Subido por Vasile Caraus

Mika Waltari - Tanarul Ioannis

Anuncio
MIKA MLTARI
SERIA
DE
AUTOR
Mmn Wnrrnnr
Romanul care anticipeazi
Aman[ii dinBizan{.
,,Cel mai citit scriitor finlandez din lume, Mika
'Waltari este protagonistul unei vieti agitate gi autorul unei opere colosale, in aceeaqi mdsuri eruditd
qi accesibili. O operd ce s-a hrdnit din bogifia istoriei qi a teologiei. O operd melancolici, stranie qi
rebeld, care traverseazd. spa\iul. qi timpul, explorind
Antichitatea, tragismul shakespearian gi trdirea autentici. O veritabild .piatrd. filosofald,, ce amintegte
de Marguerite Yourcenaq dar in stilul propriu al lui
Waltari: o alchimie ce ?mbind, fdrd, a dllua, onoarea
Si dezlluzia, iubirea qi moartea, pldcerea qi fatalitatea,
frumuse[ea qi sufletul rdnit'"
France curture
I
j
9
o
o
t'
\,
Q
\
)
!
j
r
6
o
N
o
N
N
o
o
o
N
N
c
EDITURA POLIROM
0
.
11
tr
,ilutui[u[[[ililill
a 49'95
www.polirom.ro
ta
,cj
0
o
c
0
o
Coleclia BIBLIOTECA POLIROM este coordonati de Dan Croitorrr'
Mika Waltari, Nuori Johannes
The Estate of Mika Waltari and WSOY
Copyright
@
A
Editura POLIROM, pentru traducerea in limba rom6nd
pitfistred in Finnish by WS6Y in 1981 with the original title Nzori Johannes
Published by arrangement with Bonnier Rights Finland, Helsinki, Finland
ri.J
2020 by
Aceast[ carte este protejatii prin cop5rdght. Reproducerea integralh sau par$ia16, multiplicarea
prin orice mi_iioace gi sub orice forma, cum ar fi xereixarea, scanarea. transpuner"ea in
iormat electronic sau audio, punerea la dispozilia. publici, inclusiv prin internet sau prin
relele de calculatoare, str:carea permanenta sau ternporard pe dispozitive sau sisteme cu
po"ilititrtuu recuperarii informafiilor, cu scop corneiciai sau gratuit, precum qi alte fapte
simiiare savarqite fira permisiunea scrisS a delinatonrlui copyrightului reprezintE o.incalcare
pedepsesc penai Ei/sau civii
a legisla[iei cu privire L protec,tia proprietd{ii intelectuale qi se
in conformitate cu legile in vigoare.
Fe coperta: Berrozzo Gozzoli (L420-I49T,
detaliu din Pelerinajul magilor
(1459-1461, fresci)
www.pol.irom.ro
Editura POLIROIVI
Iagi, B-dul Carol I nr. 4; P.O. BOX 266' 700506
Bucuregti, Splaiul Unirii nr' 6, bl. B3A'
sc. 1, et. 1, sector 4, 040031, O.P. 53
Descrierea CIP a Bibtiotecii Nalionale a RomAniei:
WALTARI, MIKA
T6.nd,rul loannis / Milra waltari; trad. din Ib. finlaDdez&
Crasnean gi Andreea Ni!e. - Iaqi: Polirom, 2020
ISBN: 978-973-46-8159-4
I.
Crasnean, Sigrid (trad.) (note)
II. Ni!d, Andreea (trad.) (note)
821".511.111
Plini;eti in B0MA.NIA
9i note de sigrid
r
0602
lourTod
eirlq eaa"rpuv TS ueausur3 pI€IS ap
elou 16 Fzopuelug €quql urp araanpe"\L
SININIVOI
Tf]UVI{VI
HVlrVm
wrl{
Fiu de preot, MIKA WALTARI s-a niscut la Helsinki in anul 1908 qi
a absolvit Colegiul Normal din localitate in 1926. S-a bucurat de un
imens succes la aparilia primului s[u roman, de facturi expresionistfl,
Marea iluzi.e (1928). TAnirul scriitor s-a aflat in atenlia criticilor, care fie
l-au contestat, fre l-au l6udat, comparAndu-l cu Paul Morand, Hemingway
sau F. Scott Fitzgerald. Dupd teologie, a studiat fiiosofra qi estetica
la Universitatea din Helsinki pAn[ in 1929. Redactor la Revista Finlandei,
repor:ter la radio, cronicar literar, Mika Waltari s-a impus rapid ca
romancier Ei dramaturg. Autor extrem de prolific, a scris romaRe
psihologice, istorice qi poliliste, nuvele gi povestiri, literaturi pentru
copii, piese de teatru gi scenarii de film. Romanul Femeia gi strd.inul (1937)
a fost tradus in 16 limbi. Dar notorietatea internalionald i-a adus-o
Egipteanul (1945), impresionant[ recreare a Egiptului din secolul
al XIV-lea i.Hr., tradus in peste 30 de !dri, care l-a propulsat printre
cei mai citili autori din lume. in 1955 a ap5rut Etruscul, un incitant
roman de aventuri gi, totodat[, o adevdratd enciclopedie romanlatd
a civilizaliei mediteraneene din secolul al V-lea i.Hr. in L957 a devenit
rnembru al Acaderniei Finlandeze, iar in 1970 a primit titlul de doctor
honoris causa al Universit[lii din Tirrku. Mika Shltari s-a stins din
viali in L979,La Helsinki. Din opera sa. la Editr-rra Polirom au ap[rut
romanele: Eh'uscul,Amanlii di,n Bizan!,Egiltteanu!,Mi.kael Kart;aiallza,
Secretul tmpdrd,fiei qi Romanul.
Publicat postum, Tdntirul loannis ( I981) relateazh uimitoarea tinerele
a protagonistului din Aru anlii din Bizan! . Hoinar liber de orice indatoriri, Ioannis porneqte intr-un periplu din dorin{a de a-qi potoii setea
de cunoaqtere. Pe drurn, ei va fi martoml qi, uneori, actorul invizibil
al unor episoade istorice de rnare intensjtate: luptele politice dintre
Biserica orientald qi cea occidentaii in preajma itreerc[rii de unifrcare
din secoiul al XV-lea, epidemia de ciumi qi crlrciada incheiati. cu
infrAngerea cregiinilor la Varna, in L444. Cbzut apoi in rnAinile sultanului Mahorned al ll-iea, blrbatu] asist[ la amplele pregitiri. ale
turcilor pentru cucerirea Constantinopolutrui. Hvenimentele istorice
descrise cu umor se irnpletesc cu destinutr lui lrrannis. OscilArrd inlre
lumesc Ei spiritual, incapabil si iubeasci, el se modeleaz[ intrAnd in
dezbateri teologice si filosofice cu inleleplii vreinii si asisti la inceputul
unei ere marcate de o vioientd nemaivdzutdr.
:
'nergqur3 as orec rolac ala+asgr rS ololg8rrls op g+riosul tolaqol
e rS ropuloc B plasol €trzntu ufep eunsg.r elredap aq 'eseur 16
grasasnd 16 rqturqcs al Es ruo?nd epun rJnpoc EJosecrprJ rrJol
-T,r'ras 'drugc ed nealBgd 'rienaSugeu 'r6ourn.r3i rec el$r1q 'a.rrrrr.rd
o JunJB gs 1r.rdo rue-ru 'ea.rpFng gtu nu ruourru urn3 'ufe"reu11
InJoAzI e1 sunfe ure 'Eru€os nep rru-gs gtgl'gzel.:uue BI ad
'puglugt rrrelqug '+IcTroJ olreoJ taqrl urerg 'rue
acaza"rdselde6 uree,ly 'no ruBacPlFJ EJorrraJa aurnl E+seate uJ
'rr"roleqF
-r,u.rd Inralugc ap lerueduroce 'eldeou alsed ep lqsruqeu neru
Insrl runcard aleolgcer? op IoJ e1 'erznp o r€op Bro ro ola+oqrrrgz
nc e.rnfuoauJ Eru ac gieu ap gu11d e"rerr 'rnlndruTl BaJeosugJls
uI 'TTurorA €a"racaJl nc Elepo nBrnJEu as 'epqe.rnp IBru olac ola
eg 'op.rrpglc 16 gug4 .rornln? E Flnlosqe eugdpls Bra ealJeotr4l
'pJ€oru Fs BruJn ureoulglul I-aJ€c ad ruo oJecaTJ 'e.recerg 'rn1n
-grgd InIBur ed ep .roprdoc paolfrru u1 eanf as €ap€otr tr 'noruoJ IB
nrrrJepu€rl In?aqurgz op olocurp pu1lugr ueqp8 inruerC "Inlru
-olgracas pdn"4 uI ?alat{cs uI} 'ru€aulglul r-arec ad raa $ot uU
BJn+uoc as €a+Juotr{ 'riunur a.rds 'pns e"rds leldeJpuI ure-tr^l
'docsrda
un nc su€p un-Jlul os-npurnpun laloqcs UII 'rnlnrrlrllllc Inprz
ad rrf.rou e aur8erur o lsoJ e rriauuurp e garlerSo"r BurLunI uJ
lnzgl rrra-I oJEc ad n.rcn1 InrurJd 'n$oaoc nc E+Bpo +rzotl ue-I tr
'alotu alasrl nc olrrnlrJl r$-npurdoluoc 'rug.r1gq rrcedoc uI Elapun
elugc e.reolaq8rrrlrd O '6u"ro un-.r1urp mlrrnlrruTt Inprz F8ugl
purmJop rrfdou aI€ al€tounlul rcru alac aloJo lnca.rXed ury
'mlnarl Inuuas qns ruBoJolFIFC 'opo n€opunl olratuas 'refr6"re
eurerrd urp areopns op EcJ€oa1 'plrniue.rpz p*eurpc o-Jlul r€op
rfecp.rqurg'Ing"r.8 nerocas llieqrgg 'sugr?s elap era Inug,il 'uIU BI
gugd sunfe ure r$ 'erpunS.rng r* eiue.rg pugsra^Erl '1pn; tuy
Bazinul era spafios, mdrginit de piatri ciopliti. Zeci de oameni
se aflau in ap6. Din rnijloc lAgnea un jet. Pe parcursul chldtoriei mele, vizusem multe b5i unde bdtrAnii, bolnavii Ei gchiopii
veneau s5-qi aline durerile cu ajutorul argilei frerbinli gi al
apei de izvor miraculoase. lnsd era lesne de observat cE lzvorul
finerelii nu e pentru bolnavi, ci pentru pldcerea viraticd a
nobililor, a celor instdrili. De jur imprejur alergau niqte cAini
rhsfdtali, in copaci atArnau colivii aurite adipostind pds6ri viu
colorate. La marginea bazinuiui, vreo doi jongleri fbceau grumbuqlucuri pentru amuzamentul celor care se scildau.
Aceqtia nu erau nici bdtr$ni, nici ur6!i: erau bbrbali in floarea vArstei, iar femeile aveau s6.nii rotunzi, pielea albd, fHrd
nici un defect de care sd se ruqineze. Bdrbalii incercau sd le
prindd in joac6; ele se preficeau cd vor si scape de mAinile
Ior neobrdzate qi-i stropeau cu ap6. Vinul Ie imbujorase chipurile. Mai mulli aduseserd mdncare, fructe qi vin pe o mas6
plutitoare aflati in mijlocul lor. Unii jucau zaruri, iar femeile
nu-gi puteau astAmpdra chiotele de veselie cAnd cineva nimerea
un numdr mare. Din pudoare, cei mai mulli dintre birbafi iqi
legaserd o hain6la brAu, insd femeile, mai cu seamS cele tinere
ryi frumoase, nu aveau decdt pletele si le acopere trupul. Asta
se observa c6nd ieqeau din apa vAscoasd qi se duceau, dintr-un
motiv sau altul, in spatele perdelei de catifea a cortului.
Membrele lor goale lucind in ap6, toatb aceastd veselie, aceastd
pofti de via!6, acompaniate de sunetul cornilor qi al tobelor,
ofereau un spectacoi atdt de pdgAn, inc6t mi se p6rea cd toli
sunt nimfe si satiri. fimpul trecea, razele soarelui pitrundeau
prin frunziq, iar eu m-am l6sat absorbit de priveligte, degi md
temeam c5, dacd stau prea mult acolo, voi fi poftit afari de
nigte servitori rbuvoitori. Cu toate acestea, nu md puteam urni
s6-mi continui cdl5toria gi nici nu md mai gAndeam la moarte.
Atentia mi s-a oprit asupra unei femei care se sprijinea pe
coate la marginea bazinului qi citea o carte, fbrd sI ia parte
la n[zbAtiile ceiorlalte.
Chipul ii era frumos qi mdndru. Nu era in floarea tinerefii,
se vedea dupb umerii implinili qi mijlocul bine conturat, stri.juit de piete blonde, ude. Purta la gAt un colier fin de perle,
ca qi cAnd nu putuse sd renunle la frivolitate pe timpul bdii.
6
t
'suudrns ap ?glB lsoJ urv 'llqurgz € Pl€poac 'ea ad ap rrdo'qs
pfuetll3eu nt ?eJn?ncs e rS Bapec lEnI B 'gde ug EoucPJ aJBc
ap leg.rpdepuu E-s 'aurur BI ap BorrAr.rd epurJdsep rs-e 9"193
pldnc
,ea.reoq.r1r3 .eJerpdns
ap
+B8rJ+s rue 16le.redsrp 1sa3 un AIXOIII?SuI
u"re r6eg
+nrgJ ur€ 'olaunep tuorre.rd e n.rluad nrzJgl eard etap
'IIirFa apur5ud purdo.rls 'pde u1 ropugru€ +nuzqx nu rB ea'rpru.rn
o aret ad e.rgugl ed aqel ep ppur;d o-s lrSnar e ra alaleds
urp nieq-rgq a,rturp lnun 'luaruour rBelece uI ^rlelrporu Jae un
Eoppp rI ro arqurp eiuelsrq 'a?E+rprurq op Frrrrn nepprl nu'uqos
rS r"r16eq1y 'ourtu e;1gc lelderpuJ B-r 16 nqco csnrq ?€crpr.r B
pc n.rluad 'psuelur ea.n.,u.rd ?Iiurls E-rrr €rorual ?c lrqeqold
'Blac+1e crurru n.rlued rqco tu€olu
nu 16 rnpp.re8 alaleds ury ureqloq FI I 'Flnulzeq eaur5leur ad
'e1€oa uI gleruaza.r 'Be1ra o araJoloJ ti qpo8 aroTual o a;Bc ed
apec sac€ e1 ureal;od 'ruolrues nelrnd aI oJEc ed aluesrlade
aFrnIaJ o?Bo+ €I ?gcap ?Inru rctu '.rep 'arueo; era rIuI 'pdturl
nr ruasulrn aI a?urlno JoJPc aIB ap.rnpug8 n.rluod rou ruoruJal
purspF r* 1so.r ep od urur16 ac €ooc alunu u1 pugladar ruosel
-osuoa gtu 'e1aur rarrolplgc pFunl €-o( 'utuo1 ap r{-iador Fnop
aJ+uI ruosu8el a1 16 a1grgq ad rtunstr3 ne rueseldoc a1 a'ree ad
e.rado slarq €Ao?gc alaa pug^ qs lrolau uosasnJ '3n3 9s BC 'aunq
rugurgldps ap cfturu tuosr?rc rcru nN 'a?ret a eo1"r€c gsul
'psnde Eolulrlrrrl uldaX6ap r$-e n"rlued roilugr??q BpuBruocar al
rrJo+rnpglrrql a.r€a ad .lorue ap alrqeJazrur rl6elod alate a"rlurp
etrn gfue.ln5rs na o EJ sroop rue '1e3?sg 'Eur?sl rcru ee1*ounc
nu lrq€qt)Jd 'gcgosolg p"rado o ec{err.rd aleod ararual o Ec spoJt
B uauaA rurg naaF nC 'runrJg8n.r ap alr€c o FcseroJspr ps 'qierr'
ap relyod IB JoAzr lsac€ uI 'to souautos€ srorual o uc pqeqo'rd
ulind 'g ealnd aUBc at csocrqF Fs IuEcJasuI 'aleJocop so{unrJ
apur8ed e1 'a1tec BI T€urnu tuelm 9u 'giur-rop r* elelrzor'rnc
ep stn"rdn3 'tuuerrr.rd ra eeiasnurn{ €I nu PsuI tnleur ?€qJFq
mun qqco ug urind 1ac 'pseolun4 alaua.I o 'gpropug p"rg;'e'rg
se13 g"rg3 oloznq rS-npugc
-6uu 'e.rn1col lunuquoa e-r6 Brarral .rer '1ece1d B InlBqJPq '1eue1'
'arfuele ulr.rotu nu gc.red ep e1.red o BI o-1ep e r* uugur sur'rd
e-r Ba '1ndec J€cEIrr FcJ€olriJ Es FJF;1 'rugs ed Eugru pund t-ps
lecrocul e '.rgtun alsod paseaqc tps erozr gc.red op ?s-npugceldy
'ra aleleds urp leldorde u-s 'r.r8au il{co nt 'sofup.rr ?€qJRq un
incAt rn-am uitat repede in spate inainte sE pricep ci surAsul
imi era adresat.
Cuprins de fric6, prirnul gAnd a fost sd-mi continui drumul
numaidecAt. Cartea insS md vrdjise. Am rispuns Eovdielnic
zdmbetuiui ei, gata s-o gterg daci mi-ar fi voit rbul. Continua
si scuture paginile, privindu-md lint6. Mi-am dat seama ci nu
gtie cum si se poarte cu cartea gi am fost coplgit de neiiniqte.
Aqa c6, atunci cAnd rni-a ficut semn cu degetele ei subliri,
zAmbind in continuare, siguri pe ea, n-am rnai ezitat: am impins
poarta Ei am intrat fhrd s[ md lmpiedice cineva.
intAi i-am luat cartea din mAini Ei, neg5sind o solulie mai
bun6, am inceput sd qterg uqor paginile cu mdneca. Spre disperarea rrea, cerneaia p[tase deja hArtia ln cdteva locuri, dar
in acelaqi timp am observat cd textul e intr-adevdr in iatin6.
Era scris sub formd de dialog, impodobit cu frumoase iniliale
anluminate. Am intors coperta pe furiq. Numeie autorului era
Lorenzo Valla, iar numele primului dialog, De uoluptate.
E strigdtor la cer', de-a dreptul criminal sd aduci o carte
intr-un loc al plbcerilor pbgAne, unde poate si se pdtezet am
strigat. Paginile trebuie indreptate cu un fier incins, altfel,
urmele nepisdrii dumneavoastrd vor rimAne aici pe vecie.
tn neliniqtea mea, priveam nu citre femeie, ci cdtre carte.
Ardeam de dorinla de-a o citi, necunoscAnd nici autorul, nici
opera.
foarte aspru cu o biati femeie, tinere domn, spuse
qi acuzatoare md sperie. Eqti cdlugdr sau predicator? Ce pedeapsfl
imi vei da? Stau in fala ta goald qi neajutoratd, pe depiin in
puterea ta.
M-am uitat la ea. Ochii ei depirtali se prefdceau a fi seriogi.
Cu falsi pudoare, qi-a ascuns nurii cu mAinile. Unghiiie degetelor ei subliri erau strdlucitoare gi rozalii, mdinile acelea nu
cunoscuserd niciodati o zi de lucru. Linia b6rbiei era deiicatd,
buclele blonde i se lipeau de pielea albd. Firb indoiald, altul
ar fi g6sit-o frumoasi, seducdtoare, dar eu nu vedeam in ea
decAt posesoarea atrig6toare a unei cbrli, o operd pe care nu
qtiam cum sd fac s-o citesc.
Eqti
ea cu umilinti, insd cu glas voios. Privirea ta tiioasd
5
t
gS 'BIiqIg Fzuauoriuo1e urnt ?dnp 'rollcrod or€lrrg5rqu ep tue
pugc 16 Bc $ J€ 'gpropu1 p.rgg '"int u; an'u;d o pugcunJe Bo
o
asnds 'il1m n;1uad eo1 un-r1u} wo?uns nu EsuI iB?{E ep EJo?{
csoqosoap nu reru rJal€ABc r* ruuop r*uiu q6ocu aJlrrrp ripru 9e
nie;
asopugtr r* lg nelg '1e{9lu1rB -rolr.rps luo un ap 'rie{qruzap
-paarlaA riol a.4ur.rd 't^Tiaq r3 rug5gd q*ace riol a'4urld 'tzq1se
n€p Es corou oC iaJuolg8p.r1e oloundo"rd a3 'Ba g+Jo 'qV 'r*nsr4 Ia apunJ?Fd aleod nu ratual roun IB qeis p1r'nds ec
qA 'gutueop
€aoc lol El-npugcqdxa 'ea1.re'l arJnenq nt rlro rol
a aurl€T
'IiTJop EseO 'ws€rz{11u4 n} ne snds ruu 'pseotun;;
'a.ro8e1o{ugeu
nes qpa$a"rF oa.rl ap aJ€oJa u! snpur og fiu-Fs Inlo$ns €Arunc
nu €3 rriu*qdxa ap 16 rr.reluourot ap orolau ue're 5y 'ar'reds gur
E?spolo?
16 cnpas Brrr al€s o$aptr '1efgn'u1 rnlsac€ eleaepnf luarc
paJc mr Foprrrg 'alncsalc-eurq lauroJ reun '1a3:1p ap
-gns Solaiul
F
'ourAnr os runJ pdnp 'a"reaerd luns FuIIEI ap oloru alaiurlSounc
lle-rur pcsead
FsuI 'punJo.rd sa.relur un €un€aplo+u1 ?Iurg?s
-rur1'egod na g;n1p8o[ nB oJ€c opunr?saqt 'u1a6orF gsndns r*
'no r?ru allnlu reru E?uI nr1* nu 'unds gs 1da'rq *Fct€Is ?uns
:snds e i* trnuriqts s-s JBp 'sg'r u3 ?rrltnqzt u-c aduordy
nrpnls un g iayrtrdn?on a(I lar5oioa1 ap +B+sr? un ic!+osoig
eiiuole t*p"rer sJolul ure-rru rody
'aTJBl o.rels
'a1eg aPrie
-oJc u! a16arrq1s os In;o+tl€J3 'ealulrue^ rluJsr+es l-gs ?gc 'pllncs
_o l-npugtu{tJ€ na sundsq"l ulu 'quureop Esr-toumry
'
o.nnr,rd
d,I?olBliIrqrs
-uos Rz€asuqJo TiI 'e1eru"ra1 odu olsaeu uI P1urnleu rS gluoeour
qrEJ
r*n1o1 'ualu €aumcrlo8 aleod nug 'r1*aaprd gui ES r€)Eur
gseotun4
€o1J€t rpdrd gs rl*orunilnur ol Ec nJlnad 'lptf nqao uI
eo.rd luns nu piuerrl8rs n, qsul 'aieXrlod urp urind 1aa ',,qu'ul€op
pseourn.rg" rcrz rru-Fs l,n1nd g iV '+V5 u1 ap a1'led ap lrrFe'n* nc
*
as-npugant 'ea lruefop €-ur ',,utuop e"raur1" 1rtullu uru-eJi
'Plsld o rcru Purla"rd nN -:leFngpa ure 'ta ee.rr""."rd 3p lEpIurI?uI
'sFunrcEcrJls
riufurp
8a.rp gs a.ralnd uI Els rru-ao +ol aDP'J ro't 'elseace ad
-oJaul o-rur EaBO 'snds ure 'r{rgr 3a1 ps rS zotdoc gs nr1$
-
cdutdm mai degrab6 o tuf5 feriti, unde nici un ascultdtor neqtiutor sd nu ne tulbure conversatia aleasd"
A intins mAna Ei s-a prins de bralul meu. Sprijinindu-se
astfel, s-a ridicat din bazin, cu apa giroindu-i pe trup. Corpul
ei rotofei amintea de Batqeba imbdindu-se. M-am intors cu
spatele pe jumdtate pentru a-i respecta pudoarea. SugAndu-ryi
burta, s-a oprit si cugete.
- Dacd vreli si rni ducefi in tufe, cred cE ar trebui s6 v6
imbrdcali mai intAi.
- Am o propunere qi mai bund, spuse ea, rdsucindu-qi pdrul
ud. Hai cu mine fn oraq sd lu6m pranzul. ca tuturor tinerilor,
cu siguranfn cE !i-e foame, iar acas6 am gi alte c6rti pe care
nu le pricep de una singurd.
O slujnic5 a venit s-o nsuce qi i-a intins un veqmdnt cu care
s-a inf5qurat.
._ Hai cu mine in cort, mi-a spus cu prietenie. Nu mi deranjeazb cdtuqi de pulin sd vezi cum m6 imbrac qi nu-!i ingddui
si pleci pand nu mi inveli cate ceva. Doar curiozitatea este
pdcatul principal al femeilor. Spune-mi, deci, ce vdrstd ai, cum
te cheam6, cum il cheamd pe tatdl t6u? De unde te tragi? Ce
meserie ai?
$irul ei de intrebdri ei era agasant.
- Aln tocmai vArsta pe care mi-o da!i, am rdspuns. tn ceea
ce priveqte numele qi meseria, eu nu intrb de ale dumneavoastr5, doamn5, dar, cAnd cunoqti oamenii, lli dai seama de calitd_
lile lor dintr-o privire. I)acd eu am incredere in dumneavoastrd
datorith pasiunilor pe care le aveli, putefi cu siguranlh s6 vd
incredeti in mine, chiar dacd nu am nume, domiciiiu sau un
ioc de baEtin[, p!.ecum allii. Latina o cunosc incd de la doisprezece ani, gtiu qi alfabetul grecesc qi, pentru un pre! modic,
vd pot face horoscopul, cu cerneald roqie dacd vreli. Dacd aveli
nevoie de referinle, aflali cd Vergiliu, Horaliu, Cicero gi Tacit m6
recomandd, nu am alli garanli, dar nici nu doresc allii mai buni.
Am inceput si-i recit primele versuri din Eneida, dar Ei-a
acoperit urechile gi a strigat:
Ajunge, ajunge, te cred!
-Tocmai
la !anc, pentru cd mai departe nici nu m-ar fi ajutat
memoria. VeqmAntul ii cdzu. L-am ridicat qi am ajutat-o sd se
10
TT
'€?€topnI
osarFJ+ 9s n€or^ nN
EcounluI FuI InuIA rBr 'rJoogld nJluad
'Bounqsaqc lEqzap Ps nsa"I^ nu E3 sundsPJ luB-I
'orouq'cr1e.ra un r1$a nu JBoO pinsug so+sIJH lgcap ldalefug reur
lgrap ldelafug r€ur rzart oJ, 'ElTnIn Ba 9qoJlu[
'rrcr.resrg
lTlu$s
ar?urp eun er{eq olso nN
a$iaTl ap r.racgld rrerlr reru aloc
'glequrI os oJec rec ad l* erieq csPJfI 'snds ure 'urlr n€aq nN 'a+BlrurlaJ
nr
lBznJoJ rue rep
r.ueJo rcgc 'leaugur
'ulr
ury
e16ru rS e.re;o Tur-Fs lrLrl V 'lelotuoJuI
'.redrd ri arerur na rcrurgd nc 1ur8lu ep
no1e1d un suqug B-rur pugc 'ce1d ps pu93 ap ruBaAB efap 16 lgqlgq
ro eenrrrld ap lEfu€JoO 'olTurgrrr
Fur ?s lndacug tue 'ereolpzalnc
nu
?a
rB alaznq '11[u.lqo 'lndrqc BlarJac IurJ Tc 'e11ncse reru Fru
rg ne 'e1e1
Brrruas +Bp rue-Trrr puga gugd 'apeour a"rdsep lueaqJol
-u1ur6an pug.r ad Bappp r3 pcruln1s Ergugl ac oruarl ug '94 efy
'ou€otu
a.rdsop q*elsenod Tur-Fs FnuTluoc'lncsoun)au soulnry'9nur1uo3
'a.reoq1d oJ€tu ?c"olo.rd prg 'grrtrlodurrg 'urfnd ep r6nqg3 ;.repeAe 'ar.reds g,r
nu nfrour Baapr '4lurTn na l€qoJluS rue 'eaeloJog FuruBoO 'euelderd as 9s
Ba?urcuI leJlur V
lndaaug e 16 le.rocep soruruJ 1.rot un-4ul Boru
'gl€Ils alsed rco4 qs q6eina; pcep 'rze'rop olle 1$ nge reru
g, ,"du rf epour 4 €qreq gdnp cepnf eBV 'pdoc r1$a reru nu
e rnlnuo€rBJ €crg
I pc psu! .redg 'mp1151 elede u1 peun'rd 1rs93
urncard 'rade eeur8Jeru BI lrsg5 ure-al FtpuTtI 'asrotrq unds rf-Ps
uelnd 3e arf JEI 'noru alorunu olso El$ote 9c n;1uad 'eae1o'ro6
_.
euru€op r6n1o1 ru-aundg 'ee sundsg'r a 'pleropuI PrPd
'acruJ€P€z ?uns Ba+sace 'gosolg e"r1ug 'g'ruf
E-A aJEc uefas
'a1exr1uop1 'oTIlIu€J a.rdsap 'aurnu a'rdsap 'lTurJep
-nlun4 a"rdsep arturu 116 err' nN 'TqI€ 11iu1p na rfug'r err 11 ueqle8
gJlseol€ourunp Inrue.rc rA rqruTc uip Jenso un-J?ul e'rraT'rd o
Ecunr€ eA aultu Bc ro?FIPa un 'rz o-rlul '$luTp rS aleseo tgtaP 11q
-Brnp reru erurru elSalsodpp€ nN 'gugrgi 'leop a+sa Eaur€c FsuI
'snds rue 'gseournr; IS EqIE 'gurueop 'gug eelard 1ie'ry 'o-leppg8 g $e pugc rS ec 1elnual1nc
'nou urp eradoce
E-s Ea "rer 'areq gdnp ece.r 'eelerd surle ru€-I
Ei, haide, spuse ea cu tristele. Judecata nu este qi ea un
rod al rdului? Nu este un izvor de suferinld, un pericol pentru
suflet imediat ce-o ia pe ardtur6, imediat ce iese din cercul
gAndurilor deja g6ndite, al celor puse la incercare qi dovedite
a fr bune?
- Nu, am tdgiduit. Cea care duce la suferin!5 gi intristare
este mai degrabd pldcerea. GAndirea nu m-a intristat niciodatd,
chiar de md face sd-mi dau seama cAt sunt de neinsemnat.
fnsi, in clipele cele mai bune, datoritd ei mti simt mare, mare
1')recum Dumnezeu.
_. Sst! Sst! ficu ea si bhu vinul in locul meu.
Avea pleoapele umflate, iar buzele ii tremurau.
_. Ur5sc vinul pentru cd-l inrobeqte pe om. Nu-mi plac nici
aceste prijituri dulci pe care mi ie oferifi, aq prefera un col!
rle pdine uscat6. Nu vreau sd md obiqnuiesc cu ceva care ar
putea sd-mi *subjuge simluriie mai apoi. Cu cAt omul are mai
puline nevoi, cu at6t este mai liber, iar eu vreau mai presus
de toate sE fiu liber, si nu-mi stea nimic in calea rafiunii.
Md privea cu oehii ei albastru-inchis, plini de curiozitate qi
atdt de depdrtali, incAt ii confereau un fais aer meditativ Probabil iqi inchipuise altceva d.espre mine, pentru ci m-a intrehat
cu sinceri uirnire:
-_ Chiar m-ai urmat doar pentru nenorocita aia de carte?
FSrd alt motiv?
puteli si numili o carte nenorocitb, doamn5. Doroteea?
- Cum
arn rispuns e l. Nu sunteli demnd sd delineli una. De bund
seami ci m-am inqelat urmdndu-vb.
Lud incd o gurd de vin, in semn de apirare, qi spuse imp5ciuitor:
- Nu te supira, frumosul meu ascet. DacS ai fi comis vreun
mare p5.cat din proprie voin!5 qi te-ai fr flagelat iln semn de
e[in!d, te-aq inlelege. Acest fel de penitenld este de inleles qi
des intAlnit, Biserica insdqi il recomandn. lnsd ochii t5.i sunt
iimpezi ca apa, iar sub barba ta se zdresc obrajii netezi de
copil. M6 indoiesc cd qtii sd pdcituiegti, chiar de-ai vrea. Ce
dorili deci de Ia mine?
I-am rdspuns cd. nu doresc nimic, nu eu ii ficusem avansuri"
ci ea imi fdcuse semn, rnd cheynase. Ofti rnelancolic qi continud
t2
8I
JBr 'auBd o-od
EJo InFc 'aloJ€orJrd €apunts€ r! raqaoJ €I€od
'*e'ro e.rds inpc etap rrruacnpuoc
BaJFIFo 'autlnc os runc Pdn(
o .rer 'pued nc ar'rp1gd o duc ed asnd 161
1g ,r1"ig1 reru 9d11c
iunqau a [n+€rPg e-r$
:lerlr€Icxa e 16 1e1'ro3 sg'r € 'aao'r-alo8ugs lelpdpcal
ne elrud o BI lep
J€p 'Ecs€aAoI Pur nu Ps ?u-npuguel 'gfuapnld
BI orugru aS
urB-I [ 'rJerrr rrqco nap; 15 qgd'e1eur JoIoqJo^ Inzn€
'nrls€qp nqs 1nqugtrrSerr nc
€?trgJs uncald EseolrrruJ
'runrcg8n.r ap o+J€c o-Jlurp gJeorcod
,i"1.rr,* runoe J€I 'legrrrn lnra8n nt EqI€ 96n1air'r o ec -rie"ia 9du
urp 1r6ar Ii€ pugC '€aoloro0 guur€op 'aleolrfprl o r{a1uns 9a
p"", g, ealnd-6u ttttttn Fl-npurlrJd'snds lue 'ttoz lio? od gsBo{unJJ ruru eocEJ
'rnla-IEos €oJrtnlBJls
?gcap
'InJlsBqI€ nc ?seJluoa uI
o Uoc urp IntrJaunluyruas 16 9c e1eo4
r*easce nBaAB
q1e op sndsau BJo rI plg8 .rer 'urq?o"r ec a"r€olnc
q earadoce r1 a1'rad nc "rpd ep 9se1d g
To TItIcO 'apuolq "1"1tt
'dec un nc glIBuI ,t* ;p11n,,'z r,ra'1e.;1se q+€srgJqurl 'roqa61eg
n39J Elolsac€
Bauoruas€ apurrfunlor oaruJ€J uud ec g'redsrp r-gs
r*1
eiue8elg 'Inlnze BJ Er?s€qIE arr{coJ o Frurn urp alat ul asnd
'zalosuot Prrr FS uretracul or€c nt 'eIIeA
mI aIB eseorcru.rad rS eualcr,t oIaJ lgcop llnru rctu Fe'r1e pu
ea ad 1gc
aIBl olropr 'luourour ?sace uI 'ee{asnurn"r; p"rard rru-gs
op runi Bo191B 'IugurEl
lsoJ ru€ BraJEa r,zrtei urp 'giearnuqeru
-dgs ea1g1e pdnp 'rn1ndn.r1 e a'reolrzo;8uJ rorJazrur 'npleppuzep
ede ug gleza3e 'o1oce ruBU€ Fru pugc
,' gpe.rd 'a.reo1gcg;eurq €oace
nC
e1€qrpq ap ep1 n'r96
lnrgOe re e.re1durgt"l "lp nu 'giuern5ls
nes
-IiEJuI Bpnro ug pdoc un rglope-'r1u1 'er46 aurc 'nBS ldeleiug
'eur1 a;dsep paJt rerrr gs ec m16 nN
Fqnp nc curgs 116g
Jolrqco €p€oc €I
ri rfe.rqo ed eepurlul a1 r earufnls aJBc ed ep;npreg a?€ol lgcop
sVJ un-J+uI lruonqzr V
Fseorun4 reur BacPJ o oJ€t 'Jocuts
'snds ure-r 'csarnuqq es urasndacul
- €c
'au$u
'€oJ araruoJ o
'csesr'rn1"rpur I{-FS ornqa{
?uns
e6e 'n1q leseolgcpd
JolrorrroJ o,, ,riioa 1ec 'g1durg4ul os nu EAac
.r{"r,l roleloc.iad e.rdnse ezr+Ja^e Pru B nrluod uro ep drqc
"i"*
un rl$a nu J€oO 1ro1 16 r.rn.rec urp lnzgc B €J€c "re8ug
'oc€J B-ap oJ€ ourt
"
gru 9s
nc €rueas eap r6-ps €rol runa
16
ec
'"ro1gprJs Ecsea^r;d
suficient de zdravin sd-i suporte greutatea fdrd sd gAfdie qi
n-a protestat c6nd l-am apucat cu grijd de cipistru.
Te temi de ca7? a intrebat ea ironic.
-Mi-am
dat seama ci e incd supiratd qi n-am vrut sd-i
rdspund. S-a ldsat apoi absorbith de gAnduri. ConducAnd calul
pe drumul prdfuit, m-am pomenit intrebAndu-mi ce mi f6cea
s-o urmez cu atAta umilintd pe aceastd femeie orgolioasd qi
depravatd.
Odatd ajungi in orag, m-a dus intr-un han unde stdteau
oamenii bogali pe care-i vdzusem la scildat. Avea acolo o camerd
pldcuti qi rdcoroasd, in care se gdsea un cuptor ornat. A comandat mAncare qi mi-a poruncit sd beau m6car bere in loc de vin
ca sd n-o fac de rusine. Am mdncat si am bdut qi m-am simlit
at6t de bine in compania ei, incAt am inceput si rAd.
Dupd ce am terminat de mAncat, a dat la o parte draperiile
patului, gi-a scos pantofri dintr-o miscare, apoi s-a ldsat sd cadd
pe salteaua moale si s-a asezat cu mAinile sub cap.
Mi-ai dat de gdndit, spuse.
- Nu
vh erstenili capul frumos din pricina mea, doamni
Doroteea, i-am rispuns pe ton ocr.otitor in timp ce-rni intindeam
picioarele, lisAndu-rnh pe spitarul incomod al scaunului.
membre fine, trup bine fdcut gi chip pld.cut, degi eqti
- Ai
pdrlit
de soare, zise ea. Mulli nobili ar da rnult ca sb. arate ca
tine. Ai putea fi scutierul unui conbe sau al unui prin!. De ce
atunci, bdiat nebun, ai ales haina neagrd si papucii scAlciati
de qcolar?
Simpatia ei mi-a dat incredere.
Am incercat la un moment dat. Ca s5-gi batd joc de mine,
rn-au trimis rnai intAi in grajd sd inseuez calul stdpAnului si
si-l aduc in curte. Vd puteli lesne imagina rAsetele lor, doamni
Doroteea, cAnd vb spun ch acest armdsar dresat pentru rdzboi
m-a muqcat de burtd. De nu m-aq fi aruncat sub rampa grajdului, m-ar fi zdrobit in picioare cu potcoavele de fier. inci am
urmele dinlilor sdi pe abdomen. Astfel mi-am pierdut orice
poftd de-a intra in slujba nobililor cavaleri. Sunt indivizi grosolani, cruzi. Mai degrabi le-aq tiia gAtul decAt si galopez in
urma lor, si-i ajut sd-i chinuiascd pe bielii oameni, sb dau fuga
sd le curd! voma dupi ospele.
74
Iscusinla cu care
deloc in arta iubirii.
manuiesc sabia gi lancea nu-i ajutd
ca femeie, am preferat mereu imbriliqarea unui birbat invdlat qi ager in locur poftei brutale
a unui
cavaler.
A deschis ochii, mi-a aruncat o privire furiqd si a continuat:
- Vino, aqazl-te lAngi mine, scaunul tiu e incomod si m_aq
bucura sd md lii de mAnd.
- Nu vin, am rispuns, md indoiesc de inocenla intenliei
dumneavoastrd. Mai bine am citi din carte gi u* ,.hirrrba
idei
ca filosofii, in caz contrar md vdd nevoit sd plec. incepe
sd-mi
fie prea cald aici. Md sufoc in camera asta, eu sunt obignuit
si md plimb in aer liber.
- Nu sunt filosof, sunt femeie. Mi-e mult mai usor sd schimb
idei cu tine dacd md lii de mAni.
$i tu nu egti eunuc, doar
barba-ti creqte. Aratd-mi cd eqti bdrbat, altfei m6 supdr pe
tine.
$i-a continuat asaltul pand cand m-am aqezat langd ea gi
i-am luat mana intr-a mea. Mi-a gadilat palma .,, .r"gh-i"
uscrrlit5 qi mi-a c[utat privirea. incercann si fiu rxbddtor cu ea,
degi purtarea ei md sdc6ia. Md sim{eam obrigat pentru
masa
copioasd pe care rni-o oferise, aga .e *-u- invoit
s_o sdrut,
sperAnd ca astfel sd se linisteascd qi sd pot incepe lectura.
Avea
gura atat de urnedd, incat mi se pdrea cd s5rut o broascd.
M-am dat la o parte qi i-am impins braful, insd m-a prins
de
dupd gdt si m-a tras citre ea.
ObseruAnd cd intr-adevd.r nu vreau acelaqi lucru ca
ea, a
inceput sd ofteze, apoi sd plAngd.
Sufir din dragoste, drept ili spun. De aceea md scald in
izvor, de aceea ii evit pe bdrbalii care imi fac avansuri.
As oferi
multe aceluia care mi-ar alina tristelea. Nu sunt ripsitd de
resurse, am numeroase relalii. Recomandarea mea
i_ar fi de
mare folos unui tandr atras de o carierd de invdlat. Ttr
nu esti
ca toli ceilalfi. finerelea gi inocenfa ta md atrag
atat de mult,
incat ai putea, sunt convinsd, sd-mi iei gandul de la suferinla
mea neconteniti gi s6-I indrepli citre orice altceva,
de-ai vrea
doar. cat de ingrat eqti ci nu vrei si-mi oferi un
fleac ce nu
te-ar costa mai nimic, ba chiar te-ar mai qi invdla ceva!
16
'olxopoJalaq
nc
oJds prder nBJrA oJBc 16 apnryrrds rurouulal rrp'rourold Indocs
BaI-III; I€
'cos
uI neruroJ os oJ€c acrlsrru to1liqr"ltot_in
t"S"ry_f
ap gzo.rEuI op 19?€ a rS 1dr.r; rnlnrnd ?lecsn eeurgd ri rnlnur'r
ede g.ra;a.rd 'lrgcod nes "r93n19c U B p;g tgu91 +€qrgq un Pt
eleuos
'n"itrre.rdep 'efurpe.rceu edecr;d lod irru€Jls a1;€oJ
"rp
-.rad .roun a.ral$uu gp IIumI rnp1r6"r93s e gcoda 9+seacv aauru
nc 1ed uJ II^ Fs col ug locr.red ug eierrr rnd rf-ps rS 1n1g8 rc1
ourl nc mdse op 19+€ 1169 Iur-Es e.rega.rd r€ qgcul 'rfnsug
'ElinF lyrpd e-ur ri 1ed u3 olelprunf ad lecrpr'r e-g
'cBJ o-s ure 16 leiur'rnc 'rn5urs un rfaunds 'rep
rfa"rn'e1.redep efep
,aseorpo
rier.reds
nc
FS
eF.rg{urueure
FIII
€olse
u1 e6n rncul
lI ro,l. no '1ndn.r1 re csasp8 9,r gugd '16 eotu €ruJn
i"tii"p" rB uueq .epr;e1nfrq ngr FA 'lrfncse lrfnc lseeu na p193
nc ag
'riepn nu 9s pfr"r8 eerre ro1
T€l pA 'rfea.rectrg 9ce6
^rloru
e1 csa6"r93s Fs ornqoJ? Ec€p
Fs aurq reru 'nq8ug4 raun p1gdec
piue'rn8ls nC
'psu1 'lie8r4s ScBp npr llnrrr ece; r{el rurl
ele8ugs
r1.1s6" rue 'e1e1nqr Fllnur ap IoJ €I nc o-pur'rud 'rB acar
're er6o19cq ap +eJPAapB ns rueaural EI\[
lepoJ E-rru gsul BerJd
'np+ IE lgcop a1e1ne.r8 Ellnru retu sale BA
naru Inlug,rnc 'rnln.rolgcapnf eie; u1 acr?aJo un nes rpJ€8oq un
rB reru rB
r13a nu pa m16 oPun aC 'a1nag1deu i"rnpug8 rl*acocsqu
r13a n1q 1n9'r
rTA opun op nss Euruoqc al urnc rnds 9s a.rels uJ
n€p
rcBJ rru-Ps led u5 lTlugrl r€-ru Ec pP^ 16 graurec uI 9IB^Pu
'ir,t"*no 16 dd gcep e1durglul B^ as aC 'dri nes eceld n51 :snds e-rru rf rurgur aloqru€ nc pie;q lecnde B-rur 'eput
-rJcBI lErpaur s.re16 e-r$ 'egrgur.r5e'red rnulluoc Tur-PS elea'1ec
rapr
-rprJ ur€-ru 'g6egn.4 rS glsro8e orarual Flseac€ nt alrqeuozoJ
'urosern+Ps Ptr [
€qtuqas ealnd e-ep eiue"reds e1 pugiunuag
'aXuJncou unpug8 csazarl p'r rB eelurur
lJorun ap Fuurn as 'eFurcul es
FJnqInl p,r rode a.rec 'a.r€olFunEp
'ro1so
pdn41 'rruapoJrru olpur ee.rd riecuglu 'url lpur ea"rd riag
'na snds
ii"" f" gfue.rn8rs nc ri snunu u1 a8ugs op grnsgtu I
rue 'Beolo.ro0 guur€op 'o8ugs as€I os rA qs aurq aJ€J J€-A -
'erslnder BouJVls fiuI aopr eldurtg '191e n"rlued
urlop gs pug8 op tu€ale nu EsuI 'PITur
r.recgld op ro InrozrurnJ
lnJgf B-s
13 'e1elp'rap€ n€Jo
ly\tr '81€J p.resrfugur
ro alrurrJceT
ideea de-a impirli patul cu o femeie incd frumoasd, asta md
depiqeqte. Ce e in nereguld cu tine, prietene? De ce nebunie
suferi?
imi vorbea cu blAndete, ca qi cAnd gAndurile negre ii dispdruseri. Deodati, vocea mea deveni mai biajind:
VA voi fi prieten cu pl6cere, fiindcd aveli o carte, cunoaqteli latina, agadar nu se poate sd fili atAt de meschini cum
lasi sd se inteleagi vorbele qi purtarea dumneavoastri. Daci-mi
dovedili cu ajutorul spiritului gi al raliunii c5. poftele trupeqti
Ia care visali sunt mai puternice dec6t cele ale minlii, atunci
aq putea consimli propunerii. insd o carte imi aduce o bucurie
mai mare decAt cea mai imbelqugatd masd. Vai, doamnd Doroteea,
am adunat mucuri de lumdndri de pe mesele bogalilor ca si
pot citi noaptea operele poelilor gi inlelepfilor. CAnd Ie pricep
ideile, simt o bucurie mult mai vie decdt in bralele celei mai
frumoase dintre femei. Am devenit copist ca sd pot citi c[rlile
in acelaqi timp in care le transcriu qi si le inv5! pe de rost,
fiindcd sunt prea sdrac sb le cumpir. Nu md deranjali cu ceea
ce-mi este indiferent, ci frli intr-adevdr prietena mea qi permiteli-mi si vd citesc cartea. ingdduifi-mi sd rdmAn fidel nebuniei
mele, mai pretioasi pentru mine decdt toate veqmintele frumoase, bijuteriile gi banii pe care ii aveli. Sunteli liberd s-o
urmali pe a durnneavoastrS., cAti vreme nu m[ amestecali si
gle mine in ea.
$i-a cuprins capul intre mAini, a oftat si a spus:
privesc mai mult, cu atAt md atrage mai tare
- Cu cAt te
nebunia ta. Citeqte dar6, dar nu citi cu voce tare, nu mi deranja.
Nu mai am speran!6, mi-e riu de iubire, lasS-md sE mi odihnesc in pace. Nu md privi cu ochii aceia intunecali qi plini de
reproq.
Am risuflat usurat, am pus mAna pe carte si, dornic s-o
citesc, m-am apropiat de fereastrd. Ea mai suspind de cAteva
ori fdrd sd reuqeascd s5-mi stArneasci mila. lqi desfrcu rochia
qi apoi, datoritd vinului qi mesei copioase, adormi gi incepu si
sfordie. ii e"am recunoscEtor, deqi cartea md dezamigea. Dialogul era scris intr-o latini minunatd, insd autorul era un om
frivol, care incerca numai si justifrce in teorie acelasi lucru cu
care incercase doamna Doroteea sd m[ ademeneascd. Pentru
18
6I
nu rS Eros nrJ Il-Fs 9lsrg^ uI Bard luns iauftu ap glTur EqT€ 9s
ap
nazouwng rcunl€ 'naru 1n1ed uI gurl ES Joc l-gs EJ9J Jgugl un
cselsoSglpu3 Ptrr Es lgcu3 Pugrlgq op 191€ rglop€-r+ul luns FcBp
'rep '11nur ruur aroc rol ri-n51 'ourq reur lrurs Etu rS apadunl
pde o-.r1ug zoryqul gur gc.red 1gar.r1 'r.rnd ap 191€ luns ri3 nqeo
nu 'r1*a unc e6e r16a
'q6arrr.rd Eru pugo "zefue.rep ol ?s n€oJl
€or rBrrr a ouFu Be olorual o
E3 lunc€ poJc oJ 'BalJBoru +gtop
o"1,t"4 1eiaug.r1gq op rqJol rur-nu 'q1rzot?u1€o osrz 'nu 'n1q 'alJBoru rS eieug'r1gq op EJBJe ug 'ecapul'r 're-rr
nu cilurN 'rqco uJ tsolrc o-A 'gJlsuol€aurunp n"rlued e"recg1d o
'Baaloroq Euur€op 'ppqrFuooul falung FcuJ lI..e eiuuasns
'o,raJnp ap filrlJC€I nc
gru
€rurur rur-p1ec{s '}cTq ap r.rnlrlol nc pdnrl rur-qig'rn3 1r16oqnt
q, i"".o nu FJ€p 'pnrc naur 1n'ra8ul ''recgru pru-a16e'r'o1 'FpEA as
ps e?se +raspl irru-u rrnce pugd 'a.rrcual uI6 :o1a13od rprds ep
Jaqq o nu alaur TIu4uI IB uolxoc un rcrN 'rrtl.{ ap E+rnurqa luns
'€a snds e 'pqtcr'raJau luns
'o1atu "royrnrled sAEIcs +uns
'orrgp€ l€1Jo un pugiocs '1nferqreur so"rp e-r6
'alurAnc ra atro{rrrJd 1so"1 ns Eolsacv
1* gco u1 rode ?eJor;; E-S
'op5u;P 'ura o46ru ilu-PuJeoil 'o-+rza.r+ ure 9c e6e
'ppunJo"ld gllur o lrfrurs ure
'.reur$oa un aJB Ec Brueas +Ep ruB-rtr{
,eur.reop runc €aoloJoo €uruBop ad o-pur,[.r4 'ee8ur1s 13 q$adn"r1.roF
-olau €oJacBJsrlBS aJBc ad ur,rrp lnco; 'rualSeounc rS n're8eleiug
oJ BaaC 'Ieturu€ ap p8ue;
InJ€p BJo arlsoq aP Furo ee8urlsrp
€I snpor €ra Inuo 'elle1 ozuaJoT lsace 16 1gc 'ee 19?e nepueru
-or"" *t, gdnp 'aprnirurs ece;srles r6-e nr+uod 'gcseedn;1e13od
op olrnurcr"rd rerslnde"r 16 rrialsul € Funq rcru FpBAop €mqaJl
retu o nu o+nepJsep alalurur6e'r
Iur-nN '€sJEAaJ as I 'nearadoce
'grrreo8 ps rS orolau€
oree ed '€ouJec ler 'drqc e1 arloce1s €Jg
gJo o pdng
a.rrdse.r gs lndecug B BoaloJoq Bulu€op 'uuros op
'olaur apricage.r nc ni.rqc airur8ed ze19d Fs ru€auzpJpul nu ESUI
'"ir"gq j""r-U 6e-ep qie ad mFau srrcs !I 5u-41 '9iu3 e1 n6o"r
€41918 netu lndec u3
'lgcuJ'1nr.rel1uoc rpalop e n.4uad eluerunS.re
urp nEs
urBosEC 'rriaarqo gcnp€ ps pqedecul ap ?918 u"ra Soprp
16 surdsel ep roSn eerd 11nur
1n"t."""pn gc Xrilqwezop sEruPJ tue
€ra ElsBocB BzaJ 'soloJ nc asnogJ o 'giur'rop nc ruo ad aserlsazul
e16ru nere Ba?e+rlseJ 'euorca; '1o
II nozouung gcep
.rer
'ulsord
am nici simlirile unei mame pentru tine. Ce este atunci senza\ia aceasta stranie care a pus stdpdnire pe mine? Nu vreau
s5-!i fac nici un rhu, numai bine.
S-a ridicat, a intins mAinile s5-mi mAngAie fala, a virsat
iariqi cdteva lacrimi, apoi a intrebat:
- Ce-aq putea face pentru tine? incotro te indrepti, ce lel
ai? Ce-!i doreqti cel mai tare?
Era incd beatd, asta-mi era limpede, qi nu am vrut sd profit de generozitatea ei, c6ci belivii adesea nu doar cd regretd
dS.rnicia, ci uneori ii mai si acuzd pe cei care au acceptat-o.
E pulin probabil sd vd mai amintiti mdine ce mi-afi spus
astdzi. doamnd l)oroteea, am rdspuns. Aflali insd ci in luna
mai, de-aq fr avut bani, as fi renunlat poate la a mai hoindri
Ei aq fi intrat ucenic la un copist si xilograf din Strasbourg,
un om misterios, un qarlatan poate, cici se lduda cd experimenteaz5. un procedeu care-i permite sd producd zece, o sutd
Ei pAnd la o mie de cdrli deodatd. IJn escroc, fdr6 indoiali., care
rni-a cerut doudzeci de rnonede de aur ca si m6 invele arta sa,
tbrd sd-mi explice nimic in avans. Bineinleles, n-am avut moneilele de aur', dar chiar de-ar reuqi sd pund la punct faimosul
procedeu, ar avea de-a face cu legea in cele din urrni, pentru
cB- ar {i o inryeldtorie v[dit5 sd vandi Ia o sutd de persoane o sutd
de exempiare la pre! mare, in timp ce costurile lui ar fi exact
ca pentru un singur exemplar. in afard de hArtie, aqa a spus.
Doamna Doroteea a scos un oftat melancolic qi m-a intrebat:
- Te-ai intoarce la Strasbourg daci !i-aq da cele doudzeci
de monede de aur?
-_ Pentru nimic in lurne, am rd.spuns eu infldcdrat. Nu aq
accepta banii dumneavoastrS., mAine md veli ac:uzac6 i-am furat.
in pius, nu am incred.ere in acest maestru Johannes, degi mi-a
spus cii are nevoie de bani pentru a fabrica un soi de cerneald
care s5. persiste si pentru a cumpdra diferite metale care s6-i
permiti sd dezvolte procedeul at6t de bine, inc6.t nimeni sd. nu
poatd diferenlia manuscrisul autentic de copiile ieftine pe care
ie va crea. Nu, nu m-ag intoarce la el. Prefer sd-mi continui
drumul.
-_ Dar ce-as putea si fac pentru tine?
20
'
T4
giur"rn*n no ErrrroJsu€J? as ropoural €aJtqnr pc lluoaard :f;;:
r-gs
sruuuol nBS uenlr Ptrz rrri*qs lndacul B 'nour aleurnu unds
ru€znJal runC 'ro eldnse lcaJa BaAB nu luaurn8Jts un rcru FsuI
'ap€t e1 rc 'urulrn Errr gJlsuol€autunp EI nN 'Jolzr e1 'o1ore sualur aP 191€
ap 191€ r16e 'reop 'il1$ nu
1r,ll.rd l€-ru pc ourq lncFJ TR nN JFugl
q*a n1 rB pc ol€od '9iue;eds FrqJ o'rrqnr
?cu1 pr€p .rerqc '1eg e1
nlro,nqc 'eier,r mrqc lBnI ne-r* a1p111 '€1rn neaXnd 1-nu
o
"p
oc luatuoru urp 'lde; op +1nur ap 1g1€ uacpld aI B+s€ aleod 'er13
rnl
aurC 'aJmuaJl Es neadacul opatual lgcug'pprce18 ap x91E EJo
r""I6rig"qtul '€Aaurc ap azaSele os. FS 'gcseeqnr 9s pqedecur
'eie'rq uJ eopFc 16 11 elseaou
'ocer €augur!.r 'ecrz es 'rfnsul 19
gc 'areruay o EI o+m os Es +gtop €rnqaJl nu 'lnlorueds 'uenp
uoq 'rJncof u1 eorou naJoru nB oJ€J rrile 'rer 'ITIglEq ug rirug'r
'Ppre os Ps PrPJ r*urcul Fnqrgc
1,rn* o,, e.rec rfeq.rpq 16 g1s1xg
glsrxg aglerolnfeau 16 ppo8
Eugur uI EuTi ps qrqedec r{ugs
oc aO
'gde u5 ru€ra puge ed aurur BI liln e1 ps 1r"rdo rc-o?
'olotu ap.rnpugF nc 1€sEI nrJ Ps +gtop roc nu 9c aurq riapo'r
ts nu
'€alsace oleol nC '91eupi9dqcu1 rB P+uolsrsur ap 191€ lsoJ
'flIco uI rrurrcel nc unq tunJp
'eee1o.ro6 Euur€op 'e11e o rcru FSuI
nc e8usep lnldurn n€-Fu
?BJn nu-rur rB .raa o-al FS 9JPJ opurJaru
,a"rBcugur op lBp nE-rur 'eruoleud lq.;lqre ne-lutr IauIaJ ollnul
'€aaloro0 guru€op 'e'rn8urs rieluns
'o1atu rarJoqEIEJ p8unl €-o([
'ere'rad
nu rcpC eglecrJrlsnfeu ap 1g1e erleduns a16eu;g1s F^ aC
-sTp
,r, p*"o urp aloc uI l€qarlul IIIe aourlu e1 rirspF oC -
lsn8zap
eouri
tgeop e.ndsur rru-nu re ua.reuglgdqcu5 EcpuTg 'eo 9Fug1
plrr giJoJ ec ureadecr.rd n1q 'uredpcs r€ur nu oJ€a ap rS eurtu
ap eselgFe os oJea a.reolrdq o €c €Jg 'srJts ap a+1nrrr lnAB g rB
ea gcred op 'To InJ€+oJcas PceJ Fur Bs 'rou alururBa'r a:adurno
nc u8und aJunJ€ nu-?s J€rt{c
Iur-gs os-npuTJaJo 'gpod uI ru€q
pug8unfe 'gcsernrpp Tur-qs e'raa easgF lo; 'arotuoJ esuolcl;duc
ed neeu.rgls o oJBl r€ru olaru olrJnznJal 're1 'urulncsTp IoJlsV
'ErA€Ics lrodns nu na .rer 'rierolepul gur Fs
.reop rie.r,r Pc csolnugfl rolruorueo aIB aunq elaldal uJ aJopa.rtuI
gllnur ea.rd tue nN 'BJn+caI op IoJIIB Bpuerrrocal 3e-'r r6ap 'csaur
-nilnur g,r 16 eelret 1ll1c tue-A '€aoloro6l Putu€op 'c$rIN -
- Nu mai bate c6.mpii, femeie nebun6, m-am infuriat eu.
Doar nu wei sd cred cd te-ai indrdgostit de mine la prima vedere.
Dorinla ta nu e de dragoste, eqti in cilduri, si chiar de-ai fi gi
rnai nebund decAt cred, nu te-as putea iubi vreodatd. Cu cAt
md hdrluieqti mai mult, cu atAt imi pari mai respingdtoare.
- Mullumegte cerului cd am fost creatd pentru a iubi, cd
nu pot inlocui dragostea cu ura. CAnd iubesc, md pot infuria,
dar nu pot uri. Ai grij6, hoinarule foannis, majoritatea femeilor te vor iubi, dar sunt Ei unele care te vor detesta din prima.
Te vor detesta cum se detestd pe ele insele, pentru ci ele nu
pot iubi. Te vor umili, dacd le std in putinfd. Nu-mi imaginez
rdzbunare mai mare decAt ca, intr-o bund zi, sd te indrdgosteqti
de una din ele. Vei suferi mult mai mult dee6t cele pe care
le-ai fdcut s6 sufere voit sau nu. Aceasta este singura mea
consolare, pentru cd raliunea imi spune cd nu-!i pot cdqtiga
nicicum iubirea.
Nu cunoscusem iubirea, aga cE vorbele ei erau ca apa de
ploaie pentru mine. insd ea a devenit iardgi rezonabild, s-a
aqezat Ia masd gi a inceput sd rAdd de una singuri.
Asta e o experienld noui pentru mine. PAn6 acum, nu a
trebuit s5 cerqesc iubire, ci am fost pur qi simplu sufocatd.
Suferinla aceasta din dragoste mi se pare ca o mahmureald:
iubirile mele din Basel nu mi-au fdcut decdt rbu. lntr-adevdr,
hoinarule Ioannis, m-ai eliberat intr-un mod surprinzdtor, chiar
dac6 in schimb mi-ai inspirat o altd afecfiune, mai inaltb qi
mai arzdtoare gi at6t de apdsdtoare, lnc6t aproape c6-mi aduce
pldcere. Nu, cu siguranli nu te-ag fi iertat niciodatd dac6 te-ai
fi dedat desfrAndrii impreund cu mine. Aq fi cdzut gi rnai addnc
in aceastd patim6. Asa cum eqti, mi-ai indllat sufletul c6tre
cerul limpede qi iati cd acum pot simli o afectiune, o tandrele
dezinteresatd pentru tinerelea qi fecioria ta.
Cdzu pe gAnduri pref de o clipd gi apoi adhug6:
- Cine qtie, poate cd bdile au lnceput in sfArgit s6 aibd efect,
nu vreau. sd exagerez puritatea sirnlirii rnele. Sn nu-!i imaginezi
ci vreau s6-mi rSm6i dator, din contra, vreau sd te pedepsesc
ajutAndu-te sd mergi mai departe pe acest drum care te va
duce la ruind.
22
8Z
'csaiaunsuJ grrr runc pugz?A so4rlBtu lqurgz €aa?oJo0 €ulu€oo
un ErqI
'pE^ ai Es Fsu€* oar^ ure Es c€rFS €oJd tu€Ja
"ro1ce1o'rd
gr eluod 'er16
,i$ap 'pns erds esasurdurg pru srl lsaoe lerucol
'!""rtrdoc a1 r$ g.resrsqF aI ruorlelr nfefprrul a'rec ad 'e1nc
alalu
".rr3
-souncou ouBruoJ 16 r1$eca.r5 AstJcsnuBlu e.rdsap IJISIJoISI
alrqcaJn e1 ri grasasunf'g 'lnse.ralur +ruJg1s n€-Fu ra ola+urlnC
'ec€o1oq alel€rl IgluTP
aloc lgcap alsurc aJ€ru Isru nc osJntJed tS lop'rqspugru alrJol
-gr,r.r"*n ur.rd rueloqo* ap aseoJ 'tuertroJ "rop{aod ap olac ad rc
afpug rs-gs 91nec nu
'ncr"rasrg ropiur.rg4 e1$.rpc puTllc p1lnds
rieluepl ilraur,T, 'rrcTrasrg aIrJacEJB u1'rogfur'rd ea"relnd rS ese"r8
at alrr
elapuaqerd uI glsuot Totlglgq ezrtr{ 'aluec€A ruolop rol
grueldns
-n1sod rps Jolru€zrpud ufurpaloul B nl1ued rTcrrosrg e
Balelrrolne eruelcoJd os ps Plnec 16 glueueur"red ar{n1r1sur
o Furlap ps al*o;op InqrcuoC 'earalnd a €Jo?sace Jolualeqzop
'lueou uI rIrgAzB rol oI 'aur16e'rc alrrnl
1n ,ri1r"iqo p.rn8urg
-Eopr BI 'gru.ro;a.r o-JluI eiue.rads e1 eiunua"r 'ro,r er1$ece arluTp
runq rcru rec rS lerqc 'rue ase6 u1 'ra aloutq BI n€s gcrJasrg
e1 csepugF as las€fl urp rurfn6 'eaurnl eX*eounc arec 'e1da1
-aiu3 raiua; toun Inuol ed ea snds e 'sruueol 'pdoc g nN 'leseFe ne sundsg.r ute 'ttetJasrg IB uro u1.rop ES n€oJ.il nN 'pruJn ad ap rJnrrrarl o+soc€ uI Jolrrl un IoJc eelnd ;e-r$ aurl ec
nour
sorirqure rB lucnpa JFuB+ rrrr oJBa uJ Imol l€lucol g eJeuroq
pSelp 'sruu€o1 '1asug e1 r8'raru nu ac e6 'eded rinsug +gtap nq
-rroor {rI rcru;alnd reur pa.ro as to1 rnploa reiuupodul EllJolep
' ,oJ€a r* a.rlseou rrcoda e r* rrcr.rosrg eaunrcdala{u3 pleq fc"rq qns
pugJgc aunipur uI 10? elsod q6arqz va:aa ed ueurol nes cruoueo
reru nu 9s ec '1eutp'rec un 'docsrda
1de.rp uI rrJo?cop ap tutuoruod
.ro-"lgt alsad sed arecall €I IBp loseg uI roprarco3au eseu
el ezaSe as B nJluad rrurnl ep"rniloc a1€o1 uip alrual 'eleururnl
ep{uru rspF ral oIoJV 'rqaruel urp azaruJosa"r o gs r*
,r*
"1",
mlnqn61 Eolrnpplqo qns '91nec
IIeTJasTg alewelqo.rd e.reda.r 9s 'lugJs
toutc
orec nrpcuoc oJeur un-Jlul apumieu tsouna.r os oloce 'lu€
elsad oCI elasBg BI rcnp ol nu ac ap Tcunle 'aplg1a8na lB eg$'rpc
ad cTruru Ec€O
'eur1e1 lgcop llntu rcru e8e'r1e ol nu erunl
'olBJncau ro alrJrPJl uI as-npugp
-unJno ruasnzE^ o puga +gtop llntu tBru llntu BooEId rrul'ee'rerge
-EUuI asusptr o 9c 'runcy 'i-rl$eqp ro ilqto nt rrlrrt I TJd FI I
Iliecare peqte igi are momeala lui. fineri
la Basetr din toatd lurnea,
ca tine au venit
singnrul lor avut fiind cunoaqterea
limbii latine, iar cea rnai mare ambifie, sd tnvele sd scrie precum Cicero. iqi cAqtig6 salal.iile ,reirrsernnate ca secretari, dar
feiul in care vor avansa in funclie dlrpb ce-au cAqtigat sirnpatia
maeqtritror lor nu depinde decAt de inteligen{a, simlul intrigii
qi curajul ior. Vorbesc toti aceeagi lirnbb si irnpdrtiqesc aceeaqi
dorin!6 arzdtoare de a ?nviu spiritul Romei qi al Greciei pentru
a lurnina epoea aceasta intunecatd de violen!6, r[zboi qi depravare. Daci devii secretaml unui cardinal, episcop sau doctor;
ai uutea cu si"gurantri sd intri in legflturd cu ei., sil afli despre
descoperirile lor. sb schirnbi lumea, aqa curn aceqti tineri ambilior;i isi imagineaz& cri fac.
- Pentru nl-rrnetre lui" IJurnnezeu, doamni, am strigat eu, de
ce mh iachinali vorbindu-mi de toate acestea? $ti!i bine c6 nu
am nici cea mai rnicd recomandir.re pentru a intra in serviciul
unui nobil episcop. De-aq ayea una, tot nii-ar rnai tretrui o
cdmaEd alhd, haine curate qi pantofi care sii nu {ie gdurili, ca
s5 nu rnai pomenesc de o c5trimard, pene de scris si hdrtie.
Nu, md adernenili cu un vis imposibil doar ca s6-mi tulburali
cdlStoria.
Aveam ochii umezi de sup6rar.e. Femeia cea vicleand qtia sd-gi
ia revanqa. PAni in acel moment, fusesem mdndru de sdrdcia
mea, consid.erasem ci modestia nevoilor mele e caracteristicb
unui filosof ,si md lnfr5lisern cu spiritul liber, insd perspectiva
pe cars mi-o ardta ea, un viitor printre sernenii mei, schimburile acestea de idei inalte, toate acestea erau prea atrdgdtoare
ca sd fiu in continuare rnullumit cu lipsurile mele.
Bucuroasd sd md vadd aqa supus, doamna Doroteea m6 bitu
pe obraz si spuse:
Nu te ingrijora, Ioannis, la Basel se vor gdsi cu siguranld
femei drhgu{e care nu se vor mulfumi doar sd te imbrace, ci
ili vor oferi qi de-ale gurii, si un acoperiE deasupra capului,
oricAt de aglomerat ar fi orasnl. Totuqi, aceastd idee imi displace
profund. Prin urmare, ili voi scrie o recomandare c5tre cel mai
talentat om pe care-l cuno{ic in Basel, un cardinal pe ca"re papa
insugi l-a numit preqedinre al conciiiului. In schimb, vei accepta
s6-!i dau o haina nou$, pantofi qi jumdtate de duzinf, de c6mdqi?
9Z
e-r$ oJBc 'nrq$ algc urp 'gcr.raslg u1p uro lnrn8urs a Ec a+so
Arloru Balrop 1y 'ITiBrF uI rrlur r-ps qSaSnoJ gcep 'corou t6elaae
re gs aleod eard eg 'olelTsralrun Bi erpnls e n;luod rBrtuBuII
.rolnte €ro+Intu ?IraJo y 'r3orirqrue rS rieluapl ruourl ad elnfe
I-Es InI BaJeouo ap auri gc Fraprsuoc IoJlsE r$ n.ralSeoun, 1e
'Ba Pnurluoc
Ip$1p Frrrnrp ed 1e rS lrro?Flpc B Et alsa lnrurrd
'rn1 "rurqc pu€uroeal o+ r oJBc n.rluad alr+oru Fnop ury -'3oJEOS
-ucs Eurle gs +ruzprpuI ru€ nu 'csaurnilnur r-ES Tunc purq6a5l
iaruez.rord a"rds a1-np r$
'nrcrlJas cnu un
I-pzeaurJll 'stuu€ol oJaur+'g1dea16e o+ 1nuqsog
Fc€J rur-Fs xualuoc €A rJ Jerqa eq 'azasuego Errr nu gs gfr-r5 a.re
'Baoce o0 'rJ€sJalpe roun e"rdnse piuengur oJ€ea"r€o ure pc er16
gsul 'erie"rouol gllnw ea.rd .rrdsuT l-nu 'oraure; luns ac luaruoru
ui(t 'E?BcIIep arirzod o-rlul gUB os rulresaC Inpurpr€c 'FInII
-rJuoc e pruardns a?€lrJolne 16 reded 1e lueluazarda.r BC
:snds e ri psuur ad pps rode snd y 'rn11ecad o e-op
oturBul csalTt o-s €a.r€osrJts l€p €-rtr I '1euos.red ecreolul EA as
r es uqfnis uI Eu-npugnl ac€J o-rtu oJeJ ed eareo,re; 93 €+saoe
ad i-npug"rn8rse 'ruuesa3 ouerlnrC leurprec rnpirqou €pu€ur
-oaoJ Fru 'giureesuoc uI 'naru in+uopl rS ee"radecr.rd ep Frasos
-urluoc o aJBa te.rnpgc 1da"rp lncpJ tI 6e-e1 r a.rec ed lrcr -Ias
alaseoJarunu ap rode purueurod 'zarpnls Ps gJos€Jrperdtug gur
a.r€reu€uTl op.rnsdrl go r3 rirlsurc ruour€o n€Ja raur r{ur.rpd 9c
snds e 'snuu5a.ra6 sruueol ap olournu nt +ncoJl €-tr tr 'l€urruJol
u pugd aznq €l eued uo alpur ruru ap snp B rS eq.rgq ed a1e1
-urlnt efue.re e n.rluad lJoJo oJ€rrr sndap E gcep "retqc '1qtc ep
eusal 'sotun4 srJss un Jerr{c €o,te 'aucs Fs JFAopB-"r1u1 er1$
'€I?JEq r$ epou.rec 'eued arlnc urp ltu-Fp r$ aunrl
-sor{e E}seacu u} €aur err5o1 ad "rupe$e o+-Rzeaza11'lEqJFq rnun
uiuaffrialui FlBm ap snsald rerrr also loural iaun eer8ol gc rdacr"rd
Hs arnqaJ? nl .rer 'FrlSoI rfeaace nE nu eiurq* 16 efeql :asnds ri epac ?ur Fs le8ap un EcrPrU
'EqJoA adeaug nu rorN eprls€ol
-Boutunp BI ap otolle pugldaace r191dsg.r ealnd 6u-rt urn3 '*ep
ar€ur un efap alsa rialBeounc Eru Es g-lg3 $i.ra;o o-rur a.rec ad
EaJepusruotatI 'zolcaJoc FA Es arnqoJ+ 'r.roJo olsocu ap elgo"td 1od
o+so EJ?sBOABaurunp ec6o1 'elnazouurnq
-
nu r$ gpe;qn6
pdstrat puritatea morai6 in aceastd lume sordidd, plin5 de
pdcat, Ei igi dedic[ toatd energia, toati ardoarea pentru a pdstra liniqtea, pentru a reforma Biserica qi pentru a instaura
pacea pe pdrniint. Este Lln om excep{ional qi invdlat din toate
punctele de vedere, nu este un fais cucernic, ci iqi dedicd in
fiecare zi timp pentru a se ruga in secret, iar zvonurile mai
spun qi ed a rdmas virgin toat6 viafa.
Mi-a observat pri.virea neincrezdtoare qi s-a grdbit sd adauge:
GSseEti cu siguranld ci sunt o femeie plinb de contradic-cAnd
vorbesc cu aiAt respect despre el, insi Basei este ca
lii
Babiionul pentru un t6n6r ca tine, iar daci vei ceda ispitei,
m6car si n-o faci pentru cd ai urmat exemplul stdpAnului"
Privind viafa, pldcerea gi pasiunea, am alte idei decAt el qi
dec6t tine, insd, c6nd intdlnesc o frinld cu adevbrat pur6, ii
respect puritatea, chiar dacfi n-o invidiez.
- $i totuqi, scriind aeeastd scrisoare, imi ar5!i o mare lncredere.
La urrna urmei, nu qtili nimic despre mirre. Nu mai pot sb v5
ascund cd fac intr-adevir parte din ordinul Fralilnr Spirituiui
Liber. Sunt begard, doamnd Doroteea. Nu caut sE reformez
Biserica, ci il slivesc pe Durnnezeu in sufletul rneu. Durnnezeu
este totul. Eu sunt o parte din acest tot. De aceea Dumnezeu
se afl6 qi in mine. Dumnezeu este la fel de mare qi de rnic ca
mine.
Mi-a acoperit gura gi a zis:
- Nu vreau s[ aud nimic, nu indruga baliverne. [ine-!i
ideiie pentru tine. N-o sE deranjeze pe nimeni dacd nu vorbeqti
despre ele. insd eqti un begard tare ciudat, Credeam c6 vagabonzii qi pungaqii devin begarzi doar din cauzh" cE aceqtia nu
recunosc picatul qi cred cd totul le este permis, c5-qi pun toate
bunurile ln comun qi-Ei impart pAnd gi soliile.
Begarzii pe care-i cunosc eu sunt oameni buni qi b16nzi.
Luc:r.eazh qi impart cu fralii lor tot ce au. Nu este vina lor
dacd, din callza ostilithlii altora qi a perseculiei Bisericii, sunt
obliga{i sE se recunoascS. prin semne secrete.
Doamna Doroteea scuturh din cap si md privi.
- Unde va ajunge bd.iatui acesta! oftd ea. AtAt de tdn[r qi
deja eretic! Omul intelept aprobi ce spune Biserica, chiar de-n
suflet este pe deplin pdgdn, lipsit de orice urmd de credinti.
26
LZ
g8und o gluee8 uI oserntarls nu! '9ur-npug6li?Jqurl '€aoloro61
Eutueop ed gleporcru o-+nzgl r€ru rue nN 'gJeprnur lsoJ $ JB
pugc 16 €c Eugru nc eie; rur-npug8ral8 'urnrp e1 1ru'rod ury
'EfBJ
ar3ol
€I
'eo leuruapuJ e-ur 'pceeld urncy 'apuorsed 'eurocel 'apeurn rJnlnJgs nc
eie; lrladoce B-rur rode '1r1do6 e 'elaznq luns ril rtal oC 'aznq ad lB+nJPs e-ur rS raur nferqo ad aug o1rurgru snd e-r$
'eur6nr atJ rur-Fs 'ra ep.rnpo;e mlued lunJgru ap tgc EAoc €oJA
a.rec 'g$eunlpd 'ecerol oraural o lgcap luns nu gc eleod .reg
'purrled g.rg3 'luuolirpuoceu csaqnr 9s ggqedec luns Pc zoJls
-uouop Es nBoJA'8upe ol nu PS srcop rrru-Iu'gTdsT Pur nN 'Iuoseluaur o-u aJBc ad nfg1rzo.r
-eua8 e 'a1es TTiglgunq ezrrac urp 'eo ap ?ieJ arrolup a.rstu o rue
gc puriurrs 'csautod Ps runa punl$au '1e1tze uru ""r$n1o;, '?ol ap IlTn pur nu Es 16 aurur e.rdsep g1seold e"re.rgd o re nu Es
J€op tt 'r.munilntu .rec ri-n1q 'aced ug e1-np 'nrpuul ea sundsg'r
€-rtu 'stuueol noru Inunqau 'neur In8e.rp 'neur InlBIgg 'snds ure
'Balsoce oIrJnJeP nrlued cseurnfpur 9A Ps urnc nr13 nN 'r6or.rnc neerrud Pru oJ€a sTqcuI-ru?s€qle €rac€ uqco nc 'a1'rad
ap aluedoce opuolq r-e1e1a1d nc 'g.qseq1e ra €n{coJ uJ PseoruruJ
o?JBoJ €Jg 'unq-s€rugJ ur r3-9s Bc oJ€ru rol rnun BJqrun e1 lptdo
e-s r$ rnln6e.ro Fprz BI pugd lrfosul B-I tr 'laseg erds cseulod 9s
arepqgrau ap pre gx +nzql B pugt purfe.r gur Ps 1€crocul B nN
'runrp ap InrJ a13a1p8e"rd r6-a.rec Pru€ru o
'i.
BJ aurur nJ os-npuglrnd 'r69urgc rS sr.res ap aluoun'r1sur 'gnou
gluea8 o 'ggo1s op ruolelued 16 g.r8eou Pureq o le.rpdurnc €-nu
'a.reo1gur.rn €nrz uI :olunpfe.r8 e.rdnseap 'u93 nc lrueqruuq uI
clnc Fur ps sr*r"1-e-ntr 'FsuI 1r6e.r8 o-lecapnf urv 'ops refurol
-f.r.rq lnia.rd pr€oc 1ur-Rs ri rrfdou Borapgc BI gluluotuilues r69'ret
p141 'eltfncse
Furlop Fs €aoloJoq Bulu€op €Arunc nu Bc luuotuol
olasgJ 'etlesol ap oloqc n€algqzqJ {e.red ul.rd 'ret 'nea1u9'r1
es ep611 'ueq BI srolul ne-s rrfe.rgtor+od 'crJounlul lnagl €-S
'rrcrJasrg rrJE?ruuap nc ssoqJo^ Fs tunc rB pod Rur ?s urnc e'rdsep
r-Fs IBsPI B-ru nN
Irn?BJs €op ru-gs lecnde €-s I? 'pundsg.r
'nu nfle .rer 'pelc Trun Pc
gferug 'p.re8aq q*e gcep
Es solnctlad retu l1ntu g
rfdecce gs 16 eln8 $i $-gs urind
rBIqC 'BAac uI rzoJc Ps r$ cqa.ra
1ec
lll
'9
u
IS
1
J
,1
a?
N
-€
11
Ii
€
n
n
z
I
E
'
IE
u
a1
EJ
-s
a
plini
de arginli. Doi ani mai tArziu, am aflat cd murise de
ciumi gi c6-qi lbsase intreaga avere sdrmanilor din oraq pentru
a-qi ispdqi pdcatele.
II
qi iarna pe care le-am petrecut la Basel au fost
purgatoriul vielii mele. Eram cel mai pulin instruit 9i mai
tAndr copist al cardinalului Cesarini qi simleam asta amarnic'
Am primit un loc lAngd uqa din inc[perea scribilor qi sarcinile
cele mai de jos. Ca lupii mi urmireau cei mai in vArsti cAnd
superiorii igi luau privirea de la secretarii insolenli gi bArfitori.
Fiind nou-venit, md vedeau doar ca pe un rival la atenlia cardinalului qi fdceau tot posibilul sb nu-mi fie incredinlate sarcinile
T'loamna
de care eram demn, s5 mi impiedice sd-mi ofer serviciile' Nu
mi acceptau decAt atunci cAnd, ca si scap de abuzurile ior,
dideam o fugb la han dupd un pic de vin. Totuqi, 9i atunci iEi
bdteau joc de mine pentru cd refuzam sd beau.
Scriam frumos qi nu fdceam greqeli cAnd copiam scrisori in
Iatini. Asta nu mi-o puteau ierta, fiindcd vreo doi dintre ei
studiaserd la universitate. Pentru a-qi ascunde neqtiinla, profrtau de ignoranla mea in ale teologiei qi dreptului canonic qi
discutau intre ei decretele qi deciziile conciliului ca qi cdnd ar
fr fost cei mai eminenli doctori. Dupi pdrerea mea, lqi iroseau
timpul cu intrebdri inutile qi neroade, ajungAnd si nu mai
inleleagd ce era conciliul de fapt gi ce se petrecea in realitate.
Deqi conciliul reprezenta autoritatea supremd a Bisericii,
cdreia pAnd qi papa trebuia sd i se supun6, iar voturile se
presupuneau a fi dictate de SfAntul Duh, nu merita si fie
considerat sfAnt. Oraqui Basel se imbogdlea de pe urma cardinalilor, episcopilor, prelalilor, canoniqtilor qi a altor membri
ai conciliului, dar averea se datora consumului extraordinar
de vin qi risipei de hdrtie. Dacd voiam sd fac avere, mi-am
spus cu amdrdciune, n-aveam decAt sd intru in slujba unui
28
r-;a
',,uIlEI ournu un lrol ad a1*eaoasgu Ii Ia?aJ pcep 16 1oF a nu FuorcJn
durrl 3gr aps oinie.r8 ug piue"rnSts nc II Io^ 16" 'Te nErnlgJs
gru ',,pin5gJp p?eJ o 16 uu rrr JoTcJn un ourl ne B1'o uog8o1oo1
rriEqrzorirpru erueas ad elag.rgq rueound '1eod un a"rdsap ne"r
BAoc poJJ ES ru€roA nu rcru rA uruelnd nu J€p 'lprrpco BJa Jol
-rqT.ros ea"radgcul uI 'alotu IIiFllpFuIl rB rriereuq ezrLex urp +ugAnc
unaJA zasoJpe r-Fs +ruzgJpuJ ru€ nN'rlaso^ rrroru€o ep qe"rnfuoaul
lnzpa tue-I rerqr rA aps raser sIBocJg+ rJo o+1nru ap l€p urv
'E^EIS u$ w€crprJ l-orBc
ed 'snr.r1dg seauoy lsace nJ+uod urearre o oJEc ed erie"rauerr
ne ariu.redruoc uI erurru n€ra nu rdoasrde r* rieurp"rec ap gfe;
ruuoiurrs al oJBc ad plcadsar rf eureag, 'rurJusaC rnl rrJe?alcas aJ+
-urp Frun reru loc 'na 'o1BS ale.reorard BI Jeagtu raru ruuopal prrr
nu 'leurp"rec rnun IB Jelareas ap lao ap Er€JB uI nI+I? IIB €o^B
nu Ia rcru rSaq '1r.rrds ap eurld luns pJ€as ap Jol o$unrunoJ Ec
Bocrz aS '€lseoce ea+E?arcos eeunds 163 runc '1aseg urp anuap
-ece €crru Bunp€ os BrnJpo pr"rnf u3 plaod ri 1n"ro1e.ro 'snrrrl,tg
seouav e.re erlBace oJ+urp sorureJ reur IoC 'IosEB €I ruosruol
Baocu ap Jeop '"ro1 eruedurol ap alred ure gs Tgrop ?Inru TBru
rrruru ru€rol nN 'roruog rS rerca"r1l .ropiaod aIoJEOS 'giplg{cTluv
alaJ€os Ecnp€or ps 16 rlcoda ep.rn8au erl$g"rdrug gs rpqedec
'olacr3 rB n1p8.ren pI IB rlodrcsrp 'allseou JoIrJnruaJA rB ruarrreo
r{daleiu; r€ru rao rS nerg"rl Se.ro
uI
rueapug8 g1q
lsece
Ec
FSuJ
'EJn op rs allnsur
op qlenluacce eerpd a.ree 'eurer op JoIaFz eiea ap lepe^ur
€Ja laseg 'ezttef, ap 3r16gc BaAB oJBl reru Iar e3r.4s oJBr lac Jer
to1 e"rdnse +oaJa neale nu eldelaiug e1a1uaurn8"re 'ee.ra16eounc
'eaunrieg 'I€ulpJpc nes docsrdo rnun 1e urnca"rd +1nur ap IaJ
BI e?uoc .reuoricun; FruJn urp mlac In+oA JEr 'rrurdo Ba+g+B lo?
neasg8 es riuelueza.rde.r ap alns e1de6 nes ase$ q*ece oJlurrd
'rrrrleadse"r rriur.rd rB rr.8a-r e1 toi aIIrFi e1 aleod neepug8 r€ru as
'saralur lnr.rdord op FIEJB uI 'acllrJouo rrirzod 16 r"rn11r1 'soccns
rrlued 8r"rde as-npuglrac 'g1e.rour Frunra o op FrosrlpuloqurJ aS
"arualqo"rd apr"rdo"rd oAIozoJ r*-gs gru"rn ug durrl llnru nc g"iasef
-unuor gsu3'1ug;g m1nqnq Barrnpglqo qns rrcTrosrg eleurelqo"rd
aAIozoJ ps FJosrunJlur os .rS eunq rriuelur giueln5rs nr neole
'eunq rurcap pJosBnI erlSece ruaruuo 'IopJoq e1 "repod ec zal
-eBue pur Es n€s ar+Jgr{ ap gJ€oru o prqcsop es 'url ap "rolsn8au
mai bogat, Ie-aq fi urmat poate
sfatul, fiindca Basel nu ducea lips6 de fete dragufe 9i uquratice
la vremea conciliului. Lipsit de experienld frind, I-am luat doar
ca pe o riutate. in cele din urm5, s-a ivit o Eansi' Cum pe
mine cadeau tot felul de comisioane, am fost trimis la acest
Aeneas Sylvius cu o invitalie la cina din partea cardinalului.
Avea o camerd doar pentru sine intr-o cas6. burghezd, ceea ce
era un mare lux intr-un oraq atat de aglomerat. Am bStut la
uqa, iar o voce extenuata mi-a poruncit sd intru. soarele era
de rnult pe cer, insd poetul nu se ddduse incb jos din pat'
inchide uqa incet, mi-a spus cu aceeaqi voce obositd' Nu
face zgomot qi spune-mi ce treabi ai in goaptd", deoarece capul
std si-mi plesneascd'
Mai multe c[r!i qi hadii erau imprdqtiate prin camerS' Pe masd
se aflau niEte cupe goale, iar pe podea zhe,ea vn manuscris pe care
se vedea urma de noroi a unui pantof. Aeneas sylvius era un
bdrbat chipeq chiar qi in starea aceasta jalnicd in care se afla.
Avea ochii mari qi strdlucitori, buzele cdrnoase, nasul drept'
bolnav? am intrebat eu ingrijorat.
- Sunteli
Sufdr de un reumatism groaznic. Dacd existb in lumea
aceasta plini de viclenie vreo fiintd miloas6, avAnd m6car un
strop de iubire cregtineascd, atunci ar lua niEte bani din punga
mea, care se afl6 sub pern6, qi ar fugi tra han s6-mi cumpere
un strop de vin italienesc. Hanul este uqor de gisit. E aproape
peste drum qi are un balot de paie atArnat deasupra porlii'
Am vArdt mdna sub pern6 qi am gdsit punga, ins6 era goal6"
Se ariti nepl5cut surPrins:
Atat de pulin md rdspidteqte lumea, atdt de prost este
tratat un poet capabil sd scrie pe loc o elegie dupd Tibul, o
epistold inspiratd de Horafiu, o satira impecabilh dupd luvenal?
inclind micar urciorul acela de pe mas6, cine qtie, poate mai
are c6teva picituri. Mi indoiesc ins[, imi cunosc musafirii.
lmpirlim vinul pAni la ultima gur6, dar cAnd cupele s-au golit,
nimeni nu mai r5mane si imparta tristelea diminelilor cu mine.
I-am spus ci, din respect pentru el, dacd mi-e tngdduit, md
duc bucuros sa-i aduc niEte vin pe propria-mi cheituialS. chipui
i s-a luminat. S-a luminat qi mai tare cAnd i-am spus c6 e
aqteptat la cin[ la masa cardinalului Cesarini.
De-ag
30
fi fost mai in vArstd
Ei
TS
€arB?npc uJ riaTms Fa ru€ur8BrrrT TurI 'gJldsur g^ Ia Fc 16 lal]ns uI
nozauruno od IBU€ Ii€-I gc ruBur8€urr nul'l-TroJIp tll€apara gA'nld
-rurs rS Jnd 'apodal na sundspJ rue 'cT+I.rc EA Es csa;op nN
-eur^ op lergqqd mun Inqurqrs tr5 rcrlrro
Eur ps plda.rp tB qr rzorc gs '1deg ap 'n1 r1*a aur3 'oloru oprz
-eod 1ncg1d nB-aI ilcrrosrg .ropiur.rd rS pugd rS ruurop qrqou rcur
rolaC lecrlaod rauroJ ueiesnurn.g ap E+BIrqouuI o FaBO e?Ienlrr
-rds elsa pcep Ba?B?ruocsqo gzea1;uol oC aparpaJd uaueurese rrf
Iur-Fs watc o+ ourC 'a?asgJ rerunu lrurr"rd ur€ 'urnce gugd
'?Tnln s€rugr -v
'ouruopou 16 aueesqo
'uns.rol urp oITepT celd rur-nu rBG
luns
'rnln"rorrr€ ep.racpld 16 rnlnura
ep
-rJncnq e"rdsep luong 16 sotun4 srJts tu€ go Jecgru al$eouncag
aFun nl U+S 'unq reru lcorqns unorl csount nN 'FlBporcTN '+eqar+u! ruE dTaruaJ
16 ur.,r ap
uI BAocllB a"rdsap pleporaru sT.rcs rfe nN
Fr€Je
4trruru rndg nu at oO
a+ncp? ap lgle rl$a ec aO eeo urp tso+ro if-gs ea.rn yeliaurnu
es na1ttldutfp 'uns"ral ap rnu Bnop ap arzaod o rS ury
'eoreqo"rde BoJoc Tru-ac
e.rrrlr.rd o-algc rru-npugcunre 16 pugc uJ pugc ury pugzgJ 'alrncs
eruaod Bla+gc lr?rc B-rru 16 gc$np o lenl r€rrr B 'BSBur ed ep
olll+rgrl qcs€roJsgJ
rcun+B snd e-g 'luaruar{ol
ury
le8au
Fs
arzalBu gur
gs roJA nBS ilnum 1e1sn8 rE nu Jucgrrr rcru JBO '1eaq g re 16
aldeou U r€ Fc€p €ararar a8aleiul 6y 6euru ep cofdeq {I
:1€qa.rluI e-ur 16 aJaparcuJeu nc lrzlr.rd E-tr I 'ops eprzaod
urp €un rur-npur+o aleouo oJeru o ocBJ J€-rur pc snds rue-1
'rcap ?Incse o[ 'aJBoABf gll€ 'ereo,reJ o 'qurF{as uI JBp ll€
oJoc nop€r u11 'sr1e.rF crruru elSeurud nu ruoruru '6e.ro lsace ug
'pe 1eiprr,u3 €-ru FJ€urB piuer.redxa O aounu €I ap rarl aC
:l€lJo e rode 'lnurzr ?ngq V 'aseugldard as r$ rruopluud
esasnd 16g '1ed urp sol asnppp as 'srolug rue-ur pugC 'url ap nJlrl
ap ol€lgurnl
rue-r apun ep 'ueq eI rcop snp urB-trAJ
le"rgdrunc
'rl6epug8zpr a+ nu ES ural gur 'a1-a16aq
-gt? 'e1rza nN .roqz urp air.rnpug8 suT-td F-Il\l 'fa1sr .ro1r,r"ras
e$e ed
1od
np
€ugru snd e ec mluad Ieurprec ad 1rcr1e; I-gs lgcap
'1e snds B-rw 'aJr,rr.rd ug e1Secn1g"r1s ri3 pluapg
-
adevirului in chrlile vechi, adevdr pe care epoca noastrd l-a
pierdut in jurisprudenla gi sofistica scolasticii.
Ce qtii tu despre adevirul meu? mi-a rdspuns sumbru'
-Venind
citre mine, poate ci m-ar fi aruncat afarh de mAnie,
dar a trebuit s5 se opreascd gemdnd qi si se prindi de spatele
care-l durea. A inceput iardqi si rdd6.
M-ai surprins in momentul cel mai vulnerabil, predicatorule, a spus. Daci ar fi sear[, aq fi inconjurat de fete vesele,
cu coroane de flori, iar tdria vinului m-ar infldcdra ca la ospelele romane, qi atunci adevdrul meu ar fi atdt de limpede, cd
nici nu m-aq obosi sd-!i rdspund. insi lumina diminelii e cenugust
Eie, capul qi spatele mi dor gi, in ciuda vinului tdu, am
discut
de cenuq6 in gurd. Aqadar, trebuie si md resemnez 9i si
cu tine, discutAnd in acelaqi timp cu mine insumi. Ce vrei de
la via!6? Rdspunde intAi Ia asta.
M-am gAndit serios gi i-am spus:
Nu beau vin, iar in ochii mei femeile nu sunt bune decAt
s[ r6db degeaba, qi nu vreau sd rn5 expun ispitelor de teamh
cd devin sclavul lor. Nu doresc sd strAng avere, nu vreau bani
decAt ca sE pot citi qi sd-mi procur cbrli in care sb caut adevdrul. Nu vreau sd poruncesc altora, nici s6-mi impun icleile.
Ce vreau? F5li indoialb, si mi cunosc pe mine, s6 descopir
ce-mi doresc in strifundul inimii.
Cu tine nu se poate discuta, zise el scuturdnd din cap,
cuvintele tale sunt prea frumoase ca s[ fie adevdrate. Numai
tinerelea ili explici ciuddlenia, sttnt curios cum vei fi peste
zece ani. Chiar qi cinci ani ar ajunge. Cu privirea ta gravd, cu
hotdrArea puerild de-a cbuta adevflrul, eqti ca o imagine a
noastri, a celor care am venit aici sd incercdm, cu ajutorui
Duhului Sfdnt, s[ rezolvdm problemele credinlei" sd readucern
armonia intre prinlii Bisericii, si punem cap5t {"uriei rizboaielor qi sd reformim Biserica noastrh sfdnt6. Nu rAde, qi noi
eram tineri atunci. Tocmai am implinit treizeci de ani. Cu siguranld voiam qi noi sd ne apdrdm interesele Ei si ne satisf"acern
ambiliile in mod rezonabil, dar visam qi la un creqtinism in
care toli oamenii sd fie frali, in care neinlelegerile sd fie rezolvate pe baza iubirii cre$tinegti, in care oamonii sd fie judeeali
doar dupd meritele lor. Ce am realizat in schimb? Eu arn dotrdndit
32
EsuT 'our+ nJluad FlsB acEJ BA nu ruaruru FcpuTli 'sa.re1ur 1nT"rd
-o"rd lgcep rzo^r, rf-nu ES 'Tliu1p na $1 at gs omqa.q 'r1$a$na.t gs
roJ^ gtBO 'o-Xuur8erul B-I3 urnc e3e e nu e{era pc alelsuoc Es
sorornp
o?sa
rqug+
ap lgle Blourc n"rluad "rer tgugl 116g
:snds e*rur rf arelosuoc ap utuas ug .rptun ad
lnlgq B-ur 'Batu eeia sr.rl op 1e*ornpul 'lIraJIp ap l€le rueseur5
-€urr l-nu gc n"4uad 'rqco u3 nur.rc€l urEaAE lgaur 'e,reru op lgl€
€Jo Boru ea.rr.Sgurezaq 'g8ee.rqur €arunl ap cof gleq r*-gs ero,r
'aurs ed os-npugJn 'urnc 16 ec 'e.reradsrp rS aruo.rr nt BoqJoA
'oAEu raun Bslund ad p.rorcrd
Rl€poraru und reru nu Fs rodu 1u"rnf urv 'glelgqprtsap gfer,r o e1
ap nu 'lnursrleurne"r e8e"r1 os rur oloce o( 'eleieq8ul elepp ad
1roru a?elgurnf ed lrsg8 ne-u rr"rolrfn1s apun 'pcr"resrq glerdorde
rerrr Boc e1 pugd qpedgz 13 31"13 ur.rd s.reru urv 'Baumsnuo"rd
lnuri ure-rur 'tu.rpi e1 sunly 'eunrcp3nr rS lsod uI oloa€ eldeou
o rB rz o ecarled rorr. rS roJeorcod Inr€lIB u1 gugd flncsep aS.raur
rol 'gieu nc decs ap 'Fc lugurglnf ?ncFJ rrrv 'rerfocg elseoc ed
ler8e4neu B Boru €rr€u 'pcr.rosrg n"rluad ounrsrru o-Jlul ru€U€
Eur ac durrl u1 'rfe8nc FS areJ BI EAoc FIBI 'o-?ncq; e sord 16
lugJs +ugrrrg"rnf u11 'e,rr"r1odwrp '1ndn.r1 gz€auJoJop nu-aJer aloc
'n1q
1
I
-
I
-
I
I
t(
J
-
luns rnlnurl oIE 16 rnln.rorue ap"raagld nu '1a gFau
'FaJ€olug I-Iur gs ufap lndeaul B €a gc nrlued rc 'snuen mI- ola?
-eds c"rolur r-gc n"rlued n1q 'raiurpcod eepc ed cnde 'ursrluurner
op soJ efap 'rue ap mazroJl ET 'Eznru o-J?uI p.reo*n araural o
gruJoJsuuJl nu alurlnc op gueoJoc pseorunl; o JBr 'e.ro11e gle8n
-FpB Eunrcurru o pcu1 o Blse 'url e1 ep ne"r8 pduc nc tol"roz e
aJaJ eurrunl uI psul '+E?uo1e? ruo rnun aurq epe6 rI runc 'orzaod
o-pugurJoJsu€J1 gierrr ap Jncnq Fru Ec e6e 'rrunr{Je B arunl
1
1
1
uI
o-JluJ Inrol Fl€porcru csesp8 r$-nu gcseaurlSa"rc €afiqnr rS ue1e1
-darp 'ln"relapv 'snr^1dg seauey pnurluoc
nes
Etu
;1e6ug
asoJo?ur
lnr"rdo.rd ?grap pgl reru rru-nu rS ce"4ad 16 lpqur3 Fru Ec rcunle
aJBJrru op o rctr,1l lreded e.r,r"r1odurg ozs1ol ps ec ericun; r6eaece
uriqo rr"repfp"r8 16 rrrelpcnq 'rinzgcep rrioa"rd pugc mun?B lugJs
o r€ru oc JBO 'eps apiglrzorJnc aleol nc '1aseg rnln6u.ro B aJa
-rJcsop ps€ourn.rJ o nrJrs gs lgcop lnc€J rrr€-u 'lncsounc rualop €
n"rlued 'r6ap 'rnlnrlrcuoc InJpBc uJ aol un r$ lorr un ru€ '1rsruo1
-oril{ +soJ g Fs recpru prEJ Epuaqa;d cserur.rd '1eod ap erfelnde"r
fiecare om de succes are sufletul vitdmat. Pe de alt5 parte,
este dificil pentru cineva talentat sb accepte c[ impdrdlia cerurilor va fi singura sa rbsplat5. Ar wea sd primeascd ce meriti
qi in aceastd lume. Aqadar, cel mai inlelept lucr:u este si gdseascd
o cale de mijloc intre reugiti gi pAngdrirea sufletului. Sd nu
fie nici cei mai pdcdtos dintre pdcStogi, nici cel mai virtuos
dintre virtuoqi, sd nu fie nici cel rnai mAndru, nici cel mai umil'
Orice exagerare este un viciu, absolutul este un defect, la fei
de periculos precum excesul.
Daci Diavolul ar vrea sd mi ispiteasc6, cred c5 mi-ar
vorbi cu aceeaqi blAndele ca dumneavoastri, Aeneas Sylvius.
-_ Recunosc cu smerenie, exclami el, sunt supus gleqelii,
nu pretind c[ sunt mai bun decAt a]!ii. Dac[: asa cum o aratd
ochii tbi reci qi limpezi, ili doreqti absolutul, atunci fii absolut
r5.u sau absolut bun, de eqti in stare. Serveqte-l pe Dumnezeu
sau pe Satan. Adu-fi insi aminte c5 qi sfrnlii s-au mai inqelat
qi ci slujitorii Satanei s-au demascat, deoarece natura umanb
nu este infailibild.
Vorbele acestea md ispitesc mai mult decAt cele dinainte,
i-arn spus eu. Dacd e sd mi las intr-adevdr convins, dac[ judecata qi ideile mele imi vor arita c5, in aceastd lurne a imperfecliunii qi a morfii, cea mai mare victorie e sd fii pe deplin
egoist, rece qi rdu, atunci poate ci md voi abandona puterii
riului. Binele absolut imi cere mai multi credinli decAt am
qi, cred eu, ficdndu-rni sd md simt mai bun decAt a1!ii, nu
mi-ar satisface decAt vanitatea orneneasci' Nu, nu. in{elegefi
ce spun, ce caut si ating ln gAndire. Recunosc, e clificil, cAnd
nici eu insumi nu pricep prea bine. Si nu lintim atAt de sus.
Sfituili-m5 cum aq putea sh inv6! sd-l eitesc pe Honeer in
greacd gi vd voi fi recunosc5tor pe vecie.
A pufnit in rds qi a exclamat:
Era nevoie si ajungem pAnX ia cemri qi apoi sd ne cufundhm in ad6ncurile iadului ca sd-!,i spun un lucru atAt de simplu? Dar poate cd egti iste!, pentru cd ai reuqit sfl-mi trezegti
interesul" in plus, gdndeqti departe daci vrei sd inveli greaca.
Cdnd er:am rnai tdndr, cea mai rnare dezamdgire a mea era cd
nu avr;sesem aceast6 ocazie. Ii poli numira pe degetele de Ia
o rn*n5 pe eei c&re cunosc greaca in conciliui actual. In Italia
34
'nunrun InliaroJd E?I?qzap FS apun rnln*€"T$ rnlounu €Jdns€
prols ap qpac Hs r€op Bosdq ruW'mplodouquu:1suo3 pq.rer.qud nc
r* utluezrq ple.rpdrug nc 1e1"lnd e-41 'reded 1e rA ngs alarunu $J
'1nrtrrcuo;l e.rec ed ap.rerco8au e.rdsep o+alapuI ad lrq.ron e-r1g
'ucee"r8 iprtul BS no 16 eande *u-nr
'drur1 ea,re Se r* "tpug1 1eur rJ *e gceg 'rncrro plr.nds €rq??Utrg
JB aJBr gpue8e o F?BI 'euosnde TTruntr alncsoune oln)FJ rorca;t5
atru n{calprqs elenll"rrds olrrotiloa IEUL+ u} .rer ?opc.rn1 eautorlurl
EpercnJt o rocle 'Bountun W+uI I€I t 'EJ?sBou eie; u1 oulqtul o$
Es rnqoJ+ .re eded r*& lgrug 'oJeru op ?g?B Fl€roru orJo:lcrl o lI JB
'aunrun E?suoa€ gesernldgguJ Fs Intpeuoc e16a6nar a0 'gdorng
eFea"quS n"4uad rou riavr raun €sJns ruoAap ealnd.re 'a1es tagosog
16 rorzeod 1u 'rerae.rrp p 6uur"r11 'uipJ+s sJaAruR un rou mluad
augrrrpr lTrpsEU ep pr.reduf iuezrg ap rtrlsal ad lepgdopul
n€-r rJrJasrg a.rlurp ag"roFelofu.rou PsuI 'tcJn1 ed e8unp r-qs
aIIrFi nc piueriu o-.r1uud rerunN 'oJnA
e"rads 1oc{ rem op?uoproco
-i€s ap ar€cJatu! Errrl+1n o rJ JB €oun{ulf 'Se1edrq"re urp alnsur
€^algo r* eraa"rp urp agred FcTru o lpap runce a1*eugdgls reur
nu 'aru.ralnd ep 1g1e rJnIrraJ ad 'lniuezrg 'rnlnal u.rn8 u1 sur;rd
o ur?u€zrq ple"rpdurg topc;nl prpas€ qng '1sord g nN 'gded
16
B
B
v
'e
I1
-
u
b
p
4
n
u
I
u
.J
t
nqrauoc e;1
-urp Jololndsrp pcolfrur u3 'grusrt{os Enou o ap gluiuruaura sJa
Ecrlo?eC €crJosrg r6psug pugc 'urnae rcurcol leuorie.n srl un BJa
EuerrroJ eac rS Fur?uezrq €crJasrg aJlu3 runrun roun €aopr 'e;n1dnr
op ru€ op olns n.r1ed edeo"rde gdnp 'gc 1e?lJI sundsg; ruy
'aur1 ur.rd pg,r 'ace;e.rd reu a1
nu 'g1seo.rd aepr o oolap o nN .rn€ uI BS €alB1ne"r.8 BJoI€A BA
ecea.r8 arl$ erec ruo ocrJo 'rcunle .rer 'a.r€c6rtu uE pug"rnc aund
JOA os aunrun o puu.r"rd eprerco8au 'r.rpugrue o?sace a1eo1 gdnp
'qa rnds rig gfue"in8ls nC 'ecega.rd al nN 1eun13 op Ii oJ
:llBrrr
-Elcxo e rS p"rolglpJe nc sundurl e-ru 'e1ua1erl nc Frrt-npur^rJd
;pur5r"ro uI JaruoH ad asalrc
[-Bs n€orl gcep alredap csapugF gc rfeunds rruI ac op r€O 'csountoJ o-s omqaJl 'rualer"rd urel
-uns gcep relqC "unpd un €c nJpugur arBJ IJ 1a ea.ralieounc JBr
'lodourluelsuoC BI rue ese6 o-+€rpn?s € io FSUI 'oJIoIT,{ olaJ€ru
'lerprrepu nc e16eq"ro,r o oJBc gueos.rad pln8urs o +gcop g1srxo nu
9
?
n
?
E
'I
'
J
I
.I
s
n
v
v
t€
Conciliul, sub influen)a francezilor, insista pentru Avignon, pe
cAnd grecii voiau sd fie un oraq de pe coasta italian[. Impdratul
german nu era de acord cu nici o variant5, pledAnd pentru
Viena sau Buda in schimb. Aceste certuri, precum qi amestecul
papei in disculii, au tirdgiinat lucrurile de la an Ia an.
Fiind vorba de o chestiune atdt de importantd, nu este
o meschindrie s[ se batd pe alegerea unui loc de intAinire? am
remarcat eu.
Evident cd este, qi arati cAt de zgdrcil qi certdre! e papa
Eugeniu. Era aproape gata si accepte ca disculiile si aibi loc
la Constantinopol, pentru ch atunci ar fi pldtit grecii toate
cheltuielile. Ce s-ar fi intAmplat insd cAnd o mAn5. de oameni
ai Bisericii apusene ar fr fost fald-n fa!6 cu toatd oastea bisericeascd a Greciei? Sd vezi atunci ce neinlelegeri s-ar fr ndscut.
Riscau ca aceastd adunare de greci sd se considere ecumenici
qi sd conteste autoritatea sfintului nostru ccnciliu. Nu, locul
trebuie ales de conciliu in aqa fel incAt papa sd nu-qi aducd pe
furig partizanli, ci si se srrpun5 voin{ei saie in vederea unui
obiectiv comun mbre! qi sf'Ant.
iqi freci tAmplele, apoi continub:
Aceasta este o chestiune complexd qi nu e deioc dezirabil
ca francezii si capete rnai muitd influenli in defavoarea Itaiiei.
in spirit de corrciiiafiune, anr propus chiar eu ora$ui Pavia
pentru a-l sus{ine pe ducele cle Milano, protectorul rneu, ca sd
nu mai pomenesc de prebenda de care rn5 bucur tn dioceza
Milano. Ttr apuc[-te de greacd numaidecrit, nu te mai g6ndi Ia
altele. Uneltirile qi incdpdlAnarea unui papi nu te pot impiedica
sd faci ceva atAt de nobil, de sfAnt.
I-am explicat supus eE nu dispun decdt rle interesul, tirnpul
gi entuziasmul meu pentru a studia greaca. Nu gtiarn cine rn-ar
putea invdla, pentru cd pulini erau cei care o vorbeau rri :rici
nu era atAt de sirnplu de invdfat, ca latina cu ajutorul trui Donatus,
iar eu nu aveam bani si pldtesc un profesor.
CeI mai bun cunoscitor aI limbii e cu siguranld Dishypatus,
trimisul impdratului bizantin. Grecii aceqtia sunt insd cruzi gi
lacomi de bani qi nu !i-ar servi la nimic si fii nevoit s6-!i
piiteqti tecliile acceptAnd sd alergi de colo-colo pentru el gi s$-i
rHspAndeqti opiniile. DacS suspecteazh cineva c& eqti agentul
;]6
LE
:snds e-flu rS orlasaa na sgJ Y
aauru BI op rioJl aC 'srlerE o nu Jrruru Se.ro lsaae u1 pc
snds rie retucol .reop 'nrcgauaq un rcru BoAB rfert n1q 'pa.rt ES
ru-npuruolau leqaJlul tu€ aourr,u nqued e?se aeBJ {e ac o0
'gl€JFAapB aII ps a.reur eard €Jo rnl €olelrzoJauoC
'gJeosrp eurl a.rdsep rqJol rol rJ
sundsgr e-rur 'ealelrunlrodo el*arrr as PoBO
tolrorraurq
1e
'eluepodurT TEur rfr.r8 e1p ol1nur ealre-'oug
uI 'Fc rS es eeleol€J ap uwop BlgJ€ Ftu €-op erzeco Jecgru rcru
ruosasnle nu 'rqr.rcs rfpl.rolea rerugur6np e r* e.reor.raJur alotu
rarirzod ezttec ulp 'Fc 'elun.rpru ap lgle aJoJoc o nc IBurpJ€e
ad zafue.rap I-Fs rsauzprpul nu Ec lecgldxe ure-r '1r6e1do3
'"ropFr"r1ur
e 16 rerzucodr e 'ea; atunl F+seac€ n"rlued unq ea.rd '1sr1eepr
un U € op ?rBJ€ uJ ttaJap IIB ore nu Jq^ope-r1ug 16 'r.reur
raa ap 13 rcrru roc ap gieg srqcsap ap IaJ u1 '1de"rp rf pqou uo
un g 'rurJ€soC BI ol-np rc '1n.ro1nfe orru oroc firr-nu pc eSy 'rn1
aprfe.r8 uI €rlur e n.rluad a1rn1e"r8 rtfcal up err rf-gc eleod 'n91
Inrlsoeru BI op ar€pu€ruocor o TTiqo gcep rep 'rferdo.rde a1.reoJ
rueler.rd rualuns nu EJ IaJ+s€ '.ro1eur.rog n{esnurn"g Incol uI Inrgl
-op€ EJaJo.rd Josolg BC 'aISaJq olrcorouou ralsat€ IB +u€+uoz
-a.rde"r ec lrSna.r B nu aJBc ruluad Ar+oru '?sFn[ ?gcop JosoIU ?1nur
rcru olso 1a r$ 'e,roped uTp Eolelrsralrull BI rurresoC ng1 InI
-ru+sa€ru re qodrcsrp rie.rgcpgul r€ru rac uTp Inun +soJ € Pc a?sa
+Inrrr mru RZBa+uoi ac JBp 'e1eso141 rnInEJ InIBur ed lege 'seny
1n6e.ro urp .recsad nldurrs mun Ing alsa 'eur8rro e1 :eqq dunl
rcap aJV 'secord aJ€ru un lnp.rerd € reluco+ 16 gcrulr.rlod 1so3 e-r
B1.rBoS'cru1er.rd T€tu rJ eelnd Fc lc1u Inluaruotu'e.rdnseap od
:snds e-rtu 'letuserznluo r€ur ac uJ oc urq
'gleropuI e1 gsnd
g eleod nu nrlrcuoc ep gfe; BS Ba?€lrIBroI r€r 'pcearF gurind
J€rgru csouno a.rec ezrrigc rac oJlurp 1nun alsg 'olrqelsoluocur
eluarun8re nc 'aleded rriplr"rolnu efeg u3 rnlnrlcuoc rrfgluolne
€ale?rJorJadns eurisns orBJ ug 'gcr1o1ec BruoruJs ardsep g.redo o
purrrcs o-?rpa^op e-r6 e{un1$ 'aurru lgcop Flsrg^ uI rBIu ?Inru nc
nu '.rgug1 op 1n?sop EcuI U 'cruouec 1de.rp uI Iruolaop 'snuesnS
sn€loJrN rJ r€ rosaJo.rd 1ur.r1od rctu lac 'n1q'.rograrco8au B?€Jnp
ad rrads ar€c BI plsod TTiqo Fs gsue$ o TcTu re relrr nu tolpe.r8
jocului.
Nu-!i cer
Ved cd pricepi repede qi inveli regulile
nimic, insd atunci cAnd se va ivi ocazia, sd-mi lauzi elocvenla,
evlavia, loialitatea fald de sfAntul nostru conciliu, cbruia ii
acord pe deplin sprijinul, recunoscdnd insi pozilia eminenti
care i se cuvine papei in Biseric6. Dacd, aqa cum sper, ajung
sd reprezint Pavia in fala adundrii generale de la catedrald nu vreau sd oblin ceva din asta, dar astfel aq ardta tuturor ce
bun orator sunt qi i-aq fi pe plac ducelui de Milano -, vei veni
la catedrald impreuni cu ceilalli secretari, vei avea grijd ca
nimeni si nu batd in banc5 qi mi vei aplauda mai tare decdt
ceilalli. E o favoare neinsemnatS, dupd cum bine vezi. Nu faci
rhu nimdnui qi nu-!i pui sufletul in pericol.
Cerinla mi s-a pdrut rezonabild. I-am mullumit cum am
putut mai bine. insi nu m-a ldsat sd plec:
ai toate oportunititile! De ce rdmAi sd-!i
- O, tinerele,
impietregti
inima in cuibul acesta plin de uri, intrigi qi minciuni? De ce nu cilitoreqti si guqti din toate, si vezi toate !6rile
qi sd te bucuri de viald cAt eqti tAndr? $i eu stdteam cu burta
pe carte noapte de noapte, la lumina lumAnhrii, pAnd cAnd
colegul de cameri se plictisea qi-mi striga: ,nA.eneas, Aeneas, de
te chinuiegti? Ignorantul are parte de fericire la fel ca tnv6!atul".
- M-am siturat si tot rdtdcesc, i-am rispuns eu. Moartea
este peste tot. Oriunde m5 duc, oricdt de departe merg, dau
tot de mine. Nu pot fugi. De aceea mi imbdt cu ideea cuceririi
unei noi lumi, a Greciei, cu armele raliunii, avAndu-i ca indrumdtori Ei tovardqi pe poelii qi invdlalii din trecut. N-aq da
aceastd gansd nici pe un regat intreg. Vd mullumesc, Aeneas
Sylvius, daci mE ajutali s-o apuc pe drumul cdtre Grecia.
Ca semn al recunoqtinlei mele nemdsurate, i-am inqfficat
mAna qi am sirutat-o. Sub influenla emoliilor qi a vinului, m-a
imbrifiqat, apoi rn-a condus pAnb la uq6.
Ai suferi mai pulin dacd te-ai imbdta qi !i-ai petrece
noaptea cu o femeie, mi-a spus el in loc de bun-rimas, dar ili
urez noroc pe drumul intunecat pe care o apuci, tinere.
Acest om valora mai mult decAt cuvintele sale" Dupd anii
de desfrAu, durerea spiritului sdu lncepuse si mocneascd. Nici
in cele mai nebuneqti visuri nu-mi imaginam pe atunci ci avea
sd ajungd autoritatea supremd a Bisericii, sub numele de Pius
ce
38
68
:snds €-rru 'elapod
sonlcedsar leln"rgs rne-r ac pdnq "i"rrfqns Joloznq ap"rniloc urp
nueu"rod rg rrn5gurezap a1e oJ€rrre aIIIU{ .r€r 'lrnpu ap ElepzgJq
BJa Eseourn4 Bs €alunJd '1r1$ru11eu ea,rr.rd Eru InFurpJBC
'qng 1n+ugJg ep rirznglpt ruaureo rl$eoe inlle uI Inun
nuols oJapaJrul gurfnd op lga E+€I 'lnrgJnc .rn8urs CIprr{Jsop
ealnd nu Inun rcru ?J iaJ+se 'ereqc o algc aJsealJ nea^E riurpai
-e.rd ra.r1 raC 'mlnrpcuoc lnrp8rs ealsodgp€ oJ€c 'e1pce1 IaJl ne
+BaaJaJ rglnc un o?surc ap col e1 eesg8 as iloc un-Jlul 'rrosrJts
n"rluad €rBac r$ qnou ollJgr{'e1ard ap iiredoc B €osoJrtu BJaru€C
'snr,r1r{g s€ouov nc guneJdurr noJrq u1e1da16e Fur InIeurpJBC
'ouJEc ap oqIE r€1II olac
agirgd aFalu rorr rA lnsos +q ecugur ron .rr€rs pe srze.rd nB pugc
cof ap €IB?pq rS agruo.rr le.rou8r ruv 'asau ap €1es uJ leuraqc g
€ op eaJEouo ?nA€ rJ J€ ro aJ+urp Inun oIBJ uI BA+e?rIBn+uoAa
n"4ued rieag"iqwg efap ne.re plsJgl uI TBru rot PcpurrJ 'e.ro11nu
erzolaF lruJg?s u urfeqr,rur epun topqr"rcs ea.redgcuJ uJ rUEUB
p]\[ 'snirr{ds sBauov rnl Ba.Irsos pdnp tupaufi adeo.rde uurc n€r
e-tu 13 rielrrrur lipru EoAs nu ulseate €Jeas uI
ES +€u.raqc
'a?Jo?
ne i.roryfn1s ap lriosq 'aldeou ug nTzJgl ?gcap uocJo+uI as nu rS
EJBos oJetog ug odeo;de qcseasdrl gs ?rolau €Ja reur InIBUTpJBJ
'ericuny iulldapug r6-u n"r1ua4 'rnlnrgtuoc ola?a?rurot uI +gcap ilz
-rcap a?Intu rctu n€nl es r* unueld elpur rcur neacpJ as rosaur
pdunl uI p' Eureos ?€p rue-rtu rtun+B r* arideca.r op laJls€ o BI
' I[nIs B ap €rzuco na 16 +nae rrrv 'B?or{cqa nc ernu6rqo as rS ep
-nlurds rrincsrp ap aped BaAB Inrela;ces 'alsocB InioJ uJ 'F+Bc
-$ap n€s ggerfuapgrrol grnleu ap n€ra nu apunrlsaqc duq 1gc
'ulnosrp as alr allnese ps r3n1otr eelnd 'olBouo ap €seru €l col
€nI nu r$ap 'a.rec 'rgs rr.rele.rcos urp 1nun a+ga od uasape B+rAuJ
'rJnurl osale rerrr elaa ualsodgpe e{rurrrd.rer'uer1e1r Jelgcnq lual
-ocxo url mI InrcrlJas ug €aA€ rJ$€snur n"tluad gsug 'lsaportr BJo
giera ap ngs InFIS 'oATfsoJ asotu ozozrue8to Es Easape ee8unfe
'rurresa3 lnlerrrpJBc'g1e"rn5neut Bounrsas Fplticsop ps pded ap prirur
leutuo$ap Fzeq ap lntuo 'rntrnrpcuoa rrJacnpuoc IB nJqurour BC
'slsB BJ BUn
eur5eun qnlnd g .re-r6 nu Jeuorzrl aJeur r€ru lac rcrN '€afIJ IB
I
I
?
a
fi
B
I
t
J
Tle
nurneEti Ioannis Peregrinus, nu-i asa? Regret cd nurne-
roasele mele sarcini nu mi-au permis sd-!i urrndresc progresul
indeaproape. $tii csnd s[ taci, inveli repede qi duci la bun
sfArqit toate sarcinile ca.re-!i sunt increclinlate. tn orice caz, nu
am auzit nimic riu despre tine. IJe cAnd ai intrat in slujba
mea, a devenit responsabilitatea mea s6 rni asigur c5-!i dezvolli
talentele aga cum rnerifi. De aceea, mi intristeazd sd-mi pomeneascd cineva din afari de asta. tnsb e ca gi cum providenla
mi-a amintit de tine in seara aceasta. Doctorul Nicolaus este
qi el invitat la cind. Vei gedea la masd cu noi qi vei fi ticut,
dar pe durata serii voi gisi momentul sb-i vorbesc de tine gi
de intereseie tale.
$i-a pus degetele lungi pe urnerii mei qi m-a privit indeaproape.
Eqti mai palid qi mai slab decAt imi aduc aminte, iar
ochii ili sunt flEmAnzi. Sper ci primeqti destuii mAncare Ia
mine in casi qi suficienti rnunci pl6tit6.
I-am rdspuns ci nu am de ce si md pldng. M-a poftit sd
minAnc pe sdturate la masi qi sd nu fiu excesiv de s{ios. Aeneas
Sylvius m-a ciupit de bra! cAnd am intrat in sala d.e mese.
Desigur, am fost ultimul servit qi am avut grijd sd nu mdnAnc
prea mult, deoarece slujitorii qi secretarii nu m-ar fi iertat dacd
n-aq fi l6sat suficiente bucdlele bune. ln loc sd m[ndnc, i-am
privit pe ceilalli meseni, mai ales pe doctorul Nicolaus Cusanus,
care inc6 nu binuia ce i se pregdteqte.
Nu era nicidecum inalt. Avea capul mare, obrajii rotunzi,
ochii verzui, plini de blAndele. I\Ii-au atras atenlia mAinile lui
nesigure, deoarece iqi miqca incontinuu degetele, p[rAnd ci se
simte jenat in compania aceasta. In timp ce vorbea, se uita
adesea spre tavan sau pe fundul paharului, ca qi cAnd i-ar fi
fost greu sd se concentreze altfel. D5dea impresia unui om
paqnic qi diplomat. Ma g6ndeam cd in biroul sdu, in fala unei
cirli sau a unei foi de hArtie, era probabil un erou, insi nu
era greu de influenlat in alt context. Deqi nu avea inc5 patruzeci de ani, pirul i se rdrise deja qi incepuse sb cheleascd. El era
insi cel care scrisese De.concordantia catholico qi gisise piesele
pierdute ale lui Plaut. FErd indoiald, aceste merite dideau o
autoritate senind cuvintelor sale ezitante. Cardinalul Cesarini
40
T'
'lEIpI^uI
ap rS plel€5aur rFAop€-rTuJ €ro oJIoIL{ InI Eri€Xndor 'rn1 ua1
-.red urq iroleJotrr F{pn}s ad assJ+uoJuot as eJnsqur oa uI oJBo
gsug 'ar.ro1e"ro ep apricai e1 esefpnu! oc ?ol ap eslsr:loJ as snrni.(g
gc alSaropuI as nu gc aiapugiq na esnds snue'snC snelottN
'g1e"rour
16
arlolero ap egricel ?€llnose ure-r rS ales aloraorcrd e1 1€1$ ruu
'snu.1r{g seouav'rtunsug n[ 'csounc r-ps srru.red €*rru Io op Juit{c
'apn€I
?srJcs oJEptI€tuoJaJ ap aJeosrJts o ota;reoap else nq$
cnpu rI snulr€n{) r* edsr.lny urncald ruaru€o l?r '"ro1 InJ+sa€ru
o.rcisap e+ssat€ tsasrJnlJg{rr lunJg opJeuoaT "rerqc i* rJ€sJaAB.\L
'ozzery'r1o.lar1q 'EliqJo^ r* psr.rcs ecea.r8 e13au9d91s Io EsuI '.ropr-Bluarnoc 16 "rola.reuorierp p.ro1n[e n.l acrlue alo+xoX Fz€a.t;rtsop
elqe-ap 'ageod runq r€ru 'rieigrrul lifv 'alo r* epn91.re-1 'rqron.re
raiue"rolg apzgrls Fc€fi 'oJIoIrd ocsoru?rd lgtap g aleod nN -:?€tusurznlue ptseoqJol Es 1€rpaul ndocul snr,rldg s€ouaY
'lsruala +rsnesr mru Iat glseasp8 ps tepu6e 'ainq
-oJl Inqrcuoc 'Baulatr aurl pugC 'a"ru1e.rdle1ur ap col EsRI nu €
n"rluad 'pceo.rF ug r* 1ga 'Fu1+eI ug 1918 rEIc aueoJ oII qs amqor+
Baunrun B^tuulfap BA oJ€o Inpaf 'a$qtsurruJaxur olnrlsrp u; rode
oruJoJstr€J? as ps a.rB'J r"re8aleiugau e1*ru EI acnp lu lndecudou
'lnlc1 ui ap r* IE?u;, €[ ap apo,
lard.ra'trur un FcBp $onr+s€zap II rV
-"rnd pggg Inqng Ec H+rurpe prs tma.r3 Be Jesocau olso ocar€oap
'IilElRq aleun6ra,rul Ftrr alac epnd Joa ss +u€AnJ ln?solu plnt
u1 'paeo.rF €crJoslg op ATsTJap le"nedos €-ou cllo'luc inzaJo €I
aibotTtg InsoBpE 'rn1ndun1 p8irni u-ap aiue8Jo^rp alls nc Pun
-e.rdur3 'r8 puer.re BtzoJo €l snp E gra+rl EJnrSurs q1 'gluepodun
up rir gpagip ap eleod as lgc gsul s?si, 1a"rd"ro1ur rnun tursp8
€urc.r€S 'asourlia.ro lurcls r* giuto,rgunq ur,rd 'uJtueutl E?€^[ozaJ
g gleod nu Fs a.rea pleriuase
aunTq.soqc o rsru 9?srxo nN
'BAUnrUn purrrr-rd oplotco8au
e1 ledrour.rd 1n1a.rd.ra1ul eg gs +golrl grea;rF Bluoragns er16 a-rec
Blaurc ed edo"rng uI €Aopiln rsgS lttd po€p pp€l 9s 'rrcr.rosrg
rB ruaruBo $1e lS rieig,ru3 rl6rueurn 't-es ulelrnul nJ olntsrp
Es €IoA 'FIEoAr Bl Pugrnt r$er rn;nleurp.ree tarielrlur Inlr?otr\l
'lnJplope rS alaurq luns oJ p8eoloiul Fs Jacurs BcJatuI la 9su3 'rn1
-nlrqJoA inFerp ap ruur{ru BoqJoA s€tiuav '1a p8ugi PtsBacnIPJ?s
gs ;o$n BauoA r; snral,tg seouav rn1 JBT 'eriuale nt Bllncse I3
Unul clintre invita,ti se lansd pe loc intr-un discurs aprig,
sus{in6ntl cd nici nu poate fi vorba de Florenfa ca loc de desfbqr.rrare. Florentin fiinct, Filelfo era partizan aI papei. Cesarini
a spus:
conciliu ar fr o atdt de
Misiunea ?ncredinlat[ de sfAntul
mare cinste, incdt l-ar face cu siguranld sb plece din Florenfa.
Nu ar trebui nici si punem la indoial5 d[ruirea sincerd qi
dezinteresat5 a oricui primeqte o sarcini at6t de irnportantd.
Nu este binele sfintei noastre Biserici obiectivul tuturor?
Aeneas a declarat c5 ar fr de inleles ca Filelfo, cetblean al
F'iorenlei, sd recomande oraqul pentru purtarea negocierilor
privind uniunea. Cum era pulin probabil ca acesta sd pdrdseasci
Italia, Aeneas era gata si suslini din toate puterile candidatr.rra
oraguiui Pavia, alegerea pdrdndu-i-se compromisul cel mai rezonabil.
Favia, adhugit el, nu se aflh in zana de influen$d francezd,
precum Avignon sau oraqele din Savoia, unde papa nu s-ar
nici pe
duce niciodatfl, in ciuda voinlei grecilor' Nu se afld
cerincoast6, agadar nu pirem prea slugarnici in fala tuturor
leiorgrecilor.NusegiseEtenicipeteritoriulpontifical,astfel
sd vor-
eh frincezh pot foarte bine si vini acolo. Permiteli-mi
besc despre asta in fala adunirii generale'
cesae,ini a fost de acord cu aceastd propunere' cu condilia
pdrerea qi sa-I intrebe
ca Aeneas sa-i scrie lui Fiieifo ca s6-i ceard,
dac6 doreqte si accepte funclia de interpret' Apoi a discutat
pe care
despre studii in general, subliniind toate obstacolele
tinerii le au de infruntat in drumul spre cunoaqtere gi obliga-
liamoraidace}uieareab6utdinizvorulinlelepciuniis6-i
ajutegipeailiis-ofaci.Fiecareiw-itataveaoanecdot5despre
pe care
tinerelea sa iipsith de avufie, despre marile dificult5li
studiile'
trebuise sb le depbqeascd pentru a-qi termina
okrservAndcSNicolausCusanuszAmbeaugorgisefoia,v6dit
dornic s[ intervinl, cardinaiul cesarini a facut liniqte dintr-o
privire
- _ qi i-a dat cuvAntul.
D; rnic copil am iubit cirlile mai mult decat orice. cdnd
tata m5 chema s5-1 ajut la pescuit, qedeam in partea din fa!6
qi
a bircii, cu nasul cufundat intr-r: carte. Asta il infuria tare
zi'
buni
tntr-o
nu a durat mult pAnh qi-a pierdut ribdarea'
42
8V
urB*r
BI ap rrJn8 aF-op €Aat snpB lu€-r r$ ?a4o nc asa.Idruoe snd
,euzallqBs€ru rrrE-I .Jo+rAJos un guli ?s ealrur.rad rg-nu gc n"rXuad
16 o46rur as ps pqed
'.ro1nte uI urasruol r-Fc argrrr orolou soJnonq
'aIRs ap"rnpup8 u;
-€cur rrop lrsg8 rue-1 'eurcr.rd nc eieaururrp uI
un tolap BJa
lnp.rard 'gge as apun easapu €1rn 'ctleugurepul luo
nN 'qrurn uI u€ un nc pc ed ap asnzgc pugc ap gllq?Is luncrro
oi" ,-u"r, 'euza1llr+ugros e-rs 16 *'l€otu garsrd o ap lucTpoTduru
€-s 'gsec a.rds urn;p uI 'PJEos Boc€ uJ coJou oJetu lnl€ ury
'eunrcg8n.r gdnp 'pieaunurp-ourglu ouTru €I Ttunl€ ouIA :gcsearrr.rd EUr ?s
prEJ 16 Eurlq ep a.re8u.r1 p.r93 asnds FUI sn€IocrN lruoTaoq
'sorpnls ap luorcrJns a?sa
nu gcep nes gzeeluerop g^ FoBP ?FrFpuS 1'riolrurl4 Ts gsues
o r-r{ep.rocy 'TurJBsoC asundsg'r 'eqse 'rn5urs oprcap TioA 'ppa8e,g op ?ElE ?1sr9^ o e1 adecr'rd ua a1
qcep 'sap retu 'r3 apr{ae1 soloJ op IJ roA }I TnInlETFq gcep 'r6n1o1
alurrug8n'r o ezn;a'l 1od
'qa.r1ug EI [ 'prlseonr".t*op ee1red urp
nu 'salafugaurg 'allJnpug8 ernqlnl mr-Fs ?gcop ac€J J€ nu auTrrr
gdnp e3.ra1€ 9s arec ?€IPq uO 'ap1o*e"r8 €?rls € n'r1uad aloAou
ap ap{.rga Ttunsul na zardoc 9s csernu3lqo 16 'gpund
i.r*
""t"
-sFJ Fs lTqpJS e-s 'p1ce;.radurr ee rB alsa eaur ea"ro1*€ounC .EiBJ BI
aaaunlul as Fs ncFJ 15 ee.reundo.rd 'ce1d ad g r-e ap epedeg
'znJa.I rnun
rnlnJopop
€r.[real ap ri .rep 'ruselznlua ap pugJnrual1 'snelocrN
eie; ug lecald rue-ru 16 lecrpr"r rilE-IN '€u€ur nt uruos ncBJ rtrrl
'rfeuria.rlug l-gs rnqorl €A nu 9c IaJls€
€a r€p
'naru ln6r.redocu qns oauguqlrr 9s 16 paserntol 9s enurluot
€C esnelocrN
'lsrdoe rB qr.rcs lderp Pas€olras EA 9s eleod '?+eld
'EqurTI P?seac€
orolcop '.rose;o.rd drJ l-ps proc€ ep rfe1ung
afelul Fs r€urco+ elsa giur.rop aJ€ur rrrrpc € JFug? un Boru eqfnls
uI tuY 'aluepoduri TEur rurtrss nrlued rS aluod 'gcee;8 er1* 9s
ar€c rqrJcs r* q6rdoa op orolou BaA€ urol pugJnc opuod :rode snds E InIBUTPJeC
Ppgr gs ncBJ t,
'?€?turi ne-1 riiupec .rer 'p13od
n'
Tjlt::T"r,
ri
na pde uI lnzgc uru lgcuI 'elsgh nc oJ€1 op +91€ 1rrto1 e-tu
runc rueazne l-nu J€cprlr rtru puge
Tiulur urp 1r6ar e-r6 'p8u1s Ptu
cardinal. astfel cd mi-era foarte recunoscdtor. De la prima lec,tie, a fost surprins sd a.fle ci, gtiu deja alfabetul grecesc qi
numeroase cuvinte. Glezna l-a lintuit la pat mai mult de o
sdptimAni, timp in care i-arn linut companie, scriind scrisori
clupd dictare si fiind in general at6t de util, inc6t i-am devenit
indispensahil.
tnceputui sfhrqituiui a fost marcat chiar de pledoaria lui
Aeneas Sylvius pentru Pavia in fala adundrii generale a con*iliului. Mi-am tinut promisiunea qi m-am dus ra catedrald,
unde nu rn-a impiedicaf nimeni sd intru, ceilalli episcopi si
prelali fiind de obicei insolili de scribii si secretarii ror, care
al'eau rolul sr{-i huiduie pe ol'atorii ce nu le erau pe plac. Numai
{lesarini era prea maniiru ca si recurgh la astfel de mijloace
josnice" in primhvara aceea, era deja suficient s6 porli haina
ireagri a scril:ik:r ca s5 poli intra qi sd ai robe iungi ca s6 iei
cuvantul. De vinS eir:a chiar cesarini. Din cauza nobrelei saie
qi a lncrecledi in oameni, considera cH singurele condilii de a face
prrrte eiin conciliu erau zelul qi interesul pentru ca:uza comuni
a Bisericii" chiar gi cei mai neinsemnali clerici qi prelalii demisi
de papd au fost admiqi iri adunarea generali. lmpotrivirea
infldcd.ratd fa!5 de papi cltidea drept de vot oricui se ohosea
sfr vin5 la Basel, c0t timp nu era un criminal notnr.iu.
$pre nlarea sa bucurie, Aeneas Sylvius avea un public numeros. conciiiul se sd.turase de discursurile pompoase interminalrile ale celor cie qcoali vecire. F'iecare ftazd a ror se baza pe
un citat din t,-ologie sau din dreptul canonic. voiau acum sd-l
asculte pe discipolul lui cicero qi al lui euintilian, iar Aeneas
nu dezamdgea niciodat5:
..-- Dumnezeu mi-e martor, incepu el, arn avut
intotdeauna
cea mai mare stimd pentru conciliu, am considerat mereu ci.
este indispensabii pentru binele creqtinilor, mi-am ardtat mereu
iubirea fa!5 de acesta, i-am fbst mereu atAt de devotat, incAt
mi-as fi sacrificat de bunivoie trupul qi tot ceea ce am.
Partizanii cardinalului de Arles l-au aprobat cu entuztasm,
dar, pentru a da gi papei ce i se cu\renea, Aeneas a exclamat
in{hriat:
-- Nu se cade sd dispreluidi SfAntul Scaun qi pe cel mai
autentic succesor al lui Petru, pe vi.caml h:i Hristos. EI este
44.
91
"e4e"rcog snds
€ lunc gdnp 'IIurnI re ruaiglec ec 'riela;a"rd paep 'nes nrpcuoc
pg lrun
rnln+ugJs rB rJqruoru Ec JEop orzlsop o e1 ruaFunle
-riuu raunarl re ruaiplac lrrqJ€icop ou nu FS 'Io p8r"rls 'nN :rzedrurl rqto uI asur.rde as r gJFc€U O
'ln.rPdstP e
16
eelelde.rp 16 gre;eurp ed seurp.r € InJq^apE 'rer'1nrre ap ee'rrqnr
'ni'rour u Jert{t 1* oreolrz
alJeoru ap Brueal +rualJolur nB ESuI
16 ruapurl
-o.r5u3 rrJnqJo4 e 'rop.rgiuruorue eepc urp 1pry ne nu
-n1e.rd imglape lrnpp,rodo.rd nu eq6ace 'g'u'rlodurI Baurnl 9+€o+
nu
n€ale r6eg 'n1o1sode rcru 'r.r16ou rrosacopard rcru o-lncgJ nB
p"rpJ
runc 'oumcrqFis Bauaruose o pn€I ps 1od nN rol earuqo"rde
aprerpd op
crruru r{apur.rdo.tlul FS 1n[e-rnc ria're nu
"ropfur'rd
errreas lpur ee.iO deuf 'reru niur;pd 'unds o-s ru-r{olrruJod :riur.rd ap gi€J ercrurg8nls mInrIrD
ri-u
-uoc r€ TJqruau .ro11e aza$o"rda"r 9s leenc{e u-s 'elure'; r'rods
nrluod rS oueplq ap rnlssnp alasaJa?u{ erqrle e n"rluad lgtap
€oqJol nu aJ€J 'ruo lsaoe pu€o zaaJarra Fur qs rndaaug uru '1uur1
r*
ad ,gsu1 'nJ+od rnln+u€Js Inuo-r? ednco or€? mlae ap"rnlgsp'r1
o.reolrmrqdurg aqJo'{ BAI)IBJ Xr}so'r e 'a11ntu ea"Id
"rrrt1.n""p.rrrLr.rd
€lsoc€
snds g in prrgt r* e3 'pdud ed p4ruap I-Ps rerr{t puglnd
,rnlnqrcuoc e g.reor.radns ea+€?IJolnu elsuountoJ Ec pFealeiu3 es
n€ rnl alolur^no
Fs asBsEI acar€oap '.ro1gunsg.r aleqo'rde lsoJ
'oseol€pu€cs ales ap;nlsn5 op nus
eelelda.rpeu ap ?uoroJrpur 'gcr-raslg elugJs r69su1 ap +eutuepuoc
ed pesernialdsrp 1-ps plda"rp
lsoJ B nu durrl lgc oluTrpd InlugJS
gded
a.re nu ruarurN 'FJlsBou ea.reraelde op uruop else qels
un 16 pugd 1gau1 'eur,rnc as r oJBc €rur+s a oJeru op 191V :1sa1otd ap utuos u1 elafe.rq lecrpr"r u-r6
uJ
s€auav gsul'1dn-raJluI lsoJ e Ec adeo"rdu 'elsaaa In+uauoru
'EJ?sEou erieraprsuoc rB lnlcadsar
pur'l'r'rd qiu11+6 ep2:e'a.relnd
+o1 plrralrr 1gcu1 'aurrup alala.rcas
rrcr'rastg
rB a1e1r.ro1n€ €ouauras€ oJE ede6 'p"rnspur rSeaece uI
i6 leiurpe"rcul B-oI gc 8au nN 'Brn+saee nseur;n rB nl1e4 uud
rarig.rgdru3 alroqt leiurpa.rcul €-r [nJo]n?uVW Brnrgt 1ac 'lugurgd
ad nezaurung a+sa 9c snds E-s aJ€c erdsep 1al 're'reu InrcerrrJgc
dn"r1 un
'ncr.resrg olalrru also Ig 'leiduroc also relu nu dec 9"193
g aluod nu lndec l€t 'nJlsou pdec
acaJeoop 'dn.r1 ep 1rf-rpdsep
Toate acestea mi s-ar fi pdrut foarte frumoase,
adevdrate si
drepte, daci nu le-ar fi rostit Aeneas sylvius" cand
s-a lansat
insi intr-un elogiu adus ducerui de Miiano, multi si-au plecat
capetele sd-qi ascundd surasul, deoarece se spunea
cb acest
Filippo Maria e un tiran ingrozitor.
Pdrinlii l-au ascultat totuqi atent timp de doud. ore, aplau_
dandu-l cu entuziasm qi cornandand infldcdragi copii
ale discursului s5u. Cu toate acestea, Aeneas nu a cagtigat
nici un
vot in plus pentru pavia, aqa cd nici nu u .'ui fost rost
de
disculie.,,Avignon, Avignon !,,, striga majoritatea, motivul
ascuns
fiind c5, dacd reuseau sd-l ademeneasci pe papd in orag,
ar fi
continuat astfel robia babiloniand, iar conciliul ar fi
condus
Biserica Ei, prin aceasta, lumea intreagd.
o singurd expresie mi-a rdmas intipdritd in minte din dis_
cursul lui Aeneas Sylvius, si anume
,,cetdtean al lumii,,. Dacb
Biserica se ridica mai presus de state, mai presus
de certurile
prinlilor qi de interesele nalionale pentru a aduce pacea
in
lurne, atunci toli oamenii educali, care aveau latina
drept limbi
comu*d., se puteau intarni indiferent de granite qi
nafionalitate,
fr6,teqte, nurnai in scop*r cbutdrii cunoasterii
tot rnai vaste.
l/oiarr s5 devin un astfel de cetfitean ar rumii, liber qi neinfricat ?n cdutarea adevdrului Ei a gtiinfei.
-am spus ci discursul rui Aeneas sylvius rnarcase
inceputur
sfdrqitului. in aprilie a avut roc o sedinld in cadrul
cdreia
cliscursul cardinaiurui cesarini a fost intrerupt
de o murlime
furioasd, ce bdtea in bdnci striga cu urd. cardinaiul
Ei
de Aries
sosi la catedraid insolit de ghrzi inarmate. Tavernele
invecinate
d5deau de bdut gratis clericilor sdrmani din vecindtatea
ora_
qului Basel, care ajunseserd aici cu gdndur de a participa
la.
adunare' Episeopul de Tours a declarat cd trebuia
fie ca sediur
papal si fie smuls de la italieni qi adus ia Avignon,
flre sd. i se
reducd autoritatea suficient cdt si nu mai aibi
vreo importan!6.
intre timp, tocmai sosise un nou legat papal la conciliu:
arhiepiscopul de Taranto. Acesta urmd.rea tdcut,
dispreluitor
adunarea, in tirnp ce cardinalul Cesarini cobora
din amvon
paiid, disperat, cu chipul prin de sud.oare. cesarini
intruchipa
bunivoinla, convingerea idealisti cd nimeni nu doregte
altceva
46
LV
nu gleureJur FpJBot{ Els€ace 'pseolour
EsJns o qgcop Ba uI apal
BarJasTg
-ofiz pXeolF g+sBace -rep 'solsrrH TnI pdn"r1 olsa
:pruulcxa 'lrnurqc 1nlogns nC
'roded e"rd
rrru ne aca.r
-nse rnln{rcuoo Bol€lrroln€ lnurisns rB le"rlsuourap
erdsap
-€oap 'pursrqas o €I mqrr?uoa ealnd J€ FJrIo?sc €IuotuJe
nu 9s 'prusrqcs
earu erodo pc ppu93 aliezo.r8ug ?tr{ iag reur
au Es rnqoJ?
oU reru nu 9S '.roleiurcasuoc eiur'urd v! azozt+tale
un op lmcoluI
rB pu€Iuolrq€q €Iqor '- iIIqIra? pugF ar - 1n+Ie
g .re eded FcBp rerllt rg 'rrcr'rasrg €aJ€zrlrp gutueasuJ uouFury
Es91
,np$ero ee.ra8ale 9su1 'r'rerco8eu ep r.rzJgl reur rieiuengur
,oi pq.rer.rled rB ple.rpdrul rer 'uriaua6 ep 1e'rpdurnc ?soJ B
"*
'1o rB 1e1se1ord
tg,repu-r1u1 'udrcrpei JoA nu nca;8 rrlu FJ pugunds
e snleddqsr6 JEr 'uouFlry €I Elepolsru {uoa ea rlu nrua8ng
qqerFap
ede4 'solslrg TnI ecrrasrg +gcep mlnlo^Erp esoBeurs
rcru 8+sa nrilclrot nJ?scru plugJs 9t! cut^uo'] rcw lot ?uns -_
'aualo u;rrpug8
:asnds r* eputgur asug4 rS3 sneioar5l IrrJoltog
acl
e 'catl inIn'+aqBJIB €orunl uud uls;a'lolEl9ll ap Jstr{D 'aurur
'Ias€fl *1aad sllns lnlugn ret 'olu
16 eapo.r Eur qtrlp ap Inro6
elap asr"rodoce EJ13^'
-.re1nd aselltun os Inurg 'r.ro1; na plugurpd
ps eadacul ourall
-EurIJd 'gaeer8 ap a.rlseou aprfaal uJ a+€re os
ad ec;acuS I-oJBc €aJElrJI
Fls€ot€ uI snu€snC snelocrN Imo?top
'rrJ€laJcos rs u;to1r[n1s rfol azauueu3 r*-gs
rriela'rd ad lecoauoc
l€uurapul e-r rB gdud ed neaurfr'rds 1-area
ed ezeq
€-r o?u€rB;, ep lndorsrdo${ry 'r{no 1n'lugJg 16 so1sr"r11
'letue'rep aU Ps rnppFu3 e
reru os a.rea prn5urs eJo Ia Fc oqeod
Bot€ uI nl1ru$ap
g.rp; 'es €Jaluet u1 lefim e-s rB su91d e 'alduou
e1e uiualur
grasen$e o1es alaluoursqJal€ 16 ruuese3 rninpurpJec
gundurl
9s
alaung 'resocou BJa gcep 'ei'ro; nc'er{eco1 ec uouFr'ry
€a?€+rJ
glrlgFa.rd e 'a1un.r; uI soIJV ap Fleurprec na 'rnlnrlrouoJ
gugd as€e €I
-oferu Ec gleropul eedqcuS nN 'oruorlep e{eaururTp
ureeurirede
ad ruuunl +rrzel nB-S 'rurJesaC mlnpurpJec ralrns
u1 eznq peds nE-IIN 'Ioseg
R) Ezrlec urp rBop ralBrpalEt eieJ
BJBas uI
rnln6ero olrzgJqs ed r.ig1un4uoc 3oI lnAB n€ €aace
'iedud alasoJalul
uluaze;dal
rlJas € ep 'rusqeepl ?JPJ '91r1ur1ceu eiurol r€lunu
alaurq ap FJBJ€ uI
olueJetr, ep pdocsrdorqJe pugc od 'trctlastg
de venit, o maqindrie din care banii curg in schimbul sfintelor
taine prin nenumirate canale qi conducte. Nu vor nimic mai
mult decdt s-o astupe pe cea mai mare dintre acestea, aceea
care duce Ia Roma, sperdnd cd cere mai mici re vor vdrsa mai
mulli bani in pungd.
- tn acest caz, am constatat eu, nu se lupt6 qi papa ca
sd-qi pistreze venitul qi pentru dreptul de a decide in cL pungd
se duc celelalte?
nu, papa este totuqi capul Bisericii, iar trupul nu
- Nu,
poate
trdi fdrd cap. Un trup cu doud sau trei capete, precum
acela din timpul schismei, este la fel de teribil qi nenatural.
Nu, nu, Biserica este precum un trup muribund ciugulit de
corbi, iar de vind suntem noi ingine, egoismul gi relele noastre
intenlii.
invidiez deloc pe p6rin,tii conciliului, i-am spus eu,
- Nu-i
pentru
ci, in zilele urmdtoare, fiecare va trebui sd aleagi o
tabdr6, iar iubitorii de pace riscd sd fie zdrobifi.
Thimigii se sfd.tuiau zadarnic, incercAnd si ajungd la un
compromis. in cadrul urmdtoarei adundri generale,-cardinalul cesarini a fhcut incd o tentativi de-a lua cuvantui qi de
a-gi recdgtiga autoritatea de legat papal, ins6 catedrala era
plind pand la refuz gi se deziiinlui un a$a vacarrn, incdt numai
zbieretele cele mai asculite qi insultele cele mai neobrdzate se
mai auzeau, intocmai ca intr-o incdierare in taverni. La capdtul rdbddrii, cardinalul s-a infuriat qi el. Hirmdlaia era acum
gi mai mare qi s-ar fi ldsat cu vdrsare de sdnge in catedrald
dacr adversarii n-ar fi fost aqa de inghesuifi, neputand sd ridice
armele sau pumnii. TemAndu-se pentru viala sa, arhiepiscopul
de Taranto l-a alertat pe primarul Baselului, iar acesta u pet"or*
in catedrald cu mililia municipald. conciliul se injosise atat de
mult, incAt primarul si-a permis sd-i ia la rost pe episcopi gi
prelali:
- cerule, strigd el, ce ruqine! vd adunali aici si aduceli
pacea in lume. Vd batefi cu pumnul in piept jurAnd si_i
impd_
cali pe laici qi iatd cd aveli nevoie de un mirean sh vd vind in
ajutor gi sd vd calmeze!
cardinalul de Arles Ei gruparea majoritarb nu s-au obosit
sd-I convingd pe Nicolaus cusanus sd li se aldture, considerau
48
6'
:lBnualxa l€cIIdaJ
y
€-rur (rrqco 3re1 pugzrqesop 'rS alaurpd sugJ+s e-r6 '1e13o
'sorrnr no l€qaJlul ru€ eoFrzrcap g"ndsur 16 rnlnlol
e.rdnse gzeaqFa.t qnq 1n+ugJg pc riaperc reru nu rca6l 'e1ery.rofeur €+€rEAapB U J€ EJPqB+ q+s€oce rcunl€ 'pcseearlasrq
ealred
BoJ€ol€A gdnp eprnlo^ rugJptunu Es rJ J€ EcBp 'rer 'raded
'lueurruJalap InJ
op luns q€urpr€J 16 rdoesrde li1nlu r€ru roC
-n8urs ag FS rfuelo,r op Inrpurnu €c lJaJOa o nu 9c oleod :lecqdxe e-r141'erienlrs
Eqruqcs u n.rlued €+seace ece; eelnd ac urer16 nu FsuI '11lPlIJ
-ourur €aJsoAEJ uJ aurlcuJ ps asndaaul pc epede"r lndacr"rd ury
nllued rcre
iqugurgd ad ueced ocnpe e
sugJls ur€-ou a.rec 'aurq tuoc€J ?s lru,r ru€ aJec too 'tou sunfe
ru€ grnlprrncul Fcruzeo.r8 ac u1 1e1g1a1durl TrrrTuT '6 lg1ecaun1ug
eJ€c BI
gcode 'g .rn5rs ap IaJ u1np6 o €+sE 'eded rcru gdrcrped nu
'aln5rs asJns urp nrlg
o e1 ed'rlred .rorr nu
'ao'rg 'r'r ecrpordurg JoA
""r,rrtr1.,g ruo^ BA nu eded '1ro,r
poul uI
O eru€
'uou8rny BI
ap a+ns Balgle gdnp 'pueuror rS gcua'r8 olrJrrosrg oJ+uI runrun
os
rauo ,riplqrqrsod eie; u1 ?trrTul g1r'rlerdurg r€{u eoc 16 aruouug
nu ps urn3 '3aia{u} rurrr r-nN ees Bo+BlIJoln€ €I lmqrJluoc ure
nunsul na pugc 'e3urdse.r Eur op .rerqc 'lnqrcuoc rsg'rqd ealnd 6e
'eolu etu[16
urnC ern?plB Eru Bs aroqEl TorFC ec€J ?s arnqarl eC
-uoe ap 16 eeleouo op Bqrol g 'sruueol neur p5erP 'IBA :snds e-nu 16 racrqo aP lgcap lpur
ap
r€rrr lelJo e 'eceetl a.r€nurluoc uI €rpn?s e mluad zv89t un
rS
urelgord pugc'rz o-rlul '€s €a+Blrleri'redurr n;1uad eurr+s drqc
ap Ei€J lorcos
ial uI r6-npugl9re ri rn1 es€ru BI l-npuglrrrur '1e
soJolur un elsaJru€ru olu€Je; ap pdocsrdarqre 'qrurqcs u1
'?nrE+ Fuglugr Es
nere;a.rd '1e ad ezeq os e ep elredaq 'eaced gts€alrq€lsor FS
nBaJErrJn al€s alalr+E?ual oleoq JBoO 'Inlsrguoc asesunle a'rec
€I Inla^ru aJopal uJ pugl€ 'alurpeie;d op FIoJ mluad 1r'u"4od
rrcrJasrg a1e ouJa+ur
Inuo +uJaplsuoc o r€ur nu 9c rS euuresuJ
elalndsrp uJ ro+€rporu Bc nqs pca6g 4rig1r;oferu qnq 1n?UPJS
'mI
op alsprp {rrgJp+ot{ 'rcunle '14 ri gundns as nu Es runC
-n{rcuoe oprzrJop elcadse.r Fs arnqaJ} eded 9c purpa^op EIBnlcE
er\yzod ednco ps esesunfe rBoO 'soloiul eurs €I ap a €lse 9c
!
r
6
I
B
I
J
- Nu mai Etiu ce sd cred. Nu, nu mai cred in prezenla
SfAntului Duh atunci cAnd ne apucim sh numdrdm voturile cu
armele scoase qi pumnii in aer.
intrunirea rlecisivd a avut loc in data de 7 mai L437, d.at6,
memorabil6 pentru mine deoarece, odatd cu divizarea Bisericii,
rni-a fost decis5 qi mie soarta. Cele doud pdrli au inceput prin
a se certa pentru altarul catedralei, fiindcd cea care tinea slujba
determina mersul lucrurilor. Arhiepiscopul de Taranto ajunsese
primul data trecutd. Acum ins5, cardinalul de Arles veghease
toatd noaptea qi, la ora patru, cu mult inainte de zori, inveEmdntat intr-o casuid groas5, a pornit spre catedral5 cu mitra
pe cap pentru a ocupa locul din fala altarului. Era inconjurat
de partizanii gi servitorii sdi, iar mililia fusese insdrcinatd si
supravegh eze stri zile oraEului.
Arhiepiscopul de Taranto a fost repede informat de acest
plan gi a trimis un cilugdr voinic sd ocupe micar amvonul, de
la care sd citeascd decretele. Locul era insd deja luat, iar cdlugdrul a vrut si-l cucereascd prin forld. Ceilalli qi-au scos sibiile inainte ca mililia sd apuce sd intervinh qi l-ar fi ucis daci
acesta n-ar fi purtat o platogi pe sub ras6. Dupd ce s-a luminat de ziud, s-a vdzut limpede cd toli pdrinlii ascund arme pe
sub robe. in timp ce inainta.u in catedral|, zalele zingdneau
pe sub poalele veqrnintelor mAndre ale episcopilor qi cardinaliior. De data aceasta, insd, nu s-a ajuns la lupti pentru pozi!ii. Cele doui tabere s-au adunat de o parte qi de alta a navei,
fiecare in jurul conducdtorului siu, lisAnd pentru prima dati
un spaliu liber in mijloc, la cor. Toli erau traqi la fald de neliniqte qi de lipsa somnului. tn acea diminea!6, nimeni nu avea
chipul buhhit de bduturd. Ocazia era prea serioasi. Ura reciproci era atAt de vie, incAt multi pdrinli erau convinqi ci-qi
riscd viala intrdnd in catedrali, in ciuda asigurdrilor primite
de la conduc[torii lor.
