Subido por paloma_ibz_1

INSTRUCCIONS AULA HOSPITALARIA

Anuncio
INSTRUCCIONS DE L’ATENCIÓ EDUCATIVA
HOSPITALÀRIA I DOMICILIÀRIA
CURS 2020-2021
Revisió: Palma, 3 de desembre de 2020
Instrucció 12 de 24 de setembre de 2020, de la directora general de
Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per regular l’Atenció
Educativa Hospitalària i Domiciliària als centres docents sostinguts amb
fons públics per al curs 2020-2021
ÍNDEX
1. INTRODUCCIÓ
2. MARC NORMATIU
3. DESTINATARIS
4. OBJECTIUS DEL SERVEI
5. EQUIP DOCENT
6. ATENCIÓ EDUCATIVA DE LES AULES HOSPITALÀRIES
7. SERVEI D’ATENCIÓ EDUCATIVA DOMICILIÀRIA (SAED)
8. PLA D’ACTUACIÓ I MEMÒRIA
Annex 1 PROCEDIMENT PER A SOL·LICITAR EL SERVEI
1. INTRODUCCIÓ
L’Atenció Educativa Hospitalària i Domiciliària s’ofereix als alumnes amb
necessitats educatives associades a una malaltia que es troben impossibilitats
d’assistir al centre educatiu pel fet de trobar-se hospitalitzats o que romanen al
seu domicili convalescents per un període superior a trenta dies.
Aquesta atenció és voluntària i complementària a la tasca educativa que ha
de realitzar el centre educatiu de referència de l’alumne o alumna. Per aquest
motiu, és imprescindible la coordinació entre el tutor o la tutora del centre
educatiu i els professionals de les Aules Hospitalàries (pediàtrica o
psiquiàtrica) i del Servei d’Atenció Educativa Domiciliària (SAED).
2. MARC NORMATIU
Podeu consultar la normativa dels serveis d’orientació al web del Servei
d’Atenció a la Diversitat
2
3. DESTINATARIS
a) Alumnat en edat d’escolarització obligatòria amb necessitats específiques de suport educatiu derivades d’hospitalització a pediatria o a l’hospital del dia de psiquiatria, independentment de la durada del seu ingrés i que no poden assistir al
seu centre educatiu, amb el vistiplau de l’equip mèdic. Excepcionalment es podran atendre altres etapes segons la disponibilitat dels docents.
b.- Alumnes en edat d’escolarització obligatòria dels centres sostinguts amb fons
públics, que pateixen alguna malaltia i romanen convalescents a casa, per un període superior a trenta dies amb manca d’autonomia personal i emocional per
poder accedir als ensenyaments presencials al centre.
4. OBJECTIUS DEL SERVEI
1. Proporcionar un seguiment en l’atenció educativa
als alumnes
hospitalitzats i convalescents per assegurar la continuïtat del procés
d’ensenyament i afavorir la consecució del seguiment curricular de
l’alumne evitar, tant com sigui possible, un endarreriment curricular.
2. Ajudar els infants i joves a superar l’angoixa i l’aïllament que els suposa una
malaltia de llarga durada mitjançant una atenció pedagògica
qualitativament diferent.
3. Establir canals de coordinació i comunicació necessaris amb el centre
educatiu on està matriculat de l’alumne, amb la finalitat d’establir
connexions i de donar continuïtat comunicativa de l’alumne amb el grup de
referència del centre educatiu.
4. Acompanyar, assessorar i implicar a la família dels infants i dels joves
ingressats, o que romanen a casa per convalescència prescripció mèdica,
en la tasca educativa dels seus fills i filles.
5. Facilitar i coordinar la incorporació dels alumnes als seus centres de
referència una vegada que hagi finalitzat el període d’hospitalització o
convalescència.
5. EQUIP DOCENT
L’equip està configurat per 8 docents, 4 del Servei d’Atenció Educativa
3
Domiciliària (SAED) (2 a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa i Formentera) i 4 de
les Aules Hospitalàries (AH) (2 de l’Aula pediàtrica i 2 de l’Aula de Psiquiatria).
Davant la situació d’emergència actual, el curs 2020-21, una docent de l’Aula
Psiquiàtrica donarà suport a l’atenció educativa domiciliària.
A principi de curs el Servei d’Atenció a la Diversitat nomenarà la persona que
s’ha de fer càrrec de la coordinació del SAEHD, aquesta persona disposarà de 4
hores setmanals per dur a terme aquesta coordinació.
