Subido por Carlos Tovilla

Modulador y demodulador FM

Anuncio
ANFKVN\KVJK LC BKISOJBNBJKOCR NONAKDJBNR
IKLSANLKV Z LCIKLSANLKV EI
GKRC ASJR BNJBCLK KV\JW
B.B7>0:5:<4<60
BJVBSJ\K CR^SCIN\JBK
IKLSANLKV EI
U>
>6U
XED>
V6
66mΪ
B>
>00pE
Mcy9N
<0 %
A>
:0³H
BKI
B6
^>
FB>04FP
V>
<.4mΪ
>³E
V2
>mΪ
XED6
V<
580mΪ
BKI
LCIKLSANLKV EI
B2
L>
B4
0.35³E
>O<><:
>³E
V3
>0mΪ
AJR\N LC IN\CVJNACR










> trnosjtnr FB>04Fp
> ljklk >O<><:
> fkfjon lc :0uH
> rcsjstcobjn lc <.4m
6 rcsjstcobjn lc >m
> rcsjstcobjn lc 580M
> rcsjstcobjn lc >0m
6 bkolcosnlkrcs cacbtrkajtk
cacbtrkajt k lc > uE
> bkolcosnlkrcs cacbtrkajtk
cacbtrkajt k lc 0.35 uE
bkolcosnlkrcs cacbtrkajtk
cacbtrkajt k lc 0.> uE
V5
>mΪ
B<
0.>³E
B3
0.02³E
B5
0.00>³E


bkolcosnlkrcs cacbtrkajtk
cacbtrkajt k lc 0.02 uE
bkolcosnlkrcs cacbtrkajtk
cacbtrkajt k lc 0.00> uE
LCRBVJPBJKO LCA BJVBSJ\K
Co ca bjr
bjrbu
bujtk
jtk,, an scþna
scþna iklua
ikluanl
nlkrn
krn ikljej
ikljejbn
bnrn
rn ca vnakr
vnakr jostno
jostnotîo
tîock
ck lc an ercbu
ercbuco
cobjn
bjn lc an scþna
scþna
pkrtnlkrn quc cotrnrn co ca bkolcosnlkr B6= vnrjnolk an ercbucobjn lc an pkrtnlkrn lc nipajtul
bkostnotc quc cs ljrcbtnicotc prkpkrbjkona n an nipajtul lc an scþna ikluanotc quc cotrnrn pkr ca
cijskr lca trnosjstkr, bko uon rcanbjòo jduna n an ercbucobjn lc an scþna ikluanotc, aucdk an ikluanbjòo
lc an ercbucobjn an iîxjin sc lcsvjnrn (bnifjk co an ercbucobjn quc kburrc co an pkrtnlkrn) lurnotc
aks iîxjiks puotks ocdntjvks y pksjtjvks lc an scþna ikluanotc, cs lcbjr, an lcsvjnbjòo lc ercbucobjn
cs prkpkrbjkona n an nipajtul.
INVBK \CVKVJBK
Bko ca ejo lc cxpajbnr an tckrén jovkaubrnln co ca cstuljk lc an EI, sc prkbclcrî prjicrk quc tklk n
lcsbrjfjr naduoks bkobcptks
bkobcptks dcocrnacs nskbjnlks bko ca tcin lc an ikluanbjòo
ikluanbjòo co ercbucobjn,
ercbucobjn, n ejo lc
kptjijznr an bkiprcsjòo lc cstc tjpk lc ikluanbjòo co pnrtjbuanr.
IKLSANBJÒO7
Fîsjbnicotc, an ikluanbjòo rnljbn co hnbcr quc uo pnrîictrk lc uon scþna pkrtnlkrn, bnifjc k vnrjê,
sjstciîtj
sjstc
iîtjbn
bn lc vnakr
vnakr bkoekri
bkoekric
c bko ans vnrjnbjk
vnrjnbjkocs
ocs lc an scþna
scþna ikluanl
ikluanlkrn
krn k ikluano
ikluanotc,
tc, quc cs
icosngc quc sc lcscn trnosijtjr. An ikluanbjòo nfnrbn ca bkoguotk lc têbojbns cipacnlns pnrn
trnosijtj
trno
sijtjrr joekrinb
joekrinbjòo
jòo skfrc
skfrc uon koln
koln pkrtnlk
pkrtnlkrn,
rn, tépj
tépjbnic
bnicotc
otc uon koln
koln sjouskjl
sjouskjlna.
na. Cstn têbojbn
têbojbn
pcrijtc
pcri
jtc uo icgkr
icgkr nprkvcbh
nprkvcbhnijc
nijcotk
otk lca bnona
bnona lc bkiuojbnbj
bkiuojbnbjòo,
òo, ak quc n su vcz enbjajtn
enbjajtn ca hcbhk
hcbhk
trnosijtj
trno
sijtjrr iîs joekrinb
joekrinbjòo
jòo co ekri
ekrin
n sjiuatîo
sjiuatîocn,
cn, prk
prktcdj
tcdjêol
êolkan
kan lc pksjfac
pksjfacs
s jotcrecrc
jotcrecrcobjn
objns
s y rujl
rujlks.
ks.
Naduons lc
lc ans têbojbns
têbojbns lc ikluanbjò
ikluanbjòo
o iîs ljeuoljlns
ljeuoljlns sko7
sko7




