Subido por Ana Santos Pérez

pdf-control-cs-tema1 compress

Anuncio
CONTROL DE SOCIALES
NOMBRE:………………………………………FECHA:…………………….
1) ¿Quién se ocu! "e# es$u"io "e# es!cio
es!cio %eo%&'(ico  "e #os (!c$o&e
(!c$o&es
s  e#e*en$os
+ue !c$,!n so-&e é#
!. E# %e/%&!(o
-. E# *e$eo&/#o%o
c. E# cien$0(ico
) E# con2un$o
con2un$o +ue (o&*!n #os !s$&os3
!s$&os3 o cue&os ce#es$e
ce#es$es3
s3  e# es!cio
es!cio en e# +ue se
encuen$&!n &eci-e e# no*-&e "e…
!. Me$eo&i$o
-. 4#!ne$!
c. 5ni6e&so
7) 5ne
5ne con
con (#
(#ec
ec8!
8!s:
s:
4e+ue9os !s$&os
So#
L! Lun!
Sis$e*! So#!&
&!n"es !s$&os
es$&e##!s3 #!ne$!s  S!$é#i$es
,nico s!$é#i$e "e #! Tie&&!
co*e$!s3 !s$e&oi"es 
*e$eo&i$os
es$&e##! %!seos!
uno "e #os sis$e*!s "e #! ;0! L'c$e!
<) Co*
Co*#e
#e$!
$!::
Los *o6i*ien$os +ue &e!#i=! #! Tie&&! son: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>.
>.
E#
"e
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>
co&&
co
&&es
eso
on"
n"e
e !# %i&o
%i&o +ue
+ue &e!#
&e!#i=
i=!
! nues
nues$&
$&o
o #!n
#!ne$
e$!
! so-&
so-&e
e su &
&o
oio
io e2
e2e.
e.
? e# "e
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>> $iene co*o consecuenci! #! sucesi/n "e #!s es$!ciones.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
@) Co*
Co*#e
#e$!
$!::
LORENA MÉNDEZ PÉREZ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>
>>>> es e# $e&ce& #!ne$! *'s ce&c!no !# So#. Lo +ue #e 8!ce
,nico es #! eis$enci! "e un! %&!n >>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>.
>>.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>> es e# +uin$o #!ne$! "e# Sis$e*! So#!& en cu!n$o ! su
>>>>>>>>>>>>>>>>>>.. Su (o&*! es >>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>
>> !un+ue >>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>.
>>>>>>. Es$! (o&*! !c8!$!"! &eci-e e# no*-&e
"e
>>>>>>>>>>>>>>>.
>>>>>>>>
>>>>>>>.
) 5ne con
con (#ec8!
(#ec8!s:
s:
L0ne!s i*!%in!&i!s
4!&!#e#os
4un$os c!&"in!#es
Me&i"i!nos
L!$i$u"
Coo&"en!"!s %eo%&'(ic!s
#0ne!s +ue se $&!=!n so-&e e# %#o-o !s!n"o o&
#os "os o#os.
Es$e3 Oes$e3 No&$e  Su&.
ci&cun(e&enci!s
e&en"icu#!&es
!
#os
*e&i"i!nos.
*e&i"i!nos  !&!#e#os.
#!$i$u"  #on%i$u".
"is$!nci! !n
!n%u#!& +u
+ue o
osee cu
cu!#+uie& u
un$o "e
"e
#! sue&(icie $e&&es$&e &esec$o !# Ecu!"o&.
Ecu!"o&.
) Co#oc!
Co#oc! en e# si%uien$e %#o-o
%#o-o $e&&'+ueo
$e&&'+ueo:: e# *e&i"i!no
*e&i"i!no "e &eenic83
&eenic83 e# Ecu!"o&
Ecu!"o&33 e#
T&/ico "e C'nce&  e# T&/ico "e C!&ico&nio.
) Con$es$!
Con$es$! ! #!s si%uien$
si%uien$es
es &e%un$!s
&e%un$!s::
¿Qué es #! &e&esen$!ci/n so-&e un! sue&(icie #!n! "e cu!#+uie& es!cio "e #!
•
$ie&&! >>>>>>>>>>>>>>>>>>.
L!s $écnic!s c!&$o%&'(ic!s *'s u$i#i=!"!s:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
¿Cu'# es #! cienci! +ue se enc!&%! "e# es$u"io  e#!-o&!ci/n "e #os *!!s
•
•
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>
) ¿Cu'#es
¿Cu'#es son #os $ios "e &oecc
&oecciones
iones c!&$o%&'
c!&$o%&'(ic!
(ic!s
s Co#/c!#!s
Co#/c!#!s $o*!n"o
$o*!n"o co*o
&e(e&enci! #os "i-u2os. G1 un$o)
LORENA MÉNDEZ PÉREZ
1) 4o& ,#$i*o "i*e +ué $ios "e *!!s son #os si%uien$e
si%uien$es:
s:
__________________________
_________________
_________
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>
________________
_________________________
_________
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>
LORENA MÉNDEZ PÉREZ
Descargar