rúbrica presentacions

Anuncio
Criteris d’avaluació de presentacions
AE
Contingut de Ben explicat i
les respostes redactat
AN
AS
La majoria de
Ha respost però no
respostes estan ben aprofundeix en la
desenvolupades.
qüestió.
Presentat
Tot ben documentat correctament però
amb algun tipus de
Presentació amb captures ii
lletra canviat o no
bona qualitat.
ben ubicat
Coherents i ben
Coherents amb el
tema però alguna
Fotografies centrades o
ubicades
mal ubicada
Molt ben explicat ,
Ben explicat amb el
Vocabulari i
sense faltes i amb el seu llenguatge amb
redacció
seu propi llenguatge algunes faltes.
NA
No ha realitzat les
qüestions o no ha
elaborat les
respostes.
Mal presentat,
Presentat amb errors
sense ordre, tipus
de visualització
de lletres
Coherent però mal
ubicades
No són coherents
amb l'apartat
Explicat però amb
faltes i no utilitza el
vocabulari adequat
No realitzat o no
està ben explicat.
Descargar