Ikluanbjòo lc nipajtul ]NIY
Ikluanbjòo lc ercbucobjn ]EIY
Ikluanbjòo lc ensc ]PIY
Ikluanbjòo co lkfac fnoln antcrna ]LRFY
LCIKLSANBJÒO 7
An lcikluanbjòo cs ca prkbcsk icljnotc co ca quc sc rcbupcrnr an joekrinbjòo trnospkrtnln pkr uon
koln pkrtnlkrn= prcvjnicotc ikluanln co ca cxtrcik trnosijskr.
Rcþna Pkrtnlkrn ]Bnrrjcr RjdonaY
An scþna pkrtnlkrn cs uon koln lc rnljk dcocrnln pkr uo trnosijskr bunolk ok cxjstc uon scþna lc
ikluanbjòo= cstn sc bkostjtuyc co ca bnona skfrc ca quc vjngnrn ca icosngc uon vcz quc kburrn ca
prkbcsk lc ikluanbjòo. Ans kolns pkrtnlkrns sko usnlns bunolk sc trnosijtco scþnacs lc rnljk n uo
rnljkrrcbcptkr. \notk ans scþnacs lc ikluanbjòo lc nipajtul (NI), bkik ans lc ercbucobjn ikluanln
(EI) y ans lc ikluanbjòo pkr lcspanznijcotk lc ercbucobjn (ERM) sko trnosijtjlns bko an nyuln lc
ercbucobjns pkrtnlkrns. Pkr ak dcocrna cstns sc lcsbrjfco bkik kolns scok bko uon ercbucobjn iubhk
iîs natn quc an lc an scþna ikluanlkrn. Intciîtjbnicotc an scþna pkrtnlkrn sc lcejoc n pnrtjr lc an
sjdujcotc cxprcsjòo7
() 9  √   
Rcþna Ikluanlkrn ]Ikluantjod RjdonaY
Cs uon scþna lc fngn ercbucobjn, an buna bkotjcoc ca icosngc quc sc lcscn trnsijtjr n ljstnobjn
icljnot
iclj
notc
c uon pkrtnlkrn
pkrtnlkrn k scþna
scþna lc natn ercbucobjn
ercbucobjn.. An scþna
scþna ikluanl
ikluanlkrn
krn vnrén
vnrén an dnonob
dnonobjn
jn lca
nipajejbnlkr bko tnsn sjouskjlna jduna n su ercbucobjn, an bnotjlnl lc ikluanbjòo quc sc kftjcoc cs
prkpkrbjkona
prkpkrbjko
na n an nipajtul lc an scþna ikluanlkrn.
ikluanlkrn. Pnrn ca bnsk lc an ikluanbjòo
ikluanbjòo co ercbucobjn (EI),
an koln ikluanlkrn sc lcejoc icljnotc an sjdujcotc cxprcsjòo intciîtjbn
() 9  √   
AN IKLSANBJÒO CO EVCBSCOBJN EI
Cs uo tjpk lc ikluanbjòo ok ajocna k noduanr co ca quc an rnljkercbucobjn jostnotîocn lc uon scþna
pkrtnlkrn ]Bnrrjcr RjdonaY vnrén lc nbucrlk n an nipajtul jostnotîocn lc an scþna ikluanlkrn u koln lc
joekrinbjòo ]Ikluantjo
]Ikluantjod
d RjdonaY. Co cstc
cstc pnrtjbuanr
pnrtjbuanr tjpk lc trntnijcotk,
trntnijcotk, an nipajtul
nipajtul lc koln ikluanln
ikluanln
cs bkostnotc c jduna n an lc an koln pkrtnlkrn y cs an ercbucobjn lc an pkrtnlkrn an quc vnrén lc
nbucrlk n an koln ikluanlkrn npajbnln, cs lcbjr, sj sc cipacn uon ikluanlkrn lc >00 Hz, an koln
ikluanln sc lcspanzn nrrjfn y nfngk >00 vcbcs co uo scduolk rcspcbtk lc su ercbucobjn bcotrna lc
kpcrnbjòo. Ca drnlk lc vnrjnbjòo u ksbjanbjòo lc cstc ecoòicok lcpcolc lc uo pnrîictrk lcokijonlk
‑éoljbc k bkcejbjcotc lc ikluanbjòo’  quc ok cs sjok uon icljln lca vkauico bko quc sc ikluan an
pkrtnlkrn.
LCIKLSANBJÒO LC RCÞNACR EI
An lcikluanbjòo
lcikluanbjòo co ercbucobjn
ercbucobjn cs ca prkbcsk quc pcrijtc rcbupcrnr
rcbupcrnr an scþna ikluanlkrn
ikluanlkrn n pnrtjr lc an
scþna EI. An snajln lca lcikluanlkr vn n scr Prkpkrbjkona
Prkpkrbjkona n an ercbucobjn
ercbucobjn jostnotîocn lc an scþna n an
cotrnln
cotr
nln.. Ca csqucin
csqucin iîs scobjaak
scobjaak pnrn lcikluan
lcikluanrr uon scþna EI sc lcokijo
lcokijon
n ljsbrjijo
ljsbrjijonlk
nlkrr co
ercbucobjn, nuoquc cxjstco ktrks tjpks lcikluanlkrcs lc EI lc rcacvnotc jipkrtnobjn.
LCIKLSANLKVCR LC EI
Fîsjbnicotc co an lcikluanbjòo co ercbucobjn sc utjajzno lks tjpks euolnicotnacs
Fîsjbnicotc
euolnicotnacs lc lcikluanlkrcs
bansjejbnlks lc nbucrlk n su bkostrubbjòo y iklk lc kpcrnbjòo, cstks sko7

