Subido por lois.saura

Dip. Bizkaia 2013

Anuncio
1.
ESPAINIAKO KONSTITUZIOKO 137. ARTIKULUAREN ARABERA, NOLA ANTOLATZEN
DA ESTATUAREN LURRALDEA?
a)
b)
c)
d)
Eratuko diren udalerri, probintzia, eskualde eta autonomia erkidegoetan.
Eratuko diren udalerri, probintzia, eta autonomia erkidegoetan.
Eratuko diren udalerri eta autonomia erkidegoetan bakarrik.
Eratuko diren udalerri, probintzia, irletako kabildo eta autonomia
erkidegoetan.
2.
ESPAINIAKO KONSTITUZIOKO 140.
AUKERATUKO DITUZTE ZINEGOTZIAK:
a)
Udalerriko auzokoek, sufragio unibertsal, berdin, libre, zeharkako eta
isilpekoaren bidez, Legeak ezarritako moduan.
Udalerriko auzokoek, sufragio murriztu, berdin, libre, zeharkako eta
isilpekoaren bidez, Legeak ezarritako moduan.
Udalerriko auzokoek, sufragio unibertsal, berdin, libre, zuzen eta isilpekoaren
bidez, Legeak ezarritako moduan.
Udalerriko auzokoek, sufragio murriztu, berdin, libre, zeharkako eta
isilpekoaren bidez, beren autonomia erkidegoaren Legeak ezarritako
moduan.
b)
c)
d)
ARTIKULUAREN
ARABERA,
NORTZUEK
3.
ESPAINIAKO KONSTITUZIOKO 147. ARTIKULUAREN ARABERA, AUTONOMIA
ESTATUTUEK HAUEK JASO BEHAR DITUZTE:
a)
Bakarrik, erkideagoaren izena eta beraren erakunde autonomoen izena,
antolaketa eta egoitza.
Bakarrik, erkideagoaren izena, beraren erakunde autonomoen izena,
antolaketa eta egoitza eta lurraldearen mugak.
Erkidegoaren izena, lurraldearen mugak, erakunde autonomoen izena,
antolaketa eta egoitza, Konstituzioak ezarritako markoaren barruan
bereganatutako eskumenak eta eskumen horiei dagozkien zerbitzuak
eskualdatzeko oinarriak.
Erkidegoaren izena, lurraldearen mugak, erakunde autonomoen izena,
antolaketa eta egoitza, Konstituzioak ezarritako markoaren barruan
bereganatutako eskumenak, eskumen horiei dagozkien zerbitzuak
eskualdatzeko oinarriak eta, gainera, eskumen berriak bereganatu ahal
izateko klausula bat.
b)
c)
d)
1
4.
ESPAINIAKO KONSTITUZIOKO 154. ARTIKULUAREN ARABERA, NORI DAGOKIO
ESTATUAK AUTONOMIA ERKIDEGOAREN LURRALDEAN DUEN ADMINISTRAZIOA
ZUZENTZEA ETA, HALA DENEAN, ERKIDEGOAREN ADMINISTRAZIOAREKIN
KOORDINATZEA?
a)
b)
c)
d)
Gobernuak izendatutako ordezkari bati.
Autonomia erkidegoko presidenteari.
Gorte Nagusiek Gobernuaren proposamenez izendatutako ordezkari bati.
Autonomia erkidegoko presidenteak izendatutako ordezkari bati.
5.
EAE-KO AUTONOMIA ESTATUTUKO 27. ARTIKULUAREN ARABERA, BILEREN OHIKO
EPEALDIAREN GUTXIENEKO IRAUPENA URTEAN…
a)
b)
c)
d)
zortzi hilabetekoa izango da.
zazpi hilabetekoa izango da.
sei hilabetekoa izango da.
Aurreko erantzunak ez dira zuzenak.
6.
EAE-KO AUTONOMIA ESTATUTUKO 31. ARTIKULUAREN
JAURLARITZA BERTAN BEHERA GELDITUKO DA…
a)
Legebiltzarrerako hauteskundeak egin ondoren eta Legebiltzarraren babesa
galduz gero, bakarrik.
Legebiltzarrerako hauteskundeak egin ondoren eta lehendakariak kargua
uzten badu, bakarrik.
Legebiltzarrerako hauteskundeak egin ondoren, Legebiltzarraren babesa
galduz gero edota lehendakariak kargua utzi nahiz hiltzen bada.
Aurreko erantzunak ez dira zuzenak.
b)
c)
d)
ARABERA,
7.
EAE-KO AUTONOMIA ESTATUTUKO 34. ARTIKULUAREN ARABERA,
IZENDATUKO DU EAE-KO AUZITEGI NAGUSIKO PRESIDENTEA?
a)
b)
c)
d)
Lehendakariak.
Gobernuko presidenteak.
Justizia ministroak.
Erregeak.
EUSKO
NORK
2
8.
a)
b)
c)
d)
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAK ESTATUARI EGINGO DION EKARPENA
GUTIZKO KUPO BAT IZANGO DA, LURRALDE BAKOITZARI DAGOKIONAZ
OSATUTAKOA, …
Autonomia Erkidegoak bereganatu gabeko Estatuaren betebehar
guztietarako ekarpen gisa.
Autonomia Erkidegoak bereganatzen dituen Estatuaren betebehar
guztietarako ekarpen gisa.
Estatuak bereganatzen dituen Autonomia Erkidegoaren betebehar
guztietarako ekarpen gisa.
Estatuak bereganatu gabeko Autonomia Erkidegoaren betebehar
guztietarako ekarpen gisa.
9.
EKONOMI ITUNAREN ARABERA, NOLAKO ESKUMENAK DIRA ZERGA BEREZIEN ETA
BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGAREN BARRUAN, INPORTAZIO-ESKUBIDEAK
ETA INPORTAZIO-KARGAK ARAUTZEA, KUDEATZEA, IKUSKATZEA, BERRIKUSTEA
ETA BILTZEA:
a)
b)
c)
d)
Estatuarenak bakarrik diren eskumenak.
Euskal Autonomia Erkidegoarenak bakarrik diren eskumenak.
Foru aldundienak bakarrik diren eskumenak.
Foru aldundien betearazpen-eskumenak.
10.
AUTONOMIA
ERKIDEGOKO
ERAKUNDE
ERKIDEEN
ETA
LURRALDE
HISTORIKOETAKO FORU ORGANOEN ARTEKO HARREMANEI BURUZKO
AZAROAREN 25eko 27/1983 LEGEAREN 6. ARTIKULUAREN ARABERA, NORI
DAGOKIO LEGE MAILAKO ARAUAK EMATEKO AHALMENA?
a)
b)
c)
d)
Foru aldundiei.
batzar nagusiei.
Eusko Jaurlaritzari.
Eusko Legebiltzarrari.
11.
AUTONOMIA
ERKIDEGOKO
ERAKUNDE
ERKIDEEN
ETA
LURRALDE
HISTORIKOETAKO FORU ORGANOEN ARTEKO HARREMANEI BURUZKO
AZAROAREN 25eko 27/1983 LEGEAREN 7. ARTIKULUAREN ARABERA, LURRALDE
HISTORIKOA GAINDITZEN EZ DUTEN UDAL ETA UDALAZ GAINDIKO MUGAKETEN
ARLOAN, ZER DAGOKIO LURRALDE HISTORIKOEI
a)
b)
c)
d)
Udal eta udalaz gaindiko araudia garatzea.
Erakunde erkideen legeria betearaztea.
Ahalmen esklusiboa.
Erakunde erkideek emandako arauak garatzea eta betearaztea.
3
12.
AUTONOMIA
ERKIDEGOKO
ERAKUNDE
ERKIDEEN
ETA
LURRALDE
HISTORIKOETAKO FORU ORGANOEN ARTEKO HARREMANEI BURUZKO
AZAROAREN 25eko 27/1983 LEGEAREN 7. ARTIKULUAREN ARABERA, NATUR
GUNE BABESTUEN ADMINISTRAZIOAREN ARLOAN, ZER DAGOKIE LURRALDE
HISTORIKOEI?
a)
b)
c)
d)
Erakunde erkideek emandako arauak garatzea eta betearaztea.
Beren lurraldearen barruan, erakunde erkideen legeria betearaztea.
Estatuaren arauak garatzea eta erregelamendu-xedapenak betearaztea.
Eskumen esklusiboa.
13.
AUTONOMIA
ERKIDEGOKO
ERAKUNDE
ERKIDEEN
ETA
LURRALDE
HISTORIKOETAKO FORU ORGANOEN ARTEKO HARREMANEI BURUZKO
AZAROAREN 25eko 27/1983 LEGEAREN 8. ARTIKULUAREN ARABERA, LURRALDE
HISTORIKOENAK BAKARRIK DIREN ARLOETAN, HURRENGO AHALMENAK
DAGOZKIE LURRALDE HISTORIKOEI:
a)
Arau-, erregelamendu- eta administrazio-ahalmenak, eta azken horren
barruan, ikuskatzeko ahalmena eta berrikustekoa administrazio-bidean.
Administrazio-ahalmena, eta horren barruan, ikuskatzeko ahalmena eta
berrikustekoa administrazio-bidean, bakarrik.
Arau- eta erregelamendu-ahalmenak, bakarrik.
Aurreko erantzunak ez dira zuzenak.
b)
c)
d)
14.
HERRI ADMINISTRAZIOEN ARAUBIDE JURIDIKOAREN ETA ADMINISTRAZIO
PROZEDURA ERKIDEAREN AZAROAREN 26KO 30/1992 LEGEKO 107.
ARTIKULUAREN ARABERA (4/1999 LEGEAK EMANDAKO IDAZKETAN),
ADMINISTRAZIO ERREKURTSOEI BURUZKO HURRENGO BAIEZTAPENEN ARTEAN,
ZEIN EZ DA ZUZENA?
a)
Administrazio-xedapen
orokorren
aurka,
errekurtsoak
jar
daitezke
administrazio-bidean.
Gora jotzeko errekurtsoa administrazio-bidea amaitzen ez duten egintzen
aurka jartzen da.
Izapide-egintzen aurka errekurtsoa jar daiteke, defentsa-gabezia sortzen
badute.
Aukerako berraztertzeko errekurtsoa administrazio-bidea amaitzen duten
egintzen aurka jartzen da.
b)
c)
d)
4
15.
HERRI ADMINISTRAZIOEN ARAUBIDE JURIDIKOAREN ETA ADMINISTRAZIO
PROZEDURA ERKIDEAREN AZAROAREN 26KO 30/1992 LEGEKO 115.
ARTIKULUAREN ARABERA, ZEIN DA GORA JOTZEKO ERREKURTSOAREN EBAZPENA
EMATEKO ETA JAKINARAZTEKO GEHIENEZKO EPEA?
a)
b)
c)
d)
Hilabetea.
30 egun.
2 hilabete.
3 hilabete.
16.
SEGÚN EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY HERRI ADMINISTRAZIOEN ARAUBIDE
JURIDIKOAREN ETA ADMINISTRAZIO PROZEDURA ERKIDEAREN AZAROAREN 26KO
30/1992 LEGEKO 117. ARTIKULUAREN ARABERA, ZEIN DA AUKERAKO
BERRAZTERTZEKO ERREKURTSOAREN EBAZPENA EMATEKO ETA JAKINARAZTEKO
GEHIENEZKO EPEA?
a)
b)
c)
d)
Hilabetea.
2 hilabete.
3 hilabete.
Aurreko erantzunak ez dira zuzenak.
17.
ADMINISTRAZIO-EGITZAREN OSAGAI OBJEKTIBOAZ HITZ EGITEN DUGUNEAN,
ZERTAZ ARI GARA?
a)
b)
c)
d)
Egintza ematen duen subjektuaz.
Egintzaren edukiaz.
Egintzaren kausaz.
Egintzaren formaz.
18.
EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATZEKO OINARRIZKO 10/1982 LEGEKO 10.
ARTIKULUAREN ARABERA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LURRALDE, UDAL,
BIZTANLE-GUNE, GEOGRAFIA-GORABEHERA, HIRI-BIDE ETA, ORO HAR,
TOPONIMO GUZTIEN IZEN OFIZIALEI BURUZKO GATAZKARIK PIZTUKO BALITZ TOKIERAKUNDEEN ETA EUSKO JAURLARITZAREN ARTEAN, NORI DAGOKIO GATAZKA
EBAZTEA?
a)
b)
c)
EAEko Bitartekaritza Batzordeari, Euskaltzaindiari galdetu ondoren.
Eusko Jaurlaritzari, inori galdetu gabe.
Foru aldundi interesatuei, Euskara Babesteko Erakunde Ofizialari galdetu
ondoren.
Eusko Jaurlaritzari, Euskaltzaindiari galdetu ondoren.
d)
5
19.
BIZKAIKO
LURRALDE
HISTORIKOKO
FORU
ERAKUNDEEN
HAUTAPEN,
ANTOLAKETA, ARAUBIDE ETA FUNTZIONAMENDUARI BURUZKO 3/1987 FORU
ARAUKO 12. ARTIKULUAREN ARABERA, NORTZUEK OSATZEN DUTE BIZKAIKO
FORU ALDUNDIA?
a)
Ahaldun Nagusiak eta Batzar Nagusiek hautatutako zenbait foru diputatuk
(gehienez hamar).
Ahaldun Nagusiak eta sufragio unibertsal, libre, zuzen, isilpeko eta
proportzionalaren bidez hautatutako zenbait foru diputatuk (gehienez
hamar).
Ahaldun Nagusiak eta foru diputatuek (horietako bat idazkari arituko da).
Foru diputatuak, gehienez, hamar izango dira, eta Batzar Nagusietako
ahaldunak izan behar dira.
Ahaldun Nagusiak eta zenbait foru diputatuk (gehienez hamar).
b)
c)
d)
20.
BIZKAIKO
LURRALDE
HISTORIKOKO
FORU
ERAKUNDEEN
HAUTAPEN,
ANTOLAKETA, ARAUBIDE ETA FUNTZIONAMENDUARI BURUZKO 3/1987 FORU
ARAUKO 26. ARTIKULUAREN ARABERA, NORI DAGOKIO FORU ARAUAK ETA FORU
DEKRETU ARAUEMAILEAK EMATEA ETA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALEAN
ARGITARA DAITEZELA AGINTZEA?
a)
b)
c)
d)
Batzar Nagusietako idazkariari.
Ahaldun Nagusiari.
Dagokion arloko foru diputatuari.
Bizkaiko Foru Aldundiak idazkari izendatutako foru diputatua.
21.
BIZITZA-KALITATEAREN ARLOAN, EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO AUKERA
BERDINTASUNERAKO FORU PLANEKO HELBURUETAKO BAT DA…
a)
b)
c)
Genero-ikuspegia sartzea informazioa jasotze-, lantze- eta hedatze-faseetan.
Emakumeek baliabide publiko eta pribatuak eskuratzeko aukera hobetzea.
Etxeko lanen arloan, emakumeen eta gizonenen arteko elkarrardura garatzen
laguntzea.
Emakumeen elkarteak sustatzea.
d)
6
22.
EMAKUME ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO 4/2005 LEGEKO 3. ARTIKULUAREN
ARABERA, HAUEN ARTEAN ZEIN DA EMAKUME ETA GIZONEN BERDINTASUNAREN
ARLOAN EUSKAL HERRI-AGINTEEN JARDUKETA GIDATU ETA BIDERATUKO DUTEN
PRINTZIPIO OROKORRETAKO BAT?
a)
b)
c)
Emakumeak komunikabide sozialetan agertzea sustatzea.
Emakumeen parte-hartzea sustatzea hautatze-prozesuetan.
Erakundeen arteko lankidetza, emakumeak zuzendaritza-lanpostuetara
heltzeko.
Ekintza positiboa.
d)
23.
EUSKAL FUNTZIO PUBLIKOAREN UZTAILAREN 6KO 6/89 LEGEKO 79.
ARTIKULUAREN ARABERA, HURRENGOETATIK ZEIN EZ DA LANDARI OSAGARRIA?
a)
b)
c)
d)
Aparteko zerbitzuen ondoriozko haborokina.
Berariazko osagarria.
Aparteko ordainsariak.
Emankortasun-osagarria.
24.
EUSKAL FUNTZIO PUBLIKOAREN UZTAILAREN 6KO 6/1989 LEGEAREN 71.
ARTIKULUAREN ARABERA, NORBERE GAUZETARAKO BAIMENA…
a)
d)
Ordaindua izango da, Administrazioaren interesagatik eman bada, eta
horren iraupena, guztira, ezin da izan bi hilabetekoa baino luzeagoa hiru
urtean.
Ez du inolako ordainketarik izango. Baimen hau emateko, kontuan hartuko
dira zerbitzuaren beharrizanak, eta bere iraupena, guztira, ezin da izan hiru
hilabete baino luzeagoa, bi urtean.
Ez du inolako ordainketarik izango. Baimen hau emateko, kontuan hartuko
dira zerbitzuaren beharrizanak, eta bere iraupena, guztira, ezin da izan bi
hilabete baino luzeagoa, hiru urtean.
Aurreko erantzunak ez dira zuzenak.
25.
ZEIN UDALERRITAN DAGO GASTERAN MENDIAREN TONTORRA?
a)
b)
c)
d)
Gueñes.
Balmaseda.
Alonsotegi.
Galdames.
b)
c)
7
26.
