Subido por kelly vanessa apolinario saenz

02 PG-01 PLANTAS GENERALES

Anuncio
D
ACCESO 02
+23,26
F
E
+26,19
+29,35
GRADERIAS RITMICAS
ARRIBO
PARTIDA
ACC
ESO
06
+32,29
AREAS VERDES
+12,2
4
TRAGALUZ
+47,42
TERRAZA
A-2
+44,88
ZONA ROCOSA
AREAS VERDES
TELEFERICO
ZONA ROCOSA
+49,12
ZONA ROCO
SA
+44,88
+45,29
+41,89
+49,12
CAMINERIA DE VIDRIO SUSPENDIDA
+42,89
+44,75
+41
,89
+49,12
+49,1
2
+44,95
+49,12
GRADERÍOS
E-5
+41,89
JA +3
RD 9,6
IN 9
ER
IA
S
R
GLO LA
DE ESIA
ST
E
SIN
P-2
+3
7,9
0
ESTARES DE
L SONIDO
SA
ROCO
ZONA
ESTARES DEL SONIDO
UZ
GAL
TRA
RE
+27,
65
E-2
CAMINERIAS
+22,07
SA
ROCO
ZONA
+31,03
CAMINERIA
AEREA
TA
RIE
GLO EL
D
IO
ENC
SIL
MI
E-3
7 S
2,5 RIA
+2 INE
+25,14
CAMINERIAS
+25
,37
+21,25
+27,12
+37,90
TRAGALUCES
+39,38
ESCENARIO
GRADERÍOS
CAMINERIAS
,12
+33 RESO E
D
G
A-4
TE +3
RR 3,0
AZ 0
A
E-4
CAMINE
RIAS
ESTAR
ES DE
L
+13,84
+18,00ERIAS
CAMIN
SI
,36
+15
+14,80
E-7
+10,75
AR
EA
VER
DE
CAM
INE
RIA
S
SONID
O
A
ONIDO
S DEL S
ESTARE
LA
+8,93
O
SONID
ES DE
ESTAR
+20,6
8
GRA
DER
IAS
RITM
ICA
S
+30,00
ESTARES DE
L SONIDO
B
,66
+19
+19,6
6
E-6
RDE
A VE
ARE
FA
+23,63
TR
AG
AL
UZ
ERIAS
CAMIN
+19,81
5
+19,8
ACCE
SO 05
IN LON ION
SA OSIC
P
EX
CONCHA ACUSTICA
+24,63
E
+3
3,6
3
+20,0
9
+13,30
+3
4,4
3
,90
+37
6
+19,9EATRO
IT
ANF
M
CA
+27,12
+3
5,3
6
E
RD
VE
8
+38,1IETA
,73
+32
,80
+35
+19
,85
EA
AR
TRA
GAL
UZ
CA
MI
NE
RIA
S
+20,09
P- 5
ZONA ROCOSA
7
2,0
+2
+39
,08
+37,95
ESCENARIO DEL FOLKLORE
+33,99
,43
+29
+40,07
JARDINERIAS
+39,12
CA
SC
AD
AD
EL
SO
NID
O
ZONA ROCOSA
+49,12
CAMINERIAS
,10
+36
ES
LER
TAL
ES
RAL
U
T
CUL
S
,88 IA
+39DINER
R
JA
O 01
ACCES
A-3
+34,69
,80
+35
NA
ZO
A
NIC
MO
R
A
MA
OR
AF
T
A
PL
+41
,29
+41,00
+40,12
+37,29
MIRADOR DEL ECO
+33
,57
SA
CO
O
R
+1
9,6
6
DO
MIRADOR DEL INCA
+42,37
NER
IAS
+39,36
+16,41
,90
+37
B
O
NID
SO
L
DE
E-1
+41,12
P-1
+18,00
,43
+29
R
TA
ES
+37,90
A
A
OS
OC
R
NA
ZO
ES
TA
RD
ES
ON
IDO
ME
LO
DI
CA
S
+37,90
+41,89
+
CAM42,33
I
,06
+40
38,28
+42,12
+35,02
+41,89
+35,80
PE +18
RG ,00
OL
AS
AL
MUSEO CULTUR
SOL
C
+16,24
ZONA ROCOSA
TR
AG
AL
UZ
INGRESO 02
NIDO
ESTARES DEL SO
,37
+42
P-3
,37
+42
+37,80
A
MP
RA
P-4
ZONA ROCOSA
+43,12
PA
M
RA
+41,89
+42,80
+35,24
A-1
G
C
+27,11
+25,22
+17,73
+24,16
NM
+23,46
+2
4,0
0
ACCE
SO 03
E-2
E
AD DIF A-5
M ICI
IN O
IS
TR
AT
IV
O
+14,71
ACCE
SO 04
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
F
D
G
PLANTA GENERAL
ESCALA 1:250
RET
3925
CHULLUNE
MARIA
STA
PSJE
AV N° 8
38
38 14
13
A
RC
MA
JA
CA
JR
RC
HO
JR
38
15
38
10
3815
38
19
38
20
38
10
38
20
AGUA
DE
R
EMISO
3825
3810
.5
38
10
38
10
38
09
.5
38
09
.5
3809
3811.956
38
09
.5
3811.792
38
11
TO
NIE
L
CA
RIS
MA
JR
A
JR VIRU
CH
EC
JR
JR
AV
CIRC
UNVA
LACI
ON
AN
CI
ET
A
MA
CH
O
3850
VE
LA
SC
O
VIE
MB
.
