakinaraziko zaio. Prozedura izapidetzeko gehieneko epea 6
hilabetekoa da betebeharpekoari jakinarazi zaionetik zenbatzen hasita.
Prozedura amaituko da betebeharpekoaren tributu-egoera erregularizatzeko edo
zuzena dela adierazteko behar diren datu eta frogak lortu direnean. Ikuskapeneko
txostena egingo da, eta txoten hori betebeharpekoari jakinaraziko zaio eta organo
eskudunari helaraziko zaio. Une horretan, 15 eguneko alegazioaldia irekiko da.
Txostenaren aurka ez dago zuzeneko errekurtsorik.
Erregularizazio-prozedura betebeharpekoa aurrean izan gabe
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan arautu da. Prozeduraren helburua erregularizazioproposamena egitea da zerga-egitatearen aurrez eratutako frogaren bidez. Ikuskapentxostena betebeharpekoa aurrean izan gabe egingo da. Behin txostena egin eta gero,
tributu-betebeharpekoari jakinaraziko zaio 15 eguneko epean alegazioak egin ditzan.
Txostenaren aurka ez dago zuzeneko errekurtsorik.
83
16. BERRIKUSPEN-PROZEDURAK
1. ADMINISTRAZIOAREN BERRIKUSPEN AHALMENA
Espainiako Finantza zuzenbidean administrazio-egintzak legearekin bat datozelako
presuntzioa ezarri da; beraz, egintzokin ados ez daudenei dagokie horiek aurkaratzea.
Horrez gain, Administrazioak autobabeserako eskubidea du bi esparrutan:
Administrazioak adierazten du Zuzenbidearen araberako konponbidea zein den; eta
bere kabuz aplikatzen du berak erabakitakoa.
Administrazioaren pribilejio-egoera hori mugatzeko, Zuzenbideko Estatuaren
printzipioak ezarri dira: administrazioak zuzenbidearen eta legearen menpe jardun
behar du beti; administrazio-jarduera auzitegiek kontrolatzen dute, administrazioak
ondare-erantzukizuna du…
Aurrekoaren erakusgarri da administrazio-egintzaren berrikuspena. Egintza eman duen
administrazioak berriro aztertu behar du autu eztabaidatua, eta bide horretan
norbanakoaren interesak asetzen ez direnean, administrazioarekiko auzitegietara jo
daiteke. TLOk 3 administrazio-bide arautzen ditu, egintzak berrikusteko: berrikuspenprozedura bereziak, birjartze-errekurtsoa; eta ekonomia-administraziozko
erreklamazioa.
2. BERRIKUSPEN-PROZEDURA BEREZIAK
Administrazioak administrazio-egintzak bere kabuz berrikusteko ahalmena du. Hala
ere, ahalmen horri mugak jarri behar zaizkio: ahalmen hori erabili daiteke soilik legeak
araututako kariak dela bide; ezin daitezke berrikusi epai irmoaren bidez baieztutako
administrazio-egintzak; eta administrazio-jardun oro auzitegien kontrolpean dago.
Deuseztasuna
TLOk arautzen ditu egintzak deuseztatzeko kariak, eta horiek legearen kontrako akats
oso larriak dira (eskugabea den organoak emandako egintza izatea, egintza delitua
izatea, egintzaren edukia ezinezkoa izatea…).
Deuseztasuna preskribaezina denez, ez dago deuseztasuna eskatzeko gehieneko
eperik, edozein unetan egikaritu daiteke. Administrazioaren ekimenez hasten da, baina
legeak interesatuaren ekimena onartzen du ere. Interesatuak akzioa egikaritu ezean,
horrek esan beharrekoa entzun behar da, 15 eguneko epean. Lurralde-erkidean
Ekonomia eta Ogasun ministroak eman behar du ebazpena, eta Lurralde Historikoetan,
Foru Aldundiak. Deuseztasun-prozedura urtebetean bukatu behar da, prozedura hasi
dela jakinarazi denetik zenbatzen hasita. Prozedura interesatuak eskatuta hasi bada,
administrazioaren isiltasuna ezezkoa dela uste da.
