Subido por a b

03 M Acta presentacion dos candidatos

Anuncio
Selección de Profesorado Permanente - TU.2
ACTA DE PRESENTACIÓN DOS/AS CANDIDATOS/AS
ACTA DE PRESENTACIÓN DE LOS/LAS CANDIDATOS/AS
CONCURSO DE ACCESO: PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDADE
Concurso Nº:
2445/19
Convocado por Resolución Reitoral do:
Cód. Praza:
10/01/2020
Corpo docente:
Profesor/a Titular de Universidade
Área de coñecemento:
Física Teórica
Departamento:
Física de Partículas
Centro:
Facultad de Física
Perfil da praza:
C01812
Data de Publicación BOE:
27/01/2020
Física Cuántica (G1031328)
ASISTENTES :
PRESIDENTE/A:
D./Dª Alfonso Vázquez Ramallo
SECRETARIO/A:
D./Dª Ricardo Antonio Vázquez López
VOGAL 1º:
D./Dª Elena González Ferreiro
VOGAL 2º:
D./Dª Mar Bastero Gil
VOGAL 3º:
D./Dª Manuel Asorey Carballeira
(Vocal 1º)
(Vocal 2º)
(Vocal 3º)
1. PRESENTACIÓN DA/S PERSOA/S CANDIDATA/S
1.- PRESENTACIÓN DE LA/S PERSONA/S CANDIDATA/S
En Santiago. , a …..8../Septiembre/2020,
LUGAR E DATA
reunidos os membros anteriormente relacionados da comisión de selección correspondente á praza arriba sinalada, proceden á
celebración do acto de presentación dos concursantes admitidos.
reunidos los miembros anteriormente relacionados de la comisión de selección correspondiente a la plaza arriba señalada, proceden a la celebración
del acto de presentación de los concursantes admitidos.
Consonte ao disposto no art. 16 do Regulamento de Selección, o/a secretario/a da comisión dá lectura á relación de
candidatos/as admitidos/as no concurso e realiza o chamamento co fin de que procedan a entregar a documentación
requirida na convocatoria.
De acuerdo con los dispuesto en el art. 16 del Reglamento de Selección, el/la secretario/a de la comisión da lectura a la relación de
candidatos/as admitidos/as en el concurso y realiza el llamamiento con el fin de que procedan a entregar la documentación exigida en la
convocatoria.
Vicerreitoría de Profesorado.- Acta de presentación dos/as candidatos/as (Corpo docente: Profesorado Titular de Universidade)
Páx.1/4
2. CHAMAMENTO E ENTREGA DA DOCUMENTACIÓN POLA/A PERSOA/A CANDIDATA/S
LLAMAMIENTO Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN POR LAS PERSONA/S CANDIDATA/S
Apelidos e nome
Adam - , Christoph
DNI
X5335888A
(NIE)
Preséntase
Si
Non
Si
Non
Si
Non
Documentación entregada
Currículum vitae
Electrónico
Acreditación méritos
Papel
Electrónico
Proxecto docente
Electrónico
Proxecto investigador
Electrónico
Currículum vitae
Acreditación méritos
Proxecto docente
Proxecto investigador
Currículum vitae
Acreditación méritos
Proxecto docente
Proxecto investigador
Papel
Papel
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Admitido
Si
Non
Si
Non
Si
Non
3. PRAZO PARA EXAMINAR A DOCUMENTACIÓN
PLAZO PARA EXAMINAR LA DOCUMENTACIÓN
O presidente fai público para xeral coñecemento das persoas admitidas que estas poderán consultar a documentación
presentada polas persoas concursantes no prazo e lugar que se indican: (indicar prazo e lugar)
El presidente hace público para general conocimiento de las personas admitidas que estas podrán consultar la documentación
presentada por las personas concursantes en el plazo y lugar que se indican: (indicar plazo y lugar)
4. ACORDO DE CELEBRACIÓN DA PRIMEIRA PROBA DO CONCURSO
ACUERDO DE CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA PRUEBA DEL CONCURSO
En aplicación do disposto na convocatoria, a Comisión de selección acorda:
En aplicación de lo dispuesto en la convocatoria, la Comisión de selección acuerda:
Fixar a celebración da primeira proba do concurso (Exposición e defensa de méritos e historial do/a candidato/a), na
data, hora e lugar sinalados a seguir:
Fijar la celebración de la primera prueba del concurso (Exposición y defensa de méritos e historial del candidato/a), en la fecha, hora y lugar señalados
a continuación:
Data: (indicar día, mes e ano)
Hora de celebración:
Centro de actuación:
Considerar por unanimidade que, ao existir unha única persoa aspirante, e logo de analizar a documentación
presentada, resulta suficiente para a superación da proba, quedando así eximido/a da súa exposición oral e posterior
debate. Neste caso, cada membro emite igualmente o informe razoado e axustado aos criterios de valoración
previamente fixados
Considerar por unanimidad que, al existir una única persona aspirante, y después de analizar la documentación presentada, resulta suficiente para la
superación de la prueba, quedando así eximido/a de su exposición oral y posterior debate. En este caso, cada miembro emite igualmente el informe
razonado y ajustado a los criterios de valoración previamente fijados.