5.1. COORDINACIÓ DE L’EQUIP
Les reunions de coordinació són d’assistència obligatòria per a tots els membres i tendrà una periodicitat quinzenal.
L’equip docent serà convocat, com a mínim, a una reunió trimestral de
coordinació amb el Servei d’Atenció a la Diversitat.
Els i les orientadores de l’equip docent es reuniran amb els Serveis d’Orientació
de centres públics i concertats, convocada pel SAD, amb sistema de
videoconferència trimestralment.
5.2. FUNCIONS DELS DOCENTS DE L’EQUIP i DE LA COORDINADORA
Funcions de l’equip docent:
1. Dur a terme una atenció educativa personalitzada (presencial o a distància)
als alumnes que, per prescripció facultativa, han de romandre a l’hospital o
al seu domicili per garantir-ne la normalització educativa.
2. Complementar la tasca educativa que realitza el centre educatiu on està
matriculat l’alumne o alumna, garantint la continuïtat del procés educatiu.
3. Coordinar-se amb el tutor o la tutora del centre d’origen dels alumnes i
seguir-ne la programació, tant com sigui possible, amb l’adaptació
curricular adequada a cada cas i reconeguda per ambdues parts.
4. Coordinar-se amb els equips sanitaris i amb la resta de professionals del
SAEHD, tant de les aules hospitalàries com d’atenció educativa domiciliària
sempre que sigui necessari.
5. Acompanyar, implicar, assessorar i valorar les aportacions de la família dels
infants i joves atesos per aquest servei.
6. Elaborar, un pla d’actuació de l’alumne amb l’informe per al centre de
referència de l’alumne o alumna amb l’avaluació del procés educatiu durant
l’hospitalització, si el centre ho sol·licita.
7. Participar a les sessions d’avaluació de l’equip educatiu amb la finalitat de
fer-hi les aportacions oportunes a l’hora d’avaluar l’alumne.
8. Elaborar el pla d’actuació i la memòria del servei.
4
Funcions de la persona coordinadora:
1. Gestionar les demandes dels alumnes hospitalitzats i de les derivacions al
SAED realitzades pel SAD, adequant la resposta educativa adient en funció de
les necessitats de l’alumne i de les possibilitats de l’equip.
2. Convocar i coordinar les reunions mensuals del SAED i les Aules
Hospitalàries, i aixecar acta de les reunions.
3. Remetre el pla d’actuació i la memòria del SAED i les Aules Hospitalàries a
Inspecció Educativa i al Servei d’Atenció a la Diversitat.
4. Comunicar abans de dia 6 de cada mes els retards i les absències, justificats
o no, a l’inspector assignat al SAED i les Aules Hospitalàries respectiu, mitjançant
el model proporcionat pel Departament d’Inspecció Educativa.
5. Gestionar la dotació econ`´omica del SAED i les Aules Hospitalàries.
6. Coordinar el retorn de l’alumne al centre amb els respectius membres de
l’equip i
amb el centre educatiu.
Els professionals del SAED i les Aules Hospitalàries seguiran les indicacions de
les Resolucions conjuntes del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la
consellera de Salut i Consum per la qual es modifica per incorporar noves mesures
sanitàries la resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la
consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures
excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament
per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres
educatius, així com la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i
Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 3 de setembre de 2020 per la
qual es modifica la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i
Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual
s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i
d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per al curs 2020-2021, i altres resolucions que es publiquin
durant el curs escolar degut a la pandèmia.
IMPORTANT: abans i després de qualsevol actuació directa amb un alumne o
una alumna cal dur a terme les mesures sanitàries de prevenció (rentat de
mans i ús de mascareta).
6. ATENCIÓ EDUCATIVA A LES AULES HOSPITALÀRIES
5
(AULA PEDIÀTRICA I AULA PSIQUIÀTRICA)
Aquest servei, tant de l’Aula de Pediatria com de l’Aula de Salut Mental, no s’ha
de sol·licitar, qualsevol alumne hospitalitzat a planta o a l’hospital de dia
infanto-juvenil d’IBSMIA té dret al mateix, sempre i quan el seu estat de salut
ho permeti i l’equip mèdic que l’atén ho autoritzi.
