Subido por Patricio Alberto Briceño Morgado

Pauta EPSA creole-2018

Anuncio
Gid Risk Sosyal
Evalyasyon Sikosoyal abreje (EPsA)
Non ou
konbyen tan gwosès nan
moman enskripsyon an
Dat nesans fanm ansent lan
jou
wma
ane
semèn/ jou (yo)
Dat antre nan kontwòl
jou
wma
wi
ane
Dat kontwòl 3èm trimès
jou
wma
non
1. Antre nan kontwòl gwosès anvan 20 semèn
2. Nivo lekòl pi ba pase sizyèm ane
3. laj pi ba ke 17 lane
ENSKRIPSYON
4. Konfli ak matènite
Ou te panse nan yon moman entèwomp gwosès la?
Ou ta prefere pat ansent?
Make wi, si'w reponn pozitivman a youn oubyen tou de kesyon yo
5. Apwi familial ensifizan
Ou santi ke'w pa gen tout apwi ke ou ta bezwen de patnè ou a/ oubyen
fanmi ou depi lè ou ansent lan?
Make wi, si ou santi ke ou jwen apwi nesesè
6. Sentòm depresif yo
a. Ou konn santi ou tris, deprime oswa pesimis prèske chak jou yo?
b. Ou konn santi kee'w pa jwi oubyen pèdi enterè pou de aktivite ke lontan
ki te agreyab oswa enteresan pou ou?
Make wi, si youn oubyen plizyè repons nan yo afimatif
7. Izaj oswa abi sibstans
Ou konsome kèk nan sibstans sa yo pandan dènye mwa a?
a. Sigarèt
b. Byè, diven, bwason ki fò oubyen bwason ak lòt alkòl
c. Marigwana, kokayin, baz koka, anfetamin oubyen lòt dwòg
d. Trankilizan san resèt medikal
Make wi, si ou te konsome kèk nan sistans sa yo oubyen souliye sa yo
ke ou te itilize pandan dènye semèn nan. Anrejistre kantite ke ou te
konsome nan liy ki nan chak opsyon yo
8. Vyolans sèks
a. Patnè ou, ex ou oswa lòt nèg konn ensilte'w, imilye'w oubyen menase'w?
Li konn di'w ke'w pat dwe ansent? Li kontwole ak ki moun ou pale oubyen
lajan ou depanse? (vyolans sikolojik)
wi
non
3ÈM TRIMÈS
wi
non
ane
Descargar