Eu rimisesem in compania cardinalului Cesarini. Doctorul
Nicolaus a ajuns cu intArziere. Era intunecat la chip qi linea
capul plecat. Se rugase toatd noaptea pentru indrumare. Dupd
ce gi-a fdcut cruce, a ridicat privirea, ingrozindu-se sd vadi de
la bun inceput taberele atAt de bine delimitate. A plecat iardsi
capul, fird sd se uite la nimeni, qi a venit si stea lAngd noi,
50
Ig
€
Ba rs }€uolur e Ba:IB?rJo[€u rod€ 'In+oJtop lr+rc op lBuTruJOl
'sn'wnpnD! unao aJ
za3uE4 Indotsrda pugc gugd l€Jnp I€uI v
rdo+ nc le?ugc rue '111rc op ?BurrrrJo+ € BuoqBsIT ap Indotsrda
'glerpa+ec uI
ac gdng '?Jncs rerrr Iac e"re rriglr.rouflu InloJtag
uI
Eoutuop ea16rur1 'rop .ro1ec aIB ocruJalnd apco'r ap Er€Je
'Bl€rnrraz EJBac as rI Fs €urJn r.rnpod alsoce urp Inun-r+ug nea8
-un[e aa gdnp ruurnN 'Iu]u4U n€s euol€U 'eriauon eI oJJeqaP Ps
eoundord os rI rolrJarp 'gded ep 16 1gc 'rca'r8 ap +91€ leldacce
eal€ lluruun
6e.ro 1p un-Jlu1 nes ourpil 'eiua.roig BI col EqI€ Fs
'uiglr'rourur Inla.rtop olote ap IlIc €
Inpours 'Brnlsace ruJoJuo3
€-s
n.rXued 'ra1e.rpa1er B P+ieIBac eoued u1 'urnrpod un ad +€cJn
€uoq€srT ep lndocsrdg 'arnqr"rluoc BS eole 'a'relrfru olourpJo
ri epllsgugul 'rrleurp.rea 'eded Arsnlsur '1n're1c 1o1 to1i1arn11aqc
ea.n.radoce nJluad 'pJ€ro^€s $eJo un eg'uou8r'ty ag'piLuouroqa't
'nc nezryal rna.r3 q) zee u3 'nes lasefl o$ gs Ez€arrrJn 'roprino
-slp B a.re.in*p.1sap ap 111301 q:r upttlls e'rec 'rrigql"lofetu 1n1a'rcap
r:Jsealtc ES uontu€ €[ cJaur E rzacueJJ rrdolstcfa oJ?urp 1nun
'gt€Irl; eriny:zor lortas ug uiap assslrls
'gz€rure e1 qugd
*.re?atg 'azopaa qs €roA nu ri"rp.d urp €un rJrN
'aJ€o?Frnqp? s?seae€
alr.remoFau gsug 1Fun1a.rd ne-s repez uI
'pu93ug1d 16 es-npug8n"r
eJaJsorulE ap le+DaJ€ ?soJ rJ rB ourcrJo
'rnInr€?IB uie; ug proc€ gqrsod
'Iaugq ed co1 +€nI n€ I|FIIaO
un alncslp 9s 'g.reo eurrlln n.rluad '16 II|1e ap rrun adeo"rde
mrrr arJ FS €c ledncoeu prieds uI 1€lureul n€ oJaqe? rololrJ
'sqcsap
-aJIp llJolgcnpuoc 'as-npurqro'r' gclud 'rS eeuurop eriourg
15
,rre8.rglo a.rea ,ri1e rS nere rBtr I 'lugurgd ad eaced ocnp€ e ep
ecrrasrg ErIrJoJor e ep pdocs uI E1€p eun'rd n'r1uad Erasrulglul
puga
as' ri rrurnl oy.rniloc aleol urp PJasruol ruaureo r6erece
'elereueF rJPunpB
'guun uI rue reurc nc 15 1e1ugc osasry IaJ €T
'snyttds
roJFcoU inlndacug eI B+uVc as sorun4 Blsoce Inuurl
ro?Dal) 'tuail purzne eurdsns ps ndecul snuesnC InJo?cog
'"roy[n1s un rcru
uI n€1s
€oA€ nu Bqsac€ wpa 'zatalo.rd i-ps snu€snC rn1 aleleds
'9Jn+uac e1 ig8e 1-gs
Bs urras ?ncPJ B-rIr rurrBsoc InFurpJ€o
'osurcul eeld ne"re alalurdg
e.rec ed purund un na rA lrurtrd ruv
'a8u1s ps eauzgrpul nu ruaruru rep 'rip1'rolac FpugJ ug atielr8e
€apol aS 'olu€re; ap rnptiocsrdarq;e ruolriosuS ap
adeo"rdu
imnul. Acesta a fost singurul mod in care cele doud tabere s-au
deranjat una pe alta. Pe deasupra, cei care starniseri agitalie
cu o zi inainte stdteau acum demni qi liniqtili in picioare. calmul
acesta imperturbabil avea ceva infricoqdtor. Ar fi fost mai bine
sd. se crape zidurile catedralei, si" se prdbuqeascd peste noi,
deoarece toli qtiam cd asistim la o noui schismd a Bisericii.
Majoritatea a trecut numaidecdt la alegerea ambasadorilor
sd.i, ce urmau si plece imediat cdtre Avignon sd ia in primire
imprumutul promis qi pentru care garantau cu zeciuiala, apoi
aveau sd cdldtoreascd pe mare cdtre constantinopol. cardinalui
cesarini insd a refuzat categoric sd ratifice decretul majorititii cu sigiliul conciliului catd vreme nu iI aplica qi pe acela al
minoritdtii. Dupd ce preotii ceilalli au pdrisit catedrala, conducdtorii au rd.mas sd discute acest aspect in aceeagi liniqte
mormAntal5.
in fala porlii era imposibil ca majoritatea si minoritatea si
nu se amestece, insd fiecare incerca sd evite contactul cu un
membrr.r al taberei opuse, strangandu-qi poalere robelor ca nu
cumr,'a s5 ie p5.teze atingdndu-le de vreun adversar blestemat
eis lJurnnezeu. Fiecare parte credea cu tirie cd cealaitd e vinovatd de divizarea Bisericii. Mullirnea este schimbdtoare, iar de
aceastS. dati, ura rru se concentrd asupra episcopului de Taranto,
detsi to{i qtiau cd ruptura se produsese din voinla sa, la i'demnul papei Euge'iu. Nu, dintr-un motiv straniu, cusanus a fost
cel care, ieqind din catedrald, a atras cele mai multe priviri
acuzatoare. Fiind lAngd el, am atrzit o voce plind de uri:
,,Apostatule!". CurAnd, acest cuvAnt oribil, Eoptit tot mai inver_
sunat, veni din toate pirlile: ,,.{postatule, apostatule!".
$oaptele
infldcdrate erau mai rele decdt insultele azvarlite cu voce tare.
Afari, cerul era de un albastru strdlucitor. Ieqind din intunericul catedralei, cusanus s-a oprit in curte pentru o clipd si
s-a uitat in jur, fluturAnd disperat din mdini, ca qi cAnd ar fi
vrut si respingd cruda acuzafie, sd spund cd nu s-a aliturat
minorithtii decat pentru a-qi asculta conqtiinla. Deodati, se
pomeni separat de suslinitorii episcopului de Taranto qi incon^
jurat de pdrinli din tabdra adversd. cineva i-a aruncat pdldria
de pe cap, un altul a cdlcat-o in picioare. N-am reuqit ,e-i fu.
s5 se dea inapoi decdt scoland pumnalul de la brau. Nu cred
g9
16 sur"rd B-ru
:sundsqJ tuu-r 9c e*e 'eurur ad
JolrJpldurglul BTunqau qsul 'rnlnqrcuot opunr?soqc
1n"rrt g 6y
;oce.1 1n1nd $ IEur
uI rnupruru uoped n3{ ntr ps 'n.r1neu ugurgJ ps
6e a3 'sruueoJ 'earu uiunliuoc ug epllq€uozor olelr1ua o-4ul TJBs
-JoApB od grseeun r-gs tolalndsrp 19dea gund 9s ol€t truIu aJEo
p+srxa nN '€or€lun.r;uoc 16 epeac 'BJn csouuroq 'runurru nl1uad
Brurlln
Fseolrruau 16 gpn"rc eo.rd olse FrlsBou eooda .rep 'pdr1c
ug pugd IoceJrru un-rluJ le.reds tuY 'lrJop ur€-rur ElsB nN :F{rrJn urp olac u1 snds e 'a.reolrnurqc aldeo3 Jolsoce lpdec eund
e mluod FcJBd ',,ie1n1e1sode 'a1n1e1sody" :pseopureu erieznce
oqurru uI FtuI BunsFJ ou €JoJnpugure gsul 'a.radpcug ug loruoFz
un reru eazrra as nN '€qurqcs eleod r€ur o nu aJEJ ad etzrcep
o +BnI B oc ruo un €t 'tu1ec gugurgJ ?s pugtJatuS 'aurpd a"rlug
pdec nc druq +1nru 1€+s V 'q3n uI seruqr ute 'n;lunpug 1rryod
E-ru nu FtpuHI 'r* glaruec u1 gugd snu€snC ad lrfosug ur€-T
'rio.red n.r1ud
oJlu1 +gcap oleiunuord n€Jo r€ru nu agriuzncv 'Tuaruru €lrac
r€ru os nu r* eFr"rls r€tu nu rzgrls od 'Eaoc€ €nrz uI +mtolulou
op EAoc asnp.rerd ee1u19ur16aJc E?eo1 pupc 16 ec 'nr1op ap gJaJs
-ourl€ o Eouruop 10+ a?sad 'rieru"reul rzeq5"rnq ap al€InrlBd nero
oIrzFJlS 'ra e1 azaldouul Ps neacJo+uU as aJBt rrioe"rd od gcr"g
nc neer\I.rd r] nuolueo '6ero elsad ESFI as FJ?srurs e16ruq I
'oluer€;, eP rnlndocsrde a1e1
-uarun5.re rA alelrdsr a+€o1+gtop llnru rcru nrue8ng reded eznac
ap aido"rde I-Es BaAB Iaseg urp rol€rpa+EJ Bo?rnt ulp luourotu
lsacv 'soIE InrurLrp ad a.reugigdpcul Ellnur reru r* nc anuquoc
gie; uI leJunr€
ES ouruapu1 I-FS 'Ie uI ounspJ ES Bnur+uoc e,r
ososnJ r-oJec ,,a1n1e1sode" 1ac€ 'e1ureu3 runce op 'Pt ureeirurg
'eiuro.t asasur.rde 11 r'ra8ep roun €ale+rsoJau psul 'rrcpd p "ro1tfn1s
rnun Ie '.rolerperu mun Inlogns €oAV 'trurru snds e nN '41€+rJ
-oleur ap e.redes os € ap FIIr$Ip erzlrap Pros€prIBA 11 .ro1r69dsr
dei u3 Es EoJErrrJoJsuBJ+ ri p.rn op Elsocu lnrorrni Ptr€d 'rr{co uI
aJe)orJ ad gcseerrr.rd gs pugc.racul'e1a1eds lulda.rpug e-ri rS pdec
qerrprr e snuesnC 'nps 1n.rnf urp pialdsrp ri eqter,r puTiruTs
'BJo+InIu ea"n,\r.rd
uI
?cuJ BOpOA as
rnlnrlrsuoc eo+€lruwalos 'l€JEAapB-nc nFr €Aaurt lncgJ g Je-r ?c
Domnul si ne aibd in paz6, doctore Nicolaus. Cum ar
grecii sd plece urechea ia propunerile noastre privind
uniunea, cdnd propria noastrd Biserici e dezbinatd? Pe care
din pdrli s-o asculte? Cum ar putea o veche schismi sd fie
reparatd de una noud, qi mai rea pe deasupra? A innebunit
lumea? Ce sd rnai crezi, de cine si mai asculti?
Mi-a rispuns astfel:
Dupd cum mi s-a spus, grecii au mare nevoie de sprijinul
Occidentului. Vor veni acolo unde decide papa. Reuqita uniunii
va restabili autoritatea pontifrcalh. Din acest moment, trebuie
sb facem tot ce ne std in putinld pentru a reconcilia Bisericile
oriental5 si occidentaid, chiar de-ar fi sd ne pierdem pozilia gi
averile, onoarea si chiar viata. De aceea, cred ci in curdnd noi
doi ne vorr desp5.rli. Se prea poate sd fiu nevoit s5 plec intr-o
lungd cii5torie, iar asta md intristeaz5. Ai fdcut progrese cu
greaca. in plus, m-ai ajutat qi consolat adesea, eu nefiind nici
orn de ac{iune, nici un spirit practic, ci doar un gdnditor inutil.
ln lunile de iarni, ajunsesem si md ataqez de el datoritb
spiritului siu binevoitor, a corectitudinii gi a cunoagterii sale
vaste. Ideea de a-l pierde m5 tulbura, insd md gdndeam qi la
mine qi la limba greacd, pe care nimeni altcineva nu md putea
ajuta s-o inv5!. Acceptasem din toati inima s5-1 slujesc fdri
si fiu plitit, insi qtiam cd nu e bogat, nu puteam sd-i impun
s[ md intrefini. Ne-am despdrlit cu tristele in acea sear5..
incdpdlAnarea cardinalului Cesarini a int6rziat cu o sdptdrnAnd pecetluirea decretului majorit5lii eu sigiliul conciliului.
Dupd multe certuri qi disculii, o comisie formatd din trei membri a fost insdrcinatf, sd rlecidi daci bula conciliului se putea
aplica pe ambele decrete sau doar pe cel al majorit5fii. Al treilea
membru al comisiei, cel neutru, s-a pronunlat in favoarea soluliei din urmd. Un notar a parafat decretul, cufrrul conlin6nd
sigiliut a fost deschis, iar bula a fost solemn apiicatb in biroui
lui Cesarini, care alesese sd nu participe. Pirea cd minoritatea
pierduse complet jocul, iar tabdra advers6, triumfbtoare, a trimis
imecliat un mesager Ia Avignon cu decretul. Cesarini s-a inchis
in biroul s6u ryr nu a vrut sd vorbeascd cu nimeni. in aceeaqi
sear'5, un cdluglr a ap$rut in curte qi, tbarte misterios, mi-a
fdcut sernn s5-1 urmez.
putea
D4
9!
jquruc o olso JBo
'mlnlaJJap arr?rc
Baurpnlr}€ i* 1so3 B -trrnt
?€p B pugJ €uoq?srT op InTndocs{do
e-Znr;l urp lodouilue?suoC BI
IaJ Bi 'eseofe.rnc aps roi{uo.'lJo}ur
p8reeur ps saIE rue-1 '1e5r1*9c op EaAs 3A 1a rS gsug 'alureurp
ar1i; ps orolou Ia rtru aJ€ nu 'sneloarN InJo?Dop 'ngl InJosaJoJaI
'rnurluI €A al nu 16 +caJoo lepaaord IE qc r13 en 'rnlnlagns
aund uro'r II 'oge nu
Intugp€ u1 '11u11dur; tnlnlde; eie; u1
'lndorsrtlerqre apada'r sundsgr s 'nu 'nN
FS J€op amqo.r;,
'+eluelrxa ruri il€urpJec ad 1e*u3 1-gs mqa"r? JV -'n{F}s el aFun[e € ap pour ln"rn5urs olso €lsacB 'rnlnrqlna ppunJ
EJoJEa rueureo
lreds ernqo{L 'gsec uI Inurlrp 1ep aI 9s ornqoJl 'n91
al*ru elrtuul rol '1ec1nc E-s sournl
ury lnrqJnt uI €raqc nt
-gqs Inorrq
rnpugd
91801 ac EdnO
os FIIISIS
srt{oul
EIJB
:1uar1dxa e-itr11
iriefp.lu1 rrJo?top nes rdoasrde n6utlsrp 'rrleurplec
ocBJ lod nu ac '1e.rnqp1 snds me 'ee; gs.na ualnd 3e-e3 'eriuole asEJlsIP rtuJ .r0I
.rer 'pseur ad ap ruuq n' p8und o pcndy
-apauom
Inlsqcurlc
igunq EznBO qlseote u1 lfnfu au gs ule5
r1*g 'raa;r,3 ad uraFnrauot r-gs irroJA EtBp €lls€ meltP't ES aTnqo"\l
:1urc"p ad atrlde 1-ps al$o'6na;r Fcep 'es e;nlpuuros nc InIITFIS
ps 16 esaurnl Insa)tns rS in1n1e1s o16r"r rS-ps pJoee
"rgr1.rn1r,n
ap alse 'ufuuq6uoe r$-npuglpase '- .rulou aJlge FIErB - ?rlsurc
tuo ,1sailv 'ole:lrJouxllr ap 1da"rp ad Snurisns mlnla;rcop saJrnl
-1ecad querpardrug
e
era:1sote JolasoJalrrr PJ€Jxuot 16 pXdeorpau
€+u*BJS
'p1r,{er8 arzmap O 'aiig}Eq ap drugr un-r?ul Ear;os{g
a"rua
ourJoJsu€r? au ?s gJJ€aluI 'eur1e1 esount nu roru rrllnur
'xIJ
urp 'rerleueg ap g1qea15 o uln) trrlzpl IV '?nlaJ?ac{ e-s ae 111S
gru-npur,rlrd ppurpree asnds 's-rncsrp un uri €s lsoJ aJB nN -_
'areunps e1 ap prled InJBlou l€r e1tre reur os FJotu€c uI
'aon.rtsg.r ap arftp a?sac€ u1 ln"roXnfu i"ro;o
op arolau oJB soXsrJH
I-Fc€p ela.r8a.r rol nu t$ 'neru 1ng 'auq
rn1 BtrJasTg 'gceal8 €{urq n.rluod nEX InsaJalur ardsap 'u1 ea:r
-nrgp 16 eiua8rlelur e.rdsep lTqJo^ ?-rtrr snTrusn3 snulotrN 'qs€os ssasJolug as aJ€3 JolIeElE'r nll un ad eo 'aruelorld
na leurcluig+u5 E-lu so"r8 p193 16 pz.igp ea'n'rr'rd nc uro +socy
'o?u€Je& ap pdoesrdarqr€ EI snpuoc e-ru 1n"r93n1ga 'Si"rq; a4
u
qr
B
pl
al
F1
l.
iJ
n3
o-
IO
IS
OII
a
TI
In
lI
ag
OJ
pu
JB
nu e o crimd Ei mai marei'
- Distrugerea Bisericii, asta
intrebh el. Riui e ficut, iar spargerea unui cuf6r nu. este decAt
o chichig6. Nu-!i fie teami. Voi r5spunde de faptd qi te voi
apdra. Vei primi o sumd important5.. Dacd !i-e fric6, poli fugi
din oraus gi intra sub proteclia papei" Eu voi rimdn.e aici rhspunzitor.
h{-au atins asigurdrile si hotHrdrea sa. Pe ldng5" el, cardinalul Cesarini qi Cusanu:i erau slabi, in ciuda sau poate chiar
din cauza corectiturlinii gi iclealisn:ului lor. El ;tia ce vrea qi
iqi asurna responsabilitatear.
--Nu vreau bani, i-arn spus" DacS o fac, imi proniiteli cii
voi putea r[mf,ne *qcribui stipdnului rneu, I.ficoiaus Cusanus,
,si cri il pot insoli Ia Constantinopr:l?
;\rhieJ:i*copul a pus mAi:a pe crapul rneu Ei m-a binecuv6ntat.
btre-am rnai sffrtuit o vreme. ;\ promis si gdsease5 un mester
capabil sd spargi cufEml, i;rr ea i-am expiicat c[ mai am erevoie
de unul dir:tre secretari, pentru c5 singur nu putearn sb inqfac
eheiler casei" A fost irnpresionat de viteza cu c&re pricepusern
pianul. Dupd ce arn cd.zut de acord asupra tuturar preeauliilor:
nece,$are, mi-a gis:
-_ in ochii lumii, cornitem o faptd condamnabild, dar noi
rytim ci este spre bine, tn ciuda vdrstei taie f'ragede, faci diferenla <iintre bine qi riu cu mai muiti pricepere decAt cardinalul Cesarini sau Nicolaus Cusanus. Sd le fie congtiinla impScat6!
Cu dragd inimd te angajez s6-i insolegti pe doctorul Nicolaus
ca secretar in cdlhtoria sa iungi qi periculoasii. lncurajeazh-L
dacb ezitd. Iar dacd emisanii majorithlii ajung inaintea voastrd,
adu-fi arnirrte cd nici o acfiune nu este rea dacii serveqte uniunii Bisericilor Ei autoritdlii SfAntuiui P[rinte. Ttr eqti tovar6Eul de care are nevoie st.{pAnul tiu, iar de acum inainte nu
vei duce lipsf, de prieteni puternici.
imi acordd o induigen{d. perrtru toate pScatele pe care le-aq
fi putut confte pentr:u calrz& minoritilii, dar tn adAnr:ui sufletului mi gAndenm: .,Ce gt,ii tu, aghiotantui papei? Biserica e
destr[rnati" rdirl de.ia s-a 1:rorlus. Nimic nu mai confeazd, iar
eu nll mai am incredere in nimeni. De ce sd nr"r plec chiar acum
la Constant,inopal s6 studies greerca si. cine qtie, s5" descopdr
5fi
ic
urp (IapJoq un BI snp n€-s 'uu eeq reru ps putgod '1n.re1a.rces
16 1n"re1ou .rer 'asurod€Aa os eounrsuol 'ruoruol au Bs oc ap
rrrale nu Ec r$ punq Eqear? o rxgJasncpJ Fc El€p o p,cuJ le"rn8rse
rrru*au 'reru ap ealdeou u-i 'grugy 'FJlssou BruJn ug e6n l€mcu1
ure r* eneepod leigrnc ury 'giua.ragrp o rtru ealqz os nu 'araparr
eun.rd ET 'os€rg? o a.r€c ad uurel op €?€cnq ?IdII B p.re1dug1 .rer
tplnc u1 inrJrFrs eol EI snd uy 'EIBI{IuI Eseorrrn4 o nt lecllrl
-ua+ns e-1 13 gif+trourru 1n?artap qfuF nc lrnlxaaad y 'qqua;1 ad
asnd as 16 ea"rapa.rcug plpdpca.r 16g p"relou 'lnrp3rs sots plepo
'uL{. ap alareqed nc le.rnc nEacEJ 161 le"ndsueJl InJB+ou
l! nrprn5 iaa InJsla.rcas 'drui1 ?saoe +o1 uI 'asuocs o r* glecnq
o 1nFJtsFJog nc argl rody 'ernlsaJe InpunJ ad ele.rnc e"rnu8 o
rragg r* rnlnJuJn) E pprlos eJn?JnJ?s EJitupB 'otJosaul ap uro eC
'pser8 gqeicisp"r o op rS g"reuald giue8lnpur o ap elred efap esas
-n,ru .reldurg'1 pre16a141 'sJo^ur lruqJnc sJolul ury 'a"nirursou n;)
olrJgugrunl sur"rdu urv '?uapunqe e"rrdsue.rl rA FtI4 ap lrorrr Bra
InJe?oN 'rnlnpu{pJuc InoJrq u1 surrlgd ure '1uc1na E-s Botunl
F?€ol ar gdnp 'rS alror{J +€JnJ B oJeolgrurn eeldeou u1 '1ag1sy
'o?{rBJ€I ap rnlndocsrderq.re oiu JnB ap
alapeuow FSUI nera ?ueurn8le unq rcru IaC 'aurq FJBJ gs lgcap
?nJA R nu EO pugzurla"id 'rnpugdgls €oJ€?Jar rode retu auriqo e
n.rluod axuarun8.re Baualrrase ap arolau eeAV 'E+ueasr"r a.rapur.rd
-oJlu1 Elseac€ ui.rd lgcap mlnleurpJ€t alosaJa?ul aulq reru r[n1s
aleod nu Er a+elpcrlry ErFJ surAuot trle-I 16 u1,r +IroJo Irr€-I 'lpur
ea"rd ualerd ecsr.r r6-nu dunl 1go '1ooc1e rB rueq n"rluad ocr"ro
EruJ Es uleF u.rg 'rnp1e1a"rd Flur^ urp Boq ps ec epaqc efap
asrsoloJ pc urerl$ 'arcru-rq8nls 16 gpa6n8url uFrd rnlnpurpJ€e
aprie;r.8 ur asBJluI 'rJ"?a.rJes oJlurp Jo?UJEq retu 16 1a"rt$ ieiu 1ec
ag 'docsrdorqJe €l ap rirtur"rd rrueq nc csornlrur gs aurc ad etap
urel?S 'rroz u] gugd gsumde eurrunl EuIi ES rrcrJasrq rruarueo
el iirnusiqo nEJa rrJruztscl 'r$np neauJop rtroltlJos JBr 'a13rui1
EJa rur"rl?soC ml ss€J u1 'luadocsap n$ Es tirearual Errr nN
'{arJolgIpc elnpfaurud BI rueapug8 Fur nN 'ocrlu€
rauaJ{) 1n.r.o1nra16oru 'lniuezrg RJo 'n51 'lnsaacns n€s raded ea.r
-BoAe"I 'Iueq nara'nu eaFg"rle Eru aa uaaC '1nurlsap laJlse proop
Irrr-Es JolpzalnJ ap rA .raqu ap qruaurodr€ruau ureaiurrs gtrq
',,;r"rnpug8 ad eXs *e ec ap 'asuolnqeg rrro1glga ra?
-soce
pford alsa Farur ap tglu
.T
J
:
J
c
a
J
'
ErirrJc o EoBCI laoque asrJcsnuetu
nloment ce toate taverneie erau deja inchise. Rlmas doar eu
cu preliosul decret, i l-am dus arhiepiscopului de Taranto, eare
nu adorrnjse ?nci. L-a desfHcut si a cdntdrit ?n mAni fnrmosul
sigiliu.
_* Nu incape indoial[, Sf6ntul Duh este cu noi. Cauza noastr5 este dreapti qi incontestabili, altf'el nu te-ar fi ocrotit ingerii ca sd nu fii prins in timpui acestei sarcini periculoase.
tn ziua urrnfltoare, arhiepisctlpui a dat instrucliuni emisarilor minoritSlii. in ai.ar'H de Cusanus, mai fficeau parbe din
delegalie primatul galilor, care se aliturase rninorit5fii, qi episcopui de Lisahona. Din cei trei, Nicolaus Cusanus era cel mai
inv6{at gi n:ai qtia gi greach pe deasupra. Componenla delegaliei era la fel de importantd tns6, deoarece impilratul bizantin
trebuia sf, vad6 cd minoritatea concj.liului e reprezentativ[ pentru toate nafiunile, nicidecum doar pentru ltalia. I)e aceea nici
nu avea vreun itaiian in aicdtuire. T?ebuiau sf, cHlhtoreasc$
int6i la Bologna pentru sa papa sX ratifice decretul minoritilii,
apoi aveau sd imprurnute bani de la Florenla qi s5 porneascd
pe rnare chtre Constantinopol" Dupd o lungi eziLare, Johannes
Dishypatus, reprezentantul grecilcr la conciliu. a consimlit sh
se aldture qi el. sH rneargd sX vadd cu ochii lui c5 papa e de
partea minoritd.lii qi aprnbd acest decret.
I)octorul Cusanus a fost surprins si speriat sh descopere
bula conciliului atdrnAnd de pergamentul pei care era trimis
s5-l poarte. I-a contestnt legaiitatea, a deela.rat cd, mai devreme
sau ntai tArziu, fapta avea si fie descoperil,d' iar asta va pune
intreaga minoritate intr-n posturd defavorabil5. trra insil prea
t6.rziu pentru cdin!5. Deqi inlelegea cd partizanii papei se f'oloseau de reputalia sa de om aI qtiinlei, drept gi nephntinitor,
conqtiinla sa era curatS, petrtru ci simlea c5. fbcuse aiegerea
aceasta pentru binele llisericii. Arhiepiscopul de T'aranto l-a
incurajat prin frrrla voinlei sale qi i-a pron:is cb va suporta ei
toate consecinleie.
in schimb, Cusanus s-a bucurat nespus auzind ch-l voi inso{i
ca scrib qi nu mai gtia cum s6-i mullumeascd arhiepiscopului
pentru g*neraziLatea sa. Nu era deloc un om va.nitos, insd, in
comparalie cu alaiul numeros al celor doi episcopi, ar fr pdrut
intr-adev5n fsarte s5rac dacd nu era insolit de nici un slujitor.
58
69
?
In
ol€Jnllnc alrJolrroc ozall€s r6-ps ea .rop6orcurpoJcou errr"rlodru3
qpercnJc o-J+uJ gcseoun as gs 'un1.rea rA arcoqzgJ ep olrqtg"rrruS
'aleluaprcco ap"rgi E?rAuI 'oJaporculau rS gursrqos ap alocos gdnp
a.recgdurS ap ele3 'lueprccg a.r1gc elaierq Bapur?ug 16g rado.rng
lB uor?suq urTlln lseau 'r.reqr€q op ?Brpasv 'rorcoJC eaunrcdal
-aiu1 pcul erlsgd 'aps eprig8oq ap 16 ee.ralnd ap lepasoda6l 'sT^
un-r+u-€c 'rnlnurn.rp plgdec e1 e1da16e gur iuezrg Frqco^Erls
'rarro?plgc B IF.r8 ap glrsdrl errncnq ap lr6aldoc ru€rg 'n"rp.rad
-slp B i6 ni.rour € Fs€t o prrrJn uI sBI gc etiezuas rrreale (rr.ral
B areo+rtnlgJls Burrunl uJ JBr 'erelgc laseg urp 1ece1d ury
'ner15 nu Ig 'ru€Ja run)
:leuuosulau 16 rgugl e6e 'e1se rueq$ na r$ gug4 'uoJnq op lor
un lq eonl snuesnC lruo?aop rS 'rapecrJ€q € elrud rieaace ep
T{€UE 'Iigrptoq 16 r.rdse roc orlpc ap qlcaqurr 1de"rp r{en1 nu.re
ro 'rriuolur ounq rctu alat nc rie.4sezul 'r{eso"talurzap 'rfe.rnc
'1a ec rruaru€o rurrrco; 'Ia ap F|EJ EIItu gsug rueattuTs 'es BoJ
-aparcul op uoseznq€ 'rautln BruJn e1 'eca"reoap 'acruralnd Fqa
-3nua.r lturs gs lrnqoJl g "ry '1e3oq a nu snuesnC lulsauur €c
pulTl6 'rueq rB rc 'ar.ro1g1pc u3 ru.rod e n.rluod BaJ€?uglntourq
rsurnu nu lep u-rru 'a16errr.rd gru oc aaoc u1 'a1u1da.rp ale BalBlrJ
-ourur Fr €opore at ap pugcrldxa'rn1n1odour1ue1suo3 pq.reuled rS
rnpiuezrg plergdurg ar?Ft aJBosrJcs o azalcBpoJ gs snd e-s 'tn1
-nqrcuoc niurpeSa"rd urp Inun eaugrrrpr etet'tolqza"rcug 16 gqou
ruo ?saee '- aunrice.rgur €I FJosedrcrlred rgs rr.rolrlJos aJlurp
Iop 16 ngs inorrq ug 1e.r1spd ero InrpJnc ocar€oaP 'erirzod 1nI 16
eiuruarue rI ar€c +dBJ - lorcap ed larcas ug learlde 1nIIISIS a.rdsap
uI
'a"ra8n"r1srp e1 ep
lI
'ca.r8 ap 'p.rqruns eieg a4 'snu€snC rS snleddqsrg ed rrgqorlul
nc n€?IBs€ 11 rdocsrdo lop roc 'rer.ro1p1gc erioure ep r6ur.rdnS
gcug ai16 gs ErE.f 'uruas urp rueargdstp gcep qarnugq lrurg?s
g 6e 'ngs InrcrlJos uJ ruelte gru ac luauroru urq 'rurJesaC rnlnl
-surpr€c Baunrsrrurod F"rgI IasBfl 1n6e.ro rsp.rpd ureelnd np
'oluer€[ ap pdocsrdarr{re BI ap 1nl€c rS pugd
alnurrrdruJ Fs lmqarl y 'ereold ap gde lgcop nero nu er{euen e1
glrurud €1nu op a1uFe1 alaFgq Fc PaJc gs +nJA rue 'aps "ro1af
-e8eq ealelqdurs pugzp4'mlnqrauoc eel"red urp "ro1n[e eldeaae gs
ToA B nu Ia JBl tolriosu; un Fcs€oruco+ r-gs srur.rad e-r6 nu ngs
ple.rgdurl 'qJ€Iruns arienlrs o-J+uI eIJB as sn1ed,{qsrq souuer{of
li
la
€-l
eo
tJo
-o
€a
o
a
si
aJi
ap
gs
sa
?3
'II
Ec
lc
-u
I.II
-e
ie
-s
u
-8
-dJ
.SI
In
aJ
n€
a lui Dishypatus apdru un zdmbet. A inceput si descrie intr-o
latind greoaie toate pericolele care-i iegiseri in cale, toate difrcultilile pe care le intdmpinase in drum spre Basel. A trecut
inapoi la greacd, incercAnd si vorbeascd simplu, precum unor
copii sau oameni lnceli la mine, dar doctorul Cusanus era singurul care pricepea micar o parte din ce spunea'
Cei doi episcopi bogali se purtau cu respect fa!6 de el qi de
Cusanus. CAnd fdceam popas sau innoptam, ii invitau cu tact
la masa lor pe aceqti doi oameni de qtiin!6 ca si nu se simti
sdrmani. Pentru cazate, pldteam din punga comun6. Eu dormeam in aceeaqi cameri cu doctorul Cusanus qi adesea impdrleam patul din lipsd de spafiu. Episcopii erau obosili din cauza
ciliritului si a drumului, iar Cusanus refuza constant si galopeze, de teamd sd nu cadi din qa. insd eu, unul, priveam
calatoria ca pe o s[rbdtoare continua. Era altfel decat atunci
cAnd hoindrisem de unul singur. Dupd cAteva zile, am incercat
deja si conversez cu Dishypatus in greac6. Cuvintele curgeau
mai lin decdt pentru Cusanus, care era mai ln vArsti dec6t
mine. Cu bunitate, Dishypatus s-a pus s6-mi explice chestiuni
de teologie in greaci pentru a demonstra de ce avea toate
motivele sd mi considere eretic.
Dupd plecarea noastr6, cAnd a iegit la iveald abuzul comis
cu ajutorul sigiliului, la Basel a izbucnit un scandal. $tiau deja
prea mulli oameni, iar pirinlii minorit5lii nu-Ei putuseri astAmpirajubilalia qi aluziile, astfel ci adversarii au devenit curioqi.
in cele din urmd, dup[ ce a promis si p5streze secretul, un
prieten de-ai lui Aeneas Sylvius a fost informat cu privire la
intAmplare qi, desigur, s-a grdbit sd dezvdluie tot. Cardinalul
Cesarini a fost ocirdt in cadrul qedinlei, dar s-a vizut limpede
ci nu qtia nimic. Arhiepiscopul de Taranto s-a ridicat, a povestit tot ce se lntdmplase qi a declarat ci iqi asumd intreaga
responsabilitate. Singurul lucru care prevenea mullimea furioasi si i se urce in cap era autoritatea sa spirituald. CAnd
avocatul sdu a incercat sd deschidd gura s6-l apere, arhiepiscopul de Aquileia l-a inqficat de pir qi a inceput s6-i care
pumni. Arhiepiscopul de Taranto a fost luat prizonier qi escortat pAnd acasi. Cardinalul Cesarini, plAngAnd de disperare,
incerca si indemne la nonviolenlE qi jura c[ totul avusese loc
60
t$
'ru€q ap Fsd{ eocnp
'e"rdnseap ad "Eureal €ra rJ r{uud aq 'gded nou un gFeap gs
rS plruap 1-ps efuruarue rnln{rcuor Ba+e+rJoieur .1.rig'lrJouru {n?
-alcap eqolde aJBc uI Inzec uI 'ruarrrTu ur oJapaJcu3 ealr eelnd
r€ru nu €lsore 'api"rgd aleo? urp ?TnirpII .raded rolrrarlrsuot
earrn+rn n"rXued g8und ug g8und urp neqrurid es rrueq ,Tlieu,
-JoJul n€qruqcs as r$ ne.rgdurnc as 'e.ro11e elalcaro"rd oza+oq€s ps
EJJacuI oJ€Jard 'rJo?.BruJoJur 'rfua8e topesequru un euEolog e1
eal.e 'rFeJ op urrqJol reru nu es ec '1ue1.rodtur reur iurrd aJecard
'eded asecrncul os oJBc uI ocrloq€rp .rop8ulul e rA 1gc ,auado.rne
rolrJn+rac B lglts a"ra8ala{ug ??ualaaxa o eu8olog e1 ep alelr8e
rS alelncruec rugrugldps alsace uJ rpugqop qnXnd g ,6e 'pc4r1od
ap
reru '.rn1eru reur 'u1s.rgl uU r€ru lsoJ II Se-aq
?€soJolur
'BII€+I uI mlnqrer"4ud e rS rnplergdur3 ea.rruerr
e.rdsap uur?uezrq nc olncsrp ps lodourluelsuoC u1 eruud ee5
-unfe nie8olap ury ar€c ?uepodurr ap tuo4xo u"rg .3r16rurlau rBru
oa ur or urp eoualop rS redud alrJpugtua runrrcru eadecud nu
snuesnc InJo?eoG 'auarlelr ralncruer col BsFI FJBA ap rnlnlnd
-acul IB 1ncg1d InJaB .rpr 'psug neaaa:4t aIeEZ.ee.rape6 Fq€uozal
lefueug e-eu eded .rer 'eu3o1o6 e1 "re.rodurel rfezea lsoJ ury
'a.re"rn$pgsap op col Bc Buar4 n€s Bpng g.reya"rd
rc 'uer1e1r 6e.ro un rcru aurluoc r-nu gc r*g.rur gfunue FrrrJn urp
B?sacv .ropueru"re8 pXe"rpdur3 ad 16 rueqelr rr{ur"rd ed gcseaurnf
-Inru r-ps aJBc snuoJduloc rnun IIJTs9F eiue.reds uJ olrqeurruro?ur
r"rorco8au u5 pdrurl eaca.rled rSg rS 'lnrecrqo €Jo t urnc ,€.ro1
-sne rS FsBJ?oJ pierrr o €ocnp nrua8ng eded ,eu8olog eT .sedrur
un-r?rrJ aII gs nue.rgd apunr+saqc lgcug ,repr ro+saee g{uauraqerr
R+g?B nc sndo e-s ouulrtrt ap acnp In?uanlJur gsu; ,erp11 u1
asBJalsarrre as aJ€r uJ alorcoqzgl ug purfr"rds asr.rego r; ecqqndag
'mln{rcuoc BoJrun"r?ul col EqrE ps eded BroA olore ,1deg eq
'orro?Fl?r ap aIasBA efap eelg8e;d efua.rol.{ pc +BUB rrre apun
'eu8o1og BI Bs ealureul r6n1o1 sunfe E ?Jlseou erfe8oleq
'l€urpJec +ncgJ B-l 16 erzrcap
BlsEacB lelnue e eded 'FAI+BTir-uI aFdo"rd urq .docsrdargre ap B4.rur
rS ericunJ a?€nl ag r-ps ?nrar B rnlnqbuor Balglrrofery 'gded
ap adeorde 'euEolog e1 gS.reaur gs 16 leseg urp ozap€Aa ?s ourq
reru a pc lrsp8 B o+uBrBI ep pdocsrdaTr{"rv .neoporc IJ lilnur
reru rac +gruJ 'ppTlos ap lgle €ro rn1 erfelndag .Bs ee.n16 prql
Ca scrib al doctorului Cusanus, aveam acces in curtea qi
gridina palatului. Cdpdtasem obiceiul sd-mi petrec partea cea
mai cilduroasS din zi la umbra unui copac' aproape de fdntdna
artezian6. incercam si inv6! cuvintele dintr-o noud enciclope-
die pe care mi-o procurase doctorul Nicolaus, insi eram cuprins
de somnolen!6. De cdteva ori, am observat ci o fat6,^o italianci
frumoasi cu ochi negri, voia sb se apropie de mine. Intr-o bun6
zi, a gisit un pretext qi mi-a adresat cdteva cuvinte 9i un
zambet fermecator. M5 gAndeam cd e una din slujitoarele de
la palat sau ci face parte din suita unui cardinal. Nu era prima
datd cdnd o femeie se apropia de mine si m5 deranjeze, insi
nici una nu mai indriznise sd mi atace atAt de neruqinat'
Odati, dupd ce am adorrnit, s-a strecurat ldngi mine qi m-a
sdrutat pe buze.
M-am ridicat, am scuipat qi m-am frecat cu mAna la gurd.
Du-te de-aici, fatb nebun6! am strigat eu infuriat.
-S-a aqezat lAng6 mine, oftdnd qi frAngdndu-qi degetele.
De ce eqti at6t de rece? Nici nu wei sb mb priveqti"
-Am vrut s-o dau la o parte, dar bdnuiam ci doar atdta
aqteapti ca si se agale de mine Ei si ne rostogolim in iarbd,
aga ci m-am ridicat sd plec. IngrijoratS, m-a prins de mAnecb
gi mi-a spus:
Nu, nu, nu pleca. N-ai vrea sd faci nigte bani?
-I-am
inleles greqit intenliile si am strigat disperat:
Ce diavol vi chinuieqte pe voi, fenneile, de nu md ldsati
bA .it".. in pace? Locul acesta nu duce lipsb de ogteni qi cavaleri care s-ar culca pe loc cu o fatd at6t de frumoasi, gi asta
ffiri sd fre pl6ti!i. Ei ar trebui sd te pldteascd pe tine, nu tu
pe ei, dar pe mine nu mi intereseazd aqa ceva.
S-a enervat qi mi-a tras o Paim6.
Mi-ai putea da oricAt qi tot nu m-aq eulca cu tine! nni-a
spus ea quierdnd. Nu-!i face iluzii! Din contra, mi-e sild de
galbejilii ca tine. Md gdndeam doar cd te f,ac sil m5 urrnezi
mai uqor, pAnE acum n-am rnai dat greq cu metoda asta' Nici
un barbat n-a ezitat s6 se !in5. dup6 rnine f6r[ s5 pun6 intrebdri pro*eteqti, nici chiar c5lughrii. Nu au obtinut nimic de la
mine, dar s-au intors mullumili, sdtui 9i cu bani in pungi'
Dacd nu md crezi, hai cu mine qi acceptd ce-!i propun'
62
89
ordsop '1eseg uI aJB ol xn[ op aloorqo ep .rolsn8eu un eJea ed
apiglrpqrsod a.rdsep l€qarlul e-ru 'cr8-reua purqro1 .pdoa po; g
6e pugc rS ec r.rnrc1np lrroJo e-ru rS za6e gur qs lrgod e-1,q
'oreolrsoloJ IIiBur
-JoJuI urfqo gs .reds e.rec BI ap rac ad eurtu e1 Fe"r1e rg a.ruc ur.rd
olopolatu ngr op orunu uJ rcop Bnl Tu-nN .rBorgpngi T Tiaq +gaap
csaulg+uJ nu rJnueq ur"rd .rer 'elsace p$e"ro uI ournl elptu ee"rd
csounJ n1q 'riua8rlo?ur uuaweo nc nfeu.ro;ur soJncnq qwqas
'eooce aC 'rrJolFIFc r8unl u1 celd ES ?rolau luns 16 ,rzerr eurq
urnc gdnp tolsn8eu luns 'aJol6eounc ap oruJop luns ,eur1 ec
'qrurqcs uI 'FJnsFur ad Sg.rerrol un rsoulgluJ pu-Bc rcunle colap asaa
-tp?z gut. nu r6ap 'rueq ap reru llntu ee.rd gsed Tur-nN .1a snds
_e-rur 'lrolau ?uns nu FcBp a"recgld nt neaq nu no
IclN
,3.re1 ep
'TqI€ op pqecedurr
nBapol as r
l1iu1p
lgcul
lgl€ ?oq
-rugrz
'dec urp puguT:lgl?
un
no
aurur
e.rds
as"reolul
os
In?Bqrgfi
.pugzeJns asuqul r-t aJBs
1eca1d e 16 eurru EI Bqru{ socs B B?Bd
ed 'riurFre rop oseors rS gseur ed ap e8und gcg*u5 1nl€q"rgg
'rnl €aunrcrqgls o?sg 'sorJnc a gsul oceld
ee"rd r-nu rrueq rcru rS ura rJaJo r-Fs
olsg .I-??BJ _*
11?nq
:asnds II B?u,{
'rne op Jg nJ FJols aP rJnlns
'e1e1uar"ro aJBoAoc 'aseor{e"rd alcarqo ap oruaparuns o nEIIB as
rn1 p"rn[ uI 'EIB?uaI.ro aur8r"ro ap o Ec porc FS earqJ Ftu ppeaurs
eieg rn"rpc e '6adrqe rgug+ un leurdug?uI €-ru apun ,glepqoru
.Fl€counlur
,sourn4 EJaruEc o-JluJ sun"llpd urv
?JBcs o ?Bcrn
rue rode 'glece"rag g6n o BI ln?pq B e+ed 'aJBoAoc rS r"rnsglgur
n€apurl o.rec r"rolsnSou op plesefuS'p1sn5ug ppe4s o ad snpuoc
e-I I 'rJolrcnlEJ+s r.r.3eu ra rqro nc ouru eI solsp8prp as-npuglrn
'nnurluorul purJgcag 'ea pdnp sEJl e-ru rS uugul l€p ue-I
'+ncsaJr-lso"rd rA lr"raynsau JgA
-ap€-Jlul 116o gc nrlued 'c6nur e1 'r.8ur1e Fru pcep teq .eriuele
rua8etle nu ps 'riqso8p.rpul rop eJ 'eune.rdurg urru.rod ps req rS
€ugrrr 1ur-FO '+nec a+ ES ernqaJ+ aurl ad JBIr{C .reruco+ul
'snuBsnc Jolcop mIn+TPnJo Inqucs
'1nur"r5are4 sruuuol luns 6eu€os"red 1r$a"r.3 rE nu Jr6IS
:snds rue-r pc eSe 'ealelrzor.rnc ryigie B-1tr\[ .+JoJa lg+B alrJour
Fs
nu no rcru 16 gseolncr"rad ealpd n111
oJBc +eJnJ op BAar ruEaAB
taxele vamale qi despre multe alte lucruri in leg6tur6 cu care
nu aveam nici cea mai micd idee.
Sunt scrib, nu negustor, i-am rdspuns'
- Dac[
mergi curAnd la Constantinopol cu st6pAnul tiu, e
bine sd afli acest soi de informalii. Nu sunt prea mulli care
fac un drum atdt de lung'
I-am spus cu amhraciune ci aceast[ calatorie p6rea amAnatS
pentru o dat[ incert6. Didu din cap cu gravitate qi zise:
Da, da, am auzit. Conciliul a oprit cele mai importante
surse de venit ale papei interzicdnd annatal. Sumele restante
trebuie imputate Baselului qi nu Romei. in plus, conciliul a
decis c[ membrii s6i au prioritate pentru orice post vacant.
Nici de aici nu poate papa s5 primeasca vreun venit suplimentar. Cum ar putea atunci si frnanleze negocierile pentru uniune?
Nu va g6si pe nimeni sd-i imprumute bani micar pentru
patru galere echipate Ei trei sute de arcagi cu care s6 apere
bonstantinopolul. Cu siguran!6, aceasta va fi prima condilie
pentru ca imparatul sb vini in Italia. s6 nu mai pomenesc de
cat vor costa negocierile in sine. sume de care se ingrozeqte
orice om de afaceri ralional.
I-am spus c6 trimiqii majoritdlii se loviserd de aceleagi difi-
cultili la Avignon.
s6 crezi irn nimic
daci o cauz6 at6t de nobila
- Nu mai merit5
qi de dreaptd suferd din pricina lipsei banilor, am continuat.
multe de invblat despre lume, mi-a rdspuns
Mai ai inci
el -zdmbind. in zilele noastre, banul primeaz5. Ca s6-fi ar6t
c5 am incredere in tine qi ca s6 te poli baza 9i tu pe mine,
ili spun din surse sigure c6 papa va primi imprurnutul de care
are nevoie de la Florenla. Tlanzaclia este secreti qi, conform
inlelegerii, papa va muta negocierile la Florenfa, mai devreme
sau mai tdrzht. Republica iqi va putea recupera astfel banii,
chiar dac6 disculiile vor avea loc inifial intr-un oraq italian
mai neutru pentru a calma spiritele.
ce veste binecuvantata! am exclamat eu incdntat. Deci
insi
vom porni totuqi in cdlitorie.
1. Redeven![ perceputd de Vatican de la episcopii qi abalii nou instala!i, echivalAnd cu veniturile lor pe primul an'
64
s9
'aaad ap Jo+rqnt 'pr.:.rnpg Fuel1ns "EU€ as oJEr rrl a,tu"r8 rar{en1rs
€znec urp rolfrur urllpt ?saoe BI aS.rncar ur?uuzrq ple"rgdurl
-:snds e 'ce1 pc +r.zel E
pugC 'orzeJ?uoc l-ps os-npugldel$e 'dec urp +srrl ?BJnlncs V
'BoJo3P,J€ F+eO?
uI ?BJ9A
-ape nJanl lmnFurs a B+sacv 'IuoJnq a1$ru er s€u ap r*np 1usu1
n€-s arec rl$o.rd r3o1oa1 a16ru op qrEJB u1 'piurpa"rr ei a1$apup8
as nu ruorur\J 'rJn?TuoA rou loJlse Fuliqo gs g"rods ,p1e8oc1 else
guealiJESFJ BcrJasrg 'ap"rarcoFau gnurluos ru*q nJluad 1o1 eded
iS 'IuBq n.rlued lgcop ?B?rar n€-$ nu los€g e1 pa efep salaiq re
1169 'le"rgaape a?sa +rrgAnc aJBJarI .gur-apo.r3
'altrnu el
"ra8e
:?enuquor e 16 ariuale na :p.tr.rd n-tr41
'rcrrosrg Enop Joloc Iu Jo?Bcnpuoc
crun 1de"rp lncsouncoJ oII Es eded ec ailsa Jolueroo8eu Ie Arlour
pln8urs to1 ealred urq 'rrolrnpq8u; retu +uns nu rgs rrdocsrda
16 eded rcrN 'Blsoce p"rodod nc nrcol 1od as nu Inr{JurJled 16
p1e"rgdu1 'ozapac qs proJ€ op II re nrr alred o rcru oc luouroru utp
'1u11nza"r FJEJ uolBqzap Joun reurnu a.relieu ep JOA ,co1 Balle
JoA JeAapB-J+uJ pc€p 'rincsrp o+sacv '+rJ lunrpru reru Iac nes
Jol InzaJC urp FJolrI p"rn5urs o 16 rurqc "rog.rarcoFau aundns .re
erliece pc€p mFqrer.4ed u rA rninle"rpdruS ear"rlodwl ecrpu.r€-s
lodourluelsuoC urp rliopz'rcrleueg r.rp8nigc ep rsnpuo3 .axop
-o+Jo rrJn+Fip.tug e a"reolrualiour e,rnFurs BJaprsuoc ag 'a.re5ur.r
-uoc nc 1a sundsel e-rru 'gceet3 ecuasrg rialSeounc nN
'l€lsrrlul no leqar+uI uiB-I 1e6e rq.ro,r rialnd tunC 'euedo.rno "rop"rgi nqro uI Bol€?
-rroln€
gp"rerd r6-gs o 'en*a B,t In?o1' pugc "rer ,arpfeur
^rlrugop
-r.rd u1 rrJ€srruo eund r6-gs +gcap ac€J nN 'B?rnzqn{cou elseare
BqBaJl nc rrueq pcseedrsr.r r6-gs lgcap acEJ nu ede4 .gleporcrtr
rn1dg;ul BA as nu rcrJosrg Enop alac oJ+urp €aunrun Fc aurq
rzen 'rieclldun rac ad azazq;ale r-Fs rnqaJl JB BAourJ gc e.rergd
op ?uns Booae ep toirurl6aJc JoJn?nl alourq Jaours csaJop oT
'Fseolncrrod ap 1g1e aiirpadxe o-rlul r"r1So,,i rrJop€seqlue r6rrur.rl
.Io nc
?soJ nB giuerou8r ??gc n3 pF^ gs ar.rads FI I
{o3au aceg
€-ap erz€oo ?nA€ rue ec rrqued '"ropc"rn1 alrJarBJB ardsap Arsnlcur
'a11nur o1"reoJ nr16 18 lnlodourluelsuoC csounC .lpru +rrolglgc
rrrv 'Flrqrsodur alsa €ounrun gJ apal nrr rcre ap ruarurN
'piBJ €I ecounlul as p"rolsn8ap
qi vizirul s6u infelept au clarificat cd nu sunt interesali de noi
cuceriri in ceea ce priveqte Bizanlul. $i-au dat consiml5mdntul
ca Bizanlul sd rdmdnd aqa cum este. Fiind atAt de sl6bit, imperiul nu constituie o ameninlare pentru puternicul stat otoman.
Sultanul insi va lua inceperea acestor negocieri drept un gest
ostil. Crezi cd va sta sd aqtepte concluzia, o posibild cruciadS?
linAnd cont de populalia Constantinopolului, qtie cd uniunea
Bisericilor e imposibiid, dar nu poate sd nu ia in seamd pericolul. Odatd ce impiratul pleacd spre ltalia, sultanul qi-ar putea
asmuli toate forlele asupra Constantinopolului qi Bizanlul ar
fr astfel pierdut. De aceea, nici impiratul, nici patriarhul nu
se inghesuie s6-qi pdrdseascd lara qi sd inceapd disculiile, privite cu dezaprobare nu doar de turci, ci qi de propriul popor.
Doar existenla lor depinde de o pace durabild cu otomanii, nu-i
aqa?
S-a oprit qi s-a uitat la mine, aqteptAnd rispuns.
De ce-mi explicali mie toate acestea? a.rn intrebat.
-A ridicat
din umeri qi mi-a spus:
Dacd intenlionali sd pornili intr-o cdldtorie atAt de lungd,
e hine sd plecali cunoscdnd cAt mai muite. Ar fi mai sindtos
gi pentru stdpdnul tiu, gi pentru acei doi episcopi care-qi sacrificd poziliile qi confortul, poate chiar Ei viala in numele unei
cauze lipsite de speran!6. Nu ar fi in avantajul tuturor sd
renunlali la acest proiect zadarnic qi si restabilili armonia in
cadrul Bisericii?
Sunteli intr-adevir un om sincer gi altruist, am rispuns.
Aq fi insd foarte naiv sd cred cd papa qi cardinalii sbi nu sunt
conqtienli de toate acestea. impdratul bizantin gi patriarhui
iqi cunosc poporul mai bine decAt noi. Ttrrcii ar fi cucerit deja
Constantinopolul dacd ar fi putut. Nu le-a lipsit voinfa, doar
acum cdliva ani sultanui Murad a asediat in zadar oraqul.
Chiar aqa sl5bit gi sdrac, mAndrul Constantinopol a fost in stare
sd respingi atacul necredinciogilor. tncercarea i-a costat scump
pe otomani, cu siguranlb nu vor s[ incerce din nou una ca asta.
Am cugetat cAt am putut de bine gi am continuat:
ci ideea e imposibilb. Poate cd va duce numai la
- Poate
riisculii
sterile gi uniunea nu va a.,'ea niciodati loc. Poate ch
pape s-a folosit de disculiile privind uniunea, de certurile privind
66
L9
'snu€snc Iru
-o+cop nt rqrol ro4 'snds ure-r
alaunq Felaiug En -'iliuo+ur
"ounrun op oapr acr"ro p6ugr
ug gcseadrg?s ps rn1 ericalo"rd qns IfBIIE ruBIs+Bc rrie"rrd glru
-IJ? ?s Inu€1ps Bc IncsrJ E+slxg .ro1 apr8aleJls nB rrfeld 'aun1
-r.reur apgc pzuafalo.rd sopog urp rrJal€Aea rS rerfeua1 aIE roqz?r
ap olal€u FrBp JerqC 'e.rep8 acru.ralnd rBIu aloc ed rS .rerqc
'upfeurr.rd ep lrsdg a nu lodour?ue+suoC aJlga InumJp :rucnl
un FcuI 'lnosouncau e 1r6.rggs raJpc IB arJolEIFc o-rluI ru"rod
B ap alureug .rop.rolrfosul Inlsal na r$ olncsrp qs €utuapu1 rc-I
r$ snuesng rnlnJo+cop alotu olaluorusr+Jole Tnlglzap re-I ?c€p
rrcgd raznec nrcrlJas aJetu un acnpu re ite.r8 1a asnds 'eelsace
oleol nC 'e{ue.rn5rs runq ru€q nc lelpdurnc rrre-rru rS erurru ep
rnurlul rfod gur nN 'T16 rB nu pcqllod op lesara+ur ruo un oc
€Aoc ?rnlqlzap ure-r{ nu rcrN 'aurcrJo 446 nu at EAac rnds ru-ps
lnroc ur€-ri n51 'oir.race;e eune.r8q ualnd re-rru aJEc ololcrguoc
e1 a.rr,rr.rd nc zoztlJa/tB o? oc ap 16 leu"roJul nrJ ES nBoJA oc
ep 'rcunle 'r8e1efu1 'eced ed Ezeazeq as fo8ou rnJgcrJo Bol€qrJ
-edso.r4 'rzat runc pdnp 'cru6ed rolsn8eu un ?gcap luns nN
:esundsg.r r$ le3nlarur un Bc puglq ruolaq
'aurru
€l ap 1de3 ep ria"ra ec 16 rieluns rnc eal"red ap ru-ifeunds 16
aurru Bc +sauo ap IaJ BI TiT.{ 'snds rue-r 'rfacege"rd R^ nN
'oprcr.rdec aceJsr?Bs rf-e n.4uad ri1e1"ro1ec ur8gruezap lgJop
'\ ocnpe €A nu oJBt BAac r.rade gs Bc lagns ep ltsdg r$ Fs ornqa"\L
'JOIraJnl InqoJ ocEJ e,r e1 'lrnzqqcau ap 1918 rlfaqrozl ec lllued
rsdaped ezr el giue.rn8rs nc nazoutunq isonurpaJcau JRU9I
:g8r"r1s rS eugur csnrq pclplr '?In1n ap€od
'docs naur ln.rn5urs
o+sa Elsacv "ropcar5 BJnlInc csouno gs rB lodouquelsuoC eI cnp
Fur Fs erzaco lIJaJo E-s rru 'nu gc eg 'co1 oJe Boullrun Ft ord
'acal gsBI Ftu Intol Ec csasrJnlJqur P^ Fs ornqa.r,; 'aurru nc lsoJ
riu urnc racurs ap IoJ BI nrJ ps ec 'gsu1 'FcruJep€z aunrice o nc
r*ord rdocsrde a16ru ep ri ppa.rc 1efg,ru5 un ap aof 1n1pq ne-r6 gc
a?Bod 'ales rolrrzrcep pundns .as ps +ncEJ II "re-1 13 ariuure.rdns
ep lerrr"id $ r€-I IaJ+I€ aJBc 'rnlnrpcuoc rlrqruaru sr+uf arrezpz
ridape e8rl6gc e n"4uad r€op ar€rnSggsap op 1ncol
Bugrrras
e
16
Bucuros de vorbele mele, a dus mAna la pung6.
Desigur, vi voi rispliti pentru efort' Previn6-I, arat[-i
cd uniunea e imposibilS, intreab6-1 dacd intr-adevir vrea si
duch Ia ndruirea Bizanlului impingAndu-i pe otomani la rizboi.
Spune-i despre pericole qi despre pirali ca s[ nu regrefi.
incepo si numere monedele qi sd le aEeze in grhmdjoare in
fala lui, privindu-mi fix. Am scuturat din cap.
Nu md puteli cumpdra. Nu m-am imbdtat niciodati, nu
m-am l6sat niciodati sedus de vreo femeie. Daeb vd accept
cererea este doar din cauzd ci stip6nul meu are dreptul si
qtie incotro se indreapti. Totuqi, nici un avertisment nu poate
impiedica ce se va intAmp1a. Dacd aq putea fi ispitit intr-o buni
zi, dacd cineva intr-adevdr ar vrea si mi facd si cedez tentalie-i;
atunci unul dintre prietenii dumneavoastrd din constantinop'ol
mi-ar oferi manuscrisul lliadei. Aq cugeta mult gi bine inainte
si refuz un astfel de dar.
.- Fiecare cu nebuniile sale, dar trebuie sd fri cu adevirat
nebun s6-!i risipeEti tinerelea 9i sd-!i strici ochii descifrAnd
scrieri vechi. Ai avea lucruri mai bune de fdcut.
Ce anume? am intrebat.
-A intins m6inile, dar nu a fost capabil sh rispundi' I-am
povestit doctorului cusanus despre aceastS intdlnire suspecta
chiar in aceeaqi zi. Nu s-a speriat" Dimpotrivi, s-a bucurat qi
mi-a spus:
Veqtile sunt bune. DacS pAnH acum m-am ingrijorat din
care ne stau in cale, acurn am speran!5.
acest avertisment ne aratd cd oponenvine,
unde
Indiferent de
lii uniunii sunt foarte ingrijora,ti' Daci se tem ci existd qanse
si fie infiptuit5, atunci putem qi noi trage nidejde.
CAteva ziie mai tArziu, pe ciind ne intorceam de ia vecernie,
cineva a incercat sH m5 injunghie, profit6nd de intuneric. Am
simlit lovitura, dar numai dupf; ce am ieqit din mullime pi m-arn
pipdit am observat gaura din hain5 qi tiietura urAtd pe care
culitul asculit o ldsase pe coperta de piele a unei cdrli. I-am
ardtat tiietura doctorului Cusanus, care mi-a reproqat ci luasem cu mine o carte laici ia slujb5, dar a trebuit sd recunoascd
apoi ci fusesem norocos, frindc6, dacd nu ar fr oprit larna, ary
fi fost grav rdnit.
- dificultililol:
, cavza
ti8
69
InrF^opV 'wr+S oc Booc nt opuorirodo"rd rS alelnuq augrugr
JoA arls€ou aIrJnJEAapB a?Bo? Fc laJls€ 'nozouurnq rn1 eiuasa
F?Epoicru apuudnc uroA nN'nozaurung lnlosqe InJpAopB Jsarunu
ElBp auiq ruur a8aleiuJ IaA 'olrqrsocJeui ?uns au Flnlosq€ Ear
-a16eounc '1n1osqe InJplapy '1gdec EI E1€porcru e8unfe urol nu
rep 'aapr ??seace nc aqredap reur eF-ratn rualnd 'pau1 urol6uounc
nu or eeac 16 ural*eounc oc Booc oJlurp erfe.reduot urp url
-o.rd aleiurl6ounc o?€o1 Fc apade"r rrrglJasqo 'auerin rual$eounc
eiuasa ESuI purrpnlg 'erierrdse plseoce ezrluar r*-e n"rlued
oJesacau aloluarunr?sur lrrur"rd e gc eundnsa.rd tualnd pc IaJ+sE
'prleacr.rd ps r* prseounc ps al6e.rprurn pu€run eiuttl 'a1eo1 ap
snsa"rd retr4l
IotB a8utle e n"rluad o]€^aop€ alaceolfrur nc
^rlcorqo
16 ple"rlsezuI lsoJ e ee 'E.rn1eu pcseourldurl r6-ps e16aro,t Fiulg
aJ€aog runa u6e 'pc pe.rc Es lncqJ e-ru rarieart Inrynls
:greJe ep e€gg8 u;
oIIapT ounpe r6-ps ea alale8ap nc alaldrue+ +Bco.g e-r$ 'glecau
-n+ui op
arznlruoo o ecgrqsnl tunc l€qorlul ruE-I 'lln161
lg?B
'glnlosqe ee.relSeounc g?Bp o+sa r-nu
mlnruo pc atunue rS 'p.rn8rs arznltuot o eI IBUU u1 sunle rue
'rrurpnlrl.recur gpe.rd 16 elueln.rep Bo+soce aIFIJIUI u1 sur.rd 'gsu3
eu8olog eI 'Icr_V 'Eracurs B1 Eorelngc u1 zafe.rncsap a+ BS ]nJ^
rue-u 16 Jpugl r16e gc snds rue-r14 'crz€.r+uot o? Fs +nrl rue-u rB
J€Aop€ ap '1n1osqe ep 'aral*eounc op lTqroA re-ru €asopv
:sundsgr e-r141
'o?Frrr reur eipzrul e-ap lndocs nc lgcap auru nc BaU€c ruosenl
riu pa 'neru 1u ?gcop n?J r€ru o nFS pursrcrldecs gc srz ru€-I
'crurru g?Bporaru BJ?suourap rol nu'aseoJournu ap +gcrJo
'alaiueprcuroC 'pseur ad ep a1a1d€I l€srpl € aret eec e ecrsrd puptc
IoABrp ed eur,r Ep oJEa Bugrlgq runce.rd ?mzqnlcau ap IaJ e1 rlSe
'ppe6e"r5 o n.rlued 1r1p1dsp"r lsoJ Ie gc pldeg ug u{ueprlo.rd rcal
r€rrr 16 aiuaprc
-soure gs
E-tul
rcrocul
J€p
snds
'trueJls
'1a
EcBp
ealelrsrallp uI
-uroc Elsrxo 1od "roleiuaFurluoa E F+uBn+tnU
-
'a"ru1drug1ug o puorier poru uI
earldxa ealnd nu aruer1s giueprauroc A 'riecnpoau nuoru€o
neapoJc 1gc ad oluoruruola uI ?carrp op +glu Eca?seruts os InIo^
-Erp nBS eiueprlo"rd pc €aparc nu ]oso1g pulll 'Fc snds e-r1q
'lrsdeped olourq "rer '1r1g1dsgr olsa InFU ealrrnqarl
luns oprnsq€ ap 1ec n"rluad Fp€^op o EtuI s+s€ olso nN
-
absolut est*: nemdrginit, Ia fel cum llurnnezeu este nemdrginit,
qi r6mAne ele neatins pentru noi. Nu inlelegi asta pentrrr cH
eEti obi,lnuit sd vezi doar fragrnente limitarte in jurul t.{r"r, ins6
-etudiul matematicilor m-a f6cut sd inleleg ch singura cunoagtere
la care putern ajunge este aceea ci nu vom putea nieiodati
ajunge la cunoaqterea absolutd, pentru c5 atunci omui ar fi
Dumnezeu. Numesc aceasta docti ignolanli, spre deosebire de
sirnpla ignoranld, deoarece ea Re of,erd unica hazh solidh pe
care putern ctrbdi gAndirea ralionalti flrd sd ne rbtdcim in r".-isuri.
$i toli enidilii Greciei? l-am intrebat eu. Toli marii filoso{i? Sunte{i mai intelept decAt ei ?
-- llu ered cd sunt mai inleiept dec6t nimeni, rdspunse el
cu mod.estie, dar imi recunosc mai ugor prostia. tnsd o cugetare
precis# qi logicd imi arati ce se afli dincolo de ceea ce prezint
si apare ca o si-mplh reverie, o iiuzie" un set de presupuneri
nedovedite. Insist asupra acestor afirmalii, deoarece am ajuns
sE le inteleg crl mare efort qi bitaie de cap. Sd-!i expiic printr-o
comparalie rnaternatied. O linie dreapti poate fi curb6?
*- Nu, dreapta este cr.rntrariui unei curbe.
intr'adevdr, spuse eL bucuros. GAndeqte-te insd la o dreaptl
tangentd la cerc. Imagin.eazd-li cd cercul e-qte infinit cle mare.
tir a*e*nt ear, tangenta -oe eonfund5 inevitabil cu el. intr'o iurne
infinibE, ccntrariiie coineid, iar dreapta si cur'ba se rrnesc qi
devin identice" Acurn irnagirteazb-ti ch inscriem un poligon iri
cerc. OrieAt de mici arn desena laturile, nu \ror coincide niciodat[ cu eireumferinla cercului. Cvadratrrra cercului este n imposihilitate. ilacd ne irnagrnhrn ins5 c5 num6nrl de unghiuri ale
pr:Iigonului creqte la infinit, astfel incdt laturile sale devin
infrnit cle rnici, atunci, fiinri compus din par:li infrnit de mici,
trehnje irr mod Trecesar sd coincid6 cu cireumferinla cercului.
Aceasta este singur"a solulie la protrlema cvadraturii cercului.
Contrariiie se intAlnesc qi coincid in infinitui cel mic. Aqadar,
la fel ele hine il gdsirn pe Dumnezeu ln iniinitul rel mic precum
in infinitui cel rnare. lnsH, in tumea existenlei gi a intAmplflrii,
totul este caracterizat pin lirnii[ gi mdsurd. prin urnrare gi cunoaqterea uman* este rn6rginit6. Nu putem misura qi inlelege
fenomenele dec6.t in rela!,ie r:r: alte fenomene limitate" Nu putern
price6re nirnic din relalia h:r cu infinitul cel rnare si infinitul
li:i;irilli,;1.
TL
o Jag ap Ecrru PlBenq o Pc csapugF PuI Fs lsrrl also r€p 'ac
B-ru aurc ??Bporcru BIIe rol nu Pc parC
op rS
lBrq8unfug
:snds rue-r rS a1.rnc ug sunfe ure pugt BrqB o?urru€ snpe
rue-ll4 'p8undg"rls pur Ps asecrocuJ e.rec lnlrinc ap lalduroc l€1Tn
dacr.rd FS arurop op +918 ?soJ rrrv
ure
'prualqo"rd
+gcug
F?sBacB
'gdeacuoc 1-gs gpqed€c BJo nu ?cseau
-oruo aoJrpug8 psul 'rrie.rudruoc pursoloJ lueureuorie"r rS arfaage.r
ur"rd plrugur Bproqe ureelnd tepe$y 'mp?rug €arunl ep 1e8a1
II re-I runriou alsacu gc n-r1uad 'puglsrxaau nss puglsrxo ec
+$Uop g eelnd nu InlrurJut trBr 'cttu n€s oJerrr 1de.rp srrosop $
ealnd nu 'lrugur purg 'a.ruc 'nozauurng BJa InlrurJul 'alTuli lTurnl
nueurirrede a.r€a orutcrur nus erfe.rpur ap epunrfou ep 16 elrsdrl
n€TnqoJ+ reur Enopugure Jep 'eriutedruoc o JBop eeundnsard
areru In+rugul T* crur Inlrugur a.rds ep.rnpugF {de"rpu5 ri-99
'rr.rrpug8 € Ecruratua+ oJeuorlue o Elrsacau 'saleiur op $ctl1p
'a.rec '11ugur ep pldacuot Rc asarnu6rqo Eru Fs X€uruapul €-IN
'nrel6eount alolilu{ purar.rd eounrlsoqc u11dep ad
FruI l€prcnla ure nu gc nrluad 'rrct.rasrg BurJ+cop nc zazruorlrJe
I-gs alurcug lpdec e1 gugd ppugE cnp ps pqrsodrur o-ilu PsuI
'8o1afug II €SV'g+nlosqu eala1*eounc e1 tprrape e1 a8unfe ealnd
€-op oiznlT ??seoc€ nlduns i6 .rnd olse .reur8r.ro lnlered 'uro
BI 'nN 'gfurorr-enee.r r* erpr.lur 'eelelruerr 'eupugur runca.rd 'rn1
-ntuo IE ?BlIur$ rnlnrolcuJ€c Elrnqrr+B ounrcrqgls gldurts oarl IJ
aleod nu rcrN 'alsTzoJ r-ps gqedec alsa Inuro Pc leJ+suotuap nB
r.ro1m13au rctu 1ac rugFnlpc rB .rerqc 'uiacse 'TTIuIIS 'pcseedn.rl
'elrdsr uI €sJopgc nc nJcnl r$e1ace olsa nu lecgd lsacY .reur8l;o
rnpleepd € aJelsoJrueru o efap alse aurs uJ EoJTpugC '1B1I3B
1a snds e 'otzano 16 ursrcrlsrur 'ttznp 'r.rtlsTl JBop luns 'lEJoJnPu! ne-I olalu alo?umnc
'uro uJ prcuroc
16 plrug pc
Inlru$ur
'ourtu ru1ued
Eurueasul tieunds oc Booc u1 a1u1dalp rfa,te pceq
+nlosqe InJ?AopB ela 'gunur tur-eudo.rd uI PIIB os nazauunq
Fc rueaparC 'Inuro urnca.rd crlu op IoJ BI rS a.reur ap IoJ el o?sa
nazaurun6l
gc leigrrug rue 'e1atu .rop.rpuu8a.rad pdurrl q
'lBlrru{ou
€ 'rnlnlrugur r$ rnpllug e
also oc nc lelrruq olsa ac aaac
'nazaurunq nc auelrrn ToiuEI eareunde.rdns else solsTJH'arunl uU
EuIA ps rS uro FoBJ os Fs nazaurunq lmqoJl € Baace aO 'crru loc
capabile sd-mi ia viala intr-o clipitd, s5-mi stingi de tot gdndurile. Si fim, aqadar, prudenli in felui nostru limitat qi sb
evitim moartea, chiar daci adevirul ei este doar relativ in
rela{ie cu celelalte adevhruri limitate.
In ziua urmitoare, arhiepiscopul de Taranto a intrat cilare
in curtea reqedinlei pontifrcale. A descSiecat atAt de repede, incAt
pintenii qi cuirasa ii zdngdneau sub mantie. A pitruns ln palat
ca un soidat. Odatd cu el, se intorceau voinla qi hotdrArea. Papa
a ratificat in cele din urrnd decretul minoriti{ii, iar Dishypatus
a acceptat ci locul de desfrqurare urlneaz[ si fre decis abia cAnd
impiratui qi patriarhul debarcau in portul italian care le convenea.
Acest erudit grec, sumbru qi morocdnos, era la fel de exasperat
ca noi de toate amdnS.rile. Ezitarca nu mai servea Ia nimic.
VdzAnd cd papa a aprobat decretul minoritilii, a declarat qi el
in scris, in numele impdratului qi al patriarhului, ci recunoaqte
drept autentic doar conciliul format din reprezentantii numili
de papd qi din episcopii care se aliturau acestora. A mers pAnd
la a da asigurdri cd impiratul qi patriarhul urmeazb sd porneascb spre Italia la o lund dupi ce reprezentanlii conciliului,
imputernicili de papi, o si soseasch la Constantinopol. Papa
qi-a trimis de dinainte v6rul, pe arhiepiscopul Condulmeq la
Venelia ca sd inchirieze galerele de rdzboi prevbzute in acord
qi l-a numit comandant al acestora. La Constantintipol, delegalia trebuia si organizeze disculiile impreund cu legatul s5u, troan
de Ragusa, qi, pentru a o intdri, ni s-au addugat doi episcopi.
Am avut qi eu ocazia si-l vdd pe paph in timpul recepliei
solemne organizate in cinstea plecdrii noastre. Datorez asta
mai degrabi arhiepiscopului de Taranto decAt modestului doctor Nicolaus. Arhiepiscopul nu md uitase. Din atitudinea qi
bundvoinla sa, mi-am dat seama cd md considerd unul din cei
mai fideii suslinitori ai SanctitSlii sale. Pe deasupra, rni-a dat
de inleles c[ aq putea primi o prebendd generoasS. la intoarcerea din Constantinopol. I-am spus cd nu vreau sb m[ ddruiesc Bisericii, ci sunt mullumit s6-i studiez pe poeli, deoarece
disculiile mele cu doctorul Cusanus ardtaserd cd nu am stofi
de filosof. Mi-a rdspuns cd asta nu inseamnd nimic, ci mh pot
bucura de veniturile unei parohii chiar daci nu primisem tonsura,
angajdnd pe cineva si-rni lind locul. Probabil cd i-am pdrut
72
.!l
BOpilJ'J 'ruBaffi]taiilr nu €1sV l,Inlri.lal IoiigJPdrtlS olrai{J
eJs
EJ
'du'r p"ir*1 lg;1 uo1rrd ntr lnd"roe "rur
itl rsmeol J?r:rI[ .]sIu.IlJLf ,]J itfl
'ir;uastg Tn,.{'*;r 'u-Js [H 'ei*1 .rugpu eJasepzE.rq rL ltusod r-{ e1r'rrFqui
-t;zap '€i;unI)qJFLiry 'qui"xn od op Jo[I"lI]ur3JA a[aulu6'q n€opol
rilnm aJBJ uI'ti]rp;o)srp 1z'ttlg.radstp iE ]* rnlnJrJourl?u1 p; drurl
rir'l-.r'lLrr a-q$t:tsFu oS'trciJilsrg olouIq u1 r* iqt'; rtsuur-rn €l os-nprilp
-ilEB 'unl?:)S tnTn'ltlg;Dn Ea?E?lJolnB qJs€alrqe'lsal pr' EoJA pc I*
nJ?ad lillntug1s EaJruiitrbour q.rgdr: Ec aiJgl nt apaJs ro 'arJolF
er.rdn.rd €?n€J nu Ea) $Llrluoll ra.ul at uI aJ ulp ul€.ra 'EAlJlodrurll
'yt1uu*s.lad aLiril tur.t sp zllltr [-Es IJ{u uruelnd nu '1-npu€^lasq6;
'so?srJl{ ...rtl uur.rn {-e ap sturol EIeiilpul e1 ureeund r-n1q 'pzecl8
Ti'i B:lr.t:j3?gorue aln'lTzrlrJnl) 0 ni) .roAas wo lsoc€ ad uiea-tutd i1
'In{ Br\{J}
-*drruI sl1qnd rlFJu!)op t]-s ]2o'+eluoleur ;sr 'rnFrtFcuo'.1 ale o"IaqB']
Fn{,p sia}3 '3"I1u} li.ulriun saunti}sor{"} ?uJun.Ju e 'luugigdgcuS r*
jauzg,rl:n.t 'qurtqr*^ uI "{nlnll1cuoe trnirrfi'rcls a:iner gs rs aiunua;
qs 1rnql"r? ry "le'p:riolie; purl uI'rua[ir;]! uirn.rd ne loqzp.r {.I1
ir$€.r'lrJ 'rrr:iEr{ ItrpunJ od 1-npugrln;r 'riofigs r'3 airps ap }uAlES B-l
uie:+c{sau 1nE"\ sp Fl"ril-6J O iei{m_id "sLirl}ir1p0.r3 ssaset{IEJ 1-OJeil
.{{}:liAJas lrr.r.liiulri ;}p lTioiiu! '"relsod rnun g).iu(1 ri: 'n-rql.1 arJ
gJinl us 1-npilri1.io.; ts e;lrlqnila"r pu$Jl"1e'ir-trilJ Hs r:.rr.t]oc{tul xul
-11.i's'pJ l.l-$ t;it.r'ltltl n-iiuil'.d0.tr's.r{.Ii:}:*iff prrlinliil.li'uu e1 {IrJ €l ap
l.r;irjEfprj e-E ai*:J lJtiJu{}. uti'trid.*eut Lt;:l{.l Lri ap inlli;}663 s;i Jcl$
-[-u].r r.t3 1t].ti].t.rr Vr in.I$ut ii,T$pil,\;i; leuLrri uilt itClttl.rdtut'i]:iJc{rd aS
t-J*s LS Jttl'gl:.tL{8lri ug$ t'nfl1!,:llp.{f-j '+ltfri*3;X iiziilu-tn qS U*U.t*iinui;}g IJ
"l-ltilr'l(-,ii.} [Jtu
.T?.rn,lIJA?tl ISIU es.].rslil[
i*ilu ';lu0Li,i]:1 iF;n'{.:.ip t.lt{t
ilserpnl$ n6 ".rr;.4n nittciruurt"l Hil'+nd ;{i1, l-tJ:l rtotlg'b ne-E il{}six}€
,i.r lr irjU;:i(1\.r t-..tllit\rlq (.li,illCLiillJrj; i:l^iilJUrl'"! uL CClrlti salU
i;i.rBn{i} }s{4 e-{rp'tuna}-;}it}:rtucJ ]-(Jt.}t1-} tiql"rils n1 synllu u'erlud
iiiiiasfl.J rjlE? {n"{g} 1tl is ulta;,ir ra*e}-tBtJr"u! i-i}"1t?3 "l'q'.Bn1p.l ?11? un n3
rn1'*run"rod p{,r v3ln.Js]:'li irqFrq g:r l;-s i$ .to1tle.rRs
eu nc,rci
lul
.
u*o
islr
F{
n;lJilAl? 1i'i.tr.ldlur e-rs p:: r-* et{au;5 ulp '1u'iloq ;clsn8au rnun Inq
ri) FJ UrEiig 'rrrrius.gi-} {nl€rlrrJ"{E3 runl(}"r,J '.roluJri {In rlJa nu Jup
';,rj$runla{rl li qeis '*atfitllr E.rs 'tou lxr '}lq"tol € pugs atir:atru no
|1ar;ci uilt-T 'alr.rqiiUau3 s?nJ'qs l-'kl ap n+:isnl3 ap olJ€d XnAe ur€
tltl iaded Lia.ru]irgltlleulg
'crurru ap Fa1 Fur E"*
rsop '1inw eard 1eurs8fzil,?ua i]:tlr
nr?r?.ri
nlr EJ stz tuB-t puv') -unqilu urind
JBrLls IS ntUEJ?S AXJeOI
l
:
dreptate, dar majoritatea conciliului credea qi ea c6 are dreptate, iar abuzurile vizibile, ldcomia qi viala picdtoash ale Bisericii
fbceau aceastd convingere lesne de infeles.
A vorbit despre importanla misiunii delegaliei qi le-a cerut
membrilor si nu-qi exprime la Constantinopol vreo opinie personali privind divergenlele doctrinare dintre Biserici qi sd-qi
aducd aminte ci acestea aveau si fie rezolvate Ia conciliu. Le-a
interzis sd se lase prinEi in disculii qi le-a dat permisiunea s6-i
excornunice pe membrii majoritifii conciliului, dac6 acegtia incercau s6-i facd pe impirat qi pe patriarh sb respingd invitalia
minoritdlii, invitalie pe care o aproba el insugi. EvitAnd dezbaterile dogmatice, trebuiau totugi sd stabileascd relalii de prietenie cu Biserica oriental5 qi si facd tot posibilul s6 adune
documente folositoare cauzei Bisericii romane in viitoarele discufii privind problemele legate de credin!6. Toate acestea erau
de importan!5 secundard ins5" tn primul qi-n primul rAnd,
sarcina lor era sd-i convingd pe impdrat Ei pe patriarh sd porneasci spre Italia numaidecdt. Restul problemelor aveau sd fie
discutate in cadrul negocierilor.
Faceli-i si in!eleag5., a spus el, convingerea noastr6, certitudinea c5, dacd uniunea se va infrptui, va trezi creqtindtatea gi o va aduce la un loc. Mullumitd ei, ameninlarea otomand
asupra Constantinopoiului va trezi conqtiinla prinlilor qi va
aprinde in ei ardoarea sfdntd care a impins occidentul la cruciadele pentru eliberarea Pimdntului sfant. Dacd ecour 16zboaielor qi nelnlelegerilor noastre ii face s6 ezite, incercali sd-l
reducefi, sd-l faceli sd dispard in discursurile voastre.
A imp6rlit sec aceste sfaturi, fdri inflicirare, ca qi cAnd ar
fi lndeplinit o obligalie nepldcutd. Se ferea de mullimi gi de
compania altora. Izolarea severd a chiliei isi lisase amprenta
asupra lui. Cu toatd pompa noului sdu prestigiu, arhiepiscopul
de Taranto stdtea leaphn qi drept, precum o roc5 in mare.
Chipul siu era ca de frer. Bdnuiam cE se gAndegte ci el ar fi
fbcut lucrurile cu totul altfel dacd era capul Bisericii. Acest
gAnd md fdcea sd-l respect cu atAt mai mult pe papa Eugeniu
cu cdt lui ii lipseau aceste trdsituri. Fiecare decizie era rezultatul unei dezbateri interioare. Ezita mereu, nesigur d.e corectitudinea lor, qi astfel imi inspira mai multd incredere.
74
9L
uI E8€or as 9c tuBaparc '3un1 unep un e1da16e o51 'r.rnpug8
uI lrtugp€ '1ece1d Pdec na 1e rf €arglgr snuasnC InJolcoq
'gu€rqi reop o$ gs eelnd
nu ourru ulp rrunrfeJ Ero?u3ics .rep 'na rS eleod ure"re guglqi,
'rligcapnf eerurzedunl orry Tur-gs .rop'rnfurs er[eq su1 9s 'eug"rgf
rB ealuFu counlul Fu-Es tueznJa.r 'm16 9s tuerol
.rt
rcru '1r1g.rulzp.r ru€-ur psul 'gfey' e'rdsep ollnru nr16 nu 'rpr'
nu "11t*p.tg8
'lelsTrlul
-ope-4uI gc snds ru€-rtu'a.ru1ga p6e;o uruasg"rgd pugc od
e-ur 'grrr.r1odu4q 'arJncnq o rcru snpu E-rru nu BoJ€unqzEU
'o-s.re16 e r$ rurr.rcel uJ lrucnqzt e 'gurpd o sEJ+ e-rur 'ledrncs B-tu
€-s
'PIBJ
op
€I
lrqF
lol
'areosugrls urp as-npugzur.rdsap '?1epoeq
ure t6
16 uqco srqcul y 'lndecr-rd ure-ur ourq op 19c o-le+nrps
ug o-sur.zd urY 'auTru ed e.rpgdg1s snd e ruqcald Inurserz
"inrq
'nucolgcu1
rrualSo 'o1rnc ug nergdo"rl ro1€c e1o11do3
-n?ug
'aurq reru csosdeped o-s eolnd 6e urnc Ptu-npulp
-ug8 'na ?"ruelcxo ure lq3esunp?ur 9s 4*euzplpul ruru t$ -
'rop roA a.Ilurp lTdurv? TEtu o
e-r*
r$
a.rec nq* nN 'lrupJ s-al nu Fc€p Jerqc '1n1n"rqs le8q*gc
'erqSunful 01 Fc€p +nr?s 1-9c lruro"rd r-Ps
alTzo ps FIPJ o-+ncPJ
y
'rrfe"r8 uJ arlur Tru-Ps €aJA or€c
?ncgJ €-ru +uaruoru op ?Jolrr u11
raru 'glefoq8ul ap 19?€
lncrt nc pferd u1l€Arosqo re-tu nu r€tqru
e'r'r'r''don'alu'oc:ff
f
t"l':xiffi
itf:J":-.8":,JXT*',""#,;
;lerq8unful -r€-u qI to-leqa4uJ ure 'elelrzorJnc ap suurdn3
.,
'r8e1efu1 nu nl EcBp r€rr{a 'gfur're;ns
ure-r 'g[r'r8 FJEJ IT.{
EluarclJns Putozot rurg efurrl$ 'sundsp'r
'gfur.regns acnpe .roa ri1 a.ra16e.rc e1 elseo'rd
rS erqorq8oN Arloru p.rp; r1$augr ai nu Fs rS epaureg nc sot
-IlTIod T€ur $I gs afe,rug ol ES rnqarl rB Furetl urp Baace €rn€C
'tl*1" i116 nu gferrr erdsep rep 'sruueol'1116 ri'rqc q6a1rc 9S 'pdrqc
'1r19d ne-t slaznq
?-r Erugtu
'rer
+TigJn
'ne'rqdqcs Il TIqcO
lgcug 'e.re1ap lgle Inrelrxeru 1e1$e1cu1u-t$
'snds ure-r 'o1a; 'np1 FrunJP uJ ol-ng 'no JBTr{c ruasnsnc II aJBJ ad 'plrfnc nc sund
-grls ruasosnJ opun paol lrpdtd e 16 llqurgz B-II [ 'osernlgla os
rur r.r8au Tqco nc €cuerl€lt 9c lrzol4 lrr€-ur pugc 'pc ed snuesn3
rnlnJopop pte8eq zaluete ?s pugcJacul 'e1lnc uI urBIIe 9W
sinea sa, gendindu-se la toate incercbrile care ne asteptau.
A ridicat ln final capul rotund si m-a privit cu ochii lui ca de
copil neliniEtit.
Adevdrul e simplu. Thebuie s5. fie cel mai simplu cu putinfd.
ln -diversitatea a tot ceea ce existd qi in releaua complicatd a
gAndirii umane, adevdrul suprem trebuie si fie atAt de simplu,
inc6t s5-1 gisim gi sd-l vedem ciar intr-o strdfulgerare. De ce
ne chinuim, cAnd ideile, chiar qi ale celor mai intelepli, cAnd
toate c5rlile pe care le citesc nu fac decAt s5. construiasci un
zid in jurul rneu gi sli md separe de adevdrul cel mai simplu?
-* lVloartea este singurui adevdr, am spus eu. Arn intAlnit-o
deja in vreme ce hr:inirearn singur; cAnd rn-am *ezit intr-o
diminealE aproape de zidul unui cirnitir, in cAntecul unei privighetori. Cred cd viata este doar cAntecul unei privighetori.
la fel de lipsit5. de logici qi de sens.
I/a fel credeau qi stoicii, si discipolii lui Epicur" mi-a spus
el oftAnd, qi nu existfi doctrind rnai tristd. De aceea a trebuit
Cluvfintui sd se facd orn qi s6, coboare pe pdrn6nt, ca sd ne scape
din deznddejde qi s5. ne d5ruiasc5 viala eternd. Fentru un gAnditor, pragul credinlei este inait, dar nu insurmontabii, ,gi nu
e demn si strige: cred pentru cd e ahsurd. Un pd*at pentl.u
evrei, nebunie pentru greci, totuqi adevdrul este atAt de simplu,
incdb qi nn copil l-ar vedea.
- De ce trebuie sd tot repetati asta? arn intrebat. Dacd ali
avea credin!5, n-ar mai fi nevoie s5. repetati ca sd v-o sporiti
p6ni se ridicf la nivelul cerinlelor ratiunii qi inteligenlei dumneavoastrd. in adAncut sufletului, maestre, sunteli un sceptic.
aqadar nu m5 puteli acuza sau condamn.a de caut un adevir
diferit.
Sunt un sceptic, un trdddtor al tinerelii mele, slujesc o
cauzd in care nu cred, strigh el. Dar, Dumnezeule, daci mi-ai
dat darul gAndirii, ai vrut sd md fblosesc de el. Lasd lumina
adevirului Tdu sd md lumineze. O dati, o singurd datb in
viata mea gi voi fi mul{umit.
.- Papa va rbmS.ne capul Bisericii, am spus eu ca sd-l consolez. Fili conqtiinla nerdbddtoare a Bisericii, constiinta care
se lndoieste. Cu siguranld, de aceea ali primit tocmai dumneavoastrd cea mai importanti mj.siune a I'remur:ilor noastr{+, aceea
76
LL
'JoJn?n?
ed 'ilueurlnsnur 16 ru€urlnsnur ed nelselap 11 uurlseJC
e,u"rlodtug EJn €ouurop IOIV 'olalnsur ezerlspd r6-9s nernurqc
as ,rcu€.rg JolruoJ€q rS .ropiuoc re riuepuecsap e,uigc 'riercnre
'uetu're8
ap lBpuoJ urlel mlnr.Iadufi re riueluaza'rder IFuI?In
rnple.rgdurg e,rulodruS pugldnl El€urlBp B?s€oc osrJocnc urieuen
ee191d IoIqraS
:1"!.rnq1y
1e lac r* eecgg IoJ €I 'rn1nue11ns lnqT4
'aqleotu
lnlooseg 'foFou op col FJosncFJ al rB alapsur FJoslJocnc
ap aueur6np 'e,rouep r* uriaue6 'rnlnlodour?uelsuoC 1nrpase EI
p€rntr\I ap rJnlgl€ asedrcrlred 'rninle'rpdurl aIo+BrJ 'soulauraq
lnrrrn" aurfr.rds aI gs JoIrJJnl rB g.rasruoc r€ur e1 rB re aJ+uI nel
-Joc as e.rec '1n1n1u.rpdur1 re rcrlodsap gie4 ap PSnPuoc 'eaelo1q
€ra aulluezrq rFralnd p nr8qserr InurPIO '€q€sal r* eruopeeetrq
'rtJn Inrugrg? a
'eue81ng +sa^ eI'F0IIN €rsv lso el neeuriap llcrr\l
,"irnrp 1n-rnf urp €areur gc 1eigr'ug n€-ur rruarfaua'r 'su'r a4
'TIuT+BI 'rou ed r.nrrr.rd urp n€uo+salq au 'n'rFau u1
nu
riecq"rqurg '1$oq.rgq rr"rq8nig3 'ournr ?gcap Erosesgtupr Tl?Trr
'gsug le8art
at4u€ o1a1dura1 urg .rnf uJ Into? ssasJe n're't eir*'ly
ap pqrsodun EJa BolB?TIEoU 'nldurq l{runaJl e g1<In'r Prreoloc
€aual IruI
]e.rd op lr.recloce uIIBp or€cag za6r{p"rqru} Es
"in""g
epun 'se.r1€d Ei ur.rgi ed lgJoqoo ruv 'oJ€z uI rarca.rp olrJnleur
pE^ Fs ru€ra 1€?IBxo aC 'Ili9+Ir{3I1uV B TS raruog €oreru Bra
Bls€ot€ 'aurur nJluod 'rnloJeos psnde ug 9cr1er6oJ-Frls€ql€ €Jo
'atupt le"reue8
eoJEtr\I 'as€olunru ralseoc p5unl e-ep ure8r'reN
alady 'reded rrueq urp alerJrqcul a1a;ap8 ad 'erieuen
gIsFrEd gs T6.rg3s u3 1r6ne.r rue 'lsn5ne mI €o+€lElrrnf e1 e4
o1 ,,n"n
III
'g.ro1oq8pr1.rd
pcelugc uI
+rzaJ+
ure-ru orec uI eieaurunp u3 '1n1n"r
-IlFrrlJ Inpiz ap adeo.rde 'cos qns €oru E ad efap urosasrlle o-c
Bru€as l€p ru€-rur'erielo,rel o n.4ued e8m es ac dwrl u1 '9su1
'rurcJBS ra?sac€ In?ugur9pouzop
a61 'oletaunluI
ap sorJnt 'ergde
rol EA 16 cseiosug €A Boot€
rJnLuaJA alsoJ€ u1 asalsndpu as
riol tcpd rnln;a8eseur uldnse
;ro1rr"o1"rperu erdnse FSuI 'In+uoplcco rS pluar"rg ecpdurl e-ep
creqtini. Catolicii ii urau pe grecii ortodocqi, ortodocgii, pe catolici. ldranii sdraci iqi urau stdpAnii, iar nobilii se urau intre
ei. Ca strdin, ficeai bine sd-!i lii gura ca nu cumva si jignegti
pe careva. Iatd ce deveniserd puterea qi splendoarea Bizanlului.
TAlharii unei epoci de uri qi de discordie se biteau acum pe
rdmiqileie sale. Pdrea o nebunie si crezi cd poli aduce pacea
intr-o lard unde fratele impdratului era in stare sd se alieze
cu necredincioqii impotriva acestuia.
La Patras a urcat la bord Constantin, despotul Moreei,
cel mai mare dintre fralii incd in via!6 ai imp6ratului Ioan
al VIII-lea. in calitate de reprezentant al impdratului, intenliona s6-i inspecteze pe cei trei sute de arcaqi care trebuiau
recrutati in Creta, aflatd sub stdp6nirea Venefiei, dupd care
urma sd ne insoleascd p6n6la Constantinopol. impdratul avea
si-l lase sd domneasci in locul lui cAnd pleca in Italia. in
absenta fratelui sd.u, avea deci sd fie responsabil de apbrarea
Constantinopolului. Se spunea cd e un rdzboinic excelent.
Venetienii gopteau insh cd venise de Ia Constantinopol in Moreea
fHrd voia impdratului qi cd voise sd-qi alunge fralii cu ajutorul
turcilor.
Eu, unul, nu prea credeam. Era un bdrbat la vreo treizeci
de ani, chipeq qi cu barba c6r.lionlatd. Chipul sdu era marcat
de aceeaqi melancolie ca aI lui Dishypatus. Inspira insd incredere ryi prietenie qi nu era nicidecum mAndru, deqi era rudd
cu imp6ratul. Aristocralii greci din suita sa pdreau mult mai
aroganli. Am inleles repede cd. ne considerau niste barbari,
chiar dacd se purtau foarte politicos cu noi. Aqa sbrac Ai decdzut curn era, imperiul lor exista totuqi de mii de ani. Prinlii
qi suveranii din Occident nu erau decdt niqte parvenili in
ochii lor.
Ca si cAqtigdm timp, delegalia noastrd s-a impirlit in doui.
O parte a luat-o inainte, spre Constantinopol, ca nu cumva
delegalia din Avignon sd ajungh inaintea noastr6. Doctorul
Nicolaus qi cu mine am pornit spre Creta impreund cu prinlul
Constantin" in timpul cdldtoriei, l-am cunoscut pe omul cel mai
apropiat de prin!, pe nobilul gi eruditul Phrantzes, care-l insolea in calitate de sfdtuitor. Mi-a povestit eI insuqi cd au crescut
impreund si c6. erau de nedespdrlit.
78
6L
'ololals Brpn+s BJeas 'rer 'a4rgq ed
'ours u1 orunl o eJo InsBA
'uerieue'r
ecrileuroa8 lJrt8g lelaculau euasap snuesnC InJo+coC
nc al€a€u rcrlcel Blncsrp
lnuelrdgc 16 .reurlnpuoC InIBurpJ€c
'P+TI
i3 ,,p* Inluour€rure rS 1nse,r Burur€xo utluglsuoc FluTrd
rS 'opn?U
-oc6 'gseourn4 €s Eocol nc olrca.r oI rtu PS cruJop ere
nc pugdacul 'pceet8 erzeod ap efesed r3un1 1so'r ep ed er1$
'nou 1r.nds BP ruol
piua
pA rou .rer 'ee8e1 au-rieq 'olplrolat e'rdnse Bun Pcrupol
ea're
-nUuT o €lrcJoxa JoA rcrJosrg Enop aloc 9c gfurcesuoc 1da"rp
else
ert'gzeaztl€oJ os €aunrun gt€O 'F?rJrds 'tou n"rluad 'ee8a1
g"r"l*rg u! pp.fuaso 'rol nrluod 'gcruo1e1d erirpe'4 gpun;old
;g"1rnou e '1e1o1sIJV InI e Fteos op Fq€rTnrpe eauntiel
o
"p
'r1*ace'r8 tarJosoH uzeq ad
else
g1".r""rrn5
Pr+s€o^ eiulps
glrurnilnur 1e1
"p
'ueruoJ
1do.rp lefp,rug n€ oJBc Jolruorrreo
'iu"r1gul
olueprecg uI 'rolrJosoF € I$ 'ropfaod €qurll
-Io^zap B-s BcrJosrg
€qur{ 'eur1e1 '14 snds
'ucea.r8 toFl$rlnf e ,6 .top-rolginpuoc
e-nu 'gcee.r8 rB puqel orlulP Boc lgoap gfua"regrp ?11e ?lsFa
nu eleod TarcaJC € eac 16 reruog Bsilasrg arlug 'er16 aqC -
'gcru.ralnd arsardrul o lncRI ne-rur
'€upe1 ruelcoroc
gpqecadun eafalqod 16 gleugel us eor€lrnd
'olour oprpnls
t-Lc nllueo Jolgcsouncal lsoJ e-nu'nps ppugJ BrI
gru 9s 1eB
n.4ued rJolTAJas ap ElrqJoA g.re8prr eceel8 €I unzoJ
ac 1o1 gceel8
-TIqo lsoJ tr€ nu 'IeJlsV 'earu €a.ra.rec e1 'osasnds
uj pugleoal nrctlJos un lntgJ €-rru rep 'eur1e1 1so'rd eeqlo6
EJol{ o n€s luganc un n'r1ued
'\
r'rg8n1ga loun
,igo1o"1 pgreod l-ar€c ad rnlntoqzg"r e rS ruelosor8
efe; ug ezeurr.rd Ps mqorl 're 1de5 lsace 'g1ezr1
"o11igr"pttre.rd
JBoC
ur1[n1s
r6elace
'snds
e-rur
'so1sr'r11
o-J+uI
ournl
-rlrc
'al€luolll4uas
rS apuorfeJ alrloru urp €aunrun gurfr'rds 1e 16 9c lrsrJnpgru
ap +€iriruaure €Ja
E-ry\[ 'nrzrgl leur nes aluoJlop l€ur era8rrlsrp
.plodourluelsuoC 'IaJlIe 'cr1r1od orapol ep lcund urp glrq€+r aur o
nC 'Ppqlnc$Ip
Eouruun pc EopoJc,rr1.rt1.,ro3 pluud'eelsoce a+€ol
utp
rugurdurgluJ Es ur€ol€ 9c 'uolrnugq +uns lodourluelsuoC
,"" g, seleiuS ap 1€p €-q [ 'BrIe?1 urp erienlrs a"rdsap 'nrpauoc
p8eepc
a.rdsep 'ollseou rerie8elap rrJqrrotu a'rdsep rrieurlo;ut
ap lesaJ
ps Jeop €oJA Bc lndacr.rd uryarleduns g'rnd urp auflu
-olur a €roce rrlrqou ulp InunoJA 9c eur5erur ureelnd 1ru-nN
ingustd qi ordonatd. Marea ne izola, evenimentele epocii se
aflau departe, inaccesibile. Liniqtea pusese stdpdnire pe mine.
Mi-ar fr pl5cut si nu se termine niciodatd cil5toria. tn Candia
se afla o fortirea!5 veneliand al cirei comandant recrutase
deja trei sute de arcaqi conform acordului, o parte, din garrrizoana
sa, alta, dintre aprigii locuitori ai insulei. Despotul Constantin
insd nu s-a mullumit doar s6-i vadi aliniali qi si-i numere.
A inspectat fiecare om gi arm5. in parte, a respins mulli recruli
din cauza vArstei prea fragede sau a lipsei de experien!5 qi
Ie-a cerut venelienilor s5-i dea fiecdrui soldat cel pulin un coif,
o cuirasS. si un arc bun. Clerul a considerat excesive pretenliile sale qi venelienii au cerut preluri astronomice pentru echipament, dar Constantin le-a zis:
Dacd turcii profitd de absenla impdratului ca sd atace
Constantinopolul, nici o neglijenld nu va mai putea fi indreptati, nici cu bani, nici cu lacrimi, nici cu rugdciuni. De asemenea, pentru a evita posibilele neinlelegeri, aceqti soldali strdini
trebuie sd fie bine antrenali qi disciplinali. Aeum c6liva ani,
pescarii din Constantinopol au pus la cale un complot prin care
si pund mAna pe oraq qi sd-l predea turcilor. $ase sute de
iocuinle au trebuit sd fie evacuate qi distruse, un intreg cartier
de-a lungul zidului de pe coast6. Sunt soldat qi nu pot face
compromisuri privind acordul pe care impdratul l-a incheiat cu
papa.
r
Dupb cAteva zile de tArguieli, mercenarii s-au imbarcat in
cele din urmi, iar noi ne-am continuat cdldtoria pe Marea Egee
cu un vas care devenise inghesuit qi dezorganizat. Fiecare insuli
pe care o ldsam in urmi era sldviti in poeziile qi legendele
greceqti. Pe cAnd ne apropiam de Hellespont, speram din toati
inima sd o luim de-a lungul ruinelor Tfoiei ca sd pot mdcar
zdri, chiar redus la o vagb linie albistruie, !6rmul pe care au
debarcat grecii. Doctorul Cusanus, care era pasionat de hirli,
m-a asigurat ci situl Ilionului apare pe cele ale lui Ptolemeu.
RAvneam ca mbcar o datd, ca lliada in rndnd, sd pot cerceta
locurile unde se desf5Euraserd luptele imortalizate in epopee.
insd pdmAntul se afla ln st{pAnirea turcilor, iar venelienii sustineau cd acegtia ar fr ucis pe loc orice cregtin care le cidea ln
mAini, dacd nu era protejat de o escortd inarmatd si nu avea
80
I8
'l€saJolur o?J€oJ 181
-gJB s-s snelotrN lruopop 'ostJcsnueut op as-npurqJol purznv
'Burrunl BaPaA 1od q 9c r$
alenlr.rrds roprfrc.raxa 1n.ro1nfe nc nazoutung nc ElcoJrp ounru
ne1
-nruor uI FrluT gc neaurisng 'ri-rpc uU Fur^rp eaumcdaleiuS
-ngc reru nu tiruole nrl6eqrs rS ulp8n1gc '9su5 r8e"rluI olocos aO
'rpcuoc aleun.rd BI op 16 tlndurrl ilcrJosrg BoruaJA urp nu?€p
Bco?orlqrg
a.r€c asTJcsnuuru ealsodqpu aledrcur'rd rrJrlsgugtu
'lncpl soluntu Ye6aP
neesg8 os nu J€tgru rcru
lsoc€ uI PuTuTtuaJ e1.red op ol€ruru€
ga 1e;n5rs€ B-rrr sozlueJr{d 'relnsuruad E gJcBS Blurcur uI InJ
-orcrd pund gs orol ososnl€ nu arorual o rcru 'ru€ ap {ru aO
'urlspugru raun I€ lrod cnu un-rlul ruqJocue Es osBI ou
gs r.rg8nlgc od suuruoc €-r uqu€lsuo3 rnlniur'rd ecunlod rerunlq
'apunrcgcrJls upreda.r ps rB ot1np pde ep eprzuord rurouul au
'grngqds
gs 'apur.raur urplpdurnc 9s 'grod un urs93 Es €rnqo"\l
o BaA€ as€A allurp 1nun .rur '.roplalnd p1gdec e1 ra 16 ne'ra
rr^EIcS 'areur ap mlnpr eznea ulp {IqPIS riol ureoiruls 3N
'?lepo r.rg8n1gc od P-lesuc
-BlB II top.nlsguqlu alrJotuoc ap r€;e'r1e 'rue1elec nie"nd {E{rrnN
'ape.rd o Es neouzgJpul nu rru€ruolo rcru 1gcu3 'g"rces op 1918 €Jo
aunr8er PlsBacV 'a?Byaqq ug eiurpalc ecrlce;d r6-ps ealuu'red
nealpld apnl
e1 rS pr.ro1r"ra1 efelo.rd e1 alec 'rn1nue11ns ?nqir+
-spugtu tep topcrnl opurgur u11a r* BUB os nrces lugutqd lsocv
'tf$"c""S 1pF"*1g 1e lugJs alalunur 'sor{}V alaluntr{ ep adeo'rde
neelpde
asasnp€ au Eunund 'rtrJasrq ap elodnc 16 r'rrlspugru
rolrcugls pcolfuu uI FsuI 'cr1eq1ps op 191€ lesrad un E+Bporcru
urosnzpl r€tu nN 'lr.rnppdurg ldn.rqe alunru un 'p;lseou eieJ
ac
u1 ldarp 'aJeul urp os-npugitpul +nzFA tue '1nce'r1 B eun?JnJ
'9ie3 neecg;
gdnp ,rS rnl €rugas uI ur?sgl ou €s riro,reu lsoJ urv
nu oloru€J 1gcu3 'cru.relnd ep +B?€ €Ja Inlugl 'telnsut plsod
-gp€ BI trrellie au riep tep 'souurorl ralnsur pgod u1 rue8unle
B-au oJBc FIIqTrol
'nas€J+
uror^op
op
Bi
lntEJ
ES
9s l€cJotuJ urv
rBruco.L
?ununJ o }€tsr B-s pugc oueFl'ttrq ap ruEJasnca.Il
'ap€ocsr 3p nBarual es 16 rcre aueozrule8 n€oAB rrtJnl aaoJ
I
I
nN
-€oop '1uodse11e11n.r1uad esrurred Bauaurose €sul n€roqqo os
'gied rnun € nes rnlnuellns ea1'red urp aJocaJl FroqTI ap srrured
fiinld slabi, dar ar fr greqit sd md indoiesc
o
Providen!5. Dumnezeu
Sunt
de
este cel care ne-a expus pericolelor mdrii
si nu am simlit niciodatd o teamd mai mare. Totuqi, proiectul
Lui era sd ne conducd aici, in cel mai sf6nt loc al Bisericii
grecegti. Este un semn pe care trebuie si-I ludm in seam5.
Phrantzes a explicat:
- irr secolul trecut, in anii in care moartea neagtd ficea
ravagii in lume, teologia palamitd, originard din Muntele Athos,
a dominat-o pe cea ralional5 qi liberald a lui Varlaam, fiind
confirmatb drept ortodoxd de Biserica noastr6. Varlaam a mai
indrdznit qi si recomande uniunea cu Biserica occidentald, aga
ci nu vd puteli aqtepta la o primire cilduroas5.
In calitate de frate aI impdratului, prinlul Constantin era
totuqi foarte influent, iar chlugdrii erau atAt de mAndri de
moaqtele gi de bibliotecile lor, incAt au uitat de duqmdnia pe
care ne-o purtau. Cucerirea Salonicului ii luase si pe ei prin
surprindere gi nu se simleau in siguranli sub stdpAnirea sultanului. deqi cei care erau insdrcinali cu treburile domestice
purtau veqminte turceqti, spre marea mea mirare. Credeau cu
atdta tirie in doctrina lor, sfinlitd de trecerea secolelor in comparalie cu cea a Bisericii occidentale, incAt sperau s5-i converteascd pAnd qi pe papd qi pe trimiqii sdi. Ne-au aritat comorile
lor: vase sfinte, veqminte preoleqti cu fir de aur, perle gi nestemate, icoane fdcdtoare de minuni innegrite de fumul candelelor.
tn interiorul mdndstirii, o intreagd gcoald de cdlugdri muncea
pictAnd gi aurind imaginile sfinlilor conform regulilor strdvechi.
Multe dintre icoane erau atAt de frumoase, incAt iti trezeau
evlavia. Mdnistirea avea venituri mari multumitd acestora.
Spre uimirea qi groaza noastr6, am descoperit cd doi dintre
cilugdri vorbesc latina; ei pdrdsiserd Biserica Catolici qi igi
ldsaseri barba sd creasc5. Proclamau cu ardoare ortodoxia Bisericii greceqti. Cea catolici pervertise inv5ldturile apostolice, le
modificase prin addugiri necuvenite. Papa era Antihristul, iar
Biserica Catolicd, curva Babilonului. Doctorul Cusanus a trebuit
sd se ablini din rdsputeri si nu declanqeze o disputd. Fdrd
indoiali, cdlugdrii au luat tdcerea noastri drept smerenie qi
au crezut cd ne-au afectat profund cu argumentele lor, pentru
ci i-au permis doctorului Nicolaus sd petreach. zile in gir
82
88
rnIruEFnIEc €a.IoJoc €T '€arop pugcl.Io
lBzo6B €-s 'Baiosul ou aJ€c
ur"rd 'eca'r
arunl urp EpeAa Eleod 9s osasunfe 'alenlurds rrircraxa
pun;o:d rae
-Boap 'efue.rep l-nu EJls€ou ulrzr^'??nlosq€ aced ap
un EsuJ'Bueuragiurg es e8earlul 'crluqlgs un ualpd 'aupp;nur
tp8nlgc
op o1€lsnrcur alaureq rS elrcpcu-g BqJBq 13 a1a1a1d nc
u1 'a;psed ap calugc un reru 'gseap
InlugJs 'uure1 oP Es €qrloc
ou E
ea.rnpgd uI lagns un rorN 'g1rurepd Bzacse nc BzrJErIrru€J
os ?s
n"rluod nrlseqrs rnun €{rqc e1 sunfe ure pugc azonluocc€
gtruJolnd arse"rdun o ?esPI
+grap lncgJ € nu aJBc 'eour e'rdns€
n€ alBo+ 'soq+Y o+untr [ Inlrzuglqtugau 'rcrtasrq u] puqnld pI
-nJlru BruseaJlru 'aruells erq8lnqq 'a1ugs eps aprirpe"4 'nuapur
n111
op oqcal pcseelp8nlga a1€lrunruoc E?s€oce 'rnp93p1 1od
.rolrrBcaxoTlqlq aI€ aluaraJrpur olrJnl
i
nBS runl
-egs ad lBrrrnu azazeq os FS Brnqa{ 'apz op Tu€ r"n{c
u'rgldrugXul InlB+
lpJnp II "r€ a;€a 'acrleuralsrs rrrglatJac IB 1-B3op
BTpnls
'I.ro{rroJ
6+soce
"Inzal qqe.rF*p T€Iu n€Ja al€s alr'rTJadocsog
ead
n ,rrr.r*d dung urlnd op +g1B trroA€ pc ppugB e1 93ug1d 9s
oairurgru
'ppa6o;F oarl ?Ernc
eaFug;;
161
-a$u3 Et adeorde 'e1tro
pdurq
-,a.r+s g as 9s €Alunt nu Ba alapur8r'ro n' al-npug'reduroc
gnaallad e-r$ sneloarN trrropop 'a11se1 mFlugJS roFrarres oI€
e ac gdnq
16 .ropqrcuoc Jolalxol egrdoc aredurnc 9s lr*na'r
'-roPi'rPc P lelduroc rE?uo^ur un
n€al€ nN 'Etolorlqrq ur"rd €olsac€ uTp 16 csaspF os Pc nernupq
ri 'royfaoa olrrarrcs azeJ1spd 9s 9'reseuorf
.rep 'rug8Pd
"oHo*;ru
nr1
-uolul nN 'oJBoIE,t ep alrsotl lua.rede 'a1ncar1 Baloce epfupc
'eseorie"rd a'r1ard r*
-ued rnlnlsru€rurl Inus€rzn?ua needecr;d n1q
6apg nc o?€lsnrcur api;edoc 16 1ur8're rA lne ap ol€crP'uI ogu
'rrnuurt ap epi;pc ol€JB r-Es 1e're;e"rd g 're
-rS"J r,r apqeqFuerro
')nr"gr
rBrrr os €rq€ plBJolocap BI€ouJac aJ€3 ad 'durr1
lirganp3
€roJSEU
ap alruaqlp8ug aleluarue8"rad apugrnruor? Tulgur nc
'9l€luapTcto
alul€Jl
Barunl u1 elrpugdsg.r 16 asnpeJq 16 elerdocar ?soJ n€ orec
rcur Iac
as€oJorunu asasrJcs 'IoA€d rnln+ugJs p lodrcsrp 'llnu
'plr8edoery
ernie.rd lg leip,rug ao.r8 lsece ed 'rgosolg riol erlurq
or"rnanq op
orsruorq mI 1e +ntsounoou srrcsnueur un e.radocsop Fs
B aJoIJcs
sur.rdnc lsoJV 'snruoung rn1 ri,f.rlodurI alse^ rnlnlugJs
o i6 *rrrnrd 'ee1n1do 1e rB ee1alde6 p 'ealese6 I€ rolrrp uoC
ap gcee;8 uI ola+xa+ oloce 1rs93 V 'rrrrlspugrrr Bcaloqqlq uI
pe jos, cu spatele la perete, qi-a l6sat birbia in piept, gi-a
alintit privirea in sus, astfel cd nu i se mai vedea decdt albul
ochilor, si-a linut respiralia gi a inceput sd repete in greac6:
,,Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieqte-mi
pe mine pdcdtosul".
Murmurul sdu era aproape neauzit, respiralia pirea s5-i
Iipseasci, trupul ii tremura de parci avea sd se sufoce. IJn
firicel de salivd i se prelingea pe barbi, iar el se cufundi intr-o
stare de somnolenfd. DupS o vreme, cdlugdrul care venise cu
noi ne-a spus:
Vedeli lumina din jurul lui?
-Doctorul
Nicolaus qi cu mine nu vedeam nimic, nici Phrantzes.
Cdlugdrul, ofensat, a spus ci e din caazd c5. suntem eretici. EI
insuqi vedea limpede o aurd slabd in jurul pustnicului, mai
precis in zona pAntecului, pentru cd acolo se afla sediul sufletului. Ne-a asigurat cd cei mai sfinli dintre cdlugiri, intrAnd
in extaz, vedeau cu ochii sufletului aceeagi lumind precum cea
a Schimbirii Ia Fa!6 a lui Hristos pe muntele Tabor. Noaptea,
un ochi suficient de antrenat de post qi ascezd putea recunoaste
loealizrirea chiiiilor dupd petetre de luminfl <le pe munte.
Nu avearn timp sd aqteptim ca sfdntul pustnic sd se trezeascs clin extaz" in semiintunericul chiliei, trupul lui leaphn
*a de n:ort gi lic5.rul ochilor nu-mi inspirau decAt groazd. Pe
drumul de intnarcere, cilugdrul a incercat s[ ne explice cAt
mai bine de ce, in conceplia lor, omul poate lua parte la lumina
Schimbdrii la Fald cu propriul trup. Limba era un impediment,
iar Phrantzes, nefiind teolog, nu era de prea mare ajutor. Cu
sigurantd nu am inleles tot. Din ce-am priceput totuqi, a spus
cam asa:
__ Lumina de pe Muntele Tabor, cu alte cuvinte, Schimbarea
la Fa!5, inseamnd. energia care radiazd de la Dumnezeu, eterna
activitate divind capabild si treacd prin fiinle fdrd s5 se estompeze. Expuse strdlucirii forlelor necreate, fiinlele pot fi investite cu proprietilile acestora. Meditalia qi controlul respiraliei
permit omului si simt5 in propriul corp eterna strilucire divind
necreatd qi astfel sd ajungd la lumina dumnezeiasci.
Ne-a mai spus ci Schimbarea la Fa!6 Ei comunicarea cu
Dumnezeu prin sufletul care se odihneqte in El erau cea mai
84
98
(luns
pc
rS
TnInuE?Ins
nzalouo8
nu
'oJapsJcul op 'IEJauaF uI
rS
IE ?uou€uuad lueluazs.rdar un lodoueupv eI e"re elacnp 9c
snds reru nB-oN 'ou€Irtr,1I op alocnp od .rolqcnpuoc 1de.rp a.ru 1g 16
ralouag ea.4ugdpls qns FIJ€ as Fc EJa ltoJap ngs p.rn8uts 'rruarf
-aual neeunds urnc pdnq 'rorlo rS rce.r8 uolsn8eu 16 olocu ner
-nco1 r8ap 'uHeI lelduroc 6uro un €Jo Brad 'rnlnlodour+u€?suoC
olrJnuJn? urp Inun op EJod urp uoqs€q un e8el ac 'r"ro1r1n1d
ruel6nq ed lrurfi.rds JaIJ ap rrrJoua iuel rnun InrpaluJalur
upd srqcug g ealnd ppod 'ntpase ap csrJ arlJo €lrla s nJluad
'asEA rJeru reru olot rB elsoce neaXnd 19cug '9cu9p€ sp ?g?E BJo
epe.r 'rere6 Buoz ul 16 +gc 'srz-m.rdord rnln*e.ro €uoz uI +glv
'pluodsailaH n€sJaABJl ar€c roc
ed rS nexel rI runc 1ay e1 'e"re4 BI n€s lodourluelsuoC €l p8unte
ps nerol oa JoIrJo?FIpc FxB+ o n€oJac oI oJ€c 'rc.rn1 ap lrugd
-p1s le$g.ro un BI'€ as leluarro Inleur e4 'g.r8ee1q €oretr [ arlpr
€ocnp InJoJsog 'era4 ap olocilO 'e.rerpde ap rJnurn+ olEJEtu
-nuou 16 r.rnprz ap 1e.rnfuocug 'lodourluB?suoC pie"rgur eipuS as
snde e1 'ralouap ea"rrugdgls qns ?eUB 'ela4 lucgr?JoJ In?crJlstp
eesg8 as rJnprz ap oloturq .rn8rsap 'erieuen gdnp 'eurn1 urp
lrod unq reru Iac e.ra lnlodouquelsuoC topuariaue^ rrroJuoC
'un} ap a,rps pugSprl '1rod uJ leJlur ure 'rarioua6 p 1ac ed 16
reded plade.rp pugroqJv 'rnlnruorpodrq ep rS leuedurr lepd rn1
-nn{col olrJnprz +rrzglure'ldnrqe mInIBru p8unl €-aG'rrnIEA urp
eipug as Es nea"rgd a?rnJrqou olazoJolaur '.ro1 olaueor+seq nC
'rnv ap mlnrrroC e elred F+IBIBoo ap ?8U€ 'e1epg 1nu.rq1 nc 16
trnce.rd 'etJos B?ugJS nc ee"nrrr.rd 1r6"rg3s uI +B+FJsep rue-aN
'oloJg€s Bc gJlsBqIB purcn1g.r1s '9.r1
-s€ou €a?ureurP sil.Icsap E-s €JBrrrJEtr^I Boretr I 'auquraldas ap aIaJ
-eos uJ 'pug.rnp '81€J ulp lugl nc lnta.rlou ep 'cru.relnd luernc
un a aJeo+tugJls uJ Fc neaunds rruariauo6 'oruer e1 pug39"t1
o-lnlpqprls ru€ arec ed 'luodselloH €I gugd surdur1 e-au EUE^
-erpz gzT:Jq o opz €Aa19t uJ J€r 'pseourn"r; €Ja eauroJA 'nrueJ+s
sJalrun lsac€ urp rz t:rc rz ep eievr BI rueauole.r gc"red ep 'e.r1
-seou aIosBA ed s.rolug ure-au pugc rincpl ap 1nlsap uure rio;,
'mln+agns IITP|IEUI pqesuadsrpur
+nlosqe €Jo nu arrJo €znJe.r r$-e ruluad r16erun1 alac e1 nef
-unual rrcrulsnd'€oacB eq 'r16e"rec TIJIoTJoJ u e.redrcrlue o'lugurqd
ed rg.r1 uelnd o Inuo e.rec ad RtlzrJ r$ ppnlr.nds arJncnq aJe{u
I
Am acostat in Constantinopol, aproape de Poarta SfAntului
Marcu. Se pare ci aceastd zon6, era teritoriu venelian. Supugii
republicii se aflau sub jurisdiclia ambasadorului lor. T\rrcii
aveau qi ei o zond liberd unde igi puteau practica negolul gi
religia, fird ca impiratul si se amestece in treburile lor. Am
aflat qi ci acesta le pldtea tribut. Venelienii au pomenit suma
de zece mii de ducali pe an. Toate nafiile, toate limbile, toate
culorile pielii se amestecau in acest port zgomotos gi bogat.
Comerlul ii unea pe greci qi latini, pe otomani qi armeni. Taxele
erau insd foarte mari in Constantinopol, spuneau venefienii.
Biserica greacd permitea imprumuturile cu dobAndi de zece la
suti pe luni, dar Biserica Catolici interzicea dob6.nda, astfel
c6 negustorii erau nevoili sd ascundb aceste sume sub forma
altor tranzacfii.
Episeopii care ajunseserd inaintea noastrd au venit sd ne
intAmpine, insolili de Dishypatus qi de Ioan de Ragusa, trimisul conciliului. Dupi ce l-au imbrdligat pe doctorul Cusanus
ca pe un frate pierdut qi regisit, ne-au arhtat cu entuziasm
coribiile lor, deja pregitite pentru impdratul Ioan qi patriarhul
Iosif, asigur6ndu-ne c6 totul e cum nu se poate mai bine.
tmpdratul qi patriarhul le ar6taserd numai prietenie. Populalia
ortodoxd ii privea qi ea cu simpatie, pentru cd in oraq se rdspAndise ideea cd Biserica Catolici wea s5-qi corecteze ereziile
Ei nu mai poate funcliona fdrd ajutorul Bisericii Ortodoxe. Ioan
de Ragusa nu gdsea cuvinte suficient de dure s6-qi arate indignarea, deoarece conciliul nu il tinuse la curent cu evenimentele.
Cu sigurantd igi vbrsase oful de nenumdrate ori in fafa celor
sosifi, dar cu Ia fel de mult6 energie s-a pus sd-i explice doctorului Cusanus umilintele la care fusese supus:
M-au l6sat singur, in bitaia de joc a grecilor. in timpul
iernii, am stat inchis luni de zile, neindrdznind sd scot nasul:
md urmireau qi md ar[tau cu degetul. Am r5mas fird bani,
informaliile qi subvenliile nu veneau. A trebuit sd apelez la
mila negustorilor pioqi, pentru cd nu md lisa congtiinla s6
accept bani de la imp6rat. Apoi am aflat c6 negocierile pentru
uniune urmeazd sd aibi loc la Florenfa. L-am informat pe
impdrat, care a aprobat. La frnele verii, se zvonea ci de fapt
86
,8
;
tueoXnd'alatu JoFJnsrA IB lrJnu p3elo.rgdocsop gs rS rrunur e13'od
?dnp qrulld gu gs 'csasprgd I-Fs sorncnq luelo '1nun 'ng
'o?€Jocop rrJPugur aluaureseuJBq nc
,
IJglBa erfrzodsrp e1 asosnd oI Fr{JBIJted "rer 'e1ecp.rqur3 sorunrJ
.aldurrs alalu alo+uuu6ar' oJapaa
ouocsa asosrurJ+ a1 plergdrul
uI pugl€ 'e1ureu3 Ec csarprurn r-ps 1od reru nu 9c salaiug ep
l€p ne-Ttrr 16 .ro1 ap.rnqoJl uJ Inseu 8eq ru-gs orol rue nu gc eri
-ua1e epadoJ s€JlB n€-rru ITiuIJEd 'q6epou retrr Jolac 16 padse.r
rS a.repe.rcul a.rrdsur Fs BIIS 'sel ad ap lpJoqot ue ac pdnp
arueler.rd op olurlnc ula?gc lssolpe B-rru urluelsuoC pfuud
ter 'otzeal,Jnc aleru nc aurur el ap ung-sutugJ 1en1 e-rS gsug
sozluert{d 'u€ol In+BrgdurS ep p1ufuele a"reolrp8pur ee.ntur.rd ap
lIrE+uI +soJ B In?uaurr?uag 'giue1.rodurr ep ruqd nou urp nea{
-urrs as 'areorcrd qns Flugurpd pugrry .rolrlJos r$ lsrdoc op lnl
-€ls naru Inprun BI rueoualal runcv '.rn5rsap 'lrualnc lnlcadsa.r
BlpJ€ oI B FJRI nu 'e1u1r1u8a ep .rorard ed ap niuugd nc €sJoluoc
1n1nd ure 'rnlnsel B asnpal rrunrsuorurp eznac urp 'p"roq e1
.ropae.r5 eieg ug proae op urglgre au Ps 16 eped o €i olrrnpac
rups?l ES 'slz B 'nrpcuoc n.4ued epr{ncsrp rug.r1spd 9S 'tuppar
1eFn.r e-eu usn8ug op uBoI 'eurAnl ap sur.rdn3
i-ps
;riur.rgd r13ace a.rdsep 16 aurw e.rdsep g1seo.rd op 19+€
a.re.rgd o 1ia,ry aear Pznec o aloru reiur46uoc en.rlodurl 1e'rqde
urv 'Io snds e emlnTlrcuot alaurq n.4ued na +BJtnI ru€ nN 'aJlseou t"rqlueza.rdal eol
' €lTrrrTllSal lecqdxe B*r or€c 'snelocrlq mlruo?cop e pcqeuroldrp
BU€ op arolau +soJ € 'azetulec I-Es EC 'pq.rur"r1ecl ri ple.rqdurl
nc EJls€ou BaJBoABJ rrl PDs€oqrol FS gJasnceJ II oJeolrlrdsr a1a1
-uaurn8.re gJBp J€rr{c ,rnlnqrcuoa ealBlrJo+n€ luncaplclu ase8au
nu esn8eg ap u€ol gc n.4ued 'g1ue1orrr g1ndsry o ?erurn V
'mlnqrtuoc € roloc
e.rdnseep a reded erzrcop pc nlluad 'eie rerqc a nu riaq :gfuapnldur nc snds B rou nc osrJolqlgc e.rec pded prfunp
'e1e1r.rofeur aP gJaseJedas es te
pc 16 e"reu TBru alelno"l8 1de; op are olBlrJourru FlsBotB Fc J€p
,ag.rnlorr el$er\r.rd oe €aac uI m{nTl1cuoc €al€llJourur rfuluazarde.r
gc snds n€-IW 'lBurIE r€Iu B-Iu rfur.rpd runq Jolsace eaJrsos
I€urnN 'cEJ Fs ec tuer16 n61 'erfecol orJ ?s o €uocuv nes Blop€d
s5-mi testez greaca qi sh incerc sd vorbesc limba vulgard, care
era tot atdt de diferitd de limba textelor antice prectlm era
toscana de latini. Am l6sat in urmd portul cu vacarmul lui,
cu amestecul de dialecte qi am urcat panta, trecAnd pe lAngd
taverne qi trordeluri, pdni am ajuns in oraqul grecesc propriu-zis.
Strdzile erau pustii, multe case phreau nelocuite, in paragind,
palatele erau in ruin6. intre ziduri erau multe spalii intinse
pe unde treceau hoii, vacile, turmele de oi. Privirile oamenilor
aveau aceeagi stranie deznddejde pe care o vizusem in ochii
tui Dishypatus gi ai prinlului Constantin, pAni qi in cei ai unui
om de lume atAt de rafinat cum era Phrantzes' Melancolia
aceasta le d6dea o frurnusele aparte, iar zelul lor era atAt de
prezent in hiserici, de pared nu trdiserd decAt pentru via!'a de
apci.
Aceastd primii impresie era totuqi inqeldtoare. Am inleles
cur6nd cii grecii din Constrantinopol iEi ieqeau repede din fire,
erau certdreli, nedemni de incredere, iubeau disculiile interminabile. ii inqelarl cAt puteau pe laLini, iar mul{i rnateloli se
plAngeau cd f'useserd escrocali sau tqi pierduserA banii prin
bordeluri. Spuneau c& pAni gi turcii sunt mai cinstili decdt
grecii. Posaci gi ticuli, turcii aceqtia pdreau sd'-ijgnore deopotriv6. pe greci qi pe latini, spre rnirarea mea. In schimb, se
putea prea bine ca un pantofar grec, aqezat pe o treapti qi
peticind tncdi!5minte, sd se lanseze intr-o controversd cu un
zarzavagitt care se oprise in fala lui, certAndu-se asupra num6rului de aripi ale serafimilor care inconjoard tronul Domnului
qi sfArgind prin a se infuria.
in ciuda declinului gi a sdr5ciei sale, Constantinopolul era
oraqul minunilor. Catedrala Sfhnta Sofia era cea mai mare din
lume. Perelii s5i de marrnur6 qi lapislazuli erau precum oglinda.
Nu v6zusem piloni rnai colosali decAt cei care suslineau enorma
cupol6, iar aceasta p6rea s[ se arcuiascd miraculos pdni la
ceruri. Arn auzit cd, pe vremuri, cupola era impodobiti cu cinci
discuri de aur, mari cAt pietrele de moar5, dar c6 impiratul a
trebuit s5le seoat5 pentm a-gi finanla rizboiul impotriva turcilor
qi pentru a repara daunele provocate de nlrmeroasele a-sedii.
Ca-n toate bisericile greceqti, altarul era separat de biserici
print::-un spaliu inchis unde erau aqezate icoanele ficdtoare
88
68
'?trc€r r*€aaae uI lugJs rnlp Inruurt prasosnd rug8n193 '1e1
+decep asasnJ aJBt ?u-EJs tnun 1ndn.r1 ealsodgp€ FIoUJ O 'uruol
ap oJaJnJ uI r€runu ne"rgspd aI alrJr?spugur Ig sibrrasrq ?gcu3
'1odour1ue1suo3 uI olcrlor Bo?gle ne.rg 'e8urle r* uaparr ealnd
[] ourorJg 'urual ep p.ru5 un op le"rnfuocu3 'rr.rg.r1ur eldea.rp e1
nasgF as lnluaru8eJd 'tol r6eiace urp urrr,o"rd PD qpe^op Eunq rctu
eao purg B?sBocB 'g"r1urd r6eeeoe urp alncpJ luns roJ? a?€o? gc
rsrJnlJpru ealnd rps rrr{Jo nc ?nzql g J€-oI ourruo 'rcrru r€rlr JBp
'alueurFe.r; olle FIIB as {urlusnJol 16 euog e1 ec snds E-s IW
'?€IId rnl rnlnurpro BI Inro+Tntugtr i 1e3o1 esesn; erec op €u€oloc
urp glBcnq o €JO €olsodgpe o a"rec ad ounurru BoJ€trAI 'rn1n*e"ro
Inr+ua, ap odeo"rde '1eop un ad ege as rolrlo?sody ecgestg
'rnv
ap
InuJoC ap 16 eza.ralatrr ap odeo.rde 'aq.radns 1ulp9.r8 Joun Incol
-|1- uI +Bnlrs lepd un-"r1u1 'eu"reqe6 u3 'rn1n6u.ro 1e lgdec 1p1
-plac uI Brncol inlu.rgdurl 'rruoruaroe n"rlued relunu alrsoloJ putg
aIBs oITIFS '1oF adeo.rde BJg 'oxoue ep rS r"rnprz ap 1e.rn[uocu3
'glseoa od ap InIBop 1o1 ednao ler"radun 1e1ud prqce,r'pp.rpalec
ap rS luo"rpodF{ ap lsa €T 'turpsn.rel a.rds inrnrup Etrpur Fa
neaunds rTaorC 'rcJrll ap lrugdgls cr?Brse Inprrr e.4gc lnlo8ep
nc E+Fra rB leuodrur 1n"r1decs eeuri pie;FIFO Jrg^ rrl prlsalco
orn+Bts o nc E+lBuX op lrqosoap Eueoloc o easp8 ru(u as roleJp
-ol€c BaJardo"rde uJ 'lncJB nt InsB4 16 er.rglpc rcre nBsJaxe rcol8
rrie"rcolsrry 'gJrurrrerrr ap oqIB rJTrprz ap lelnfuocuS 'lnuro.rpodrq
i €asp5 as talBJpalec eieJ u1 giuelsrp oJBcoJBo BrI 'aJolotrllntu
oueolot r* glrueqpFu; e"rmu.reru nt 'I.rIpPIc rall rerunu gJasas
-EurgJ ruur 'ealsace oJlurg 'rJrlsgugru ep g1ulnluocu3 lalduroc
rrnurorl acl asasng BIIoS s+ugJg r6gsu1 'lodourluelsuoC uI T.rr+
-spugrrr 16 rcuesrq oleJqtunuou nBJa reur'egog B?ugJS p8ugl a6
'aJorrrop rS emopog e;ds run"rp ui nullu
as erg*ace pugl ad otuguprrr qs EJ "rop"ra8ug eie; u3 asosnd o
ru€uJly arec od E?BAoJ ap EuuoJ uJ aJerrr e"rlerd rS runcald '1ez
-rJrlreru asasnJ miuo"rne.J lnlugJs orec ed JorJ ap prelql8 reur
rr{co nJ lnzul rue toc u1 '1ruo.rrd osasnJ oJBc nt alornc urp Inun
rS acn"rc ad sundp"rls asasnJ oret nc acu€I aP InFg^ 'so1sr.r11 tn1
ag*gurqc urp eun 'a1a1p e"qur.rd 'e13o1sodqpB ruf,u BcrJasrq 9c
snds e-s q\I 'rnlnuruog rr?retr4i ap rS solsrJg rnl aIE runuTru op
Cel rnai prelios qi mai minunat lucru pe care l-am vdzut se
afla in biserica min5stirii Pantocrator. Era lespedea pe care
Nicodim o tdiase pentnu propriul mormdnt qi pe care fusese
aqezat trupul MAntuitorului dupfl ce a fost coborAt de pe cruce.
Avea mai multe culori qi lacrimile Fecioarei curseserd pe ea'
prezenla lor fiind incd vizibild. Inilial am crezut cd sunt urme
de cear6, dar un c6lu.gdr m-a pus sd le ating qi apoi sd md
aplec si le vid din lateral, la 1umin6. Privite astfel, ardtau a
lacrimi inghefate.
1ns6, indiferent ce mi se ardta, fiecare ghid imi arnintea
negreqit ci tot ce v6d e nurnai o umbri palidi a Constantinopolului
din ziiele saie de glorie. Cu nici doud secole qi jum6tate tn
urm[, crucialii au tr5dat in rnod groaznic obiectivul expediliei
lor gi au prddat oraryul. Acesta nu qi-a rnai revenit niciodatd
pe deplin dupfl jaf. Din perioada aceea datau intinderile pustii,
Iocul vechilor palate unde pbEteau acum caprele qi oile.
. tnsd vene,tienii spuneau cu dispre! cd oraqul fusese pridat
numai din cauza vicleniei gi perfidiei impiralilor, care se aliaser6 pAnd gi cu sarazinii pentru a-i distruge pe cruciafi' NI-au
indemnat sb rnd duc, f6rd a cere sfatui grecilor, la intrarea
micului port aflat tn partea de sud gi sd privesc movila fhcutb
din oasele cruciafilor. Dupb ce au cucerit Ierusalimul qi Acra,
ievenind din lara Sfdnt5, au trecut prin Constantinopol. Pe
bani grei, grecii i-au trecut de pe malul asiatic pe cel european
gi i-au adus in locul acesta izolat qi inconjurat de zidurio unde
i-au masacrat pe to!i, forrnAnd grimezi de cadavre. in ceea ce
privegte locurile pustii din oraq, venelienii spuneau cf, sunt
consecinla incendiilor care au fdcut ravagii'
Locuitorii Constantinopoiului trdiau in trecut. Melancolia
dec5derii ii inconjura. Nici mScar palatele nobililor nu mai erau
ingrijite, deqi zidurile gi buiandrugii lor se n6ruiau' funpiratul,
in schimb, incercase sd repare zidurile qi turnurile oraqului
dupd ultimul asediu ai turcilor. Mulli dintre greci erau convinqi
c6, dacd oragul nu cdzuse inc6 in rnAiniie sultanului, era datoritd protecliei numeroaselor qi incomparatrilelor moaqte.
Dac[ SfAnta Sofia era minunea creqtinit[lii, a.tunci zid.urile
Constantinopolului erau o minune arhitecturali qi cea mai bund
dovadd a neasemuitei bogitii de odinioard a rnetropolei' Oragul
90
I6
(gurJ+top
rcru n€poa nu
16 pfurpeJc op orJoletu u! rfua8rsue.4ul
nsaugrugJ ESUI 'Bounrun nc pJocE ap a El€luarJo PcrJasrg €1u9Js
gcep 1eFr16gc op ne oc autq reru e8elafu; rol luapraco ulp TTrBq
-.req 'a1e ad uqco eund rolr oc lerporur 'Fc II{IB ad rS g8uuruoa
r-ps pugcJacug rS aJecaII r6-npugunds '6e.ro urp rlSecuasrq aloJn
-eza1 16 esurr eseoria.rd retu olac alenl ag Ps srur.red ny -ropcer8
ruJoJuoc 'ocrlue rJnruoJl urp n€rnurgp lsa uI oJ€c lep 'rupzu
-Blncos Brurn u1 lnp.rard E-al aJ€c ad eiurpe"rc 16 ealelqenlurds
aceollrur ecr.ro ur.rd pcseopugqoPal 9s pug.reds 'auntun 91s€oc€
orac ar€c lac o FluapTcco gc giur;n3n nc Epeara 9s earR; rI rol
aprirpe.rl tS p6e.ro op piBJ Eseorornp .re1qc 'grreuloq errpugl4l
rolnTJasrg rrJrun sTuJoJ qns 'lueprccg 16 lueu6 oJlug gfuerp o
runq qco nc PpB^ 9s rrooun n€uqtuI €ooc€ o(t 'Ilqlral nlpasB
un-.4uud pJasnca4 FrIrJn t4 Tu€ ltuTc nc JBt 'rrnuloJl ad mpfuezrg
g.resnurf.rede a.rec olouoz ug ee.relnd r$-npuuglu; rF rB-npugzuqxo
rc"rn1 ed ?Jasnzpa TJ 'uro op opncs rferrr laun pdutl q 'IoJ
-oJ?s€lec efueurun r*n1o1 neefiuts lodourluelsuoC urp ncalp
'egEe.g.ro1
apumiecruqure 93ry ed gund gs aluorcgns nBJo oual€Jpz olel
-uopnco e.rep8 BAo?gC 'PloU Eaualuose o ap neeundsrp nu gsuI
'a.re.rpde op lelqnpau Fprz ap erdo.rde os Ps strrrJed e-e1
rede eauncugpe €Jorgc 'e1pu3 JoI JolrrqpJoa PlrJolep e.retu ed ep
IIcJql
lodourluelsuoC uI gpun4gd gs 1r6ne.r ne pfetcnrC 'aluorcgns
ne"ra rnln6ero alarure rS rriuplos 1gc urfnd 1ac 'p8n.4slp aI Ps
llinqzl U JB nu 'pcru"relnd op lgcrJo 'g1eurre o rcru Pc surluoc
ruz-ru'rnlnlodour+u€?suoC aprfucgrpo; pugldmeluoa 16 rf.rod
urp €un ed pur6el 'eseo.r8 aueo4suq rS Frnprz ep 1efa1o-rd gsug
e.re pilog 'anuquor TEru PS sornlap 16 ldnrqe ee.rd e.re InJoIIor
epun 'aureqel1 InlBIBd e1 'sns gugd eapuqul os pfuu$ 'gde nc
gfueueur.red ug neluaurTle II rnln$e.ro aIB orrrJouo olauJalsm or€c
ed 'cugpe rS 3"re1 iue$ un ep glefelo.rd e.re ar{ecgq.rog FIqnP
glseare Jer 'LrnuJnl nc lIJPlug 'so[ rem ela.rad lIB un e.re es efe;
uI 'IJou e1 gugd g8unle gs ee.rgd 'a.rapaa eurr.rd e1 'e-rec suarur
prz un e.ra pdpur.rd lnlueuralg 'ufecgTpoJ op g1e[e1o.rd e.re
pJnlBI €raJ? B-op €aC 'oJ€JEde ap.Trnu.rnl 16 r.rnleuoJc nt 1r:rzgr
-e.rd
.rep 'nldurrs prz ull 'rnv oP InuroC ep t$ u.reurre141
'pr1os
elrur8rgru nBJo rJnlBI EnoO '1q8ung1 rnun ErrrJoJ BoAB
€aJBtr\I ap
pse.
Fun
OIFrn
-O?E
i6u
InINi
'Inl
NEJ
€{o
lun
oc B
apu
uBa
ad'
'BJar
Elnc
EOJT
ne-TIE
?Bp
'TIl
glB
TATlI
UJ€
TNTN
€o1
3nr
9ur
AIII
tBo
'acn
oso€
OJ€'
as
m6car o literi qi, in naivitatea lor orgolioasd, nici nu se gAndeau cd e necesar.
tmpdratul Ioan, patriarhul Iosif 9i alli ierarhi ai Bisericii
Ortodoxe qtiau mai bine despre ce e vorba, dar nici unul dintre
ei nu indrdznea si scoatd vreun cuvAnt in public. Pacea civild
trebuia menlinuti cu orice pre!. Numai dupi ce se intorceau,
dacb negocierile reuqeau, venea vremea s6-i informeze pe oameni,
punAndu-i in fala faptului implinit. Ascultdnd ordinul impdratului, care era de fapt capul Bisericii qi alegea patriarhul, nici
un ierarh nu indr[znea sb refuze sd facd parte din delegalia
care pleca spre Italia. lnsd privirile preocupate gi nelinigtite
ale acelor birboqi evlavioEi erau pline de un reproq secret, de
o congtiinld rea, de parci plecau s6-qi trideze credinfa, s6-i
negocieze principiile, sd-l vAndd pe Hristos Bisericii occidentale
pentru un avantaj politic temporar.
Ca urmare a felului denaturat qi liniEtitor in care problema unir'rnii era prezentatd in public, populalia greacd a Constantinopolului
md trata qi pe mine cu simpatie. Locuitorii erau flata,ti de
interesul meu pentru obiceiurile lor qi minundliile oraqului.
lmi ardtau cu dragi inimd pe unde s-o iau, ba chiar imi mai
ofereau qi de-ale gurii, ca Ei cAnd le-ar fi fost milS de tinerelea
qi lipsa mea de experien!6. Cei mai mulli erau foarte shraci.
Cei fbri ocupalie pierdeau vremea in taverne 9i pe strizi, discutAnd qi dezbitdnd intruna.
Negustorii avuli Ei membrii vechilor familii aristocrate iEi
petreceau timpul adipostili in palatele lor, separali complet de
oamenii de rAnd. iqi lineau femeile ascunse de ochii strbinilor
qi-i puneau pe eunuci si le pizeascS. Fiicele gi soliile lor puteau
ft vhzrte numai in timpul marilor sdrbdtori religioase, la care
participa qi familia impdratului, dar chiar qi atunci, doar de
la distanld.
Pentru a vedea toatd aceastd aristocralie adunatd la un loc,
m-am dus duminici la catedrala SfAnta Sofia qi i-am zirit de
departe pe impiratul Ioan qi pe prinlul Constantin. Mama 1or,
imp[riteasa Irina, precum qi Maria, solia lui Ioan, asistau
la liturghie dintr-un balcon aflat in spatele unui paravan aurit.
Mi s-a spus cd tAnira lmpdriteasd e din dinastia Comnenilor,
fiica impiratului din Tbapezunt. Se ziceacde tAnbri gi frumoasi.
92
tt:.
'nie8eleg 'u"rgi ad a"reoqoc nu BS InsaJa?ur lo? Ba^B rnlnrlTcuot
.lo1e"rep.8 plfedrqca 'rrfdou BoJoppc BrI 'mlnqrcuoc B ag 'raded
ealred a$ pugnl '1rod ug ro aJ?u_r nea?gq os oJEJ rrJBuIJBru ap
?TroJo ploaupads nc ne+colop es 'e"ro11e BarraoJouou ap r$olncnq
'rrcar8 JBr 'ruaru€o rldrurs r€ru rar ed rS esrqfgJlul rI €1"rEoC
'p1iSa"r8 r-znla) o ourfi"rds gs p.resasdnJoc
II ga r* oreo ap FuBIq
ug rdnl luns pc raded logdocsrde rB naur rnpugdgls e1-npugf
-o"rdar 'oJeure nurJcBI BSJFA 'rycr.rageu aUBoJ 'lsgrced ruo ?sacy
'ruruncl €I €r I-Fs elu8 ne.re 'eledocsrde JoI eal€?murap ap pug+Ift
'Inqrcuoc leppr? e gc leznce ne-1 'esn5eg op uBoI to1 ple8elep
Btr lrrps nV 'arerald ep efop nealp8e.rd os orec 'q.reFrled ed r$
'ne"rqdurl ad rS es ealred ap osaspJle rJ Bale+TJourru Ec og€ Fs
€onrurn lsoJ e-al oJBI [ 'rnplodourlu€lsuo3 ealerede a1$a,rr"rd
at Booc uJ rnlnproce oprirpuoa oceJsr?Bs nealnd reur nu 'ar{e
-n?rs R?suoc€ uI 'orol€3 urp eun e.rese.rnldea r$ eglog FJos€cBlB
ruel€?€o rrie"nd 'eaFg eaJBtrAtr uI Jsr 'g.resqg"r,rzeJ as re{ue.rg
Fpns ug rfulo.ru5 lrreuarrary 'ror"rolglpc lns.rnc"red ad rfplpcgrp
alinur ur"rd esnca.rl erie8elep gc apadar ?elle e-s '6e.ro u1
'rerfe5alep rrJqruou lnurfqo ea"rd ne nu llnw reru rBp 'rn1 ea.r
-eouo uJ unl ap oAIBs s€rl nB Bo+soce 16 ngs rnplepd e{ug ur"rd
Bc€aJ? gs e"rap8 Enop rolec srur"rad B-oT 'u?se Er Eun ?cBJ Fs
srzJo?ur €-r uBoJ ple.rpdrug 'a.rrar.rag urq 'rerfe8alop BaJ€cJ€qap
arrpardurg gs 1r1p8a.rd 'lnfedrqae oruaqc ?s uJoc urp lBuns €
'e1es "rolasel upu€uroc aseiurpe"rcug 11 eded BrnJFc 'eaurppuo3
'rlpcu] 'rou e.r1u1 arznJuoc €lgle snpo"rd e ea.trlg 'proq BI erfu8elap
plIBIBas nc erdo.rde as mln{rcuoc rriplr"rofeu elelep8 gc pod
uJ Balsal snp B-s pugr
o elsed op ruprasasunfy
Rugruptdps
'Irtztg+ rBur ru€ rop
BJBoru ps BruJIl 'JTurr-u a8nepe r-ps n€a?nd reur nu al€ruolsou
rB .rne nc o+€cJeour aruoruaJac op olo+urur6el r* aIrJnpJBJ BTaJEJ
'a"reo1rde"r eiesnrun.rg o ap ru€as€8 g '1ep"re; €Jo rpugl ra pdrqc
JBr 'ra p"rnf urp g?ncg? eaturfpru Jnzg^ g JB-u pugc rB ec 'gleS
q 1de"rp €a Ird 'a1red aJecag ap rne ap euad roJ? eoae oJ"J
'gler.redurr Brrroperp dec ed 1eza$e ne-r rS TJarun ed erlueru snd
ne-r eS uI lecrn e ac gdnp rcurnN 'rornlnl uqco ap o-pugzuncse
'1e efeg uJ oJeru orlueru o ?BcrprJ ne neeiosuJ o oJ€c rrcnuno
"rep 'pugaelpruJ pq^ o-s a+rnc urp eaurrilnu uI 1e1de16e ury
'Dt
,;
'+
N
tJ(
o
,
a
O
N
J
a
IS]
o
Ia
o
B
I'
.
'r
t
?
O
II
simlindu-sevictimealeuneiinEelstorii,iseadresaserdfdri
pe care
respect imp5.ratului in timpul unei receplii solemne'
qi-a pieracesta nu le-a putut-o reftza. Episcopul de Lausanne
garantAndu-i
dut cumpitul qi a inceput sd strige in prezenla lui'
pAni la sosicd papa Eugeniu va fi fost deja demis qi inlocuit
rea sa in ltalia'
Nuftr[relinere,impiratulle-ardspunscdmajoritateaconci}iuluinumaireprezintidedreptadevbratulconciliuEic6
nici m6car nu mai doreqte uniunea, ci doar mutarea scaunului
pontifical la Avignon. El intenliona si respecte acordul fdcut
ie trimiqii s[i la Bologna cu papa qi sd porneasci spre Itaiia
incoribiilepecaresuveranulpontifiletrimisese.Situalia
zile
delegaliei a devenit atdt de delicat5, incAt peste cdteva
s-auqiurcatpevase'ludndu-ipenefericitulloandeRagusa
cu ei, qi s-au dus in drumul lor, nu {iafi' a ne adresa inainte
niqte blesteme atdt de ingrozitoare, incdt nu ne-am fi mirat
pietroaie' Din
dac6 vasele noastre s-ar fi scufundat ca nigte
ocbrilor
rdspundd
f,ericire, episcopii papei au fost capabili sb
mai
colegilor lor ecle"iastici la fel de bine, daci nu chiar Ei
erau
altfel,
De
fini aana astfel curaj matelolilor supersti-tioqi.
rnai mulli, aga c6, dup6 calculul marinarilor, ei cAqtigaser[
bitdlia oral[.
Doctorul Cusanus nu a luat parte la acest spectacol rusinos'
si nu uite
De pe pod, cu ochii in lacrimi, ii impiora pe episcopi
la el'
strigat
de lobiruu creqtineascd' Drept rdspuns insi, au
,
tr-aufacutapostat.CuvAntular6sunatputernicdincauzaeco.
port, astfel ci genovezii din Pera au inceput si intrebe
'ului din
curiogi cine e acest renegat al creqtinilor'
: Curand vasele s-au indepdrtat 9i nu i-am mai putut auzi'
.dar asta nu ne inveselea. Fiind plecali de mult timp, nu qtiann
careerasitualiaactualsincadrulconciliuiui,Impertinenla
prelalilor trimiqi de majoritate, precum qi graba lor si informeze
cu
conciliul ne trezeau bdnuieli sumbre' Starea noastrb era
convinqi
ferm
at6t mai delicatl, cu c6t trebuia sb ne aritbm
infalagrecilordelegitirnit'at'eacauzeipontificale'sbnestrdse produ,duim s6 aritim c6 aitercalia ruqinoas6 care tocrnai
.sese nu era decat un incident neinsemnat, care nu avea nici o
.gansd sb influenleze negocierile prirrind uniunea'
91+
96
BcrJasrg pcsernln Es neroa rrdocsrda 16 pq.rer.4ed to1 1npugJ
€T '€u?wose neelnd as gc rJru +uoplcco urp rrJBqJBq aJEc na
'rue ap 11ur op rqcol uoJl rnun e]"ro13 .roprfeu JoJn?nl o:1BJB gs
luoprrra pour uI EroA InleJpdrug'aps Talrns erfe.rpw rS ee.rmn1g"r1s
urrd 'ruorueo ap elns e1de6 B luopoco u5 ee.repe$ TS tgc 'elrol
-FIFo lgle eze{ueug gs lefu8ue e-s 'rr.re8e1afug ur"roguoc 'ede4
'drqc acr"ro nc acrperdurl o ps rS rrunrun eelelrrurlrSol alsaluoJ
FS €c rerunu runJp €l pcseauJod gs praseldecce g{uepodurr Bc
rdocsrda ecaz rrurr.rd a"r+urp lipur r€ru roc pc ruplcedsns ?s lncq,I
ne-ou auruos oseororunN 'Tug€I ap FIBJ pfa.rdsrp rf aqcarrg"4s
oJopoJculou o ro uI Baucotr tr .rolr.rr;asrg Ba.rrun eeurfsns nu TcIl
-uueg r16ece uTp Inun rcru 'rnlnlegns 1n ugpe ug 'eelsece a1eo1
nC 'ounrun ap reiur.rop BpBAop rS pfuro,rgunq op uuros un aml
-rlsuoc gfnosp e1 n"rgdrc4.red ea;etu.rguoc 16 inplu.rgdul IoIlBl
-rlur Bar€ldecce gc saleiug ap neapgp a51 'r.rarco8ou JoIoJBo+TI
€a.ropal uJ aJeolrsolog rr{e1a"r ?cserrulsuor gs r$ elafurlSounc
gcseaigSoqurg r6-ps rcruJop n€ro ar€c 'rfrpn.ra iluapnc l* 1fei
-glug nca.r8 r$ rfelrrrur lsoJ ny 'erurdo op aluaJnc alalrJoJrp a?urz
-erde.r gs 'giurlnd nc or€ru reru lgr oil ps erfe8elap ea erol 'r"rgf
o+IroJIp ur"rd rfrpugdsp.r ne.ra pcep rerqc 'o1es rrcuaslg roirrel
-ruuap E €ruru€un ee.reurisns lnurfqo e ple"rgdurl 'pupu€zlq
erieuroldrp tupJrrupe ES ?gcop ruealnd nu 'rlelueprcco rruq3o"rc
orlurp BrprocsTp ap arrqosoep a;dg '1unzade.q1 urp ple.rgdurg
'nps ln.rcos ed ri urnca.rd 'rerqele1 T6 rolocsotrt rriur"rd ed 16
gdlelped gs g8urrruor T-ps Brnqor+ TBIAT 'ITilpuoc €ouaruos€ FrgJ
rircru"relndrul ra BI ep guriqo ps ple"rpdurg lr6ne"r u gdrlc Brurlln
uJ reop rS aplnur lalduroc n€"ro alepueru op IoJ+sV 'IrgrrJrpour
nes r"rr8npp€ ?J?J 'rrpcuoc Jolrqcal ololalrap nc 16 eqqrg na
prrrJoJuoc arzrcap oJrro JoI InJoI uJ eqo.rde Es aJBc 'urluezrq rn1
-nJalc rB oJopoJcug ap rfuelueze.rda"r ?csuacruralndurg gs sndo"rd
ne 'qurrqcs uI 'ol€?{qso ep lsa8 un 1de.rp ep.rerao8eu €Japrsuoc
ealnd topueurolo IB Ioc urnca.rd '1nuu11ns Ec puTU 1up 'aca1d ps
neouzgJpuJ nu ?c IaJ+sB 'rnpldr5g 1e rnlorrreru ue+Ins rnlaruru
BaTEoABJ ap gsuJ neepurdep e4$ecy 'rrfncsrp e1 adrcq.red Rs oror
oI E nJluod rnlnurqesn.ral 16 lalqoTluv 'rar.rpuexaly nq.rer.4ed
e1 riuelueze.rda.r asasrur.rl ple.rpdurg 'efap ue un oC 'g1e1da1$e
BSFI os lodourluelsuoC urp pJlseou ee.receld JBr 'neaca"r+ oITu
-grupldgs 'rn1nq.rer.r1ud rS rn1n1e"rgdru3 raiurorrpunq epnrc uI
op
-npo
-EJlS
I$uIa
NJB
ozot
eiuar
ue
'I'zrr!
oqaJ
-oao
'Ia
alIn
'soul
?ras
NEJ
I€rrl
roII
UKI
lBrl
o?uF
esnl
allz
eTie
BTI
lnc!
