Subido por Biblísta Católico Romano

Lecturas del Domingo 17º del Tiempo Ordinario

Anuncio
Primera lectura
Lectura del primer libro de los Reyes (3,5.7-12):
‫ל־שֹלמֹ ה בַּ חֲלֹום הַּ לָיְּ לָה‬
ְּ ֶ‫בְּ גִ בְּ עֹון נִ ְּראָ ה יְּ הֹ וָה א‬
‫ַּוי ֹאמֶ ר אֱֹלהִ ים ְּשאַּ ל מָ ה אֶ תֶ ן־לְָך׃‬
‫וְּ עַּתָ ה יְּ הוָה אֱֹלהָ י אַּ תָ ה הִ ְּמלַּכְּ תָ אֶ ת־עַּבְּ ְּדָך תַּ חַּ ת דָ וִ ד אָ בִ י‬
‫וְּ אָ נֹ כִ י ַּנעַּר קָ טֹ ן ל ֹא אֵ דַּ ע צֵ את ָוב ֹא׃‬
ָ‫וְּ עַּבְּ ְּדָך בְּ תֹוְך ע ְַּּמָך אֲשֶ ר בָ חָ ְּרת‬
‫ַּם־רב אֲשֶ ר ל ֹא־יִ מָ נֶה וְּ ל ֹא יִ סָ פֵר מֵ רֹ ב׃‬
ָ ‫ע‬
‫וְּ נָתַּ תָ לְּ עַּבְּ ְּדָך לֵב שֹ מֵ ַּע לִ ְּשפֹ ט אֶ ת־ע ְַּּמָך לְּ הָ בִ ין ֵ ֵּֽבין־טֹוב לְּ ָרע‬
‫כִ י ִמי יּוכַּל לִ ְּשפֹ ט אֶ ת־ע ְַּּמָך הַּ כָבֵ ד הַּ זֶה׃‬
‫וַּיִ יטַּ ב הַּ דָ בָ ר בְּ עֵינֵי אֲדֹ נָי כִ י שָ אַּ ל ְּשֹלמֹ ה אֶ ת־הַּ דָ בָ ר הַּ זֶה׃‬
‫ַּוי ֹאמֶ ר אֱֹלהִ ים אֵ לָיו ַּיעַּן אֲשֶ ר שָ אַּ לְּ תָ אֶ ת־הַּ דָ בָ ר הַּ זֶה‬
‫וְּ ל ֹא־שָ אַּ לְּ תָ לְּ ָך י ִָמים ַּרבִ ים וְּ ל ֹא־שָ אַּ לְּ תָ לְּ ָך עֹ שֶ ר‬
‫וְּ ל ֹא שָ אַּ לְּ תָ ֶנפֶש אֹ יְּ בֶ יָך וְּ שָ אַּ לְּ תָ לְּ ָך הָ בִ ין לִ ְּשמֹ ַּע ִמ ְּשפָט׃‬
‫יתי כִ ְּדבָ ֶריָך הִ נֵה נָתַּ ִתי לְּ ָך לֵב חָ כָם וְּ נָבֹון‬
ִ ‫הִ נֵה ע ִָש‬
‫אֲשֶ ר כָמֹוָך ל ֹא־הָ יָה לְּ ָפנֶיָך וְּ אַּ ח ֲֶריָך ל ֹא־יָקּום כָמֹוָך׃‬
(1 Ki. 3:4-12 WTT)
En Gabaón el Señor se apareció aquella noche en sueños a Salomón, y le dijo: -Pídeme lo que quieras. (1
Ki. 3:5 PER)
7 Ahora, Señor, Dios mío, tú has hecho a tu siervo sucesor de mi padre, David;
pero yo soy un muchacho que no sé valerme.
8 Tu siervo está en medio del pueblo que elegiste,
un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular.
9 Enséñame a escuchar para que sepa gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal;
si no, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande?