HAUETAKO ZEIN ERANTZUNEK DAUZKA ZIORTZA-BOLIBARREKIN MUGA EGITEN
DUTEN BOST UDALERRI?
a)
b)
c)
d)
Aulesti – Amoroto – Mallabia – Markima/Xemein-Etxebarria.
Markina/Xemein – Aulesti – Berriz – Etxebarria - Mendata.
Munitibar – Berriz – Mallabia – Aulesti – Markina/Xemein.
Mallabia – Mendata – Munitibar – Markina/Xemein - Berriz.
27.
ONDOREN AIPATZEN DIREN TRENBIDE-LINEEN ARTEAN, ZEINEK EGITEN DITU
KILOMETRO GEHIEN BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAN?
a)
b)
c)
d)
Bilbo - Miranda.
Bilbo – Donostia.
Bilbo - Santander.
Bilbo - Leon.
28.
ZEIN UDALERRITAN DAGO ILLUNTZARREKO TONTORRA?
a)
b)
c)
d)
Elantxobe.
Nabarniz.
Ibarrangelua.
Markina-Xemein.
29.
IBAI HAUEN ARTEAN, ZEINEK ISURTZEN DITU URAK ASKABEITI ERREKARA?
a)
b)
c)
d)
Oka ibaiak
Asua ibaiak
Butroe ibaiak
Barbadun ibaiak
30.
HAUEN ARTEAN, ZEINETAN DAUDE ARTIBAI IBAIAREN LAU IBAIADAR
a)
b)
c)
d)
Urko – Urgitxi – Ziortza - Arrierreka.
Urgitxi – Ziortza – Urko – Amaioa.
Amaioa - Gorozika - Urko - Arrierreka.
Gorozika - Amaioa - Igotz - Urko.
8
31.
ONDOREN AZALTZEN DIREN UDALERRIEN ARTEAN, ZEINEK EZ DU MUGARIK
EGITEN NABARNIZKO UDALERRIAREKIN?
a)
b)
c)
d)
Aulestiak.
Munitibarrek.
Mendatak.
Arratzuk.
32.
ONDOREN AIPATZEN DIREN MENDIETATIK, ZEIN DA GARAIENA?
a)
b)
c)
d)
Oiz.
Ganekogorta.
Mugarra.
Bizkargi.
33.
ZENBAT KILOMETROKO LUZERA DAUKA BIZKAIKO KOSTALDEAK?
a)
b)
c)
d)
70 km baino gutxiago.
100 eta 120 kilometro bitartean.
85 eta 95 kilometro bitartean.
125 kilometro baino gutxiago.
34.
ZEIN UDALERRITAN DAGO TRAÑAPADURA INDUSTRIALDEA?
a)
b)
c)
d)
Zamudion.
Gueñesen.
Basaurin.
Abadiñon.
35.
HURRENGO OSAGARRIEN ARTEAN, ZEIN EZ ZAIE GEHITZEN MOTOR-OLIOEI,
HORIEN EZAUGARRIAK HOBETZEKO?
a)
b)
c)
d)
Fluidotasun-indizea hobetzen duen gehigarria.
Sufrearen aurkako gehigarria.
Gehigarri dispersatzailea.
Azidoaren aurkako gehigarria.
9
36.
HURRENGO PIEZEN ARTEAN, ZEIN EZ DAGO IBILGAILU ASTUN BATEN ABIATZEMOTORREAN?
a)
b)
c)
d)
Balazta-diskoa.
Arrasteko eraztuna.
Pizteko zubia.
Bulkaden sorgailua.
37.
HURRENGOEN ARTEAN, ZEIN DA BAJA-HORNIGAILUA?
a)
b)
Motorra martxan mantentzen duena, azeleratu gabe.
Karburagailuko gailu bat, motorra azeleratzen denean gasolina gehiago
kontsumitzea saihesten duena.
Karburagailuko gailu bat, zakar azeleratzen denean soberan geratzen den
gasolina batzen duena.
Motorraren erregimena azelerazio progresibora erregulatzen duen gailua.
c)
d)
38.
HURRENGO PIEZEN ARTEAN, ZEIN EZ DAGO ELIKATZE MEKANIKOKO MINTZEZKO
PONPA BATEAN?
a)
b)
c)
d)
Irteera-balbula.
Sarrera-balbula.
Ihes-malgukia.
Eragite-palanka.
39.
HURRENGO PIEZEN ARTEAN, ZEIN EZ DAGO INJEKZIO ELEKTRONIKO EZJARRAITUKO SISTEMA (PUNTU ANITZEKOA) BATEAN?
a)
b)
c)
d)
Dardara-motelgailua.
Emari-induktorea.
Elektroponparen errelea.
Erralentia erregulatzen duen torlojua.
40.
IBILIGAILU BATEN TRANSMISIO SISTEMAN, ZER EGITEN DU MEKANISMO KONIKODIFERENTZIALAK?
a)
Mugimendu birakari zeharkakoa mugimendu
du, motorraren biraketak biderkatuz.
Mugimendu birakari zeharkakoa mugimendu
du, motorraren biraketak desbiderkatuz.
Mugimendu birakari luzetarakoa mugimendu
du, motorraren biraketak biderkatuz.
Mugimendu birakari luzetarakoa mugimendu
du, motorraren biraketak desbiderkatuz.
b)
c)
d)
birakari luzetarakoa bihurtzen
birakari luzetarakoa bihurtzen
birakari zeharkakoa bihurtzen
birakari zeharkakoa bihurtzen
10
41.
4 ZILINDRO LERROAN ETA 1-3-4-2 PIZTE-HURRENKERA DUEN MOTOR BATEAN, 1
ZILINDROA EZTANDAN DAGOENEAN, 3. ZILINDROA:
a)
b)
c)
d)
eztandan dago.
konpresioan dago.
Ihes-fasean dago.
onartze-fasean dago.
42.
KARBURAGAILU BIDEZKO ELIKATZEA ETA HOTZEAN ABIATZEKO GAILUA DITUEN
SISTEMAN, ZELAN UZTEN DA ESTUGAILUKO TXIMELETA
(MARIPOSA DEL
ESTRANGULADOR) MOTORRA HOTZ DAGOELA ABIATZEN DENEAN
a)
b)
c)
d)
Erdi irekita.
Irekita.
Itxita.
Estugailuak ez dauka tximeletarik.
43.
AUKERATU ITZAZU BI BIDEKO KATALIZATZAILEAK DESAGERRARAZTEN DITUEN BI
OSAGAI:
a)
b)
c)
d)
Hidrokarburoak eta nitrogeno-oxidoak.
Nitrogeno-oxidoak eta karbono-monoxidoak.
Nitrogeno-oxidoak eta ur-lurruna
Karbono-monoxidoak eta hidrokarburoak.
44.
GURPIL BATEN ALDE BATEAN INPRIMATUTAKO Q HIZKIAK ADIERAZTEN DU GURPIL
HORREK JASATEN DUEN GEHIENEZKO SEGURTASUN-ABIADURA ONDOKOA DELA:
a)
b)
c)
d)
120 km/h.
160 km/h.
180 km/h.
200 km/h.
45.
PONPA ZENTRIFUGOETAN, OSAGAI BATZUEK PRESIO ETA EMARI EGOKIAK
EMATEN DIZKIETE FLUIDOEI. AUKERATU EZAZU, PONPAREN PIEZA IZANDA,
ERRODETEAREN IRTEERA-ABIADURA MURRIZTEN DUEN ETA, ONDORIOZ,
ABIADURA HORI PRESIO-ENERGIA BIHURTZEN DUEN OSAGAIA:
a)
b)
c)
d)
Erradiala.
Difusorea.
Kiribildura.
Alabeak.
11
46.
SUHILTZAILEEN IBILGAILU BATEAN, IRTEN AURRETIK URA MINTZ-DEPOSITU BIDEZ
NAHASTEN DUEN SISTEMAK, HAINBAT ELEMENTU DITU. NOLA DEITZEN DA URA
PONPATIK HARTU, ETA, APAR-HAUTSA BOTATZEKO BALBULA BATEN BITARTEZ,
MINTZ-DEPOSITURA DARAMAN ELEMENTUA?
a)
b)
c)
d)
Hiru bidetako balbula-selektorea.
Irten aurreko nahasketa hautatzen duen balbula.
Presio diferentziala duen balbula.
Deposituko mintz-balbula.
47.
HONAKO BAIEZTAPEN HAUETATIK, ZEIN DA ZUZENA?
a)
Presio dinamikoa sortzeko, presioa egin behar da azalera baten gainean;
horixe da presio estatikoarekin gertatzen dena, fluidoa mugimenduan
mantentzeko kontsumitzen den indarra da eta.
Presio estatikoaren altueraren eta altura geometrikoaren batura konstante
mantentzen dira, jarraitutasunaren ekuazioak adierazten duen bezala.
Instalazio bateko elementu osagarrien ondorioz gertatutako igoerak kontuan
hartzeko, dekrementatutako instalazioaren luzeraren balio zehatz bat hartzen
da, instalazioan dagoen elementu kopuruaren arabera.
Ponpa zentrifugoak dira gomendagarrienak emari moderatuak lekuz
aldatzeko
eta
altuera
nabarmenetarako.
Horregatik
dute
H/Q
(altuera/emaria) harreman altua, eta ura sakabanatzeko sistemen oinarria
dira; horiek dira suteen aurkako ibilgailuetan instalatzen direnak.
b)
c)
d)
48.
PONPA HIDRAULIKO BATEK XURGATZEA EGITEN DUENEAN, KABITAZIORIK EZ
GERTATZEKO:
a)
Ponparako sarrerako presio estatikoa, tenperatura zehatz batean dagoen isuri
zirkulatzailearen lurrunak duen presioa baino txikiagoa edo berdina izan
behar da.
Tenperatura zehatz batean dagoen isuriaren lurrunak duen presioa, txikiagoa
izan behar da ponparen sarrerako presio estatikoa baino.
Altuera garbi positibo erabilgarria, txikiagoa izan behar da eskatutako altuera
garbia baino.
Aurreko erantzunak ez dira zuzenak.
b)
c)
d)
49.
HURRENGO FAKTOREETATIK ZEIN EZ DA AGERTZEN
KALKULATZEKO DARCY-WEISBACH-EN FORMULAN?
a)
b)
c)
d)
Hodiaren diametroa.
Uraren pisu espezifikoa.
Grabitatearen azelerazioa.
Instalazioaren luzera.
KARGA
GALERAK
12
50.
12 METROTAKO OZTOPOA GAINDITZEKO ESKAILERA FINKO BATEAN.
ERAIKUNTZAREN KODE TEKNIKOKO ERABILERAREN SEGURTASUNARI BURUZKO
OINIARRIZKO DOKUMENTUAREN (SU) ARABERA, ADIERAZI ZEIN DEN ERANTZUN
EGOKIA ESKAILERAREN ZABALERA, JAITSI BEHAR DEN LEKUKO BARANDAREN
ALTUERA, ETA MAILEN AURREAN LIBRE UTZI BEHAR DEN GUTXIENEKO ESPAZIOA
ADIERAZTEKO.
a)
800–1000 mm arteko zabalera, 0,90 m-ko edo hortik gorako luzera, eta 1,00 mko gutxieneko espazio librea.
400-800 mm arteko zabalera, 1,00 m-ko edo hortik gorako luzera, eta 750 mmko gutxieneko espazio librea.
800-1000 mm arteko zabalera, 0,80 m-ko edo hortik gorako luzera, eta 1000
mm-ko gutxieneko espazio librea.
400-600 mm arteko zabalera, 1,00 m-ko edo hortik gorako luzera, eta 0,70 mko gutxieneko espazio librea.
b)
c)
d)
51.
ADIERAZI ZEIN ERABILERARI DAGOKION DERRIGORREZ IHINZTAGAILUAK
INSTALATZEKO ESKAKIZUNA, EBAKUAZIO-ALTUERA 28 metrotik GORAKOA
DENEAN, EDO 5.000 m2 BAINO GEHIAGOKO AZALERA ERAIKITA DAGOENEAN.
a)
b)
c)
d)
Ospitaleko erabilera.
Egoitza publikoko erabilera.
Administrazioko erabilera.
Aparkalekuko erabilera.
52.
ERABILERA PUBLIKOKO EGOITZA BEZALA ERABILTZEKO ERAIKIN EDO
ESTABLEZIMENDU BATEAN, LOGELETAKO HORMAK NOLAKOAK IZAN BEHAR
DIRA?
a)
b)
c)
d)
EI 60.
EI 90.
EI 120.
EI 180.
53.
ESKUZ ERABILTZEKO SUTEEN AURKAKO BALIABIDEAK, UNE 23033-1 ARAUAN
DEFINITUTAKO SEINALEEN BITARTEZ SEINALEZTATU BEHAR DIRA, BETIERE,
HONAKO TAMAINA HAU BADUTE:
a)
b)
c)
d)
200 x 200 mm, seinalea ikusteko distantzia ez denean 10 m-tik gorakoa.
410 x 410 mm, seinalea ikusteko distantzia 10 eta 20 m bitartekoa denean.
400 x 400 mm, seinalea ikusteko distantzia 10 eta 20 m bitartekoa denean.
420 x 420 mm, seinalea ikusteko distantzia 10 eta 20 m bitartekoa denean.
13
54.
ERABILERA MUGATUKO EREMUETAN IZAN EZIK, ETA, LAPRASTADA EDO
ESTROPEZUEN ONDORIOZ, ERORKETAK GUTXITZEKO, ZORUAK HONAKO
BALDINTZA HAU BETE BEHAR DU, GUTXIENEZ:
a)
Ez du izango 16 mm baino gehiagoko maila-desberdintasuna sortzen duen
irregulartasunik.
50 mm baino gutxiago duten koskak, %35etik behera duen malda batekin
konponduko dira.
Ez du izango 6 mm baino gehiagoko maila-desberdintasuna sortzen duen
inperfekzio edo irregulartasunik.
50 mm baino gutxiago duten koskak, %30etik behera duen malda batekin
konponduko dira.
b)
c)
d)
55.
INDUSTRIA-ESTABLEZIMENDUETAKO
SUTEEN
AURKAKO
SEGURTASUNARAUDIAREN III. ERANSKINAREN ARABERA (INDUSTRIA-ESTABLEZIMENDUETAN
SUTEEN
AURKA
BABESTEKO
DAUDEN
INSTALAZIOEN
BETEKIZUNAK),
IHINZTAGAILUAK NON EZ DIRA INSTALATU BEHAR DERRIGORREZ?
a)
A motako eraikinetan, arrisku intrintseko ertaina dagoenean, biltegiratzejarduera ez den beste bat dagoenean, eta eraikitako azalera osoa 500 metro
karratukoa denean.
B motako eraikinetan, arrisku intrintseko ertaina dagoenean, biltegiratzejarduera dagoenean, eta eraikitako azalera osoa 2.000 metro karratukoa
denean.
B motako eraikinetan, arrisku intrintseko ertaina dagoenean, biltegiratzejarduera ez den beste bat dagoenean, eta eraikitako azalera osoa 2.500
metro karratukoa denean.
C motako eraikinetan, arrisku intrintseko ertaina dagoenean, biltegiratzejarduera ez den beste bat dagoenean, eta eraikitako azalera osoa 2.000
metro karratukoa denean.
b)
c)
d)
56.
INDUSTRIA-ESTABLEZIMENDUETAKO
SUTEEN
AURKAKO
SEGURTASUNARAUDIAREN III. ERANSKINAREN ARABERA (INDUSTRIA-ESTABLEZIMENDUETAN
SUTEEN AURKA BABESTEKO DAUDEN INSTALAZIOEN BETEKIZUNAK), KANPOKO
HIDRANTEAK NON EZ DIRA DERRIGORREZKOAK?
a)
C motako eraikinetan, arrisku intrintseko
azalera 3.500 metro karratukoa denean.
B motako eraikinetan, arrisku intrintseko
azalera 2.500 metro karratukoa denean.
B motako eraikinetan, arrisku intrintseko
azalera 2.000 metro karratukoa denean.
D motako eraikinetan, arrisku intrintseko
azalera 5.000 metro karratukoa denean.
b)
c)
d)
ertaina dagoenean, eta eraikitako
ertaina dagoenean, eta eraikitako
ertaina dagoenean, eta eraikitako
ertaina dagoenean, eta eraikitako
14
57.
INDUSTRIA-ESTABLEZIMENDUETAKO
SUTEEN
AURKAKO
SEGURTASUNARAUDIAREN III. ERANSKINAREN ARABERA, ADIERAZI HONAKO HAU:
ERANTZUNETAKO ZEINEK ADIERAZTEN DU SU-ITZALGAILU ERAMANGARRIEN
GUTXIENEKO ERAGINKORTASUNA, ERREGAI LIKIDOEN BOLUMENA 100 ETA 200
LITRO ARTEAN DAGOENEAN, ETA %50 BAINO GEHIAGO EDUKIONTZI ITXIETAN
DAGOENEAN?
a)
b)
c)
d)
233 B
34 B
113 B
144 B
58.
INDUSTRIA-ESTABLEZIMENDUETAKO
SUTEEN
AURKAKO
SEGURTASUNARAUDIAREN ARABERA, INDUSTRIA-ESTABLEZIMENDU BATEAN GERTATZEN DEN
EDOZEIN SUTE AUTONOMIA ERKIDEGOKO ORGANO ESKUDUNARI JAKINARAZI
BEHAR ZAIO, BETIERE:
a)
b)
c)
d)
Industria-jarduera aldi baterako gerarazten badu, 10 egunez.