Inln
ECI
-uoc
-ISOI
I-n
-JAII
AJB'
EJB
romane cu bogilia vaselor lor sfinte qi a veEmintelor preoleEti,
ca qi cum acest iux ar fi demonstrat marelia credinlei 1or.
Pregitirile de drum erau guvernate de o vanitate nemarginitd.
Plecarea se lisa astfel aqteptatd, iar vremea rea qi furtunile
nu erau suficiente si-i convinge pe impdrat qi pe patriarh sd
se gribeasci.
Doctorul Nicolaus devenea pe zi ce trece mai posomordt, mai
abdtut. Postea qi se ruga aprins, slibea qi pilea tot mai mult'
Fruntea qi ochii sai reflectau atat de bine neliniqtea gandurilor
sale, inc6t simpla lui prezenla era suficientd pentru a-i molipsi
qi pe alfii. Desigur, continua si md ttateze cu prietenie, dar
era clar c6 preferi si fie singur. vremea se racea, iar copacii
incepeau si-gi piarda frunzele. M5 plimbam tot mai mult de
unul singur.
Frivoli sau imoral6, aceastd libertate mi-ar fr putut fi fatal6.
Eram expus ispitelor in fiecare zi, in porb. Marinarii, vizdndu-md
singur, m6 pofteau s[-i insolesc in casele plbcerilor qi-mi ofereau
bucuroqi vin. Povesteau obscenitali despre femeile din port,
care erau de toate naliile qi culorile pielii Ei care se intreceau
in arta amorului. cum refuzarn invitaliile 1or, m-au gdsit ciudat Ei au inceput si md evite. !n mijlocul agitaliei, al diversitalii acesteia, eu insumi m[ sirnlealn ca un strdin, izolat de
celelalte fiinle, incapabil s6 le vorbesc lirnha, deqi cunoqteam
cuvintele. Nici nu md puteam l6uda ci nu cedez tentaliilor,
deoarece imi lipsea dorin{a. ca intr-o api curat5 9i iimpede
md cufundam in gandurile mele. Imi aduceau o bucurie profundd, dar simleam gi cum md instraineaz| de ceilalli oameni.
Eram ca un peqte care priveqte totul de sub suprafala apei'
1ns6 cea mai mare ispitd la care m[ expuneam era sd r-nd
Ias in voia straniei atemporatitSli cu care acest oraq uitat de
occident punea st[panire pe simlurile mele. Forfota, du-te-r,'ino-ul
din port, nu era decdt o deghizare. Pustietatea qi thcerea strazilor, neclintirea ciobanului solitar care stitea cu caprele intr-o
zoni nelocuitd, flecireala care-i aduna pe cei fira ocupalie in
taverne de dimineala pan^6 seara, toate reflectau o stranie ,si
molipsitoare letargie. Am inceput sd suspectez c& lentoarea
pregatirilor nu e decat un simptom al aceleiaqi ciudate inerlii'
96
L6
'rasar1 gs lncgl B-rr lerq ad greo$n e"re5u11e g
'$qru{ ezr:rac urp ol€}1ncll1p nr ruualra I-oJBc ad 'mlnuraod rrfes
-ntun"r; Flrrolep €a op pugJnc l€lm ru€ .rep.'urealrc ec dru4 ug
RI€oc uI psur.rde ee.rrar.rd ueafurrs r,r 're efuaza.rd eluelep gI I
'TlTrop ocrro BI ?I?SIUTI
'prlsuo^Eaurunp
op
snds
e-rur
€lEL
:srz
y 'zafuu.rep- o-s
Iiutp g^ ES ilolnd
B rS o1e{e.rq ?EcIpTr
nea.rl
nu
ps
gs
J€p
csaroJsgJ
14
srru.rad €-rtu ro IFIBI
'a1$"rqc
pa rS uqq
un
nu pc sundsgJ ruu-I
lsrdoc
lorq
lgcop
luns
eoFuruop 'rn1 1nco1 uI rlros
lod FA 'epada.r ocrBolul os rup 'r.rnlgrgdumc €l o
B+B,L
-
:olBlrpfirrrl nc snds e-rur r$ ?lgrln ap IaJ e1 ea rS 1r,rud
B-W 'rrolrcnlg.rls 'r.r8ou rqco rS oull rJn?psg4 nr ,gpged gleg
o nps Incol uI csesg8 ps €oropurrd.rns lsog B-rru aretr\I 'eno1d pc
n.rlued
op
apade"r rcw Io EI snp rue-ru 'rz o-.4u1
'recrqo
+gcap
'r.rndruq a+sac€ r?rl ron nu 'e.rrcrrag
urq 'ruruop €^ Flslrr{r1uy 'ardo.rde os p1r*lggs 'arznf o reop a
1n1o1 'cru.rupez o In+o+ Baac€ oC[ 'FJalu oara oquilqJs Bs lgcap
eie"rq uI Burrlcop nc Breoru gs plodod uc g.raga"rd rFig8npc .rup
'aunrun ap naJaru el6eq.rorr as rJnqln? oIrJnTuaJA uI .IJTlsEuEur op
o+ns ?nop ep urind reru nu alSernpzg8 p*e"ro .rep 'rcr.raslq ldo
J€op ruoau retu 'a1elr.rd .rololadec aJBJE u1 '$epadsoJ luns rerrr
nu rrfaod .rur 'cnpuoc rug8np3 'pp11$"rg;s ee.rardorde EclpuT
nruaJl olouruos '1a snds € 'cilrrru e1 el6eues nu cfiurN
'Insa.Iolur eozaJ+ f-BcBp
\
FuTlBl erfe8elep urp alred weacqJi gc pldeg 'q.ro eduo.rde
"rqe
osncpJ II Buasoru erec ed 'so.rouulos ruo un BJa InugJlgg .rJns
-JoA oseorun.rg IEru oloc rrre?ou prg tn; I-Fc Inluou4uas ruBoAB
y$eg'opot// u1p pnop n€s gu€ed o csallc ?s Io BI ad ca.r1 gs
r$ gcrupz Baru ?orequryd gdnp loco un cEJ gs Inrocrqo lulgdgc
ruv 'csalrc e1 ps rS api"rgc csaroJsgr Fs esFI pur 'e1e.rnc apu
-rgur naJarrr ur" Fc puglJasqo 'mI esea ug 16 esT.rdo as gc ee"rpd
pdru11 'crpotu fe"rd un n.rluad 46ecal8 Jolasrmsnueur a1e rrdoc
Bopurl 16 gpoc6 op olenuerrr €TJrtIauI ugr?Fq un or€r uI uruol op
gleugdplgp
o luedocsap we 'ugog B+ugJS ap epedap n1q
FsBc
'g8.rnc gs,olalTz nldrurs rS .rnd s€I Fs 'c1ur1u
ep cnde gru nu ps 'crruru c€J nu gs elgod eurur ad r* ecnde 96
'
e
rS
u
o-9
*
o
F
.
-
a
t
I[
a
-1
n
,
n
B
'
a
T
.I
I
J
'
'
.
t
spuse ea cu blAnde{e' Nu
stali
acolo,
Ve e ude haina,
haideli qi stali jos, la cdldurd, si vi se usuce hainele cAt citifi.
Roqise qi respira precipitat, iar propunerea ei era atAt de
sincer5., incdt nu puteam si md rdstesc la ea. I-am spus doar
cd obiqnuiesc sd stau in picioare qi nu mi deranjeazi cAtuEi
de pulin hainele ude. insd chipul ei era curat qi diafan ca al
unui inger, aqa c[ n-am putut s5 nu md supun. Dupd ce m-am
aqezat, am inceput si mi incdlzesc. M-am uitat pe furiq la ea
de cateva ori, distras de frumuselea ei feciorelnica. Pirea atat
de departe de toate lucrurile pdmdnteqti, incAt in prezenla ei
nu simleam aceeaqi reticenli pe care mi-o trezeau alte femei
bdgdcioase. Dimpotrivi, tdcerea ei respectuoasi mi fbcea sd
vreau s6-i vorbesc. De parca imi citise gandurile gi-mi inlelesese
timiditatea, mi-a spus cu sfrald:
De bund seami iubili cirlile, vid cu cAte grije ii lineli
pe Homer in mAini...
O idee prosteasch qi nepldcutd mi-a trecut prin cap gi m-a
ficut s-o intreb fbr6 menajamente:
iubesc? Ce inlelegeli Prin asta?
-UnLez0mbet
i-a inflorit pe fali qi mi-a recitat:
Iubirea este cdutarea binelui, efortul de a-l avea permanent.
-Uluit
qi incAntat, am strigat:
Chiar ali citit Platon?
- Tatdl
meu m-a iniliat in retorici Ei mi-a explicat sistemul
filosofic al lui Aristotel. Am citit c6-teva dintre dialogurile lui
Platon, iar geometria, matematica, astronomia qi muzica nu-rni
sunt nici ele strdine. Nu am motive si mf, laud, dar puteli sd
discutali foarte bine cu mine fird sd m5 dispreluili gi f5-ri sb
vi periclitali demnitatea savant6.
Nu-mi venea s-o cred, aqa ci i-am pus c6teva intrebdri, tra
care nni-a rdspuns cu eleganld 9i subtilitate. T?ebuia sh recunosc, cuno;tinfele ei erau poate mai bine ordonate, mai pulin
imprbqtiate decdt atre mele. Am exclamat surprins:
mai intdlnit o femeie ca dumneavoastrd pAnS acum.
-S-aN-am
inroqit de plicere qi a spus repede:
Nu, nu, nu sunt o femeie inv5lat6, nici mdcar nu iubesc
- Sunt doar obtigatd si trdiesc in mijlocul lor. De aceea
cirlile.
rni se pare adesea ei sunt o inchisoare pentru suflet. Tot ceea
9B
66
sr?Soc€ 'rode ap efeu' ap e1e8a1 rolrJpqaJ?u; aprundsp"r B nl+uad'
'pfuu.rads prFJ JBp 'pseourn.rg e.re rcar8.topfdalaful eotunT *
:lacu3 snds e rode '1a8no
ps IBsEI B-tr{ 'sogs eaqrrrgz arut alal rolsace ea.rrrrr.rd qns lnur
serupr urv '1n+ol Brurge e n"quad €r IaJ e1 'g1n1osqe giurpa.ro
o op arolou e.ra '1n1o1 e8eu B n"rlued 'Bl ruosasaleiuS nu '1e*gn
-epe 1de.rp nenl rrile ao Boac ?ol rrrqqor+ul Inuuos qns und gs
Earu Bolurur ug "rn5urs Fru-npuInpFJ+S 'Baru Ba?uruurp sn{csap
II re-s srqB un pc.red ep 'dec alsad 1ep ne-ru ro alalurlno
'1ecgdru3 In+oIJns ruale 15 eplnur rapr o?soc" e1eo1 ur"rd
efap 1nce.r1 ure 'rrca.r5 'ro1q 'uqe1 olJBoJ rS leugfgdgaug '1sr"r1
"reop q$g 'e1 e ed rcgqsnf o-s riod nu n? tcru 'eiurpa.rt csap
-alop ru-ps 1od nu no ptBO 'oJE nu crruru et tzalc qL 'suas un
are Inlq Fc pam ng ag{urparc lo+ a e1 efurpemou Ea €ruaas rep
Ti-nN agp€orc ps €r so+sutr{ rnl alrugr g8uqe gs ?rnqar+ B or€e
r16a ac ap 'eSu rJBs ac aO
'lnsorcurpeJcau Eruo; ec
leposqo
:srz B-rru ri cqe8ue InsBJns
apada.r 1rsp8o"r e-r6 .rep 'a1aur Jolalurlnc Inzne u11rzo"r8ug u-g
'aurru n.4uad pturou ap lrsdq olsa 1nlol
'Eooce eq 'giurpeJe rue nu nfl 'rnlnJolrsolo;eu docs un 16 rnlnp
-Jnsq€ suas un ep eleod eiurpe.rc.reop 'n1q 'Ba uU orJes or n"rluad
ro aJ+uJ gJeoruo os oJBc ruar.ueo 'ruauteo ap Fsirts o?sa pt nJl
-ued 'aqqrg uI rcru pa.rc nu r*eq 'uqqrg eunds e6y 'crurru alse
reur nu 'oJeorr 1nruo pugC 'pBI uI rtru 'r€J uI rcru poJc nN
:rnuPturu
B€
E€
'S
'
u
€
P
E
II
II
i
r
'ruasasnds rsru nu ac Eaac unds r-ps Brolou csnJq lriturs ury
eTJour ps 13 r13arg"r1 gs 'r16eu a? Fs Furueasul
ac '1a;lIV 'arB+ug^ncaurq ocnpB eiurparc Jeo( 'eaJrcrJal Inruo
alSeounc BA Joc uI rerunN 'alefur.rop a1eo1 rurldrul JoA as Jac uI
lplcay"radrur ournl o-r+ug g?TcTroJ g eelnd 6e unc 'nu 'n51 -'rode ep eierrr pug1de16e "reop
lugtugd ad el$erprl Fruo Fr pare ES 1od nu'1nun 'ng 'riapa"rc ec
4l+6 pc rfrlocos Ec€p p?rcrroJ aFBoJ giue.rn8rs nc rialung :snds wu-1
'aurlrp nfasnurn.rg B arxogaJ
o r€runu a+sa Jolruood eefasnrum; 13 pugd ?o+rsoloJau r$ npr
elsa a;elBeounc F?s€ace EJnqInl ac Baoc lo; 'IlJlntugur e sele{
-ulou op Bpru 'nazoutunq a?sa Ecseouna Es arolau Inruo oJ€ ac
I
I
I
a
au trebuit si se dedice misterelor: doar aqa, ln ceremonii secrete,
reugeau si intre in contact cu divinitatea, pe care nu o puteau
deslugi cu toat6 qtiinla lor. Marele lor matematician a exclamat:
,,Da!i-mi un punct de sprijin qi voi muta PdmAntul din loc!"l.
Hristos a spus: ,,Daci veli avea credinld in voi cAt un griunte
de muqtar, veli zice muntelui acestuia: Mutd-te de aici dincolo,
qi se va muta"2. Credinla nu este sl5biciune. Credinla e forfh.
O forld cu atdt mai mare, cu cdt se trage dintr-o deznddejde
qi mai profundb.
Din nou, am protestat violent:
Nu sunt deloc deznf,ddjduit. Aga par?
-A inceput
si rddi vioi, rni-a atins mdna cu degetele ei subqi
m-a
intrebat
tachinAndu-rnd:
liri
._ Vrei sd-!i spun cum pari?
BlAndelea ei fermecdtoare mi-a risipit iritarea si mi s-a f5.cut
rugine de zelul qi de cuvintele mele pompoase. $i-a tras m6na
brusc qi mi-a spus cu seriozitate:
Dacd erai grec, n-aq fi putut s5. vorbesc atAt de liber cu
tine, pentru cd m-ai fi crezut prost-crescuth. CAnd ieqirn, trebuje
sd ne acoperirn felele, sd ne uitdm injos gi sd nu vorbim neintrebate. f)ar tu eqti strdin qi nu cunoEti obiceiurile noastre. in curAnd
vei pleca qi nu te voi mai vedea nicioclatd. Atunci, de ce sd nu
vorbesc deschis cu tine? Sb nu mi-o iei in nume de r5u.
I-am rispuns ner[bddtor cd nici mdcar nu-mi trece prin
minte aga ceva.
Egti at6t de frumoasi qi de
- Eqti diferitd de celelalte.
inteleaptir" inc6t aq putea crede ci egti un inger. Am cunoscut
intr-adevdr tot soiul de femei in peregrinhrile mele gi nu am
o opinie prea bund despre ele. Cei mai adesea, nu fac decAt sd
flecireascd, iar cAnd vdd un b6rhat, primul ior gAnd este mereu
s6-1
prindi in
mreje.
S-a inroqit, qi-a ferit repede privirea sl, fugind in celiialt
capit al carnerei, a pus mAna pe o carte pe care a incepul s-o
r5suceasci in mAini. TernAndu-md cd arn r5.nit-o cu cuvinteie
mele, m-am gribit si md corectez:
].
Citat atribuit lui Arhimede.
2. Matei 17,20.
100
s
IOI
topiua.rncuoc aIrJncJ€ rueeru.rd :mlnrrroJpodrq pprz ap aduorde
lr.rdo ure-141 'oIocB-JluI surdurg €-tu Boru efuro,t op Fluapuadapur
gi"rog o gsu3 'ri.rpc csaroJsgr gs 8.raur retu nu Fs a aurq reru Ioc
pc lrpug8 r.uB-I I 'a"ra1nd u3 r*p"rer ruuafurrs Eur Ie a11[r8 aseraq
-pds rurl Inuuos 'areolgur.rn eieaurrurp uI lrzoJ+ rrre-ru pugC
'piea.r8 n€ocgJ nu,l aprfoure ter 'csezrpu
-Ioqru1 Errr nu ps rrrearrra+ EI J 'aseldurgluS as rur ac 3e1eiu1 ps
pqedecur 'rrlsnd olrzpJls ad areold ur.rd ureecg+gg '+uaraoc pug8
un rcru ru€ol€ reru nu rB neap.re gl3 gfe;qg 'alnurru ela4gc
gdnp 1eca1d uru pc e6e 'rf"rpc ur"rd 1rn Pur Fs oJB+s uI rrrera r€ru
nN J€rIrtuBJ T€ru ee.rpd rur-nu ruaurru 'ezn;uoc EOru Bolurru uU
'r6n1o1 rS eurur n,rlued FUrFJ?s o €r0 'plecrued olrrr.rd Purllin
o nu-npugcun.re 'pqetn+Fle BJaruea u3 ln.rgdsrp e r* auade.rp o
alred o €I ?ep e 'e1eds uJ snp €-s BJFugl 'ppundsg"r FS FJF,1I
'€uuv 'eca1d $oa
'ruourru
B-a+ nu gc
letue"rap
"redg
:snds e rS aps racrg ln$oc
surlul €-I 'arualor.rd nc ?elnles B-ru rS lncsouncor e-141 'arun8el
B^olgc rB gzug"rq op pletnq o 'aurgid o €ocnp Soc un-"r1ul 'qto
alelgurnt ad purg 'pulgqfgq +€rlur B ro IP?E? 'PdTIa r6eeece u1
lece1d nu 'n1q :aJaJnp ap gc.red gsuudnc '1e8r.r1s r*
E-rru Fc 'ca1d ps ec eleleds cJo+uJ r-gs lecndu ur€ Brqs FsuI
'+nrac
B-rlrr
'gur-pse1
ipceald
'1dard od- agu
-rgru le$rcn.rcug e-r6 rS 'erioure ep gpqed 'glur"rads lnud e-61
'srl uI +TuIgluI rue-al puga 16 e3
"a?ureurp ap csouno o+ pugc rB ec g 'e;lac u*u F+€porsru +IirtrTS
r€ur rrrB nN 'OIel rr.ru\r.rd eau[zedu[I uI E?se ?TiiuTs urv
:eco.t u3 16
eaiurrs as rru InJnruaJ+ JBt 'outut uJ o+IesaJ? gs lndecuS e BAaC
'Eleur?ul +Iurs Flu FS Ft€J Ftrr Ps o+ualcllns ?uns cruzBJqo
+ug^nc un nas FcruJop a.rr,rr.rd g 'r16aurn1 luns rol a1a13od .rer
'ep1n"rq luns JoI ep"re8urle 'r.rnp luns TIi€qJEg 'rotrqo ep pundns
as qs aparual ornqoJl ec e1 undns Fur Es ?+Eporcru gcsernqoJ+
nu ps €c orr?sgugru EI nJlur gs pug8 op ru€ 'oJ€otu ac gdng
'rfe8oq tua1uns nu rS gfer,r op +rsoqo rS ug"rlgq a naur IFlB,l
:snds e tecpu gcseazrrrd qur ES p.rq1 'edga Elol€c FdnO
'eur1 a.rdsap npJ
B^oc Eleporcru rpugF eelnd Se-u 'e6e r1$a nu n1 'nu 'nN _-
le auzeam strigitele qi quieratul sdgelilor, dar de fapt nu vedeam
gi nu auzeam nimic. CurAnd, l-am vizut pe bbtrAnul librar
ieqind cu coEul pe bra! qi inaintAnd cu bastonul sdu. Soarele
strdlucea pe cer, un vAnt rdcoros adia dinspre Marea Marrnara,
ins6, odat6 ce am intrat in micula librdrie, m-am simlit agitat,
de parcd eram pe punctul de-a asasina pe cineva.
Fata s-a ridicat brusc. Mi privea, palidi toatd, cu mAinile
incrucigate pe piept. IVI-am oprit in uq5. Nu indrbzneam sd md
apropii de ea. in cele din urm5, m-a intrebat cu voce trernurdnd6:
-* De ce te-ai intors? Of, de ce?
Nu md aqteptai?
-A intors
fala Ei, amelitd, a ciutat sd se sprijine de perete.
Il{-am grdbit cfitre ea qi am prins-o de taiie. Sub veqmintele
lungi era fragil6" pdrea mai ugoari decAt un copil. Miguiti,
qi-a pus mAiniie pe pieptui meu Ei a ;optit:
nu, nu mb atinge.
-insdNu,dupd
o ciipfl a ridicat mAna, mi-a mAngAiat gAtul, apoi
pe
pieptul meu qi a izbucnit in lacrimi. Am inceput
pus
capul
a
qi eu s5 pldng. Eram atAt de trist, cd nu m-am putut ahline.
Lacrimile imi curgeau qiroaie, mi se preiingeau pe obraji, se
rostogotreau pe m6.inile ei, pe chipul ei. Tremura de suspine in
bralele mele. Un sentiment puternic qi trist de eliberare a pus
st6pdnire pe mine. Voiam s-o apdrr de orice rdu, de aceea o
strdngeam tandru la pieptul meu.
Anna..., arn qoptit eu, qi nimic nu era mai dulce decAt
numele ei pe buzeie mele.
$i-a apdsat obrazul mai tare pe pieptul meu, apoi s-a dat
uEor la o parte qi gi-a gters lacrimile, m-a privit Ei a zis:
E un phcat.
- Nu,
nu, m-am opus eu. Curn ar putea si fie pdcat? Nu am
nici mdcar un singur gdnd necurat. Aq vrea doar si fru bun cu
tine, cu toli oamenii. Aq vrea sd-mi iert duqmanii qi s5.-i mu$umesc
Domnului cd te-a creat. Cum ar putea si fie asta un pdcat?
$tiu mai bine decAt tine. CAnd te privesc in ochi, cAnd
ili -simt obrazul tare, bdtiile inimii mele nu au nimic divin.
Privirea mi-e cu sig'uran!5 tulbure. Obrajii, de un rogu ur6t.
Mi-ar fi ruqine de mine dac5 m-aq vedea intr-o oglind6. Sunt
102
80r
I.uasriturs IBtu o nu aJ€c ed arr\eyre o EcJacu! gur 16 else
Earunl urp soas tueeiruts gur 'rqcunua8 q puga 'oleotcrd uI pu93
pugls 'arru purg.rls gqfn1s glseace e1 pugdrcrlled 'gcr.rasrq u1
'€AA3
gcseeigd FS €a.rl 6e-u 'eo ad 19cep rue o-N 'lgcoprerunu rodeu3
o-npe rode 16 FerJasrq €I o-npuoC 'our? uI o"ropoJcuJ rrrv :
srz
€-Itu ro I??BJ 'csalllnl c[rrru EaA€ reru nN 'Oirulgtu rtru ru€ap3^
i-ng 'u!e; rS ea.radoce II iE^ un 'e.reorcrd u-pugd dec urp nea'rad
*ooe o a.rec 'or€l1s oseorun4 reru aloe esasnd rig 16 ra 1glel nc
ufap asrq;ro6 'eieaurunp PcrurunP lnBO o Fs rcop sJolul ur€-I tr
eruaA roA 'riuqsuX aurru e.rdsaP
gurlq a;aJgd o rue relu nu run)€ r6ap 'neo.rrr na IS 'aur1 eld
-sop Eunq e"re.lpd o are Ec n"rluad 'es91 el a+ Ec o1€od 'FcrJasrq
u1 ll6eiosul Ftrr Es naru rnISlBl arol rJao r-PS Pcrufirrnp ourl
'TzaA rELu gtu Ps raJA ?teq 'snds u-rru 'rca1d ps amqa4l '?nJEs uud lrn"rgp €-s rur aJEc uI Inluoruour
uI urasnpJold o pc.rud ap *eurrut a8undurg ftuX EAoc pe ueafuns
Beac€ aq :nd tsur onuru op gsui 'alteour '1ecgd 'efa1sr.r1 ap
'earrr E ed ueu191ug o
lgoap g?€{rrrn y ealnd nu orrul€?u3 P?sEaoV
ra erJorcos 'luaaour lnJgs lsaau nc l€cap pun;ord retu 'sourn'r;
ie{u IaJ un-Jlu} pasod o Fs rreale nu pugcrcru Ec tueaiuris 9c
n-r1uad 'eiuTg Pleol ?€p€Aur B-Iru €oJalnp BO alrcrJal o tolq.inru
-aJ?nc ?uouqrros un r3 'eJn8 lrsg8 ne-rru rapp rB rour ro alaznfi
'aJsolprlrats 'apuglptuol; 'ro a1e ad 1tu191u; nu-ol aloru alaznq JBr
'oulul a.rds eie; lodu s.lo1tll e-r$ 'e"rnrua"rl Es ea r* lndaaul y
'adeo;rde lrurs a:l ps rB csa,u.rd a1 9s JBop nBoJA 'ind"roc 1o1
ur.rri ,rog un ?ntaJ? e-ur r$ lrlsurt sundspr uru-t 'nr16 nN _;1deg ap 'te.rzt e3 :1r1do6 B arec
gdnp 'eanm"rd
1uca1d e-r$ rB dee
urp qs€olrrgtu 1€Jnlncs V
'F?BpoaJA aurnl ad ?nzp^ ure-ocrJo lgcop Eseolun"r; reur q6g
'snds e-1ur 'ede ec rzedruq ?uns r91 ITqcO
'Tr{ro uI qto 'Bug; t-etg*;,1"rsr*",,
oloc€ ru€o?grg 'Ia efu; ug lornqe1 un ed ne r* ze6e Fur Fs lrnqorl
ir€g"rer luza$e e-g
€ l€au3 'rour ap ?gte nera roru ilqcunua8
JE-ur
'eig.rnc ealnd
nu eunrcg8n.r ateo1iqzre rerlr Boc raru rS pcrusol giulg
o
vreodate. C6ntece1e stranii ale corului angelic imi risunau in
urechi qi mi se pirea c[ muzica aceasta nepdmAnteand e rnelodia
nepieritoare a strdvechiului oraq al impdralilor, contrabalans6nd distrugerea iminenti, decf,derea qi clepravarea lumeascd.
Dupd ce am ieqit din biserici, i-am spus:
.- Acest oraq este oraqul lui Hristos qi nu poate pieri niciodat6. Este rnai presus de Roma decdzutH qi ii iubesc mai mult
decAt orice oraE din lume pentru cd e oraqul tiu.
A venit toatnna, frunzele s-au inghlbenit, tu ryi cu mine
am fost creali pentru apusul unei epoci. Toate gAndurile au
fost deja gAndite, nimic nou nu se mai poate intdmpla, inirnile
sunt obosite de lume. Poate cd tot a$a se simleau oamenii
inainte de potop.
Dupi zile intregi de frig Ei ploaie, soarele de noiemtrrie a
inceput si strdiuceascd deasupra Constantinopolului. Marrnura
ingdlbenitd a clbdirilor publice cipiita un luciu auriu, cupolele
grele de plumb ale bisericilor scAnteiau argintii in razele soarelui. Dincolo de valurile zbuciurnate ale Mdrii Marmara qi ale
Bosforului, ![rmurile Asiei erau de un aibastru diafan, ca-ntr-un
vis. Flram imbdtat de 1'rurnuselea priveligtii, eu, care nu fusesem niciodati beat. Extazul md ficea sd rni simt uqor, pur, ca
qi cAnd nu mai eram iegat de pdmdnt, ci plutearn. AtAt de
uqoare imi erau picioarele, atAt de incAntat5 imi era privirea.
Mergeam unul ldngd altul, foarte incet, fbr6 mdcar s.{ ne atingem, cu paqi qovhielnici, ca qi c6nd nici unul nu voia sX ajungd la
destinalie. Am z6rit in cele din urmi casa de lemn, incovoiath
de trecerea anilor. Anna a scos mAna dintre pliurile robelor gi nri-a
atins sfios mdneca. Voia sd zdbovirn intr-o grddin€i cu arbcri f,oarte
bitrAni, cu trunchiuri putrede, din care ieqeau nilSdile in incercarea de-a renaEte. Bazinul de marrnurd, de mult secat' era
plin de mizerie adusi de v6nt, iar pe fundul siu, intre pl[cile
de marmurd sparte, creqtea iarba. Ne-arn intors unul spre celdIalt, iar Anna qi-a dezvelit tr[situri]e delicate qi privirea limpede. Ochii-i erau obosili qi doar buzeie aveau pulini culoare.
Nu putem continua aga, a spus. Cr:ed cd in(etregi gi tu.
-Nu puteann sd-i rdspund. Nu puteam scoate nici un sunet,
aga cb am incercat si dau din cap. Mi-a atins iardqi mAneca
gi a continuat:
I04
907
ilil$ :gluporcru €c Eseo$s rcru '+BSnPpE s rod€ ri 93e1'l
g"gg *n snds e 'e$e unurluoc ruelnd nu Ft 'r6n1o1 'IlS 'e*e ourl e1 eiunua"r lod nu 'nu 'rl1q 'IIJorJ
raJ+ gru 'r8urle gur pugC 'na +uns reru nu 'e1our e1e ad 5ur1e
aI olEl aiaznq pugs gsul 'r16adnJ? olrolau ureal$oun'roJ lur-nu
n0 loru 16 arauro; o E+epooJ^ +rJop r€III urB nu no rJTN :aur3n.l ap r* giuuoP
ap urld 'snds ure-r 16 aleru 6I€-J?III real olrur€ur sug.r+s ruE-I
6euuv'guna"rdu1
aco.rlael ualnd rue-oi .q.rer od aliz €^algc olao rznJoJ IIrr-Es ?€JF^
-ope-nl tfo4 '1n"io1rra FA.razoJ rrrr-oo nr1* nu 16 'uo'rl 6e-ep "retqo
'oraur? I;Ei u! rodeul
'pleporcru atJ€olu3 r€ur rol g,Iu nu FJ a1€od
osnp BA Etu eaJelu r* ala.rocue €?IpIJ tuol ollz B^alEJ uI Fc
*
s?€od 'no +€nut?uoe luu 'aa1d 9s r*n1o1 mqarl €A pLrBJnO
'qcsBoqJ0A Fs oJ€ls
uI €Jo relu nu rS r.relnd op o-lrols € E.raours ra eelururg8ng
'arlstsou alopz uI eiaug"rqpq €I ruoruru e8unle
T€rrr nN 'eeiaup.rlgq al*uounc ruo,\ nu na rcru 'n? IoIN :unds r-RS +ncqJ E-ru €oul ea{a"raur1 ;eg
'artls'pupul e1 'oiaug;tqq el i3 aurl n'rxuad eFn"r ro'r Ftr\J 'pugcrcru
€lnl ro,\ o? nu rA pXepoe.r,t1liug? lue a.r€3 pdnp 1eq'rgq in'rn'3urs
'uoecd rspFo"r 6e-iur
r15rg 'r3a1eiu1 gs "rads 'ox€?REJ nc unds o nN
aleod 'glepot:lru BapaA r€ur rol ai nu 9o p;nFrs g *u pceg -_
:snds u-rur r* .ro*n leJnln)s u-ur 'rurgur
aloqrre nc pie.rq lecnde e-rtu '1rcng,u 16 le.ro.rnpu-r qru-nPu9zEA
'arJ€o?uI retu a? rtu r* gcea1d 'auro.rn a r€Iu
"csarq'I}
lgc auflu e1 g{unua; 'o.rrqnr €orrr BJrrrn '3o.r a1 Bi}oc€ a(I
ps ualnd reru $u nu t* aJBoI€^ saAu lt?ur Je nu slrrrlu 'laJll€
'gc n"rluod 'pq u$e u3 e1a6ug 1od gtu nN 'nEJ rtBJ rtu"ps nES
,rtp". qur ES rinec nu n] -Bt nJluar{'snpas rp-ur tS ut?J?s I1*a EJ
csomurlul al Es pugc;elul 'tunce cgrlsnl qru JruJ€p€Z 'o-1nJ^
r€ nu n? rcru 'e1su 1rr,r tu€ nN 'aJ{ulg?uJ eurr;d e1 op aiu'iq u1
nu FS -lnzpc ue-li pc n"rluod Elecrr+s araruoJ o rzaro FIri
:1eFm e-ur 13 prler leaoid y '1!e"rqo od nea3rnr rI alfirrrJ')eT
'rzuud.rns Fru ES n1 IT Es llnqor? E Eoallc ap'pqtsodrur o EsuI €Aac
e6y .q1so1e3 r€urnu nli ES rueroA 'dlol ure 9s IIIEIOA nN 'el3?lr?
qgtap punq reru uruapart qut 'outru op glirunilnul 'pseor1o8lo ap
tg?€ weJa gc n.rluad 'aidug1ug as gs giue;nFts no €rnqa"ql -
Cu aceasti intrebare, mi-a l6sat mie responsabilitatea de a
aiege. Acest ultim cuvAnt imi ar6ta c5., fir6 se vrea, sperd sd
gdsesc eu solulia irnposibilS. Avea qi ea sl[biciunea aceasta
femeiascfl qi, in ciuda tineretii mele, instinctele imi spuneau
cd un astfel de cr:vdnt reprezintd fisura ce poate face toate
zidu.rile si se prbbugeascd, ce distruge apirarea qi le inmdneazd
comoara agresorilor. tnsd eu nu eram un agresor. Eram la fel
de rn6ndru, de sfios ca ea, Ia fel de neprihdnit.
Nu puteam totugi renunta aqa la ea. $tiam cd are dreptate,
qtiam arnAndoi, dar mAinile noastre se impreunau qi mai strAns.
Buimdciti, incapabili sd inlelegem noi inEine ce ne dorim de
fapt, arn ajuns inapoi acasi la tathl ei. BdtrAnul a risuflat
uqurat vdzdndu-ne. I-a luat Annei capui intre m6ini qi a sdrutat-o pe frunte. M-a poftit sb rdm6n qi sH impart cu ei prAnzul
lor modest. Mobila camerei din spate purta semnele vremurilor
bogate qi apuse, dar totul era uzat, decolorat. Mesei ii lipseau
cAteva piese din mozaic, iar covorul era ros. Nu mAncau carne
deloc, dar bdtrAnul a binecuvAntat pAinea inainte sd o frAngi
qi ne-a intins o bucatd fieciruia. Am mAncat supi de legume,
brdnzb de capri qi f'ructe. Cump[raseri qi pufin vin, f6ri indoialS pentru mine, pentru cd bdtrAnul a fost uluit sb audd cd
prefer apa. Dupi ce a insistat zadarnic, l-a bdut el insusi,
discret, iar asta l-a inveselit.
Anna a str6ns masa qi a ieqit din incbpere, apoi bdtrAnul
mi s-a adresat qovdielnic:
-- Fdrd sd te intr:eb nimic, !i-am incredinlat-o pe fata mea
ea s-o insoleqti la biserici. Acum ai luat masa cu noi. Este
timpul sd-mi vorbeqti despre tine. De unde egti? Din ce fel de
neam te tragi? Firinlii t6i trdiesc? Ce statut au? Au bani sau
trebuie s5-!i cAqtigi singur pAinea? Ce planuri ai?
increderea neclintit5 cu care mi-a adresat aceste intrebdri
m-a intirnidat gi m-a ficut sd inlemnesc, ca qi cAnd aq fi dat
peste o capcan[ nebbnuitd. Ezitarea mea i-a spulberat speran!ele. Mi-a spus dezamdgit:
nimic rusinos, ai vbzut bine cd nici noi
- Sdrdcia nu este
nu rnai suntem un popor instdrit. Cu toate ci fiica mea a avut
parte de pelitori bogali, nu a dorit pe nimeni" Pe deasupra,
este slabd qi delicatd, aqadar poate cE e mai bine s6-qi cumpere
106
ZOI
ounds aS 'FrBrEs rSep 'punq alIItuEJ ap 9rqu91 o nr llro?gsgc
e-s r* Jolrcrlu€ alrJorJcs rS er-lolelo piua-ra,res.rad nc +Erpnls E la
.rep 'soreq rnl Inluatou ap cof neslgq i*g uueureg 'rcte ?Bipnls
E oJIaIId arunu ed ur1e1 un 'pur.rn u1 durrl llnru nc nN :lueqrcuoo uol un ed lenurluoc € InugJlpg
u1{lad
lrfaunds gs rie"lrr ac decr.rd rtu 'rnlnuurog olarunu
-
'9Crz PS BOJ.a OC Aurq
ee.rd urer16 gc n.rluad 'rn1 err'r.r1oduJ €llo^al as aurtu uJ ln1o;,
'r5e1afu3 Fc parC 'E?sB {lr}uad Fet a1 ps 1t1p8
-o.rd q*a pcep rS IaJA ot rl6p"rg1oq a+ Es ainqarl €aac€ ep 'pFua1
au psul eiurloq 'gfunrnc ep a1*as93 urnc eier't azelue're r6-9s
aleod puro teqq 16.rgug1 e durl 193 'esarnie.rdsrp al nN :srz B ri pugur ad .rolrnrcpdurg 1n19q e-ry
iearu uferz' ug gcrlce.rd uI BIIoSoUI
und gs r$ urfnd nc csaurn{1nru Pru Fs crocul pcep r{rnfa;dsrp
r{aptrT6
Fru oc o(t TosoItI Erls€oleauurnp 16 rfaluns 'rf.rqc
'Tlzni1 goeg t6-gs Inqar+
re-u ouru Bt ugrlgq un '€ls€ op tuear$oq 91q 'o1eds ug p"rdec
ap elord o lgtap alSesdq ruur rf-n51 "crurr ut"t i1$a rceg :esnds rB 1#Purezop FlJo inugrlgg
'.roprnfurs BoJac€Jsq,Bs lgrop o"racgld ?l1nur
rerrr acnpe rrug "rolefurlSounc ea.rr{g8oqul 'ala ap s€r}€ pur$ou
'ourru nc lrod
'a1e1rdsr BunBaplolurp +elrla ure 'url n€oq nN
or qgcap urfep nu 'e1er.releur alrJnunq ap za*e1e Fru nu Es Bc
.lur 'csarg.rl Rs r€socou lsoJ E-rru ?gc retunu leldecce rrr8 ru€g
'"gueruod
urp ruerqrl Bosop€ relrr IoJ rS reqrl rnplr.ndg ;opfe.rg
olureul
IB ruqruaru ea r.rgf atpur uud lr.igurot{ lrru 'e1se ap
'eceeJ8 eigzrul B-ap potu 1n.rn5urs a €?sac€ pc n"rluad JBop qrJcs
ap a?B?rIEc uI snuBsnc snBlocrN lrLro+cop od cseiLosul 1g 16 cfiuru
ap 3a1 Ftu ES lnJ,t IuB nu 'no le8nppe ur€ 'nrdtcur'rd u1 'ruBa^€ aI aleo ad elofuqsounc €I za?rturl Eur Ps rcru urero^ nrl rs
ol€lrsrolrun BI zarpnls Ps €c orurcueug alacuolfrur ap rueaundsrp
nI{ 'qcuI ro+rrl ap r"rnueld rue nu 9c JaJuIs sundsql ure-1
'sorJurpoJtau 'rou nlquad '16 urp.rls l16e pcep J€rr{a
'aruoleud nc l€1BJ:l rue-al gc mluad 'e1se na Jolep rX6a rw1
"re rrnueld ac FJ€p rtu-eundg '€1sB eaurnl n.rlued gunq ea'rd
lpur rts g{uaT.radxe ap g1rsdg a gcpuTrJ '1ndec rlsecns r-nu 9s
rerunN 'csaloJoo o-s rcr€ rJ Teur ro^ nu pugc aJrls9uPur EI col un
cd a avut succes in Italia, c5 a devenit faimos qi ci soliei sale
nu-i lipseqte nirnic.
VdzAnd cd tac cu incdpdfAnare, s-a aplecat qi mi-a spus
rugdtor:
S5rdcili, suntem toli familii bitrAne. Nu mai avem copii,
iar-soliile ne mor de tinere, fdrd si mai poatd zirnisii. $i eu
am doar o fiici, doar pe ea, qi nu avem nici un viitor intr-un
oraq pe moarte, sufocat de turci. ii vreau binele. Poate c5 intr-un
alt rnediu ar inflori, s-ar bucura de viali cum se cuvine tinerilor. Aici, noi nu mai trdim decdt pentru viala de apoi. Ce
wezi, fiule?
Cuprins de panic[, nu mi gAndeam decAt ci greqisem ascultdnd de rug5mintea frerbinte a Annei. Ar fi trebuit sd plec
atunci, si o las la fAntAna cripatd. lntreba.rea ei sfioasd, acel
,,$tii?" pe care mi-l adresase, cdpita acum un sens teribil. Mi
se pdrea complet absurd cd o micd atingere a buzelor qi mdinilor noastre poate sd-mi ameninle libertatea, sd mi lege, sA
m5. arunce intr-o cisnicie la care nici micar nu rnd gAndisem.
$optind induiosdtor, de parc6 s-ar fi temut c6-l aude Anna,
bhtrAnul a continuat:
-_ Am librdria, m-ai putea ajuta copiind cirli. in acelaqi
Lirnp, !i-ai imbog6li cunoqtinfele. Casa irni aparfine. Clu gpeu
qi cu saerificii, am reuqit sd-i adun Annei o zestre ca sd poatd
cdndva sd-gi gdseascd. un so! bun sau sd-qi cumpere un loc la
minf,stire, dupS cum vrea ea. Roqegte cAnd vorbeqte de tine qi
nu aq vrea sE, fr.e dezamigitn. Ce spui deci, fiule?
in locul tandrelei curate pe care o simlisem fa!5 de Anna,
acum nu mai aveam decdt uri qi mAnie.
Anna a venit cu aceasti propunere? am intrebat eu tulburat.
Nu, nu, a protestat pe loc bdtrAnul. Si nu-i spui cA {i-arn
- despre asta.
vorbit
Nu m-ar ierta niciodatd. insd e o copii6, nu
are experienln. imi fac griji pentru ea. Daci eqti om cinstit qi
ai intenlii bune, trebuie sd md inlelegi. Iar daci nu vrei, trebuie sd-!i interzic sd o mai vezi gi s5-i suceqti minlile. I-ai
putea pune onoarea in pericol.
Ve apreciez prietenia, arn spus eu ridicAndu-rnh, dar am
nevoie de tirnp de gAndire.
108
60r
'Eiuarrodxa
'BaprB II eiBd 'ourlu ap lidTl €-s '83€lA ErEJ
op alatu rasdq n.rf5.r91, E:leol nc '1n1dard iode '1n195 turgF
tue 'ea1
-ugtu rrre-I 'gurr1ed nc o-lelnJgs rue '1dard e1 o-sug"r1s
'g+€caunlul
-soce o+Boq n3 'eu8ndal rurl eiuuop 'rup 'tuealop O
rueaiuns 'o;eredsrp ap
o
'pcsearunl pryod o nc r€urnu cso'rop 9c
mlco uI nz9cop BuuV
sur.rdnc 'r$ reureJ ollelroloc p8ue; BI leru
'In1ol 1n.rgd g J€-s- rlu ur^rp ap 16 1e'rnc op lgtlJo 'eFrniurs
asnc-€f
daerrd
FS
rurunu rrrellnts€ nug 'ea ap Pur-npurrdolde '9c
ezo\to1
gur 'nqco ososqcsop $rI 1a 1q1e1 'glselau ap ner o-s
'raFul un
pru ?s 'o3ol pru 9s 'gaseauaurope Pur Fs pugJJaJuI
gseorun.rJ qcul BJg
od ec ru€apol r€ru o nu J€p 'raur rrgco uI
'gpeod e1 gugd gru-npuriosul €o snds e-rur lelep tce16 'lupJosTqJo,r ac a'rdsep BurBOs l€p $
"ruo'\al €{ruiY
.re-r6 pugc 16 ec 'csmq lecaunlul e-s 1 EaJrArJiI
'eaur ea.roEale EJa a'rec ufap urer16 gsul
'1elaclar ure 'csapugF pru 9s arnqa41 "-'I€uEq ap +€18 a alaru 'roFrgur'rEa'rad 1n3r6'lgls
w€-ur 'reg -1rnu$lqr) rnlnruo e suos
Ec paJJ ps tuuolnd nu 'sndo
ps 'rnlnuilsap
ep plrsdq €oJrJrJoJ n'l rsaurn!1nu gtu gs 16 trgo"id
'"r11'!ue
,olrir,rdtc undns Fur Es lellral lsoJ ure 'qd1la o nJ+uad
€atnpe relu rru-nu Bal€1
trrr5 ,rr, eledec ps asndacul 'er'rncnq
pg'r Etu 9s lntpJ
-raqTT 'puor{e.r ruo er€carJ Bapal grrr runt e6e
t"t oIoqJoA'gsu1 'ee.r oriuaxur ooJA Fqr€ Ps grEJ 'lurqcpgul
""-*
'del €I os€cJn os r lnurA
op 191€ R""s .ttp t"p-Fp €oacB ag
'a1e1 aliglrfq€ uI Parr
"JorJnluol€ nES Jeurot{ 1da'rp 1en1
16 aurl ur.rd eurq rcur pPA ng
JEugt
g J€-a+ Iipur 'purq.ro,r racurs 'crruru er16 nu arec e"rdsep
'aIBc uI socs a-ol
,rr, ,orr1r1od ep tgle lrurr.rd g Je ourcrJo nN
16
rur eiuaprrrc,rd "rer'e1'esue6 a Els€ eleod'4t16 aur3'1e3oq
ri-gs n1€ gcep
sorur€J rualop ealnd re 'ep.rnlcni auTq rzafuu.re
p*er8uu nu oilopl
'r* alureu3 eier,r pleo+ I€ n1 lep 'ruaurru ed
'ie.rorie.t Fur^ap qs +Eqrgq ad apader aeEJ II €LrolFSPc 'rer 'pr€lu€
:gur-opaJc ri ng un
our.t.ap Ba+elJoq{ 'eafe.reurl aaaJl ac gdnp
'rJosolg rrrour+ riol ec
BI €c our+ u1 csepug8 Pur ?s r6n1o1 neorA
mluad
piuer.radxa ap ysdrl op IaJ e1 n1 r* r16e 9c 'rn5rs luns 9c
uadns 04 nu €S 'natu
'eFlman1 n€ls runo srl{csop snds ruu-ri 9c
srz e 'rn5rsap 'rn5rseq IrLrgurn ed eugur r3-npugund Io
Se nu-mi faci rdu, mi-a qoptit.
-Deodat6,
am mugcat-o
gAt,
de
neqtiind ce altceva sd fac. A scos
un mic geam[t, apoi s-a pribugit in bralele mele.
Deqi o rAvneam, gtiam cd n-o iubesc cu adevdrat, cel pulin
nu destul. Cdutasem in ea doar o iluzie, un miraj, o pldsmuire
a poftelor mele trezite pentru prima datd. Cu cele mai bune
intenlii, tatdl ei imi spulberase visul, imi ardtase adevdrul
gol-golu! din mine qi din Anna. Sufletul era trup qi trupui
suflet, nu puteau fi despirlite unul de altul. Nu existau ingeri
pe pdmdnt, doar bdrbali qi femei pe care-i unea dorinla. in
timp ce o imbrdliqam qi o mAngAiam, tot ce era bun in mine
se indepdrta din ce in ce mai mult de ea" Am pierdut-o c6nd
am atins-o, qi cu siguranld ficusem asta interrfionat, tocmai
ca si md eliberez de ea. Dacd aq fi iubit-o intr-adevdr, nu as
ft ezitat sd accept propunerea tatdlui ei.
Am pus mAna pe pieptul ei. A vrut si mi-o dea la o parte,
dar n-a fdcut decat si ridice privirea melancolicd qi sd qopteasci:
Me bagi in iad.
-Simlindu-mi
gi eu vl6guit, i-am dat drurnul gi am rdmas in
picioare lAngb ea, firi s-o privesc.
Eqti rdu si crud, mi-a spus. De ce nu te-ai dus c6nd te-am
rugat? Doar nu !i-am fdcut nici un rd.u.. De ce m6 urhqti?
A pipdit urma pe care dinlii mei i-o ldsaserd pe gAt qi a
inceput s5. suspine lncet.
Mi-e fricd de tine. Frica mea e dulce insh. M6 faci sd
sufdr' Dar suferinla e dulce. ce lucru groaznic mi-ai f6cut de
nu mai sunt eu si mi-e rusine de mine?
I-am rdspuns cu deznddejde:
Chiar asa, Anna?
- Chiar
-_
aqa. $i nu-mi vei da niciodatd pace, chiar dacd
pleci' Nu mai sunt curati. Trupul meu nu mai e curat. GAndurile
mele nu rnai sunt curate. Chiar dacd le-am iubit, buzele qi
mainile taie m-au osandit pentru tot restul vielii. ce-i cu mine?
M-ai imbolndvit. Capul imi arde. Rdmdn fdrd aer.
Am intins mAna, dar ea s-a retras speriati.
M-am purtat gregit cu tine, Anna. Mn poli ierta dacd plec
qi nu mai vin?
110
III
(3r4
16
ap
ErnpIFc ap TrnI€^ n€acar? 9tr tr
€ra-rtr tr 'pugr ad pugr
o-s €utuapul glrr aJ€c plrdsr eace
;cseliurn o-s 16 euuy ed zai.ro;
e13od '€'r1uoc urp 'neg
'naur ln.rlunPlul Balocolc aJ€t Fletounlug
op Barr eiur'rop 'gqreo ueur eeie"rpue;
eeaurnl Pl€ol nc unq rJ €
'crle8ue Blugc InJoc ac dunl u3 'pcr"rasrq
e€alelrl€oJ BJa erBC
ureaparrar o '1oF u1
.rg
FFugI Elear{Junue8ug euuy ad
".rr*'lroru
nII FS it",t g 6e 19cu1 'llnu ap 1913 Eur-npurni
pur^rrd
-U,_,
-e.rdsrpr6urasnsq:ffi."""rJ'[ff
J'ff
:ffj:::l1ff
gq8
ealduou uI ourl r€O 'aurru ad 16 nqFunful gur ps rode 16
-unful a+ ES rnqarl ry 'rsdapad e'r ol nozaurun6 icsgrn aJ "I9c9s 9IN eourur Bi
op raJA reru oC 'snds ure-r 'r16a'rpur"rn gur Fs ?sor aJ€-N 'rrzgJls piloc e1 sunle e-ur rB ourru
pdnp 1i3rg V 'aIr4I ep e6n purlugr? 116a1 iue r* o-1es91 ruy
nJclug {€ur gru nu 16 la14
'nl raJA urnc alJ 'reg 'nrdse sundsgr tue-r 'r16a1rdsr pur qt 'lecgd 6 p16e1rdsr Errr oa a6J ;1de3 ap n? 116o aur3 -_
:ry1do6 e ri q1rug'r g'reoi"rdga o ec lrar'ld e-tr11
'1nlsop rqnr re-{u geep et;e rqJol r€-lur nN :snds ure-r .rep
nN
'aurur op 9IIS €Ja-rtr^I '9iue1srze"r gundo 9s uru1da16e Eur
'€lsE
Bc Bun e.rac riod rur-nu 'g1e4ugurrpdsu1 sundsgJ'B-rru 'nN ;1eq PceP e6n
e;eas uI
aprqcsop rol rrul 'ngl Iglel Ptlnc as ac gdnp '€1su
:o-l€qoJ+uJ ure 'oursnr ap r* arernp ep sur"rdn3
'nFJ lnlosq* ,riioo Ioc irJ rcunlu 'unq lnlosqe tg ps fqedec
pdnp ruaur{u rual
r16a nu gce61 'Bolsol ?cs€apugdsp"r Es ourru
,16
efep
1eca1d g IuoA oIIz B^419J olsad e9JoJo
lB-u ,aceJ 6e-ecr.ro
nrJ 9s
os rur orBc nc €aunrcrqqls ap 1go"ld Es 16 nqr lniosqB
lt
e16aro"rc r$g
cJacuJ nu gs ot aO * tttt unq '1nur1sap ;n8urs
16 eleurq 'c1ur1u uI pa.Ic
Inruo J€r 'olurrrnc a16ru .reop ?uns InEJ
nu Ec€O 'oJBcJocuI e1 eiurpe;cau und Frr-ES Btzelo urnoe rue
,crurru
gcup :snds IuP-IIu 16 elrdsr suudnc e-141
palc nu
uJ
1o1
'rsgrpd gru nu rep 'ra"rl PcBp Eur-ElnrES
'piBT^ ardsap alplrr ni16 nu rB plseord o na luns 'colop 116
-er8 re nu 'nlrl 1eca1d ng 'Pzeol8 nc €a le8r'r1s B inu 'n1q -
rdu. Se ficuse intuneric. Luna rdsdrea, argintAnd colinele qi
cl5dirile oraqului. Mi holbam la apa neagrd qi qtiam cE sunt
mai prejos decdt un criminal dacd mi duc la ea cu rd.ceald,
f5rd s-o iubesc. $tiam insd qi ci ea aqteaptS, la fel de disperatd,
la fel de nefericitd ca mine.
Luna se indlla pe cer. Se intunecase de-a binelea. in port
domnea linigtea. Eram singur pe lume. Dumnezeu era in mine.
Totuqi, pentru prima oard, gtiam cd qi diavolul e. MAndria
teribild si voluptatea cunoasterii imi ardtau cd Prinlul tenebrelor e in mine. Cerul qi iadul erau in propria mea inimi.
Alegerea imi aparlinea. Muritorul de rdnd fdcea bine sau rdu
dupd cum simlea, supus greqelii, oscilAnd intre cele dou6. Stdtea
in puterea mea sd fac rdu cu sAnge-rece, intenlionat. Era un
pdcat pentru care nu exista iertare, un pdcat absolut.
Mi-am adus aminte de ce-mi spusese doamna Doroteea, cd
puteam trezi iubirea altora fdrb sd o simt qi eu. Multe din
experientele mele fuseser[ astfel, dar pdnS atunci avansurile
nerusinate ale femeilor nu-mi stArniserd decdt dezgr"rstul. Nu
Etiusem nimic despre iubire. Numai dupd ce am intdinit-o pe
Anna am simlit chinurile patimii qi am descoperit ce putere
aveam asupra altora. Era o pl5cere ingrozitoare sd domini pe
cineva qi s6-l impingi la ceea ce educa{ia, credinla qi congtiinla
?i spuneau cd e un pdcat. Daci aveam tns6 intr-adevdr aceast6.
putere, atunci de ce si n-o cultiv, cum unii se antrenau cu
spada sau cu arcul, allii igi dezvoltau oratoria influenfdndu-i
pe semenii lor, iar allii studiau legea ca sd poatd face din lucrul
greqit unul just.
Astfel de idei imi treceau prin minte. in acelaqi timp, dezamdgit si nemdngAiat, cugetam la puritatea inefabil[ a bucuriei
pe care o simtisem atunci cAnd buzele mele le-au atins pentru
prima datb pe cele ale fetei acesteia inocente, mi gAndeam cdt
de repede fusese bucuria sufocati de o dorin!5 amar[ qi intunecatS. Nu era vina Annei, era a mea. Nu stiusem s5-mi menlin iubirea mai presus de pofta carnal5., care nu-mi trezea decAt
ruqinea si dezgustul. Cererea nemiloasd pe care i-o adresasem
reflecta dorinla amard de-a o pedepsi pe ea pentru ceea ce eu
insumi nu eram capabil sd simt. Ea era prada mea, tremurdnd de frica mea. Actionasem rdu. De ce s6-i fac qi mai mult
Ltz
8II
'Bourgd uli Ps nES BouJBs
uI 'aJ1s€ou alrJnrocrqo
TBI Es runc nrls rerrr 9s rue-u pugJnt
ep aot l€q Ifu runc purzne 1o4 'ri .ro1 ple"rgdurl lgcap rfueFo"re
reru luns 'JoI olrurJJ€s urp elred ot€J nu €lse 9c pupunds '6e'ro
ur.rd p.reSgru augru Es EznJor ?Jlseou eqfnls urp rca'r8 liJolrlJos
.uuopau lurze.rdar o oJec ad ,rrcrresrg erielnde.r e.rdsep BqJoA a
.rep 'r1o1sode niugs ec sof ed 8.raur ps e.ra;a'rd 6u 'eeur urielnda;
ep gsed Frr-nN '.rogca.r8 eie; ug aur6m ap oceJ rol gru IaJIIE
ap 191€ a
'Tugur I-PS I1,r Fs arnqor+ 1gcul 'sndnsau rB leugipdpcuJ
'1ur8le op JolrJnru€q €pnrc u3 'giurso1o; e"rds lrurr'rd ru€-I aJBc
ad p.reFgur 'sruueol 93e.rp 'unds ps 1da"rq 'rcedoc ep ee"rnppd
pFA nu pc IaJ+sB 'alsreqrueur 16 ecqsouS 'ecruoleldoou rrzoJa
ap rJnlsoJ cselnld ropca.r8 B acr?snu rar5o1oa1 1n"rn[ u1 :snds e 16 a.repar lnrac B-rtr tr 'puglq T6
rulec rrro un €Jo gc mlued 'os€q.rec Fru Ec co1 ad lelor5e'r y
'pdec areop PA
gugd 'lndecu-grql IS lpgul e1 'ruoa rS rrieueure EI819?€ r{ela8nc ps
col uI r16aum1 aFrnqo4 a.rds 16 leceldu g pe-^ gc€p l€^rasqo g FV
'le8nppe ute 'outut ad ep alac op grBJB uI aurcq o?1e rue nhl
'esesurdse.r pru r6nsul 1a 'en5guuzap €our
€al€rrr a.rds ,.rep .aFrcutres JoJo rru-Es ec .rogdocsrtla reiurncol
eieg ug gieeururtp ar€carJ u3 uraseldelfe II gc 1e'rnFrse
TUt.l
"U
snd ep luacop BAac Elnrumdrul 13 prgd rf-puplderd 'e1urur6e,r
aunq rcru elac ri-aun4 'eurdruglul au Ps edud g r€Iu BA nu pugc
'p.rengunrd e1pugd Pleugur€ U EA BrJolPIEc nes rruJor pdunl urp
olrun+JnJ uU lliol nc r.rard tuol'nu o0 'JolrJgugue lpdec uraund
ps Bc rnplergdurl csaqJol r-gs sale +soJ rue 9c rrlued 'naur
alaleds uI r€1s gs 16 1e1ed e1 rl6eiosuJ Fur ?s ornqo'\L 6€J€aI
a13a1g1d Il-auIC 'ro+gpqqrau Ia 1€qorlul € arlqurn opun od 'a+nec 9ru
ps pJoq EI lrual B snu€snC InJolcop 'r:.rztg1 rerrr opz EAo+9C
'Jpug+ FcuI ruero pc n"rluad '1n1nunrp Ba+Bl
-?urnf BI serugJ urv 'nEJ op rcru 'eurq ep raru 3a1 Eur 9s ru€rol
nN 'Ta e6n e1 +Eq ?s snp u€-ur nu rB lntar+ u eeldeo51 '1nd
JorJ un rS g-r8eeu ede BI xrJ urelrn Etr [
-nr? lol lrnpn8z
"-rru
lre e.rdnse ue a.rolnd ec
efap ureq6 pugc 'urfqo 9s ruealnd nrcgouoq ac 'or'rncnq oC 6nEJ
Propunerea lui nechibzuitd m-a ingrozit.
Agu vd aritali recunostinfa? am strigat. Md faceli servitor la grajduri, deqi m-am strdduit din risputeri sd vh fac
respectat, in ciuda secretarilor episcopilor, care mi irnpung cu
coatele! Ce credeli cd vor zice despre mine dacd md vid mAndnd
un m5.gar pe stradd? Vi s-au intunecat mintile de la prea mult
gAndit dac6-mi propuneli aqa ceva.
Ochii i s-au umplut de lacrimi qi deja iqi frdngea mdinile
ruqinat, pentru cd gi-a dat seama c6t de nepldcutb era propunerea lui pentru orice tAnir preocupat de reputalia sa.
- Nu indriznesc si urc in spatele acestui migar netrebnic
dacd nu e nimeni care sd-l tragd. Am cdzut deja de pe cal qi
am piciorul slSbit. Iartd-mi, Ioannis, te voi rispldti negreEit.
Nimeni nu se va indoi de rangul tdu dacd vii cu mine gi stai
in spateie meu cAt vorbesc. Vom imprumuta o haind cu pulpane
aurii qi pantaloni qi pdl5rie roqii. De altfel, amicul tiu Phrantzes
a intrebat pe unde te ascunzi, mirat ci nu te-a mai vdzut dupi
ce am sosit. Poate ci il vei intAlni la Maherne. in ceea ce mi.
privegte, poli face orice poftegti dupd audien![. Mi voi intoarce
cu plicere pe jos gi voi lSsa animalul acesta blestemat in voia
sorlii.
M-am g6ndit la avantaje qi dezavantaje. Lucrul nu-mi fdcea
pldcere, insd maestrui avea ochii plini de lacrimi qi-mi cerea
ajutorul, aqadar mi-era imposibil s6-l refuz. insi mAndria nu-mi
permitea s5 rnd impopolonez cu loale lmprumutate ca s6 rivalizez c'a pajii qi gdrzlle palatului.
Nu, am spus, cumpdrali-mi numai o tunicd noud, a;a e
corect. Nici dumneavoastrd nu purtali altceva in afard de haina
neagri qi boneta de doctor. Jinuta neagri de scrib are suficienti
demnitate pentru mine. Veqmintele aurite gi catifeaua sunt
pentru cei lipsili de substanfe. Se mergem la palatul imperial
precum Diogene, cdruia mantia gduritd ii ascundea cu greu
goliciunea. Astfel ne vom face mai bine remarcali qi preluili
intr-un loc sdtul de bogilia veqmintelor.
in grddinile din Maherne domnea deja toamna mohordtd.
Din ce lnfelesesem, audienta avea loc Ia cererea impdratului:
el voia sd le spund apoi episcopilor lui sosili in oraq c6 delegalia latind il preseaz{ sl.frxeze data plecdrii. Cei care veneau
Ll4
qII
€ ur+uBlsuoc IniuIJd
+Ezo6B B-s 16 sozluBrqd ap +Tiosu} lrua^
'snBlocrhl rnlnroleop ola?Bds uI n€?s PS rP^ope-J?uI srruJod €-s
nu rS tugzaie eu Es apun pnou 16 \e+qre nB-oN '€oualnc as rI
aJ€c Intol uJ r€urcolul nealp+s dof t6 mln8uel w;oJuot or€o?Eq
'eladuc
-JEs ap ourcq elrnd aJBcarJ .rep 'erun1 Fllnur asruol ng
ne l€Jooop €Ja Blsotv
Enop nc InJnTInA nc yqopodrul IS JnB
'ler.radrur rnlnuor+ € €11e ep 16 eped o op a+elp Enop roloc ereJe
q 'alugugurni
ug r.rnp8ueru o?1e ne+sD(a nN '5F4I aFBoJ e're lepd
r* 1ma1n rsrruouoca e n;lued Bruz col ee're eiuarpnu JBp 'ue'te1
urp neurgle eqradns IdruFT 'a?Lr.'zrr PcBp Jeil{t 'adtunls aJBoAoJ
nc glr.radocre eJa eneapod 'rpzeisrdel r* "rg'rod 'gseorcnl gJnru
-Jeru urp n€Jo rolaJeoprJoc 16 ilps niale4 'elelugur6alul sorun4
ayztq? EFtrgI ed 1nca.l1 tue 'rurgul uI ngs rnlnsJncsrp 1n1xa?
,"r.p"dr"., puguli 'nJ?rrnpul snelotrN Inro?top ad leur'rn ure-1 tS
rlclorcas rilei.rolaa eh.r8 u1 p.ruFqur 1€s?I w€ pupa erfce;srles
sps uI Joi ?nae 8 u'iuapny
?ssJ €-r{.r.{ a,retrr 16 nuouraree ap
'8e"rx 1-gs .rofn colaP
rnlnJolcop
13Jo rtl'r-nu rS rlulgrppuJ JEAop€-JluI BJa $nBIoc{N
rerfei
pr.re8gp1 '?1n Erlr gs rueolnd nu Fc ru+uod lotlourlue?suoC urp
-ndr:d pqcadsa-l rl€s lrlTuoluBznru€ csauJgls PJEp Errr€as urEapgp
ad nuqurqd es
Iur-nN '.ropre8pu p.4spdgc ep pu959"rl Eperls
tleptgAug erlBace ITi€qrPq 'eur6n'r ap er6o'r eiu; 16 1ece1d pdec
n3 'nreSgur augtu oI ES rrqrJts snd ne-r6 16 lrodsuerl ep co1frur
n".r"*"tt e1 re ri gcsee1;od 9s rdocsrda rps n8a1oc ad 1ncp3 €-T InII
-o3.ro 'a.relugcul Boru €aJ€ru ardg 'lodourlue?suoC ur'rd 1-npugc
nc
'1ru"rod ury
ad snuesnC
-npuoc
InJo+cop
'.re8gur
"repe*e
'ap?nur "roP8r"rlur rA
.roprfncsrp JoJn+nl 19dec aund .re ri uqep €xg J€ rcunle 'rr'rqa
-a1d nrpugure olalcaJa Jo?gJgloq necqdxe as r ernlsace pcep '9c
'o-1eqo"rde
seia ui ap lup u-s rI mlnle.rpdruS p;nt urp roloc FsuI
nJ
lI JB rgs udocsrde rB npurprec 'eded Ecep JBrL{c '€ountun
pJoc€ ap +soJ $ JB nu rnlnrFtuoc ea1e1r'rofuur 9C n;1uad '1cln1
'glBoAI
ed ezelraua l-gs lgcop B(uJn nu JolrJarcoFau ee;adacul
e1 r6g.rer lr6ar e ocrloleC rrcrJosrg rrJqruour oJlrrrp BrpJotsrg
'rir,""rrg e rS rn1n1e"rqdu4 ealted ury lr?so ?cB un 'rqs rrqco
uy' gqurzetde.r rrurlel nc Baunrun purzrr'rd;op;erco8au ea'radecug
azaliluq
?c as€J€Icop p€Jnlt '"ropcer8 u gseot5rlal €alepaqrl
qns olBU€ e6e"ro urp
?s o rreJn? FJ nuaruol as Etrnl errugdgls
Ia dreapta tronului. in cele din urmd, a sosit impdratul cu
suita sa. Pirea furios. S-a asezat pe tron, a tresirit pulin, apoi
s-a indreptat qi l-a idsat pe maestrul de ceremonii
si
citeascd
din Scriptur[. Avea in picioare cizme purpurii impodobite cu
vulturul bicefal. indicAnd ci el e bazileul, regele regilor, cezarul
unei impE"rdtii eterne, locliitorul lui Dumnezeu pe pdmAnt.
Avea tenul inchis, era chipeq. in floarea vArstei. Barba-i era
scurtd si neagr5, ochii, mari si expresivi, chipul. vioi. Era constient de rangul sdu qi iute la mAnie. A ascultat atent discursul lui Cusanus, care, trebuie sd recunosc, a vorbit foarte bine,
cu cildur[ qi convingere: a jurat incd o datd cb minoritatea
conciliului e de fapt majoritari, cd ea reprezintd Biserica romani
autentic5, din moment ce papa si cardinalii sunt de partea sa.
A repetat toate argumentele anterioare Ei, in concluzie, si-a
rezumat astfei demonstratia:
SfAntul Scaun * suveranul pontif qi Colegiul sacru reunili *
nu s-a inselat si nu se va insela niciodatd ln ceea ce priveqte
credinla, pentru cd aceasta este baza pe care a fost intemeiatd
Biserica.
Iatd e6t, de departe a ajuns in renuntarea la ideaiurile sale
tiin tin*reqe, demonstr6nd supremalia gi infailibilitatea papei,
eiar qi a conciliului. sub harul lluhului SfAnt. tn fala impdratului trizantin, printre veqmintele stranii ale grecilor, in mijlocul splendorii de aur qi de marmuri., el se deciara cel mai
srnerit slujitor al SfAntului Pdrinte. in incheiere, l-a rugat pe
impdrat sd fixeze ziua plecdrii ca sd se implineascd astfel cuvAntul lui Hristos privind iubjrea dintre supugii shi. in acest scop,
cedAnd mustrdrilor de constiintd, el tocmai iqi sacrificase reputalia de invdfat, certitudinea personalS qi convingerile tinere,tii. SfArEitul discursului l-a sdrdcit de tot, pentru cd abia acum
era completd renunlarea sa. Se lepddase de tot ce avusese.
Rezultatul a f,ost insi pe misurd. Drept rd.spuns, imphratul
pus
a
sd se citeascd o buld rle aur care fixa data plec6rii in
2? noiembrie. Un oftat de ugurare parci umpluse inc[perea.
Mulli dintre greci iqi z6mbeau qi iqi ficeau cu ochiul. irnpiratul
insd era foarte ser:ios, de parcd simlea toatb importanla deciziei
sale. La sfArqitul ceremoniei lungi qi lipsite de sens in opinia
mea, conducbtorul s-a ridicat de pe tron, iar sujta l-a urmat
116
LTI
f,P+B^ou
-rlau €s eiuapqrnl'tarco.rg s rh"rF ap plrsdrl Buncnq n€s loruog
B Rcrloaue1orx Bol€?qu8o1 ;rnpiuuzrg € Baac€ ad nes JoIruTl€I
€ lqni B-op B1r€ :ua;a.rd aJ 'BaJaJFd nge r{-gs ealr 6e ;eq
'rua?srs ap p8ue.r EI o-learprr B 'JollueruoJ Inllls pdnp 'n"r1sol 1a
nlppo a.rec ed F+J€ F+ssoce uI mlnsaccns B arirpuoc uurr.rd also
er{e.rcsrg 'alrJnlual€ csounc ri-gs lnec nu 'solaiuJoulg
:+EX€IoJ ?Enurluoo e 16 aPs
olo+urlnc op tueJa leur6nr op 19, Fru€as op epada"r 1838q V
'1yoru i* a+Bpoqri ap lgcop eleu;onn8 luns nu
'a1e1n8a.reu oloqJo^ et IoJ e1 'nllsou pSe.ro ug 'e.rec 'acrlsrlre
auJoJ a?IB ap csauetuod r€ru nu ?s ec '11*aca.r.3 roplgFnfuoc
oIIiE+IIpqns aie,rul al FS Pcrurop ?teJ o lrsg8 re-ri .rn"8rg _:snds e-rur rB eurnl ap ruo un €c +Iqurgz V'TIicaI Bap rur-Rs
lesaJolur rJ J€ ourc rS earagar as co1lrur oc BI ?BqaJluI ruE-T
'aurl nJluad "rose;o"rd un €aA€ Su 9c n"rlued '1ecpd g ;ty
agurgr+s gqru{ o eiplug e-ap co1lru uTlJoI I€1u 16 prder reru lor
'unq ruur lot alsa e.rec .rn8urs Inun ap lr"redocsop TB nu oJEO
rnsnc p.rpg adeo.rde a ng1 Inluoct€ .rer 'Bcee.r8 luang r16eq.ro6
Lnaaslpo e1sunfu 1e'npmT l€urrurol IV eale? alrpn?s 9zBa?urcul
nc lncEJ rB-o? nu "rep 'ln.rgdslp iv
ulnc 'lnzp^ou
Inlol
:aurur oJlpc sroluJ B-s soz?uerq4 'snelocrlq
InJo?cop nc 16 rrdocsrde nc sonlcedser lelnosrp e ec pdnq
'1e1ed uJ ruosnzpl o oJec ed eunurur al€ur r€ru Bac sJg
'gcseadr.rrc
gs
nerl$ r* 'rce"r8 op arJlsorgrrr nc a?rnJlsuoc 'actuBtalu
'sazlue.rq4lecrldxa B-au gugd rn +uns nu FJ Brueos
, r"igspd n€rfl
l€p we-firr nN 'urlelsr"rc lrdurc un a19c €unspJ 'pugc uI pugo
uTO 'gqTlullceu e.rpsed o nrlungul €oAB ar€cog 16 elepuedsns n,r
-r1oa a16ru oloce n€U€ aS 'mlnlergdurl uprnlloqc ad 'ae1d-1nunq
gdnp eaq gs rB ecugugru Fs eelnd oJEcorJ apun rf pIBc €Jo oJ€J
uI urrral ap oJrpEIc o u1 sunle ure r$ egurpg;8 +BSJa^€rl urv
'lrzlgcuJ ososnJ r-nu InuoJ? gc so,uau efap
BJa InleJpdurl "rer '1o srz e 'etrz gleol leJnp TJ JB JeO
'rnlnle.rgdruJ €alsurt u1 elrnu6rqo olrJnurur leuolur nu-s nu gc 16
plsapour op lE?€ lsog e eiuerpne pa g1a.r5e.r gc snds e-451 'o"niagmsug
nc pugsJoluoc leruJn tue-1 'roruotuoJoc ep.ro8r"r ap rie"raqllg
'El4
rerrr col tm urglnqc PS
a
rcrv.sornplpo
ap
lrueuodreurou
:snds e-au 16 rou BI lTuo^ B
sazluBJqd JBt 'as€uttura+ os efuerpny 'FJ€IocoloJd eaurp.ro u3
t
a
I
gi de ce mi bbnuifi? am
Despre ce Dumnezeu vorbili
strigat eu ingrozit. Crede{i ci alerg tot timpul duph femei? Ar
fi oricum imposibil, pentru cd voi aveli obiceiul si le inchideli
in cuqci qi sd ie cereli s6-qi ascundd chipul de striini.
Nirnic nu este imposibil pentru cei care practici arta
despre care vorbesc, iar privitor la femei, avern motive bune
si le linem in cuqc6. tnsd obstacolele fac arta si mai atractivd,
precum qi dificultatea limbii greceqti o face mai frurnoash. Cu
cAt este mai ascunsd o ferneie, cu atdt este mai dezirabild. in
orice caz, o femeie istea!6 gi inlelegdtoare e cel mai bun profesor de limbi pentru un tAnbr. Interesul personal cregte dorinla
de-a invila gi, sub semnul prieteniei, fiecare aduce pldcere
celuilalt, profesorul elevului qi elevul profesorului. Este intr-adevdr picat, daci bine infeleg, cd nu ai gisit o astfel de persoand
sau, cine qtie, poate cd prejudecSlile tale te-au impiedicat si
foloseqti o scurtdturi at6t de frumoasi pentru studiile tale.
- Nu am prejudecdfi, am spus eu. insd nu am nici o lnclinalie pentru plEcerile simlurilor qi nu pricep unde batefi. Chiar
de-aq infelege, e prea tArziu, deoarece plecdm la sfdrEitul sdp-
timAnii.
- Deci chiar nu te-a sedus nimeni in oragul acesta? a lntrebat el. Nu te-au urmdrit fetele chicotind? Nu !i-a fdcut semn
nici o mAnd albi dintre perdelele unei lectici? Nu !i-a aruncat
nimeni vreo floare la picioare de la fereastra unui gineceul?
AtAt de nezdruncinatd !i-e virtutea?
Ve bateli joc de mine! Acum o sdpt5mAnb era incd de
nezdruncinat, insd nu mai sunt sigur pe mine.
_- Ai vrea sd incerci? a lntrebat el. Sb nu ne invArtim in
jurul cozii. intre oamenii civilizafi, dragostea nu e un p6cat.
La Constantinopol, pdnd qi in Maherne tr6iesc fernei f,rumoase,
istefe, deschise Ia minte, care nu au nirnic impotriva unei mici
aventuri, cu condilia si rdmAn5 secretd ,si s5 se poat6 baza pe
discrelie. Dacb vrei, ili fac bucuros cunoEtinld cu una.
-- Fernei frumoase qi deschise la rninte se gdsesc qi in borclelurile din port, am rfispuns eu. Pl{n intermediul rnatelolilor,
1" Spa.tiu rezen'at femeilor in locuintele din. Grecia antie6.
118
61r
,rn1n1e.rgdur3 rnplupd u 16 rn1n6u.ro JolrJnprz ee.rardo.rde uI lsIJB
lepd un ei sunfe ruu pugC 'iu1pp.r5 e16ru les.raler+ rre l* g:tp
-g1c oleleds ur"rd sJarrr luv 'BapgU 'l€ruJn uru-1 'gugur uI inJgur
nC 'Fpalou 'pptrnqc.r eie; nc rnlncnuna uuros ulr ?ncEI €-I
'sorJrts aFBoJ eXdal6e rol al no JEr 'rcr€ aal€o1ul ral al
'1n.rgu rcp r-oc gdnd rolgcapnf 1da-rp euq ed salu nu-ol rB ur1e1
rnun rn{co uJ Esuorun4 T€tu €oc a alo or+urp a'ruc ar16 Fs JoA
'rnuno ad rS gznu€ I-oJ€c cof un-r 'u1se u1 nFJ crr[ru a nN '?IeuJ
5ue.r ep Euureop o ;re.rF ru.8rf raa 'r1a6u1 a? Fc€p 'pa n;1uad 'I8a1e
gs r16aqp"r8 a? nu FS 'Etseoqro,r ri-gs Fcr€ocul ala urp Bunarl
rnds nu
Er€p oJ€qaJ?uI oaJA e1 pundsp; nu 9s rcru rB crurru
nc r'u'rd ral
ES 'aseorun4 ietu ralac Fupru rJaJo IaA r-r* arfuele
aT 'rouroJ roJ+ FIIE as apun a-rodpcug o-rluJ acnp €A aJ 'BIPJ€
BJ
Io^ I-Tl a.rec ad lntnuna od 1-qzeaur.rn r8 uqsq InJFrrr
:snds e-ru rB .rolrrl.res un asosurluJ
o-r aret ad errel ad ep punlor rS sourn.r; JBru un lecq;6ug y
"punq rnur ersa.rdrur o
orBJ rol lgl€ nc 'urfnd reur r1*aqlol 19c nc 'lnurfa'r reur q6o 19a
nc :ts6ua+oprd 1e3s un n€p ii1 'aleltzorJnt o rtru BlsaJruuur nu
'arftpuoc erur'rd a e+sv
'aTurru op BJrrrr a? nu 'crurru BqaJluS n5;
'€qaJlui reur nu '1n1sa.r e"rdsop 19C ena nr1ts 9s apun aO _gs €aJA olrrC -aoufirr ad reurcol ac op 16 Pcseounc Pru
:lBqaJ?uI uIu-'I'soTJas
a16oq.rol Fc rueopol pc n"rluad 'e8rrlur grrr sorJolsltu TnI inJav
'ngs inceld ad o-rsg8 r€ luqrqq un 16 gupd alee ed 'qseoturrg
ufe; eougtu .ro,r rig n16ed .rer '1e191 in19F na lF*til inpun; ad
ruaurod Ta.d o? 'luglnc .rn8urs un rgns paeg 'eierl elsoa aleod
ol €lse 'iidacce PcEp :o?ureurp ?sul unds ii1 'npl 1neol u[ n$
pa 'rn5rse e1
Fs otrJo adeolde ep *e runsul na 'e1er8a.r rol nu
gs 1od 'aur1 e1 ep BorA oc ap ?uaJaJrpul 'lcadse.r aJ€ur rcur IaJ
op putuep arouroJ o 3p Eqro^ [I r€ nu Fr€p Inrolriad ed o-aceJ
'"11
6e nu tS .re8esaur nlduns un +uns ne 'aunrlsoqc Plseoc€ u1
-arroJ 3e.r1e ea.rauria.r 16 lnusiloxa rep 'leugigdgcul 969 urp aiaJJg? nc acrleJ
snds E
'1rod
PsuI
urind 1r*o'rug u-g
:ole.rgdns
-nin
9.193
rn1 aleualor.rd od lu.reduoc rue-ol pugc
'IotuoJ op IaJ?sB ap PlsJ glis lgcaP lturs nN "esa991d qs qrRI rol
ug ?rual-ourq g 6e gc sale{ug ap ?€p ne-rru ola arlurp BAalgc
pled
cliiclire ce ad*pr,rslea incdperea din porfir in cnr"e dideau llarrtsl'g
impdrfltesele. Am intrat pe r; ulii l*tui'alnicd, am urr:at niryte
trepte *qi am ajrrns inlr-o c;rvner'5 fi:u,rnos rnobilat'd, ale: i:hrei
ferestre erau protejate cle zdhrr:le aurite. Tlrei femei {"ciarte frun-roa$e se aflau acoio. {.Ina i-:ra l:runeth, alta hlondii, irar a treia
iqr vopsise phn:l rogcat. Vuziin'lu-m6, au izbucnit irrtr-un ras
meloilios, s-au rjdicat qi" -"-ail oprit dinainte;l rile;1. privindu-rnb.
curioase. Toat,e erieu. irnir:'iicale in alb, i-al'rnr:hiile- degi sitnple,
er.au din md:'i,ase Fi lirod;rL* cu fir de arginb' Aveau bralele qi
gAtul alkre, dezg6iitc. prii:ui apetrljat frumosr gi pr:i1s cu pangiici
:rrgintii gi piepLeni imi:*d*l:ili"
irr*ercant sii mli uit 1*1. elnl ctl ate'lrer lj sd las lrfia]* ia o
p"rrie, dar r.&s*t*l* 9i privirile ior imi fdce:i[ obrajii sii ja foc.
F,ru.neta s-a iipit tic rnine, m-a tre-s sug{rsjtiv cle mdnecil. qi rti-a
apropial faqa atfil, de tare tl* a r:rea, inc&t ii sirnteam parfurnul'
Roqcata se uita Ia mjne crr oc:iri veseli' Buzeie cdrnoase, nasul
.iuciiug ,ei caril ii cl.rirleau un aer inspsjm,lntii{or cie uguratic,,
(,1ea niai liniqtiti. ciintre eele trei era blondrl. Ai'ea memhreie
gr:a.lioase, un chip delicar eu piete atdt, de aurii, irlc,it i:6nuiam
cA qi ea se vr"itrtsise. l\td e*r:tempta curita*i Si g;Airetitnare, iar
plivirea m*a, intAinind-n pe a ei, a f5cut-o sd roryeascd uqor.
A f.recut pe iiii:rgd mine foarte incet, s-a dus ia fer"eastri, s-a
pref,[cut cfr se uitfl afRrri, dar am observat ch respir?i Elreu' ca
qi cAnd ar fi fost fbarre en o{icnatd.
E rnut. a spns i:ri.nela pe un l<ln batjocoritor'
-*- Spune ceva, fil-il inrlemn'at roqcata.
A mijit ochii, aruncdrrr.lu-mi r: privire ce-rni promitea piiceri
uimitoare. Le-arn rnai privit o dati pe toate trei, fdrd si simt
vreo ispitd. Hraln lnsd cle p:i.rere cd bioncla e cea mai frumoas5.
qi ci se poarti niai decent'. h{-a'm dus, agadar. cdtre ea 9i i-am
intins mdrul. O bucurie nearyt*ptatd a p6mt s6-i ].urnineze cliipul.
dar gi-a sr:uturat capui cie parci era speriatd, privind spre
celeleite fernei si r.e{'uzar:ri s,i ia rndrul. cele douii au incercat
sd. m5 intjmitleze str:igfrnd r:n rnd. inqelasern. trgnorAndu-ie' i-am
pus mhrul in lr€!n&. .A tre*dr"it. cd.nd am al,ins-o, dar, cAnd m-a
prifit, aim '".azut, in ochii ei ci rLu era nicideeum sfioas6 gi poate
nici aqa t1e decontl curn nli-aru imagir.at.
12t]
tii
'arJo?r;IEt
op uiefi mln?uai'i6 eaunllrlalilirr; nl aurlc{ a'ro1nf, a?BJgurnuau
BIes uI snp{roi e"X,\l
p?^ KS ':l*o1r:lo; ?soJ ure spun
"IolaAIqJE
nu
J€p
'14 snds e
'1n.ur';o.ld ilc [nJJ€s
'a:]saru€
o1€ocI -'aruni irTp ruo so:gl9cl rer r 16 1dn;oa rutu Ia3 ?rrns Ft
'a?uqs alunJcn1 rlc q"rn1gffa1 u3 gasearunlF
'lluniii o Jeop as'lsnl
tls apus as 1lu Ei) Iluriile r! rlaz?ur.:Jri.1
'trLrrtetr llf, qJrU'uruard arinl
r2;r snds r-t '1sr"ra(is 'inJrrilal$rI(irg
-srp ollrJci asosrz;a:ltlr in1t:-i'pcirur f;l alTrrrrru €3lipc ls-PS Fliluapul
saz:tusJlicl 'nid trr'iri ]1i-riri 1a; '91u; e1 ap
i1 r* ai.rnl ap iqlu on^
it ,ilr*4 i.i Eln,L E] ap ftl,lal.lnd ntr |}rigJs lni{nil Ec neJlslrourap
ap a'lenlpunciru'l
aJs:) a?xo1 'r;rr-r*191c+ €oJaiial {ri osasugJ}s o'}xr}1
s slsatlv'rnlrlxn'r
ari.:o1oa si) pp"t 9s arilq aput"rd 'ln-ltu go snds
ml
-gdurl E.,ril1ctTlqiq alsJc rul-es 1tr.8n"r e-1 rB uourus{c$ JEArt{Jrl
as-npuinurqi)
-a,r"ulu leluazo"rd €-ur'lnsaJa?ur Fls€ou"rgls lt-u-Fs
'e"tal nldaliu g;l.rnc{ ap 'a.ruu'gigtlgcirS nt FqJ{-tA ai: eauii Biir la
'aJ€qJEq
:ep 'arqu.lr.u oii uo1r.i1 Hul qs tLIETo^ ri 1rsr1et1d rurlJg
ffl;uoru air{91lzouna
lJgi ulp rlru,:rr tisirni"rl aLi azaJlslp l-Fs
s-1t
rtu-npugSg.ru 'a;rpql'.) uud pqrur€ ox'teo-t roria iepiqF
**'au1'1 nJlltael aliril lsur a 'r"rqqa;l1ug ;rund ng
.asrz ri glqJ ei EJaunlu! as sez?ueJud
'1e'}}'ir na snrtrs ue-r
iuJi;t ou{o 'Ice(I
rJnJtni u]'v -'1a{tral gdnp 1ln qul Bs ?v].tp ]tl3FJ ap aunq i€u:
'Faz+uerqd lBqar3u} E
psBol'illl.tl islu arouldJ oaJA :}nzEA IV 6aluiltaFl;);lc aI{JFi ur
']olap ?eznrnB 8-';u nu lncof gsuS
'qp;RC!Urn.[{
{
j
IEllJ i:-2'l;l ln.iqci R-$ IlU OJeJ ilaS oci o-sa1u IIIV -."puv'zy,r i{i"}tluria sundsg'r u 'al:B;rlds;st{ H -*
'6$lJn:l [0 ieqoJiit] E (iri-ti)Ll'i tl tl"iill] *-
:'ll,J.lnlE[I3 €-S t'Jr sJz:tlJHJqi{ 'ourq ni'
aclro"ltlu
i:lr;}qJu{ 3S i{il Lrouilrr-ilij i:,: rul .rul.t 'tr6"rg3s BTrl IUl1l encip
el n;3uad
rrse.rnp oJe'J L:3.111 ida+$s EJ eiIL{.Ia-cul rnlrLlu;gclull PrzrJap
urp I{LIal}Jn3 n3
'BJssa.xolEq.iFs 9$ iilat'i?otir oxEo? neaAV "rc1 puni
ri snela;r1q
riu.rgaggrrl pIJii?rl;]$iP 'pru; ue'';q t*i nerugru trdr'ilgrda
tr$ todeul snpuo? Tl-ru In}ntrna JBr
InlolOO{I 'a}'}i.1;{1i1.1 op uisEr
elaumq r*
'olud tup n€-Iui:f-r;-lJ {.ti.iep'e{{)aJn alsail Fusol<l e-tu
nl 1idnt.: u-ru elelio't 'ri6n aJds $;c:'tll tue-ur puVO
a?B?ngJ
Durnnezeu s[ ne mi]r:iasc6! arn exclamat eu. Cu siguranld
vom avea neYoie de DuhGl sfdnt qi de iubirea creqtineasca
pdn6 vom rezclva toate chestiuniie problematiee. sfinlii apcstoli
inqigi ar fi ingrozi!'i sd vacl5 moi:manele acesiea de cdrli, pentru ci ei au fost, aleqi din rdndul celor sdraci gi needucali. Curn
am putut noi, in paisprezece veacuri, si indbuqim invf;"fdtura
sirnplS qi darurile lui Hristos cu o aqa cantitate de inlelepciune
-*
lurneascS?
Fhrantzes a $pus:
_- Fii fdr& tsamh, lotul e aranjat dinarnte. imphratul va
impune uniunea, deoarece este ilxevitabitrS din punct de vec{ere
politie. ihiar dae& discugiile I'ar Cura un an sau doi, Eiserica
latind qi cea greach vor sfArryi prin a eiucida originea Duhuiui
$fAnt, chiar de-ar fi s5-i scoatA din piatrii' Daci, in aceast5
epoca luminata, cei mai inv6!,a!i mernbri ai l3iser:icilor nu sunt
in stare sh ajung6 mflcar la o stltrulie satisf$citoare sau la un
cornpromis! yom deveni b6taia de joc a p$g6nilor qi mahorn*danilor.
Am rdnias pSnE !a cdderea noplii. s5 ne uit6m la cele mai
vechi ntanuscrise ale lui Plaf,on. Phrantze.q rni-a mai ar5tat' qi
rnanuscrise alexandritre foarte frivole. dar nu m-au amuzat. trn
cele din urm$, a spus:
--- Se intunecd, arn sb ehem un servitor sfi-ti lumineze ealea
cu o tor!6.
Arn protestat, sprlnffndu-i cE nu merit atAta cinste. dar a
rn-n insolit p6n5- la poe"rta palatr;rlui' S-a r-ritst in
,irrsistat
"ei
jur pAnS eAnd r.in bdrbat rnut'Car qi in aparer:ti nerod s-a apropiat.
-- Dr:-lpe acest tSndr uncle trebr.lie sd ajungd, a spl'ls Fhrantaes
arf,tdnd spre rnine.
Clmul a scos niqte sunete rle neinleles pi ryi -a aprins torla
de la cea fixatd pe perete.
-* Nu poate sb vovbeasc[, a zis Fhrantzes, insi poli sd-l
urrnezi iiniqtit. $tie unde te duci. Eu nu qtiu qi nici mr \/reau
si aflu, dar i{i urez tot succesul 1n stur{iul limbii grece.
h,[d temeam cd mX bdgaseni int'r-o treabA din care nu svearn
cum sii ies. DupS ce arn mers o vreme pe drumul principal,
insolitorul meu a luat-r: pe un drum ldturalnic' Am vrut si m5
opun qi s$-i spun cd rni duc in port, dar s-a pus in fala mea
722
8Zr
'cruJ€ruB Bloeug as (alelr^r€u Eoru 8S12-€68 aJOcPId BatgJ rJ 9c€p
'prrr€u FruI+crA o ldarp Enl Pur elourc FSuJ PaB(I 'e1a{urcasuoc
eaFeleiug 'eldurglug r€-s ocrro 'g?uatour BJo nu rcru osaspr+B gtu
arec €ueos.red gsul 'eien snJlsrp $ 6e-I 16 a1a3 oJaur? raun nBJ
?negJ U 6e-r gc ppug5 r€runu asnuriar 9141 .rn8urs gru-npurfurur
.ro1rzo"r8u3 lecpd un liluoc ps ule8 urososnd 'e1e1a8nc luns olour
oirunrice ro 'r.rniturs ap lTqJo +uns reru nu 'ldoc ?uns rerrr nu Fc
snds rue-r141 'aznJuot alatu alrrnpugF ed e"rrugdgls r6p.rer snd e
Jolglugrurpdsug 'aca.r iuIBJ ull 'sJalrun lIB un-J?u1 ruele pc"red
ep asn"rpdsrp rn1n6u.ro 1n1ouro37 'arlsnd erg 'PJ€prnIu €aaIB
a"rds rqco un letunJe ruv 'psn{csap FcuJ BJo BlJBod 'olorrr oIaJ
-eorard qns neau6og .rogueleld oIB olr11lo alazunrd 'rrunl Burrunl
ucedo3 'oFnJ ug epada"r srolul ruu-I4l
ug rrgur5re neerpd
i*e1o8
uro .rolnr16au reru 1oc 16 eadecr.rd a1 e.rea ed
oues;ad rriu"rlsny r€tunu eeurfuoa Ea1.r€C 'sJB ec 1r.rgs rue-r* lelp
€
6
I
s
BI o-sn{csap tue 16 gu.red o ad
-aurr
Lil€ .rep
o-s{qcuJ
'gpa.reruru
e6e ug gsnd u"ra rdurgi
?Bar{Dunua8ul
tuy'azeurunl
o gs ?gcuJ
143
{rrp €uIl 'rn€ ap rlt nc olrqopodrul alatd ap rrolrlalul nt a?rEJ
o BUE as soueqc ap n"rlrdnd un ad 'guecdec o-J+uI ?ruatuapu
ruasosrg gc.red op 'FnJ e-ap uiur"rop ap 1r6a1doc ?soJ urv 'unq
cnuru nealsa,ro.rd rur-nu €alsot€ aleoJ 'adurncs ourer{ 16 gde ap
Jorcrn un tg.rod urp ploleol ap ES€ur o rB e"rew 1ed un nege
as arec u3 'g.raurec plp o €apuncse ose+Errr ep at.rade.rp O 'u1n
16 r.rnrclnp op FIaJ 1o1 'a1en4 nEU€ as ginsgu o a4 'gutpg"t5
o-rlu3 ea ureairurs ptu ge IaJ+sB 'a.ro1ocq1nru rJoll nc 1€Jocap €Jo
sor8 guorroC 'oc1np soJltu un punl*g.rdurg 'ee"radpcu3 n€uilunl
IdurFI pnoq 'olocB ruoturu ed ytqz tue-u JBp tni ug le?rn u€-ur
rB 1er1ur ruv 'gurtunl eopa^ as aJ+soJoJ rS r6n rn.rgc ap ur.rd
ulnal ap uoqr,red un Bra co1fru uI 'rJnplz ep gle.rnluocul purppJ8
Fcrlu o-Jlul nU€ Eur gc Bru€as +Bp ru€-nu 'ttun1 eururnl ul
'11ntu eerd orunsuoc
as nu FS Bc eirol surls e-r6 pugc ralugcs 116e1 ny 'Eaunrsrtu
1ru11dapu; g ru-r6 pugc rS Bc 'tn1 inlunrp u; 1eca1d e 1e 16 nr?un
-gug 1r6pd urv 'glerncuJ eJa nu E1"r€od 'nJ?ur ps l€uurapuJ B-ru
ggeod gcltu o ?Bcrpur B-rtu PugJnc l€t '1etu.rn rue-l
I
i
'
16 r"rnprz ug
tepusy'ilale IncrJoun+ug uI Ia nc leq Eur gs ruelol nu 13 sofugrr
€Jg 'zarrrJn l-ps omqaJl ga dacr"rd Ps lncql e-u r$
16 cru.laqnd
Rdceala m5 proteja. Nici o femeie nu md putea tulbura cu
avansurile sale. Alegerea era a mea.
EzitAnd sd trec de poarti, am inchis-o qi m-am intors in
cas5. De data aceasta, nu mai eram singur in incipere. Femeia
cu pirul auriu stitea in picioare intr-un coi! intunecat. Am
tresirit cAnd am observat-o. LdsAnd sd-i cad[ mantia verde de
pe umeri, s-a apropiat de masi. Avea pasul elegant. Voia sh
pard nonqalantS, dar, spre surpriza mea, am vdzttt cd degetele
albe ii tremuri cdnd a ales ceva dulce de pe mas5. OricAt mi
se pdrea de uluitor, aveam senzatia cd se teme de mine la fel
de mult cum mi temeam eu de ea. Fird s[ m5 priveasci, m-a
intrebat suav:
Ai vrut si pleci. De ce?
-Chipul
ei pulin fardat avea ceva din frumuselea icoanelor.
Sprdncenele ii erau trasate cu cdte o linie albastru-inchis sub!ire, iar buzele-i erau roqii. $i obrajii aveau pulind culoare, iar
conturul ochilor era albastru.
Nu-mi plac situaliile acestea, am spus. Ce vreli de ia
mine?
A rdspuns intrebdnd:
ce mi-ai dat tocmai mie mdrul [sta?
- De
Erali cea mai frumoasi dintre toate. Cred ci sunteti cea
mai frumoasd femeie pe care am vbzut-o vreodati.
$i asta nu e suficient pentru tine? Toarnd-mi nigte vin.
-I-am
turnat vin intr-o cupi minunatd de sticld. A dus-o la
gurd cu mAna tremurAndi qi a bdut. Era atAt de speriatd, incAt
a virsat vin pe mbtasea alb[ a rochiei. A scos un ,,Ah!" qi a
frecat pata cu degetele. Mi-a intins ezitant cupa qi a intrebat:
vrei sd bei cu mine?
- Nu
Nu am bdut niciodati vin.
- Vinul
inlesnegte totul.
- Tocmai de aceea..., i-am risPuns.
- Bea totuqi, m-a indemnat. Bea de dragul meu. Bea prima
ta cupd impreund cu mine, pentru cd mi-e foarte teami.
Am luat cupa din mAna ei, iar atingerea a ficut-o sE tresar5.
Am luat o inghiliturd zdravinb. Vinui avea miros puternic, iar
gustul era aspru qi aromat. Era amestecat cu mir. O dulce
724
ili'i
i?al rnur 'q1;:lr:rsn.r;:u orotrloJ o 'q.JJtsi o ?EraI, rlia n1q "lrlr.ralnd
+tutts qffi Es o;lsii Eru [nu.,\ ul nrlrr;d ']J]go-rrt ,runds n]d -',iruri nu1: {{ti*rru r.aa"r {91 rrr{r:ro .rnr 'pr1,r a1
Etrr.rt:p'aur,tr u1 ;ts.tpug.8 rerrr t3]ir itu {js ?F.raft
,1S.rq.ro.r tlt-}til plu;} rs nLj.r jls3 .aldeou
naa.IA
ri rg"rnlugQ
n1r.1
'1rfr.r.r.
lu-i,{'is.}l5r;
'rir:rr,rn^r1 rnf")o urp slllc e-l gt${"ir}ui o is ur,lsus u{i sf;}s
V
aialsr LtEaSJns irn r1€s ;nii.ralnd "rep[r:"1-8 un *unf.'e $ ;u-N -:
'pEA a1 FS eJ ToJr,roci u3 ertnlnder.r snd TLr-E-rr.u r* i.rnJsu
o?Inru ?eulrlse urs-Tu.r p;l 'ulnJp: n:I rS rzauruLile? ritu gs riod n1q
'azaurqt€l grir Fs qndaeu; nE slori"l alauatrar,rri qa e€,e 'aur:; otc{sap
'lgtru ua.rcl lrqJol IrrV 'pq./!iiJ a? es ';,"$ati"igiur a? Es lnJA ru{r
rlun?e ag 'gpr"radrur E{lrt,rrr? ury) arr*rrtaJ ui S{rnl}Jdr{n Lu€It€ Eui
apun 'egog BlripjJg uI lnzuA rrru-a[ 'r8a1;.tiu3 quJ Es arnqa.\I -_
:aJeoJarul o ?n:lFJ lrru V 'zourqae? o gs sndsau Bznur€
gtr\T 'F?nrF1d eleoi;roure o tliuns ure r* reur:io?rrJ lntqf urv
'r;r,,^" a:.}.i;ru Ea(i rlr{ir '301 e;,
-;Flu?rrr uiind
]E,lunJE B-rru ';;1eznq 1ec-anu e-ig
'sndg B-nu 16 a.nnr.rci
o
'gJls€o,\Eau
-unp uiuapn;rdun np zazr:q€ €r- rlus r:iua.lour z;1r1;i"rad EA Fs
ariualur o rcru uru nn;up'r.rnFurs {ua:}rrl-!L'16 or.rilun,lur a uril.o€
tnFtg 'na snds tue 'tutg-c.r.l,rllot Bs r{-iaruru i:;rpardurg au nN
".elrJ.l o-r{L{ tunJe- J€p
'uro11e rtqco ap oi.ledap t)irrJ nJ lsaq.iol gs 'urignourAau E?€o? nc
'csau1g1u1 a+ FS r€runu :lnrA LUV '?rup^.ap€ Era lnlol Flr pE^ FS
Elin1n a?.r€oJ +uns unJV 'pzEdluo,\ur rs aurur ap col eleq rSE qo
rueapa.rc 're op;nlua^u aJdssp EOlso:\od liirl pugC 'r:JolIB rrr{co
ug luapd un I' JB prBp rerqreaJl aJ FJ€J Fs ingda"rp aJB ourur
tso oroural o pc le"rnFrse u-r;J ea 'gcr1e.rn6n gualar"rd o ury "co1
ap laJlse un elsrxa ge ruurl* nu rJru 'rzBlsc qugd 'uaru B o nrr
E?sBOrB as€O'Ea 1e5u1s E isop ad 1n1o1 #alaiug'nu'n1q
'.rn[ u3 FAI]soFns o"n,u.rd o ]urunJe ruv
'r)r€ nUE grrt Fr 1e"r.8a.r i6 aurl op ura? Eru
'e,tr.r:lodung 'rurpJls TiBqJRq nJ +aJcas ur csaululul gru Fs aJrI
u1 Fls rur-nu rJr,\I 'Ba?saeu alrJn"rcni celd rur-nu arur rcr51 'pod
pru {{rn) n"rluacl rl6arnia"rdsip Ftu FcEp JruJ€uru r1a6u3 of
EFug{ sBJ+ €-ru
'lezeie
:snds e-nu rS ea
€-[rr RJnplRc
E-s Erauro,f 'prdn"rt sur.rdna
ele fac
decat curvele din port dacd faci pentru pl5cere ceea ce
pentru bani, de nevoie.
S-a ridicat stupefiatd qi a strigat. bitAnd din picior:
eu
-_ Cum po!i, curn indrdznegti s6-mi vorbeqti astfel' cAnd
incercsh-miinfrdngsfiiciuneadefemeieqis[-!imirturisesc
dragostea?
,{m prins-o de bra! 9i arn forlat-o sd se aqeze iarbEi ldngd
mine.
Nu te mai
i-arn sPus'
Preface,
- inlemnit, fdth
sd caute sb se elibereze, iar chipul i
A
schimonosit de parch stdtea si plAngi'
s-a
rn6 crezi, a rostit in cele din urm6" Probabil cd e virra
N-ai decAt
- Nu
mea. Am ficut o gregeald qi acum trebuie si plltesc'
s[midispreluiegti"suntlacheremult[u.!.E-micevrei'Nu
mai pot oPune.
-* Nu vreau nirnic, i-am rdspun$ eu dAndu-i drurnul la bra!
m5.
Ei lss6ndu-md Pe sPate'
Vinul md fbcea s5 rAd de Pldcere"
:Nutueqticeacarern.aademenitaicj?Tbsiifacicevrei'
Nu voi opune rezisten!6.
NI5 privi cu ochii ei negri'
Dacd aq mai avea vteo urmh de respecl de sine' ars pleca'
de aici qi aq trimite pe cineva sh te ucidfr"
Fi-o, te rog, i-am zis eu ffird sd gtiii r]ae* vorbeam eu
sauvinul'Mi-aifaceunmareserviciudacim.aiucide'Surrt
ia capitul puterilor qi nu mai qtiu ce si fac' Nu sunt bun qi
nici nu qtirr sd fiu suhcient, de rhrr. De fapt, sunt dezn6ddjduit'
De aceea m-am l6sat ademenit' Dnci vrei sA qtii' sunt fr:arte
nefericit.
Mi-a venit sd plAng, dar am continuat:
tra mijloc' F'rumuselea nu
pielii fine"
e decdt o iiuzie, craniul t6u irni rdnje,ste din spa'tele
li s6 m5
ar
simplu
mai
cel
Nimic altceva nu existS. De-asta,
va
fi
rna; riu"
omori inlediat. insd n-o vei face. ce-rni vei face
in brale1e tale, vrei sd ini cufund ,si mai tare in tristelea gi
_. Gol sus, gol jos qi niqte !&r6ni
ruginea !5r6nei"
_ nqil cu adev[rat nefericit? a intrebat ea cu htrande{e. $i
eusuntnef,ericiti.Numaibeavin.nu.!icadebine.Tntuiva
fi rnai i:ine d,aci nu te imbeli'
i26
LZT
o[unrsuarurp EZ€e1no{BO 16 ilnrar €l Fugd pern rieqrpq rieignril
IBru TaC 'Earu Egoso1g a eXS'V '1ndru+ na csapugfi'araure3 ?ung 'El€unurIII om+els o ?EJuupE
g 6e una rB ec 'gqe6u?op oJaepld o nc rueJrrupe o ri pseolu
-n.r; a?r€oJ rplape-r+ug ureesp8 g 'g.reo*n gwnds o ap +€peAur
ua.rgd rurg pdroc 1o1 'rnlnur^ r-zttec ulp pgJ FS sauat rurl
'olE?rzor?rlBru nx na
snds ure 'pprder eord a pcep rtal€o6 apuud nu ecrsrd IoIN -'pugrnc BIrryuI EA gru B+ BtrEosEr 'a1-a16azg4 ;gieaq8 ulp nes utual
urp lncpJ 116g 'g1e.rrru Bo +Eqar+u3 E-ru esorros
r1$aq.ron
-*
"a1de.; e1
ruoaarl Fs alureul 'a1ur.n;r uI El Bgosolg rcrldxe Fu-Fs eacgid
r€-rru 'eaacv a{I 'ng? In?uouru?Joduroc gdnp aapnf FD' o ganp
'punq erielnpa o ap alred ?nAB r€ '1nXsa.r al$a,rr.rd aJ uost uI JEr
'plsgos r16e 'pareoca.r8 e3 'alur€urp gFunl aldeou o ?sug urar\g
'csacrq8 o-s 'lgcop 1od nu aped o JEp 'sundsqr ulu 'a1eo4
eegosolg lndacr"rd 1e-ll i '3r.9 a-rur nu 'n51
'o-luqerlul ue
o-li nN 1314
Jqrun un ad
J€op Ea?Els {Bur rI Erqcog 'gdnc ap elelEurnf o r€runu "rup 'urzr
?EuJn+ r€ur B-rru 'eeunrcrlo8 eradoce rS-gs gaseesrqours os gs
FrpJ 'T6 +eerpTr u-s rode 'pdllo o lets y 'aped o BI ?ep urs-I4tr
'glenualxa acol nc ua snds € 'arol rB nu 'nu 'n51 -*
'alrurgru nc pldard
suncse e-r6 rS 1r"rdo e-g 'epo8 alelpurnt ed e.ra urnlu Fc IaJlsB
'e1aur alafe.rq uI IoJ es 'purgggp 'eaur e"rn8 qns neopr€ TnInpBr
olrJFcFU FcJBd 'oreolrcnpu gurled o nc sundspJ B-{ru rS aurru
ap luipFe B-s rep 'o-1eXn"rgs rue 16 uaurn ap o-leende tuY
'3"191 a
1n3"rg1 'ag Es eSV
'Bgosog efap T5aloiuJ nu-EO Eurueasul rin;gs
grrr Fs rarl FcBe 'rfn.rgs p{u EcEp r€urnu urrr rl6eurrd IeIN
:snds e-rur rS arlr.rc fl{co nc 1r^rrr"rd e-141
'e,tac fpuruS ps er B? €gosoig o"rdsep rur-a1Se1sa,rod
urncv 'IioIA alrJnzecau nrluad ue8ugld gs rA r.reun ep ureurir
ou -ES 'gune"rdrug rircr"ragau urli Es Bt al€l alrJrJoJouou a1eo1 a"rd
-sap mr-a16a1sa,rod 16 gur-gznury'rJnpugcs aJ?urp ag"rnlgdg"rc a.r1
-ur.rd earalSeounc 16 s.rncs B-s lru '1reds rolnq un ec ?uns '[aI+gF
ad urrr rru-puJeol rc 'punqau araural 'rugqruoq rc{rr nN
-
sferelor. Misticii zdresc adevarul intr-o strafulgerare dupd ce
s-au cufundat in adancurile meditaliei prin post qi rug[ciune.
Pe allii, imaginalia ii face s[ parcurga distanle enorme, urcand
pan6 Ia ceruri qi coborand pan5 in strafundul sufletuiui lor.
Toate acestea nu s*nt decAt niqte nerozii pentru rnine. intr-un
scurt moment de patimd, eu simt infinitul intr-un punct precis
din corpul meu finit, care-mi oferi mai mult decAt ar putea
s-o fac5 toati inlelepciunea qi filosofra barbalilor. Aceasta e
filosofia mea. Acesta este adevdrul pe care ii in.teleg, insd este
Ia fel de imposibil de demonstrat precum cel pe care-I enunld
oamenii care cred cd au aflat adevdrul.
Adevarul t5u e picatul qi vorbele tale sunt blasfemie,
femeie neruqinati!
Mdna ei mi-a mAngaiat uEor genunchiul, apoi a urcat incet
pe coaps6.
Existd tot soiul de adevdruri, unele pentru oameni evoluafi, altele pentru oameni inferiori. Am fost asigr-rratd cii, pentru o fiin!5 uman5. superioar5, nimic nu mai este un p6cat.
chiar dacd sunt proclamate eretice, au existat pana qi in cadrui
Bisericii numer:oase curente conform cirora plScerea sirngurilor
nu este interzisd, ba din contra, este chutatd. Mintea mea de
femeie rSmane totuqi incapabilh s5 adopte doctrinele ezoterice'
$tiu doar cd. Biserica deline instrurnentele mizericerrdiei, fiind
bazatape o inlelepciune teologic5 interzisi profanilor. Nu existd
mantuire in afara Bisericii, fie ca eqti p6c6tos, {le c5 nu, dar
mila imi va fi mereu of,erit5. prin interrnediul Bisericii, orics"t
de mari mi-ar fi pdcatele. Aqadar, dac[ adevarul rreu este un
p6cat, voi avea oricum timp sd mb ciiesc cand voi fi batratia
adevdr'
Ei urAti gi nd voi fi shturat de acest
sh
taci qi arn intrebat-o
Am prins-o de mAnh ca s-o fac
mAnios:
Ce incerci sd-mi faci?
- Te inva! filosofra mea, atAt, a rdspuns ea respirAntt tot
mai repede. Da-!i jos hainele astea incomode, si vedem care
filosofre e mai tare, a ta sau a rnea.
si-mi fre frig, m-am impotrivit eu'
-insiO vinul irni domolise ruqirrea Ei nrainele mA st6niencau
acum inconfortabile.
128
47,1
EJa ac 1o3 leeugur we r?lsoruEH 'oJa3?ld o BJa a"rfr36i{.u oJB"lal}
'gleporaru Bt torl ruru €Ja-rru pdn41 'apada"l ?BtFJqrrrI ure-I l
"EcuI EpIBO eau eelerd ed pluero8rloJ r€Iu 16 glgdseo.rd reur
e-s rtu nu Fleporcru gc.red r* ted urp lutrpr.r u€-IAI
edu
1n"rpd
'rinec r€ru Btu nu gs rS rceld Fs arnqoJx 'eaa*€ gdng 'rirn
Eur nu Es €J aJr+urrue o .ra.1o ri-qs neal1 'pulpp"r3 u5 our.t rody
'Fcuguqur rts e1-piedg "snds e-rur 'r16aza"rt a1 ps pdrull fl -'op"rol Erlucur r6p"ier asosnd r*1 "a;eo'1
B-Irr pugc efap uacnlgJ?s alaJBoS
-FrrrJn eieaururrp uI
1rza"rq
'aIIrI{i a?c01 ap ?Er
-aqTlo 'cugpe uruos un-J1u! lepunlnc ure-ru 1gcn1 '1pru op lg?B
'g1uBr.€,r erur.rd lgrap llnru rcru eecpld FUI Ta B BlsE egosopl 'ea
eigrruS Eru €lsv 'e"reo1arSggs or€lgJsap o auru u-r$ durl r6ulare
uI puruJgls 'ro ruocgld p luarurulsut €J asrsoloJ gru ac gdnp
'?ol op osrsoqo pru ar gdnp ea ealdo€r rruJ rrnJonl ap loJlsv
'Fqeporcru €ug1d a? Es I€-u B+sB-a(I
'aruelar.rd FsugJ?s ruur Boc gFeel as 'ng.r gceg r*-gs €aJA ES
g"rq; 'oioee os-npurulgXul r€og '1ed ug lgoap adsordu rirurs 1od
as nu ruarueo roq 'aiBS alalurlnc uud prp ad pcseount I-FS
F+€porcru e8unfe nu Inuro rer 'a.r€o1g1a6q r€r o1'la.5"radrur auruas
rerunu ?uns alo+ur^no 'aurnl ed rn8urs ap irqrJo? a Inmo 'gru-apam
'r6n1o1rg 'caur.rey ap u-TId T$ ryug+ +BIFq u;1 'pdoc rm perri q*g
:acpp nu-npurldo3 'lnuauropqe r* ritu;lqo "ro6n rur-npurgFugru
'ourur ne puglq 16 n.rpuul o+J€oJ ol"reod as gs lndaoui € lJunlv
'1od reur nu 13 npr acBJ as Iur Fc lliwis rue pugc gugd
'rolrzo.r8ug pcol 1en1ar e rS aurrrr Bl lelrn e-s 'llqrugz e gdrlc o
gdng '+Joru un urncerd 'orsa"rdxa op plrsdq e.rg 'apedap 'e.topun
eap"rerd as 16 eurru uud eecarl Exg ro €arrAIJd 'rii{to sTt{tsop
e 'ee 16 lrJ?sor? V 'FlBTEl. gre+Je o-J?urp aleFugs Ec auru urp
sJnc B €Aos J€r'es1nd oc oJoJnp o Bc ourru ut"rd pugcarl '.rnrue"r1
ES lncpf, B-Iu €oraegld 'pug e1 'aricegsrlus Eacnpe rg giuor.r
-adxa ap eaur esdrl J€r 'eurru n"rlued nldwrs Bauolap p1o1 'ea
urrdi 'nrle+ep u1 nual€ounJ o ra elala8ap rS alaznq atec ed orrgu
-r6eru o ad ec ee8urle gtr I 'eaqnr gru nN 'l€rg^ope e"ra ea a.rd
ne-rur alradxa re ag"retg8ug141
-sop ruosasnds ec
lol
le1qre
Ft
'3r"r3 e.ra-ru np 'e1e1derp lnle V
'olaru€Jelet nu-npugzr{csap
og Ti-ps o-u 'etua1
uI pun{cunue8q ea srz e
'31.19
rS eeur
a+ nN
eie;
-
imi sim$eam totuqi capul
gr".r. FSrh si m5 simt vinovat, am luat o inghilituri de
"u*
vin. M-au trecut fiorii, parcd tocmai rendqteam' ca un om nou
in dimineala paradisului.
Am ieEit in gridin[. Deqi era noiembrie, soarele stralucea
pe mase. gi asta imi aducea pidcere.
orbitor. Albastrul cerului era amelitor" Nu se simlea nici o adiere
de vant in spaliul acesta inchis. Era cald ca vara. Femeia stStea
in picioare in fala unui bazin cu margini de marmurd verd'e'
M-am apropiat qi am vb,zttt doi peEti rnari inotand alene in apa
limpede. cu frecare unduire, solzii lor purpurii scanteiau.
Pirea acum si nu rnd rnai observe. cu privirea visdtoare,
absentd, qi-a l6sat mantia s5 crada qi a rdmas goai[ la marginea apei. Cu o rnigcare 1ent5, a luat un mic vas de argint qi a
inceput sd arunce niqte granule ce semdnau cu pichturile de
ceara. Peqtii s-au grdbit s6 le prindi, tuiburand suprafala apei"
MiqcAndu-qi uqor degetele, cu capul plecat ca qi cdnd ar fi
cugetat, a continuat sf, le dea de m$ncare, contstientd de frumuselea ei. Fird sd se uite spre mine, a dat din cap' Mi-arn
dat seama cd-mi face semn si plec gi c5 r:r:ice cuvant e zadarnic.
M-arn indreptat spre poarta fdrd sa-mi iau ochii de la formele
ei, de la membrele ei frne, de ia gesturile ei visbtoare' Nu rffvneam la ea, eram doar f'ascinat de frumuselea ei' $i-apoi am
plecat, conqtient c5 n-aveam s[ uit nicicand aceastS imagine.
DeEi qtiam cd frumuselea ei e doar un inveliE, iar gsndirea ei,
numai destr[balarea spiritului, ii eram foarte recun.oscdtor cd
se despilrlise atAt de elegant de rnine'
M-a invdlat si.mi cunosc trupttl, mi.a dezvdluit dorinla 9i
placerea, dar de credea c5 mi convr:rtise tra filosofia ei, dac6-9i
i-agina cd am sd. tanjesc dupi ea, atunct se inSela amar"'ic.
Dispreluind pldcerea, nu-mi dhduserzr seama' e'6 fug Ce fernei'
Acurrr insd gtiam. iar experienla rnd f6cea rns"i putei:iric, pent'ru'
ci inlelegeam r:6 nu merita sd devin vreoclats sctravul propiuiui
ccrp in ciutarea orbeasca a satisfactiei. lmi p6strasern riceala
si judecata in bralele ei, in ciuda beliei, qi, privindu-i chipux
in rnornentul acela scurt de exLaz, am citit in ochii ei c5. voluptatea e sori cu moartea. Eu eram sthpdnul" patima era sclava
pe care c putearn constrdnge sd mi se supr'rni dacd voiarn'
Aceasta certjtudine md fdcea puternic'
1.qt]
IIT
'€alxnl tsaugd*?$ qs €3 Jso|:rs{s
!-gs Joqo'J EIrr FS urerol FcEp uruJa ac 9?€r 'n.r-8au lnpoz 1r;
noqc€I un 'lnzpcep "ra8ui u11 'Tliq?Eur16a"rr E Fcrroslq F?Bu{rl:ffir
reur Bac ur.rd earu eueos"red ug eqrurld as ln"rolrXrdsr 'Joia'1eur
-a?sau u 16 rnln.rne e'aug loJnurJeur r* rnln-rg"rod eon'rn1g;t:1s u;
'iusroFa .rnd urp nip ad csouaurap€ r-gs '€o ap leuoriuo?ur ;lsas
-o[r{ gur q;s rueolnd 'erie:pua1 urasTutrg}u} gc 'urnly 'TIi1e ad i16e'i
-ldsr r-gs u.ra lergd aJ€ur teur lar J€p 'lalrdsr iepaa qcup ttllllgtll
rualnd ag, 'e,rriryft.rog eunc{s 'a"lrn1p;rgd ap 1nfop,ro. ol{r^ oJ€i uTJd
Iac op rEA 'srrlasap rS pnnl n 'solpcgd urueirlus €ur nu 'Eitiellors
-a.rdrur elodne qng 'FrurJctsl o l.llu ?BSJEA rle-u Jolral a[E a:;rJru?
alaieg 'ourur alsad 1i*nqg"rd ne-s nu lJuilstq raia.rpur alau?oloi)
"EgCIS €+u,EJS a.r3pc n*ed 1e1"rnd e-Iur +ug4ulau ap PiroJ 0
'JolEtnpas inurl
JoIOluolE? eieg u1 cnuru n?uur?r^u! nu orieanpa Pssale reur sot
nes qiurpaJJ FleJFagUuI rcur eac 'ar.rorce; glufalo"rd rcru eac ier
'ara.r-aFugs no raureJ ap gtseasoloJ as Fs runc aia,rul 9s uaqnd
'eroa ap 'leq.lgq un rA rep 'apiurur pp'rerd r€-gs ridaloiul reur rac
od rS ereg l-€ op B?J€ auTq retu loc neal6ouna a1raruad 'a.re"radsrp
E+unra reur €ac u1 gugd puryo"rd ze+xa ul op 'oittpoleru a1eo1
aluge ps pdn"r3 acu; eelnd eaunrsed 'luerunllsur un BC 'rrratu€o
rie5oq reur rac ad 16 r6orprlur ?n)qJ $ J€-I a:ec ariq3oq o aurur
rr1 pod Ec FlaJoas Eaurpnlr?Joo lu€olY '€aru eraEJFS no tuua-rfr
-ugru Eru .rep 'cetgs trreJa qJeJe urg Jolnt?6 reru 'Jnleut telu
ureaiurrs gur'prrr"r1odur6 'urigrtoura colop eor.I;g+s rur-nu lelpd ug
uaJapFc 'coJ ap aln?qqPrls nBra rtu-olarqurotrN 'rrunsul aunn ap
ui ac urp +uns EO n.rluad 'a1.redep pugd pp,t rB
tEuVI luns Fr n.rlued ua+saJe a1eo1 Saloiui pc rueurFetur nul
1uar16uoc reru oc
'rrtzrq'lt eo.rd o Ec Etueas BP eA rS1 'pc"reoSug
as Es eaJA BA rz qunq o-Jltrl EcEp J€r 'r16adn"r1 re1;od e 'rnlnper
ealur asasalv 'Fr€U o €{ ?onpo"r o-s 16 JoIOIrz {n?sar 10+ nJl
-uad eturur aurcBlrr r-FS eruJn a.r€l 'uultled 19eap eeugurqJ ruur
r-nu 'pcseel$o os r ES €oAB eaiasnurm; ac qdng 'peseesdapad
o-s €aAB eier,r gc n"rluad 'ee ap Eliiu ail lur-Fs lgcap rueelnd nu
'uurepuoe o-s urealnd nN 'rlJocgid e g.raureo o ad ee ra rnlnd
-{r.r+ eoreosiqrul Ftsuaqopodrui ps alAaqro pugcrocul 'g1np.lord
rqa6a.r8 gsndns 'Fqels Eto EoaJE BroruoJ 'ro egosolg uI 'Fc
sela{u1 urv 'pirnl r€ru ac uI ac urp 'q"rod a"rds ruelda.rpu; gtrn
ri
insi nu voiam
sh cuceresc lumea. Ceea ce volam era cunoaEtere. Bog5liile qi bijuteriile, straieie scumpe qi ptr.lcerile culinare,
bdtdlia pentru putere qi statut nu fflceau deciit sh-l iege pe oln,
sd-l inrobeasci. Dintr-o strbfulgerare" ani inleles cd acest grandios sanctuar, cn toate cornorile sale. cu coloanele rle porfir
moqtenite din temple pdgAne, nu e decdt o ciidile ridicatd de
mAna omului, in ciuda splendclrii sale. in peuutnbra aceasta rece
era ingropatd credinl;a" Amintea numai cle anrbilia omeneasc5,
de m6ndria prosteascl de a intrece loate i:elelalte construclii
rnirele. Era o minune a mAinii ornillui, nu a iui Durnnezeu"
Credinla era moartd Ei ingropat,r" S5v$rqincl tainele sfinte, instnrmente ale milei divine, Riseriea p6rea doar o moari cat'e merge
in gol. Era mai simplu s6-l gdseqti pe l)umnezeu in inima celui
mai sirman orn decdt in aceastd maqindrie ingrozituare qi
moartd in care se amestecau tradilia, legea qi teologia. Dac[
ar fi indriznit cineva s-o spurr[, ar fl fbst omnrAt cu pietre,
ars pe rug sau surghirrnit precrim c:el rnai rdu iiintre ei'etici.
Speriat cle propriile ganduri. nl-aln intors ilt pr-rrt pe ci stradii
Idturalnicd si arn urcat ia bor:dul eor"abi.ei. Atna nri se ster"ser{e
atAt de bine din rninte, incAt, nit-i utdcar nlr alri aruncat o pl'rvire citre casa ddrdpinatd unrie crezuseni c[ trhiesc o iubire
angeiicS.
Ea insd nu rn5" uitase. iin z'ir-ia nrrnAtoare, un rnatetri;t a venit
r6njind la rnirre s[-mi spun:i c[ rnd ear.rt[ cinerra.
._ O fat[ slabd ca un !Ar. Pliinge. iloar n-ai sedug-,.i. ]r.ui)
{Jnde !i-ai petrecut noaptea. ihls cucernic ee eryi,i'1
A{i-a dat un ghiont qi, f;icAnriu-xii eu ot:iriul, a p}xlpus:
Ademeneqte-o la bortl, s-ii putem da pe din doua. tsrlcatul
irnpArlit e m,iri uryor de rlus.
Nu cred cb avea inte*tri t:*le. ci t:ra do;rr curios. peul"ru cd
marinarii aveau obiceiui sA se rir,a rn:*r'i t.t.i t,ot iel,:i cle g:"*ziivii pe care le-ar fi f5cut sau ur ii fcriit gata s*. ir: fit';a, degi in
realitate erau oameni blAnzi, r:are-gi ar*tau evlievia in prinreiciiile mirii. $tiau sd se roage ia fei de bine cuin stj.arr sa l;ir:steme pe uscat. De aceea rr-arn dat atenlie nluziilor saie qi m-&,rr1
grdbit pe chei, unde intr-adev[r" arn descoperit-o pe Anna, ii'r '-e4mAntatb din cap p6n5-n picioare intr-o mantie rnodestb gi cu r"r:r
i{rg trrc bra! Era inconjuratd de cativa mannnri {are o tachi;:;'tu
88I
'aru€oJ csruq lncRl €-s rur r* Eo BI +Blrn urB-I tr '9legs nc alaJ€orrrd
r*-npugzuncs€ (ourru FFugI lezaiB B-s rS Burrolad surlul €-rS
'soI
ad gru-npugzale snds rue-r 'rop rou r€runu ruoluns
'e,reolgdri
Tcr-V
ales alrJqsgd nc 'e.rerutu141 IIJPI I u 'epedop retu 'rS mlnroJsog
B gJ+s€qle Ba"rapurlul rS urnca.rd 'rn1n1rod e elred EltrBleoa
ap 'e.re4 '.ro1 op.rnu.rnl nt ITJPIu InIBru ed ep alrJnplz n€apal
os rcre ag 'ug8pd nldurel rnun oI€ rr.Srlserr 'e1cln"r au€oloc nBUI?
es lugruqd ad .rer '1ugtlgq rroqre neilpul as '9zep3 ed 'o1ocy
'"ropiop €urunloC 16 ar.rqrulq m1nlugJs €crJaslq e.r19c 'pru ad ap
rolrrnprz p8unl E-ap snp ru€-au rB nc"re141 rnln+ugJs e1reo4 ad
1r6er ure '6e.ro a.rds rugtrn gs col u1 tep 'pgrun 1€turn €-tr 1
'snds ure-r 'gsecu csafosul a1 'apre11
'Furtunl uapugdsp"r arec nr+suq€l€ op gdute1 o ec €ro
a.niqns ra 1ndn.r1 'pseorcgcg.rgs eur"raled qns '?ugruqd ad op 1ncrr
-oun?u3 uJ aleoqoc ps rS rnp.roc Inuluos gcseesg"rqd 9s le8tlqo
.ro8ul un ed Et nou urp rueapo^ O 'rJrulg+ul oJls€ou ratur"rd
InJaiuJeJ ap oXurrue snp€ €-rru €+sB J€r 'p"rnrua.r1 runc ?nzFA
rue 16 o-1rzrr.rd ury 'le?BU llituls urB-I I 'o+nec Fur ps o-lecrp
-ardurl n€ nu €IBrJs rcru 'eupugur rcru PcBp Ba ug 1dn"r €-s elac
'giuu"rn8rs n3 'sorFpp8 pod lsace uI g,.rnFurs EUI^ ?s os€lsoa
o lg3 ourq ruerl$ "roplolsody scrrasrfl urp JoIouBocT ale aloc
urncard piuacour r6eaece 'eiaug r$eeece n€oAE ra airJn+FsF"\L
.ElEP
o pFA rBru al gs lnJA ruy 'snds e 'g1extl a rr.rpcald 81efi '9rlru
i3 gpqud eiug gl€ol adnco r-ps nee"rpd rrurrcel ap ruqd ITricO
lacecl u1 1esg1
rrre-ol reop 'euuy 'aurru BI ap raJA rsur nazourunq aC 'olEug4sop a[arual lgcap e.rn8urs nelqum nu apun
'god u1 grn8urs purual locr.rad u1 erielnde; esasnd r*1 ac ap
n.rdse o-?Bqa.r?uI ruu 16 '6eJo aldsu3 'rlnraqc ep apedep 'o1oce ap
opeda.r o-snp urv 'qcr.r.;i op pugJnure.rf ie;tq ap sur.rd B-rrr Burrv
'pleFap nc Fru-npug+Ere 16 pugzg"r gFurduri as gs lndecul nu ri
'ra na
lcadsar siBJ nc elred o BI ?Bp ne-s 'lerdo.rdu ure-ur puVC
alund ed aur.t Ecep Fc€J r-gs pug8 op nE oc r-npu€crldxa 'erqe"roc
azaltztl gs rre?rlur o-16 pdrqc EpeA r-Ps 8c ar?uetu ap pu93g"r1
M-arn uitat in coq, am rupt o bucatd de pAine si mi-am tSiat
o bucatd de brAnz6. Acum, ci mdncam. totu.l devenea natural
gi puteam iar5qi sd zAmbesc.
-- Cred cd rnd bucur qi eu sd te revdd, i-am zis. Iart5-md
c5. m-am supdrat rnai devreme. E numai din cauza marinarilor.
_- Te-ai schimbat, mi-a spus ea cu privirea speriat5" Nu rnai
egti acelaqi.
&{-am mullumit sd ridic din urneri si am muqcat ttrin pdine.
Mi se p6rea deiicioasd, cum imi era aqa foame. P5mdntml era
rece sub mine, dar contactul mi se pirea minirnat, Xa fel cum
era qi atingerea vAntului pe fa{a mea. Cu voluptate, adulrnecarn
lacorn mirosul u.rned al ierbii ofrlite.
_* Me bucur sd te vdd rnAncdnd, a rostit ea. Md bucur s5-!i
vdd albea{a dinlilor qi migcarea f'61cii. Genele tale lungi gi ochii
de gheal6. Fruntea Ei pdrul. Egti bun ci mi lagi sd te rnai
privesc o datd. Vreau s6-mi intipiresc fiecare trdsbturd. a ta
in inirnd, astfel incdt sd nu te uit niciodat6.
Nu mai spune prostii. Ti.r eqti frurnoash, nu eu"
- era
adev5rat. Md privea cu ochii ei limpezi, era atAt de
$i
fil.rmoas6., de indepdrbatd, at6t de eteric5, inc$t rru vr:iam s-o ating.
lli mullumesc cI nu ai venit duminied seara, mi-a spus
incet, ferindu-qi privirea.
aqteptat?
- M-ai
-* Te-am aqteptat, a qoptit. Te-am agteptat, a zis ea qi mai
incet" Te-arn agteptat in spatele usii pdni a apus luna. Am
tremurat, am pi6ns, te-am agteptat. M[ temeam cd vei veni.
$i totugi, in adAncul inimii, gtiam ch nu o vei face. Ai fdcut
bine cd n-ai venit. Atunci nu cred c5 !i-aq fi putut refuza ce
voiai. Mh hotf,rAsem sd te refuz. Numai din cauza a.sta te-am
aryteptat. Dar ai fcrst bun ci nu ai venit.
Nu a fost bunbtate, am spus Ei am prins-o uqor de mAnd.
Md aqteptai doar ca sd md refuzi, aqa zici?
A vrut sti-qi trag6 repede mAna.
Nu stiu, a murmurat. Voinla ta e mai puternicd decAt a
mea. Eu nu rnai am voinld. imi eqti prea drag. Md tem de
tine, dar imi Ei lipseqti.
O sd-1i treac| repede dupi ce nu voi rnai fi aici. Aga se
spune, c5 trece repede.
l,J4
s8I
'uliap nr13 O 'Blse
eauroJA rB ouu. .rup 'enrnc nFJ ceJ 9s ?V?uI ldcla ap +uarcllns
npr
luns nu EtuI 'arn a.rgsed o r16a ql egieT^ 9lp3 r'rgsgd roun
qncgJ rue
aceg aXeod aurC 'Ea n'l) ?e)JnJuI rue-tu Ec rllugluru np'r
nN 'a?ugo ps n11s r* p.roiocrllnu aselpLu utp auad n€ €alsoce rS
'ou.raqtsiA urp FlrJnB arlrToc o-JluI FaIuBOaur a'rpsed o €3 gsuour
-rr.U EJg 'plrsdol aiasnunr; o EJo ia eaiasnurnli{ EaJnry 'lBqar+ul €-ur eaurn l9cap PsBorrrn4 r€ru llnlu €Jo EllBi€o3 'd.rr.r1 r6e;aau uI arauroJ rS prlor eJa Bg 'g1e1uauruodxa
arorrroJ c s3 +Fttu ap IaJ u1 ai16 PrEorJoJ .rer 'eratua; lo1 o?sa 91tdo;
o r* 'a1'saqnl pug} 'saunrie"r rB rrqco unds lgrap ?1nur reur r1*
B ap rollauroJ E ar€olplugunqdsul ealelrcedsc FrEC uurud n'r1
-uad Xrfrms wu 16 'e;i8qruezap ep gpt1ed 'oulur eI ?Eqloq €-S
"?el.Irl sundsq.r uru-r ; riuEs eolnd ruur rB-aC
'aur{rl na ri.iedutl
'xlza
6)I gsEp minrieds p rs mprdlui? lnurs3salq za?ugATuaulg
m1
{Eu.r ni{ 'xopugt$Il rrretueo ruaquns pe n'l3uod 'tnlnrieds e 16
._
-ndunx edne urp tuaq qg "qunardul gugrqi trII Rs Trun?V
'?nzar"l g *e lgeaP aurq refir
salelu.rg E-u.r Euals r? uelu{ilr ler 'a1aur o{a}ufurYr) BI ?E?aFn' V
rGq{l Eu{-npu€rzoJ3
'ourj artr tsoun"t a? qs a+uTEug tftFl{Is "uuaiur&i PUI 'TJl€IOptii F.Iq"E
'€? ErilA ;l nu g3 aleod ;ug 'rigqlluznso cll eneaia'r ap 16 *oi ap 16
drurq ;:p :1eF?a1 rc-ur 'luuiuepuoo ie-tr{ 'BrFaeU aFurls ri; 9"3t3*9c
?nzaJa
ewg,rpj, "sfa1$ouiu iori as nu lnsoJ rs eug"rqi -re6.r
"raffug
rff€-a$ i{I{30 {.II reanuci al gs Bt €"Itllcal ldn"larlul rc-rgl 3c oO
'ge6c;da.r ule-l 'al6luri ug Jsolro Es xesutr g Etrr Fs Erriqa4l -'
'er*g;s qni BaraJnO
'?n)PJ €-rlrr srrrq rcurnhl
'n€.rniuaJ? r$4 atraZnq JEI 'na sundg€J {rrg-x "-nriaapr.:r1q --l'&FJ €Aaur} lna€J
e-rj, 'n*p81r?s Blseat€ €+Ep ap 'ea leXatia; B i,1l{Ed I€ aC -'augur Furle ri-rA cseqron ii-Htup itugls lod
o1 ri a-rec ad alaluarurluas ?uns earu"re3nd op rcl pE^ 9s sorJtta
'stlds ure-t 'Fugld -_
?ilng 'araopid cu; r{rrl atu? aprurJoarl
"3e1oda"i e 'lequrrgas IE-aJ "i?Tipd iu ap 'r*aieou rn$e rcLIr nN
'PFugld Ps
EOUor\ TI
-
nou ulp llsouomn{cs e-s I
B'tr€J
ler 'xg lrai'rd
e-trq
S*a aruneat
la pdrnAnt, qi-a acoperit chipui cu rnfrinile $i s-a
t$nguit:
Tlehuia sh vii, trebuia sd vii totuqi' Aqa mS rXnegti ;i
mai mult decAt dacd veneai.
_- Nu mai spune prostii, i-am zis eu. itr felul aces+,a, nll s-a
intAmplat nirnic rEru iutre noi.
S-a ridicat in genunciri. Fala ii era roqie de emotie, iar re-npiralia, intretdiatA. h4-a apucat de pbr si a inceput si-rni scuture
capul cu putere, trezincl,u-mi teama cd o sh mi-l smirlgi'
-. Ar ft fost, mai bine s5 mtl rninli, striga ea, sd negi tot,
sd rAzi de mine, s5-mi spui ci suut nebun5 s[-mi irnaginez aga
cevai Ar fi fost mai bine" Mi-am dat searna imediat ce te-am
vdzut. Am sirn$it irnediat. Dacd ai fi minlit ins6, ag fi vrut sh
te cred qi sf, neg ceea ce vedearn. Nu eqti dec6,t, un seduc5tor'
un cinic, un satir neruqinat qi tribidinos, nu rnerili nici sd. md
uit la tine!
Fdrd sd trag5. aer in piept m5car', a continuat:
Chiar e rnuit rnai fi:urnoasi decfrt mine':' lle c6te ori ai
intAlnit-o? Cu ea te vecleai in tot tiinpul dsta in cai:e inr:erciti
sf, mX seduci, biata <le mine? Ce qtii tu despre mine? Orezi cd
n-aq qti s5 te iubesc, cle nici nu md atirrgi ? Ce vrei tle fapt de
la mine, de ce m[ ehinuieqti?
MAnia ei rnd speria de-a birrclea. Arr incercai s['rxi aranjez
p[rul cu m6na.
E;ti ca o veritabili Furie, i-am spus, nu te mai recunoseNu vreau si te chinuiesc, tu te gii dupa mine gi nu trehuie
si-!i dau socoteaid.
Ba da, qi nu be voi ierta rriciodatd cd m-ai ingeiat atit
de tare.
Ca sd mi apdr, arn prins-o de incheieturi.
Te porli de parci ii ai pe diavol in tine.
- smucit m6inile sd se elibereze, dar nu a opu-q pr"ea multd
$i-a
rezisten!5.
Poate cd iI am pe diavol in iriine. tlar riin {rauza ta am
ajuns posedati. Haide, foloseqte'bi forla, sunt la mila tra ryi m-ai
f'6cut sd-rni pierd orice relinere. Nu de-asta m-ai actremenii; aici,
in locui acesta pustiu uncle nu ne vede nimeni?
136
.tcr
"oTauruq Jnsn tur-F-q lUJrAur B-lIr li
qsEf,E urBaltc o oJBt ad npulll
IniBJq surle B-lur pugi, la lFtrl?? Ei
urp F?Tlzn ordoc tsEaacE EJg 'ra EuFlrr urp o-?BnI ure '1BIrtr\I
'sEIlrEJ r€ apun ap €nur?uo} riod 'uluocl
€-rur '€Jn13eI ?dnroJ?Lli lIrB-Ti -'uruol
'€o+JED lrrr-npugzur+ul snds
'aleygd
uJ FXEFill aIJRJ o Soc urp sols € 'q,lsea'rr'rd gur 9s g"reg
-opu! rJnrugJgl oJ:iPc nJlseqp urnJp un €3 r"r16ou Joln{to eayrt
'Ea n3 +lla^u1 e-s r*
-Eurp uapur:lul os Irlrolsog '5pry op Blnruoql
euuelod leJnlnls e-tt 'lellpu e-g 'pundsqJ r-qs 1nlnd {ue nN
')saqnl na -iBoO 'r1*aqnr nu ql 'Fe1oiul 'eG -:srz B-Ilu 'ea1;reotu E:l PP[IEd
'r8a1oiu1 Et{i 9s uiind FcJe€ouI 'arrtlroJolr 19cap oonpB lol
n€aJA nu '1od rIN
1i-rrN 'pluill na snds tue-r '3a1 Eur 9s
- €-s
(1€ultuJal
'?r?Jos rlia rui nu F3 nlxe
-F{n
qs
n{ut
urnc€ .rep 'aurru uI lrqJoA e InioAl?r(f 'Izauopu€{1s
BJa
-r1tsuoa tespl $ JE-al nu eo n.rquad 'r1*oro1 EIr PS 3]'J at FS
plue.racis €aru €urltrpr' 'n1 rzel 'a1ii'rpe a1uo1 rtll en- e?uF uru;a
'}rrieA re nli 'Ji?p 'Er'B')sl
lgcug 'aur1 op ?lnru ap lgls 1e6e1e uru-tr{
r.uuldalie s? Ba€,;e a61 'orics ap Iol EriJ qs aFut't'uo;; r:illrrd Su-e1 tli
a;edp;ls ts'il^€ tEur r€-ii 1?u{1'}€ 'aSnpas i.u-trl EcBp '9; trpugH url?*tti
ri +.reJgtIsrp ra1 sunlle ruu 'plugul'rgrisu'1 a1 qa qsu! lrt?g,l lrIB
Ilupil'o-'leSda.lcugJuIn?lEa"reoi;e{€ai}3llea:;lrincio'r{tlioe.jri-qi''
'ola"rru
naur rnlpla? ?nJae ure't nttr 'giurlucl nG o rlu li'l p$rl trl'il]Y
'urlll; €a
u1 puud o? Es +nJA tu€ Jep ''lsoul-lJa'i Es aur6n'r ii-llt
snds s-rru 'Isa.tJ urn? nd nluoacur ap ?gle :lo{31-} '"luils nN -'
'BAuI e Jeop o eur:t 'g1p'\tl1l{r!3tt ?t!q} Iv 'earud lefrre;ap
'?uati)rjlls
aru-1i r* e1 eiern uI ?t?JittsJluB ulrl-tu EiJ Fur-a'ullJ
3$eilnr ps aruls uI luns n1q 'a1sasdfl IurI l;?su 'g[Brt'tpu] ql-EJ
a?Hod --'rS quaregns osaqilr ox nu ;up 'euuy,'i$sQnl s1 Yl
'ff;ilrL"-:i:';i}ilt:-
o:r orls autc uro 'eunriraye op eursc{
:pd ap i-;'re1 ea;d sBJ? tue-a'] nII F"r "radg *'asrtrnJnIs l-rlu i:)Jcc ad y-urqil azal'uu"it
'g1t"aa1clol ?rr't'rrl e-rs
€
Iur-gs lnda;ui u r"4 gugru o +Bttpr'r 'plllla&
'qdlp o pdng'eqre{ gslnius ps snd e's ri rrqJo p'}tspu1 luealrl u
;ep 'r1Xa.rHa i p) \rrzgt\ tuy 'letrads {nu^rn"Ip l€iperm lep LUE-I
--
Ce?
\{io
dai? am intrebat neincrezdtor. Dar nu pot accepta!
E o carte valoroasd.
Totuqi, arn risfoit cu degete lacome paginile uzate. tmi era
poft5. de versurile nemuritoare, le devoram deja din ochi.
*- Ti-o fac cadou ca s6-!i aminteqti cAndva de o grecoaicfi
foarte sbrmand qi nechibzuith.
MAndria m-a fdcut sd ezit.
-_ Dar eu nu arn nimic sd-!i dau"
._ Mi-ai dat deja, rni-a r6spuns pe un ton rnisterios, schilAnd
un z6mbet dureros. igi tubesc ciegetele curioase qi incAntarea
din ochii reci. ing5duie-mi pldcerea sd-mi irnaginea cd sunt o
carte in mdinile tale. 0 carte pe care o vei incloi qi pdta cle
atAta citit, o carte pe care degetele tale o vor atinge qi ochii
t6i o vor privi cu mai mult drag clec6t pe mine. imi ajunge
acest dar.
A intors capul, nemaiputdnd s6-qi infrAneze lacrirnile. Era
at6t de sdraci qi-mi dddea o carte at6t de scump6. Era ca
prinlesa eare-i izgonegte pe cerqetor. ii datoram aceasti victorie, vanitatea qi mAndria mea rinitb nu puteau sd-mi ascundd
entuziasmul.
Dragd Anna, draga mea Anna, am exclamat, cum aq putea
vreodati s5-!i mullumesc?
I{u rn-arn putut abline qi am strAns-o ia piept, i-am s[rutat
cu c6ldur6 buzeie nemiqcate qi i-am sorbit iacrimile. A oftat
fdr'6 sd-mi rdspund5, s-a smuls din bralele mele, s-a uitat la
rnine cu r-ird qi mi-a spus cu dispre! fali de ea qi de mine:
-* Lle mai vii vreodati la Constantinopol, Ioannis Peregrinus,
sh gtii c5 tat5l meu mai are de vAnzare qi aite cdrti pretioase"
Md voi ruga sd ai o cdidtorie norocoasS., sd nu te ineci cu cartea in brale.
Arn insofit-o pdnd acasi fdri sd mai schimbdrn vreo vorb5.
Cartea grea pe care o cdram sub bra! imi f5cea inirna sh hatd
puternic. $tiam ci niciodatd alt cadou n-avea s6-rni mai aduch
atAta bucurie" Mergdnd pe lAngd ea. ardeann de neribdare qi
de dorinla de-a rdmAne singur s5-l citesc pe Horner din cartea
care era acum a mea. Fericirea a invins sentimentul de vind
in inima rnea, iar cAnd a venit momentul sd ne ludrn rdmas-bun,
138
6tr
'ErrrA 9s eoAB ngJ
re{u €Ja ao qsrrg 'unq arutlu ualsaae;d nu a;ecald glseaov
'aldeou eun.rd urp 93uI p"ioq aXsarl
atunJB r-gs rirsorlo u{o1e1uru ee lrscirl u urin4 'rJn}ol aurlq TBru
nc
alac urlno 3s rl E, n€Japrsuoc uca.r5 aca.rsoap '"roiiurund rf'ro-1
un cstlsqfi ps nol8
1-p. ernqar? 16 urrop FS apun 1r1*p-r;i iloe
"ian
B.ra rurI 'JoITJnIEA lnlouro8z alsed neunsgJ Inlezaqaau r* ap"r
-n+qrlqi FJ loJxs€ 'eteo1gug,r ap nuro6 :rerr4c r* a{aurgt 'in1ec r*
ours nr snpe e-r* 1n1u.rgdtu1 'rrqFnlpa ap 9qeo13 o 1a 16 sr{flr'r? 13
rasd{ Ezn€c ulp IFs r€-ep Irrs}JnO
JTSoI InqJ€r"rled .rur 'rnlnrieds
olot 8I
a16ru nc aze;gaodrul ou Ps ?rolau ?soJ u 'qried ap osrulr'rt
'aXzpplso ep r*
asBA rJ€{il gn*ir asu.Sngp€ rctrr pre'rpdtul r*a6
lrJE?
a1ndsry ap 'rur1e1 16 ica'rF oJ:1lrrp alTJnlJas 3p eleruJn lsoJ nc
-a1d ealureuTp ap asuilde airunr'lg3n'l 'tut 'tuQtrrl€o ap rqao gurld
era slqBJoS 'larloou€iaur gpe-ld pPJ Fs dru1 gstti IrrEa'lB nl{
'JrJaun?u1 ug 4n;gdslp nu JoF r.raslq ai€ a:llJne alaiodno r
"FJsas ap InluFA
rrilnue.l o{rJnuJnl 'pugrne 'r€ a1a1aa ?R$tpxJ UIY
RUns roJsog od 'azaralau 16 rrnluap ad ap gzr:gcl ap aql€ ilglrrq
16 'ro1
rS r.rn5uels nBJn+nU rruotu€g 'unl ap a{oAIBs u;
"ro1oqol
-r{rJoo intulrJ {.rI aleuolocu; 1ru.rod nP aJlseorr a1a"re1uF 'rn1a;eos
psnde uT '9+TJnB g.ro"rd n3 €s BluaJrJ? arl 1i6'rg3s uI lBJJBqurg
e-s trnXe;pdurg 'aifrpu.r? op a1'nJoc truoluaJo? a?BJqurnuou pdnp
qsul ltsos Y
'arznguoc r* ailell8e Fllnlu qdnp 'rS rclqlald Tin{z
'ra ilqoo ug ruea,rud 'ua ad urea5urSu o 'rep
alalur,rnc ureiunuo"rd'alrurFed rueapg0'€olJel rIII-npuInJPp aiul
euuy go arfeznas elruze$J.8 IIIEoAB 'ctrlulu
indn_r1 asBuopilsqe 161
ruua8ala{uE relrr nu 9c aden.rclu 16 Berd mr3 pdec pug? 'Pleasoqo
ap aia?uouroffi uI 'epade-r +€nunulp e-s gprirul ealu ErJncn{lr
,ruuallo ac d-u:r1 uI InJguolirrp asesoioJ IPS srtu.rad e*rw
"rep
snr.!psn[) inJo]30c 'BrnJ €A l-rlu BAauIa qc pciurll lc? uieouia]
ap aru?Eq a"leur e"r51 '{uei
F{rr }f; soriarc{ inruniol punsse ps duc
*glupoa"ra
un a E:iseatu EaJoAB Fc euruas lep lrre-rru pugln; "rup
urasasnJ qgeap 1u3oc1 IEur lnEJo 'alelduroc laprr\?I lE rosssod
'€a+u?raqil lurp,durna g 're-rs pugo iS ec 'o-lexdacae
rue no r* eal"rec ,1€p E-rrlr pirgi ?rrglul B-s 'srqrul €-s ua utp
uu n3 alrurgrrr lE?Il;rES ure-{
,
€AaJ Esutr 'diqe ad Jo+rJoUrrI ?6qur9z
IV
lnainte de plecare, s-a rdspAndit in Constantinopol zvonul
ci, sclavii creqtini sc[paserd de turci gi se ascunseseri pe corihiile
rrnastre. tmpiratul era dator sd predea orice sclav al turcilor,
aqa cd reprezentantul sultanului in or:aq a cerut ca ienicerii sd
inspecteze vasele inainte de plecare. Condulmer, c[pitanul galerelor noastre, a tefuzat cu tirie si se supunS. unei inspec{ii,
iar impiratul nu putea permite perchizilia propriiior vase dacd
vnia sd-gi pistr:eze demnitatea qi ultimele f5rAme de autoritate.
A fbcut un acord cu turcii gi, astfel, funclionarii lui au primit
sarcina de a verifica galereie, iar el qi-a dat cuvAntui cd nu
avem sclavi evadali la bord. l\'Iarinarii care-i ajutaserir pe selavi
i-au ascuns cAt au putut de bine in aqteptarea zilei plecdrii,
iar reprezentanlii imp5.ratului, Ei ei cregtini" au inchis ochii
dupd obiceiul deja incet6{enit.
hnediat ce am ieqit in larg, rnatelolii qi-au ldsat protejalii
s[ iasd din ascunzdtoare si au inceput si se dea mari cd-i
p5c61iser5. pe turci. Dimensiunea redusd a vaselor nu lt'-ar fi
permis si-i ascundd timp indelungat pe acegti oameni in zdrenle,
invinelili din cauza lanlurilor, epuizali cl.e dificulta!;ea e'.1rid$rii.
Re{i de fericire Ei plAngAnd, ei au urcat pe punte qi-au inceput
sS sdrute mdinile marinarilor, dar qi scAndurile *orabiei. Ne-au
descris toate suferinlele crunte pe care le-au indurat ca sclavi
ai turcilor:, exagerAnd poate un strop.
Consecinla acestei grabe a fost c5, pe cdnd urma s5. traversdm Hellespontul, impdratul a poruncit ca sclavii sd fie predali
turcilor ca sd evite orice incident. Un ordin umilitor qi crrd,
explicabil din punct de vedere politic, dar de neconceput pentru
marinarii binefHcdtori. Dezamigirea ingrozitoare a bielilor sclavi
ar {i inmuiat qi cea mai impietritd" inim6. Mai intAi, nu au
putut crede cd ordinul e adevdrat. Vdzdndu-i insd pe oamenii
inarmali din barci ce vAsleau de la vas la vas s6-i caute, au
cdzut in genunchi qi ne-au implorat sd-i ornorArn in schimb.
Matelolii au inceput sd piAngd qi s6-i blesteme pe impflrat qi
pe toli grecii. CAnd barca a ajuns in dreptul galerei noastre,
cipetenia soltlalilor le-a strigat sclavilor sfl vini cu el daci nu
I?I
'.nozotrtuncl rnl InslurrJl n€JapIS
JBp '?oJoJd €c 1r^EIs €J3 snsll
ag
-uo? IJ rJ 'noz un ad Ec Pailor{€W ad neafnls l-nu 'nlduraxe
n€-1I{
'"u1rrro1 e#rie'r o-rdsap rou rJnJonI Elolgt 1S glstl'rod
mr1*orl ;o1 niur"rPd aP aurBnr
r1*ace 'tJo:truot
€Ja aI rS .ro1 €lJ€os ap rirunilnul n€Ja liolqq
I-9s
r*unfy :riuplos PaBJ tPS ri guurulnsnur eiurpe'rc uI Ecs€ori
n€nl q rrcrn+ aree ad 'a1oo.;iop EJEJ lialqq ap 1enu€ lua8urluoc
reru IaO
un-Jlu1 Blsuos roirur16a-rc sndun lnqlJ+ na"r8
.'o?uteul
erFrla"r
gJasasnle +gcop rclur teur TInIJT ilnJlq nf, ll€cJpcui iI ii
'aurq rieleJl n€ra rrteJES r* nu
acrlce.rd r6-gs nesql It Tiorql
€1 nuopaluor os
-e.rgi 'qurqcs uI 'rol eqln1s uI n€rlul rS urelsr
pug8trn
ar€c rac ad .reop ,,nit-tr" lJ 'tidoc to* 'raura; tB elitu 9"rg;
ru{oeA orr 19cap nen
'nuadorloc aI aJet ad air"rpi urp ru9d91s
'liiw
-ncas.red r-nu rrlJeltrtilo qt 1eil1dxa rle-lur 'r"rolnr?-* 1elu
'reJn'+ a-rdsop r1'gJ ap ?Flap t;a-{l
'rlaJ5 allutp lnrrn snc{s e 'ui;i:w u;xred "?*''}
-JoA
nu
a.rse
niq'JTJ
qJi}slt{
uI noJaur nuJa 3?{rl€u1 r*ap '"rllJ u+;rugdqls qns ::xtrsuE{
'i}lt'?ri'pu! tli ieulid
-€Aop tluallopaJB[lr 16 il;uFlnQ 'B;1'u{i) tirF "TEt)
"Ba'lE'{,r
otl ES lrnqarl q .le ;olreJnl ea"rolnrJ 'enB*1 q1€ox 'qdn6
'rn1nu€Un's saJ
-zEJ as nu 'q,reluroteu r*ep 'gurlto'rr eriulndoti
ed leqo;1ug
-rugdgls qns esunfu oIIJEi trl 'Ec acBJ as urnr rco.r8
*"lI E" e6e '1nsa.ralur 1ruJ91s n€-Iur Ba?sale alasnds gsul
iarqor urp rol 16 rielsn$
'rreu
gs '\z Eunq o-rlul lcJnl €I rl€Ics ro't' od 16 9ce.1 9^ 9S
p'l' ES -.
-rJe{rr aJluTp lnun 1eFr.r1s E inazeurun6 pcseasdapad
as
'rrcJn+ +gcap rJJnt rElu Jerqc puruolap r€ ruelsr €1 Eas€apaAuoa
ria1s1 g'reps 'eas
ps pug8unfe ilun '.ro1 epeos nc nernu6rqo as
rue enrigr gdnp
-ap€ retu IaC 'ozaJoqllo I-Es rB a1'rer I-9s n€aAE
roctqo op rlJaruozr'rd nr ourq
'ro1 er8rle.r rlc o+€?rrrrJoJuol uI 'rS
arnqaJl rtJ
nepnd os rroJnl 9c n-r1uod 'rSolnar"rad rleuluru3 a$ 9s
elr 'ttcaJ8 'ttl
-e8n; pc 1u;n5rse n€-au 'eiunl*uoc aza'rn6n r*-gs
-eycs 1ure1d n€-oe EdnO 'T*oidor e-au EIrqrJo Euo)s Pls€ocv
'nur16a.ra riol ad 16
e-au rB 9u9{rr
rou ad au-npugrralsalq 'eFugs nr riol ed lrdo'rqs
as r IrqJO
ury crleqlgs €op 9s lndecul y 'dec u! IrqiJol n€o?oJ
'"in.r".o +riqr n-ri rB reuueur un EI op lrinc un lecp;6u1e 'aFiurur
ug 'ei"ro3 no r{en1 aI} Hs rol
lnprerd e-r6 soq.rpq rA qels ?Rqrqq
nu-l recunoqteau ca Fiul lui Dumnezeu, pentru cd Dumnezeu
nu putea avea un fiu. $tiam cd profetul lor le interzice sd
consume vin, dar grecii, rdzdnd, m-au asigurat cd nu e decAt
o fa!ad6. Sultanul nu numai cE bea vin cu pl5cere, dar aduna
in jurul siu poeli cu care sd impart6 bucuriile bduturii. Curtenii
s5i il incurajau sd bea cAt mai mult, pentru cd belia il fdcea
atAt de generos, incAt se apuca s[ ofere daruri bogate oricui
apdrea dinaintea sa.