JR
RE
INC
LAN
Z
CAMP
IGL
ESI
AS
3812
MIG
UEL
JR
IDO
LL
BE
O
AN
EC
JULIO
COR
ZA
AV
JR
BA
O
RTO
E
HE
JR
ROS
ALES
RIA
MA
RR
ER
ORTI
EDUCATIVO
BOL
IVAR
AR
PIN
ES
VO
JR
RNIE
R
DEP
LUNA
ERO
LUC
DOR
RA
BARRIO
CHEJOÑA
RIVE
F
ENA
FOU
AV EL
EJERCITO
CON
RAN
M
JR
11
38 12
38
10
38
BELT
RRE
LE
CHE
CAL
JR
AS
EÑ
DU
JR
AL
OB
IST
CR
CUARTEL
FU
EN
JR
JR
TE
MANCO CAPAC
UC
ED
LIN
O
CAC
CHIMU VALLECITO
3813
3814
3816
3815
17
38
RES
ERE
GRUTA Vgn. FATIMA
S
JR
GO
TIA
SAN
PARQUE
ER
AC
SAN
DR
EY
DEL NIÑO
OS
TE
AN
AM
ST
BU
JR
CA
RL
JE
PS
5
382
JR
N
ÑO
RA
MA
AS
EÑ
DU
JR
S
NALE
ARE
ES
NTIAL
MANA
10
38
AME
RIC
ANA
A
RI
PLAT
FLO
RID
A
39
00
ES
ANDR
RIQU
ELME
JR SAENZ
CIUD
JUST
O
PEÑA
RAZU
CO
LA
NOS
AD
SCO
JR
JR
DE
TO
NTA IEN
PLA TAM
TRA
LOME
BARTO
392
5
RES
UPIS
VILLA DEL
LAGO
JR
O
NOLA
AR
AM
MIR
ENER
DE
18
AV LEONCIO PRADO
PSJE
JR
JR
AS
STRI
INDU
JR 26 DE JULIO
JR SAN
URSO
JR EMANCIPACION
PREC
O
AN
IPL
ALT
GRIFO VERONA
JOSE
JR
PAN
SAN
5
387
JR
42
00
AZUL
JR
LAGO
AS
NILL
LAGU
0
385
CLUB BAHIA
AV.
JR
ES
NAL
ARE
PSJE
JR
PUEB
BARRIO
MANTO NORTE
LO
UNID
2 DE
JR
O
AGOS
TO
GRUTA Vgn. COPACABANA
4
SANT
A CRU
Z
MB
RI
VIE
TIN
AGUS
SAN
JR
NO
CORI CORINI
GRIFO COPACABANA
JR
RE
JR
RAZU
DE
42
25
3810
3811
3812
4250
CALLE
S UNIDAS
NACIONE
ERA
CARRET
.
OR
GU
LLO
ADERO
DESAGU
GRIFO
L
ACIONA
GRIFO INTERN
AY
MA
RA
EMA
3
E 4
CALL
3875
4025
3900
1
NCIP
LE
CAL
ACIO
O
NT
MA
CALLE
AV
BARRIO
MANTO SUR
N
CA
LLE
JR
2
LE
CAL
4000
5
5
392
3950
A
LAR
MANTO
2000
JR RIOJA
O
INT
JAC
0
405
50
38
38
25
C° NEGRO PEQUE
PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE
8246000 N
JR LEONCIO PRADO
AV
SALCE
DO
HACIA
3975
O
RER
FEB
2 DE
.
R
J
ST
DEU
UA
NO
PU
JR.
TA
PA
SA
J
A
HU
A
NCOLL
JR. ATU
R
SU
DE JULIO
JR 26
8246000 N
GRIFO
TORRES
DE SAN CARLOS
RICANA
PANAME
I
JR.
N
IÓ
AC
AL
NV
CU
IR
.C
AV
A
TUP
UI
AND
AVE
Z
PA
ES
RR
TO
JR
ANQ
JR
A
CENTRO
SIMO
N
8247000 N
TE
AN
AM
ST
BU
N
LO
CO
BARRIO
SAN MARTIN
TORR
ES
JR
4225
41
50
YUP
2
381
DE
P
LOM
BARRIO
CHANU-CHANU
.
