Subido por nnancupillan717

5052568(1)

Anuncio
Hikaru Nara
Goose house
Arr. SparklingJupiter
Shigatsu wa Kimi no Uso
  = 158 
  
Violin

 
  

    
Piano
5
Vln.
10
Vln.


 





        









 


14



   
   

 


 

  

   

 





 







 
 












  
 
 




       

 
  

 

    






      
  
 
 
  
  
  
 
   









          





   










   
    



  
  
  
 
  

  
  

Pno.
Pno.


 



Pno.
Vln.

 
 



    
     


 




 


  




 
 





 




 
 




 


 

  
  
 




18
Vln.
Pno.
22
Vln.
 







Pno.
2



   
  









 


 
 




  
 







 





 

 














 



 
  













 


 



        
 

 
            

 


              




31
Vln.


 


 





 
 
26
Pno.


Pno.
Vln.
  












   
   
 







    

    






 















 
35
Vln.
 

 

 
Pno.

39
Vln.

Vln.
     

     
  

47



   
 
 


Pno.


     






  

43
Pno.
 
 


Pno.
Vln.
 

 
      
 
   

    
  



  
   
   
 
  
 

  


  
  

 



 



  

   
 

 

   


       

  

   

   

       

 
  

   
 

  
   
   

       

  












 




 




 




  
3

51
Vln.
     
     
55
Pno.
   





  
    

  

Vln.
Pno.


 
Pno.
4


  
  
















  
      
  
 


   

 







 
 



















 
 




 



 

 
     

 
  
  

 


  
  
 
 



   
  


  

  
    



         
 
  

 
 
 

 



 
 

63
Vln.
 


 


59



     

Pno.
Vln.
  







 

 







    
   












 

 


  
 
 



 
 



 


67
Vln.
 






 
     
Pno.

71
Vln.
75
Pno.

Pno.
  
        
 
     

  
 


     

        







 


 

   
 






 




 



  


 



  


 

 


  



 

 

 
   

 
   
 


  






 
 
    

       






    


79
Vln.


 


      
 
 
 






 

Pno.
Vln.

 






       

  


 
5

83
Vln.
Vln.


 



91
Vln.
 
 


95


 

  
   
   
     
     
Pno.
  

     
     
Pno.
6

     
     
87
Pno.

 

Pno.
Vln.
 
  







   
  
     
     
 
   
 

 

  

 

     

     

  

 
     

     

        
   



   
  
 
    

   


 


  

 

 
   
  
  
  
 
  
  
 


 
 









  
 


  
  

  
  

 
 




100
Vln.
Pno.
Pno.
 

 
   
  

111
Vln.
Pno.

Pno.


 

117
Vln.
 
   
   



 






   
    

     



  




      






   
     







    




   

 


 
 

 
  
       
   
      








    


   

         




 


 

  
 
   

    
           
  
  
 
  

  
 
  

105
Vln.

 



       
   
  





    
     





 


  

    
 




  






 
7

122
Vln.
Pno.
Pno.
  


Pno.

 
  



 
Pno.
8

      
 
   

    
  

   
 
  
 


   
 

  
   
   
 
  
 

  


  
134
Vln.

     
 


130
Vln.
   
 


126
Vln.
     




        
      
  
   

   


       


   

       

 
  
   
 
       




  

  
  









 






 




   

       

      

  

   





  





138
Vln.
Pno.

Pno.


Pno.

Pno.



 


 

 
   

 




        


   


           

   
   


     
  

 

 


 

  


   
   




                        
 
 
    
   
 
     
  
   
         

   

     
         

151
Vln.

 
147
Vln.

 
142
Vln.



     
     




   

 
  
    
 
 
   
 
  



 
 

 
 

       
   
   

      












9
        









 
155
Vln.
Pno.

Pno.
10

 


         
 



    


   










   
    



  
  
  
 
  

  
  

160
Vln.
 




      
  
 
 
  
    

    







Descargar