Egintza deuseztakorren gaineko kaltegarritasun-adierazpena
84
Administrazioak ezin ditzake bere egintzak eta ebazpenak deuseztatu interesatuen
kaltetan bada, zuzenbide osoko deuseztasun edo oker material zein egitezkoak
direnean izan ezik. Kaltegarritasun-adierazpena ezin daiteke hartu behin 4 urte igaro
direnean, administrazio-egintza jakinarazi zenetik zenbatzen hasita. Prozedura hasi
denetik 3 hilabete igaro badira kaltegarritasun-adierazpenik gabe (Lurralde
Historikoetan 6 hilabete), prozedura iraungitzen da.
Tributuak aplikatzeko egintzak eta zehapenak ezeztatzea
Administrazioak, interesatuen mesedetan bakarrik, bere egintzak ezezta ditzake:
- Legea agerian hautsi denean.
- Gertatze bidezko inguruabarrek egintzaren ezegokitasuna agerian utzi dutenean.
- Prozedura izapidetzean interesatuaren babesgabetasuna gertatu denean.
Egintzak ezeztatzeko prozedura ofizioz hasiko da. Egintza ezezta daiteke preskripzioepea, edo Bizkaian iraungitasun-epea, igaro ez bada.
Oker materialak, aritmetikoak edo egitezkoak zuzentzea
Administrazioak mota horretako okerrak zuzen ditzake, egintza eman zenetik
preskripzio-epea agortu arte (edota iraungitasun-epea, Bizkaian). Beraz, berrikuspena
egikaritzeko kariak oker materialak, aritmetikoak edo egitezkoak dira. Egitezko okerra
dago arau juridikora jotzeko beharrik ez dugunean okerra atzemateko, hau da,
espedienteak berak eratortzen duenean okerra. Dena de, tributuak aplikatzeko
egintzak eta ekonomia-administraziozko ebazpenak ere aurkara daitezke.
Prozeduraren ekimena administrazioarena edota interesatuarena izan daiteke; azken
horrek hasi ezean, berak esan beharrekoa entzun behar da. Prozedura interesatuak
hasi badu, aldiz, administrazioaren isiltasuna negatiboa izango da. Ebazpena egintza
gauzatu zuen organoak eman behar du.
Zor ez diren sarrerak itzultzea
Objektua eta esparrua. Prozedura erabiltzeko karia da zor ez den sarreraren bat
egotea. Administrazioak zor ez diren sarrerak itzuliko ditu, sarrera tributu-betebeharra
betetzean edo zehapena ordaintzean izan bada (ordainketa birritan egin bada,
likidatutako zenbatekoa baino gehiago sartzea, preskribatu den tributua ordaintzea…).
Horrez gainn, badira itzuli beharreko sarrerak, nahiz ea horiek hasieran zor ziren
sarrerak izan.
Prozedura. Prozeduraren egiturak bi fase ditu: itzulketarako eskubidea aintzatestea,
lau urteko epea duena, sarrera egiten denetik zenbatzen hasita; eta aurreko hori
betearazteko fasea, beste lau urteko epea duena (preskripzio-epeak dira). Prozedura
administrazioaren kabuz edo interesatuaren ekimenez has daiteke. Prozedura ebatzi
behar du sarrera erakarri zuen egintza zuzendu behar duen organo kudeatzaileak
85
edota organo zerga-biltzaileak. Epea igaro bada ebazpen idatzirik gabe, prozedura
iraungitzen da ofizioz hasi bazen; aldiz, interesatuak eskatuta hasi bazen,
administrazio-isiltasuna ezezkoa izango da.
3. BIRJARTZE-ERREKURTSOA
Ezaugarriak
1. Errekurtsoa jartzen zaio egintza eman zuen organoari.
2. Errekurtso hori ekonomia-administraziozko erreklamazioa aurkeztu aurretik jarri
behar da.