$i-.r rest, cum este sultanul acesta? am intrebat eu curios.
-Mi-a
rdspuns un scrib grec care mersese la Adrianopol cu
o delegalie bizantind qi iI vdzuse cu ochii sdi:
Murad nu este sultan, ci emirul turcilor. Sultan
poate fi decdt conducdtorul musulman
nu
care deline cheile Meccdi.
Adevdratul sultan este deci prinlul mameluc al Egiptuiui, aqa
curn qi impdratul nostru este singurul adevdrat cezar, singurui
rege al regilor. in rest, acest Murad e scund, indesat qi are
obrajii rotunzi. Se zice ci e binevoitor, iqi line cuvAntul gi
respect[ tratatele rnai bine decAt ne-arn aqteptat de la un necredincios. Din ca.uza aceasta, gi impdratul nostru trebuie sd-ryi
respecte acordurile. Mur.ad nu va rupe pacea fhri un rnotiv
serios. sclavii acegtia net'erici{i ar fi prrtut ceinstituj acest rnoiiv,
d,e aceea ati cornis n infra*fiune si er g.re"realf; ascunzAnciu-i ia
bord" latjni nechibzuili ce sunteli.
S-a uitat seme! in jurui sd.u, apoi a continuat:
-* Nu trehruie si ne mire ch bea vin, incdicAnd poruncile
Coranului. La fel fac Ei prinlii voqtri cAnd rup postul vinerea,
qi cilugerii care msnAnci peqte in postul FaEtelui, degi pe;teie
are sange. Prin addugiri care contrazic explieatiile pirin!ilor
Bisericii, ati distorsionat invdldtura lui Hristos, ati indep[rtat-o
de baza creati de primele patru concilii sub harul Duhuiui
Sfdnt, aqa cd., in ochii nostri, sunteli la fel de necredincioqi
precum mahornedanii.
Astfel incerca el sd stArneascd cearta. Arn intrat vAslind
?n F{ellespont, printre dealurile ingilbenite de toamn6. Cei
cAtiva dintre rioi care qtiau greacb. erau rosii la fa!d. de mAnie"
Din ferieire, marinarii nogtri nu pricepeau., pentru cd altfel s-al.
fi iscat mare gAlceavd" Apa era neagrd., tomnatici, norii de
pioaie atArnau greu pe cer qi curAnd s-a stdrnit o vijelie ce
1iq
c+T
16 ueelcr'r
rril€ r€p '1anue141 rnpqe.rpdrul IIrJ liol orlurp nEr reur
'es eiuasqe uI pIcrJlB4
rcur Iao a sorJlarua6 €J neaunds uu11
a?rla Es etn'r ri Blsac€ uI alopaJcu3
1oq"p" rnun ee.re6uelsap
nN 'gcseaiosul 3u Fs r* eaa"lol'g Fcseas
Frrrrr rutu eao IsIu €aAB
e-i 16 eriouan €I rugc
-p"rgd FS sorrlorrrog nps alal€4 ad lu8rlqo
nu pXe'rqdurl
-Juqop ES srcop V 'a?so^ ap sulrdlns ou€ol earpd
'mI 1ncol uI Eloulclle ad pFeap 9s 16 nldiurs 15 "rnd g+iiuap
,rrp,qrruoc €olelrrofe14 'oioee EurA Es i3 lnleseg
1-Es eiurr:a*n
purlrJd "rolualc
gcseesg"lqd Es Inrlrouot sselrlur 9r rf uaunrun
eded 9e +€irrJrl
-oFau e aru.rn69.;isap ap tol Ee l-teJJai as€uruasop
uI
-uo' €-s ru opun 'eoarotr41 ui 16'rgts u1 sunlu ru€ arJunu€r
'punql.rnlu ?Urv, rnun
{rurre€l ?Es'rql € 93 sounds eg
inder Eleod u1 puguri ar€rue
:r"r""3gig, aFr8a"r1r,t a1'rodns 9s pugrndou 'ElasrJnur a"reo 'rqs
re r$ourn-rg Iu{gJ lop rar 16 p1e'l ednp uoFugid prtu;rEdrul 'rep
i*qglu alJ€oJ ,as-a.red 'e.ra grsol lnq.lui-lXud rg 'e;crx u5 r{rrcurue
r* lal.rolgigl 1ndun1 uI ilr'tl'tnl ne 'pLqsod astno1sr {-a'ru-^'
+r"i
""
"+Tpi).l.] aci pptlg'r. ou ES 'rsilErn
ar1',r$l1oruu.r rca.r5 r.refinlgr ro(I
EAJA:]rz
rciu }llJA nE nu rrzi)"{tlua{) 'golJosrfi JJIE} 3p iT3rlgqop
-r"lri azasuaclr-uoo Es E3 asuoleplress r;lnia'td e:1sru ei aJgcugur
€I azalade gs +mqaJl € 'olasrnsa"t
?npug^ n€-au elec 'ruerieual
'snid uI FOS€alEid ps ezn;a"r
r6-npugzrncla 'g.rqseou erieFalaq
erJolq1p;) at FJnsFur ad azaurindru-l es
1rlqt"gO*i .rer 'eaFunl as
ru€3rprJ ac
gs lndecul n€ alrrzrloJd 'nou urp eende l1 'eloeue
r6-nu nup'rlgq IS rrluulog '1u€1suoa
+€rpalrrJ 'F?Bpoi)ru neaualor
15 ecr'rg 'g1e'radsrp
aJerll ap InPJ ap 16 aluods n€'ra ou eruoFe
eI ralog ea;rauri, 'FruJn ui r*eurp'r rac ad
EuroJ€s o eerpd col un
16 apuniepc
urgldelSe i-Fs lrnqarl e lody 'ap'rngF urqdnlse 9s
ap uu'rdo au 9s rironau
-r.r1s urgted"" 9. .irrlrod ur'rd rro allntu
a"rea ur"rd alrJrcoJouau a1€oq
-as PJasncaJ?
lsoJ urY 'rJ€srura rliupaa
runc ednp 'eaunrun gqo'rdezep r6nsul
ulp IS aonpap eelnd
n€ 'r6o59i"re reu
nazaurung gc pupur{sns 'aupquroq 9s rndaoul
r€ur as nu FS neergd acru',u;10d
aJ rrl at urp 'rrre.rp
"9CSee6rg3s
aF€oJ epeAop
allrnlug6'Eun1.rnJ gdnp Eunury uprd puvca4 'apada.r
nc ruole8r'leu 15 ruolsn5au riox
lrrur.rd wV 'gJasTJdo es dec
€I rrrpJasruJod
atep pugc 'dunloue crulaudau r€ur Ioc uI runJp
'r6e1sP,r aP olncgJ JoIrJ
eiuruarue
-npoJa JoJnlnl €pnrc u3 'plseoc ap gcseaqoJpz au 9s
ziceau cd impiratul ii ficuse o mare nedreptate qi cd lui ar fi
trebuit sd-i fie incredinlati regenta Constantinopolului, pentru
cd el era porfirogenet. La naqterea printului Constantin, tatdl
acestora nu urcase inci pe tron.
Episcopii greci incepuserd sd se agite, poate din cauza dificultdlii cdldtoriei si a primejdiilor intdinite, poate pentru cd-qi
asculeau deja ghearele anticipAnd disculiile aprige cu latinii.
In orice caz, dornic s5-i calmeze sau sd le dea mai mult de
gAndit, lmpiratul le-a propus ni;te teme la care s5. cugete. I-a
poruncit mitropolitului din Efes sh scrie un memoriu in care
si stabileascd ce Eanse la nemurire au fiinlele care nu sunt
inzestrate cu raliune, precum cAinii qi caii. Inteligenla qi fidelitatea unui cAine erau mai mari decAt ale multora dintre oameni,
suslinea el. De aceea, i-ar fi pldcut sd demonstreze c6. e posibil
ca gi cAinii si aibd, chiar daci limitat, un suflet nemuritor,
capabil si ajungd intr-un fel sau altul pe lumea cealaltd.
FdcAnd astfel, i-a redus temporar la tdcere pe Markos Evghenikos,
care s-a pomenit constrAns sd se cufunde in scrierile Pirin{ilor
Bisericii. Provocase deja multd gAlceavf, printre episcopii greci,
arbtAndu-se impotriva uniunii qi exprim0ndu-gi deschis ura
fa!5 de tot ceea ce era latin. Pe alli episcopi, funpdratul i-a pus
si se gAndeascd in ce fel e osAnda vegnicd a iaduiui compatibitrd
cu dreptatea lui Dumnezeu. Simlea c5. omul, in slhbiciunea sa,
nu poate face nimic in decursul scurtei sale existenle care sd
merite o pedeapsd etern5. Nu voia sh se indoiascd de asta, dar
voia si i se demonstreze. A avut bundvoinla sd-i pofteascd qi
pe episcopii din delegalia noastri qi pe doctorul Cusanus sd ia
parte la conversatie"
Dupd pdrerea mea, impS.ratul actiona foarte inteligent inecAnd disputele dintre latini qi greci intr-o dezbatere generald.
intrebdrile pe care le punea imi inspirau o mare simpatie fali
de eI. in ciuda poziliei sale inalte, avea scepticismul unui spirit iuminat, al unui om al vremurilor noastre. Din acest moment,
am inceput sd-l privesc cu admiralie. in secret, aveam senzalia
cd-i inleleg, ci e un om la fel ca mine, dincolo de veqmintele
sale cu fir de aur qi de toate ceremoniile. De aceea, il iertam
cAnd iqi ardta orgoliul in tot soiul de imprejuriri, in,telegeam
asta. Era ca qi cAnd el, reprezentantul gloriei apuse a Bizan{ului,
r44
9Vl
nc IeIEJ€d uI 'S€1JFd Io rS Bro ar€J eI
EJ€orJo+ur P+dnI ?1s€ac€
ap
rou u 'ucuasrg rrJEurqzap ezrrei urp linu ea'rd 1i're;ns
"*rrqr*
es r arirpnJa BlInil
lnl€ e gpuglq rnl ear$ pc 'dec €I EJasecrn 'ece'r
nc gse;d
gde
ea.rd 16 glrsooxa tr.,1r"1 Pc ureapugF pW
surle ruB-I
-ruoc o snd rue-r 9c e3e '-rprrapu-'r1ul €apJe 'ee1um;
'llpug8 ap neopgp trul nnurluocu; elr8e e1 r* e"rec ad alurgu
uelArurleu 9tr41
rB rircglg.r I1qcO '1r.nds op 1nI €or€1s sndseu
'g8leds os 9s Pls a.r€t ro+rzo'r8u1 sacqe un g J€
o
naru In?rrrds pugc 16 ec 'dec op ?lrqelJodnsur aralnp Ep IrrII
onu neg 'o-1€lngc nu ap.rndurll olpol urp flieiq'ruI o;€a
1n1o1 'nu
'Bo
JEop
Sunfe
u1
9s
ad pleyosolg u.rlerd opJB Eoru eoluilu uI
efap
,*"*", qeJp 'aIISn o+Bol apil{tsap €A rtu-a'rec rn€ op eiaqc
arec op olocurp
JsaJVZ'oiiJFqarluI aleol e1 lnsundsg'r rs93 rol
nr1* rA surcul lnduc luns
Ee.rd un ataJl E ep ppund ed luns 9c
ilrI 'aurru u] ec€oJ'os ac 93ugl ed uneeag e1*ru luns 'ro1 apri
-ntsrp a13o;, '1e sundsgl B-tur 'sruueol 'oced ui gur-gs€T 'orzexo Bauotuose o BoA€ reur ria'r 9c
ler 'erued
paJc nN 'ollncs€ PA ?s sounc else rSnsul lnlurqdurl
--o, ntli JoA ou r16eca'r5 rlcrJasrg l€ uqrrralu ilufqaul reru raC
'Fuetun giulrJ o ec grr-rfe1'rodruoc 'nou urp luale rlrnc€ 'aladseo'rd
a?Ecnq riecugru '1ersn ed g'l-rfeqruqd 'a'roqcop 'g'r-riucrprg :snds ure-r
ri lua.reua €-ur nPS InznJaU 'urelrnd o-r aJ€c ed efr"r8 nrluad
piurliounc"" 91r*r, o'1119,' e-rtu 'e1s€ r$-npurlurure 'r* 1ero1n[
oIE aIrqBJ
-Bou nBocEJ 11 crlce.rd lurrs ap rn1 esdrl ri rnlnurmp
'r1$rurleu ap p11d rrr{3o ap I3 glIqPIS in1 eiel
-ol€Jau
"piirp.ro3
ap puu, gqe.rFep rcIu og lrr-Fs lrua^nc rJ r€-s r6ap 'e1r"tr Fur
€urur uI
g.to,r"1"r"d rn1ealelgcop rS Io oP uas€l"rpdep gur'eeur
'Ia
ueoqJo^ Pc€p
nc
'.rep 'eurq reru +9e esefr.rEu1 I-9s luBcJaJuI
ap 191€ eaFplle'r
eazne pru nu rcru lgcuI 'e1es aprnpug8 u1 lpru
rugruFldgs ap Ec
os ,eauqrpo as pugr .rer 'ecugut elqB-ap r5a.r1u3
ee"rd a 9c
rA
ru1uad '.rga.epe-.qr4 esezmda II eFoIPIFC ^€uloq lrsoqo
'nincsrp e1 edrcrlred ES rcru 'FInl
pugunds ;e16eua1ar.rd l€znJor V
-e.rqduri eriulr.tur eldacce ES lnJA B nu PSrrJ snuesnC InJolto(I
osnpe
'cBrES rnun Brrpugrlr €Jo BS BrJpugtrN 'e1es uiglruruap
rB gs€orcrlguloq €alel
1o1 olsad Bapol e ep erieurlcul
.g1€IlnureJ
nu
a
"r.r";u
ooErFS
lgcap
_rrorlrr,rr* neaBgrl as r rJre ac
e"ro
ngs prnt urp FxnI ?ol Ec eriezuas op leultEur lueueur"red
impotriva rernuqcdrilor, oboseala cdldtoriei qi misiunea dificild
a deleg'a{iei noastre erau prea mult pentru el. imi z6mbi insd
dureros si spuse:
- Durerile mele nu sunt trupeqti, iar boaia mea nu este
fizicd. Sunt mai degrabd ca o giind oudtoare sau ca o vacd
gestantd, dar ce fel de ou va scoate mintea mea, asta nu stiu
?ncd.
Cuvintele lui imi sporeau temerile. Nu qtiam ce sd fac, pen_
tru cd episcopii coborAseri deja pe ldrm pentru a rdspunde
invitatiei irnpiratului gi nu aveam cui altcuiva sd-i cer un sfat.
cand a devenit si mai iritat si rni-a cerut iariqi si-l las in
pace, am urcat pe punte gi i-am rugat pe marinari si_l
lind
discret sub supraveghere. in afar6 de ei, corabia era goald, iar
mirosul era suficient s6-mi provoace greald. Ca s6-mi omor
timpul, am coborAt qi eu si m-am arnestecat in mullimea de
spectatori care ascultau tobele gi cornii ce vesteau sosirea invitatilor impdratului. Arhiepiscopul Bessarion de Niceea a fost
atAt cle prietenos, incdt a vorbit cu mine, deplAngAnd qi ei
starea proastd de sdnitate a doctorului cusanus. Era un bdrbat
impunbtor, cu fald mare gi rotundd, innobilat6 de meditafie.
un sirnplu chtr*gdr, tocmai fusese ridicat in functia de arhiepiscop. Era Ia fel de binevoitor cu cei mici qi cu cei rnari. Hra
considerat cel mai invdlat dintre prelalii greci, pentru c6 interesul s5"u nu se limita ia teologie, ci cuprindea Ei cirli laice.
cAnd se ivea ocazia, se arhta nemaipomenit de prietenos cu
noi, latinii, spre deosebire de ceilalli greci. linand cont de toate
acestea, mi-am ficut curaj sd-l intreb cateva cuvinte din lliad.a
pe care nu le pricepeam. Mi-a r5spuns cu atAta inflhcdrare,
incat a uilat sd intre in clddire qi am rimas vreme indelungatd
sd povestim qi sd mi invele. cu siguranld a observat nu doar
interesul meu sincer, ci gi lacunele mele, pentru cd mi-a spus
in cele din urmi cu tact si blAndele:
- Am in cabina mea lexiconul Suidas. Este o operd neasemuitd pentru cei care vor s5-si improspiteze memoria qi sd-qi
imbogiteascS. cunostinlele citind fragmente din scrierile anticilor. Daci vrei, poli merge sd. o consulli qi s6-!i copiezi pasajele pe care vrei s5 ti le aminteqti. Sd n-o scoli din cabind
totuqi, este o operd rarb qi valoroasi.
146
L'I
rnun €JdnsE n€oJdo
aJ€O Ad }xal rnun e nes luEUrJseJ atunu
apunrJo 'JBp
os rlu r{r{DO 'Aq,rE3 FlguYturu qxsEase luBaprr{3sep
rue rd uocrxol Ins
'"reuro1{ BI Jo?uaJaJ lntesed ?net Es lndecul
-*u,rriioriaurr 1rsgfi {uv 'E&43 u6a e1 urasrpugF Eui F3 lu*orc1a"r
un lBJsp
ure-rur r,€-'ri.rqo ap $sdrt 16;e'rps "rolri"rqr I€ Jo+rqnt
ap Eluznuc
e5alaiul aleod o nu aJ€c ad girdsr'piuallqFau EJs€alu
'€raqo nJ E1€rnorll €Ja nu Burqe'
exrdsr epedo.r FSui ?TnJrq uly
gs pqrsodml $ J€ '€unsJl oredsrp
'e"rdnseap od "elauls alJosqo
nu"ra aili'rpC 'le'r
gcep 'go La.rpo as tLLt :trgcrr3 'asuoJournu 3p ?91u
apincsp op
-qo*g
,*p iniqdso pdnp ao1 FqI€ PS nulrrrn o'tee
"p
puBa r5 ec 'elalgc
uirrr*.r1 a1aiur16oun3 acllr'ra^ l6-ps xn'r'r rJ Jts
uri oJB F' lnzEA
asaso;ls gc rs ii-rgc ap psaiul sirllsap JEJna
ury 'eoJeugtun{ puili* pt srur:iad urB-IIu 'rup 'q;n?ra1 n"rluad
o ap rq€?L{aul
1jrJ.3un?ul ea:rrI e,rg 'aJE{II ad gEunl orlo?BIE?
rni BurqEJ
q?-***irc,il:I aJ'eoqnp rsueaactt lerlrdurgluS €-ur 'urir"l8s$ag
*g,^.r,,:r-,rrIr^ii).)llgsriceulE'[?r'JF^u1]fu11nr'r'rf'rlalc'iunlel*'-llalCr.utcr:J,']9}rJnE:u.lc):'.i&Ji{r's€'r}""'io1r':ru'rud{|Jui?ui'gln"r1u;;ei
ne,raurJ ?uri\ p3 puszsA ar"{ncnq ap argdt:{ qs ri e"r1u1 ps lndarr:;
ruo*
rrc iEs llult?,;l .rul 'ii:rin3r;.rgdur.l ctqpro') u1 gugd' 1'e8;"lie
'luprll.nds Bllp"r?s g?eapqJl lluJrlrr "{uoJJgi3z qJ rli
pr 1eig'tug
qseo;eua8 $ u-ap iq, tn'"tto al6esp8 g1eng;rids ei"ro;
e"ra 'rcelF
trr€ tra €I o(I 'nJpuglu +ueJolo un runca'rd JE^opB-J1u1
;.o*"'3 16 ia'rpli 'anpglJ ug 1e'rlur e 16
rippoc ap arrqosoap a.ras
'so,rauaE lac 1nlu€Jaia nJ?
uriu.reduoc purzne sgJ uI lrucnqzr y
g aleod
-ued pldurl 1o1 e8nr eA os qEIs \t2zutrrz lsaoe F) 'rnFrs
gcup
'm\ug\
rcurrle o.rec e1 pugd aFunfe rnln-reiugi Frlvzvq
"rep
;p.reiug!
'ge sundspr rue-1
rB
1ue3a1a Bougurpr Inlu€Jola 'r6n1o1
'€lsBacu €aJe+nEt uI IaJ BI FzEaro[€A trnqrJJS
'1niaulq €aJElnEt alsa n'ral6eouwt
r€; indoesrde 'giurcasuo'.r uI
rnun
r$
"reiugi
BaJ€?nq3 'IaJ €i tsarqlug) ?ueJala rnun € eac
un -€alnyrA 'rnlnuruo6 eie; u1 'ec snds € q€JB JolrrJJS
'JoIarBJls
'1n1cadsa-r Ia.IlsE XEJB rru-Fs srzJalur €-r{rr EsuJ
n"rluad
eialeod lnrps ,-9r- i*ttnloe ure-ur 16 gleprore earapoJoul
aco^ n3 'iaJllu ounpe
uorJBSSag mI lrurni{ntu w€-r 'gpug.rnuraJl
sI osnpa.r
a[ Fs rua ap naz ap arol?u ]soJ U JB lgcui 'piuaso
ourpro uI
eturleounc op aJ€ru ap 19?E alelr+ueJ o 'gcrlaqe4le
,us er+Tzodslp eI €oA€ lnJosasod 's€plns InlnuoJlxel erielnrlo't
ealaundo'rg
ourq {ueal6ounc acaJ€oap 'leruserznlua €-ur es
nu m5 puteam abtine sd-l descifrez" M-a cuprins pur qi simplu
disperarea cdnd mi-an dat seama cd, qi dacd stiteam acalct zi
qi noapte, nu reusearn decAt -*d rdsfoiesc orbeste paginile, si
descopir o parte neinsemnatd din aceste conrori. Iiessarion ldsase
la vedere si un glosar greco-latin de care md puteam sluji in
lectura mea, deoarece nu qtiam incd atata greacf, incat sd citesc
si s5 pricep cu usurinld texte dificile. Aveam acurn dinaintea
mea cele mai strdlucite idei ale poeliror, filosofilor.. istoricilor,
gramaticienilor, Pirinlilor Bisericji qi ale altor greci invdla{i
din toate timpurile, aqa ch mi-am pus ignoranla la tr:eahi qi
am lnceput sd citesc cu inima arzdnd de dorinla cunoasterii.
Zi'a s-a preschimbat in seard. iar seara, i. noapte. Ros de
remuqcd.ri, am aprins lurndnare dupd lumAnare, pentru cd imi
era imposibil sd m5. opresc. Nu mi gandeam nici la mancare
in starea in care eram, ce nrr se putea compara decdt cu trelia
lucidd. intr-un tdrzir, am auzit voci, rAsete zgomot de pagi.
Ei
tn frigul nop{ii, patriarhul si episcopii, insotili de oameni cu
torle qi corni, se intoreeau pe corabie. Bes-qari,rir a intrat in
cnbjnd qi a fcst surpr"ins sd n:d g6seasc6 ilciilsr.
-- Ai citit in tof tirnpui i:*elsta',r ;e intreb*.i *i"
Mi s-a p5rui; *a-gi fixr:azd. dezaprobator privi'r:r*r pe rnucurilc
lulrrf;narilor.
-- Bietui de mine, i-arn r5spuns, Rr* auzit rasetele muzelclr
in jurul meu, afii discutat 'ru filoso{ii incr:.nuna{i eu lauri, arr
ibst la Atena, am stat pe treptele Acatlemiei in lumina orbitoare
gi m-am uitat la umbrele trechtoriior. Sd md iertali, vA rog.
Eram atat de supdrat, incat lacrinnile au inceput s5-mi curgd
pe obraji.
-_ Cred qi eu cii lumina era orbitoar.e, r,.dcl cd. ultima mea
lumanare e aproape gata, a grumit el. IJar nu. te ingrijora. Bine
ai fhcut cd nu !i-ai stricat ochii pe intuneric. cunr.raqrr,rea poate
mereu sd aqtepte,
nu a.r{: atAta rdbdare ca ea, insA
'imeni
vederea nu mai re.,'ine.
A cdscat larg qi rni-am dat seama cd il derargase tot*si
intruziunea mea. Mi-a aritat ftrarte ciar erd e ti*rpul sb plec.
I-am mullumit bAlbAindu-md ;i am ieqit cu -qpatele, dAnd cu
capul de ugd. l\{-ani intcrs pe punte pe o scar5 ingrrsti. tn
148
6?T
lqJeJ€ oulA 'alqeJoJ od
"Jolalals Burlunl EI llso^od ap €ls ulotu
rrlqlul n$ Es lJodns Ieur nu 'snld uI '16 a1e'rarl ul P1€q ES 1lu
-raa,t adolu5 JoA ?t n.rluad 'purqea fi3 rq"ron eotnd trtoA r1\[ :srz u-itu 16 aurur ap JsnJq sur"idsop e-g
'rialuns oJels at u;r Iuourru gp€A FS o-u 'na )npuoJ 9A 'uaurlec I-Bs
pugDJacul snds ure-r 'riecpc 9A ES lndrurl elsa 'riapreg 'nps pdrqe ad PlePororu
urosnzpl reru o-u arec ad '91eme7xa erse'rdxa o BaA€ 'r6n1o1 r$
'rrrrrJce{ EI ap lzaurn luns 1} ilfe.rqo Et lnzpl uru 'rai'roq etrrurni uI
'asriarue es 16 rnlnle.lgduri pigdso ei r6n1o1 asosJaur FJ xlr€rnupq
epnd eg
lgrug 'ngs {nlnracrqo JEJluoJ 'lueFenerlxo op 991e
'ureln?t a1 'sruueol lodrasrp naur p8u"tp '41-qte1 :+€tu€Icxa e 16 ounriraJe nc 1e6ri9"rqrug e-1q 'pug"rqde
Jo?cop ed 1nzg,t lu€-I roun1e rS 9i.ro1 o +nec ES pJoq €I sJolu3
uru-I I 'JBJ un ap JBop luurrunl u.re lnq.rod ecoJeoop ''roprn*r"radoru
Brqu-aq 'a;tsllns
InJnluoc eFurlsrp nes gie; uI Eapa^ ueolnd
p,rp; apedal surugr rrv 'a1€cauntrui a[lzpJ1s ed Sreiu ps lndocu3
rue rA se.{ ad ep i3grer lgJoqoJ urY 'rretllgl op }BJEI€ ososnJ
nes gde uI asnzpc snuBSnC InJo+top Fe ru€atua? gur '1r16rur1au
a+Jeod 'gJaseclnr as rilepec riol .rei 'nidou Inzaru etap e'ig
'luelrodrur ep rB leonPa oP ?91€
uruop un uiro; nJ rcr€ uli PS urea'1nd nN 'Bs earerpde ug 1a leFn
gru nu JBrFlu tJIu 'ureounds t-ao eazrLe nN -Fpe
B
'eepe,t
'geuJ asrualal nu rA ur"rpi ad asg"roqoc snu€snC
e-rur rS auru eI lluo't B ueurJe{'Ir
InJo+Jop Et +€Aourl lrsrJnlJpru
oJlurp 1nun pugc 'a.r1seou IorqeJoc lllpJoq BI uras€cJn retucoJ
'urind
ap rinlgc €orrcrJoJ lrJqlrrn B-rur nu PsuJ Inluoprcul 'opadal lerrl
oald gs €c roqc op InsBA e8al alec €Jnpugts ad sutdrug ne-ur
alrzJEC 'olourgc erg8ugur r6-9s rB as€oruglrr o+urlno EAalBs
orqrrrJorr ps lnuniluu e-s 'uTlel ?.uns 9c pugzp^ tep 'lrsdapad g
JE-ru EJ oleod 'crurru asripd nu Inleturue Fc acgrJa't gs :lerdo'idu
e-s plu.rpdul 'arprr 9ur Es llqEr8 ru€-ur 16 1i9191oqes un sors B
alaurgC '+eI prtzgl rue rA rurgc aJlurp 1nun ap lecrpardrrJ rue-rrr
pugc sgJ uI lrurnqzr e '1eeq ulind 'la nJ lecnf e-s rs 1e1n1es
€-r 'ngs FpugJ €T 'TnI ea-reurdruglul uI oloc-oloa ep nuF"rep rS
riepesod €t nelrn rnpqe.rgdul rc lurgc rr6ourn'r3 '"ro1airol €urunl
T?ebuie s6-!i vorbesc, asta imi va permite sd-mi clarific qi mie
s[ pun in cuvinte adevdrul uluitor pe care tocmai
i-arn descoperit.
Credeam in continuare cd e fre bolnav, fie beat. M-a condus
inc&ntat printre ruinele unui templu, m-a pus si qed pe un
fraEgnent de coloani qi mi-a poruncit sd-l ascult cu atenfie.
Ntrergea incolo pi-ncoace dAnd din mAini entuziasmat, incapabil
sd stea locului.
Fiule, a spus, dupd pdrerea ta, e intunecatd noaptea aceasta?
- Cu siguranfd,
iar aici ne va fi qi frig.
- Tb spui: noaptea
.e intunecatd. Eu spun: noaptea e luminoas6. Dintre doui afirrnalii contradictorii, una o exclude pe
cealaltd. Asa am invdlat. Dacd tabla e neagr6, ea nu poate fi
albd. Iar noaptea nu poate fi in acelaqi timp si intunecat5, qi
l"urninoas6. PAnd in prezent, aceasta a fost baza intregii gdndiri
ralionale qi nici un om educat nu a indriznit sd meargi mai
departe, temdndu-se de intuneric. Totuqi, in afarh de raliune,
mai avern qi intelectui, qi intuilia. in seara aceasta am avut o
strdfuigerare, o revelalie despre unirea contrariilor. Aceast&
eaincidentia oppositorum este un adevdr atAt de sirnplu, atdt
de limpede Ei uqor de inleles, incAt acum, c[ l-am priceput, am
li:crurile.
plAns toatd seara de bucurie. Deasupra raliunii noastre, la
lndemdna intelectului nostru, toate contrariile coincid in arrnonie depline. Aib si negru, luminos gi intunecat, temporar qi
nesf6rEit, om qi Dumnezeu, finit qi infinit"
-* Dumnezeu sX aibd mild de dumneavoastrd., am spus eu
speriat. Ati gdndit prea mult qi v-a!i pierdut minlile"
-.Nu, nu sunt nebun, mi-a rdspuns. Din contra, niciodat$
n-am gAndit ?ntr-un mod at6t de simpiu, de lirnpede qi de luminos. in lumea limitath a raliunii, lumea doctei mele ignoranle,
*ontrariile se anuleazi. insd in lumea care tocmai mi s-a dezvdiuit, aceea a adevdrului superior, ele sunt si trebuie sd fie
?n armonie. in iumea spiritului, aceasti descoperire pe care
tncrnai arn fdcut-o este mai important6 dec6t pr"aftrl de pugcE,
pentrar cf; imprdEtie ?ntr-o clipith toate construcliile doctrinare
precedente, seolastica qi filosofia. Uniuersalia sunt realial, insd
1. ,,Ideile au existenld obiectivd, sunt reale" (iat.),
r50
'('?BT) ,,elunu oldrurs
luns oIIapI.
'T
'ridns nf
-e.rqo ad gcsualoFolsoJ tls T qs nou u1p lndacu! n€ a{ilurrc€T
a'rec ad
'Ilu4s
o
aluod
Intuo
mppu€F
ourpnlrluaq Eluunu$u rBru eot ad ec o-1r9'rl urB aJBc ad
e eunzedruli o eI acnp 9iurr16 glseace '9su3 cuaunlul uI otnp
e ap a1.redafi "14 Ealelr.rncsq{} ap n€aura4 as rB nernia'rdsrp TIoII
-S€IO3S.q"11.1*er8oloalarlaru3IcIeap.rer,rl6auarrrorr.ralseounc
e pldea.lt E{rrr+In n1=" ,t 'eiurperc 93eau nu €aur eiugfS :arAuIAo oJeru n3 sundsq'r a-t141
rB pn"resrg e'rdsap
epsT IS ru.r a.rdsap 'aure1
aldsap rieunds e3
'a.n.Lgqznt a.rrnlugru a.rdsop 'EIIur IS lecgd
'*"1Oi"O ,,e snds tue-r 'er5o1oaq rB rie;aqlnds 'tunc€ gugd lrpug3
E-s aJ EoaJ 10+ a.n"lorloasep g+seac€ ur"id pug'raqlnds JB61 'alaru rerieiele,r ea.ie.raFln;qr+s uI olrrr€Jluoc aleo? csaulgluI os
eT 'csor
u6e 1o1 'sotuouu€ 13rE tsau{g?ul as alr{J€Jluoc urilt IoJ
uiurJeJ
-grrrJn 33 BooJ s EJoJ€?aru o +uns clul Inlluuur uI rnlnJJac
-*rtr"rt nt rnlnuo8tlor{ earldoluoc r$ oJstrr 1n?ru$u1 u} {nlncJoc
'3rac uI sr"raslrl puoFqod
eiur"ro"Siurncrrl r1o o"'trd*"p ee"rrdoluo3
'a;rpug$
16 c.raa 'gltieo.rp a-rdsop snds uru-ti ae alurtrre 1cnp€. ii1
rr.lluad aiicirFuulur ap sleod a-c ?9c luns FlpurE 'e1se n"lluad
alrnuloci leur olse luns ai'1?8ura?Bur ataJoJ€1orlr "rer 'qro;elour
pun ruaEaiolu1au
o-;1ur.r<I ?gcop a1rapr enldxa lorl rur-n1q'inlp nc
euulas
€rqe-ap aJ€a nc auu[os 'a]-Tu$ lur{rl roul1 ale a'[JaJJadun.
uelultn' ur.rt{ zal'lsuoulap rf-Fs 1od
JEop truns €olsoJB gr n..r1uad
nN 'snu€snC lrtJo?aop sundsq'r u 'g'reouadns annriu'r alss '_
'ori.{Jtsue 'ngJ t€tu 'nu '$uegxtri}l{ lrrt
also €?sE Jug '?sqaJlug ruu ;a1a r* €z€atrnilB Gs rlu e{u:po"iceu
rlr'Inil€ rB0 -_
r-6 eiurpa"rc '€a3.r€oul 16 uier,r '1ng"r 16 aiaurq
Trc
nrldaaa.r nou u{p IuEJo urnce J€t 'osnJoJl wasloJsqJ l-aJeo
epaf;
€a.rerpcpllrrl ',Ealurru ostsoqo lur3 seprns rrrp 'rolrrieruro;ur
-EurlE^uI 'altsuo{}Br uiplqua.r Earrrnl n3 gqrniugiui pulg 'pdee;r
-ird"p* g'cu1-ealnA nu €aur ue'rrpugF r6ap 'aps napr e{rie1;odur
csa.rgzaJ?ug gs qndaaul {us r€ 1uo1e ?iuoAap ure 'gqeXr'rau1
'JolrrreJluoc EaJ€Inue el q"rrrFls ap {aJ e1 arferu"ro;ur o
glrJo?Ep 'ro 'qxrpatopau arieru
'arieur.roJur o olsa 'a1our rarieia'ra;i
'alBJEAapB luns
-JgB o nes araundnsa-rd o alsa nu elseace J€I
nu sun IctN 'rPu'tvltolt ?uns nllnsJantun r*
"1iq*"
'g1r6a.r8 alsa
a cieveni't rlna cu atemporalul
- Timpul s-a oprit, tirnpul
in lumina orbitoare a revela.iriei mele qi-i..'oi rnril{umi Domnului
pAni la sfdrqitui vie{ii ca mi-a pr:rrnis s:i. e:lltrr:sr: ar:easti exaltare mdcar o datd in viat5.
.- Dar nu to{i au credinla durnnear.'oastr*i. doctxlre Nicniaus.
Credinla este r:n salt disperat in intunerje, asta irni dernonstrali
incd o dat6 prin aceste cuvinte. Nu-i este dal, oricui si aih{
revelalii, sd se lumineze. Tot ce inleleg drn invitiit,i"i.ra dumneavoastri este c5, in coin.cidenla contrariiinn ce esk: corect ryi
ce este greqit, adevdrul ryi rninciuna au &c{ieasi velt'rarr:, iar
astfel nimic nu este ab:+olrit coreet sau absoiut grrrqit,, absr;lut
bun sau absolut rdu, ci L*ate lucruriie s';nl ltgate iri lurnea
tempnralit5lii in aselneneiir. rn[srrrA, incfit ele coinlid ?n atcmporalitate. Aceasta este o rJ"eictrin* inf'eri:alii." deoarece prir,'eazfi
moralitatea de orice fbndanrent.
Nu, mi-a r5spuns ei aprig, este o rlr-rclrini[ durrinezeiascd,
perrtru cd irnpacd toate contrariiie gi-i nfr:ra ornuJuj iiieea unul
adevbir superior', in care sufletul zbuciumat isi gases;t* pFlcea
gi lini,stea. Dar, dac5 te grAlrdegti la arisptarea r{octrin*i mele:
la viala de zi cu zi, ea imj oferd r,ocalia de conr:ilint,r:r. I)eoarecre
contrariile coincid in infinit, trebuie sh exis,te in trurnea- {initd
o posibilitate de a irnpdca pflrerile opuse.
Ceea ce face ca rnajoritatea gi minoritatea concjliului sd
se uneasci, binecuvAntate de pape, qi amAndoud s[ aibd dreptate, am spus eu ironic, inleleg6nd brr.sc cauza mai profund5
a ideii sale. Vd simli{i atat de vinovat, doct*re Nicolaus, incAt
trebuie sd spulberali toatil gAndirea ralionald ca s5 vii imp$cali
conEtiin!a?
A ridicat capul Ei mi-a spus cu o dernnitat,e senine:
Din mla"stinile arldnci izvorisc apele cele mni limpezi, iar
batjocura ta nechibzuitd nu rnfi rnai rdnesbe. Congtiinla mea a
fost biciul lui f)umnezeu po spatele rneu qi ni-a fdcut s5" trec
un prag pe care gAndirea umand nu i*a mai trecut p6nd acum.
Privind in urrn5, plecarca rnea din Ba..etr gi cdl5toria noastr:d,
cu toate incidentele qi acciric:ttele saie, se {rontoposr: intr-un
intreg care m-a condus g6.nd cu gfrnd, la orclinrrl providenfei,
chtre aceastd revetra{ir: filialil. Convingerea ni{la mh face rnai
umil qi mai neinsenrnat dec*t inaint,e, gi nu am nici urrnd de
r52
f9T
'Lu113s ?uge{ Gp tt.r'Js€Oil l'3illal"ladxff
rf rrunriur u"rrinseap giltrlJ as rEap 'e.ru1l i* q;rJurts *gJu"tn1eu
a,rurl a.reo'lriauru aapt H1s.?a.ln ti 'oiaru ralielrl,r.err aurilnl uT "anl
-ourJe uI )saun as rl 'pn1;xe ils aJ€J {IJi::J'}ljoJ Strn$ llu lnsnrle ts
e.rds
In?rJqsBU ',,?t.rpsgr u$ F.ntJn uip olac ui aliunf"e ron 'sr-idu
apedap ap lualJrlns rzaq,Frl,eu pcep 'ts FJairj o o:trsa prlugurgol"
:urnce ori 16 ea.recf t;^ IiI tunla.id qtsuauniierl ;rp lfiJ ui lrur;d e-s
rrn rJun?E aJeS oapl {, lIslJt"t?JEUI U-tUt ll.lotll-13'$oT FsiJI 'tl;}I"}{tur
-alBlu ainJIaJ Jola?€unulul 1?fi11]1IJ1?{' u} .[0li}Jais Exiznul itIIZnE }ji)
1n.rgd ts-s Iu pug;l uugd 'gldeoS u1 rrsa"tdr.'ur Lllitqutrl{Js 'ar'Fo1o.r1se
rS gJrznru ap talirirel ui€JlRln^E II 'rprl€ltloplaff {;}p GH{IJtlpsoJrT
rnl olaJeotlld e1 ptr1e pFugl I'"'run iieza6;q- 'e{.ua;o1,'1 1-rlp J{paLrI
mun
'q1oue;sri; oloe{{ aulnr-Ie url EJa naw Ie *o1al'ld unq
In$
urp Eal€?tsJonlrJ{l €I'}uopfi1$ tlleJa pug;) -r€ur
'e^topu6
Iac
:gnds e-nn r* 'at:arig rJLu, nll -qs r.;r"lr-:d
'y6nqgu1 sg.t" un socs Y 'alurr\nl apr"rdc.rd 3p qurg?? trJo I! rn.rcrj
ap 'g1deo6 o lrualop u-r BaeoA 'aPug;tltllal+ .?lrl{ll?ili n} quzaq
u1 pdrqc xelnp,; e-tru ri'* ln.mllll suii]R e-Ir.il'gdl{} o }rt;}l?? V
'gpnl3xa l,a?ur o-q FS ei]ilJti! J{-}A olII-r:?J'}i{{lJ ijr'lBil
Baurnl EqtulqJ{i EA os }Va -rso:lrq8 3s i}Ji3ur 1,'trnr il;;rtiI?$r-r{!-l RaI-i
-rpnlr?J$, ap FJnriraJl rtt-i-Eaqtrlur 'nafir lnlccirisLp 'oirlu 'sllrtrrol
'nJ?sou p.rnf u3 rJnpTz rl:)lL.!IJ rrill 111-l ItJl{i?s{.}Y ml aricul.l$tr
a;1 ?tsrpamylTrillirl e1 a:1*afi.rgi a-q 1,..aglil'l 'ttrd Inr;.ll.1i vl1",J Es
IruzEJp{rI nE nil -rep 'eX;uour Joli}ra?r1 .llo'}l:--ii:- ili ulun;}stl }?-ras
-rirurso-rd o i{eir;nu1 litrnlg"lls {ulu 'Ioe d"rei} ail g;:oela {}'rl1sssst}
eJeas ur g;-)oca ?nolr r'i ltldalu3 B aul('ri {ir'?p'otttlil rrl':}lt}ltr
ola.rnq.urgf; q.SJap l$ uip slltlreJ n-u r* )1ls ap leleiuor s"lols lsrr.' 1?
rualBeoun; IB nTA Inliln.rJ pirgl qiieC 'aXuterlr 1:pu!5 ul'ap 31i3sn;
oJ Eaat e 'toLI t{-Ii}tff.ra? r.ri'gle.roiisrp rA 9?;1il}ilr e;it1i,}tf;r'r 'r€t}p
--'
"lsoJ c tilnJl? t;treti ap P't,l![ri{I.r; Bllrolt'slili'lpr1;
"{It.\il)8-'Illll
;?er[BI*xrr E
;ifn$ dlaq;r.)^ ilp 1r?uisurznltr'd
'q;1r:{ua1r,rr: tllltt i}lt qiu"ln ad
r$ 1e;rqrpguJ IeuI 14 llrt+,rap
il
Ap Siallz;EOFI eJ litqur.Sr:u.tt'i)ll riu jjs(A;r-111;l11 ruali'"r, ur ffi +}tTll
-.rad ou i* ua,rri:ugF Ez1:4,1.*qtla au lnlnltulltli Har;-rlll l-ri JltlrtJu'r?
-uoc eiuaprcr-rrsJ priral.rd e${rtpnl;?JOO "i'}uitu !iJu.{ rrirrr{"urlI Bl ]t6al
II JB nil FtEp "rm{t{c 'aJng.s?+L: J{.}trIJnr$aJA e pXaidruoa Ri}urp,ro'tap
urp ?ncsBu B-s BAUI Uailpr .];].]isilap 'aurs ap suJii]g nsB- ar.rpuvti{
_.
Doetore Nieolaus, fie sunteli nebun, fie sunt eu' CAnd v5
atrd, imi vine s* md ciupesc si vdd dacd sunt breaz. in intunericul iur-nincls ai acestei nopli, e ca qi cdnd am ieqit din lumea
in care ne-amt giisit pAn6 in prezent, ca Ei cAnd timpul qi spaliul au incetat si ne iege' ilar nu est'e adevdrat' nu vd pot da
crezare.(} piatr'5. este o piatrii qi r5nnane piatr6. Nu o putern
tran-sforma ?n altceva.
-- Iaarinisl a excla*l*rt el qi mi-a apucat msinile, strdng6ndu-1e
atat de tare, incat mil durea. in lurnina revela{iei mele" plumbu] s-a presehimbat irr aur in aceasta searf,, intr-un rnod rnrrlt
rnai miracuics decfit in banalele experimente ale alchirniEtilor.
in unirea contrariilor, plumhul se p'ate transf,orma in aur,
omui poate hirui moartea Ei dotr&ndi viala veqnic6, iar ai;ta nu
mai este dr:ar credinld pentrar rnine, este un fapt sigur' l'iumai
un om simplu Ei lirnitat, incapabil s5 pricea-pd irleea revela{iei
mele, poate continua sS nege'
M-a rugat iarflqi s&-tr creci, ad6ugAncl:
-_ Ioannis, dragul meu, trebuie sX md inlelegi' GAndurile-mi
sunt limpezi precurn apa, iar vechea scolastica nu !i-a inc6tuqat inca raliunea ryi nu te oblig5 s5 crezi in autoritdfi. se aceea,
ai posihilitatea sh ms ?n{e}egi nrai bine rlecat al1ii, nurnai s&
vrei gi sd nu te temi de ideile mele.
Foate c5. inleleg, arn spus eu, pipAinriu-mi cap'"rl. Poate
c5 bSnuiesc ce unndrili qi va deveni mai clar pentru rnine riecAt,
pentru dumneavoastrd. Poate cd m-am n&scut intr-o epoc5 a
?nnoirii qi nu a zilelor de pe urtnd, chiar de eredeam c* toate
icleile au fost gandite 5i ed qtiinla qi-a atins limitele" x)ar eu
sunt tanhr, rnai tandr qi mai dur" decdt dumneavoastrh, ctoctore
Nicolaus. Ile aceea, qtiin{a aceasta poate fi pericuioasd pentnr
mi.ne. Dach o adopt, voi trage singur concluziilo qi o voi arlapta
la viata d,e zi cu zi.
insi mintea lui nu iua in calcul obieefir- rnea. Ei:a oricum
un om mult prea bun, iar presentimentul meu inspaimdnt5tor
nu era suficient de iimpede incAt si pot expiica ceea ce eu
insumi nu vedeam clair. fnlelegeam doar c5, ciacd reveialia sa
era adev6r gi cunoaqtere, aturrci, fari s5" b5nuiasc6, precum un
copitr, linea in mAinile sale un explozihil eare, pentru un orn
care g6ndea, era de o rnie de ori mai puternic decat praful de
1"54
s9I
rerurrN "Jolrdoesrda olaiuoled rS aloJ+rui'r16acr-rasrq alaluruBarr
esdrlaa aund.rnd aselgru ap JoIoI€r+s Bareopualdg 'nps minl
-€uas rrrqruau ap le.rnfuocul'e1a8op r6nsul lrur"rd €-aN 'aiopuoF
a?eJpr$nuou ap rS queuorsa.rdurl alrqopodrul e"rap5 acaze"rdspnop
ap liiosuS 'a.reurdruglu3 ug uo6ar au 'rn1e8op € P+rJne erq€Joc
'1n;neluacng 'aJerrr urp otrprJ as Ps nee;gd JolrcrJasrq alal
-odnc 16 eriauen urp seor nc Inurr\l 'a€locrN In?ugJS u1ade3 ap
a.rardorde uI 'opIT elnsur uI leroau€ ru€ '88?I lsn8nu I ep enrz
uI 'Tirpur rnln?ornn e;dnseep alrnpfppguzep a1e198r"r'1s neipug
ri-a.rec 'riu"iadsrp "iop6elsgl alrurgru u1 5u9.9 as nu olaru€J 9c
16 'gnop ug pdn.l es ps eXeF 'ecoc eFreds as nu pc 'e1e1al csolol
au nu e1a.raFp; gt rnlnuruog lrrearrrnipru lg lgcug 'rcrlede ap
tgle rrrero 'r16eca"r5 alade urp olrrgtJeru; gdnp 'unds 9s 1de-r6
'li??TnotJlp lr€rrr urpurdurglug Fs FrFJ 'erieuan ar+Ec aer?Bqlgs
ra?seoJ p8unl B-ap sirolFlpc +Bnur+uot ru€-au 'eea-ropq urg
'alrJnluoJA al€o? uryr uolrpug8
Lr€rrr ruur roc urp Inun nes 1e8a1 ernqeJ? oret unqau un 'ntuaF
nes unqou €Jo Eo€p 1€qa.Ilul ruP-ur rs er{elrpaul ap l€pzFrq
16 rwueel ap 1e1gd drqc laee Funlepug lrrrr.rd rue 'n-rpugrunl B
a"reoXrgdlgctr euruntr uI 'Eseolp€.r erse-rdxa gp"rerd r*-ps g.rp;'co1od
'gpuTlul os 9s 16 ace"rq
?lrrrrope e 'ap16rur1ou aq€o1 op leroqqg
-uap as ps leqnfe rue-i apun 'es eulqec ei pugd lriosul urB-T
'oluorrrJu glncgld
o-"r+ul auftr uI Xrun n€-s inlerJalerur rS lnpr-releur gc"red ap
'axuorcrd tsale reru *e-u rcru pered ap niqum Baace aO JoleJaqrIo
reru 'ia.rgtu reur 'apadrull IBur JE^ap€ glsrxo nN 'unJoltsodda
nquap'nuxot :alurlnc Fnop uI edecul earu eiurrl$ 'nr-ra1r"rc unq
pleJ 'nldurrs Bun€oploluI also Jg^ape aJ€ur ull rpru
troc
:1€trr€Ioxa e rA .rer lr"rdo e-s 'rarqu.roc efe; u3
'reqc a6 'piuolsrze"r gundo Es qrFJ '1t5guezap ?BrrrJn B-ur JEp
'a1es .ropapr BaJ€JPcEUuS u; p5r"ry alurrs nu Ft lu"in5rse e-tr"q
'ES€olFuEs a nu FerprJ as aJBc eieac rB ecar e ealdeou
neutrcq lsoJ TiV'snelorrN ero+aoP 'p.ioq el ruacreo?ul au 9S
-
'eieg na 16 surlu
rus-r 16 alara8ap surlul tu€ '€aoae ag 'r6nsu3 InIo^Brp 'guro1ue;
o '"ro1r[p"r,t un ro 'uatu eaqureulp BJa Ia nu pugc r* ec 'qseori
-rls.radns Furea? o ourur ad a.nugdpls snd e r* cr"raunluS u1 ind
-rqo airrq rrruapsl r-nNJ 'arunl eFea.r1ul u"reqpds ealnd r$ pc*nd
coroana scanteietoare qi brocartul aurit ale impdratuiui Ioan
puteau concura cu strilucirea orientald a dogelui.
in ziua urmdtoare, am acostat in apropierea arcadelor gralioase de marmurd ale Palatului Dogilor, in timp ce tunurile
bubuiau la Arsenal, clopotele bdteau Ei cornii risunau. Primirea
noastrd in portul Veneliei era, cred eu, cea mai grandioasi
priveliqte care i-a fost dath ochilor unui muritor din vremurile
noastre qi nu putea decdt sd-i confirme impiratului Ioan ideiie
pe care le avea despre el insuqi. Patriarhul qi episcopii greci
erau qi ei plini de sine, convinqi cd veniserd in Occident nu ca
niqte cergetori eiutAnd ajutor, ci, dimpotrivi' ca sd aduc5 darurile bineficdtoare pe care vechea Biserici le pdstrase neintinate.
Occidentul acesta barbar, incapabil si se descurce singur, dupb
cum o dovedea toatd dezordinea ce domnea in sAnul Bisericii
romane, avea sd fie corectat, smuls din rdtdcirile unei credinle
ce devenise ereticd, desprins de pigAnismul in care se inrdddcinase. Mi se pdrea cd incepuserh intr-adevdr s6 creadi ci
aduc cu ei iubirea Tatilui, invierea Fiului qi participarea Duhului
SfAnt.
Episcopii catoiici din delegalia noastrd au fost indignali sd
meargi in urma grecilor in procesiune. Numai T?aversari, legatul papei, care se grdbise sd se ducd la Roma, stitea in spatele
patriarhului Iosif ca qi cdnd ar fr fost umilul sdu insolitor. PAnd
qi pacifistul Cusanus mi-a qoptit:
$i-t plasa Bisericii existd peqte stricat. Ce conteazi insi
pentru Biserica lui Hristos? Doar SfAntul Pdrinte a primit cheile impirdliei cerurilor de Ia Sfdntui Petru. Venelienii greEesc
intAmpinAndu-i pe greci cu atAta pompd.
Poate cd aq fi pus mai mult pre! pe aceast[ primire incomparabil[ daci ag fi iuat gi eu parte la procesiune, dar am rdmas
pe corabie sd copiez scrisori, iar cu o seari inainte inlelesesem
deja cd lucrurile nu stau atAt de bine cum par. Rimiseserdm
mult timp firi informalii precise gi de incredere despre ce se
intdmpla in Occident, iar acum eram brusc nipddili de o avalanq[ de veqti. Dupd ce refuzase vreme indelungati sd piriseascd Baselul qi sX meargd Ia Ferrara, conciliul recuzase bula
papald. inci dinainte de Crdciun, Cesarini incercase sb gbseascd
un compromis acceptabil pentru a impiedica Biserica romanh
156
,:"'., ,
?soJ LI JV 'Eriaua1 Et qunr"riuJ es s(]r.ros n€*pugr'i ari xg;r-r_r 'l:r;].r"3
ad 11nw ap lgle estnln 11 linr,ri.id uru.ii)s,)>n; a.'P-l t-t] ?ii].:.,5r* *nt
'pcseasdrl r-FS o-u nueq rJ "lirb-{,r- It eolnrl'1u;r!,;s;};:ir i;i;r.rn !?3*r{.7
'rcre eded gurn gs puFl.{al 'eri.:ua1 cl quciug; gl rs rlip'lr,tr.rr
Joloqure e*gJEoAEJ ur urind -.li IsJ El our{arrr es r.} "ril ldai;,rlur ruur
Iac ?c salaiur ap lpp np-t tnt;r iau,.,1 ,lH" ilit?lr',r itl.iti i'rr L\n J ilq
lun3 rEJl e n.rluad trj€q ap orO,r\gu ilJB Pl lljuituu.l.T P t$ ES €ijl";
-BoABJ ug erienlls lisolof E uEoI pr1e"rgctrul1 rrill{adrf{ irirl"rd aJ?{rrp
Iipur r€ur lo? q5unte ps neaqp.r5 os i)[or]s i?u5 1;;r :* €JBJ.ra$
e1 a"ra1$err or^eil{ nrlrouo? nou iln e'.r t+risd i+traurnu ur lernFrsu
e-1 'qrurrlcs uI 'u€sJaa€.,{L 'a?B'lelrmasril L! r}iu, 'alull[reef€d o
mTu 'oJBol€A o reru 'ean? Je nu nrua$lr;'i taderl *#J;:]npu.Ja qns
+€raqcuJ rcrJasrg aJ?Lrr aunrun ap +Els.r1 un g) rJEilI mlnle.igdrul
salo{u1 ap lep B-r in{lrl{rogy '.ioigjn*Jau ro{-{ii4,r un-.r+ug laJou
-a3ap ne apriarpe"rluos o"r€J ur auln{ o '.to1vs'i;rt.rirli asu(lur{1{1}s
as aJB;) arunl o-J?uj sJolul tlr€-rlil "l.rrl.)ii a?.rco; r{rur'; i,rn-l1uJ
'y}?p{iroru el r;tseo.irX reur q"rnlsod
o-JluI sU€ os gs ea;rqd ednd rerr.nlnrrr(){nrrlet{ ra.ruonp,rgdu
luureleo"id €-s rnlnrlrcuoo €o'Ie?rJ+fcrir csul 'r:16r;Lun; atal ur i€ tqc
'eTenlr.nds olrunrlsat{c \rt +VIa }ueurrls,i asnpgp e:}iJosrfi 'F}Ei
Bs as'ecJacul ac +oq ug ersun$o iosefi' p{ ap Tnrlr.}$ril} 'EstsorJnd
'rdo.rng
16 ao; adrnas Fs JEr e.rasnda.lul r*ur1s €uip-'-rl] rupil11,\
Eleoq' uI 'runc r* B3 EJI{ 'zouolod iur^rd un oFa.l nel*.rp FJas€ruetr}
-o.rd rrfr.roqe+ F) nJ?uad 'enuttog rig u-Be,le"r ee*c1 *:orBrIoJ rcqzq.r
nou u{f 'r6g.rer esndacul railFuy uln:loclurg FroqzqJ 'eirre;g u1
'1np€l asasn{esep as ga"red 'tunly 'aArsllop r;ns*ur €I gs nrlrluos
urp rar ed rcunle prlgd oserrpaidur3 rJ BS Balslr.rolnv'ar^rqruacop
rrunl plndacu] €l ?unrrr B 'raruuulJas 1n1e;ec{ur1 'punursr8rg
'allnf,se 1-9s inlnJols rB rJq
-uraru r{1ei"ro1ar rS roydonsrda tolrleurpJeJ asasrzJo?ttl al l$ alul
-Bur urnce ap eded are"; eaXnd ac +ol lruoAeau i* 1nu osBJEIeop
'ee"ra1nd pug^€ 'lnqrcuoi; 'un€tg In?UVJS ad ap luaruour n;lued
sof eap ygs eiuruarue €lsace 'eoundns os nu ptEO 'al€nlrrrds elaa
u3 i* 1gc 'ecre1 e1runrlsoqJ uI +91rl parlerirur acrJo FcrzJa?ur r-Es
ri arfcun; urp apuadsns I-FS larcop un-"r1ur*rd asgrplor{ Ios€g
€I op FrlrcuoC 'asasunfta a"rec u! Bnrz uI Jerr{t psu; 'u[ap iugurg+
-dgs gnop ap ererrog BI osasnp as Eal-AI p nruaFng 'ardo"rde
as €rlseou €?oU Re ?EuroJuJ 'lopca"r8 e ;rof ap BI€?Eq g3unfe gs
intr.adevdr o mare victorie pentru impdrat qi pentru intreaga
Bisericd greacd s5-l supund pe papd autorit5lii lor fbc6ndu-l
sh vin5 la ei. Arhiepiscopul de Efes, indeosebi, era foarte atras
de aeeasti idee de a-I umili pe Sfdntul Pd.rinte. A urmat o
eeartil violentd intre greci. imbdtat de luxul din jurul s[u qi
simlindu-se rnai important ca niciodatd, arhiepiscopui i-a dat
cu toiagul in cap lui Bessarion, care considera c5 ii leag6 acordul incheiat inainte. Aqadar, acest b[rbat impundtor a gdsit
necesar s5-i ingface toiagli din mAn5.
Focurile de artificii pocneau, tobele qi cornii rdsunau, iar o
mullime lipsitb de griji se distra in piala San Marco. in tirnp
ce dactorul Cusanus a fost nevoit sd plece La Ferrara in toiul
noplii. Un episcop din delegalia noastri l-a insotit. Privearrr
trist la luminile de deasupra oraEului in sdrb5toare in timp ce
corabia noastri se indepdrta in noapte.
Dupd ce-am debarcat la Francolino, arn galopat edtre Ferrara
c6t de repede ne-alr permis shtrltatea precarH a episcopului gi
st0ngicia doctorului Nicolaus. Ne-am inqelat ins5 amarnic g6.ndindu-ne cd avearn s5-l g6sim pe pap6 zdrobit de necazuri.
Conciliul care tocmai ?ncepuse iqi lAsase <leja amprenta asupra
oraqului. La fiecare pas intAlneam capete cu mitre inconjurate
de mullimi respectuo&se, iar locuitorii nu obosiserd incd sd
ingenuncheze in stradd gi si ceard binecuvintar:ea acestor prinli
ai Bisericii. Cdnd am intrebat unde se afl6 regeriinfia pontificalH.,
am aflat imediat cd in oraq sosiser6 deja qaptezeci de episcopi,
precum qi o sumedenie de prela{i, doctori. abali qi cilugiri"
Auzind cd venim direct de la Constantinopol, iocuitorii au ieqi.t
de peste tot qi ne-au insolit cu voioqie pdnd la paiat. DacS
mercenarii angajali de ducele de Ferrara drepi g6rzi papaie
nu i-ar fi oprit cu forla, s-ar fi {inut cu siguran{E dupd noi ?n6untru. Spre uimirea noastr5, tot oragul pdrea s* fie in sdrbdtoare. Speranla de-a se imbog6li nemaipomenit de pe urma
conciliului Ie sucise eapul tuturor.
N*ici n-am descdlecat bine, cd l-am qi v5zut pe cardinalul
Niccolb Albergati aiergAnd pe scdri si ne irrtAmpirre, uitdnd de
vdrsta pe care o avea" A binecuv6ntat so*qirea noastrd qi ne-a
indemnat sh intr6m aqa cum eram. murdari qi istovifi" pentru
cfl papa ne agtepta cu nerSbdare. In aceasth veseld agita{ie.
iStl
69r
un toru ureaae
urosncqJ al aJer ad elasa.rSord punase gs
^rloru
nu runC '+BlrJaruau r6ep 'luulrodrur reur ]o! ru€orro:rap na.:osu;
os or €rnsgru ad 'loseg e1 rriplr"rourur In?orcop ad rnlnrlrSrs
ee"raund e1 g"rasugnfe ac rar aJlurp 1nun purg €c +ncsounoeJ B-rrr
euSolog e1 raded rr"rolriosul urp elred asncgJ oJBc J€+aJeas un
'pug"rn3 'olJnc €l ap alruouroJor r* alunreerqo 'alagurru$el 'es
ea"re6riggug nrrcsop ps urealnd telnco rolJerrr eO '1nteJgdurr nc
grnlg8al ug r*or"rnc sol€ re{u nEJg 'noJa op ros un Bc 1r,l.ud urnc€
vJeJa 'rz aJB)arJ uI ra nc lnuria.rlug g 6e-ur pugc 16 ua rca;r8 rrfrl
-odo.rlrru ad csatunu r-gs uee6noJ ?rpuql rS 'r.rpugur nualnd os
Iilnu nu aJec nJ nJcnl'lodourluelsuoC BI ruasasnJ ooaJ€oag Jol
-giruro"rd erur rS p.red rur-gs uodocul mlnrlrauoc ln.rolrrl lgaug'um
+1nur op +gle neaq Fs ?Ep ne-rur 'rg.l,oi; reur nu gs rA rar.rolqlqc
Bleasoqo osa*pdap qs a1n[e Errr ps EC 'ourq a1"reoJ Buns 1nlorl
'lerua?salq p6e"ro nr arielar ecr.ro pdnr Fs aal€
ea1e1gui16aJc JBr 'riecrunruocxa 16 riuzrrualuue r*r$ug ra all ps
neruJn terluoc zel tuI'oirz ap rcazroJ? ap uoruJa+ uI arolEunq ap
neceld nu a"rer rifule.rd ed *ero urp e5unp r-Es loseg urp Jol
-rie"rcolsr"re qJuac ai ps emrrpld rcur oJBunpE Bnou 'BJBJJoS BT
'riecrunruocxo rS opueqe.rd ap rirsdrl 'rSuuap oII Fs nBaA€ Tasag
urp rriur"rgd ern.rpc TrrJoJuo) loJaap un ealuEa"rd as r* nrlrouoc
1nou uI rolrrnJol e.rdnse pJoc€ ap FJasasnd as utaq 'a1u1guq6a.rc
e8ua.r1u1 uI Ecseapugdsp; as Es nBoA€ alrunrsncJadar 1gcu3 'oJeru
ap +g?E gl€Joru arJo?crl o gded n.rluad era "ropca.r.8 €a"rrsos J€r
'rnlnr1rcuoa IB rol BJ raJ€JJod n"reFele BoI€c urp Iocelsqo aJ€tu
Inurr+In as€Jn?EIUI punrusr8rg rnlnlerpdurr Ba1r€otr tr 'aurq ap
aleod os +gJ n€alg+s oIrJnJcnI Ra IEUE rrr€ 'naur FpugJ e1 'rca.r5
a"rdsap rS g"rlseou erro+Flpe a.rdsep r16ar' 1nroc ne-rru 16 'pleFoq
Fseru o e1 lezeSu rue-au apun '.ro1red e1 gugd lriosu3 ne-tr{l 'rJB+
-oJcas rS r"rolcop 'rdocsrde r3o.larunu ap le.rnfuocul col ed lsoy ruu
ec n;luad 'socrlrlodeu luoru€leJl lsace la"r5eJ ps rrreol€ nN
'ruaseJ?ur
unc
epade"r
op IoJ eI ErEJE sors lsoJ ure ri ?uns eurc +Bqar?u; B-tr I '€oru
e"rdnse Inzqll- B o?urJpd rnin+ugJs R gJalas ee.n,u.rd 'urius.ra,ruoc
lndacul e ec pdnp FSUJ 'aJepqgrau nc seu qns asosurdrug e1 nu
e.rec 'nrue8ng reded apptlgcul pug+ruFs 'aqu1 n"r1ed ug lruaurod
ure-ru 'asacrlaurzop gru Es a?ureul 'nJ+unpu3 eurur ad r* lg"rgrr
ne-ru 'roJou ep riol rfuadoce 16 1a3 e1 edeorde rfeeg"rqrug puul
cu greaca, secretarii din cancelaria suveranului pontif, care se
amelisere odat6 cu mine, m-au condus indatoritori in fala unui
notar qi mi-au adus atAtea laude, incAt acesta, plin de recunoEtinli, mi-a trecut numele pe lista de interpreli ai conciliuIui gi mi-a pldtit in avans trei monede de aur, reprezentand
salariul pe prima lun5. se pare cd papa nu ducea lipsa de bani
in momentul acela. De altfel, nu era deloc surprinzitor ci vrea
s6-i aib6 in slujba sa pe cei care cunoqteau chiar Ei catuqi de
pulin greaca, pentru ci astfel de oameni erau rari' Iar plata
salariului era o miqcare istea!fl gi prudent[, ca nu cumva s5-mi
plateasci grecii serviciile, degi nici m6car nu apucasem sd md
gAndesc la aqa ceva.
insn bogilia se duce la fel de uqor cum vine' Am pierdut
un ban de aur chiar in acea sear5. ca sd-mi botez cum trebuie
noua indatorire, dar s5 nu-mi atrag asprimea papei, secretarii
m-au dus la un han qi, deqi nu voiam sh beau prea mult vin,
imi doream s6 m6 ardt demn de prietenia lor. Ni s-au aiiturat
qi cAteva femei venite din diferite oraqe ale Italiei, printre care
qi Florenfa, care m-ar fi uqurat bucuroase de toli banii dac[
aq fi cedat farrnecelor lor. Din fericire, erau incd speriate 9i nu
indrdzneau s6 se comporte prea neruqinat" De cum a sosit Ia
Ferrara, papa i-a strans in capela reEedinlei sale pe toli clericii
venili la conciliu, indi{'erent de rangutr lor, qi i-a adrnonestat
sever, spunand c5 lor le revine acum responsabilitatca de a
reforma Biserica, incepanrl prin a-gi indrepta propriul conlpor"tament. ,,Gata cu vorba", le-a spus, ,'ntl am nevoie de cuvinbe,
ci de fapte qi bune exemple." De aceea, multe dintre aceste
femei au fost nevoite sd se intoarch din drum imediat c:e au
ajuns la porlile oraqului, iar cele cu care stiteam de vorbd in
seara aceea reuqiserS s[ intre numai dupa ce mituisera gdrzile
ca s6 le probeze buna reputa!,ie. Hangiul s-a gr[bit apoi sd le
tocmeasca drept sp5l6torese, buc[tirese, femei rle serviciu sau
cilcdtorese. Nu rni-a fost uqor si-i trag pe noii rnei prieteni
dupd mine inapoi la palat. Din fericire, porlile qi uqile erau
deschise, pentru c5 papa Ei cardinalii discutau incd desprr: rn6surile ce trebuiau luate in vederea sosirii grecilor, aqa c5 ne-&m
putut strecura inauntru qi am primit un loc de dorrnit pr: poliea,
in camera secretarilor.
160
i*I
(rn[
aJts} ad alrr{€loJ Eilnp Fl€JnsEur axa uro tnun €ii**{^}IB,t .r€r
-nsocJns €roq) naJa olrrl€Ial '€Jo?sa3B Jolrrfr+odruos r* Jolr8rJlur
JOJnln+ incolrrlu uI 'oJo?6eounc 1o+ euruasul €?BurenJau anu
-ocEI r* ursro3o ?gcap puncsB nu asuorun4 rctu alac oilap1 I* allr
-nJOnI EJ I+6 v 'loriBparu E EieJ PIIBIEaT re csounc ps aiisBJsrlps
Barnpe lur-Fl rB rnlnsa)ans rouBAEJ?? uroseJn?Eie pur E' nuaJ.t
ES ErEJ psui lrzarl rrrB-IA[ 'EJ€orJe]xa elr$no"r :]Ecap eluulrodun
rerrr ?{ntu nera Elen?r-uds ea.re16a.rr 16 ;rolaiuq$ounr l;a"iriqFoqurl
'aurur EdnC '€Jo1[1? ee.reurds ad rr8ap,tr;rd ep [oJ+s€ uifqo qs
rS "ro1g11o,,ta"r 1n.rgd IJ .re-s tru 'rcunq€ Eugd
cJaJuI
Fs
Irlnur
'r"rnlg"rpdurnc n.rluad .rolaxe? JoJnlnl n1e1d ap
rirlncs LuBJa aJBc ur"rd arlrgq o rB urnce.rd 'urind IEur rcru 'l1nur
rerrr rJru 'aJoruer Enop EJlsBou eiursolcr; n"rluad lnurfqo tue 'orru
E?rrolBO 'amqa4 {rrnD ozale+sur as gs ea r"rn*qoco a?inm op erodou
nsaA€ gr e6e 's1nur ap rcul ec 'rn1n*e.ro JoIrJolrnJoI InuraJol{i} €l
Ii€sql ne.ra rilepaC 'ro[ ep"rnlp"rgdurnc n.lluad oxB+ ap aJr+nrs
o ap r* nercgauoq e.rea 'urluezrq rnln+eJgdurg 13 JoTrIEurpJBJ
'e1es rer,rna 'reded lgrop u1m1e.r8 alnpzgF osepJocu nu BJuJJad
ap oladrcuud 'nFS rnln5ue"r €rnsprn ad piurncol o 16 pprnllaqa
ap rueq BoJac 6e.io u; Bosos e"rec 1e1a.rd nou aJBtor.I .ter '.ropr)
-erF eiursolog n"rluod ola^Jazar elap ne.re ir]pgic aunq reru a{oJ
grpuTg 'urlqp"r.8 au Fs €oruorl EJa 'IaJ+[e ag 'rn1n*n"ro [B In]IE uI
lpdec un-rlurp a1Seq"ro rup8rale Fs rS pduc rualeq ou Rs arol€ru
+soJ E nu gJ e6e 'piui,rr"rd acr"ro uI azelce1uof, Es aun ad lcexa
ner16 erl6ecy 'aurq ap 1n1nd ru€ lgc al{rnqar+ lufuere tue-t 'tuaqa
-r-rd roru .rolrou glrrunfpl4 'piurlnd nc apade.r rcur ?gJ €JBJJad
€l Fur^ es rrae.rF €c €oJop 161 'p1n1i1arrot Insocans ?etop edneo
-e.rd 1-np 'eJBJJod ug giurncol o FcuI asisg.S r6-nrr "receur rcru rS
rueq EJ€ac gs esrpugF as nu rtru sn€lo3lN InJolJop 'uarr.r"rd 1-aa
Booe uI lsoporu 1e1duro3 'Brosnroc ?gtap ?Inru r€ur lndaaq r:nq
BI ap mlnqrerrled 16 rnlnle"rpdrui g'rsea1p1d aI qs rJBsroAB"\L
rnl +rcunJod e-r 16 erieue6 eI IuBq Tilnru rcru 1'Brparur srrurrl I?
eded topuariaua,t ole oJeolr+rdsr ep"rga.racul EJ€oEJluoc E nJluod
'FJ+s€ou €aunrsrur a"rdsap JoIrlBurpJBc rS raded os€+BIaJ al pug)
snu€snC InJo?cop asBIlB lgcop nrlrtuot mlnou alTJaoeJ€ e.rdsep
allnru mru urosege 'rr.re1a"rcas nJ pur?sa.Lo4 '1a"rFe"r Es ac op ure
nu Fc erueos +Bp rrre-rur pugJno rep 'snuesnC mp"ro?top €aJBl
-npc uJ lru"rod ur€ aJeo+gruJn Bnrz u1 'upcSnura.r op sur.rdn3
le legase. CAnd venirea grecilor a devenit o certitudine, Iegdturile pe care Ie stahilisem cu ei mi-au fbst recunoscute, iar
acum mi puteam dovedi util. b{u conta dacd sunt neprihdnit
sau depravat, pXcdtos sau plin de virtute, cAt timp juram sfl-i
fiu fidei papei, sb respect in aparenli poruncile Bisericii, sd
respect regulile jocului. Nimeni rlin l'er:ra::a nu era interesat
de conviirgerile mele intime, deoarece erarn inteligent 9i viciean
qi deci folositor. Aceasti descoperire mi impingea sE aflu mai
rnulte, sd ar6t cd sunt qi eu capabil s6-mi conduc barca in aeest
joc cinic, fdr5. sE md leg de nirneni qi
libertatea spiritului.
fird
s5-mi pierd astfel
Doctorul Cusanus nu inlelegea a.sta. Avea o inimd generoasS,
era plin de bundvoin!5 gi evlavie sincer6. Nu voia sd g6ndeasch
decAt de bine despre aproapele sdu. Cduta o expiicalie bund pentrr orice, i;i dd,dea silinla s5-i punb pe toli cle acord qi muncea
sd fie pace fhr6 sX se g6.ndeasc6 la reuEita proprie. Lipsit de
orice ambilie personalE, nu era laccm, deEi era grijuliu cu banii'
tri tot ce f5cea, nu urm5.rea decAt g'loria Domnului ;i prosp*ritatea Eisericii. ,,$i-n plasa Bisericii exist'5 pegte stricat", repeta
el neincetat, ,,dar nu este mai pulin sfhnti". La Basel, majoritatea conciliuiui il declarase apostat qi interpretase greqit motivele sale. De aceea se p6zea acum si mai tare, ca nu culnva
cineva s5-1 poatd invinovdli cd a ales tabdra de la cnre ob{inea
eele rnai rnulte foloase. I)ar, cu cf,t se indoia ,si se judeca neai
mult, cu atAt adera mai puternic la tab5ra papei, ca -,si c$nd
rnilitAnd gi iucrAnd in favoarea acesteia se convingea ch avusese
dreptate s-o prefere in iocul majoritdlii conciliuiui.
Am primit nenurn5rate vizite qi. in fiecare zi, la palaiiri papei,
doctorul Nicolaus ie prezenta cardinalilor qi celo:'lalfi rioeLori
din conciliu manuscrisele pe care le curnpiirase elin Constantinopol
sau de ia cdiugirii din Muntele Athos. Agtept$nd sosii:ea grecilor:, cei care aveau sh participe la dezbatel"i au studia.t c$t
mai bine diferenlele dintre cele douf, Riserici Ei, prentm r:.-qi
apdra pozilia, au strAns argumente din scrierile P5.rinlilor"
Doctorul Nicolaus \e-a dezvdluit cd grecii nu aveau de gAnd s5
reeunoasci clecAt rlecretele primelor ,capte concilii ecumenice qi
ef, se hazau nu'mni pe Fdrinlii greci. Nici mill:ar nr: cunogteau
t!:
i
'aIrlJE.riuo']
rrl*?qdull qs ig [nrEAapE ufisF8 Es a?s€] .rolualllofioil In^r+rarq(}
'r?iaur+*art l1.ilqnl F+rJrds uI 'slurruol 'JruJ?ruu r1e6ug a;1. -*
:sundsp; u-tur '1tn1;1
'Jol EoJsJqda z1 nu 'p.rlsuo,teauurnp
a1o1uarun.8Ju F)sBoAJas gs rnqa.r? J€ B+sB €T Jtri alqaie.rF opr
uraFutr'uot I-ES IS rco"r-B ad uraFug'ryug r-Es a?so "rr:rininrsrp indolg
'rrlsurru o-snd E-A nu a;lec ail aJeqaJlu, o ei riapundsgg i,fS -'la sundsp"t e-ttu 'nt^ ?ilIdD- ulr
*
Fi.srxa arer ug al{raApr}s Errras{q " ":"_"::::f-:::-:g
pJlSEohBouunp sluip3"I3
ap Fatr-€lopui as PS ace; ria.t t-r8 loouad uI ltxsles ap erielnda"r
rrxrnd ria.r p,r 'iloaaco.r8 rror,rasrg oli.roJo riu"rgde ES Bnurluoe iiaa
Fr€p J€r 'oluapn.rd ?uns nu pJlsuoA€atrunp allJaundor4 -_
'zazrl{al'v I-Es uaul €uo+tsp ap a
nEnI o aJ€t ad e"rnu.rn1 ap ?uoll*uo)
q;
ulu
'alltn.rcnl
ryirurs
'eoJeo8rr\ Bapal r-Ps a.rec 'nou ngns un auesncle
rrorJostg Ftnp€ Es JolrorJasrg €ountun ec elads aJBt uI Flsuas
rrg ;ropcelS EAeJ+o ap sut?B JE^apE-JluI eJa snBIocIN in.roXilo6
'qu:?et rS prseounl'gci1o1e3 ErrJasrg lgcap ?uVJs In?t;rt{s urp rS
o+B:U?qr{ urp }inru lelrr as€J}spd glrr"rasrg saqlaa pr e5eu uaqnd
nu lodourluu+suoJ e1 eaS.raur aurlir6 'purq,to"rods 16 pugeeid
r-4 puruarr +o:l aqJnlJod ai gs rte1;rza nu riela"rd rrJe{u IDru aJ€,
ad 'arlsuou .rolaqlnis B FlsoLrB BI€aJEJ ap e?rJOJrp olJeoJ nera
€a+sac€ a1eo1 'lodnurluelsuoC urp optrJosiq uJ ?nzg^ ure-r oJEc
ad ,roir*orcurporc oIE aJrorral ep ale.rn5gsuerl a1aia; 'Flurqcgllul
E{AEI^g roypugF rnun e.rdnse aurJn asel nu ps ualncl nu ar.ro+qlp.r
sp toJlse o g) nrluoc{ 'piur.tr.rd F?s€ate u1 urldap ad nele3ul as
nu E) aleod ',ropla"r5 eABJlo nJ +amils uI ?eulrueluoc asasnJ Ec
Jerqa nernueg 'uincsip alaJ€o+Irrr e1 adrcr:1-rud 9s Bc lrqr?rlJas
ea"rd nease8 il Ee sur.rd tue-ru "rep 'lcanp 3rruru nueunds n1q
'sneTocrN InJoltop aoqJOA pugc dec urp ourlelc gs 16 auuros EoBJ
r6-gs lndoeul n€ rctJalt riuepodun r€ur ro? 'a1rz err.algc Fdng
'nlf IS F+uJ BI ap apac;nd ?ugJS Inqng gc e3eu 9s
nealnd nu rrcarF 'to1 uaurs u; 'pcup .rerqo 'gsrur"radau JFAOpE-J+uI
p.rud a1 ES zoJC e1 anboqtg ua"re8nppe ur pqrsod olsa 9e 'a1es
slocrpoJ ad as-npugzeq'a1ete gs i6 arapal ap plcunc{ a"rad?
eI Es Btracul '.rolrnrcpdrul na"ra141 'ut1sn5ny m1n?ugJs alarunu
mullime, adevirul va fi ca un copil abanclonat,
- ttr rce"std
i-am zis eu enervat. Nimeni nu vd intreabd de aclevdr, pentru
ci Biserica Catolicd il are pe al ei, de neclintit, gi nu va face
compromisuri, iar Biserica greacd este la t'el. Cine stie, poate
ci, in coincidenla contrariilor gAnclitd de dumneavoastrd, aceste
doud adevdruri se vor contopi armonios, insfl in aceast5. lume
vremelnicd in care triirn, dacd apdrali aclevhnrl grecilor. latin
fiirrtl, vi veli rlistruge reputalia.
N-a vrut sX md inleleagd nicicum. in inima lui simptS gi
sinceri, era convirrs ci singurul scop ai discugiilor e sh giseasci
adevirul. Ba dirnpotrivi, nib acuza c5 silnt dur, insensibil Ei
lipsit de respect falti cle papd qi cardinaii, pentru cd puneam
la indoiald eforturile lor in c5utarea ader,'drului.
-- De ce l-ar cduta din moment ce au deja unul? am intrebat eu ner5bddtor. Mai bine tdceli din gurd. Altfel, presimt cd
in curAnd vom fi nevoili sii pflrdsim orareul, iar stiinlei dumneavoastr'd riu-i va dnce nirneni darul in conr.:iliu.
in aceie zile, a sosit qi caldiiralu.l Cesarir:i din Bascl. ,1)upri
ce a incercat din r:risputeri sd ajrir:gh l:: t"rr: ;lcord, a rc)-*pec{,at,
in final porunca papei gi a r"ec:unoscut Conciliui de in }-errara,
Era posomorAt qi deprimat, dar papa I-a intrimpinat cu mare
onoare, dAndu-i de in{eles c:i-i pdsbrase un post important in
noul conciliu. Llum toli a,;teptafil *qo.qir€D gr'eciior ca pe o sdrbdtoare, n-a putut sd nu se lase cu.prirrs de optimismul generai.
Nu voiarn sh-l intAine$c? aQa cil ain f?-:rt:ut toi ce-afir putLrt s[
nu-i ies in cale. Ne-a fhcut insfl u vizitfr neas1,*ptati qi, cAnd
i-am intAlnit privirea, n-am rezistat qi ri'l-arrl aruncat la picioarele sale, implorAndu-i sd nr5 i*rte pentn"r c5" i-arn Lrildat i;lcreilerea in afacerea cu sigiiini, chiar ,iac[ avusesem c:e]e nrai
bune intenlii. Cel mai puterlic arg:umcnl, ?n aph.r'area rnss cra
cS nu acceptasern vr€un ban, iar rnoct":rul ilrrsirrr,:s mi s-a a.iiturat spunrind ce inare ajubov ii fuses*nl in tirlpril cs'r1[Lori,*j.
Carclinalul Cesarini era suficient; de dr:cpt irrcf,t. sa admit,l ci
adev5ratul vinovat e arhiepiscopul de Taranio qi c&, eu ilrlcl
t6nir si lipsit de experien{,ri, e ile inleies cS ;lm "'rvut rnni rnuLtri
incredere in ei decAt in rnine insumi.
--- insX calrza Bisericii este at$t de irnp*rtant5 qi de sf$nlii,
incAt nu se cuvine sd fie pXta.td de fapte n*rdenrne, a spus etr,
ti{
g9T
'?qorde II nu Baru eiuulSuoc
n$ nu qs
arec ad IaJ un-rlul csafn1s aI Ps ?I1]dsi F+Bporcru
olncsountau'alnozauurnq 1gcu1 e6e pJ'aI€J ap.rnuuld luns
:aurs n-rluad
n'r1uad pagldau
lgtap ourur nJluacl linur reu '1r1do6 e rode '1e
ea 'o-sellal e-is 'Fs€oJnpou
lsoJ lI re crztJ Inlc€luoc pugc rB
€u€ru arA€IAa nc ?nrES I-ES 16 Fugld gs lndacul rue 1gcu1 'pry'r1
-aidurl Erurur uI tugp€ ap 181€ sun"r1gd ne-rur mI olalurlnD
'e.\ec e$e Pleporcru rteJ reur nu 9S
'Inlogns
'ua1so^rod pleol ap rug+In gs rupe3u '1uidru91u1 €-s nN
gtr{ 'a'rel
alrrg+€^ ri-nu ps eunrice 91sEo3B €c ?Inru r€(u ru€aural
ug erfulndal snd re*rur
rerrr
1e.rotr.r.3u1 €-ru B+sB nu '1ocr'rod
lao
_rerq3 'FquartrJns gsdeepad o +ncsouncal rB Fr pldeg
goep
:SIZ E-IUI
un socs Y
'aunrcrqgls ap luaruoru un gdnp 'rS augpe +€1Jo
'lirow o 'rcaP
op
gur-rirsdapad 'csouncag 'aulq eord 'ourru lgcap rr€ru {€ru II11e
alsa
alac ur.rd Plliu$s urncaprcru g aleod nu r* 91164'r'3
."*.*o,
€ldeJ 'raur uqco uI 'na snds ruu-r 'alnuurop 'IiIJop tuno
'eoJrlr.rd 1r.re3 ure-rur nu EsuI '1r'rpsa;1
urv 'alaur raiuaarla.r €pnrc uI Jrrupe 1-9c 'asoqnl 1-gc lriuns ure
ng 'piueirq 'rn5urs
'npara qs ErEJ tep '1nc91d luoturluas un sra
a{ac
c€J rru-Fs ei.rol 9tr41 'a.rrsdaped r* areznce ap 'apuordualuoc
rnlnleunqr4 e\eS uI tsaqJoA
?uns rcur nu elrrJo?rJc J€r 'Ilurnl
reru nu ga ureaiuns rnl €aJr'aud qns 'rep 'Feu 9s ;o6n +soJ 1I
p141
rB-IIN'o.raFurrruoc ap rurld'uo1rcn1pr1s rgs rrqJo nc ernluri
u e1du3
'g1rsar8 nES
?soJ
P?caJo'
'colsaru€
reru
9ur
g.lep al6eouncor ri aurl ap Pi€J .rocurs gsul IT'{
__
nu n[ 'nu nes ]coJoe lepaco;d r€ Faep Inuuog Eppap FS
:snds e-rur 16 'r.rn1rc.rpqz ap uqd '1rqp1s
'ceall un Jeop
pdrqc aurur oJ+Ec sJo?ul e-ri rur;eseC 1nI€urpJBJ
giue.rn5rs nc EJo'gu.ra1a 16 q1e'rg'rape €crJasrg'uluesrg InsoJalur
uI J€Jn) rnun ea.re8-reds rcunle 'rodeul Inqug^nt er r6-es 1e'r
ap lgle orJ 9s
-pdur1 ad ourur.ralap I-ES qgcul 'gunq ap rS pldeerp
ealnd qzne; o FoEO '5n'r ed sre og ES sng ueg ad l€uruepuor
urp alo;)aJ?
B-I zu€lsuoy EI ap prpauo3 'punursflg p1 ea1'red
uJ'FJ ?{Bauzgrpu3 nc lrlulrue ru"-I
EJaqTI ap rnlnsftu.rad epnra
imi era foarte ruqine" Aclinnasem f'5rA sd g6ndesc qi irni
d6dearn acum seama de neshbuinla faptei mele. Era limpede:
Cesarini, suflet nobil qi generos, era convins cd eu cred cd
ac{ionasem spre bineie Bi.qericii, din moment ce nu ob{inu.sem
vreun avantaj material. Abia mai ldrzin am inleles cd poate a
rrhzut prin rnine incE de pe-atunci si a vrut sa-mi dea o lectie,
anticipAnd ezitarea rnea intre bine qi r5u, vulnerabil din cauza
:n$-ndriei gi a nefericirii. De aceea a pretins c6 md considerh
rnai hun deeAt eram, ca sd rnd forleze sii md indrept, si cor:espund irnaginii aceleia ctrespre rnine. in aceiaqi timp, se ruga de
bunh searnd gi peiltru el, fiinrl prins in mijlocul intrigilor de
la Ferrara qi expus ispitelor spirituale din vremurile noastre.
in crice caz, ruqinea gi cdinla mi-au trezit din nou setea <le
absolut, nevoia aprig5. de disciplini interioarS. Eram rleja pe
punetul de-a privi totul cu dispre!. intdlnirea aceasta m-a ajutat s5 disting iariiqi clar intre spiritual qi lumesc. Futeam sii
m6 las purtat de vai in oarecare mdsurh, dar nu si mfl leg de
ceva. Aceastd certitudine m-a fdcut sd rnd rusinez qi cie sfaturile pe care i le dddusem doctorului Cusanus. Precum ilecura*
tul" 1i qoptisem La ureche un adevdr fdrS valoa.re pentru el. tn
ceea ce priveqte succesul qi reputa{ia. putea oblirie in cadrul
Conciliutrui de la Ferrara- o pozilie important6.. Asta presupunea
sd fach fnsd un compromis in iegdturd cu ce considera etr a fi
aelevdrat. Ceea ce ar cAqtiga la suprafald l-ar faee sh piard6
la nivel spiritual sau ar face totui complet impositril. Din acest
motiv, cel mai bun lucru era s6 fie expediat elin Ferrara, deqi
ei se bucura anticipat, ca un copil, de qtiinla si argr.rrnentele
saie eare aveau sh uneascd Bisericile in spiritul adevhrului Ei
ai iubirii.
Imboldui pe care mi l-a dat cardinalul Cesarini a a.pf;rut ia
rnomentul potrivit, altfel, toate intrigile qi fleacurile lumeqti
provocate de sosirea greciior la Ferrara mi-ar fi putut tulbura
uiintea, convingdndu-m6 sd iau qi eu parte. Grecii fdceau tot
posibilul s5-Ei pflstreze certurile secrete, aqa cd nu qtiam exact
ce se petrece intre ei la Venelia. Pdrea ?nsd ci bdtrAnul patriarh losif qi episcopii sdi inclinh sd rbmAnd acolo, aqteptAnd
solulionarea schismei ere,gtine. Era bhtrAn si ramolit qi suferise
165
r9r
ap
'aanpu o oJ€c od ea?surc lgcap rJew r€ur luns 9u€?rodun
ap oleJolo'rd atrrleog1dau qe €ur€es
lg?e +E+r^ur tnun uiuoza.rd
'e!e1cr'r1s nc o4elcedsa.r arJ
lep"e-r6 qIOecrN Inzil{cr€tr{
"p"0",
aFqca^EJls a?eo1 €c ?rnJBls e 'leuadult
ES aurluBzrq uuouralo?
r6-e n'l1uad '16 apnc er;dord +€oJ'aJ u-r6 'nuno6l
ln8ue.r
"rrrrlq.u
€-l r Inzil{cJ?ru
,3 ,r.rrgr''riul ,6-rlpugtnp€ 'erirzodsrp u1 snd
'Inl rorJaJ{rl llnlrl
n"n, no p1e1ud u-r €1ms E+€o1 nc ?BIB+sur €-S
unq €I ap Baqelrlelrdso-so;ncnq
Eroprsuot I-Ee 1B19JB e-r 'lndecul
sorpr'rur e"ra lnle"rpdurl EsuI
ir1o"r"* e-, ,6ap '16 1nI erie'rpur ad
p;n[ u1
'aJEolEugA ap olrruatlrop op 13 rueze; op alorrrJal ap 'nps
azo3uerJ olrJnl
r-aJec od uiaip'ru3 ap 'InI Balrnc €I ap
gunq ad EJg 'atrBs
"r*r*grq,
-oc{qo ap 'nqs InTo?se3 0p nrpugrrr a1e1de;p
o o?aJ€ r-gs
niqlrlulrdso EauoAnc as aJEs 'esrqcsap oruelor"rd
JolrruoruaJaa uaJalar{lu3
ia lgcap Jqu-€? r€ru rrIEJls lsoae 'aplBrJ
pOrrp'"rqiuu.rnFrsncpuglads'SlsutcoJetur€tu€sor-rt1e"rpdru3
ad lere;1 €*1 'ue.razns €Ja rI uded emlpc 'q1occi1q Inzil{tJEtrN
'rnPfuezrg PXe"rgrlu'rg ed 1a
e-1 ;r1uod
e-1 rB aurq reru 1n1ntl B urnc l€lul1
"rerqe 4eutdurgll-r1
a?nJps t-gs l-npugund qrurn I-€ ap a1'ledog
lnrr€Ja^ns 'ala.reorcrd
:rrrronurg rc iiur.rd IiiE 3P 15 rpurpres ap l€rnfuoaul '$urud e-1
aJEIFc sJour € p1u'rgdurJ
edecf api:n 'pcgrlriod pilulucl EI lcaJrp
rnln8ue'r
'rariar.ra6 ITiIoArLr ni *r.p', ealnd as,nu E?sp x€nlo 'nps
€-I QIotclN Inzrr{3JBtrAI
BauaAns 6s aJuo In?seJ lot+ nc luurdrugltlg
'IJRz€lur.rdnerpcg"roolalAeo.lq16atln5eluInE+ou}gdeapa1i"t
m1 plndacug EI lrsos V
-Fspd trrugr 'u.re,tqrriiJd n3 E+€po 'arq'reur
'pu€r^au-p.rg.ro urn*Jn l-gs rfela;d rA iq'ler4ed ad i-npugEllqo
pcililcd Ea'+elrsaeou lndacr'rd
'eremag elds prcp 1o1*' lecaid e r*
e-s 16 asnrac
n irqn"fro*1 'L,int'"6 e1 a;ezrnda e1 gugd ?srSsrF
pilecl €{ aP liluLrd u ae gdnp 'qu'nqcs u1
+Wap ruuq rilnot ruur
'alIrw lg3ap tru
a+€.r; un ac{ ee
o
{€ur a qa€p nrJ un ad e;r r$ eaur ETs;gA op F}sp
uc €?€Jl loA II -_
'aurru ?€3ap ugr?Fq reur o ?3ep F1El un ad
€ougquroq gc e6e 'a1a'reoptd
:ppug.EnursJ? mI eoioA n) nnurluooul
reluo{rloJol
i-gs $a-rd un rtlu nc EroA n11I "aJrurTJcI ap
"1o"p,
€o Earuo? os iS raded eii
uI
pdunq
Elsualrwn l-nu ES elsace
u1 'gasea5unla;d
-euraJdns EcseounJa; gs cr;o8ele' EznJoJ 'sn1d
rar'roqg1go €znEO urp llnur
o-s ggod EaA€ nu Ee laJls€ 'oruul od
r0ul uniflat qi-au fbcui apariqier galerele care-i purtau pe patriarhul Issii'qi pe episcopii sf,i. Acesta
a refuzat sf, deba.r:ee inainte s5 i se plornitfi c*, r:ri trebuie sE
se umileascd sirut$nrl irrcdltirile papei. S-a plAns atrroi de riificultatea eEidtoriei gi de riscurile ln carr: qi-a expus cuiereie r:u
crirli qr o}:iectele prelioase de t:ult. {,u m&rinimie, papa Eugeniu
a trirnis vorbl cd grecii pot alege singuri r:urn si-l saiutc. Aceqtia
au discutat inLre ei per-ste o oril" lir:tp irr care gili:da de on*are
aqtepta nerdbditotrre s{ treacH.. Au ajuns in ceje din *r'md }a
urr acord ,ri au fost condugi la p:rlatul pontificai. flapa s-er sculai, sh-l tnl,Arnpine pe b$trAnul pn1,r"iarh, cilre se clatina rlin
cauxa vdrstei gi a Lrolii, iar acesta, fi.:.rios, s-a ridicat pe viil'f'uri
qi i-a sirutat pe abraz. Dupd acesl gest din care i'.tbirea cregtineascd iipsea cu des&vArsire, papa s-a grribit si se ;rqeze din
nou. Episccpii gi ceilalli demnitari greci au avut o]:toai'ea sd"j
sdrute intdj mdna. apr:i r:braeul.
Odatd inclieiatri t:eremonia de primire, grecii au ccupat locuinlr:le care fuseser'* pregiitite pentr:Lr ei. iar p*triarhul s-;l intins
irnediat. Pldngeritre nu a1I int6rziat sd *par:[ la 1:'airttul papei.
fiindci grecii se larr:entau cd nu sr"r.nt cornode casele qi nrni gbsiser6, incfr o mie de h-rtruri care nlr le erau pe plac" Jixuberanta
prim5verii, vf;rtejuriie din rAul umfltrt ,"j fdlfAitul p,isiiriiar de
ap[ erau air[gitoare pentru un tdndr cs, tnirre, dar, {br& inrlcial5,
T?ei zile rnai tarziu. pe
anotimpul fEcea din Ferrara un ioc umed qi cal.duros. cilr(j nu ela
cel mai potrivit pentm oamenii mai in vArstE. PAna ,9i *eilalli
locuitori ai Italiei ii nurneau pe localnici brslscar . 'llolerant si
dornic sh men{in[ p:rcea, papa Elrgeniu ficea tct r:*sitrilul sb
evite ca fleacurile sd le strice grecil*r dispozilia". F::tr5 sd- se
gdndeasc[, i-a anunlat cd ]e perrrnite ::5-si s*ivAr,se:rst:i liturghia
cum vor pe durata qederii in llerrar,l. .Acestla au reac:!.ionat
faarte urAt, pentm cd aveau or"ir:um de g;And sh sirr',lrseasci
liturghia conform tradiliei lor gi riu constderau cir trei:i.rie s:1
cearh per:misiune. S-eru mAniat atAt de tare, incAt aproape ci
nu au mai linut siujba ca nu cunlva sh ciea impresi:r eH se
folosesc de permisiune;r papei.
Papa Eugeniu i-a i5sat cAteva zile in pace ca si se calmeze
s5
si
se obiqnuiasci cu oraqul. Dupd iiceea, a anunlat cb sperb
ca disculiiie sd lnceapd curAnr{. F'a'uriarhui losii'a riispuns insS
168
;irl [rn:) IoJ BT 'tEoU tll] a tlu qiuar]a]a.id ail €aurpJo 'a-teoldlue
earrau.rase o ap lJ,arlo8slt atrQFJ"B Og gs ilpE3 oe- rr.N "o"{€ugur€ o
-r?l1lrl re'"ri u;]:] ris u{g,t'-li ll-op a.'}e-d rrlrpr;nf raiunli
"zu{:I
:ru-nprigxrz 1r1itu11 u-rri 'trnut,t linu u"l"i-d aluJetr r-p.l
ulnaaprlru'pr.r;)r3 asssitt,rel lI Fi pugilni:is mlnseu eleoio.r acrtrtlsnf
r*-go* lnlolrQo €o:lu a;'.lt r* orilun; ui ssltt{E aJ€} '{llJ;}"- lllf
'1Luia.{L
lolulis
olouu*s.ioci {}J?{rIIJ aitr:ie!o.r o"ldsap a:}n'Jstp Ps JB.IE{II o.lnde ps o?ul
-srrr qF? 1n.;ruc{ rrirll "rr.J eaAs lrltl.t 'lelttuosu}au ap llii}B lu3nl un
n:1ued qurLl {r ap.tci'i as u-trl1l 'r{rr;Jnuo-r} ".;oruriiqut ls Jsolutrl
.rr:i 1nl8rxr*-td q"g;;op qdr:i-L rs :1u'rudurl n;ruad gqr-rlrX"rtrdrur ui{rLd
it?w ;').i;id l{rli}tJ'crstfi i.f\-}unrutr 'BLLrs{{-llrs ap cri(::roii gdng -: Lrrrtis qs ar,nlqe 3illnd ru€-tu riu ri; eo.IapqqJ no 16 4np"rord lus-Iu.r
'.ulrnT o qdnff'"logtin;lslp r+tinlona n;i +tloJn3 u1 aund qru r? op
eriualuL nJ '.ror,ra.;ur Huu^r ap JollcitJss u r* rolr.rula.less sruucluro:r
r{r rf,r€ usulrt nei gs uasa{]e tu€atron "lerqr3uod rnpSuied E qleu
-l].u{m UlJrj'1.p}nq u} F-SEJ€ OuIrU 8] g3 ullt3d utualrut"- e[d'trAUinI
q+Ho? nJ?rlad oJlrolg;rqJslles erinlos rr tsg5 e ap 16 gulalqo.rd
pun{ b ocleo;cls 1n}a"r3 lll{-Ir V
'urluuz{c{
F?FeilJI?
pnlllzsJ B op t;o;Erl"{a;}ul
L{r.
lnlniu-rudrur Ie lo; '.lg;iop luelrodrut tulil
i]1s;-,
riiliud irrlnl 'rr{p'1qrr
-r1sa,i; rlrieo ur'go^ur'31,.rrr"rln1 aliliu '*{ ug iBtfiiltl'gin EI llBJ$ Fs
ptHS Li srr'1o'lfl"tEtJ-]p t,: 'ourlu,rrl rl.t!ili L.l.io.\ i-i .lP fi][-[l -'ETTOSUOZi!.IAU [1'tl li;]-{E}1){1{h- "3p pl-[.7,1t!-l
€iuTiiri os
u ul.rci tr-s.rg;s u nrttaiin',q'*di:,g'*+;rr,r1i ilr eri 1l?*tr-itl a':inro 1-9ts
er:1nc{ uidEd'zilc }saJB L{T r}llri)utlt 1.i.1 :-'i)l lnutt.ra air-;$:re Js I qs
Jr]op es.{oo iulq '"io1llin.:stp caloCa}u! r"t} i}JoJl? ;lp 3 rJ} ,ro}IoAi}urq
1*iunue s uuol ryr1c.l;:r{rurri.}-}nl Lta3t-r 3p lLtrilrilnt'i Pulld
'r't1lr'J{.rc,} !lI E,rg]salu fi.Iolu]llpl-ir-]e tld r-trpun']rntu'L.it{ d}ltlLu Te{Li
u1 l;ucled uit:nu slrrlrJx u ntua.8ru;; *ded '.rupl;S.g- "o1r"ro1o uu"ra
r-ii-[ui,)u,iE]l[dxi) Dlltl,rsP r-]S ln.t\ P nti I,] qsul '"Lfttu(r(rq ts rriue;g
'slle3l u1 trFurre;i n€ai]lrtr alarcoqzg"r eJl ?u"aurijlu ui!] lrutl{iapui ap
lrqLsodurr qiur.ro;i
il
s.rej €1sT3olu '-tn3isa41 'n{itou{JJ rl1 adr:lrlred
Es ra Is rielltur alnqoJ?'tuilpl:)3{) r.$p .rO1t,r-gi triuuci -s*r ?uJBltop
s uuol plu.rqctuttl '€J?J"r'sr{ ur Ja?s{'lrl ]E]n]sr1.r tn'J{ lJl lsoJ €
as utrBoq 'oilz ap runi $i{nur +p rllut,l 'tigJqgq lnun ll-l?.}ou-r .{urt[-1
ojeod nas 'altJarto.Sau us"raai5lal e n"lluad 1xa1a;d utl Jsop a
a F38p siue.rntrs nl erls nu ruarullt lAt?Lr[oq a EJ
n€,q l€.rgAope
generai igi trimite soiclalii in recunoaqtere in tabbra inamicul.ui, tot aga, prin dezbaterea ordinii de precedent5, se pune la
incercare hotirArea qi perseverenla eelorlalli. Odat[ ordinea
stabilitd, trupele isi ocupd poziliile Ei fiecare gtie la ce sd se
agtepte. De f.apt, aceastti ordine prefigureazE rezult,atul trdtiliei.
Sd mergern deci la catedralh sd vedem ce au reaiizat acoio ca
sd pot prezice rezultatul negocierilor, oricare va fi durata ior.
Ne-an: indreptat toli spre catedrala cu trei portaluri, unde
mrai rnulli muncitori erau ocupali cu aqezarea bdncilor: qi scaunelor. G.recii aveau rezervat[ partea dreaptd a altarului, iar
iatinii, pe cea stiingii, ceea ce insernna egalitate. Am observat
imediat ch scaunul pontifical, aflat de partea noastrX, era mai
irialt decdt toate celelaite. Ldngd el, dar pulin mai jos, se afla
un al doilea scaun. Un tdmplar ne-a spus cd Jocul e rezervat
pentru irnpdratui gerrnan. I-am atras atenlia ed aeesta murise
qi cd succesorul inc6 nu fusese numit, dar ne-a rEspuns cd nu-l
priveqte" Cra o treapti mai jos se aflau locurile cardinalilor, iar
qi rnai jos, b5ncile cu perne ale episcopilor qi prela{,ilor.
Fartea grecilor era aEezati in acelaqi f,el, lnsd nici un scaun
nu corespundea cu al papei. Scaunul impdratuiui bizantin era
aidoma celui al impdratului german, la acelaqi nivel qi impodobit la fel in ceea ce priveqte scaurrul patriarhuiui, acesta
era identic cu al papei, dar, bineinleles, situat la un nivel inferior", mai jos gi decf,.t cel al impiratului. Scribul, care stia cum
stau lu.crurile, a scuturat din cap qi ne-a spus:
Se poate vedea clar ci nu patriarhui, ci impdratul este
cel car* se ocup5 de negocieri. M6 tem cd boala patriarhului
ne trra juca iarigi o fest5 la deschiderea solemn& a conciliului.
Cred ?ns$ ci. imp5ratul e muilumit de loeul s5u, i se recunoaqte
acelaqi rang precum irnpiratuiui german.
L-am tras speriafi de mAnec6, pentru ci tocmai intrase in
catedralfl un grup de greci imbrica,i in straie m6ndre. Veniseri
sh vad6 cum merg preg5tirile. Muncitorii s-au dat la o parte
respectuos qi ne-am ascuns si noi. L-am r"ecunoscut pe rnedicul
qi astrologul impdratului. Acesta mai era gi matematiciar: gi
arn v$zut cd tine ln ntdnd o sfoard de rnSsurat. Toli insolitorii
lui demni au ingenuncheat gi s-au apleeat ca si rnd.soare indltimea trorru"lui impdratului qi pe cea a omologului sdu german.
fia
t- t
.achtl
iaJSaJe
InPunJ od rqro un
'I1-&odn"r1 op"rarpld ep
p{rgcunJa lnsipe.ied )sarqzor3{.rrr gs JaJJJd
gsu$ 1ul1s ng 'lTls{l€"red qaseo;gua"1?tll
1*r.',xqu **-* 16 ug.rqpq
gr urisns ouriil 1934p rJourl luru la3
Es aaeJ 11 ra ea.reil"lqJul
'arr.r?€ag FluEa{{3 o mI atrosrrJ a'r'}uip Es€oulr14 TRlu Ba3 3d'a}uiJEd
a;1urp lnun ad
min?ugJg aoJslughnsourq nJ else rA 'o11auoa'1 'ra
e-i efap diuil 11nru ap :lIzJeXsBq ?ElTn s-T$l
"r&serlns luumasop
€-[
nu r€p 'otlos era;1 'e Etr a?sa runov 'nPs In$ ad r8 leltdgtap
utun"lpde rrl TTnrrr ietrr
'leri.rechur 'gc .reop e+ery 'rnlnzrqllum
ad ra 1n1ed u3
ounds aleod as nN 'aJ€$i {3) rnl 1ng '8a,l1rn pg
?-! 'tslsa?€1etrt eursueg 'nios
?ruaruap? €-I Ec n.rluad prc{ec ?€$'1
e1 ap
€nsp E-op ra1a3 'aiiu ap ?rJE$ u 9r o'rerl an alel 'esoduro4
nil tuoruru qr 16 aurq
o?€qe a{ilnue Trn op gJEJe uI '1ncar1ug B-I
qe eilnds as 'lFs r13 rIrE
-rr;)-ao$ ap a?ns xdo op llnlrl TEru ln^B E?
e-r6 nu 9c
ap r?azmurc alsad ,"o *1 qlura ep e1;oci ro1+p 1np'rord
o q?eJ Es
n:xuad 'arulour e1p ri pug^e 'EluEJS u':ei, ri'l oiJo3qlgl!
'ur"r*1ac1 aaeru irn r{
srrnfp e 'a1a'4el9d e,rqdLnlsg: r€-e nJllra{t
sorcl ruo LIYI H 'aisil,p IaTliLu€J i:urf"rude Qli:lllr$J 1nzTr{}"llltr l -"cJ€JJad ap m{nzTli}J4rrl {?a}Jn0
e3 "rndacul
a"irlsap iJnJeTlI ap Inlos ?o? lllsaAod u-rur 'gle1dsg'r
pFupl op
*rrrq n1 op g5.reaur ps qde; ap ostoA apun 'p1e"rpa?Eo
nu 'grun 'ng
nrrrrr^n1 *g trn a16ru 1r"raJo rue-r JEp '?nqq ure
'ura tlc qc{ne o ulrtrJort
iunrcl uIoA lou 'dur1x 4sacu
Es rlapiuq pc uSu 'aseottlnl; nJEIr?s
BA as r'1l aurar't €l1n{ll i'34'r} €A
?o1 ul 'aTXrgq g?Intlr EurnsuoJ
'pTeoF aeed
gJ?sBoIr erJo?al,r e1 gugd 9r n"r4uad 'urq'rnrnq au ES
r6-gs uc qJ€oJs
-€;r€o o lgcap alsa nu aJEOltsA eudoJd Faseopalop
'rtr+BIITsTI{cs rx6ale
o ap EtssasoloJ as 9s sunfu e oJ€? ruo un
'rlsec
ad rn.nq ex rX FcrJasrg PJqstsou €1ri9J$ 'o:|e?IIBaJ u3 "rep
-rro) JoIrcaJF ;ie; as q 'giua'ied€ uI 'atrodruras luns €eXsaov e-r*
aru'ralnrl
:snds e-rru
16 ern"rc 1nrP3
"dea
urp
,leraid ne rrna"r5 ao gdnp 'qur.rn urp oli'l)
fl
aJ€Irr r€ur €ei]
pugrJi?EJc ua.reqo"rdezap qeur'rdxa e-r'S 'ariuale
o.ruc 'qr"ras {nuPJlFtT 'Eurtlrol} t?tln-'rlu-r
nr eaunlie.rado ua"rquun
BaJIun e;a
1nc{oli;
'rotrnincsrp
Ru€a?r.lgsg.l r* pueesnde 'roporrasrg
trre-u l€cu1 'qloctpr"x ap
Er Eur-npuTprrg.S tsaqru€z nu ES lnrnd
'a'rlseou aI€ +Eeap sof reur luns nu Jol alrJnsoi
+g1e sJa €uats
Ee letn8rse ne-s 'lr.lo;s e'rdnse
til+ulie trqto nJ
'oqe1 n"rtud u1
Dupn ce-a aruncat o privire la paradis in felul pe care l-a
menlionat, a continuat sd dea din gur6:
._ Are at6{ia copii, incAt oamenii suslin cu riutate cir rnalurile rAuiui Pad sunt pline de marchizi si d"e rnarchize, dar, pe
l6ng[ cei legitimi, n-a recunoscut decAt doudzeci qi cinci. Se spune
cd a fonriat Universitatea din Ferrara nunrai ca sd ie of"ere
tuturor copiilor o educa{ie aieas6. Lui Ler:nello i l-a adus ca
pr"r:f,esor pe faimosul Guarino si de aceea exist5 acum la Ferrara
cera mai buni qcoald din toate timpurile. Fiului sdu Meliaduse
i l-a prrs profesor pe Aurispa, eel mai leneg dintre toli umanistii,
e.t.it de lenerr, tncAt niciodatd nu returna manuscrisele pe eare
le tmpmmutr:,, ceea ce i-a perrnis si adune o intreagd bibliertec5.
Se zice cb trrdnd qi Fitelfo ii cere de la l'lorenta si-i dea inapoi
El carte pe care i-a irnprumutat-o cu p*-lsi;e doisprezece anj in
urm5.
L-am intr:ebat de ce, duph refirzul lui Filelfu, nu a fost angajat unul din aceqti doi cunosculi eleniqti ca iriterpret pentru
conciliu. Ntai si locuiau in Ferrara. in schimb, ca interpret
trrrincipal a fos*! ales docton:l Niccolb Sagundino, cornpiet llecunoscut mie, *.r.! c,irr.ria ?ncd. nr.l tipncasen! -qA,i pr"ezint cu;:ogtir"lle.le
mele impert-ecte de gl'eacl.
-- fiuarinr e ocu.pat cu gcoala Iui., iar"' i\uris1:a e ml:lt pri:a
leneg, mi-ar rHspuns scl'jl:ul" in plus, arn.4ncir:i a.i.r a rcpr.:ta{ie
el* mentinut, arya cd nu au nici un chef sh discute despre prcblerne iingvistice cu adev5.rali invdlali greei. Fdrd indoial5. il
rilnosc pe llorner, dar doctorul Sagunclino sthpAnegte mai bir'e
vocatularui leologic" N-ai de ce sd te terni rie ei, numele di-e
inregistrab, salariu primeqti.
N{i-a niai dat un sfat:
---Eqti sobru. dnr e zadarnic si exagerezi cu asta c6t eqti
tAnir. Mai inlelept este s5. iaci ca mine si si" urmezi reguia de
arir a cbii de rnijloc. Nu sunt un picitos inr6it, dar nici nu
p;retind cd sunt nevinovat. Bravo tie ci qtii greaca, insfl nu
asta te ajutd sh inaintezi, ci infdliEarea ta pl5.cutd, manierele
tale alese. I)e fapt, cu fala asta frurnoasd, rnai bine ai ciii
romane frantuzeqti despre Guinevere qi &Ieliadus qi 1i-ai tacc
reialii la curte. Cu sprijinul dr:ctorului Cusar:us, ai putea prtida
?,LI
ula$.ttl
alaxaJcap 'prn:trrlr'rrg ulp I]C
JoIIiutJS aIrJarJJS {i rolrlltlroe
rrnurEl
oulq Fl:r-o1eod as nri {uno
?c au-npuglp.re 'ueunT?saqr
uI' alliurw
'€lsa)€
adarul Jo^ ar€c apinesr6
tnlal
rol pugrnt
qo n;luad 'iru1o"11'
rlcia1alui r€ur luaul€o
lnp.rard ne-r€ aurx ?gcap
nu'a"rouqtr'
ea'rdriaBnr ps ecnde al
ialugg Bal€1run
qrJls
"1qn*
u-rB
InugJ?EFl
Inuriros 1nc93
:snds e-rur 'i;' tt'**'
"
leJnsqtrr
'roit,r1u''pdo'I
Inun€'s
'rnaa'rd
EsLrI 'or'nqaJq runc olrs
g aleod nu lurro{tr ialurJs Inazoulunc
ololuaurnr?sul
r*
gs
?uns nu gc a8uls
-oIoJ luns nu rlES
'uJnsEur
'e(I
"*""u0
'ep
IIun rJolrnugq rFnS 'ro'r
arUrJoA r3-ps rrile P"["9"no3'
93
o n3 1o1 aJeosgtu Es RsJacu[ 'ro,r
eleod as nu a3 €aat
q'rEqel
'Inrg^ope ourlap gt EraFrsuc'l
cruzeor8 rPJnS
Fur-npurpugF
olac prorr ap tund Es
ar€ra$ ler 'elua3rolip ourrlsop E::p
ap
ei liey'tur lsoJ n€ 11rqsqJ €'1
€cJaouS e my-lad nllltuo;l ?solre
lltuail oJ 1{raurout urp inlo:} r}ii
t* snde e1 ap r$eign*g 'nir' 163 n'rq sutJdn'J B-rr'l'nq-r Inl{lunuc$
fapquuap 3s
aluoel nu €tr;asl$
lluau:uc ed i;rclui:'":rpu ]nzeA
"'oap
eouuilqril pt'g"-"gtl'''*1"1"'9U*I
n;1 -'-"
q"3e',"p '1o3!plJ lurr's 'gigrl'lnFls
w€-r pug' ,*1', 'u'1uootu
''"11rt
111'{ q$ }g;}LI[ tnl
prrgF r-q a;ledn'i l€r-u qtu
aln?r;?rp tuE 'ur'ral r-tfl1
E?sJ€A ui ilnz€eall
-ndnr1 €zneJ
plep '416a'u"rt{ gu;
"1on
"'p
€alulur
pugc 'ri uPA€Jpz neaq'aced EF 1u,nu
BtrJosrf[ FO
o16ai9dep ru-ac 1o1 arx*
oc €oac uI JBr 'n-"i"r"i"1
ad alsa't''d 1-ec €oo) uI i'€Juasrs
luortgns n-'* "'i"-;i'"'*"6
'aull ap Inlorfl IiI
lzeyFeul
rn*
rr
all
lgcop lueFrlalur
'18"
9s alsa 'sna11etr{
'nazaurung aO ig'rurnsul "tt'* ed-rsounc Fur
';iep 'n€aJA aJ no lcru
-so*ur ,e1oc csa.rop r-i irnp'g1nfe-euureo6 csoJop ru-nN "csal
o;dsap Insaccns
gcul m16 tNI ''i'q'on'n'*'
-r.r1od as rur t"' sut'1 'aunq +uns Erls€"^"":*:r::i;"Jr'-*-;rt
urv 'arelcau F'ui tttlt' "l"T "tl"pt
'Irl}1r
-racul '1eFnc 9s urind l€1s
a3 rrls nu Etc(I
'induril rlsasorl li-es rcrap ti:{--:: 'torA ar€;uo '9su1 'tninI1rr
atlgl-qru€ g r€
-eic aI PS a1-a1saq9'15 '"1n1
ad
o1 q"" op rnlnlsotl *o"i''
-uoc
ap,::t:u:'Tt.'rt riod
r-9r
lnclunq
tilnrse
ne
'sora?ul
Ec€p IslunN
ru gs
?cs€ocrJosrq "f"'o; " 1$qo
oJEl ap luaTcgns Inror.ralsod
€c
roe;e.rd e1 9s 16 '""S 9'
'rirurnua'r
#r1*9) al ES torl Fc€fi
lgtap arnqorl *t"ni"*"punq l{laAap ea'}nd lu 'alels"raArurl €l
tiof'nc ualer'rd
rlBrueurn
'ti'ece
Pirinli" Mullumeqte-te cu asta, acceptb explicaliile date
de
oameni mai deqtepli decat tine gi nu-!i obosi rnintea cu lucruri
pe care muritorii de rand nu le pot inlelege. Tfebuie doar
sb
crezi, aqa cum fac eu, gi sufletul se va mAntui.
M-am rn6niat Ei i-am strigat:
-- Nu-rni ajunge doar sd crecl! Dacd e sd cred., vreau sd qi
inleleg ce cred, atdt cAt se poate omeneqte.
Nu te enerva, mi-a rdspu's ei. Cei care se pierde cu firea
aratd doar cd nu crede, in adAncrrl siu, in ceea ce susline.
Aqadar, tu nu crezi. Asta te chinuieqte, te face si suferi. Dar,
dragul meu, de ce sd nu te supui ordinii lumii, pe care n_o poli
schimba? in zilele noastre, credinla adevdrati este o pasdre
rard. De-ai gti tu cdli prelali de seam6 qi_au pierdut deja cre_
dinla, asta dacd o aveau de la inceput... Mai bine te-ai mullumi
smerit, ca toli ceiialti muritori, sd mdrturisegti credinta qi sd
primegti mila Domnului prin instrumentele care o of'erd. Desigur,
c6nd cineva isi pierde credinfa, se intriste az| la inceput,
dar
asta trece repede, crede-md" iar unui om rational nu-i ia rnurt
sa se simtf;" ugurat qi eliberat.
A edzut pe gAnduri o clip6, uitAndu_se pe firndul cupei cle
r,'in, apoi a. continuai cu melancolie:
"- ilIi se pare cdn pentru un gAnditor, credinla e precurn
f,ecioria pentru o fatd. Dupd ce-a pierdut-on simte r: tristele
r:ledefinitd, dar igi dh surprinzdtor de repede seama cd aceasta pierrlere deschide caiea citre tot soi*i de noi piiceri. in cele
din
urmh, totul este doar deqert5ciune, dar inleleptul poate gdsi
rnulth bucurie in aceastd iurne a deqertdciunii pand cand ii
sund ceasul si se intoarce in t6rAni.
&trd holbam la el qi nu-mi venea si_mi ered urechilor.
-- Maestre Matteus, se poate sd nu cnedeli nici dumneavoastrd?
-- Nu rnai sunt tAn5r, a spus el cu voce gravd.
Deodat5, a f'st randul lui sd se enerveze. A trantit c*pa pe
masd gi a strigat:
- Dumnezeule, bdiete! Lucrez de peste treizeci de ani in
cancelaria pontificald. Dacd as crede incd, as fi mai mult dec6t
om, as fi un sfdnt, pe cuvAntul rneu! Sau...
1.7
4
c!.1
nu Et nJ'luod
'1e11nze"r g'rq";
irincslp ']p qlenualxa rB arEoqz9r ap
lnprald u-16 16 1lsoqo B €41€1
e61 ',eillrpa'ra
Et€qs€aap otrsa eoae€
-a.ur1-aa.r3 "troq a1sad
*""'-'px""*"p
'uire
r6eaary'"rniu1a16a'n'r"rd psu1
_-
'dea urp prig"illxnes srz u 'a'1e1darp iV
illrqJoA gs rnqoJ? "re-5J
'*rt3 ';r-it
u1 'ro:lE{ua1 lupn ure-ru r3
;IsJrss urrqJoA 9* '*rr=p.'p*1
__
run[]
uru
sunlr
n+ snc{s {uE ielaa er,Ea a;rclsap lurqJol 9s
'ounrlFl
JoA nu 9t o llow ea'ro"rpd
luFlxirg: ap El-eportiu eaA€
ad gzer're6 'geru6a't eier't
J.ep '?Inru oFtl*ge 9s pug'rads srurru
-ra-6ap ?goap
e1g;lruilegstar*ealndJo;\rcrjllx€'lEt''roltlnulauo,+sollllaltn"s
uI Trlze)
r* nu.lgaap€ a?sc pliqeqr'r'ldiur 'er?h aurr 'r*n1o1 'o"rec nE nIJ
slurru
ap
nrlueel rrsrJasrg Inuxls ui pugugurg; :Inp"r;:rd
p;atd
pt lrqeclo'rd une{s 169 'rpuuF ?-ap Ei}:}Er}r:ledee r* lalduroe
n;luad qzeatu;rt
o*-npT qz'reic{'p':u6J'auTpJo sullc{
*-**
"oi*rpa;rr
nldruls illi. lo ll'r:ir'iad 3{.IrAall uil?iiag ar$l{{I
lT .t.r€'r ad raotqc
riir:1ial 'ep 'lllurlarr
unds nu ri rnlnruo a"rq- ul Eils l-al eaa; "iiaTu
;cgtr'r.l*8ulq[a.{}stl"u-oP"'in""'l;1i-t.:)it'rc1;ri';'tti3*rlesl+l"rogrfq:"1'r
,rir"pr,,,^as'aqi;1s"liui-LT'top06'14r'ii-!'iEds+*pi":lliiu.Erirjl'l;}i3il
Lin 1O1 illsi-l oil ?i]s;]'r.rri*li,t q+"dc1 i{11}'i!
"luili"t,qfi:rpe.lii ap ff$]tas
*:1*tld 'Eixis '-) eYi
Jo,q,'os araz r€ ie.rqlape ftt apa'r] 't1fi!r-rts iirr.il-'
a'npug^8 nr rielxsaruS
-iacu ul61 '{uaul€o l[Inu gleod as T-is 1{:3u}
ap arm o-Jlur{I _ap lu€IeElns luns strl"q o aluod 'lzt'l'tpur
::l€nurluoc e l.{ ur,t aP Prini: o ?Yrni V
'rou EJ 1i1nm ?uns '1i' sundsg'r B-I.ut 'tilncapl'lN
u8g -_
"nlea.opu3
1n;nFurs luns nu 'tll;p
"u "*"
urinnsrp
nl
El€q€
'xsoJ
arJQL[Jo;\
q"rgJ
tu1 par"rd
liES
Inpug'r
qs qts*Ja;u3 e-u r€ Epleo alsilrzolrss o {1)
asaspurE'{ Elr
*-* po n;lluac{ 'elsa'le InJEugl urp ladrrrgJi lln
asosnl}? a'rEO frlJETJql ari
a?€od 'asnp-ratd o '{e}l 'plnpn g{urpa;l
3p oloorlrT] '1-npugXnqc '1rtr-ttri
'pc.rgqz indrqn ap r't rdorur 11qoo
{uE-{
telir
rsa,rl"rd fqs lenui?uol ltr€ 16 ura e1*iu lepus{lrti3
:lugruqd
'iz Hun{-{ {r-J}u! nalu ln5nre€oa alsad a}rT'rgazu IJ JoA <uec
apliadoilaJ+a{6sapq.tIBAJouaal*a1ulu-tuIiiII.aJIu'g.{ZqlseaJB
rs-rul Elr?p aJ€oA€J aJeur o
zauil€c FS €c rJl& na Ednc o ?)l4 I'raJo
'93r-Ir rucv^z JP-{I €utur uI EAAJ E3€p lOJnsE
a}€J {E-iru '€asJP a(l
'xnp'rarrl ur€ ac 1c'? ulp arirgrql
lq.ri,r f;e-ri nu 'pleropu1 ErEd
sru€ul EO a1€od 'a1€ru sewpJ {Eui 1}€-1{u 9c ElE'r€ €aul
'gdlli o 1n39? V
:?€nur?uor e r-A inurpc lelgdqaa"r e-r€
mai este credinli. Te-ai ndscut intr-o epocd stranie, fiule.
Nu
mai putem spera la nimic de la ce vine. Nu mai avem
decat
trecutul, qi iati cum se vars5 in gol.
A continuat cu ironie amari.:
- Atat de in gol, incat principere qi curtea sa iqi gdsesc cel
mai mare amuzament in romane, in poveqtile ndscocile
despre
aventurile regelui Arthur qi ale cavaierilor sAi.
Cuvintele lui m-au izbit, pentru c6, pdnd la urmd, ce
altceva
reprezentau Vergiliu qi Homer, Cicero qi Aristotei,
dacd nu
evadarea disperatd in trecut? cum prezentur nu mai
dddea
nastere gdndurilor fructuoase gi r.iitorur nu mai promitea
nimic,
omul trebuia si priveascd inapoi. o idee gi rnai insp6imant6toare m-a izbit: poate cd eruditii Bisericii, fie ei ratini
sau greci,
bazdndu-se pe invdldturile de credinli ale pdrintilor,
se refugiau
si ei in trecut pentru cd nu mai credeau in' capacitatea de
gAndire din prezent.
- Mi-ali tinut o predicd tristi, maestre, am spus eu incercand sd schilez un zambet. curand md veli face sH
cred c6
toate gdndurile noastre nu sunt dec6.t o seoartd goar5
c6reia
timpui i-a ros miezul ca un vierme.
A incu'iinfat din cap qi, curn se tnrnuiase d.in eauza vinului,
a izbucnit deodatd in iacrimi.
Aqu pdlegte omul cAnd isi pierde creclinfa, ?nsb ii alin6
sd vorbeascd despre asta cu allii. Da, da,
,,om,,'spun acei umaniqti subtili care cred cd l-au ghsit in gramaticf,, in vocabularul
grecesc gi care ii garanteazd dreptur de a-gi
trdi viala din plin.
Nu tr5im numai pentru viala de apoi, zic ei. Susgin cd_l vdd
pe Dumnezeu in f^rmusefea
Ei desdvarqirea naturii qi ci omul
trebuie s5-gi asume vocalia bucurandu-se de via!6 in orice
fel
cu putinfd. Precum Lorenzo valia, Guarino gi murii
allii resping
idealurile cdlugdrilor gi stoicilor qi afirmd cd sensul nu
se afld
in negarea vielii, ci in afirmarea ei.
$i-a apropiat de mine chipul buhdit ca al unui cada'ru si
'
i-am simlit respiralia duhnind a vin.
- Am si-!i spun un secret, fiule, pentru cd tu inci poli
alege. Natura e un monstru. Natura e un cdpciun lacom.
I_am
ascultat gi am ldsat-o sd se implineascd. in mine. insd
ce-am
ajuns? O epavi umand., un expert viclean pentru care
nimic
L76
LLI
'ourur aP ?nrua? $ JE-s
ri
1eur6n"r
gs lndeeul e rrrzl9\ reur ;rep 'es
IJ J€-s pugc rB uc 'alrrre Rur
'aliaq e1 asnds
eruelarrd ep lern5rse e-ru 16 le.rn6n llqlzp lsoJ V
aqJol op o+urlrru cnp€ rlu-gs zeuoriuelur nu 9c rS 11nru ee"rd
'asrlsalod rur-e'l 1e1rn
csolunu€ rur-nu na rcru 9c sundspr rrru-I
€ qgcul '1eaq ap 1€18 asasnJ gc snds e-rru rB Jolrnu?q ouru €I
'laJrsrp TsElpd ue-I Er
?€lrn €-s 'nou urp llulglu3 ura-ou pugC
e6e 'eacpidsrp ru-oJec '-roluruaJselq e^ac eaAB rnl BaJ€und
ap Fllru re 'a1aru alalecpd
lpiurpe.rc ur€ nu FcBp JBIqc 'outur
.n.rluad lrJnu rB aJ€c 'nezouurng InI InI.{ 'eseolsr;t11 asnsrl
:e.reradsrP nc 1uF
-rJls E rB 'ursrlerunoJ ap a1€urJoJop rB pleeurec nc a1e1pd 'qr"ras
ap alrurgur leuna;drul B-IS '1[e"rqo ad areo"n6 nea8rna Ii aliru
-r"rrl 'nt eriaq u1 "ESEo€ gugd lriosul tu€-I 16 {e"rq ap }eni rus-I
'€Inu ?ruJgls €-il'u es eapfapEu
'ecrpr.r as Es ?Eurrropul ur€-T
-zap ri qunds ps EroA ac solaiug ur€ JEp '?lclBls ufap eaq"ro6
'solsrrl{ InI oIruEJ o}n*rFs
aloo op
r-FS scnJc u1 pugd IJ91 ro^ as 'qugurqd ap riadal- rarl
as-npuguol 'rz punq o-JiluJ EcBp Jl?rqt 'o'lrnluptu lS Etttii Bisrxo
ro
aleod nu ra nJ+uod 'EJnl€u sal€ n€ 'eiurpall 1np;ord ne-tS
oJu-N 'Il.tsaccns
'ro1 lnlaclu.rp ad uecn-rc nc so+srrH oS Es ?gcap
un also tsrJolsl
lgcop al6uouncar nu €o 'lecaldnpulau 'ro?goapnf
'.roi elrtsner E[ BJo?J€ru aI] Fs erJolsl JlrrnrJx no P+iAur a"rel rs ra
r:l
aJluI FprJn os ES ruolueo ed JBJ r-oJ€) lrJolgtnpuoa 'rursese ap
nu rarJolsr InsJnC
'gosolg ap roru 'riaod ap rtru 1€ururJolap olsa
'niie ad gJeoruo r-16 elde; €I acaJl cruralnd 1ac oursesu nqs
'6e8rcn un alsa €Jnleu luop elieouncaJ
mula1nd 1ac 'ctur 1ar
lnr.rdo.rd elso qeis 1a3
oJeJ Inruo '€aate oO 'qEIs 1ac ed EJBoruo
11
'oled p'1ep
ad epren I! aJerr 1ol 'n.rn1eu trB solrruau pry'nds u1
-oDru BOAe BA nu BS €urrur uJ €;nlEU FzeaurJn aJ€c Intuo FSUJ
tl'l 'un1
'gzeelnolec o arJolsar€Jl JoJFJ B olala+s ug 'aiarpur iicglpo
-dpcs u1 'lo1 1n.rnt u5 Ezeaati o oJec ad eaiasnrun4 uI rurldu:1
1oi ". Ilile liin6 'pqeducur rA qels ?uns gc nr16 'nr1$ :qu8r.r1s e r$ 1sa1
-o.rd ap uruas uI Bugru lecrprJ € JBp 'u'tal unds Es lnJ^ urv
letugur +rorl un runre;d 'a.r€Uns
'rurJarA ap
eurlln ui gugrl runled op 1€uloqrrr rPJl €A erea ri
nJces o r€ur nu
in I apritie, deschiderea solemni a conciliului a avut loc la
catedrald. Patriarhul Iosif era bolnav, aEa cd nu a fost nevoit
sd stea pe scaunul plasat mai jos decAt cel al papei. A fost lnsd
citit6. o cleclaralie ?n numele si.u, care cerea tuturor prelatilor
din Ccciderrt, rnai ales celor r5maqi la Basel, sd vind Ia conciliu, aitfel aveau sd fie excomunicati. Papa a emis o buld prin
care-i anu.nta pe creqtini de sosirea grecilor. Apoi, grecii qi
latinii au prociamat unanim Conciliul de la Ferrara ca fiind
singurul indreptdlit si trateze chestiunea uniunii.
In acelaqi timp, de la Basel a sosit vestea cd majoritatea le
intentase un proces doctorului Cusanus qi altor doi membri ai
delegaliei latine Ia Constantinopol. Creanlele doctorului au fost
inghelate, iar iucrurile gi cirlile rdmase la el acasd au fost
furate sau distruse. Pdrinlii amenintau sd-gi verse furia qi
asupra aclundrii de Ia Ferraru. il acuzau pe impdrat de inseI5ciune gi pregdteau un proces ca s5-1 dea jos pe papd gi sd
alea.g5 pe altcineva in locul lui. Daci la Ferrara soarele strilucea si primivara era infloritoare, in Alpi se adunau nori
cenuqri de furtunf. insolili de tunete qi fulgere.
La Ferrara, grecii qi-au sdrbdtorit Pagtele cu mare fast, gi
insuqi impfiratui s*a dus ia bisericd duminicd dimineala cu o
him6.nare aprins6 in mAni. pentru a sdrbdtori invierea lui
Hristos. hfuiii latini qi curteni au luat parte Ia slujba lor plind
,Le o hucr:rie extatic5.. Grecii ii imbr5liEau gi-i salutau voios pe
toli, exclamAnd ,,Hristos a inviat!". Entuziasmul lor i-a cuprins
qi pe eeilalli, iar populalia Ferrarei a inceput si se salute la
fel, rnai mult sau mai pulin in glum5. Strilucirea vaselor qi
veqmintelor sfinte impodobite cu perle si pietre prelioase a
fdcut o impre-rie puternici asupra celor prezenli. insd cei care-qi
puneau mintea la contribulie comparau in sinea lor sdrbdtorirea Paqtelui intr-o Bisericd si in cealaltd si nu puteau sh nege
c5, dacd a noastrd era indreptdlitn sd pund accentul pe patimile
si moartea lui Hristos, qi conceptia greceascd de a celebra invierea lui era justificatd.
Era acolo, printre allii, un grup de curteni venili si ei sd participe discret la slujb6. Erau uqor de recunoscut dupd straie.
Zdmbeaa qi qopteau curiogi intre ei, linAnd in mAini lumdndri
pe care li le oferiserd niqte cdlugdri bdrboEi, imbrdcali in negru.
178
6l,t
'sr:id ri1 '.rotrraa;fi r:ii-rede BJ ,srl{ar-roc rJ JB nu p:ep esa{gd o-*
ri axnlslp ps iiox
*rrnq
?ntnc{ 1i 6e 16 Te ar?u} s?rat as 9s
"xinog
nt
sune{sq;
un
sg'rlls
lncfacui ne l*dy 'el{gll{ n} 111}EJ s-rur ri
reltr
e-rtr4 'dee uW pugp r-4 plnqugz 'e1eds u1 a"rt'rr"rd o lEcunJE
*ii iet '.;a.r8 lsog g *e pr.rge rB r;r 'lsa'rg +l?urJn lue-J "u63n{Fr Iop
'durr?
*6., '1iio**1 rou g8upl ad 'in;ra.r1 s uoue$sog lndorsrdarq"re
,€*1*r* trl 'uaut e.idnsn ilrtrut{e TIr4Jc; nJ ':prdo e-s rrln"r1 g}t?o&
e.l snrls e-t 'oarB s F:) alllq lza'\ 'nu 'nN -'puI?ZSJ
'1r"idcr
'ra uie; ui
E-l ea.rep 'rnlnpurund lnJaugrrr ad eugru elap eauri
qzgautl snd e-s pun ri ouitr: E,3uVI op o-sPJ+ ne ta trrolriosul
'rea.rF €I aP E1rzlle ',,i?€I"tul E
?e;rqlapu-,.€Inm.r0J1r*o.rFSelacia.rgrode.rfta.rq,oIIq{tI€adlulntgs
ad
ai-ur r*" .ro1eoo,ro.rd :lliiurgz €-ts-u 'rop ral Bl a;rr'rr;d o 6r'rn3
esr*o11 '1a
p{r3;irxrL"rg 'ee r€ itliiul asr:xgcins os 'gltltopug prFJ 'r(;
ps tlci'4;5 ne-s t^* oruvffl
rl'{,T;.e{"} r-Ig lTlTin rils-{{"iiurill- l'li qiiurrfu
;lp u1r:Fr.l.3s p? Tli) l'ti ri*Ja oJsc r.loul} lop Ia'} "',i11?1A{ri B so1$u;J''
girrqls ure-r 'ta ea"rturtt-i 6lp puplli
'{:.ur; rrrr .]F o-puguii 'uulai'l'r
-r:.r,j 'l* rfe"rqo +C auadal o-38:ln"l'{iF: ure JEp 'lerndu e-ur oa nrX'i
riiE 'Dl-r{Jr ole-,r?u} :lio;rp 31Bn; e 'quria'r o-s rrsron oJ€e la .loiu
B
-oqriosu3 aloie'rq urp os-npugFpurs '16 urlelsr.rr ?asgr un sots
'rJourn
puge 'a1a BI +€ca{uJa.I ruelrn pru 16 urasr"rdo Eru r€urco;
ad qrizqe ns-t apuolq ala]Jnq rer '1n"rgd ea"radoce r-aJ€' sru€4qu
'ra r-(
sot 1ep e-rg 'o1ore BJa E.lrJaslq uI tuosnzgA o aJEc ed eleg
r-FS
as-ftpu'glnJps 'raa;r8 ad prigzg;l 1e?Iiul ne-r rode 'pugaa'r1 9p€^
'1e'rpdrug ap riesaralur nero IiIBiIaC
leSdaqi;e nV 'Bs €lms ap 16
"a+nJqs as qs rAg.rer lndaoui nts rrJaJC 'a1Se4 ap riaurutp roloce
s aJ€olrqJo Bur{unl 'n.ra,tprur-rd €aJrcnlgJls FJBJ€ ysg8ar rue
luu"tr [
16 qcuasrq urp ?16or tue puvl aurrilnur ap +E?rilcl ?tssql
'tarqF"rnqq u EOS€aJaJ BrAB{:tO
n3 rurii]ts eadoluoc as 9}SBatilni ra eaiasnuln4 'ca-ix ea?ur{rr uJ
"EAapxiiJgIE l?1rn ruua?nd reur qut nu 9r 'alelrzounl ap 9ur1d ap t-A
p.rnd ap '+g+B oJIlrJd o ap letrr{unl 'nt't ap 1g1e 'souln4 ap :]V+-e
'pugc au
'ruaxJnJ a;1ur.rr[ alal raun lnrtrqe \fizRl ure 'plepoap
-ncnq ap u{ut un €tugt irrlo3 'slgulgl ap soltui ri asunde uqu
-vwni o?EJ9r[nuau ap l€Jnfuo;lu1 'rt'ratlul lnJa?sltu 1?[ Iul??saLIaJ
'oor1utusrqcs rrtrJasrg E-ap oruoluaJol o e1 ape<i n€r qJ
un lruro) aJet JoIao 1e o1e'rour'r Ja€ un nea.t1''
ng
VznEJ urp 1€cpd
din moment ce p5risiserfl castelul pe furiq si sc. aflau in oras
fbr5 perrnisiune, poate cd nu voiau si atragi atenlia asupra lor.
Mi-am spus ci prr_rbabil n-o s-o revdrl vreodatl pe tAnira
aceea. JudecAnd riupir -,'egnlintele gi inso{itorii ei, fircea parte
.Iin aristocratir: dp i;t cu"rte. Eu nu eram decAt 'rrn biet copist
latin. Friipast;i:r djntre r:oi era cie netrecut. M-a cuprins o trisdele inr:xplicabiirl la acesr, gf;nd. incd simleam buzele ei moi pe
obraii^ inci ii .,'ecearn cr.rrinzitatea jucduqh, sciipirea din ochi.
&{a i,oi uitam inap*i, chutAnd-c cu privirea. Arn revenit cu picioarele pe pimant alria cend l-am auzit pe arhiepiscopui Bessarion
.rorl'rinclu-mi. Flvirient, {iisese martor la toatd scena, pentru ci
sei uita la mine rAzAnd"
-- Aeum inteleg cle ce ai uitat de Suidas qi de Homer. Tinerelea e nebunie. clrni spuneti voi, latinii, dar astdzi mi-aq dori
si eu sii fiu t-irn6r qi si nu am mitra pe cap, pentru cd fata
aceea era precum insdqi primhvara.
I-arn sdrutat cu fervoare rnAna si am zis:
- - l)r:i fcl iiire. m-a hr:rf dl'*irt grec, altfel pute*.m s-o incurc.
i',r p',;,r ia tttr't iet iiii.i.
--
l:irr ,siii rrne estr:r') ;*. intrebat.
-- Ll* ronlcuz] erine *? S*;il. n-arn s-o mai vdd niciodatrl..
ij;ilnti.lri-c,. ;rnl :ltirut.rr- priini:"vara" tinerel*n, i*:b6tarea sirn.
!urili:i', soarei,*, ilori"le. loa,t;i divinitatea cnea?iei!
-- Nu inf; rnirir cd te-apucd pr:ezia. in aceasth dimineafd de
Pagte, pe t;reptele l;isericii, ai sdrutat-o pe Beatrice, fiica principeiui de Ferraral C)ricine ar: pistra cu mAndrie in inimd c
astfel de amintire !
-_ Ea era? arn intrebat uiuit gi speriat. Ea, despre care se
spune ci ar fi cea ruai frurnoasi. femeie din Ferrara? Dar e
adevirai, prir.ind-o ari avut qi eu impresia urrei dirnineti in
paradis. Cum se iace ca o eunoaqteti, domnulei?
._- Am fost ia rastr.:} sri discritr r:u rtoctorul i.Igo Benzi,
rni-a
explicat el. &{archizul i{iccolir lnsusi a binev*it sd-mi arate
niqte rriniat,ud de i"aoda rroua reprezentate in crrlile pictorilor
sdi. !'eqrnintele mele qi irarba neagri au intrigaf-o pe fiica lui.
Asta e tot ce-mi arnintesc, insd nici mhcar un om al Bisericii
n'r r"riti usor un chip ca acela al lui Beatrice!
18{)
iril
ori'rolsrtBorr rS lruo't
os Jol alou€ocr 16 elaureq 'opualnfiq JBt
ne rrla.r-B ne F?npf) 'gJii€oJr ?s €q"Ittq asei r*-gs 'rrlplos n€oJa{)
a1 ,:o1 *801u qdnp ne*pJq$1l ils '1"^aca.rrJ BJp at lo? ap 03€pa$q0
nBJo oJ€t) '1ouro; ap rrrrqJol l*ut tli.l ?s u] ;J€zrq r* Srnu*rqoau ap
e*e e,tac arriupe gs rillrdsr 1€sP[ ne-s rleuorie"r fieq;qq al$ru ap
runo :a;r€o+gJnlsn riie.relcap ollnur rIEunsFJ lurgrluocl rn1n1e1nd
€Trg?Etnq uI 'rolTurluezrq e a13e.1 ap eqfnls ap *e'ro uI lrurgls
rnlnurs€rznlua Inzn€ €I I|BIFI 1so.+ nR illuurpr€c 16 eded 'a1*a'rrg
glilqns a1e1dn1o.t' glseacu epSa eleoc{ 9;r eo"rpc{ os rtu
:ps.rr,rde
1*
nu rop.rniurrs € aJaJFId o leru 1geu3 'nueJ?s ap 1g1e rrtlg a1*ru
Bapgp rtrrl minlrqrsacleur e ppqerur-rcixour €rlo:lu€Iotrt' arr'rodocsap
rcrtr EsuI ur€Ja nxf iippoc neap
E?sBecE ap 1€1srJ1u1 rcru 'so.rncnq
-ugqop a? nc csotunilnru Eur qs ecrpatdrul ?tn aurul utp eaac PD
n.rluad 'epqrsecceul op IaJ €l n€Je nu3 a1tso? 'nazautung 'eiurrlS
{eurtoq ?c
'ea.rrqn1 'naru Inualsalq 'naru Inurlsop €Jo Eqsaoe
eleod 'ar15 au13 'PugwapuI eI BJo rur-ac uI eJEoleA o 13Tu tu€ap;):\
nN 'surleau op €Aac gdnp eotug:l POrIoJtrEIoru catu ualo"raur;
'as€lnJps gtu apun FpJ€ rur-Fs nenur1uoc ilfu;qo s?su TJzneJ ulp
'lugurpd ap InJoc r-un:rold Flrqrsa:)ceur rs\ plepqd
1eru)ol gc paJC
'a'1as op rd
-apul op IaJ €l ourlu n.r?uod e.ra ocrJleog €s€omnJg
l€ur oc
ar.uEoJ ap osrJnru oJEc J€qlvl rnun InJABpet urp asasFulEJ
JarJ 3p gcSna o EU€ as JJEJ?uI ap
1o1 eeuriuoe aJBJ 'g1e.rnzugds
'lals€c BI
aduoJdy'aseorS allrnprz e1'a1es ollJnurn+ 81l€lln uI€-I{
gugd sot ed sroru tue 'rnla.reos lnsnde gdnp 'uaoce €;Bas uI
'na ulere rarF
op 19t e1 '1e[ue.rap g JE-ou Fc retu crlsr'n5uri Inlo)s?sqo aJeJ
u1 ariela.r 'arie1e.r oaJA Jsalrqe+s ES +net Fs u'tq3 'arznolJnc ap
urld pundsgr o[ PS yurnilnur ul€-ur 9a e6e 'riuude "ro1 rtfe"rqo ri
'asBrAuI
r;r5eu ro1 rlt{co urp alrunrsruro"rd nea8prl€ ErIr nu ESUJ
solsrrg gc gunds 1ur-ES 16 rturqo ad e1n.rgs Eur ES Epe'r?s ad 1r"rdo
n€-ur raJBJJad r€ lJolrncol l|1nru 'oJBtuJn e3 'a"rarpd r6eaalu ap
o$ Fs ea.rgd nu ulseace PcBp Jert{c 'rnladrcur'rd e1e; ad urosru
-8rf o gcpulll glr4ul u1 ieurund un lrrecsrJ 'uIlEI ?uns Ee Blu€as
neopgp r6-gcup '16 erace rruolrnc alsad rSg"rel nep gs ureelnd
pc n;lued 'gurluezrq ar+u€ru o alnun;durl rur-Es "royfnls rrn
lu8m y '416e4 op P?rqasoap ro1 Earecugru lsnF 9s 'Inl uiurpafa"r
€I otualarJd plpur nJ +€lrlur €-ur uoIJBSseg 'eeace PdnO
vicrdeau ca pAinea caldd. Tbtul era ins6. doar o netrunie de moment,
q:
modi care avea sh treaci la fel de repede cum apiruse.
Voind sd profite de buna dispozilie a grecilor, papa a propus
inceperea disculiilcir Ia scurt timp dupb Pagte. Dupd multe
ocoliquri, grecii au ales o comisie de zece oameni care sE se
ocupe de preg5tiri, iar papa a ficut la fel. CAnd s-au intAlnit,
a iegit ia iveali cd impiratul le interzisese ferm delegalilor sd
abordeze diferenlele de doctrind dintre cele doui Biserici. Desigur,
asta i-a uluit pe latini qi mulli au inceput sd spunh cd e absoiut imposibil sd disculi cu grecii.
ZiIeIe gi sdptdmdnile s-au scurs. La a treia intAlnire, cardinalul Cesarini a propus ca principalele divergenle sE se grupeze
irn patru categorii. Prima chestiune, cea mai importantd, era
cea a purcederii Duhului Sfdnt qi a adaosullui Filioque al latinilor. A doua se referea ia pAinea euharisticd, deoarece Biserica
greacl folosea pAine dospitd, iar cea Catolic5, nedospit6. Atreia
privea natura purgatoriului qi, in frnal, cea de-a patra viza
primatul papal. De la bun inceput, Markos Evghenikos a declarat cd grecii nu vor sub nici o forrnd si discute. Dupd multd
munc6 de convingere, imp5ratul a acceptat totuEi ca delegalii
s5 dezbatd ultirnele doud chestiuni.
Arn avut qi eu pAni Ia urmd ocazia de a-l intAini pe superiorul meu, doctorul Niccold Sagundino. De origine din Negroponte,
era un orn inalt, slab gi inc5 tAnbr. Fata lui ingust6 gi oehii
aibaqtri-deschis aveau o expresie tristd, de suferinlh nesfArqitd.
Era aparent un invSlat cu capul in nori, dar, dupd cum am
eonstatat, foarte ager la minte. Ca interpret, era de-a dreptul
un geniu.: putea sd citeascd pe buze qi si traducd pe loc, f5rd
potr;icniri, din greacd in latinb qi din latind in greacd. VdzAnd
c6 st6pAnesc foarte bine latina, mi-a dictat un f'ragment in
greac6. L-a corectat, apoi mi-a cerut s5-l traduc in }atin5.
Nimeni nu se naqte f6urar" a conchis el, dar greaca ta
este rnai buni decAt a multora dintre neghiobii si mdgarii leneqi
care au fost angajati, spre marea rnea nenorocine. in plus, eqti
sing'rrul care iEi recunoaqte cinstit iips*rile gi vine sd md caute
;:entru e lucra, nu pentru a intreba despre urmdtoarea zi de
saiariil" DacS ?ti dai silinga, curAnd vei qti sd redactezi ddrile de
seamS ale intAlnirilor conciliului. hlu e greu, pentru c5 primim
Lrlz
8!1I
'giuu.rn5rs rr Ba.rA o Lrrll-Iesr'afl "l€JEduiS ap Eqlntse rd 'reuloq
-_
rrgrlgtl un a?sa InrlrETJ?tlrJ 'sundsg'r ttr€-r 'nu ITiIe 'Bp 1lun
'xueznruE
61q3o u}
1a'il8 laqlugz un nc rep 'drqo
aIBJB gs EaJgf i-al sail3
€-tu
ed ep eaiaqsr"rl aFunp r*-qs p"rp; 'aiapuglq n3 la l€qorxuJ
n) )soroF 161 irael5 Fc rzaJC eaunrun g+seac€ IEJE^aPe
'gqrsod
""roieiua8;a'rrp ua"rr*gdap
alsa nu pJo)E url lsru 'rlincsgp 9r9g
JE{tr 'urA r€Iu
ur.rd lgcep gpqisod alsa nu JoIrJrJosrB €aunrun
ap ?918 luns nu rFs rrrolrn?9Js rcru
Ec Fp€aJc FS lgsul 'r16old
u a<I r* urnoa'rd *ruas
'1a rcru BSuI 'iaseg e1 rileurq'r -rolifur'rprl
urJoJIroC .-nde roliiurid e"r,*o* q1dual*u plu"rpdu:1 'Broutl
'ourur l€cap
elzoJ3 a3 qI/
rE JEoq
ourq mru rl6ounl rg 'pdornlu€?suo3 EI op lruo^
'topca;8 aprn*r1
IIIV
-oto rS allJqugluP a;rc{sap apar3 ot qa"i}ul i-Es ?ruz?JpuI
'ia sunrJsgr €-tut 'tut1
gpur;ri gs $ r€ Jo{
-6arc op norr od rinur$a-rnu1 il$ ES rA rurcppgr
nu rf; 'aurq
eriualur pc.led ap rpuod os aJ€c 'rla.rF eI 'raJoJ F{ir
lrun ?{rns €1sE BFEs u-pc aunds 6y -?gcap rfrzn.ruri lerlr ?{nw
'qrzvted
Bc +i${s quI
un
u]p
nu Fs Ec '1€uruasusGu ap ?93 luaJaJrpur 'n'rcrl1 op a'IIo FIIIU
ad nueles IJn ?rlP{d
r$ep nu-qs .r;]:l ?A Fs uluroA '?ua{il l-n'u oJs)
€c l€Lunu
l-r-"*rr*luruur'g1ea*a^ffi o 1nap3 B-s Et unds pn Es
,ln€c HA Fs E?sBate €rues ul 1fir€.{ urB 'IiIlS [Er?s€o^B6urunp
o?si{ -elua?srs€ €a riuqdame EI I elerq^aps
nr rienl g'\l
eJrsrJAJ
€s{roA rlil-nN
ap ?g.fi uI frou ilri ur€aAy "roTrt1:laJn pa'rl Trrl-gs
'alirrql;:iuol
€tr €a?u{ut lB ailnd ran ii3 'p1
aJar'rts{reJl o
-er{uesa rzalsolas Es arnqoJ} lr 'Xuglnr nJ }{rglnlt
'€Aac JEAops-JluI
ap €qJoA a nu a) :luarJroul urll 'eauauros€ tlg
€l ulpnls
iiarrul Es raJA qcep 'git.rrxnd nr eieoc6 Eunq rcur Bac
urp apilraAJs?ur
ran 'geea.rF uI Eurlel urp tlu-s Fui?EI 14 p,cea"r3
Ilrnl ali}?Er} uzea+
pu€cnpEJl' a{r10u pugnl'pugltrncsg'aulAlloc a!
snds g "ru pa lr'roFale;r pFreau rode
*caJoJ r* leqou 1*oi *
", "o"t
€aJd
r* gcseapugF Bs {r93 ,*nqn"'r' nco"r8 ac ?uoulour u'rp '?Inru
nu eJ €aoc t4€ulllual uT1 aJBI as 'alnirron"ralul o1$an
asr"rcs €fap
oc soat L{} J€l 'urLsJntsrp aTuelJodurr lur:t ala;
gzealruoo
-r,rc{
Itilarkos livglra:rrri,;oii, t.iirnpililiva" rrra5te tot ce este Iir.'Lin. De
fapt, par"e rir imp5.ratul l*-" tel:rre dc episcrlprji shi. Se teme ca
divergenleli., sa nlr eierv;n:l irr*conci'iiairi[e. iJ.aca sunt puse in
discu{ie. linrunea ryi r-'ru, rada c.rrr li.r rrnllil su.}li, t,ot.l"lgr, singura
Fia slleranlri ile a pi'*-:r'r.:r',i r..i:trjc;c:D {lolsta.nLinepnlirliii in nr6jniie
turcilor. Lc(:Luii$c ilr:rilc t:l inir^un ornq ,sub ilsedirr- []t]El nu-sr
irnagine;izii r,'ir v:r ritrlii.re ,.rn alrrtl {i"rirn,:ls intre cele r.loud Bisericri
ignrir'&nd <;orn;:iel. {lj{ere:ni+ie dtl cloctrina" llu astfr:l cle acnr"d
n-ar ar,'ea irrr.;i c, i.rlsrrnndlrlte Eiar:[ gr*:c.:ri. in adSl'rr:ui inirniirir',
ranrarr l0t $r-'itirnre i rr:l
--- $r t*h+i,:;e pir;lf cii lr:i,:e ri*r'e$te sfr I't,tcii, a silLi$ r{octcrirl
Sngrrndini: {.:il ;:Anr'bsr,t ;li-:iiir" 'fi:uai,t: diser.llsr.il'i1l: ttr; su,llt decAt
praI in,rc,riti" r*-u; {jri{:!i] {.t: i;r:i'it,'lll ri il':iductln tru vr€ra sh spuna
nil-ttic, {;: ;lnrir:te, fn;niirslill nu fl rtiil;dccilni at$l rtc rieravantajai in {ic{:iii.t.n st'sce.rrr irli:r,:'i}r{r s:-nr' '.:t'e{}*. Filripul Iucteaz6 ?n
l.::-voarr:a s;r" iliecare ei ?i r-'rut.n enolnr 1re papa, iar r:erinfeie
glecil*r sunt uelinriti,it*1. Dur:* i,l'rro slii, pripa $-fi angajat sA
pldt*ais,ra pr:nt.r'u i'ntrct,rilrr:cn ilr"+i s,ri le dea v:: diurri;i. Ei nu
au lrirniq; rlr: pierr]*l, r-iara ll;ru l;"ic.i. tr)en|ru i:apd, in nullimb. e
* r:hestiune der pr'*rstigir"i:;*i n.liln{ii J.:r urr i.rc'..lrri i:;i.*. nra.:l l"epede.
l\irrm;li o unirrne r,n drrn*F.stta illtr regli r:reslinal,riii iegitimibatea aceglui c*nc:lirr. i\.sa ca. fuarlnis, i*na.r'r.-,i ln"er-l secretar, ai
1.ot timpul sa t,c ti,iigirr:is-'$ti tri rrlunra. Pr:!i sd.-ti imbunAtftleqti
f,oartc muli grs;lra ;iiicar-tl.anc tlec5reli]e acestea.