Ljsbrjijonlkrr Lc EI Vcnbtjvk
Ljsbrjijonlk

Lcikluanlkr Lc EI Bko Fubacs Lc Codnobhc Lc Ensc PAA
BNVNB\CVÉR\JBNR LC AN IKLSANBJÒO CO EVCBSCOBJN
>. An iklu
ikluan
anbj
bjòo
òo co ercb
ercbuc
ucob
objn
jn bkos
bkosjs
jstc
tc co vnrj
vnrjnr
nr an er
ercb
cbuc
ucob
objn
jn lc an pk
pkrt
rtnl
nlkr
krn
n lc ek
ekri
rin
n
prkpk
prk
pkrbj
rbjko
kona
na n ans bn
bnrnb
rnbtcr
tcrést
éstjbn
jbns
s co erc
ercbuc
bucob
objn
jn lc an ko
koln
ln iklua
ikluanl
nlkrn
krn,, ijcotr
ijcotrns
ns su
bkipkocotc lc nipajtul pcrinocbc bkostnotc.
6. N ljecrc
ljecrcobj
objn
n lc an NI,
NI, an ikluanb
ikluanbjòo
jòo co ercbuc
ercbucob
objn
jn brcn uo bk
bkogu
oguotk
otk lc bk
bkip
ipacg
acgns
ns fnolns
fnolns
antcrnacs buyn prkeuoljlnl lcpcolcrî lc an nipajtul lc an koln ikluanlkrn.
2. An EI cs natnicotc bkokbjln,
bkokbjln, ljeuoljln
ljeuoljln y cipacnln
cipacnln co aks
aks icljks lc rnljkljeusjòo
rnljkljeusjòo lcslc
lcslc hnbc
hnbc
yn iubhks nþks lcfjlk n an bnajlnl lc an joekrinbjòo trnosijtjln bko cstc pnrtjbuanr tjpk lc
ikluanbjòo.
<. Son lc ans bnrnbtcré
bnrnbtcréstjb
stjbns
ns iîs rcacvnotc
rcacvnotcs
s quc prcscotn
prcscotn an EI, cs an pklcr
pklcr trnosijtjr
trnosijtjr scþnacs
scþnacs
cstcrckeòojbns,
cstcrckeòo
jbns, nlciîs lc scr lc vjtna jipkrtnobjn co naduoks lc aks iîs joeauycotcs sjstcins
lc bkiuojbnbjòo iklcroks bkik an tcacvjsjòo y an tcacekoén iòvja.
3. Ca pnsk lc an Ikluanbjò
Ikluanbjòo
o co Nipajtul
Nipajtul NI, n an Ikluanbj
Ikluanbjòo
òo co Ercbu
Ercbucobj
cobjn
n EI, cstnfacbc
cstnfacbc uo
jipkrtnotc nvnobc ok skak co an kptjijznbjòo quc prcscotn an rcanbjòo scþna rujlk, sjok tnifjêo
co an inykr rcsjstcobjn na cecbtk lc lcsvnocbjijcotk y n aks ecoòicoks lc jotcrecrcobjn= tklk
cstk
cst
k pcrij
pcrijtc
tc quc
quc an bkipk
bkipkoc
ocot
otc
c lc scdurj
scdurjln
lnl
l scn iîs ejn
ejnfac
fac lu
lurno
rnotc
tc aks
aks prkbc
prkbcsks
sks lc
trnosijsjòo.
NPAJBNBJKOCR LC AN IKLSANBJÒO
IKLSANBJÒO CO EVCBSCOB
EVCBSCOBJN
JN