Vicerreitoría de Profesorado.- Acta de presentación dos/as candidatos/as (Corpo docente: Profesorado Titular de Universidade)
Páx.2/4
5. INSTRUCCIÓNS DA COMISIÓN DE SELECCIÓN
INSTRUCCIONES DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN
No caso de que a comisión acorde transmitir calquera tipo de instrucións aos/as candidatos/as, estas faranse
constar a seguir.
En el supuesto de que la comisión acuerde transmitir cualquier tipo de instrucciones a los/as candidatos/as, estas se harán constar a
continuación.
6. EXCLUSIÓN DE CANDIDATOS/AS
A Comisión acorda excluír os/as seguintes candidatos/as polas razóns que se indican.
La Comisión acuerda excluir los/as siguientes candidatos/as por las razones que se indican.
Apelidos e nome
DNI
Causas da exclusión
Finalizado o acto, o presidente levanta a sesión, do que, como secretario/a, dou fe co visto e prace do presidente/a e coa
sinatura de todos os membros asistentes.
Finalizado el acto, el presidente levanta la sesión, de lo que, como secretario/a, doy fe con visto bueno del presidente/a y con la firma de todos los
miembros asistentes.
PRESIDENTE/A
SECRETARIO/A
Firmado por VAZQUEZ
RAMALLO, ALFONSO
(AUTENTICACIÓN) el día
08/09/2020 con un
Firmado por VAZQUEZ LOPEZ,
RICARDO ANTONIO (AUTENTICACIÓN)
el día 08/09/2020 con un
certificado emitido por AC DNIE
004
Asdo.: Alfonso Vázquez Ramallo…..
Fdo:
Asdo.: Ricardo Antonio Vázquez López
Fdo:
VOGAL 1º (VOCAL 1º)
VOGAL 2º (VOCAL 2º)
Firmado por GONZALEZ FERREIRO ELENA 36105400T el día 08/09/2020 con un
certificado emitido por AC FNMT
Firmado por BASTERO GIL MARIA
DEL MAR - 11937044K el día
08/09/2020 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios
Asdo.: Elena González Ferreiro
Fdo:
Asdo.: Mar Bastero Gil
Fdo:
VOGAL 3º (VOCAL 3º)
ASOREY
CARBALLERIA
MANUEL 34242308T
Firmado digitalmente por ASOREY
CARBALLERIA MANUEL - 34242308T
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-34242308T,
givenName=MANUEL, sn=ASOREY
CARBALLERIA, cn=ASOREY CARBALLERIA
MANUEL - 34242308T
Fecha: 2020.09.08 12:08:28 +02'00'
Asdo.: Manuel Asorey Carballeira
Fdo:
(De ser necesario, pódense engadir follas anexas á acta, debidamente numeradas e asinadas polos membros da Comisión)
(En caso de ser necesario, se pueden añadir hojas anexas al acta, debidamente numeradas y firmadas por los miembros de la Comisión)
Vicerreitoría de Profesorado.- Acta de presentación dos/as candidatos/as (Corpo docente: Profesorado Titular de Universidade)
Páx.3/4
TABOLEIRO ELECTRÓNICO DA USC
Vicerreitoría de Profesorado.- Acta de presentación dos/as candidatos/as (Corpo docente: Profesorado Titular de Universidade)
Páx.4/4
Descargar