Ne-a dl:,s pc rnine 5i pe ali,i traciucdf,oli Ei secretari experimental;i ia rlrin;ii*i,lrq,'e irf ir.llire a cnilisiiiltir. Art-r avut bucuria
sf;-l ar.lcl tre car"dirii:rlirt- ilrsrri:i.ni ;:rezr,rrl,:inrl onest. ;i clar'
ceea re cu,nogtea Flisr:liri,r l,;ni,*Jir:a rle'spre purga.t,nriu. Markos
Evghenikns i-a r4spun!. r.:!,r *rgumenf,e pe cai"e crardinalul Juan
de Torqueulada ie-a les;:inr:. Lirecii au r:er"ut apoi r; an'rAnare a
dezbaterilor ca se c&r"lte p:isajele refr:r'itoars la pirrgatorju in
Sfinlii P$rirlri r*cu:t*$ur{i rlr: ci qi s;1 transmita in so:is rdspunsul pe baz:r itileslore. j"iur:iai Bessarjnn a nnenlionat ch Ei
Biserica gre:il:ir lllfr,lntilrstl, lrxi:.;t,enin unui inc i.ti care gufietele
sunt pirrifir,ale dt'p..i ilir,rrlir. Ir'!:.-:i,rl r)Lr'.:u firr-:. ilerleapsa fiind in
schimb inti;r-rcri'; s;.iir i;ri'iul'1,,r l'luFA iri.t'i:i'ea ild. fu,;ul ilu, pulea
fi 'Jecrii lr.rer.ri i'.r*nic :.r1 i,,lri;.r.ii-ri. Mnrk,rs i;vgirernikos a protestat
si j-:,r r;rrsnrr-nr i;,r {i:ri ir r.iliil'rii,:i r:uri: il rSspunsesc si carclinuiului
1.q4
rjrl
riIE a.[P;l lrrlii f,lli'{'ilrtar:] lF '.ril-.r ru{B?11i 'urlrll-rltpii 'tla{-{I Ha:}E?r{Bu
-$s.{ad ru!r!:} [s ]?, o E:l llJ'llraii 'trtlnutncrgl uaJaJA aU Es alnqa.ri]
!:l3i3Y i.IO11-;Ipi:!r.t{ iln iiF'.It3iil1tr,-r{iO} lln r)p IXr-{TItllr uA IgI'OUtrtLt
ar) q?eFoeJA ]?uilLllj rrr ri1 lr.liiJ{iiI F"lefl ;aisltl 1r'f;ll.l tt;run;4J -'raisurzn')ua op liscirg tta e-{ili$ t-ul? 'HuealnJ;aq E)unm O
'13 r];l rr.F;,r ".tr];lsad trrun [nU 'io arl p.roptsuor
13 urlud qJ la;?str nent.rlll"tof Il Er n'r}uad 'lrtu'tcs E;l auls op
erirrls 1n?x?.{E'IT}js U i}l-i si;;1.1:'l1.i1ilA euCo;td J[;)r-o'r3 T+.tE-I oli] a"Il
-irrp aJEl.l{.} {JtlHl is g"l atrr-irtIi i-\is;l3i? }i-Iaruntla sil{.rl?r-1111 Il}JOl3Ofl
'iin{nurs{lrlo? [?] .l*']il:]sr]llil:] 1{{illtirlI teru Io'3 'upnu-ronblo; ap uBnf
'pu-rJn uip l;:c nir Jup 'lntiir't in ri lullen'IEi) uEnf lnlaiuer{s
'rl{s3n?Ir?}.{Er.{ [il..{t.}]}3{]p'l1tis.;;:t;i1r InlBirtpJ€J : t{.ratilE0 rFqadeo
r* r{uaEr1-rit{i triul lu;l .-.ci !:ut;JEg l?1su€l1l? BI i.isL"rlrpqur t1 ude.;
",rnFurs llJa {1u. t?s{tl'i.rrPg'tli EF,IEarLi us ri rn;ndn1 u'ln"S u1 lnde-l
aiieq r"l-gs rinsut Ts sliti];"x? ril aluod'.re3."4 aur3'nitlaFnil raderi
I€s€u al iu'ltto:lut lnsalo;d tr"l I.r€prlos atl nu gs liur.lrtr ari e.flur.{
-uoi} r-qs r'3; r.+dr:c{ ri}ziiiiJ c*x.teci ap tslnr}g o-s EJa {nl €aunrgrtr{
'nrlr;)r!(iJ {nirnii,[." a.rl1']uirl aE es EZnJil.I a.IgJ eun'sncis tro31ie
'e.rjnr)rr tr-{y:l{,ie? t ll.laSn:[?,"t ?r',LjnJ ]:liLIgtllJ[tiJ Lir u"l liz;i1dxe r:-11'g
'.i'l'l.Iir!i],,illlj. i.r.il;l iP{i+'ilrii i,il? j,'lllr-lIsJ'tL[I qXSeA;'\€ ??'tja i}lE;) {g --';t!.1r"1111-1iltf Esr:i{.}LLr{l,i; lii e'14p * i?apo"1 Igur o u-i;p l3i)?€1
-tlin,sorl li i:.;lrlr,l i tl{ r.'}t 1i:,; frii ;;:"1*1-1q1.[!!it nll nJ Lu :lp rtttlli
ln'Ep rS'$ilJt] ui.irr,:l t-ttlt !s r,u;;snrlo;llti a;e3 osi lrl-l'llalrr1 tr1 ti
ir.[L::lJt?fl.{d {;i'i:;*d 1131ir [i1{}i.,1 tzi iunua.r Es'u.lB.iJa,{ ?"ia*}-€.c€d qs
+ni{l;].r? ri.i ?:'Filf:r li lyli- ui Fr,-r!tr -r,ni srr.cl Y?-s ild 'liuq9ilr B-ur fit}!.saA
'E'i:lrJc:r Lrrl) yl{l 'ir.uiJltr:':ti1t-i;: r-irr:a*p1:9t1ru1 l"l,rir 'r*n3t1,1, 'ailesuad
-{rroJ rr} }?.a4:,r l:r,;Illir.tti r:;rtr.,trlq g; n-rlrrad so.Ini}Tl{.{ ul}?Ja riln?E JEp
'l? r-ri ,*i) :'1'],' l,ti,-r-''ll ' " .r i; '.:1';o 1-)rili,)r,{,.} 'li}n.:.) ttt 't.t,lt.ro;Jati
ci a1"rnr{ [liri if"ll::.J li:ilr:ira.iil:t il? r!,{qil&{-{s.}Il.ttt}li es.rsni nlx qil lEzal
T?iliiuls jJS '.xill i{JE.i?u{}.,' .'+'l-r'lil,';Llrtr,r a.lejsaF lJs 1lI.[04? *a{lJgq ad
p{-:1:;111.1, lr-ii{-.rril Li.r0{-r!ij rti 11pi"":pq[]tJ'?1.r 'JpE.rii 11rrru drj aqn?q;l
b-tutlL{.t.}-l'i'} ,;.ld:^ rir!.r.',Q{el :rr.ii(lrtl '?it,ili.t:}tt1 ri-;?salr:8aJ{T 'lJ}lrc1
-J0durl rlullI${iii '.} li sii-i{Pir.irii. 1?-!lil ucl*"j 'piu;'rL[ltJu !i.r']Brd cr u;
'lun8 1'sur n1i rl!!?ir,4 i-i-!.ii J-ii.r,L-r) la LEllrllilxi} }i'oTn!]'a{r}td -'.n.r,rJpij5"{rii nl i,}d.r:ti.1l: Vl.fl .il:! 'na$i.t{if} n.u
'l-io}:tg i:.:tlils r.il }lsE.ll? n}.2"t}13 s.ilrluI {fiR-N
ST1IJE,!r1:]
in";+:i:]o{J
'ai.rr.*,;1r;p raiJ.fojd uiul,tud t{i I;({I pJo}s ap
?{rns nif {T;li}.rJ'.L:;i gr}:l.fili} {-: il-i8 t?11i8't$li n.t1t"l#"{'Epg{uanbJf}rl
f
trecut, intuilia gi. pAnh ,ei revelalia pe care am avut-o, toate
m-a.u preg&tii pentru aceast6. sarcind, penbru urritatea sfrntei
noastre Riserici gi a !5rii ?n cnre m-am nflscut. O, Ioannis, vom
revedea apo.le l'erzi ale Rinului qi ale Neckaruiui, vom respira
aerul curai al munlilor in timp ce Ferrara I'a sta in c#ldura
sufocantii a verii!
Pulin a lipsit sii rrrd apuae qi pe mine dorul de ducil auzind
cu ce cuvin-te f,mmoase descria Gerrnania, ca qi cAnd ii iipsea
de mult$ vreme. Gustasem insd prea mult din munca oamenilor de qtiin{5 qi din *:iviiissgi* Italiei ca sd {iu atras de ideea
de-a porni spre liiri fhrh rafinarnent, unde vinul e aerll, ferneile
sunt mari qi grase ca niryte ,juninci, iar nobilii nu gtiu s6 scrie
qi nici inv*$alii nu vonbeec corect iatina.
|{s, doctore Nicolaus, i-am spus" Sunt conqtient de bu.ndtatea dumneavoastrd gi cunoaqteli bine afecliunea pe care v-o
por:t, insd nu v5 pot Luma. Ali uitat c6 arn o siujbd, cd prirnesc
cancelaria ponti.ficalS? Cunogtinlele ntele de g"reach
nu v-ar fi de nici un folos intpo larii gerrnair[.
a e::clamat el.
Ioannis, gtiinla este
-A interpretat insfl greqit ':niversali!
vorl:ele mele qi mi-a spus cu veselie:
* Pot gi eu sd-{i plhtesc un salariu, deoarece FaFa, in bun6tatea sa, a vrut sh md despb.gubeasci penlru tot ce-am pierdut
in Basel ryi rni-a oferit mai mulli bani de drum der:At m-aq {i
putut agtepta. fnlelege, Ioarinis, ili ofer un viit,or" Dacd izbutesc,
la cap6"tr-rl cdldtoriei r.'Ed deja mitra episeopalfl sau, cine Etie,
poate chiar l:oneta de cardinal. Desigur, pornesc la drurn pentru binele n{irrtei rroastre Bi.qerici qi nu pentru cinste, ins[ papa
rni-a dat totuqi de inleles cd serviciul imi va fi rdspldtit.
$i-a pus afectuos bra{ui pe umdrul meu gi rni-a zis liniqtitor:
te-am negii;at, ar fi trebr-rit sd te plXtesc
- Cu siguran!5.
pentru serviciiie tale, dar ai primit totuqi de la mine toate cele
trebuincioase. insi nu m-affi gAndit suficient ch e6ti t$ndr qi
rru egti om al Bisericii, deci punga t'a are net'oie de msi niult.
Tbekruia s5-mi spui dac6 i{i lipsea ceva, $tii mai bi:re deeAt
oricine cAt sunt de distrat" Cdnd cad pe gffndr.rri. vaniiatea
lumii nu rrrai inseamnii nirnic pentm mine"
salariu de
l,a
Chldura pdrinteascd a chipului sdu rotund qi br.rruria
sciipea in ochii lui rniopi mi tulburau.
186
ce
l,B1
xn{nlurds eacol'PlelIuiII orunl FlsBacB uI aArlBIaJ luns oJlseou
alrrnJE^ap€ FoBp Jerqc 'n9s Inuo[ulEp uI mlnuluoo Eaco^ ?nD
-sounca.r e 'EJa runc ug8pd e6e 'e1e-raos TS 'Ia snds e-rtu'ruoutrEo
ed lgcap 4lnru mur nazauurn( ed urg11ncse I-FS arnqaqli 'gde u1 Balrec IrIrV^zE e-,r rB dec u3 €IS9^ nc ?rlo{ B-A EJ}sBoA
-eau{Ilnp G}€1 pugc rcru +nzoJc rie-u urnc IaJ €I 'aluarusrl.rale
u1 riapa.rc nu 'g1snf e.red e,r ezrrec o pugC 'nFJ €Aao eldurglug
as rA nu qs F["rF rierre '1uapn.rd rig 'snelocrlq arolcop 'O :1e.ro1drur ure-1'apurgrrr r-npug+nJps
'rS puncs ?€qJgq rn?soce €a?ur€urp rqcunueF uI ?ecunJe ur€-I I
'ourur uI ala.rarreq neadn; os lunee FsuI 'plnJl?Itup pptz p8ugl
n"roloqEr,tr.rd poelugc +rzne ur€ aJBc uI Inluaruoru uI rerunu uro
rB €e 'rau
?{uoAap g 6e pugc rB ec 'ro1ep lncsgu g ie-tu nu pugc
-gpdoo alrrr+uru€ a?€ol a?urru urp 3"ra16 ltu-Ps ureloA 'erueler'rd
znJal Fs 'rriouro ap sur.rdnc sB{ Etu nu ES 'Eurrul asa"rlerdurg
'auuu
Im-qs crw ap luip,rug ne-u alaru alaiuqrun rS alaiur.ra;ns
n.lluad Ia euurasu! oc ?o? ap EIuBos rueopgp uug 'rurf.rpdsap
'aJorlreuot ap alelaculou {nl
lnsuoo asrsos pugl 'tunc€ rcrunN
olr.inpoJo 'ered ap F+Isoqoau es eiur.rop gcsernie-rd ?s Euneap
-?olug lr6na,r e nu aloru rrie"raurl € ln{osqe ap €a+as -rer 'dec ap
ale?gq Fllnur asnppp Iurg 'la BI aX1nru Proselroua Ptr{ 'eaqro^
puga gqep arucog ap 1u.rgdurg?s€au BluguIF4 ei r* e-ruc ed airu
-rgru 'gue.r.Bs ap ap$ril olrurgru 16 cseqnr r-FS Iuasasunfy 'aurur
n.rtrued Fq€puqluo?il nsatgJ Ir rnzrol rps Joirqto e pluaueur"red
ual$ruriau rB ealelrrrer8 gsul 'FiIuJnq o ap nBaluftus rwI asaoJ
-n3s rnl alauacug.lds rer 'e.rriqns 1n1g8 n;1uad ne"r8 ee-ld ee.rqr{
nps prde3 'rnpdnl e.rnF u3 .rnSurs oounre os Ps leJolnluou larur
rrn sEI gc urse.rdnrr ureolv '€ru€rrrJap uI FIToII1p ap lg+€ SuIc
-r€s o g1dee16u 1-gc ppug8 €I Balaurq E-ap of{rrrreul 1€p ne-Itr l
'oilrnprr pJasrcugpe as r
op +9c pugzql erioure sur"rdnc e-tr11
llnru
lecalde e-s rB soues ?rualap V
'Tqoo {rI 1do"rp qcseanrrd Eru Es
ap orocurp lgaap rere gqer'ap ,'iu also na.., ..,urlsap u"':t,l:fi
rruI BsuI B^aC 'lualcgns tsounc aI nu rrunsul na rcru pc n.rluad
'lie$u a1 gs rielngc nu ?S 'Ic1e ugtrrgr 9s alatu alo^rloru EsuI
rlrv 'p.rtseoluaurunp aprieal ri uiuro^'r,punq mluod Jolgcsouncar
eru$e.r' $ io^ FA 'Blse Bc eun riapa-rc nu FS 'na +Igqlgq ure-ru
'.roloop naru lnFe.rp 'rsasg.rpd 9,r .ro1iu€q Pzn€) u1p nN -
imi spune ce este corect gi ce este gregit. Mh opreqte adesea,
ca pe Socrate, in mijlocul propoziliei, dar mai bine aEa decAt
si fac afrrmalii false doar de dragul unui discurs f'rumos. Te
vei convinge la rAndul tdu de asta, Ioannis, dragul meu sceptic. Dar singurul lucru care md preocupd este daci eqti suficient de matur ca sd rimAi singrrr. De altfel, ai libertatea de-a
face cum crezi cd e mai bine. N-am sd-!i repro,gez nimic.
N-a putut sd nu mi amuze ideea cd plecarea lui m-ar ldsa
singur. Fusesem singur in spirit Ei cil6torind cu el, iar prezenla
gi invdldturile sale nu avuseserd nici o influenti asupra ac!iunilor mele.
Omul este mereu singur, i-am spus eu cu prudenli, pentru
c5 nu voiam s5-l jignesc.
nu este niciodat[ singur, mi-a tiiat-o el. in lumina
- Nu, omul
unei revelalii, omul poate simli prezenla eternd a lui Dumnezeu,
poate simli cd este el insuqi un fragment din Dumnezeu" Daci
ajungr la aceastd revelalie, nu eqti niciodatd singur, cum nu
sunt nici eu. Aceastd intuilie trece de limitele banale aie ra!iunii qi inteligenlei. Prin ea, omul gAnditor poate Ei el sd ajungd
la credin!5.
Sunteli un om fericit, dragul meu doctor', i-am spus eu
cu amirdciune.
a omului este si fie unit cu
- Singura fericire adevdratd
Dumnezeu. Domnul si aibi mild de mine, ce lupt5 groaznici
am dus pentru a ajunge la fericirea cunoagterii si certitudinii!
Ttr eEti tAndr, sAngele ili clocoteqte, aga cd probabil e prea mult
si ceri sb !i se deschidi ochii spiritului. Ai mai multd incredere
in cei p[mAnteqti. Nimic insb nu e mai inqeld.tor decdt simlurile.
Un surAs palid i-a inseninat tristelea provocati de gAndul
despirlirii noastre.
Pot sh-!i demonstrez asta cu un mic experiment. incrucigeaz5-li degetul aritdtor gi pe cel mijlociu qi atinge-li nasul
cu vArfurile lor. inchide ochii Ei spune-mi cAte nasuri simli c[ ai.
Am fdcut cum mi-a spus, iar vArfurile degetelor mele arS.tau
limpede cd am doub nasuri.
Nu e decdt un joc, dar studiul stelelor qi al matematicii,
precum qi dovezile aduse de prietenul meu Toscanelli m-au
convins cd PdmAntul e rotund, chiar daci ochii noqtri indicd
188
':iti1'.1 lii tir-:'::i
':,,i :: {;jd"i:i;ij'1..i i:l1.1: ;.:,ti !li} i?J1frlfi.{eAUtijnl} ap Iti)?JUii
-;lplll 1.?Lfi l::S,]-ilil..I')lj;ri}i.].I ili-i1li){ iiI pJ allzi;rlt r'r" lti.r rlT-.lT iiE AJel
;.]iI tr.inii .ifilillda.ilc?xi] Lli.ri)'-!t;i-i l.i.;Ji!$ rir lr-Sn,qIts nt.?s1Ji urE-$r ll
'L:qE.r.;i"li,\ lEru
}lai,l 'ri*i1t; -i-.r ,,, 1.;1irJ ds l€.] illi Yii ]:}}lit"irtr" lit) 3lJ:iuai
'ri])r-nt E'it;i-aL.{{.{ trl trir 11lr 1;i'11il 1::r.irJ ri,;.rP,.} g,1 ni.t l:l!. rs3 s {il.1l{r1['
lilsY: rrfidi r:{ '{}-1i11,* riil ir.n*ii a{i 1'}iiBl;}'l"il.r li-rlil;\ri.r i:} BJ"t}poa"IA
Frr-llir-; ljg rira:lriali:r.H ir,\ {}-t,i q*:'ij}l.r;1.rip €!?ga €i}ri.i {la,n,{ 's;geiii1i}L}ns
1-:il;-,1r.{ uI affurriF] ri-lri] if {,i'r,Pri"r l[ii),) .-i{f.ldoJd pp Eii{?3s {}-ap por]r
url 'rj{}suonua{rr'-rriI} ri}iiurfl,iFriilij lnp{-ir !'}}sii o-tr1-r3 r3u a.rec acl
Er.i-r.,".lllJ,j.i.r
!r; ra 3$irl'luqld'E;[r rialarr-{ +d'lu:.nsili fia ?Elsa? ru€
Lt.! pliJl} fil.i !s:i]j(i i.{rj,)o1l gf,Eau8tJar rluI Eaunri€J
iti-r'$;){]i}} JrtrlrLI
.1.'
.).rJ.l o li;l:..
l-l,lii).J IllI | .ir.s'
: ,"ri'
rllli.l
;tl"O-){Il ) tiS-..}fl
-
'E?Erg^ap€
gr-rJrJr.ral o?sa nu 3.ti.}i.{B{ q}!j1:;L}J1l }}"{ju.l rJ{3r.r;:5 rrjiil iJ raA '3sa1
-rivrllri{i trs^.rLi {il plriF.il 'slL;icF,-rj g.rE$ r.r?1iP.i{}uilJ ra:}si)Je BJEAod
q,{Ej qJBo*n rlirix u:'irrrj-{tltjrh- i!.,'i.i iu lqt Fjir;i]six-,{ rIrlJo irpII{J
'.-.';r,!.1.] r.;.: tjt tJftii {i*S
--\-Ap
li]ri
tA.A
'aFaiAiitl
F.I\?SO}aU BI"IF} I"
"'r'r[.I{.{-*fi;'L1arf a.rl}.ia}*}{]j l'J $T][ I{I *qll tllrn{is rl.Lri CA- ?
"r*p
rr rifi ri,t ;)ii+I: il BS indlq J
d ij: gi),1 li
l--i
i
'i!1.{d ?p \)Jr+ aug
reltr ili;rJ ?gt3ir;iri:i.ri,;,iii-ii'i:1.r,.rij:j,.1"d;i1i133 1,;.r't??:ii-liuasulou IEtlr,
'11*etu r-r;o IIiGt,\ |1 rir,r:l:j ;ii.l i?eiir.1 ii!-l ':l:ls+ ilJ uai.J3 l{l} l? q}aldluoJ
,llir'JilStptnsqE $ii;j.ilil i.titi; irl:;Jir:.ir-rof
{i{t t1-rT13c snd! r{e-rui
3,J f;-iili otiE[;}'\.4-i o;]p;l]i.rld ]il,te tue-Il n;l lufllJ'c{au"rd l-oJT}e
ild nJln.tr In.rn.8{'irs o?sa ri}F.ll,}V'l}oJdr.}al pnfJxi JS nu InEJ ri
al;]rrlq 'E-tn8to^ a nr-i .l.l3t5tl{i]-1.11J 0 IJI.NI 'glsu.ri4tll a E.{?s€f}Al?0ri
-rrjni,l t?Jn+EignUl 'llr-i1;-11 n.lji{;xl. JBp 'igoJfl ra "rrlug] lur'!"s 8.1 0?Bod
'q.lo'1{tn"- qt i}ri!?iJ{l '[]t{-lrlr-'}ur:tsar{l.l;} ILir-pr'alnqaJr} B.{BJ LIt InJpB.l
i; i?_1.9;.'.lg Y3 lri 'ElsEa3€ Flitrrr\ ru lE"tlur riJt.f F3 'arultJ ad ?rua,^,
r.irE
aJo}3op 'iu
LuE eJ J€Op n{]ii '11i}
i8rrrl?l:x3
;srlus$n3
'3+f;;.i 11 ri .lf ufalafrdg rtls '11nru
lai] 'ura?.nd 'fl-{arun1
a?rriaI]) aJlsuori aialiirq r.r3 lurlil]ap l-ES irqTs0durr s 'a1urA110 ul
ilrrilJ{]>.!) F-q inulft D?r.]od lBiap ITLrL}Lrl rE{rI ':]rurFJErirau r€ur also
rra'itai-{t.irnfi B3 eiap r}i;r10ilr1 axe0d '"rn8rs 1dr:; un ad EJ aJEzrlBa,r
i?rissalE:lrrrzaJ{.l Ji['eTalals ri ala.reog Ec IaJ el's.roArull ur qz€os
-xrldip es lnluBruli,:i pJ {,{ruundnsard ps rcap ornqa.Ll 'loJ }sacB
.
;.1.. !
$j
i.
x?3{p!'rfiA.al 8a}rrd.re
a3rJ0'n.iJila) aJ€ nu In}ruuur FJ nJl
?;}{}nd
nir Tn'}(Igru?d 'snlit uI 'Insndo
-Lrali '{nlnsJa^r{.rt inJlt-{or r} sJEod
qtiinla mea nu acordd unuia o valoare mai rnare decAt
celuilalt, pentru c[ binele qi rirrl vartazh in funclie obiceiuri'
este
de popoare qi de ![ri, pentru cd tot ce a fost riu odath
legal acurn qi viceversa, pentru cd totul este de fapt ingrozitor
un rnare
de reiativ, intr-atdt inc6t sd-i pricinuieEti aproapelui
rE"r.r, vrAnd de faPt s[ faci bine'
-_ Nu eEti aqa, mi-a spus el cu cildurd" incfl nu te cunoEti'
Nu am mai continuat discu{ia, ci am inceput si-i pr"egitesc
lucrurile" in ziua urmdtoare, i-am cumpdrat un nou cufhr de
c[iftr:rie qi i-am gdsit un neamt care era in slujba unui episcop'
darcareaacceptats6.linsoleascdgisd-lajutecunepl[cer..i1e
drumuiui. Acest german era a.tAt de situl de Ferrara Ei de tot
poate si piece
ce era italierresc, incAt gi-a sl[vit Creatorutr ci
in lara sa natalS" Dezgustat de vinul din Ferrara qi de puii de
baltd, mi-a spus cd viseaz6 la bere 9i la niqte cdrnali cinstifi'
sd se
L-am invblat cum sd aikr6 grij6 de doctorul Cusanus'
si nu-I
asigure ci acesta are picioarele uscate qi burta cald&'
de ia
up"o.u cugetatul gi sd cadE de pe cal sau s5-1 ia durerile
statul prea mult in qa.
AsositqiziuadespdrNirii,iardoctorulCusanusrrri-adatin
intr-o
dar, spre marea mea uimire, cincisprezece monede de aur
frumoasapungddepieledreptrs.spiat*pentrutoateserviciiie
asemele. Am refuzat, suslinAnd ingrozit cn nu-qi 5rermite o
menea extravagan!6, dar el rni-a spus:
Cum nu am muite nevoi, am mai rnuili bani decAt imi
hartie
sunt necesari. T!.r eqti tanir qi-!i trebuie imtrriiedrninte,
rLeoar:ece
gicdr{i,qipoatevreisdmaifaeidaruriprietenilortai,pentrrt
pe
bu".rria de-a da este cu siguranlii cea mai mare trucurie
carebaniine-opotprocura.Fs-mideciaceastdmicdbucur-ie.
Nu sunt un om practic, a cantinuat el, irni negiijez infbliqarea'
irni e suficient sS fiu curat qi si am o hainb in stare bun['
ins6 *rnblatutr in zdrenle poate sF denote Ia fel de mult orgoliu precum hainele scumpe' fiindcd arath dorinla <le a fi rernarprin
cat. Aqadar, -s5' nu incerci sd-!i arili mintea cle filosof
haine
imbracaminte, e o atitudine puerilE. Mai bine cuntphr5-fi
da
Nu
la
bhrbier'
care !i se potrirnesc 9i nu te teme sd mergi
prealnareatenliebaniior,maidegrabicheltrrieqte-icasdnu
.[
1{:f.
I6I
€olnd as JolaiBru I€ uollloc at uJ 'rnlnJoroJc B qlnc oc uI 6ro?lJ
-nruau srz-€68 elarB Inla$ns ra uI Bu€ as opuil 'Jolrldo3 uatrJ{Ll1
uI n€p 16 er.roluaur gp-rerd rS-ps dacuJ a"rsc IIUVJ?Fq e1 'a'reg
ep elAeqesoap r-nu giulur B Furunl o rcru e'rec od 'e're16eu urp
rzoJau luns oret roc €I 1IPu93 ruB-I [ '1sord ri pug;nruarl lrcoJ
-ouau un-Jlul rom t6 +IcIJaJ ruo un aruJoJsu€J+ 9s ealnd dec ei
ur€-I I
Frnlr^ol o oru? uI lnloJ e1 r* csauauro In+ogns e11rpu93
'rode aP €1€caPnf e1 rnPdn.rl
Ba.rorAul uI aPoJt reur r€-u piue.rn8rs nc 'uepa't eelnd rc-a+ ql€(I
apun 'rtda'rpu1 el or?
laprnpug8 luns ri-epun 'urnce €a?uru e-ri
'ljez
-ocul nES rrA apun ap gqeaJlul a? nli luourlu 16 oioce
:In1r0q nJ csoqJoA Ps Caeug
gs surdrul €-ru €laC 'aps apiqlllec u! nEIFOioc rrurJarl r* a?e3
-grrrnf ad g.rase.ro,aap i1 apdprl 'eiuarpz elolgc ap rerunu 1r'rodoae
'?€qrpq Inun IE sndurocsap InJAepBc trsur op adeo"rde 1r'radocsap
we rB csnJq ?ef,rprJ rlru-ur 'grureds ap sur'rdn3 'el'rgtrrdoc urp gouI
aurq ea.rd ?Inu{ ruuo+Bounc o oJEc ad 'plecrnds oJeor{np o outs
nc snp€ € lugl 6p ararpu o pugc gugd 'auarn o e6e 1€1s urv
'rn{nJao InJls€qIB r:1 g1np"rerd ea"nm;d
nc 'rnlnlugurpd agrgcBrur ap 1eug8otr +€sgi ur€-ur 'lourpu op
'3n1s rel$arc
16 gq.rui ap TnsoJrtu ug '16 a1€rfed od sur1ul llre-I{
apun nEJ lnun eauISJBur €I sunle ure r* elnppd o-J?u! +€"t?ul
ruv 'gleororuri €[ 8.raur 9s lndecul ure rS tnurnrp lrsp'igd ury
'E?eporo{u ec tn5urs reur rueeiuris EIrr 'iaJ}Ie o0 'BAaJ ruasnp
-;lard qr rueaiulrs 'rupresri.rqdsap au 9l 'runae Jst'oJelu In+ogns
eane 'q.rn1e+s ap tltr{ '+rJorrr o-s F'rPJ osB?FJE o-rur a.r€a ad ealu1
-Funq ETeo+ CIp ureolurrue rlul pugc BoJnp Eru €rurur 16 rqco u1
rl{lr.rcel ruBaAV 'aJapal urp +nrpdsrp n€ rrec pugc gugd 'ea"naud
nc durrl l1nur ?rJEurJn rua-I 'ere.t ap 111of"r9d InunJp od ;n8urs
,sof ad ruea3.ra141 'ar€olloAaulq
s€urEr ,rody .e6 ap Inl€c r-npuguri
alirn?sJs r-npuglincse 'urn-rp op ElBJnq Funq o lriosuS ulB-T
"alrz olsoJB
'1e3oq IiruIS
uJ na o-lntgJ ure urnc n1 16 riurrs o+ FS csorop 1{1
a? Es eratgid aC "arro+Plpc n;1uad olrlnw rS aseoria'rd r'rn'rcn1
a?sao€ o+€o1 pugJgdurne eau ealard ed o-lirurs ure '1uoc rri
gs ErgJ rl6arnlieqc ps 1nep1d alreoJ g 'alar epz mluad rn€ ap
apauoru ToJl n€s Pnop r€op alredoap eund rB 'p'rer'od o Furlap
g6si? Duhoarea cadavrului imi aducea iardqi aminte. precum
in diminea\a trezirl:Ii mele, ci moartea e singurul adevir'
tnsd nu mai eram la fel ca inainte, pentru cd, deqi rytiarn
ci voi avea numai probleme dacd vorbesc despre descoperirea
mea, m-am dus s[ caut pe cineva. DupFi ce-am umblat mult,
am dat peste niqte ldrani. Purtau doar cdmdEi din cauza caniculei gi coseau fdnul, in timp ce femeile iI adunau in grS.mezi
in urma 1or. Mi-a fost greu si-i fac sd inleleagd ce vreau 9i nu
pareau interesali de ceea ce gisisem. cu mare difrcultate, i-am
convins sd m5 urmeze in padure. Ajun;i Ia cadavru, unul dintre ei l-a invartit cu furca si vadd dacd nu are ceva de pre!.
starnind astfel un roi de insecte. Mi-au spus c5 n-au nimic de-a
face cu lequl, ci e cu siguran![ vreun rdufScdtor evadat sau
un vagabond. $i-au fdcut semnul crucii qi au vrut si se intoarcd
Ia lucru.
Aveam ins[ bani, iar ceva din mine irni cerea sd-i fac un
mormant acestui cad.avru necunoscllt de care nu-i p[sa nimsnui. Ornul este singurui frate al omului, m-aln gf,ndit' rsi dacb
nu-mi puteam iubi frateie, putea m[car sd-mi fie mili rle el,
Le-am dat bani ldranilor qi i-am urrnat pand in satul lor }lenorocit. Aici am fdcut rost de un coqciug qi de ri barc& pentru a
scoate trupul. Zis si fxcut, in ciuda silei qi privirilor neincrezhtoare ale tuturor. Nu intelegeau de ce ell, un str6in, r'oi":lm
cu tot dinadinsul s5 inmormantez cadavrul acela inti:-un lnc
consacrat.
Preotul a tefizat sd binecuvanteze un tnlp rlecunoscut, asa
c6 i-am dat nici mai mu1t, nici mai pulin de o moneds rle a.:r
ca si accepte sa-gi indepiineasca obligaliile. L-am platit iii pe
gTopar Ei am pus sd se sune clopotul. Nebunia mta a treeit aqa
mare curiozitaLe, incat la ciderea noplii, c6ntl modril a f,ost
ingropat, se adunase o intreaga muilirne in jurul mormdntului.
oamenii au ajuns s5 crea-dd ch-mi inrnormAnin cele din
''mi,
tam un frate care cdzuse victimi talharilor, aga c5 rnulli ir;i
ardtau compasiunea, iar femeile plangeau. Pentru a irrcheia
neobiqnuitul amuzament, i-am invitat pe preot qi pe ld.rani !a
hanul din sat, unrJe, in rnemoria rdposatului, le-am ofcvit cr
mas6 qi un butoi cu vin. in timp ce ei se irnhiiti,ru.;rlit't:rrffi
prin uEa deschisd la trunchiurile negre aie chiparc,gilor ce se,
192
i,ilLAaF €sdeaF.rd "E;)ui Flalduroo s+sa nu .IolTieutuEpuoJ T?3Jrs
-dapad toir.rndn"rS €oJarAuI ap a1ureu1" :a.reoqpur.rn erfe'reloap e1
IEug uI sunle nE rrcaJC 'nr.role8rnd a-rdsap audo"rd er{doctror
purr\rJd lB?er+ un arBcall }€1t€por n€ so{ruaqF.tg so>Fu14 16
rrorJussag 'uo alergrunuau op ro aJ+rJI lepac ne-s u.la;$ ac gdng
A
'or"ro1r[6"ll.
u-r6 elrnds uI poJt nu FS 1n1nd g 6e-u 'sorirls.radns urind ap
r6n1ga ?soJ II 6e-ap '1gcu1 'nue.r1s op i6 aliqtpo"rcur ap ?918 LrnJsnI
e16ru leldiug+ul ne-s 1ur 'eure.relet ralace r-zr.vs utp 'psu1
'coJou al.ieod lur-Fs tue.rads rin1o1 'euerusrlel nus alolnru€
ur ureapalc nu 'rnlnlogns 1ncugpe uI "oJr?rrrrue ea za-i1sqd i-ps
srcap ure-rrr JBp 'loJd ap nJcnl un BJo llN 'FJnBrrr p.rado o +soJ il
.rB pugc rB et 'rlncsaqeJe elueFala ee ed lr"radoosap rue-r8 rn1n1
-roru €ureJelec lm.rlsnl urv 'BAoclIe e1 1tpugfi urE-ur nN 'Pu{1BI
u1 gcea.r8 urp rrnsJnssrp snpeJl ap rueaA€ apun 'ourpunFug
Inrolcop e1 rode 'gqfnls €l +tarrp snp ru€-tu 'apf.rod slqcsop
n€-s pugC '6ero ap oterdo.rde uJ 'ugJ ap pirdgr o-rlu1 ueldeou
1nce.r1ad ruB-IW 'rardurgc e.rdnseap ar6o-r uiiqul as eunl 'EJBJV
'unq-s€rrrEJ nBr rru-?s g"r93 1ece1d ury '9de ap FllzJoAuI ErIrBr
-€?ec o orunue rS '1esodp.r BI ap aJrlurru€ o guglr uI pulcns ?o?
'url no Tts ?ngq urv 'aIES oloqro^ ap ?1nlu ea.rd usqd lur-nN
'oJaceJB aruur+s Fls€oc€ uI EurlJolur 9s nerol apig1r'ro1ne
oJEc uJ inz€c uI €e.ro urp Eatu usaJpe 16 elarunu n€p r-Ps lnJac
e-r141 'gdrsrr Bauaruose e1 a8urdur3 ealnd rE-I rolo+ecqd eorr$
-pdsr e1 inpug8 turunN 'ea.l'r.rd l-nu or€J gqeorl o n"rlued rueq
eligl€ mllaqc .re-u apiuru a1€o? u! ruo un rcru Pt lBIuJlI€ V
'raurrJt Incol BI EcJEoluI as ps r6e8rcn ed ei"ro; r-e"rec e"rnleu ard
-sep 8e,r Fcseo?solod gs lndecug u 'rnlnrqco Epeoc nc Rlrr-npurl
-rrd 'Jo+rnuPq ?o? e.re 1n1oe.rd 'ur,r lnuq u ac pdnp 15 psul
'ale4 ln.rn8urs urasedor8ul uu1
Jg^ope-J+ug gc ersa.rdurr urBaAE rS necelorn lnF"rnrue u1 nelgo"td
complete numai cAnd trupul inviat igi primeqte partea din
osAndi. in aceeaqi manieri, sufletele ceior drepli se bucurd
imetliat dupd moarte de toatfl beatitudinea pe care o poate
cunoaqte un suflet, dar invierea trupului sporeqte aceastd beatitudine, ceea ce-I face sd strdluceascd precum soarele".
Grecii nu au vrut sd spund mai mult de-at6t qi au refuzat
sd mai discute. Dat frind cd ei inqiqi nu aveau o idee clarfl
asupra propriei doctrine qi se mullumeau s5 aprobe ceea ce
Pirinlii mdrturisiserd tot timpul, peste tot qi unanirn, ldsAnd
pirerile contradictorii la interpretarea liberb a fiecdruia, noi
am considerat cd acest rezultat e un pas inainte, in ciuda dezacordului dintre conlinutul declaraliei ior qi simplitatea 9i limpezimea invdlaturii noastre catoiice. sarcina mea din ziua aceea
era sd notez intervenliile lui Bessarion. Nu mi-a fost greu,
pentru cd vorbea in greacS qi apoi traducea el si.ngur in iatind,
f6rd intervenlia lui sagundino. M-arn grabit si-rni transcriu
noti{ele pe curat qi m-am dus acasi si mi schirnb, cu g6ndul
de a merge sd i le ar5t lui Bessarion ca si le verifice Ei sd le
corecteze. Sperarn ca in acest timp sd m5 pot cufunda iar5qi
in lectura lexiconului Suidas.
insd ?n fala locuinlei m-a intAmpinat frumoasa mea gazdS'
De obicei imi zAmbea misterios cAnd ne vedeam, dar acum m-a
anunlat speriati ci m5 aqteapti un strain infricoq5tor, care
intrase in camera mea fdr6 permisiune. Degeaba am intrebat-o
ce era aqa de infricoqdtor la musafirul acela, cd nu mi-a put'ut
explica. $i-a ficut doar semnul crucii qi m-a rugat sh arn p'iji
s6 plece cAt mai repede.
.Afari se intunecase deja. In camera mea' tln tAnffr patrid ca
r-noartea stitea l6ngd ug[ de parci ar fi fost acolo dintctdeauna.
ochii lui aveau ceva aprig, ceva nestdpdnit. Barba neagr'fr ii
era neingrijita qi era invelit in pelerind. dd parcir i-ar fi f'ost
firig, degi era miezul verii. Avea ceva atat de crudat qi cie nenatural, incAt mi s-a ficut tearn6.
Ce dorili de Ia mine? l-am intrebat.
- Nu
mi recunogti? mi-a spus cu un surAs bizar, dar lipsit
de rea-voin[i.
Arn seuturat puternic din cap qi-arn ince'put sb cred cS e
neb*n.
gGt
:'iordsrP
nr
i;ncts q-rur 16 r"lautn
'dea uip ?BJnlncs luv 'l€llsrr t3'ro rtul Inlgc
e
urp
lI?JlpIr
1g
Lerzeol o16oru as Pc 'urnle
r16a"rop ri-ps unq IBur crl{rru ie nN 'Ia leJrrrr €-s eocrJ}Eag -'alrJ+eag ad 91ep o tsoulglul I€rrr o-s ea+€lrgqrsod rw-gp r"i
€ourl{sruroJd ri-aur{ 'rnlnper p lurds un r1*a Eo€p J€Ir{C --:a"reo1rzo"r.b'u1
reur 16 purn1.8 o nc sundspJ rrrB-r gc e6e 'gesualso.rd q{uurads
o 'gunqau aapr o gsu3 lrueA E-rX,rI 'ruJrr ureeqnd Fur nu '"retu*oa
uTr-J?u-Bc 'r* ui.roru 1n3p3 rn1 1n:nl uJ lruls pc eo;pd as II{1
'rurldrur
en as rf eiur.rop Ec o?b'a lseurnilnru ii-gs ura 9s rS luguuoru urp
srprJ Fru ps eo;ra1nd ure q) p1de3 urnla-rd +erFAapE op IaJ BT
rl6a.rop ri-e3 'naur aIolE'rJ
igesaauridurl as Es eurnl od ?1nru r€tu
_r16a gc aliapa.rop e? €ugur urp Bur€r€1ec 'notu aIaTEJd
rialung 'pzuol5 ap aJnurorl
1g3seo.id eurnlF o riaee; n€s unqau
rieoel4
Iiu-ES lndaau-e lndroc 10? 16 '1e8u1s ruu ilcre-ap
-
+glap n€ar^ Ii-nN 'nps rnledeo"tde uro un aeBJ aleod ;lt:IJ:
od nrar.l*ras oJeur ruur iol +nJEJ r€-tur 'n1 rzaA 'csaurnipur ri-ps
r* eurereleo lnec lur-Fs rerunu ?ruaA urv 'aurur ap o{ual a} nu
rep 'no J€rqc JunS 'ES EneoJnc BI FJrluapr gureJe?el o aIEJB
eq* rS snds e 'eurq elleo,E -Tr.[r-Fs ee uur.relad eped o BI 1€p
'o-l€?FJI? ue-r r* €rrreJ€?ec socs urv '1n-rgdsrp alur"rpd
un €?npc r6-e.ree elaurJ pqeqo"rd e.rg 'lernin ?BUnsEr trIY
eppelop ooJA rB psul'nrcrnras nrluad rseur
-nipur ri-ps lruerr ure 'aurq tg 'lo +Bnurluoa u iarnpqd u1 lispF
rulepe) un 1ni €[€m11oqe ad ledo.r5u; B aJ€c loc n1 q6a ng 'Surdurg 1-gs e1e.3 'a1ofe"rq
l€crprr ure rS 1a e.rdsurp pulual gfeeqF ap ngns un ?rurs FD
1n.rqd E-s IW 'erdo.rde as ES pugrrt" gc-red 'a.rec6rru.o +nJFJ V
ii+Errla0 'gulreds aP
un lnraJ+ B-tr{l
IB^
er?sounJ rBIu
Errr nu 1gcu1 'pdrrdo aJel ap 1918 apdln,r soJ ne-rlr nes 'eieJ +Inur retu
eJaru€t uI
+o? eururnl rg gle.rlceds oJrcnlgJ?s o 'pleeaunluJ
'leurrropuJ e-w 'eriuel€ nJ P{rr-o}6e,tr-r4
-
--
D5-mi catarama inapoi qi din seara aceasta va fi in bralele tale.
La una ca asta n-am putut decAt si izbucnesc in rAs.
qtii ce spui! Asta e dovada cd egti un qarlatan. Nu-!i
- Nu
dau catarama ?napoi, nu-!i apartine, e a mea.
A aruncat o privire in jur, de parcd. stdtuse deja prea mult.
-_ Pistreaz-o atunci. Ce si mai fac cu ea acum? in schimb,
dorinla !i se va implini, aqa ai s5 rnd crezi. t1i multumesc
pentru serviciul adus. N-ai si mdL mai vezi niciodati.
S-a intors brusc qi a ieqit din cameri inchizAnd uga fdri
zgomot. Nici mdcar nu i-am auzit paqii pe trepte. Mi-arn revenit din buimiceald, am deschis uqa qi am fugit dupd el, dar
oricAt m-am uitat qi-n stAnga, qi-n dreapta, nu l-am vdzut
nicbieri pe strad5. Se innoptase. Mi-am spus cd aparline vreunei societdli secrete sau unei haite de tAlhari, pentru care
aceastb cataramd impodobitb era un semn caracteristic. AflAnd
despre descoperirea cadavrului, a vrut s5" se asigure de identitatea rflposatului qi s-a gAndit cd cel rnai buri mod e sd-mi
povestease5 o istorie care sd md inspiirlAnte. I-ar fi fost uqor
s5-mi afle numele si adresa de la preot. Nu exista lucru mai
straniu. Un orn mai superstilics ar fi fost uluit, insd eu mi-am
regisit; luciditatea cdnd a cdzut, in capcana mea qi rni-a promis
cd Beatrice avea sd fie in bralele mele ln seara aceea. Tfebuia
intr-adev5r sb fie un spirit al iadului ca si indeplineascd aceastS.
promisiune. Am rAs iartiqi, dar apoi rn-au cuprins fiorii si m-am
uitat imprejur. M-arn schirnbat in hainele cele mai bune . Regreiam
c5 nu !-anl atins ca sa vdd dae;i e lAcut din carne ;i oase.
Pe cdnd ieqeam, gar:da illea s-a riciicat de 1a rizboiui de
lesut qi a venit sd md ir:tr"ebe:
plecat?
era ornul acela ingrozitor?
-Se Aapropiase Cline
de rnine ,*i, r-'u zdmb-^Lul *i duice si misteriris,
mi-a ararljat gulerui. l-am spu-.r ch piecase si cfl nu avea de ce
si se nrai teamd"
- De obicei nu rni-e fricii, dar solul meu e plecat qi strdin'.rl
acela mi s-a pbrut insp5.im6ntritor. Am s5 incui usa. Daci. vd
intoarceli tdrzit, sd bateli tare, dorm ad6nc.
Solu} ei se ocupa dE cornerlul cu sare gi mergea uneori la
Comacchio" I-am spers c5 nu are rost sd se treaeasci din cauza
Lb I
'('?BI) ,,a?€Faqrl (aFq€lncsrp alrrrucnl uI :olBlrun'arBsacau
alrrnrtnl
ttl"
'T
gr€p uapa^ Fs rs Joleznlu €ruBdruoc uI repE6€ ruglosuoe ou ES
'gredurI as nu ltip+raqii €trrasrg 16 .ro1Fa1 ecrrasrg 'lo^Brp ap
psul 'aioru5op acrz
lgoap oJ€l r€ru E?s€ op rual as gip lf 'nun 16
-eJ?uoc nu dunl 19c tp.t'epe ap edeo"rde rzur FJaprsuoc oc apoJJ
B ap ea?ElJaqrl ErnJEJag rrrPsEI ps 'ap.rnp"roc€zap a1*a..u"rd ec
Baat uI 'ri aunuroc alurpnlr?Joo rugcrJrl€t 9s 'rsn7taq'tl sllqnp
ut 'sn1lun snJussacalt ut lnrdrcur.rd ed pJoc€ ap rueund alr Es
.recgru eelnd ru€-og 'e16asdr1 €1se ruruto+ EsuI 'piuro'l'punq ep
dolls un ap +gcap aro^ou a nu'gcseaAnar 9s €aunlun Be nJluad
'rnladnuud rtueze1 rB elareoudpa ur.rd pgdq"rd ace; rS EzEougA
'snds e-rur 'arincsrp ocrJo nou urp srzJolur e 1n1e"igd{rrl '1uI?uI ad ne.rn II lgcop ?Inru rcru uorJBSSag ad ne"rn [I rrunrun
neerrr-rlodrul os oJ€c rdocsrde rop roc .rer 'r69.rer EJosBlJoc as ilca'r8
gc e.lud oS 'lllrgt{ aloc€ nc cBJ Fs ac rru-npugra8ns '1rzrr'rlodeu
'arJual I-ES BrnqaJ?
€-S
+u-BAnJ rrn ?€saJp€ e-rur 16 oJe+rJr op 1r6o.ru1
arec ad lxol un a.rdsep 93err gzncs o csadomu; FS ptrgtJocuJ ?BurJn
ure-I lgrul 'e1es .rolalur^nc InznB €I +nurn op ?918 lsoJ ruv
'p1dea1i;e au rolrJosolg 16.rog-rolaop aladrcuu4 'e1da16e Ps alaznul
__
TuFSEI ES amqa4 nu 'e.rarz.rg1q u3 elap rualuns 'rulqg;5 ou FS
'co1 ed lru"rod we rS 1a pdnp serl B-tr [ 'o1es
resec eieg u1 e1da1*e Fru uorJ€ssog JBr 'llnu ea'rd ruasuroqp2
'€o €I ruelrn Fur pugc 1fe;qo uI IncoJ
elap ruueirurs Fc mlued 'aaid 9s liqp.r8 urB-I I 'EaJI?Bc aP €e
'sorJa?srru
rn.rdga nlco no 'pseotunr; 16 guprre"rpz orarual o €Jfl
e-s rA
Insgrns aznq ad ap g.rerd I-PS PrEJ 'eze1d91e 9s leande
rqIB rrugs +rlolzap e-r6 'erqaor lncpJsop u-r6 'eetu eiuozard ep
gluaq5urlsalq 'acedru11-9s g8"reerrr FS Slrolau +soJ e i6 93u91d gs
tr'rp'r
lndacul e re ppdoc 'alrcua; urq 'osecold 1nur9"r1s gc 'urnae
-n3n eruees ed o-snd uIB JBp 'efue.rep Eru EcsnJq ra eaiarpue;,
6ul?rxs e+sacB
p6ero ug .rn5urs e6u 'rier; ap 16 uo.rns ep 'riurlpd ap Jop a
rioqung 'arirzodsrp
EA nN 'aurur na socqrlod ap +g1e noJaru
n€+s FA'sruueol alnuuop 'iietuerap Fur qc
rieual
FA
nN
e1
-
'ralncruec ezr\eJ urp rnlnpfu.r8 e;dnseap
aurJ€op Elseac€ Ea gsul sundsgr B-Itr{I 'aJBoltAJas o eale.ruop 'Eatu
filosofii din vremurile noastre se pot inlelege mai bine cu privire la diferenlele dintre Platon si Aristotel.
M-a dus intr-o gr6dind de unde venea muzicd de corni qi
tobe. Mesele erau aranjate pentru ospS{, luminate de flacdra
neclintitd a lumAnirilor. Am incercat s5-mi eliberez bratul si
i-am spus c5 nu fusesem poftit.
Ruqine latinilor, a spus el atAt de lipsit de griji, incAt arn
inceput sd md intreb dacd nu cumva bduse deja ceva ca sE uite
de supiriri. Mi s-a spus sd aduc un invitat la alegerea mea,
insd, la momentul actual, nici unul din compatriolii mei nu-mi
este pe plac, aga cd te-am ales pe tine.
M-a tArAt in mijlocul adundrii vesele qi zgomotoase. Era
grddina doctorului Benzi. Marchizui Niccolb ocupa locul de onoar:e.
Se aflau aici divergi lnvdlali iatini qi greci. L-am recunoscut
pe Gemistos Plethon, bibliotecarul impiratului, cu barba sa
albb, dar apoi am rdmas ca trdsnit. Nu mai avearn ochi pentru
nirneni altcineva in afar[ de Beatriee, fata principelui, care se
plimba printre invitali qi le oferea cununi de flori.
Mi se pirea intruchiparea primdverii. PSrul ii era strAns cu
o panglicd argintie. Era imbricati in stiiul greciior, dar, dupi
ultima modi francez5, tunica ii dezgoiea unui din s6ni, care
nu era acoperit decAt de un vdl transparent. Avea bralele gi
picioarele goale, acestea din urmd in sandale argintii, ale c6ror
Eireturi ii inconjurau gleznele delicate" Era urmatd de un blielel gol qi cAriionlat, care purta un coq. A luat de acolo o coroan5
gi a pus-o pe cregtetul iui Bessarion.
_. Platon nu refuza sd primeascd un tAn5r chipeq la banchetele sale, a spus el. ln aceast5 seard, valoarea unui invitat
nu este determinat5 decAt de aspiralia sa la binele suprem, Ia
gtiin$[, la frumuselea perfectd. Acesta este singurul rang pe
care il recunoagtem.
M-a impins in fala lui Beatrice. Era nespus de frumoasfi.
M-a recunoscut qi a tresirit. Obrajii i s-au inroqit, dar nu a
incercat sd-mi evite privirea, ci mi-a zAmbit si mi-a pus o coroani
de flori pe cap. Conqtientd de frumuselea ei, infrunta privirile
adrniratoare ale tuturor. De-aq fi indriznit, rn-aq fi aruncat ia
picioareie ei s5-i sl[vesc f,rumuselea. Eram tulburat, eram uluit,
dar in acelaqi timp mi-a inghelat sAngele in vine g6ndindu-md
198
66r
rS neacg; o pugc dec urp
'I11qou rJour] rrun urneaJd 'rriefp'ru1
'nazaurun[
n€p ps '11ncsu pc ce;erd Eur Fs oroAau €Ja nu rJrN
."1 q"i"i$ rS eprnpug8 uJ aluozard luns 'grrr'rlodunp 'nes
ne ericrperl
alur^nc lgcap luns nu alaldaeuoc 16 eFepr gcep 'ea
rJosJnta"rd luns
-uoe uJ EgB as PcEp nes rIcrJasIS rourJ?cop rB
pcep 'luaueurr nes luapua'suuJ? a nozaurun0
Iaqolsr.rv
16 uo1e14
i"np i.tl""g1pur lalouro)
.-ta rurJ
'lu*llnts€
nu pa n'r1uad elsy
'd.roe ug PrnPIEc BoP
ne gurpg'tF
-ugdspr iluI lnurl .rer 'cru'ra1nd gseo'4ur 9s lndaaug
B €unrl 'aurJ?eop Enop oIoJ acedurl
rS ircedoc 'p.rqsgl
.r1p
''o8r.r+s
"1"1rr1
gs lndacug nE rTurl€T 'uo1ei6 16;
ps p.re;ard
Ec pugcrz
nfe'reduroc ui'rd 'lucqdxe e r'{
Iolol$irv arlurp a1"{ueea;ip 'ale1c
16
snloo.rd ap lrqro^ s uoqlold so+srtuac Inug4Eg'rnlnusq€ufiuou
rB
mlntusrleal e.rdnse ,opJofalec rS 'ropepr urdnse '1a1o1sr'ry
uol€ld rn1 e;dnse llnur retu ?ol €J?uacuoe as urfncsrp 'usuene
'1ielnfY 'a1eln
€J€as oc gJnspru ad 'rnlnurA rrJnqu ap ''rn8tsep
urp rSorpu'ur
uJ gcs€aucnqzr ES l"ilqn 1n1nd n€-s nu c11qnd
€1V?€ nc
r€ut roJ ItIu lgcul 'gcr1ue eumadeleiul rA o'rrcnlgJls
i+rrrqJ
'?ural eace ad ITcIlu€ gJososrrcs ac lol al-npugu
1$ e e6y
-ppundsgl
ardsap 'ocrro
9s ealruro'rd Io J€r 'lcerqns ecuo
otol li'D arscolold o 1esue1 e
-nds
:aJ€l
1-ps ealnO ourcrJo
"q"r1.tg
eprfncslp 'Erls€ou
€+sary 'rasec rnpugdgls 1n"rnt u1 1r+rg^ul ne-s
tlio'rod ap n€olgqs "roFiel
uarrsOs pdnp '.rep 'pseur-pdnp ap PcuI
'rcrc n€ge
-rori, *n1*qpioiery "aFqcarn csolnrc 9s ?uarr$ns Brs
,.*""o o ,i"ip""l r$oune; reru roC "EJeos €ace u! urnaold
tue-u Ut"noi:ji:r*
"*
arolBeounc ap Balas c€Jsrl€s ltu-Ps 1n1nd rstu
ool un
BJqrun e1 plezeie gsutrr o u1 'e1aur rarfrzod 1ur'r"r1od IBru
r* p3ugl
€l Ecnpuoc Eur gs .roy[n1s un gund Es In?cel ln^B € 1a
artualu ar€tu BaP9p
col uorr€ssag InI lncq} E-I 'oiatll rafueza'rd
'Bu9ru sonlcedsa'r
nu lgcul 'lerrrof ap rvie ecap asncp; II InuIA
ed aza*llprqull l-gs l€c
1r,rp. r-gs- srrurod n-t* 16 uor;esseg
nB-T eles aF{ca1
-TpIr €-S '1o1 alsad giurl*ouncal gciu6a,.r snpe
't,ruqrfr ,1 ,S reru, 'errope6 16 euSolog 'e{ua'ro1g e1 esepard
'reiurtls olllualuop a1eo1 'es-ac1z
,e.reJ.rog €I Fur^'g*
"1,n*.r1
e'tec tolrorraurq rS lruridurl uro un
'o.radacr.rd qleFa nr uaugdpld
u! ruur s€rl B-tu
€Ja rzuafl o311 'repze8 lelueze'rd e-u l3 Piel
BuluosuI ac
uorrgssag 'e.lraue; urq 'p1e1de1*eeu arrutrgluJ Elseac€
care nu qtiau nici mhcar suficienth latin5 sd priceapE" Nirneni
nu-rrri dddea vreo atenlie. N-aveam ochi decdt penrru Beatrice
qi sirnleam cu tot trupul c[ sunt tdndr, viu, cd tdnjesc dupd
frumusele rln cea mai minunatd intrupare a sa. Buclele ei blonde,
o,chii ciprui, albeala bralelor qi a umerilor, mAndria f'er"mec5toare qi veselS din zAmbetuJ ei, peniru mine toate acestea insernnau mai rnult decAt friosofia. Nu mai simlisern niciodat5 ceva
aseminitor. La fel ca atunci cAnd aparitia necunoscutului in
camera mea mH umpluse de spaimd la gAndul cd iumea realit5!ii ar putea ascunde mistere mai inspdirn6nt5toare decAt voiam
sd-mi imaginez, tot aqa aveam acum sentimentul ci descopEr
in mine un striin, o frin!6 plind de voinld rece, de ardoare,
cineva pentru care nu mai conta nimic in afarX de scopul nebunesc pe care voia sd-l atingd.
Mi-a fost uqor sd observ cb incepe si se plictiseasc5, poate
sd se sirntd qi neglijatl, pentru cd nimeni nu-i mai dhdea mare
atenlie acum, cd toli iqi primiserd cununiie gi se cufundaserS
in disculia lor complicatd. in cele din urmd, s-a ridicat si a
Lnat de pe masa din fala ei o colivie micd de aur, in care se
afla o pasdre multicolord. A inceput sd se plimbe gdnditoare,
linAnd colivia ca pe un felinar. A trecut pe lAngi mine gi m-a
privit atAt de natural, incAt parc5. nici nu m-ar fi recunoscut.
S-a dus apoi intre copaci, intr-o parte a gr5dinii in care nu
ajungea lurnina tortelor si a hirnAndrilor, ci doar a lunii. M-am
ridicat qi am mers dupi ea.
Ardta ca o vedenie dintr-un vis in lumina lunii, cu umdrul
qi sAnul dezgoiili gi bratul linAnd colivia de aur. Llu capui pulin
plecat, privea in depdrtare si avea grij5 sI rdmAnd mereu in
lumina iunii, la vedere. Ieqincl din umbra copacilor, am inaintat spre ea.
Sunteli precum Dicger-le cu larnpa sa, in ciutarea unui
-
om.
A tresirit ca qi cAnd aq fi trezit-o din vis, riersi qtia cu sigriranld ci o urmdrisem.
Cum indrdznili sd-mi vorbili? mi-a spus ea. Cine sunteli?
-Cum
n-am rdspuns, a zAmtrit gi mi-a zis:
A da, sunteli unul din grecii aceia. Cred cd v*am vizut,
- cu arhiepiscopul Bessarion.
erali
200
T0u
'E;rer.rad u! ililiq litiutis F^ gs
aulq I1TIS "ririr:su3 au ES €orl
u..r aleod ac lo'+ ole'J naur l9lsl 93
riu 'runo$ no uaJeo:Iqugn areld €^ Prep 'ga rueepu9F EIAI
'sugut nc lnie'lq sull€ E-{tu 16 eriuele nc 1r'u'rd e-tr41
lauad e1*ru gru"rn q PrysPl
ap
er
ad
rA
in;oqz
'a1tfnrse ales alareaqB nc lnuez€J 9re36u3 iu"iq
rig'1nuno* p.rg, nr"n,nq 3p FItq* nu gs urn3 t'gieauilutp-ap-sip
o""pe'r'i u'*is' tt.l"":ff,
:Lt ;1"'1ll' j;Tr3""ff :: :3
-
aceid
9n
lruno6 na ee;eo1qug^
6u
'q?dnl €l ortsIpl ls*tr.rocl 9s i8 rl6oqgq'rqq surBq 1'tod 9s uarn
o-s're ns
n* tS '$*"1qqrpq aul€I{ epnd pc n;1uad gruorJad adps r€ aBa;r
pugl irdor un Jstlp *n'g "topzalHua el 'r1odr4 o1dn1
ri r"raurl rieq
od'*.rrfrtA. 1-ps afitrr,ruoo rI €a a'ruc ad 'rpqedel
Iruq *g*rr* ia'eniasnu'nrd 'allmu Pz€arolep 13 alaFar pc r€ 'eBe
aS -_
r-nu 'ourn1 urp s{suraf E-s€outn;rJ l€lu €oc a 9o aunds
:1enul?uo; e '1r:lr'ra; traqrrrgu
o-1n}PJ V
$n nO 'epi"rgd o?€ol utp €rl{ro'i pEA I-9s ec plonrrd
.rrr.rn.f r"-ns clurrl *np r*-gu elcn rA l'xugq'e*u1 16 leuaf ?uns Ef,
l€ sunreTol".| nc E€qJol\
elrrsos'asnPFP I"iI pugc r* ul 'aia1u"rtl1eu
'til+i g:r aleod '1orog squFy €suolun4 ap 811?suel
'o1e,l€
o) nB i}lrauloJ eluul 19r 'gzonue'r;
9s
lrJoJ e E+suailu Epo1{
ulnrlri pc u"rluecl 'o?ntF]
Ee1.rne e1 g,slui.lad lalduroc +tsa Baur
e'zner] r-np qXe'rqclnr^ tun$ 'qtsul
lsoJ n€-rur oJeJ JolrJtl*o'rcta'r
aqetld rlu FSUI
-flzauulnp a 9a nJ+uerl ':trecg<l 1]l ruarnrrl ad elnp
g;ued ap 'nqeo
qlcag"rad eoiasnun.rd 'g?ldsl ap Eui€a+ +sq} U 're-ai
nc-lr r{;llra*-rg 1€ eraoe
opado.r s"roqul ne-'ri 16 glsea'u'rd Es 4n'r.t
's&riln't; o-rur Fr}
uro"*"o aJlu{p lilnT I "1FJ" 1-13s aur*n; a-rul ntr'o'ltltr
eard oleod
-clald EsuI '1eii"rp gt*p 'rerq:r "1'rnr$ lnseu rT?r
"
as nu rn"rdpr
InJq.d n) ssaar"tlod
aa r* alse nn.uo
"puolq
"rii1;
'giuu"rn'3ts n1 1e*e 'terq3 "_
nqlo Ec snds e-s itrq:riu1a*u1 q'r
'jlr*1rrrn,
o-rru
ealesnuruq ul paJ' Fs eo rse'ild PA qs ?uolsllns
€ouour
r*p 'riqoure; TuE49q a1$ru m1u;rd e'resacau :iuns rzalop
"irri
eoiesnurn4 azaJlsuourop
s
'nazaurun(I
rrtl
Elnlosqu
-osu
Rc a1€od
asalu BT ap TaO "_
gs pugeJacul JoI{Jr:lu€ aIIJarJ's u1 gzealede
'?uESaJa+LrT IEtu "red ps eaJBJ Eur
;1da,rpu1 o-s oJ ap
'lo
lussiuaa urrlDe 'ler 'lap'rp
nJ
1ol
u?seaoe ulueia-rF -B,suI FJECI
'ca'rF ldelp "rp'L
-e1el eie; uI uorrsssog lni €ur'tn uJ ura$ruJo4
eoacB edqc ui erqy
-apT?-JluI as€nl Ful EJ eur€?s +ep ul€-rur
In mod clar, continua sd se ingeie cu privire la identitatea
mea. Asta md aducea la disperare.
credeli in vrdjitorie, stirnatd Beatrice? arn intrebat-o.
- vai!
__
Nu-mi vorbili de lucruri groaznice intr-o sear5 ca
aceasta!
Aq putea sd vd spun o poveste. Vd privegte qi pe dumneavoastrd. Cu siguran{d nu qtili, dar, din dimineala de paqte,
rni-ali pus stdpdnire pe gAnduri, singura mea dorinld era s6
vd lntdlnesc din nou.
- Nu inteleg ce vreli sd spuneli, a zis ea cu mdndrie. Dimi_
neata de Paqte"..?
A scuturat din cap, ca qi cand uitase complet de intalnirea
noastrd din curtea catedralei.
- Desigur, m-arn grdbit eu s6 adaug, nu vd amintifi. Sunteli
ca soarele. oricine vd vede rdmane nducit, iqi aminieqte doar
de dumneavoastrd. Eu nu sunt decdt o umbrd care dispare pe
drurn" curn ag putea, cum aq indrizni sd concurez cu togi nobilii
care ar fi gata sd-Ei dea viala pentru o singurd prirrire de_a
dumneavoastrfi? Dar permiteli-mi sd vd up,r' po,o*stea. Este
atdt de stranie, incdt n-ati crede cd se intampli in vremurile
noastre.
A pus colivia pe o bancd de marmurh, s_a asezat qi gi_a
indreptat fala cdtre lund. I-am povestit repede .rr,', pli*bdndu-md
prin pddure, descoperisem un cadavru si cum, sub un impuls
de moment, pusesem sE fie inmormdntat. curn birbatul cel
palid venise sd-mi ceard catarama inapoi qi cum promisese
sd-mi indeplineascd o dorinld in semn de mulfumire. in frne,
curn aceastd dorinld se indeplinise intr-un mod neaqteptat.
Povestea mea i-a dezvdruit cu siguranlh cd nu sunt grec
qi
cd. nu am un rang care s6-mi permitd sd_i vorbesc.
Aveam
impresia cd istorisirea mea o infiorase qi cd, pe deasupra,
nu
rnd crede pe deplin.
-_ Aritali-mi aceastd cataramd, mi-a spus cu uR aer binuitor.
Am scos catarama din punga pe care o aveam la curea gi
i-am ar6tat-o. A luat-o in mAnd qi a sucit_o pe o parte gi pe
alta.
- E din cupru, nu are nici o valoare, a zis ea cu dispret qi
mi-a intins-o inapoi. Lua!i-o, md sperie.
202
EtJZ
_'runo€ g o-oc a$ '.+iulldtul e-s r{u eir:r"rop '1e'rq'tape g
'1nrunrp y6.rg3s uI ?EP rrle-r
€ 16 rrqao sfl{)u3 € 'tlu
'puIgJgC 'g.r1erd op Euels o ec ?ruaruarcul
'eaundo o ?J€c ed raiualsrzar
-Jepez aleqz os EJ €luaas 1ep e-l$
rpn,, ug '1n1ie 16 p11e rode '1n.rgs un nup i-gs 'afe'rq u1 pur"rd
cTtrrru
o-* ?lnpotp surdu3 ne-tu Ealsace aleol '€1uol IBUI nu
,,"i r"d 16 naur InJ+unqiul urea;adocsop IJ oJBc ed urplls rn1
alec
""r,
-sore B Eunqou erurled 'uresnqq I-aJB3 ad lnuut 'tuosnoall
p1de3 psul
ur.rd e.rnluol€ 'autur ap adeo-rdu oilBoJ €Ja Pc
'soDurr^n3au ap lv+B
'tiluFlf Etr\I 'nou €Aot a
pugE un n.rluad pmn E^ ?s rnqorl "rV
uI -BlsV 'EpEoJc ?s r-npurualau 'ea leladar B eol€1 a1a{e"rq
'RJsEaAoI ?ur 9s ele8 'ea.ruud nc 1€xrJ E-lu rB esn'rq lelrprJ €-S
€JBas u1" 'tra
,'aIEl alafu.rq uI g B^ Blseac€
ure 'ounrsnuord o lntqJ B-rut 1n?epocap 'rode-i$ 'BaJsp
1e8r.r1s
ET
-qgJ lnpJard rue-rur 'olda.rpau rrfeznru tou alsas€ Inzn€
'EAotl1e nu'gllseoA*aurunp
€Aat IlIJop
eexse.rod uI Fqrparour alsa E?sV elsapour ap l9?e
nt{co uI lrqeJrzap a
FA ps lrurnfpur rie-rr ap urnr "ropuatueo
€AaclIE oorJo n€s Rldnl uI noJo rirualap gs 'odraur"rd ieuolocu1
riue'te puge 'uu 'n5T lig pr 'T1lg8oq l|lrop E^ Ps etzero 'c€?
Fs uuras 1n3-8J B-rw
'aleagrlsnfeu rtieznee Eaualuosu
teil -_
Furdsa.r 9s pugJl'ne letuelcxa rrre iacilleog E1€urr?s
'e1se aceld ,*-ott 16 rieleg qur 9s €c rttrunu $liutW
'au{ur ed rfeperrer Pur 9s sep rie 93 paro ps 1od nu 'a'rro ?nlosq€
r"op lrrlrrd lI 1|n-" 9a riaunds pugc gsul 'ruo larq.rnlace lrnf
rnun
-oldau nrtrlJos un lnc?J {e-r rp'tapu-J?ul 9c n"rluad '1r"rrds
urp asar ?agns un
uruJoJ qns alnut PA 9s aur't' rB nr"roleFrnd
p, p"", gs pfuun6n nc lod 'l€iP? p193 urp ru*gi ;e alaFugs 16
o pupc JnuroJl
a.rulrducap o €I €?srs€ Se gc'red ap 'pugtu uI uii
'unds ps n€a'rrr €lse nN
Fs atEJ Eur €+seac€ EtuBJ€183
'aJ€o+gupruos€ Brrn rcoosgu 1n1nd g *e nu
giue.rn8rs nt lgcuI 'na sundsg; rue 'qpqrpoJeul ap 19?V 'ElrqrpoJcur alsa ?J?sE0^€aulunp Ea1s3^od -_
:tas uo+ rrn ad snds
Blrn as 'a1red o-r?uJ l€urlcul pduc n3
B-rtr\I
'auilu BI
+uo?B
As fi crezut c-o sd fugd si alerteze gdrziie sau sh se pldng[
rnarchizului de brutalitatea mea neruqinati, dar m-arn inselat.
A deschis ochii lncet qi s-a uitat ciudat Ia mine, cu o strdlucire
rece in pri'ire. Tbemura din tot trupul de parcrl ii era frig.
- Nimeni n-a mai indrdznit si mri trateze in ferur acesta,
a spus in cele din urmd, cu voce incordatd. sa-rni fie invalHturd
de minte. Aqa se intampld cdnd te deciai la conversalii cu un
netrebnic prost-crescut, un ndtdng! Durnnezeule ma'"e, nici nu
pot povesti cuiva cd un plebeu infam a indrdznit sH punfi
rna'a
pe mine. Mi-aq distmge reputalia pe r.,ecie. De_aE avea
un culit,
vi l-aq infige in inirnd, perrtru cE nu pot cere nimdnui aitcuiva
sH vd pedepseascd mai groaznic.
A riclicat mana qi m-a piesnit cu toatd forfa, intAi peste un
obraz" apoi peste celdlalt. M-a atins insfi mai rn'lt tonul ei
dispreluitor.
._ Beatrice, inainte nu
;tiam ce e patirna, in-<d acum stiu.
vf; d*u chiar eu un culit sd. m:i ueirie{i, dar intai t'eh*ie sd
rnri sdrutali.
Arn st'ans-o din .o. in brafe. Era ca si cum palmele pe care
rni Ie-a tras o epuizaserd" Thuprrl nlr s€ rnai impctriveao buzeie
ei nu le evitau pe ale mele si, r:u totul incredibil, mi se parea
c.{-rni ri'sp*nde. I^am sdrutat umrrul qi pieptul
ryi am sir:n{it
cum t'emurd din toate incheieturile, tremura i*grozitar. I-arn
dat clrumul si am scos cu{itur asculit pe care-l foroseam ca
sf,-mi crestez penele gi s*, tai pdinea.
-- ticirleli-r r5, stimatd Beatrice, i-arn spus. Nu va fi o pedeapsa,
ci mili, pentru c[ nu mai pot spera la nimic de la
'iati acum
qi aq trdi doar cu dorul"
A hrat cu(itul meu amd.rdt qi s-a inf'riat numai
'dzdndu-I.
* Un culitaq de scrib, a spus cu clispre!.
Mi-am desf5.cut haina qi clmaqa.
implAntali-l aici, i' piept. am exclamat eu. Mi va durea
rnai putin decdt cuvintele pe care le rostili.
A ridieat cutit'I. Tat trupul ii tremura, chipul ii er:a schimonosit. Avea o str5lucire rece in privire. Deodati, a tar6t
cu{itul pe pielea mea qi iLi-a fdcut o crestf,.turi r]in care a
i'ceput sd curgi sange. lnsd nu voia si m[ ucidd. a]tfel rn-ar
{i injunghiat. se h.lba la
parcd nu-i venen sh crearid.
'ani de
zfi4
9AZ
'o8u€s 3p +€1Ed inldaid lnzgl E-rtu
'eu€r 19ds iiu-gs
pugc lpdri un soos u rB a.reugrunl o surrde V
prnp€ rrr-Fs o-1e8nr ury
ee pzugd ap Eletnq o r* -ede alSlu
'1oF 1ndru1
o n3 sugJls eauri,
elsad esecunJe o e.rec ed eur.ralad qugur
'EO
ouuope
ru€ nu 'e1su ealdeou uI plec g ps
lr6na"r
snds e-rtn
'1n19q urB-ar l€rpatur 9pq)sap lur-Es
EJa a"res 3p rnlmolsn3eu e*11
lruaA B Brarual .rep 'g1erncu1
igpr"1* u1'sun[e ur€-ac lerparur o-?eJurue rue-t* duc ed op €u€oJoa
;i * IrrB-Itr [ 'eriuale Fe'i1e PS Er-EJ uurpp;8 lrsqrpd rue 'guel
u€ruqJ 9s gfitF pug^€
ed pugsgdu EJuI 'JoIaJn+ €Jqrun uu suncs€
luB-IA[ 'Blsp n€opa^op
B[
,o1orr_"p
1€crprJ
1eea1d fue 16 no{u .opuvr
'olrn rcru Errr 9s €cAE nu EJ
rrul orJnJ ep uld ra Inln"lqs rB puo;,
r6ap 'r* ur€aJop L-)
ppugF BI Esrraurr a-,ecp1O c-r tuealurrs 'lueo'ra;ns
€-rtr'{
'pugur rq erlrloo nc 'opadar luppdapr:1r:-s r€ p"runJp lsp
'aunelg'l Jo/' i)l Pu€l aiJnlnq
ad eo a?rlns nl ozet{€n
ap e8r.rls ro.L r*& solnruad {arlsilu-un
(aurx arl r:utge linulse ron 'l'+*aq;lo'r
a? ES r[.ro:}Ftg^ u1,*,",1. for!
qw ES ElupooJ,t r-ue3ul ruur 833(l -I{tr-Es'nus i16au1g?ui
:PAl?.rF alo'\ ne snds e-rur 'ctruc aP
'oznq ad 1ua1or'n lElnJFs e-ru 16 aleds ed pdec
Elu-npugrnlnJs
e-tr'11 'sndns rue-tr{
lep u-ru 'E.roq{ €ugur nc ;rqd ap lecnde
'1lcun'rod e-tul 'tqcunue3 u1
'aurur
're.r8 p"r93 BSEI Fur 9c 'gsuourn4 ap ?g?€ Brg
€ 's.ro1u1 e-5
e1 3un1 lelm €-s rB pcueq ed ap ErArIoc +BnI
"'lTn o '.rg.taPe-r1u1 -'ne snds rue-r 'ealgsed rielrn EA Je pugc rA uc 'rodeu'r rsed eariga sBJl €-S
'eceid
Ps lnJA U
'aull
unqau e$e
Ec
pdn'r1 uI olli
rgugl un +ruIglul T€ur ure-u 'n1q 'ri'r9spd IE pl€c
'tpdli un nC 'srz € 'uno6 un e) -
-."*n nlnrnaq8 aFgul
16l
'Jolaur€r{ In+saJ
ad lesa"rd
zelgd rur*nu 9s ec nAgurqc e aur8reur o Fu€J
pe rsn1o1 -ure-1trq
-nTllr*^
qpTc. Eur Es olSeuzgrpul nu n€s earn nu
alpnc
un rfaur! Fs rrru iilrS nN 'sunclsg'r ure-r'augpe 1-felugidurl ;
re-ur 'epiurur
ilnrps L,t ttltteo rouro a+ ES esqi
'lnpinc pugclges snds e pze"raFugg lnp.rerd ,e-ri rerq3
-_ Vai, domnule Ioannis! Mare nerozie cd v_a!i expus peri_
colelor din cauza vreunei fete nechib zaite. rine"ete
nu gtiu
nimic despre iubire gi-i imping pe tineri sd se rupte
intre ei
doar pentru a-qi satisface orgoliul. vd credeam
mai isteg de-atat.
Dar lSsafi-md sd vd ajut.
M-a ajutat sd-mi dau jos haina gi cimasa qi mi_a spdlat
sangele de pe piept. A rdsuflat uquratd vdzdnd
c[ rana nu e
deloc adancd, degi md durea destui de tare, iar pierea
din jurul
ei era leapdnd qi amorlitd. MAinile ei imi
mangaiau ,.qo, piup_
tul, iar asta md fdcea sd tremur de plicere. La final,
_i_u p..,
un bandaj peste ranh
sunteli neliniqtit si_afi mai b6ut gi vin.
-S-aArdeli,
lipit de mine de parcd voia sd_mi verifice respiralia.
$i
ea era fierbinte qi neliniqtitd. imi evita privirea.
Deodatd, qi_a
ldsat capul pe gAtul meu, m_a imbrdliqat qi a inceput
sd plAngd
cu mici suspine. Am simlit mirosul puternic al pdrului
si al
pielii ei qi m-a cuprins o durce toropeald. cand
a ridicat capul,
am sdrutat-o Ei mi-a rdspuns aband.onAndu_mi_se.
Chipul ei
avea o tandrele minunatd.
._ O, domnule foannis, mi_e ruEine. Nu
sunt deloc o femeie
stricatd., dar vd indrdgesc mult" Un pbcat poate
fi iertat qi
mulli sr:stin c5 femeia nu rdm6.ne i*sdrcinai' cat timp
ardpteazd. Daci vreli qi dacd nu m6 gesifi respingdtouru,
*_uq
bucura sd venifi cu mine in pat gi sa ma qnepi
in brage, pentru cd de mult tanjesc la i'birea d.umrreavoastrd qi nu
mh mai
pot gAndi la altceva"
Am urmat-o. Mi-am vdrsat in ea toatd frenezia qi pasiunea
lipsitd de speranld- Suspina gi plAngea in bralele
mele gi-mi
mAngAia p6rul qi obrajii.
__ Se nu te obosegti prea
tare, dragul meu.
tn cele din urmi, am adormit cu capul pe sAnii ei calzi,
care
miroseau a lapte. Femeie istea{d, pentru cd,
la cAntatul coco_
qilor, m-a trezit si m-a trimis in patul meu.
In ziua urmi.toare, in prezenla slujitorilor, s_a purtat cu
mine ca qi cand nu s-ar fi intamplat nimic" M-a
salutat veseld,
apoi m-a urmdrit cu privirea, zdmbind misterios.
imi pidcea
atitudinea ei rafionaid. O priveam acum cu alli
ocfri qi ma
miram ci nu-i dddusem nici o atenlie inainte. Seara,
inainte
206
Loz
pce; PS €} mI $ulgt 16 nuno6 nc
mlnzil{creru In?€ug^ uud pgdgrd
eg
€a+urcul lJoaun Ps€r ES eeurnipur
arnpgd u1g8-reetu 9s 16 roproz
€-s
*"1* 9s pezrya1 e 16 p1 €s€c uI srgcul
'uq€I unarl nc gqro^
'roe uI
"p
IiTllTrI ne"re rio;'
": -I: nenurluoo alrJarco8eu 16
,*r"*u*, 'p11e aa ptt"t "n"'"""
nrzrgl gugd
Bauruop €I!€1FV 'aldeou uI
es ln6e;o runC 'Bla'ul €Junru
apiesrarruot 'BJ€as €rq€ eruru€el
,raFz a1e e.reoluoSop reru alac olaro uI '1o1 alsad nn?1l1--"I€"nt
'rqco u-r6 rJEu uI erlur
i6 aun8el u1p p+nrprs gde oP InsorIW
alrrnprz 'e11'rnpug8
ri1 gpe.rls ad ep alulqrag ggttd 'rer 'neop're
eir6"ry
l* eiuro,r ezrlered €Jerrod urp nrol e glqegodnsur
srA un €I €c acrJleog
'.re[ qns €aucour 1""o3 ptttl 'pqezrleal
'rlauzgrpul alaru reudo"rd plelpzar
e1 csapug8 ?ur Es ur€To1
pc
e'ra asrurldrul os rru eiulrop
rS rriros 1u moudee un reop
uip nea*ar
pldeg rolrroqr.rllur r1arnpg8g; Ec€J oIedp*o-pu191ul
"1tt'*torrrrrre 9c areld
nu uirolq 'eaac€ t"*"' uI acrJleog
o-rur Ps asscJatul
-urglul o ?gcsp xsoJ a-u EJ nu-npugunds 'gpug'\
au"n3a'rlug u} €url
ealsa'rod ad rB grue're1er arl
in.rur{{gl a.re.r ad
'eqsoc 1n1nd g r€-w 19'l ap
,r*p gu srcap rue 'Balsaae a1€ol nJ
gur urnn op lrzo;5u1 'lBJn srn
urcarual gur 'ecr:1eag nc uras€$nd
til arie'rp
- q' JPAop€-JluI ea'rprl as 're
un-Jlurp ruasrzoJl p'au,,u^93ug1 oo n€ra pugc aleladec urelg8
';o1 mdoa e1 uri 9s
-ugur aI rB unrclnp ure'rpdurnc oI 9c loJlse
:olaiur'rud o1€o1 uI airnrus al.r€oJ p1elu as 16
ne r$ lndacuJ ruv
rnl erios 9c p1de3 uI n?J cluir-u €apoA
rB ap6gurqc
"tno'''-l
nc BSBrU ner ES 9cs€41
ro
"*.r*U
nu ri gsec€ nrJ Ps e1dtng1u3 os pugc 'alureu1
lgcap srqtsop rcru
-god gtu g* 1rrd"r.n1 ?'ar€ulJn ldarg
ut€-r 'otualer"rd ap xrnu6rqoau ?uarurl
16 .recurs ,r.r, 11,,* lrqJol
rep
op lVlB
-uas un ap suudnc 'lgcul'oru€r1s
" i:-.y1"---"rn1€u
piue"rn8rs
,l1ulglul ruB-I pugc 1€Aourl lrurs Prrr 9s ?rnqorl g "re
€-s aJes ap p;o1sn8e51
nC 'a.reos ap sJa arJo1.?IPc urp sJolul
€I19tep E^otlp el csepug8 9ur ES Etu-npugc9J
'acrrl€ag
e1ue8o.re
asBAI€s
r€ur €ac urososn^€ pugc '*rucol
,ro1n[e
al€ur
aro^au
op
nu Ec olrqeuozal rarrral ro]
gur 'prrr.rlodrurp eq 'pzeafue'rep^Pru
''1
''"4S ttg arlocu€Iotu nJ ?unq alduou
-soce Jo??c*o.rr,""' t'*'"
ulp
16 t""*nstg rsap 'elureurp e-alduou
lBJn €-rW '6e1-rpd ne
€a.'or es gc.rud ap 'EFUI+B
re ee.re'ncl mluad uru'puo' o-u Fs
eaur! 161 rep 'epn:; e16ru 16 ea
gur Es 16 puglpra 'lugurpd uI m{co
snp€ e-rtu 'a'reelnc e1 g8reaur 9s
rerqe esasdr{ I-aJ€c ad rnd un
Niccold. Grecii se certau in legiturd cu propria doctrind. papa
gi cardinalii phreau paralizafi, lipsili de voinfi. Din catza r|zboiului din ltalia, resursele papei se impulinau. impdratul a
anuntat cd uniunea nu mai e nn obiectiv pentru el, din moment
ce p.intii din occident nu veniserd. ia conciliu si, deci,
nu mai
putea spera intr-o cruciadd impotriva turcilor.
intr-o dimineali de vari, ,r"lirri.t*u deprimantd s_a transformat intr-o agitalie cumpriti. pe stradd treceau cdldreli inarma!i. inalqii prelali alergau inspdimAntali la palatul papal, iar,
la castel, trompetele sunau alarma. Se par:e cd episcopii greci
care se opuneau uniunii fugiserd din oras c' o seard ?nainte
qi iqi luaserd luc^rrile cu ei. principalii instigatori ai plecdrii
erau Markos Evghenikos qi mitropolitul de Heracle"a. Arru"r,
intenlia sd se imbarce in secret la Francolino qi si se intoarcd
la constantinopol. Dacd tentativa l.r reugea, ar fi dus la diznlvarea conciliului qi la egecul uniunii. N-am fost deloc surprins
sd-l vid pe Bessarion cu robele ridicate, alergand la palatul
impdratului.
Din fericire. fugarii artigogi au zEbovit pe d*-mr gi se aflau
?nc[ la Francolino cand mesagerii ?mprratr.:"r*i i-au ajuns din
urm5. Erau okrligali sh se supund po*ncii acestuia qi sd se
intoarci la Ferrara, mai ales ci impdratui trimisese un rntreg
detagament de cfildreli inarma{i. Tbtusi, incercarea lor
'ereuqith qi intoarcerea ruqinoasd in orag nu ne-a inveselit nicidec'm.
Aceastd tentativl alarmantd le ardta papei
t*i latinilor ce dis_
cordie inspdimantdtoare domnea intre greci" cum s6 infdptuim
uniunea, cum sd sperdm la un acor:d asupra punctelor problematice, cdnd cei mai inalli oficiali ai Bisericii lor incercau sd
scape inainte sd fie abordate chestiunile decisive? singura
noastrd consolare era hotirArea impdratului, pentru cd el, cel pufin,
nu abandonase misiunea.
La ceva timp dupi aceastd intAmplare, s_a iscat o furtund
ingrozitoare. oameni si animale au pierit lovili de fulger pe
carnpurile inconjurdtoare. vijelia a improspdtat insd aerul qi.
la scurt timp, ca adus de furtund, la Ferrara a sosit Isidor,
mitropolitul de Kiev, cea mai inaltd autoritate religioasd a teritoriilor marelui c.'eaz de ia Moscova. Acest mic grec vioi era
nespus de bucuros ca a ajuns la destinalie, pentru cd, pe ldngd
208
602
reloJcas +iurlu €-I nruoFng eded 'erice;ed
Insour€J ad raunt I€
'lpcsad u1 '9"rn1€u uI €nrz
-nl. I* pzr.rd.rns gJls€ou EoJ€ur eldg
uru-ou 1S lot' EI aJeougru nc un6oc
Eleol ruacorlad eu Ps snp
aO 'ourpun8eg mlnJolcop [e rJocnptsJ+
1€nI ru€ 'rro Pnop ooJA
uI
np irror.q'u1 eylBrurl nua8rncs as olapz '1xe1uoc +sate
.e1r.rarco8au€IoJEsle.rpduladazai"ro;I-FS+gJep
mlnrlrcuoc eal€+rnurluoa
ecrrylod aiuerle raun EoJourlqo ui'rd
urnce 'pded nJluod 'J€p uI
ap a.rn8lse as ES 1u€lJodun reru €Ja
16 pe"rn141 rnl €olJnf, €I
ar€o?gug^ op rurgc €Inlsac€ osasrurlJ+ 4
un ea"ty 'opdnJJS ap rn1 esdrl r* pur
luauuur.rad lueluazerdoJ
olaonp ;ep 'lnza.rcau
-sro8e n.rlued lnosounc €Jo €IJ€trAI oddrpg
rJ re-l Er€?rlrur
ap eo.rgd €aapl 'rnlnu€llns eiuro'rqunq 1e8r169c*eaoce
aO 'alero
ariuo.t.ralur o-r1ur;d rnlnr1rcuoJ eeradn.rerlu3
eepurdap 'IaJlsE 'rB rara4
-Joruor JolosaJo?ur ez'nec urp tcJnl ap
ap aIoJnO 'urerrad a;rcls 9csern196'rgu
lB prol rB e.ra orlulrtrt
urJoJuoc r'rnuonz ie'ro
ps o1*a1gFa;rd as uelrdgc InsourIEJ uJoJ?c
'rniacnp e'ru1odur3
uud geseapugdsg.r n' p'- prasndacuS etag
n'r1uad eiiuruoldrp q?eo1 ap
€Aoua1; 16 Lrioue6 'e!uo'ro1g run E
ztlEJuJp"nr.qnr11a9Ce6e'elerludaltrJoxrJa+u1uFe'ru'ruac93ap
alaurp'ro
oururtcrd lnJaqopuoo'oueptr11op mlalnp
eT :duc ad rft"r3
aluopolunsoea^enruesngeded.rnlinpu€rBrI.sI€SaIIoAau
eselcedsa'r
.r"f.r"o rueq riuarcrJns BzruJnJ r-nu Ec 'uare8alaiuS
a'rerrgigdpcul
nu eded 9" ."inioi ap lup 11 'eprincsrp erar 9s
as euureol r*ag
nc EznJaJ ple,igduri'rzadar r*ed na erdo;du
'no 16 PEA i-Es r-tzaxo sap lnAe
BI op ?$alolrdu1 e-g
ur€ Ec laJls€ 'uor.ressag nc lndacul unq
oI
.unuroc lrero.rd
,.rJruee lncaia o+r^a ES zc giurlnd uI Els
""r*
ep rts 19c 'eur"rlaop ep
ac +o1 EoEJ Es r* ruqei ap Ei€J lnia'rdsrp
gt i'"ta iileiiac od e8urauoa r-e nrluad
a1afua.re;rp op 191€
"+"t
Bale+
e
n"t"oprt-ie n1 r.,r",o1" Fl€o+ €asolo;163 rs rrunrun E+nlosq€
BJa nJ)n[ quulrodurt
-rsacou uJ loturs n"pn," 1o 9e 1n1de3 ESuI
pd'ed 1e"rqdur1
16
rctu IoC 'adurncs rrnuglq ui lol o1a 16 n€lsuor
guuelad
plniardou
mluad oITJnJEO 'rrJol Bpnrc u1 'gurur;oq ep
'rsor.rnJ op
o eqrnd roprsl 'gdud od qpe'r I-ES snp €-s pug]
'saJalut areru lruJ-sls
g1eo13 o op +oq alsed rirlosul n€ra Pc laJlse
rS uqunl 'run1
,,n ,pu roprolrinis aiu alrnusrqoou alelurur6a'l
BJo aJ€c 'I11s€A
€Aolgt as€Jnp ** tr"o1p19J 'tlunrun e'u'r1odur3
u; ligllncgrp rJulu asastl{€ 9c 1n1de;
Inz€ouc acl a5ur,tuot f*-
invdlat Giovanni Aurispa. Acesta i_a convocat pe toli scribii
care cunoqteau greaca in grddina splendidei sale reqedin!e,
unde s-a apucat sd ne certe:
-- Lenea e manra tuturor viciilor gi este extrern de periculoasa peni,ru ti'erii care se bucurd de un sar.ariu
excesiv pe
baza unor cunoqtinle mizerabile, fdrd sA facd nimic.
Aqadar;
pentru hinele vostru, am creat un program excerent
cu obiectivul de-a
imbcgdli
si de-a vi exersa mana la
'd inainte, cunogtinlele
scris' De acllm
veli primi zilnic de c'piat echivalentur
unui sf'ert dintr-un text grecesc. Doctorul sagundino a
binevoit
sd. se ocupe de corecturi si vd va peclepsi plntru
greqelile pe
care ie faceli. sunteti liberi sd impdrlili munca inle
voi cum
vreli, dar cine nu lucreazd nu rndnAncd.
Nici unul dintre noi nu i-a contestat dreptul de_a ne da o
sarcind, iar eu, un'I, rn-am bucurat la a'zul acestei idei.
Dupi
atdta stat degeaba, aveam acum acazia si-i descopi.r fairnoasa
bibiiotecd, despre care se spr.nea cd ar conline peste
cioud sute
de opere grecegti origi'are. caiculanri insd pe degete,
am inceput
sh ne pl6ngem amarnic, pentru ci era o mrrnci grea
sd copiern
u.n sfert, cle text pe l6ngd in,latorir:ile noastre zilnice.
asta inseamnd" qaisp rezece foi pe doud, coloane ! a
- Darcel
protestaf
mai ?ndrdzne! dintre rroi.
cu
saizeci
qi doud de iinii pe fiecare coloand gi treizeci
ryi doud de liier* pe fiecare linie, a confirmat celebrur erudit,
gifaind din cauza corpoienlei sale. $crisul trebuie sd
fie impec-abil, iar greselile vor fi sanctionate, da'veti
a'ea satisfac{ia
de-a vd familiar:iza cu operere unor firos'fi pentru
care
superi*ri voud ar fi gata sd plrteasci greutatea ror in aur.
'arneni
Am
intenlia s5 vrl fncredi'lez spre copiere scrierile rui proclus
qi
Plotin, dar aveli grijd de ele ca de ochii din cap, si sd
nu
indrEznigi sd le scoateli din casa mea! puteli scrie
in seriptoriur
meu, dar e mai bine sd folosili hArtie, pene qi ."r.r""le
di'
cancelaria voastrd., unde aveli suficiente.
Aurispa nu era totuqi asa de inspdimAntdtor cum sugerau
vorbeie sale. Mi-am dat seama repede ch se foioseqte
cu neru_
sinare de tr6nddvia noastrd pentru propriul caqtig.
operere iui
Piotin gi Proclus erau la mare cdutare din
Jisculiilor
"uuru
invdfalilor de la Ferrara gi a rui Gemistos plethon.
Aurispa
270
Iz
a3 'alared ?9cap
'E?Jod rlc pu€csgc '1a lenrrrluoc € iEoJrJI'raJ a?sa
Eunrqu-r
*i,rpr n*-* If, xpur ap 1rr'!"u3 n€ alageoq aJEe urp IngJg
e1 esapugF Fru ES ?BJ Fru "rep 'ra ?gJap
?€q aJB:) €rac€ ilqorq'Seu
?131{rrlnl ?glap suos }Inru
nN
;Jol
luJlsozul relu luns gc purla'rcl
ap 1?1e IapI uI
reur nB rolainurreur aloractri 19ru3 'a:eo?rnrriqo
aI nu e're:l eC rJnJcnI
ocJnou! as gs Funlu pugd 'ra reru dalr'rd
pu€3 .olnJsrp FS cseulg]uI as r{uottrEo gc 'lsapugF 9lu
slrrrp3un ir-t'r'rd u-r*
:FrraoIJrA o"rl,t"rd o 1nrrr.,,n a-rur rodu 'alrfuFuJ
adeo"rde gsul llqLugz u-ltr l
.* gprrq ad lulo'r; e-s 'aliiaualor'rd
n€ orec ropr r*pler a8'rnc
iu*"" ul o?€sptri6 n.rr,r,"d ufap ?soJ
-_
ac{'aurur op I€A
-.red e u! In1soJ a aJ€? rg lu1se €JnpIPc
''isrdor aP uounur n3 zesu€Ae
€Aa1€3 rll
gs piuu.rn3rs n.? ureane 'r$nsul la allalc sc a?ulAnl
u1 g"teas a;€cag
gtrncls Fri'"p'$ Erolaurq €JBCI "1are'"r'ril$ allutpq;r3
e'rdsep
u1 ader.r"rtie llsln:)s{F
,u*9n'9'9' rs ruasndu }}isiqrlu;
a're'r
'i*1,r1sn-ryrsuc'1e1g1-11{JoilJ*sa?;}nFja1'!?a'IurirJtr}opafaiiiaF;aaipel
ilre-1
'.l.nJqJ oo^* n,"'o:tre1dr'rei'r oilaFi B$ i{irrTi ::unr[sq'r.
1a*trra Es
ii'l}O-aG$
reop raJA 'eAurn3 nN
ap r* pcea.r8 +p a1rn3u'rF rr!;lai rlade? FS
{ar^ aO -_
'"rolrnuEq 13 :l.6qar?uI B-til eainopaqrap '1de3 op 11+
EIac€
'rrringi ni.1t,.- 13 urlsap a'rdsap snlcord rnl rololelerl IE
aJBc ad lnsucsnu€lu uI 'r€lcau €Ja
'zardoc 1-gs r!-ros €l urososgJl
rat r-Fs gurpErF u3 F"rau 9s
BAoo pugc FqBp aruso$ op rJrJnugi
n,n' n;r1ued Arlour 'es eqruq op arcru6p"rls
InraJrqo 1e1pc{pc *t
nr PSuI BoAJos as 'elsEac€ nc El€po n€aua^ a"rec aFrieFilqo
uJ BaJaJ
anurud uI Er 9s 6aua1 ea"rd lsoJ lI J€-u BJEp '€{€1I
g
-J€olul e1 gluegrodurr Peseacrlesrq aricun; o e1Edpc 1n1nd "ty
asrrolplEc
'gralorlqrq €lsEA as€unpu 161 apun 'lodourluelsuoC Bi
ea"rd 11nu €Ja rep
BJ
'aia"raurl uI '9ugur u3 uued Euli Ps
^epugrl
,pul+el ug i46aear8 a1xa? pugrnp€r? rueq rilnur eFrl€gc.xn1nd g
16; u9r19q
rv 'psEr u{p Psl?I ps €ouaA l-nu +€cul '6aua1 op +9?€aUBo'I
EJa
u.rg 'aorulrz aJlseorJ rraunur eiur'l'urd u; ltrJ?s 'rrJpzugA
etap
-'pq*qord
roN
'€aecu ap 'Ia n.rluod 11n1e"rF urEJJnI
,r.r
al'urlsop asTJcsnutsru nerdoc 13 erleoce 16 'rueurieJluS lnqo'il{rs
rirpme
uI 'rcJnl ap alrJocns epunr5a'r urp g'rasr8nJ aJ€J rca"rF
urp €a+€lrsra^ru{l ap asndrur
oi"- "iit""rr eI tsaAV 'er*rrod
rode 'a1u8a1
,6-"1n**1 1"11tn pug?r,ra 'o1oce eepuil a1
"1"1*or1,ro"
g n .r1r.*d'eriaua6 €I rou ap alerdoc olosrJJsnuerr eslrrrrrJ?
Am ajuns la vArsta de qaptezeci de ani, dar ce se gdseqte in
cdrli nu este fericire, iar setea de cunoaqte'e e mai rea decat
ciuma, pentru c5. otrdveste toatd fericirea destinatd omurui.
Priveqte in schirnb la cdlelul acesta.
c'cati
incantare se intinde
la soare! Tlanddvia inlereapti e cea mai mare f,ericire a omului, iar dacd gurile rele rnd. acuzi cd sunt lacom, o a'umitd
avere e o condilie necesard pentru trandivia pldcritd. Trebuie
doa. si ne ad'cern ar'inte cd e musai ca trdnddvia trupul*i
s[ fie insolitd de lenea rodnicH a minfii. orice efort. atAt al
trupului, cAt qi al minfii, nu face decdt sd. ne consrrme energia
qi sd ne grdbeascd d'umul spre groapi. om'l inlelept trebuie
sd qtie sd-i pund pe algii ia m'ncd in locui sau sf savureze
Ei
pl5cerea trAnddviei trupeqti qi spirituale.
Am indrdznit si-i atrag atenlia ci intrebarea mea nu avea
iegdturd cu ferici.rea, ci cu cunoaqterea.
_- inteleg, de Aristotel gi praton ai vr't sd
auzi. Fie. sunt
singu^rl care poate si indr5znegte sb defineascd in putine cuvinte
diferenla dintre filosofiile ror. urrii spun ,,da', vielii si ir urmeazd
pe Aristotel. ceilalli spu-tr! ,,nu" qi iqi reghsesc in plat.n
propriiie valori. Platon este filosofirr iurnii rie apoi, Ari:*toter, al
eelei pftmsnteqti" r\ristcbe'i ?gi *oncenrr*azd ggndirea asupra
ir:rnii exterioare, aclioneaz*, str6"nge, expeirirrent*azd gi pLlnc
totul in *rdirre" Fiaton scoate gandirea din realitatea exterioard
ca s-o aplice realitd{ii interioare a fiinlei umaile, ca.rea rui
Aristotel e.'ite cea a acliunii; a lui platon" a rnisticii. Aristotel
este un filosnf util pentru societate. platon este inutil, putem
zice chiar dduniitor, deoarece distrage atenlia oamenilor
tarentafi de la lumea realitdlii si ii fhce sd caute aceastd. realitate
in lumea ideilor. Aristoter este un orn practic. platon, un cdlugir. Ai inleles oare sau vrei sd qtii mai multe despre ei?
-- A cSrui gAndire o sprijinili? l-arn intrebat.
Sincer sd fi', imi sunt indiferen{i amAndoi. Vreau doar
sd subliniez un lucru: cu cat un om taientat se simte mai
inconfortabil in vremea sa, c' atat i se va pdrea mai crudd
viafa, cu atat mai amard diferenla dinbre bog;1i qi s6raci.
dintre cei puternici ,'i cei oprimati, cu atdt va cxuta mai rnult o
realitate superioard qi il va alege pe praton" Din acest motiv,
Platon va fi mereu un firo-qof pe placur celor puternici qi
boga{i.
ui;'mi
qsutr tltftraplald
Ba'ICI lu'l-tl{] 'r?ds5'}nY
'lnun
{}p
i3lu
Fsea{
ral ad
usuadtur-iira't 'Il).t 3? t8 "t{rl'r'lrruaxr'd
}JEJ al gcglp fl0J'',tllafi
i-i'ili i:lun?6 y'; ncuas '::lltoll:id rt1 'so;)
16 ijulrri ad u{ilu.ilap ti}:x
"uelJtrlr:}tvid a3;a '93se3}
-Jns rE q* lA;a {Jf,Ep 'ilJ?$si}tl olc-}Ir? ttx
rlaJilur €aAE sA ca1u1tlo'tpett
-ugurpcl llolunl o' p""o' ap Srqsgr
aiclnl ES lE'rnlB$ €-s ";'iu;l 13 iz
araJeoap 'rriglao"rpau e:"'itodr''q
alwrsa'r aJBJ- JIlsFrl
nJ rz ap nfq1riue.r Eounlsp?Jo*ap aru'ra1nd
uttn
"Er)s€olt' F*
acr.ro '.ro1qsrA scrro 'quflt1cs uI
:::'l:: :::
talu6lor'\
-l'-1' olsa
rniq"'1tl"*e;retiruel 16 g'rn1uu ur'rd-uer1a1o+slJe Trl fi:isa rl?p
drurl rBelacu
16 rriqqcta'rpau qundo os Hs 'p1qEa"rd
.acedulazaJsnleS€oJAalec.lrnu*lt1o'nldrrrrsuloaJBi}i}i!i['_
'JoTIrJ€J:luoll uitl*prauro) €l
:lenurluoc e 'ri;nsu1 ours ap pugzgg
asnJqJ 0 ?g?ap JErurnq lYjru }€sEl
aruo1lrrr.rd snuesnc rni eriela'ral
BJa lnl B e]suote uoapl
e-ur r* aurru nJquacl pnou 1nlol t13
Jo^
'Jo{IU€urJgs E AJ€It',suol e"lnFurs lcllfl?l3 l}
op uieu eI EJaJa"l its a:lBJ
preouadns a?€lrleoJ c gulelco'ttt rS rode
'rnlnulos e1o'ruaq3 u5 a;t"ldoi ur'
'ocrlstul 'a.rn:lsqo alaurJlJofl
rar 'IeI
er g rol 'F+€porrlu ee rie'rolnteau reur '1'"ll :^ t:,-11:;11::
urnc 'olaurnu lgJap augtirF'r rEm e'{
'rri,ierolg ug ,s 1e1aut91u} E-s
JolrsllJq"r ErJazrul
nu erfe.rooruap urg 'p'rdse ruur 16 ruolap EA
retu
g*'on giunliuoe ap 16 alndnrcs ap rirsdq
"rer 'r.ro4gtnp,ro,
-1i':
rB rlSio8a ,n.,, tn3 'EurA ES PzBaurrn
i:i^"-:: :"1,:t
'luaureo ":'
r!u1ue1u1 1eur rA ridaloitrt
luns olrJnrualA pc U\EJI u1sv
ne-s rl 16 uqutl'Ji InJoJ eJ
rsru raa aJlurp €Joun rS duc €l ?aJJn
qr PSuI a 'ro1i1*ruqa;
ypugdsqr ne-s ocruoJeldoou roI olaurr]cop
.g"reor.radns a1€1rtrEa.r o ards EpuT? Es l€Jnl€u o Fc laJls€ 'aJa.;cr
'Jolrc'tnl eruruds nr
aJ aJ€ reur nu rz nJ rz ap Eole?r{Esg
aI
ES
o {Bur nu Jo{ ea"ralnci
o
JSarErl rB alncorl reuo18 € gJqirrn lglap
_'
a16eue"r uoleld n"iluod InsaJolul
Fc Bzn€o urp no'rF e1
:lunurluoJ u ri a1uruul 1€?m E-S
presEl rni uiug
'gcrlocu€la{il lrua^ap € auls ap Fllurnilnur ri
ael 1eu
"lugugd ad nu 'r.rnJat ug E"raouro) o ounpu r6-9s ruaurec
{nInJ€zaC uap as I ES xii
-urapul €-r pugc 'rn1meza3 Ie a+sa a'
pqe-r8ap IEru eJo iBnsul
-un.rod € pug:l crlalolsrJ€ lgcop eruoleld
ac durrl u3 '^roltura'nl
solsrJH 'roliie.rcotuap 1nJosolg also lololsr.ly
uolelc{ 93 ri; aunds reru
rS ,ro1uo1e1clp inJosol$ noJaru U EA
6e'eoo'.le"g'"rn-o,,u;ulrriuqqeaJearlrnlExsBaJEurpalrJrlqoJ]
rnl eoJrpu€C
aurq reru azefuu"ru rA-gs ruo ad eru; II la]olsrJv
Negati deci aceastd realitate
de rduthcios Cespre platonicieni?
superioard, dac5
atdt
am intrebat eu. 'orbili
Mi-a rfi.spuns preficAndu-se uimit:
__ Cum ag putea nega ceea ce nu cunosc deloc? Cunosc insd
multe despre lumea aceasta pdmanteasc[, un subiect in regdturd
cu care oarnenii pot sii-si imbogdleascd la nesfArsit cunoqtinlele.
Pot oricand si inventeze noi instrumente pentru a supune natura
p'terii lor, cum ar fi trrnurile gi morile de hArtie din epoca
noastrh. Pot porni sd. caute teritorii necunoscute. Din ce in ce
mai mulli pot invdla s5 citeascd. Rela{iile dintre oameni pot
mereu sd se dezvolte, s5 se imbunitdfeascd, devenind din ce
in ce rnai folositoare. IJe ce si nu ne multumim cu ce putem
cunoagte gi si ldshm Biserica sd se grijeasc5 de lumea de apoi
qi de rea"litatea superiaard? Pentru asta n-avern nevoie de o
filosofie mogterritd de la pigAni.
-- Ce avantaj ar avea ornul, arn spus eu, dacd ar ajunge si
st6"pAneascd intreaga lurne, dar qi-ar rdni in schimb sufletul?
A scos un oftat adAnc Ei Ei-a foit iritat mAinile dolofane.
Aceasta este intrebarea. Vai, bdiatul meu, cAnd omul are
sufletul rdnit, nu se preocupd prea mult de ran5, qi probabil
tot rdul se trage din aceasti neglijenld. Dar si revenirn Ia
platonisrn" Toat6 infatuarea asta noud derivd numai din indoiaid qi din absenla credinfei, dar nici cea rnai bund firosofie nu
p'ate umple golurile care s-au ciscat in zidul religiei. cine-qi
irnagineaz5 aga ceva se minte pe sine. insd, ca sd-i ajut s6 se
mint6., am dat Ia copr'at Platon, Proclus qi plotin. Ar fi ?mpo_
triva intereselor rnele si-l resping pe platon. Dar caracterul
meu mi incit5 sa strig: ra{iune, inteligenti, nu rnd abandonali!
$i n-o sd-mi rnai placd de tine dacd imi tulburi liniqtea cu
intrebdrile tale nerclade.
$i-a pus capul umflat pe o pernd si rni-a fhcut semn sd plec.
Nu rnai avea chef sd stea de vorbd c* mine. tns5 din acel
moment s-a ardtat f,oarte binevoitor fh!fi de rnine ,ei nu mi_a
luat-o in nume de rdri cAnd, adesea, imi uitam murlca de copist
gi md apuearn sa citesc cdrli cin biblioteca lui. Ideile sare m-au
influenlat pe t:rr.iq, il*r. tntr-r,n ssns dif"erit de ceJ pe care qi-l
imaginase. frni spunearn ed, dac5 tintesc spre absorut, trebuie
Jie sd accept via{a. fie sd {} neg. Dacd o aeceptam, recunoqteam
',tA
:E; .sap'are3'qulueoi ap gJqoJ o oJds€p lgcop €qJo^ o nu
gr eriBlndod puguucJut 'rn1n6elo ogf-rod e1 gzed snd e 16 ruilrFal
Arloru un 9JBJ acald 9s trrnclJrl srzJalur €-al QIoscrN aladrcurrd
gsul '6eto u1p q8ry ps lndocug n€ rruoru€O 'B"tEJ'rad uI surnTt
plosasnpe ra r€urco? pc neounds $uO 'rf'rou nBJa rES re uo:pi
-osug 1do rac rio:1 'nrzrgX reru rugrugldqs pnog Joprsl rnplrlod
-oJlrtu ru-op JolrAJos un lsoJ e 1r^Fuloqu$ E-s aJBJ aa'r8 lnun;6
'?ugln) 1n"rollzo-rFul aiunuo"rd Es puruzpJpugau ri
.ro1 1mn[ u1 r.nrlr.rd 6r.m3 od pugcunJe 'gsea ug rfrqcug neaugruqJ
rruaru€O 'nBoprq?uJ as oIIrIgAEr4 'ne.ro$crrrr ils ?perls ad ap
apurippraleJpalu? BalJnc ur"rd rz gurtd uI neun6nu rrusloqos
'ou€oqnq n€oAE rrAeulog 'rie5oq rac rS rode 'rueluJgs rao Jeop
IBliIuI 'ln?Ie pdnp trnun gr€otu 9s lndaaul ne rriuarced
9su3
'alunJo dec ap
'gurueol ap gJqoJ EIBu€q o ad el o-lunl nB rIJolJoO
rJoJnp ap rts pieaiulqJag ap asur.rdna 'aueos.rad e^419c IBIIInU lIA
-guloqru1 ne-s iglul retr41 'aldeou u1 ioq un €c lrsos V 'ra.r€rJod
e.rdnse ln?Fqe E-s Eurnrc 'eo1urut IoJ+s€ rue?ugurpr; rur-ac dunl
uI 'lglu op :lptu retu Rqr€ Es Inruo ec a.re'raclsrp ne eafugl ourlu
uip una3 'eJo+sat€ rolrapr psul eaundo os oulur u4) €Aa[)
'a1es
niout
suas
un sap Es sc +uarcgns rJ eluod E?s€ JBr 'nqs lnlnrrrlsep e'rdnse
azazrluarl6uoc ps pug8
lorlrroe glqde:r lnuro 'alelrprnsq€ ?lsuace
-unfe 'rep 'afin.r1srp r3 gzeelces€tu aJeJ €Jn1€u runaald gprnsqu
i* qluelozap 3p ial €l olso eier.r 'elsaae prq8un urp E+nzql
,lprrape-"rqu1 '.ro1 rnlndors a1*a.t.ras ulssac€ aJtso u] €Jllspul uI
r€{unu {opTJ nes rI€toTOu 'r6o.reua3 nss rznJ") luns 'aiaoeo1frur gznes
pc{oas 'ra n.l1ua6 'gurJ+lop €nolr Els€acu oulc{ a}JBoJ salaiu3
ne piualorA urJd idrcur'rd sunfi; nE aJ€J rrJor?opuoo toi trnXuow
-upoduroc 16 apuniice gdnp pugeapnf "suas un rJru ?nlosq€ nB
nu '1n1so.r €1 ,,nu" rA rriaia ",8p" snds € oJ€t Inruo nJlued 'rep
'gcseasolo; o1 gs lrnu6rqo nu-s rruour€o a'rea ad axurlnc lgtap
luns nu ,,nprJ" ',-.ung" 'qels 1ee ed utur.rdo 11 eru'ra1nd lac pugc
BJo IaJ e1 topuauruo Barunl uI esluJ reur e1a16ad ecugtu pugc
'run
rtrrn?E ecniq6 BoJ €Jo '1n1orur €ougw pugc pclnl n?J eJg
-rfce .reop nBJo alaqurv 'oJ€oIEA o rcru nBaAB nu alal nES aunq
alaldeg 'giurnu6rqo u1p 16 eriu8qqo ury lgcap urulcadsa'r al nu PD
'e1n1osqe arBoIEA o neoA€ nu r)ap r$ ruerueo ap alelua^ur FJas
-osnJ aleJorrr ala{uJou 'e1rpqa1s EJasosrtJ aIISaI gc durrl r*e1ocu u3
serioasa decat de obicei, nu era nrolipsitoar:e. confor"rn spuseior
medicilor. A dispus si ca oricinr: pronuntd cuvAntrrl
,,ciu,,lh,, sd
fie amendat. in ziua urmitoare, s-a anunlat r:[ nitropolitrrl de
sardes e mort. in ciuda ra*g'rui sd.u inirjt, grr:i:ir l-au ingropat
discret ca sd nu sbarneasci agitatie. iJccesul sfru era * Joyiturb
puternicd pentru co'cili', cieoars'ce el era retrrrezentantul legal
al patriarhului de ia lerusalim.
Moartea plutea deasupr:r l'errai,ei in zilele acelea umecle de
toamnd. insd, dupd prirnr-rl rnor'ent de parricA si graazh, peri_
colul a p5-rut si.-j uneascir pe greci qi pe larini. Fapa Euge'iu
l-a trimis pe cardinalr-rl cesarini sd-i spun;i ?mpiiratr:lui cd
Dumnezeu a t'irnis ciuma ca -qi^i pedepseasca pe*l,.u amanrrile
fdrd ro-qt ,si cfi e inritil sh-i rn;ri agtepte pc pri*tii apuseni si
ceilalti episcopi. Tretruiau *si treacii repede la trea,bd in nrrmeie
1ui Iisus Hrist.s gi sa ?nfiipt*iascii
'nirea ca Dumr:ezeu sa se
indure de Ferrara.
conseci*fa a fost ch irnpd.rah*r s-a smerit in {!n,l a anunryi
lat cil accepth inceperea negocie'ilor. I-* ad*nat pe iali grecii
ca sd decidh ce tacticd e cea lnili avant.ajoasa pcnt', ei. Trecr.rsr,r
timp,l ezitdrilor, ie-a spus el, acum rrebuia al:rirdr.td ciifurenfa.
cea mai mare dintre ceie rro*b. Riserici, qi anilnle
Srrnbrema
purcederii Duhul*i sfdnt, ryi aclaosul Filioqur: ia {-lrez de
cdtre
Biserica Catolicd.
Deqi grecii erau palizi de tra atAta veghe,
tearnE
^rgb.ciune ;i
de cium5, n-a durat rnult pdnb s-a iscat iar6Ei
o ccartd intre
ei. cei mai tineri, curn erau Bessa,r'ion, Georg_ios schorarios qi
Isidor, au propus sd dczb*td rracd e c.rect dirr punct de'edere
dogmatic si spuni c6 Duhul $fiint p*rcecle cle la Tatdl
.si F,iul.
Dupd ei, acolo era mi.ez'i prohiemei. insir inchpalsnatur de
Markos Evghenikos qi Gemistos Frethon ar.r decrarat ferm ca e
zariarnic sd discute despre r.n{ir:utul d.gmatic al ui*ri articoi
de credinti. nirnpotrivh" tretiuia ile in. b*n incep*t, sd atace
Biserica catolich. infrebs.nei dacx are drept*l sd adauge un
cuvAnt la crez. Adaosul ?:irir.tr;tte era ilegar, Riserica cutoii"e
gregise fdcand asta- l'lilnrai derspre asta era r-orlia,
da:spre
cuvinte. Markos llrrd*henikc* i: rns.i s*bliniiri, ch r:u'rise poate
Ei
adduga un cuvflnt la ilrez, rr fer cum nu. se piiteau face addugir:i la Bihlie"
2L6
t tt
pugJ?ul in8uer o?ErB r6-Es lerqduau BroA lrLlerqdrug ga nrluad
ne-s 16 n'11
'g1es eareru uI n€ornp a.rec airi-rod gplqcuI ES ?lq9r5
-sudgr op Inieturue sut;d ne raded rrro+uJa3 'Inqilsa^ uI orelpl
aseJlur relrr)o? lnqu.rgdrul Ec lnz€^ r-uu ti oloce gugd 1e3-ra1e ur1'gldruglug as ao ppA Fs srurrJx €-ru orrrpunFeg p"ro1)o6l 'mlnl
-e1ed ppqrxsal urp sloruoFz r* atadri lrzne ne-s 'pleuorsuel a"re:
-da16u o pdng 'uo.r1 arl na"r8 n:r luza*u e-s 'r;ro1r[n1s ap lrulfuds
nu BeuI In?€'r
'nruo.8ng eded.rer 'coi leni ne niul"igti pugJ asrsos
-gd-l qsul 'liusuaJo B^runr g:lruls as nu 9s ir"ral'8 ua 'rolaldarl
e rB ro1 eiruripui oriuole nll tuJnsgur nu raded rr"rolrfnTs 'ret
rsuaaru ur g1ader u-t
'p1e"rpo1er uJ ac tralru r*e1ace a1 r* aurp"ro
alezese +soJ n€ alaunu)S 'pagrluod rnpqepd ETrF?EJnq u116 ro1
-lqrms InoJrq u! lupAnc no ']ug.nne 91u1eda-r €'r'J lgou3 ',"p1a"tlas'
ap lglB rcun+B €Jo aJEt 16 p"rnFrs ESJns o-J+ulp o-lugu luE aJ€3
arrr""p '.ropce'rF ratzrcop Bpnlt uJ 'ar'ro1cr't' o xsoJ e are"rn8
"i E?seaJY 'Jo[rJarcoSou earepn{lsap oJ€pqPlau a;eru na urBJ
-neur
-de16u 'Ppugd EI €alg?s Ba+J€oru rB eiar5 nEJa alrJnlrrar'r r*aq
'erlqnd uI FSBr Hs aJII q €a1q1s l-nu urncrJo Ec nr1
-uorl 'cnuru azi*orde-r i-gs ealnc nu rtratulu 'rep 'aruraprda asnd
'nFS rnln?€1ud uiactua u:
-aeuJ pugr op lepd urp esrsat reur nN
col Eqr€ Es aunrsas erur.rd eo snclo"rd y 'ezasulc{ap as qs almuad
r-nu EJaJns aJ€J ap elnF 9a pugzurla'rd '1ezn1a'r e edsd 'rolunta
nE
Bznec urg 'FI€JpolEs ui lo? Euli os Es ounrsas uun:d Be ?nrA
uea.r5 'p1e1aadso.r a E?TIIqE?s glrrapara"rd op €ourpJo 9r r'rnSrs
og Fs e3 'r'1e8"raq1y rS rr-nresa3 lrleurpJec n€Ja riuaunua reru
aJlurp 'riueluazerda"r aees ia 16 leuurasap e ede4
'unleJs nc
,- u"t,
aurlurls I-FS r€op olos€ nura lilellal 'in]ugAnJ Er Es uo{J€ssag i3
'top {1e $ uo{'{lold
so{ruar{F,r{f so>lretr{ reurnu Ec protll ap snd nE-S
Ia
so?sltuo3 topisl 'uor'ressagJ 'so>puaqFe'U sox'retrrt nu"rquffru as
arlurJd 'ilup€I n? annitsrp FS a.rEc rJqurorl ase€ ap arieFalep o
rrrserznluo rlr sale ne 'r*n1o6 'rrnnrun eo'rrn1d-t1u1 etr alnfe 9s {rmc
n€aJop
'EsJajoJ?lroo onlrrluoc FS
EaAB nu ESuI €lsuase erirzo,l
"Ja
'ElrsuaJop
r6-aa 1o1 FcEp ploaJor g{ue.rnErs n) €ra 'ro1 erFale'tls
u1 r-npugirql i6 iu11etr acl r-npug;ru3z uareoFou uI felue'tu un
'11'lp"ielci ne isJo?ri Incol
?J€ls urp €aAE "IoA" 9C n".rapls{rf.}} rrca.rc
u1 pry.nds azals:lJsc Es neroa oJsJ ra? ;rer 'p;oae ap lsoJ € Ba?
glseaoY
1n'p.rrd*< uI EJo aiierrgelxa
-e1r.ro[atu
tepe*y
"roltca;6
in capeld dupd ce parclrrgea *dlare toat[ inciperea. injurdnd
qi otrigAnd, cerea sd fie lSsat sd treacd qi refuza sh desealeee,
rdcnind cd e victirna unei crlrne de lezrnajestate.
Curtenii bizantini care-l insoleau incercau s5-l caimeze qi
s6-l conving* sd descaiece. El coni.inua sd strige qi sd gesticuleze cu fata rr:;ie qi oclrii iegili ciin cap. Nu s-a liniqtit p6nf,.
nu le-a trecut prin rninte slujitcrilar sd imprumute lectica papei
gi si-l poarte astfel pdnd la tronul sXu irnperial din capeid.
Acest incident !-a speriat pe mul{i. Se gAndeau cL s-a molipsit
de ciumh qi cii i-a cuprins fehra. Eu, unul, cred cd era eloar beat.
Bessarion a linut un d.iscurs lung in onoarea conciliului,
l6u<1find"-i scopul irnportant gi dSncl asigurhri r:li grecii iqi doresc
cu sinceritate uniunea. lgi scrisese discursr:l cic riinainte, astfel
c6 noi. scribii, nu arn avut rnare lucru rie fhcut. Era deja tdrziu
cdnrl a terminat, iar papa a consider"at cX e rnai irirre sd incheie
sesiunea, pentru cd tcti ne temeern ca nu. clLyit\ra ?mpEraiui s6
cadi de pe tron.
DupS ce sornnul i-a limpezit gdndurile. irnpiratul loan, pe
care mahmureala il indispunea, l*a anunlat pe papii cd refilzd
sd participe la urmdtoarele sesir.rni dacd nu se repar$ jignirea
ingrozitoare cdreia ii fueese vicr,imd. Fie il ldsau si. traverseze
cdlare siliie p6nd la capelh, firfl ca senvitorii sh-l u.ting$ cu
m"6inile lor murdare, fie discutiile se opreau aj*j. Cum negocierile de-abia reincepuseir5. dup5 o lungd intrrrupere: pidpa a
putut promulga o bulS in care promitea indrrlgernli plenarh
tuturor creqtinilor ce acceptau sfr piSteascd zeciuia"ld suplimentar6 pentru a acoperi cheltuielile conciliului si a tr:lirrnite fnfhptuirea uniunii. Perspectiva acesrei solutii partiale iil problerneie
sale {inanciare i-a trnbundt5lit dispozi{ia. Ca sd-i peirmitE impSratului sI intre c5"lare in capel6, i-a venir ideea de a fhce a
poartd noui in zidul palatuiui si de a crea ei ceremonir: speciald de primire" TYei zile rnai tArziu, impd"r.aiu.l a trine'.'oit sd
participe Ia sesirrnea urrnd,toare. Nimeni n-a indri.znit sa scoath
vreun cuvd.nt cAnd acesta gi-a adus qi cAinele favorit cu el"
care, obosit de discursurile in greacA qi latinA, a inceput sd se
piimbe adulmecAnd prin capelA gi si-a fdcut nevoile pe piciorul
cardinaiutrui Altrergati.
278
6rz
eurJFpEJ BI PU€ os
RS ectJasrg ED J€sacau a Jep€S€ 'reursrqcs
elseacu ea"rr8nppy 'ie.rdsrp i6 nrioF.ro nc BuBalrJPSFr EtrJasrg
lel€rl E rtunl€-ap ri ze.r3 €l glrualnaeu arr8ngpu o lncpJ e
'Pxopolro Bot op
'aaruaf,uneo rllrJuoc rolrqcal alaloJeap pugp$S
aurq rciu
leppdapuE E-s EtrloleC Bclrasrg TS '1nI e{rruur +gcop
'1a snds e 'gcee"r5
er16 pc apaJc oJst loqal pdoc rnun €ouaruosY
€JrJosrg ep lri.rgdsep B-s Pc acIIo+EC rrcrJosrg €url r€lunu g 'rartueJur 1nd191s €l gcrlo?€C EcrJosrg e8ee'i1u1 1eu
-rrrepuoJ u so4ruaq8^g so{J€tr{ 'pfe"rdsrp BpunJSB iB-ps q"r93 r*
ngs inlor ap nrpugtu ?uapr,rg 'rrrulgluJ €ror+ €-op raiac pdrurl
ug ainincsrp qr$.rg;s u1 lndecuS nE 'trnsrnasrp r'3un1 gdnq
'oJBlugAnJorrrq
rseaaae neaurucl a1r.rndn.r1 e1eo1 16 rc€JFS ec eriunlrs rBuaace
ug neasg8 os rrlrqou r* riieFog '"ropirod uie; u1 o+i?spl alar^
_BpEJ pugcrprJ,eFzg.r1s neJoraJlnc lawnrJ e1ain"rgc'rnlncr.raunlug
EaJlsos sT 'enrz toi gqre Es ollJglugurJourur ec ualrur;ad nu
'ror€JJad olaJr}rurrJ
QIoJorN Inzlr{oJ€rrr 'ecrued ts}rla € nJ+uad
ui.rd earyIeou g1€ol neunsgJ .roluedo.r8 apiedol r$ neacnip"rls
oIoJBUr[aJ pugs aJciosuoc Eq€IS o BJa €1s€ JBp 'ealrz as eSe
'lecapura ne-s oJ€t
',,1oseg urp rat ad alSasdapad ll nozourun6"
uurind atlurtd lsoJ € Fc 1BIJ€ s-s nrzrg? r€tr{I 'asrJnru Et €ou
-otz as 16 ra erlurp Inun era snrnlf,g s€auov '6elo ug sEtuPJ nB
16 apturur ?FE+uI ne-r6 9e e3e 'lnqmuoe n3 einuTluoc Ks lmqall
ne 16 sale ap ?nAB ne-u ,reded e,tulodrug EJasBIncs as oJBc Iac
,rsodgc r€ur rac rBrrrnN '1nSe.ro g.rasrsqrpd r* peruerl uI EJosel?ui
riuugd a.r?urp fpur rer'aladuc ad nealmu rruaurcO '1nloseg rcru
asein"ra nu Burnrc Ee l€IiE ure 'srJncnq PJlsBou ea;eru a'rdg
"e8und EprriJsap r6-9s 91rza r6or,relrra r€ur rac 16 gcep ruFJTru
au nu gs 'u1se ec Errn FdnO '91dea"r1 uip pundep I-Es 16 crlaJa
oJ€IDap I-Es €3 raded sacord +€lue+ur ne-r 16 cll€ulsrqcs nJ?sou
ap ?9?8 luns olocu
Inrpcuoc ?BJEIcap nB lgtuJ 'rou ad r6or-rn;
ep rriur.rp4 "las€g BI ap minril)uoC aloluJoJa.r leqorde € rerrrcol
'olot
reiue.r,g ala3a.r .rer 'a1r.rdo +soJ nE BIuErrrJaC urp alrJnlrua6
rB lcr aF.rnc reur Serg.rgrl un-a1gc rerunN 'lacas n€ aIrJngU lJo?Fcsounc ap Jau un
ne dee urp ?€Jnlnts e 'gleporcru Et n3ol reru Inseu na 'sna11e1q
aIrrrBIEs 9a n'4uad
'gpdud qlt q enou ul eiue;ods Eleol snd uru-au '$qlJcs 'iou Ig
Inrlsoeu €sul 'FmI Rnop ap ulap nerzrg?ul
retrage cuventul nepermis din Crez. Numai cu aceastfl condilie se pot uni qi regdsi in dragoste reciprocd Bisericile noastre.
Discursul siu a fost atAt de scandaios, incAt arhiepiscopul
Andrei de Rodos s-a ridicat furios gi l-a intrerupt, exclainAnd
cd Biserica Romei qi-a ardtat intotdeauna iubirea fagfi de greci
qi a sprijinit Biserica greacd in fala pericolelor care o amenin!au, invitAnd-o neincetat sd. se uneascd in interesul comun.
- MAndria qi disprelui vin numai de la greci, a protestat
el. Ei scrdqnesc, ei ridicd din sprAncene. Iar in ceea ce priveqte
credinta, adaosul Filioque este perf,ect justificat. Duhul SfAnt
purcede de la Tatil gl de Ia Fiul. Dovediti contrariul dacd puteli.
Justificat sau nu, este interzis sd se adauge ceva la Crez,
a rdspuns Markos Evghenikos. Sunt gata sd demonstrez asta
pe baza unui decret al Conciliului de la Efes.
La a patra sesiune, vacarmul a ajuns in aEa hal, incAt nici
cel mai iute scrib nu mai putea line pasul. Vorbitorii se intrerupeau unul pe altul f5.rd incetare qi toli se certau pentru
ordinea la luarea cuvAntului. in cele din urmd, papa Eugeniu
a considerat cb este mai bine sd inchidd Eedinla inainte sb se
ajungi la subiectul esenlial. $i-a mustrat apoi aspru cardinalii qi episcopii gi le-a cerut s5-i lase in viitor pe greci sd-qi
prezinte cum vor argumentele inainte ca Biserica Catolic[ si
inceapd si spund cd sunt false.
La a cincea sesiune, spiritele s-au calmat din nou qi Markos
Evghenikos qi-a prezentat tezele foarte metodic. A citit Crezul
de la Niceea qi a recunoscut ci fusese completat de aI doilea
conciliu ecumenic, dar a atras atentia cb ai treilea conciliu, cel
de la Efes, i-a dat forma definitivd qi a interzis orice addugiri
printr-un decret. Motivul acestei decizii era cd ereticii cdutau
mereu s6-l faisifice Ei s5-l modifrce. HotdrArea aceasta a fost
confirmatd de cel de-al patrulea conciliu, cel de la Calcedon,
qi de toate cele care au urmat, pdnd la al qaptelea. Pentru a
susline cele spuse, a citit fragmente din decretele coneiliilor qi
din scrisoarea papei Agaton. Considera astfel ci e iimpede ca
lumina zllei cE. Biserica Catolicd aclionase greqit qi incdlcase
explicit deciziile luate de conciiii. Era deci zadarnic sA abordeze
chestiunea purcederii Duhului SfAnt. N-ar face dec6t sd. se
invArtd. in jurul cozii qi sd se indephrteze de problemd., pentru
220
r r.7
?soJ e xr-u.re:all) .{a{ 'sor}ntltm asI}E8aJd c a.rE) ar{ 'aI.eopeld
g8unl o-J?trI rode lesuei E-s sopog ap iarprry lndoesrr{arq"r1'
'o1ee
ultd
tt.rrloio,)g Vs l{1nur
ma}p
g JV 'aIBs Jotrrrzraaf) Ea:luirprlel tua3tieotrrlla"r nxl 'so-riiiraq8a-4
so{JEW snds e '}Iuatltnta }soJ B nu nllr?uo;: eainldo {V *'anbolltg Inso€ps ioj un-"rlui ectltlsnI a;€J '3tualiln?a nTlrs{roJ
eapqdo IB-ap mloJ alaliroruntop a?1nsuo.1 cc ?€sFI rlu-i nu rirl
-6acu ga supld E-s ru{JBsaJ Tnleulp,ir.r '1ndetlul un"q ET ag 'rra"r3
ap asnpe alrrieznce e1 gpundsg"r ps r.r1Sor.r ro{1r 1npugr era ar€f,
lrap uieldal*y
u1 'aunrsas ease* B-ap €o:l a1-*ruriau eJeIrI rlJ
'"1tltr01€3
rrolJasrg eurl urp 1e1drug1u1 E-s Eursiq?s BaJPLU 'aul8lto uI 'Fe
Eurrruoc Fru FS sunfe ure '-ro1 "ropriuartra?ul aie araqc-a1a1cund
lerdoce.r rue 16 aulpJo u1 alairlorr snd ure-rur ar qdn61 'JotJa.Iur IaJ
€I nu 'lururo; InJF-rap€ ?l '?irlds ei nu 'g"ro?Tl e1 rsapug8 Eru FS
eelrdsr Fru €o+urtr{ 'a,rode as FS F?B{lraL{) r;-ra '.1o1 u nu 'g"r1seou
€crJasrg uo1 ealrud ep eolelda.rp ne nca:8 P3 Balel{Ja)rlr''^ p}eo} nJ
csounJal gs le8qqo uteJa 'naul lnpun1gJls uJ "oJ+s€ou rrJr.rasrfl
B Eie?ol ea.ra5ug.rgul n) lepios e-s aunlsa!! E?s€alu '"repesy
'so€pt3 tsalu drqc l1e $t acgrlsnl ps
pugeJatul a?urlnc ap ueaJo Fa;1u3 ur1 ]In-oJ{ ne 'ramsrqrs plnd
-acul eI ep 'qunqcs uJ '€?s€ ap lrtraruod r1 "le ournbv ap eirroJ
urind lac n€s 1ul?€I rrFoJoa1 Isunle 'uoq1a14 solsruratJ snds e
'teagrsle; ?soJ U rll-tr Rlsa)€ 1n?xol 16 e€;e +so"I g rB PrsO
'rodu reru -le8n
ou)aJ3
-FpE asosnJ
'1uegrs1e; a gc 1e8u1s ne 'r6or:n;
In?ug^nJ
'ra srq)uoJ nR elns0€p€ ?ncEJ
B nrlrJuot ealalde6 IB-ap ioc FO €pe^op BlsBacB alsa nN --
'anbaqtg
1n1
-ulndsrp uarpde aJeo uJ rnlnzaJC € ounrsJal o oIoJE ap ?rllc nB
rS nqrcuoa ealaldeA IB-ap mlac olrrzrcap eapur"rdnr oJBt aorpo,
un sqasap ne r1e8.req1y ri rur.resaC FsuI 'gcru"ro1nd erso-rdurr
o ?€sEI ne-rur aIBs alaluaurn8"re Fa Jacurs unds ps arnqo'\L
'rrcrlselocs Bcrlcolarp nc rirnu6rqo neJe nu rrco.r8 9c n.rluad '1ua
-rdsg"r rS epadurq Eas€oqJol Es ?€utuapul €-I 'rolrur?Bl Inlug^nc
Bap FS erol FsuI 'rnlnsoepe ee1e1r1eFal n.rlued rzalop ap psdq
Bacnp nN 'glelcaJoJ U ealnd nu au€uroJ rrcrJasrg elee6a.r5 gc
singurul care l-a intrerupt de cAteva ori pentru a clarifica anumite puncte. Argumentul principal era urmdtorui:
Conciliul de Ia Calcedon a spus cd nu vrea sd adauge
sau s5 scoati ceva din Crez, ci doar s5-i explice conlinutul.
Conforrn acestui conciliu, explicaliiie sunt permise, iar cuvdntul Filioque nu se doregte a fr altceva.
in sprijinul acestei teze, arhiepiscopul de Rodos a citit pasaje
din diferili Pdrinli greci Ei latini ai Bisericii pentru a demcnstra
cd qi ei credeau ci Duhul SfAnt purcede de la Fiul si, in consecinld, cuvAntul Filioque nu era nicidecum un adaos, ci doar
o subliniere a adevirului din Clrez.
Nu este adaos, ci explicalie. Nu poate fi nurnit adaos
dec6t ce vine din afard qi adaugd ceva nou. Datrfl un adaos nu
face decAt si explice ceea ce se gdseqte deja in text, nu se poate
numi adaos, ci explicalie, iar explicaliile sunt pernrise. Cel care
susline cd Duhul SfAnt purcede de Ia Tat6l recunoaqie ?n acelaqi timp cd purcede si de la Fiul, deoarece Tatil gi Fiul sunt
aceeaqi fiin!5 qi, deci, Duhul SfAnt se afld in Fiu la fel cum
este in Tatd. Nu putem niciodat6. sd ne gAndirn la Tatdi fdr5
sd ne gAndim Ia Fiul qi ia Duhul SfArrt qi viceversa. Cele trei
persoane dumnezeieqti nu pot fi diferenliate. Dupi cum a spus
gi SfAntul Vasile: ,,Tot ceea ce este in Tat5i este qi in FiuI, doar
cd Tatdl nu este Fiul". insusi Hrisios a zis: ,,Ceea ce este al
Tatf,lui este gi al meu"l. Astfei, conforrn Evangheliei dupd loan,
a suflat Duhul SfAnt peste nenumirali oameni ca si le arate
c5, la fel cum din gura unui om obiqnuit iese rlsuflarea, aqa
iese gi Duhul SfAnt din esenla divind a lriului"
DupX ce a dovedit astfel ch Filioqwe e impiicit prezent iu cuvintele ex Pater, a vrut si demonstreze cfr un astfel de adaos explicativ nu fusese nicidecum interzis de primele concilii. Crezul
de la Niceea era o explicalie a Crezului apostolic, Crezul rle la
Constantinopol, o explicalie a. Crezutrui de }a Niceea, Creznl de la
Efes, o explicalie a Crezului unificat de la Niceea si Ccinstantinopcll.
Prin urmare, a interzice un. adaos explicatir. in*qeamnd a
te iega de iiterf, qi deci a pune liter:a ina;ntea *epiritului" tris#
qi Pdrinlii gryeci au respins unanim aceastd credintiL care r* ieagh
1..
222
Ioan 16. 15.
tzz
'eJBJ?rqJu u11G0rpu
(zaJJ
gcEJ Fs RJRJ
InrrrJd BI aJApE 9s aurq r8"tr a 'sai'JE op
'rB ur,rrp Jo?suu un a -€c n.rluad ?ugJS rnlnqftg eo;agroc"rnd a;d
-sap rrruru er16 ps eleod nu eded gc snds e ec pdnp leniFunlus
lsoJ E ?nqurTl cal8 un 1gau1 'egredop ap 1g1e sunfe B €lr€aJ
'ounq r€ru Lrnpug8 e"rrdsur ou PS ?mqaJl !I J€ n-J+sou lmnf ui
rr.3e,r.u.r BacFJ aJec aa+Jeoru i6ap to1e.ra1r1 rA .ro1o3ul:1rl) BrQoJ 1r!
llnru r€rlr ac uI ac urp ?nzgt rue rS 1u€JS rnlnqng ee.rapec.rnd r$
IurIa{L la?uiis eitrasa e"rdsap 'rce.r8 rr.rolr[n1s nc r*'4gr 'rou e.r1u1
1g1e sur.rdu ruglncslp gs sunle ruu Iou rS gc selafui aurs tsi aP
g 'IEr+ ap .roiuirpuor eatepet3ap op 16 .rolau.rntp Earappos ap
g8ugld as Es nelarur nu erlBace 'apz rolauli'id eiuepunqe qdng
'ro1ca.r8 oloJeunznq uI 1€rpotm neaFunlu earuud r-ale'J ad uucq
riol a:loreoap 'ar"ro1ep ad ;rep 'a11nul rTtlu sradurnt Es XinqaJl u
€rJ€loJu€:) Xgrtrl 'er1"rgq B+g?e l*{ auad ealglc ufap up"r;-rsT.'oioJ
'rrqu3s 'rou J€r 'auqurarou rn1 plndeeug e1 sunfe ulu e6y
'apJTJosrg 1u,rer{as n*au aJEc aurslqos ra?rorJaJau u gledilur"rd
Ezraec g aleod nu anboqtd' Inlug^nJ 'aJELuJn ur.rd '€?sE ui
Elea*a"r5 oaJA lnnpl rJ r€ FaEp gir-ru"rn5rs nt ilncgJ $ Ja oo Eaac
'anbotTtg rn{n}uEr\nc €aJrsoloJ Xe6o"lda"r tr-r nu'6u€uroJ rr)rraslg IB
luauodo Fr"rde un 'ar3.og "tEJEIrr mr1tr 'uole8y reldeti €aJeos{r?s
pugssountoJ aurq o+"reoJ €lse +BJ?suoulap B )r-.r3runt? nrlrsuoc Bal
-ase$ 1y'1o snds u 'glndsrp ap Ar+oiu ourlap E?sate geep gutFop urp
padsu un erqdxa €-ap €rJo?ep rS n'1n1da"rp J€op aru nu ede6 _'IuriCIAl iatugs eiuasa laJlss
Frelrou pugrpJ 'IE?€J EI ap 16 apaa;nd +UEJS Inqn6 ec aFau
ps nelnqc rror+oJo r$ gcr"rosig uI IntusruerJolsou eapugdsg.r as
eolacu alrrnruoJl uI F) purr-' '+ep 'Plrq€suadsrpur ?soJ e anbotytg
ap Fsnpe erzrre.rd qc lecrldxo e i6 riur"igd IIiullS urp ofesed
+I?Ic € sopog ap pdocsrdarqle 'o"reo1pur.rn rrunrsas in.rput uI
'ro el op enac a8nepe Fs FrEJ ri alarcap ur"rd o-1nog; $ r€ olill
-rJuo3 '1nza.r3 lecqdxa g JE Feep 'qt nea)rz rB dec ulp nBJn?ncs
E-s Eaunlsas 'gcru"relnd VzeJJ V+seao€ nC
rrce.r-B rep
'lereqcu;
',,rnXnc€al 1n1r6"ig3s e1 qugd aIaFZ o+€o1
uJ rol no +uns ng" :rnlnuruog a1e Eolsaa€ alalurlnc uI apoJc
nu areJ eIoDE ap +grap gsrzrolut g aleod nu ariucrldxa ap IaJlsB
o 'e1e1r1ea.r u1 'raiulpaJJ iB Ioqurs rnlnr{cal aIB rrgJrldxo apou
apqesuadslpuT aBJ a1cas rA rrza;.a altou 'a"relotuJ FJPS 'gralrl ap
ci explicalie, am rdcnit noi, latinii.
Nu e adaos,
-Afost
sufrcient ca un servitor grec sd qopteascd,,adaos,
ca si fim gata sd ne ludm ia pumni.
adaos"
Tensiunea generald rnai era pe cleasupra agravatd Ei de vin,
din care se consumau cantitS{i enorme, deoarece se credea c[
apdrd de ciumd.
in care arn toati increderea m-au asigurat cd
- Doctori
putem evita si ne irnbolnhvim dac6 suntern beli bot timpul, a
explicat maestrul l\{atteus. Dar trebuie sd bern cu toat5r energia,
s5 fim amelili de dimineala pAnd seatra, chiar qi-n timpul noplii,
cAnd ne trezim, se cade si ne umezim gAtul, altf'el, beneficiiie
beliei riscd s5 se evapore in timpul somnului. Nu pe toli ii line
capul la aga ceva, si mai ales voi, tinerii, trebuie si aveli grijb
s5. nu vi-l pierdeli din cauzd cd toi cugetali atAta la ntistere
inexplicabile. insd eu nu mai sunt tdnir, deci cred cb pot suporta
acest tratantent, pentru cb am arrut tirrrp s[ rnd obiqnuiesc d.e-a
lungul anilor.
Majoritatea celor care-gi permileau beau de stingeau ca si
uite de ciumd gi sd-qi domoleascd fi'ica. Ailii se indopau cu
miroclenii qi cdr:tau sir se protejeze cu ierburi amare, da.r cei
mai pioqi s-au dedicat postului, rugiciunii Ei autoflageldrii.
Penitenlii se adunau zilnic in fala caledralei ryi se flagelau. Le
giroia sAngele pe spate qi s$reau rte dr-rrere gi extaz" ca int'r-rl"n
dans ingrozitor:. Ferrarezii care-qii pierduser-[ apropialii li s'au
aldturaL plAng6nil, urlAnrl Ei biciuindtt-se, qi nici papa llu cre*
dea c5 poate interzice asta c$b tintp dura ciurrl*"
De asemenea, a trebuit sd inchidti ochii ryi la bnrcleLuri, ln
care dezmhlul dezlHnluit continua zi gi noapte. Inlerdicliile nu
mai insemnau nimic acum. Femeile uquratictt soseau irl !-errara
din toate coilurile Italiei qi nu numai, fiindc5 llu tjc temeau de
cium6 qi erau atrase de cAqtigul ugor. ln pius, ciuma bsntu.ia
mai mult sau mai pulin peste tot, aqa cd nu puteai sS nu intri
in contact cu ea, in afara cazului in care te refugiai undeva
departe, la !ar[. Initial, casele de prostitulie au firsb incirise irr
mod solemn, iar locuitoarele acestora au fost izgonite dirt or.as,
dar, curAnd, plAngerile cinsti!.ilor iocuitori ai I',;rritreli 1-au fhr:u.t
pe rnarchizul Niccolb sd se indoiasca cle utilitrtt,{:a r;id,rtrriit,r,
iar papa insugi a Lrehuit si indi"rre promiscuitrttca i,ot. fttiti tvi;,iie.
,t/
t7,'{,
rolrrnula.rA llferlp;nsqu B ppeAop qunr{ rurrr ae;} a tsrunn pa
ureaunds rurJ 'lalourn ad Bc IaJ €I ?uacour ed en1 13 'lnupruru
ayunrfce nes apinlrrl nc Eqearl eoAB nu €a+r€ol I 'a"r3eu elai
-n"rec neoldurn aJec rac ed eldeou ap eldeou BraJos 11 'e1"reos ec
EqJBo 'Erunrc 'riecr.guleu nes rJolprual 'r*ord nes r,4orarrrpaJcau
'rieur6n.rau nes rirlsure 'rfuaurlsq€ nes IAIlaq nBJa g;) ard
'.ropra,r5 aialuarunS"re e"reqlnds Es oJa'J e'!a1sl r.rnlrTs eap
ps rA alasraloJluoJ g+BsaJatrrrr a1"r€oJ Fcsea,rpur.ln gs 39nu1 arFol
-oa? Flrrara$ns .rerqJ 16 qcea;5 pur{nd r* gurnel a11"6 po rasunds
eg '3e"ro urp ruorueo riuelrodrul ietrr rB rfeFoq IEur rao lrrrrnu
rinur,rd neJe apun glear"id gs€c o lerJrqcuI e ro& ar.rasaru leip,ru;
B-aI ar€c ad a1a; ap gdul o Ea nc snpe V 'IR^IJ rnlnl{rtuoc Ir.tFA
-Iozp B FpEAop a.reolg8urrruot reur Boc a ra €aJu?Jazap Et pu€Jap
-rsuoc 'rielugcul o-?e?ni€s nE rrleurpJec r* rrdocsrda 16 .rerqc r€
'1eseg e1 ep neelBount o riuurpd tiFI,{ 'laseg BI ap Tnlac uie4 u3
eJaJJod el op mFrlrcuoC €alelrrorJadns cqqnd leiunue € orec
'elernpa rep 'gcrle.rn6n 16 Es€ourn4 arorual o 'uuaqolnil atunuE
o loseg urp Fcseosos Fs 1e1dtug1ir1 B-s 'rournlt poFode e1
'€J€JJad u1 gldruglu5 as oc e.rouFr ES aurq reur o gc luJaprsuoc B
eded rB Eaoce oO 'e?Blr1rlroJ ap ouruos a1a rA neapgp ag.rnSue"r
a?€o? ap a?€lrJpru lo{uoJ op Jgrunu oJeru trn .rer 'leadsns poul
uI a?BurcJESuI sBtuEJ ne oAnpFA nes oJaur? ap olns 1do alsad
'er.rqureldas 16 ar.ren.rqal aJlul 'mlnzu{cJetu ala.reorrdgc rS rrueze;
Bacrurru ple"rgdrul oJa, nc ounrtroTA r3eaaee nc raJ€JJoS ala"r€olr
-nco1 ad ne+€Jlleru aI Fc nJluod 'ppueos oJerrr lruJg+s e rPS JoI
-rua+Jnc p rB sorrlaureg rnpiur"rd lnluaruelrodruoc rqasoapul
'rol sqrutl ed aleurin.rou epreundo-rd
oznJoJ aI Rs urnc nr16 nu Ecpulg 'a;n8uts ealsurc e"rgde 1od r6-nu
TeIu IS 'lrnu6rqoau alsa ac lo? Buneaplolul aeeld oI rolrauraJ
pc n.rlued 'aseonlrt,r rcru aloc ad 16 8e"rre oI JoI elalurur$e,r
16 arue.rls Jol €qurl 'ollqrgq .rur '1eugl ed ec a[aural csapugd
ou 'rgl reru rS luns rrcat8 J€O 'ra nea8ugyl as lplrdsr e.reur
o eI olrarueg eundxa au 'rdocsrda 'rioerd 'r"rpFn1gc 'rn1nleqr1oc
rolsace rornln+ e Suto ug giuaza"rd eldurrg
riecrpop
lieqrpq
'rJnAEJour aunq ap JoIa?oJ 16 "roperueg
€olnFrl locr.rad u1 eaund "ro1 ufuasqe 'sn1d u1 'srrrrouoco n.rlued
Ernlr^ol o a oxe+ rcop nealqld 16 euasau 1eFa1 necrlce.rd 163
oJ€c Jolal€n1r1so.rd ee"n"rgFng pc neeurisns raJBJJod rrJo:lrncoT
La inceput de noiembrie, Bessarion a dat un rispuns din
partea grecilor, dar cum qi el era legat de decizia de-a nu discuta spiritul, ci doar litera credinfei, prezentarea sa a devenit
o pur6 argumentalie gramaticald. Afard era innorat, capela era
friguroasi gi cenuqie, iar lumina de noiembrie care pdtrundea
prin vitralii dddea tuturor o tentd verzuie, ca si cAnd niqte
cadawe s-ar fi adunat sd discute. Din mangaluri se inilla fumul
inecicios al ierburilor arse pentru indepirtarea ciumei. Atmosfera
era incdrcatd de mirosul de sulf qi medicamente. Mi se pdrea
cd vocile se indepdrteaz{, qi se apropie, apoi dispai' cu totul"
Atenlia mi-a pierit inevitabil, iar explicaliile erudite aie lui
Bessarion despre cuvintele explanatio gi explicatiot, intrisecus
si extrinsecus au devenit la fel de neinteligibile in urechile mele
precum lipetele inibuqite ale pdsdritror ia malul mirii.
Chipul mdndru qi dispreluitor atr impdratului era verde. Un
cAine alb cu negru qedea la picioarele sale. Ochii aprinqi ai
papei Eugeniu priveau fix undeva in dep5.rtare" Era atAt de
slab, avea obrajii atAt de scobili, incdt mi se pdrea ch-i vdd
craniui in lumina aceasta stranie. Fala rotundd tsi harba neagr5 ale lui Bessarion imi erau deodatd complet necunoscute gi,
tot uitAndu-md de la unul Ia altul, m-am pomenit intrebAndu-md
cine erau, ce voiau, ce treabd aveam eu cu ei.
NIi simleam de parci eram pe mare, undeva foarte rleparte
de !drm. Totul mi se pdrea distant qi ireal Mi-am apucat mAna
qi am strdns-o, imi phrea strdind. M-am intrebat inspiim6ntat
daci nu cumva md imboinf,vesc. lnsd fr:ica rnea avea qi ceva.
ireal, nesemnificativ, pentru ci brusc nu mi-a mai p5sat dac6
triiesc sau rnor.
Md l5sasem oare legat ient, pe nesimlite de ianluri invizibile? Md luptam pentru salariul meu, nr5. mAndream r:u titlu.l
de scrib, discutam doct cuvinte gxeceqti, md ?ntorcearn in fiecare
seard in acelaqi pat, preluiam mAncarea qi-rni lirdneam orgoliul
cu privirile furiqe ale f'etelor. Mi irnbitam adesea, ii urmarn pe
camarazii mei in bordeluri, md culcam cu femei fHrb sd am mai
multe rernuqc[ri decAt allii. Nu lipseam de la slujbd, md impirtiqeam, imi spovedeam smerit pdcatele si primeam iertare. Nu
l.
226
,,Enun!are" qi ,,explicare" {lat.).