3. Ez da derrigorrezkoa interesatuarentzat, borondatezkoa da.
4. Errekurtso horren bidez aurkara daitezke ekonomia-administraziozko
erreklamazioaren objektu izan daitezkeen egintza guztiak, bi izan ezik: birjartzeerrekurtsoaren ebazpena eta ekonomia-administraziozko erreklamazioaren
ebazpena.
Errekurtsoa jartzearen ondorioak
Birjartze-errekurtsoa jartzeak bi ondore nagusi dakartza: gainerako errekurtsoak
jartzeko epeak geldiarazten dira; eta errekurritutako egintza eten egin daiteke, berme
egokia ekarriz gero.
Prozedura
Errekurtsoa jarri behar da hilabeteko epean, jakinarazpena jaso eta biharamunetik
zenbatzen hasita. Horretarako idazkia aurkeztu behar da, ondoko edukiarekin:
egintzaren nahiz errekurtso-jartzailearen identifikazioa, jakinarazpenak egiteko egoitza
eta proposatzen diren alegazio eta frogabideak. Idazki hori organo eskudunaren
egoitzan aurkeztu behar da, baina interneten bidez ere egin daiteke.
Lurralde erkidean errekurtsoa hilabetean ebatzi behar da; Lurralde Historikoetan, aldiz,
3 hileko epea dago. Ebazpena idatzia eta zioduna izan behar da, eta interesatuei
jakinarazi behar zaie. Administrazioaren isiltasuna negatiboa da, baina oraindik ere,
organoak ebazpena eman beharko du.
4. EKONOMIA-ADMINISTRAZIOZKO ERREKLAMAZIOA
Helburua eta ezaugarriak
Tributuen arloan administrazio-berrikuspenaren ohiko bidea da, auzitegietara jo baino
lehen agortu beharreko administrazio-bidea. Erreklamazioa helburu horretarako beren
beregi sortutako organoek (auzitegiak) ebazten dute. Hauek dira ekonomiaadministraziozko erreklamazioaren ezaugarriak:
86
1. Administrazio-errekurtso berezia da, horren objektua eta organo ebazleak bereziak
direlako.
2. Erreklamazioa gauzatzeko organo eskudunak ekonomia-administraziozko auzitegiak
dira.
3. Auzitegietara jo ahal izateko, aurretiaz administrazio-bidea agortu behar da.
4. Lurralde erkidean, zenbatekoaren arabera, auzialdi bakarrean edota bi auzialditan
ebatzi ahal da autua.
5. Ekonomia-administraziozko arloan, erreklamazioa da egitezko arazo eta
zuzenbidezko arazoak eztabaidatzeko bide esklusiboa.
Erreklama daitezkeen jarduketak
Ekonomia-administraziozko arlokoak eta erreklamatzeko moduko jarduketak izan
behar dira, besteak beste:
- Behin-behinean edo behin betiko eskubidea aintzatetsi nahiz ukatzen duten
egintzak.
- Tramite-egintzak, baldin eta egintzok autuaren konponbidea zuzenean edo zeharka
erabakitzen badute.
- Zehapenak ezartzeko egintzak.
Beste alde batetik, partikularren arteko egiteak eta ez-egiteak erreklamatzeko moduak
izan daitezke.
Legitimazioa
Legitimazio aktiboa tributu-betebeharpekoak eta urratzaileak; eta kudeaketa-egintzak
ukitutako legebidezko interesen titularrak dute.
Hurrengoek, aldiz, ez dute legitimazio aktiborik: funtzionarioek eta Administrazioan lan
egiten duten norbanakoek. Hala ere, legitimazioa zabaldu egin da, 24. Artikuluak
babesgabetasuna saihestu nahi duelako;horrela, legebidezko interesa duenak ere
parte har dezake administrazio-prozeduretan.
Aurkaraturiko egintza etetea
Erreklamazioa jartzean egintza aurkaratua ez da besterik gabe eteten. Aurkaraturiko
egintza zuzenean eteteko, erreklamazioa aurkeztean etetea eskatu eta ordainean
berme moduren bat eskaini behar zaio (gordailua, banku-abala…). Salbuespenez,
auzitegiak egintza eten dezake bermerik eskatu gabe, oker materiala, aritmetikoa edo
egitezko okerra duen egintza aurkaratuz gero. Zehapenak aurkaratzen direnean ere,
egintza etenda geratzen da, zehapen hori administrazio-bidean irmoa izan arte.