30.000 euroko kalte materialak sortzen baditu.
Industria-jarduera aldi baterako gerarazten badu, 14 egunez baino gehiagoz.
Kalte pertsonalak sortzen baditu, kanpoko osasun-laguntzaren beharrik izan
gabe.
59.
INDUSTRIA-ESTABLEZIMENDUETAKO
SUTEEN
AURKAKO
SEGURTASUNARAUDIAREN ARABERA (II. ERANSKINAREN BARRUAN), NOLA EGIN BEHAR DA
AHO-MUTURRAREN
POSIZIO
DESBERDINEN
JARDUNBIDE
EGOKIAREN
EGIAZTAPENA, ETA EKIPATUTAKO SUTEETAKO UR-HARGUNEEN SISTEMA BATEKO
ITXIERA-SISTEMAREN EGIAZTAPENA?
a)
Bost urtero, ekipoaren edo sistemaren fabrikatzaileak egin beharreko
jardueren barruan.
Urtero, ekipoaren edo sistemaren titularraren langile espezializatuek egin
beharreko jardueren barruan.
Urtero, ekipoaren edo sistemaren instalatzailearen langile espezializatuek egin
beharreko jardueren barruan.
Aurreko erantzunak ez dira zuzenak.
b)
c)
d)
60.
INDUSTRIA-ESTABLEZIMENDUETAKO
SUTEEN
AURKAKO
SEGURTASUNARAUDIAREN ARABERA, BAIEZTAPEN HAUETATIK ZEIN EZ DA ZUZENA?
a)
b)
Ur ihinztatua, sua itzaltzeko agente onargarria da B motako suteetarako.
BC hautsa –konbentzionala–, sua itzaltzeko agente oso egokia da A motako
suteetarako.
Apar fisikoa, sua itzaltzeko agente onargarria da B motako suteetarako.
Anhidrido karbonikoa, sua itzaltzeko agente onargarria da B motako
suteetarako.
c)
d)
15
61.
INDUSTRIA-ESTABLEZIMENDUETAKO
SUTEEN
AURKAKO
SEGURTASUNARAUDIAREN
ARABERA,
SUTEEN
AURKAKO
BALIABIDE
MATERIALAK
MANTENTZEKO PROGRAMAREN BARRUAN, EKIPOAREN EDO SISTEMAREN
INSTALAZIOA EGIN DUTEN LANGILEEK ZER EGIN BEHARKO DUTE?
a)
Eskuz erabiltzeko suteen aurkako sisteman, metagailuen mantenimendua, 6
hilero.
Hidranteetan, horien olio-kamera bete, 12 hilero.
Hidranteetan, aurrez aurreko ikuskapena egin, osotasunaren estankotasuna
egiaztatuz, 3 hilero.
Hidranteetan, hidrantea itxi eta zabaldu, balbula nagusiaren eta drainatzesistemaren jarduera egokia egiaztatuz, 12 hilero.
b)
c)
d)
62.
AUTOBABESAREN OINARRIZKO ARAUAREN ARABERA, HAUETAKO ZEIN DA BABES
ZIBILEKO BATZORDE NAZIONALAREN FUNTZIOETAKO BAT?
a)
b)
Autobabesaren eremuko irizpideak, azterketak eta proposamenak egitea.
Bere eskumenak erabiltzerakoan, egokitzat jotzen dituen datu guztiak
eskatzea.
Ezar daitezkeen legeek aurrez ikusten dutenaren arabera, zehapen-ahala
erabiltzea.
Autobabesarekin lotutako arauzko xedapenak aldatzea.
c)
d)
63.
AUTOBABESAREN OINARRIZKO ARAUAREN ARABERA (II. ERANSKINA,
AUTOBABESERAKO PLANAREN GUTXIENEKO EDUKIA), EDUKI HAUETATIK ZEIN EZ
DAGO SARTUTA IV. KAPITULUAN (AUTOBABESERAKO NEURRI ETA BALIABIDEEN
ZERRENDA ETA DESKRIBAPENA)?
a)
b)
Giza baliabideak.
Ebakuazioko ibilbideen planoak eta konfinamendu-eremuak, eremu
bakoitzean ebakuatu edo konfinatu behar den pertsona kopurua adieraziz.
Eraikinetan jarduerak egiten diren solairu, instalazio eta eremu guztien plano
deskribatzaileak.
Arrisku-eremuak edo –sektoreak banatzen dituzten planoak.
c)
d)
16
64.
LARRIALDI EGOERAK SOR DITZAKETEN JARDUERAK EGITEN DITUZTEN ZENTRO,
ESTABLEZIMENDU ETA BULEGOEN AUTOBABESAREN OINARRIZKO ARAUAREN
ARABERA (1. ZATIA, XEDAPEN OROKORRAK), HONAKO HAUETATIK ZEIN EZ DA
JARDUEREN TITULARREN BETEBEHARRETAKO BAT?
a)
Dagokion erregistrora bidaltzea Autobabesaren Oinarrizko Arauaren IV.
eranskinean aurrez ikusitako datuak.
Autobabesaren Planean aurrez ikusitako simulakroen emaitzen berri ematea
Herri Administrazioetan Babes Zibilean eskudunak diren organoei.
Bere zerbitzura dauden langileei Autobabesaren Planeko edukiak
jakinaraztea, eta horiei buruzko trebakuntza eskaintzea.
Herri Administrazioetako agintari eskudunekin lankidetzan aritzea, ezargarri
diren babes zibileko arauen esparruan.
b)
c)
d)
65.
AUTOBABESAREN OINARRIZKO ARAUAREN XEDAPENAK, EZ ZAIZKIE EZARRIKO
HONAKO LEKU HAUETAN BURUTZEN DIREN JARDUEREI:
a)
Administrazio-jarduerak egiten diren eraikinak, betiere, eraikinaren ebakuazioaltuera 28 metrokoa edo hortik gorakoa denean.
2.000 pertsonatik gorako gaitasuna duten kanpin-instalazioak.
Kanpoan egiten diren jarduerak, 20.000 pertsona edo gehiago aurrez ikusita
daudenean.
Instalazio itxi desmuntagarriak edo denboraldikoak, gehienez ere 20.000
pertsonarako gaitasuna dutenean.
b)
c)
d)
66.
GAI HAUETATIK ZEIN EZ DA AGENTE OXIDATZAILEA?
a)
b)
c)
d)
Azido nitrikoa.
Karbono monoxidoa.
Nitratoak.
Fluorra.
67.
SUBSTANTZIA BEROAREN MUGIMENDU ERREAL BATEN ONDORIOZ, BEROA LEKU
BATETIK BESTERA MUGITZEN DENEAN, ZEREN ONDORIOA DA?
a)
b)
c)
d)
Konbekzioa.
Erradiazioari.
Konbustioari.
Kondukzioari.
17
68.
KONBUSTIOA OXIGENO-KONTZENTRAZIO ARRUNTA DUEN ATMOSFERA BATEAN
GERTATZEN DENEAN, ARGI-ERRADIAZIOA GERTATZEN DA UNE BEREAN. NOLA
DERITZO FENOMENO HORRI?
a)
b)
c)
d)
Konbustio-gasa.
Erradiazioaren beroa.
Garrak.
Errefrakzioaren beroa.
69.
ZEIN DA BENTZENOAREN INFLAMAZIO-PUNTUA AIREAREN PRESENTZIAN?
a)
b)
c)
d)
- 20 ºC.
- 60 ºC.
- 11 ºC.
60 ºC.
70.
SUAREN TEORIAN, “ENERGETIKOKI KARGATUTA” DAUDEN PRODUKTUAK,
ERRADIKAL LIBRE BEZALA EZAGUTZEN DIRENAK, ZERGATIK IZENDATZEN DIRA
HORRELA?
a)
Ezegonkorrak direlako, eta beste produktu batzuekin konbinatzeko joera
eskasa dutelako.
Egonkorrak direlako, eta beste produktu batzuekin konbinatzeko joera handia
dutelako.
Egonkorrak direlako, eta beste produktu batzuekin erreakzionatzeko joera
eskasa dutelako.
Ezegonkorrak direlako, eta beste produktu batzuekin konbinatzeko joera
handia dutelako.
b)
c)
d)
71.
SUBSTANTZIA HAUETATIK ZEIN EZ DA SORTZEN ZURAREN PIROLISIA GERTATZEN
DENEAN?
a)
b)
c)
d)
Oxigeno hutsa (O2).
Karbono monoxidoa (CO).
Karbono partikulak (C).
Ur-lurruna (H2O).
72.
GAS ERREGAIEN KONTZENTRAZIO-GAMA BAT DAGOENEAN, ETA AIREKO
OXIGENOAREKIN KONBINAZIOAN SUKOI BIHURTZEN DIRENEAN, ZER ARI DA
DEFINITZEN?
a)
b)
c)
d)
Sukoitasunaren muga altuena.
Sukoitasunaren maila.
Sukoitasunaren muga baxuena.
Aurreko erantzunak ez dira zuzenak.
18
73.
SUKOITASUNAREN MAILA ALDATZEN DENEAN, TENPERATURA 100 ºC INGURU
IGOZ, ZER GERTATZEN DA?
a)
Sukoitasunaren muga altuena %8an
baxuena proportzio berean handitu.
Sukoitasunaren muga baxuena %8an
altuena proportzio berean handitu.
Sukoitasunaren muga baxuena %8an
altuena proportzio bikoitzean handitu.
Sukoitasunaren muga altuena %8an
bajuena proportzio berean handitu.
b)
c)
d)
gutxitu, eta sukoitasunaren muga
gutxitu, eta sukoitasunaren muga
gutxitu, eta sukoitasunaren muga
gutxitu, eta sukoitasunaren muga
74.
METANOLAREN SUKOITASUN-MAILA HONAKO SUKOITASUN-MUGEN BARRUAN
DAGO:
a)
b)
c)
d)
% 0,6 - % 5
% 6 - % 37
% 38 - % 46
%2-%5
75.
SUTE BATEKO MATERIAL SULFUROSOAREN PRESENTZIAK, ZEIN KOLORETAKO
GASAK SORTZEN DITU?
a)
b)
c)
d)
Beltzak.
Grisak.
Zuriak.
Horiak.
76.
ADIERAZI EZAZU POLIURETANOETATIK SORTUTAKO KONBUSTIORAKO GASEN
NAHASTE IDEALA DUEN ERANTZUNA ZEIN DEN:
a)
b)
c)
d)
%20 baino gutxiago, eta ez dira hotzean konbustigarriak.
%25, eta hotzean konbustigarriak dira.
%30 baino gehiago, eta hotzean konbustigarriak dira.
%35, eta ez dira hotzean konbustigarriak.
77.
KONPARTIMENTU BATEKO SUTEAREN GOIKO
GAINPRESIOA NON EZ DA PROIEKTATZEN?
a)
b)
c)
d)
Plano neutroan.
Hormetan.
Beheko geruzan.
Sabaian.
GERUZAN,
SORTZEN
DEN
19
78.
NOLA DERITZO, KONBUSTIOA SORTUZ, GASA OXIGENOAREKIN BATZEN DEN
PUNTUARI?
a)
b)
c)
d)
Erreakzio-eremua.
Eremu neutroa.
Zona kriogenikoa.
Aurre-nahasketa egiten den eremua.
79.
ZEIN FENOMENO FISIKO ERAGITEN DUTE ESPARRU ITXI BATEAN GERTATUTAKO
SUTE BATEAN SORTZEN DIREN KE ETA GASEK?
a)
Tenperaturaren gradiente batek sortutako mugimendu zirkularra, ikustea
ezinezko eginez.
Kearen mugimendu bertikala parte altuetarantz, gasen arteko dentsitatedesberdintasunak direla eta.
Esparru horren beheko partean zulo bat zabaltzen bada, keen egonkortasuna
apurtu egiten da.
Aurreko erantzunak ez dira zuzenak.
b)
c)
d)
80.
PRESIO POSITIBOA DELA ETA SORTUTAKO AIREZTAPENAK, AIREAREN SARRERA
BEHARTZEN DUEN HAIZAGAILUA ERABILTZEN DU. HORREK NOLAKO
GAINPRESIOA SORTZEN DU?
a)
b)
c)
d)
Plano neutroaren azpikoa.
Plano neutroaren gainekoa.
Lokal aireztatuaren forjaketarena.
Egitura guztian berdina.
81.
PRESIO POSITIBOA DUEN HAIZAGAILUA KOKATZEKO, HIRU FAKTORE HARTU
BEHAR DIRA KONTUAN. ZEINTZUK?
a)
Irteeraren irekiduraren tamaina – haizagailuaren potentzia – haizagailuaren
inklinazioa.
Haizagailuaren inklinazioa – haizagailuaren tamaina – sarreraren irekiduraren
tamaina.
Haizagailuaren tamaina – haizagailuaren potentzia – haizagailuaren
inklinazioa.
Sarreraren / irteeraren irekiduraren arteko proportzioa – haizagailuaren
tamaina – haizagailuaren potentzia.
b)
c)
d)
82.
ZEIN DA 4CV-KO HAIZAGAILU BATEN IRTEERA-IREKIDURA IDEALA?
a)
b)
c)
d)
Sarreraren tamainaren 3/4.
Sarreraren tamainaren 1-1,5.
Sarreraren tamainaren 4/5.
Sarreraren tamainaren 2-2,5.
20
83.
B MOTARAKO APAR-HAUTSAK, BISKOSITATE BAXUKO APARRA ETA AZALERA
LIKIDOETAN SAKABANATZE AZKARRA SORTZEN DUTENAK, ZEIN MOTATAKOAK
DIRA?
a)
b)
c)
d)
Sintetikoak.
Fluoroproteinikoak.
Kriogenikoak.
Proteinikoak.
84.
ADIERAZI ZEIN APAR-HAUTS MOTAREN EZAUGARRIA DEN ERREGAIRA EZ
ITSASTEA, HORREKIN SARTZEA HOBETUZ:
a)
b)
c)
d)
Fluoroproteinikoak.
Sintetikoak.
Alkoholaren aurkakoak.
Mintza sortzen dutenak (AFFF)
85.
ALUMINIOA URTZEN DUEN LABE BATEAN GERTATZEN DEN INDUSTRIA-SUTE
BATEAN, SUA ITZALTZEKO AGENTE HAUETATIK ZEIN DA EGOKIA HORI
ITZALTZEKO?
a)
b)
c)
d)
Ura gehigarri bereziekin.
Hidrokarburo halogenatuak.
Apar fisikoa.
Grafito-hautsak.
86.
ADIERAZI BANAKETA-SAREEN PRESIOAREN ETA EMARIAREN GUTXIENEKO
BALDINTZAK DITUEN ERANTZUNA ZEIN DEN, SUTEEN AURKAKO UR-HORNIDURA
BEZALA:
a)
b)
c)
d)
5 kg/cm2–ko presioa – 500 l/min emaria.
1 kg/cm2–ko presioa – 60 m3/orduko emaria.
5 - 7 kg/cm2–ko presioa – 1.000 l/min emaria.
10 kg/cm2–ko presioa – 60 m3/orduko emaria.
87.
KALKULATU PUNTAKO APAR-LANTZA BATEK SORTUTAKO APAR BOLUMENA, 25
LITROKO HIRU ONTZI BADAUDE, 50-EKO HEDAPEN-KOEFIZIENTEAREKIN, ETA
%4KO DOSIFIKAZIOAREKIN NAHASTEN BADA, UR NAHIKOA IZANIK:
a)
b)
c)
d)
31,250 m3
125 m3
60 m3
93,750 m3
21
88.
ISTRIPU BAT GERTATZERAKOAN, UR-ERRESERBAREN DENBORA 120 MINUTUKOA
BADA, 70 mm-KO LANTZA BI BADITUGU, ETA HORIETAKO BAKOITZAK 500
litro/minutuko KONTSUMITZEN BADU, ZEIN IZANGO LITZATEKE KONTUAN HARTU
BEHARREKO UR-ERRESERBA KOPURUA?
a)
b)
c)
d)
Gutxienez 100.000 litro.
Gutxienez 120.000 litro.
100 m3
100 m3 eta 110 m3 artean.
89.
NOLA DERITZE 100 mm-ko DIAMETROA ETA 2,50 m-KO LUZERA DUTEN MAHUKEI?
a)
b)
c)
d)
Gainpresioko mahukak.
Bultzatze-mahuka.
Erasoko mahukak.
Xurgatze-mahukak.
90.
400 litro/minutuko KONTSUMITZEN DITUEN APAR-LANTZA BAT, 5-10 metroko
IRISPIDEA DUENA ETA APAR KOPURUA 26 m3 /minutuko DUENA, ZER DA?
a)
Hedapen
bajuko
apar-lantza,
apar-hauts
deposituaren
aurreko
deposituarekin.
Hedapen bajuko apar-lantza, puntan.
Hedapen ertaineko apar-lantza, apar-hauts deposituaren aurreko depositurik
gabe.
Hedapen ertaineko apar-lantza, apar-hauts deposituaren aurreko
deposituarekin.
b)
c)
d)
91.
OXIGENOA GARRAIATZEKO ODOLAREN AHALMENA FAKTORE BATZUEN MENPE
DAGO. ADIERAZ EZAZU HORIETAKO BAT JASOTZEN DUEN ERANTZUNA:
a)
Bolumen kardiakoaren saturazio portzentajea, oxigenoak hemoglobinarekin
batzeko duen ahalmenari dagokionez.