L&&
(IEriu"Ir?sod
Inrnz.ra^ nJ Eq€JFap ruru eu*tuas rc 'otua.rdns
IBaJi
rrJa?S€ounJ B aJ€olrqJo Burrunl psul BaA€ Tru Earu Brl€[oAoU
'Ioqturs un +gcap ?Ftru rBrrr 'durr1 rielece u1 'a1sa 'nazautung rn1
nunrice ri raiuasa ezneJ urp J€p 'loqrurs un lgcap else nu '"lo1oq
-urlna I€ ?Iug rnlnJolc€JuJ r-zr:'el urq 'e"re16eounc g+u€llodurl
reru eac IBn?Je Inluaurotu e1 ared os rru elseaee 19cug 'rnprnru
-IluI B rS rnprlrug €orunl {rI nazauulng pI p euniice ap inpour
ri uiuesa n"rluad leuorie.r ap i6 ct5o1 ap 1E?u loqurs un olso
aura.\L BlugJS ler 'anpug.8 n"rlued JolgJnqlnl n€s nrJoXcrperllloo
crurru rcr€ E?srxo rBIrJ nu rA nazauurnq in3e.4u-e-ap ad rS uro
p8e;r1u-e-ap ad e-ra 'so1sr"lg uI as-nPurnlpAzap 'nezauurn6 Ec
16 gzeaur.ru r-ac eooJ 1o1 e rB mln?ug^nC ealedn.rlu3 u1 16 diurq
r6elaae uI pa.rc 'nazautunq uI poJc FSuJ EJeO 'e,lae e6u pqrsod
olsa runc g?BporJru 116 urorr nu FsuI 'nazeuurnq u1 aifcrpur4uoc
uI also nu Jrurru ?gou! IaJ e6e u1 'ua1e1r.rnd 16 erur1ed '€iuip
-alcau 16 eiurpa.rc 'ern 16 soJrqnr csoun as Io uI 'qd{c aJBcaItr u}
rS ne.reru elaur rafurg BreJB uI rS auru uI alse nazaurung 'olFII
arlseou uurni alaldacuot op olocurp es eeunriae rB eiualsrxa luns
aa ur4$ nu rou gcap ,rerqo 'gdr1a a.rucag W 16 Buneap?olur qzeau
-orice rB a?so nazauutnq 'areurln ugd 'Eliugur eot ul rB 19c 'FXtuS
sarunl uI lg?e 'ruapulln?o"rd rS na"raru alsa 'e1ur,tne +goap luns nu
Ealsac€ FcEp Jarr{) 'cru6a,r 16 l1ugu} a aJ Baae .rur 'cru6el 1$ 11uipr1
olso Ia'a1sa nezauurnq ac ?uatuotu utq 'slur,rnc uud 1o1 paqdxa as
ola Ec nrluad 'oluvrna a"rdsep {uglncsrp ps csalso"rd g 'ruatueo
ap +oX pslrcs a esdqecody TS Fugd 'aee8ugls arie.reduoc o r€op a
nozaurunq erdsap uraunds FS €tJatul rualnd ac lol'e1e1rurr1 luns
nJlsou InJBInqPcorr 16 ea.ralsBounC '9lEporcru 116 luorr nu BlsB
'nazaurung also oc ;ep 'na ureaunds rrul 'a1sa nazauurng
'pun;o.rd reru BJa
In^rlotr{ 'lunJgru 1a 16 u.ra pg"r 16 alourq el6eounca.r € ap natu
'.rop"rnfrurs In BIcs ruasru
InznJaU 'oloru roplaropul ezr:ra) ulp IoIN
-o^ap 9c Ezrte) urp J€op l€Aour^ llurs 9ru nu Fc Baril €turuT uI
wer16 'raleduc e g"rqn8nl 16 ernz"ran €urunl uI Pul-npugzrleuy
nu 16 glpdseo-rd ede op ru€rncnq
'r16adn.r1
rueFal
ep
olelrdsr
Fru
naru
Frrr reunlv i€a]Jaoru 16 aurur urp Inazourunq n€Jo JFAap€
ap ?9C
ln.rn5urs 16 uuacglpr puge 'afa.raurl uI uasosnJ ?TroJTp
'+eAouIA op IIqIJa+ ureefurrs pru
a?uaturluas ?sac€ €aual apun aO
'r6n1o1 'IS 'IIiIE lgcap luocour reur rcru '1€,toutlr relu rcru ru€Jo
al capelei, care mh fbcea si md simt vinovat qi apdsat. Nu
Dumnezeu vorbea in mine, erau doar toate gAnduriie mele ce
se decantau si deveneau clare, f[cAndu-nid sd inleieg ci cea
mai profundd doctrind a l3isericii nu se afl5 inevitabil in contradiclie cu gAndirea, stiirrta qi ra{iunea. Aceastd intelegere nu
m-a ajutat totuqi cleloc, de,rarece nu-l sint{eeln pe Dumnezeu
in nici un ait fel. $tiam numai cd Biserica e legea, r$nduiala
Ei ordinea, indispensabiie pentlu omul de rAnd, care, f6r5 educatie, nu putea ajunge la cunoastere qi trebuia asadar doar si
creadi. Coruplia unuia drn mernbrii sdi nu coru]lea Biserica,
pentnr cd aceasta era consbruitE de oarneni, ia.r: omul este o
fiin!5 limitat5" qi supusd, tuturor iegilor unei jumi iinite. poate
ch multe congregaLii, multe rndnistiri devenjseri prea lumeqti,
aqa ci meritau batjocur"a oameniior. insl intelegeam acum cle
ce atAlia oameni talentali se cdlugdrisera si renuntaseri. la
fosta lor via!5. Cei mai rnuili erau nrultumiqi cu rAnduiala ,gi
credinla si nn avee'u nevoie de mai mult, ciar arqta nnr era si
nu puteau sA fie su-fieient pentrr: t,o'ii, iar eu eram unni diriire
aceia care nu se trluteau rnultrrmr rricir,ii..rta r:u at:it. p,,:1 rr;i oc
trdgea sentimerrtul incural:il de vincvdlie c;ri:e nu.-rni ddciea
pace, tristetea aceea care-mi umbrea toath fericirea. Mie mi se
cerea mai rrult decft celorlillti. ceva diir mine irni cerea mai
rnulb decAt altora, oricAt de tare md irnpotr.iveam. Era c, prrrunc5
nemiloasd si neclintitd, dar nu 6tiurn de uncle vine.
insd nu voiam sA las capul jos. Aqa sii fie, ma g$ndeam eu,
asta si fie stiinta mea si *s5-.flIi zaddrnjceascll tr:ate et'oriurtle"
Prin comparatie, or:ice ait pacat am c:omjs s;ru voi comite nu eiste
decAt un fleac ridicol, de,rarece nu arn lHcut nimdnui prea rnult
r:iu pdcdtuind" Pdcateie tmpeqti si ale sirnturrlcr nu inseamnr.
decAt plicelea uitirii, un I'is a[ pdcatr-rlui, r:n -oomn din carel
trebuie sh mE trezesc cu alnal,de fiec:are datli ca s:5-rni r"egh.sesc
vinovalia. Lline qtie, poate cii gustutr pentm cdrli, sturiiul lirn];ri
Firece, inter:esul pentru stiin,ta prof'ani,, poate chiar qi Homer
qi Platon reprezinth pentru rnine aceeasi pofti de-a uiia si sunr
un pScat rnai grav decAt neinsemnateie pieate trupercti si $[te
simturilor. Pdcatui nu este decAt un cuvAnt, dar penl,r'u ruine.
de acum ?nainte, va insemna numai dorin{n eiisper:atH de-* Llrla
nilic*"r pentru o clipb ele cunoaqterea mea ccs. rna.i inaltd" ci*-a
"/t(
67,2
'o\.lDJ'tldJca nJ?uod ollUun'ldna EI oiunual Es
'poJc ac nr16 nu rsrsul ro rtru Et nJluad 'o1+J9I{
vzrrJal €aoc€ oo
gsuI uro? FI I 'gpqtsod alsa €ounrun
F+Intu rA dunl ap arolau 3 9c
ad
'€?s€ qcsBouncoJ gs 16 gre1r1 ap eiuFe r€ur as nu Es rca"r8
uraEurrruoc r-gs rur6na-r EteO 'Inrd e1 ap 18 apecrnd qng FIuVJS
_gc oporr pc r3n1o1 g8ea1eiul as ES +ESEI € uorr€ssag
1e
'lelsrJlrrJ Pun;o;d rn1 lndtqc
ad ln;gde e sorq8e.rec sgJns un rS aleasn alrurgru leca'r;.e-r$
'?€urnrJ rnun eiuaza.rd
u1 riege rec riol nEacEJ runc 'a1red o BI os-npugp ourpun8eg
nu 9c "rodg Lpiqd Ie-aC Inro?cop snds E-rur ireuloq r16a
'anbotytg In?ugAnc oP noJaur BoI
-ourqodrul os BaJal€qzop acar€oap tolop EJosBSu€AE nu aIrJnJJnl
'giuelrodurr o raru FsuI EaA€-5 'ariecgruruos op e1isd11 olrJns
-Jnesrp urp cnurrr ulososrJcs nu oJBt ad 'gpo8 al1"rgq op areoJ o
'ariulrparu
eaur e!e; uI ru€ole 16 asuurru.rol as rcurco? Eaunrsan'
urp lrzoJl €-ru alec loc un s€J? €-rlu ourpun5eg InJo4cop Pc nJl
-uod 'nge gru opun purrl6reruau naru p"rnf u1 rcrleqlps rqco nc
ur€ Fc piuern'8rs n3
+€?m ru€-ru 16 .rnFurs Inun op +rgrrrrolr
nJ ariereduroc uI Jltrru alsa
lrlSrxa ga purr16 +rurs o aruc ed Boc
nu rnlndn;1 eiurre;ns 'alnezaurunq 'aurueoq 'rie"g rr"rn5urs II JoA
nul rruour€o 'lo1 eiue"rouFr u1 'EIBa^t e1 purAar air'rnpugF IiocsEJ
'lu€iozop
err rur-rB solrruau naur IEIB+ augruFJ €A nozauruno
'rsoqnr gs iueau
lsodgpe naur 1n.rn-Buls g €^ mF?rurJ EarunT
-zgrpul eptepguzep nc r6ap 'er1qn1 urp €rnplgc E?€ol €nI BA rrul
.BAaurc ap erdo.rcle Frrr € uI giuecrler aJBIu o ruosriu[s runce gugd
rB runa 'e111ure3 ap rS uruqc ap '.ropaura; ualso8e'rp ap '"ropua1e
-r.rd e FtseaJU erueduroc op 'p.rn1eu ap 'ruoruuo I{IE ap €uneap
-?olul eredes €A Prri areztluerlAuot FlsBos€ FO ru€ounds rurl
'rurnsur aurur nc eced ure TBru 9s o-u pugcltru rS lrnptgppuzop
g
acp+ pw €ls€ op luaqeuoc ?uns Fc p1de3 .rep 'ilumieJ euqrpo
'rnlnruo
en plecpd ri lecgd g el uunrieJ €ul{rpo 'outtu nJluod
'ola+€cpd rnu
€arrJ uI g1s u6e 'e1e1eepd a+Eo? o1€+Jar arl aI ES
-Furlu e6o.rda.r reur rol r-nu o+ureu3 runJB-aO 'mln+agns euqrpo
16 eounrarqqls uJ '1muo €ooce
EJFJ IEJI ualnd J€-u 'es Ba.r€lrluq
acl "E]Tu$ Barrrnl ap 1e3a1 pulg 'TErl ealnd r€ nu pdroc 'Ia ErpJ
'gr n.rluad 'es euqrpo elsa rnlndnJl Inuruos umc IaJ e1 'rn1n1
-ollns Inuuos 16 euqrpo also 1n?€c9d 'auil.u uI nazourun6l ap €?{n
lui erau ia fel de lipsite de sens pentru inine ca
lhtrSturile unui caine. I-am rd.spuns cu un zambet tamp, rni-nrn
adunat' lucrurile qi i-am urmat pe ceilalfi. Am ieqit clin cap*If;
qi m-arn dus direct acas5. Am vi,zut de afard o cruce rnatre,
neagr5 trasatd pe casa negustorului de sare. ciuma venise in
vizitd la noi.
Arn inlemnit qi mi s-a ridicat pirul pe ceafi de spairn5. Dacd
ag fi fost inlelept, m-aq fr strecurat in camer6, mi-aE fr fdcut
bagajul qi mi-aq fi cdutat altd locuinld. Toli ficeau aga gi nimeni
nu considera c5 e condamnabil sau rusinos. M-am dus insh t'n
camera negustomlui, care zdcea in pat, deja alb5striu la fa!i,
qi delira de la febr5. slujitorii fugiserd, iar solia rui era singuri
cu cei doi copii, care plAngeau. Cu phrul in ochi si privirea
fixd, a venit sh md lntampine. chipul ei frumos gi zambit*r
nu mai era decAt o mascd paiidd.
Ciurna e-n casd, dornnule loannis. plecali repede, altfel
vi -veli rnolipsi.
De ciumd insd nu puteam f'ugi. Dac6 aq fi addugat umilinfa
de-a rnd teme de pericolele vietii lumeqti la sentirrieritul meu
de vinovdlie profundi, ffi-ag fi dispreluit cu adevlrat. Nu rnerita
s5 trdieqti chinuit de spaimi. Ca s6-mi demonstrez ch nu mb
tern, am ajutat-o pe femeie sd-l impiedice pe bolnav s6-gi pdrd_
seasci. patul. cuprins de o durere de cap ingrozitoare, neg:ustorul a incercat sh se ridice qi a dat cu capul de perete. Cu
greu reuseau doi oameni sd-I !ind. La cdder.ea noplii, c6nd am
vdzut c6-l ia sornnul, l-am scuturat fdrd miid ca si-l in'rpierJic
Vorbeie
sd adoarm5.
Am auzit cE victimele ciumei trebuie linute treze, i_am
explicat soliei lui, care se opunea. Dacd adoarme, se iasd in
voia ciurnei gi boala cAqtigd.
- E din cauz6. cE am pdcituit, mi-a r5spuns ea. Ce pedeapsb
ingrozitoare pentru un pdcat neinsemnat ! Din cav,za dum_
neavoastr5., domnule loannis, mi-am dorit in secret sd rnoari,
pentru cd atingerea lui imi repugna, iar in bralele lui mi gAn_
deam numai la durnneavoastrd.. Daci. moare, este pedeapsa lui
Dumnezeu, iar dacd-mi mor qi copiii, nu qtiu ce-am sh fac.
Nu indruga prostii, femeie nechibzuitd.. m-arn ristit eu.
Dach adulterul ar fr pedepsit astfel, n-ar mai rdrnane un singur
234
r8z
,ol$rll eol€ nu ourru ap Fi€J Ini eiuiq6ouncau'FIunIc ap ]BcapuIA
nB-s oJ€c rrurind aJ+urrd oJaurnu os Fs lnAE € coJou oc EpeoJJ
op €?Jod osruolal I! 'fed urp lecrprJ
RS Boual r-nu re aJecuprrr
e-s 16 +:zar+ B-s 10 pfog '3n61aq uip ESBomrIap ar€cugrrr qurqss
gs
u1 1r1gFa.rd V Jaqt 1n^€ rJ rE ?c aleod r6ap 'gcsern1gcqd
€auzgJpug reru nu 'eldnseap od 'tsatun18 pc gsul lnzaJc V
'aurq rurop Ps oc€J
rurI BlsE ec n;1uad
Fur 16 lnd.roc a16al6rurt rtul 'aracg1d ecnpe
retu
'rfrrunfinin Fx-Es ria"r-r. gaep eie"rq uI ouilr e1 rfapreq ourq
'FJls€oAEau
'Baate aG 'ounq e1de3 ce;9s giur"rop ooJA rrre nu 'n1q
-urnp pios ap F1EJ ro?Bp rcru rueaiurls Plu ng 'giur1*ounrar urp
laru 'a1e1gunq urp nu +ncqJ IUB-oc ?ncEJ urv 'mlnlru$ Earunl
u! ngr 16 eurq erlug eiuaJaJlp csJ nu roru r* e"nqnr P?srxa nu
auilu uI gsuS 'na sundsp,.r ure-r 'plsrxa nazauurng Ec nIlS '+rlpuloqurl tue-au nu rou rcru 'nrdoc
g 're "rn8rs
rclu 'p{ue,rn8rs no le.rgde €-ou nazauumg
,p.rlsuo,rueurunp
n.rluad '1n[e.rnc i6 eaXulgunq csalgldsgr
EJFJ'gc
'Jol €I UruJope e rodu 16 le1ncs e-s
F^ gs ealnd $re tunc nr16 n5i
puga ggod nc lecugru V '€)opurl €A os natu pfos qc parC : srz e-rur
'}}rnul
'ie 1ndn"r1 nJ piec
16 a.recugru ap lep e-rur '1tza.r? {rre-Irr pugC
eauri nu-tS aurur 93ugl Baruroq '1dn.ra"r1u3au oro ap n"r1ed r*
reazqnop adeo.rde lrurJop lrre spun 'ra 1n1ed ug pugd sBJ? B-tu
"€a;1u1
eiorrras 'a1da.rq ad leur*al ure rB +epqJl n€-tu apraln;
r{dor: ep ufap urasrtuJop reru nu na rcrN '?rrrJeop ES ?€sptr rrr€-I
;lrrrgr* €-r EJqaJ 'qur.rn urp alas u! 'puvC "Eleurlrreluoc eualual
q?€oq opnc uI sJE rue '1ed l1e uI le?ntu ur€-T 'lesued rrrr-ol
r€r luipc{s ruu-aiJ "€Ja{u€t lnldrun B Jotr BaJEoqnP I$ olau€oqnq
uru aulq ap lgc Jsa[
lteds ne-s I pupc
'1n1nd
?soJ B nFJ r€ru 143
-r.r8ug I'ps ?Enurluoo ru€ .rep 'aced uI s€I 1-qs u"roldtur Ftrr
'geseadrfe
-rcnl op alaluatuoru ul lBcLrI 'lqdurnc ap ?VlE €araJns
gs EroA pugc plBp a.Istall ap ?BJnlncs {u€-T 'rnl BlsEAau ap
ollnur rc uL\ Baq ES 1e311qo
ElnepJ gdns aauguqur FS r* uuepo.nur
o?Blrp
urB-T 'aXun4 ad roa.r esa.rdruoc snd ure-r r* lsnqo; lBqJFq rnlacu
pOnil lepds rue 'ugs 16 ezeo.r8 1e'rou8r rus'{rJr 9c u*u 'nf'rotu
e,ti.rlodurg aJB? rutu 16 1dn1 9s neoploqurl qur Ta alalurlllC
"nrzJgt retu n-l1uad olrJp?uaru€i ri-gzue'r1sqd pc e6u
,Idio1 no urrJnru ps eleod ee.rd as 'sn1d utr '€J€JJad {II nIA III0
irrlr era aproape greald deja.. De aecea., la chder*a rrcplii. rl1-am
imhr5cat in robe din p6nzd de gac qi ern iepit, in sbradd s&-l
aiut pe cArulaE s5. ridice cadavrele pe ca.re nici npropialii ior
nu indrdzneau sf le atingd.
Am iuat-o la thipi duph cdrutd, in sunetul muzicii care resuna
din hrordeluri. Belivii se impleticeau Ei vomitau pe strarifl. Am
urmat, cdrula pdr:h ia cimitir. Groparii, cdnrtaqul si preotirl
care 11 irinecuvantat in grabh trupuriie erau interesali nurnai
de nr.:.m5rui acestora, pentru cd a.sta ie determina plata. h{d
credeau nebun c5 fac mrlnca aceasta infectl pe degeaba.
insfr voiam sd r'5cl moartea, s-o cunosc, sb-i sirnt eluho:rrea.
Voiarn sd inleleg s&rbcia deplina a ornului in fa{,a nrortii. Din
acest motiv, rn-arn dus in coiihrele und.e erau adunati cei rna.i
s8rrnani boinavi ca sri-rri aqtepte mcartea l6ngd cinitir. Se aflau
acolo cdliva cfilughri pioqi, slahi gi sfAr;iti, care incercau sb.
aline suferinleie boh:avilor qi sri se roage cu ei, pentru ci cei
n'rai multi dintre nefericilii aceqtia riscau sb moar# fxrd iinphrtdganier sau ultirna ungere. M-arn alaturat fralilor curajogi si
zile la rAnd am c6rat ap5 pentru bolnavi, le-i:.nr adus de lnS.ncare, rn-am rt gat cu ei c$nd sirnteau cum li se rd.ceste corpul
si le arnorlesc br:rlele in apropierea mor{ii, c$nd lie temeau
pentru sufletul lor. in naivitatea lor, arnhr:dtii nn l,oiau sh mf;
rog in limtra lor, crezAnd ci latina e mai eficienth. h,Ii-au cerut
s5-i lin de m,lnd pAnd cAnd le cade capui" le r:drnAne gur;a
ciscat:i si ii pardsegte conqtiinta. Respira{ia li se opr"ear apoi.,
trupul le mai tresdrea de cAteva ori, dupir cay'e se prd.busea
neinsufielit. Moartea ie netezea chipu-riie -qi ie a-cternea trle eie
o pace de care nu avuseserd parte in tirnpul vietii, iar aceilsta
era singura consolare.
Cu sigprantd, lipsa somnului, *boseala fizjca si t*att. suf'erinlele la care asistasern mi-au tulburat min!ik:. Daci vreunul
dintre aceqti nenorociti, rnai ajert rjecAt ceilalti" mh rugs_ gji
aduc preotul pentru iertarea pdcatelor si nu se gb"sen nici unul
si vind, atunci ingenuncheam tdngi muribuncl qi rosteam.:
-- El insusi a spus-o: ,,Acolo unde sunt cloi seu tl.ei aciunarj
in numele meu, sunt qi eu tr: mi.iloc'l lor"1. E suficierrt r:ir vrei.
1. l\{atei 18,
232
20.
oev
nepgJ+ rI "o.r€pJnur eie rA letLll 'ra alrurgul 'rur 'eaiasnurn"g
gp.rtr."'"r-gs Eaisnal nu oorJqeog lni pdlqr ad ap e6nua3
'1tzo-rFul na 1e3r.r1s ulu 1'rril? i$e1npa ec "EioriY -_
'auFu atds pa.reolul as Es o-1e1"r'ol tuu ri ie'rq ap o-suud tuy'a'ra'1nd
n) E?Bq Iur-ES lndacui € eurlur lgeur 'SnrsclrnJ op ?9?3 B^aJ r?aAV
'aIE{rJaJut IJoL{np ralsace lncolfitu u} lit€rzrpu;cri prcsua'riil o €t
nc
gruoJe'o ?Tiurls tru'eo q8ugl ad 1naar1 ur€ puVO rep'96rtuac
'FJHug? g;:ue"rpi o e
eie.1 yl'ugru e-r6 'elnrsountoJ ar.li nu Es uC
gdng 'gseoru rlru 'piprr;8
g,
1n'1nd g te 'dec ad ap p19't
"por,
-nlpr
ilru €Ja nN "alJ-n PS nBacI?J II Ealos r* erqa; arel ad rolor
elatls Es +luoA y 'ui"rou
+nr.q ;p sap ES ii ,o1ro*t1oq alauuoqtrq
o 'elduou o-rlul
EC1iI03 ul lrsos u niSsu ir! R?BJEJqrrlI orouroJ
rr!.rour eie; u1 1sa1o"rd un leulrrLr rc 'pqulr"rur
e'rur '1n"ren1 nJ otrurt?ul }Bp urE-I
JaB {rn €Ja nu aurur nJ?uod
'alrlnul alrrslBqzet' lin3sE rEur nu Fs 'IiEllllqesuodso"t ap decs
'urea$oullc l-nu a'ruc ad suas
Fs lB?ugcuI lsoJ tu€ 'BooaB eg
un 'tsarp.r1 Es inur?uoJ Hs suas oJ€ q0 lnutrras s u?sac€ 'uin"rc
pru tsluropldo qlep '83 ul€ounds nu1 "arlads qrn rlu Bayuour
eiur"rop ap lrugdqls tuEra qsul
F.l 8.r'+suolllap rlu-€ ap gctJBo
'rii1e aO r1.{esdlloiu r-nu P'r un'3rse a1 gugil nrJn[ €i
ruadoJ5 --rua.a reur nNI 'lql.r!)s :ilills rrqucs ;er 't'rudo;'3 ltrns
:snds e-rt.u i6 gl,reorl e1 lrut'{ull}J{rr e-ru outpunFeg
'EIsrlir+tlod ai'lularuul eBra;1ur ;)i{fi:\au{oQ{il{
lrrli)})op 'lz enop v
gu trst, pc 1e€o.idal rle-ttll 16r p:er'1i;p ri3 'ro?e'Jnlt-r lPJti"lB n€-tr\i
.ult?crpl.{ or r{urr1 uI ?rlz1'\ nu-ul IOui lrzuJ
'pin.ri1c uI nJABpea) rrn
.gutEJ6J?uIprop.gsulHJuaSo-J}ill"IJIlq"i;:}ln}jll"]s}lii]r$e{.I1^IlJ
;rlxru{'{"u1"rct 1€
e"lnF 16 ur€a?Flt ,*1 'rrr,t1 u1 a'?"rar-r'i E-op ir?lilslll
.{3 EspaJJ ;}s .rq!"''-[ ",rcilsql{i".\o?
a-ro3lrr1e umd alrus{I€J.} as l]-LllTlI}
a[
e'lurn locuad u1 und uu Es cl ;ll;'leor o?IE[oIii] n:] ce]riarlr{?
qli;rF wi tpdi;
nrJ qs gtrr8 pugn€ 'Llrit+ EI el'xlo'I *r-;'rne lul-Fs li
are)aq ap ure!.1o1 EI\i '?Enut,}'.<fi EsFIP meoFun[i'v*
'qlnp
Xr.ii Rs
'stLtYlsc ?od c'-nrr EJ ultTffTlugF gur
o o 9J auLq
'r:aru ur.rpugur III 'Jup 'tt)iJasrg eil't'1odrrr3 auntile;;tIt
16 pu'ro1a eier.t rnuprulu Bapqp nu ealu €iliu:|u$rlr1:lourf,[
urer16
a1?J,1'{t
lrms tir elo?€}qd -
:OJSnUttilrlS
";*
rrl urua)rz t1 'ourul nc puna.rdurl uHn; "*s cepaeo Hirr EJ€CI
'qoa;rd aJi"lo i]rEJ
rou n3 ol-qa soJSrJH
aleod o lgtop aulq rcru EzeolugAntaurq
a1 rs
rangui. Se holba la mine speriatd, g6f6ind ca qi c6nd s-ar fi
aflat in pericol de moarte.
-- cje cauli tu aici? Nu este un loe pentru scribi" Nu su*t
nici pene, nici h6rtie aici.
Degi
fxrS dispre!, n-am putut sd nu rnd sirnt lezat.
^ ochii aei,spus-o
In
nri erarn decat un am5r6.t de scritr, acesta era prirnul lucru care-i venea in minte.
'_ &Ioartea este t'tugi prezentd., i-am spus eu. in fala ei
suntern toli egali, chiar dacd eforturiie rnele in ale cunoasterii
n"r;l mh aduc la rangul dumneavoastr5.
Da, da, in ochii ei suntern tnli egali gi o tAnjesc atAt de
tare, ?rtcat alerg dinaintea ei. insb ce rnotiv ai tu s-o cau{i? De
ce nu laqi sarcina asta in searna c5trugdrilor qi a crirninalilor?
oare eqti qi tu crirninal qi te-au for$at sH faci munca aceasta
ingr:ozitoare?
-'Nu sunt crimirral, i-arn rdspuns eu r.epede" $unt aici din
proprie voin!5 ca sd studiez moartea, sd invd!, nicidecum din
mr-,tive caritabile. Pe tine insi nu te ?nteleg. Te-ag fi v6zut
aierg$nd spre rnoarte dansAnd si r6zAnd, cu coroand. pe cap,
arnelir#, extaziath, asa cum arn auzit cd se sdrbdtoreqte ia
castel. Nu te-a obligat nimeni sd vii aici.
-- Pufin imi pash de rnoarte!
$i, spunAnd acestea, a ingenuncheat pe paiele murdare de
puroi si'omd amestecatd cu sAnge negru, ldngd femeia pe care
o ingrijeam, gi a sdrutat-o pe obrajii deja albdstrui, ca gi c6nd
voia ea mtlartea sf,-i pEtrundi in trup prin acest sdrut.
-_ Eqti nebund! am strigat insp5imdntat. nu-te de-aicir cl5terste-fi gura! Spal5-te Ei schimbi-fi hainele, numai aqa poate
scapi"
Mi-a poruncit sec sd-mi vdd de treabd. Gemetele unui boinav
m-au fdcut sd md indepdrtez de ea si ne-arn continuat arnandoi
iucrui. M-arn dus totugi sd-i aduc apa de care avea nevoie,
pentr'cd gdleata era prea grea pentru ea" ii intAlneam privirea din cand in cand qi atunci cidtina diri cap in sernn de
protest, ca gi cum ar fi fost plind de ur[. in lumina cenuqie
a
zorilor, au revenit calugdrii si impreund am ridicat trupul rdposatei si l-am dus afard' Mi aflam aproape de ugd, cu cada'ml ra
picioare, qi respiram aerul curat, cand Beatrice mi s-a aldturat,
982
'lln Eur 9c lnz9^ 8 pugc Eo snds B-rr$ oouBd o BI er?o '?dord ad nBap?t rU olrrnlrurlrls 'Ta Bal€lpuml urp atugu9tu Es
'Eugru urp eaurgd ?EnI u-rur pupc
lndacu; u r* pnop u1 o-1dn.r V
gucoq
+li*lt ru€-I 'acar Bro rI lnd'roa lo; 'awo ap eelerd
'ea BI
"1"1"4"p
ad 'eurur EFugI col lncPJ luB-I '+eJnlEIE B-s rru otrJxeog
tu€-Itr\I
purg{uor 1ed u; lezaie tue-ru rB aurgd op F?Btnq o lelgl
'Es€ru ed o.rucupur nc aTJnJJEJ o osBsEI nul mlnrolsnfreu elfog
'lugJs rcru '.ra8ug rcru luns nu J€O 'sundsgr ure 'a e6\il 'snds B-rul 'np1 pled uI oreo op aletd o alsg 'q1e pdn"4 €Jo rI sorun.r; op lgtrJo 'ra ug lgeap elrn urealnd Eur
nN 'auilu ap olocurp €AaPun rfer'rads nee'uld rn'rdqc Ia TTr{cO
snds rue-r 'Fl-tJ
'rJotun ed"-Ti
ee8"rnc 11
gseolun4
puolq In.rgd 'gfe; ad ep eBnuea eses;e16 r6-pc 'urnce
€ rup 'p1e'rnc
a?JEoJ BJg 'acBrqtug o-s g'rp; 'e{e'rq u5 o-1nurf
nc are
gseurpc o lep tu€-I 'aurtu e1 Epg e'rg 'nldsu doso'rd un
,leruJn
oIIJP?s
oJ?gc
BJaut€c
B-Iu
'Batu
-nul?uoc u! as-npug3.re1$
ug aur$nl
c;rn ri crprr Etu 9D lnzpA B PugC "gJlseou eeumcrlo8
o rcru BJa Ru 'g.ros r$ ole.r; uc urule '1erdo'rde e-ou ua}Jeop\l
'sundsg.r B-Tur nu.rep 'srz ure-1'gde a1*ru csazlpcul r{-qs lod -'BrnulaJq rg 1oB indn41 'a1eds
'aiow op p8ugl alourcq
os gs lndecul € 'ulecsn FIu ec druq uI
qc p'in rue rS eo alds el'u'rd
+euJple e-r3 rS ?€tqJqzoP B-s
e1
o 1*".r.r"n'ure 'edr1c 8^419c PdnO '1epds rue-ru rode 'un;
'earedgcul eeldurn
alourBr{ 1Bur91€ *t-,* r3 lecg.rqzep urB-IN
B aD
nJcB Inrund 'rJnqJar rS epaurn r5ua'ra letunJ€ uru 'co; +Bn[
'allur Es
gdnp;ri Eqos rrl uurel snd ure ,lncrlergf lruourrocs tuv
o-l"tri*n!s e$n srqcsep urv 'ares ap mlnro sn8eu esec e1 9u9d
eprndrrl runcald pe'n r*
$rJEruJn B-tr{ 'oq{oc urp ropzunqrJnru
uI
prnsq€ ap IaJ e1 earpd 1n1o1 'rriauprlp B gpTIBd €ururnl
'gos?oJgtrrJn Eru Fs pugnurluoc 'sundsgJ €-Iru 'nr1$ n51 '?BqarluI rrrB eOurlu €{ ap rar^ ac -'
'a1r6rg3s
'rolosec ap.in6r'redoce 16 ap.rnplz efop nelgold eg
'eaur €urJn uI
ad e;o arJqrrrarou ap PlgJor{olu 'aJoJ ealdeolq
purual o-lnzpl rue-r* pdec sJo?u3 rrre JBp 'aaid gs lep urv
'SocoJ rnun Inlequgo €azns as
'Jrrrrru
apnr o-r+urp i6 tnln.rllprlc erdnseap lusgl B-s ea1*rur1
r$-npugzuncse
eaunds nu Inun rcrN .rolrJp8npa m{co ap pdrqc
Mi-am trecut mana ugor peste pieptui ei qi am zdbovit deasupra inimii. T?emura si-i simteam bdtdiie. r\m inceput qi eu
sh tremur.
_- O, Beatrice, am qoptit cu inima strAnsd la gAndul
ci. in
acest pat, lipit5 de mine, rdmAnea atAt de indepirtatd qi de
str{ini, de inaccesibild qi cd va rdmdne aqa, indiferent ce se
intSnrpla intre noi.
A inceput sd plAngd, m-a prins de dupd gAt gi qi-a lipit fafa
de pieptul *er. ii simleam lacrimiie fierbinfl qiroind. '
"-- Nu pl6nge, i-am spus. Eqti fiica marchizului, iar eu
nu
sunt decat urr biet copist. Asta nu se poate schimba, iar racrimile nu rezolvi nimic.
-- Nu, nu, a suspinat ea. Nu din cauza asta pldng.
A ridicat privirea inldcrimatd gi s-a uitat la rnine cu spaimh.
Am comis un picat pe care nu_l pot irnpartigi nimdnui
pe -lurne, nici duhovnicului, nici tie. un p6cat atat de
abominabii, incat orice altceva mi se intampli este nesemnifrcativ in
comparalie. Dar ili;ur cd nu l-am comis intenlionat, am fd.cut-o
numai din cauzi cd" am fost forlatd.
A thcut o ciipd qi m-a privit ingrozitd.
-- Da, for!at5, dar aceastd constrangere mi-a f,icut prdcere.
iar teroarea pdcat*lui mi-a stdrnit o poftd de care n* pol, nicicurn sc5.pa. De aceea ar fi mai bine sa mor.
-- suntern cloar eiameni, i-am spus eu. ]rlu exist5 pe lume
pflcat atAt de ?ngrozitor, incAt sd nu poatd fi iertat.
A scuturat .ruternic din cap. iar pletele ei blon<le mi-au atins
ta)a.
- Nu stiu, a zis.
Apoi qi-a lipit buzele de ale meie ca qi cAnd ar fi vrut sd
scape de nelinigtile ei prin acest sdrut.
- Beatriee, eEti prima gi singura f,emeie pe care am iubit-o
vreodatd" M-am indrhgostit de tine la prima'edere atunci, in
bisericd, in dimineala de paqte. Tdnjeam dupd frumuselea ta,
regretam cb esti inaccesibild. Acum, cd te afii aici, la pieptul
meu, e ca si cdnd aq line in brale un cadavru rece, iar buzele
tale au grrst de cenuqd.
NIi-a mangaiat cicatricea de pe piept cu
eregetul*i qi
'arful
mi-a spus:
236
Ltz
rl"rluad 'puo1q 1n'lpd luulnu
oorJl€ag 'apada.r o-+rJadoJ€ ure 9J
'a;1epa; ur11 'a"rode1tl tlp
i;';;"I;"g 1n1 eiel lnzv^ €-I- nu €-1S
"+Fd* un sors e ri; rtrrgru
?FnJ E rB epurgur oc"y,d*1c luadore
Burgr]s ad 9su1 o-pugzpA
,r.p i.r.*,r. 1noqr. E 'aurul s.8ugl F?€a[nJ
lur-Es pJalu€c u}
'ernu6rqo urnc gdnp 'n'rnF ol€*op €'{ac PJnp€
.slq€
\rzoJl ur€-I l
pugc 'gzeture EI
leJlur *, ,o1o.to'1**Bou eiios
'ourglu ap
'cugpe uruos
Bnrz nJluod i[r8 ruacuJ otr €s ryqederur 'riezrnda
aiapuglq no o-sugrls ruY
un-Jlu3 ropu€tue lrrz1l ure ri oie"rq u1
"rn1ndml Inlpaurralur
'1eqr.r1 rrqco eouri 161 '91spr1 Era Ea rg
ap aduolde reru
,r,io ,g""p"o1Seounc ellno 1-nu 'nes Inuqrueas
p1e1iurr1
aJ€c uI lnluarlrotu u1 rA 'rerqc 'ri;
1ac uaiuns as Inulo
BounISEd 'aunu ?8uF{ Esurlur
e.ra gcseacln.rl egod 'Elellrutl BJa
ualnd BA Eru nu ua lcru 9"1 r*i
'r.uTlte ?gcap eurq reru alAeounc
nu F+Epolltu gc giue;ads op
Ba ap aduorde op 1918 II l€ru IoA
:lnIJ rlrtr-r 3? gcing
pxlsd$ Baurpn'1r?Ja, ,,""d"' u-ru 'lntunJp
gzeorlce.larJull as aJBc al€ultuu alfitr'l €3 lTu'{€
qssesuJsls Eui Ps l€)ap InIFJ
od pun sip36nru a\T 'a"ru'| re.ur ri
;plrupq'"ldou 3 IIILI-{ {ru ?ii 1rluils Irre 'o-pugsti
e-u 1e{eg }sacE Jep
? aJ€{i?
'le.raF1n1g-r?s €-ru Espu'{aJllp p:t'Jod o tS rrmrled
-e^rcmrT
v*:
€rnua"\L
-tqrl .itinq uruairurs 11 'e"rn8 BlnE) rur-r.€; uaEugld is
aJ el '€P 'eO
aurlqJoA FS unq
'rnds ac 1116 nN
r1i;g
'ne sundspJ urE-I 'alruour ep iA gurnrt op glrqJo "reop
ouosop nc BUTEJB?€a lelpJ€
elI[FJA r€-ur nu e'reo 'alepnrc
'efap
ealsa'tod snds re-rru pu93
lu'pu pu€c 'EIIqIpaJcur eaale
'rza'\ r€ul Ftu PS sIZ
r-Bar1u1 olrz ap arnlsnrt €Iu Blsats InJod
yckl rue-nu rS ldard ed
-Jalur ue-Ii B?s€-aO 'oiel ole op alaznq
pugJ roJ un suude €-s ourur
eaS"rnc ri-o-rer ale8ugs +nzeL ru€
lep 'a ao nrlB nN u3 rB lisgrgd ne-ru €rJpugtu 13 eounrie'r
lpqrsotl o nu l€O
s?sv
'rolgzarculau leqarlul ure 1r16aqn1 gur qo EulrreasuI
'.Iolrr{JAJn pa.Is rur-Es €aua'{ ilu-nN
'11t,r, ee.rd ureo'rop 01 J€p 'e1su n'r1uad
l1ntr
pcuid
16
lzopar
ti-ps
9s
raiualoia
prcn 01 ES lrnqar+ rJ rV
Inlnr
reru riturs a1 gs royzo"r8ul-f
?€qrgq un ?gtep EqRIS
-'Izuafl
uiro; nc ?€?nrFS IB-ur PJ ng'r reur rS 1nc9; re
g r€-N -Bi€J u1 ,rcunle rin"rps qur gs lrnqarl
-o1rop-n,r1pg.rF u1
,rp ,irrr""rlq
s-a trezit, s-a frecat la ochi ca un copil somnoros gi mi-a
arun,
cat o privire uimiti,. Deodatd, un zambet divin i-a luminat fafa,
un zambet care o fdcea mai frumoasd ca niciodati, cu obrajii
ei rozalii gi ochii scAnteietori.
Prietene, mi-a spus ea, qi nici un cuvAnt nu era atAt de
dulce ca acesta.
Cred cd !i-e foame, i-am zis.
-Nl-arn
ridicat, mi-am luat repede cimaqa si i-am pus dinainte
vasul pe care-l adusese sotia negustorurui. Numai printr-o
minune nu se spdrsese sau risturnase cand c5zuse. Am adus
qi mdncarea de care nu ne atinseserim in timpul noplii
qi am
mAncat amAndoi cu poftd. Nu aveam vin, dar am b5ut apd.
-- Nicicand nu mi s-a pdrut rnai bund mancarea, a exclamat
ea' Nici un vin nu e mai delicios sau mai amelitor decat
apa
aceasta. Astdzi md. bucur cd ciuma m_a crulat gi cd
sunt in
via!5, desi ieri imi doream sd fiu moartd.
- Beatrice, nu ne paqte vreun mare pericol? Nu !i se simte
lipsa la castel?
-* Te temi? s-a rnirat ea.
-- Nu pentru minen i-ani rdspuns. Dupi ce ni s-a intdmplat,
totul rni-e ineliferent. Dup6 ciurnd, totul mi-e indiferent. ins6
nu" aq vrea s*-!i fac necazur.i.
crede-rnfl" prieteneo cer mai ma'e neca z ar fr sd n* ,ie
mai- pot intalni, sd nu te rnai simt l6ngd rnine. Nu rna mai
opun" Nu mai e nevoie nici de violenfd, nici de durere
ca sd
md supun. LAng6 tine, pAnd qi pdcatul meu de neiertat pdleqte
gi nu md mai gAndesc la el. M-ai eiiberat de rdu, prietene.
IJulce e focul acesta din trupul si inima mea! Imediat
ce ma
atingi, arde qi mai tare. Spune-mi, prietene, ce inseamnd
asta?
Nu i-arn r5.spuns. simleam doar o tandre{e sdlbatic5 atunci
cAnd md numea prieten. Dupd o clipd, mi_a luat mdna gi
a
ccrntinuat:
* Nu, nu avem de ce ne teme dacd nu ne surprinde cineva
aici. Nu este prima noapte pe care o petrec in afara castelurui.
Am avut grijb de bolnavii dintr-o mdndstire, pAnd cAnd m_ar.r
recunoscut maicile" crede-mi, nici mdcar tat6l meu nu indrdzneqte s5 md caute. Dacd lipsesc mai mult timp, poate va
trimite
pe cineva sd mb spioneze, dar nimeni nu ar bdnui
cd sunt cu
Daa
682
'alBol ap lln 9s n€oJA 'ea 1qdo6 e 'aualaud '9ru-91nr9g e rA 11i9d Y
'Ilqco
sqcul
"'gcruzeo.r5 eece
urp 'er'rpugru
'pugc gugd 'eaur €Irorcal
1e1durg1u1e-s 'out1gdnp
rornln? e €e 'eour
'ea!ug1
urp alnpr^ o gsul *"ui *v
-ro1a1a;
gur 9s lruzpJpuJ r€ur
Bcr4 ep gFur1e
€rurur '13n1o; '"1"- ,"rtgru
jalgo''d
ruourru 'T|€1€IJ
nu
Es lgtap glnet
B nu leqrgq un rrrN
nu edrcur'rd rnun
ruoluns 'rinural *ii""J 'ruelar'rd ee'te 1od
ull 'aJ€ouro o1 Fs nEaJA
rndoc .rer 'rog5el e'rdnseop e edraur;d
t16a n1 r€I 'aryzqd
nN 'uolorJd neru 1nln8urs 'neur lnuaqar'rd
'BrErroJ
a1eo1 'raurnrc €zn€c uro
r,ii'r, "r.r"roa ri eir'n.,,nrp
r6na'r tu€ nN 'rnl €al€unq
ep uigppdapul o{r Ps J€egru rcru
p'ref glsrxa nN 'g+Elrasqoau JaJl
-zg.r p8unte Frrr nu Es apun
nN
qu Flllp ea"rd g 'uaqeud naur p5e-rP 'le?eFncou $
:sundsgl €-rur Pug$ 1a;n6n 1so3
ap 'Pc I* curtled ogurqs
urc eaocB oo '€ls€ csaJop rur-nu '1du3
rrr€ aJ lurpaun 'psu1
os lut ga pluns tue 'a1of:ranc lr?scJ
6lualuru ar48 a'1
*
uaJA r€-u 'arr"i1ea6
nu apun g.ref o-r1ug aurur nt 15ry es"gzeo^Joua as pugJ Tcunle
'cruralnd ap
rB 'rerqc Pugtu u-gFug;r; gs eleod
1urF.re ap gdnc o
un
ap a+urcuI BoAB B^ Eru nu }€qrEq
trorr", a IS 'InI €o+reotu
r€-al aJ€c ad afeluerre
rtru Fc 1e.rnt y '€1sB urp lpugqop eelnd
eour €ugru €op 9s qznJot
ropr€ru Bpnrc u1 tec o aJ€t Joloc
'E{unrt op
oceJ II areolrzo;8u1 es ea1so3€J0
1gcu3 'so1a3 ap 1g1€
gl€unqzgJ g $e '116 r€ Ec€o r.rnur 6e pc€p lgeop eloc rerrr
'Fr-r; e"re rurl
re erieuolul
gc;ed ap Jntua"r+ 9s ?nc€J €-rrr areol€lugrurgdsug
2,n1 r8alaiul
n'r1uad 'e1se aceJ BA nu psul 'oF11natu
'al6eqm qur 'a16aqn} Fur Pc
eqel azalldecap r6-ps ealnd ry
ala+€4 ed '1ng 1ni1in'"p t-r6 urnc
e$e 'naru IntBsPd
'n€oJA ac JBJ 9s BolE1.raqII Pp 1urI 'a urnc $qIJo
e1 rpug8 al nN 'csapugF Pur Fs neorl nu na tctu 'ExsE
'+mnp B-Iu lgcuI 'arurelnd
'Eru:ol nc tuea'il'rd g '"rn8ne ng"r
ap 191€ €ugru sugrls B-TIAI
ad ap eiuern8rg
pdgc
ep neo.rpd 1"q*9' "tp 1t3"ittt"1 16 1a
nu 16 'aladrcuud
eluod
'ecrperdurg
Eru
'grunrJ op n^€uloq
ap eurq ee'rd 1e ar16 'ca1d paeq
'naru
191e1
oac
Cu inima inghefatd, am sdrutat_o tandru, ca pe
o prieteni.
$i-a petrecut mainile pe dupd gdtul meu qi a oftat adanc. Dupd
un moment' a ridicat privirea, s-a uitat ra mine
qi a izbucnit
in
rAs.
- N-ai awzit niciodati melodia aceasta pe care o cdntd
lumea? m-a intrebat ea. Se referd la principe,
,,Eu l"_u_ ficut,
eu ,e-am crescut, la naiba, voi lisa un strdin
sd le culeagi
floarea? Niciodatd, nici nebun de_as fi,,.
Secretul ei mi se dezvdluia ac,rrn. A simfit_o
ea, a scos
un suspin amar qi s_a mai eliberat de tensirrrruu Ei
drr."roasd.
T?ebuia sd-ti mirturisesc. T?ebuia si spun
cuiva, imi e
imposibil sd suport singurd un astfel de rucru.
Nu eqti tu prietenul meu? Dar acum md indoiesc cd m6
mai poli iubi.
Md privea cu o expresie mAndrd si indureratd.
MH simleam
mai aproape de moarte ca niciodati. undeva in
ochii ei licdrea
dorinla de-a rnd ucide sau de_a pune sd fiu ucis, pentru
ci_mi
dezvdluise un secret pe care nu-r putea spune
nimdnui, nici
m[car duhovnicului ei. un singur cuvant cdtre tatd]
ei si se
termina cu rnine' in aceste clipe, rn* terneam
de ea rnai tare
decAt de ciumd qi n-ag fi fost om dacd taina
ei ingrozitoare,
impotriva naturii, n-ar fi indepdrtat cre mine
orice patimd. Faptur
cd era nevinovatd qi cd-gi cdutase nioartea printre
ciurna{i nu
putea atenua aceastd instrdinare instinctivd.
Beatrice, vdd in ochii tdi dorinla de_a ucide.
-A tresdrit,
a inchis ochii, s_a depdrtat de mine ca qi cAnd
i-ar fi fost fricl de ea insigi.
gtii mare lucru despre mine, i_am spus eu. N_ar
servi
- Nu s'-!i
la nimic
promit ci nu-!i dezvdlui secretul. Totul in
noi e
nesigur qi nu incetim sd" ne schimbim. ce qtim
despre noi
inqine? Ce qtim despre increderea pe care
ne_o putem acorda?
Cum sE ai incredere in cineva? Ucide_rnd, ili
spun iardsi, dacd
asta te alind. Te voi ldsa s-o faci, nimeni nu
te-a vdzut intr6.nd.
Poli pleca lejer la ciderea nopfii. chiar dach te va
suspecta
cineva, nimeni nu va indrdzni sd. te acuze.
Viala mea nu con_
teazd' atat de murt incdt si facd cineva
tdriboi. M-ai vdzut cu
ochii tdi ingrijindu-i pe ciumafi, ili dai deci seama
cd nu_mi
pasd prea mult dacd trdiesc sau mor.
insd pentru tine, Beatrice,
e momentul sd alegi, e momentul sd decizi
ce faci cu viata ta.
240
Itz
'€oJrqnr alsasdrl TluI EO nJluad 'aleole't ap a:1rsdr1
'nr16 na psuS 'ealc
olaru aie eldeg ounq r€ru alac 16 J€IqC
luns
jrr"J
rS-gs 1od 'aunq .ro1 a1a1de; ur-rd 'ni1e 'alnazauruno
"rnd*nc
'oJrqnr
urp nu 'epe,re.rq urp lo? lI J€ PSq 'e1nfe J€-41 ElsB 9t€p
n'r1
pqedec JE^op€-J+uJ Ii 6B '€p 'Botu eualaud 'acr'r1eeg 'aur1
'arlqnl urp nu 'ar"rpugur
-.r"0 ri"l^ Jurqc €p 6e-ru Fpe^urq ulg
€-rru
urp r€op o-?ncgJ ure '1r[r-r3ul urB-I rA rierunra op Plliu lsoJ
qrlq '""1.o8urp alBesdil pu-Ec n;1ued 'rsounc l-nu JBp 'au€lun
aleod os eo nazouurng a;dsep nll* '1€ror
ieiurt+S olalrur{ uI 116
-rrptl na ie8r.rls ure 'ep 'eg 'a'rrqnr Flsrxa nu ourur uI lup 'Inlnl
3y '1n1osqe
-ugrupo IE nu rS rnpre.r p uueiplac un nU 9s BarA
u1
'+Iu$uI n-r1uad inllurJ s€1 9s )soulgJ .rep 're'r
n"rluad
In^rlBIaJ
'snds ur€ 'r€J ardsop crurru n11€r ntr1 paJc nu rcru
lrq€qold
icqdxe r-gs 1n1nd g 6u wn;;
'+eqa.Ilul e-{u irar^ aJ nl rs *enp? Inlorcas a orEC
'drqa
ed r6g"ret lnrqde
n"r'3au Jou un
'p.r1seou e-rdnseeP lld}sl'r I} r€-s
e-r ea{epuglq
Li"t"u;ns eeiuns rur1 rep 'o1a1ur'tnc uaFoleiul Fr-n\1
pugc rB
esJa)ul
lunds'ac"3
gdeacr.rei ps 'pcsee;p{uJn Ftu gs r"rolndsqJ urp
'xlnw re{u BAOi}
'urr'inur ac gdnp arJ€o?{II
eur8eun *e-uu gaep .rn8urs riurnr Ae-1'n
nu
urol arr aJ€c uI r6elace 'lugrupd ad uraluns 'ru'r u1 rua+uns
alaiu'iq u1
r€O 'B+ e ap 1i1n gs arol ne 16 nep ri3 urna gdnp 'aie1
rcap
€orr €uIA ap lin Es arol lur-Ep rS 'slz lu urnc gdnp 'rualaud
'€s BurA ap Eleporrru
rurJ ES '€l e lgcap €oJ r€ur 16 alsa €aru V
o n'r1uad
Ezearaqrla as nu Eu€run BiuIId aare+rn daratgld eFdIIc
E
le Aour^
riu's
re
u
"
t
:: fs ;11';"[ ",1,ffi""1"T'
:ilX13
;
'gieaqF op Ec 'raa"r luns li-allurciN 'rueura
r16a r11 'a"reugi
o aJBc ad epacg-r 1*rg '"1Snqnl glrr nu orur iac
J€rqC --gdgcu3 nc Ba leleder s 'tnds PS ro'rl aa Falaiul nu
'
'€lse n.rlued rigrrourrrul 1od a1 nu rS iliaqnl Pru lgJap lpur
reu r16grn Pru urnJv 'snds ure-r 'reaqnr Etu Ec eleod rcunle
ur€-au puVJ
'uelar.rcl lrurnu re-ur 16 llqurgz te-tru 'ltzoJq
-_'Bo o-1€I91 E-tut 'tnds ES IarA ac EaleiuS nN
icsoqnr aI
'u€ el
glseot€
u€ BI ap p.rn8urs r€ur lol 'g1rcr'ra;au relu +o1 g ra't 'a1er
'BoJrcrJoJ ege ra'r ri1
,SaF- gJuO 'rsp5 ra,r o Fc paJc nu JBg
,ilullur BOlJ€oIu 'ea.rlJ1ardtu1 'epac.g"r a3a1y
IaJls€ vt rzajlc ap
tssl:it'e ci era o nebunie,
sh spun asemenea iucruri
ln timp ce zdceam irr pat 'blasfernie
cu ea aldturi. ii simleam trupur gor
lipit ete al rneu, dupd clipele de plicere si frenezie carnald.
&lfoal'teai nri inconjurase ins;i, iar riesfdtarea tru.peasch era
sori
flr ea qi era irnposibii sd simli mai amar alteritatea dec6t culcat liingi celdfalt. Beatrice md mangaia qi md sd.ruta c* bianele{e. d*rnir:i sd aline du.erea pe care nu o inlelegea. in timp
ee eu pi6*geam in bralele ei. S-a ldsat seara, iar in camerd
s-a fdeut intuneric. Dupd o vreme, am zd*it strilucirea tortelor
qi am auzit iaraqi huruitui cdruleior pe stradd, in timp
ce
chruqaqii strigau rdgusit:,,Cadavre, cadavre,,.
lvf-arn strecurat in cealalti incdpere sE iau hairrele" Ne-am
irnhr5ca.t, iar Beatrice qi-a ascuns clin nou pdrui suii vdl qi gi-a
manjit fala cu cenuqd. ca sd nu fie reeunosc*td. Robere din
panz5 de sac imi fdceau sild. Mh temeam iariqi de moarte
si
sirnleam c[ vf,zusem cla'in mine, aga cd.'imic nu rnH mai forla
acurn e5 rnd intorc la m'ribunzi. Amandoi amdnant momentr:.i
plecirii" fn cele din u.md, ne-am aruncat un*i in bratele cetuilalt qi. am sir"ul,at aprig, de parch nu mai voiam sH. ne cles,
p5rlir:r'e
vreodat,{.
-- fl}ar:fi m5 into.e la castel, nirneni nu-mi va pune inirekrdri,
elar" p'ire*ir:elc" va da ordi* sd fru spio*abd, aEa eri e posibil
sh
fiG
l:r:t r.rni airi fdrd sd,qi dea seama" {Jaca vin la tine,
'ur'ri
':inev:l rn*ar ili.rtea urmi'i qi atunci i-ag ccnduce pe asasini la
carnera ta.
--- F'e cum .,'rei. i-am rispuns. Vei sti meneu
unde sa md
gd"sr:gti"
$tiarn insh amanti.i ci nu nrai ave* ce sd ne oferim unul
altuia.' ilaci ne rnai vedeam, ar fi fost nurnai din cauza poftei
trnpeq{r ryi a d*rerii singurht6lii. De aceea ne shrutarn cu atata
patin"l6 qi ne mAngAiam cu atAta arcloare, ca sd. ne minlim,
si
ne convingem cd intAlnirea noasr.rd e mai rnult decAt fusese de
fapt.
Arn i*solit-o pe intu*eric pand la caster. cand am ajuns
aproape, m-a rugat sd fac cale intoarsd.
$tia eurn sd intre qi
nu \iola s.{ p6.tesc ceva.
- Nu-{i vreau rd.ul. priet,ene, mi-a spus ea. ili doresc si fii
ferieit.
EVZ
E+Err? nLI
reo 'Fiuariadxa ap ?TsdI[ Is rgu€? Tia]uns Fr ?grap
riaX6eoune nu 'lu6 -*
ua?soe€ sIaqJoA 'sa Juur€Iaxa e 'apatua;
'Uia1n Inlsar 1oi n"rluad alroureJ
EA as nu Elseac€
sunlu ne-rlu qo psJJ 'ulncl;o 'r* ac"reo?ul ]€rJr
as nu Fo ilai3 Fsul _.
BJEug;, 'no le8ngp.e ure 'e1ado'r rerxl b*A
'ia lnios ad Pcseofr"r5uS
pugc ap arrrqc *satgld l-FS ernqaJ+ Ieur nu 931?p
I-Es ruaselnfe o
a16q"rg1oq ua nu ga rB
.rerqa 'aurc no ri; air{dou eo'r4od rurl urne
sundsq; tue-1
re'e{e; u! cg.lsnc Fur Es alnqarl nL{ 9' 1€+1Jt
nu ES 'EesuasoJouau qA ES oJBJ
laldurg?uJ rutu as
qs zaralol nu rs ne'LB lecpd ur"r
'alncsouncau a+al 1Lo rr1 rlaenpu
nu ac
pu939d lau'6n"' o l3lrl era nld i:leFn"r Tie-m
rialrruoc
" 'ir"n '1a31se
siurru 1n^€ g
'r*,4 '"i*uo EzeeJolsp EA J€op 'gu;l1odur1
'g'r?s€oluouurnp oloulq n'r1uad
Ju*Ir noul Il1?€qJEq rtru 9c aqeoi{
-rn€63FI I-nu aJ llusrttotil urp aJ€uI
I3 'a.iolpltl euilo-rd n"rquad
sa-'t '1rnurt1c
ap lv?e nnogd $n ?:;tT U "rs n-u "ni. 'l€rtlJ luullc E
-; t;;. a .;a 1nr{n''x- qo 1ut*ig g -&e-ap 'srnli?()[ 'lnuuiop 'rui1
o-s aTrrqaJ? 16 Tldoc un alf?i Fqrj'l ?xs€aa€ Flup
;q'1*o.u** np ,io"1
'lrt€)oJci raur I{$ 9s
qr3$uoa€oururlp eJaLrEt np te*p aA.as 33
6e-N ieJs illlrJ'sluuuol alnu
*n*rq*r;1, '*o,ro n€* E+eporllu xnzaJo $
BisuroJ JE{I --ulop 'p.r1seo^Eouurnp inlud urp qulgJls €oaaa
'pzugd ap g+Eenq o nt rrJourn 93'rea16 nu-p's lec
snd y
-nde e-s rA aunu ep lerdo'ode e-s 'gseru ad ea"reuprunl
' gJlseoleauunP n"rluad
'giur:lAouncar n3 Ba
gieaurunp 16 g.reas areterJ u1 1eFn"r ur€-IN
'a.lg u1 lrue'r rie-'t TSrgSs "I *
luruel.txa E isruueol
-^
"1"t'*op
'coJ uI alaurEq lnzP^ €-rur rs
'Eugrrr- uI oJ€rr
€apJ€ aJEc rnlnl€rJoleur Ie nJcB InsoJrlu lliruis Y
-glrnl o nc rnlnJolsn8au erfos 1e"r1ul € pugc r*pler iuulpds 961
:eoie-rpue1 16 urur3ed 'ea'rtqnr r€ eumro 'e:FllraJau
as o' 1o1
eiunlSuoc 'aplaiopu3 'ep;npugF pra rtu-Es 'eseldurptul
"FJq$ BuIIlIn e1 pugd sr€ II-Iu-aI 16 aqoJ
ssacrruru qs urBro^ EsJed
'runi € nuasoJrur aJB)
alsad auural snd ure '1nao3 ?€igie luv
'eJu-q aP rnpuolsn'8ou ss€? €l srolul
olauiBq ap ?€tE.rqzap uJ€-IAI
ad qugru.o nc 'oqr
ure-ur 'p:laqod ap zo1-rrgdap Eur nu Bs Ei PLz
nc ariureduror
-gqtgq ad 'earu n*r,r, .rrp pluu'rads op lISc{Ti lac
u; 'rn5
uI crruru €Jo nu .*1o1,rp*pd lncr'raunlul PSu1 'ruaunqul
'r1i'rgdsap ure-au ia'Ilsv
-urs serrrgr ury 'o-1r!rqFug e ealdeog
'gUcIraJ 1U 9s csarop ii: no iS
-
evitati-o, n-o nlai primiri in camerd. Rdm6neti ferrn in
virtutea
dumneal'oastrd,, cricurn ar incer.ca sb v6 seclllcd. pentr.u
cai nu
r'5 c'noasteti incleaj*'s, riorn'ule loannis. nu qtiti
ce fascina{ie
aveti asup.a tuturr:r' ferneih.rr, nu stiti cdt su'teli rie
chipeq,
atAt de chipeq, ii-rc:it sunt, fericitX dacd pol mdcar s5
vd qte g
spatele. Dacd t'otugi se irrcipd{dneazi, rregati cu vehemenld
totui, iar: eu i,.i voi rna apir^rea eie r.d vrfr r"leciiji pdrinlii
ei.
Jlesj eranr deia uscat. cr:ntinua sd_mi .r*u"gi piepti-rl
cu
bucata cle pdnzi" Ascos ur-r oftar eddnc si a coni,inuat patirnaq:
-- De asenr-enea, fhceti o ma!'€-r gr"eqear;i irnaginfrni*-vh cd
v-a{i saturat de femei din eauza r-rnei tinere prc,stuqe"
Dacd n-as
fi o fbmere
si
m-as teme sd vd rdnesc sentimentele,
'irtuoasd '*
v-as denl'nstra numaideir6l,.
un bdrrrat tan5r e ness.tul din punctul acesta *le vede'e, chiar qi cei b'trani mai incearcd. pentr.u
cd ne'oia existH. chiar daci r:' rnai sunt in stare.
Nu, nu vd
dafi bdtut, domnule Ioann"is, puteriie vx vor reveni si odatd
cu
ele Ei dorinta. imediat ce v-a!i odihnit qi ati mdncat
suficient.
Furios, i-arn poruncit sd ineei;eze cu flecdreaia. A
tdcut, umil[,
ilar r:ii-a zdnihlh misf,er"iq.r*. su.ger^6ncl r:i slir,r rriuit rnai r*ulte
rl*r*.r mi'ne clespr"e acesi luc'';-. F.*te c;i de nl,e*a
euain suplirr.:{
ti{} €a, penl*r c* gt.rai:: ui eu cii patlrna ii.vea si1 r.i€i reaprind$i
dupa * el'{iril*. u'*nl neeiespfrr:lit r:re tru.pi.rJ rneri. ir:r
in fa,,;
rspite{or r..arnaie, acest' et.a trrii pt.esus clet:a.t ,.,i"q*.
pucea impiedica l*rpul ed cedeze tentafiei,
""i;;;sb
d.ar nu pul,ea
indi:u;e tentabia. FdrE indoiard, aici se afla sernnif.icalia
c*virrtelor iui l{risl,os:,,Cel care priveste crr poft,ei [a c fenreie,
acela
deja s'v.r:qeqte adulter cu t,a,'r. Asadar, trupul
inima
mea
ryi
erau trupul qi inirna *rrui qlesfranat, fie cd ati*gearn
sau nrr o
femeie. Gandul acesta md intrista si mi urnilea.
o clipi mai
tarziu, i-am cerut ie.tare gazrrei pentru cuvintele aspre
qi. cuprins
de o melancolie de nedescris. rn-airr rius Ia crrlcare
in patul nreu
rec^e, care i'cd p5stra n:irosur p6rui*i
si pierii lui ]Jeatric,e.
trn dimineata urrndtoaro, rn".anl intors iil rucr.u
dupi slujbd,
umilit qi rnai ticut rlecat inai*t*" riar
n-a trigat, de
seairri cii am re'einif. rloet+ri.rl saguncri'o'irr:eni
sthtea.ios, cu ia.ni*
in palnrd' mai posornorat si mai c{escu raja.i: ca
iar
'iciocratd,
1. Matei 5, 28.
244
\
V1'
ap
as$i 'ie!q} nes-ru1ed
'e1uaro1g
'Ja$ ap o{aJE oloJslnc aJJB}sap 9s duqJqq
uI purnrnii ?sJltu nu alain'r93
aroAau xso.' E rc *uro
un 'sorFrla'r
ap
11iasr.r-r roauo;r
llsos E rfeur;ruirf iu"qi**
*i
s"r€'[Jag oc drurl
ap
ES€or Bral
"p
ursrq€usJ rS arapa'rcu1"'''p**oi'
necrirardurl €ruoJ
g1o1duroc uar-a8n'r1srp
uI 'rlueq .,
ur€J[ 'eo'red
"t"'n"g"e
pc 1t'p"tgs e1 11zo'r8u1 '*ttrol
nC
-aus ,t*s n"rnr'"n".iu
t" '1n1ocuec{ oJ€ur TBut a q9'
o
-ges rS adeordu reur igll
IA
'n.nard 9lr+ros o €ouml tS
'*""*t'nr
::l
ed srnr e sorield Inut,r
i''''1*"n*
''uds €-s Inroqn€l
n"rlued
un 1c1t' 'a1t'pul rcfi? ap '9r
eJ€ur l€tu
uI IIS rutrr €A nu lr+surc uro
aleod os oJus aJrsoJouau
nu
'n!gqgur46er, *"dttti "inq"
Eznuc LIrp run xod es
rnun
lnFurs
*€ao alsa €ls€oty elugln'
rupldeliie au 9s ac €T
",1"*n1rxa
so?silH rn1"1rr""t1g* f'*f
"*11-n1ap
uru 'guneds ap JurturJEruul
'tJts InJHJ op trulru
a6
eoJsanod 'neru In+€Igq '1,"rncs
urol€ r€ru nu rA T6rggs B-s
soqr*tr\l
od 1pr''1 e-1 so4ru'aqF^g
'pr€rs*q lncgJ €-t
nB-I nu rorpun8'rng
.qded ed ec aruouralac'rBeaace ,r, 1"1rr1"t
B-s uBoI Inler
'nps 1n1e1e'd u1 lerncul
ap
lgle
Iliueluezarda"r 9c lerugur
Es e+eo,! nu 1€tu! "teu1oq ce3
-Edrul'lugln3."t
i6g
alafeFeq
n'r4uod
""'-91noas
e
also Jrsol pq'n""]n"n"og-I-Ej:l
pcseaq'ro^ Es eznJau
;"""*t11-"jdsap
efap 1* luvJs ,*F;frc
s(]Ep€ un also anbotytg'Et1?nuT
'Eunq r* eun uti o 'ricrJrlsnfau
aund 'ro't e"r luiunue ne
i"tit*t 'oun lgdeeo1€uru''ol
proprsuoc o aJ€c
€-s 1*lor __
H::]] ;'t:ffitl|t;; t,
F;;i'*tt"g
"t
sundsqr-.*
rrrarc 'o,,'pon':nil"ilrt"u
'g*"i"'n)nol€qarlulure2'1e1durglul€-sac-gPqepadsar
ap lS F11
asrrnrtr V) rxrz ap 'e'reolgsgde
EaJ
a1:€oJ gueosred o csnrq
E €asoJrur at Epscgqrul
op
-npfgppuzap op 1P1€ """ 91o"t'o)
lsoJ rJ r€-l gc"red
oI
'"pio'o
Fru€al
Ec
-adgcul ,rrp nt"JJo-;ly
eauli rii sne11u1r1 InJlsoeru
'rqrunuaF ""1t'1 "pog'o*""1 "i""gru
fu]*nerlele cle ar:r' au inceput nd zdngdneased, ial' g*ecii, care
iryi str;ingeau rleja tucru'ile, Ei-au p'imit rest*l eliurnei. imprurnutri!. pe fla.e l-lorenla il acordase papei era atat de rnare,
in*st nici un i:rancher florentin nu ar fi avut bani sb onoreze
L.iietele Ia or.lin ohisnuite. Papa Eugeniu i-a aeordat irnpiranr.rlni xr-.ian o s*m*. secret5 pentru cheltuielile personale si a
mai trimis ia ccnstantinapol suficienti bani cat sx perrnitd
*ragu"lui sE sei apere in cazul unui atac al otornanilor.
Frin urmare, irnpdratul troan i-a adunat pe greci la cdpitdinl
patriarhului bolnav si i-a anunlat cE accepr,ase redeschiderea
negceieril,or si cE nu se mai impotriveste discutiilor privincl
puru:ederea D,,hului sfdnt. Doisprezece dintre ei aveau s6 intre
inlr-s: dezh,atere cu o comisie latind, dar, din cauua ciurnei qi
ia vaintei ptrpei, conciliul trebr-ria sd pdrhseasc# Ferrara si sd
se mu{,e la F'lorenfa.
&farkos Evghenikos a indriznit sd-l irrtrebe dacfi igi vanduse
credinta, iar Gemistos Plethon a vxrsat lacrimi in barba sa
ali:5, insi decizia impdratului era de neclintit. Fatriarhul cel
h*lriav nu putea decat sd ofteze di'patul sdu, decrarAnd c6 se
terne de ee e rrrai rdu, dar supundirdu-se voinlei irnpxratului"
in realitarte, ccntinuarea qetlinlelor conciliului impunea acest
tralrsl'er, deoarece papa nu fdcea fald cheltuielilor f6rd irnprurnutul acordat de Florenfa. Grecii insi nu erau orbi, simleau
prea bine c5 libertatea le e ameninlatd. Florenla era departe
de rnai:e, nimeni nu putea scdpa de acolo. Aveau sf, fie pfizanie'ii inrparatului qi ai papei. r{uLfi dintre ei, in frunte cu
Markos Evghenikos, nu iq-au fer"it sd spund cd, dac6 ar fi sus_
peetat aqa ceva, nici nu ar fi ver:it. in ltalia.
&f*'bivul lor principal de ingrijorare era cH nlr vor s6 dezbat6
prohlema pr*rcederii Drehului sfdnt, pentrn cE, in addncur inirnilor lor, cu ex*epiia lui Bessarion, care era rnai iurninat la
nrinte, ref,uzau sf, arlmiti cr Duhui sfant prr,rrede qi de la Fiui.
$e terneeu de diaiectica latinilor qi cu sigur.anfd erau agita{i
ca ni-ste iniei dergi la tdierer. (Jrice plfingere sau protest eneu
?ns,i zaclarnice" :flbste pretexteie 1*r :lu fac*au decflt sh am6ne
wrcmentul pS.rds"ini .F errarei. h{Anearn inei irpan fript de craciun,
dRr aernl rnirosee d*ja a pler:are"
LVZ
'Bats Ps BaAts opun €s€;) el mIngBJo
€1.ieod etr op snp E-I arso ni.enuat Inr€8pur aci uG ulguri os Es xTs
-nar € erqe 'rar"ro1€Iq, sznul) ulp lIqEIs r* piuaiurq'taq ap 'l€rn?
-ncs Jrsol inq.ier.rlud .rep '?ncp;srl€s Bro rn1n1e;qdun pqo3"r6
'JoIrrcgIlJB €alular,r€A rA ;opunrsacold ea'reclpualds ug eriaual
nt pugz{snr.r 'apriq5oq azalela r6-9s lntalud lnae n€ flurquaJ
-og 'rca.r5 r!1eFec 16 pq.rer.llud 'ueo1 ple.rpdui ?rsos nB pugo
'€IIa^oN
'er.ren;qa.; ini BalelEtunf e1 ati 'apz e'l'e1grc rBIIrnu EdnO
pugFale
Err€tr I E4uBS €arrlr'$uptu ei p5erXa'r as Fs qurqts u1
r* 1n1su3 1er
'rn1 ealsurc uI ?€p iniqdso u1 odrcrl'red 9s l€znJal e
-ou8r e elsoce 'lg.rouoso<I rB n.rqog 'gsuorpuu"r8 a"rrrur'rd o +1193
-erd e-r eiua.rolg 'rueq e1 o?m as ?s FJP.iI '6e'ro u1 oJ€Ige l€rlul
nrua.Sng uded pugc +€uns nB rolrtrJosrq alalodolc al€oil
'rrrnsul eunu aP Fn;
e
gs so?tuJod iu.J JolrJnratrqo e l* inlnrperu €a'requrqcs pc"red ap
:n3n1rror*rn 16 er.rnrnq sauJg?s rurl laiua'rofuI rolrrrpElc 16 rog"r
-nprz E '.rop.rnu.rn1u pieo-rgur ea1*r1a'tr'16 'rurnlF e-ap 16 apgr e-op
ea.ralnd Arsnltur ourlal rlu-r urna 'lIituTS ure r-A 1n1eio urnce"ld
€aIEc as E?saJB 1nd.ro3 'nu a?urul ad gcep 'naru 1ndnl1 ad ugdpls
urind lac ruosasqrueJ Ec 'a"re[a1 rrierl 1u rA rnlnpo;uo] {nAulss
urasruaAop nu qo '1e5a1 urosusql ptu nu 9c pEA 9s lern$n tu€Jg
'raiurorl" tsrJgX urp EAoo lEdEOe"i rur-Es lndaaug rue 'a're"rorltual
urnlsodgpe uJ Ieurnu puta'odod 'Fuqlpo g"rqg 'rlnurluoc pu93'ra61
'tunJp ed ep Inrorou 16 pu.rer op 1nlug^ sornlnq leuidtuglug rue
'u.rerleg urp aseordot ala$atu l* unq plud 'eluazarugl PdnO
'?1se n€oopJ e.rue l€J lilntu ea;d elop n€;Q 'arlo1
-EIEo nrluad riglrpouoc tnr6l ure-l.d 'giua1r'rad ap aqor pugpnd
nq
eiue"royg a,rcls sol ed lru"rod tut; '"rupe6y "ral ap aduo'rc{e ruur
ps nBaJA FS J€op luar"?rlns €Ja nu l€ "ieq wEaA€ nu J€p 'q1sua
nozoutun(I gl ruerl$ 'srluru oseqmrqcs nu rrilou earardo;du
.rer 'orun1 uI ulqr+s urosnasEu 9W 'n€aun as nu a{Iulrur J€p
'rdoluoc nealnd es aF.rndn.{,L 'aooJ rS gce"lgs augrJr9J 'gsuude
giuuop o-Jlurp aurA pugc l* "lulqe 'adr1c reun Erzouo.iJ 9i rerunu
os€lFJB rrul Baunlsed "lup 'uaxleoul r* eaunrsed urosncsoun3
.rcrB ruasaD*unfle pugc rcun]s ]peap oieul oleiurS$ounl ap suIAuoO
urind reur 'qurpcqgug urind l€ur uJ€J'rad rrl€asg"rpd'roulnr3 szntsc
urp
nrqnFnl l1lraAop 'perun i* 4e1d Sero lsaru €IuJn ut sBI Es
o gqe.r-Bap r€ul BJS 'a1e.r5a-rgrEJ urnrp e11ru'rod nuy
"rn""qtt"
6rz
r.rl 'EsuI'epasod Ftu Eitri-\ ap HlJo;I'Jo{ririnul a[fflsi3J3 ad eaA
-aqqz reur E:la[or^{ EurLtritI o r]luInLr 'tr"ras eo-lapEJ eT 'FJqurn u]
€augup.r pr*e"rg 'rnl{l-{E{isi 1n-rnd.e {.Ir pJB pe nea"rqc{ o[.3uIToC
'r:16aagis Fur Is a.leol;)td Ei t.r:ut rr"Ir! El€p r:trsllgod a;) Eaal lol
Bp ro,4. rir :eauntls tnIJ o;:oA {) 'Ei€i^ ep g11od 9"3r:de i* arue"rls
o ap sur.rdnt ?so.l uIV 'tt.uni rolsoiil rniniur"rd 1u*e"ro a qr ca"rqd
os rur 'sns ag 'a"raldo;c{u i-tt}-} ailJn1uop ad qurlid BlrI lls ruilsnd
-acur ri BJRApurrJt{ etc{o-rttn aq isouln4 l€iu lf'J utrqopoc{iu1 o-s
IBi{ EJ e6"e'e:}sea:re eiuul" JuGF L[rrq.r1 :neotr.nds qe:t*C aJ;rrlord 16
pu-q4 'eiuaJolg uI 'rtIB ;ltltii u3 <{o.ls un u'{a .tttli"rnjurts op"raapld
Bl BrnqLr+{JoJ at 1fi1 'Ba;t,tt-rcl E:}L{gctrl r* asalrrgurpci u"ra aJ }o}
'loualxa B{ T1l}E as ai} i}q[tr "aseorie"rei a;X;rtd I0 Jnx? nl ;oliiugs
o1oueotr asuedooy 'Eiui!1=' .)p IuJluPo rialsr leui rr!; od 'r"ro1
-e.ro r6urlo-rp TEtu rar ori BS E?']B?rsJaArun u1 ;tsrfc8rin 1I otursol)
l.sace'irrr.ral un E3'rr"rrpug8 e t* "tolnzaod e'.roJii"rg:l a'"loir"inilrd
e 16 ;ropnlels u 'JofuipvTa Baiosnrun.r3 'aiasnrunl; ap e.rnfrlocu;
as 18 ppe ap a;rado uI rIi.IEq uslJaluol rsr '.tolrdrsrg 'IqJl E-ap
ea.ra;lq1d a.nimrsar-r n,] E&r+l{i3 'a,ra1nd er.reio'rcl ap }ueri*uoi) sero
ln[qr?pru,xoJ ulrlJoxo o a.{EJ ;id gleaeurt;ur rrieurrsr';f ui ]ueJOI
-rpur ugurpJ Bs tu€a1?.rd r.1q 'Jqugl qJuI lirEra 'drr41 lselale u1
'raiua"rr:i;J u.rr{tts e
+T?;rrn.re ne-l rru€q oJEi) ;Jd {Iluro}saiq €{ o'rrArJttr n-.o {{L{lo sI{iJ
-sop ne-rru rug5nlp.a os{u;?s ul nul i-EJ px{VzRA ';iirtrnd uI EaJRU
nr;irtzqJpll! nlr Jep 'nern8ugl as idISsV
-31pu1 arur.rdxa r*-gs
"1*lqd 1rl ?rtzgi e *iua"ro1g pnlnrloF"to
tp !?lFq ujl ;risallrnl aial tp gtrln.rol 'B]iJirafalt Bsl-lasl8 'nlduaxa eap
€s xrnqa.r? t; ;* edr;cl is ti.) ;r.];1-t1?d ap ne;:1 lrJqllnlse {n?ugllr
-g;nf 3geap 'q..uli"re4nd n?i{.t 'gur"rn u.rp ra3 lr.rlur.rrl €olr{rioF a;lttul-ri
-lnruau ap aJBl$ Li 'JO!1311;g{q ei'ia;lqul ton {')l 'l{.,lt.rt?$r';uuri; erigEocl
uurl ntt,rn;llro:) '1xilE;5iilr.l?1.{ t'5 'rtuetluir,uop 'i-ie-rc iiip eiecltxnrt{
arrrpJo Fnop alat JH! 'q:lrluiJe pi"r'"r,1 rtur.l t3rr:ineas"iaC E.Ta[iasnJ
rq.q ruo+qurisng t* Firr'rn u.! a{oJos n} aiza,r{i E}€Ja[aap ssasn]
solsug rn1 .roTririape "i..rt1*1sr;cll? r31J.{3JEs eprrSa'r eaundurr a{ aJts}
€ulJ?rcp f3ilp '1i:lil3 'Eilji1? !'1i 'nIA EJUJ PJa i*^I)u€.I;{ lnnuPrJ$ ap
allnpqaodo"rcl l*rtc:g.- Jrii*;iil!. .],ill; l.rJ?uad uuFnlp-: tl3 Br{JoA ap
r(!8
rs Fu-"llsrJ1rr"J4 a.rrlsYu9trr O-.l?u}
nBlS 9S I?IZB3O iaJXSrl Jl-r-J'Ll
?€zvc gs{rl ?soJ uty' 'H1sE tlF rJlltllas rup ti-es E:) ?pe.{}s ul ?JlAlJd
sufletului, c$nrer"li6qs rnea se rh.zvrbtea, spun6ndu-rni ci
oricdt de fmmos a.r fi acest oraq. cu tot fastul, cu toat* splendoarea sa, nu e decdi; rin ora$ ai niorlii. Moartea era preeentb
in inirna sa, aqa cum era in toate trun:usefile qi ispitele -.'ieiii.
La Flor"en{a. nu-rni putearri imp:iedica sentimentu} straniu
de amf,rhciune qi disprelul fa!5 de via!6, care eregteau in intensitate. F'{rf; l.ndoial5, asta se datora parlial faptului e* ernm
mai singur alr:i decAt la F'errnra gi c5 simlearr in fiecare zi ch
nu sunt decAt r-r cantitate neglijabilti, un sirnplu suiraltern. Irnediat dupd sosire, s-a i:rstaurai o ordine ienarhicii sti{ctd in
cadrui conailiuh:.i, iar fiecare avea uri rol bine stabilir". Trrate
sernnele arii*au c6 papa e hotfrrAt s5 reugeascd, fdri int$rzieri
qi fhr6 amAn$ri. Avea qi rnotiv sA facd asta, ilentru ei circulau
noi zvonuri tultrurdtoare" Pbrinlii de ia llasei, infrunt6nci ciriar
qi ciuina, continuau s5 lucrezlr f'6r,6 scrupllie la suhmina.rea
Bisericii, ajung6nd chiar sE px"eghteasei aiegerea unui nou pap6..
De aceea, uniunea celor dcrS Biserici si r*cunoapterea papei
dnept cap ai ambelor era ringuri:l miiloe decisiv de-a atrage
trumea de partea cauzei pont!ficale Ei de-a iurpiedica distnrgerea
Bisericii apusene.
Continu6nd sb asist la gedinle $i sd trec pe hfrrtie dezbaterile inutile, am fost cuprins Ce indoiatr&. Care era adevdru.l, ia
urma urrnei? Erau mai multe, rlar care era eel bunl I"a Basel,
adevirul Bisericii democratice, aX pdcii interriaqionale gi al ref'ormei Bisericii nu era intr-o stare prea bund. dar nu-gi reclrnogtea infrd.ngerea incd. ta Constantinopol. ade'l'drul rnistic al
r"echii Biserici era ?ered. in vialri. La F'lorenga se afls" ader'fir'ul
primatuiui papei, al ascult6rii f";i{d de papfi qi al uniunii Bisericilor"
f)octorul Cusanus ficuse e; alegere cu toati osrestii;atea ,si sinceritatea de car:e era capabii, aiungAnd ia pacea euflei.easc5
prin interrnediul coincidentei rontrariiior. insi el r-,u rsiar erii
aici sd md sf&buiascd, s&-rni linisteasci rrtintea cu ,\un5tatea
lui" Mi se pf,rea cE rn*:seria de scrih" de a nota opiniiie corrrra
dictorii pe care nici o putere pe lume nu phrea sa le poatd
arrnoniza, nu mai e o inCeletnicire pe placul ambiqiilor mele.
Din {'ebruarie p6nd ia sfdrEit de martie, opt sesiuni au fost
rledicate dezbaterilor cu pr{vire la purcederea l}uhu}ui Sf$nt.
Ioan de Ragusa, care a 'icrbit in numele latiniloE s-a folosit
adAncutr
250
r9z
!adrlc B^algc Iunce alolur^nc
sJa?6 ule €arrr EuErru n3 ng iaIJo?riPJA iinFlo^Erp BJado g :?e8u+s B IS arnurar? FS lndocui e gsul pqrrts
'FdnP lntEJ ?soJ B inso€PE Fc orenu
-rluoJ uI urisns J€p 'aJrpoo allnru uI arJcs E6e Ec Fau n51 :apeda.r snds e gsul 'uua[ Fpuncse rA-ps 1n1nd E nu so{rueq8ng
sO{r€IAI 'snuBsn3 rnlnro+cop Ie Io3 n3 IaJ €l a In1xa? Fc pugl€lsuoi)
'grir5ed glIE o ad ep a+urlnc rart olIB sla16 e Ia r€r 'eur8ed 1ep e
azapqdapug 9s
{nqug^'luarueF;ad ad ep ales-roloJ}uoc ala}urlnc
or€c nJ lrinc un alnec Fs 1eca1d € pugC 'ErlssaroJ €I €oqJec snp B
rf
'aurq r€tu gp€^ Es €C 'oloJ€ gzua;nEg iluolrrJo? qe 1r'redocsap e
euml.rd nc inlesed epede.r +Blngc B InqrJts 'rnlndocsrdo p1e1ud
e.p '1oc{our+uulsuoC eI op snuesn3 inJo}cop op Psnpe ea$Ec
nu s.rediuor I-B rLr+uad elsace BI FsEcE ocrpot 11e un aln€c 9s
wrpocrN rnlndocsrda rc-ap qrJJS un srrurJl u ri alrurocs 1de3 ap
u 'runrsos ra11u
+{.rns aJrpo) urp a}urAnc ala^r?cadsa.r 9c I€{IIJ$€
pdrurl u1 'nrz.rg1 1eIAI 'IoJ BI nero'piuesa uI relunu gclpe 'lnF[.{
uuuos;ad urp nu rS eiuosa urp opatrnd IuEJS Inr{n$ Ec asnu
-risrrs alIsBA pc ounds e ur.rd lndacul u sorpuaq8lg so{J€tr{
',1n1,{ el ap rBpBBe opac-rnd qnCJ In?LIVJS
'nrg prlnp Fus.r ec pugurrg aprnq€u ur"rd r* ealro'r? I8 al; Fs
'aapa.r1 I€ alss aurpJo rS 5uu"r ur.rd e.rec 'luBJS Int{n6 Bc JBSaJau
reap a1str1" :queurFe.r; rnun oJrlrc l€p € 'ellsuourep B nJluad
'IRleJ €I aP rurunu aPec"rnd lugJg
'rsgsul Eu}^lp eirrelsqns urp F}rpE
{nqng Fc ?su-r ?BrrIrgB e n1q
'Inlg?BJ, eiuosa urp apacrnd fugJs InqnCI 'rruarJe neaurisns oc ep
arrqasoap e.rds 'gr gunds Fs JBap lnrl E atrTS€A InluVJS -*
:sundsq"r
e-r esn8eg ap ueol 'IFIB,L Bl ep rcrunu apeernd qno InluvJs
tsJ SSASIJJS alls€A InlugJS 'sorpueqFlg so{r€I4 rnl urroJrroC
'trlualne oP eleod os 19c Bra
snuesn3 InJo+Jop ap snpe alaJrpoc 'ealsacu a?Bo1 nC 'sI€J un
'soupe un a qn6 m1nlugJs ea.rapec.rnd BI o"ieoqrJaJal ezerJ 9)
'a1a1Xe e.rluud 'lnurisns e 16 apsen In+ugJS ap riisoloS "ropualural
e q?IJaJIp areXe.rd.requr o sndo;d e so>puaq8lg so{J€IAI 'clrur{-r
E{ {TeaAJas nu r}r€ psu3 'arincs1p ug lue3lodrul [oJ un lucnf ne
rn1 ear.rtodruI ags€n r,nlntrugJs alTJorJcS'InsJnesrp autisns
r6-e n;1uad g.lear8 er3o1o"r1e4 u{p alualrrnFru ap plursnasr na
ni*orr*g
Dupd sesiune, i-am cerut sd ne arate codicele gi am constagreqibd. I-am dovedit
astfel cd nu e nici o vrdjitorie la mijioc, contrar afirmaliei sale.
care reuqise si arunce o umbrd asupra noastrd, a latinilor.
Nimeni nu l-a mustrat pentru fapta aceasta prosteascd. pentru
cd toli ne temeam grozav de tare ci s-ar {i putut intAmpla o
minune inexplicabild.
Nici o dovadd nu a reuqit s5-l convingd pe Markos Evghenikos,
iar impdratul Ioan s-a sdturat de disculiile sterile. pentru a
evita orice neinlelegere, foan de Ragusa a declarat in cele din
urmd cd Biserica roman5. recunoaste un singur principiu ..si o
singuri origine a Duhului sfant. Grecii au izbucnit in strigite
de bucurie, deqi declaratia mai fusese ficut6 si in sesiuniie precedente. Bessarion a citit un pasaj dintr-o scrisoare a sfanturui
Maxim Mdrturisitorul: ,,Desi latinii invald ci Duhul SfAnt purcede qi de la Fiul, ei nu afirmi cd Fiul este originea Duhului
SfAnt, pentru ci recunosc cd atAt Fiul, cAt pi Duhul Sf'Ant purced de la Tatdl".
Dacd este aqa, a spus irnpdratul, daci recunoaEteli cd
aceasti scrisoare vd prezintd doctrina in mod drept si precis,
atunci nu mai vdd nici un obstacol in calea uniunii Bisericilor.
Markos Evghenikos a vrut sd otriecteze, dar impiratul i-a
poruncit sd taci. Cum acesta nu s-a supus, i-a ordonat sd pirdseascd sala, iar arhiepiscopul de Heracleea l-a urmat in semn
de protest. Pentru a intra in glaliile impfiratului, ceilalli greci
au manifestat o dorintd atAt de vie de-a uni Bisericile pe baza
acestei doctrine din scrisoare, incAt, inevitabil, au stArnit
neincrederea latiniior, iar qedinla a fost incheiatd. prin voia
impdratului, Markos Evghenikos nu a participat Ia intdlnirea
urmdtoare, in cadrul cdreia Ioan de Ragusa a prezentat aceasti
explicalie, ca o declaratie finald a Bisericii romane:
iI recunoaqtem doar pe Tatdl ca principiu unic qi origine
unicd a Duhului SfAnt. Fiul nu-qi ia Duhul SfAnt din sine, ci
de la Tatdl. De la Tatdl vine aceastd abilitate fald de Duhul
sfAnt. intocmai cum Duhul sfant este spirlf us Fitii conforrn
Bibliei, ca suflu, vine qi de la Fiul.
Grecii insb nu au vrut sd aprobe una ca asta, chiar si in
absenla lui Markos Evghenikos. Din acest motiv, a fost necesard"
tat cd stersese cuvintele de pe pagina
252
r..:t;j.
]:ltlti.1[11 ],j'J:Jp.:rj{1l.{.i{i i-,i1-r:}Iil{ji}.ti
!i Jt,li}ut';lJEt Air i!.-;}. il'}11}il]}J1Ii
l?-!l
rninrTJr?{J,}ErI A alu'9uugs op E3.r1irl.tl 'nc,rar"i.;rrir.ltr illt a.rri} rr;l arJ ia
(i^}atir"trl;5{1{} r' rlri ii!l
I][U StiirtLI*-1 E-I n.]..{ lT.t.:iHJ.rjdll-il ,i€-i
'-xinl}8tp
'i]'Fr*di p eoJtl ?$as,rout ulsi-t;:u e3 ir'r:rg{ltinlal ri"L} r{c'nua{.i3'\iji
EF^ilT
soIJlrL\l {nl llJo?tjxlri-.ns r€ ltjlt.l'J li;l..le-Ir").'{ns sp F;jII}ii* st inrialui
€ ABIrIOQ {ii UBJ:}1;q lai) Inii.si,'i.r il:(i "r}'.ll.4{t:) alFr}}l:f iltl,zrY
ir{r{,iu r..J&l -}11?'1q
-Ipour ?i;oJ nB J0[ a{Lreii.x]s lles 13{lJ.ril J"s[iJ nil 'J{i,i'.}ils-.I}rTl,
/'n .;Jnl tsr?Ji:)J8
lnurisT.ls n€ oJl-?J txa.r.F tliul.l{3d .itJ ri t;:}t?a.la r+1s;}ruilu rI -:siirFl srifi{.i3r?.1 u-r rrf}tJ€s;"]8$ o,rB} grl
'zaJ;) LIip ;)ni)oti1,$ J!ltrill]ri.11.) l*:ls ;t1r drrJrt lBJ
tA nJ Lutun oLI 9S lrrilrioril; j I ""i i t.]l l,l-li rl:;-r-r.r tr-ili'; 1l'lilcT .: afir.,{'J.E s!i 1 nda;iuT }r,:-r-} }{irl3i1x.!'{ soli.r},l r/\i
'Pil
r,rrIi:
Ls
rru
B*
auPLtrc}J
{r}
'lnrg
rr)rJasrg BJn?EiBAu.I ijrq?{iaJJl] Lls iI{.lFir-rill"a.r I* i{.i;uF {}
"epsgv
str op ri apacJllti ?rrP:J-$ iniil)f[ E') Iirri$ns L{To'1I.{;!i]F.{ rriul.rFd
^rs
-lt[;)ur lsp 'Joprsl stlndglr r I? 'Yi"l]sr,'t]u uti['l*jr;r ']]sa E']sti nN 'AC0A
LII:\fip '';s lHi)iiil .rsltl aul{} i€I,'{ BunS-FjJ;IiIlPI
O
'.lrl;.tlJi;:l UIJ) tF,lqlr!.! ltinl].tn JF .t0gn
B"ra l€luI 'gsuricle aF) lv]u 'ir,r o.ttu,i Fl.leaS o lil[[r:-]ril1 ,]ruSnqzl
y 'a?*Ed ap aX{TruuI Tiuri{l{il ?rr:llJ?I{[qr5(id E?]-tx] qJFL] gpl]ap Es
'tilJai e-al rS rlRS 1111i::[-{".'{,[ €i li]]4.{-3 a{i }srna{.[J e-r {i$ftf ]nqJerJ?€ti
'o;u14i tsa{rnT uI 'a}sud all rrri€rjtexdqs 1n8u.ici u} isunl'u a{r-F1ul
'trnr.{ B[ al] r*
apalJnd ?uvJS [nqrlo qJ q]r{t{pe Bs tlEIoA nu t?Iitai!{-t a'{lulp }itrnuJ
rl?Lu ra3 E3 nJXuOfJ "B.ilsll{)u B air 9?tJsJifJ axJT.roJ 'IFAatte-"r?iIJ nJfl
.rolilaJ.S €{Fo[oaJ, "]u€tnc .iil.8utc un el 8ut11zJ"t oE nu eXndslp
'1Bi[nza"r un roiu €[ n€a]rtp nu Ec nJ']r:acl
E3 ru113E apaetulrl B.lfi
'aarlqnd JoTrrinlsrp Tpdeo B{rnd qs aurq telu o Ef, ll?Joptsuo} R
nruaFn[ edsci 'rc.rclr: JEp ',ro[ .]T.lluarrrnFla uI nuzEg as rrull^Bl o.Iaf,
ad olacrpoo azerpnls Fs }srJuEJ,4 inluF.JS R)Irasiq El |IuaA nB
rrunrun EoJIJOAeI UT npJA o.{113 rr}aJE 'nIZJi?} reur altz glroo
'i).nu1l"r1u-1, Enou 0 nJluac{ Blse urFsRI
'.ro1qFurau3
Fs .icfJ 'snds ap allntu FJu-t uslt? {u€ 'rl}a,rF 'ro5tr
q
ue,rrrFrs n3 osar 'BrinJsrp E?Ea;EdECB Jo?ILt'roA
pJ ESe 'eJuas gugtl
iin puES
-
:aurr.rdsE nJ snds e JOprsJ InJol{ni)9dulI r3
esnFEH ap ueol J€l 'Fi.$rpa6 o 9lu1
ltr{ctJo.a
"
ungere chiar in SAmbdta Mare. In loc sd ia parte la slujfia de
Paqte, opozanlii uniunii au hot[rAt unanim sd fugb din Fiorenla,
dar au fost pringi la poarta oraqului, deoarece impdratul inqtiintase de muit gdrzile sE nu clea voie sd treac[ nici unui grec
calare.
Era intr-adevdr o zi de Paqte sumbrd. Nimeni nu se gdndea
Ia patimile iui Hristos sau la invierea sa, iar grecii nu se rnai
sirutau pe obraji. Dupd PaEte" dupS ee-au agteptat in zadar
moartea patriarhului, grecii s-au reunit la orciinul impiratuiui
qi au decis sd-i trimiti papei un memoriu. Bessarion gi Isidor
erau qi ei obligali sb participe.
,,Disculiile nu duc niciier:i", au scris ei. ,,Dacd existfi vreo
aitd cale de-a ajunge la uniunea Bisericilor, dali-ne de qtire"
Avem de partea noastrX qapte sfinte sinoade, iar asta o suficient sd dernonstreze dreptatea cauzei noastre."
Prot'und tulburat qi necdjit, papa Eugeniu a propr-rs, in r"lltimd
instanld, ca fiecare sd jure deschis in ce cred*. iar crezul nrajorit5lii sd constituie hothrArea. Bineinfeles, gpecii rtu au fcrst dc
acord, dar Bessarion a ,tinut in favoarea urriunii iln disctlrs care
a durat douh ziie gi pe care rnulli latini au vcnit si-i ascrrite'
Toli iubim pacea gi tinitatea creqtindtdlii" a slrus ei. Avem
- pireri
diferite despre rurn ar trebui s[ g5sim aceastd
insd
unitate. Latinii au mpt-o rnai demi.ilt addugAnd cuvAntui Filiaqu'e
la Crez. Numai un conciliu ecumenie ar fi putul face un astfbl
de adaos. Le-am reproqab adesea asta latiniior qi tot adesea
ne-au cerut qi ei iertare pentru purtr area ].or. Acrrrn ins5, sttria{ia este diferitd. Suntern reunigi in eadrul unr:,i conciliu ecurnenic qi latinii ne-au explicat in dei,aliu pozilia tror". Noi vorn
fi deci de vind daci nu reugim si irrfdptr-rinr uniunea' I{u e
su{icient sh strigdm ,,Nu trerfi uniunea!", ci tretrure sX aflErn
ce este adevirat qi ce este fais ?n afirmatiile la*inilor. Trelrme
sd ne intreb5m cum putern ajunge Ia uniune'
Dupd acestea, a declarat:
--. Pdrinlii Bisericii au fost indrumali de Sf6ntul tririh. Aqadar, d.in punct de vedere al doctrinei. nici scrieriir: lor riu pot
fi in contratlic{ie una cu cealalt6.. Al gaptelea sinoci ecurnenic
a specificat acest lucru. Pdrintii ris6riteni ne inva{d: ,,L}uhul
SfAnt purced,e de la Tat6l sau de la TatAl prin l"iu"' Latinii
992
'FJrluapr 16 prrnuroa BurJlcop sun.rdxa au
e n.rlued ri"igc{ elaque ap JaJurs gleldacre B[nurJoJ o uirs,r-:B gs
+gcap ornqorl nN 'nr?sou Inzarc uIp Ip?DJ DI ap ala$rrAn3 ur ?nu
-€Aou pour uI et'ap aliasp8 es prg 'tugJs rnpr{ng ea.rapac.rnd u1
e;rr.,lr"rd nc a"ra"red r6eea.le ap 4o+ quns rrcrJosrg rriur"rpd .soepe
lsaJe +EJcBSuoc ne-el riugs rBo.raurnu rS lndurrl gr n"rguad ?o1
Ir.zor) urp Jrurru aurrurla gs rug1de16€ au nN .;o1 ,rog"raFurluoe
pundo os €s Jolrur+el aJaJ ruelnd ol nN 'rlarn?laq.) rS unlro;a
eouaruos€ BlrJoru Js nu r* crurru el L.Jas JB-au nu qpeiuy ap oun
-1un O 'FurJoJ ap JEop nu 'ppqeliJal aunrun o uiauifqo ps rump
-FJls au FS ornqaJl;upe6e 'Jruarunco nqrcuoc un-Jlul rere +runaJ
ure-au '1r6"rg3s rrl 'rrcJnl rll nu 16 prluaprcco no urrrJn au FJBp
1uFr16gc ap +1nul rutu ?aae rrro r€qJeq rf lecnpaau loo lnluarJp
+gJop rou ap lerdoede r€{Lr a?so 1n.?rrdprsco 'rcJnX ap pqe{uruouru
er"rlud errp;s 1cd reur eu B+seaou urp aF.lncep oJeo auasndu.lop"rqi
lnroxnle 16 eaunrun rerunN 'Baunrun urrnldpSug Fs Elnga u nJ+
-ued a,rrxoru a?uarlgns Elslxg 'F?BrFAepB "ro1 eiurpa"rc ug e"ro"rgd
r6eaaee tlp og €s amqaJ+ rur16a.ra csaurnu os aJEc ioe 1fo6
'aunrun n"rlrrad 1a ri 1epa1d e 'm1nXe.redru1 elrns urp oped
eaJFJ arel '"^or.rcy:qrg sor8"roe5; p;E-8n1Ec ,uor.ressag pdnq
'1de,l ap 'efap glstxo ;olaiurpa"rc eauntun elaJuoop ,g1e.rour uun 16
rc 'prr1r1od a?eq.rsocau o Jeop nu a?sa Baunrun ,rur ,1o ?Enrrrluo?
e 'purn; ui ap InrJadurr eales aleod au Eaunrun TE{rrnN
'aunrlsorls g?s€aca
€I arso?rraJa"r rce"rF "ropiur"rg4 egrie;relcap unsl€J a+uJaprsuoe
ag FS arunqau o rS eieaSa;F o EJI .nJrnl r6uloce neuruasu]
Tntg urtd $ rul,g q ap rruourra? g3 a?€+rzolnrr+otu nc rS e1a1
-apug ad rode le"rlsuourap B '"re.,r.epe rn?soJe e aJelsafruerrr BC
'a+E+{.rB{J p?uaiogns nJ
Inrp^ope leurr"rdxa nB rurlel roc 16 1ga
'rca;F IIiuIrRd lgle '?d€J ap '"rup 'r.runrugl urglngc gs lrnqaJl
E JE {a e1 telc raru }BrurJctrxo g JE-s rrur?€l Ec€O .n.rcn1 r6e1
-aru apadrull Teur leiunua n€ aJEJ rac op tursoloJ au Fs arnqaJl
'"re1c alreoy srrosap ne nu lliu1rpd or eoae urldap ed e8alaiug e
nr?.uod 'rrnpJor€zap oln?sap E?srxa allqlg u1rB pa n"rluad ,oruourJe
u1 ruaund al ES ruolnc Js-s 'parzerguoc as FS red "ropiur"rg4
aprieru"rge grep rerqC ',,lnld €l ap apac.rnd nu +ugJS Inqnq*
:aunds nu ea"r5 a?rrJpd un
-EAUJ olsaJ€ gsul ',,lnl.il e1
rJru qc n.rluad ,pnlcxa as nu lJntgi
op 16 IFI€J eI ap,, :qurrqcs ug unds
Aceste discursuri au zguduit convingerile multora dintre
greci. Dupd ce au discutat cu cardinalii trimisi de papd, au
fost de acord s5. desemneze zece mernkrri care sd. giseascd un
mijloc de-a infdptui uniunea. Latinii urmau si faci acelaqi
lucru, insd, daci aceste negocieri nu duceau la nimic, grecii
erau liberi si pdrdseasch Florenta.
in timpul acestor disculii, grecii au cerut ca latinii s5 recunoascd formula de la Tatdl prin FiuL, dar latinii nu au fost
nicicum de acord, deoarece asta insemna cE lliul e doar un
mijlocitor gi poate chiar elimina ideea unei duble purceder:i. La
capdtul mai muitor intAlniri, delegalia latind a intocrnit si prezentat urmitoarele: ,,Din moment ce grecii suspecteaz6 cd am
adus in SfAnta Tleime doui principii Ei doud esente, ii anatemizim pe aceia care propoviduiese doud principii Ei doub esenfe.
Noi nu recunoaqtem decAt un singul principiu: energia qi forfa
creatoare a Tatdlui si Fiului. Nu spunem cd SfAntul Duh purcede gi de la Fiul, ca ,si cAnd acesta ar fr un alt pr.incipiu gi o
altd esenld sau ca qi cAnd originea primar5 a f)uhului s-ar afla
in Fiu. Recunoaqtem ci l)ivinitatea aret o singurd esenlf si o
singurd origine, iar aceasta este TatXl. insX. de;i vorhim Ce o
energie unic6, nu spunem cd Tatil Ei l"iul sunt aceearei persoand,
ci sustinem cE existd doud persr"rane qi o singurd energie qi
fortd creatoare, al cdror rezultat prnvirre din esenla gr din persoanele Tatilui qi F.iului. Acest adaos ia Crez a fb-qr dlcut pentru
a combate gregeala celor care vor s5 t-acd * distinelie tr:n:.pcraid
intre Tatd qi Fiu. Aceia care neagb taptul ch uuhul Sf6nt purcede qi de la Fiul Ei susline cI purcecle numai de [a 'Tnt6l
afirmd cd a fost un timp in care Fiul nu exista inc6. DacS spun
ci Duhul SfAnt purcede numai de la persoana Tatdlui" atunci
fac diferenla intre persoanS. si esenlh, ceea ce este abgurc{".
Aceastd declaralie i-a ficut pe greci s6 discute iarXqi intre
ei, zile-n sir, despre diferenla dintre ftrrmuidrile dc Jo .F'lirl si
prin Fiul. in cele din urmd, au consimtit sa intocm*asc[ si ei
o scriere in care r"ecunoEteau cd Duhul SfAirt purcede qi de Xa
Fiul, dar in termeni atAt de vagi gi intortocheafi, lncdt i*trnii
nu au putut aproba formularea. in schirnhui ur:*:i sr-lrrie, unr:ll
din scribii greci i-a dezv5luit cardinalului Cesarrui c:i. grecii
256
'i ?Eil ,ruaAold e"/,eo.rgd? e"
',,e.8JnJ
t"
',,tu$g{
y"
'1
?of 's?Jed ur ruurnu "rep 'e1e1deJp ra Fc n.rluod elsy 'e1datpul
re-a+ nu .reogru roru ocrruru u1 1fn1s JB-u gsuJ 'nJtsou peollrur urp
csauo8zr e1 gs 16 csarrsald a1 RS rnqoJl;e 'aur6nt og rf-gs rnqaJ?
Jts 'ourpun8eg
snds e 'rteflnc Es E.rg.' r1*aq"ror1 --1n;o1.:op
'rre un ap drur3 a{apz a?Ef}1 ;}p pa} eaurecl
Jsorl ne-au aJEc Brprlui op 16 EunrqJu€J ali 'atlnsul ap rs g-;rn ap
rurqJo,{ n}ur nu FS 'B}lur ri eaunrlgla6ril '.lolaluTAnJ eaJr)p.rrrlpx
-sp..r 're1.rao p8e;p ap ElJBac '€alsulcau 'er.ro1qrp3ir.ld Sgaop rtru
Jsauurop nN 'Blsare
nc ossJ B-ap aJE nu €rrrtsJarris
lnrlrJuoJ
'nazauurng ordsap'.u11*
oe Baox n"rluad pliqeldacee r* uunruoc aJulnw"roJ o grseesg8 gs
ec eeral*eounc rf eiuro.t ecseasoloJ r*-gs 'ea;r.lc{acr.rrI rS prlulrl
aJipap 13-gs r6n1r1 pldacae JBp'JoluarJcs solBl{lr€xaur rS raiua.Brl
-alur ala?rrull lrulsal 161 a"ruc 'a"r1seou raJa rB riuiq,,'u3 rJeur reur
rac 'rrraru€o Jo?sac€ B lgcop aJeur rerrr aruaJarils n?sixa nN -:lenurluor u 'arical o tsop iur-Fs EroA puga Ie BJ
'Bruarsurs a1*asdr1 IiI 'a1nl{
:aurfu €l ?Etln e-s 16
iEJ ap ec lndec ?B)rprJ u-r6 ourpunFng 'aialsuX q?ruqui nO
inazauung iI IBur JE-u rcunlu 'alultnJ ur sur"rdnl BSEI J€-s
EJBp'nrlsou 1nsa1efu3 od g ru nazoutung ErEp 'pr n.llued ,a$ gt
arnqaJ? rB uSy 'Ru€tun ea.raFalaiul al*a*gdap aunrlsar{c F}sBoeB
pr F?er€ IoIIqlg aie rS rerqc rB "iopiur"rpg apricrpe"r4uor reoq
eo?urAnc u1 ufglrurrup Fl-ro?sru apur"rdnc 1od pr rrJrJasrg rp ruaurso
ridalaiul ruru rac 'rieig,r.ul r€ur ra) ezuaur8erur iSg run3
:ruu[Jxa FS ln3EJ e-ur rria"raurl
Eo+€X.rlrslndtur .rer 'ee"repqp.r lnp"rerd ru€-rru '1nun 'ng .fJapaJ
-o;d rn1n1u€ no neopundsa"roc JeAapr?-Jlu-r p)ep tsapaA e n"rluad
'atanTfotd G; atttnlncs Jo{a}urlna e gsrca;d erieorldxa irpuedulot
a;euoricrp ur"rd o:;'nBJ es lucnde e-s ourpun8eg p"rolcog
16
'Erseoun0oJ
o-s pug.8 ap nBaAR nu '1nrg BI ap lugJs rn1nqnq n.rapac"rnd e
gualqo"rd Eurola a16a,rr;rd ao Baoo uJ 'r6nsug aurs urp lug.is 1nqng
gcseauBgf ES aJEJ InL-f Fc nr"pts,rorLalnd os a.rec ur"rd ,e1e"rodrua1
aunrfce o JEop ouruasul €s €aJBInuJoJ Bc ?aJcas ur €Jasasrcop
ceea ce reproqezi conciliului este in firea omului, este imperfecliune, deoarece carnea e slab6, iar asta caracterizeaz1 toate
acliunile omeneEti. Da, carnea este slabi, dai' intenliiie pot fr
bune, iar tu nu ai dreptul sd te indoieqti de bunele intenlii ale
altora.
$i-a pus afectuos mAna pe umdrui meu qi a continuat:
Biserica trebuie sd gtie ce doctrind propovdduieqte. T\r,
nerecunoscitor cum eqti, ai Eansa nemeritatd de-a fi rnartor la
elucidarea definitivd, la forrnularea cea mai precis5., cea mai
rn5rea!5 a ceiei mai inrportante chestiuni din toate vremurile.
tnsd te iei de fleacuri, crezi cE se bate pasul pe loc, cd aciunarea o ia pe ardturd, cade din iac in pu!, cdnci, de fupt, in tirnpul disculiilor ne indreptdm spre o hrminh tot mai puternicS.
$i eu credeam cd qtiu rnulte, cd inleleg mu.lte, dar numai aici
mi-am dat seama cAt de confuzS, incompletd si insuficientd era
cunoaqterea mea cu privire la S{hnta 'IYeirne. Acolo unde tu
nu vezi decAt slSbiciune uman5., eu vdd srnerenia suprernH.
curajul suprem qi o Bisericd sfdntd si ve:qnici mi se infd{iqeaz5
tot mai mdreald in fiecare zi.
il privearn ;i nu-mi venea s6 cred. ME simleanr atdt rie
neajutorat, incdt parcH nu vorbeam aceeagi limbd. L'li-a pierit
toatd sfidarea qi mi-a venit sd p16ng. Mi-arn aranjat c5r"!ile,
penele, cdlimara ca gi eAnd n-as ruai fi vrut sd revin vreodatd
in biroul traducdtorilor. Doctorul Sagundino nr: u rn6{ -epus
nimic, ci m-a urm5rit nelinigtit qi ilezaprobabor in timp ce traversarn curtea s5 ajung in stradd. M5 simleanl de parcE fusesern h6tut pe nedrept. Arn luat-o in jos spre rfiu. tn tirnp ce
priveam cum curge apa gilbuie dupd inundatiile de prirnliv*r"rd.
ant incercat sd fac un bilant ca si-ni rlau seama ce-mi doresc
qi ce amkrilii am.
FuseserR silitor, irni imbundtd$isenr cunoqtinlele iingr,"istice
qi scrisul. citiserr c6t putusem din opereie poe{il*r qi iilosofilor.
$tiam pe cle rost pasaje intregi din Horner ryi ciliserr, l,l,:r:l
Testarnent in greacd. il{5 imbr:dcarn cu cap, imi trrndcarn p5.rul
regulat t.ei adesea mergeam la b5,i. $tiam s5-mi tin gura cAnd
nu se cddea sd vorbesc. dar qi sd port o conversatie la fel de bine
ca allii atunci c$nd mi aflam printre cei de-nn rang cu rnine.
Erar* -qr"ilitar, dar cai.rza singur$.t${ii mr-:le era-m in principal iat
2fr8
ap Inlal io.tr 'a+E.ioTot aursq EoAE r+soJ uI r'{af} 'p{r.rg3nlqr ap
rqnap€-rqul nera alaqog 'gir"rgFnlgc urncoprsrlr 15 q19'rn euuoJ
'arcolfrur plsJg^ ap BJf, 'lua?B r€ru o-lrlrJd ure 'else €lup a{I
'Funq p1de3 o oBJ 9s ec 1riu1;s uorleparu Scacu
rago $1 'ea snds e-tut 'ctuJatnc JFuE? 'aprur.reul li-a8"ia1g -'Inuorppaiu ?ep B-rri 16 giuln urp suud e-rrr Braura"i
'mlnpod its ?lBIEIas lnlpder €l urasasunie puge 'nrz"rgX reur .adtJc
B^al€C 'ariuale nep Ieru irl Fs F.rgJ inumJp 3t?rlrnluot ur€-rlrl l'i{)
'Flsca rge'1uqa"r1u1 e 16
"rer 'gcseorr.ros o-s +TqF.r8 u-s ln.rolsnFoN
a1a5ap aJlul 1mns e-1 'lnuorppaul lenl V 'eurru EFugl 1r"rdo e^s
pfr"ig8ngr ap a{.nsr{ uI E?ecEJqruI aiaural o 'rlul1 r$ulaee u1
'grJncnq arnp€ Je-rur .rup 'crunu 5r15gl nlr
'unq alreog io.rd un sI Inun pug^ Ii-I 'a1a r$ airiugs 1so3 ne r*
aseournr; a1-r€oJ luns 'qtunld uip 'eur1;ar l€ur aio?1e i6J urv -:piuroapunq nc snds
e-rur 16 +BJrrr B-S 'rq;o uI ilrrJOeI rue Ec rode 1e-r-resqo Y 'ar+n3
u1 rodeug snd e-1 16 gugur urp lnuorleparrr ?Bnl e-rur 'lerdorde
s-S 'rorlp^g.rd e6n urp €JJBru sorordsns eeq8anerdns 161 1n"ro1
-sn8atr1 'Ia €i rue+m Pur 16 Ereortod ad o-pugluaza.rdar $ap1g urp
IB^o uoqspaur un ed eugru snd tue '€ur€os nep nu-FS EJES
'5ug1d qru
grpg ia.rd lsoce
-ES
osalgld gs ErnqaJ? 'clurru ap 3a1 EIrr ES rueroA nu at ?uaurour
urp ESuJ'p.reure sro Ba+slqeog 'a?BlJoqrl n"rlued uree4pld I-ar€J
ad inie"rd lgtop a nu €aru ealelp.rn5urs €c Fsuo'rarnp a-re-re81n;
-gJ?s o-.r+uJ lndecud tuv'+rJgsorl {ue 'plepoeq 'qugurpd qsace ad
urgJls 'ue;.ro ?uns Ec plde; ap ?Ecap 1uar13uoc rrruJa nN 'ngJ
a"rclsurp €auoA aJ€o loruqu ap 16 gde ap InsoJrtu 16 ergrugl nJ leca+
-sour€ aJBoU u1 .iogcudoc lnuny.red '1du3 ep '1turs ps prp; rueei
-rurs urnJ IoJ €I 'pp^t a[ ES no €c FJFJ rolrqco eie; ur.rd nsacaJl
rurS nipSoq olsacu e1eo1 'xn1 lsac€ lol '?inc op altarqo '1reco.rq
'r"rnsglgru 'u"ralntig 'JoIrJeJnE ale a.rorla+€ n€UB as rnppod e
oealnle puglqur{l
aped aJ€cag a0 'orqrca1 a?uod el sunfe ure
rnsnc ap rysdq e.ra 1ndn.r1 r6ep '1rugr ue;pd no{u 1n?agns
op 191u '.rolgcsouncaJau op 191€ ruBJa ac ap 'rcunly
llilunipurou
'IoJ BI pundsgl Es aJB+s uI tuosasnJ nu r6ep 'luarcgns ee.nqnr rB
ruasncsoun3 'olaur.rolugur-r8a"rad pdruq ug eur8erur 1n1nd g 6u-ru
+gcap llnrrr relrr tuostJo+Elgc rS a11nu urese{g,urg '1uatu o gs
EJgd 'alqnur rarueduroc 1ncol u3 epirpc ue.re;e.rd ece"reoop 'na
medalioane
ii atArnau in jurul gAtului, al incheieturilor
qi pdld-
riei, unele lipsite de valoare, altele foarte scumpe, gi atAt
de
numeroase, incAt zdngdneau la fiecare miqcare. JudecAnd dupd
sclava negresd care venea in urma ei cirAnd un coq, cu siguran!6 era o femeie bogat6, poate chiar nobil6, in ciuda veqmin-
telor gi comportamentului ei straniu. Mi-a pus medaiionul in
mAnd qi m-a privit tulburatX:
mai piAnge, medalionul e al tiu"
-MaiNu
mul{i trecitori s-au oprit qi se uitau la noi. Unii rAdeau
gi md aritau cu degetul.
_. Nu din cauza acestui medaiion plAngeam, i-am spus gribit. De altfei, nici mdcar nu plAngeam. Negustorul s-a inqeiat.
Nu sunt nici cucernic. nici nu am ce face cu medalionul durnneavoastrh.
I l-am pus in mAni cu forla qi arn sters-o de l6ngd femeia
nebund. Voiam sd scap de ea. Dupi ce m-am indepirtat de
rnullime, mi-am recipdtat sdngele-rece qi mi-arn i:eluat plinibarea pe ldngi rAu, pAnH c6nd arn auzit in aproprere zdnginitul brd!5rilor. Era blesternata aceea de i"emere, care alergase
dupi mine qi acum std.tea cu mdna ?ntin.sd, fbcdndu-mi semn
sd mi opresc"
M-ai lipsir cle fapta mea bun5, ingra.tule, a strigat ea. Si
nu-mi spui cd nu pidngeai, !i-am vhzul lacrimile. M-au emolionat atAt de tare. lncAt rn-a apucat trernuratul. .A fost un semn
ci trebuie sd-mi trec in cont o iapti Lrund.
M-a prins de bra! gi m-a forlat sX star: locului.
* in plus, te cunosc, a coniinuat ea. 1b vhd adesea cf;ld i,e
duci sau vii de ia mbnfistirca franciscand. Aqa cd nu rnii. pnvn
de aceastd faptd bund, vezi trine semnele"
Mi-a pus iardqi medalionul de fildery in rnArrh qi m-a privit
er: ardoare, ca qi c&nd aqtepta muil.uruiri. trieler:r felei ei era
cenuEie, asprd qi lipsitd de via![, parci cir:pitd de vHrsat, dar
ochii-i erau negri qi indurerali, tAnjind parcA dupd. mild. Lu0nd
in considerare infilisarea, vArsta Ei purtarea ei, nu. pubeain
pune la indoiaii sinceritatea cuvintelor saie. A:n incercat sd-i
r5spund cu bi6ndele:
-- Ve inqelali in privin{a mea qi nu este cu putinla st
aecept un dar at$t de prelios de la un strrijn" Nu din catl?ra
?6{'
r9z
'€qeo8op nuls gc r-npug+rat r$ .ro1 alrrglug^ncourq oruocql nc
a4
pug1de13e 'r.ro1e6.rec Joun Fu€urod ap eep 9s 1r'rdo e-s 'urnlp
'arie8qqo oarl csau{daPu3 Ps
alnc$auaq a+Eol op rncnq
?es€mqarl gs prgJ r16a.n1spupu llfo1,r
aJ€+uglncaurq o luns
Fur ES lrur.red IruJ Fc n"rluad 'gcseatunl
ee;ardordu u1
il""g 'Etruroonc gierrr o acnp € nl1uad rrJrlsgugru
ilt"* -n-* '1r.rp8n1pc ru€-ur nu r6ep 'rS are'r1s alsoce elrnd e-op
'rn1 e ad azaladncal o-r$ 9s nr'ro1e8
lnr8eplr rd lerqdrunc rrrB-II I
a nN
-.rnd u1 EJ€oqoc csrcu€Jd InlugJS 'ue ad FlBp o 'FuIe? o
'Eu€csrcu€4 Bs€J uI glecpJqtul rsp8 ezr gtu 'gpur'rdJns Pur Fs g
€C
JB opunrJo 'uelaud neur ln8ulp 'eelreour csapcqd Ps
sundsg'r e-rur rodu 'r$p'rer Ets€alocqc Fs
:r.rn*r1oco
FJEJ
o urnaerd Fcerqurl as at ap o-1eq
lndaaug V 'a nu r6ep 'giugFnlgc
-arluI urv 'olupnre oIoqJoA rS suas ep elrsdq elalururBarr lgcep 'ra
ruur n€ro r'r8eu 1a ITqcO 'al€ol
Inluau€Fodruoe 19cap uo1rg.r8
ourgt
-e8urdsor nu r€p 'F+g.rn e.rg 'pugdpls Ezeorurn r6-a'rec
rnun eiurpaJa no EruJn Prrr ooaJ€oep 'epru Ecs€auJgqs lru-Fs
aJ€ 9c ln8rs rerrr oe u! ac urp
lndacug e rS arunqau ap ruerp un
{ueJg 'luBznrr€ €Aac apa^ 9c ea.rFd as r pugc 'tJooun pur}ocrqc
g8erle ilu-qs RC
'ruerueo rS r.npglc run;p ad e19.re rrug 'erfuale
'punerdrug
ruv 'Ps€eB pugd ce'r1ad o-s rB ra n;gugigdpcul
lru.rod
'deas 9s pqrsodurr erg
zapoc gs roin retu a Fc ur€apug8 pnt
'1uePF +€qJEq rnun olurlnc
ps rfo4
os runc 'FSBTB gugd rlfaiosul Fru gs rS 191e r€cgtu rce;
'a.rn5rs luns nu opzgr?s apun €ls€ euoz uJ lruaurod u"re-tu 'e1
eznec ur6 'rzorrrJn Pur Ft€p lnp;ard ap crruru re nu 'ep 'sO 'Pcauglu
ep lecndu e-tu r* .rnf u1 e.n,rr.rd o lecunJ€ € BIIqC eurrreoc
'rzourJn o PcBp +np
turncol
-.rerd ep orurru r€-N 'Eu€csrcu€4 EoJr+spugru ap edeo;du
oP ar€-N
'BlIr{C Euru€op BSBorAnc U 'Ba op gcl"r; og ri-gs ec
-
:aleurlso Bp9J4 arBc
uol un ed snds e-rur 16 aufiu ap lerdo"rde €-s gAEIts eJPu9'I,
'ounq olde; ur.rd aJeurIE ;qdurna rurl 'e'tac11e ap psdq u1
ourol a+ nN 'pc'red
'€oac€ aG 'alaru aFrnzecou na 16 ury'ouilu ap
nu "rep 'p19rn luns iesau nc Ba sundspr B-ttu '€oJ ?uns
nu 9s €c aced ug ifes?i Rur Es sorun4 3o"r grr
rnpuorppour
'r"recgldeu rferre
repe*y 'rurcprd
o?IB are eaur eefalsr'r,1 'rueaFugld
Cdliva copii lopdiau in urma noastrS. Mulli trecdtori o salutau
r6.zdnd., dar cu respect. Am ajuns in cele din urm6 in fata unei
clddiri cenuqii lugubre, a cdrei singuri fereastrd didea spre
stradd qi era protejatd de zdbrele. Doamna a bdtut puternic la
uqd gi un slujitor voinic s-a grdbit sd deschidi. Deloc surprins
si md vad6, a luat coqul din mAinile sclavei si a lnchis uga in
urma noastr5.
Doamna Ghita m-a condus intr-o camerb mare, orientatd
citre stradS. Era inlesati cu icoane, statuete de-ale sfinlilor
Ei tot felul de mbrunliquri care aduceau a magazin de vechituri.
Perelii erau goi, iar patul era simplu, de lemn.
Aceasta este chilia mea de cdlugdri!6, a spus ea chicotind.
-Mi-a
aritat cum urmdreqte de la fereastri tot ce se intAmpl6 pe strad5, cum vorbeqte cu cunosculii si binecuvAnteazd
trecitorii.
Adesea, cdnd md rog, mi-a spus ea cu mAndrie, tofi se
opresc
stau sd md asculte, iar mulfi dintre ei imi qi cer sb
Ai
md rog pentru ei, deoarece eu qtiu sd md rog mai tare qi mai
bine decAt alte femei.
Apoi mi-a ardtat nigte moaqte, degi nu mai gtia exact ce
sunt cdteva dintre ele. CAnd a inceput s5,-qi faci vdnt cu un
evantai din pene de cocoq, suslindnd cd sunt penele unui inger
care ii apiruse unui sfdnt, nu am mai ribdat gi i-am zis:
Doarnnd Ghita, sunteli fie foarte viclean6, fie vi lipseqte
doag5,
o
dar, in otice caz, nu vreau sd am de-a face cu dumneavoastri.
Drept rispuns, a chicotit iarigi qi m-a condus ln alte tncdperi. Fusesem uluit s6-i vid chilia, dar acum eram qi mai mirat
sd descopir mobilele scumpe din sala de mese si, in dormitor,
patul confortabil acoperit cu catifea. in bucdtiria mare trebdluia o bucitdreasd dolofani qi plini de sudoare. Ca-n hanurile
cele mai bune, de bdrne atArnau ierburi, jamboane qi cArnali.
Fiecare servitor avea camera lui. Pentru a incheia turul, m-a
dus intr-o curte inconjurati de ziduri inalte qi plind de pomi
fructiferi. Avea aici un foiqor r5.coros in care se putea addposti
pe vreme de caniculi.
impdrlim un castron de supa sdracului? m-a
- Vreiea.sdSau
preferi niqte carne de pas[re cu sos de piper,
intrebat
262
EgZ
(Eour
(lnr^ rJ rB
EoB(I AriiElrac riol Ec IoJ BI
InuorlEpaIII t€nl II rB
Brunqou ap 16 aurur ap rilloJd Es ror^ nu ac oo aaFlrrucBl lnzF^
*r-Ii pugc 1n?€Jntuarl lecndu B-ru ot a6 p16e aurc n? rBC[ rluqaJquJ e-ru 16 P?BJoJnpug y,rrrd e-141
'guecdec uI lnzgc r€ nu n+ JBp
"re8u3
ap euec{ urp noru mlnrcluela eie; ug dec urp sord gurlcug cTJaIc
un pugt ouru uI apgr nozauurnq tp'rope-Jlul inr16 nu lptu
reru Ft n.rluad 'nazauurnq ad aznure I-?s Flruaur arJauoJnq o
BInIac
lgJop ?uns nu aJET oco^ nc oFunltPFn.r 'elalururie.rr 'eour
nE gprnsq€ ap
Fc errreas lBp T€-ii n51 leiurparc lruorrreo lncpJ
rS gcselo.r8 ap qgc o1€J€ r-Ps a.r€a '1nun nazaurunq 16 pqre nu
gs or aC[ rol alrrgra8exa r$ aleurnlF uud nfarrr Inprnsqe r* pc
-se1o.r5 amlg^zap aI oJ€c to1 rruo;nq ne udrcur'rd 16 rFeg 'gEurrruoc Fur Es lnJA lI J€
re{rr Ecs€aqJol 9s lndaaug e '9dr1c o pdnq
gc.red ap
'lriagnsul
'EcsBosrrnuPru nu-Fs 91ei"ro3 lsoJ $ rB
pugc rS ec ire"r8 ee snds € 'nazouurng 1nI InuoJnq luns 'ozoturlqns o-s lgcop BocPJ nu ro
rnlndrqe eruefg.rn a.rec ad afasnurn"ry o n€oAB 'r6ourn"r3 nBJa Pt
nrluod '1r.rgsa.r1 €-rru Erurul 'r.r8eu ro rrqco nc Funl lrar'rd u-1'q
'rfaluns aurc 16 ac PsuI rur-rieundg
'pa.rc nu 'urind IaC '€lFIe Furueop 'punqau rfeluns nN 'ourru nllued ourq ffiw 191e-nC Jo^ Ftep Punqau Ep€a"rc
grrr ?s tgcap nE-N 'e+se eiuvr,r.rd uI srz ap crtutu oJB nu ruaruru
16 near,r opun rurop 16 Seqc rue oc JuguPI tr ;nd ug n€s urual
ad eu,ruop €Aouro PtBp azasara+ul al 9s 1sold T$ PS arnqa"\L
'arAaIAa Futueasul nu ruPcugru rS uraq ac €aoc 9su1 '1$oyteyte
op luns lgc IaJlsB FzBor?suoluop rur-9t purpug8 'gdns ap loq un
nc csarunilnru as 16 se.ralur urp rsre url rrcrJosrg re ruauruo r$
r.rp8nlgc TiInW 'crurocnc sIBJ un q6a nu 'eur1 ap oceld rrul 'punqau colap BaJPd reur nu runc€ r$ rqco ug 1da'rp lrrrr'rd e-141
'Brurur gleo+ urp sgJ e ri pprdnls Baace €Ieozqq nc leurruJal V
'orrlsgupru e1 aped
na.raru rrre InIncBJgs edns oO
:1€rparur leBnPPe uru 19cu1 'a1e1
-rzorJnt €ouaruase o ?ruJgls e-rur g{errt op potu ra InTuerls JBp
'€a nc cuguPtu 9s r[ncaprcru ruasruol nu Pc sundsp'r ure-1
"tzuBruoc
gs lgcap arnqar+ nu 'r5a1u q1 llur8re op P^e? o ad
gXvr"res
acela ridicol. Sau poate eqti mai siret decAt ceiialli qi vrei sd
ai mai muit de cAqtigat?
- Dumneavoastrd. mi-ali forlat rnAna qi m-a{i arlus in casa
aceasta lipsiti de sens, duph ce mi-ali stArnit curiozitatea. Dar
cum sd devenirn prieteni dacd bdnuili cd nu vrealr decAt sd vH
insel, Ia fel ca toli ceilalli? Probabil cd aveli motive sd suspectali pe toat[ lumea, tlar, in cazul acesta, ar'fi mai bine si plec
de-ndat6, e zadarnic sd mAnc5m impreun5.
Totuqi, nu am piecat si nici nu cred ci m-ar fi lSsat sd plec.
La cererea sa, i-arn povestit fls-cpre mine, cu toati sinceritatea
qi detaliile posibile. Era o femeie cum pu{ine sunt, iar ceva din
ochii ei md obliga sd fiu onest. N-aq fi cAqtigat nimic daci
minlearn sau infloream.
- Agadar, sunt scribul loannis, am incheiat eu, un amdrAt
de traducdtor in cadrul conciliului, fird sd f'r meritat asta.
Cunoaqterea mea nu-mi aduce bucurie, iar pe pod plAngearn
din cauza singurdtdlii, pentru cd sunt strhin pe acest pimAnt,
gi totusi nu sunt cet5lean aI cerului. V-am vorbit destul despre
mine. E rAndul tiu, doamn[ Ghita. Cum ai ajuns bufon al lui
Dumnezeu?
- Hai si mAncdm mai intdi, mi-a rdspuns ea. Uite, bea si
niqte vin cu mine ca sd inlelegi mai bine.
Dupd ce-am terminat de mAncat, a inceput s5-mi povesteascd.:
- Eram frumoasd pe vremuri, deqi n-ai crede, uitAndu-te
Ia rnine. Md trag dintr-o familie bogat5, familia Bardi, deqi nici
asta nu e lesne de crezut, cAnd mi vezi umblind cu toate
zorzoanele. Aceeaqi troald care mi-a rdpit solul Ei pe cei dr:i
copii m-a l5sat desfiguratb qi astf'el am priceput c5 nu existd
avere care sd ne apere de capriciile lui Dumnezeu. tnainte de
aceast[ pierdere, nu eram decdt o femeie nechibzr.rit5", nu mai
bun6, nici mai rea decdt aIli oameni" Nenorocirile mi-au dat
de gAndit, degi familia mea rni crede nebun5. gi rn[ trateazit
ca atare de mrllfi ani. Cu siguranld mi-ar fi luat propriet;iliie
qi m-ar fi pus sub supraveghere daci nu eram mai vicleand
decAt ei. DonAnd sume mari mdnistirii franciscane
fdcAnd
"<i
pe cuvioasa pulin dusd, mi-am asigurat proteclia Bisericii
q;i
libertatea de-a trdi cum poftesc. Ldcomia Bisericii Ei a famiiiei
mele md protejeazd mai bine decAt aq putea s-o fac eu singuri.
264
992
rrroqleF ap tcozlaJl 'nu 'riur8.re op rJozraJl apacle"r lnuc 'epn1 r16e
psul gr€O ;1do1*e Pur 9s Blac?ll? ac e1 '"rn-Brsap 'ep 'eO 'ar[osol
Jep 'sgr ug lurparrrt '-] ruJnqzr u tody
EJqJ
;r1ia ar BpnI -:l€ur€Iaxa e rS eupru se.r1 u-r6 'aJnul;,u1 gs lndaru3 y
'rus ap rJoz
-n.r1ed op ?1nur rELu n€p ri-nu rs Xrrzql ulB-I aJEs ed rqrtl t"&orum;
rsul rac ry'snds ur€-t'tzoJc urnca.rd qlgJn ap ME r1*a n51 'llio$ € FIrqBuIuIJO?.ur Elrou0Jnq
ap KJ€JB ug a.rocpld o telu ur€ Ieur nu lS rurqsul sullu op qln3'qs
'pqrlal*arr 'g?g.rn aloural o ?gtop ,1uns nNl 'qcuJ?s ruru eea 1de3
op ?uns na 'rop to{r aJTurO 'rnJnr"roluF-rnd eprnuTq} ap in}a$ns
.rgde rtu-gs i$ "rolalecgd nalelrar rpdurnc Tur-Es lod gc apart
$e gaep qunqou g *y 'rtruq n) lerglapu crruru e"rpdrunc liod nu
qsul "??ntp1d ruur rS ereoAn rern uieu J€J rruuq 'nu 'n1g .*
'ne snds
ule 'rualaud ul$ gs ec g1e8oq ee;rd araulal o rlsa Ec pCIJO 'alatu oIourBLI ed aP
aolsace alouuorl€paur oleo? €J IaJ e1 'ro[ op are?qq xpcop a nu
ueur erue*ord gr rdam"id ga pa.r3 "rrieucp ror-t ui"rti ls a1*tu nlar'l
EmruJosn:l ur.rcl rrlr"rasrg eiuro,rgunq ap "rnsrse q'.u ii; nalu lnl
-ruoA urp IBuorzEJo oynpuri;lgdrul or{i{ilEt llip J0li}3 t: arirzocl-<rp
Bunq zaJlsgd 'eouaruo-q€ 3G '[n+sal e3 I.U trl 'Jrriuo]nr{ +o1 o
'm1n?
e:1su r* F) aluo+ nt 'Bx$E uiut.r"rd u.t gso*t;;n-trJ al"rco"i I'unS
-auns BaJrnlugtu 1o,:r;iad u1 uncl llu-nu r;rap r'4 "t€p uri qlrtrza"rda;t
uueq Fc 'glgrnec a;dsap runJof)l]l{r Er{JoA a ntr Ell q?sa}ta aJeil
arfe.repop o rB csaun"rd ppnue p1e1d o;elar+ rlt Ji?t 'aqulaudo"rd
op Furlu gur nN '?rual lsaoe ap azslr;d Fur 9s tun; a.te 11Ir Raur
€grured .Exng B[ rsazraJl r3 ,xerqr T.rt)oln'r '.osozaJc{sr:jllt} TJoelle
'u'lns sl a1de6 rJoaun 'plenue EluG"{ o l31E CIF LUV 'rJOt{3uEq
rilnru reur e{ ru€q ruu rs lugurutl 1pu u$ag 'nlt.lasrg uaJolu zopaa
Ilrrrqs n"rrg5nlpe g8ul.tuo:l qru n$ 9i; Fincoi op'a.tr1sgupur Ei tnp
gur gs lnJA n€-N 'o-+ntpJ u.IE a.r€) ad eaunrsrruo:d u3 aJopa.rcul
ne nu EJ€p J€Iqt 'gleporciu rJo+gs"gJo"r Io,t qtu nu PJ PSurAuoJ
3 Borrr BIIIurrry 'elsEaae e.zae) urg 'B'rgde pur eiuaigJn Ts _e rB gugtu ap leenrle e-1AI
'fi{ro
uI
'lenurluor
Eu-npurlrJd
'aurur ap gpedsap as
ap 1€?B also Btsru €oJoAV
gs alruuad t$-nu eun r)ru lgcu3
'oJt3{trr
am se-!i dau ca sd md sdruli, daci tot mE gdseqti atAt
de
atrigdtoare.
S-a ridicat pe loc, a deschis cu mdiniie-i tremurAnde o casetb
qi a scos doi pumni de monede de aur. Amuzdndu-se qi mai
tare, i-a intins in fala mea pe covor ca sd-i culeg in patru labe.
Te sdrut de bun5voie dacd asta ili face pl6cere, i-am spus.
Dar s5 nu crezi c-o fac pentru bani. Nu voi putea fi niciodatd
cumpirat. Te sdrut pentru cd eqti bufonul lui Dumnezeu qi
furneia cea mai istea!5 qi mai curajoas5 din c6te am intdrnit
p6nd acum. Te s5rut ca s5-!i ardt cd nu te gbsesc deloc resping[toare Ei si-!i mullumesc cd ai fost atdt de onesth cu mine
qi m-ai invdlat despre om mai muite decdt mi-aq fr imaginat.
Nu te apropia.
-'IlemurAnd,
h-8 impins cu ambele m6ini, insh am prins-o
in brale qi i-arn sdrutat buzele palide. I-am sArutat pleoapele
cu bldndele p6nh am simlit gustul sdrat al lacrimilor ei. Cred
cd nicicAnd n-am fost atdt de aproape de iubire ca acum, cAnd.
o sdrutam pe femeia aceasta urAt6, caraghioasd, de dou6 ori
rnai in vArstd decAt rnine.
Dupi. ce i-am dat drumul, s-a aqezat repede, de parcd ar fr
ldsat-o genunchii. Fdri si se uite la mine, a spus sec:
_- ia-!i banii, i-ai cAgtigat.
Am dat cu piciorul in covor atdt de tare, incAt cdteva moned.e
s-au izbit de perete.
*- Crede-md, Ghita, n-aq accepta niciodati de la tine nici cel
mai rnic dar, nici chiar de m-ai ruga in genunchi. Bogilia nu
are nici o valoare pentru mine. De ce nu inlelegi cd-fi ofer prietenia pentru ch te admir ca om qi nici ca femeie nu-mi dispiaci?
Alin6-mi singuritatea gi o voi alina qi eu pe a ta. Cred cd
mdcar atdt este orneneqte posibil si facem unul pentm altul.
A scos un suspin sfAqietor si, cu ochii plin de durere, a
strigat:
- Nu e adevdrat! Md minli gi tu ca toli ceilalli pentru ci
sunt bogatd!
_- Daci averea iti aduce cu adevdrat atdta suferinfi, te-ai
condamnat singuri Ia iadul acesta.
S-a ridicat brusc, s-a indreptat de spate qi mi-a spus cu
mAndrie:
266
197,
n€s nqJ crrrru
'puBc uI pugc urp tep '€elsace uJ JolBruaJS€Iq
'rarlsaral 'ro1e1o"rqqz efe;
,.51 'apunrcp8nr nB?IncsB II TioJ
rS udoc 'r6ng"rgc +nz€A ure 16 ro rosec e'ie; ui'rd +nJaJT
ur.
.rg
"*n*
ure 'e.reo1ptutrn Bnrz u1 'ca1d ES uruos lncPJ e-ru rS 1so"r 9'rp3
iu6n eie; u1 'alareorcrd nuauri TBru o-u
apla+ocil.{a lBnIaJ e-r*
gr n"rluad 'e1a.rad ap as-npururfr.rds 9$n e1 pugd snpuoc e-tr'\I
'rza^ prrr ES
TAJA
'e1eod reur as
pugc ourl 'outl reur '?ol ap rcald 9s unds rf-ng
po tuBapoJc nu tunt lBrnqln+ rB-rrr Fc n"rluad '91Bpo al-np 9sul
'ngJ rcal lur-Fs raJA Pc palc nu 16 'gseopur o?so B? Bunrcurru
oJes 'no
'Iiupu Ec€p JBI 'BTJauoJnq nc Bturur lulerdrug tu€-rur
rnds gceg
'1uour l-nu oJ€c ad loce.nur un alsa 'lrrqrrape
-
'Inztrqo
g8utXu
'gp€orc ?ur Rs BroA ?c nr?
Iur-gs Epugrnurorl Pugru o surluI v
u1 'ue1ar'rd nrJ I-Es JFAOpe"JluI
'uad 'lnzaJc B-tu FtuJn urp olac
n€arl gc Eurnuoc o-s '1o BaJaAe ap a+m Es leJ o-s pu91n9o 'snds
tuE-I
ur€-oc e1 csepugE FTu Es gl93 'tu1uo r$ el'apug1q nc llqroA
'BOtu € 1€3ap aJBffi
,IJnzBcau
ep
apr.rdo;c{
alour
}€Jaqlia
rBrrr a 81 eAJOJnp gc n.rlued
JEr
r€-ur arJauo;nq rlSetunu I-aJ€o ad 1n1a'rcas rru-npurnTglrzap
a-rur nN 'EutPJ]s
'gua[ a-rtu nu 'aur1 na tsoqrol 9s colop ne.rS
g ualnd re
a-r{rr oJEJ PJos oaJA nes ?Xncsounaau €a{rr Brrreru
pugc rS Ec 'aut1 op EIBJ efe"rpu4 eq91r- quns r$; ?elnJgs tu€-al
gur
pugc nEJ pu95 un TcTu ln^B rrr€ nu rep 'zarrlap ES acEJ
p-t al€od 'llnw ap ufap
'aJ€oJo uI ocnpur Eru Boru ea1e1gln8urs
urrl$ eu Et 'Tglulp Eoc a nu oJrulglul Elseac€ 9c 'adeo;d€ IBtu
pugc a61
arnp€ eu gdrlc oJBcorJ 9c erfezues utu 'lncsounc ruu-au
'ial EI olrrnrcnl uradaa.red gaep m1S nN 'r?npas Eur 9s €t IaJIIB
pue8 q*a nNI llpntotO g re 'snds ure-r 'tuo aP €lsoee
'ra olaqro^ ap ?BIasuI ?Bs?I uI€-Iu nN1
'a1aur reruafg"rn
rcru
€pnTr ug 'rueq n.rluad na nEaJA ac ?ceJ qs oJ€c Inurlln
oc aO'pod ad pE^ 019s
'1nun"rd rcru r16a nlq 4elrdsrzapal nu Es
olureurp ap Pcq Batu €a.rac?1d n"rluad ;pdrunc al 9s rrrasgJplot{
ne-u aldarp aIEl alarqrueur t6
EW 'csount o? FS nBaJA 9s lntgJ
ap 19?€ +soJ ruu
sorun.rJ ng1 indrq3 'alnlaqural 'eur1 nc Elrlsurr
pc pugza.rc cruJ€{uB r1a6u1 e1 i6 auri'rede rurg natu Inp€I -
izbucnea in rAs sau chicotea gi arunca monede de cupru pe
fereastrd. Am trecut de casi qi m-am oprit s6 iau la intrebdri
niqte trecdtori. Mi-au spus cd e o femeie eviavioasi qi ci rugdciunile ei ii vindeci pe cei bolnavi. Femeile care sufereau de
migrene sau dureri oculare se vindecau imediat dacd atingeau
z[breleie ferestrei ei. Nu toti se insdndtoqeau, dar mulli reuqeau' aga mi s-a zis. oamenii o descriau ca fiind o femeie bogatb
si respectabila, care trecuse prin mari nenorociri. Nu mi-au
ascuns cd are o dozi de nebunie, dar pietatea gi faptele ei bune
depdqeau cu rnult lipsa raliunii.
Dupd ce m-arn intors la iucru, am aflat cd grecii se pregdtesc
iarbqi de piecare. Ajunseseri la limita concesiilor pe care le
puteau face gi nu aveau de gand sd-Ei mai clarifrce declarafia,
ci voiau sd-gi pdstreze fbrmularea arnbigud. $tiam cd nu li se
va ingddui sd iasd din oraq cdlare, aqa c6 nu le-am mai luat
ln serios amenintdrile. in plus, se zicea cd irnpiratul discutd
aprins cu Bessarion, Isidor qi Georgios scholarios. Am aflat cd
s-a dus qi la papa Eugeniu si i-a spus direct:
- Nu pot sd le pomncesc patriarhului qi episcopilor mei.
De ce continu[m sd ne certSm pe chestiuni de
'ocakru]ar?
crr-rintele scaturire, effunderel qi proflu,ere ar trebui sx
v6 arate
suficient faptul ci recunoaqtem cd Duhur sfant purcede gi de
la Fiul. tnvdlalii nogtri nu sunt de acord sd formuleze mai
explicit, poporul nostru n-ar inlelege. De ce ne tot chinuili
astfel? voi spr neli cd Fiul este originea Duhului sfant, iar noi
nu obiectdm. Pentru cd vrem sd ne unim cu voi, nu ne impo-
trivim.
insb cardinalul Cesarini a rimas neclintit:
*_ Formularea voastrd este un cornpromis qi o ipocrizie.
Nu
putem permite sd interpretati arbitrar purceclerea Duhului sfant
de la Fiul ca un eveniment diferit gi situat in timp. De aceea,
vS cerem cuvantul procedere ca si recunoaqteli cd Duhul sfant
p*rcede de la Fiul dintotdeauna qi cd Fiul impreund cu Tatil
reprezinti originea veqnici a. substan{ei Duhului.
1. ,$, vdrsa".
268
.,a
revirsa" 0at.).
692
(rII€snU
n€ lrulluezrq
ap olllrilnru o SBJIB s arEc Eqfnls o lnuri
r€lu nB-s
mI oIouII €I sunfB ruB rs alrz u^a]gJ sJnss "olrcrJOJOu
oo
'rErrr
ad a;racurs rarua+oud
rS oJEJ au€osJad raun lu€aJaJo o a.r€c
g-sn pt'g" rS ee'lqrurn urea{uns
lrrq*rq", ug gruled o lrun'rd rB
oloce ?BSqI urB-'I
FN 'a"rrlsgupru uI leJlur ure lugodnls
_orolou ru€-u Fc eiel raugdgls r-aundg
1ra eueruod op
lu€ lgcq 'e"re1 ap 1g1e
;pugrrrulcxe 'rnlnlaqced 'rorcrd un serl
'ru€q nc ue'r8 g8utrd o rA alnsaf sorun$ riprugr
lEunJuI u€-IN
,pJols Eunq rcru €ac urp alncEJ our€q
"""1i"::
:-::^i:tnU"nu
'crurru
ar+s nu 9c
*1q"t"p *t ,6 arlsnd aal€ o ed snpuoc tu€-T
'pu1[ugr luuvruul E-I
,.ri1""4 € r€p 'n"r1unpu1 o ac l€qarxul urE-T
'Blrq5 rauweop plelrod
rur aJ€e ed a.rutu leqced un Io nc €aAV
€orrlspupur eI ul€at
uldal$e pur g*n BI 9c 1nz9^ ure 'guecslcuu4
'purrrJs 16 puganper+ lgtap orrgq
-Jolu! g* p,rgt ed 'g.reas o-JluJ
-;";;i*d"niu'115:""Wfffjliffi
1",:T',#,'iunXino"r,
aopr PlsEasY 'paua'rF e'rr^rasrp; r$
ap Eappp
qs
"1 ""ror!1t'gtt"gasug
ap
lnrlr:]uo3 aAlozrp
g8n.rlsrp ?s €lnpe u6u 1o1 aqeoctr '1asug sI
ug e']nJsrp as nu aJ'ec
isr6ne.r-eded runc ial €'I "io1o'iutpa6 InJpEc
u1 'eaaprrn Et ersaldtur
elac eseldurg+ul os 'a1pu1 I€ur oIIJnJJoc
ezeq ad eiurpe;c azazrl
€appp 1nlo;, 'aleuorfei ndrauud ;oun
rrau.l
-;;; i*-ps elea ne'ra rS rolrrnuror^ olauuros nee*nlsapuJ n€oA
rS alenurluoc
reur roC '.ro1 e{urperc ep niurp nc neauri
'nerp'to6 aJEO rae ad pcsernyru
-r.r1odur3 as FlsJgA uI rulu rrcalC
'rol lof€l-:lil Ie Irquraur
r-gs r€rt{c esasunle roprsl er eacrz oS
r-€ ap €or€cJacu1 ui lrul}Bi l9Jap r1€JFJEIIUI
1ip1i""
"8.rr.o.roD
"d
aprcrJauaq ap urnc€ rieiurpa'rcu1
n€ro
'rrunrun
in*'"nrq,
"roprsl
€-I ?uoursllJa'{€ }sacv
,6 ,ro,""r.ng ,rer '1u-rpdrul ed y16rur1au
'rurlu€zrq e.r1u1 g.rnldnJ o eurJn Je '€ountun
'reel8 orlurp lilnur ad elap
neaurisns rrile "rer 'necold rrun 9JEO
uJ
ala+uolunS;y 'r16ece'r5 rr:ruesrg inJp€c
FJososurluoc rI JoIrur+EI
ea"tudo arec ed aursrr{Js rotrn Bo+B+lI
aaeortold o-a nra,,
'oFrarco8au
'urn1dg;ug as €aunlun FtBp
-€nluala €I arznl€ lnc€J B 'sn1d u1
,rn1n1odour1,r*1.rro3 *lrn"qOn nr+LsO Fc€J al ps 1r19Fa"rd era
rs ap€rcnJc raun Baqelrpqrsod
a.rec ed aluaueruJad eprcgr"rces ap
e nlue8ng eded 'e1o"reos rJru
a.rdsep lnece;d alnJsrp 9s lndaaul
'raorqo ap Ec
-Igrul ra?socu pdrurl uI '+€IrnJuI €-s 1nl€rEdru3
curioqi. La scurt timp, impdratur Ioan i-a chemat pe greci
acasd
la patriarh. Extenuat din cauza bolii, patriarhul Iorif
alrrrr"r*
un bdtran sldbit si tremurAnd. Buzele gi obrajii sdi
erau albagtri. ca qi curn apropierea mortii l-ar fi eliberat de vechile ezi_
t5.ri, avea siguranla care-i lipsise pAnd acum. I_a
indemnat
ferm pe greci sd adere la uniune. De ra Fiut qi prin
Fiur insemnau exact aceraqi lucru, dup5 p5rerea lui. impdratur
era de
acord cu el, declardnd cd uniunea trebuie infdptuiti
cdt mai
repede cu putinld, fdr6, a rdni mdndria cuiva.
BazAndu_se pe
cuvinteie patriarhului, a dat de inleres cd pecetruirea
uniunii
pe baza formuldrii latine nu poate r6ni constiinla
nirndnui,
linand cont de toate argumentele expuse. Markos Evghenikos
a bombdnit, dar impdratul a strigat nervos:
intr-adevdr, acera care std in calea cuvioasei uniuni
a
Bisericilor este un trdddtor mai mare decAt Iuda!
Grecii au inceput sd-i afuriseascd pe cei care nu
doreau
uniunea.
- Dar uniunea trebuie sd fie evlavioasd, au addugat ei si
s-au apucat sd citeasci iarigi cu voce tare scrierile pdrintilor
qi sh le compare"
' -${arkos Evghenikos a pirhsit reuniunea, iar cei
rdmaqi *ru
recunoscut c6 scrierile pdrintilor latini sunt la
fel de coreete
de autentice precum ale celor greci. Aceasta era
deja o vie_
"ei
torie parliali pentru noi. Fericili incAntati, aqteptam
Ei
i vedem
ce urmeaz5.. Ne aflam in cel mai frumos moment
al verii, cdnd
cdldura nu era lncd insuportabild. Domnea o atmosferd
veseld,
de sdrbdtoare. Numai Markos Evghenikos era inchis
in casd.,
su.mbru si sfiddtoq pus pe rugd.ciune, post si,
dupd cum se
zvonea, autoflagelare.
Latinii nu sunt doar schismatici, ci gi eretici, spunea el.
Au recunoscut-o ei inqiqi, iar oricine se unegte cu ei este
un
eretic gi meriti focul veqnic.
M-au pus sd-l intreb pe Bessarion dacd e de pirere
cd intransigenla lui Markos Evghenikns poate avea motive politice.
surprins, gi-a ridicat fala rotundd cdtre mine si mi-a
.ispuns:
Ca arhiepiscop de Niceea, gi eu depind la fel de mult
de bundvoinla turcilor precum el, ia Efes. poate
crede c6 acegtia vor considera uniunea drept motiv de rdzboi, poate ci
se
270
tLz
€uar
aJ€p?Jl o n.Iluad Inun lcru ad
ia.I€olrzor5ul ap 1918
o+nurod nu nazauruno acoJ
€A 9A nN 'Io ap cot Iual€q ou.?s
rB pplodourluelsuo 3 e a'ra8n"rlsrp
-€oap' ce.r8 rnlm.redun e e'repqc
'sorlluaqf'rg so{r€tr{ snds e iplerpdurl
a1$e1sa,,\a.rd lolrn lsaov
'rio1 rou ap r€A ri ron ap I€A a
+gtap 1da1eiul reur "1nt"9"
'eeq
'EJqurns ersaldrur o JoJn+n1 +nteJ B lnlueprcur
e-r rS rorcrd un s€Jl e-1 'gcel
-soce oleol nC 'sqcuI 1n?oq lnuri
'"1'o'9" +"a"t"l e 16 lndec +€crprJ € '1o+ elsed
ES Ec€J l-gs €C
alaurgc 'eaqlo'r ac- dur11' u1
€urJn I-oJ€c 'q1e nc n;5au nEs
'€ar€InurJoJ eqorcle 1od r{"rpd gnop
tt' pit"p""c uI rurun ou PJ r'rn3r1
elec 'repe*V 'FuI+BI EcrJosrg
rep 'erqF'rn+r1 uPcllrpour ou
-oco ErpJ rS .re1a *"13not"t'or IaJIIB
€I cruru ulq8nqpe nNI 'nrlrcuL\c uI
*. *gr"J* 16 mlsou pzaJC also
€crJasrg 'eur;1cop c16e'u"rd ee
a16aune.r os puvt giIqIiIEJuI
o 'lerqdurg e3 'iliprpiofeur e utinct
,pc nrluedl;;;;.;"
€oac uI
"-rarzraap undns gtu 'uea"nru €3
Iac n€s rJqunp€ Talsac€
r€€'rur ?enl €
:Jo+E;runrJl leJeltap e r* plug'r'ne
'In}'t[ BI ap ;lpa;r'tnd lugJg
ple.rqdurl 'uaprcop "' "' np +uoJoJrp{rr
n€ TFS
apoJt io" tttt EJ 'qiuil{ts u1 'le:t1aop
-so4ruaq8^g
1nqno g" gltpor"*
so>Ir€tr{ 'za'i3 el mrFngpe €srl?o'^'€J
ir.r*"i3"ua rB
'uor;essag
roprsl
uJ ar€rgcglluE nD 1np"1d ne e.,rrigc 1i1e 16 ps ele8
luns 'Fl€q
'nirpuoc alsace nc €aunrun csarnllacod
€lugJs rer 'n'r1sou Inzalc
-urr{csau augruPJ u,lr erq8rnlq EJ+sBOu
ap r5 a1e1ur'rn3 'riu''9d lllugs
e1 aleFnppn $ ,on'o; i"t""i,
trJrporu ES n€aJA nu JBO o-l€sgl ne-au e'rec ad €oJ€InrrrJoJ
.,InT,rI
ap prlu€lsqns 1i 'roluardeu
16 lqqeJ e1
:9uI1€I eridaauoc 91raro3 pur$
pour uI epec.rnd *tJS Inqn6f'
rF g1a1druoc oJrsrJnlJ9tu o I.JFJ
ec +ncsounca.. v '1'1iJ*" n-s
nou ulp }TunoJ n€-s rrtoJp
B Inr{JBrJl€d 'g,re.t8 acol ne 'rA
rB leaqdxo B-s r ac
'lellsuotuaP
os so>puaq8^U so{r€trAl
gp€orc gs puvznJoJ p€r arlgc al6oqpr8
olrurgtu u! Jotu 9s eleF
.rer 'giurpe", 91*"rt nllued "op""1
anbotytg
o rBlc '1aa'roc J€op also nw
luns 'ilurprrrrrt"q n erirpuoa
a1€o; 'na urntaprcru
gt surluoc luns urnce rB prauroc opzalop
ec eaaa uI 'Ilsatunl olrlour
rB 1ncr1a.re a 1e 'eiurperc e16a't'r'rd
nazourun6 'cqqnd lezficv
oJB Et esornupq I-Ec€p arede 9Y E*
'giuernFrs nc uard e'r lnlodou-r?uelsuoC
e-ur ri lerntul n-*1S"6
otuol
,ounrun gJgJ 'gsul :1rr"rrg.l, g €A nu ueasnde lnrolnfe Ea
smulgandu-gi veqmintele, a pirdsit intrunirea.
Auzind urletele infricosdtoare ale cainelui, oamenii
aflali in apropiere au
inlemnit qi qi-au ficut repede semnul crucii.
Era un semn sinistru' Nu ne-am liniqtit decdt o sdptdm'nd mai t,dr:ziu,cand
am
inleles cd animalul prevestise moartea patriarhului
Iosif.
in timpul acestei sdptdmani, am fost martori la
forfota continud a delegatilor insdrcinali sd giseascd
o formurare care sd
fie acceptabili qi pentru greci. papa a fost
de acord ca aceqtia
sd-qi pistreze liturghia neschimbatd gi
nu a vrut sd-i forleze
sd adauge ceva la crez, cdt timp ei acceptau
sd-i interp reteze
conlinutul ln conformitate cu doctrina catoricd,
suficient de
limpede qi fdri cea mai mici posibilitate
sd apard o neinfelegere' Markos Evghenikos qi-a pierdut
qi urtimii adepli in aceastd
sdptdmand' Toli au priceput cd nu-l pot
convi'ge sd cedeze si
nici cei mai ezitanli nu mai indrdzneau sd
stea in calea uniu*
nii Bisericilor, din moment ce impdratul patriarhul
ifi expli,si
caserd punctul de vedere cu suficientd
craritate gi
impdratul l-a trimis pe Isidor sd negocieze "orrrrirrg".".
cu papa, prin
intermediul cardinalilor, un acord definitiv
de asisl;entd iritita.e.
Acum, cd grecii cedaserd cu privire ia chestiunea
principar,,
era clar pentru toatd lumea c6 restur cade
in ptur, **"rrrdar gi
c5 e o chestiune de timp pdnd ce se vor
solufi.ona si cerelalte
divergenle doctrinare. Am primit dovada
bunSvoin{ei papei
Eugeniu doud zile mai t6rziu, cand arn
fost insarci"il;; traducem gi sd transcriem un acord prin care papa
se angaja sE suporte
_
costurile intoarcerii grecilor
la constantinopol
sd trimitd
Ei
dou5 nave de rizboi qi o forfd armatd
de trei soie de soldafi.
in acelaqi timp, promitea sd porneascd prin constantinopol
o
cruciadd cdtre Ierusalim, punand astfel pe
primur loc srdbirea
puterii turcilor gi, pe al do'ea, eliberarea
sfanturui Mormant.
La nevoie, papa se angaja si pund la dispozilia
impdraturui
doudzeci de nave de rdzboi echipate pe
o perioadi de qase runi
sau zece nave pentru un an intreg. Dacd
era nevoie de intari"i
terestre, avea sd vegheze ca fiecare popor
creqtin sd se aldture
cauzei.