Auzitegiak erreklamazioari gaitziritzia eman badio, eta ebazpenaren aginduz sarrera
egin behar bada, berandutza-korrituak ordaindu behar dira (urteko korrituak). Horrez
gain, errekurtsogileak gaitzustez edo ausarkeriaz jardun badu, prozeduraren kostua
87
ordaindu beharko du. Aldiz, administrazio-ebazpena edo epai irmoa interesatuaren
aldekoa bada, hau da, tributu-zorra desegokia dela adierazten badu, zor hori etetearen
ziozko bermeen kostua ordaindu behar dio Administrazioak subjektu pasiboari.
Prozedura orokorra
Prozedura hasten da erreklamazioa jartzeko idazkia aurkezten denean. Idazki horrek ez
dauka eduki mugaturik, baina beti adierazi behar da zer erreklamatzen den; horrez
gain, alegazioak, frogabideen proposamenak eta antzekoak azal daitezke idazkian.
Idazkia aurkezteko epea hilabetekoa da, hurrengo eguneko biharamunetik zenbatzen
hasita: birjartze-errekurtsoaren ebazpenari buruzko jakinarazpena jaso denetik,
egintzaren jakinarazpena jaso denetik, administrazio-isiltasuna gertatu denetik, etab.
Lurralde erkidean, erreklamazioa jartzeko idazkia aurkeztu behar zaio egintza
aurkaratua eman duen organoari. Organo horrek erreklamazioa Ekonomiaadministraziozko auzitegi eskudunari bidaliko dio hilabeteko epean (gure kasuan, Foru
Auzitegiari).
Erreklamaziogileak idazkian ez badu alegaziorik egin, halakoak egiteko epea zabaltzen
da. Frogaldiari dagokionez,interesatuak frogaren proposamena egin eta frogabide
moduan erabil daitezkeen agiriak ekarri behar ditu. Administrazioaren kabuz edo
interesatuaren ekimenez buru daitezke frogak; azken kasu horretan, Ekonomiaadministraziozko auzitegiak onartu behar ditu frogak.
Prozedura amaitzeko bideak hauek dira: berariazko ebazpena (baiezkoa, ezezkoa edota
ez onartzeko izan daiteke; baiezko ebazpenak aurkaraturiko egintza osorik edo zati
batean deuseztatu dezake), ustezko ebazpena, atzera egitea, uko egitea, iraungitasun
eta prozeduraz kanpoko konponbidea.
Erreklamazioa onartu ez dela adieraziko da, erreklamazioa epez kanpo aurkeztu bada,
aurkaraturiko egintza edo jarduna ez bada zehaztu, legitimazioari edo ordezkaritzari
buruzko akatsak daudenean, etab.
Ekonomia-administraziozko ebazpena eragingarria da interesatuei begira, baldin eta
erreklamazioaren berri jakinarazi bazaie. Ebazpena urtebeteko epean eman behar da,
erreklamazioa jarri zenetik zenbatzen hasita. Epe hori igaro bada ebazpenik gabe,
interesatuak ezezkoa jaso duela uste dezake hurrengo errekurtso bat jarri ahal izateko.
Prozedura laburra
Prozedura laburraren bidez izapidetu diren ekonomia-administraziozko erreklamazioak
pertsona bakarreko organoek ebatziko dituzte auzialdi bakarrean, hurrengo kasuetan:
- Kuotari buruzko auzia 6.000 eurotik beherakoa bada edo oinarri eta balorazioei
buruzkoa 72.000 eurotik beherakoa.
88
- Araua Konstituzioaren edo legeen aurkakoa dela soilik alegatuz gero.
- Jakinarazpena ez dela egin edo akastuna dela soilik alegatuz gero.