JUN
IO
DE
DE
20
MAN
UEL
7
ZM
RON
R
A MART
INEZ
JR
ICA
ER
AM
JR
BUT
DE
41
00
41
25
NUÑ
EZ
PA
GU
RE
D
MB
DA
VIE
CIU
Y
JR
O
NO
AD
DE
PR
JR
O
JR
JR
VILL
AR
4
O
LA
CI
SA
TA
PAI
RD
CH
AUG
UST
O
JR
JR
CI
JR
CHIMU PROGRESO
PA
JOA
QU
IN
AD
UA
ON
0
420
8247000 N
BA
RT
OL
OM
E
RA
O
AG
JR
JR
407
5
CA
A
AR
391600
NIC
ÑA
LE
BRE
JR
LA
VIZ
O
iBI
JR
T
TANE
3811
AGU
STO
JR
4
JR
I
TOR
N
JR
SAN
DIN
O
JOA
QU
IN
RIL
AB
DE
CA
C
O
40
25
LAGUNA DE OXIDACION
3810
COS
JR
I
R
IGL
ESI
AS
C
E
JR
A
J
MIG
UEL
L
A
RAT
CHU
EL
ANT
GAM
SAN
DIN
O
A
SA
RO
JR
JR
V
ILAR
JR
RC
LM
JR
N
A
NT
SA
U
V.
E
BARRIO
ELIO
UAN
O
C
ROG
AV
BOFEDAL
INC
LAN
AD
R
A
OR
SANTA CRUZ
JR
A
IO
RIB
TO
A
PR
AV
VAD
SAN
AGU
HA
AVER
EZ
RR
TIE
GU
OLL
O
I
I
INT
SAL
JR
INC
PRIM
CI
C
A
JR
OT
LLAS
ESTRE
A
UN U
OLAG AN
MICR U-CH
AN
CH
3812
3811
BOFEDAL
BARRIO
AV.
CERRO COLORADO
ON
V.
JR
BARRIO
JORGE CHAVEZ
3815
3810
3811
3810
RE
ST
CU
LA
A
IENDE
TO
NO
PLA
TRA NT
TAM
DE
LTA
IC
ION
RA
A
DE
A
RIC
AME
PE
JAN
AR
50
39
LAS
MA
O
LE
O
LL
GA
DR
JR
RO
DE SAN VALENTIN
3811
4
TUM
BES
NI
CH
EVE
RR
IA
KA
JR
IZ
RU
HA
PIC
JR
0
1
381
381
URB. MARG. LOS REFLEJOS
JR
JR
JR
DEZ
NAN
FER
3810
PAU
O
N MEDINA
MAY
O
O
LOL
VA
NTE
AL
BIN
O
JR
JR
JR NAZCA
CEI
SANTA ROSA
PALES
TINA
ALE
JR
NA
DA
JR
ACO
JR
CH
41
75
MUELLE
3810
3811
3815
3820
3825
3830
3835
3840
3845
LAGUNA
E
PS
JE
CO
AV
PSJE
JR SANTUARIO
DE FEBRER
JR 02
ORIA
VICT
SA
ALBI
OR
BR
SU
AR
EZ
JR PACHE
LUZ
TU
DE
9
JR
IN
RT
MA
AY
FR
LA
JR CHACARIL
RE
JR
OC
A
11
38 3812
13
38
ANCA
LA
JR R
CASTILLA
UEHU
JR REVOLUCION
CHOQ
DE
ROG
VIRU
B
PS
JE
JR
ICO
A
QUI
3850
JR
40
50
ISLA ESPINAR
ETE
CAÑ
R
SU
ERA
SOL
PRAD
VILLA
FRANC
JR COPACABANA
JR
AV
TOR
HAY
OR
JR
ER
R
PA
O
400
0
C° HUAYLLANE
AN
L
MA
AC
JR
397
5
BARRIO
PROGRESO
Y
S
ESINO
MONT
L
RIM
JR
JR LUZ VICTORIA
JR
VERR
FEDA
DE
APU
JR SICUANI
CEP
RICARDO PALMA
R
SALA
JR
E
VICT
DEN
BO
A
AV ALVIC
JR
O SALAZAR
JR SEGUND
JR
F BRAN
JR
RIM
IO
ER
NT
ME
CE
L
RA
NE
GE
APU
ARTESANAL
MUELLE
INUNDADO
DE ABRIL
JR 3
RICARDO PALMA
N
S
ANIO
GER
AC
JR
ALTO
CHACARILLA
BARRIO
CARA
PSJE
ICA
ESES
CIPR
MAR
ER
DEL
RIV
RA
LOS
AR
RIVE
HUAS
AN
GA
MO
S
JR
JR
EMISOR
ST
JR
HO
AGUA
CO
JR
NC
JR
ISA
RESIDU
.