Acest acord pdrea sd asigure securitatea
constantinopolului
chiar qi in cazul unui asediu gi, in acelagi
timp, dddea impresia
0nq
tL7,
rS ep'rn1dn"r gdnp
rriglrJolne €aunrlsaqc 'gfunl$uoc op olasatord
;"1trr1p1os a1dn1 alsee€ al€o1 ednp '9c paJc Fs na'r5 eeua'r nu1
'o1oce gugd
gded
psul ruol€ r€tr\l 'JolrcrJosrfl 1e ura'rdns JolgcnpuoJ ldarp
eounrulf 'aleuaruouoJ
ed csouncer l-nu uae.r8 Ec€p suos oJ€ nu
€zn€c ur6
aurns lm?Ioqc ne-s 16 rcre rfoq lrunal ne-s €1s€oc€
'pded lnlerui.ro oqsa nrlrcuoc rnlsace € Pl€+uauepun; euelqo;d
q, n**"* rep ri-nu pcep lrdurgl 1€Jg^ap€-nc r16e n+ JBp 'eldns
nN
-eap ad neeq rS reur'sougcoJoru ugJlgq un lgcap +uns
'gcrlsrJeqne eeurgd e1 rS nr'ro1
: sundsg.r €-rur snall€J I InJ?sa€tr\l
pJocu op lsoJ n€
-e8.rnd e1 atrru.rd na sruro.rdruoc rnun eldnse
tuasasalaiug 3c urp 'rtce"r5 oc luaruotu
'.ro1 aFlns.rncsrP pu9?Inase
ulp 'pJaJaJ os glu€lJodurr eunrlsaqc aJ €I ?€qaJlul ur€-T
'qco uI Se.ld "ruop o Inlsar 'rer '9cu1
nu aunrlsoqc Elu€lJodun reur Bac J€p 'lca.roc 16 14sura
a
?lgrglor{
amqorl nN
o Inlql 'e.rnpEd urp mlnsrn ealerd luopur^ FS
:iolrnfgrrod snds e-rur snoll€J{ InJlsa€ru 'ar'relacuec
uI sJolul uru-ru puvC '1e;npug8u1 rae un nc a.r€rrr pdee 4ern1
ure-i r€
-ncs e-r* .rep 'es nr"frrr,r' ru{ueo eru1ul Rleol uip lBllcIIaJ
rue-T
pcgrluod plepd urp easer puga uorresseg ed ?IuIg?trI
'pcseaig"g ere8aleiug aP
ne-s
uuros u3 efe.rq uI l€nl ne-s lgcu3 'e're1 ep 191u leuoriouro'radud
,r1*ece.r5 rerfe8alep rr"q.rr"* rS 19c 'rqeulpJBc 191€ 'Iliol TrC
e'ru1
eiueza.rd uI PlIlTt lsoJ € erec 'rur1e1 n4ued 911qe1decce
ed eunrse;d
-nruroJ o olrz ul31€c ug aqordu 9s 1n39J e-r 16 rce'l8
,11n11aced 16 leuuras lsoJ € InprocB ar PIEpO
snd e plergdurl
aiapz. uI
'JBlc r€ru oc uJ ac urp ea.rpd ln.ro?rrl 'orunr ap Bolsote
g"*t"dtt" r6-9s co1 uI unuroc rnlnueru6np
'orrJolur LrnFaJ r,"
"1"1to3
azelelnauS ES eoAB
erff1Odrul FcsBaun as 9s olBluaprcco apumieu
Bturn
BounruIl 'Brolsare Inugs urp Jolrrnldn; 19duc pund 9s
'erieagruruas
pcea.r5 €trJosrg 'gueuror €crJasrg nc os-npuru61
'gpqrsod ar'ro1
irr"o gp"rro is-ps €aA€ loseg €I ap Inrpcuoc
a'r1u3
-crl al€rrr ruru €ac elueza.rde'r JolrcrJasrg €ounrun 'rcr1o1ec
gie; pn5rqrue rS
tra8eleiulau roun ersa.rdun BsFI pug?nd '1e ep
B[ op
o op Ep€Aop a.IBnurluot uI neapEp lasEg
g.rn8rsau aurpn+rl€
-erueuuep
'efue.rg r6ep '9a e1u1da"rp gunq ad leru
i""*.rop* ri
gdnp 91u1de1$e asel
-Tlqns e ede4 'rcrJosrg Enop Joloc B.ounrun
o
B
os ps o-u JoIrcJn? ezrr-r1odur1 'ropur16elc JoJnlnl Ep€ranJc Ec
papei putea sta in carea uniunii. cdnd papa
gi cardinalii s-au
intAlnit iardqi cu delegalia greacl, Sagundino m_a
luat
la cererea mea' papa Eugeniu li s-a adresat cordial gi cu el,
prieteneqte grecilor:
Prin mila Domnului, iatd cd. am ajuns sd ne inlelegem
cu -privire la chestiunea principard. peniru a
indepdrta orice
eroal'e, mai trebuie sd studiem problemele purgatorirrloi,
pri_
matului papal, pdinii dospite sau nedospite eunaristice.
Imediat
dupd aceasta, vom pecetlui uniunea, deja este
urgent.
Pe un ton calm si impdciuitor, grecii au declarat:
- Pdinea euharisticd trebuie s6 fie din grau, binecuvantatd
de un preot intr-un roc sfant, insd nu are
importanld dacd este
dospitd sau nedospitd.
Cu privire la purgatoriu, au zis:
celor neprihdniti au primit in cenrri coroana
- sufletele
perfecfiunii,
iar sufletele pdcdtoqiior trebuie sd sufere osandi
asprd' cei care sunt ra jumdtatea drumului
se pomenesc in
schimb intr-un loc de incercare qi de chin.
ce e foc, intunecime
sau furtuni, asta nu avem de gdnd sd discutim.
in privinta primatului papal, grecii au spus urmdtoarele:
- - Papa sd-qi pdstreze prerogativele pu ."r" le avea inainte
de schismd.
cat despre euharistie, cardinalii le-au cerut grecilor sd
re
explice mai bine de ce se rugau la sfantul Duh j
p"eschimue
painea qi vinui, din moment ce fdceau
deja asta roriirrd cuvintele consacrdrii.
Recunoagtem cb transformarea pAinii sfinlite
in trupul
" ;1
lui
Hristos are roc prin rostirea cuvintelor consatrdrii,
dar ne
rugdrn apoi Duhului SfAnt sd. se pogoare asupra
noastrd, sd
preschimbe in noi pdinea qi vinul in
trupul qi sAngele sfinte
ale lui Hristos pentru ca sufletur gi intreaga
fiinfd"a cerui ce
le primeqte sd fre cur5lite.
Papa a cerut ca toate concluzi'e si fie trecute
pe hartie,
in ziua urmdtoare i-a invitat din nou pe greci la discufie. iar
Le-a
spus pe un ton conciliator:
- Suntem deja de aceeagi pdrere. Nu mai lipsegte mult.
Dacd ne aprobati formularea, atunci uniunea
Bisericilor noastre poate fi infdptuitd imediat.
274
917,
asasugJqs as oPun'rnlnqrur'r1ed
urB-.I'ruatueo ap aurripur o €fap
ruy 'eiue'rol'it €I ?lIiruIS
eiurncol a.r1gc pFn;'*i *ior n3 o-lenl
o
g"rj gs eadecug t1""t'nt 16 arum ep Eseorun4 Freas :tn
+Fnru
",
pug8"raie lrual B l€rnqpl
B Jrsol pq.rer.rqed pc gunds ou Es
rue Brq€-40 'aaa1d 9s 'ropcer8
ce.r8 un pc 'g1adec *,p^pu*g 1r*ar
e-rs 'rog un lncaJ+ B-I IS
srur.red e-41 16 p*1*" '8t'ro+ lurlsqd
n'uaFttg ede6 'ro1 iarie3alap F rrqruaru
Fi€J €I ?€counlul e-s
pugd gzeautues nu
nc 16 lnlerpdrug nc pllnsuoc os nu
E
nu 9e or€nur?uoc uI
rS rnppJoae B eireo eun'rd eldecce 1od
gc"*i
uI 161e1cftug1u1e-s urn: gdnp
neaurisng 'atrlsrJ€r{ne nurgd lnzec
'1e1carqo
"p
"$Tol;;-:'."": ilf*
"""-;'TX1'"':5Ir,li#
"'
ug 8un[u 1r?e ne-s ac lat
rode rB gagund as apun 'n1'ro1e8lnd
ne area tac PsuI
a.4upd Er?umu as rS lrsr"rngrgrri n€ "rep 'lnlFc9d
n€;o1gcp;1 'zo1oq pdnp
'geru6an Epugso E.roJns qrpc nB-s nu arBD
e1 'nazautultr-*'giuJ ug
16
alecpd srtnoo rerll tl€ nrJ aJEs roa 1a5
"gueruod +p €p 16 eFnr ualnd
gie; neqs auo8alea uun"rd u1p IaO
ne-s '1rqc
t'*
au oJ€c n.rluad rS aiolecpd it69A*t ne-r6 lrpa'lods r$o1Pcqd
olao orlul 'rB
rle-s JBp 'qrn1g;rgd ,',n u*n' rui16a'rc 'Enop
;.i1.rpq."ouu :rfesodqr op rrnlal rar+ Elsrxo Ec rursrrn+i:ry
:or€olgtuJn eelred BI lnc
e-r ede4
-all B rurJ€soC InpurpJ€c 'rer 'ezaurlet as FS le8m
'e1eda'r
'1nlol uElI; 9s rB ruppar.gs 'elsal,e rrrzec u1
e^c rielBeounce"r ps
r€ur EA os nu p, o"r'*o"d 9s 16 lr6e'rE \ie
pJoc€ ap lualuns EcEp
amqoJl'eur-r1cop acrz€J+uoc nu InsoBpe Ec
ps plda"rp +nA€
'zaJC urp €Aoc aururlla FS nus a8nepe
-
JBIqC
gleporcrN
nu
g J€ Eurl€I Bcrrosrg ?c alnupe ealnd urol
B-s nu rogca"r8
:1eqda16e 1€sEI
psundsgg.l€IJnJuIlr€-sJopIsI16uor.ressa816gugd'o}uIBuI
B1SV
aJ nc ot€J B-Ap cr{uru BOAe nu
9JBAS O nc asBln'*'p "t
'zar1 eI anbotYg 1nl,
ec aps alalrle8ora"rd ep
-uglnc e8nepe 9s pldelp e're rS gded
ad solsr'r11 mI InJBcrA ]quod Inuer
EJncnq as 'crlolsodu InuoJl
'menl Bauoruas€ gcseou
-alns 9c eldacce Es EDeJ r-gs €rol ede4
nu Pc le5r'r1s ne 16 rieu'ra?suoc
-ncoJ gs EJBac as rI 9s 1da'rp o
pdnp luperur 'lep 'rnlnproce
q€lEJ€ ne-s r1ca"r8 leund lnur'rd
TurJ€soC InIEurpJeC
Ets€oln 9s lndeeuS €
a1u ri.rpd alosra^rp
urmat pe Bessarion si am ajuns in camera patriarhurui.
T?upul
bdtrAnului, care nu mai era decAt piele qi os, zecea
intr_un pat
mare. siujitorii sdi l-au ridicat rJe pe podea, i-au
inchis ocrrii
si i-au legat bdrbia. Liniqtea morlii se aqternuse pe
chipul lui"
Moartea venise insfi atat de brusc, inc6t in casd"
nu era nicidecum liniqte acurn. Tcrli alergam incolo si-ncoace,
intram unul
in altul, explicam cu voce tare ce se petrecuse. ca de obicei,
dupd cinH, patriarhur mersese in camera lui sd scrie.
Deodatd
insd ieqise. agitat nevoie mare,
cu
mainile
linandu-se
de piept.
Incercase sd spuni ceva, dar nu reusise gi
se prdbuqise la
podea' Avea inci instrumentere de scris
inqirate pe masd. cred
cd am fost unul dintre primii care au cercetat
hArtia. Am par_
curs repede conlinutul gi i-am inteles imediat semnificatia.
I-am ardtat iui Bessarion.
'---'
- Patriarhul a apucat sd_qi exprime ultimele ciorinte. Sd
veghem si nu intervind vreun rd.uvoitor.
Bessarion a luat testamentul qi l-a citit grecilor
care se
aflau in camer6: ,,Iosif, prin har:ui Domnului, arhiepiscop
de
Constantinopr:l, Noua Rorna. gi patriarh ecumenic.
Cum am
ajr''rs ia sfarsi{.ur ziier'r mele qi irni vine randul sd pldtese
clatoria rasei umane,
acum,
'reau fiii rneicu mila 1)ornnului, sa irn.i
scriu deschis pdrer'e pent'u
gi sH semnez. Tot ceea ce
Biserica catotrici si Apostolicd a lui Iisus Hristos
rndrturisegte
si propovbduieqte in vechea Rorna pr.povdduiesc
gi eu qi declar
soiemn cd suslin intru totur. Recunosc mai ales primatur
sfantotrr;
Pdrinte, suveranul pontif gi vicarur rui Hrisios, pape
al vechii
Rome, qi purgatoriul sufletelor. Semnat in g
iunie, L4Bg".
Grecii au ascuitat muli de uimire, iar Bessarion
insuqi a
fost atat de uluit, incat a trebuit sd parcurgi
documentui de
doui ori' o tdcere chinuitoare s-a aqternut dupd vacarm
qi
agita{ie, pani cand Markos Evghenikos i-a dat pe
ceilarli la o
parte din calea sa qi a izbucnit:
- Nu este adev'rat! E un fars ar blestemalilor de ratini.
A incercat sd in;face hartia din mainiie lui Bessarion
qi s-o
rupd' dar puternicur arhiepiscop i-a parat atacur, spunAndu-i
calm:
Nr, nu este un fals, nici nu poate fi" SA mullumim lui
-"
Dumnezeu
c5, pAni qi in clipa mortii, patriarhul a dorit
2i6
si
LL6
'olirElnurroJ pur^rrd rrinc
tpurrn
rolru
uI
alac
urp
-sry alalrqBurtuJalur r*gJ€r +ndoltll nB
ad gce;
-r1BI oIB a$Trcs alrroundoJcl ruaqur aldocae Ps tulpdur;
'18n1o6 'lodotttlue'1suoC aJ?Fc
I-Fs lrlnqzr e rurJssaC InluurpJ€a
azazvse8to
i"t" is eriauen ,"1g, "o1ttn'i8 eo;eco1d ?vcapieurnu
€I
e
1€+InzoJ 1nln8urs lep '1ulgdur!
FS Fuac €-r Blsoce 9c lsoJ .al€ro
eFriuureE nc rElunu gcsueruni
snp €-s rB 1q[un ,_u'nonj
"1eded lnleurr'rd
-Inru os gs €lsace ec ourq r€ru 3 ?J EJoprsuo3
olnroe apriec
11 ,S ,tpr"o1e5.rnd €Jn1€u e1 al'rr'rd na qdud op
gc uoiullg 'lo €oJ,l
-r1dxo azouruos FS €rol nu 16 apoduq o 1nlo+
sa33B un lnt9J
runc Sreur nu aIrJnJcnI Et +nzEA € pugc orJnJ op
e 'racrqo ep ec '1n1e.rgdr4 .re1 'lelrodnsou ap 9ui^ap ps eedocug
piurpa'r'a
eirb.ry:puosred pcBJ a[ Es n€roA rca"rE rrl$ruorun orct ad
eluercgnsur pugJoprsuoc'ap'raraoSou onurluoe
"1i,trrr*"yord
"p 1t
e nrue8ng eded 'alelugtrrJoluuJ gdnp ep Enrz uI
g*
'9JOSnzeA
",t
eunrcrdsns ne n€oqJoA lur+€I rrun
1-nu r6ap '1ueure1se1 ardsep
i6
'nruells pour uJ '18 sie; a'rdsep ealo$n* €ournl Eleol
"n.q,
apaJ' ntr Ia roru
'€elsoce al€o1 nC 'sI€J un o In+uouncop 9c
gc €1gr€ soFruou ulalsolq ls()tv 'rol JolrJarat pu€pot 'ejurpa'rc
ad 1ez
pdn.roc r-Es ruq€I ed esesg1 r1 '14 eaunds 'oJBJ lnqruuled
l*"1t,r"^t-i tb "i.to*arac €I adrcqred 9s 4€znJar e so4rueq3'rg
JoIIuq€p
so{J€tr{ 'BIIoAoN BIJBI tr €+u€s rlJr+sEuFru Bcrrasrq u3 '"lol
sruued e-e1 ri
ruJoJuoc oJeolpruJn *tt, .ti edeol8u5 1-9s 'lopaa'r5
ude4
piurpa.rc ap €aunrsoJord ppne ?s 1€Jntnq e-s nrua5ng
'rgs n.ro1r[n1s ed r'ro1"reru €e
r-npugnl 'efur.rop alolurlln euns re-ec drurl u1 1e ad a'rrugdgls
nu 'durr1
asesnd oJEt oJeolzo"r5ul er\ery?e ap 11n 9s ureelnd
uorJosrg
rielece u1 '11iroru ln8e.rd u1 ariela'rar o ososnle r16aea"r8
ruBrg 'arloJuelaur
I€ uro lulpodun rciu IaJ Ft poJc Fs 1€urlsuI 16 €rolle €luuos
rue
El€pnrJ o op lrugdgls 'ee.redpcuS lrsq"rpd
uI EurcJES glseaae J€lunIoA ?BsEI ure 'rup 'so1o; l1c Jerqc aleod
rJ 6e
'rilrrr,rrprtc rS reded eolsal ecnp aruc lnun'rd g lnlnd ure-ur
'1r,ri g b" gc€g 'aresqde rAeeee€ op no rA suudna ?TituTs
.rep 'gur.rn ad ep eps eladrlc uI rarJasrg rer'rdo'rd ap'rn19i9'ru1
*1'"rni,r.r,roJ InqJBrrled 9c Jncnq gur ES lrnqar+ g 're 'purg
nC
lesgl e-S eruerls al$ruq o 'uelsaae oleo?
uiret
'a.redgcug uI
esesnds ac Boac slJcs
'€fap
uI pugcoJl 'elelrturueun uI Ecs€aJFluI
au
Dupd moartea patriarhului, voinfa mea a rd.mas ca un arc
intins qi nu mai aveam nici o dorinl5 sd urmdresc dezbaterile.
o melancolie de nedescris si un sentiment de deqerticiune md
secau complet de energie. canicula florentind md epuiza. in
slibiciunea mea, am ajuns si tanjesc dup6 prezenta unei fiinle
apropiate, cineva cu care sd pot vorbi deschis. De aceea, am
fost gata sd discut cand m-a abordat un cilugir franciscan,
unul dintre oamenii aceia spirituali care vorbeau deschis despre coruptia din Florenta qi secularizarea Bisericii.
-- Nimic nu este fird defect aici, pe pimAnt, mi-a spus el.
$i ordinul nostru are neajunsurile sale qi fiecare dintre noi il
servegte pe Domnul in felul lui. insi il avem ca indrumitor pe
sfantul Francisc, un ideal de smerenie qi s6r6cie, iar el se
roagd pentru noi in prezenta lui Dumnezeu. DacS eqti situl de
orgoliul cunoaqterii qi de imperfecliunea fericirii pdmdnteqti,
de ce nu ni te al6turi? De ce nu accepli fericirea smereniei?
M-a uimit propunerea sa neaqteptatd.
Eu insumi !i-am dezvhluit cdt de slabi e credinla mea
qi cat imi lipseqte iubirea, deqi gtiu ci Dumnezeu existd.
$tiu
numai atat, in rest imi lipseqte totul. cum aq putea atunci s6-l
urmez pe Sfdntui Francisc?
Ai spiritul potrivit, chiar dacd nu-!i dai seama. Cautd gi
vei gdsi, bate qi !i se va deschide, nu te indoi de asta. credinla
nu e o calitate permanentd a oamenilor. $i in privinla asta ne
recunoagtem s5.rdcia, deoarece este o lupti neincetatd pentru
mulli dintre noi. Nu este un obstacol.
_- Nu, nu, in mine nu existd iubire.
Asta insd l-a indarjit qi mai tare in incercarea de-a md
convinge sd devin franciscan, aqa cd am inceput s6 mi intreb
ce intenlii se ascund in spatele acestui zel. i\{ul!i cdlugdri md
abordau qi mi felicitau pentru stilul meu de viald, pe'tru cumpdtarea, erudilia qi pietatea mea. Insistau sd md aldtur ordinului lor qi-mi preziceau un mare viitor in srujba congregaliei
lor. Deryi enarn tentat sd renun! la toate ideile mele zadarnice
gi sd md arunc cu oehii inchiqi in poala miloasd a smereniei
gi sflrdciei" le-am respins propunerile, spunAnd c6 nu sunt
sufrcient de copt qi cd nu pot deveni cblugir dacd nu simt
278
:sundspJ tlrs-T rode 'EdTI:l o 1rpu93 urB-I tr
'aIBc uI asar ri1 PuVa Turgru
l1*€o ac lualuour
alaqur€ no esue* r!,-pllnde '1l1urtus g nN'?ilEldsg'r
urp.ng.r og Es aleod os nu "iep'1ncEI ru aa "rnFuls
lgs.-
mlnu
Iu€
-.rarrn8 e,rr.r1odru11e1o1duroc rlr€ nu rS rnln*e'ro olFal lBclgtuI
nu ,nr16 o+gc uro 4epueqa.rd csoumd Es ec e{ue"ro1g ep zapqd
og
-apu3 Erlr Fs arnqa4l 'zryuoa na +€qaJlug ure larirpuoJ
'gunds Fr-gs olol oJE 1gtop llnru reru epun'se eoJacEJ€
gc Seleiug ps FoBJ Eur Fs erorr pc"red ep 'arlocuelaru €1918 nc
B-rW
aurru BI l€1m €-s 16 sala{u3 ap guqd a'nrrr'rd o l€cunJe
'BaJElIOAzap
ent
-ole; re-ri nu gldn"roc glodorlaur qlseatu 9c n"rluad 'eiua"rolg e1
a?€+rsJalrun ocrJo uI rzorpnls
Igurpr nu Es elirpuoc nc 'rX5e13od
.re-ri epueqard 'Eprios FzBq o rraJo en dl urioa'rd
g,
'aulclro lgtap
"1-oro"O
oc lerparur eargdsrp JoA unstrnfeau alsare EsuI
i** r1*ounc e1 '"rournue aI Fs lrlnur g 'eluese8u 16 an5rqrue
",rtq
nN 'Ia
t.rnlpsg.r? aseoJalrrnu re r*ap '1e1uep1 rx6o pa u8au 1od
ec rieXuoyll iuorueo op
1r,"p"t rrrp JolrJn+dn"r unr.rlodurl a1dn1 9s
'$€ ES €lnqJ nN *
arolau aJ€ EcrJaslg '1en1oe Inluaruoru €'I
'€ruelrrJog a.rds asecald suuesn3 lruoltop pugc ap "ro1ea1o'rd unaJl
ru€ ?s urei16 nu Ea n.llued 'rolmugq na ?eqor?ug tue ;1oa'rd
e auIS _"
uraep gs llnw op ?glE o16e.iop aum 16 e^oc eSe snds
'1oe.rd t,raP
gs erirpuoc nc Epueqa.rd g:rrur o €pJoc€ ealnd 're-s r{ 'rnlnqrc
q{I 'Ia
-uoc osnpu olrlcrlJos n.rlued g1u1ds9'r 1de"rp '9c snds €-s
p1a2
l€nurluot e 'ele,uesqoou ?nasJ:l n€ nu e1 erirpn"ro r*
'aurs uI Pftffi o vJs \z oreta!] 9c n"rluad 'e1se e1
rue-1
uresrpugF gtu nu raru Ea €ole?rJaaurs 91Bo+ nc sundspr
uro e1 esece
lru r.rnuuld aC 'Bror{cul BA as nE+ InIoJ
os Bounrulf
acr€oluJ JoA os rrro.r8 at EIBpO 'luozrJo e1 e16a'rqzallul
'durr1 op ountlsaqc o +gcap o l€tu nu ;oinincsrp €oJaroqaq - :srz B-rru 16 aunu erds sro1u1 e-s ourpunSes FJoqeop 'aluollieue
urv
elap e.rnplga ug 'gieeuprlp o-r?ul 'puga 1rn1n renr rS lsoJ
'".ri* ed lergdns ne-s 16 91u1ardur1 €ruluT trr€ 9c 'sor1o8'ro luns
ga ne$o.rdar TurI n.rqFnp3 'nazaurun6l rn1 pueld csauqdurl 9s
'Ba.r€tuaqc
€uurosul BJa runc u6e lnuqsep a"rrun"rd uU rur-npugnT
- Este ceva ce-mi scap5 in toatd povestea asta. Nu pot
deveni preot, pentru cd doar cu gura recunosc doctrina Bisericii.
Inima rnea nu o sinrte.
_- vorbesti ca un ner-ri:n! rlfuili au ruat, caiea preo[iei
in
condilii mult rnai pulin avanrajoase. l)acx nu ai stot"d si sdvarqeqti taine, Biserica a'e ner.'oie si de
"iuriqti, ingrijitori gr politicieni" l)ste loc si pentru tine i* sAnul Bisericii daea o slujeqti
fidei qi aceepli smerit harul.
-- Nu vi m6niali Fre mine, cirag.ul meu dcctor, $agundino,
i-am spus. Nu sunt nicider:um nerecrnosc5.tor si gtiu foarte
bine c[ mri]ti se .qe'v{isc fiird scnip*le cle tsiseric*. pentru a
ohline elvantaje. Nu'rean sil arunc cil pierre, ci vl.ean sd c'ecl
ci ei fri* lucmrlle c:u bulti-s::"edini;ii pi fdr-d sd-Ei af'ei:ieze sufletul- insa r: credin{h
de
,*u m;-e suficienrd si m-as
'tatriar: . s;rnpin
sir*li ca u' riiufxcdtur
aii accepta aeeastd po*prrrur*. N,,
c.ed cii sunt i*ai i:un sau nriai rau decat atfii"
$tiu doar c6 sunt
diferit. Di.n acest rnoi:ii' ;ru put ilcccpta, nu. inri * ilnFrosihil.
chiar daci iwi crede{i n&i.: sau ncbun.
A scuturat din cai:. dar n' cu r6ii.tate, qi rn_a iirsat sE_n:i
copiez rS.nrluriJe in pace, cine sl.ie pentru. a cfr.{,a,ta'E;,,paqte
oile rnele"l si ,,it: ctau eheiie impdr"dtiei cerurilor,,2. int,re timp,
cisculiile *u fcrst iardgi intrerupte. papa Eugeriiu a cerut si-i
lie rec'noscut drept'l de a convoca un conciliu generar cdnd
considera n€]cesar, dar ,si ca toli patriarhii si i se supund.
-_ OrE;aniza{i piecarea, i-a rEspuns imp5ratul agasat.
De data aceasta, nimeni
i-a h:at in serios. canicula imbrd''u galiren5.-mar.onie
case Fl0renla lnrr-o str5iuci.re
qi le sc5.zuse
grecil'r rezistenla. Lafiinii erarr obiqn*i!i, asLfer cH. pro{itat
'u
qi le-au propus nai forrnuiHri. care au dus la recun'agterea
prerogativelor SfAntului Pdrjnte.
in tirnp ce scriarn, in-am inti.ebat la ce se aqteptau de fapt
de la mine gi ci'e a'fr putut sd-mi acorde atAta impartanld
rnie,
un biet c.pist qi traduc6tor', incat franciscanii sa-g; clea sili'la
sd mi recruteze, iar Biserica sa ini aderneneasca in mrejere
sale cu o prebe*df,. &{{ cercetam qi m{ i*trebani daci gti*
ceva
1.
Ioern 111. 17.
2.
Nfatei 16,
1{l
r8z
'rcrz Es ro.ra at da:lud n51 lrlSoq.ion ec aldsog -'EJnuraJl r! EJnC 'uFau ra rrqco nc aurur BI BleJitu t?qior{ aS
'al€} alrJnJup oIJ ai,oAou
(+1*
gsul rlru n1g 'rodrad BLInl u,I Jotr un t.radrunc iu-Ps ra.rl rurr)e
-na.r e-ri nu r?tse run3 'luns urnJ uIEJ?s e6e 'axeiacce qru qs Ec
'€ulo rnln5
"rogeg8nlqo rueq :ltJaJo re-41 Eiue"rn8rs nc 'B8att ng
-oJlul e cof op RTBIEq a8unfs r{,.t pug"rnJ 'tzaqa;u1 nu Fre(I
'l$e Rs pug8 ap tu€?^€
lnAs tu€ nu 'eurX ardsap niuru.ro;ul
nu r)ru
rS na.r
eriualur
oo:rA
nUE ES lulnqt rrr€ EJ€II J.tzrlsu FrIr a'] ap'rr,ds Es raJA oO
'a{aueoqepour
-
a?Bo1
lrugFnqz ne-r lgtul 'a.rni. ap 4u1€ trrpso.rl u 'p1e"rrui llqlzlA
'na{u ala1eds ei ad unuelcl rt6arnll1itr FS rtru
ldaace nN 'arJrl B{ ap ala?uriu*a,t IJiu '1Fl rrueq rliu nsaJA n\T
aour1 B{ ap EAaJ Eleporttu eldalre roA llu pe ufap snds ute-ri
nN
riern u3 roa?sorrre aX a) aO erlsomlrgq-Rru aJ aG **
;€atu
:snds r-lru-r 'oi{taga"r ap lueruoiu un qdng 'uflue.rap
o ?aru eiu*zard pr"ierl ap alrurgur e1o3 1-{1 'rl{{to aJellgiqdgcul
n;r lula;d n-r* .rep 'r:a ng ?Elrrt urE-W '?€mI€; rBLu nn-ur a3aJ
EJn?nqq rA tradplrrJ Rilrec?qi 'ppe;l1s ad ap eir6"re Ednfl ':InEq
ap BAaJ q:)np€ liu-ps 1t;un;or{ e-r 16 uoleollinls lvuaqr u-r$
'Joe r€ nu rB le"rrdsu€J'1
r35g '1n1agns ri-aFet1 'p"rrap rza$ 'Fzea'+$tJ?uT €Ilr tle$ a"raog1d
n5;'Ea srz e-rru'1r13odou liuoA Iv -aJuJ rurl sxst? FJup nrt"a
ullt?,fi";"'l]jff:d;
nu r* 1n.rsd$rp B-rur u*rg 'ourur
""u.
e-r* pug:r "rup '*.rcciiriq"r,t ple"lq.Lape o 'gunqari 'Elg"rn ureasgF o
',solJou uiuJa FO n.r]{r":ii{ 'ta"[]-doJal JolaiaJqgz alaleds ug 'utua1 ap
lniaunpos ad aapai; Exl'{{} €u{Ireop a;€c u! r;a"r ria.lad n3 €aoJts
e,raruu] r:rg qluii snp u:€-irr r€; sor"rnl ellied o BI Tup urE-T J€p
'nJ:1ur gs o;tpardutl ElH FS :}nJA r? aJ€c Jo}r1r"ros un snlcsap e-Itr{
'goan eT
:ln?gq IIIE IS ETII{C raurrreop ese? BI pugd ralu
'rEAR.rIlz
ad o-1ru:oc{ rur 'p.le,pu eip eir*le op nes g.rn5 u1 sJ'lur Idu-oJec
'asnrq }sJTprl rus-ur r* eued
lngu"rd ap rsss{t{Jvls Etu Fs Frq.q
?BcunJts rue igcul 'a;e1 ap ls?B +€iupru €-ur aJes Elaxnupq o
lnAE LuB 'qlepoag '?IsfF tun-{ oJ€J u} lnporu i6 rn1nq"rer.r1e<I
Inluaurc?sa? o?u{i.u urrrl lnca"il e-$N 'nr16 ps inqoJ} J€ nu oa
M-am infuriat din nou qi i-am povestit cum au lncercat franciscanii s5 md ademeneascd qi cum mi se oferise o prebendd ca
sh devin preot. A inceput sd. trernure qi mi-a zis:
Am fost proastd qi nesibuitd. Dumnezeu sb te pdzeascd
sd nu !i se intdmple nimic rdu din pricina mea. Crede-md, in
nerozia mea, i-am intrebat pe cdlugdri de tine pentru c6-mi
plicea sd vorbesc despre tine, dar nu arn fdcut nimic altceva
gi nu-mi doresc si te aidturi ordinului sau s5 devii preot. Nu,
nu doresc nieidecum asta.
I)ar atunci de unde vin aceste favomri?
-Chipul
ei lipsit de viaf6 s-a inrosit. A piecat capui qi a inceput
s6-qi fr6mAnie mAiniie in poal5, de parcd o dureau.
Nu infelegi? a intrebat ea. Este crud gi greqit, dar, in
nebunia rnea, arn dat cu siguranld de inleles cd lin la tine. Sunt
supravegheatd la fiecare pas, iar cineva a conchis cd mi-ai
putea pune in pericol liniqtea. Asadar, inainte sE fie prea t6rziu, cautd sE te facd inofensiv prin jurdrndntul castit6fii. Asta
e tot ce se afl5 in spatele propunerilor lor. Nimic mai mult.
Nu-mi venea sd-rni cred urechilor.
Vrei s{ spui cd cirreva bdnuieste cd te curtez ca sh te iau
de sofie?
Ideea pdrea smintitd qi am pufnit in rds. S-a uitat la mine
cu ochii ei negri, umbri{i de tristefe, qi s-a oprit din trernurat.
Chipul sdu, plin de culoare cu cAteva momente in urm5, nu
mai era decAt o rnascd cenuqie acum. Sub privirea aceasta,
rdsul mi-a pierit. Brusc, rni-am dat seama cE o jignisern nespus
de mult. Ne uitam unul la altul si nu giseam nimic de spus
sd-i alin suferinta. Nu voisern s-o r5.nesc.
Da, da, mai bine sd pleci, pentru cd n-ai avut alt motiv
sd vii si md vezi.
Ghita, prietena mea, am rAs fdrd sd cuget, nu am vrut
sfl te rdnesc. igi cer iertare cd te-am suspectat fdr5 motiv. De
ce sd lisdm niqte cilug5.ri sau familia ta sd ne instrdineze?
Acum, cd te revid, m5. trucur cd am venit. Eram atAt de abdtut
qi aveam nevoie de un pr{eten cu care sd stau de vor.bd. Dacb
nu te superi, aq vrea sh rdmdn cu tine o clip6.
Sunt urdti, mi-a r5spuns ea, iar diferenla de vArsti dintre-noi nu e naturald. in realitate, averea mea e un blestem
282
EgZ
'pEA al 9s apadoJ reru
giue.rn5rs nt +ruol 5 6e 'e1se lncgJ lI r€-u gcBO eoJecJocuI BI
rl6ounc Eru nN 'ne snds
IoJls€ rnd gur nu Fs 19cu3 sunteepu3
ure-r 'rueq rS eluru6el €op $rr-ES lnJA € n91 p"rolrfnlg 'gqerdo.rde Eiulg o ed ec r€op ru€opol
o 16 re eruoig.rn aP ru€1m '.ro1 e.rdnse Pu-npugJluacuoc 'rS ta
'aJ€lcoJ€ FJEJ
rrqco ad ep eap.red o aseJlprr es pa;ed 'nou u1q
'lacul pur '1ep
aurur €I €lrn os urnt€ .rer '1eru1ec e-s '1e1d441
'aun
-eces retu EcsBoqJoA 9s lndecu3 e 16 allud o +BcunJB B-rtr\I
'oJBl
-rseduroa gpun;o.rd nc €a €I ru€?m EW 'o-lefueJap LUB nN
acol ne e8eo.r as gs 'eleuuorlepaur 1nIIB gdnp pun alnJPs Ps
'lsor EJFJ Fcseolocrqc 9s 'gce;e.rd es 9s lndacuSel e rode 9su1
raJA oC
irlAernurqc EIU at aO eauru BI ap
E-S
: sundsg.r e-rur 16 FlBJaJnpuI aurru BI 181rn
'BlsB urp nPJ Cr{uru
rfer aleod nN epncs slsace pdrurl ug rualer'rd tu$ nu Es ac aO
'ql€porcru €opol r€ur ruol ou nu 13 ap'rpur'r8e'red enla'r rol rtul
'eiuerolg uI nrcnl ap €aA€ retu rol nu rS erdorde as rogcrJasrg
€ounruIl 'ourur ep edpcs ral pugrnr uI'efHC'a1-e1$e1$rull 'guo8zr sEI Pru Es lnJA
ur€ nu 1gcu1 'ra eiuelsrze.r ap 1€+IJI op 1918 ruera rep 'lIuEF
-ugz ne-r olau€oqsporu olBo+ rB eapod ug 1n'rorcrd nc lrr'.ol V
'nrzJg? ea.rd e nu gugd Fu-FsBrI
'gceald gc e$y 'guaf 9-193 rr{co uI csarrud e1 ps 1od reur nu 16 1113
runcv 'aurru €I ap ror^ 9c II|IE pa.rc oc Brueos rup ri-nu 9s 'rria'r
-aur+ eaJesgdau ug 'ec ureradg 'rzol gru Fs IIA 9s ure'radg :?Bnurluoc e 16 rnlnunecs elaleds ug ler5n;a'r e-s 'learpr'r e-g
'a8urle Pur nN
'PPIIBd Erg 'eugw se.4 e-t$
'rcunl€ orou e.r1ug aurq a 1n+oJ, 'csorgtrrJn au oJBO roc csornugq
gc o"red os runc '€1 eo.re,re ad eupur und 9s ec arfos op Jac a?
gs eriuelur ur€ nu 9c .rn[ ri1 16 eurl EI ap cilulu neall nN 'purqulgz Bugru lBnl uI€-I
e€^aclp ne 16 Pe.rc
ps ealnd 3e urn3 'r"rnpug8 a+IB rB Pc apoJc JoA rc 'o1eur roueos
-.red eznec urp reop erualer.rd rfnea rur-gc opom BA rlu apiuru
al€o1 uI ruaurN 'crruru Pz€a.rlsuotuap nu 'rolru8rf npl InsgJ Jer
'releqrlec tptigl 116g 'uorurq8 af 16 acnpe err rf-gc ural pur rS
Mi-a aruncat o privire sincer5..
plAngdnd pe Ponte Vecchio gi lacrimile tale
- Te-am v{zttt
m-au tulburat. Astdzi te-am vdzut r6zAnd. RAsetele tale mi-au
strbpuns inima ca un pumnal, dar m-au tulburat qi mai tare.
Doar gtii Ei tu ce eqti, Ioannis.
intrebarea ei m-a izbit. Pe cdnd mi gAndeam ce sd-i rb.spund,
mi s-a pirut cd peretii goi ai incdperii se depirte azE de mine,
mi se pirea c[ md inal!, cd mi uit la mine din afard.
- Ce sunt eu? am rostit. Lumea a imbdtrAnit, totul a fost
deja gAndit, inimile celor mai inlelepli nu se mai uitd decAt
spre trecut, cdutAnd alinare. Lumea nu mai este iuminati decAt
de amurg, iar omul care gAndeqte nu mai are un viitor in acest
loc epuizat qi rdvdqit de r[zboaie gi sete de putere. Biserica
s-a incurcat in cele lumeqti, iar, in ochii unui despot iste!, omul
nu e cu nimic mai presus de un animal sortit t6ierii. Ce sunt
eu atunci in aceasti lume fdrd speranli? Ce sunt? Dumnezeu
este dincolo de inlelegerea mea qi nu-L pot afla, pentru ci nu
sunt capabil de iubire. Din cauza asta, sunt prizonier in timp
qi spaliu. Lumea lipsitd de sperantb, a finitului, e singura mea
cas5.. insi cea mai mare nenorocire e ci nu md mullumesc cu
atdt, nu md mullumesc. De aceea, nu am altceva de f6cut decAt
si-mi reiau peregrindrile, chiar dacd nu fac dec6t sd fug de
mine insumi mergAnd dintr-un loc in altul. Doamnd Ghita, nu
qtiu ce sunt qi nici mdcar nu disting binele de rd.u, ca al{i
oameni.
ingeri ai luminii qi ingeri ai intunericului,
spus ea. T\r nu eqti un inger al luminii.
Existd
mi-a
Flecireli de femeie, i-am intors-o. Nu sunt decAt un
qi in asta sti
om
blestemul meu.
in jurul meu, totul continua sd se depdrteze gi era ca si cum
celula aceasta cu ziduri de cdrdmidd se umplea de limpe zirnea
orbitoare a lumii.
Prea bine, dacd tu vrei asta. Pe moment, m6 aflu in
vArful unui munte inalt, de unde vdd zidurile Fiorenfei, turnurile aurite qi dealurile scildate in lumina violetd. Vdd cum
aurul qi bunurile lumeqti pot face viala mai uqoard si o voce
imi zice: ,Toate acestea !i le dau lie daci accepli si fii un
simplu om".
284
i.:!::
'autlu e1 ap inpug3
'a1o;alrJtl iJU-I i'!J *ffso uI 'autirude iig ea.raFaly
IaI Ii-Es Eunq {Bru uac erinlos a B1sE F3 lzaJs n} Bc€p 'qn:rqrs
uI Jrurr{r "rac r{-ps F"rqJ aJsJ ton o 'naul pdrul -ra,y; ti-gs t;o;
-a;ei qsug FeBg 'ouiur ap zsJaqlle al Fs Bt 'glepom'cu ;lJo?uJ rtstu
gur n$ r* lerpourr aeld 'rir'rn E.II?O 'aur? n-r1uad 1od aa 3o1 ?BJ 9s
ele$ luns 'a1u1 rar.rauoJnq E 'rpl "roirqao Bzn€c ulg 'l1nplqpguuop
reru rB +ruolap ure ri nrlo8lo uI leruJoJsu€Jq E-s 'o-1ncp;sr1es rue
*aa ptlnp tup 'e1rqg gutueop 'eiuuop na t6 lnls<tunc urv
'r)IB ap ?IurIJ+ r-gs 1od 'ra"r,r preg
'eaur eqlnls ug afeluu^€ allntu eerd ny 'tsauzeJpul nN
'na +€qaJluJ
-_
we inazouun(I mI IB uoJnq 'IP1
iT"lolT^Jas r$ pzeauotds ag,
"ppod uI
FpBO
r-ES elruryru 1esg1 e-rg 'qr?s€eral EFugI ap Flaunqcs ad r69"rer
R-IS
1eza6e e-s rA InurnJp ?€p e-rur 'ee.reosuplls rode lTqFIs
'JnruaJl Fs no r* lndacu3 rue 19:)uJ 'gilrrled E?g?e 'a;eop"re e+p1e
nc 'gdr1c o uSe inuri e-trq "iaJll€ q3urle qtu E$ puruzqrpuJau
'epasod pur FS lnJ^ g JB urnt rS ec sug"tls e1 16 apugrnrrral? ro
olrurg{rr ar1u1 pdea sur.rd e-rru 'aulru op }eldordu e-s 'g1epooq
'aull.u op
qie"l 16 aurl ap gie4 1r1sur;r III Fs riroslrl E3 aurq pF^ 16 csounc
ali i?uitu FS oo eG 'unpun-Iprls uI pugd ap"re qui 16 auru u!
sur.rde €-s eoJ un '1nzp.t urc-ax pug' aO 'luns ?grop a.re1 reru 16
r1$elurus grrr Fs orolau a nu 'a1u1ri€a.r uI 'psu1 'lseuo r16a '9p1
-opuI FrEd 'ea snds e 'Baeftqc rgugl '1seuo r16a urind IoC 'ro rqco rr3 BeJBz as cr1er6o.r rpJrl un 'r"rni1oc e1 lmpde
e-r gurnds elSru rS Rsrr{tsaparlul e.rn8 nc ourru 8I Eqloq aS
'erigSoq Euru€p
-uot al aJBt €I €oao€ Ec IoJ BI ar€osrqcnl o naiu p.rnf ug eliqul
6e 16 eurl €r per r6elaee el uluepuoc Elrr Fs lgcop ece; 6e-51
'BaJaAe en1 6e-ri
ielse urp e8e.i1 Se solo; al 'olnazauurng teg
rB er.rolpsgt o-rluI .rerqc a8elle 6u-4 o?€od 'aJeq reur rS rlururs
6e-at aleod rtunlu 'a16esdri rruJ Balrqnr Et nrluod 'ursro8a nc
'1gord
'gleaapr nc aFurlu 6e-el gcep'16 eurru gdnp 115n;rc nl FSuI
ps lrpug8 ru€-ru nu F1€porcru 16 pu8ndal rrul ulse r$ap 'epaue;
a8e.rte ec EAac rue go nIlS 'luqar+u3 ruu leeur elrdsl n+ IISU 'a?eurgcsop alolaFap rS r.r8eu uqco
ure-r 16 oJesrl urp lruoloJ ur€-IW
'nr6nuoc pdrqc
1e311e
luud
nu doresc nimic, nu-!i cer nimic. Regret doar ci !i-am ieqit in
cale qi te-am fdcut sd suferi.
Da, da, a zis ea. E suferinld, nu iubire, asta dacd iubirea
nu e suferinld. De ce a trebuit si dau tocmai de tine, cel asupra cdruia averea mea nu are nici o influenld? Altminteri aq
fi scdpat de tine, mi-aq fi putut bate joc de tine la fel ca de
toli ceilalli, gi mai ales de mine insdmi.
Se rAdem mdcar, doamnd Ghita, am exclamat eu, pentru
ci -Dumnezeu igi bate joc la rdndul lui de noi gi ne face bufoni
pe amAndoi.
Am incercat sd rdd. Mi s-a aldturat cu r6sul ei dureros, iar
curAnd, fdrh nici o bucurie, hohoteam amAndoi ca niste nebuni
gi nu ne puteam opri.
in cele din urm6, rdmasi fdrd suflare din ca:uza rAsului
disperat, mi-a spus:
Sunt mai in vdrstd decdt tine, Ioannis, gi mai inteleaptE,
chiar dacd nu pare. lncd nu gtiu dach imi doresc sau dac6 pot
accepta darul pe care mi-l propui cu atAta generozitate. insd
cuvintele tale imi fac mare pl6cere, iar cAt timp mai rimdi in
Florenla, aq vrea si te vdd din cdnd in cAnd, poate qi sd-!i
ating mAna, s6-!i mAngdi pdrul, pentru ci nu sunt sigurd ci
vreau mai mult. Totuqi, pentru a face asta, trebuie si fim
intelepli ca qerpii, dar nevinovali ca porumbeii.
A stat pe gdnduri o clipd qi a continuat:
Nu cdlugdrii mi sperie, dar, dacd rudele mele suspecteaz|
ceva, sunt in stare sb pl5teascd. un om sd te injunghie in spate.
S-au mai intAmplat asemenea lucruri intr-un oraq atAt de infl6cdrat. Din acest motiv, ar fi mai bine sd te fugAresc in vbzul
tuturor ca pe un cerqetor neruginat gi sd-$i interzic sii mai pui
piciorul la mine in casd. Nu se va mira nimeni. Am mai avut
accese de furie in trecut, iar acum mocnesc in mine asemenea
sentimente violente, incAt nu va fi greu sd rnH prefac.
Mi-a atins mAna, mi-a zAmbit qi chipul ii era aproape frumos, ca;i cdnd gheala adunati in timpul anilor se topise brusc.
-- De crezi cb poli trdi o sipt5mAnd f5r5 sd mE vezi, in
cdteva zile voi trirnite bucdtdreasa qi un slujitor si-mi pun6 ia
punct casa de la !ard, unde intenlionez si mX mut c6.t timp
line canicula. b'ac asta in fiecare an si nu-mi iau decdt sclava
2tls
L8Z
Iur-Fs J€op gcJeacul 'oJBOIBA O rcru lnAB II JE nu PJISBC'il eeJ
-IuIgluI rcun?B 'IeJ eI rrr€ro rBru FoBO 'IR?.nqco BI ap Flltle?r"ruc
punrJurru o 1da1*u nu'dec uW pugJnlncs €o sundsp.r B'nN -*
'olureuJ reJo runc e3e pdurrl ?ol eapal rol a+ 'ra.r,r pceg
-'
'ra?ugcs aalocs reru ac cqelpl
un Bc '1edo"r8ul ngs Inln?ncar? € g1e1.rpdepul aoJrltrnu€ la JoI
-1!e"rqo rB .rolaznq aITIuII u3 ueel*ounce.r '1n1a"r1rod urasnzgr Vr
'tuncy 'cru.ralnd apurgru r6-npug8ug"rls to1pqa.r1ul ea,rr.rd gry
'€a
ap m{co lrdrlzep rrre-rf,u 'I1nIO
rB
tue-ru
€I
1a.r1"rod
?B+rn
'aJeolrJogul e"ro ra eeia.rauql, 'asqc
-soparlul nera rour 16 rqezot ops olazng 'rrolnc oliJoJTp ap aseo
-ria.rd a.rlerd urp Jorloc un ep 16 renlco.r B FJIsEqIB €oselqur ap
giueprrra u3 r6ocs 'ro .rol.rarun rS rnplgF eieeqp ap lmp 1a 16
asasnJ p.rolcrd gcJ€d 'ra rrJTcoJouau ea.reoldrue saleful ru€ rtunle
r€urnu '1nurilredu rJ J€-I orrrni urp eaJrcIJaJ E?Bol puga 16 ec 'ea
ad g"inFrs 'lsllre ed ee.rr.u.rrl nc exl' II umc '1qco u; BaAB EI€au
-zgJpul Flaso^ eluc'e.re qseowruJ ep lgc lnzsl tue-ac gdnp reun51
'surlul €-I Fu 16 lrlarrzap €-T 'asBlP{rr uI ?qo^uJ le.rpod un socs
e rS .rp;nc un epeda; sqcsap e 'lnsundsp.r a1de16e Es PrE,{
-:irffi:ffi'J1l
ff :",1
:,'J;ff:,
;
'eour €oJrcoJouau op a+uIEuJ
rue+pre runc eur8erur riod {-qs tS erueinls rzal rrrr-nu Es Ec
'cueun1u3 ad 'rridou pdunl uI uopa^ au Fs ourq reru o saaou op
'sruueol 'ren'eeur erueig"rn nc aJ€1 eard.rgdns ol nu Fs "rep 'a1eru
alrurgru nc rg8ugru e1 gs 'ppur al ES luorcgns a ruI J€p '1n.rep
ldacce ri-gs zauoriuelur Ec porc n1q 'n"rp1de16e e ecpp €ararnp
nc p+Bporcru epundserot nu eiur"rop roun BaJrurldrug .rer'tnlntuo
e oJrcrJal oJ€rrr r€ru eee piue"rnFrs nc a ea"ru1da16y 'luns runt
€unqau e6u '1r.roru +gcop linru reru [ 'alrurgru le6rcrraul e-r6
ri ea leurulcxa € iarepqFrou nt eloc 1da16e Ps aJrcrJoJ oC 'purqrugz sundsg"r tue-r 'a.recqld nC
olote rJ Io^ 'lu gceq 'ngl Insara+uT uI a
'1de16e a? ES
'Elar€r Fpe^ a+ nu ES pt1.r"3 a"reru IV 'FuIpP.r8 u1 ep e6n ad ee1
-deou a+-EJeoeaJls aJEo?rrA €aJaurl rcunle 'e8unfu rrul eiue"reds rS
pF^ ol FS prgJ gugurgldgs o lsrzar ps cse6ner rg^op€-rlu3 PoBO
'a16g.rn
gru r3ap 'ee u1 oJapaJcuJ ea,re 1od pc n.rluad 'ourru nc
suporli urAlenia qi nu te uita la mine prea des. Dar te voi
aqtepta, Ioannis, te voi aqtepta cu nerdbdare.
Se temea ci petrecusem prea mult timp Ia ea acasd, aqa ci
am jucat scena pe care a propus-o. A inceput sd strige la mine
tot mai tare, sd loveascd si cu piciorul. $i-a strigat servitorul.
Aga furioasd qi cu medalioanele zingdnind ia fiecare migcare,
p5rea intr-adevir o vrijitoare inspiimAntitoare. Printre lipete
intrerupte de chicoteli, i-a poruncit servitorului sd mi dea afarb
din casi qi i-a interzis sh mai lase vreodatd induntru un cerqetor atAt de neruqinat. Slujitorul s-a bucurat sh md inqface
brutal si am inceput gi eu sd urlu, sd injur; s5-mi cer iertare,
pAni c6nd m-am pomenit in patru labe in praful de pe stradd.
Am fost imediat inconjurat de o rnullime de spectatori care
strigau, rddeau qi mi ardtau cu degetul. Poarta s-a trAntit,
dar, o clipd mai tdrzitt, doamna Ghita a deschis-o din nou qi
mi-a aruncat doui monede de argint, implordndu-l pe Dumnezeu
s-o ierte cd cedase mAniei, dar interzicAndu-mi iardqi sd mai
dau pe-acolo. Spre fericirea mea, l-am recunoscut pe unul din
cdlugdri in rnullime. Mi-am scuturat coatele pi genunchii, am
luat banii qi i-am pus in pung5. M-am retras, plAngAndu-md
oamenilor de asprimea qi capriciile doarnnei aqa-zis pioase. Nu
mi-a fost uqor s[ joc aceastd scend umiiitoare, dar mi-am spus
cd avea si-mi faci bine sh md injosesc in fala oamenilor.
Duminica urm5.toare, reprezentantii grecilor gi ai papei s-au
reunit ln biserica SfAntul Francisc pentru a elabora qi redacta
textul frnal al decretuiui uniunii. Clardinalii nu erau pe depiin
mulfumili, pentru cd ar fi dorit sd obgin[ concesii gi rnai rna.ri
de la greci. Papa insd pricepuse ci e inutil si se certe in continuare cu privire la formuldri. Fiecare zi il costa surne fenomenale, iar pdrintii care continuau sd se intd.lneasci la Basei
cu incbp5lAnare il puseserd sub acuzare cu intentia de a-l inlocui. Ttebuia sd pecetluiascd uniunea qi sd oblin[ astfel o
victorie moral5 in fala Conciliului de la Basel. lmpiratul I-a
informat qi el ci grecii nu mai pot face aite compromisuri qi
ci trebuie sd se g6ndeasci la poporul sdu qi Ia ce putea acesta
accepta. De aceea, voia ca formularea cu privire la pozilia papei
sd fie c6t se poate de vag6. Papa Eugeniu i-a liniqtit pe cardinali spunAndu-ie:
288
b8A
'uB{rroJ urp JolaluaruruaAo BlSolouor} B?cadssJ B
rul
-uod ple?dsp€ +soJ B earacnp€.\L 'Z9I-69I 'dd '9002 'ultrrg Ernlrpg
'elaq'sottopUcs DaI-n p arpDuaq7 - 7a3o7odo qtottyad u17 'ea1a3
16 glenlaJ'gZ-gZ,'dd '7 .ru '686I 'ITX lnue 'nmopolro uI
snuatr{I ug
',,auguro11 axopolro t{tlrosrg earudrcrged 16 (Ogff-ggp11 eitre"rolg
-BJBJJog BI ap Fpourlg"'axa1y ue;e1$ qdnp guguroJ BqruII IrJ ;)unrsra1
'I
?uns rJnJenl alsoc€ 'JFAap€-JluI aoreur ap lBlB E3sBrazauturlp
oJrlr+so1rtu o ap €rruuu] €A as nu 'glletd ap rerqJ ea og 'gurrul p-l;l V
2rl$orezaurunp Joprlr+solilu rarfgSoq uieg ug ?FnIn ougrugr JE tlu
aur3 enazourung ml alrJaceJaurq n;luad ercruparzr gdnp geseaur
-nilnru Fs rtap eelnd Je aurC 'aJrun gluggsea"rd 16 plr"ropea"rd
F?sEocB +eztIeal ne 'qnq m1nlugJs p"ro1n[e nc 'olsolrsoqo 16
g8unl aJ€lacJac o pdnp 'rcp3 'pdocs suq€ ne-r6 ra 16 lalso8e.rp
€oqcon ozaJn€+soJ Fs Bc rS urun ialulls eiuuop urp oruarunco
pours +ugJs +sac€ el 1az ap r* er.rncnq op rurld lruaa nE '€IEas
-oqo gleol pug8urrlug 16 lecsn ad rS ereur ed rrpfauud e1 as-np
-ugundxa 'a"ni.rgdsep 16 ue8elaiulau ap leFunlepug ayuo; dunl
lece pdnp 'rua1r.rpsg.r 16 ruasnde ITiuIrFd 'q+el 'IcEC" 'E{rr€tu B?uaslg
na gune.rdu! oJncnq es gs url6a.rc op olaunu elruod ec rac riol
€c BaJaa erec lnfesed t$ic lsoJ e pugc lIJgseJ? e nu ruaurlN
r,,'€aJa3olai..l tf eaced
lruoloJ ne rB queelIJEsFJ €crJasrg rS gueesnde ecrJosrg u"redes
e.rec colfiur urp Fprz ?€rnlFIuI +soJ e rcFC <ilnlugurpd arncnq
es gs rS alrJnJoa pcsealosol os BS> 'orJn?Jgtu gcru6a,r o ntlued
nozauurng rnl rolrJolrfnls p
'docsrde 'otuo5ng"
"to11fn11
:o-1e*n1a"r € uorJessog a.rec ad
'€cear8 uI ounrsJol o 1r1p5e.rd e ourpun8us 'Jolrurl€I eeraundord
Fcs€olrt ps pugdecul rJBsJoA€4L InpurpJ€c ad lrzne ure-1 'srrr
ur.rd e3 'JoIrJEInruJoy erdnse pJoce 'a.recnpe.r1 'o.re1crp op oun
-r+saqc o lgaop BJa ruru nu ropcrJosrg €ounrun 'apqeluotuJnsur
lua.rede eiue8;e,rrp 16 gcoedrceJ oJapalculau €?g+e 'tJnllal eo191€
gdnp 'pc poJc Fs Eouol rrrr-nu 'g.ruqnue; ep e6e og rlu-Ps osos
-un[e
BcrJosrq u3 'gcrururnp op aleo]r.lo8op rz Boc€ uI
ec
Baoce
'pieJ ul gie; puglncsrp aururlo aI gs pqrsod pugrtro
€Jo 'oJeurrqcop eiua.ragrp neougfrupr reru gcep 'pc le5ngpe y
'?nJot ruB ot +o?
lnuriqo ure elap '.rogcet8 arac ealnd rcru rue-ol
ac nr16
nN
-
dumnezeiesti, nu descoperiri ale neputintei omeneqti. lie laud5,
lie mdrire, lie fi se cuvine mullumire, Hristoase, izvorui milei,
care ai ddruit un bine atAt de mare Miresei TaIe, Bisericii universale, qi ai ardtat in vremea noastri minunile milei Tale
ca toli si vesteascd minundliile Tale. intr-adevdr, mare qi durnnezeiesc dar ne-a ddruit noui Dumnezeu qi am vilzut cu ochii
ceea ce mulli inainte de noi, deqi au dorit, n-au putut si vad6."
Aceasta nu era decdt introducerea, iar reprezentanlii grecilor nu au vrut sd faci observalii, dar acum, ci intram in miezul problemei qi abordam ceea ce fusese disecat pe parcursul
unui an gi jumdtate, ei au devenit lncordali qi mai atenfi,
aplec6ndu-se ca sd audd mai bine. Nu pot tdgddui, qi eu ascultam cu cel mai mare interes formularea definitivd pe care cardinalul o citea ient, subliniind fiecare cuvAnt:
- ,,Cdci reunindu-se latinii si grecii in acest venerabil qi
sfAnt sinod ecumenic, s-au strdduit si unii, qi allii cu mare zel
ca, impreund cu alte puncte, sb fie discutat cu toatd grija qi
cu o cercetare asidud si acel articol despre dumnezeiasca purcedere a SfAntului Duh. Dupd ce am adus in fali mdrturii din
Dumnezeiasca Scripturi gi foarte multe dovezi din Sfinlii Pdr{nli
rdsiriteni qi apuseni, unii spunAnd cd SfAntul Duh purcede de
la Tatil qi de la Fiul, iar allii spun6nd c5. purcede de la Tatdl
prin Fiul, toli inleleg acelaqi lucru exprimat prin cuvinte diferite, grecii au afi.rmat c5. ceea ce spun ei, ci Sfdntul Duh purcede de la Tatdl, nu o zic cu intenlia de a exclude pe Fiul, ci
pentru cd li se pirea lor cd latinii afrrmd cd SfAntul Duh purcede de la Tatil si de la Fiul ca de ia doui principii qi douH
sufliri, de aceea s-au ablinut si spunb ci SfAntr:I Duh purcede
gi de la Tatdl, gi de la Fiul. Iar latinii au afirmat ci ei spun
cd Duhul SfAnt purcede de la Tatil qi Fiui nu cu intentia de a
nega cd Tatdl este izvorul qi principiul intregii Durnnezeiri, adicd
al Fiului gi al SfAntului Duh; sau c6, dacf, Duhul Sf6nt purcede
de la Fiul, Fiul nu-l are de la Tatil; sau cd ei spun c6 sunt
doud principii qi doud sufliri; ci ca sd arate cA este un singur
principiu gi nurnai o singurd suflare a SfAntului Duh, dupi
cum au afirmat pdni acum. Iar pentru ci din toate acestea
reiese unul gi acelaqi infeles al adevdrului, in cele din urm6.
au cdzut de acord in acelaqi sens gi in acelasi spirit qi s-au
in$eles cu sfAnta qi lui Dumnezeu plicuta unire care urmeazh
290
i6E
ola?alJns pugo arl 'ern.rpcag BrcrupsrA pdnp "a1aX1u lgaap epad
-rurl rurrr aleun 'nezauulnq ad qlduraluoc 13 "iopirueqr.rtleu a1a1
-agns qc le.rn5rse e in?oJcop pugc nou urp ?nzgts u efuap5r4
',,trcuasrg aPlarnPug.r qdnP
'rsorcurperc rile n.iluod r*oraurpa.rc oJ+Re ap EoP,J os 9s csamuSrqo
aD ar€c giurpe.ra ap e1de3 o+[EIaTac r3 alrruolsoltu ]6 apunrcg5n-r
16 aarF.rnlq ale;yaf pcrpu 'n.t lop6orcurpart aloreo+nfe a"reopsolo;
Tuns aI 'asdapad ap laJ?ss op alo aza;n*n es Fs Ee lareolllp-rnr
esdepad ur"rd elreoru gdnp aleigrnr +uns €Jo+saf,B oia?agns 'stwo
n€ oc oIaJ nr?uod r* er 1rn19aqd nB oa olac nrluad piurglod
ap soiupoJl opuoJ 1l6.rg"lgs lI B ap a+u{Eu3 nazaurun(l inl ua+
-so8u.rp uI Jolu rS le.rqrr.ope nc rsarpaod os oJec roc PaB(J( __
:ro?EurJn InloJ
uE leaqdxe ne rilrr?€I 'a.ra8a1a{u1ou acrJo e+rla € n"rluad '1nuo1
-e8"rnd a1$ear.rd ac Eaoa uI JBr 'pltlsr-reqno eaurgd e1 o.ruolur:d
apriecrldxa +€LuJn ny 'grr'uzo;F eJa JoI eera5ug"i;ul -rer '1e1duroc
s€J?aJ ne-s nce.r5 'rnlnsoepe €o+EXr{ur?r3a1 pugcsounaag 'aTJ
-ncnq ep a1g8r.r1s uJ Fcseautnqzr 9s lnll rJ Js pugc ri ec nertr;
os rqrJcs aJlurp nun lglul 'puqdap ap ?B+B €Ja aJ?s€ou trcrJasrfl
ErJo?crA 'rrurru snds ne nu J€p 'drqc e1 lctaun+ul ne-s rroaJp
',,a1ua8ln reunle riplrsocau raun eznuc u1p '1n'rg,tape -r8tr3
r€ru atBJ e n.rluad puor{e"r rS ie8ai polu u} zar} eI gle5ngpe
urgJgloH
?soJ € U1{ q ap rd elur^tnt rolaee erfecqdxa 9c r69"rer
'arcru€el
€-S a'rEc BI ap IE+BI €I op crusarr a.re
urp
+ncsFu
I$J
rnpqnq ea.rapec"rnd '1de3i lsace
11 r$nsul InT,iI 'InT.f BI ap +ugJS
'FIEJ g € ap grBJB ug 'a.re1€uu Bl +ncsgN Inull 'nFS rnlnrd lep
e-e1 r$nsu3 IE+€;, 'TnIE?B;, aI€ +uns a+gt oleol ad pc n.rluad r$
'qn([ mln?ugJg refualsrxa lnrdrcuud 'rur1u1 gdnp "rer 'eznqJx'rca'r8
gdnp 'p1e5 16 ec 1e; eI also Fl.f IS Fc E?€rB as olurlnc alsaee
ur.rd gc e.roFeleiul r6eaace e1 uraFunfe '1nrg urrd IF1€I €l ap
epec"rnd qnq InluVJg 9a 'r.rolpipr'uI tS riur"rg4 IIlugS unds ec
€ooc pugJBIOaO 'aJBIJns g.rnEurs o-Jqurp rS nrdrauud -rn8urs un
BI ap €c 'cru6a,r pour uJ ropugur€ sI ap opaJJnd gc rS irirg e1 ap
eiurg I$ InT eiuasa
16 lp?etr, €I ap E?Bpolo? are aI Elualsrzqns
gc 16 prg 16 Hre,l e1 ap cru6el a+so +ugJS 1nr{ng Pc qcsuasrrnl
-rqru Fs iiol 1ag1se r$ rrurl6a.rc Iiol op lrur.rd aII FS 16 lnzerc eg
gs giurpa.rc op JF^opB ?sace €J rrrgJglott'efua"rolg urp cruarunca
pours lugJs rnlsace Boreqorde pugau'qnq rnplugJs I€ 16 rnprg
rS rnlgleJ I€ '$44{L To+u.rJS olarunu u1 '.repeSy 'sof reru
p
acelora care mor in starea de pdcat capital actual sau numai
in pdcatul strimoqesc coboari indatd in iad, unde vor fi pedepsite in functie de fapte. Aceste aspecte nu au fost dezbdtute,
iar grecii considerau cd nu pot sd discute punctele pe care
Biserica romanS.le cunoqtea mai bine decat Biserica lor. Bessarion
imi spusese cd ei trateazl.Iucrurile acestea intr-o manierd mai
spirituali qi mai simbolic5. decAt Biserica latind.
A rdmas la final chestiunea cea mai dificild qi decisivd pentru papd. Numindu-se la inceputul decretului doar ,,episcop,
slujitor al slujitorilor iui Dumnezeu", a vrut si dea dovadd de
smerenie gi sd arate c5. nu cauti propria slavd, totuqi, cerea
recunoagterea primatuiui papal. Dupd toate certurile din ultimele sdptdmAni, s-a ajuns ia formularea urmitoare:
,De asemenea, hotirAm cd Sfdntul Scaun apostolie qi
arhiereul roman delin primatul in toatd lumea; ci acest arhiereu roman este urmas al Fericitului Petru, corifeui Apostolilor
gi adev6ratul loctiitor al lui Hristos ryi capul fntregii Biserici
qi cd este tatil .si inv5titorul tutur*r crestinilor gi lui, prin
Fericitul Petru, i s-a dat de ci.tre lisus F{ristos puterea rleplini
de a paqte, de a conrluce ,si de a guverna Biserica universald
dupd cum se conline in sfdnta scripturd gi in scrierile sfinlilor.
Pe 16.ngi aceasta, re?nnoind qi orrlinr,.a pfrstratd in canoane a cerorlalii venerabili patriarhi, hotdram ca pariarhul constantinopolului
sh fie ai doilea dup5" preasfinlitul papd al Romei, al treilea s5
fie cel al Alexa'driei, al patrulea s6 fie cel aI Antiohiei gi al
cincilea si fie cel al Ierusaiirnului, fiind pdstrate adicl privilegiiie gi drepturile".
DupS citirea textuiui latin, a fost citit cetr al grecilor si a
venit rAndul latinilor sh se asigure cd grecii nu strecuraserh
vreun cuvint arnlriguu care se indepdrteazb de spiritul textuJui
inilial. Din cdt am inleles, arnbele texte erau cdt der conforme
se putea linAnd cont de limbile dif'erite, iar cel pu,rin purcederea Duhului sfant era atdt de minulios si de limpede explicatd,
incdt nimic nu mai era kisat in voia interpretdrii.
Decretul era rodul unei munci inter.minabiie qi nimeni n,,,r
mai voia sd dezbati termenii, iar grecii au promis sb-l prezinte
impdratului lor si qi-au exprimat dorinla arzdtoare ca acesta
s6-l ap'obe. clanicula devenise insuportabiif;" cand cele dcu.{.
so4
862
iJoI BaLuoJA €I rqttuot
ala+ugs srcop n€-at ap olrugop a$ Fs Inl €aro?nd rS a1e'u1e8
-or""4 'r.rnldueg lalu$S Inrparurolur ur'rd EalelrJoln€ ecgrlsnf
r6-gs eded Bt nearl nu 16 elr'rntugl ornqoJl alcedse Fnop o?sacv
'1a snds e 'a16e4 op aFz Pnop gtear1 9s efep lesgl tuv '?rluqcau ap €Jo ple.rpdurl 9su3 'ia,re4 rB n'r144 "royiugg
eaJBolFqJFs ap 'eleolgurJn eaunl pqeruelcold og 9s Bounrun
ee sndsou csarop 16l $o+ 9a gunds 9s lecracuI e uorJessog
'trluru
1€AIOZOJ rJ
o-s nBS ounuqa
ES FJEJ FSBo€ ocJeo+ul ruol au IoJII€ 'ac$rpou
o-S 'oJEInruJoJ g1s€ace E+€pororu eqo"rde rol nN 'arz€o?Jnc urp
r-r16ou fiiugg 4"49a
xBsorpB nB-s r lunc ap ?uaraJrpw 'IiuIrF.I
ap lps JolrJosocope.rd elese-rp€ JolrJosr.res Bz€q ad a1e'uleForerd
BerpuoloJ aleod r6-nu ede4 larincsrp adecul nu rtru 'nN '1xa? BI ?rualor e ec gdnp 195u1s un r69'rer sots V
'ilrgd pFe.rp ap urpldacc€ Es r€p 're 16 nq6 o r'$ else urT+S 'Ia lEX
-se1o.rd e'zet3 BI €Aaa a8nepe 9s ldarp un rcru +n E nE nN 'rolaqor olaPod n€rgJlotu aI
r$ elequre8 n€carulnpe oI TIuIgC 'azale es gs rdocsrde od ?IUod
B-r rlu 'lroguoc rnlnr"rdord e 16 relncruec ezrreo urp [uouaJoc EI
esefunua.r gcep r€rqC 'urrr pugq rS purupquroq Ecsealrt Es lenull
-uoc V 'reded 1u loc socs arJ Es nes lalu€ uI mI alarunu rS g;edu
gs BrnqaJl gc pu93r.r1s '1e,r.raua rB e-s 9c 'e1ur'rna eleurr'rd lqrc
B Erqe-ag 'Bllrgr{ lenl € 13 rdocsrda nrlued a+cmJ 16 u1,r lnroc V
'eps aprieFriqo e1 ap s€r+sns B-s nu 9c eSe 'rn1np;oce e EIEUII
€?u€rJ€A Pp€^ FS sorJnr a+JBoJ PSuJ Bra 1a rg 'pdec a;t€op I-Ec
ea8ugld as 16 riegurn nqco BoAE Ft nrluad 'elureug aldeou o
nt url 11nur ea.rd r6p.rer asngq 9c a.red aS 'Fcs€aJocEJ r€iu I-Es
ec $r.radoce ed gde nnur?uoc n€uJn? rr"rolrfn1s ac dunl u] 'IEs
uI ?ruglo? 'lecprqzap
TIuIgc nc guna.rdrug gurpg.r8 urp proSro;
elelprunf od le.rqdug ed lrspF ur€-T 'p6n e1 llnts€ 9s ro nc 1€nI
ne-ur rB +B?Jorqo ap cilrrru +nA€ nB nu ropca;8 niuequaza'rdar
,.lupe6y .ng
ler 'nauasrg 1e
lnr.rdo.rd ed uc e+erl 9uI uolJ€ssog
Jelruuop lFuI un nc uelar.rd g ualnd qucs nldrurs un oJBc uJ
'€aJac€JB
€.rnspru u1 ,.roprs1 pdocsrderqJe nc 16 ualar.rd elep ure"rg
g?eq €roqtul as nu pugd 1r16ru{ els Balnd nu ga n"rluad 'Inlnl
-e.rgdurg €rzrtap 1da16e 9s rB rca"r8 ad zeurln r-gs 1u8n"r e-w rS
alredoep lenl €-tu ruussoC Inleurprec 'lrfrqdsep ne-s nie8olap
A aruncat hartia qi Bessarion abia a reugit s-o apuce inaintea
cdinelui tdrcat. La sfatul lui, m-am gribit la mindstirea santa
Maria Novelia sd-l anun! pe cardinalul cesarini de obiecliile
imp6ratului qi s6-l indemn s6-i ceari o audienld care sd-i permitd si le respingd. La mdnistire, am avut marea onoare de-a
fr primit in biroul papei, unde aqtepta impreund cu cardinalii
cesarini qi rbaversari sh afle dacd uniunea putea fi intr-adevdr
proclamatE deja din ziua urmitoare. Obrajii lui erau qi mai
supli. Se zice cd nu inceta sd se roage qi si posteasci d.e zile
intregi. Avea o strdlucire intunecatd in ochi qi nici urm5 de
sudoare pe chip. I-am povestit repede despre obiecliile impiratului gi despre incdpd,tdnarea cu care a aruncat hArtia in
collii cAinelui, de unde o salvase Bessarion.
Papa s-a mAhnit profund qi a zis:
- Se-i apard numele in antet, daci asta ii face plbcere, sunt
chiar dispus s5-l numesc fiul meu iubit qi sd-i inqir pe toli patriarhii qi reprezentanlii lor, nu are nici o importanfd. lnsd scrierile
sfinlilor Pdrinli qi epistolele trimise de ei sfantului scaun sunt
cea mai bund qi mai convingdtoare dovad5 a primatului papal in
Biserica de dinainte de schismd. Totul este iariqi interpretabil
dacd ne referim numai la deciziile primelor concilii. Trebuie agadar s5 discutdm qi sd tot discutdm, iar eu, unul, nu mai pot.
Pierzdndu-qi ribdarea, a ridicat bralele qi a strigat:
Dumnezeule, ai mild de sldbiciunea mea qi di-mi
- Doamne,
putere
de dragul Fiului tiu, Iisus ltrristos! Db-mi rnie harul
Duhului sfant sd trec si de aceastd incercare! Nu pentru mine
insumi, nu pentru gloria mea, ci pentru Sfdnta Bisericd. O singurd BisericS, un singur conducdtor, un singur pdstor, nu asta
a fost voinla Ta cdnd i-ai dat sfantului Petru cheile impir6liei
cerurilor?
Dupd ce s-a rugat, qi-a recipdtat sAngele-rece qi i-a trimis
numaidecAt pe cardinali sd-l gdseascd pe impdrat qi s6-i propund
urmitoarea formulare: ,,Eugeniu, episcop aI Romei, slujitor aI
slujitorilor lui Dumnezeu pentru o veqnicd mdrturie, de acord in
toate cele care u"rneazd cu multiubitul nostm fiu, Ioan paleologul,
ilustrul impdrat aI romanilor, impreund cu reprezentanlii venerabililor noqtri frafi patriarhii qi cu ceilalli membri ai Bisericii
apusene". Insd nu a vrut sd renunle la fundamentul patrologic
294
962
'('lEI) ,ui rS laurfuoa os) Irlnc PdnO"
'I
olrJorJcs o.rdsep i3 ur1o14,uo1e14 e.rdsap nBSJaAuot u16ou IIIEUIpJBO
'gsuru-gdnp
rS rae.r8 rrie8alop 'a.repqgrau PIosaA o ep r$ur;dnp
gugd leurur.ral e rB PqBOJI ed snd e-s in;e.r8rlec 'alelrurroJuot
nllued p?€p o pcul olecrJrrol ?soJ nB olxal alaqrue ec pdnq
'rolruq€I 1e ad 'nruaFng eded -rer 'Jne ep nFS In{FIs nc Jolra
-a.r8 p1xa1 oDrJr?ua?ne Es €ruJn ple.rpdurl JoI IB ad 'rrur1u1 'rer
'eldearp EI '.?ur1€I
'1xa1 lnr.rdo.rd ezeuuras r6-9s rode nernqa4l
r.r3 Iot ad .rer 'e8ug1s e1 'peeel5 uI iat ad '1n1x4 arJts Ps JoI rB
ge.rFquc runq rELu rac ec n€rol rrcoJC 'Ilunrun mplorcop IE Arlru
-gop Inlxa+ luaure8"rad unq rEru 1ac ad ollcs € n.rluad cslcu€Jd
ap pieaurunp
In?ugJS Bcrrosrg BI lliol nc sugr?s rue-ou 'Io[
o-Jlul 'FqrporJur
?uJFAop" nt Ioc€JTrIr un col lnAB B 'IeJ?sV
" - lr,4o.t.trpoJc Joloc pdrrl ur r€urnu 'lugJs rnlnqng eri
-uolJalur ur.rd col JPAap€-J?uJ Fqle ps ee"rariue?sqnssu€rl €c nrl
-ued'rr.rq.rc€suoc alalurlnc gdnp p1i1so.r eeunmp8n"r'gza1crda ap
aroAou pJososnl€ tc 'p"rosnzalt nu pc 'tunce pugd ero;gd 91p ep
pros€snJ gc o8alaiug 1n1nd II rB-S 'our$nr ap Ec€J os gs €Arunc
nrr €3 rrumun mlnlalcap In1xa? u3 erierqdxa 9c3a.I1 Ps ?ilop ne
nN 'areruroJsuerl Flssacu ap ppqedec ei.ro3 P1€ol P1JB as aurnrp
olrrrAnc alsoc€ rr3 rBtunu ga r* n.rp"rctssuoa alolrrr^nc ur.rd snsrl rn1
al€ al€rgAepe aiaFugs 16 pdnrl uI elequrrqcsa.rd luns lnuu 16
eiurgci Bc n€aparc '.rny ap grnp ueol minlugJs e1un1pfg'tug nc
alelitrrJojuoc u3'pc ?l$xpe 9s aJBc ug 'rnlnp.roce €oJeuuras gdnp
'ptrnuroa orie.relcep o ecqqnd Ps qwn{cs u1 leldacce ne rrceJ8
eluaza.tdat rlaDlp filnp
"rup '1a nrluod aJ€o?TqoJpz a;raFug.r;ul o
-or.u'pnutanb lsacv ",,aueou€c alo?ugs ug r* acruournco Jolap€ours
ola?aJcap u1 r$ aurftrclc os luno Fdnp"'" :a.rezrco.rd eaJeo?FurJn
e eded
Fcrrosrg uI oIBs rarfrzod erirugap e1 a8nepe ?s lrolau 1so3
'guun urp alot uI 'prn ep rfrl"rpdsop r*g.rur ur€Jg 'rnp1e"rpdurl
e.rdnse eelelqrqeiuodsat €?€o+ netunre uq6ace pugc ad'€aunrun
pcrpardurg gt Jolrurl€1 ne6o.rda.r a1 rrca.r8 .rer 'p1ea ap lruaurod
-reurau Erg 'BIla^oN €rrBtrAJ B?uBS €arrlsguqru rf mplelpdurg eiurp
-a*a.r erlug urg8.rep Ps lenurluot rue 'epz re"r1 RtuI ap durlt
'unq nrJ un 1rrunu e-ur 16 1e16e"tc od opurpu snd e-rru
'lenualxa €J[
'ap"rgflgaug ElBp o ln"rps rurrr r-?s srru;ed B-rtr [
:opiurrg4 olrJorJcs ad ue 16 ezeq os gfurpe"rc ap
Jolalocr1.ru ea.rela.rd.rolur aaareoop'epagrluod .ro1arrr1e3o'ra'rd p
anticilor.
in ceea ce ne privegte pe noi, scribii latini, nu mai
avearn de gAnd sd-i sAcAim pe grecii arldgogi quqotind cuvAntul
Filioqwe, ci eram foarte precauli.
in cele din urmd, copistui a impirrs scaunul, s-a ridicat qi a
prezent'at textul irnpecabil scris, astfel c*i qi latinii au izbucnit
in strigbte de admiratie. cardinalul rbaversari s-a apucat sd-l
citeascd de curtoazie pentru ca Cesarini si-l poatd compara
incd o dat5 cu textul aprobat. Ajungand insh la uitimele cuvinte,
rrocea i s-a stins brusc, chipul i s-a inroqit de furie qi,
apucAndu-l
pe caligraf de guler, a strigat:
Ce inqeldciune e asta?
-se pare
c6 acest caligraf addugase cu de la sine putere crryantul
la fuaza referitoare ta d'epturile patriarhilor, astfel cd acum
"toate"
textul era ,,pistrandu-si toate privilegiile gi ceielalte drepturi".
Nu era nicidecum o incurcdturd, pentru cd adiugase acelaqi
lucru in ambele texte. Deci putea fi binuit cd frcuse asta in
urma unei lnlelegeri secrete cu grecii qi ci tocmai din calrza
aceasta ceruser5. ei ca textul si fie copiat de caligraful lor.
Grecii au incercat sE ne linigteascd:
Ce conteazd. un singur cuvdnt?
- R5.bdare,
rdbdare, s5. nu ne enervinr, a spus la rdndul
siu cardinalul Cesarini. T[ebuie sd facem o noud. copie. Mare
pagubd dac6 ne prinde noaptea.
Grecii au spus atunci c5" nu sunt de acorri. Fie textul rim6.nea
aqa, fie nu-l semnau. intr-o liniqte incdrcatd de mAnie inbbugitd,
s-au regrupat gi s-au retras in celdlalt cap6b al bisericii. scribii
iqi testau culitele pentru pene. Nervii erau intinsi la maximum qi
un singur cuvant ar fi fost suficient ca s[ izbucneascd c ruptd.
Din moment ce grecii lineau cu dinlii de el, era clar cd acest
adaos nu le era indiferent. cardinalii s-au sfhtuit in soaptd qi
au ajuns Ia concluzia c5, prin acest adaos, se inlelegea cd patriarhii iqi pdstreazi drepturiie de g*ve'nare din timpul schismei,
drepturi care trebuiau transferate papei, in spiritul acordului.
in consecinld, cardinalul Tbaversari a incheiat qedin{a qi i-a
poftit pe toti si plece. Grecii au ieEit din bisericd urlAnd:
- Nu vom semna, nu vorn semna!
Numai Bessarion a rd.mas ticut. S-a indepdrtat cu capui
plecat, precum un cdine sfios. I)upd ce au plecat to!i, cardinalul
296
!62
'glec6rulau 'autut
giue"rn5ls nc 'ourut op ttrrrru gpuncse qs Blng.l n5tr
'1Tza4 ure-lrr rB Srue't e eieaurunp psul
FFugI F+BaInt EJa Eg
'eieourrurp esozaJ? Eur Es Ecs€mqo4 t€ur nu
gs €c 1e.re31ng ro{u Es 'laFJn; op +rAoI ng 9s aurnue tf '€iuuop
pdn'r1
pro:o1. o *t",ry'usnuoc +gaop luns nu eour Erur'ur rS neur
e-r* ua tole'r
i, nuipc os rru rB neur pldeid e1 uiel suncs€
csa3nq
-aFlry B arnJ?sqqle Eurruni uI 'nJlsou prnt u1 alurpgls
16
pc erserdurl ur€al€ rd or3g;s as ES neorpd plugurpd
-puo
p""3",'rafua.rolg e.rdnseap +€JSr B-s €unlJnJ 'n{dou pdurtl ul
'erueztard aP Etueal
alsotg u1 udo
raru 'Bout*nJ rciu 'ourru ad raru 'ea ed raru 'odrF
'ropugurs tu€punJno
tnxnd lJ J"-au nu aurnl ad ap e;a1nd o ItI-f{
rctu nN
au eJ€o u3 rrurqed 1u sur.rde Inlu€ruroru lgtap €lsrxa
e-rur
'rer pFe.rp 'lncrun ?uns p3 snds e-nu r5 lneps e1 sundsgl
'o-l€lnxps lu€ rB aie'rq uI o-?snl ury
'pugurdsns ii, pt grt *o.\L
'npqn-rrO*aur-rie1sr.r1 laun e 16 'rep 'rriglrue'r ezr.e] ury 1€3 uI
pot .rn snd e-s q{ 'aloru af;-rlu} apurgru lliurls rue-r tody
esruu€oJ 'Ix*a qtr
:tsl}qC rouurBop 8 PpugJnulor:l 3ac0^
'guipg.r8 urp mlnJo*ro; e*n r* rode
+rzn€ uru 16 o-srqrsop u;V
-6?Ftq[gq ad olarad nn lrspB ruv '€un? t* e"raFpj a"repgdap ui
'auuu gdnp
E^apull 'gsuornpiqe r* g.r8uau o1.ruoJ era eoldeolq
*r*qr sBJ+ ru€ r* 1e'r1ur rue 'elleod -qqcsep ury 'lnzg^ nli nu 9s
gtiJ5 puglu '€?I{dC rau{ueop gttlpp"e8 elalcds urp uafl1u ad le"rnc
BJI 'runlJnJ roun
-aJXS tue-ru 'rnlncr.raun?ul eaJappe e1 'rS r'raur'r
'aJeo?FlrrJn Enrz
€a?rrreuJ ec '.rolgsgde luourr+uas un BcJaeul sN
$I cilutu lelclurglug e-s n,r; "rol olasul III tilr{Ju; ns-s 1116;I"3
'ro1
olda"rPug
e"tdnsu
e1 a'iunua"r
as Es sJeco q+eo? rB luurillsaiq lnpp'rotu saJ€uuras
op purqJrl,.r q"rosriuru eq6ece pa
Es ourq rEIu B.ra 9c rS aunrun
ri eumcpl
aJeicap Ps Jerqc sunle € rl'BuTpJEt ulp 1nun 'ret 'aruollr'r
uiol nc
-a*ug ap lcet5 ad urpzrlJe r-ps 'lndecui ure rS rieuFrpur
nou urp ozania gs ea"rpd plo;'
lrurnqzr ruy':luaruotu lnruqln uI
tlunrun
rolrqJe
epnrc ug 'pcr.rasr€l o-J1u] gctJasrg o euPurEJ e n"rlued
azal1spd 3s Ez€ouoriualur pc ri pdud
alar,rle8oraid
"1to1
-
-1.r1ect
pxuurrdiBuIJoJlBulnuEos€ouncsJPSJoAtrre.rFgcapadrurl
erg 'a,rr-Bpruezap i6 a.ru.rpdns op rtrr{Jcel LrI ?rucnqzl e rurresaC
era la fel de dezndddjduitd ca mine si de aceea o simleam
atat
de aproape. Ii contemplam chipul cenuqiu cu dezgust qi cu
o
tandrete fird speranld. Tfupul pe jumitate dezgolit era
acela
al unei femei de varstd mijlocie gi rdm6ses"
si viu. ln
"tu
timpul nopfii, la atingerea mea, inflorise cu neruqinare,
insd.
priveliqtea pielii ldsate, a venelor arbdstrii nu-mi
acum
nici o bucurie. O priveam cu groaz6, voiam s6_mi"ior*"
inec pe veci
dorinfa de-a atinge vreo f,emeie, pand cand i-am intalnit ochii
negri gi cinstifi, iar ea mi-a spus:
Iatd ce-ai fdcut din mine. Md dispreluiesti acum?
- De
te-ag dispret*i? Doar nu sunt mai bun decfrt tine"
-Mi-amceluat
capul in mAini.
Pldcerea simlurilor este o moarte lenti, i_am spus eu,
iar
voluptatea este un mormant. Acum
Etiu asta. voi pleca din
Florenfa, arn addugat eu dup6. o clipd.
M-ai atins ca s6-!i omori carnea? a intrebat.
- Nu
qtiu.
Dupd ri clipi, a continuat:
- sunt inchisd in aceraqi mormant ca tine gi viermii m6
devoreazd.. Acest vierme nu moare, acest foc nu
se stinge qi
mi-e groazd de mine qi mi-e groaz6, qi de tine. Ai totugi
mild
gi nu pleca incd.
- Nici o femeie n-a gtiut sd-mi urmdreascd gandurile ra fel
ca tine, Ghita. De aceea suntem atAt de apropiali. Dacb
aq fi
capabil de iubire, ai fi precum o parte din mine, o parte
ingro_
zitoare, qi cu sigurantd te-aq iubi. insd nu sirnt nirnic in
afard
de rdceal5, egoism absol*t qi uri absolutd faf6 de mine
din
cauza aceasta. De aceea nu pot sd mh aqtept la mild, pentru
c5. nu sunt milos nici cu mine insumi.
- Tl'upul, sufletul gi spiritul meu strigd numai dupi tine qi,
de eqti un inger al intunericului, arn sd cad cu tine in
tenebre,
nu-mi doresc mai muit.
M-am dus la uqi qi am privit gridina. ploaia o udase, iar
stropii cristaiini se prelingeau de pe fr.unzele copacilor, strdlucind in lumina soarelui. porumbeii albdstrii ciuguleau pe jos,
iar cerul era imaculat gi soarele invdluia totur intr-o lumind
proaspitd. Lumea aceasta finitd pe care o vedeam nu
era
decAt un mormAnt, la fel cum era gi trupul meu viu,
d.oar un
298
66fl
i€olelEurlgorc ??Bo1 nrxuad Flrcrral rz o
a BlsEacB 'rou ap oDrJoJ 'rnlnlac FABII,'leuruos nE TrcaJC "u'"lJli
i-ff; ffil"#
fi
r€ qa.qul ru€' suu d.rns' E IBrp or',
""u "
oreolpqJ?s ap oruJls uI ruarrreo Inzgl ure 'gpe.r1s ad sunfv
'lfupdsep rue-ou IoJ+sB 16 ne sundsgr IuB-r'n1 r* gur-gUBI
'ee snds e-rur '1o1 nrlued Frrr-PUEI
- uI
'unq-serrBJ op uluos
lelnJps rue-ou pfueururp runT 'Ba ug J€rqru 1€1rn rue-Iu nu Tcru
t6 o-sur1u; s-rur oJ€c ad e8und ?Enl ure 'e.aac unds Es ?JF,!t
.rolrueq resdq eznec urp BJollB
eieg ug q*apurn a1 ps e8unfu p pc rf rfglpcgp op r$ unsdrl
ap eped earre ealnd re Pc Fpu93 acsd Ep Tur-nN '41e1 al"rpuu8
-a"red ug g1n[e a1 ilueq Ec rnds tu-ps BJncnq 6e-ur lep 'gce.rps
snds €-rur 'nep ri-ps ulacll€ tuB nN
ap
|gi
luns
\zaL'ee
'tuuq
ps
B-ru pugc 'pluEoq op a 19c tuaseltR
le.roldrur
ldeace
'aPfarn wgnuquoc ou Ps 16
rualnd 'ce1d paug 'cordrce"r fa'rdsrp e1
rug1.ral au
p1p ed
Ps
Inun
'aurl BI uI Fs rnurluoc
?gaap acnp r€-u i6 gurlnr TuaAop JB In?oil
ps r$ efualol{ ug ugurgr gs !I rB lecpd ar€ur reur 1ec gsul 'efut
-r1*uoc a1$acuruod r{g unc i6 gfunrrnc op zart runc e*e 1a16a6
-gdsr '1eagd un e rou aJluI 1nce.r1ad €-s ac 9a riuns EceO 'laJlse enurluoc 1od reu nu Pt rS pur{a"r ?Iu 9s lTqrs
-odurr e gc pug8alafug '1u'u1odur3 e-s nu Ba 16 gcru.ralnd reu 1o1
Boualop eiue.rolg rsp.rpd B aP €aru Brzrtap 'd*I1 rfelace u1
'BOJop
16; runc e3e 'eo nD unq puql arualsolru rS piualrued ep gpe,rop
nup pc gqe;5ap rulrr Ic '1ecpd un tuac€J gc ea.rpd os nrr nu rS es
BalrcrroJou op glTur €Ja rtul 'BJn €ouJg+s rru-nu ra eruaig"rll 'eurq
JBop c€J r-gc snds €-rru Bo gsu; 'ugse e1 csapug8 gur 9s ruurol nu
rcru r$ npr nes ourq JBJ l-gcep uretl$ n.51 'gcseednr? arrpugu
ap EurgJgJ Brurlln rt csaprun Tur-PS Ec ta BroA uI urBsPI gur
'u1npc ?ur 16 eurtu g8ugl trrounlul uJ Eauol Bo pugc tep 'pfue.r
-ads ep F+TsdTi rS ggqrsodurr Bra Prlseou eelso8e.rq 'arrqnr op
ruqd 'u8eu qqco u€auigluJ II Pugc tu€mia"rdsrp o-u rS p1nc91r$
qlrJorus BJg 'gsec urp sor FS FJRI 'rfdou ra"rl Ba nc 1€ls urv
'rour nqco uJ sorun.IJ ap IlqIJal Bro nJlsou InlugtrrJolu
'Blseace eieeurunp ug 'psu1 JolalururJour "rop8el sndns lugrrrrou
In curte gi pe strdzile din zond era plin de iu.me. Mitreie
grecilor si latiniior se zd.reau pe deasilpra capetelor tuturor,
indreptAndu-se spre catedrald. Oarnenii flutur:au crengule qi se
saiuta' *nii pe allii cu chiote de bucurie. Nli-am croit drum
prin c'rie qi gdrzile papale nl-au recunoscut si rn-au ]dsat sb
i'tr.. Nu mai era nici un loc de stab jos, toat6 cateclra-la era
plind" Printre felele bisericeqti se aflau acolo nobili florentini,
Ei
toli phtrunqi de solemniratea evenimentului. C6nd papa gi impdratul au intrat pe lectici, toat5" aceast6 adunare a inceput sd
*$.nte Te Deurrt.
Am av't sansa sb aud decretul uniunii citit in iatind ele
c.srdinalul Cesarini si apoi ?n greacd de Bessarion, dupE care
atat grecii, cat qi latinii au exclaryrat aprobator. 1ns6 cuvdntul
rirmasese in text qi, oricdt mi-am sucit gAtul, n-arn putut
'toate"
z5ri frgura sumilrd" a l*i Markos Evg-henilios printre.greci. Dupi
eitirea decretului qi chiotele de incuvi.inlare, papa Eugeniu,
inconjurat de cardinaii, a {,inut cea mai rninunatd siuj}:h vazut&
vreodati in oragul tr'lorenla.
Pentru rnine totul era ca un vis. Aveam irnpresia c[ rn{ aflrr
deja d*pai:te, c[ nu mal sunt acolo. NId strdduiam sd rnd g&nriesc ei aceasta e cea mai fericitd zi a cr"estindtdlii din ultimul
$eeol, cH uniunea Biser:icilar: rf,sirriteanE Ei apuseani avea s6
ser:atd: ldriie occidentale din letargie qi sE puni cap;it rlivergeriletror Fisericii, s5-i impace pe principi intre ei, sd r:dlsruT*r**g
Dopoa-reic creqtine in cruciada pe care aveau s-o poarbe irupotriva
turcilor, Toate acestea nu insemnau insb. nimic pentru mine.
cu ce mh ajuta dacd civilizalia greacd inflorea qi-i inspira iardqi
pe vestici? CAntecele homerice erau moarte pentru rnine, iar
scrieriie anticiior nu aveau cum sd-mi elitrereze sufletul din
inchisoarea trupului. Priveam la chipurile transfiggrate de fericire. Episcopii greci qi latini se s5rutau frafeqte. vedearn curn
str[lu,cesc aurul si argintul vaselor sfinte, broderiile de perie
gi pietrele pre{ioase ale vesmintelor bisericeqti, diadenia cu
pene a irnpdratului celui sobru gi rnA'dru, dar vedeam toate
acestea numai ca sd le spun adio.
in mijlocul acestei juhila{ii, Sagundinr: nici nu m-a fntrebat
unde fusesem gi de ce irni neglijasem rnunca. L-am nrgat sd-mj
scrie un certificat care sd ateste cunoqtinteie mele lingl'istice
300
r0t
uI 'PJEttte EJa .alsfJaqll
EJc{nseop 'r'rnleep ad op InsrJaurl?u}
'1i-rnd"rnd
rB re'rgs '1nciacul *1 el 1'3 el ur€JlJ
F?s€aoe .rzp taqq
rur 'ufua:o1g
alaurloe BSJaAEJ? ar so;1p'rd urnJp un 'le{ lru"rod
€aJappc ErI
neununl rrcllrlJe ap alrJrr'coJ ar drurl u3 'riidou
'unqau Fifl-npugza"ra 'p5"r91 soJntnq 181
14 €ap o-tlu
-dacou € Ia J€r 'raruog ap soJnls mlntunlo^ Inquri{Js
erirpe o ri'rpe a"rlur"rd
gs 1uFn.r ruE-T 'rolrti"qittn"g n q"*""F ug
pdnp *u1-1"-tY:
iup, *n *ni.ros p nici.rdec un-r1ur'rd 'Fsul-'1e
lu€-I rs
,r* p." ,r,, prnp 'Fpug'r I-BS nas azarlsgd 1-ps 1uFn"r
ap
.i"g, *1n*nrdurl aJ€J rnloJ snp ru€-I pc e6e '"raurog Inrunlo^
'srJls n"rluad as€orJulnqaJ+ oIsJ
nc r* creeul gtu ES lnJA lurs nN
nN'B"ro}[E €Irur €I rz
16 eurur ad ap alaur€q lgtop rueole-rBru
e'rrigr leurnu prig"rlspd
eurr;rd urp Jerr{c .aunfe "" et ur riur3;e
ure rA u$und psul '+esF{ tuu-T
'nour 1nuln"lp ui apodo: xrarald
'BllrgAntailrq pleori al ps E3 lnlnuroll
"-qltulls Bauaiufists o u'ldacce
-ooI rrBs rnln"lor"ld rartp o-rq atxtqa"r'i'
qod n5q iwru rutJot{ op 1t?ns o rninr{ {ox Suns 'alnararlurnq -'
sF e'8und sq'1sCIp V
'aut{i} n.r1u*r{
l*rr*rn ip rxep+s u{\ rio'Jts u t'* aleliztllrn')
r1*+;e titi;Ec{ru1 -_.*,
o8eo.r as Es a1-r{a.iaa :it loTt'leaq$ IilBq
'ol€r uI
?rsCII
rs Euetsr)rl€Jl €aJtl
€-rur aJ€c .rg8nlpc rnlnumd 1n+o? lep Iu€
'BqF{C Burrreop e1 ap e8und
-sgugur €I ElBp o EcuI srolul tuu-tr I
urea^e mtr\I '€a1u
ep unds t€ur nu €s ilc 'aFedoap snd 1n'1sop
mlnrlsa€u lep tu€-t
eal€qpups uI €aq 9s €3 ru€q a16ru sne11€tr{l
ap nFaloc
ri neesosr.rd rtu-a;tec olatrrcq 5!'rpdurl ure-al 'nt3rl'ras
{lre-I{u 'Boo3€ Ednfi "p'r'e"rdsr op rolru
Iio? t3i ap unq-s€urpJ 1"nI
azal
un
-aur€o JoJnlnl epu€rrtooal Fur aJEO ui 'prpuaids lutrlrlJoc
reru
-t€pal lrrr-gs lrurnilnu e-s 16 ugqaJ?uJ pund rur-gs 1€cJaJuJ
uI }€Jrtu ts tsul Jo€ un u; uanud 9141
n-r,
"tp'Uilrr''6e1ooe
n;luerl 'a'ro:1cop gFe;rp 'Eur-Ii€l
'€aur
€rJpugur
13 uiarulg"rgpug
ap gsud lu-nN
-JoI lS 'lrJarrr o nN 'sundsp'r ure-r 'P+etrd
'atier.lunura"r e1 rPugF
arnqor? i€ +lrgld
ualnd au FS aluruul nca"r8 aeaid 9s tugxdal6e 9s
ps pug8 ap t€ {lu ruo6 lsoJ lB nN "la ?Eru€Itxa e lua1d
'ullulI ur-rd urol
nlr ES urqJls op
-glqc alatu JolaJ€olrrA 1ndun1 u1 lcodsns FrrrAap
ap €a]e]I^I1ce 16
nalu Inln?Bls 193uI IaJls€ rnlnllr)uor [E quss
unuia dintre cele mai mdrete orase, iuminat
de artificiile roqietice, am c6"zut in genunchi qi am strigat:
-- Iisuse Hristoase, Fiul lui l)umnezeu, miluieEte_md pe mine!
insd numai intunericul mi-a auzit rugdciurrea
gi ni*e.ri ,r-u
venit sd rnd scoatd din morrnarrtul meu. in cele
din urmd, m-am
aruneat la pdmAnt ;i am inceput sd plAng
cu arndr.dciune. Inirna
imi,e.a inghefatd. dar risuflarea pJmantului
md pitrundea cu
cdldura sa. ldrdna avea mild de mine. Am
adormit cu capul
pe sdnul singurei mele mame.
Din iulie pani in septembrie, am strdbdtut
Italia la intamplare' in sfargit, intr-o zi senind de octombrie,
am vdzut in
fa{a mea zidurile gdlbui ale oraqului Assisi.
M-am oprit ca sd
las sd treacd o lecticd escortatd de cai. Lectica
s-a oprit qi ea.
coborAt, mi-a cdzut la picioare qi mi_a luat
genunchii
th:ta,a
ln
hrate.
;
- In sfArgit te-am gdsit, Ioannis, mi_a spus ea plAngdnd, qi
nu mai blestem, ci ii mullurnesc Domnului.
Pdrui imi crescuse si eram murclar, dar eram
liber, nelegat
de niinic. De aceea, i-arn elat bra{ele La o par.te
qi i_am zis:
-_ Nu arn nimic de_a face cu tine, femeie,'u
mi
rnai urrndri"
__
$tiu tot ce-ai fdcut, gtir-r cri !i-ai erat toate ve,qrnintere si
*d ai ?nrxrdr:fit hanii s*racitror,
!i_ai v^ndur pAnd gt ;;lt;" I;i:;
fost {tiarte gl'eu sd te caut, am h:at-ri pe urn:reie
tale si in final
te-arn aflat. Iriu rna rnai pr:!i respinge. Treriuie
sa te int,ioci s,
-UT?aoresti cu mine, pentru cd
sunt cleja gravida
i-i_l-cu trne.
tunr
1VI6 simgeam de parcd m-ar fi rovit
fulgerur. pdrn'ntur a inceput
s5 mi se cutremure sub picioare, privilea rni
s-a incefosat.
$tiarn c5. nu mai existd sci.pare. obosit de umbrat qi de fbame,
mi-am pierdut cunostinla gi rn_am pr:dbuqit
i" b;r;";-Ghitei.
Iloamna Ghita si-a strigat slujit'rii s-o ajute,
m_a tritut pe
obraji, mi-a acoperit chipul cu lacrimi. Avea
cu ea un preot
f?"anclscan, un om al legii, car:e adusese
toate hArtiile si auto_
riza,tiile necesare" c6nd a sosit seara, erarn
deja
t"
fata Domnului qi in fala oameniior, iar eu
"e-u*"tti
devenisem
fdrd sd
vreau unur din cei mai boga-ti bdrbali ai Florenlei.
Astfel s-au
incheiat peregrindrile meie in runa octornbrie
a anuiui 148g"
h;;;;
3A2
€08
'aJulsard 'rcu ro'lnin?qqo nattulTdapug ap
'n).|laslg nt pt(uot u1 up[n au nu
]?fics nn-au u16ou ?lu\g
tnnunut!
ltutfitds
ps 'tut76atc runq uttitus au f's DJ 'lnpaloJd
ft; niuntS u?p ??r
un-: 'pdnd unyln 'xna,il !ry lD n'Iunutrac
n)racu1 n-ap 6 aTaiunu{
-olputisns ad ns na1.rcd- ap p3o"4n l-Pts
c-pupzT'a 'act1t1od aauaut ulll
acnJa.t d-n ap Ttpo?aul o arl nc
ntua?ng ndnd pt lopu9un
'tnutnu ppnnnfi p$aaJn sndo'rd n
ap 'pt?snou nawtiaTs'i
autq na.trl saTaiug tutt 'pt1soau nalnrypl)n1
aytttaJau aln\rzunJ 'nns
ap fiuarxiuoC i?a ap adnes ps nna\nd
pou 1n'tn7u?s nra ptc ntguad ptnJ o-s Tiai"nJ
a1tip1t"ro1nn aJDs ug
rccad'nacnJJlnnl-nDaJDc'!a)ady4saplttocotlnqun-1'toploN
aro) rnql9l un leru
'atnatctd qns af') Tr4upupd aEnJ 4 runr alutls
niaual al?ulp1nun Dxu
nN'adn.;u ps Jon rtuauil)o
luns
''urro73-r6
aJn:) vp ntacn
nN
"a}nJ:}
a.n\nrl aal{t"'a'tnc 'p111wnJ lnulzau)'t31u ?uns
nar?!'1r]
,i it"l" ug aunfirlo ply un nu Fts |t;:tug y4fisu Pr:*x1ou
aTaJuecasuo:s ap p?nl pri lnnau ?r)'lpct
ggdgs'1.t wr) nN 'a1ns tiotr)1dnJ
nN 'a'toq1"{t'tL!}s a"lJ nns pJ"NtTuaaxl
-pJ?sa7t un lclu '{4iaq ?c!u ?uns
iln q'J i?Jf 16 yrunattlwg tfn:tzt;xad
?p piu?rop ptTtttuts a a'p fiqJail a
ptrq 'y,p lon 'aP ?nul
,uo ,liori pttrnp autq'ap ?ua!c?!ns 4*auns
uI WDpDltl"':::Y.
-pJlsu!Ia'D-ru nu FtJ tn?rcn al 'pu'V'r Tnuttcl
o # 4n7 llipwunq
Qnut ton pu nu arn) n'l 'nJlsou lnruPlpq
'u" ap t't'1dxa li'ps atnqatl $ rsacmtt tpn
nznn) ulp n?sn zalolap 1i7
.upo-,'usr",*"':,:**;;X'::;;r:i:::::,itr::;'#X"",
u'n ! 6n 'oacntt 7nn7
ntit1snf rc 6 ttc'tiaslg lllpo u! 'Pltrunrt
'\1uJod utn a"tnc ad ynr"umt1> utp
utn a) pdnp actoo1wg 6n-ur FtJnO
aIaJ nlu 'ptt'Dtt
rcut put nu 'liu?up7nt tiutqta( Tnut
nroolu? 1od
o 'D'Iu pc n4uad 'linna
-uud a1n1t.toJnn o tctu 'pcsnautn1 ata1nd
alalunu uI'Iun n"tTnrl ap ilnlil rcLtl
p,'ut nu ps Eot a7'Iun Jo:Lsacn
aa\nd ma pllt nu &
punatduE Tncat1ad u'V 'pluJn utp apLud
pvuacn nuttd nn 7tup3 'anias
aTtndap p{ap ! 1on na 'a:rnosrJ}s
p'uutnop prjltt?ls
or* iTrqo1iadsat fi n7otp'?ptng pp nltqc
an7
'Jnpnz u! alnLtn aJaJ n ntquad fi ptntaaJa
s'tznrco tr
aIOsa'Id'?pJD g np snuu8a'nd
-u1'utn DJ'
t??L a'tJnnun'I'
IIA
Ce-ar
fi fost mai usar d.ecitt
sri-i
primim pe bunii pd,rin{i ?,
casa noastrd, frum,oasd, cr\sa cutn am
fd,cut? Sd le ddm sd mdndnce
qi sd' bea, sd le asr:urtdm bineuoitar rJiscttrs,rile,
sd n.e tnscriem
i'm'preund cu' aryii pe ristd ca sd. ajutdm
udcluuere qi orfanii, sd
pldtim
subuenlii pentru misionari pentru canstruirea
ii
de altare,
sd d.dm bani pent-r, mdndstiri qi, irt.stitu{ii
caritabile, gcoli qi.
seminarii, Sfdntut Mormdnt gi
fresce frunroase, d.a, am ri,icat
o bisericd intreagd, nim.eni n_a plecat cu
md,na gaald de Ia n.oi.,
toli n'u primit mai murt d,ecdt au ce,Lrt, iar noi
atn stat ac,r,
ziim.bind, cu conqtiin{a curatd,, priuind.u-i
cum pleacd,, am, lds*t
totul in mdinire Bisericii" Dar ce frurrtousd, generozitate
cd,nd
ai un izuor nesecat! ce merit am auut noi, cdnd
cruerea. noastrd.
nu a prea scdzut dupd toate darurile acestea?
Doo,r Biseri.ca
ne-a asigurat cd darurile care ne erau
aferi,te naud, in fiecctre
an de cdtre bancheri in schimbur, inuesti{i,or
naastre ntt. reprezintd, nicidecum camdta interzisci^
Nu doar Biserica a beneficiat d.e ajutorur nostru.
Am oferit
burse studen{,or sd'rmani gi oamenii tnud{u{i
ne-(r, binecuu6,ntat, pi.etorii, sculptori.i gi arhitecli.i cu.re ne_au
pe pL*c o*
prinzit de la moi mai nzurt d.ecai am stahilit fost
irzi.liul. Dar sd,
t:otttinudm...
tr-am sus{inut clin plin pe propaudcluitr.rrii
*ruciudei, d,e6i, ca
rctd'lean al Florenrei, wt aueam nici. un nntiu
sd-!, sintpatizez
pe papa Ewgeniu. odatd, ajuns tnapoi
la Rarna, gi-a incd,k:rrt
fostele alianle ,si a creat altele, tn d,efauoarea nctastrd,.
in schimbul a tot ceea ce a, fd,cut pentru el'in momentele
sale cele mai
dfficile, Floren[a n-a auut parte d.ecd,t d.e nerecuno.;tinla
sa.
(Totugi, nu ureau sd spun cd Floren$a
l-ar fr. ajutai dacd nu
auea gi ea auantaje sau d,acti ar
fi trebuit ,a pbt"ascd un, singur flarin pe cdre sd, nu-I prim,easr:d tnapoi
tnzecit, tntr un f.el.
sau altul.)
Fdrd, tndoialri, tli amintegti cdt de dezamdgit
qi d,e captegit
am fost cdnd uniunea Rd,sdritului gi Apusutii
a eguat, ca gi
cdnd n-ar fi fost tncheiatd nicio.aid, degi praclam(rrea
;; ;;
taatd lumea cre.gtind a fost sd,rbdtoritd cu rnare
triumf, qi. cu
sunete de clopot pretutind,eni. canciliur
d,e ra Baser a reac{ionat
depund.ndu-l din treaptd pe p(Lpa Eugeniu
9i or"ganiuT*li u"ut
sdu pe bogatul duce de Sauoia, care cdgtigaJn
Soroor"o principilon
304
q,t
!
ntn?un
'DtrDEIng u!'a?rndap n{ap p1/n as 'DunoJoc n 6 ytalo nn-t
rac latptocstp
or'n"p) 'irTrrpoyy 'ntuo1o1 a1a7at pD alsa Tdatp
pc ary
D alunl p$DacD u! co'l nu nns atn &g ruilsDlzn?ua
Jof)Jnl Ptdnsn nJnoqaunH aP
aundns as D nJ?
nJunl 1nI alnJo?c1a ap finfo"tnJu! Ic 'ntua?ng tny
aJDJ ad nc utnca"td
-uad o-1ncpj nn nu t5 'a1utoug yuautod utD-1
'1usntznlua llnu natd Ttu'tBTs
lua'utno
?pcap na)nJ) T)nI nn nN
'D
a1a|nds
nu psu! o)unficy 'rna,iI tn1 6 Tasng P? ap mlnlylruoC
TP'J ptuunasu!
JJoJu! 6 na7o7na17pa7 73 nalnrJo?nn csouncal
DlDautoltt aJunJ'D P's Dc
'ptn1p1n as 1 pcD(I :toytdtcuttd & toyt'ryi
rD nu
ttg
lnutnu Dpo'tcnrr ly?ar-cap V 'PDJ o-s 1n'l'Psaralul $ 1J
nJlplr JD nu ntuaSng
prcop Todou'tlunlsuoC niluaa Ta1ap un 'nru
rornlnl Dpnlc uI,
ndid''p1uarysrcn 6 atua4au-d ap rofrnproco
'nut rlqso ug niun7todutt
pldtupyug as ?J nc ?ualn) n? il n
ToTpdpcat n-t6 atnc aunl o-JluE
rcLu lpln nc ntLrt
ntluad ocoda nJasqo ps Tndacul un 1p' nc aurq
alool
'utxg o lopupluo pc nt1uad'nou utp ct1dxa ac ap #t Da$a'n
lualuns 'atapaa aP nlsaro
1riu" ui )p nai nN 'prorv ap N;n7o7 'sost'td ap aurpq o
lpcap
nt4uad TtoJa n1p7y
TnTcund ul7 i)'tl;tru
lpla nu pxunut t; 1"toJa Dtplv nt p4nutiqa ntinun1cotd 'n77o
yn"r
nup tafllJaslg nunlun natt4odutg ocqtatd n ap docs
DJa
alsad
-n7utsnc'atprtuaqCapa'PlunuqnsJo?DJJoJundnaluspuplttD?
as salrD'lo1'lrs
snp'D-s g* lg"ryEn\pc o-s lpTu? 'atn| ap ?pP nlpc
o-1ncpl nD pc
sotltoag 'nuplu asnito! a7 TnTrttptdrul T)r pznzc utp
aJDJ rc3 aq'u'tp liUW
'1)tncD nn'Ip) as'PJaJJap p'Jasnuuns
pupunds
'itop?sl
pc
TsoJ D uolrnssag
ad ntap p"tasup?nJ rc ?tSnA 'Tn\ncasnd
'DUoS
'pirrloa*rp nq 'l?sdap;d lso! n nu soy'Iuaq7ag soqtnyg
ps ?luzp'rpu! D
nrupJS D'lDJpa?D) u!'nunrun lnln?rD arqlt nap
nps tn\n"todod
nu lvrlt unol'plnrpaiE'to1t"tp?n1pc na76rut7au 6
aJ pdnI
nttnJ ?r4o?suot D ft; Todout\un?suoC D'l sJolu! n-s
p's
'4f;alntas1q aLus'tqJs uou laun oiot u7 ulnau TtuBlrip'J
nD-I lBtap
nJa JoI Insalalul pc ntluad 'ntua?ng ad TncsounJal
ad a76ant"td rac
?Inlu rcIu 1n.rsouncal nD-I nu n46acn 'tdtcuttd
ap 1n7sod flpupn
Daac uI 'DS n'IJn) u7 ndnco faluc ad tnlatcas
pc ntTuad
n *; ntap xDSpI D''l snta1['g snauav pc unds alunuonz
parr nN 'al?ap? nnaipT
'pdod ap fpr u!'a7nxu lnu' 'dnat Da T)r
uLp JDI 'Inun
-tpdrug 7-aJDz xJaT )aDJ a75tu nt punatdtaE 'nnauag
?nlDut ad
sn4at n1pt7 15 ctu4snd asasunfn nQacn 'anppn ]Luaaa(I
imTtrewrtri cu armata
rui d.e crucia{i, a cucerit multe oraqe gi a
oblinut o uictnrie nea;teptatd asupra turcilon Nu
,umai cd
acest'ia *u t''ost tn/rdn[i, dar generarul ror
o fost ruat prizonier
Regele are sprijirrur principilor serbiei gi
vulahiei, iar acest
lanczt de Huned.ria,u e uaieuad,ur sdu. cardinarur
cesarini cdrdreqte imp,eund, cu el. Iarna ti
forleazd sd se tntaarcd tn flngaria,
dar pnpa ua pregdti pentru la uard o
flotd care sd se tnd.repte
spre canstantinopol. prinlut constantin o sd
atace din Moreeu
gi e stgur cd infrdngerea sultanutui tt ua
face pe prin[ul
Ka,atnanului sd' se rd,scoar,e tntpotriua sa in Asia
Mica. sunt
canui'ns cd trupe di.n taate
ldrite se uor ardtura cruciar,or ra
;trimduard. $i eu sunt entuziasmat d.e aceste ueqti uictorioase"
Astfb\, dacd ant luat crucea, nLt e pentru o cauzd
d,eja pierdutd.
Tu rn ai inud{at sd' iau tn carcur auantajere gi
dezauantajere,
m.i-ai d.at suflet de negustor. Am, luat crucea gi
pe baza unor
TrLotiue lumegti qi,
{i,dnd cont de toate euentua,litdpile, pentt"u
a cantribui la o cauzd uictorioasd,.
Aqada4 r:red - sau cel pulin sper din suflet _
cd primduar.a
uiitoare ua i'nsentna gi renaqterea creqtindtdtii.
Dupd ce. t*rcii. t6i
uar pierde puterea, cum pare cd. se tntd.mpld,,
nagi*ni{e occidentsie urfite uor gd,si un puternic pu.nct de spriiin
tn consta,tinopar.
Atunci nim'e,i n.w se ua mai putea tnd.it" Farsur papd,
ua c*dea
t'usincst, iar principii, neuoili sd uite d,e
netn{erege,ri gi d,e certuri,
ce ua/' rtn.i ?.ntr"'rt mdrea{d gi, urtirrtd cruciadd
p"niru a eribera
s{dntu't tr{ormd,n.t gi pentru a stabili tmpdrd,{ia
uestitd de Hristos
stt'b egidu unei singure Biserici *nite. pacea
ua domni in toate
fdrile' o instanrd, comund ua rezolua toate certurile principilon
Trdim rleja tn ni.gte uremuri atdt d,e ruminate gi
exisia d.eja atdt
de m.ulEi rsameni educali pe.ste tot, incdt ura gi
uiotenla uor fi
puse tn lanfuri. Din aceastd cauzd, am luat
crucea.
Insd ?.li aud rdsul zeflemitor, Ghita. E timpul,
i.mi spui, sd_mi
scot cupul din nori. Da, aga e cel mai bine sd.
fac. Nu cied. nici
eL{, ntt sunt sigur nici cd sper; epoca
noastrd, e mult prea obo_
sritd, yrla crudd gi indiferentd,, prea egoistd
pi tipsitd d.e speranld.
In ciwda tuturor rucrurilor, nimic de genur acesta
nu se ua
tnt6,mpl,a. Iar dacd ceua se ua petrece, ua
ceua
complet
fi
d.iferit,
ce nu-si poate nimeni imagina.
o; fi cel mai-rdu dintre
$i
blasfematori dacd' fanatismur m-ar
face sd strig: Dumnezeu urea
306
t08
ug acat7ad as aulut
ap nunsul na apundsp'r lod ?Pcq ?aJ n6n
aputdap ac aunds
u! lnpl tnt 'aJ1sD ap^aVttndap at ti aunu ap
nu aTau nua'1qotd
nalnd in nu plpponlN ':)alap pqullps as
rl1 pupd a?unfn tn ac
alarcp 'apnmricn oii'ruigu' tn-au ti lo1i
tnyt 'attagu, ?nI
alinrp,r o tl tn ,o7u7'1i ay'mpup7 -tr):)np rnlq)
urcjttoc
ne
1aJ un-4ug
allra'Irrs ug D?sD 7"'15" *y Lo1 a'l\dtcuud
#; tJ aaxnd to
utorrrB* n7 ptads-uro, ,'ooTp\a*ne aiun|sqns ap
psul 'nJlsau lnuln ap
na?snn #;ap 'a7a1s lt! c't'turtr ???n Lun n1l
ntx1anut
ylrncnqn-s r5 nr1rou'P?D?'tnul TsoJ n qPulscsoJ'titpnta
t{; Tntprys uty
ad 7o17ncsn ran-t t6 Dlsarv pfuatq u? aPJlso
' aurul tttp tolttdteuttd tllloluoc
csaut\rhu! lLu-ys alnqall
na'u 'lnJo'IJa\u\ u! a3no3 as a'ra} 'pu!?sa7t
na nryi ac '6ag
:pqot*ap lnut ?'ua'unrfs ?S' inazauun7 atdsap
alnqall
'nazauur.ng ??zpJpq D-'l?Lu atnc ac{ Tnuxxsap }sau't1dtuXtta-pts
n'l atanT ad J',tutlu
psul 'xop 1o{1 nI lp}ap unut In1u uti ps arnJ
ad-rsaqffir
?Pin
'opupun
Trui*u'rirr'rs ,uiqn, ps Ttqnrfui:t ?uns 4pc ontlsow
y{ ad # aury
p(t aJ |uautaut utp
!?(i p:) Qlln 'zaw*Ttunqr]
uI 'ln'wJn ap u'tl
ad asaqm mut Pa pJDp 'tqalxul a? aJoJ u! ??2zn3
csauniynu ti{
-sap trn xrm pmpia*y i p:tpt'ttq 'n1s'a n't1uad
'tun n"4nd utnJn
unatn u'ud naapun yQtpts
'alnds 41dlug Tnuutnd un nc 'juni
npl mlnpaplul
utr-u na JD't ,p,?nlaqcug lsoJ D p)J?snou D'.IJolp',sp)
ps oau naltnd utp
mTntntn,) pllrolxp toi"n 'za|otdat a-?i
$;
'1rn"Er1ruu
utTt a|nod nDS itof
rJ n & 'i1sa ni;y 'np1m1n( nznoj
pc pnnnc utp alnod
-autal naufia1s7 a pataundns "!'n't 'alatua! 1l6a
ap 'auttu lB)ap p"ta8o
nog 'agtu! ??utq n7t3a7 tndns a1 Dann
ap lmpJ
,oiu ,*'piaoulsap ,"* itig 'tupta?ups tr)s 'tro nalP?D
n-s ?i naTunu 'a7n7
n-a'u alno 'n1Jn\s'Iq un DJ !'tuanap n 'Ttjncso
ug '#; pt|stpa u! In'tu
nJann Upn? ug'tf; a7o7 JolxJ'tsoJouau 1ndut1
pui pJ a\nod ti autu
t75g 'na Jsoun) p1lt ?Bcap au'tq'mut lf;aunc
nu '|od nu au'IJ nC 'lsoJ
uetd nan pc nt1uad 'cnJatd pu) ps nnaln
nvna D nt?uad
prp! ?6 lrcu ap 7p7o i""r ?i! a'rcqatru1 T)JSoaoD
utn^,a") a(I
aila 2[iut7tut" utn nu prcnp 'nacnJ] nun?n lD.nI
('nau DiulPanau
pcnJ ps natn 6n n61
ap pl!1u In 'auutxoT 'patp 'tnupturru npJ
nu ap'tfi1 LoTtu
"IJnpupr agaJr ro,{*)atis "Darnos'Irrs t?nt4stp
nu cTtttyu,nala nu
$
-autno aT JnqaQ u! pJa?satun as p'Jnp nt76
T
un BaQ io?sn
nazau'un7 'naac n6n n7t'r1s a nu 'DacnJ) ?nnl
faptele mele. Ame{i'toare e ribertatea astrero4 ame{itoare e qi
prapria'mi liberta,te, cutn nu. md, las legat d,e nirnic.
M_am, ata_
sat de tine gi de fiur rLastru, m-dm. ata|at de
frum.oasa naastrii
casd, de fd,ntdn.ry,, de cd.rri.le rnere, de abiectere noastre
de artd
Ei de auereer naastrd,, pentru cd, n, neg, banii lac totul mai
u.qor uici, gi d.e porurrt|tei., de calu.!. nteu, de r:d/,ele
td,tt, cla, mi.
s-a atagat inimu de taate, d,ar natm, c6,nd. scriu
aceste rd.n.cturi,
acum cd am' luat t:rucea, acutn nu ntd. ntai
{ine n.imic. Libertatea
Luminrt*sd, rlin interiorur m.ett mi-r mdrtu.ri.seqte pe
Dwmnezeu.
il arnosc pn llttmnezeu., rlar n,u cul'osc nint.c despre Du.m,,ezeu.
Drag,'l meu m'aestru d.e mai d.ernult, doctorur ouslnu-*, parcurge
Germ,ania, merge d.in episcopie trz episcopie, d.e
la un principe
la altu,l, de la. un parlamen.t la altul, strdduin,tlu_se sd
faca pace,
sd solu.lioneze diuergen{ere, sd instituie arrnoniu. cardinalul
cesa'rini, cd,uia, ii respect infrrlcd.rare,a, artruisrnur
absorut qi.
credin[a neclintitii, u ares cirumur cruciadei gi acum
cdrdregte
aldtu.ri de la,ncu de Hu.nedoara. Amdnrl,oi sunt conuinsi
cd tl
sl',iesc pe f)amwt.l i.n felur ra4 insd, rli, punct
de ued.ere'lzrmesc,
nu-f :tt*jesc d+:cirt pe. pupfr. Eugeniu. Nici eu nLr dr?. i,clee
trt. ce
t'b{' i''i slqest: *legdnd cclet r:r'ut:iat/ei, d.rtr libertstea aregerii
mere
rr-i-f tit.tuedeqte S;e fru.wtn ezeu.
{}redi.n{a ple,Ser este, nechihzur.td., i.sr ornul de r6,nd
tut t)ft
puteu niti'<td*td. sd' pri,ctapri ade*ri.rurile ri.u.rnnezeiegti.
Astfet
*rn gdrtd.if, u.stfbl pi,-urrt rndrturisit
Od,atd
cu
"?i !ie.
grecilor, s-a incefdtenit la F'lorertta itleea exafericulwj filosafia
$i u es6_
tericulu,i, a u.n"ei inudldturi cl,eschi.se celor ignoranli
gi uneia
rezeruate inilia{i.tor sunt chiar si oam.eni cil
Bisericii care tgi
potolesc tncl,oielile lduntri.ce agd{findu-se
d,e aceastri d,octrind qi
aranidnd ideile lui platon dupd mod.elul rreqtin.
Acunt, cd tl qtiu pe l)*ntne,zeu. 6ti* cd ,u e imprsibil.
sd se
fi fdcut Cu,udntul om. sd fi t:rdit prirrtry noi,, sd fi syferit, sd fi
murit, sd. fi ?nuiat a trei,ct zi di,n nrcr[i, sd trimis Duhul
,ti
{i.
sfdnt l'a discipolii' sdi. Nu. nu este nint.ic i.ntpasi,bil ?.*. asta.
Bcr,
trint'p,triud'" deuine lesne d,e tnteles si. t'a{ionu{, acLLt?t,
cri i.I ptiu
pe Duntnezeu gi ?.1 mdrturisesc. G&,ndul c.d ttu
existd, m|.ntuire
in afara Bisericii este insd a inuenlie a oameni.ron Nehunesc
e
s'i gdndr"tl' cd. secretele duntnezeiegti
ar putea. fi tn.chise tn temnila
cuuintelor sd .se arriture. muritarilor cle r.dnrJ trcer.a
care nu
308
608
atunT
'tnut nLt ry psul "l!:tlJal lpJ1 f;D 'auty rtl tp4 *n 'pXttttH"tltur
as ns 1tq.nttru;: '7nfSu 7! *n p;tr:;tr 6.a:)?1tspi)
Tnsuacn nr pJsualuniTnlu
'Pnauls a'p ltniatds'tp
'p?snacp ap uJn:)B ln'illJoy tHnJ i;n a"J '1A
T
Jrj1ln nrund
ntJ rcwt ps p.tpj niwato1,g uq) "rurn(-) lJu'ut ll'ut "#Jsa'pn
Yr
-ir, ,g tlosoT( ad ln11rtosu uo-t t* oratd dp 'tJ?llp?a
ri
-plpc u;'ol-i*nur* n) Ttrolpsf)r a a'ta)'otutsa3 m1ynu{rtds
at ap 'titodns a7
oiua.to1g tt1 tua1attrl urn JTIQ 2na 't# na4nd '*n nu
nf ap
ps oata1nd lnnr 'In nJ al ]uautout uI{I 'piutTtutn axsad #
"p?tnlJlodau # 'nJnlvlt anu|odtttg
D?n?pq a1sad 77nu ap ln)aq urf
pu917l
pJaplsuoJ o 'tlutaLu'Do atnc ad alJoJpsfa o ap 8nt 'DalnJJ
'''e3'l6n7ot
nautilntut fi'ntt Btg 'ct1dxa fi-ps Trtd nu pJ natnnds4t
aputtdnt ptut ti lnJpftapn ayrsqprunf ad TBcap a nu n]sn Ftsul
'a'prU pILt pn'p ppn p's n) pupu{uI
nnulodutg
nDI I-aJDc ad suttug a'punqJp'J pp1' uo1fialJurpal")au
# sigrTrg nt1uad pflry a7 caTd T's n) Datnrr lnnl uan 'n?'?qg
'tuBls un aqa ptc unds ?ippU ')Iut'nt yipd n nu
'n
ro?lnnt
Jpaapn-Jlut ti; puBta ug riutcul lunqrT'J lnuti 'lJogtnul
n7 sun{n D T'c nrcrpl ?Dz'tt ?lznn uV
"tzalJ nu $;n7o7 ti tzatc 'lzaa n'u
niuizafi u!'p) ti nurog
dn7o7
$
suas a'u) nu Dun?V
rya1 'p snds n-nu '4ptn ?i'ps
'nu 1l1po nJ Da'pan 6a-7 prcp 'n'p pc snds
tunc
Srt 'plptn as ps ptp.l su'tour aunqrpJ un ptndn
lnqa-qu1n-ut ti; plapa spr n outprnutag Tntp?nTpp
utn-I 'apalt
I-npupzpn'pcDp
'a.tntadstp ulp ?3 'piutpata u?p nN "Darnrl
'pan nu ulru 'Sapiug
runI un 'nata tlSn-tp 'nTsnacn Dznno ul7
nu n'ru p,su! n'E "aparc utind 1ac nns rtldopn ti a7aTaiug a|nod
a#a uln'Ip InJ
I! lDqsazu?au lnut \ac ti; Tpcug 'n\dturc ap Tp?n
-paapy :nalu7Ltt rtnulq) nn-'!Iu aJnJ JallJnpal JoJn?nl lnlr4rnzal
nu 'rtazalJLun(I
alsa D?saJV 'a1oqrttnd uttd Tpcap aunds uta?rtd
atdsap aunds utaTnd a3 Pad) Jol JnI 'Tnuotint ?n)salazauw?lp
ww
atnj )1oc,d nu a(osolyl o p?N 'nnaclact'td aI La ar?urp tTduns
nc # atnc ad appd uurl yoipaq n-r luautDo ad Trsfpaug D'l aJ
uTrrr*rrn utp ninipnug at1uttd ttlodr;tsrp \n|npc a-ti;
nu J'Dp'uto Tncpt D-s nazauutncl
DaaD 'napJo
nu-'rJ'tu
ti Josol(
TncpJ n-s
p,.t D,acn Inr)nl ap
t!
't'utnsu! aulut ug acatxad ?s nu
:tnff;;
allnluqlu plsrxa n1t "Daa)n aff '?Inu
nu '1nun 'na tnp 'naaoqyn ]7urtu adacud
plsnaJD pDDp aulut n-t1uad
rcu *alaiu! nu [)s
1od
ai
neuoie de rnine, i{.
ai pe fiu.l td,u, care t{i umpLe uia/a, 16 nS
ednd*1ti rnai ?.drt'i, abia apoi ra mine, qi ra tine in cer.e din
urmd. Nu cred. cd am camis o ned,reptate fa{d de tine prec6.nd["a rtrnru urrnei, -<it prea paate sty ntd gi in,torc.
ilin cauza m.ed a trebuit sd plec. Din, cauza acestei ingrozite.
toare ne'{in,ipti care creste. ?.ru m.ine gi care nu-mi d.d paee. Iartd-md,
dacd sunt obasi,t de o uia{d bogatd. pi prea i,mberpugatd. Iartd.-md
rl'acd. am. obasit sd. rd,d gi sd cdnt, cu
flari pe cap,-arnelit de ui.n,
?,nconjurut de prieteni. Iartri-md dacd um abosit sd aitesc poezii
qi' idei filosoftce. Iartd-md cd nu a.m suficientd,
iubire tncd.t sri
trdiesc cu tine p&nd la sfd,r;itul zilelor noastre"
E mai bi,ne gi pe*tru fiur nostru sd nu fiu aici. Nu-i seruegte
!,s, nimic sd i, se aminteascd din ce arian{d nepotriuitd
s-a ndscut" Este un Bardi qi, ua sosi momemtur sd.-gi acupe rocur cuuen.it in oraq. Aferd,-i a educalie bund,, sd tnuefe qi gieaca pe
l6.n,gd
latir.d,. inua{d-|, sd, edldreascd. gi sd tro,gd cu arcul qi nu te
preacupil preu mult de sdndtatea lui ca nu cumua,
din cawza
iubirii prea mari ce i-o porli, sd-I faci prizonier gi sd-l irnpied,ici
sd-'li dezuolte abilitd.pile. pld,tepte-i un profesor bun c&nd
implirte$te -':ase. an'i. Binecu.udnteazd.-l din parten mea. Nu-gi
ua aminti
prea mul,te despre mine. Nu, lii nrinte mare lucru la trei
ani..
Stiu din experiertld"
Nu-fi face gri.ji pentru mine, Ghita. Giinelegte_te qi tu cd nu
am fasi decdt a umbrd,, un uis in carea ta. Nw um rti gdnd.
sd-li
m"a'i scriu, pentru cd aqt'eptarea scrisorirar nu
fctci decdt sd
Snrdu"trileascd. tlut'ereu despdrlirii. Mergi ?.nninte cu
uiala ta aqa
cuwL e ea acum^ Dumnezeu a sdudrgi,t un miracal
d,0,ndu-!i un
copil. Eqti bagatd, liberd gi, mulyumitd fiwtui tdu,
fericitd,. Nu
mai o'i m.otiue sd te tem.i de aame.nL pentru cd simpla. existen{d
$ bri'iutului tdu te ocrotegte" Este un Bardj 6i a,uerea t* ii ua
reueni lui" Astfel, ;i fumi.!.ia ta te ua prateja d.upd, ce
1tlec, wrai
bin,e dec6t am putut-o fu,ce, eu. Dacd stai sd te gdnd,ugti
,ior"a
pl.ecarea. m'a este o u,Furd,re pentru, taatd lumea.
Solutia id.eald
pentru time, pentru fiwl td,u, pentru mine t.nsumi.
Sirwer tli sgtun, sd nu-{i faci griji f.n priuin.{a meu.. Am d.oudzeci gi cinci d'e s,i'r.i gi it*.ni "rn fl*arxt udrst*i. cct sri compensez
pentru stntul rtegeuha, in u,f.timii arti. arn inceput sd
fac exerci{i'i fizice. $tiu sd cdtdresc" sd m&nu.iesi: arcu], qi saltia gi sd trag
9,10
II8
m1 ee"nm;d qng
'za.ro-*rrru gur Et eo"rpci as Int 'a.ruolqzun'r1gd
'rruuar?nc o.rdsap cgtqu ends u n1q 'so[ eals Fs raa T"qs lIuzEJpuI ru€
nu JEp '1nze* ap col un l€?EJ€ run-r rS aleulad lufue;u ury
'rurJ€soc ou€qnrc
'lnec 01 ourl ad n51
Inpuiprec 'ng1 pr:gdg1s ad 1do1$e IJ
:apaduni r* qsuolpolour acol nc sundsg"r u-rtrq
'?EqoJlug. ure 4a{nuruop 'aurur e1 ap i1$eryod a3
m1 u.rrRi"rc! ptoJ qns Jnrrral+ ps lndacul ury
'1n1ur.3.re Bc €acnlpJ?s rI €s€rrn3 '6adrqc rS ua1 €I siqcul '+IeuI
erg 'nruerls ruo rnun col pugcqJ 'a1red o BI Pl€p ?soJ B rnlnlroc
BaleJlur BI ap €zugd 'rolr€J e1aryrdo.rl ap Bls€ €?€p ap '1rnpnFz
'gug'rpf u1
r6p.rer lsoJ B inlugurpd 'lnursras lntar? e ae gdnq
i"iu* alaqur€ ldLIuI ure-Iur rB ppnq ad lecunle ur€-ur 19cu1 'cru
-"re1nd ap +€1€ lsoJ e Inrnurar?nJ 'Prqq€l ul orrnspr 9s lndaruS
nu a1a1g8r.r1s 16 lu.rnuoJqnc u-s pxugrupd 'pxepoa6 'oseoJaJnp
r16rur1ou raun gpe-rd r€ apr1igq aurpJo uI r-npugund 'rur"rese3
mlnpurpJ€a In1roo uI rueU€ gu 'euu8u11 ulp 1era1d e eeced
oraqtul Es ?1ru4^ Fcrnl er{e8alelp aa gdnp '7771 rnlnuB €r€A uI
'naul Dauud u?P 'tl-tlsou inyntPq ad
'P ulp sar ps p$p o
fp?n?ns ?i 'PI?UC 'uaut ntios 'unq-stsutyrg
pcnp a&aVaiug
pxut" rrnug pcnp 'atnt1w DI ap napat[sa1 csa1ofloXsot
'nnauL)llr]
rcn Frut p) pan tnp 'solun$ axso ?TJJSou F?upuJatr4l
pt6ry
aulJxJo ?BJap a'uuq lnut lllctunt ^nW 'Ins1"tcs nc l, ln :ssa'tdo
rolxuaurca nfnJ u1 naut nlnolna aI) plpugu n?pJn
amqal? nu lBJu!'
fiod al'ptnu4tsduttp "tJ '?l'tlltt nc aut|nt a{ ei-ps
'nin
p3
'a\aut ntp:ta'fl yqnTdann suas un pp npr.ftttLt ufind
'natottt?ug aI'ps l1urnP$z alsg '1uea7t{ '( Sa psu1 'n}1pul ul nDs
t*
Dct4V uE 1ncald $ 3r: p:t aTnod'npnn'nto nra nu qnn6'myndur7
a1t,.tniun1 dnt ps n'Darn 'pnt1ntitut attdotd utn puEnTd
'Tnca\d
mTiliaas
znp 'posnaunl n,Jof)p pJsnaqld l$-ps alnqa4 aJDJatd
'ppnl;)n'tc ug :tsatt'tod
tJ 8n gq E punq o-Jlu! ptc t|ryo1 .tn?rcn aLL
pcpu?# nazauuin7 ?n! ln uoJnq un ]uns pc aynod 'a46 auTg
'aunil aI
tunq fiuatcfins WpJ ocaTc| 6n pcnp n?ra: n)-l11 nu pr ntni aea't'noap
urv
'npng nns ntjaua4 n'1 ayqt\p\d ulpro nI a?al1q zt Tntpdunc
'nutrn nf,
lpcap aunq lnut nitpuac u! unrp n? la?d
'??ip
4put
cd-mi pierd tcari" rda6ra" i\{a indephrram de mine gi conqtiinla
imi plut,ea ca qi cAnd ss {: fost pe punctul cie-a afipi.
{le poftegti
la mine? am rnai intrei:al o dat;i.
- Astdzi nu pedetine
-*
te caut, repetat el, da' *e vom rein_
'
tAini la Varna.
Arn tre-".1rit. T!'eh'ie ci a'ea inlorrnalii rlesp;-e planurile
secl'ete ale armatei. acurn i:lrtile ciin eauza hratatr.rlui de pace
semnat <ie rege cu turcii.
- Cruciada e moartir din n6-scaro, i-am zis eu" I$u "",om ajunge
niciodatd la Varnn.
l{e vorn int*.lr,i 1:r Vnrner, {r. sFlts el inc.i ri dtrifl,
-c*va
m5 impied..icn si-i rnai v*rbe-qc. M-a *rprir:l-q & gr".o&zd
intlxl:-iicairiis.. Irul'i,a c ;rabje lunga si, din carlza panzei de cort
date la o i:art,e dina;roia lui, i-r:t corpul p#ree sir-i emnne a
i.umind stranie" (lateva ciipe n"rai ia''zitt. car:q{inahrl cesarini.
aprins la fa!6. a intrat in cort strigAnel:
Io*n.uiis, Ioannis. b&ietc! Itegeie Vladislav ar depus jurd_
mAnt i
Abia apoi l-a obsrirvat pe. mus;rfi'. $-a *prit, si s^a inclreptat
pe lac" ct,mparand ehipul s6.u fn-rrncs, cuprins tle f{ie:ul ce-i
ardea in vene, r:u cel ai straim.rlui nenbisnuit, rni-arn dat seama.
cfl seanrdnd dest*l de n:ujt. }:d'h sE se salute, sriiteau fali in
faln gi se piriveau" cu ochii la ei, carclinalul cesari'i mi-a atins
bralul qi mi-a spus incet:
-- l",asd-ne singu.i'i, Icannis.
Am ieqit. in tab:irii, r:arnenii .)rau ijcupa{i sd incirepte corturile dirarnate d* cutremur. in clepSrtare, slujit*rii incercau
sd prind$ cai.i care fugiserd. Un goi par.c5 se chscase in mine.
M-am dus la negustorui arnbula'lt si i-arn ce^rt vin s6 beau.
un cavaler burg*nd pe t:are-l cu.noqtearn s-a apropiat raza*d.
M-a salutat qi mi-a spus.
in curAnd. vonr pleca *,ii ne voln strdnge la granild. De
acolo, vom porni ?n nrarq in rrumeie lui I{rjstils, avand in vedere
ci turcii nu avu-1, tirnll sii evariiileze rir:asele din serhia la car:e
au" reinunf,at, in tr,ulatlrl dc r.race. \bm petrece flr5,cir-rnul urmdtor la t-'an-qtantincpol ni :u,r ?n rnunlii irnghe{ati ai Balcanilor,
ca arrul trecul.
31?
(Ia
ri eeur
16
aleox
'rorusdtuec
ollJgJ'raauI
P5I"J
n.rtruad
uru-ur nu
'snds e
-€oJ leJnpul ru€ arunu nFs rnln?ug;see"rd EA€Is nJluag
u-I
'gpurcnrc lilssole :lnurisns ure solsr.rpl snsrl InI alatunu
'lrlcsounroJ !+ J€-lu nu pa'rud ap ea"tr'rd p141
'1uqarlul ure iEIaJB InurEJ?s uJa auro
-
'Tro$ €ap9p
rurl €ls€ai'€ ea36r1a,tr-rg 'alunJl ad q'rasn"tprlu rE aleopns ap IJnX
-pard r$ Ereao ap o'reoled o aselgdqc rnlnpurp'rer eie-1 Fc ?rueas
ap leHpq ure 'rolt"rpugtunl eurrunl E1 'lroo uI sunrlgd ury
'esulsrxa nu roru pugc l* BJ BJrd-'rrJas alaJqrrrn uI csnJq
gFugi ad 1n;ra'r1l/ '?'roc
lrr.rgdsrp e r* gcsea.tr.rrl pur ES ErBJ aurur
urp 1r*er E [n.ro1e?rzt,t 'ptuln urp ala] uI 'I]Jas rIJocEJ aoi pugsgl
rs m1n1eu
'ea$t-e.;s os €nrz '1de1*e qs EqJ€r ad lecrrn;e rrru-Irl
-rpJec Inpoo u1 .rolrp,roA sJolu! uru-ur 'rep '"ro1r'rocofleq sg"t y
'rolrqro eie.l u3 ru8eu
pgn 'ourq a-ru nN 'snds uru-r 'alSelSruriau gur ac nt1* nN 'JolrcJn:i olrrrreJo nc solsrJl{ lnl €AEIS a"rds aprure'nd
BtrprJ Luo,t '|za:\ us ry ;aaec{ ap alalB:}eJ1 16 oFrirlsrurJB a?Eo'} ap
r*prei snd e ala5ar
lugulp.inf ur.rd leraqrla u-s 16 aqqlg arl eugul
pugi) lnluumprl lrnpniiz B-s urrll l$urrs 1B nN ;eun€ap?ol nrXued
ptlg) 'tlrntu
r;:.rnq arl alBQ ruoA ri i* a1n1r1eal ruaAap EA BperJnJc
rJntnq a? n{r o:t 3p 'tzgJ nrJ aa ap 'F1'r?s rl{'r aJ a{-i 'uinJp BI
grseau"r*d gs lrrunilnur rJ BA r* rar"re8pfl BueoJoc rJaJo tuoA rI
rlrluBl mT irIIIol aJl '?BqaJ+uI €-uI eoqJo^ alsaJB €'") tlJ?uod 'iruerno?o nc ualar-rd o Fc ?rnrrqq g a4eod
*unq
nu 'urlnd 1oa '1a rur 'eleopaunH ap nJu€I laau snrls e e6e
{oqzgr un lgJap eal a;}ed o oulc{ iary 'Ppertn'rr n'r1uad EsugJ}s
ElrirnlJou rrt;rdo.rci saJslut q lsoloJ e ntuafinltr edur{ "rer '€arrnrsrut
-".4 1o"1goo1 ne-r* urfteur.r4 '?Elrlllasulau eo.ld al€?uBprt;xl J0IIJF1
a'rlseou aiai.ro.l Bt tJnpi:qJ a1u1ade"r
1n"ro1nfn ,rlrr 'rtttu ea.lei luns
JUI
rr1 snds ts J€oO eJo1r.,rn{3un lnrxc 'e"leopaunH cp nauel
rrn qc ??+FJu
ilBu{uasulon a .rop*€or.lu[pa"l)atr ?Bp }u!7AnJ
s r€ racleci alaffinu i..{! lugrug.rnf op affa'r ad WraqTIa u-i qo n1S
nN 'IutJRsaO FllFrrtpJR'J 113 ualar"rd r1$a 'reog 'eqeo3ap :lBurJBl€
op gur;5u1tux.q o 1g3op a nu Et luaprlg _ure-arJ
'roqzg.r
rraJ&,3 ad trc;n1 l* 1nag3 rt€ rlrrl; IaJ BI 'eaced
aqe;:cl*ae Es alfq1fi ad le.rnf nV 'rrtlr.rc B EznBO ElugJs +?pprl
n€ rorqrag pryrdsop r-{ .telsrpulq alaFag lpqrsod a wnC --
odihnit nici noaptea. nici ziua ea s6-i impac pe prineipi qi inteior contrare, sd-i aliez irnpctriva necredinciosilor. Nu am
ciutat prnpria g"lorie. in rdzk,aiul sf,Snt, am ,lorit doar se inec
toat5 dezam[girea pe care o sirnt in fala ingrozitoarei discordii
ce sf&Eie creqtin5t*tea. Fdcfind astfel, oricare ar fi greqelile pe
care le-am comie" $u se poate s5 mi fi ingelat qi, chiar de-aq
rnuri pe acest drum, aq muri irr nurnele lui Iisus Flristos. singurul mod bnn de-a muri pentru un crestin cinstit in aceastd
epoc6 hlestematd. Nu, nrr rnd tem de rnoarte" Sfr mor in luptd
impotriva necreeiineicsilar' ,si in numele iul:irii ele Hristos er
pentru mine fer'icirea Guprem6." De ce rn-aq teme?
-_ Ce-efi pHfit, cardinale? am intrebat.
ilu pnivirea fixri, qi-a gters si.rdoarea cle pe chip.
__ Poate c-am vor"bit prea rnuit proclamAnd sr:s qi t,are cd
!&riie ocaicxentale vor sdri in ajutorul Bizanlului. tnsi Domnul
mi-e martor, tot ce arn spus, ani spu.s cu hun6,-credin!fi" N-aq
fi crezut niciudats c& promisiuniie principilor sunt vnrbe goaie.
$-a rieiicat l,rrusc" ,gi-a incleqtat purnnii gi, cu un gest arnenin{5tor" a strigat:
r:riee caz, flota unitd a papei qi a r:raEului Napoli a
- indeja
pornit
pe mare. Aibania s-a rhsculat irupatriva turcilor.
Armata noastrd e siab5, recunosc, dar l)umnezeu va da fiecdrui orn putere cfrt pentru o mie. Cldnd cordbiile noastre vor
ajunge de la Varna la Constaritirrcpol, vom rupe grr doufr Imperiul
Otoman. IVIuruel e sdt*l de r.Szboaie, fruI lui favorit e mort, iar
el i-a cedat puterea lui h{ahomed, care nu e dec6t un bf,ielandru"
convins cd a incheiat n paee durabil6, a plecat sh se cdihneascfi.
la hfagnesia. Fl ca 9i c6nd Dumnezeu ar fi aranjat toate acesrer:ele
tea ca sd ne asigure o victori.e decisivd. Crecle-m5, di;pi ce vom
pitrunde in Bulgaria. tot poporul se va scr:la sd dea jos jugul
tureiior gi se va akitura luptei sflnte impotriva necredinciogilor.
S-a oprit sd-rsi tragd *quflul. ciar eu am in.sistat:
-- Ciire era bhrbatul acela? tle indoiaih v-a serndnat in suflet
de vd agitali aEa/
S-a caimat brusc ryi m-a privit ca Ei c6nd s-ar fi dezrneticit.
ZAmbind, mi-a spus surprinz5tor de senin:
Te inEeli pe deplin, Ioannis, nu indoiald a semhnat, ci
certitudine.
intr-aciev5r, de ce sd fiu furios? l)e ce sH nu rnd
3L4
sT8
aJ€t riaq ri€plos roun a.rrn+ugur ap runrsiluoJd 16 suerte ug eiue8
-ppul €prot€ eelnd BcrJosrg ap tunc luqa;luI rue-ru rJo allnru
'n6orc
ap rB acru.rBpez rreue rurJesaC mInIBurpJBc apricrp'ra1u1
-.rrp"", rB agcr.rasrq urpin-rc a1 9s Fr.rde ne8n"r au oJBt mp8nlgc
'aptrJosrq neaple rS
ad i6 irioe.rd ed ne.rceseru rI acoJal reru raC
nupgrd 'nuue;ord r.r16ou niercn-rc 9su1 'er8qe; ecrlcerd r6-e ap
€ol€+Joqrl .ropurl6e.rc FJasESFI a1 erl6ocy 'rrcJnl lgcap rEJ reru
neta ,.ro1 rrqco uI 'm1?aJo ed ec r.re51nq ed n€l€Jl r-16 .roFcr.resrg
Baunrun.r""16ori.t""J nu BocnJc gJosBnI e'rec rzunFrnq ri rueur
-"ra8 n{e.rg1gC 'rnFroqzpJ € gprnsqe BorurznJt FlEo} 'ee're8n'r1srp
g1uo1 'r.n16o ap Fsnp€ BalJeoru EJa runce urealadocsap oo Baat
r€p 'e.rut.rag ua6prrgr Erunro pugo Bap€our ruasnzgl gc ureapoJC
'ro1.orr,1 u.tr"r1odtu1 oJnlFIB as ru PS arnsaqFug as nu rcru 16 9'r1
-s€ou BoJapoA €I PJncnq os nu rr.re81nq Fc Bru€os opeda"r 1ep
urE-II [ 'lodourquelsuoC EI Eanp au 9s 16 aurdruglul ou 9s BaA€
ppcgrluod €1oU apun'eu;€n aJl?t ?c€xo reuroar8e5l TIIBI I FI€ur
pug1de.rpu3 16 niunur pug+rla 'urn;p BI lruJod urv
"idu ".t-t
'glrru Elsrxa nu
'ra arlul )saroqzpJ as riol apun FJ€q.req 16 BPn"rt p're{ glseacu
uI 'pr r6n1o1 snds e-s rtr\I 'es€ur €nI oc durtl u1 'rn1 nqao qns
rirsdeped orJ gs u.reruozr.rd ec eaund '"ropueurolo em'r1odtu3 pu91
-dn1 '1nca.rl uI 9c aunds eg 'glrr"r1odurlp Bq 'ecrperdurg r-gs Ia Bc
'pnlc
g.rgy 'a.reoq8 u1 necrd aI aruc rrcJnl riol ne'rceseur run8ull
'arEpPJq
BJa r€p 'gqedec 16 sofernc +eplos un €Jo ncuel lsacv
ap 'gul.rn urp aIaJ u; 'leznce B-I pugc Erq€ gcel Es lncgtr B-I
ncu€I '€1€ruJB F?Bo1 uI rou ureal€ rigc rieplos BTig+€ lol BJgrrrnu
or€o?pug^ BI uu?Ins ad eaiosul I-oJ€c Elrns gc pugunds 'alued
-rrrec eI aiunuor Fs €JeopounH ap ncuul rS rrelsrpell ec piurlnd
y 'riarqpc op I$r nc lernlgl€ €-s Iu
E-r 03
uJ
+ncFJ
+o+
lels
'ercf EJas€nJEAa rrcJnl
'1a1qep6 plodsap 'lncerq 'alodocrlq e1
,oced ep mInpJoJE ruroJuoc 'giualsrzar FtIIu rcIu Bot ItIu urgurd
-rugluJ FS ?rEJ olodocrSl a.rds lrnp6rpru rue 16 eelqung +€srolerl
ure ,er.rquraldes u1 .rus€rznlua nc edrarlrud e"rpqel glEo+ aJBc
ruos
e1 e.receld ep .ropri1g8o.rd 1e.rn19le rue-ru 'r*rqcsap rn{ao nc
-€srl gt rru-npugunds 'rS soriqsredns uasosnJ 9c 1e*o'rda'r u€-II l
€-ru eaoc€ aeldeou urp puuros
'e16rur1eu acTJo ap
l€raqrp
eBuJBA BI €aPa^oJ torr 1g 9c rS
ap ercto.rde as turogrgrrr ep u11d 1ntunrp 9c purq$ rncnq
1r6.rggs
mdceldreau qi violau qi care, judecAnd dupi compor.tamentul
lor, se alSturaserd cruciadei numai pentru a-qi satisface instinctele ceie mai josnice, pentru a jefui, pentru a se imbogeli qi
pentru a-si impirli !5rile cotropite. Totusi, mi se pare cd mulli
dintre tineri comiteau atrocitdti numai din cauzd cd nu gAndeau
qi urmau exemplul cel mai rdu. Nu neg ci se numdrau printre
ei gi oameni pioqi, care se alSturaserS campaniei impinEi de o
sfdntd fervoare sau pentru cd voiau sd-Ei isphqeascd pdcatele.
insd aceqtia erau soldali foarte slabi, care nu fhceau fa![ dificultililor drumului. Mi-am dat seama de asta pe parcursul
cdldtoriei, cu ocazia cuceririi a numeroase ordgele, unde trupele
de turci ni se opuneau zdrav5.n, fbr6 sS se teamd de rnoarte.
Muite dintre oraqe cedau insd fbrd lupti. La final de octombrie,
am cucerit Varna si ne-am asezat tab6ra in afara zidurilor, in
aqteptarea flotei. Opozilia slabd pe care am int6mpinat-o ne
dddea iardgi speranle.
Dup5. acest marq indelungat, ne-am bucurat de doud sdptdmAni de odihnd binemeritatd. Dar pe mare nu se zirea nici o navi.
Au apbrut cdldreli turci qi ne-au atacat santinelele, iar neiiniqtea a pus din nou stdpAnire pe noi. intArziatd de furtunile de
toamn5, o corabie qi-a ficut aparilia ln cele din urmd Ei ne-a
adus veqti de ia cdpitanui flotei pontificale. De Ia Adrianopol,
marele vizir ii trimisese vorbd sultanului Murad, care renunlase
Ia putere qi se retrdsese la Magnesia, cd soldalii cruciali au
incilcat pacea. De dragul statului, 1l rugase pe acesta sd ia
din nou frdiele in mAini. Murad a strAns o armat5 in Anatolia,
iar cdpitanul, pentru a-l impiedica si ajungd cu ea in Europa,
considera necesar si pdzeasci Hellespontul cu flota sa. Ne-a
indemnat sb pornim pe jos qi sd atacdm Adrianopolul, care nu
era apirat decAt de sultanul Mahomed, in vArstd de paisprezece
ani, qi apoi sd ne indreptdm, tot pe jos, spre Constantinopol.
+lnsd, in aceeaqi seard, am intrat in alerti din cauza unor
licdre Ia orizont. CAt vedeai cu ochii, noaptea de noiembrie
pdrea luminati de focurile unei mari ogtiri. Iscoadele trimise
de Iancu de Hunedoara s-au intors cu caii spumegAnd qi bAlbAindu-se uluite. O imensd oaste turceascd igi avea tabira nu
departe de Varna. Cu pulin inainte de zori, un sclav crestin evadat a ajuns in oraE si ne-a spus cd, in timp ce flota supraveghea
316
r'-:e
ruetuJa8 rrJaleA€c ap qlrJplul'g-re8un r* gzauolod'ea.rF er"relenec
uJ Balg?s ?4seou €a.ro?nd 'crJarrrnu pteluuau nBaAB r6ap 'ace1e
ps gryod nB nu nJJnl Ec pugz?A lnfe.rnc 1e1gdgaa.r rcw ws-oN
'd"roc e1 d"roc q1dn1 BT auerrro+o eprueladpc aruoqt
Fs EleJ u1 1r*er ne riecr"qulau r€ru rlaIBA€c uzrrfgc .rer 'un1 ap
oAI€s E^olgc JEop sBJl urv ')BlB €I +ncoJl B nu FJgqBl o tcru
rf uzerure-gdnp gsug lrsos V 'r*ourcutu rB r"rolppp.rl au-nPuEoEJ
'Tqu4l ol1nur 1eur u! g8Fls runc rcrnl od rzne 1n1nd rue-r 'edeo.rde
ap +uarJllns sunle ure pugC 'n111€I$ ne lq nc 'aced ap InlRlBJ?