Odolean dagoen hemoglobina kopurua.
Bihotzak odol-mailan ponpatu ahal duen oxigeno kopurua.
Aurreko erantzunak ez dira zuzenak.
b)
c)
d)
92.
ARNASA HARTZEKO ETA BOTATZEKO ZENTROEK HONAKO HONEN ERAGINPEAN
DAUDE, BESTEAK BESTE:
a)
b)
c)
d)
hemoglobinan oxigenoak duen saturazio portzentajearen eraginpean.
zerebelotik datozen bulkada motoreen eraginpean.
bronkioloen distentsioaren eraginpean.
odolean dagoen oxigeno askoko hemoglobina kopuruaren eraginpean.
22
93.
CO2 PARTIKULEN GEHITZE BAT EMATEN DENEAN, FENOMENO HAUETATIK ZEIN
ERAGITEN DU?
a)
Hidrogenioien gehitze bat, zerebeloko likidoan. Horrek garunean dauden
errezeptore fisiko batzuk estimulatzen ditu, bigarren maila batean arnas
zentroa estimulatuz eta subjektuaren arnasketa areagotuz.
Karotidan eta aortan dauden errezeptore kimikoetako hidrogenioien
murrizketa eta errezeptore horiek informazioa bidaliko dute arnas zentrora,
nerbio-bidetik, eta, aldi berean, arnasketa estimulatuko dute.
Karotidan eta aortan dauden errezeptore kimikoen estimulazioa eta
errezeptore horiek informazioa bidaliko dute arnas zentrora, nerbio-bidetik,
eta, aldi berean, aireztapena estimulatuko dute.
Gibelean dauden errezeptore kimikoen estimulazioa eta errezeptore horiek
informazioa bidaliko dute arnas zentrora, nerbio-bidetik, eta, aldi berean,
arnasketa estimulatuko dute.
b)
c)
d)
94.
ERANTZUN HAUETATIK, ZEIN EZ DA ARNASKETA PROZESUAREN ZATI?
a)
b)
c)
d)
Oxigenoaren garraioa.
Murrizketa.
Birika-aireztapena.
Erregulazioa.
95.
ESPALDERAK ELEMENTU BASKULAGARRI BAT DU, BERAU AIRE KONPRIMATUKO
BOTILARA LOTZEA ERRAZTEKO. ELEMENTU HORREN IZENA DA...
a)
b)
c)
d)
manorreduktorea.
manometroa.
pulmo-automatikoa.
maskara.
96.
ONDORENGO ERANTZUNETATIK, ZEIN DA SEGURTASUN ARAU BAT TRAKTELA
ERABILTZEN DENEAN?
a)
Kablea traktelaren arrabolean ondo biribilkatzeko, eskuekin lagunduko dugu,
kablea eskuen ahurretik irristaraziz.
Inoiz ez finkatu zama eta erreminta eslingekin.
Lotu behar den zama bira bakarrarekin inguratu, eslinga eraginkorragoa eta
seguruagoa izan dadin.
Komenigarria da traktela ibilgailu batera lotzea, beharrezkoa bada
traktela/zama multzotik tira egin ahal izateko.
b)
c)
d)
23
97.
DATU HAUETATIK, ZEIN EZ DA DERRIGORREZ AGERTU BEHAR OXIGENO-BOTILA
BATEN GRABATUAN?
a)
b)
c)
d)
Gasaren ezaugarriak eta botila erabiltzeko arauak.
Egin zen urtea.
Identitatearen kontrastea.
Botila epelaren ikurra.
98.
ADIERAZ EZAZU ZEIN DEN TRAKTEL T-35 DELAKOAREN HIRU EZAUGARRI DITUEN
ERANTZUNA:
a)
Trakzioa: 3.000 kg, kablearen
erresistentzia: 18 Tm.
Trakzioa: 5.000 kg, kablearen
erresistentzia: 18 Tm.
Trakzioa: 5.000 kg, kablearen
erresistentzia: 18 Tm.
Trakzioa: 5.000 kg, kablearen
erresistentzia: 8,5 Tm.
b)
c)
d)
diametroa: 11,5 mm eta haustearen kontrako
diametroa: 11,5 mm eta haustearen kontrako
diametroa: 16,3 mm eta haustearen kontrako
diametroa: 16,3 mm eta haustearen kontrako
99.
ADIERAZ EZAZU ZEIN DEN MOTOZERRA BAT MARTXAN JARTZEKO KONTUAN
HARTU BEHAR DEN NEURRIA JASOTZEN DUEN ERANTZUNA:
a)
b)
c)
d)
“Estarter” aire-palanka, zabalik.
Azeleragailua desblokeatu bere erdiko abiaduran.
Oina, aurreko heldulekuko oinarrian.
Eskua aurreko heldulekuan.
100.
BASO-SUTEETAN, NOLA DEITZEN DIEGU SUTEAREN AURREALDEAN INDAR
HANDIKO SUGARRAK ETA BEROA SORTZEN DUTEN ETA, HORREZ GAIN,
DISTANTZIA LABURRETARA BIGARREN MAILAKO SUTEAK SORTU AHAL DITUZTEN
SUTEEI?
a)
b)
c)
d)
Intentsitate ertaineko gainazaleko suteak.
Intentsitate altuko gainazaleko suteak.
Intentsitate baxuko gainazaleko suteak.
Intentsitate altuko adaburuen sute aktiboak.
101.
BASO-ARRISKUEN MAPETAN, ZER ADIERAZTEN DU NDVI INDIZEAK?
a)
b)
c)
d)
Sute bat zabaltzeko arriskua.
Inguru horren orografia eta konbekzioz zabaltzeko arriskua.
Biomasa kopurua eta landareen hezetasuna.
Sugarren geometria-ereduak.
24
102.
HOSTOAK, PINU-ORRATZAK EDO ADAR HILAK DITUZTEN INGURUETAN GERTATZEN
DIREN BASO-SUTEEN IZENA HONAKO HAU DA:
a)
b)
c)
d)
Adaburuen sute pasiboak.
Gainazaleko suteak.
Adaburuen sute aktiboak.
Zorupeko suteak.
103.
ALDAGAI GUZTIAK –TOPOGRAFIKOAK BARNE- KONTUAN HARTUTA, BASO-SUTE
BATEN GARAPENA SIMULATU AHAL DUTEN SUTEEN JOERA IRAGARTZEKO
EREDUEN IZENA HONAKO HAU DA:
a)
b)
c)
d)
Zabaltze ereduak.
Erradiazio-ereduak.
Presio-ereduak.
Sugarren geometria-ereduak.
104.
BASO-SUTE BATEN ZEHARKAKO ERASOAN…
a)
b)
c)
d)
sugarrei aurre egiteko esku-erreminta bat erabili behar da.
egin beharrekoa erregaia kentzea da.
sugarrei aurre egiteko ura erabili behar da.
Aurreko erantzunak ez dira zuzenak.
105.
GAS EGOERARA ALDATZEKO, LIKIDO BATEN GRAMO BATEK XURGATUTAKO
ENERGIAREN IZENA HONAKO HAU DA:
a)
b)
c)
d)
Fusio-bero sorra.
Bero espezifikoa.
Lurruntze-bero sorra.
Sublimazio-bero sorra.
106.
GAY-LUSSAC-EN LEGEAK HONAKO HAU DIO:
a)
Tenperatura konstantea bada, gas baten bolumena presioaren alderantzizko
proportzioan aldatzen da.
Presioa konstantea bada, gas baten bolumena tenperatura absolutuaren
aldaketaren alderantzizko proportzioan aldatzen da.
Tenperatura konstantea bada, gas baten bolumena presioarekiko proportzio
zuzenean aldatzen da.
Bolumena konstantea bada, gas baten presioa tenperatura absolutuaren
aldaketarekiko proportzio zuzenean aldatzen da.
b)
c)
d)
25
107.
BABES PERTSONALEKO III. MAILAN, PERMEAZIOAREN FASE HAUETATIK ZEIN EZ DA
ZUZENA?
a)
b)
c)
d)
Produktua beste aldeko azalera igarotzea.
Produktuaren absortzioa materialaren barruko geruzetan.
Produktuaren absortzioa materialaren kanpoko geruzetan.
Produktua materialean zehar zabaltzea.
108.
UNE 48103 ARAUAREN ARABERA, SUA ITZALTZEKO IBILGAILUAK HONELA
PINTATUKO DIRA:
a)
b)
c)
d)
Horiz: koipeztatze puntuak.
Zuriz: kolpe-leungailua eta txasisa.
Beltzez: hagunak eta hegalak.
Gorriz: karrozeriaren barrukoa.
109.
UNE 23900 ARAUAREN ARABERA, SUA ITZALTZEKO IBILGAILU ESTANDARREN
EREMUAN, BATERIEN GUTXIENEKO KAPAZITATEA HONAKO HAU IZANGO DA:
a)
b)
c)
d)
130 anpere-ordu.
100 anpere-ordu.
75 anpere-ordu.
110 anpere-ordu.
110.
ADIERAZ EZAZU ZEIN DEN, UNE 23900 ARAUAREN ARABERA, AUTOPONPA ASTUN
ESTANDAR BATEN UR-ANDELAREN GUTXIENEKO EDUKIERA ETA AUTOPONPAK
IZAN BEHAR DITUEN GUTXIENEKO EZAUGARRI HIDRAULIKOAK JASOTZEN DITUEN
ERANTZUNA:
a)
b)
c)
d)
8.000 litro – 70 mm-ko 2 irteera, 45 mm-ko 2 irteera eta 25 mm-ko 2 irteera.
7.200 litro – 70 mm-ko 2 irteera, 45 mm-ko 2 irteera eta 25 mm-ko 2 irteera.
3.200 litro – 70 mm-ko 2 irteera, 45 mm-ko 2 irteera eta 25 mm-ko irteera 1.
2.400 litro – 70 mm-ko 2 irteera, 45 mm-ko 2 irteera eta 25 mm-ko irteera 1.
111.
ONDORENGO ERANTZUNETATIK, ZEIN DA ZUZENA LINFA DEFINITZEKO?
a)
Zelula biziak, lekuz aldatzen direnak, kapilarretatik irten eta organismoan
dauden zelula hilak suntsitzen dituztenak.
Likido koloregabea, leukozitoz eta odol-plasmaz osatutakoa.
Likido koloregabea, globulu gorriz eta odol-serumez osatutakoa.
Aurreko erantzunak ez dira zuzenak.
b)
c)
d)
26
112.
HESTE MEHARRA ETA HESTE LODIA BANATZEN DITUEN BALBULA, HESTE LODIAN
DAGOENA HESTE MEHARRERA IGAROTZEA ERAGOZTEN DUENA, HONAKO HAU
DA:
a)
b)
c)
d)
Balbula zistikoa.
Balbula sigmoidea.
Balbula ileozekala.
Aurreko erantzunak ez dira zuzenak.
113.
ESTRESAREN AURREKO HURRENGO ERANTZUNETATIK ZEIN EMATEN DA ARLO
KOGNITIBOAN?
a)
b)
c)
d)
Mintzaira-arazoak.
Hiperaktibitatea.
Beldurra.
Motrizitatearen mugatzea.
114.
ONDORENGO EZAUGARRIETATIK, ZEIN EZ DAGOKIO HIRUGARREN MAILAKO
IZOZKETA BATI?
a)
b)
c)
d)
Ultzera sakonak.
Baba hemorragikoak.
Sastada eta erremin sentsazioa.
Larruazalaren kolorazio urdin grisaxka.
115.
HURRENGO ZANTZUETATIK, ZEIN EZ DA TENTSIO-PNEUMOTORAX BATEN
BEREZKOA?
a)
b)
c)
d)
Arnas zailtasuna.
Arteria-hipertentsioa.
Lepoko zainen distentsioa.
Zianosia.
116.
ADIERAZ EZAZU ZEIN DEN ELKARKETA OKERRA DUEN ERANTZUNA:
a)
b)
c)
d)
Eskumako hipokondrioa – Pankrea.
Epigastrio – Gibela (punta).
Mesogastrioa – Heste meharra.
Hipogastrioa – Heste meharra.
27
117.
DIAFRAGMA INERBATZEN DUEN NERBIO MOTOREA HONAKO SUSTRAIETATIK
ATERATZEN DA:
a)
b)
c)
d)
C2 – C5 (lepoko 2-5 sustraiak).
C5 – C1 (lepoko 5-1 sustraiak).
C5 – C3 (lepoko 5-3 sustraiak).
C6 – C3 (lepoko 6-3 sustraiak).
118.
HURRENGOETATIK ZEIN EZ DA GAREZURREKO TRAUMATISMOAREN ZANTZU EDO
SINTOMA?
a)
Begi-ninien argiaren aurreko erantzuna areagotzea, garun-narritaduraren
ondorioz.
Battle zantzua.
Sentsazio motoreen galera.
Portaera oldarkorra.
b)
c)
d)
119.
SUHILTZAILEENTZAKO OSASUN LARRIALDIEI BURUZKO IKASTAROAREN ARABERA
(OSAKIDETZA), HONAKO HAUEK DIRA MODERATU GISA SAILKATUTAKO
ERREDURAK:
a)
Hirugarren mailakoak eta % 2 eta 10 arteko Gorputz Azalera Errea (SCQ)
dutenak.
Bigarren mailakoak eta % 25 baino gehiagoko Gorputz Azalera Errea (SCQ)
dutenak.
Inhalazio-lesioak.
Bigarren mailakoak eta % 2 baino gutxiagoko Gorputz Azalera Errea (SCQ)
dutenak.
b)
c)
d)
120.
PLEURA-ESPAZIOAREN
BARRUAN,
BARRUNBE
DAGOENEAN, HONAKO IZEN HAU EMATEN ZAIO:
a)
b)
c)
d)
Pneumotoraxa.
Hipotoraxa.
Pleurotoraxa.
Hemotoraxa.
TORAZIKOAN,
ODOLA
28
ERRESERBAKO GALDERAK
29
121.
EKONOMI ITUNAREN ARABERA, ESTATUAREN ETA EUSKADIREN ARTEKO
FINANTZA-HARREMANAK HONAKO PRINTZIPIO HAUEK IZANGO DITUZTE:
a)
Hauek baino ez: Euskadiko erakundeek euren eskumenak garatu eta
erabiltzeko autonomia izango dute zergen eta finantzen eremuetan;
elkartasunari eutsiko zaio; aurrekontu-egonkortasunaren arloan Euskadiko
erakundeak Estatuarekin koordinatuko dira eta berarekin lankidetzan arituko
dira, eta Autonomia Erkidegoak bere gain hartzen ez dituen Estatuaren
zamak direla-eta, Euskadik kontribuzioa egingo du.
Hauek baino ez: Euskadiko erakundeek euren eskumenak garatu eta
erabiltzeko autonomia izango dute zergen eta finantzen eremuetan;
elkartasunari eutsiko zaio; aurrekontu-egonkortasunaren arloan Euskadiko
erakundeak Estatuarekin koordinatuko dira eta berarekin lankidetzan arituko
dira.
Euskadiko erakundeek euren eskumenak garatu eta erabiltzeko autonomia
izango dute zergen eta finantzen eremuetan; elkartasunari eutsiko zaio;
aurrekontu-egonkortasunaren arloan Euskadiko erakundeak Estatuarekin
koordinatuko dira eta berarekin lankidetzan arituko dira; Autonomia
Erkidegoak bere gain hartzen ez dituen Estatuaren zamak direla-eta, Euskadik
kontribuzioa egingo du, eta Euskadiko toki erakundeen autonomia araubide
erkidea duten erakundeena baino txikiagoa izango da.
Euskadiko erakundeek euren eskumenak garatu eta erabiltzeko autonomia
izango dute zergen eta finantzen eremuetan; elkartasunari eutsiko zaio;
aurrekontu-egonkortasunaren arloan Euskadiko erakundeak Estatuarekin
koordinatuko dira eta berarekin lankidetzan arituko dira; Autonomia
Erkidegoak bere gain hartzen ez dituen Estatuaren zamak direla-eta, Euskadik
kontribuzioa egingo du, eta Euskadiko toki erakundeen autonomia ez da
araubide erkidea duten erakundeena baino txikiagoa izango.
b)
c)
d)
122.
GOROZITU IBAIA ARRO HONEN BARRUAN DAGO:
a)
b)
c)
d)
Ibaizabal.
Lea-Artibai.
Nerbioi.
Cadagua.
123.
PIZTE ELEKTRONIKO INTEGRALAREN EREMUAN, HONAKO HONI DEITZEN ZAIO
TRANSISTOREA:
a)
Hiru lotura eta hiru terminal dituen gailu elektronikoari. Bere funtzio bakarra
tentsio altuegi bat kontrolatzea da, askoz baxuagoa den tentsio baten
aldaketaren bidez.
Bi lotura eta hiru terminal dituen gailu elektronikoari. Bere funtzio nagusia
korronte altuegi bat kontrolatzea da, askoz baxuagoa den korronte baten
aldaketaren bidez.
Bi lotura eta hiru terminal dituen gailu elektronikoari. Bere funtzio nagusia
kaptadore magnetikoa kontrolatzea da, korronte indartsuago baten
aldaketaren bidez sortzen den haril zirkularraren bitartez.