OS
KIOSK
FR
IO
BARRIO
AL
AV
ELES
CLAV
TA
AC
NIAS
BEGO
LAS
JR
KO
IGN
ANTE
MOR
ITAN
CAP
LOS
JR
JR
JR
RESIDUAL
E
ILAV
ION
GAC
LON
PRO
ME
RC
ED
ES
CA
RA
N
JR
CIO
EMISOR
AGUA
PSJE
CED LOS
ROS
JR UNION
LAS
JR
VALA
8248000 N
CUN
11
38
CIR
3810
AV
VAR
BOLI
HO
N
SIMO
NC
I
LAGO
AV
ISA
L
FR
FEDA
IO
YA
AC
381
0
ROSS
DEL
KA
IGN
VILLA
LAY
OS
OLIV
MUELLE
AKOTA
LAYK
ORO
JR
AV
JR
A
OT
YK
LA
SOL
CO
HERO
EL
INO
BANC
AV
TA
NIO
JU
AND
JR
JR
JR LUIS RIVAROLA
LOS
RC
O
DE
CA
JR
JR PANAMA
JR
ME
AD
24
ARI
UIA
LEG
SAN
JR
A
O
B
8 DE OCTUBRE
C° HUAYLLANE
UR
BIN
JR
CA
BARRIO
3ER MUNDO
JR
BARRIO
JR
RR
ANO
ILASO
RO
MO
RA
L
MO
SOL
GARC
JR
RA
JR
A
RA
BO
CUTIM
VER
UTA
KANT
ACO
INCA
JR
N
MA
JO
SE
JR
TOR
ACO
JR
O
CAS
IA
ENC
VAL
JR AYACUCH
8248000 N
JR
ITA
ZEP
RES
UE
NIQ
HE
EC
JR
JR
H
DO
JR
BO
DE
CE
N
JR
JR
RA
VEN
CIO
YO
PILLCU
ALA
JR
NIR
NIQUE
ECHE
JR
AS
TUT
KAN
PORVE
LAS
NV
A
OL
AR
RIV
PSJE
JR
ACO
JR
TE
TE
AS
CU
BARRIO
ORKAPATA
IS
LU
JR JUAN PABLO
II
UIP
O
SC
LA
VE
A VIGIL
EQ
MO
RAL
JR
CIR
JR
MAÑAZO
AR
A
JOS
E
AV
ASH
BARRIO
ANC
PAUL
AL
MIN
TER
TRE
RES
TER
APA
TA
A VIGIL
II
PAUL
DE
JR JUAN
PABLO
FCO
JR
JR
JR
DE
RIA
VICTO
JR
CH
JR
JR
JR
SA
YH
UA
NI
JR
JR
CO
ND
OR
ES
S
INA
ENC
UC
ES
UE
LO
S
JA
JO
VALLE
JR
O
UIT
HA
LIC
A
AYAVI
RI
C.
MANUEL NUÑEZ
BUTRON
PS
JE
TIQ
HOSPITAL
E
JR
N
IÓ
AC
AL
NV
CU
IR
.C
AV
E
MOR
DAS
BASTI
NC
U
A
PO
L
AMAR
C
CAHU
LA
MICAE
NE
TUPA
JR
ON
JR
SH
CHO
ANCA
JR
RO
R
PUMA
UA
JR
F
JR
CO
SCA
MA
ROCA
PAL
O
JR
A
UEG
JR
ARD
A
DO
SALCE
PS
JE
CN
MOQ
UIP
RIC
HI
SINC
TA
CEP
LA INMACULADA
JR
HUA
JR
EQ
BARRIGA
BAHIA INTERIOR
CANE
.
AR
JR VILQUE
JR
FCO
38
09
NO
NAZARE
AR
MIRAM
JR
CALLE
JR SACSAYHUAMAN
PSJE CAMINITO
AS
MALVIN
JR SAN JUAN BOSCO
JR LAS
HUAN
JR
JR
38
10
A
.C
JR
MARC
ANE
DE DIOS
JR CORONEL
RESIDUAL
VAR
BOLI
CAJA
JR
O
AGUA
GN
NM
LEYENDA
19 MARZO
CALLE
AL
RESIDU
JR CANCHARANI
.2
50
EMISOR
CIR
OA
LE
GR
IA
UBR
E
JR CHACLACAYO
OCT
DE
12
JR
INA
ENT
ARG
I
PALOMAN
PSJE
38
10
A
RIVER
JR MANUEL PRADA
MA
JR
JR ZELA
Lago Titicaca
YA
PLANO DE UBICACIÒN
387
5
E
ADR
BAS
G
LON
DRE
E BASA
JORG
JR
AYM
ARAS
JR
3811.619
JR JUNIN
3811.494
SN JOSE
C
PA
CA
O
NC
3811.970
SAN
AV
JR NAZARET
39
75
3812.376
ROC
AS
LAS
Y
CA
AN
CHICLAYO
TRUJI
LLO
AB
O
CISC
FRAN
40
25
38
13
IGO
DR
RO
IS
LU
JR
40
50
40
75
ION
RR
CA
OYA
BED
N
LE
RT
E
CAL
CALLE CUNIMA
NO
ON
CI
PRO
BRASI
L
JR
JR COLOM
BIA
JR COTABAMBAS
JR 3 DE OCTUBRE
JR
MA
NA
PA
G
ON
OL
PR
PSJE ILUSIONES
JR
AV
O
CR
IST
OB
AL
DIE
GO
JR
VEN
EZU
ELA
E
UP
AL
AD
GU
DE
N
GE
PSJE N° 5
PSJE N° 6
CALLE
O
JR AZANGAR
RTE
DE DICIEMBRE
A
16
UGA
PSJE JARDINES
PSJE FLOR BLANCA
JR.