Per garantir la continuïtat del procés educatiu dels alumnes hospitalitzats, el
professorat de l’aula hospitalària s’ha de posar en contacte amb el centre
d’origen de l’alumne o l’alumna i seguir-ne la programació tant com sigui
possible, amb una adaptació curricular adequada per a cada cas i reconeguda
per ambdues parts.
La metodologia ha de ser diferent si es tracta d’alumnes de llarga estada o
crònics o si són alumnes de curta estada. L’atenció ha de ser flexible i
adaptable, tant pel que fa a les necessitats dels alumnes hospitalitzats com
quant a recursos i espais (els alumnes que no puguin assistir a l’aula
hospitalària han de rebre l’atenció educativa a la seva habitació).
Finalitzada l’atenció hospitalària de l’alumne o alumna, el professorat de l’aula
hospitalària ha d’informar el centre educatiu corresponent del pla de treball
que s’ha realitzat, i procurar que el retorn al centre educatiu sigui el més
normalitzat possible.
7. SERVEI D’ATENCIÓ EDUCATIVA DOMICILIÀRIA (SAED)
L’atenció realitzada pel SAED té caràcter voluntari, és complementària i
d’acompanyament a la tasca educativa que ha de realitzar el centre educatiu
de referència de l’alumne o alumna. Per aquest motiu, és imprescindible la
coordinació entre el tutor o la tutora del centre educatiu.
La sol·licitud l’ha de realitzar l’orientador del centre i ha d’anar acompanyada
sempre d’un informe mèdic, el qual s’actualitzarà cada tres mesos, en el que ha
de quedar reflectit el temps que l’infant o jove no podrà assistir al centre
educatiu.
Els professionals del SAED podran realitzar una intervenció temporal amb
l’alumnat que necessiti un acompanyament educatiu i emocional, amb el benentès que sigui el centre qui organitza la resposta educativa adient mitjançant
els recursos i les eines telemàtiques a l’abast del centre i de l’alumne, per poder
donar una resposta educativa adient i un seguiment curricular durant el període de convalescència.
6
Per a l’atenció en el domicili de l’infant és necessària la permanència d’un adult
al domicili durant les sessions en què es dugui a terme el SAED. Aquesta
persona pot ser el pare, la mare o una persona en qui delegui.
L’organització d’aquest servei es caracteritza per la flexibilitat i l’adaptació a les
necessitats dels alumnes. Els alumnes atesos pel SAED continuen
escolaritzats, a tots els efectes, al centre educatiu on estan matriculats.
Cada centre ha de fer un seguiment regular dels alumnes, per part del tutor o
una persona de referència, d’acord amb l’adaptació curricular corresponent.
8. PLA D’ACTUACIÓ I MEMÒRIA
La coordinació de l’equip ha de lliurar una còpia del Pla d’actuació del SAED i
les Aules Hospitalàries al servei d’atenció a la diversitat que inclourà, com a
mínim:
1. Objectius que es proposa
2. Actuacions per a la consecució dels objectius plantejats
3. Organització i funcionament del servei: grups de feina, formació, co
ordinació, calendari i horari.
4. Horari individual i distribució horària de cada membre de l’equip.
5. Establiment del procediment d’avaluació del pla.
El SAEHD planificarà les mesures de prevenció, protecció i higiene enfront de la
COVID-19.
-
Mesura de prevenció, protecció, d'higiene i de desinfecció en
l'entorn de treball tant dins l’aula com en les habitacions: en
moments de tasca individual, en reunions o espais comuns.
-
Mesures de prevenció per famílies o personal extern.
-
Mesures i protocol d'actuació en un cas de contagi o sospita
de contagi (segons normativa vigent).
-
Mesures de prevenció i utilització dels diferents espais de la
(distribució de l'espai i aforament i horaris en cas de treball
en grups de treball en espais separats en agrupaments limitats (segons normativa vigent) segons l'escenari A, B i C.
-
Retolació, control i organització d'accessos i circulació de
persones als diferents espais on està ubicada la seu. Coordinació amb la resta de serveis, si escau.
7
-
En el cas de persones alienes a l'equip, serà necessari fer un
registre d'entrades i sortides, així com de les persones amb
qui interactua aquesta persona.
La memòria completa s’ha d’enviar per correu electrònic al servei d’atenció a la
diversitat i al departament d’inspecció educativa abans del 30 de juny de 2021,
La memòria ha d’incloure els següents apartats:
1.
Introducció.
2.
Valoració del pla d’actuació anual de l’equip.
3.