Hiru lotura eta hiru terminal dituen gailuari. Bere funtzio nagusia korronte baxu
bat kontrolatzea da, askoz altuagoa den korronte baten aldaketaren bidez.
b)
c)
d)
30
124.
ZEIN DA PLASTIKOEN KONBUSTIOAN SORTZEN DEN DESKONPOSAKINA?
a)
b)
c)
d)
Aldehidoak.
Azido azetikoak.
Formaldehidoa.
Azido sulfurikoa.
125.
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO HERRI ADMINISTRAZIOETAN EUSKARAREN
ERABILERA NORMALIZATZEKO PROZESUA ARAUTUKO DUEN APIRILAREN 15EKO
86/1997 DEKRETUKO 42. ARTIKULUAREN ARABERA, HONAKO HAUEK EZ DUTE
HIZKUNTZ ESKAKIZUNEN DERRIGORREZKOTASUNAREN ARAUBIDE OROKORRA
BETE BEHARKO, TITULAR DIRENEKO LANPOSTUEI DAGOKIENEZ:
a)
b)
c)
d)
Plangintzaldian zehar, 45 urte betetzen dituztenek.
Plangintzaldian zehar, 45 urtetik gora dutenek.
Plangintzaldi bakoitza hasterakoan, 45 urtetik gora dutenek, interesatua bera
aurretiaz ados egonez gero.
Inor ez da salbuetsiko adina dela eta.
126.
PONPA HIDRAULIKO BATEN FUNTZIONAMENDU-PUNTUA HONAKO HAU DA:
a)
Altuera guztiaren kurbaren eta presioaren araberako bulkada-altueraren
arteko elkargunea, beste faktore batzuekiko independentea dena.
Altuera guztiaren kurbaren eta tenperaturaren araberako bulkada-altueraren
arteko elkargunea, beste faktore batzuekiko independentea dena.
Altuera guztiaren kurbaren eta emariaren araberako bulkada-altueraren
arteko elkargunea, ponparen biraketa-erregimen zehatz batean.
Altuera guztiaren kurbaren eta emariaren araberako bulkada-altueraren
arteko elkargunea, zama-galerak kenduta.
b)
c)
d)
127.
HERRI ADMINISTRAZIOEN ARAUBIDE JURIDIKOAREN ETA ADMINISTRAZIO
PROZEDURA ERKIDEAREN 30/1992 LEGEKO 117 ARTIKULUAREN ARABERA (4/1999
LEGEAK EMANDAKO IDAZKERAN), ADMINISTRAZIO EGINTZA BEREZI BATEN
AURKAKO AUKERAKO BERRAZTERTZEKO ERREKURTSOA AURKEZTEKO EPEA
HONAKO HAU DA:
a)
b)
c)
d)
30 egun
Hilabete 1
3 hilabete
2 hilabete
31
128.
BIZKAIKO
LURRALDE
HISTORIKOKO
FORU
ERAKUNDEEN
HAUTAPEN,
ANTOLAKETA, ARAUBIDE ETA JARDUNBIDEARI BURUZKO OTSAILAREN 13KO 3/87
FORU ARAUAREN 17. ARTIKULUAREN ARABERA, BIZKAIKO FORU ALDUNDIARI EZ
DAGOKIO:
a)
Lurralde Historikoko udalerrien finantzaketarako erregimen orokorra behin
betiko onartzea.
Lurralde Historikoak eskumenak bereganatzeari buruzko proposamenak egin
eta onartzea.
Gobernuaren jarduteko jarraibideak ezartzea eta Foru Administrazioaren eta
bere menpeko erakunde, enpresa eta establezimenduen goi-ikuskapena
gauzatzea.
Batzorde delegatu iraunkorrak edo aldi baterakoak sortzea, gai
zehatzetarako, tartean sail bat baino gehiago badago.
b)
c)
d)
UDALERRIETATIK,
ZEIN
EZ
DA
ZALLA
129.
ONDOREN ADIERAZTEN DIREN
UDALERRIAREN MUGAKIDEA?
a)
b)
c)
d)
Gueñes.
Artzentales.
Balmaseda.
Sopuerta.
130.
HAUTS LEHORRA SU-ITZALGAILU BAT DA,…
a)
b)
c)
d)
A motako suteetarako egokia.
C motako suteetarako egokia.
E motako suteetarako egokia ez dena.
D motako suteetarako egokia.
131.
4 ZILINDRO LERROAN DITUEN ETA 1-3-4-2 PIZTE-HURRENKERA DUEN MOTORE
BATEAN, 3. ZILINDROA KONPRESIOAN DAGOENEAN, 4. ZILINDROA…
a)
b)
c)
d)
onartze-fasean egongo da.
konpresio-fasean egongo da.
ihes-fasean egongo da.
eztanda-fasean egongo da.
132.
GURPILARI LOTUTA DAGOEN BALAZTA-DISKOAREN ALDEEI HIDRAULIKOKI,
SAKATUTA, ERAGITEN DIEN GAILU BATEAN MUNTATUTA DAUDEN BI PASTILLA
DITUZTEN BALAZTEN IZENA HONAKO HAU DA:
a)
b)
c)
d)
Balazta hidraulikoak.
Danbor-balaztak.
Aire-balaztak.
Disko-balaztak.
32
133.
BI SUTE-SEKTOREREN ARTEAN EDO ARRISKU BEREZI HANDIA DUEN GUNE BATEN
ETA ERAIKINEKO BESTE GUNE BATZUEN ARTEAN, SUA FATXADATIK BERTIKALKI
ZABALTZEKO ARRISKUA MURRIZTEKO, FATXADA, GUTXIENEZ, EI 60 (RF-60) IZAN
BEHARKO DA. ADIERAZI GUTXIENEKO TARTEA, METROTAN, FATXADAREN
PLANOAREN GAINEAN NEURTUTA.
a)
b)
c)
d)
Gutxienez 1,40 metro, 90º-ko fatxaden gainean neurtuta.
Gutxienez 1,00 metro, fatxadaren planoan neurtuta.
Gutxienez 3,00 metro, 45º-ko fatxaden gainean neurtuta.
Gutxienez 1,40 metro, 180º-ko fatxaden gainean neurtuta.
134.
AUTOBABESAREN OINARRIZKO ARAUAREN ARABERA, AUTOBABESERAKO
PLANAK EGIN ETA EZARTZEKO BETEBEHARRARI DAGOKIONEZ, HONAKO HAUEK
EZ DIRA ADMINISTRAZIO KONTROLA ETA ERREGISTROA EGITETIK SALBUETSITA
EGONGO:
a)
b)
c)
d)
Organo judizialen establezimenduak.
Defentsa Ministerioaren menpeko instalazioak.
Defentsa Ministerioaren menpeko zentroak.
Herri Administrazioen Ministerioaren menpeko instalazioak.
135.
SU-ITZALGAILU SOLIDOEN BARRUAN, HAUTS KIMIKO LEHORREK (BC) EZ DUTE
HONELAKORIK IZANGO BERE OSAGAIEN ARTEAN:
a)
b)
c)
d)
Potasio bikarbonatoa.
Potasio sulfatoa.
Sodio bikarbonatoa.
Fosfato diamonikoa.
33
1.
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 137 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, EL
ESTADO SE ORGANIZA TERRITORIALMENTE EN:
a)
Municipios, provincias, comarcas y Comunidades Autónomas que se
constituyan.
Municipios, provincias y Comunidades Autónomas que se constituyan.
Exclusivamente municipios y Comunidades Autónomas que se constituyan.
Municipios, provincias, cabildos insulares y Comunidades Autónomas que se
constituyan.
b)
c)
d)
2.
SEGÚN EL ARTÍCULO 140 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, LOS CONCEJALES
SERÁN ELEGIDOS POR:
a)
Los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, indirecto y
secreto, en la forma establecida por la Ley.
Los vecinos del municipio mediante sufragio restringido, igual, libre, indirecto y
secreto, en la forma establecida por la Ley.
Los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y
secreto, en la forma establecida por la Ley.
Los vecinos del municipio mediante sufragio restringido, igual, libre, indirecto y
secreto, en la forma establecida por la Ley de su Comunidad Autónoma.
b)
c)
d)
3.
SEGÚN EL ARTÍCULO 147 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, LOS ESTATUTOS DE
AUTONOMÍA DEBERÁN CONTENER:
a)
Únicamente la denominación de la Comunidad y la denominación,
organización y sede de las instituciones autónomas propias.
Únicamente la denominación de la Comunidad, la denominación,
organización y sede de las instituciones autónomas propias y la delimitación
de su territorio.
La denominación de la Comunidad, la delimitación de su territorio, la
denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias y
las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución
y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.
La denominación de la Comunidad, la delimitación de su territorio, la
denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias,
las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución,
las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas y,
además, una cláusula de previsión de asunción de nuevas competencias.
b)
c)
d)
1
4.
EN ATENCIÓN AL ARTÍCULO 154 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, ¿A QUIÉN
CORRESPONDE DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO EN EL TERRITORIO DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA Y COORDINAR, CUANDO PROCEDA, CON LA
ADMINISTRACIÓN PROPIA DE LA COMUNIDAD?:
a)
b)
c)
d)
Un Delegado nombrado por el Gobierno.
El Presidente de la Comunidad Autónoma.
Un Delegado nombrado por las Cortes Generales, a propuesta del Gobierno.
Un Delegado nombrado por el Presidente de la Comunidad Autónoma.
5.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 27 DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DEL PAÍS
VASCO, LOS PERÍODOS ORDINARIOS DE SESIONES DURARÁN COMO MÍNIMO:
a)
b)
c)
d)
Ocho meses al año.
Siete meses al año.
Seis meses al año.
Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
6.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 31 DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DEL PAÍS
VASCO, EL GOBIERNO VASCO CESA:
a)
Exclusivamente tras la celebración de elecciones del Parlamento y en el caso
de pérdida de la confianza parlamentaria.
Exclusivamente tras la celebración de elecciones del Parlamento y por
dimisión de su Presidente.
Tras la celebración de elecciones del Parlamento, en el caso de pérdida de
la confianza parlamentaria o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.
Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
b)
c)
d)
7.
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 34 DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DEL
PAÍS VASCO, EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS
VASCO, SERÁ NOMBRADO POR:
a)
b)
c)
d)
El Lehendakari.
El Presidente del Gobierno.
El Ministro de Justicia.
El Rey.
2
8.
a)
b)
c)
d)
LA APORTACIÓN DEL PAÍS VASCO AL ESTADO, CONSISTENTE EN UN CUPO
GLOBAL, INTEGRADO POR LOS CORRESPONDIENTES A CADA UNO DE LOS
TERRITORIOS HISTÓRICOS, ES LA CONTRIBUCIÓN A:
Todas las cargas del Estado que no asuma la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
Todas las cargas del Estado que asuma la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
Todas las cargas de la Comunidad Autónoma del País Vasco que asuma el
Estado.
Todas las cargas de la Comunidad Autónoma del País Vasco que no asuma
el Estado.
9.
SEGÚN EL CONCIERTO ECONÓMICO, LA REGULACIÓN, GESTIÓN, INSPECCIÓN,
REVISIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS DE IMPORTACIÓN Y DE LOS
GRAVÁMENES A LA IMPORTACIÓN EN LOS IMPUESTOS ESPECIALES Y EN EL IVA
SON:
a)
b)
c)
d)
Competencias exclusivas del Estado.
Competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma Vasca.
Competencias exclusivas de las Diputaciones Forales.
Competencias de ejecución de las Diputaciones Forales.
10.
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 27/1983, DE RELACIONES
ENTRE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA Y LOS
ÓRGANOS FORALES DE SUS TERRITORIOS HISTÓRICOS, LA FACULTAD DE DICTAR
NORMAS CON RANGO DE LEY CORRESPONDE EN EXCLUSIVA A:
a)
b)
c)
d)
Las Diputaciones Forales.
Las Juntas Generales.
El Gobierno Vasco.
Parlamento Vasco.
11.
SEGÚN EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 27/1983, DE RELACIONES ENTRE LAS
INSTITUCIONES COMUNES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA Y LOS ÓRGANOS
FORALES DE SUS TERRITORIOS HISTÓRICOS, EN MATERIA DE DEMARCACIONES
MUNICIPALES Y SUPRAMUNICIPALES, QUE NO EXCEDAN DE LOS TÉRMINOS DEL
TERRITORIO HISTÓRICO, CORRESPONDE A LOS TERRITORIOS HISTÓRICOS:
a)
b)
c)
d)
El desarrollo de la normativa municipal y supramunicipal.
La ejecución de la legislación de las Instituciones Comunes.
La competencia exclusiva.
El desarrollo y la ejecución de las normas emanadas de las Instituciones
Comunes.
3
12.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 27/1983, DE RELACIONES ENTRE
LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA Y LOS
ÓRGANOS FORALES DE SUS TERRITORIOS HISTÓRICOS, EN MATERIA DE
ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, CORRESPONDE A LOS
TERRITORIOS HISTÓRICOS:
a)
El desarrollo y la ejecución de las normas emanadas de las Instituciones
Comunes.
La ejecución, dentro de su territorio, de la legislación de las Instituciones
Comunes.
El desarrollo normativo y ejecución de las disposiciones reglamentarias del
Estado.
La competencia exclusiva.
b)
c)
d)
13.
EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 27/1983, DE RELACIONES ENTRE LAS
INSTITUCIONES COMUNES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA Y LOS ÓRGANOS
FORALES DE SUS TERRITORIOS HISTÓRICOS, EN MATERIAS QUE SEAN DE LA
COMPETENCIA
EXCLUSIVA
DE
LOS
TERRITORIOS
HISTÓRICOS,
LES
CORRESPONDEN A ÉSTOS LAS SIGUIENTES POTESTADES:
a)
Normativa, reglamentaria, administrativa incluida la inspección y revisora en
la vía administrativa.
Administrativa incluida la inspección y revisora en la vía administrativa
exclusivamente.
Normativa y reglamentaria exclusivamente.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
b)
c)
d)
14.
SEGÚN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY 30/92, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN
JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN, REDACTADA CONFORME A LA LEY 4/1999 ¿CUÁL DE
LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES RELATIVAS A LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
NO ES CORRECTA?:
a)
Las disposiciones administrativas de carácter general pueden ser recurridas
en vía administrativa.
El recurso de alzada se interpone contra actos que no ponen fin a la vía
administrativa.
Los actos de trámite pueden ser recurridos cuando produzcan indefensión.
El recurso potestativo de reposición se interpone contra actos que ponen fin
a la vía administrativa.
b)
c)
d)
4
15.
SEGÚN EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY 30/1992, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN,
REDACTADA CONFORME A LA LEY 4/1999, EL PLAZO MÁXIMO PARA DICTAR Y
NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA SERÁ DE:
a)
b)
c)
d)
1 mes.
30 días.
2 meses.
3 meses.
16.
SEGÚN EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY 30/1992, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN,
REDACTADA CONFORME A LA LEY 4/1999, EL PLAZO MÁXIMO PARA DICTAR Y
NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN SERÁ
DE:
a)
b)
c)
d)
1 mes.
2 meses.
3 meses.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
17.
¿A QUÉ SE REFIERE EL ELEMENTO OBJETIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO?:
a)
b)
c)
d)
Al sujeto que dicta el acto.
Al contenido del acto.
A la causa del acto.
A la forma del acto.
18.
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 10/1982, DE
NORMALIZACIÓN DEL USO DE EUSKERA, EN CASO DE CONFLICTO ENTRE LAS
CORPORACIONES LOCALES Y EL GOBIERNO VASCO SOBRE LAS
NOMENCLATURAS OFICIALES DE LOS TERRITORIOS, MUNICIPIOS, ENTIDADES DE
POBLACIÓN, ACCIDENTES GEOGRÁFICOS, VÍAS URBANAS Y, EN GENERAL, LOS
TOPÓNOMOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA, ¿A QUIÉN COMPETE LA
LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO?:
a)
A la Comisión Arbitral del País Vasco, previa consulta a la Academia Vasca
del Euskera.
Al Gobierno Vasco, sin necesidad de consulta alguna.
A las Diputaciones Forales afectadas, previa consulta a la Academia Oficial
de Protección del Euskera.
Al Gobierno Vasco, previa consulta a la Real Academia de la Lengua Vasca
b)
c)
d)
5
19.
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 12 DE LA NORMA FORAL 3/1987 SOBRE
ELECCIÓN, ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES FORALES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA SE COMPONE DE:
a)
El Diputado General y un número de Diputados Forales elegidos por las
Juntas Generales cuyo número no puede exceder de diez.
El Diputado General y un número de Diputados Forales elegidos por sufragio
universal, libre, directo, secreto y proporcional, cuyo número no puede
exceder de diez.
El Diputado General y los Diputados Forales, uno de los cuales ejerce como
Secretario/a de la Diputación, cuyo número no puede exceder de diez,
todos ellos necesariamente apoderados de las Juntas Generales.
El Diputado General y un número de Diputados Forales que no podrá
exceder de diez.
b)
c)
d)
20.
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 26 DE LA NORMA FORAL 3/1987 SOBRE
ELECCIÓN, ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES FORALES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, COMPETE LA
PROMULGACIÓN DE LAS NORMAS FORALES Y LOS DECRETOS FORALES
NORMATIVOS Y LA ORDEN DE PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
A:
a)
b)
c)
d)
El Secretario de las Juntas Generales.
El Diputado General.
El Diputado Foral competente por razón de la materia.
El Diputado Foral designado como Secretario de la Diputación Foral de
Bizkaia.