GAR
AZAN
JR JOSE
BE
LO
N
ET
JR
LOA
YZA
JES
US
JR
JR
AS
ARGUED
AV JOSE
BALTA
PO
NC
E
JU
LIO
JR
DEL
S
ISA
BR
VIR
JR. LLAVINI
N DARIO
RUBE
PSJE DALIAS
ANA
RIC
AME
PAN
AV
CA
AN
HU
DE
SR
JR
LUNA
PSJE
O
LAG
LOS HERALDOS
JR
ABA
N
. SIMO
CIR
CAR
SAN CARLOS
AV
PUN
JR AYACU
CU
EN
TAS
JR
GRAN UNIDAD
ESCOLAR
O
AL
JR
ALB
ER
TO
TO
M CASTILLA
TEDR
PUN
PUER
DEL
AV
A
ACA
TITIC
SOL
GRI
. EL
NA
ALE
DO
AV
TAC
LIMA
O
NCA
CERRA
IAL
PLUV
GUE
DESA
JR
JR
CA
JR.
AV
8249000 N
DEL
AV
UEHUA
TO
MAYO
CHOQ
PUER
JULI
LA
ISLA DEL DIABLO
UAL
RESID
R AGUA
EMISO
JR
VA
3811
ACA
TITIC
DE
UN
PORTEÑO
AV.
IA
ITAN
CAP PUERTO
DEL
JR MELGAR
LISEO
10
38
TORRE
S BELO
N
IDE
1°
RC
BARRIO
JR
CI
RESO
UGART
CO
3811
PROG
HU
PUERTO
KOS
KIOS
CER
VE
JR
CA
EGUA
UIPA
AV
DESA
L
TIT
O
GUE
FEDA
R ECHA
.B
JR
O
OL
VE
ILA
JR.
BO
CIP
RIA
NO
RA
EFA
TANE
JOS
COS
PLUVIA
E
VILLA ZUÑIGA
JULI
JR
AV
BARRIO
DESAGU
JR
VICTO
ESTADIO
E
CALLE PORFIRIO SUMIC
RRIL
L
TAD
ER
B
I
L
JR.
O
OMAY
MALC
IDA
OCA
JULI
S
INCA
RO
E ROME
TENIS
OS
CARL
SAN
UE
IAL
BARRIO
TRIUNFO
JR
LOS
DIQ
FERR
ILLA
PAMP
E
UNION
PLUV
RESO
BR
BARRIO
JR
JR
IA
S
INCA
LOS
RESIDUAL
GUE
PROG
TU
AGUA
DESA
AV
DE
3810.5
VELA
OC
IAL
PLUV
AL
UAL
RESID
RESIDU
AGUA
VELA
FLOR
4
8250000 N
GUE
AGUA
R
EMISO
JR
JR
UB
ALD
E
ISLA ESTEVES
38
10
DESA
A
MAN
UEL
11
38
EMISOR AGUA RESIDUAL
JR PASEO TURISTICO
ARC
JR LOS
BALCONES
5
381
0
381
ANTENA
DA
CALLE VILLA FATIMA
15
38
A
EMISOR
NIC
ELAR
PINE
E
SO
ALFON
JR
MOQU
AREQ
PSJE CHAVIN DE
HUANTAR
RE
I
JAN
MI
RU
O
ISC
NC
FRA
E
PSJ
SAN
GAR
RA
TEGUI
MARIA
PUCA
39
75
BASAD
A
TIN
E
PSJ
38
JR
JR.
JR.
AV AVIACION
JORGE
10
38
15
38
20
38
JR
E
PSJ
TA
CA
JC
JR
CAND
LA
JR
EL
CRUZ
VALCARC
SANTA
O
JR M RAIGADA
NI
ELI
APA
JR
VIRGE
JR
JR TEODOR
JR VENTILLA
3817
18
38
ARA
FLO
AV
RAF
AEL
AYR
ANG
JR PUCARA
SOL
JR SUCRE
JR JUAN
CHILUYO
JR CORONEL BORGOÑA
10
38
PLAYA
10
38
38
21
U
GRA
JR.
E
ARC
CISO
NAR
JR.
10
38
09
38
11
38
10
38
10
38
EDO
EL
E
O
PSJE
PLAZA
DE ARMAS
A
STU
DEU
JR
JR HUANC
I
ES
GN
LO
BO
ASTILLERO
E
ALC
AV
ILO
TORR
CAD
TRAL
CEN ARBULU
ILAVE
JR.
JR
1
381
2
381
15
38
0
381
2
381
3811
D.