Avaluació de la intervenció desenvolupada als centres.
4. Valoració del funcionament de l’equip com a grup de treball.
5.
Formacions realitzades.
6.
Aspectes que cal modificar en el pla d’actuació del curs següent i
propostes de millora.
7.
Conclusions.
8.
Full d’alumnes atesos
Palma, 3 de desembre de 2020
8
Annex 1 PROCEDIMENT PER A SOL·LICITAR EL SAED
Actuacions
Responsable
EOEP, DO, OC,
centre
educatiu,
Aules
Hospitalàries
1. Donar a conèixer el servei.
2. Fer la sol·licitud.
Família
1
3. Presentar l’informe mèdic prescriptiu complimentat pels serveis de
salut (tant en el cas de sol·licitants amb assistència sanitària
dependent de la xarxa pública, com en el cas de sol·licitants amb
assistència sanitària dependent exclusivament d’entitats privades
concertades en el marc de règims especials de seguretat social).
Anar en compte amb enviar informes amb dades confidencials
de salut. El model d’informe proposat pel SAD només especifica
la durada de la convalescència.
Família
1
La Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
l’ha de considerar adient, en tot cas pot sol·licitar informes
complementaris.
4. Signar el compromís amb el servei SAED. El centre docent ha de
facilitar el corresponent formulari a la família.
Família
5. Signar l’autorització per accedir al domicili i la coordinació amb els
professionals sanitaris, si escau. El centre docent ha de facilitar el
corresponent formulari a la família.
Família
6. Emplenar la sol·licitud.
Centre
educatiu
7. Trametre la documentació (NO ÉS NECESSARI DE LES DUES
MANERES, TRIAR-NE UNA): sol·licitud, informe mèdic, document de
compromís i autorització d’accés al domicili a l’adreça
[email protected]
8. Coordinar el servei i tramitar les demandes.
Centre
educatiu
SAD
B. On es pot trobar la documentació?
A la pàgina web del Servei d’Atenció a la Diversitat :
http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/aula_hospitalaria_saed/
C. Consideracions
1. El termini màxim de tramesa de la sol·licitud és fins al 31 de maig, inclòs.
Excepcionalment, el Servei d’Atenció a la Diversitat pot admetre sol·licituds després del
termini màxim de sol·licitud.
2. Quan els alumnes pateixin malalties cròniques que suposin baixes intermitents
9
3.
4.
5.
6.
inferiors als trenta dies, aquesta circumstància ha de quedar reflectida en l’informe
mèdic. El Servei d’Atenció a la Diversitat decidirà si és procedent la intervenció del
SAED.
Els i les alumnes que han estat hospitalitzats i han rebut l’atenció de les Aules
Hospitalàries
Quan el problema de salut pugui representar un risc per al personal que duu a
terme l’atenció educativa domiciliària, la sol·licitud del servei ha d’anar acompanyada
d’unes orientacions mèdiques preventives.
En cap cas s’atendrà un alumne o alumna si la sol·licitud no va acompanyada de tota
la documentació esmentada.
Els pares han d’assegurar la presencia al domicili d’un familiar major d’edat durant
el temps que es dugui a terme l’atenció educativa. El compliment d’aquesta condició
és indispensable per iniciar el servei.
Annex 1. Sol·licitud
Document que emplena l’escola per sol·licitar
el servei
L’emplena el centre
docent
Annex 2. Informe
mèdic
Model d’informe mèdic
L’emplenen
serveis de salut
Annex 3. Tutorització
domicili i coordinació
amb serveis sanitaris
Document d’autorització per iniciar el servei
L’emplena la família
Annex 4. Signatura
del compromís
Document de compromís del SAED
L’emplena la família
Annex 5. Protocol
d’embarassades
Document explicatiu del servei SAED en el cas
d’alumnes embarassades
Esquema resum
Annex 6.
Orientacions de
l’Aula Hospitalària
del Servei de
Pediatria
Document explicatiu amb orientacions sobre
el Servei d’Aula Hospitalària
Esquema resum
Annex 7.
Orientacions del
Servei d’Assistència
Educativa
Domiciliària
Document explicatiu amb orientacions sobre
el Servei d’Assistència Educativa Domiciliària
Esquema resum
Annex 8.
Orientacions de
l’Aula Hospitalària de
Salut Mental
Document explicatiu amb orientacions sobre
el Servei d’Aula Hospitalària
Esquema resum
10
els
Descargar