- Aurkaraturiko egintza arrazoitu gabea edo inkongruentea dela soilik alegatuz gero.
- Balioen egiaztapenari buruzko autuak soilik alegatuz gero.
Erreklamazioa idazkia aurkeztuz hasiko da. Ebazpena jakinarazteko gehieneko epea 6
hilekoa da, erreklamazioa aurkeztu zenetik zenbatzen hasita. Epe hori igaro bada
ebazpen idatzia jakinarazi gabe, interesatuak erreklamazioari ezezkoa eman zaiola
ulertu dezake hurrengo errekurtso bat jarri ahal izateko.
5. EKONOMIA-ADMINISTRAZIO BIDEKO ERREKURTSOAK
Ebazpena deuseztatzeko errekurtsoa
Ebazpena eman duen auzitegiari jar dakioke ebazpena deuseztatzeko errekurtsoa 15
eguneko epean (hilabeteko epean Bizkaian), akats oso larriak baldin badaude (frogak
eta alegazioak ez daudela adierazi delako nahiz eta horiek garaiz aurkeztu; ebazpen
osoa agerian inkongruentea delako, etab.). Erreklamazioa jartzeko idazkian alegazioak
eta frogak sartuko dira. Ebazpen idatzia emateko epea hilabetekoa da; osterantzean,
errekurtsoari ezetza eman zaiola ulertuko da.
Aparteko berrikuspen-errekurtsoa
Errekurtso hori egikaritzeko kariak hauek dira: ebazpena ematean ezagutzen ez ziren
agiri oso garrantzitsuak agertzea; epai irmoen bidez faltsuak direla adierazitako
dokumentuek ebazpenean eragin handia izatea; edota ebazpena indarkeriaz edota
maulazko maltzurkeriaren ondorioz ematea.
Errekurtsoa jartzeko epea 3 hilekoa da eta errekurritutako egintza edo ebazpena ez da
inoiz eteten. Ebazpena emateko gehieneko epea urtebetekoa da eta ebazpen horren
aurka ezin da beste administrazio-errekurtsorik jarri.
6. TOKI-TRIBUTUEN BERRIKUSPENA
Toki-esparruan birjartze-errekurtsoa bakarrik erabil daiteke, Administrazioarekiko
auzitegietara jo aurretik. Salbuespenez, ekonomia-administraziozko erreklamazioa jar
daiteke Estatuaren Administrazioak toki-tributuen inguruan emandako zenbait
egintzaren aurka.
Birjartze errekurtsoa jartzeko epea hilabetekoa da. Egintzaren etetea eska daiteke
errekurtsoa jartzean, berme nahikoa eskainiz gero. Ebazpena emateko epea ere
hilabetekoa da. Epe horretan ez bada ebazpenik eman, ulertuok da organoak
errekurtsoari gaitziritzia eman diola eta Administrazioarekiko auziei ekin dakieke,
Administrazioarekiko auzien Epaitegian.
89
Biztanle ugariko udalerriek, hala nahi badute, ekonomia-administrazio bidea ezar
dezakete eta ekonomia-administraziozko erreklamazioak arautu ere. Halakoetan,
birjartze-errekurtsoa borondatezkoa izango da.
7. ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIEN ERREKURTSOA
Ekonomia-administraziozko erreklamazioak direla eta emandako ebazpenen aurka,
Administrazioarekiko auzien errekurtsoa jar daiteke. Lurralde Historikoei dagokienez,
EAEko auzitegi nagusian aurkeztu behar dira halako errekurtsoak.
Errekurtsoa jartzeko epea 2 hilabetekoa da (6 hilekoa, ustezko egintzen aurkakoa
bada). Egintzaren eragingarritasuna etetea auzitegiarentzat aukera bat da,
prozesuaren eragingarritasuna ziurtatzeko. Gainera, kautelazko neurriek kalteak eragin
baditzakete, bestelako bermerik eska dezake auzitegiak. Epaien betearazpena auzitegi
eta epaileen zeregina da modu esklusiboan, derrigorreko betearazpena arautuz.
90
Descargar