ME IO
GIO AR
LE RIN
CO TE
VE
DE
COLEGIO
MEDICOS
3811
14
38
3813
ART
JR
AR
BOLIV
LAS
O
LA
RIOSO
GLO
LOS
CAR
N DE
SAN
JR
JR
BARRIO
VILLA PAXA
12 POSADA DEL
38
1
381
3813
S
BLO 0
ESTA 382
UG
SIMON
HUAY
ONAD
JUAN
AV
ERO
LA
COL
ATUN
JE
PS
A
JB
AV
ANDA
MALD
SAN
JR
RAMIS
JR
JR
RI
JR
CATA
TA
APA
AJS
HU
ZO
ÑA
MA
CUEV
FEBR
CO
RREZ
MARIATEGUI
JR JC
INCA
MER
CO
U
CUZ
GUTIE
DE
JR
S
MIA
ALO
I
STAN
SILLU
JR
ES
BL
RO
ACOSTA
RO
DOS
DE
ITO TA
RR
PA
CE
AJSA
HU
ASH
LES
ROB
JR MANUEL
PIZARRO
JR LUNA
JR
SI
NE
LOG
BO
ANC
O
PSJE LA MAR
DE JULIO
AV
JR FERMIN
JR.
E
IQU
NT
CO
AC
GRA
JR
OS
LEM
OMAYO
JR MALLC
AN
S
MIA
ALO
HU
DE
ARCE
JR
JR
TIA
CIO
HIRI
UMAC
TOR
O
LOS
CAR
AD
LIBERT
DE
CON
ISO
JR ARAPA
S
LLA
ANI
CAB
GA
JUNIO
9 DE
N
U
ACIO
EST
PER
FER
ENA
AV.
NARC
JR
N
ON
JR
JR
ON
UNI
ROSALES
JR LOS
XX
RTAD
LIBE
LAMPA
O
CAD
A
AVIST
BELL
MER
C.
PSJE
CO
ANA
HU
TIA
JR.
LAMPA
JR
PAS
JR LORETO
JR LAMBAYEQ
UE
JR
JR SIGLO
JR
LUN
A
ANTENA
L
ANO
A
TALAR
JR
INA
OFIC NAA
PRO
IOSO
GLOR
SAN
CES
MARIA AUXILIADORA
A
ILLAC
TIQU
FCO
IA
JR TARAPACA
GA
O
PIN
A
JULIO
PSJE
B OQUEND
JR CARLOS
PARQUE
PINO
EL
NU
MA
ALT
3810
39
UNA
DE
2.9
TONTA IEN
381
.5 PLA TAM
12
TRA
38 12
.5
38
11
SAN
EMISOR
JR
O GIRALDO
JR SANTIAG
PER
NI
JR 29
CHOC
JR
AV
JR
S
RO
CA
S
YA
AMA
E
PSJ
MA
VILLA MILITAR
JR DEZA
MAN
MOHO
N
EÑA
LAS
FLORA
AV
N
ACIO
EST
CC
U
FFC
PER
FER
ENA
RES
NDENC
A
JR
IA
JR INDEPE
LIC
HUA
JR
S/
8249000 N
DU
JR
R
JR LAMPA
PARDO
CACE
JR.
DE LA CAÑA
JR SEÑOR
LA
VE
JR LAS PALMAS
JR
JR JULIO GONZALES
IS
LU
CA
JR
JR
JE
PS
IGLESIA
MORMONES
AN
INE
AZOGU
HU
JR
EN
JR IQUITOS
BARRIO
AS
2 DE MAYO
AR
JR LOS ANDES
JR
JR PIURA
NIO
BARRIO
JOSE ANTONIO
ENCINAS
JR
R
JR
ZA
RU
MIL
LA
TO
CALLE COLORADO
CA
JR LOS VIENTOS
LLE
LAS
CA
RM
ELI
TAS
TA
ER
PU
BURGOS
CEP
VILMA FATIMA
JR
AN
-SU
TRO
ELEC
TA
PLAN
DE
28
JR
TELLO
NC
JR IQUITOS
AV
S/N
CEI
2 DE MAYO AREA
EDUCATIVA
BARRIO
28 DE JULIO
TEODO
MIRADO
PIURA
IPE
FEL
RIO
A
PSJE
A
ALIANZ
JC
DE
JR
N
SA
JE
PS
O CORNE
LVA
EDI
SA
RO
OL
RUBINA
CA
HER
AR
LA
DE
ALTO
AV
JO
JR
ANO
UIL
JR BELLAVISTA
JR
EN
CES
CRU
YET
IEL
AG
PR
JR MARIAN
STA MARIA
I
ST
MI
CA
N
BR
A
ALIANZA
DE LA
AV ALTO
JR
JR CARLOS
CEP
LAS CRUCES
TO
AL
ARE
NAS
JR
AV AVIACIO
GA
MARIA
JR
AS
ON
AZ
AM
EP
NUE
LAS
ANT
ON
IO
O
RIN
ME
TINGO
DE JULIO
JR 28
PSJE PERU
MILA
GRO
S
3819
38
21
INVERNADERO
3812
RE
O
IND
UNA
LOS
JR
0
395
NA
TOR
UC
JR
JR
AN
CE
JR
DE
3815
3820
20
38
3815
3813
3810.5
LOAB
EST
HU
JR
AZ
50
39
JR
3814
JR
AR
JR GAMARR
LAS CRUCES
00
40