21.
DENTRO DEL ÁREA CALIDAD DE VIDA, UNO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN FORAL
PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y
POLÍTICAS DE GÉNERO EN BIZKAIA ES:
a)
Incorporar la perspectiva de género en la recogida, elaboración y difusión
de la información.
Mejorar la accesibilidad de las mujeres a los recursos de carácter público y
privado.
Contribuir al desarrollo de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en
el ámbito doméstico.
Fomentar el asociacionismo de las mujeres.
b)
c)
d)
6
22.
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 4/2005 PARA LA IGUALDAD
DE MUJERES Y HOMBRES, UNO DE LOS PRINCIPIOS GENERALES QUE DEBEN
REGIR Y ORIENTAR LA ACTUACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS VASCOS EN
MATERIA DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES ES:
a)
La promoción de la aparición de las mujeres en los medios de comunicación
social.
La incentivación de la participación de las mujeres en los procesos
electorales
La colaboración interinstitucional en el acceso de las mujeres a los puestos
directivos.
La acción positiva.
b)
c)
d)
23.
SEGÚN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY 6/89, DE 6 DE JULIO, DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
VASCA, ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS NO ES UNA RETRIBUCIÓN
COMPLEMENTARIA?:
a)
b)
c)
d)
Las gratificaciones por servicios extraordinarios.
El complemento específico.
Las pagas extraordinarias.
El complemento de productividad.
24.
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY 6/1989, DE 6 JULIO, DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA VASCA, LA LICENCIA POR ASUNTOS PROPIOS:
a)
d)
Será retribuida cuando se otorgue por interés de la Administración y no podrá
exceder de dos meses cada tres años.
No es retribuida, su concesión queda subordinada a las necesidades del
servicio y su duración acumulada no podrá exceder de tres meses cada dos
años.
No es retribuida, su concesión queda subordinada a las necesidades del
servicio y su duración acumulada no podrá exceder de dos meses cada tres
años.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
25.
LA CIMA DEL MONTE GASTERAN SE SITÚA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE :
a)
b)
c)
d)
Güeñes.
Balmaseda.
Alonsotegui.
Galdames.
b)
c)
7
26.
SEÑALAR LA RESPUESTA QUE CONTENGA CINCO MUNICIPIOS QUE SON
LIMÍTROFES CON ZIORTZA-BOLIBAR :
a)
b)
c)
d)
Aulesti – Amoroto – Mallabia – Markima/Xemein-Etxebarria.
Markina/Xemein – Aulesti – Berriz – Etxebarria - Mendata.
Munitibar – Berriz – Mallabia – Aulesti – Markina/Xemein.
Mallabia – Mendata – Munitibar – Markina/Xemein - Berriz.
27.
DE ENTRE LAS LÍNEAS DE FERROCARRIL CITADAS A CONTINUACIÓN, ¿CUÁL DE
ELLAS TRANSITA CON MAYOR NÚMERO DE KM. POR EL TERRITORIO HISTÓRICO
DE BIZKAIA?:
a)
b)
c)
d)
Bilbao - Miranda.
Bilbao – San Sebastián.
Bilbao - Santander.
Bilbao - León.
28.
SEÑALAR EL TÉRMINO MUNICIPAL DONDE SE SITÚA LA CIMA DEL MONTE
ILLUNTZAR :
a)
b)
c)
d)
Elantxobe.
Nabarniz.
Ibarrangelua.
Markina-Xemein.
29.
SEÑALAR EL RÍO AL QUE VIERTE SUS AGUAS EL RIO ASKABEITI :
a)
b)
c)
d)
Río Oka.
Río Asua.
Río Butrón.
Río Barbadún.
30.
SEÑALAR LA RESPUESTA QUE CONTENGA CUATRO AFLUENTES DEL RIO ARTIBAI :
a)
b)
c)
d)
Urko – Urgitxi – Ziortza - Arrierreka.
Urgitxi – Ziortza – Urko – Amaioa.
Amaioa - Gorozika - Urko - Arrierreka.
Gorozika - Amaioa - Igotz - Urko.
8
31.
¿CUÁL DE LOS MUNICIPIOS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN NO ES
LIMÍTROFE CON EL MUNICIPIO DE NABARNIZ?:
a)
b)
c)
d)
Aulestia.
Munitibar.
Mendata.
Arratzu.
32.
SEÑALAR EL MONTE DE LOS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN QUE TIENE MAYOR
ALTITUD:
a)
b)
c)
d)
Oiz.
Ganekogorta.
Mugarra.
Bizkargi.
33.
EL LITORAL DE BIZKAIA TIENE UNA LONGITUD:
a)
b)
c)
d)
Inferior a 70 Km.
Entre 100 Km y 120 Km.
Entre 85 Km y 95 Km.
Superior a 125 Km.
34.
¿EN QUÉ TÉRMINO MUNICIPAL ESTÁ UBICADO EL POLÍGONO INDUSTRIAL
TRAÑAPADURA?:
a)
b)
c)
d)
Zamudio.
Güeñes.
Basauri.
Abadiño.
35.
¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ADITIVOS NO SE AÑADE A LOS ACEITES DE MOTOR
PARA MEJORAR SUS PROPIEDADES?:
a)
b)
c)
d)
Aditivo mejorador del índice de fluidez.
Aditivo antiazufre.
Aditivo dispersante.
Aditivo antiácido.
9
36.
¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES PIEZAS NO FORMA PARTE DEL MOTOR DE ARRANQUE
DE UN VEHÍCULO PESADO?:
a)
b)
c)
d)
Disco de freno.
Anillo de arrastre
Puente de contacto.
Generador de impulsos.
37.
SE DENOMINA SURTIDOR DE BAJA A:
a)
b)
El dispositivo que mantiene el motor en marcha sin acelerar.
El dispositivo que dispone el carburador para evitar que el motor consuma
más gasolina cuando acelera.
El dispositivo que dispone el carburador para recoger la gasolina sobrante en
caso de aceleración brusca.
El dispositivo que regula el régimen del motor a aceleración progresiva.
c)
d)
38.
¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES PIEZAS NO FORMA PARTE DE UNA BOMBA DE
ALIMENTACIÓN MECÁNICA DE MEMBRANA?:
a)
b)
c)
d)
La válvula de salida.
La válvula de entrada.
El muelle de escape.
La palanca de accionamiento.
39.
¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES PIEZAS NO FORMA PARTE DE UN SISTEMA DE
INYECCIÓN ELECTRÓNICA DISCONTINUA MULTIPUNTO?:
a)
b)
c)
d)
El amortiguador de vibraciones.
El inductor de caudal.
El relé de electrobomba.
El tornillo regulador de ralentí.
40.
EN EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE UN VEHÍCULO PESADO, ¿QUÉ ACCIÓN
EJECUTA EL MECANISMO CÓNICO – DIFERENCIAL?:
a)
Convierte el movimiento giratorio transversal en movimiento
longitudinal, multiplicando las revoluciones del motor.
Convierte el movimiento giratorio transversal en movimiento
longitudinal, desmultiplicando las revoluciones del motor.
Convierte el movimiento giratorio longitudinal, en movimiento
transversal, multiplicando las revoluciones del motor.
Convierte el movimiento giratorio longitudinal en movimiento
transversal, desmultiplicando las revoluciones del motor.
b)
c)
d)
giratorio
giratorio
giratorio
giratorio
10
41.
EN UN MOTOR DE 4 CILINDROS EN LÍNEA CON UN ORDEN DE ENCENDIDO DE 13-4-2, CUANDO EL CILINDRO Nº 1 ESTÁ EN EXPLOSIÓN EL CILINDRO Nº3 ESTÁ:
a)
b)
c)
d)
En explosión.
En compresión.
En escape.
En admisión.
42.
EN EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN POR CARBURADOR CON DISPOSITIVO DE
ARRANQUE EN FRÍO,
¿CÓMO SE MANTIENE LA MARIPOSA DEL
ESTRANGULADOR CUANDO SE PROCEDE AL ARRANQUE CON EL MOTOR FRÍO?:
a)
b)
c)
d)
Medio abierta.
Abierta.
Cerrada.
El estrangulador no dispone de mariposa.
43.
SEÑALAR LA RESPUESTA QUE CONTENGA DOS COMPUESTOS QUE ELIMINE EL
CATALIZADOR DE DOS VÍAS:
a)
b)
c)
d)
Los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno.
Los óxidos de nitrógeno y los monóxidos de carbono.
Los óxidos de nitrógeno y vapor de agua.
Los monóxidos de carbono y los hidrocarburos.
44.
LA LETRA Q IMPRESA EN EL FLANCO DE UN NEUMÁTICO INDICA QUE LA
VELOCIDAD MÁXIMA DE SEGURIDAD QUE SOPORTA DICHO NEUMÁTICO ES:
a)
b)
c)
d)
120 km/h.
160 km/h.
180 km/h.
200 km/h.
45.
EN LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS HAY VARIOS ELEMENTOS QUE DAN A LOS
FLUIDOS PRESIÓN Y CAUDAL ADECUADOS. SEÑALAR EL ELEMENTO QUE FORMA
PARTE DE LA BOMBA Y QUE TIENE POR MISIÓN DISMINUIR LA VELOCIDAD DE
SALIDA DEL RODETE Y POR TANTO TRANSFORMARLA EN ENERGÍA DE PRESIÓN:
a)
b)
c)
d)
El radial.
El difusor.
La voluta.
Los álabes.
11
46.
EL SISTEMA DE PREMEZCLADOR POR DEPÓSITO DE MEMBRANA INSTALADO EN
UN VEHÍCULO DE BOMBEROS DISPONE DE VARIOS ELEMENTOS. EL ELEMENTO
QUE TOMA AGUA DE LA BOMBA Y LA CONDUCE AL DEPÓSITO DE MEMBRANA A
TRAVÉS DE UNA VÁLVULA PARA IMPULSAR EL ESPUMÓGENO, SE DENOMINA:
a)
b)
c)
d)
Válvula selectora de tres vías.
Válvula de selección del premezclado.
Válvula de presión diferencial.
Válvula de membrana en depósito.
47.
¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CORRECTA?:
a)
La presión dinámica se manifiesta ejerciendo una presión sobre una
superficie como ocurre en la presión estática, que es la fuerza consumida en
mantener el fluido en movimiento.
La suma de la altura de presión estática más la altura geométrica
permanecen constantes tal como indica la ecuación de continuidad.
Para incluir los incrementos debidos a los elementos auxiliares de una
instalación, se considera la longitud de la instalación decrementada en un
valor determinado en función del número de elementos existentes en la
instalación.
Las bombas centrífugas son las más indicadas para el trasvase de caudales
moderados y alturas notables, por eso tienen una relación H/Q
(Altura/Caudal) alta y son la base de los sistemas de distribución de agua y
las que se instalan en los vehículos contra incendios.
b)
c)
d)
48.
PARA QUE EN LA ASPIRACIÓN DE UNA BOMBA HIDRÁULICA NO SE PRODUZCA
CAVITACIÓN:
a)
La presión estática en el punto de entrada a la bomba debe ser menor o
igual a la presión de vapor del fluido circulante a una determinada
temperatura.
La presión de vapor del fluido a una determinada temperatura debe ser
menor que la presión estática a la entrada de la bomba.
La altura neta positiva disponible debe ser menor que la altura neta positiva
requerida.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
b)
c)
d)
49.
¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES FACTORES NO FORMA PARTE DE LA FÓRMULA DE
DARCY-WEISBACH PARA EL CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA?:
a)
b)
c)
d)
Diámetro de la tubería.
Peso específico del agua.
Aceleración de la gravedad.
Longitud de la instalación.
12
50.
EN UNA ESCALERA FIJA INSTALADA PARA SALVAR UN OBSTÁCULO DE 12
METROS. DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD DE
UTILIZACIÓN (SU) DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, SEÑALAR LA
RESPUESTA QUE CONTENGA EL ANCHO DE LA ESCALERA, LA ALTURA DE LA
BARANDILLA EN EL LUGAR DE DESEMBARCO Y EL MÍNIMO ESPACIO LIBRE FRENTE
A LOS ESCALONES.
a)
Anchura entre 800–1000 mm., prolongación mayor o igual de 0,90 m. y
mínimo espacio libre de 1,00 m.
Anchura entre 400–800 mm., prolongación mayor o igual de 1,00 m. y mínimo
espacio libre de 750 mm.
Anchura entre 800–1000 mm., prolongación mayor o igual de 0,80 m. y
mínimo espacio libre de 1000 mm.
Anchura entre 400–600 mm., prolongación mayor o igual de 1,00 m. y mínimo
espacio libre de 0,70 m.
b)
c)
d)
51.
SEÑALAR A QUE USO CORRESPONDE LA EXIGENCIA DE INSTALAR
OBLIGATORIAMENTE ROCIADORES, CON UNA ALTURA DE EVACUACIÓN
SUPERIOR A 28 metros O SUPERFICIE CONSTRUIDA QUE EXCEDA DE 5.000 m2:
a)
b)
c)
d)
Uso hospitalario.
Uso residencial público.
Uso administrativo.
Uso aparcamiento.
52.
EN UN EDIFICIO O ESTABLECIMIENTO PARA USO RESIDENCIAL PÚBLICO, LAS
PAREDES DE LAS HABITACIONES PARA ALOJAMIENTO DEBEN DE SER DEL TIPO:
a)
b)
c)
d)
EI 60.
EI 90.
EI 120.
EI 180.
53.
LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE UTILIZACIÓN MANUAL SE
DEBEN DE SEÑALIZAR MEDIANTE SEÑALES DEFINIDAS EN LA NORMA UNE 23033-1
CUYO TAMAÑO SEA:
a)
200 x 200 mm. cuando la distancia de observación de la señal
10 m.
410 x 410 mm. cuando la distancia de observación de
comprendida entre 10 y 20 m.
400 x 400 mm. cuando la distancia de observación de
comprendida entre 10 y 20 m.
420 x 420 mm. cuando la distancia de observación de
comprendida entre 10 y 20 m.
b)
c)
d)
no exceda de
la señal esté
la señal esté
la señal esté
13
54.
EXCEPTO EN ZONAS DE USO RESTRINGIDO Y CON EL FIN DE LIMITAR EL RIESGO
DE CAIDAS COMO CONSECUENCIA DE TRASPIES O DE TROPIEZOS, EL SUELO
DEBE CUMPLIR -AL MENOS- LA SIGUIENTE CONDICIÓN:
a)
No presentará irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más
de 16 mm.
Los desniveles que no excedan de 50 mm. se resolverán con una pendiente
que no exceda el 35%.
No presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una
diferencia de nivel de más de 6 mm.
Los desniveles que no excedan de 50 mm. se resolverán con una pendiente
que no exceda el 30%.
b)
c)
d)
55.
SEGÚN EL ANEXO III, REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, DEL
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES, LOS ROCIADORES NO TIENEN OBLIGACIÓN DE INSTALARSE EN:
a)
Edificios tipo A, nivel de riesgo intrínseco Medio, actividad distinta de
almacenamiento y superficie total construida igual a 500 metros cuadrados.
Edificios tipo B, nivel de riesgo intrínseco Medio, actividad de
almacenamiento y superficie total construida igual a 2.000 metros cuadrados.
Edificios tipo B, nivel de riesgo intrínseco Medio, actividad distinta de
almacenamiento y superficie total construida igual a 2.500 metros cuadrados.
Edificios tipo C, nivel de riesgo intrínseco Medio, actividad distinta de
almacenamiento y superficie total construida igual a 2.000 metros cuadrados.
b)
c)
d)
56.
SEGÚN EL ANEXO III, REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, DEL
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES, LOS HIDRANTES EXTERIORES NO SON OBLIGATORIOS:
a)
En edificios tipo C, nivel de riesgo intrínseco Medio, superficie construida igual
a 3.500 metros cuadrados.
En edificios tipo B, nivel de riesgo intrínseco Medio, superficie construida igual
a 2.500 metros cuadrados.
En edificios tipo B, nivel de riesgo intrínseco Medio, superficie construida igual
a 2.000 metros cuadrados.
En edificios tipo D, nivel de riesgo intrínseco Medio, superficie construida igual
a 5.000 metros cuadrados.
b)
c)
d)
14
57.
SEGÚN EL ANEXO III, DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, SEÑALAR DE LAS SIGUIENTES RESPUESTAS,
¿CUÁL DE ELLAS INDICA LA EFICACIA MÍNIMA DE LOS EXTINTORES PORTÁTILES,
CUANDO EL VOLUMEN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS ESTÁ ENTRE 100 Y 200
LITROS Y MÁS DEL 50% ESTÁ CONTENIDO EN RECIPIENTES CERRADOS?:
a)
b)
c)
d)
233 B
34 B
113 B
144 B
58.
DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, CUALQUIER INCENDIO QUE SE PRODUZCA
EN UN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL, DEBE DE COMUNICARSE AL ÓRGANO
COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, SIEMPRE QUE:
a)
b)
c)
Ocasione una paralización parcial de 10 días de la actividad industrial.
Resulten daños materiales por valor de 30.000 euros.
Ocasione una paralización parcial superior a 14 días de la actividad
industrial.
Se produzcan daños personales sin necesidad de atención médica externa.
d)
59.
