Subido por Pedro Rodríguez Gauss Informática

20210712 Acuse de recibo Recibo Recibo-2021-E-RE-80

Anuncio
Concello de Larouco
RECIBO
OFICINA
NÚM. REXISTRO
DATA E HORA
Oficina Auxiliar de Rexistro Electrónico
2021-E-RE-80
12/07/2021 19:10
RESUMO
Data de expedición:30/06/2021; Nº de factura:1000187; Concepto:Mantenimiento Mes
(Junio 2020 - Mayo 2021); Licencia Office 365 Anual 6 PC Windows; Antivirus Kaspersky
EndPoint Security
Licencia anual 5 puestos; Importe total:900,09 €; Impostos repercutidos:{Base impoñible:
743,88 €; Tipo: 21%; Importe: 156,21 €};
TERCEIRO
NIF/CIF/DIR3
NOME
Provedor
76716267C
Pedro Rodríguez López
COMPROBACIÓN DA IDENTIDADE
12/07/2021 18:48
APELIDOS, NOME: RODRIGUEZ LOPEZ, PEDRO
NIF/CIF: 76716267C
PROVEDOR DE IDENTIDADE: [email protected] - Goberno de España
SISTEMA DE IDENTIDADE: Certificado cualificado de firma
NIVEL DE SEGURIDADE: Medio
IP: 94.73.61.226
IDE SESIÓN: 00000y0byf0ldsd3561s8x21ovj7srrprpb0b8q1jusj1zycpw
DATA E HORA DE AUTENTICACIÓN:
DOCUMENTOS
NOME DO FICHEIRO:
1-000187.XSIG
TIPO DE DOCUMENTO:
VALIDEZ:
CSV:
PEGADA DIXITAL:
a099da4595be592904ae2a33c5dde8165f2ea756
NOME DO FICHEIRO:
Factura (Vista non oficial).pdf
TIPO DE DOCUMENTO:
VALIDEZ:
CSV:
PEGADA DIXITAL:
bbd8127d6672a949341df59caee833fa3dad6506
Concello de Larouco
C/ Comercio, 10, Larouco. 32358 (Ourense). Tfno. 988348002. Fax: 988328513
Cod. Validación: 5A9YY3AW4EK2PWK65F74CYGF3 | Corrección: https://larouco.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 1 a 2
Sello de Órgano de Secretaría (1 para 1)
Concello de Larouco
Data de Sinatura: 12/07/2021
HASH: 818b37d1aeef3d40298dd807ca755262
REXISTRO DE ENTRADA
Concello de Larouco
Aviso informativo:
Este acuse de recibo non prexulga a admisión definitiva do escrito, que poderá ser rexeitado por algunha das
seguintes causas:
1. Que se trate de documentos dirixidos a outros órganos ou organismos.
2. Que conteñan código malicioso ou dispositivo susceptible de afectar á integridade ou seguridade do sistema.
3. No caso de utilización de documentos normalizados, cando non se cumprimenten os campos requiridos como
obrigatorios, ou cando conteña incongruencias ou omisións que impidan o seu tratamento.
4. Que se trate de documentos que deban presentarse en rexistros electrónicos específicos.
Concello de Larouco
C/ Comercio, 10, Larouco. 32358 (Ourense). Tfno. 988348002. Fax: 988328513
Cod. Validación: 5A9YY3AW4EK2PWK65F74CYGF3 | Corrección: https://larouco.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 2 a 2
DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE
Descargar