10 Al Señor le pareció bien que Salomón pidiera aquello,
11 y le dijo: -Por haber pedido esto,
y no haber pedido una vida larga, ni haber pedido riquezas,
ni haber pedido la vida de tus enemigos, sino inteligencia para acertar en el gobierno,
12 te daré lo que has pedido: una mente sabia y prudente,
como no la hubo antes ni la habrá después de ti. (1 Ki. 3:7-12 PER)
5
Salmo
Sal 118,57.72.76-77.127-128.129-130
‫חֶ לְּ קִ י יְּ הוָה אָ מַּ ְּר ִתי לִ ְּשמֹ ר ְּדבָ ֶריָך׃‬
‫תֹורת־פִ יָך מֵ אַּ לְּ פֵי זָהָ ב ָוכָסֶ ף׃‬
ַּ ‫ֵּֽטֹוב־לִ י‬
‫יְּ הִ י־נָא חַּ ְּס ְּדָך לְּ ַּנחֲמֵ נִ י כְּ ִא ְּמ ָר ְּתָך לְּ עַּבְּ דֶ ָך׃‬
‫י־תֹור ְּתָך שַּ עֲשֻׁ עָי׃‬
ָ
ִ‫יְּ בֹ אּונִ י ַּרחֲמֶ יָך וְּ ֶ ֵּֽאחְּ יֶה כ‬
‫ּומפָז׃‬
ִ ‫עַּל־כֵן אָ הַּ בְּ ִתי ִמצְּ ֹותֶ יָך ִמזָהָ ב‬
‫ֵאתי׃‬
ִ ‫עַּל־כֵן כָל־פִ ּקּודֵ י כֹ ל יִ שָ ְּר ִתי כָל־אֹ ַּרח שֶ קֶ ר שָ נ‬
‫פְּ לָאֹות ע ְֵּדֹותֶ יָך עַּל־כֵן נְּ צָ ָרתַּ ם נַּפְּ ִשי׃‬
‫פֵתַּ ח ְּדבָ ֶריָך י ִָאיר מֵ בִ ין פְּ תָ יִים׃‬
(Ps. 119:127-130 WTT)
57
Mi porción es el Señor. He resuelto observar tus consignas. (Ps. 119:57 PER)
72
Más vale para mí la ley de tu boca que mil monedas de oro y plata. (Ps. 119:71-72 PER)
76
Sea tu misericordia mi consuelo como lo prometiste a tu siervo.
77
Que me alcance tu compasión, y viviré, porque tu ley es mi delicia. (Ps. 119:75-77 PER)
Por eso amo tus mandatos más que el oro más puro.
127
128
Por eso sigo derecho tus normas y detesto toda senda engañosa.
129
Admirables son tus preceptos: por eso los observa mi alma.
130
La explicación de tu palabra ilumina, instruye a los inexpertos.
Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (8,28-30):
Οἴδαμεν δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶσιν τὸν θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν,
τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν.
ὅτι οὓς προέγνω, καὶ προώρισεν συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ,
εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς·
οὓς δὲ προώρισεν, τούτους καὶ ἐκάλεσεν·
καὶ οὓς ἐκάλεσεν, τούτους καὶ ἐδικαίωσεν·
οὓς δὲ ἐδικαίωσεν, τούτους καὶ ἐδόξασεν.
28
Sabemos que todo concurre al bien de los que aman a Dios,
de los llamados según su designio.
29
A los que escogió de antemano
los destinó a reproducir la imagen de su Hijo,
de modo que fuera él el primogénito de muchos hermanos.
30
A los que había destinado los llamó,
a los que llamó los hizo justos,
a los que hizo justos los glorificó.
Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Mateo (13,44-52):
Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ κεκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ,
ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος ἔκρυψεν,
καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει καὶ πωλεῖ πάντα ὅσα ἔχει
καὶ ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον.
Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ ἐμπόρῳ
ζητοῦντι καλοὺς μαργαρίτας·
εὑρὼν δὲ ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην ἀπελθὼν πέπρακεν πάντα ὅσα εἶχεν
καὶ ἠγόρασεν αὐτόν.
Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ βληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν
καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούσῃ·
ἣν ὅτε ἐπληρώθη ἀναβιβάσαντες ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν
καὶ καθίσαντες συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἄγγη, τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον.
οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος·
ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσιν τοὺς πονηροὺς ἐκ μέσου τῶν δικαίων
καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός·
ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
Συνήκατε ταῦτα πάντα; λέγουσιν αὐτῷ· ναί.
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς·
διὰ τοῦτο πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ,
ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ καὶ παλαιά.
4
El reinado de Dios se parece a un tesoro escondido en un campo:
lo descubre un hombre, lo vuelve a esconder
y, lleno de alegría, vende todas sus posesiones para comprar aquel campo.
45
El reinado de Dios se parece a un mercader en busca de perlas finas:
46
al descubrir una de gran valor, va, vende todas sus posesiones
y la compra.
47
El reinado de Dios se parece a una red echada al mar,
que atrapa peces de toda especie.
48
Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla,
y sentándose, reúnen los buenos en cestas y los que no valen los tiran.
49
Así sucederá al fin del mundo:
vendrán los ángeles y separarán a los malos de los buenos
50
y los echarán al horno de fuego.
Allí será el llanto y el rechinar de dientes.
51
¿Lo habéis entendido todo? Le responden que sí,
52
y él les dijo:
Pues bien, un letrado que se ha hecho discípulo del reinado de Dios
se parece a un amo de casa
que saca de su alacena cosas nuevas y viejas. (Matt. 13:44-52 PER)
Descargar