An Vnljkljeusjòo Bkicrbjna Lc EI
An \cacvjsjòo.
An \cacekoén Iòvja k Bcauanr
Aks Ijbròekoks Jonaîifrjbks
LN\NRHJP
FJFAJKDVNEJN
htps7//fkkms.dkkdac.bki.bk/fkkms;jsfo98<654>20<>
htp7//skgkscldnr.rjpkl.bki/u/joekei.ple
htps7//rcpksjkrjkcb.cb.nb.br
htps7//rcpksj
krjkcb.cb.nb.br/hnolac/6628/5>0
/hnolac/6628/5>0
htps7//fkkms.dkkdac.bki.bk/fkkms;
jl9FCmwsdaUAfIB&pd9P\5:&lq9IKLSANBJKO+
jl9FCmwsdaUAfIB&pd9
P\5:&lq9IKLSANBJKO+Z+LCIKLSANBJKO+EI&h
Z+LCIKLSANBJKO+EI&ha9cs&sn9X&vcl90nh
a9cs&sn9X&vcl90nhSMCwgz
SMCwgz
2InVvcH\NhSJ0jZMHUkvNbd^5NCJOLNC#v9kocpndc&q9I
2InVvcH\NhSJ0jZMHUkvNbd^5NC
JOLNC#v9kocpndc&q9IKLSANBJKO%60Z%60LCIKLSANBJKO
KLSANBJKO%60Z%60LCIKLSANBJKO
%60EI&e9enasc
BKOBASRJKOCR



An ercbucobjn lc iucstrck cs ca lkfac lc an ercbucobjn jojbjna, sc akdrò cotcolcr quc cotrc iîs
ercbucobjn lc iucstrck sc kftcodn sc pklrî rcbkostrujr an scþna.
Son vcotngn lc an ikluanbjòo co EI cs an inykr enbjajlnl co an trnsijsjòo lc an joekrinbjòo, cs
iîs cbkoòijbk trnsijtjr uon scþna lc natn ercbucobjn pucs su nabnobc cs inykr.
An ikluanbjòo lc ercbucobjn rcqujcrc uo nobhk lc fnoln inykr quc an ikluanbjòo co nipajtul
pnrn uon scþna ikluanotc cqujvnacotc,
cqujvnacotc, cstk hnbc quc an ikluanbjòo co ercbucobjn rcsjstn iîs
n ans jotcrecrcobjns.


An jo
joekr
ekrinb
inbjò
jòo
o quc
quc iklu
ikluan
an an pkrtn
pkrtnlk
lkrn
rn pucl
puclc
c sc
scrr uo
uon
n ko
koln
ln lc ercbu
ercbuco
cobjn
bjn bk
bkipa
ipacg
cgn
n
bkipucstn lc iubhns ercbucobjns quc sc krjdjono co uon eucotc.
Pnrn uon fucon rcnajznbjòo lca anfkrntkrjk cs ocbcsnrjk snfcr ans ercbucobjns tnotk lc an
pkrtnlkrn bkik lc an scþna n ikluanr.
RJISANBJKO
Descargar