Subido por lucia adell sanchez

La funció comercial i l'analisi de mercat

Anuncio
LA FUNCIÓ COMERCIAL I
L’ANÀLISI DE MERCAT
Lucia Adell
1r btx HM-SC
ÍNDEX
Departament comercial
Evolució de l’activitat comercial
El mercat
Tipus de mercat
Demanda total i quota de mercat
Estudi de mercat
Fases de l’estudi de mercat
Segmentació de mercats
• Anàlisi del consumidor
EL DEPARTAMENT COMERCIAL
La funció comercial inclou el conjunt d’activitats necessàries per fer arribar al consumidor els béns i
els serveis produïts per l’empresa. El departament és el departament comercial.
Funcions:
• Anàlisi de mercat: proporciona la informació que permet a la direcció fixar la política i prendre
decisions sobre una base segura.
• Màrqueting: dissenya la política comercial de l’empresa. Tracta de satisfer un conjunt de
necessitats detectades al mercat; desenvolupa un conjunt d’activitats per fer realitat la filosofia del
màrqueting.
• Vendes: organitza la venda i la relació amb els canals de distribució.
L’ objectiu del departament és conèixer les necessitats del client i del seu entorn, i buscar la manera
de satisfer-les. La proximitat, ajuda a crear valor dins l’empresa i contribueix a fer-la més competitiva.
EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT COMERCIAL
L'activitat comercial ha evolucionat des del naixement de les primeres empreses. A cada etapa hi
havia un fet diferencial i unes característiques:
• 1800 – 1930. Orientació al producte: la demanda va superar a l’oferta. La competència era
mínima. L’objectiu empresarial era incrementar la producció i fabricar articles de producció.
• 1930 – 1950. Orientació a les vendes: baixa compra per la crisi. La demanda iguala l’oferta. Es
dona importància a les vendes
• 1950 – 1960. Naixement del màrqueting: l’oferta supera a la demanda. La producció es basa en el
que el mercat demana. Identifiquen les necessitats del consumidor per produir.
• 1980 – endavant. Responsabilitat social i orientació humana. Les pressions influeixen en
l’estratègia. Escassetat de recursos naturals. Recerca d’equilibri entre objectius empresarials i
socials.
MERCAT
A la funció comercial, hi ha tres elements importants: el producte, l’empresa fabrica el producte i el
consumidor satisfà les seves necessitats comprant el producte. Aquests tres elements defineixen
mercat.
El mercat és el conjunt de persones p empreses que tenen necessitats i pretenen satisfer-les
mitjançant la compra d’un producte a les empreses que l’ofereixen.
TIPUS DE MERCAT
La classificació dels mercats és la que els
decideix en tipus tenint en compte el
nombre d’oferents, demandant i el grau
d’homogeneïtat del producte. Es pot
classificar el mercat des d’altres perspectives:
DEMANDA TOTAL I QUOTA DE MERCAT
La demanda és la quantitat de productes o serveis que estan disposats a adquirir el total
dels compradors en un període determinat.
La demanda total d’un producte és la quantitat total de les compres que fan els
consumidors en un període. Es calcula sumant les vendes totals.
La quantitat de vendes d’un producte que fa una empresa concreta durant un període rep
el nom de demanda d’empresa.
És molt important per a una empresa conèixer la part proporcional del total de vendes que
li correspon. S’anomena quota de mercat, is pot calcular mitjançant la fórmula:
Quota de mercat = mercat d’empresa X 100
mercat total
El resultat mostra el percentatge de productes comprats al mercat que pertanyen a
l’empresa.
ESTUDI DE MERCAT
Les necessitats dels consumidors varien en funció
dels canvis a la societat, és important tenir en
compte les necessitats humanes no són
il·limitades.
Uns bons resultats no n’hi ha prou amb tenir
intuïció, sinó que s’ha de fer una investigació o
estudi de mercat.
Un estudi de mercat consisteix en recopilar,
elaborar i analitzar informació sobre l’entorn, la
competència, el consumidor i el producte.