SEGÚN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS, DENTRO DE SU APÉNDICE II, LA COMPROBACIÓN DEL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LA BOQUILLA EN SUS DISTINTAS POSICIONES Y DEL
SISTEMA DE CIERRE EN UN SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS, SE
REALIZARÁ:
a)
Cada cinco años dentro de las operaciones a realizar por el personal
especializado del fabricante del equipo o sistema.
Cada año dentro de las operaciones a realizar por el personal especializado
del titular de la instalación del equipo o sistema.
Cada año dentro de las operaciones a realizar por el personal especializado
del instalador del equipo o sistema.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
b)
c)
d)
60.
DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS ¿CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES NO ES CORRECTA?:
a)
b)
El agua pulverizada es un agente extintor aceptable para fuegos de clase B.
El polvo BC -convencional- es un agente extintor muy adecuado para fuegos
de clase A.
La espuma física es un agente extintor adecuado para fuegos de clase B.
El anhídrido carbónico es un agente extintor aceptable para fuegos de clase
B.
c)
d)
15
61.
DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS, DENTRO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS
MEDIOS MATERIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS, EL PERSONAL TITULAR DE
LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO O SISTEMA, DEBERÁ:
a)
En el sistema manual de alarma de incendios, realizar el mantenimiento de
los acumuladores, cada 6 meses.
En los hidrantes, rellenar la cámara de aceite del mismo, cada 12 meses.
En los hidrantes, realizar la inspección visual comprobando la estanqueidad
del conjunto, cada 3 meses.
En los hidrantes, abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento
correcto de la válvula principal y del sistema de drenaje, cada 12 meses.
b)
c)
d)
62.
SEGÚN LA NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ES
UNA FUNCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL?:
a)
b)
c)
Elaborar criterios, estudios y propuestas en el ámbito de la autoprotección.
Requerir cuantos datos estime oportuno en el ejercicio de sus competencias.
Ejercer la potestad sancionadora conforme a lo que prevean las leyes
aplicables.
Modificar
las
disposiciones
reglamentarias
relacionadas
con
la
autoprotección.
d)
63.
SEGÚN LA NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN, ANEXO II, CONTENIDO
MÍNIMO DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN, ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES
CONTENIDOS NO ESTÁ INCLUIDO DENTRO DE SU CAPÍTULO IV, INVENTARIO Y
DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN?:
a)
b)
Los medios humanos.
Los planos de recorridos de evacuación y áreas de confinamiento, reflejando
el número de personas a evacuar o confinar por áreas.
Los planos descriptivos de todas las plantas de los edificios, de las
instalaciones y de las áreas donde se realiza la actividad.
Planos de compartimentación de áreas o sectores de riesgo.
c)
d)
16
64.
SEGÚN LA NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN, DE LOS CENTROS,
ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS, DEDICADOS A ACTIVIDADES QUE
PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA, EN SU APARTADO 1º,
DISPOSICIONES GENERALES, ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES NO ES UNA DE LAS
OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LAS ACTIVIDADES?:
a)
Remitir al registro correspondiente los datos previstos en el anexo IV de esta
Norma Básica de Autoprotección.
Informar de los resultados de los simulacros previstos en el Plan de
Autoprotección a los órganos competentes en materia de Protección Civil
de las Administraciones Públicas.
Informar y formar al personal a su servicio en los contenidos del Plan de
Autoprotección.
Colaborar con las autoridades competentes de las Administraciones Públicas,
en el marco de las normas de protección civil que le sean de aplicación.
b)
c)
d)
65.
LAS DISPOSICIONES DE LA NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN, NO SON DE
APLICACIÓN A AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN:
a)
Edificios que alberguen actividades administrativas siempre que la altura de
evacuación del edificio sea igual o superior a 28 metros.
Instalaciones de camping con capacidad superior a 2.000 personas.
Actividades al aire libre con un número de asistentes previstos igual o superior
a 20.000 personas.
Instalaciones cerradas desmontables o de temporada con capacidad
máxima para 2.000 personas.
b)
c)
d)
66.
¿CUÁL DE ESTAS MATERIAS NO ES UN AGENTE OXIDANTE?:
a)
b)
c)
d)
Ácido nítrico.
Monóxido de carbono.
Nitratos.
Flúor.
67.
LA PROPAGACIÓN DEL CALOR DE UN LUGAR A OTRO POR UN MOVIMIENTO
REAL DE LA SUSTANCIA CALIENTE, ES APLICADA A LA:
a)
b)
c)
d)
Convección.
Radiación.
Combustión.
Conducción.
17
68.
CUANDO LA COMBUSTIÓN SE PRODUCE EN UNA ATMÓSFERA CON
CONCENTRACIÓN NORMAL DE OXÍGENO, SUELE IR ACOMPAÑADA POR UNA
RADIACIÓN LUMINOSA DENOMINADA:
a)
b)
c)
d)
Gas de combustión.
Calor de radiación.
Llamas.
Calor de refracción.
69.
¿CUÁL ES EL PUNTO DE INFLAMACIÓN DEL BENCENO EN PRESENCIA DEL AÍRE?:
a)
b)
c)
d)
- 20 ºC.
- 60 ºC.
- 11 ºC.
60 ºC
70.
EN LA TEORÍA DEL FUEGO, LOS PRODUCTOS “ENERGÉTICAMENTE CARGADOS”
QUE SE CONOCEN COMO RADICALES LIBRES, SE DENOMINAN ASÍ:
a)
Porque son
productos.
Porque son
productos.
Porque son
productos.
Porque son
productos.
b)
c)
d)
inestables y tienen poca tendencia a combinarse con otros
estables y tienen fuerte tendencia a combinarse con otros
estables y tienen poca tendencia a reaccionar con otros
inestables y tienen fuerte tendencia a reaccionar con otros
71.
¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES SUSTANCIAS NO SE PRODUCE CUANDO TIENE LUGAR
LA PIRÓLISIS EN LA MADERA?:
a)
b)
c)
d)
Oxigeno puro (O2).
Monóxido de carbono (CO).
Partículas de carbono (C).
Vapor de agua (H2O).
72.
CUANDO EXISTE UNA GAMA DE CONCENTRACIONES DE GASES COMBUSTIBLES
QUE COMBINÁNDOSE CON EL OXÍGENO DEL AÍRE SE HACEN INFLAMABLES, SE
ESTÁ DEFINIENDO EL:
a)
b)
c)
d)
Límite superior de inflamabilidad.
Rango de inflamabilidad.
Límite inferior de inflamabilidad.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
18
73.
LA VARIACIÓN DEL RANGO DE INFLAMABILIDAD CON UN AUMENTO DE
TEMPERATURA DE ALREDEDOR DE 100 ºC, SE ESTIMA QUE HACE:
a)
Disminuir el límite superior de inflamabilidad en un 8% y elevar el límite inferior
de inflamabilidad en una proporción igual.
Disminuir el límite inferior de inflamabilidad en un 8% y elevar el límite superior
de inflamabilidad en una proporción igual.
Disminuir el límite inferior de inflamabilidad en un 8% y disminuir el límite
superior de inflamabilidad en una proporción doble.
Disminuir el límite superior de inflamabilidad en un 8% y elevar el límite inferior
de inflamabilidad en una proporción doble.
b)
c)
d)
74.
EL RANGO DE INFLAMABILIDAD DEL METANOL SE ENCUENTRA ENTRE LOS
SIGUIENTES LÍMITES DE INFLAMABILIDAD:
a)
b)
c)
d)
0,6% - 5%
6% - 37%
38% - 46%
2% - 5%
75.
LA PRESENCIA DE MATERIAL SULFUROSO EN UN INCENDIO, PRODUCE GASES DE
COLOR:
a)
b)
c)
d)
Negro.
Gris.
Blanco.
Amarillo.
76.
SEÑALAR LA RESPUESTA QUE CONTENGA LA MEZCLA IDEAL DE LOS GASES,
PARA LA COMBUSTIÓN, PROCEDENTES DE LOS POLIURETANOS:
a)
b)
c)
d)
Menos del 20% y no son combustibles en frío.
El 25% y son combustibles en frío.
Por encima del 30% y son combustibles en frío.
El 35% y no son combustibles en frío.
77.
EN LA CAPA SUPERIOR DE UN INCENDIO EN UN COMPARTIMENTO, LA
SOBREPRESIÓN QUE SE PRODUCE NO SE PROYECTA SOBRE:
a)
b)
c)
d)
El plano neutro.
Las paredes.
La capa inferior.
El techo.
19
78.
EL PUNTO DONDE EL GAS SE ENCUENTRA CON EL OXIGENO, TENIENDO LUGAR
LA COMBUSTIÓN, SE DENOMINA:
a)
b)
c)
d)
Zona de reacción.
Zona neutra.
Zona criogénica.
Zona de premezcla.
79.
INDICAR EL FENÓMENO FÍSICO QUE PROVOCAN LOS HUMOS Y GASES
GENERADOS DURANTE UN INCENDIO EN UN RECINTO CERRADO:
a)
Un movimiento circular de los humos impidiendo la visibilidad, originado por
un gradiente de temperatura.
Un movimiento vertical del humo hacia las partes altas como consecuencia
de la diferencia de densidades entre los gases.
En caso de apertura de un hueco en la parte inferior de dicho recinto, se
produce la rotura del par de estabilidad de los humos.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
b)
c)
d)
80.
LA VENTILACIÓN FORZADA POR PRESIÓN POSITIVA UTILIZA UN VENTILADOR QUE
FUERZA LA ENTRADA DE AIRE, CREANDO UNA SOBREPRESIÓN:
a)
b)
c)
d)
Por debajo del plano neutro.
Por encima del plano neutro.
Por el forjado del local ventilado.
Por igual en toda la estructura.
81.
SEÑALAR LA RESPUESTA QUE CONTENGA LOS TRES FACTORES DE LOS QUE
DEPENDE EL LUGAR EN EL QUE SE COLOCARÁ UN VENTILADOR DE PRESIÓN
POSITIVA:
a)
Tamaño abertura de salida - Potencia del ventilador – Inclinación del
ventilador.
Inclinación del ventilador – Tamaño del ventilador - Tamaño abertura de
entrada.
Tamaño del ventilador – Potencia del ventilador – Inclinación del ventilador.
Proporción entre abertura entrada / salida - Tamaño ventilador – Potencia
del ventilador.
b)
c)
d)
82.
LA ABERTURA DE SALIDA IDEAL DE UN VENTILADOR DE 4CV, SERÁ DE:
a)
b)
c)
d)
3/4 del tamaño de la entrada.
1 a 1,5 veces la entrada.
4/5 del tamaño de la entrada.
2 a 2,5 veces la entrada.
20
83.
LOS ESPUMÓGENOS PARA CLASE B, QUE PRODUCEN UNA ESPUMA DE BAJA
VISCOSIDAD Y UN ESPARCIMIENTO RÁPIDO SOBRE SUPERFICIES LÍQUIDAS, SON
DE TIPO :
a)
b)
c)
d)
Sintéticos.
Fluoroproteínicos.
Criogénicos
Proteínicos.
84.
SEÑALAR EL TIPO DE ESPUMÓGENO CUYA PROPIEDAD ES LA DE NO ADHERIRSE
AL COMBUSTIBLE, MEJORANDO CON ELLO LA PENETRACIÓN:
a)
b)
c)
d)
Fluoroproteínicos.
Sintéticos.
Antialcohol.
Formadores de película (AFFF)
85.
EN UN FUEGO INDUSTRIAL DESARROLLADO EN UN HORNO DE FUNDICIÓN DE
ALUMINIO, ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES AGENTES EXTINTORES ES ADECUADO
PARA SU EXTINCIÓN?:
a)
b)
c)
d)
Agua con aditivos especiales.
Hidrocarburos halogenados.
Espuma física.
Polvos de grafito.
86.
SEÑALAR LA RESPUESTA QUE CONTENGA LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE
PRESIÓN Y CAUDAL DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN, COMO FUENTES DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS:
a)
b)
c)
d)
Presión de 5 kg/cm2 – Caudal de 500 l/min.
Presión de 1 kg/cm2 – Caudal de 60 m3/hora.
Presión de 5 - 7 kg/cm2 – Caudal de 1.000 l/min.
Presión de 10 kg/cm2 – Caudal de 60 m3/hora.
87.
CALCULAR EL VOLUMEN DE ESPUMA GENERADO POR UNA LANZA DE ESPUMA
EN PUNTA, SI SE CUENTA CON TRES GARRAFAS DE 25 LITROS, CON COEFICIENTE
DE EXPANSIÓN DE 50 Y SE MEZCLA CON UNA DOSIFICACIÓN DEL 4% Y
DISPONEMOS DE AGUA SUFICIENTE:
a)
b)
c)
d)
31,250 m3
125 m3
60 m3
93,750 m3
21
88.
EN UN SINIESTRO EN EL QUE EL TIEMPO A CONSIDERAR A EFECTOS DE RESERVA
DE AGUA FUERA DE 120 MINUTOS, Y EN EL QUE SE CUENTA CON DOS LANZAS DE
70 mm CONSUMIENDO CADA UNA DE ELLAS 500 litros/minuto ¿CUÁL SERÍA LA
CANTIDAD DE RESERVA DE AGUA A CONSIDERAR?:
a)
b)
c)
d)
Mínimo de 100.000 litros.
Mínimo de 120.000 litros.
100 m3.
Entre 100 m3 y 110 m3 .
89.
LAS MANGUERAS DE 100 mm. DE DIÁMETRO Y DE 2,50 m. DE LONGITUD, SE
DENOMINAN :
a)
b)
c)
d)
Mangueras de sobrepresión.
Mangote de impulsión.
Mangueras de ataque.
Mangueras de aspiración.
90.
UNA LANZA DE ESPUMA QUE CONSUME 400 litros/minuto, CON UN ALCANCE
DE 5 A 10 metros Y 26 m3 /minuto DE ESPUMA, ES UNA:
a)
b)
c)
d)
Lanza de espuma de baja expansión con proporcionador previo.
Lanza de espuma en punta de baja expansión.
Lanza de espuma de media expansión sin proporcionador previo.
Lanza de espuma de media expansión con proporcionador previo.
91.
SEÑALAR LA RESPUESTA QUE CONTENGA UN FACTOR DEL QUE DEPENDE LA
CAPACIDAD DE LA SANGRE PARA EL TRANSPORTE DEL OXÍGENO:
a)
El porcentaje de saturación del volumen cardiaco con relación a la
capacidad de unión del oxígeno a la hemoglobina.
La cantidad de hemoglobina en la sangre.
La cantidad de oxígeno en volumen de sangre que el corazón es capaz de
bombear.
Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
b)
c)
d)
92.
LOS CENTROS INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO ESTÁN INFLUIDOS -ENTRE OTROSPOR:
a)
b)
c)
d)
El porcentaje de saturación del oxígeno en la hemoglobina.
Los impulsos motrices procedentes del cerebelo
La distensión de los bronquíolos.
La cantidad de hemoglobina rica en oxígeno en la sangre.
22
93.
CUANDO SE PRODUCE UN AUMENTO DE PARTÍCULAS DE CO2, ¿CUÁL DE ESTOS
FENÓMENOS SE DESENCADENA?:
a)
Un aumento de los hidrogeniones a nivel del líquido del cerebelo,
estimulando unos receptores físicos que hay a nivel cerebral, estimulándose
secundariamente el centro respiratorio y aumentando la respiración del
sujeto.
Una disminución de los hidrogeniones de los receptores químicos que hay en
carótida y aorta, los cuales informarán al centro respiratorio por vía nerviosa,
estimulando también la respiración.
Una estimulación de los receptores químicos que hay en carótida y aorta, los
cuales informarán al centro respiratorio por vía nerviosa, estimulando también
la ventilación.
Una estimulación de los receptores químicos que hay en el hígado, los cuales
informarán al centro respiratorio por vía nerviosa, estimulando también la
respiración.
b)
c)
d)
94.
DE ENTRE LAS SIGUIENTES RESPUESTAS ¿CUÁL DE ELLAS NO FORMA PARTE DEL
PROCESO DE LA RESPIRACIÓN?:
a)
b)
c)
d)
Transporte de oxígeno.
Restricción.
Ventilación Pulmonar.
Regulación.
95.
EL ELEMENTO DE LA ESPALDERA QUE ES BASCULANTE PARA FACILITAR SU
CONEXIÓN A LA BOTELLA DE AIRE COMPRIMIDO, SE DENOMINA:
a)
b)
c)
d)
Manoreductor.
Manómetro.
Pulmo-automático.
Máscara.
96.
¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES RESPUESTAS ES UNA NORMA DE SEGURIDAD EN EL
MANEJO DEL TRÁCTEL?:
a)
Para enrollar correctamente el cable en el rodillo del tráctel, lo
acompañamos con las manos deslizando el mismo por la palma de las
manos.
No fijar nunca la carga y la herramienta con eslingas.
Rodear en una sola vuelta la carga a sujetar para que la eslinga trabaje con
mayor eficacia y seguridad.
Es aconsejable que el tráctel se sujete a un vehículo para poder tirar del
conjunto tráctel/carga en caso necesario.
b)
c)
d)
23
97.
DE ENTRE LOS SIGUIENTES DATOS, ¿CUÁL NO ES OBLIGATORIO QUE FIGURE
GRABADO EN UNA BOTELLA DE OXÍGENO?:
a)
b)
c)
d)
Características del gas y normas de manipulación.
Año de construcción.
Contraste de la identidad.
Símbolo de botella templada.
98.