CARRETERA A LA ISLA ESTEVES
PLANTA DE BOMBEO
381
8
3810
HU
HU
BARRIO
C° AZOGUINE
RO
3825
3815
RAL
JE
NZA
ALIA
JR
RIA
MA
GO
TIN
JR ALVARADO
00
40
RA
PS
LA
ARA
LOCAL
CERIA
CERVE
5
381
INCA
LA
LA
CH
YO
IA
CH
JR
JR OLAYA
PIZARRO
25
40
NU
JR
DE
NC
CAN
JR
IO
NAR
ENTE
QUIC
SES
9.5
380
I
OND
RAIM
CES
AV
JR
CAN
NCA
DE
ALU
DE
2
381 1
381
IFO
JULIO
PSJ
E
KU
GRIFO
50
40
GR
UN
2 DE
JR PALMERAS
JR OLLANTA
JR
JR VILLASOL
PSJE KALUYO
JR
ALTO
EN
JR
AND
75
40
O
HUA
JIMENEZ
AGR
COLEGIO
SAN JOSE
ALTO
IO
NAR
ENTE
QUIC
SES
JR
IVO
ALM
DE
GO
JR
EP
JR MARIA
L
TRIBUNA
MBRE
JR CHUPA
JR NUÑOA
ORT
DIE
JR
JR ALTO
DICIE
TOS
SAN
PO
ALTO
EN
CARM
JR
DE
J
IND
JR
JR
D
RTE
CAM
DEP
JR SANTUARIO
RTE
LU
ION
NO
INDOAMERICA
JR
ZA
IAN
AL
HUAJE
BRE
CA
TRO R
ULIA
O-J
CEN OLA
ON
A
PUN
ESC
ACI
GIC
REA
EST OLO
DE
FER
A
ERE
NTA IENTO MET
LINE
PLA TAM
TRA
CANO
RI
MA
TAR
JE
PS
BARRIO
VALLECITO
BELIS
ARIO
TA
NA
OCTU
3815
UNIVERSITARIA
IPSS-UNA
MA
LLO
CAY
ISLA FOROBA
ECO INN
URB
3 DE
CIUDAD
S
CIO
RCI
EJE
LOS
JR
E
MBR
SETIE
DE
28
JR
JR
LU
ZA
EL
MIGU
SAN
LA
DE
TO
AL
JR
16
APA
AL
TRIBUN
JE
SA
PA
MAN
ZAN
OS
AV
VILC
UGA
SA
BARRIO
O
JR ALTO
JR
A
RO
LAC
DR
3900
39
25
3950
C° MACHALLATA
S
NO
UA
IRIH
CH
JR
NT
NVA
AN
AYOR
SOTOM
JR CHIMU
FICO
PACI
CE
LOZA DEPORTIVA
EL ROSARIO
CU
RO
PJE
ZA
AN
ALI
L
DE
O
ALT
AV
VEGA
IQUE
ENR
DEL
S
ELE
ANG
PED
CA
ES
HERO
LOS
SALON COMUNAL
CIR
C
JR
AV
387
5
R
SU
HOTEL
COPACABANA
JR
JR
LE
JR
AV
PA
AL
IAN
ZA
NZA
ALIA
LA
INAS
ENC
YO
8250000 N
BARRIO
DE
SO
AMA
AS
ROC
LAS
DE
L
PEREZ
LA
YAN
ROSARIO
AL
TO
TES
CERVAN
DE
CILA
JR
TU
COPACABANA
JR
JR BERLIN
URB
PSJE GLADIOLOS
T
IS
DAMASCO
CALLE
PSJE VENTILLA
CAMAL
PSJE ESPERANZA
ISTA
LAV
BEL
GAR
JR
ALE
GR
E
AMA
ZAF
IRO
JR
JR
JR
JR
ALTO
MACHADO
CATARI
PAN
JR ISLAY
3820
GAL
SABO
E
LL
CA
JUAN
JR
JR ANTONIO
JR TUPAC
CA
LLE
SE
LVA
AV
JR LATINOAMERICA
PERAL
URB VILLA
BA
BI
LO
NIA
A
JOSE
JR
JR MIGUEL
ZEVILLA
NO
URB QUINTANIL
LA
AV UNIVERSIDAD
PARQUE
ICON
T PACIFICO
LO
MU
RO
DO
MAÑA
ZO
S
3850
CALLE
PS
JE
MAR
MBRE
JR
JR 14DE
SETIEMBRE
CERRO
MAGN
OLIAS
AV RETAMAS
INGAR
IGLESIA
NES
MORMO
AS
ER
ND
DIA
Z
DIA
LAS
LA
VILA
ES
JR
DE
DICIE
STO
AGO
JR MACHA
JR
POLO
DE
JOSE
DE
MAYO
ANDR
QUE
DOR
N° 275
LLAV
INI
VER
JR
VILA
ARI
LIMB
09
CACI
JR,
JR CRISTO REY
AV
URETA
JR SANTA TERESA
JR MARCO
LEO
N
9
SEÑOR DE HUANCA
DE
JR EGIPTO
CIE
ZA
LTA
BA
SE
JO
S
NTE
ORIE
PSJE
DE
JR
SAN
CA
PITOMETRICA
AV. UNIVERSIDAD
DE LA
ALIANZA
DOS
NIC
OLA
S
VALDIZAN
NIDAD
JR
SE
JO
JR
40
75
RATER
AV
JR ELOY
LTA
BA
DEL
CONF
JR.