L’estudi té com a objectiu ajudar a l’empresa a
prendre decisions adequades i aconseguir la
satisfacció dels seus clients.
Un estudi de mercat es pot realitzar per
aconseguir informació de qualsevol aspecte que
interessi a l’empresa.
FASES DE L’ESTUDI DE MERCAT
Un cop tenim clar les preguntes a les quals volem
respondre, comença la investigació que presenta les
fases següents:
• 1. Definició de l'objectiu de la investigació: si no
es defineix l’objectiu de la investigació, hi ha el
perill d’enfocar-la malament, amb la consegüent
pèrdua d’esforços i diners.
• 2. Disseny del model d’investigació: cal decidir
com es farà l’estudi. Quines variables que s’han
d’estudiar. Quines tècniques s’utilitzaran per
recollir la informació, en quin moment es farà, qui
ho farà ...
• 3. Recollida de les dades: la recollida suposa posar
en pràctica el model que s’ha dissenyat. Es un
procés difícil. A la taula es mostren les tècniques.
FASES DE L’ESTUDI DE MERCAT
• 4. Classificació i estructuració de les dades: un cop es tenen totes les dades que es desitgen, se’n
fa una classificació per mitjà de procediments estadístics.
• 5. Anàlisi i interpretació de les dades: es respon la pregunta plantejada al començament. Segons
el resultat obtingut, l’empresa decidirà intervenir en el mercat o bé es plantejarà buscar més
informació o definir nous objectius d’investigació.
• 6. Presentació dels resultats: els resultats es presenten mitjançant un informe que ha de tenir les
següents parts:
→ Anàlisi del problema: plantejament d’objectius que es pretenia aconseguir amb l’estudi.
→ Anàlisi de la metodologia utilitzada.
→ Resultats tècnics: recull en taules i gràfics els resultats obtinguts al anàlisi.
→ Conclusions en les quals s’estableixen les recomanacions i conseqüències que s’extreuen de la
investigació.
LA SEGMENTACIÓ DE MERCATS
El mercat no està format per una demanda homogènia, sinó que es pot dividir en grups en funció
de certes característiques, desitjos o necessitats que tenen en comú.
La segmentació de mercats és la identificació de grups de consumidors que es comporten d’una
manera davant un o bé o servei.
Segmentar un mercat es dividir-lo en grups de consumidors que mostren perfils similars. El grup
sobre el qual l’empresa decideix centrar la seva activitat rep el nom de públic objectiu o target. Per
segmentar mercats cal:
LA SEGMENTACIÓ DE MERCATS
Les empreses poden definir pocs criteris i abastar un gran nombre de demandants, o aplicar
diferents criteris fins a aconseguir unitats més petites. L’especialització té diversos avantatges:
• Millora l’adaptació del producte a les necessitats i els desitjos del consumidor.
• Permet allunyar-se de la competència.
• Permet adaptar millor els recursos i la capacitat de l’empresa a la mida del mercat.
L’empresa pot utilitzar tres estratègies diferents:
ANÀLISI DEL CONSUMIDOR
El consumidor és el gran objectiu de la funció comercial, l’empresa ha d’obtenir
informació sobre com es comporta. Això implica conèixer les necessitats, els
desitjos...
L’estudi del consumidor té per objectiu comprendre, explicar i predir les accions
humanes relacionades amb el consum.
Les variables que afecten el comportament són complexes i dependents entre si. Les
agruparem en tres categories:
• Variables externes, socials o ambientals: cultura, grup social, família.
• Variables internes, personals o individuals: personalitat, experiència, motivació.
• Variables relacionades amb els hàbits de consum: quan compra, que compra, on
compra.
Una experiència positiva relacionada amb la compra d’un producte aporta fidelitat a
la marca.
El consumidor, intenta imitar el comportament d’altres persones; el que s’entem per
moda.
ANÀLISI DEL CONSUMIDOR
GRÀCIES
Descargar