SEÑALAR LA RESPUESTA QUE CONTENGA TRES CARACTERÍSTICAS DEL TRACTEL
T-35:
a)
b)
c)
d)
Tracción 3.000 Kg, diámetro del cable 11,5 mm. y resistencia a la rotura 18 Tm.
Tracción 5000 Kg, diámetro del cable 11,5 mm. y resistencia a la rotura 18 Tm.
Tracción 5000 Kg, diámetro del cable 16,3 mm. y resistencia a la rotura 18 Tm.
Tracción 5.000 Kg, diámetro del cable 16,3 mm. y resistencia a la rotura 8,5 Tm.
99.
SEÑALAR LA RESPUESTA QUE INDIQUE LA MEDIDA QUE DEBE TENERSE EN CUENTA
PARA EL ARRANQUE DE UNA MOTOSIERRA:
a)
b)
c)
d)
Palanca de aire “estarter” en posición abierta.
Desbloquear el acelerador en su media velocidad.
Pie en la base de la empuñadura delantera.
Mano sobre empuñadura delantera.
100.
EN INCENDIOS FORESTALES, ¿CÓMO DENOMINAMOS A LOS INCENDIOS QUE
GENERAN INTENSIDADES IMPORTANTES EN EL FRENTE DEL INCENDIO Y ADEMÁS
PUEDEN LANZAR FOCOS SECUNDARIOS A CORTA DISTANCIA?:
a)
b)
c)
d)
Incendios de superficie de media intensidad.
Incendios de superficie de alta intensidad.
Incendios de superficie de baja intensidad.
Incendios de copas activos de alta intensidad.
101.
¿QUÉ INDICA EN LOS MAPAS DE RIESGOS FORESTALES EL ÍNDICE NDVI?:
a)
b)
c)
d)
El peligro de propagación de un incendio.
La orografía de la zona y el peligro de propagación por convección.
La cantidad de biomasa y la humedad de la vegetación.
Los modelos de geometría de las llamas.
24
102.
LOS INCENDIOS FORESTALES QUE SE PRODUCEN EN ZONAS DE HOJAS,
ACÍCULAS DE PINO O RAMAS MUERTAS, SE DENOMINAN:
a)
b)
c)
d)
Incendios de copa pasivos.
Incendios de superficie.
Incendios de copa activos.
Incendios de subsuelo.
103.
LOS MODELOS DE PREDICCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE UN INCENDIO
FORESTAL QUE, CONSIDERANDO TODAS LAS VARIABLES -INCLUIDAS LAS
TOPOGRÁFICAS- SIMULAN EL DESARROLLO DEL MISMO, SE DENOMINAN:
a)
b)
c)
d)
Modelos de propagación.
Modelos de radiación.
Modelos de presión.
Modelos de geometría de las llamas.
104.
EN EL ATAQUE INDIRECTO DE UN INCENDIO FORESTAL:
a)
b)
c)
d)
Se atacan las llamas con herramienta manual.
Se actúa mediante la eliminación del combustible.
Se atacan las llamas con agua.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
105.
LA ENERGÍA ABSORVIDA POR UN GRAMO DE UN LÍQUIDO PARA CAMBIAR A
ESTADO GASEOSO, SE DENOMINA:
a)
b)
c)
d)
Calor latente de fusión.
Calor específico.
Calor latente de vaporización.
Calor latente de sublimación.
106.
LA LEY DE GAY-LUSSAC SEÑALA QUE:
a)
A temperatura constante, el volumen de un gas varía inversamente con la
presión.
A presión constante, el volumen de un gas varía en proporción inversa al
cambio de temperatura absoluta.
A temperatura constante, el volumen de un gas varía en proporción directa
con la presión.
A volumen constante, la presión de un gas varía en proporción directa al
cambio de temperatura absoluta.
b)
c)
d)
25
107.
¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES FASES DE LA PERMEACIÓN EN EL NIVEL DE
PROTECCIÓN PERSONAL III NO ES CORRECTA?:
a)
b)
c)
d)
Paso del producto a la superficie opuesta.
Absorción del producto en las capas interiores del material.
Absorción del producto en las capas exteriores del material.
Difusión del producto a través del material.
108.
LOS VEHÍCULOS DE EXTINCIÓN, CONFORME A LA NORMA UNE 48103 SE
PINTARÁN:
a)
b)
c)
d)
Amarillo: sobre los puntos de engrase.
Blanco: sobre el parachoques y el bastidor.
Negro: sobre las llantas y las aletas.
Rojo: sobre el interior de la carrocería.
109.
EN EL ÁMBITO DE LOS VEHÍCULOS DE EXTINCIÓN ESTÁNDAR, CONFORME A LA
NORMA UNE 23900, LA CAPACIDAD MÍNIMA DE LAS BATERÍAS SERA:
a)
b)
c)
d)
130 Amperios hora.
100 Amperios hora.
75 Amperios hora.
110 Amperios hora.
110.
SEÑALAR LA RESPUESTA QUE CONTENGA LA CAPACIDAD MÍNIMA DEL
DEPÓSITO DE AGUA Y LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS HIDRÁULICAS DE UNA
AUTOBOMBA PESADA ESTÁNDAR, CONFORME A LA NORMA UNE 23900:
a)
b)
c)
d)
8.000 litros - 2 salidas de 70 mm., 2 salidas de 45 mm. y 2 salidas de 25 mm.
7.200 litros - 2 salidas de 70 mm., 2 salidas de 45 mm. y 2 salidas de 25 mm.
3.200 litros - 2 salidas de 70 mm., 2 salidas de 45 mm. y 1 salida de 25 mm.
2.400 litros - 2 salidas de 70 mm., 2 salidas de 45 mm. y 1 salida de 25 mm.
111.
DE LAS SIGUIENTES RESPUESTAS, ¿CUÁL ES LA CORRECTA PARA DEFINIR LA LINFA ?:
a)
Células vivas que se trasladan, se salen de los capilares y destruyen las células
muertas que encuentran por el organismo.
Líquido incoloro formado por leucocitos y plasma sanguíneo.
Líquido incoloro formado por glóbulos rojos y suero sanguíneo.
Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
b)
c)
d)
26
112.
LA VÁLVULA QUE SEPARA EL INTESTINO DELGADO DEL INTESTINO GRUESO E
IMPIDE EL REFLUJO DEL CONTENIDO DEL INTESTINO GRUESO AL INTESTINO
DELGADO, SE DENOMINA:
a)
b)
c)
d)
Cística.
Sigmoidea.
Ileocecal.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
113.
¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES RESPUESTAS AL ESTRÉS ES A NIVEL COGNITIVO?:
a)
b)
c)
d)
Problemas de lenguaje.
Hiperactividad.
Temor.
Limitación de la motricidad.
114.
¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS NO CORRESPONDE A UNA
CONGELACIÓN DE TERCER GRADO?:
a)
b)
c)
d)
Úlceras profundas.
Ampollas hemorrágicas.
Sensación de pinchazos y quemazón.
Coloración azul grisácea de la piel.
115.
¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES SIGNOS NO ES PROPIO DE UN NEUMOTÓRAX A
TENSIÓN?:
a)
b)
c)
d)
Dificultad respiratoria.
Hipertensión arterial.
Distensión de las venas del cuello.
Cianosis.
116.
SEÑALAR LA RESPUESTA QUE CONTENGA LA ASOCIACIÓN QUE NO ES
CORRECTA:
a)
b)
c)
d)
Hipocondrio derecho – Páncreas.
Epigastrio –hígado (punta).
Mesogastrio – Intestino delgado.
Hipogastrio – Intestino delgado.
27
117.
EL NERVIO MOTOR QUE INERVA EL DIAFRAGMA SALE DE LAS RAÍCES:
a)
b)
c)
d)
C2 – C5 (Cervicales 2-5).
C5 – C1 (Cervicales 5-1).
C5 – C3 (Cervicales 5-3).
C6 – C3 (Cervicales 6-3).
118.
¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES NO ES UN SIGNO O SÍNTOMA DE TRAUMATISMO
CRANEAL?:
a)
b)
c)
d)
Aumento de la respuesta a la luz de las pupilas por irritación cerebral.
Signo de Battle.
Pérdida de sensaciones motoras.
Comportamiento agresivo.
119.
DE ACUERDO CON EL CURSO DE EMERGENCIAS SANITARIAS PARA BOMBEROS
(OSAKIDETZA), SON QUEMADURAS CLASIFICADAS COMO MODERADAS:
a)
Las de tercer grado y de entre 2 y 10% de Superficie Corporal Quemada
(SCQ).
Las de segundo grado y más del 25% de Superficie Corporal Quemada
(SCQ).
Las lesiones inhalatorias.
Las de segundo grado y menos del 2% de Superficie Corporal Quemada
(SCQ).
b)
c)
d)
120.
LA PRESENCIA DE SANGRE EN LA CAVIDAD TORÁCICA DENTRO DEL ESPACIO
PLEURAL, SE DENOMINA:
a)
b)
c)
d)
Neumotórax.
Hipotórax.
Pleurotórax.
Hemotórax.
28
PREGUNTAS DE RESERVA
29
121.
SEGÚN EL CONCIERTO ECONÓMICO, LAS RELACIONES FINANCIERAS ENTRE EL
ESTADO Y EL PAÍS VASCO SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS DE:
a)
Exclusivamente autonomía fiscal y financiera de las Instituciones del País
Vasco para el desarrollo y ejecución de sus competencias, respeto de la
solidaridad, coordinación y colaboración con el Estado en materia de
estabilidad presupuestaria y contribución del País Vasco a las cargas del
Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma.
Exclusivamente autonomía fiscal y financiera de las Instituciones del País
Vasco para el desarrollo y ejecución de sus competencias y respeto de la
solidaridad, coordinación y colaboración con el Estado en materia de
estabilidad presupuestaria.
Autonomía fiscal y financiera de las Instituciones del País Vasco para el
desarrollo y ejecución de sus competencias, respeto de la solidaridad,
coordinación y colaboración con el Estado en materia de estabilidad
presupuestaria, contribución del País Vasco a las cargas del Estado no
asumidas por la Comunidad Autónoma y nivel de autonomía de las
Entidades Locales Vascas inferior al de las de régimen común.
Autonomía fiscal y financiera de las Instituciones del País Vasco para el
desarrollo y ejecución de sus competencias, respeto de la solidaridad,
coordinación y colaboración con el Estado en materia de estabilidad
presupuestaria, contribución del País Vasco a las cargas del Estado no
asumidas por la Comunidad Autónoma y nivel de autonomía de las
Entidades Locales Vascas no inferior al de las de régimen común.
b)
c)
d)
122.
EL RIO GOROZITU SE ENCUENTRA ENCUADRADO DENTRO DE LA CUENCA
FLUVIAL DE:
a)
b)
c)
d)
Ibaizabal.
Lea-Artibai.
Nervión.
Cadagua.
123.
EN EL ÁMBITO DEL ENCENDIDO ELECTRÓNICO INTEGRAL, SE DENOMINA
TRANSISTOR:
a)
Al dispositivo electrónico con tres uniones y tres terminales cuya única función
es la de poder controlar un voltaje elevado mediante la variación de un
voltaje mucho más débil.
Al dispositivo electrónico con dos uniones y tres terminales cuya función
primaria es la de poder controlar una corriente elevada mediante la
variación de una corriente mucho más débil.
Al dispositivo electrónico con dos uniones y tres terminales cuya función
primaria es la de poder controlar el captador magnético a base de una
bobina circular que se produce mediante la variación de una corriente
mucho más potente.
Al dispositivo electrónico con tres uniones y tres terminales cuya función
primaria es la de poder controlar una corriente débil mediante la variación
de una corriente mucho más intensa.
b)
c)
d)
30
124.
¿QUÉ PRODUCTO DE DESCOMPOSICIÓN SE PRODUCE EN LA COMBUSTIÓN DE
LOS PLÁSTICOS?:
a)
b)
c)
d)
Aldehídos.
Ácido acético.
Formaldehído.
Ácido sulfúrico.
125.
SEGÚN EL ARTÍCULO 42 DEL DECRETO 86/1997, DE 15 ABRIL, POR EL QUE SE
REGULA EL PROCESO DE NORMALIZACIÓN DEL USO DEL EUSKERA EN LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI,
ESTÁN EXENTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN GENERAL DE PRECEPTIVIDAD
DE LOS PERFILES LINGÜÍSTICOS EN RELACIÓN AL PUESTO DE TRABAJO DEL QUE
SON TITULARES:
a)
b)
c)
d)
Quienes cumplan 45 años durante el periodo de planificación.
Quienes superen la edad de 45 años durante el periodo de planificación.
Quienes superen la edad de 45 años al comienzo de cada periodo de
planificación, previa conformidad del interesado/a.
Nadie por razón de edad.
126.
SE DENOMINA PUNTO DE FUNCIONAMIENTO DE UNA BOMBA HIDRÁULICA A:
a)
La intersección de la curva de altura total y la altura de impulsión
de la presión, que es independiente de otros factores.
La intersección de la curva de altura total y la altura de impulsión
de la temperatura, que es independiente de otros factores.
La intersección de la curva de altura total y la altura de impulsión
del caudal a un determinado régimen de giro de la bomba.
La intersección de la curva de altura total y la altura de impulsión
del caudal descontadas las pérdidas de carga.
b)
c)
d)
en función
en función
en función
en función
127.
SEGÚN EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY 30/1992, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN,
REDACTADA CONFORME A LA LEY 4/1999, EL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN
DEL RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN CONTRA UN ACTO
ADMINISTRATIVO EXPRESO SERÁ DE:
a)
b)
c)
d)
30 días
1 mes
3 meses
2 meses
31
128.
SEGÚN EL ARTÍCULO 17 DE LA NORMA FORAL 3/87, DE 13 DE FEBRERO, SOBRE
ELECCIÓN, ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES FORALES DEL TERRITORIO HÍSTORICO DE BIZKAIA, NO
CORRESPONDE A LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA:
a)
Aprobar definitivamente el régimen general de financiación de los Municipios
del Territorio Histórico.
Elaborar y aprobar las propuestas relativas a asunción de competencias por
el Territorio Histórico.
Establecer las directrices de acción del gobierno y ejercer la alta inspección
de la Administración Foral y de las entidades, empresas y establecimientos de
ella dependientes.
Crear las comisiones delegadas de carácter permanente o temporal en
materias determinadas, cuando afecten a más de un departamento.
b)
c)
d)
129.
¿CUÁL DE LOS MUNICIPIOS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN NO ES
LIMÍTROFE CON EL MUNICIPIO DE ZALLA?:
a)
b)
c)
d)
Güeñes.
Arcentales.
Balmaseda.
Sopuerta.
130.
EL POLVO SECO ES UN AGENTE EXTINTOR:
a)
b)
c)
d)
Adecuado a la clase A de fuegos.
Adecuado a la clase C de fuegos.
No adecuado a la clase E de fuegos.
Adecuado a la clase D de fuegos.
131.
EN UN MOTOR DE 4 CILINDROS EN LÍNEA CON UN ORDEN DE ENCENDIDO DE 13-4-2, CUANDO EL CILINDRO Nº 3 ESTÁ EN COMPRESIÓN EL CILINDRO Nº4 ESTÁ:
a)
b)
c)
d)
En Admisión.
En Compresión.
En Escape.
En Explosión.
132.
LOS TIPOS DE FRENOS QUE CONSISTEN EN DOS PASTILLAS MONTADAS EN UN
DISPOSITVO QUE ACCIONA HIDRAULICAMENTE, APRETANDO LAS CARAS DEL
DISCO DE FRENO SUJETO A LA RUEDA, SE DENOMINAN:
a)
b)
c)
d)
Frenos hidráulicos.
Frenos de tambor.
Frenos de aire.
Frenos de disco.
32
133.
AL OBJETO DE LIMITAR EL RIESGO DE PROPAGACIÓN VERTICAL POR FACHADA
ENTRE DOS SECTORES DE INCENDIO O ENTRE UNA ZONA DE RIESGO ESPECIAL
ALTO Y OTRAS ZONAS DEL EDIFICIO, LA FACHADA DEBERÁ SER AL MENOS EI 60
(RF-60). INDICAR LA FRANJA MÍNIMA EN METROS MEDIDA SOBRE EL PLANO DE
FACHADA.
a)
b)
c)
d)
1,40 metros como mínimo medida sobre fachadas a 90º.
1,00 metros como mínimo medida en el plano de fachada.
3,00 metros como mínimo medida sobre fachadas a 45º.
1,40 metros como mínimo medida sobre fachadas a 180º.
134.
DE CONFORMIDAD CON LA NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN, NO
QUEDARÁN EXENTOS DEL CONTROL ADMINISTRATIVO Y DEL REGISTRO, EN
RELACIÓN CON LA EXIGENCIA DE ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES
DE AUTOPROTECCIÓN:
a)
b)
c)
d)
Los establecimientos de los órganos judiciales.
Las instalaciones dependientes del Ministerio de Defensa.
Los centros dependientes del Ministerio de Defensa.
Las instalaciones dependientes del Ministerio de las Administraciones
Públicas.
135.
DENTRO DE LOS AGENTES EXTINTORES SÓLIDOS, LOS POLVOS QUÍMICOS SECOS
(BC) NO CONTENDRÁN EN SU COMPOSICIÓN:
a)
b)
c)
d)
Bicarbonato de potasio.
Sulfato de potasio.
Bicarbonato de sodio.
Fosfato diamónico.
33
Descargar