BARRIO
VIRGEN
JR. EMILIO
AV. ALTO
4 DE NOVIEMBRE
SAN MARCOS
JR.
PA
ESTACION
SANCHEZ CERRO
DE
O CUTI
ECUA
CEIUA
O
MEDI
JR.LUIS
ON
KA
JAI
PABL
JR.
50
40
AV
AG
ES
ME
RA
LD
A
JR
RAZ
CO US
JR JES
TEO
MA
TO
Y
AGUS BOND
PJE
AR
SALAZ
PUNO
BARRIO
I-UNA
RE
CE
NT
E
FC
O
CALLE 18
CALLE 19
JR.
A ALTO HUASCAR
INSTITUTO
DE MENORES
JESUS OBRERO
ALTO HUASCAR
APROV
JR
PS
JE
JR
ORIE
NTE
AYA
LA
ES
PE
RA
NZ
A
BARRIO
JR
LAU
RE
LES
JAI
ME
MED
IO
CALLE 17
URB VILLA
FLORIDA
JR
JR
JR
4025
JR BOLIVIA
JR LLAVIN
I
LIBER
ACION
20
E
LL
CA
PLATAFORMA
DEPORTIVA
L
RA
NT
CE
N° 7
.
AV
AV
JR.
PUNO
JR PALOMANI
JR CHAVIN
JR
AV N° 6
ALTO
IA
OMB
COL
CALLE N° 13
PSJE
PEDRO
JR SAN
PSJE AMAUTA
27 DE JUNIO
8251000 N
AV LA CULTURA
CALLE 16
3850
MAR
AV. N° 3
ELO
AV. N° 4
VALD
AV N° 1
M
AV N° 2
BARRIO
ALTO LLAVINI
AHA
BARRIO
EL MIRADOR
MA
ABR
RO
JR
.
JE
PS
N
VALDIZA
URBANA
CAMPO
DEPORTIVO
JR EMILO
RADIO NACIONAL
3875
UNI
COM
JR
CA
CALLE N° 12
HABILITACION
PLANTA DE
TRANSMISION
ESTADIO YANAMAYO
NA
STIA
CRI
DAD
JULIA
A A
CALLE N° 9
CALLE N°
11
SAN
ETER
HABILITACION
URBANA
SAN FRANCISC
O DE ASIS
JR LOS ANGELES
AV N° 5
JR
CARR
C R A S
YANAMAYO
39
00
O
ENZ
LOR
JR
GSPublisherVersion 0.0.100.100
CHULLUNI
3900
4000
D
ERTA
JR. LIB
3925
A
IAC
JUL
A
ERA
AC
AVI
JR
CAR
AV LA CULTURA
BARRIO
SAN PEDRO
C° PUCARA
ION
CALLE 10
8251000 N
PLANO DE LOCALIZACIÒN
TUNEL LLAVINI
395000 E
O
394000 E
PEDR
393000 E
SAN
392000 E
391000 E
390000 E
389000 E
JR
ESTARES DEL SONIDO...............................
E-..
AMBIENTES CERRADOS..........................
A-..
PARQUES..........................
P-..
EDIFICIOS COLINDANTES..........................
PROYECTO DE TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE ARQUITECTO:
"LA LIBERTAD CREATIVA DE LA MUSICA EN EL
DISEÑO: LUGAR DEL FOLKLORE PUNO"
UBICACIÓN
DISTRITO
: PUNO
: PUNO
PROVINCIA
: PUNO
DEPARTAMENTO : PUNO
VEGETACIÒN SEMBRADA..............
CALLES Y VIAS CON CURVAS DE NIVEL............
AREA VERDE............................
ZONA ROCOSA.......................................
LUGAR
PRESENTADO POR :
BACH ARQ. JORGE ANDRES QUINTANILLA CARI
LAMINA:
PLANIMETRIA GENERAL
GRASS............................
PISOS EMPEDRADOS............................
PISO CEMENTO PULIDO.......................................
GRASS............................
: CERRITO DE HUAJSAPATA
FECHA : OCTUBRE DEL 2017
LAMINA N°:
ESCALA :1/250
PG-01
Descargar