€uJgl€ Btar?c InJJgA u,r 'gfrps o lugurgd u3 p.resasdlJug trcJnl
Ec ?nzgl rue 'aurplo uI +Bsu€ae rrre-oo EdnO 'are.rpde n"rluad
atnda{ a16ru oloce gund ps t$ 'rrqco nJ rzsl lga neapullug as arec
'arurl Burrrd urp .rop"recruar Balureug fue6 un edes 9s lrqqr8 ne-g
'a.recsrur ug snd ne-s 16 BJFqBI sugJ?s ne-r6 rrc.rnl 'durr1 e"r1u1
'fernc Eappp
ee.rergde uI aJnlng 9s earpd urnte alec 'ea.rF ro1
au
'grlseou
rnF+ugJS ri; aq8loaqp mplugJg ap-rn5ea1s
€osel?I tr
p n.r8au Fprepurls lBiIFuI ne nie.rgigC 'rrou FIRI
top.rn5un^eIsrpBIA
'auruas oFz raun col ?esFI n€ opold 'uurol op JoI alrrn+aJ€ op
esur.rd 16 algroqoc +soJ n€ olrrnuql 'a?uaurur TaIIPIFq ealureuJ
rue16o ad efe.rncul r-B nJluad erdrugc aJEIFc ?nlgqpJls ne 'porr
-arol Insourle; 'e.reopeunH ap ncuel rS rrelsrpe6 ale8ar 'rur-rese3
'Puureol ap apold ap olegurn
InIBurpJBc '+1n+pJs ne-s ae EdnO
apur16elu nBIIE os e8ugls BI rer 'rnln6e.ro alrJnprz ap le.rgde
era 1de.rp 1ncueld 'ar€ru ug pugd Bapuqu1 os aret +ntorlau op
olalunru e1 alaleds nc 'aiarglroJ ralsac€ InJorro?ur uJ ?Ep€crJBq
rrr€-oN '€rruaog urp rrirsnq BI op g"rese{prtu3 n.rn5un r$ uzau
-o1od unc e6e 'e1a1p op alaun 1e8a1 ure-e1 rS nrlsou rnlnroluoc
aIE orec op $ur Fnop olot cJac uJ urqze3e 9s IIqP.r8 rue-aN
'srJcsapou op
gurreds o ap r6ur.rdnc rriol nc +soJ trrv 'aseo rS eu.rec urp Eun €Jo
'1ueau urp pln.rgde ea"rgd e.rec 'aurolueJ ap olseo Flsuat€.rep 'er.r
-o1rfp.m a Fc aparc 1n1nd U ry.aure4 a.rds gpqrparcur arJolp1gc
o pugcq1 'rrfe.rglgc urncerd alnr op IaJ BI 1rn193rgur n€ rrroc
-ruor JBr'1fep1os op TTur ap rcazrul€d e"rprunu mlnuellns Elerurv
'tuo op l€cnp un esrlgld Inuellns "rer to1 agrqproc uJ ImoJsog
azasraler+ Fs praselnle ll 16 9ur16e.rc ezrl.ec PJasBpErl Erod
urp nzaloua8 topc.rnl p lrnu6tqo oracar+ op 1ncol '1n1uodse11e11
burgunzi. in fala armdsarilor, a armurilor qi stindarcieior
mAndre, cavaleria uqoard a turcilor, cu armele sale usoare si
caii zbArlili, nr: p[rea sd fie un adversar prea formidabii. Nu
credeam nici cd ienicerii ar rezista unui atac din partea car.aleriei grele. Nu mai avearn r[bdare sd aqteptim, iar cardinalutr
m-a trimi-q sd-l intreh pe lancu de Hunedoara de ce amArr5
inceperea luptei.
ii c.l..tn*c pe turci qi-rni cunosc oamenii, mi-a rdsplrns el.
dar l)umnezeu mi cruld de preo!,i, care nu pricep nimic despre
strategie. Daei reuqim sd atacSm flancurile si sd le indepdrt[m, ii putem inconjura pe ieniceri. Aqadar. pentru numele lui
Dumnezeu, e neapdrat necesar sd-i spui cardinalului t[u cS
centrul trebuie sd rimAni pe pozilie.
Cu un surAs, a aruncat o privire cdtre cdl5,relii s6i ;i a
strigat:
,- Coroana Bulgariei e in vArful sabiei mele, iar in seara
aceasta imi voi alege paladinul dintre eei ;nai curajogi!
$i-a ridicat hastonul, iar"cavaleria s-a pus in rniqcare, armurile zdngdnind puternic. tn aceeaqi clip5, s-a iscat o rafald
ingrozitoare de vAnt, stdrnind vArteju.r"i de praf qi aruncdnd
drapelele la phmAnt. Cil5relii au dispbrrrt in norui de praf.
Simleam cum se zguduie p[mAntul. Mi-am intors calul qi, trec6nd prin fala trupelor alertate care se uitau incolo qi-ncoace,
l-am v5"zut pe calul lui negru ca thciunele pe strdinul care
venise s5-l vadd pe cardinai. lrnpasibil, se uita la norul de praf
stArnit de vAnt. Cuirasa lui strdlucea precum argintutr. Ameleala,
agita[ia gi entuziasmul orb stArnite de bdtiilia care incmai incepea m-au ficut s6-i strig cu veselie:
Ne vorn intAlni la Varna" Frezicerea ta s-a implinit!
-Am privit ?n urmd gi am observat cd ma urmAreqte. in ap"opiere de cardinal si de rege, ryi-a oprit calr-rl qi a rhrnas pe loc"
Dupd ce i-am transmis carclinalului Ciesnrini mesajr"il tlin partea lui Iancu de Hunedoara, i l-am indicst pe acel h*rbnt rnAndru, inconjurat de razele soarelui, qi i-arn zis:
E qi el aici. Iati cd ne intAlnirn ia Varna. &qfl crlm a
"si
-
prezis.
Cardinalul s-a uitat in direclia aceea qi rn-a intretrr*t:
-_ Cins?
6rt
osurdruJ 'nepeo Jolrlaaruar a{TJrlpugJ er durq u1 adeas Fs FI{gJ
-Jalul pBJntrif, Inu€?Tns ad lnqz .us-r1 'unc{ail un ue ulql:ls na is
urelr3e rs apeds al.tdea 'eie.rq 'aia; rueeparl 'FJlsBou urdnsu urn;
'}ug4ul BJo 'tJoJluar ed g8urdtug r-ps
lnJBls 'Elidilc o-Jqul 'oJloJuJ aJEt n€3
rruaure6 "rtJnl ap ledgs rnpiue* e{u; ug lunau
16 co; nedrncs al{Jnur\l
?rnqoJ? lI JE aJpc 'n;r1sou
-unJE as rrer
ri
ru€rg '1a rS eale.lp;d as lnie"rglpc JBt 'rqcunua8 u3 Eap93 l€3
un-a?gc 'olor-rc1 'uurpur,rF Bc pu€zFO 'al1seotl .rolaladuo e-rclnsuap
or{ nu.rarn3 apia8pg 'eur?as nrip lrrr-Es EJEJ tu€arrcq"n 16 rrualurd
na ureaFundurg Il '1a 16 lru*gi u nau InFC 'so{rnJ lluse un ni)
'rsn.rq 1rs;rg.;s lenl € r3o.r1u3 slo ase'rnp aJEt EoJ"+daX*y 'rr:1e
ap Inurpro ?€p B 'auriqe es-npuglndte{rau 1lntrsrpu16 a1ofia"r ;er
'"ra; a.r1gr aie.rq alaqrrle ?e3rpT.r E 'qlcrue?xa aunonq elp arsa"ldxa
o nc 'rur.resa3 InIEuTpJPD "ar"Iol3ra op a1qfrr-r1s soes nu r"r1*orr
re ar+urp lipnr 'se1F ;rn8urs un-rlul 'p8n; u1 o-pugnl -iogia"i
-E{FJ ala?€ds lnzpa we '.ro1I-rnt{rti;} Insol u1 'r* 1u'u"roJstreJX nu-s
ueurclo min?uo4 airigliura.rlxa 'qlepoag 'F:IdnI uI EAarIrc Bal'e
a3erid
c aJca arl eunrzrl
a:ruolL'i;rt-ue rBrtrI sao Xnne
uru
ro.ctr1g
'gFe;3a.t
as F-c rirlgFa;d IEru +o? nea;qd rrcJn? 'urtrtltrJe ap neaFug;; as
a{rr{lg{ r* neodrlls aITIqEs aa drxrl ug'ri aped oJeur u! efap asos
-'qJloJ as gueuto?o eIJaIBABc 'r"rnJueg alaqure arl'JaIEAET inuna;d
€;rilurJe ad ap pug€oer.r EJJSEou €olureulp €apqt "rep 'aze.rqr;l
eacq.1 pleaSgs o olpir 'ptrge u1 pug) ulg 'lielugr.usonug
es
InJots
'a.ru1pa pe.rntr{ lnuelpls ad
n.{pugur rES rrI€Jdua5 ap
i.n.rniuor".;3
rnpiues alaleds u{p Furlo, o ad
"olr0^ou E'BJ
areapaa IJ r;ta-ir-uar ap ledgs
rs-Fs +ulalqlsap $.8 '1n-mserznluo loJ?uol qns gr-ir! r5-9s puglndau
'r{a"rqpqr rlun J€r 'R?dni e1 re t$ nB}IAuT au gc-red ap unipq
'BlJolcll
ap neel53g"i1 iS nezoqrau rr€J 'sur1u3 1n1g8 n3
€aJA Fl;ieoparrnH op nJuEJ FJ FqJBq uJ €rprrrJolrr
aJnJ i-FS
a1a3a:
^tsIsry€lA
'a.re3s p"{FJ 'pIIEcT 'rou eI pugrJ ea8unfe ;o1our.re 1n1ouro57 'liapd
glrniuqizap E.{a e1dn1 'dlut1 1"incs uI 'rolrrrn+ l€ )u€1}
alaqlmx? ap
+letrF{ar }EJB+E nts rqele^ rn1 nia;rqpc rB lnce"ig lnlodsap 'eps
alerIn;r3 nc aru.rod B EJ€opaunH ap nou€I pugC 'esn"rgd as rur EJ
unds ps ?gcap xnlnd urc n{I 'Il?ptuezaq'n.nrrud sunose nE-{ rru
Ts +€?Lr{EuI
nE rJo}Fpqgreu rual€o urr'riec 'luottlour r6elacu u1
de cavalerii in armuri de fier care iqi croiau dr:um cdtre el.
insd unul din generalii }ui i-a inqficat calul de hdluri si l-a
impiedicat sd plece. Oare surzisem din cauza tunurilor? Totuqi,
pentru o clipi s-a f6cut liniqte. Straniul cdl[re! se afla acum
IAngi mine pe calul sdu negru. Ceva mai in fa!h, armisarul
regelui a cdzttt in genunchi, iar Vladislav a aterizal, cu capul
inainte tocmai in fala armelor ienicerilor. Am vdzut cum un
b5rbat cu musta!5 lungi si-a pus genunchiul pe pieptul lui,
i-a scos coiful qi i-a tdiat capul cu iataganul. in acelaqi moment,
cardinalul Cesarini a fost rinit ia gAt qi Ia vintre qi a inceput
si urle de durere. Deja rEsunau chiote in rAndui ieniceriior,
pentru ci toli vedeau cHpilAna ins6ngerati a regelui in vArful
unei sulile, lAngd parul in care era infipt tratatul de pace pe
care se jurase sd-i respecte. Tot mai mulli cai gi cdlS"reli se
privdleau in praf. Fdrd sd-mi dau seama ce se petrece, aln
fdcut stdnga-mprejur impreund cu alli cAliva supravieluitori qi
am pornit in galop, linAnd de hdluri calul cardinaluiui Cesarini
pentru ca acesta sd nu cad5. rinit in mAinile turcilor. Ddduse
drumul armei qi avea mAna incleqtatb pe coama caiuiui. Chipul
ii era pbtat de sAnge ;i lacrimi.
Armata noastrd era in derutd gi ungurii fugeau spre cercul
de care. Caii erau speriali si alergau de rnama fncului, dar
deodat5, cel al cardinalului a luat-ri pe ardturi spre mlagtin* qi
a inceput si se scufunde, iar al meu m-a aruncat }a pdmAnt qi
a dispirut. Nu mai puteam face nimic pentru armdsarul care
se scufunda, ins5. mflcar arn reu;it sd sah'ez edl5relul. I-am dat
jos coiful ca sd oblojesc rana, dar era deja palid de moar"te,
cum pierduse mult sAnge.
Mi-a sunat ceasul, a spus el. Nu-!i face griji perrtm rnine.
- tu dacd po!i.
scapd
CAliva cdldreli valahi au trecut iute pe ldng6 noi. Apoi au
venit qi doi unguri care-qi pierduserd caii qi o luaserd pe jos.
Am strigat dupd ajutor si le-am promis bani. RecunoscAnt{ rnantia lui Cesarini, s-au oprit, s-au aruncat asupra rnea qi m-au
pus ia plmAnt. I-au dat lovitura finald cardinaluliai cu sabia,
spundnd ci el e de vini pentru toate nenorocirile noastre, pentru
cb-i impinsese pe rege s5-si incalce jurSrrr$ntul, pecetinintlrr-is,r
astfel soarta. innebunit de furie, arn inceput sA-i blestent, da-:'
320
ri?tr{ 'r.ir*JgJs l* l']:t.:g;. tlraureo op olns Ia;:} oaJA ultie 'rtinur rnu"re
npi 'inl €a?ureurp i*npe arJ Es lr.reluozr"rd u; lrcunrod e r* nus
rnlnlJol eieg u1 oJeur purad o ec{ 3uza6e e-s purntr\J Inu€lins
'rarrllupr e"rdnseap n€a?oJ as lrqJoo pugr ad 'rz rnop V 'aJAEpec
ap prusair.rl e.ra elelurgc 'rurq6elur €I gugd *e.ro ur11 'riu,rl""A '*[
ap ollqlgq ap pduigc ad le.iaqprds n-s rriqlqurlsa:;r r:itrz;+dg
'rn1 prduc €atnpe t3 aJEJ rnlac p1e1c{sqJ o.Iurl o snno:d
e 16 1a ednp nqeds runq reur roo sruJr"til e-r* pe.rnXq r*ap 'ra op
ade)s gs ast6na.l Blsat€ '.rop::,rn'1 a1ri3a1e.r1s r€ e.lu{ Fugxsouril}
'nES InU ad 16 pae;r11 ed Fplln I-Fs eo lsllrrl{r Iail{PTPA Er.{Lrl
-oduri aruedrrlee o snpuot e JolgurJn {nuY 'Jouozap ad aunqzg"r
as qs r6nxo1 1u"rnf V 'InpJepur:1s aza-radnaa.r r*-us Jrlilqlrr rrc EJpI
'1a rS pur8ry 'eseurqr a1adn"r1 leunp€ e-r€ ri sale op 1fI1^1? i? nu
EJeopeunH ap nau€I ter 'qrFntr n€ rgs rIJOI€AIIJ l'6 lnae;rg 'o.ru"l
a.r1u1 r,Suncse rr.rn8un ed giur"rn6n nc lrJglaopul ne-I rua.lruol
'ro,rnl a.rds sof ad lru"rod ruY '€JnntJE soJS tue-ruJ r$
erq€s oToo lgc ?BeunJ€ ruu-tur 'en8pruezap ap EJeoIu gs Xnlnd
L{ .rR aJ€J 'tttr.rBsa3 I€urpJeJ InlrcrJal ed leluglnJouTq ruE-"I
'pJuI aseuns lur-nu lns€at Ett r€ulnu urel?g '1e1nfe €-uI rlu rrl1
psundspg 'carureJ ur-rd ec r6g.rur ln"rqdsrp E 'eis€ pupunelg
'roTrJnutaJ,A"
p1r6.r-egs eI 'lo sundsp"r u 'ueurog m1n?UEJS ElJtlod ET --eaJ€o?rrl B?Ep ruTg+uI ruoA au spun 'nu-eundg -'eurur ad
a"rrugdpls snd e R{rqrlsrzarr alulrzorJrls o 'rr"ra8ug.r3u! Ia Jatu€
plsn8 ureeirurs r6ag 'n"rpugur IS leoaunlul ngs indnla od op
nrueJls EIacE insgJns Fleporcru €?rn ealnd rol nu pr urertr5
'a{r?t:tr.rr tJPq
-oJ1ul aund reru rol nN 'rcun?E gupd aca.r1 .rol rue ripur 'prueal
IaA Eru nu aJe0?rrA E+Eo
J€O 'EuJeA ei rrrTuiglul au ';p,aape-J+uJ
EJg.J
III JEO '€ls€ eqaJ?ui r€tu
1116o eure
'1a snds
e 'eure.n €{ trrrulglul oN
-
'l€pnre rnl Inloquraa rrc 'soutn.r; elace Inurgtls ad r6p.rer 1nzq.4.
ruu-i rf ea.rr,{r.rd l€ctprJ tuv 'rcJnl ap +euEJoJd eg nu 9s ec gde
u1 pdn,i1 surdrug rue-r '1n1agns ?ep e-rB rur"resa3 9c pugzp1
'{E. uneJz\
ne-ri ra
grseesg8 gs ne.rads apun 'alnpgd e"rds FurnJp lenurXuoll
int6i, i-a ales pe c6lug5ri, preoli qi cavaleri. Au fost puqi sd ingenuncheze in fala lui gi li s-au tdiat capetele, chiar dac5. mulli
cavaleri au incercat s6-i ofere averi frumoase in schimbul vielii,
Sultanul era scund qi dolofan. Penele turbanului sdu gi frumuselea straielor nu reuqeau sd-i ascundf chipul buhdit gi
melancolic. Nu pdrea foarte bucuros de victorie.
Dupd ce i-a pedepsit pe trdddtori, asa cum ne-a explicat un
dragoman, a intrebat cine vrea si mdrturiseasci liber qi din
proprie voinld c[ exist5 un singur Dumnezeu si Mahomed e
profetul sdu.
Dumnezeu mi-a adus victoria, a spus el. Ali vdzut cu
ochii voqtri cum zeii voqtri falqi v-au idsat la ananghie. De
aceea, nu e nici o ruqine pentm nimeni sd se lepede de zeii
falgi qi sd-l aleagi pe unicul Dumnezeu.
Ne-am uitat unii la allii. Mulli au inceput sd qoviie, au
l6sat privirea in pdmAnt gi au pdgit inainte. Exemplul lor i-a
incuraiat pe cei mai slabi, iar in curAnd, vreo sut[ de oannerri
mdrturiseau ci Dumnezeul musulmanilor e mai puternic dec61,
cel al creqtiniior. Sultanul i-a dat pe mAna dervisilor pentnr
ca aceqtia s6-i converteascd Ia islam. Duph ce au piecat, sultanul ne-a intrebat care din noi poate sd evite sclavia curnpdrAndu-qi libertatea. Mulli negustori care se aldturaserd arrnatei
s-au gribit sd suslini cd breasla lor nu va ezita si.-i rS.scumpere,
iar tinerii care-i urmaserd pe cavaleri pe post de scutieri erau
ryi ei siguri ci familiile lor vor pl5ti pentru a-i elibera. $ultanul
i-a ldsat in grija trezorierului ca si aranjeze sumele de plat6"
Vhzdndu-se scipat, un cimdtar italian i-a dezvdlrrit dragcmanulu.i cd slujisem ca secretar al cardinalului Cesarini. Fe toat,l
durata campaniei, acest om se ar[tase foarte curj,os in privinla
mea, iar acum suspiciuniie mele erau confirrnate. Familia Rardi
il instruise sb aibb grijd sn nu mi intorc in viald din cruciad*..
A trebuit sd ingenunchez dinaintea sultanului" in tdrAna
plinb de s6nge.
-- M-am uitat la toate aceste cadavre pe care Ie punem unul
peste altul pentru ca oasele lor si le aminteascd generaliilor
viitriare de ingel6ciunea gi tridarea creqtinilor qi nu arn v5zut
doc6t chipuri tjnere. Dacd printre ele s-ar fi numdrat m5car unul
*u l:arbA e5.runtfr, nu v-a!i fi inhdn:at niciodal6 la aqa nebunie.
,).1o
gz8
,€s"rng EI $rurrJ? r* e.rarru na lnldurn elerd agr $Es ull-Jlng sntL
rnia8a'r
'pu.rn141 In1nuellns Inuipro BrI
indea
T$oJ B
^€ISTpBIA
'ecrldxa 1od nu e4se 'o-1ncp.I ure o3
ap JBp ''1ncgJ trre at r€urnu rlsanod 1o4 ;.ruuadacr.rd nu na tlru
pugr 'erldxa l-gs cJacuI qs ac op "rep 'r$n1o1 saleiug u-ur nN
'lJoru r16e pe rsrJnlrsru 1od ps uc ua-relgdruntsgJ r1p1d 'ro'r
rur3 g{ue;nFrs nc r* Jolrur?rraJol} natu InsacJns lol za"rolep '31
ogure.res
'eurled uia?€q ES "'Jorou
ElsEatB lnogid e-rui nN
"rep
'atoural ap Fsol u; trnuti aiJ Ps
Tlnru csaJop ri3 'eou eelred urql
+gtap rcJnl el Aelcs o$ qs p"ra,;la.rd oJec l€qlpq un ap pne pupc
e.reo etuud a JBp 'g1se,reu ep eFnS oJet InrurJd i18a nN -'
:sgr uI lruJllqzr e '1e.rnS6
'snds ure-r 'salaiug ru€-au rcunlY
€3 'p5e1
'1.rour un ?gaap aurq Terrr rtnp o nu rnlnuu+ins IE
^elas
poru ul lepacap €relcap ealnd ru€-a? u6y'uu-re1 BI ap alplqq ap
lsrJrtpgul
indrugc ad p;nepel lr';zQl **-Ii 9c arec*nurar EJEJ
ealnd Be 'rcrolug rctu o? ps pugF op te nu rP^apB-J?uI FoBO 'Ia
sundsp.r B 'stJcs n€-rur urnc e6e 'unqau r16e piue"rn8ls nC 6nozoumn6 rn1 raiuro.t u,tulodurl )salPJA
-zVJ qut ps na ?uns ouiC 'BoI€o gfuro.L arrdo.rd urp soIB rue-lntr
'are;gdurncsg.r csei.reo ps eiueloi,f €l nlJcs ES pug8 ap ur€ lLu
ri al*eounc Errr nu ruoturu '1c1y '1g.roruo lsoJ ure He Purua? FJFJ
aunds eelnd ien 'p1dn1 ep pdurgc csazugdurl arlBper op lpu
eaeza.rdsrcurC 'Es€a€ a)Jeolul JoA as alec rao luns rurin4 :unds r-Fs JBop lnunipur rrre-ur rS lrnuraul rue-i
nu ':yuueds a?J€oJ e.re r3eg 'osBpFJ? FIu oJEc uBrIB?r p.rolsn8au
od csaulglul I-Fs erzeoa ?nle lue 16 1e1e.r11eu ?soJ rrra nN
'Ba?seo neruJn r-aJec rABIcs ap JolrJo+snFeu 1np
-ugl E-r 'uaruozud rippac ed a1*alr -rd r-ac €aac uI 'ss eqfnls u1
FuTi I-Es erol oJBJ ad rueru.re8 rJourl raJl n€s rop nc uuna'rdur1
'a.e1as
ec
1u"r1sgd
€-tu Jsp 'olluotu BI leuurepuoc €-ru nN
'FuI^p eeru e*nuac 16 a"reorcrd ug eclpc
ealnd €A aurcrJo pugJ aruaJl o ruol e4 'r1Sorg"i8 lBJE^apV :gcnperl gs lnueruoFe.rP
snd e-rg 'eruelaud nc neelr.rd gru rirsoqo i6 riegun IFs TIt{cO
'na snds rue
'gcsearunl BiJo?Bp gcseo1g1d r6-ps arnqeJ+ rou urp a.r€card -
orasul sfAnt al turciior, unde sunt ingropali sultanii qi fami-
liile lor. A trimis danie ia Mecca gi daridzeci qi cinci de armuri
crestine frurnos impodobite in Lgipt. Dupd intoarcerea la
Adrianopol, unde se gbsea curtea sa, a ldsat trupeie la vatrd
pentru iarnd qi a deciarat, spre nemultumirea ien.icerilor, c[ a
reinnoclat pacea si urmeaz5" s5. renunde iar$qi la putere in favoarea frului sdu Mahonred.
La Adrianopol, cazS"rmile spatioase ale ieniceriior se afLau
in f-a!a palatului, aprc,ape rle moscheea pe care lVlurad o ridicase
qi care irrcludea si urriversitatea. si o trucithr"ie pentru cei nevoiaqi. Cra majoritatea eilropenilcr, consiiieram c.4 ienicerii sunt
solciali pldti-ti ce ccnstituie grcsui armatei otornane. Desigur',
qtiarn cd in fiecare :rn sunt recnrtati un numdr de biieli dintre
popcarele creqtine i'nfi"Ante dr: sutrtan. Ac:estia erau convertiti
la islam qi invdlali sd rndnuiascd arme. CAnd irnplineau vArsta
necesard, primeau qi leafih. Nu aln inteles insd de ce erau invinciiiiii in luptd piina c6rrd mi-am dat seanra c{ gnnt de fapt un
arctin mr:nastic mu su ln rarl rdzboin.i*. Ascmr:n e;: cdl i; ghrilor crestini, trebuiarl sd clepuna un jurrirrrerrt de obedicnti ah,*olut5.,
de sirdcie atrs,rlui5. qi de caslitate ;rbsohrtii. Aveau obligalii
religioase, trebuiau sd urmeze invii;fli,urile unui ]ragiu qi sd
respecte cele cinci r*g5*irrni zilnice. llesi la origirie erau c:r'estini. ca rnusuhnani rlovede;lu rrni rrrulf zel decAt inqiqi tur"cii,
fiind la {'el de fanatici precu{n clervjsii, citre erall asce{ii cerEet,ori ai rnusulrrranik'r.
-Qe"lariul ienicerilor era rnic, ei l.rebuiau s& *vite oricer lux Ei
sii ncccpte un tlai sirnphi. RAnile. bolile qi hitrAnelea le diideau
aeces ia c pensie pe via!*, dar rrn &veau dreptul sii se cirsiitr:reascd gi erau r:evoili gh-sj rntl5 barha in sernn de celibat,
precum f[ceau 9i *i.irrg*r'ii si prlr'o1-ri creqi;ini. Puteilu sd-si iase
mustdlile. dar isi rdr{c;,ru 5i c*i;r-ri. pi:sr.r".i.nct numai un mo{ ir_-r
vArf,ul testei. decs.r"rir:c crerfeuu u;r ilfi.ehorued ir va ridica dr.r
acesla direct irr paradis dupi ce cddeau irr h;ptA in nurirck*
islamului. Nici unui diirtre ei nu puteu. inr'*ta o r-::erEer:ie salr un
nleste$ug care l-ar fi distras de la rninuirea armeior. Petrccerau
zile intregi in curtea seraiuiui exersAnd lupta liberd, trasritr cu
arr:ui qi rnai ales folosirea sabiei. sibiile lor r:rau fiicute dintr-u.n
otei mai buer gi r-nai rezistent decii cel djn !;ii'ile occiderllnl",
928
B-rllr Fc nrl
'oJBc 'puoAels 16 puesrad 'gqe.re ar16 retu gc snds
'er5t1a"r
-ued ,es erirpn.ro nc apn€I as FS Bro^au luopl^a eaiurrg
a1$eounc au ga ozoJlsuoruop Iur-FS Bc ?ur1€I v! nr?sou lplnJ
B-rru oJBtr I
lelrcar B-tul 'ttuotrr sgJns un nc 'puga €oJrurrn lsoJ
',ropur1ia.rc BaJ€1s a.rdsop 13 tgc 'raruedru€l olo+uoruruo'ra a'rd
-sap lg+B 'r.rgqa.r1u3 ap Inros 1o1 snd e-rtu rS 'eurq retu asr*nsug
'Pqur{ F+seaee
o-16 a.rea ed 'gaea.r5 €I Ec€arl ES lerzrg?ul B nN
er16 pc oleJe Itu-ES €c PurlBI uI lesa.rp€ B-s rru rS ounu ap
'pouroqul4 lsece '1ergq nruBJ+S
lerdo.rde e-s 'elulrzorJnc urq
'aJ€lrJr ap pqed €Jo 1€rolocul Inseu 'rer 'arugur
'rracruor
ap rlecaunluJ n€Jo 1I rJeru nqco r$ nrurlspru in1 1ndq3
ailur-.d uno6 rgugl un €t 'nps rn191e1 rnpielq €aJrloJco qns
oloce €olg+s '1a n4ued ereur eald ueqJnl un nc '1rcru'radrd I* qBIS
'r-rzrl olaretu ap rS ngs lglel op gi€J eeiuns o orec ad q6a'rppdoc
rerzole8 roqq ng4 Bap nu gs na.rF nc €IoJluoc os ?c ri 'roprec
-.,r", I*lt"ruelroduroc eecgld r-nu Ec AJosqo nu gs 1n1nd ure-u
od
16 'etalnd €tgle efep uarre e.rec '.rqug+ op +91€ lerqq lsare
i.rlrrrqro piloc nc uree.rrr.rd U 'pauroqelN InI o+Blrlerol a"rnf r-9s
'o?Blrrerl
p"L"n op lsoJ nu 16 apede.r a1ruo; 1I161uII nu-s 'r6n1o;
-irrreJ €ouoruos€ nt mlnu€llns ozasa.rpe os r ps rirnuSrqo nBJg
'ggod nl rB url a0
irou od n1 r16a39rue au nu 'ugllgq 'l'rieq
:Inlle lgtap oJB+ reru lnun 'e8u1s ps lndecug ne r*
sgr uJ lrucnqzr nB rrJocruol 'ITr{co ll|1ur B 'iaurnlF roe un nC
ropfaod e tS .ropfefgrrul erueduoc uJ 'raruol ap'rnFuglc u1
u"rolaq8trrrrd pcelugc +Incs€ ps r$ ugepueJ? Arllnc gs rur-rie1
-rrrrrod 'rrdoc roru IF€rp 'rnpldelaiul €uqrpo 1ur-1ipeJg 'oreoqzgr op
a rS alnlsep asneq] gc rS srz r€w B-oT
In+gs
gcep epe'rd
;epdr.re gpu1+ul r6-ps gc'reecul nu
lrrno '1a snds e 'urro6 JFug? un raJo RA 'ruellns ep rrie.reua8 ra.r1 esrln1s a;ua 'p1e11 '{EqI€ Fqreq
eae;6u1 gs eip,rug BA
nt Jrzrl rnl aloJ€rrr erds 1e19.re V 'Igs "roprdoc E+€l un ec lrqJol
e-e1 16 ro1 1nco1[rur uI snp e-s '.rgrun op 1ng rB-npuguri 'pe'rn1q
'ra n€IJn 'gcnpuoc r-gs aJ€+s uI BJa nu rue acezerdsred ep
InuB+InS
erol 'euren €I ap arplgq
+€Igq un 'a"ra1nd €I nou urp 4unua"r ?s
ap pdtugc ad pleluaprcco a?s€o o E1€p o EcuI osrqorpz retu
-coq oJBc 16 o.reolgunsgJ ap +918 rrJolorl ososnpe aI ru€ ap rcaz
'pernlq Fr purzne dec u3 Fugrgi snd ne-r6 16
leuudxe ne-r6 urecruel
-Enop ap durq arec
nrr"gatrr
ap 1e3u1S ne 'ee.ra.rgd srqcsap
pe lAng6 turci, era a doua iimbd oficiald a otomanilor. Fdrd
indoial5, era un tanbr dotat qi foarte dornic si invele, dar ochii
lui gdlbui aveau ceva ce inspira neincredere gi nu-mi plicea
nici nasul sdu lacom. Era nemaipomenit de mdndru gi avid de
glorie. Intuilia imi spunea cd Murad nu simte afecliune adevdratd pentru el, ci isi aminteqte in continuare cu tristele de
Aladdin, celilalt fiu al sdu, care murise cu un an inainte. Se
spunea despre Aladdin cd intruchipase toate virtufile. Fusese
niscut dintr-o uniune legitimd, in timp ce Mahomed era frul
unei sclave. insd era mai bine sd nu se vorbeasc[ despre Aladdin
in fafa fratelui sdu. Pe cAt de binevoitor fusese cel dint6i, pe
atAt era Mahomed de ranchiunos. Era repede orbit de m6nie,
in timp ce Aladdin reuqise sb qi-o stflp6neasci; era invidios,
dar Aladdin fusese generos. Mahomed era mdndru, orgolios gi
foarte dornic de glorie, in timp ce Aladdin, luand in considerare
viitoarea sa autoritate, se pregitea pentru indatoririie care
veneau cu aceasta ardt6ndu-se la fel de bun cu cei mari qi cu
cei umili. una peste aita, Aladdin pdrea sd fi fost r.rn sfant.
Fusese din toate punctele de vedere frul tathlui s6u, pe cAnd
despre l\{ahomed puteai crede cd nu e bdiatul lui Murad.
La curte se aflau numerogi invdlali greci, dar qi medici qi
astrologi evrei. unii trecuserd la islam, allii, ca mine, erau sclavi
ai sultanului. Md tot miram de bundvoinla pe care surtanul
Murad mi-o ardta deja de ceva vreme, cAnd am aflat c6-i pldcuse
infbligarea mea gi cd vorbele pe care i ie adresasem pe front
il inspiraserd sd scrie un vers. $i mai uluit am fost sd aflu cd
gdsea rolul de poet la fel de important ca pe cel de monarh
sau de cuceritor. CAnd nu se afla pe cdmpui de bitdlie, obiqnuia
sh-i strAngd in jurul s5.u, de doud ori pe sdptdmAnd, pe poelii qi
oamenii de qtiinld care-i erau pe plac. Adesea, cdnd era amelit
de prea multi biuturd, le frcea daruri excesiv de generoase, pe
care nu le cerea inapoi a doua zi. versul pe care i l-am inspirat
m-a adus in bunele sale grafii. De aceea, a poruncit si fru invilat turc5 gi nu mi-a cerut sd md convertesc la islam. Solia sa,
Mara, fiica despotului Serbiei, era creqtind, iar sultanul dorea
sd aibd sclave cregtine la curte. De altfel, atAt creqtinii, cAt qi
evreii aveau dreptul sd-qi practice liber credinla in imperiu.
326
LdG
ue"ra
puVJ "r€r'ripirac nc guna;dtug apunroqsnJ €aeEJ r6f oldrurs
'p'reapun"rd a"rds ruucxlglpl ES
tnl alunrocrqg 'ursau3e;41 olds
e'1
lenurluoa ure ri nES Inluil? sI leiunual ts Xnue+lns 'us;ng
'irqe4rla{rr
arlga
un
1oi
nu 16
snpuoa tuuJo EJ n;1uad 'Jn5urs na Falu qri BinqaJl reur
olurcul B.[O lUrI tnurnJ(I 'F]€polsru E3 Jaqll r€ru uruJo JOTJAIUI uI
tsualrrrJd grep JE1I{C
'ia"rdsrp n? ?€?e.r1 {u€Ja EOEp -rerq;r 'ourpJo
.aurur n.rtuar{ Jrtulu Euurasug nu €trsE .ler ireps UIBJo EJeJeuTp
ad 'auiiu rr! F"IasB'lIoAzap as ar lopidtruud uuo;uoo rueourlrlurl
E-s TI I
II aJ€c ad 'gso.i un aJE €eru u/-1ur,r Ec ua"raFulAuo) +I"rEXui uraJg
'€uJ€n el ap IaIIE?Eq t€ rJolrniar're'rdn"- rrurind u{p lnun
"surcul aTaunqJqs ulasuimde 'asa1e lrgc qlff-npLlglTpap rd 1o1 e1
-'p'rncofleq i6
pug4unuag "JaqII r€rtr aD uI ac urp rueafurls Pul "rup
'rloll s;O'{run
ap oped lnlr,' ute 'urtr*olc ilreJa Iune ''rn8rg
'gpedqz
"q1*uatt
un-J1ul ruasostJTt.r?Ed Ro aJsT reru sc uI oJ urp imuaiurrg
roqJsoffi otrooe
ap lFradoc€ InJJVA nt a+unw un 'IRq 'oseolun;iJ
rI rnlnuellns eJ€? uJ €luturo? a1a"r
4nzq,r rrrv 'areq H'1BJ F$ eaepld
-gonur nulJu as apun 'us.rng €i ouraxn o }r'rdo uru-ou 'tururp og
'Eiell El aP 810,4"
et eaoi) r-$ aies ela,{l?oru zopr}nla Ps url3ic}A 16 pueos'rad FUe
aff '€{}?slJaqTI
aJn"JrJ$ ap :i€cap la ap sBJlts rl?tu ulEJs 'eaoJB
o e tr 16 arr;)t*ia.l e1 uosei
lgdeta.i lru-Ps BO Flruaulodreruau aJahe
-unuar luinsu; nU 'Tll€ sp rcazraule ap uiinC leur sl a;a1nd e1
urEJa .Isp
aseiunrra.r sor"iotsrur Arlour a'") utp nLTe qE Jo?IlFqPJoii
lfr'rF ap ?rsd{tr reJ} utt ure Rs
',re1as ap nilw rnlnxn:iBls €pnle ug
gs o E? prp'lgE lelunu nu l;Jnoilq Etr{
Ezea{ruJn rs 1e'4e"r1 aulq nrt
'ersau5e;q ui [a c] EJ Frrr qo lriJe tuti ilrig] sa*rrslreJ r€nqgug
qnlnd ure*IIn nN "IIB+uapl:eo rrcfuor:r;rri 39;rap ?u€raiol relu e;o r8
grnF.:aaue g"rBlrl o op lurds iln €3A*"1r 'Jo3€3nF,{loD ntss srlrroqzHJ
riqco rs1 e{eg
?vrop Jos$lu qqe.r8ap t€ur a €r n€lEltr luri Fr{
plodourlus'J'sllc3 osasdn"r'oslrg1ug
"lep'gie:iuaptsts rlauxnl ap
.a1u1pur'16a.* usua"r1u; n"rluad
:rrr*"14;
lnr.iadurl osasmrlxrd
i5
'}sscy '1cec{so'i lulrrlsr:r nu-{lrr rrJo?;rl
lo.rr.rad un BJa -ta?l.rac{1a
rrJBuI udrl:l u1 nps lnlneirtla ua$a1sr"r1 rB erfe;taporu 'lndaru1
unq €T ap 'gsu.I 'eu.rr.A €i op alic?qq ap lndruge od sF rol
p{ue;n'8rs
-aJABp€c JoJ{r}nT azn*:} uTp Jsq'rn l-qs ?rnqeJ'} $ Je-s
'eauntica;1tr
aFe.rle urluduns 'aunr{la;e a'8e.r1e
n3 'arlediuts
rnAnca in ieer liber i se lntindea rli;rainl,e dca-r o fald de mas6
din piele tdtrhcitH qi fci,;sea *.'asie de lub, pentni cd aurul qi
argiritul erau interzise de Lloran. cu cit iriaintarn lnai rnult,
cu aLAt era rnai vesel. caii mergeau ltr }:as, iar el vcrirea zile-n
qir cu insolitoni sii. filoi;oful Isaac si por:bul .t{amza. i.tr-o zi,
dupd ce a mAncat. m-a chemat dinaintera lui si s-a r-rifat ia
rnine clr aten{ie, ca Ei cand vuia sa-si aduc6 amintt.r cu exactitate de ziua ?ntAlnirii naastre pe cflnlpui cte iuptir de in varna.
Distrat, de parcd se g$ndea la ah,ceva, m-a intr.ebat:
_- De ce nu te supui voinlei iui Dumnezeu? De ce nu devii
musulman',)
Dumnezeu mi-a rlat o cale, trebuie s-o Llrtnez.
--- Fericit
orn eqti" Eu, un'I, nu qtiu decAt cd u*iversrrl este
doar un fir de praf.
Am indrlznib sa sprill:
_- Domnul rneu, egti cel mai uimitor oIrr pe care l-am int6i_
rrit vreodat5. Ai renunlat ia o putere irnensd in floarea rrdrstei.
A zAmbit qi mi-a zis:
Dup[ v$rsta rtre paisprezece ani, iii.r mai exiill,a fericirea
copildriei, iar dupa patruzeci de ani, ornul pierde qi consolarea
iubirii. Asa spune poetul orli. De ce sri sirnt inc[ cru'ere sr necaz
in aceastd lurne a cleEerthciunii, can.l ag puNea sa nis bucui'
bAnd vin in compania prietenilor. rnei?
Nu am indrSznit s{-i mai vorbesc, chiar rlacxi ghicearrr i'
spatele surf;sului lui tristelea nemd.r.ginita a liec5rei fiinte efemere. Mi-a <iat voie sa plec -si rn-am aliri-irat ceiorlalti .ilujitori.
Dornic s5 nu ies in evidenld prea mul[, ]"!i-arn cleprrr:s lncet cu
limba si obiceiurile. Arn ajurrs i* &Iag*t sia. cerui er.a senin,
primdvdratic. Trandafirii piantafi la ordinu! suitanuiui er.au in
plind floare. Palatul e'a aicaluir din clacliri al-hre. Dupir ce a
urcat treptele, sultanui s-a oprit si a recitat zambind o poezie
pe care o compusese in tirnpul ciiAtoriei:
Dd-nti tnapoi, trtttlzarn"icule, ttin.ul zilei de ieri,
Dd-mi lciutct sd. c&,nt, pregdteste-m.i inirntt pentru uitare!
I)acri uiuta-i o cLipri, urea,u s-o tt"d.iesc in. pldceri!
Dd-mi sri beau punri-n zius. in care
32r.1
$61
'rrlsd
,lop{)nJ.
ifll
''[
autirBeis 1t qzalluululi u{{, J0luns.Ia.\ Bo'rocnps'\]l
'qJo ngl Plood orl l**ounc
lu€ '}3$tr11c n$ tlJ u.:a3 ;s+.ro;lcfleq ni{ -*I-nu rii 'na sr:nr{sgJ
-'Ia 1€ru€ru .e-s iliJo rnPrlaod a10tur^nr l18.r.ro;ro{"iug
"oJ,;s€oll air, nrirr;:; n"rluad
'lugtrurolfi un ]gi'ap a?so
1rrplnrorfi un 'g1e3runi ar-unI ?:lsu?Jlu 'rel
'zil;Js{rot(i3p fs qJl"Isplu 1r! ?uns nu
r"iu nJlsou pchl.rl Ea331r e{1
,1nun '116 ry';r'r?p Jr3lui 'n: lundspJ rLlE 'tlazJl:ltilnfl Elislxfi -_
.a-snds E d{.ro
1n1oor'{
;er 'giu1p*"lo o;dsap aunds
a1r:arI os
or
1o?
a
P?-'rV __
'rn1n1ood i,[a-]ut.tnc
'li1suosJet{ o"ro;ipd o o nu
;;1oti;.r g* liil.+il .lf,ni nu {ll.us}ins {'J
n?l ;aqud ap lqs rlsiur11
r,.:: qunds Es a;-npuT{ig'lF 'trr:ilrrurl*u3
'au:lialsr g3 t-*urcurPa're
P.r
unlsJ
,li!ill*{J* 16 gjgli:o.r; g"rp; riag.ql rliauleo :lugurqd acl tlrotuuo ap
'i)Iu',l8pRZ ?elnqJ ns-[ trrSuiir 16 ria;''ra 'rrur4
cllLrp +gJAp qli;tx8 Ii,N
llu ;ErlJ-apall -*t"r'"; l* lgltlul{ 'Ilif,zdlll-lrt'lil Ltn r;tru Elsrx;}
-r:jr:; u1 ?ciu"q:] u-ur t"i
:stlds u-tu.l l*.)ttlut B1 ]tsqloi{ E-g'rn[
ilsasnd
iruit{'i ii}l o1ll-lllfffi o,liin *-i' ia1loq 1* rtlrr"ide;11n-J1r-it'Id'ir'r
rEele;ie
-*i{r:i i:il r+.lu; irei *1i*'.t*t*u clse;iii*s ti rll.lrirlr'1o"" 'dtut?
e r* ruo';nq
ui'qr,, tnlnia*d altlzaud "dl$€ff1l;;]-s r ti'qlr;rrtnro{l un rr3 '1oF
:1ufiurt1r': r;-r ',sa;1
,:r1 t* a":eo1€'ErlJt?p #
"""t0"'tu'lil 'Hiltaurci *'ap iBIEL{tug iJ-n puEJ
u1 pr.ri,r.r,rd 'ililolueJ.rru iludr'31! r
"tr!u.;1u qitu'l3e i-qs n:l3Jil')ili 1r'Jo'it'A'I*t t'-i oia:re1l:; 'oir:reFen
"le6
^1114 ui islnlittll ze^o lEll Ti-I
-r!-Jixa r* rilrntlail JOJr*i13Li eie4 r-11
is i?slltrl'r; i}iJ i-qs snd 5''
rs';iaclso ap {rltl$ I-{1 Ei}8J31;:}lc pr;.ie r+rJr'il
e-1 rcde'in;e"'i
':$uiF.le i,lf) attll * 11".! J{-}l in'io?lll'l'lu1 cri lrlq:ir-1*g"a
t' I ts zuu'rnJi r:tlr-lp 'rpr suutl s-r 'i1u19r
1t ulriJ g.tsui; r-gs iB:^!'i
ppudrul qs lndacuS
r*rtp*""g r-qs snd y '1olt1 op armnsr r* au*1;w;r
nJ azaJ?srp
u'lriatuu B-s 33 pd.ng "itll iil{'illsuup rS;ia;;)}upJ
u rocll;
,tiuon 1,s tu* t'i'''ojl*.; L1J uoq gs ludalurtr-qs 1{uaa .tn
e 'lergqug c-g 'ill1radu:ts op uuros uI eugru 1i3 SnJBJ
'leycoJ dir laullIIJal € ae iidnfl
l** 1u.lugu.l
e-ri:i
r$ €oJrr,r.rJd ni] 1€1ng3 r:-ur
.'Du.13'lp
rlaut t)?Jaq1ncl a;te1*aurn na ln:iuP'uttrtd nj
'pu|'p-il$ plip1 il nJ'n)soun}jN
Tbt mai beat, a inceput sd strige:
- Atunci sb-ti fie poetul orb profesor gi sd nu te mai infd{igezi dinaintea mea panh nu ,etii si-mi citegti fir' greqeard
poemele sale!
A inceput sd plAngi gi ie-a spus insofitorilor s6i:
- Nu suport sb-ryi tratd cineva joc de poetur orb. $unt eu
insumi un poet orb.
Pe bajbaite, a apucat o pungd cu bani din cele ce-i
fuseserd
aduse la poruncd qi mi-a aruncat-o:
-- Fd cum poruncesc qi plitegte_$i un prof.esor.
S-a ridicat arnelit qi a exclarnat:
_. Nu exist5 Durnnezeu, nici rai sau iad,
niei ingeri sau
diavol. Nu existh decat oameni destepli qi oarne'i proqii
qi toli
sunt ficuli din aceeagi !dr6nd. Bucuria este efemerd, pldcerea
este trecdtoare, cele mai subtile ga'duri sunt fragile
ca niqte
baloane de sdpun. ce sunt ast5zi voi fi. uitai; rnaine. Nu
existd
aite legi dec6t acelea ale schimbirii descompunerii.
Ei
A apucat celelalte pungl cu ba'i din fala sa qi a tncep*t
sd
le arunce Ia intamprare. Toli cei care se nimereari in dreptul
uneia puteau s-o pdstreze. prietenii rui l-au apucat de
bra! qi,
vorbindu-i duios, l-au condus c6tre un pat, degi el s-a
opus si
a strigat ch mai vrea sd irnbriligeze stelele gi sd sirute
tran-
defirii din grddini.
Tl'ebuia sd md supun, sd. nu mai apar in fala lui gi
si incep
sd st*diez araba. c.ntrar obiceiului, cartea mea
de studiu nlr era
Coranul, care. in ciuda erorilor sale, cel pulin recunoaqte
un sin_
gur l)umnezeu milos, ci o colecfie de versuri ale
lui Ahu al-,Ala,
al-Ma'arri, un poet mort de patru secole. Acesta orbise
cand
avea doar trei sau patru ani. Tf5ise tn apropiere
de Alep, in
sdricie, qi nu m6.ncase nici peqte, nici carne" Nu am rnai pornenit:riciodati o infelepciune mai rece qi mai amard decat a rui.
Parjolite de soare, dearurile s-au ingdlbenit, apoi au
devenit
ruginii. chiparoqii se intindeau. intuneea{i, iar frunzele laurilor
erau acoperite de un praf cenusiu. M5eeqii s-au umplut
de
fructe roqii. intr-o dimineald rdcor:oasH de toamnfl, pe cAnd
suitanul se piimba in gr6dind, i-am ieqit in cale, m-am-aplecat
in faja lui, sdrutand pdmdntul pentru a-r obiiga s6 se opreascd.
Apoi am ridicat capul si i-arn recitat o poezie de-a poetului
orb:
330
ISti
''o.tplDIJ a3u1?s as '1pdn3
-
q
pu7cl lnlunsuo) D-s naunwild
ltup7
t$
'6n'wt4Ptd a3r"ro
rnu fllo'L
prcp ptniluts o r'rlop apuudn as a)'{''tPrn\/ lr2cap
'lnqns aP E 1t?, 6 nxut'utnP
(o?oav
'?nul lal. alual JnpD n 'n?altot 6un1 u1
.pdncsaununnar,**t?;:i,i::f
iw"f,'T:ffinr;":;,i'::l
:ia r* 1eqmo"[ B-rtrr 'sundsgl
nr 'etiuala nD €llncsu 9tr{
1da;6 'alruo4so rS o1e"cF aioduoeld
anqas\ap o 131u a$a nu
et.ttr-u t6 am1 dJlu{
"npJ u'na;,a atni rcn fi-nu
'P1aen7 'Pt14J ayl ti-rt6g
aulut u- aJ'eqallug'a;Psn6r
'p'unqau natpl <t m1nta81nJ nerl;)n'l
o :n?nqitvn ff7lfiqnq
'nazo.t?uy,
,a!"t,nozu ap nau\ as n pryazn? ?nzpn utn n'1 'na JD6
'D7cluJa)n) unlap'otu aptazrl #-nu
aunds r'*-atne 7a3
?lJpsFtJ atds naunt:tp?nt
aP Jnof,l
;ttJtttut naunnF'Jp)Iun-ti lnsalaiulau
nalalJnoSlt!
'asasp8 Tnu 'PunJp a7t 'atno rnu
urn-u Jnp
'njutpa.n nutlnrl 23't'u 'DaLunl tctu ltsp9
aulut ad
?/sacpjlptJ ps nou ulp s't1ut1Jl nn-ut
2aut3 PEugT ad
urnl lnzpn 1V
Jaqz u? n{n'uae maquntod lnJall nn
autl atds stoXug nP utno
lpgdnatp Jo'l DalJDd
atds 'rlEJGC
nc
lV
Toippttl na-s puP) ainaututtp #zp{r
'aulut n.tluad pJnlc rnu alnJpc a rJ't1t 'qto Tuns
au'Ig,Jls lJT'Jp'J pupuJn a|daou ul $acp?Ku Fts
ps ataTnd uto ttu na "in7t
'17Jtod Tn7ntd ap )a4
luana
'??inut ln$snqy tqco u-# nt?au yn|ocrJ
'ntnl plDuacugnt4'Tndtqe Ylu l1uaq?p?ul
M-a privit cu bundvoinli si a continuat:
-* Atat de zadarnici e cunoasterea, dar !i-ai inr.dlat lectia.
Cere-mi orice poftesti, vreau sa-1i fac o favoare.
- Nu std in puterea ta sd-mi oferi ceea ce-mi doresc cel
mai mult.
A devenit curios qi a intrebat:
-_ Ce-!i doresti cel mai mult?
Speranti.
- Ai
dr"eptate. Amdnd.i suntem la fer de sdraci. Derviqul
-cel mai amdrAt e rnai bogat decAt noi, in nebunia sa.
A apucat o rnAnd de nisip si l_a inrprdqtiat in vAnt, gi_a
f'recat palmele. apoi a spus:
- Acesta este singurul nostru destin, al t[u si al meu, iar
e*noagterea aceasta ne face indulgen{i, ne face s5
ne iertSm
exurymanii. sunt sdtui sd urasc si sunt sfrtul sx
iubesc, iar vi'ul
nu rn5" rnai alind' nici de-aq bea pand rrri-ar curge din
urechi.
Nu face decAt sd-mi pregiteascd inirntr pentr:u uitare.
- Totuqi, existd nerrunia sfintilor si a aposbolilor, i-arn spus eu.
$peranla existd. Pentru a ne mAntr.i, Dn *rrozeu s_a
f6cr_rt om.
Fie cd omul se roagd cu fafa r:htr:e est sau l.est, e la
fbi
de zadarnic. mi-a spus er fdrd rflbclare" -li* cred nici
in vii;e.
nici in astre" cred numai in natura caprieioasd a fericirii,
in
qansf oarb5, ln patima trupurui, in rnoartea lent6
a inimii"
fiere-mi ce vrei, atAta tirnp cflt lmi st& in putere, dar
nu m6
chinui cu vorbe prosteqti.
-- cererea :nea e stranie. i-am spus. permite-mi sd te urmez
*riunde vei rnerge si sE te lin de mand in clipa rnorlii
taie.
A tresirit si s-a uitat fix Ia mine. Nasur, pomelii si
buzeler
i s-au lnvinelit gi qi-a apdsat mAna pe piept. dar si_a recdpdtat
repede sAngeie-rece. A zAmbit, apoi a izbucnit
in r6s.
La
urrna
urmei,
sunt
mai
bogat
decdt tine. Eu pnt sh r6cl
-de degertdciunea lurnii, dar {ie ili lipse,ste dar.ul rdsului.
I)e
u::]* inainte. poli veni sd stai cu noi qi sI ne arnuzi *u nebuniile pe care le spui cu atAta seriozitate si gravitate.
Duph o vreme, in ciuda avertizdrilor doctorilor sEi,
a incerput
din nqu s6. bea gi a trimis duph rnine. M_a obLigat sd stau
ai5turi rie poelii si firosofii rui si s:i consum alcool pAn6 la begie"
N-a reu;it sd md faci s6 zAmbesc, rotusi. Dupd .,u lru,or""
or*u*
33?
ccc
'Ei€I^ od srq,uI uru'ro
rSnlgc ureeuri nu aJ€t e1 '1ndnl1
oJBr uI dn.r1 lsecu 'urintl ap
rclrr eJa oC 'aFurqe ealnd uur
orugl€^ Fu-Fs .reop ealnd nEJ
mqarl
'FOIJJ
ssarE'r?
i9't'u1 9s utind lac
9s
EreJ
nu csaurnl cIurIN
Eooce o0 'aurtu uI
,n '1*"rl n"ot 6*-o ep 16 '9c ureepug8 ErIrer n;1ued tolg'r ap
ruei16
oc€oc os aJEJ Inurqsop zaurJn Tru-gt
o oJBc ed ea1e3 'gfue;ads
glu€o? acrJo ap asBJaqrlo Pur ruosasol€
nrluod togiugs Ie lot l9cop sns
rBeaace ap ?€lernruu Ero nu Io P'
'erincas;rod esequmJul '"rplape rn1
-a.rd reur asasnJ ,,ps lntu'"t3
'"*'idxa ps lnfe'rnr R€oAB nu to1 alllalopu3 ap
-sace p5e.rp
"6 €oac leaJrp gunds Es asruz?rpul 'nrA uro ocrJo
luaJaJrpur 'rri1e ec
u! natu oIo?BrJ ere lesodpJ ?soJ€ 'ourur
lgcap llnur rcru ry'nds
'r.rnc€al
ap 'uieau lIB ap ere r'€ag
lgcop erFrlo.r glp op 'gser 91p
,*"q" Etrr llnplEp9uzap rB 'iu1r1os rn1 p193r'r1s
ap oloourp
"p ,r1 "*agr* rnealnd nu alee ap '.F:ltI'I EAU'II. o RJ
,oldeou ax*cou
€
e8ugs ,rg *on"1qd {?-rur qro inlnlood ?retue :T:Jy.-ut"I
lsalri)
'.rr1rr1"3oid p lrtepe urAilp 9s t.F lnuuro0
aul{u no a;aegld nr ali}}sTp
qs nuuuropul F'\[ 'git'ipn'" a'relsap
e1 ap tti;wop rA m'ras
gs lndacq ne o.rerdo'rde urp ?-raJrqs?u9tu
'aleuJec
rolrJasgld nepap pui
urp alal€ua1n 'luarLrour loc€ ul6
gc'red ap 'aurtu uI lugJs
nu Ps luarcrJns EJa lu€fs g e n'rluarl
n€s unqau n€opaJc gur IIU;I
EAoc rue gc neasg8 gile 'qolq5au
ilr€q nc surluoc nrJ
'ur€rol nu ac €Aec oEJ Es runrsrrucl'rd nes
'Elldsl acrJo ap e'rqde gtu
ps pqrsodurl BJg 'pqrldn'rocul lu€ra
ure-nu IaJlsV
gl€rnl€u t"* *1n"'pg "elielndor o lrpugqop
r* eutu e1qugd aFunfe 81€leacqg
n*, "n ouri reur rru-t""' 1tttt"
a nu E1 EIBacEt{ epun;cel
'rr", 1.ro,
ri1
16 Euvd igcs€arg
:snds e-rur rB 93ug1d
'aped €I ad rA surdrul rrre-'I
o
Io
gs lnderul € p€rntr{ 1nu€llns
r?u91 un snd e 9c
'erg8ugur Eur ES is-"1o'gt Flrr Es.sorun4
rB rcJnl orlur"rd unuroc alr€of,
e*e 'urqrls rnl rcru eJo r-nu erec
'olrJnsuele oleol surdsa'r
nrJrl un op llnugq €-ul 'Boa)e aO
lur-nu '1eeq tuela r6e6 'panpas
w€-ol pc e6e 'ups lgcep n€auJgls
gsuadurocal o sruro'rd e-r rB drqa
gur gs EoA€ aJ€c *i"1"'n gse'r5
'aseolun'g o're1cs e1*ru
gcsealrdsr Eur 9s lrlunlod €-aT
16 1eg ug
e-1 lody
rnlnuellns
lncar1
nJ ourle Fur ES asJo'ul 9s dec ur'rd
reur ri
rA
'neapgr liiegec pt'g" At'gid 9s lndacul tue ?Elosuocau
Am renunlat la carne nu ca si postesc, ci ca sd_l
urmez pe
poetul orb. Am inceput sE tratez animalele
ca pe frafi. Dupd
cum sustinea poetul, dacd eram doar un .orp,
ut,,rr"i ce motiv
aveam sd disoreluiesc alte frinle vii si sh
md cred superior ior?
Incepeam sd-l inleleg pe sfdntul Francisc,
care predica pdsdrilor gi spunea ci rndgarul e fratele siu. curand am
obse'vat
cd animalele au prins drag de mine gi md urmeazd.
Chiar qi
caii agitali se lini;teau c6nd mi apropiam de ei
fdri team6
qi-i numeam frali.
Parci trupur mi se curdlise Ei gdndurile mi se limpeziserd
acum, cd nu mai mAncam carne, ca si cum
carnea il intenguia
pe cel care o consuma. Dervisii erau bucuroqi
sd mi invele ce
sd minAnc ca sd. nu-mi sldbesc trupul.
in locul sdu de odihni, sultanul Murad cduta un leac pentru
melancolia inimii in compania prietenil0r. viala
nu avea art
scop decat pldcerea simlurilor, din moment
ce era despre corp.
Nu-qi refuza nimic, aga cd in scurt timp s_a ingriqat.
Dormea
mult, isi neglija rugd.ci*nea. Agerimea minlii i s-a
mai tocit.
Era incapabil sd se abfini, iar vinui ii acrucea
rnai murt suprnare decAt bucurie, pentru cd turna tn el pdnd.
i se f5cea r6u"
Irlici muzica lbuteior, nici marrgs.ierile pricepute
are celor rnai
frurnoase sclave nur-l puteau alina. odatd
ce-qi revenea, d*cea
o via!6 sir'pld si n'rmal6 timp cle vreo
dou{ ziie, apni il cuprindea iardgi patirna vinului" sclav ar trupurui
sd.u, era mai inrobit decAt mine, pentru cd eu eram d.'ar cu statutul,
rlar refuzam
sE fiu rotr in viala de zr cv zi. imbdtrAnea
repede aici, in
Magnesia, mai repede decdt atunci cAnd
tnrpul sdu trebuise
sd indure gr"eutdfile rizboiului, cand mintea
hri trebrise sd
lnfrunte problemeie guverndrii.
Aceastd vreme de odihnd desfdtare a
Ei
linut doi ani, timp
in ca'e sultan*l a refuzat sd primeascd veqti
despre ."
futruce
in lume, deqi flota papei co'tinua sE tra'erseze
"u
Marea Neagrd
si o noui campanie a rui Iancu de Hunedoara provoca
dist-rr.gere la granila cu Bulgaria. intre timp,
la Acrrianopol, Mahomed
adu'a in jurui sdu oameni nerdbddtori qi ambigioqi. plecand
urechea la sfaturile lor nechibzuite, a ficut
tot ce i-a
putinld s5-l indepdrteze pe vizirul Haril. Ienicerii stat in
nu aveau
98€
'1rupdg1sau netu
rru-nu 16 [iq+pup6arc elr.rlodruS cruru ur€ nN
ap arolau ruB nu ng
InlnrJ soloJ ap g ealnd re-r Jep'aur1
:snds e-rtu
rS
Bcunrod
lernuul u-s 'e1se puglJosqo 'nEJ lncgJ €-rru €s
tol
'Ef,s€ouatuo €rJol€P r1P1d
ruI pugc rJ IoA rn8urs '1rgl1 rue ln8urg 'Inseac Puns rrul pugc
gugur op ruoruru ?uli gtu Ps atolau ruE-N 'rcr€ rgrugr qt :a[u
+esoJPe e-s rur rodY
'eqeaFeP
'a1$e1ocolo oc sBA
osJal as nu ps ec na.r5 cedec un ap arolou g
un tunce"rd a?so mI eeia"rauq1, 'EJaruoJo orunl 91s€oc€ uI mlaur
-nual e 16 rer.rolcrl €ounrcgl"re€ep '1up p1ug'Lnc nl1uad lnlcadse"r
pce q
eleqdarp, 1n1o.rluoco1ne' e e.re19 cftunc yrieig,ru g' r{augurg.r
,
u
'lua.raJrpur a-rur 'ugdg1s nou un rirtnls Fs rtle iieugrup"l nus
gru-l{eur.rn '1nI IB ed ne .ret '1nco1 €nI BA riul pauroq€tr{l nu BloJEt €Jqwn 8I aqiu eg;n*u
€I op 'IBq e1 ap 'r'rguprrer+ ap euipp'rF
'EaJrcrJaJ asEUB
^edoce u1 ap 16 r$o"redrqa
€I ap unq-s€uxqJ leni u-r6 'gutuuol ap rnlaJeos
Burruntr uI
iur€ IBIII
pdung ul uunrice pcolfnu u] BaJelrn lnet
I-aJBc ad pncs Blsoo€
nu Es ac aC '?1l+93a"rd a-nu eurrur 'e1elqtunu +uns firr-alapz
'eialsul nc 1a snds e 'es epeos ep edpcs aleod nu ruarurN 'cTuJBp€z FcseasoqG l-gs 193op ac€J nu 'es ea.relnpc
urp
u1 e1n[u I-€ ap egedep 'rrumfce u 16 'rop'nrolepuI Barrml
'gl€rp^ap€ orltrJaJ
EorBp€Ao gc 1e 16 ee8ala{u1 'ppropul PrEd
qns
n€ocnpe r-nu Eorocpld 16 €uqlpo 'niaq raurrlln eiuengw
pcuS ,sougcoroul €Jg 'Iu€ul€q uI pBrntr{ ed TspF B-I InsIIuIdT,
'aurqzop os nu PS
p€Jntr{ ad aloldurr
nou urp ere'rd
9s
lnr.rodrur ec n.rluad ea-ra1nd
srurJ?
ad
i-g. tt ersau8el4l uI ngs I€ tuo lerol rerrr 1ec 1ue8"rn
€-I lgcuJ 'gpqu1sur op 1918 ea'rpd pauror{Bl I rn1 erienlrs rBp
es ps g8ur'ruoc r-Fs
'gcseel*rurl r-ps €c BJBaI lrJprrr e-41 rS Ear€olul
uI €rpq€] 1€cTpTr nu 16 p6
lr6ne.r E IIBH 'a.rerJo.rde urp rriunw
n€-s
-eJo ?rsgJgd ne 'co; lep ne-r '1n.rezeq srulsrp ne '1e1ncsqJ
r6-gs puro'r
rS lerugru n€-s ilracruer 'rie.re;e.rd rruoureo 1e 93eep
ep8e"r lEcIFcuI € €lsote
'pe.r8 ug Bo.r€suEA€ purrrud rruqcal
pugC 'BqJ€q osncsa.rc r-nu rcru BrnJgt u€+Ins un n"rluad lcadse;
doresc decat pace, chiar daci a trebuit
sd-mi petrec domnia
purtand rSzboaie pentru a consorida puterea
Imperiului otoman.
Nu m-am bucurat niciodatd sa vdJ cdmpurile a*
t,rpta ptirr"
de cadavre' Priveriqtea aceasta imi provoacd
doar tristete. Rdzbunarea nu aduce nimic bun, aqa cd intotdeauna
i_am iertat pe
cei care pornesc rhzboaiele, dupi ce i-am pedepsit
cu modera!ie' in ciuda tuturor divergenlelor sale, creqtindtatea este un
duqrnan puternic si periculos, qi nu vreau
sd mai simt o datd
teama care m-a incercat in bdtilia de la Varn".
a"ogurrga cluce
la pie'zanie, iar ambitia este cel mai de temut
sfatuitor pentru
un conducitor. insd nu mi_ar servi la nimic sd-i
spun toate
acestea lui Mahomed, pentru cd nici nu
md
njci nu
md ascultd, ci se crede mai iste! dec6t mine, "esp""t6,
cum fac toti tinerii.
Il voi trimite ui"i
:"_le se linigteascd. ii ""i ti". ""r"panie si
sper cd vei qti sd-l imblanzegti,
ra fel cum ai fdcut cu animalere.
Vlulli dintre prietenii sdi, savanli, filosofi qi poefi,
au preferat sd-l urmeze sau sE plece la-Bursa ori'pJ-Jrrr*"t
tor,
pentru cd nici unur nu avea chef de capriciile
unui bdiat de
gaisprezece ani, acru
apucat. CAliva au r.dmas totugi, gAn_
dindu-se cd Mahrimed_qiavea sd ilevins eultan
.Ur, ,rorf';*, .*;
care reuqeau s'-i i'tre in gra{ii tn zilele
sare de tinerefe qi
umilin!' aveau sd fie rdsprdtili mai apoi. Dar ei recunoqteau
c5 ar fi preferat sd dea peste un reu r6nit Ei
sau un taur furios
decAt sd aibd de-a face cu el in primele
zile dupfr sosire.
T,a palat, toli il aqteptau tremurand
de fricd, iar cand l_am
auzit venind, ne-am pregdtit sd-r primim cu
tot fastur crem'
de rangul sdu. Am afl,at ch", de cAnd pl".uu*,
gaiopase nebunegte,
fdrd oprire, qi numai cei mai buni cai qi cei mai pricepuli
cdlSreti reuqiseri sd-r urmeze. A sosit deci
mai devreme decat
era pl5nuit, singur, pe calul cu sAnge qi spume
in collurile
botului gi ochii prefbculi in doud fl'cdri verzui.
slujitorii s-au
grdbit sd se arunce in genunchi dinaintea
sa si au plecat cape_
tele' A descilecat in garop gi a dat drumul
heluriloa astfel ci
nenorocitul animar a intrat direct in zidur palaturui
ii s-a prebusit tremurdnd. Ei insuqi era paiid qi privea
in jur cu ochii
gdlbui ca sd vadd dacd indrdznegte cineva
sd ridice capul, s6_qi
batd joc de el. Apoi a intrat, iar curtenii
speriali l_au
citre incdperile sale, l-au dus la bdi, i_au dat veqminte condus
curate
336
roc
'alredap reru Pcnp o-s l€JJocuI B 16 esosdgul
,eecugcs
IntEIEg
mluad 'a'ruc
e
as opun ep elea5ps g8prus 9s 1l5nJ 'e1eg 1-e
pcseeFque
E-s Pe u6e
Inl€Igq od 1r.r.o1 B'I 16 tn"t;t'1
ar€oqz "rn5urs
9s apiaFps FJBJ FS
os Fs €rol nu FsuI 'apedep rcirr 19c
a.recorJ uI IncJE nc ee39q1
a.reugigdgaul nc pugcJecul 'giuaulurp
ap lisoqo
'"""o1g,rgr1' r* er.rg1Ec uI €oreopr€ ESJEAaT 16I '+ltlc
re
.a.'.rr.rd urp r€runu alrJnluglugd e1uo1 gcseesnsug ri-ps 1n"r'r g
uatunl puglduroluor P+€pomru
pc.red ap 'nourolora int oIIirEr{ urp
r€ul leuorsed gsug e;g
n"*oqo ou ,it age-.Fo"6 tS arJolsr ep sop
ealrc 'ca"rF
r.r"1" go*o1g i1n ,r" rB ezr;erpue; os r* Ia+olsrJv
qns 'rznJuoc Bapa^ II pugt JolrJoc
1eig,r.u3 rnun Ba.I€runJpul
a1 'oru're opudord nc
-og€q puiqugz 'puecdec-r'r9qarlul eeund
'I|JFJ u1 eeur$nr 16 epnra areur
u.r16auur 98u9.ryu1 r'S-gs cruroq
BlBl€ nc 'alel6eoun) ap +€1
rS-gs 1n.rur g -re pc-red 1gcu1 'e'recrpap
as FS ll$ne'r e ac gdng
-asu1 'ezarpnqs Ps lndacul u'ezelotluoc
'uBJaAns un rA rerqc Pundns as
BJo JoT
r Fs €{nqaJ+ €roJgt saaae 'pcnuelsr ea8el era '1nue'roC
:alurend alss alurulnqzr ap riepnurlur asBI as qs n€aAB
BoJo+nd
,n"t]11n1.r agigqrs.relrun ap alrJaJo r'rn8ue"r ol[Eu3 r€ru rlac
:lsoJ nr: eo"reug'lpd
""
neouiiap o.rec 'rcruls'rg't r16oau 'rer 'riruoFzl
r-orec rrir"roleg'allleed
-gcu1 nete.rncuS r-r'3 *it"''"q'qoou nuigiu
ad a1n'rps r-gs
-inr'"1.rir";rd r6-9s er1€;ace €a a+urcu1 nu 'lgtun
nc ruoluaur
qrolourq u 'pu.rntrq asasrtur.r+ rI aJBt ad aqunlpc IqJFq
ysnar e InJPU:€X qc P?€r PsuI
sunle n€ pugC 'ozaloJluoc os 9s
'la.rcos tr5 JBcEur rcru 'gcseaqugz Es
dung'
allntu op
lruzprpul e-u 1u1ed urp ruaturu 'rugrupldps
el.laiorqq un
ad eprlso'rd ap aur*n'r arJ I-Fs 'i1oc
'".r,rpi
Ee
"1 "rm
eseuorice Ec nr?uacl
srlurJl €Ja urnc€ pe prel 'pcseapug8 ?s PJPJ
r6-9s r$nsul Io lmqo'r1 e 'lnlodouerJpv
'rolnte uJ i?1€1
"*uq"
'9+ep €ulrJd
eiuruaure erec riercnJc op Blelrrr€ ep 1e6ooT'ryul
gnop op r* 'rarsy p; ri
'nPs Tnl9lE? col EJBJ r-PS lro^au asosnJ iJo
"1rI
osasnJ efep r"ro gnop aO
rado.rng I€ uBJaAns 'ue11ns leuelcorcl
Jqugl
,rrun r€ru pugcrrru lsoJ B nu sorlrqrue 16 nrpugru ap lgle
un 'gleropul PrPS 'sai"it'3 g eelnd €+soce t"t"no'n*"o.tTrlj ,r,
rruurnd pug8ug"rls rB riurp
ep
lBrlur ne-r eprq8un 193uJ'erel ?91€
€ rB 1ud ir! luc
urp puru$gJts 'EJaur€a uI +€lnJul alrz Rnop lels
'aJ€cugur llJa'io ne-r 16
-unJ€ €-s 'EA ap surl€ B-s FJBp €rqe-oo
cu faqa plind de sAnge, dar lVIahomed
rAdea, parcd simlind o
satisfac{ie crudi.
Voia sd invete qi latina" M-a chemat
el gi mi_a zis:
-* Tatdl meu spune cd voi afla in tinelaun
prieten cinstit.
Pe bdrbie ii apdruse deja niqte puf,
iar ochii mari qi gdlbui
erau ea ai unei pisici sdlbatice.
-- Nu e un sfat bun, i_am rdspuns. Nu cred
mult de tatal tdu. Alege-fi singur prietenii. cd ili pasd prea
sunt un sclav si
md supun, pentru ci Dumne,uu uqu
a dat qi nu #;;;
l)omnului.
_- Ce crezi tu ci qtii despre
Dumnezeu, crestin josnic?
-_ E o intrebare serioasi sau pur retoricd?
asa se cuvine sd-rni vorleasce un
sclav, a spus el.
- Nu
Oum ar trebui atunci sd-ti vorbesc?
--_ Ar fi
trebuit sX strigi de bucurie, sd te apleci
cu capul la
pdmant qi si-mi murlumegti ci
binerroiesc sd-!i ofer
frietenia.
Dacd asta te incAntd, ili voi face pe
plac, insd prietenia
e povarl grea, iar prietenia ta e
mai pericul'as' dec6t un cuitr
de qerpi"
Surprins de franchetea mea, nici micar
nu s_a mAniat, ci
n:d privea doar cu ochii sxi gdlbui.
Deodatd, ar'ganfa li***u*.a
i s-a topit intr-u* zdmbet. Era chipes precum
*ericului' Ldsa*cru-gi prietenegte -rn6na pe un inger ai intuumdr,ri meu, rn-a
poftit, sd rnd r:idic si rni-a spus
cu blAndeqe, uproopu ,ogeron
-_ Sunt singur si nu md pot baza pe nimeni din jurul
meu.
Am invdlat leclia asta. Dar sunt tandr,
am nevoie ao p.i"t""i.
De ce n-ai fi tu al meu? Sd inleleg
cd md afup*"lrriuqiil
Mi-a adresat aceastd invitalie..rltatu
naturalete si vioiciune,
incat parci exersase' dar surasul
sdu nu-mi inspira incredere.
-- De ce te pref.aci? zambetul si gestur.iie taie fine pot castiga prietenia murtora, dar ra ce bun'aceastd.
prefdcdtorie fa!'
de un sclav care oricum e la mila
ta?
i-au scdpdrat, chipul i_a inlemnit. Nasul
-O:hii
a devenit
palid,
dar s-a controrat qi, regdsindu-qi zambetul
cu mare efort,
rni-a spus:
Nu vezi cE md educ? inainte dispreluiam
orice prefbcdtorie, dar acum inleleg cd un conducdtor
nu trebuie sd dezvd_
luie nirndnui ce crede. Nimeni nu trebuie
si md poat6 citi, dar
338
68tl
e?se(tr JuE es
n kilrilEotrs 11 puBs atrl?nut 3{AJ€'rFeJBd
qs €aJor r{rl1 BBsa{iE
,,ii-tt ,*rgoqprn., P.sTJaAa{i 'aparro;l tuur 'F"raur
i3{o1
Frlr:'lalrld 'allqEJErlurc'lul s1?ls
'1ndeou1 unq Bl crp lnlerir:asa
16 g"ruurp'ittuJJX'i} uauruaFe
-rr*r1?r 'e'ruaT?oxe Et;olfialu 'Pil{filialsl
t'to li)"iJ rlBs En'ort
t;il; u-n* .*,1"'r,tt tDe pErtlin ] \6 ::Tlerll.rtdqrs ar:l
i']!.1 4;rs'J ad alafesed El'Tnx ili:lrlTlEJ?
up *orn,1, qtrq'ea'8a1aiu3 ai
al 1 qs 1e:rntie ure-Tu 16 us u;rolorlqrq
t-qs 16 aildxa r*gs 'lsa1r*
e*e 'rnlntoqzvr e)Jv
*rp n.rt'+*f elii-rqc urp 'J?x+l :iq{Itip€ {lJil*r Fli
q3
E{rreas
lt?ll [lru-r1/{
a
ap 16 raruog El.ro+st op lir{{rnln ?E'qt}'taiul
AaIs ul1 BJS
'qorlerue.rF €[ rsru rour! +:a"al rtu r'4 JolppqpJan
qs tsroa nld 'ourur na
'u€ri{?urn*J 3p r?iu 'o'relr;} irl} istu qsui EpnE
u-iul r* arius'ra'ruo;r ilp in}qs BJg
Ea{rnds
EOJ;\ g:r snde
F{rIq€I eia,tul-ps
oFr"r; .to,r.
l-&1
ii1;nrrl
Lii
suui-il;
ElJr::
ng
iaioSoBeP
'1a
I ilEJgaopv -luFn'liu
"gslt{i'13 uina1} 16 Buqs
ilslfin{i.rq}t'int;cr5l€{ilie;'}l*'ri;-ir':u:idsq;l11}j-1'{z{]-J1utr-*
'uiju-t u€r.'ittiBt-Iip *ln!"Ilal+ E'\ atunl
nr-r F:rUl 'i?"rt?irJ ifirr{ tra} 1} l?"',\
r,;*i1*a.r4*f i: *-.1:1ui'"rep 'arrt?ic*J;]'IJA'IJ
aull* {Irp asEJ Ifis ';[EUVq lsnqJ€
:surls a ii,{l?:} f.,J'csop tnJt}:i€.iftr}ffo}
ap iedges ruY _un ars+ *.rrr, ,n,..pg;8 url ec ilqcapntard
:snds e-rw 16 1nc{ec nJpugru le'rprJ V
'pauroq€W ougrlgls 'ycr'ra,1au ulo un a8rrnle le6 'eur1 ad sale
'alrrnpugF lsalre a1 9s i9'lu1 ps uc
u.Ie-a1 €1se Eznsc ulp Ee par3
raun n€s a"l?ard roun rnurglsop
ruatuuo ap arololr u;e J€p 'au?oloJ
aurpJo uI
F-ratu qs 1u'ra3a'rd ap $ Jypurq"rol
Hru gs 'riunur u1
gs IIstlIp a 'n1 rza6 '11nlu ea'rd
ailapi und rurg ri raul gs ria'rug
nus gdeai ug
pe a'ied 3s {tlr ai} lerpomr xr;'irdeeap
?rn1pnzap uie-ii
un lgrap rlia nu F3 n"11:,ad -$€.r+ rg Ps uuopro locl r* Aulls
'rJciltqurgz rl{3o no 1r'tud u-1q
afl *
'+€qaJlu} rfie aEa?'s€ olEoX arul lnds lui-aa
'gsuo"r3 reur i6
gsEO
sIrrqiJJS 'tsutud ad gde'rl o €Aaurc
',lqnsapap €?ie "p Pap RS
'}€Jq^ape nc
'aaede'lec o1lnur rsur n] "roltrocul €tlr ES alnqa"{'J
'riaod ar1u1 laotl 'I{csolg
quns ourc ar1* ps arnqaJ? {1u r{-lottrlu 'rep
n$ El arnqa'\L 'aurur u: Teurnu srap
ar?u1 Josoru 'r6nrd al1u1 scrd
ur"rd pg't ES arnqaJl rla
-aJe{rl lu€ gs 'ececrds;rad ilU FS 'Tilellee
intelegea fi"urnnse{ea rinbii qi f}uiriitateil
exprimd.rii, deqi com_
pur-rea ei insuqi gazeluri in iimba
tr:rcd pentru a exersa arta
rtersului.
Am cures eri' cirtiie rie istorie pasajeie care
desc'iau cele
mai impor"tante bataiii are iui Hannibai
si cezar. Asculta cu
ne$a! fiecare pcveste a v'eunui nsedru.
n""u..au*."i;;; , vreunei maqindrii de rdzlroi care crobo'a ziduriie.
stuclia
;i *ese*eie acestora si re crrm{:ara cu maginile de asediuplanurile
fblosite
rie Aiexand]:'1-r cer fo{are. citise cre
unui singur tot ceea ce se
sc'ises* despre acest;r i' gl'eacd qi aratra.
.r,rii, era un eiev prdcui,, fiindc;i fol0sea .ricr+ prirej pentru
a-qi trate joc de credulitatea oamenilor Ei de bunele intentii.
-- Cu cAt srr.rdiez rnai rnultd istlrie, a spus el, cu atAt md
su.prinde rnai rnurt nechibz'in[a oamen'or.
Nu existi minciund
pe care si nu fie gata s-o c'readd,
cdt
timp li se cia' suficiente
nsigr'lr6ri" rvrietor"ia incoroneazf cea
mai infamd t.edr.e, iar suc_
cesul este singur:ur indicator pentru
varoarea unui cond.ucdtor.
Co'riucf,tr:ru! r.,ictorios e mai pr"r,ru de
zei. Alexandru qi_u ,pr*
xeus-Ar-n{r*, ia,r pr;vc5sritr* !r mai
atribu;;;i;;;il iJ'u,roor,"
clndilir: a p'terii *r r:r oas1.e s*iidi, dar''r
snveran trebuie
:,:t::
{;' iil'i(- r:
;r5"$i orgilnizeze irnperiirr i5i rs*i
'"L'jn-.
fle circpt eat tirE:
rtr':._[l-] s$j p*tri",+:srr:
,l,rei*nie
*,"r
*1,-igct-,ii,*le sait+.
,uu ,urrur*uio*aa
r:c{iiicii e{r:*i;rie- s{"i pri;t*;ez* p* savanti,
ist,or.ici qi p.r*ii-p*r",t".,
{:H rxli:r'ti' -oa-i t,ransmit;i *urner*
ct:Jor"care vi}r veni, si sd vegheze
c:a r-'i sd p{in.*iiiridrica doar: q!r-r victoriire
sare, omildnd faptere
tr*ie, cilr"r: si:nt, conrlii.ia *elol" r_iint6.i.
Nu m-aru putr_it ab{ine si i-arn spus:
-* Vorbeg{i ca un copi!.
-^ Alexandru nu era cu nruit rn;ri in varstd decat
mine c6nd
a oblin*t prirnele victorii, iar la treizeci
de ani cucerise deja
iumea intreagi.
v-orhg]e *;;rie si arnrrifia
smintitd mh tnfrico.rau. Itrr:a ca o
- siiihaiied' i\'I-arn
JlarA
'rr! spunandu-rni ci e inch
cnnsora.i
un biiat
si cE n'ar"e si*fii, de co*erucdror. iin
ruornent ce avusese de do*H.
ori sansa si erate ee poirte gi nsuasr: *e
arntrele dd!i. i!{i-a a-run_
cat o pr"ivire sfr:ipunFirif oare. Z.dmbetul
ii elezveiea dintii aibi.
-- Ileja ili citesc gdrd*rile ca intr-o uo"tu a**.rri.u',
*r_.
spus ei. A treia oa '.
am .sbdare' Astept
sd cresc si si-rrii
tJilJJff;i,l,l"'*
340
I?8
rBur Fur5rua o a 'E+€? Bt tsouncoJ I-nrJ aJEr od 'nrlotua l'$ flgqnq
i.rv"+gq B?ssc€ p,'rrfeq 'gtu-apa'ro rep '1sg1eed a pl grncnq e1 r*
suilu rr"r:luod lgcap naru IB+BI n"4uad laadsa"r ?InuI ruw IV :ltsnuquoc u rS ourtu Bi lul1n E-S
'rnlnlauns Incugp€ u; rur16aJJ ad tqni JB-i puvt r* ec 'a1du6
olgc rJo op e1de6 rS raezalde6 ep rc 'uo alde6 ap r€op nu 'pller
guqul€os r6'ri loiru
lo EsuI 'EJxs€ou eruuz.rerd n'r1ued EABJ?o
-.l6a.rc-elrulgur ui augrrrpJ 'ttnprz ep lerqdu 'nllsou rnlm;adun
pcolirur-ug '1n1odnur1u€lsuoC drurl 19c rueruolo n'r1uad alJeorlr
ap locueO plurzarde.r a1eo1 'ueureley '€ealotr41 'erueqly 'erq'rog
'arorreu
'nqtpn 'epada.r rfol r1g;,rzqr J€-s uiqlis'ra't'pe eieJ ui ;ep
qs te'+€rl
11 in1,11* .rolnfe azazurrrrJ I-Fs I.6 lnqlrl gaseolqid
uud esug.rlsuoc aI€s€A o+B+s ap as-npug;nfuocul eaced auliueur
r$1 'aloseoloJ +rLzeL B ac lurpaurr rtur16e'rc nc
uc Ezeeur8eul
...?
Bairr
ozarle as Fs qJgs prodln,r od lecrpardurl E-i nu 'pa11dope
€-s
Eruerrr 'e.re141 nc fer.reur lnr"rdo.rd 'rEI iInuEruEJ€X ?EInosPJ
nu rJo a+gc ap 'urrqerql no €Jos lrJolFSPc e-r6 r*ag 'rnl BArJ?
-odru1 nalarrr acJEo+uI aS 'sues oJB nu naru mlpl€x €tr?rlod :snds e 16 *ulp urp 1ru6g.rcs € pouoqetrin 'a1sa'r
'I€nue lnqTJ+ rnun Inqlur{{)s u} eaarotr{ l€sPI
R+s€acE purznv
e-41 t6 ngs olale4 nc rB urluelsuoC na aced EI +nzPJ e '1nroc
-,qo nr" rI runt gdnp 'rody 'EaoJotr\I urp a1;ed aJ€ur R's€a6pnp"t
gs a1adn.r1 1esg1 e-r6 rB 1uuo3 Inru+sl uI 1€Jrprr E-I ur?uelsuoC
Fprz snJlsrp € p€Jnlry inue+Ing
eledrcur.rd a.rec ad alelpde ap
'nim"raxa JolsoJ€
urp 'rieSouer rur16a'ra
lndrurl uI €olreorlr nege r€1 lilnru arec
es eqfnls uI €r Fs llnqaJ+ E 'r.rnun1 ap nearuo+ as lrcJn+ urnC
'"""g;ri ap eprirc.rexo e1 edrcrlred 'pugrugldps ad 91ep O 'I+6Ir
-aFF€ ap d.roc un lezrue.Slo u rS 1€qnJcoJ B pouroq€tr{ 'eeoro141
uI BroqzFJ os perntr I ac drurl u1 'gaFn;1srp aaeolo;d 9s lgcop
r€ runJ
BcrrJ csauJgls gqe;8ep IBru "rolelaprq3 rB ;oleznqaqcJe
'ue8uler
rA eprnlrucod 'epelugts Ec a'rarpd ap n€'rg
"p'ir"o,,
ad .6 c.re ed lpur reur n€zeq es rc 'co; op JolorlJe piueyodrur
un nc
a.reru neap?p nu IIcJql '1epo1dxe e arac gugtrr op unl
ep ;e'rd acrrq€J gs rn8urs afe'ru1
in"rgd 16 eiej s.re e-r6 i6 9c6nd
EslnrlV'rJorJnru.rer$r"lere$lrrusole16rza'rouaFrSruarieuol.r
BI op ale.rgdurnc orJ Ps urpJo lep V 'coJ op aIaIuJ€ Btr lnraJ1
e 'roqzgr ap acr?u€ apurSeru 1€rynls op 1€ulruJal € ac gdng
mare decet ili imaginezi. I-am studiat misterul pentru cd m-a
i' addncul inimii, ca tot omul rezonabii, nu e sau cel
pulin incearcS. sh se convingd cd. nu e credincios, d.ar toate
faptele gi gandurile lui sunt dictate de teamd.
$tiu asta pentru
cd l-am vdntt cu ochii mei gi am auzit cu urechile mele
cum gemea
chinuit de coqmaruri, strigand numere lui B<irkltice Mustafa.
S-a aqezat comod qi a continuat:
- Probabil cd nu stii, dar derviqur Bdrkltice Mustafa reprezintb pentru Imperiul otoman un pericol mai mare dec6t
creqtinii sau fimur. A trdit ca pustnic pe muntele Stylarios, in fala
insulei chios, qi a dobAndit o reputalie de sfant, intr-atdt incat
se spune despre er ci traversa marea mergand pe valuri
in
timpui noplii ca sd stea de vorbd cu eremitii creqtini. spunea
cd musulmanii si crestinii slujesc aceragi Dumnezeu qi predica
despre punerea bunurilor in comun, mai pulin a soliilor.
Adeplii
sdi umblau desculfi, cu capul descoperit gi purtau un singur
veqmant' Toli cei sdraci qi persecutali au frgit la er pe
munte
si, dupi. lupta fratricidd dintre otomani, un cadiu cu experienld
s-a aidrurat suslindtorilor lui Mustafa gi impreund au
infrant,
in doui bit5lii, trupele trimise impotriva lor, iar doctrina ror
s-a rdspandit in intreaga Anatolie. Tatdl meu nu era
decat un
bdiat, mai tandr decat mine acum, atu.nci cdnd propriur tati
s-a imtrolndvit qi i-a trimis pe el si pe marele vizir sd
conducd
ogtiie Europei gi Asiei qi si-l zdrobeascb pe acel pustnic nebun.
-{u pdtruns in viile fortificate gi i-au omorat pe toli cei care-i
juraserb credi'f5 lui Mustafa, fie cd. erau femei,
bdtrani sau
copii. Mustafa a fost capturat sus pe munte, impreund
cu ultimii dintre adeplii sdi. A fost crucificat gi cdrat in spateie unei
cdmile di' sat in sat qi din oraq in oras, in speranla de
a_i
descuraja pe partizanii sdi. lnsd aceqti credincioqi nebuni
cddeau
in genunchi in fala b6trAnului rdstignit qi strigau:
vie
"Tat6,
impirdlia ta!". Au fost nevoili sd-i ucidd. se spune
cd s-au
aruncat ei ingisi in sdbiile ienicerilor, strigand rrucuroqi. Dupd
*e Mustafa qi-a dat suflet*l pe crufe, a inceput s6 circule
un
zvon prlr:tre acleptii rimaqi eum ed n-a rnurit, ci s-a retras
in
deqert pent'u a-qi continua practica spirituard" Acesta e
motipentru care, la treizeci gi cinci de ani de la m'artea
sa,
'ul
intrigat.
:t42
878
{tru
qJo rntrnlaod p 1n1osq€ Inmsrlqru Taru 'puer'rncrda BurJ+cop
;glrrtp"Jc BaAB nN 'acrlou un rtsop 1e rB e're pugc ad asec$
"np
-Ttn"rt l-orut ed prug.ls ed elrn gleod I-Es FJEJ 'rn1n1ooc1e rrrnqe
ug 16 ep.raagld u$ riezauurng ap adecs Fs ecracul orec FlrcrJoJau
piu$ o ad ec ueapa^ I-orer ad'pe'rn1q od ourq ruur Foiefu3 1-9s
B-rru €lsBaJB €alsalo;l
lncql E-ru 16 nue.4s unpug8 otr6ru 1ru"rg1s
nazaurung oP
isgJ ap E+Jnq ode.rr Fu-gs o n€s
arru rqJol r{u-nu ;ep 'inuelsr csounJoJ €aote op '91eI Jolrur?
'?BnIe un ad
-6e.ra errr.rlodtul guuu o a Intuelsr 'o1aut opurgru uI
'rJnu€1d e1p
Bc Eorunl €Iapour rol 'a1otu raiurol ee're1nd urJd
ateol ?c €rupas aurq
'r.rn1e{ alle urv 'ereold ap pde luns €alse
'FuI^1p orferper r*
reru nep IurI lgq€ nc 'o11mu r€tu nIJB 19c nC
ursraqrue{u 'gzottil o.rdsap ri leiglug urv 'Io snds e-rtu
"rope'rle
u eac ed r* ropurl€eJo EurJlcop al€lrzorJnc nc lerpnls urv 'ni1e lgcap llntu rcru nozaurunq ep ard
-o.rde as ruaruuo rirrunue Pc Jeop nrlg 'pe'rc 9s ac m16 nN :leferncseP sundsP.r ure-1
sJoIrI e €Jelsntr{I lsote
ilf.roul urp l€1ncs e-s rB oreur ed
gc rzau€eurl lli r€Itto aocrro Ep€oro ps eleF 3 Inilo pc 'e1rtur1
nu Bc Fzea4s
a1$eounc nu Etseauatuo srunqou gc 'nazauurng Elsp(a
-uomap earu erJo+sr Fc €Iuuos TEp rf-nu 'r16a ac unqaN :snds e-rur 'sg-r u1 Purucnqzl
'rur16a"rc rac ap r€ rueurlnsnur rrfugs ap elrnldqiul lsoJ nB oloc
-€Jrur r*eeleae 'ppcapur,r rsealaay 'nazaurung r*u1ace ad urglnpc
ad are rI Intusru
II Tiol 'rfo;, 'r6r,r"rep ad '1ntue1sr 'r;93n19c
-r+S"tC 'ut.t"i.t$t e1 o8unle 91eod ?s Bc alelp;n8urs ug es-npug8
-gr1ni'rcrulsnd lruolop nE ruoru€o rfeigluS rBur roc 'apr8rlo'r
a?€ol uI 'aprntue"r,r o+€ol uI i.ouaruoual r6ealace op alulcaJe
aII gs alrlso TFIIaJ ec pqrsod e er.rolrfp'n ac ur"rd 'alnazeurunq
'ola.rras auuras ur"rd neal6ouncoJ as Jep 'rfelnces'rad 1so3 ne rr{e"g
16 e11oaa.r ?ruJg?s € JoI BurJ?coG 'ruo aJetag uJ nazourunq 1nI
eiuaze.rd e.rdsep necrpald r$ umuoc BI olrJnunq neaund r$1 'er'ro1
13
-gsgc neacrztalrJt nr"" 'r"qr1 rnplr.ndg IIlBr,{ ad 1tu191u3 ure-r
edo.rng ulp IrEi al1nur reru sofod ?nqgqgrls ure 'a{areup q :lBtrrBlcxa IUB
ap lulrcseJns ap ?918 ur€Jfl
lgcug'e.reolgzur"rd.rns rnl Ba+solod
'r.rn.ruru$oe oJB pugt rcun?€ p8t'r1s 11
eleod as r nu qaul
nolu lgl€l ruurnN 'aJ€1 atol nc alaurnu
r1so"r
uu-i ajinau. ir: iior:il.elr: rirtirrrrii uynarie, i$rr*-'rca sd f.it: rin celrrlucdb*i" cAt ariii hiAn,"i -qi ;::uii c#r'err:t,. dar se tr"ezea zliier$nd in
fiecal'e noapte gi vedrs ia-i:iisi r:l-''icnr clenrisuiui !r: agonie si
auz{-ria sl,r"igiil*:1e ncl*.rt;t!l*"r sai: ,,1!-:rr,:l , rie irrip_,u.tj.tia ia!,,.
Tricrrrai difl ac.:easf,? l,'ilur:.il niri iln'i.r,:illn gancli la slltEri:utr &furarl
ca iil o sintn aserncni inir:. sirnteam falri clc el o
SrrufunrJdi sim
patie, in timp cr: tlin,Snii ivtairnnrrid imi sl,$rnea t tr;rmi. inexplicahiiS. un setnlinr*rlL lii'il-l:lzii. r.^ ;ci,:arld n;r-iur"*r hlr uman_5. era
clit"eritri de ir. me*" cu sl q:arlci nrr putr:;rn' avs' ni*rir: in cnmun
si nici g;dndnri.ic ?ri-irrsl,r'(: nil rirrn;rLr a*er:agi *ale, liedpam adesea
pdrr ai si-rui rlddeanr ilt,irrfr*;:i"el hine rie cusur,:i"llr: iirii sale
scr-r; dr;i:inta rJ* gicrii', .,'i-r-rrilil'lea, l.**enl* qi irisensibihtatea ia
isuf'eri:rt-n. rlll-rria jelcr. ir ii *iril.!,nniJnl^. 'faler:terjc salr: eixception":lie,
int*iigc;ita si ilgr:r'.iriirit lui er.iir evidente si ele" rlar cand. priveam in cchii liii i:rr.*r'i s.ii gitibui ri: ra chiprii sau rie euioarea
iiinrlrh:i, ina *upl'irrd*a srntiriiflntul iilfricor:iitr:.1,ir* in *l existir
ocvil iiliii il:r.rll rieciir i.rialp i,r.ilslaturiie acestc:r^ r:r:va nebdnuit
qi mis{.*,'rrus" tat:() irni lir:pilxlrsl,r,r irr{elegJerea.
Dupri c. rri-a vor{iit ri*.":prrr: r\'i**ta. ir qi rlesp'c cum a f'ost,
crur:i{ir:it,
srJ .,"nri-,esc
lr:ni deis la nthniirtilea clervisiior ca
cil rei i:tr"g'.,u1
{) c<}nduc:eau. h{A ini.r"gbau rnereu rlecd
rn-ii}11 cJr.!r
rir: suni, Lu--' iniEiat.
fi!n,-,| inr:aJrtlrili sd_gi e:rpliee altferl modui
meu clel r.,inljl. sufccoritr;lli.:l lr,leu, puterea esr.tpra ap.menitror si
aiiirnaielor- "nupd {le air} negat, categoric. rn-au dus in curtea
mdnistirii gi rui i-;rr ariitiit pe cierviqii cer.qetori irnbrica{i in
zdrc+nle' care s* r-lri*i** sxt-nzint,i ,Ti-qi fbcoan t6ietrr.ri pe tr'p
farh s5 sirnt.d. dln"r,l,qir_, iilsj si)"r:*;r:rnu" insii au inceput *;
"aAe
batjocoritor si mi^irlr i,;lir.rii
- 'rleaha ast:l *r.ir'g* p**r*r progti. pentl'r-r cei simpii si
inculli" Initistii il'.r * ru-r1';r.::rere mai areasi. l,Ju-i dispre{uim
pe cregtini, pentr-r; *d t'-rritL:i ni ;;r'intre ei iniliati care sunl rlarnenl
sfinti. Llrr r:Ai, ulrtalrr rliti !rl:j Jic scat.a cunoasterii. cu atAt <ies_
chidem octrii nrnj i:rrg" {,:r s{hr:rii,"rl e5.,,rtarii ior. inilialii,stiu cd
toate tarile slAves.: a*riir.1i r.];-lniriezeu. ii vxa cu ocl:ii icr lumeqti,
il simL ir: larne.'{ jrr ;lrlcirs!.l r,r:":tc qr'rrroasterea supr*nii.. DotrAndind-*, sJ'intui ii p.'*tr: viiid**a pe horriavi -oi lri p'ate recla
v*rlerqri'i rrrhiierr: ;:u'irii l,.* :lin-r1:ira atinger.e. F su{ir.:ientri chiar si
o itrrr:*tlr.il din h.liinr+ir: r;aiq,r. ier eiscrninterle ilhstreazA si e1e
(jl'tl
'sazluaJqd qJ ]s{}+ P Eiili:iasu*il "Iul+{Fol ulin{i 11?u-r JoxIua?6our un a
'1e;lqrlurl tsLrtAap H$ Jot IE?1311 EO a'Iuleu! ?nl)sFu 'tlxsacu BJ azoJls
-Uorut]p Fs }l?JJaslll lj l.:i'ii'i).[a }n'lnp 3JEltt IEUI BJa ullue?suo,)
r-*a61 .lrunrnfi .l0{I^il?r-Jil,tpe rrlqnd ?E"lntrEIu ts-s solJ}€:ruag priuud
,1CC{0Ur1UU3-qUOJ ET rirri-rr:rr.trlo '.l1i1U 'ltUnrun Ig r"rolBUriSnS 'rrun
'rJOSAsJns ;,r.1-ln;l i3t,]ir'ir3 {l liu}nqzr y '1odour1uulsuo3 III FUIlrBo? uI
,e!ue-rar{-q eulr}ln rS1
1q;:1se r€-npr:gz
lnqnp,1ep c-r* u.!]ol {nlE"iBclur1
-.)-ix.{ 'riA{},!{)1,1 e[ ria;p: qIi{ALrr n-1 peJntr^d inuuqns J€p 'r}TqJoS
:ierir]l]? e 'lisrln,r;l ap ii?Etu-tE 1{)t{ laufi }J3+UnJJ i.i1 'ereopaunH ap
r* fasug €1 ap rnln{irclroo 19dur
TI?{IEI '"I0:}9irl.tl1
lrLuhLIou:5-tr'1ls
pl-ti I nu xri;lg ededlSue 9r ruluod 'alrntrpqeu
lsJ:ltu puuund 'sndo
alrielp? v-rort€ po pqeclc,rd 'e;+1sa3u a1€t)? nD '€3i-;\ 1u aeloerg ra ded
a{orurir"r asul}l t*r'nqs rnp.tomactrill snpll nrFttuo r:3'n*o'l }S'qTE
r€ 'Bseru oJ{?.la$ B[ 13i]q 93 n!]S '1nu{A EJa tnl EaunltIqFIS "o[rq
-ts.rnp I131lipo F-1slrtn"rlsuo;r ps 16 ri;pc azouori;lape ES ?B3ap ilqou
retu ifrjts: ca,rri aleod nu [nuto el uatrnds rli rXsluerun ad efalord
r-F;) rrjasEliu 'ntua.roi,,1 rii 'r'treF.iac1lv lnlnluulpJB:l 1€ solcu[paJJ
rhirrl osasnl 9c urerq* a.rec a"tdsap
In"raT.r$?a.I'l I{r€ i}p {trazgnop ap
gc
LULI {r1'? ;}S;)SAle rcl-{lilc}'l iLlrrF-l{:}u$:) J}]i 'astr.tnr]l nruasng udnd
:l{.znu ullr-1,??I fn.i B"rt':'tp,urt.rci rII'IIIE errtiult ?nJa"I? ne laJ+sl|?'';^air: i11ro,-,,tTi UfEUIJ{'I tl{i-rii} EsLl} BJi} laJ;:as naru ln"rnFUIS 'EA{II
I?rrr€3 T. l?.azop al Br- tFr lJi r:1 n; r* J[iJ ES ui] s{q}s;}p ?ssBaqJo^
rlu-E$ r.en{tT'llra3 rA leritr,rt ?rrns nrJ s3 EI}eaJ'l Eii 111?roA nN
'qaBui ou Fs lrqrs*dlmt g 'nE?
tnr{lql ld'lFi l.-l!.Jirr} llr itls-8oA o'?llrirur un r}ae 'afrrq o-sunlss
rv (;;ini'ei"d ii'l rr: ntr i?; ;-lpr 'UiUlSl 8l n:i l* r:1*a1'lanirof a? nu
o:) a{l 'i}-{161lr--jlt iu;rl}s;llrun.: tr oteiape ruil1.ap e n:1uarl *erpr;nf
alrrt;;t.llil r;J ri r.iti6rl!1.. .{..i1 ela?IEIII eT xr:iunua; nn l-* 'lo1 rr"rn19i
'tra uI
-EAiJr ?r;.irJilIJgl"rostP a-i.]i.rl.'1?qi; ri1 s;.riaimi nE alT?urilill s?fnl,{
a:I,$Orryrj i-ti{2r;}Tt{ffn:r(l ri rt,i;;iigulr!.({ ill iliAArg.l.1 .1.tEJ uI tri1+u3lgoul
*qru;rn urp
.lut.r.'1rl!pi?. j'irl {i-.rJrirrr.i 'tla'Ji}tiirlnil Tn{ E eJi$etatlr o
affi] r,i] 'grti;]J,ilns e;ll;1*e,.ltinr r.tt :rgaz;rdutll an rt arnlF'rzap as
'BUnq olJ
ils*nill1 n"i;lill ;33;;3illi '{i.loIJ;:ii a.{P:},?q '?giiTui [43 nJluad
-{}rfi;irri, ,r r* qirtn$^Irj*r 1l:: ns ?il(:}t;l}ns ;r '1e!qau1 ;"8ulrle c nJlIrAiI
'iiur.rn.l .rr,r1liritlt ir+zaF;x;r is isllqlf! tlJn13el 'r;n{p;}i} as rull}€a'rl
rriei*,ru1 mn:l li)1 tl1 'lrtlrv'xo;,1 pi.;lqlnlfi EaJope:l S']lJls t61 a"rlseou
"i*1nu.n*1",
u€;o3
ls urpu;-;
"t:lr"ina"lp !?a;) llo{Ei} lugrllJll r* 1r6retr1 ur i6
lttltt itlt)zailrun{l ug t;,lapaJi} "uaJalnd
u1 'nqs 1n:*lu.rd
lrl
l-q
pe care l-am cun,;scut ca.*-dva, a c;ilhtorit la .Adriancpol ca sd-i
roage pe M*rnri i;5. r:onfirrne inscdu"narea lui Con_qtantin. BdtrAnul
sultari a a*eeptat crr p}f;.cer*, iar prinlul a f'ost incr:ronat ia
Ivlisi,ra, capitala despotatului safui" apoi s-a dus la ceinstantinopol
ryi i-a tr:irnis pe f)ennetrios in l\{rreea. $e spune cd. nr.imai rug5ciunile l:dtrAnei ior rriarne, itnp{rdteasa lrina, au prerrenit izbucnirea unui r5zhoi inrre fra{r..
rlin aeel mom{,'nt. eni obscrvat cd &J'homed st'dia mai cu
sdrg harta ceinstantinoi:alului gi desene[e fortifi.eafiilor sale"
Avea in orary isccarle ca'e.i furnizau inf'orma{ii pl'ccise cu privire
la tr:ate reparagijiri ih*ute la ziduri, intrigtie partizanilor gi
oponen{ilor uniunii Ei negocierile pnivind o nons cdsdtorie a lui
constantin. Acesta flusese de.ja cdsratarit d+: tlouzi cri- clar ceie
douh sotii muriserd dancl naqtere. cea a cir:ei rnans o vcia
acufi] era fiica impdratrdui din 'llapezunt, ilnsh iacest&. avea
destul& bdtaie de cap cu propr-ii,tl imperiu ca sA n-rr--ei doreasci
sS se aiieze cu nesigurtil {-lonstanf,inopol.
Sultanul Murarl a trimis o delegalie ca F-o aleagd pentru
Mahon:ed pe eea rnai frurnoash din fiicele condu*dtorului sulkarjn.
Acesta aparlinea uriei familii atAt de strdvechi qi rJe nobile,
tncat qi sultanul Egiptului se c$sf;torise cu rrna rlintre fiicele
sale' Mahorned, care avea obiceiul sd-qi astArupere pr:ftele t:u
sclave din harem cu a-ceeasi l'iolent5 cu care vana qi cildrea,
nu avea nici un g$nd de mdritig. in phis, flenr,r:rl a.-gi ar6t"a
lipsa de prejudeci{i qi pentn* a-l imita pe .Alexandru cel &{are,
se afiqa nlereu in compania b6ietilor'. insb planurire acestea de
nunti itr fdceau si cr"erad6 c6 s{rlra.l sirnte ci i se apropie ceasul. Ednuiaia i s-a coriiirmat in primhvara iui 1450. cilr"rd tat6l
sdu i-a chernal s6-l insal,eascd intr-+ ca.mparrie impotriv;r Albaniei"
Gjerg Kastrioti, un cregl;in renegat care slujise Foarta, dar
apoi se reconvertise ia crerytinism, com.isese o trriidar:e qi pusese:
rn6na pe firrtSretele acestei lxri. Recunoscuse rirept,urile regelui
din Napoli tra coroana Aihaniei qi iuptase irnpotriva venelier.
trntrigile pnlitice ,.si victoriile sale il {'xceau un perico! ser:ios
pentn: otomani. Aqa obosib cum er* de campaniile rniliiare,
foIurad cnnsidera cd e de datoria lui s6-l d bo;rre.
tnsd lifi.tr8nul sultan se i.nEela crezAnrl cd poate aiunge la o
inlelegere cu {iul s5u belicos ltidndu-l ia rdzrroi. Din fericire.
346
E3?VsapJSO{EJXIeUTnN'InsJo^runatnpuocJoAIAeCIruarrrEo
€A nu 9e a aJElosuoe €oul sJn'8urs
Et{I8.1 }sorB.r} pr^ rnQOJ? I€tu
'rn{ aurired€ rI fn.ro?lrA JBr 'alJ€cl o e1 Ep Fui Indurt[ 'a'reor]rd
qns ep lnlugurgd aFnS rurl 'lnqlq8 Tn[ rtt{}o u} 1p gtu pupi}
'oJ€ al a.reo ad aiassoToJ ap ariaunl IrI in1ug^no nu nes auti
r33 'rnuprulu In?Efs glcadsal nu '1uu;s )rluru aJB nu pauoq€I I
qJ€IJ 0 ?nJSOJ;:! IuV
'{.rc}Jn
gtl}eqlPs
rIrI-43
sA
EI
€tu.{n
:laJls€ l€saJp€ E-s
lru r* aurur grlnp srult+ B 'rJas ulp eun-Jlul 'Joi erueduroc ui
Eaq ES e;l 'lorIoueupv ulp pcel arl ap €s elnsut ed 'a:eoXesuup
ad i6 nrarorzntu acl 'r]eig,rul ad 16 riood ad rn1 1n;rn[ u1 p8ug"rSs
i-Rs Enurluus p€rnl;{ '9su3 qugurq'1dgs ad plup O 'T13Fd BOrEprI
-*suol ,Jats ,r:r.8tns p) pugl€ 'nPS lncol rJI rnlnrJad{iir aILInqaJ?
ap erJnco as 'g{uar"tacixa ap urld rt 9?sJ9^ ug uio 'lrzlA a1a'leul
'Ersed I{Tet{ '!Jo.Ia ?rtlr rsur loo e1 ua6o"ru1 as 16 no"l8 e;tdsag
":\€x.n{oQ a p€JllIrT pr efep uapaA os 'urqes nc lTJl]r€ Tnleo^ ?€3rpr"1
r?-T prrga 'iliunu ealdeou uJ gs€orun4 ear Esua"rnri 16 pauroqelq
e;?ul rclu jsoJ B rlu Ltrt1l 1e3 e1 'auniiloru ep ltd e.Ie nu nLI I* Rte+
s,rlr,{} Jep 'pauroqelq InI TarJo?qsqc r.ra?s{rrJ ug gprpuald-c aJaoaJ?ad
o iep e {}il.rnT/u "lOc{ouel;py BI sJolui €-s EIELuJE ;er 'erueqly
erzeJ plcluls o €[ Fsnpal lsoJ u eiuedruec '4urueol u1
r-r1
'rFa.rqu1
airu '+rq.{oA ne-r* nri InTJ }* Ig:}s? 'quuo:} P?s€ar€ RcIn-G 'aloAau
a"{el{r €aAB a.rec op a{Lrrrplul E[hrX n1 lnuriqo e IlorJ?sP,X IaJgsB
Jer'3rlry.,tnr ep tnuri e-s pBJnH "{e{T'necipitrl oi 16 i*i6ug ra ac
?L{auiolr irrp to1 aliunrslluo"rd u1 gpea.roui as FS }soJ aJ€ nu F3
E{r;iE:4 !:i{ qJasH1TjJe 11 rturq€aJ3 'aioiu'tu gJasesgf aJEJ rrzau€q{€
ad axa:lrdulap r-Fs BIoA paluor{Bry J€p 'q}stuglg^au aduas ps
ui:1nd }?^ EJ toltEozru.re8 pugiruro:rrI liqlac raun BaJEIla"rd lnuiiqo
e pB,xnJi.{ 'ntpasu un pdng 'qiur,rr;rd o iclu uI pJos€ ap nE.ra
nu psuL*r{etr{ IB perntr{ 'lodoueupy e1 nea.Sunfe e.rec Jolrrnu
-oau {utrtlut}l] 'rTurrur eryod pclnp alrJlrurr? aza?sa? F$ pawoq€tr{
lnl snu.rad E-r .rep 'lruJepez ?soJ E inrposv '€fnJX lriqqae 'iop'i
:x-iprz eaiureutp +r{oru}odlul e-s e?Bur"{B 's{u?qlv ulp a$zro alp{rr
reld; qrJoxll] s ac qdn(f 'trllE prpualds un ap qlliostlg €a{ra^ aJ€3
'pauxaqelq rnl Esea;rrur acl eurdu.rg?ul o P nlluad es;ng a"rds
ui sEurPJ rrrv'Erueqry ug zaurJn
nrl ';o1rur13arc elulodurl 1dn1 qs LtlBIoA nu Etpurl]
1e;a6d t:r\? opun ap 'lodotreupY
T-Fs ?rnqaJl €
sd-i fac in ciudd qi, de liecare datd cAnd md priveqte,
qtiu cd_qi
doreqte si mor odatd. M_am sdturat de
epoca asta, trupul s_a
sdturat de mine si nu md mai pot bucura de
nimic.
Dupd ce nunta s-a terminat, l_a trimis pe
Mahorned
in Magnesia. La !ard, lalelele nu erau inci. in floare inapoi
cand, la
ordinul marelui vizir, un mesager din Adrianopol
qi_a fdcut
apari{ia in Magnesia, dupd o cdldtorie cdlare
de trei z*e. s-a
aruncat la picioarele lui Mahomed, l-a numit
conducitor si i_a
spus cd sultanul Murad murise brusc, din
cauzd ch i se oprise
inima. N-am sd uit niciodatd expresia infricoqHtoare
de bucurie
care i-a luminat chipul tdndrului.
_- Cine md iubeqte md urmeazi!
a exclamat el.
A fugit apoi cdtre grajduri, a strigat s[ i se
inqeueze calul,
a sdrit pe el qi a pornit singur in galop, cu pelerina
fl"t"rarr;,r_;.
Dispdruse deja c^nd, in toatd confuzia care
a urmat, c6te'a
gdrzi de corp au pornit dupd el. T?ebuia
sd aieg. pe
ceilalli continuau sd se certe qi sd-l ia la intrebari pe cdnd
rnesager.
eu am ajuns la grajduri, de unde am ales
un cal puternic qi
iute pe care-l cunosteam deja. Nu crecieam c_o sH
ajung din
urm5 armd"sarul sdu arab, iute ca vd.ntur, dar
bdnuiam cd, in
nerdbdarea lui, avea sd-i dea pinteni qi sd-l
lase fdrd suflare,
apoi se va opri sd-l schimbe.
De ce l-am urmat atAt de repede qi fdr6
ezitare? Nu pot
explica. Nu lineam la el, dar nu puteam
sd nu-l urmez. vorbeam
cu calul meu, il indemnam cu cuvinte frumoase,
imi concentram
toatd atenfia asupra drumului' Dupd cAteva
ceasuri, pe clrurnul
spre Gallipoli, le-arn depdqit una cdte una pe
g6rri, care nu
reusiseri s'-l ajungd din urmd qi ai c'ror
cai erau extenuati.
soarele rosu ca sangele uprnuu dincolo de
muntii intunecali
cAnd i-am zdriL in cele din urmd armdsarul
altr in apropierea
unei stalii de schimbat caii. sclavii il frecau,
animalul trernura,
dar Mahomed nu-l ddduse gata de tot, ci doar
il extenuase si
apoi il abandonase.. Am schimbat gi eu calul
gi i-arn ales pe cel
mai bun din cei deja inqeuati. in intunericul noplii,
pe drumul
inqel5tor, luminat doar de lun6, il urmam
intr_un galop dispe_
rat pe cel care era viitorul otomanilor. Zgomotul potcoavelor
calului meu acoperea urretere qacal'or de pe
dealuri. La prima
348
trimis vorbi la Adrianopol, la marele vizir, ca sd-si anunle
sosirea.
Dupi cAteva zile, a ajuns acolo insolit de un alai splendid,
insd imbrdcat simplu. C5ldrea cu capul plecat, cuprins de gAnduri. in fiecare sat in care se oprea sd innopteze, oamenii care
alergau sd-l intAmpine deveneau brusc tAculi, rnulfumindu-se
sd se prosterneze fdrd sd scoatd chiote de bucurie.
iEi plAnge tatil, spuneau ei, si nu-l deranjdm cdnd e atAt
de indurerat.
Prima dati cAnd a gldsuit pe parcursul c5ldtoriei a fost ca
sd ceard planul Constantinopolului, pe care ii cdra cu el pretutindeni si care era de;'a uzat de atAta folosinld. in timp ce bdtrAnul mullah, care-i fusese preceptor, cAnta versuri din Coran ca
sd-l aline, Mahomed studia harta.
Pe misurd ce ne apropiam de Adrianopol, toli oamenii de
seami ai imperiuiui, viziri, pagi, bei ai provinciilor din Europa
qi din Asia, cadii, ulemale, geici qi dervigi, toli inaintau cd.lare
ca sd se aldture in thcere alaiului nostru. S-au oprit Ia vreo
cincizeci de paqi de poarta oraEului, au descilecat gi au inceput
toli sd strige, sd se lamenteze. Au ingenuncheat, au cdzut la
pimAnt, qi-au pus ldrAnd in cap. Cei ma! in vArstd, cei cu
bdrbile cele mai lungi, vhrsau iacrirni sincere gAndindu-se la
bunul Murad qi la ceea ce avea sd vin6. Cei mai tineri insd il
urmdreau cu coada ochiului pe Mahomed. avAnd grijd sd nu
se arate prea indurerali.
Cu toate astea, Mahomed a descdlecat ;i el qi s-a aruncat
ia pdmdnt, apoi a inceput si-qi pund ldrAnd ?n cap. A izbucnit
in lacrimi si am vdzul cu ochii mei cum doud picituri mari i
s-au prelins pe obrajii mdslinii, Asta i-a f6cut pe bXtrAni sd-qi
strige durerea qi mai abitir. eAnd a consiciorat cd e de ajuns,
s-a ridicat, s-a dus de la unul la altul, i-a shrutat pe umdr pe
geici gi pe ulemale qi le-a pei:rnis celorlalli sH-i s[rute rn6na.
Apoi arn inc5.lecai iardqi si l-am inso$it de-a lungul strXzilor
ticsite de oameni care plAngeau qi gemeau, pAnd la serai.
A doua zi, la moschee, a fost incins cu sabia lu.i Osman,
fondatorul imperiului, apoi condus in Sala Divanului, unde s-a
aEezat pe un tron jos, in timp ce tinerii, asemerlea Eoimilor, se
agitau in jurul ini sfrddnd ierarhia, urmdrindu-i fiecare expresie,
350
rs8
snpe au 9s lrcunJod € r-* sols{xllll ul1 rJlu asasrt^E nu *J u€'loi}
:d lurnf B paru{rl{Etr,x '1tzo.r8ul 3s-ilptig:}qJY '3J€ {}p Ep.ieo;} o' rl}
1er-un;Hns B-l apun"utr[rl€q u3 ircitll eid srip t:^g il ta aluadg'rt'i
u1 sun;1gd R 'urnlsalu lnurpJo e1 'ue11ns Ininou rrinr"rna ulp
B la afti-ap
1nun g, qxelugrurgdsr:g pug8r"ils urareq uI €uznq ?Ilp
pA€IJS o 'gXepnap 'pugr 'paruoqel\i p1 eie'; ug aralnp ap atl{-r
-rgur ue8ug4 l*-Is ea8uglg 'all{lsul rue u-trig:r n3 nE un puJnl{
1nt asrJaJo r-oJel 'dourg urp rasa'iur"rd inpugr rodr; +tuon V
'(Jr?poaJl HcseoJolFSqJaJ as rtu 6s eri4"l
-Lrol nJ 'aSe.io a?lil.ul reur urp rJn]rltaa ti adrunrs rJn.rep t1] Fun
-a;ehug'Ia [E+l?l €{ Psece PlItuIJS o-s strxord e-t'urq.rag iro *a*ud
EprlosuoJ e-op lnctoas u1 'rcarF r"rolpipaul asrsp5 t-ts artll6a.ra
mnug.3n.r Fleorurpo aseiqaul il. aill-.r 'rarql+g rnlnlodsap nlrg
"pe.lnl4i rr'I JoIa^
'e"re1,q 'ss etu€ru n;l se8unlap*1 dt-ut1 ?rqJoA V
-npg^ a1r.rp?uofft?T alin)'ql3 Es lrraJuq uI snp tr-s rodr topuelp.s it:
aunngdo,r.Sui ap lnJo[ 'us"tng e1 gugd nEs rn[FI€i prcln'r'1 u''llitlos
grsea{osu1 ES oi.ntl€rse tarrur,to-rc{ lnJolsuJsAnF ed s{ulLr} E-T
'trj.ualur a{€s JoIountf IE lJo?.reiil e; I11I 1n1a;o;d aci i6
{{€tr{y ad iunl s-I 'E}sao€ ap ateraqclr,r ared op aialele.rX alradsa'r
ps Ea;\B ql i6 nps lnlEl€? ucrlriod arlutl-rdeaptrl azauJ'rn pr^ QzEs{r
-oriualur gr te;ln"Erse s-r paulorletr{ 'lir?qurBzap 'eur€:eur at{ snp
r"e-s rrJa$11 16 alruarrno elr.rnJo{ Xedn;ro ne-tS uelrutuap tlilur-r1 ao
Edng "il.iaderud *p rB piuor"rartrxa ap inl esdrl r*pdap e n"r'luad
a:1rJatraiu3 al€s alunle4s rB a1iig:ppqe ad gzvazvq as qa snds e-r 16
'€ugur alnJEs }-9s 16
FgnrF+a;ti aiiorna nc ?rqJo^' E-r paLuoqet{
e-s 'Tn1n 'liIEH
l:rsi,uoqETt rnl alaJeorcrd e1 a:un;e os ES lIqEJ8
I€tu iac InJJnl BJa €x'saf,V
"a;a;3ad
;oXgzrrr.rdlns
as
a;al
ealnd
'aurfi"rrls I-ES Bnur?uoJ .rol
'1n;oi adnro rs 9s iIIBH Ini r-aunds
-*nyrrradrur
iidfg?s pr ;adg
rd r-qweaq3 Laurr-ir ap raru rl.{izrl pl"rqdapul ne-s ac aO :Jolranlrna rorualadpr +esa"ipu e-' I li nqs p.ini uI xeJrul ?€?rn E-S
'alun6rug8 ea$nlsap r-nu l[ralurir leJul 'aurq ap +glu azeloJllroc os
qs aeeigrul rS tue ap nun 16 roi:zpnop elap ee.te paruoq€IA1
'unq crturu s{
eeda'+*s
ealnd as nu '.repu*e
'pe-rn111
lnl
€oJaJJEolu3 asnuriqo
16
a.raqnd sl ap r"ro Enop op asruo8zr II 'Eurea? ap eq.req BJnuraJ+
II liieg Jrztl Inla;€ur J€r 'aur3;rsru ed nee191s 'q1s"rp'r uI raJ
ac{ a1€aaud
r-ol
BaaJ
uI
'To ap aduo.rde ruru ?9e aI} Ps ptr€oJaoul
vinovatul. TAnirul eunuc a sosit cu zAmbet triumfdtor si a fost
foarte mirat cAnd Mahomed l-a acuzat, furios de crimi. A incercat si se apere, dar ceilalli eunuci au tibdrAt asupra lui qi
l-au sugrumat sub privirile iui Mahomed Ei ale neferjcitei rname.
Cei care-l cunoqteau pe sultan au ghicit c5. eunucui aclionase
la ordinele sale gi cd fusese redus la tdcere pentru cd era singurui martor al crimei. Motivul era cd micul prin!, fiind n5scut
dintr-o cdsitorie legitirn5, avea sd cr:easci gi si conteste puterea
lui Mahomed, care era fiui unei sclave. La otomani, rdzboaiele
intre frali erau la ordinea ziiei. Nlahorned a consolat-o insi pe
prinlesi, i-a jurat cd nu are nici o vind qi i-a promis s-o mirite
cu guvernatorul Anatoliei ca sd scape d.e ea.
Pentru a inlhtura binuielile qi a intdri increderea in serai,
sultanui s-a purtat ca un inger in lunile urmdtoare. A ascultat
ribd5tor de sfaturile bdtrAnilor viziri, s-a ardtat drept gi amabil cu cei umili qi cu cei mari, a fdcut daruri ienicerilor', i-a
primit pe ambasadorii care au venit sd-gi prezinte condoleanlele,
a ratificat din nou tratatele de pace incheiate de iatdi sriu.
Primul care a venit in audienld a fost trimisul irnpdratulni
Constantin. Cu ani in urm5, un vhr de-ai doilea al lui h,trahomed,
Orhan, se refugiase la Constantinr:pol, sub proteclia imp5ratului. Era un tAndr ambilios, prin venele clruia curgea sAngele
lui Osman. Era mereu in interesul impAraliior Lrizantini n6
aibd la indemAnd asernenea refugia{i politici, pe care ii pud,eau
folosi in caz de pericol pentru a stdrni urr r.izbai de succesiune
intre otomani. Dupi ce a jurat cd va mr:nline pacea cu Bizarr!ul.
intocmai ca tat6l sdu, Mahomed s-a angajat s5 pldteascb pen^
tru intrelinerea vdruiui sdu o rentd pe rnhsuna rangutrui lui,
in total trei sute de mii de arginfi. T?imisui impd"ratului a ldcut
greseala si ia generozitatea qi dorin,ta de pace ale lui A{ahorned
drept semne de sldbiciune. Doar era prea tdndr inc5 qi fusese
izgonit de pe tron de doud ori deja. Fira indniald, purtarea sa
ii uimea qi pe conducitorii oLomani cu experientd.
In primdvarS., Mahomed a confirmat pacea cu Ragusa. Valahia,
cavalerii din Rodos, genovezii din Galata si cu insulele din
arhipelag, mullumindu-se cu tributul stabilit anterior in semn
de vasaiitate. in final, la inceputui verii, au. sosil la Adri;*.rici:ol
doi cavaleri din Ungaria. Erau reprezentiinlrii lui Isnei: il.e
352
8!8
[nsJaArun srrl.{.r.roc rrrB rs Fp€a.Ic Fs JoA ac poJt lrua{IrBo 'qro acBJ
(oparc rB-al nu ruaturN
a+ €luErods 'pugzBr Ia snds B-rru
'aruorr nc nEa^rrd ?ru mqIFS T?s TTqao
Lzaztlla^e I-Fs urluBlsuoc
rnlnlsrgdrul nrrcs r-FS nBS rcre-ap En; gs e16a"rdo Rtu aC
'lugurg.rnt +ugJS rew 1ac r3 €rl?au1 aluod
as [unc ep nlduraxa unq rcru lac ?IJaJo nu-rur rrur16a.r3
'eeced rza"qspd gs lernf ry 'cseqgr8 FIAtr 'Rlupo1sru- Ber
-pde reu €A nu arpfarur.rd F+sBocV '1e sundspr e 'rerucolul _.
'lodouer.rpy erlga rnlgirgu aleod g?Brtnre alseo p-nou 6
'r1odr1pp rB p"ro;sog pugcolq 'epara rB lgcop apada"i rBru Fnop
u3 lnr"redrul F8ugr; ri-gs aleod guq6e"rc B?oId 'l€ler1 un-"r1urrd
rnplodourluelsuoC rolnfe aproce ps luFrlqo e ude4 'aIBs aIru
-lgur ulp €u€oJoc rurr.rd r3-e n"rluad aBIoarN eded nc r.rercoFau
uI FU€ es uerura8 plu"rpdrug .rer '1r6.rg.gs ap erdorde as e{ue.rg
1* e113uy aJlurp Inroqzgg 'rue ezrrigc urnc€ €Ja lrrnc e$e gleurq
-zap a r€ru nu a1e1gur16a.rc glsuocv '€lse Bt Bun olrruJod ea nu
ee1e1pur1*aJC 'c€uJgqoq un ne JBuoIuu nrJadtur un aFn.rlsrp ral nN
'mplodouqu€+suoC ufel u1 Inzgce np+ FlqaJo.rd mlnp.repuqs lruo+
-g+Jnd 'ola op pdec nc ?rqzr ne-s aurl +gcop rcru.ralnd r€ru ru€ru
-Insnu rS uou el pugd gipul es rnlnlodourluB?suoC aITrnpIZ
'purn1p6.rgu rJaoruor ed pgur r-ES n€arA 'a"rac qod nu rcru -?Inru
reru JBO 'alelrzorJnJ g.rnd urp 'sn1d u3 ql€p o rarielu4 l€+srzoJ
B-u lgoul 'r.ro ea1g1e ap efap ]rlFJIzFr e-S 'sol.ras csaqJol gO
opa^ FcEp ldard auri eleod grr-Ec parc nu ri lrug"rlgqur3 € psuJ
'natu lq+€l ap a?€xoue aJoJlrruq ailrcur,rord nou urp lednco e
rS egralnd acracul
a16a"lop ueurerey urp run{BJqI
Iru-Fs
:sundsp.r e-rur 'e.rocg1d ap pugzgg
'?Bqarlul ue-1 ;rlfaroqzgl o? gs rorl aurc nC
- €
'e1uF luns 16 rop.racruer earaundns €1sa+
n.rluad eruedtuec E+Jncs o pcul 'ueoJop l{u-ac Eaoc ?ol ury *
:l€soJuoc €-s rru 'peseaq.ro,r ps plrqr?srzaJr orolau o ap surdurl
'BrJnrnq opuncse 1n1nd e-r6 nu patuor{ElN 'rr.rn8un 1eca1d ne-oc
gdnp gsuJ 'Inuor? eurh"rds ES n€nurluoc perntr{ InI T? Idlgts
rrqcal epun 'uetuolg pr"radurl uJ auns BS ee"rgd acoldrca.r rr.r
-IqnI 1e rS ncgd Ins€at 'IaJlsV 'olosoy urp €rrolcn gdnp perntr\J
ap qeroqcug rnlnrirlsrrure € ruu roJ+ ap a.rr.3un1erd o FJBoc Fs
lua8a"r l€rrrJlluoc asasnJ elea 'e.ruopaunH
lrual nV 'rer.re8u11 p
de sldbiciunea qi de iubirea mea de pace. Cum ar indrdzni un
tAndr sfios ca mine sd treacd peste sfatul consiiierilor sdi in!elepli? Nici micar tatdl meu, Ia apogeul puterii, nu a indrdznit
sd se atingd de Constantinopol. Nu, nimeni nu va da crezare
avertismentelor tale. Continud sd md urmezi ca s6-mi aduci
aminte de ce trebuie s6 nu uit qi ca sb mi distrezi cu caraghioslAcurile tale.
Ca semn al bundvoinlei, m-a numit ingrijitorul cAinilor lui.
Genovezii i-au trimis in dar cdliva cAini frumosi, iar el era
convins ci aceqtia ii vor asculta mai degrabi pe creqtini
decAt pe musulmani. T[imisese deja trupele din Asia irnpotriva
Kar:amanului, pornind el insuqi la luptd impreunfl cu ienicerii.
A trebuit s6-I urmez, deoarece a luat cu eI cinci rnii de qoimari
qi ingrijitori de cAini pentru a putea vAna in timp ce se rdzboia.
La auzul vegtii sosirii lui, Ibrahim de Kararnan, a cdrui tard
era deja rdvdgitd de ogtenii din Asia, gi-a venit ln frre qi a
evacuat rapid teritoriile ocupate, trimi{Snd emisari sH ceard
pace qi sd explice ci ceruse inapoierea pimAnturilcr nurnai in
glumd.
Spre surpriza tuturor qi spre marea mAnie a ienicerilor,
Mahomed a acceptat sd incheie pacea. A fdcut un nou acord.
cu conducd.torul. Oastea a ridicat tabdra, el a pornit la vAnhtoare, iar comandantul trupelor asiatice i-a oferit ca sclavd o
iAnird grecoaicd de vili nobild, care fusese rdpitd de oqtenii lui.
._ Are obrajii ca lalelele si fruntea ca fiidequi, o lhudau
eunucii lui. Glasul ii e dulce precum cAntecul privighetorii, iar
sultanul nu mai are liniste din cauza ei. Suspind tot tirnpul,
compune poezii qi nu-qi poate iua ochii de la ea nici n clipd,
Auzind ch Mahomed s-a amestecat ln rizboi in Karanian,
grecii, in ldcomia lor nesdbuit5, au trirnis iarS.qi ernisari ia el
in tabhrri. Aceqtia s-au plAns cd oraqele r:are trebuiau s5 pl6teasc6 tribut pentru intrelinerea lui Orhan nu o ficuserd ined.
in plus, trei sute de mii de arginli nu erau suficienli pentru
traiul unui prin! de seama lui Orhan, aqa ci trebuia si dubleze
suma. in ca, contrar, Constantin era nevoit sd ia in considerare
s6-1 lase pe Orhan sd plece, pentru c5 era prea scump sd-l
intrelind" Tlinliqii au dezviluit cu arogan!5. gi cd imphratril,
354
'ro?F'irrruaw€ pugFi.r?s 'in1 nn:i.rrir ap +lnui
reru +o3 qur-do;de ne-s q.l e-68 'suncse sBulFJ lnuu?Ftg 'T]I"rV?Ft
"
r* "roi alaleds u.i pugls o-lnzea ru€ JEp '+n.1.\ rI ,Iu-dp Ittu 1tr€:1ut1
1n1nd !l JE-i nu Jo[ erueladg3 'nzp.rri IE-Is tar"Io?]r.A Inao1 ui
qseourbn.r oced o nr asrurnflntu as ac ?uautotu urp 'IrIBq J€JE{r
JoA gc a8r"rls ps lndarur ne 16 ngs {nln:}"ro} eir4 u1 l€unpe {tt?-g
'ronuna ad az4e:11eru r-€s ri eiase* arrJeo?su.r Es 'o?rFe os Fs
lndarul ny"urld a lnreried qJ nrraplsuoc urliollr'JoliJfi)I{rai eol
-u{€rr{p a1€Je as E"- 9.rEJ 'a1lz qnop ap ia.rd oloee sPurE": u t* x.tor:
{.r} s€Jxal r-"- 'linunilnru teaal'J il.B nJesrura a; Edng "ax"{lil mur
qosnaulJdatrul ilT Fs r;rnl trtap qcseapug3 as gs srrrr*;ci r:-o1 rs
aliliur"rop aun.rrlxa r6-qs urze.rc calE JoA rrics.r8 'o1or\,1 '1od,ruur"rpy
EI af,i€fi1ur €a as prrgJnc ur FJ ?E"r€JOOp e 'es ulua'1at.lnJ op rcorfi
ed r-npug.rnFrsli "Es€orun"r; mi enr?1.}s EI i}"rof, LIi 'q:.r}i{r}uj as us
?V.rap 1eXda16u E.r€-u pupl 16 ul'quglu u1 uarrli I-a.tEJ ad 1n"rrg
lrLun a.iEr"iur:lu{.,t u1 eerlrr..4;uci as paul{lr{El,{
"E{rrJn. €A *} roa r{apan is ;iJpurl.13 ;l1sad ap
-€pusJ? lJOn-oJu$
16
r-rn.8un ad r-rieruaqr 'rarreFlng 1u aFa,i ut?t{"ro ad g,reil i-riewelo
-o.r4 i."ropircoJouau'liaceg Es Tor\ liarnd e;:'1rdo; a rei.rr rlu nour
;nugdqlg'riral"rae{s au Es rier:"rarug alap ri trrr"rr,uas rie-1 a"ler ad 1nr
-ulsJ? ail eieau;a; ?€JSn e-s BrqE-3G l{e:r.raui }g;}ap iioirilr reur o
uurrlg FJ Euuruas u3'1n1*elourlllu? sr-l(r,] -nin.rr o6'ugc{q'ls naw
na'ril
Tnorr acl rial$eounr i-nr.r EsuI g#r"r3ur rs arpg:larJ nr riapurLdsqr
rr-u-! 'FJtsBoa ea.ra8n;1srp o"rdg irol ril unq lndrnr? +o? na +soJ
uir? nN lrialuns ae rirnzqrqrarr l* rq.rc tre-r8 'ro,t ep IBA
.sneis u-ai rs rn1 uie; [.rl +Eruor{J }-i I'durBu] ap BqJtsq l6-npug3
-trnftrg Jolrur+u€zrq €oJrnqpssu ap lmln +soJ e r* 'lnprr.redtur
ern{rJ Ei tsJ?se p;np ES rs alotu;e arade gs €a?e}Fur16a"io p1uol
FJsEoi.IJB+s qs u3,r€ lnlrrlodourluE?fiuoi) e.ldnse eB?E un Ec pugz
-a"n 'eoeud azarlsgd ps iard oJrJo nJ sro^ Ill€I{ JizrA +loJetr\i
'augpu
riedqs qn 'xug.tnr aJE)alI nJ
retu
r*
Inlugru.rour
:rJpugur rS lie;nrun;ug r;ra"r.8 rolsaa€
.lsaqJo^ ai ps auriqe 1n1nd rrre-ur nu 'Ba?saJE o}eo} putzny
'rorqJos pqodsap 'Ia IF+€? nc pfuerle o a.rn8rse gs rS
rnlnuellns B F^npql op ra B+ua.r ap a?l;ord gs e.reds 'ar"rolgsgc
FlsBocu urJil 'raJBtrN euvlu PJaaJ FS BrqJas u] rJESruIs r'rurrJ]
e '1r-rnzede4l riI EIIB os aJEe 'sazque"rq4 rnl alrJn?uJs pug?lntse
Sari din pat! Pe cal! Sau preferi imbrlfiqlrile
in locul gloriei?
unei sclave
Dupd ce-au rdcnit o vreme, Mahomed a p6git incet afard
din cort. Cu capul drept gi pumnii strAnqi, s-a uitat rAnd pe
rAnd la frecare. Rdsetele gi fipetele au incetat pe loc, Au tresdrit, evit6ndu-i privirea. Dinaintea lui s-a format un loc gol.
* Md acuzali ci uit de rizboi, de guvernare qi de indatoririle mele de sultan pentru iubire. Prea bine, judecafi cu ochii
vogtri dacd meritd aeeaet6 iubire.
S-a intors in cort gi a iegit din nou, trdgAnd-o de brat pe
tdndra grecoaicd. Cu un singur gest, i-a smuls vegmintele,
l6sAnd-o pradd privirilor lacome ale ienicerilor. Acegtia au suspinat la unison. Cei din spate s-au cocofat pe umerii celor din
fa!5 ca sd vadd mai bine. Speriatd, pldngdnd de rugine in timp
ce se chinuia sd le zAmbeascd acelor soldafi cruzi care o devorau din priviri, tAndra grecoaicd, in splendoarca eelor gaptesprezece ani ai sdi, era frumoasd ca o dimineafl de aprilie.
Rdsetele qi fipetele au r6.sunat din nou:
Excelentd alegere, Mahomed!Am echimba bucurogi patul
cu al t6u. Fata aceasta valoreazd mai mult decdt toli grecii gi
caramanii. Acum infelegem.
insd Mahomed nu zAmbea. Un r6njet i-a apdrut pe buze qi
a spus:
- Daci nu avefi incredere in mine, avefi incredere in sabia
mea.
A prins-o pe fat[ de p6r gi a forfat-o sI se punl in genunchi,
apoi gi-a scos iataganul. lnainte ca nefericita s[ apuce s6 se
apere, i-a retezat capul dintr-o loviturtr. Plin de sAnge, l-a aruncet intre ienieeri gi a zis:
- Sabia mea e in stare s[ taie gi legdturile de iubire.
Urmafi-o qi nu vefi regreta.
S-a intors imediat pe cllcdie gi a intrat in cort. Mufi de
spaimi, ienicerii au aruncat capul insdngerat pe jos gi s-au
privit. Mai tArziu, in aceeaqi zi, Mahomed le-a trimis bani gi
a poruncit strdngerca tabenei ea sil so intoarcl la Adrianopol.
Abia cdnd am qiuns la Bursa, l-a chemat la el pe comandantul
ienieerilor. La intins la ptm0nt dintr-un pumn gi l-a bdtut
pAnI nu gi-a mai eim$it mdna. A pus s6"i fie tliat gdtul in
586
LgE
(ITIBH nt alun$ uJ
'ori€4srurrupB Baqco^ ?lBql ?ol
€oundo os
rozn€c €a.Iourlsns uI rJn8urs alIBdAp ad lctu nBJa nu ficoJc
'TIA ap mdnf ro^
(p?sB
ocracuJ PS Pl€p o ur^ rBrrr rrtr8s
oJdsoP
rJ
Tur-9s
FcsBaqJoA
(arolnd uI
-rrrro gcBp r€p
F?s 9^ PcBp 9tu-rlscrpardurye{ur.rop
csaurldapul r-ps lgtop tEJ nN 'Ia rurqc o-lrnJlsuoc rJ r€ notu I9lBl
'dtul? lnle g rB FcE61 'BrsV uI edo.rng urp Jolrueruolo B atatoJl
€Joqq n.rluad gpqesuedstpur a+sa "rep 'plodourluelsuoC ?luTu
-aurc nu crprJ o-s csernugld a.rec ad efee.rggog 'ulader eleod as
nu BlsV 'g8n"tlstp gur Fs Ba InJoJsog azosJaler+ Fs notu lglel
ad aatperdurl I-Ps lBcroaul ne €urBA EI ap BrIFlPq uI ocarBoap
'Elseeae Brzrcop BI snp e .ropca.r8 Blpr.;.rod 'ngs rnlnSeJo alrJnprz
op olotulp opur+xa os nu ur?uezrq rnlnle.rgdtul €olelrrolnB JBr
'rn1nue11ns plugurgd luns rorsv ep tS radorng aIrrnFtrAI :.reop snds B-aI rc 'ISItuTr? ed gcseeurr"rd r-gs leldecce e-u
rcru pawoq€tr{ '€s eplrdec n.4uad e.re{uruaue o r$ aced ap rn1
-n+€l€Jl B oJ€clgcug o ed ec afergyo; raun er{cn.rlsuoc ?pBA nu
gs ealnd nu urlu€?suoC r€r 'rqcalp.rls urlueztq lupupd BJa ru
-olrugJ?s e gueado.rna aaped 'IruoJsog oprtlrul e-ep erfuelur e1
efunuel Es Inu€lps ec erfrpuoc nc 'lnqlrl gosea1g1d gs r6nsug
gc
Ia graJo es gc 16 uBrFO ep e1eFa1 alrrorac oleol BI gfunue.r
efunue gs ec lodouelJpv €I rresrruo s$rFl e plelpdurS rer 'e.rg
uI lruol ne-r6 yca.r8 'lodouquelsuoC eI sunfe B Bolsol pugC
'acrlerse lTirgd earrugd
-g1s efep e.rn5rse r-or€c rolac oreolgugruos€ gfee"rgyo; o ueed
-oJno lnlerr ad gcsem.rlsuoc 9s erorr 'pugcT.ro InroJsog ozasraleJl
Es alesacau aprfrpuoc oleol oJ€ €s €lerure 9c arnErse os Ps
rS g.r8eap €oretr\I ed .ropuq6a.rc mlnf.rauroc 19dec gund 9s e3
'oJelc n€ro ol€s epr{uo1u1 'roleruoldnc eereuolfcun; nlluad
ar€sacau 'eunqrgc rS g"4erd g+uarcrJns 16 1n.rec y 'grerrquud
uI rnlnJoJsog FIBtu ad gurrr Ps ocrlers€ 16 euedo.rne eyrcur,road
urp rJeprz rirsncsr rerrr roc €c lrcunJod u 'durr1 r3elece u1
'aJeru reur gpe.rd o
g1dea16e oN 'Io snds e 'gq.raa rA elaie-r eced ug urFsPI 9S
'IuTgt ep "rop.rorytu.3ug u 16 .rop.returo6 Jornlnl BaJBIoruI
upd lrugnrnu +rJpru e-e1 'rqn8eJ rtsJluoc 'peuroqe141 lBr 'atuo1
-edgc Fnou o neale rrJacruar'ereo1gru.rn efeeupnp uI 'gl€lnaaxo
ososnJ esdeeped qc ne{unu€ unl aP agrqpol 'rrfdou pdurrl
proiectului, sustinAnd cd inchiderea Bosforului incalcd priviIegiile comerciale ale statelor occidentale conform tratatului
qi cd va duce rnai devreme sau mai tdrziu la un rbzboi cu
Constantinopolul. RAnd pe rAnd, mAngdindu-.si bdrbile, membrii
divanului au luat cuv6ntul. CAnd crucialii unguri au pdtruns
in teritoriul otoman, aminteau ei, pulin a lipsit ca victoriile
lui Murad s5 fie infrAngeri.
-- Nu e vorba numai de Constantinopol, au addugat ei. Toatd
cregtindtatea se va scula impotriva noastrd. Apdrat de zidurile
sale, oraqul e capabil sE reziste unui asediu, iar oastea noastr6
va fi prinsd intre doud focuri, de asta ne temem cel mai tare.
Mahomed insd a continuat s6-qi joace rolul.
- Voinla tatdiui meu e sfAntb pentru mine. Cum aq putea
sd-i incalc ultima dorintd?
intr-adevdr, Murad pomenise ocazional de inchiderea
Bosforului prin intermediul unei fortdrele, dar renunlase la
aceasti acliune riscantd de teama crestindtdfii.
- Cet timp Constantinopolul nu se afld in mAinile mele, a
continuat Mahomed, imperiul rdmdne un edificiu fragil. Dacd
aqteptdm, vom pierde prilejul, iar crestindtatea va avea timp
sd se pregdteasci de rdzboi impotriva noastrd. in ziua in care
ldrile occidentale vor fi suficient de puternice qi se vor pune
de acord ca sd ne atace, o vor face. Nu avem nimic de pierdut
clach ne pregdtim gi noi de ofensivd.
in timpul iernii, seraiul a fost impdrlit intre cei care doreau
pace qi cei care doreau rdzboi, dar Mahomed a ardtat cd deciziile sale, odatd luate, sunt de neclintit. Halil a trimis rnesaje
liniqtitoare la Constantinopol, asigurdndu-i ci r5mAne un
prieten al creqtinilor si explicAnd ci fortireala de pe Bosfor e
intr-adevdr indispensabild pentru siguranla imperiului, ci
nu e nicidecum un act de ameninlare ori de ostilitate fald de
Constantinopol sau de ldrile occidentale.
- E tAnir si se entuziasmeazd repede, a spus el. Si-l ldsdm
sd-qi ridice fortdreala dacd aga pofteqte, dar si avem cu tolii
grijd sd nu gdsim prilej de conflict.
Mahomed era perfect congtient de jocul dublu al lui Halil
qi al pacifiqtilor, dar asta nu-l fdcea decAt sd rddd, deoarece
servea scopului sdu.
358
698
"sgJ e Pauror{EIN 'ap1$ea Pulzny
'g.relprur-rctr u1 RseaJrur pdnp gF;eaur FS Bru"rn saz?uurqd 'iEt ''lne
op qinq o-.r1ur.rd eupo8ol ?€tlrrrJuo? B lrrluelsuo3 lnre'rpdrul
'oroAau €l r€lrlrru urfr.rds aroJo ES rs riecnp ap IIru ap E'+ns
o ap aJ+saz o in1 ract$ €ap r-qs eseldacce mlalunru 1e lro lns
_orirqtue ,ualto8au r3un1 gcin6 .rer8.roa.O rnlnilrud InSIUIIJX nc
EI sJo?ui s-s sazlu€Jq4 'gurueol u1
puna.rdrug
lodourluelsuo3
'ueru6nP +aJoas uI ?uta^op
u-I 1alal IEI€1 JEr 'gpqelgcxd reur r* aunrurt o BraqJuJ a?uod
'EtIIl InI €sEorun4 nJ os-npurJol?sgc
PJ FSrrI €apa"Ic urluelsuoS
riuangur
,a1us
raxog
InJoxF?npuoe'su.re101g oiernpu8aw'trualu€o
'Full€l o arfos
reru TaJ u{p lnun nt srIE es u-ap Erzeco 18 lnne Y
ap Enl aleod inle;gdrug 9:i Baopr nelrodns nu oJ€l JoIIuawBo €
16 "rcltrr-rg8nlgc B lgJ 'tn1 eult ulp 19+E nu 'f,tu.ra?nd letie un {aJ
-?su asnpJor4 'tatiaua6 ur-rn; efop asruJg+s ullull?suo3 'rn1a5op
raorq €ugru pt{gzr*ag 'so?rlaq rS reEoq e"ro 9}B} ro"r9) {€ 'auat3
-u*"4 uotioucl raun €ugtlt qJeat 9,s €J €IJc}EIF3 lenuquoc e-r$
'nou
sazxueJqd '1unzodu.q, ur61 'asr-rpFn{p;} ar- Eretr'V 'erq;ag uI
ulp
6*.r.ll-
lrp tlu ur?LIexsuoD rnl ale ar.tolgsgl op alirnrrelcT
Bl.reoc
uealcr'r
'4duanug qs Bx a.ratul ap eJnlgJrci euneapxolug alsasp5
'roqzE"r uI EurJn urp
1nu:o 'arzr:)ap o +Enl B a;) gxupo '6ru-apo"i3
ign* l.tg lrsg8 ne-s a?E-q gnop ales "rur 'rn1n'rolgue"L "lopfur"rqd e"ld
-nsu +g.rcqq'+ n€ {1u41€s rioq 'l*dy 'erie.tg;d pulryai'er;rlue; swar
u-l rB rnin.rotsnFarr as€c ':l€eu?B B inlnJolE{l9A €{lrrueJ 'aunqzq;
u-T aJeo ro]FtrgA ug e:1erd nr
'lgJouio
u!
rs
dec
u-1
llAo1
[-F*q s3
'lES tl'iloi) n1 $-+g'roluo e 16 rrersrd
1r*.rrrr* u p.rolsrr5au '1nrt19141
E,rrlftsa 1e r* lurunJ€ E-s InTnJo]EuVA olaurg3 ;iep 'ta e'rdnse xeo
-rJriJP U-s rS O-tnzp:\ e rnln;o1sn33u ElIgtd "o-;mlHt*tlt u tg'ltl'i'aA
16
e a.rgsed o 'rnpl*r.radc*e saln8.leru ad aG 'oloce leze6e e-s
*utsc
Trua,\ € E3snttr O 'Fgugl ad q-rn:lBard o 4udpas e in'roqsnFau
-Joq LxI Ba.rorur eL{Jn? ar drurl uI 'aJarru n3 uesJsq un a'radurnc
gs Slrdo E*s eJ€o1qug^ €I op Ba)Jo?ilI os aJBt Jo?Ftrg^ ufi -*
:EtnarJ.d no EInqeJ }r}sa;tod E-rlrr 9i} u*e 'raia.rppo"1 uricn'r?suoJ
iilul{ Er a-reldruglul ulp pugt}e lrurn$inru s!;€oJ €rg
"BtseEl€JuoJor.{il'apsJnlFtldncelnqed'roqzEJaF}olo^rlo{lr
qlda;rcu
rsrlli rorl uu 'edr1e aurA plrgc 'TA iIilIIp rcul laa aXsa snd Fl{ul'rd
aJ€J au{C
1e od 16 qle4 I-Fs arnqaJ? sed Xnurud
"Hatrrclp
Constantin, pnotejatul meu imperial, se migci lnet, E in
intdrziere cu toate pentru er e nehotlrAt
gi nu gtie sB vnga.
Aleargl dupl un mirqi de aur, dar in primlvarl va fi deja in
catrrcana mea, iar trrczirea lui la realitate va fi dur6.
studia harta Bosforului gi planurile fortifreatiilor construite
de creqtini gi de musulrnani. Aeculta sfaturile maegtrilor constructori, dar plAnuia totul in mintea sa, dupd propriile idei.
Era neribddtor gi complet incapabil s[ aeculte explicafii lungi.
Povestind cu negustorii gi cu emisarii, voia sil aibr o idee clarl
a situatiei politice din prile oeeidentale.
- Cregtinltatea e un inamic primejdios, dar lent qi divizat,
a Bpus el. Eu pot strdnge o armatr in timpul in eare eregtinii
abia incep sd discute gi s[ se certe lntre ei. c6nd vreau ceva,
iau o hotlrdre, apoi lovesc ca fulgerul, inainte s6 priceapi
mlcar ce obiectiv am.
timpul iernii, a pu' sr fre pregdtit[ o flotfi la Gallipoli.
^ in
ln
martie, zidarii gi muncitorii ven$iain toate provineiile erau
aduna$i pe malul eetic al Bosforrrlui, sub proteclia trupelor din
Anatolia. Flota a pilrfisit Gallipoli, a trecut de constantinopol
gi a aruncat ancorele in Bosfor pentru a asigura trecerea oamenilor qi a materialelor. Panieefi pi uluifi, fcranii qi pesearii
greci de pe malul eurropoan se uitau cum o intreagd armatd de
turci a debareat gi a ineeput sd le calcc culturile in picioarre gi
sd le dirame colibele ca s[ fac[ loc fortdrefei. Femeile plangeau,
strigau gi-gi frAngeau mainile vdzand cum turcii intri ln Biserica
sfdntul Mihail ca sd taie frumoasele coloane qi plicile pe care
aveau ed le rcfoloseascl in construcfie.
La constantinopol, constantin gi-a reunit sfdtuitorii in palatul
vlaherne. Era un implrat s6rac. Din vechea glorie a conduc6torilor bizantini, nu mai rimdnea dec&t o umbr6. oraqul sdu
avea ins6 ziduri stragnice, arme de foc, mai alee tunuri, gi nigte
vase de r[zboi in cornul de Aur. Lent sau nu, era un rdzboinic
priceput' Ghinionist in toate, era prea inelinat s6 plece urechea la sfaturile celor pe care'i credea mai inteligenfi dec6t el.
Mahomed avea informafii at6t db precise despre tot ceea ee se
petrecea in Maherne, incat ar fi putut repeta cuv0nt cu cuvdnt
ee Epusese fiecare.
imp{ratul Constantin a declarat pe un ton hotlrdt:
360
r98
e-e1 16 Elseoc ad ap
1nqturqas u5 1u€re aP aPouotu f.t|rgdurU
io11to1!o"o1e16euaxaFd lusa.rpu u'g 'ac1u*ed luns eps a1gfua1u1
'sozlu€rt{d snds s hlse.rEu glsaJlu€ru os nu petuoqetrll 'rnlnuBllns pfe.rnlue uJ tncR] urB'T
ru or€t ad rluengur lTuolelrd ATsnlcq 'Inlol apreld uror' fe'rd
oclro nc roqz?J e1 pulwod lep 'B,rac BAIas uralnd topc'rn1 ru
rueleud e3 'elefulcesuoc tuplrodns ?s olnqe4 lou rur 'uuo1 rn1
-nle.rgdurg e ugco,rold $ ugfupetuu ap qc411od op?turn luns
B€rlsets a?BqL 'setcB ap €IT?a annEpu t6-gs ue'rrt gc sale{ug ep
e tupufy 'nps prrolnfb ug ursy ur-p eladnrl EcnPB 16-ps pernyg
ed oorperduq f?s se,ru rA lodouuupy a.rds urnlu*Jgur pleran'rc
aluurru ?c pugzerc .rollzortug lnluel u-s 'pu1g lBI?g 'rnlnAuro
efuerntls gfuperuu nu 1nI ufualppo; gc grnEleu eu 16nsug 1g
'pppdou11urlzuoC uaprlodtug loqzpr un nc proas ep g rB nu I?s
rlrf,zrA rsr'[email protected] eaqeqd FT Ear fc p1u.ru pouror{Elt pu4ps'm1
ue.relrnd ?lBol urrd 'a.rleBou runtclqgls BpBAoP g re a'renr ed
p1q€lraaur ue.raEug.l;ul 'ut?co^ord e1 ps lmqpeou g rg 'eloqeE
alBr?r[nuau tA e1a.rE a.rap8 asu6 g.rpurnu EuBtuolo Blold :1Br€[coP E ssrEXoN elacnPuEaYg
'mlnuellns ap rlfualul alor IBIu alac
rlol rB-eN 'BluTp
Tgcap 11qlrq -reur o slseae .re1 'u1,r1p 1nurolsolq
-a.rc rug8au eu ?c rf eaunrun nc PJocB ap rualuns ?c Buurasul
r€ Els€ gc nrluad 'eleluaptaco aIFP{ BI ap .rolnfu BrEd :XBTPsuq lawBlcxa nu gdocslda rA rr'rpEnlpc ?sul
'1u1.rodns ep na.r8 1etu ruaAap e,r e{eq1s
lgl€ nc 'llnru IBtu B1zrglug tuoa 19c nc '1* lnplald aP cFulu
ruoa€ nN xolo1egeleur Ingodsuu.rl aclpeldtug ps 16 'ro11c'rnX ap
alac ed apunJncs o[ Ee roJsog ad elaleu uralTlurJl au 9s 'pp6
-ero epf.rod uroPFlcug ps '1ueuro1o a.r1ug ?1lo^ar o Ecseaurgls Es
Bt uEIITO .TnI Inunrp urpp T'Fs '1np1uap1ccg p.rolntu uraroc ?e
rr€slura lBTparul uralIurT4 Es :Eetu earaundo.rd $ prc aO'IBIBJ g
aleod rg yodeug sud 1nrur.rd.ru1 lpugq 16 1e1sa1ap a r$nsug Ia 'TnI
Bopnc q elalnd a.ru ncad BJEqsl ?sul 'ocrlurse aladnrl edo'rng ug
pl$rFl t6-ps 'ezalatuoJuJ ou Es 'p.roisog azoqcolq gs r'rdo eleod
'orlsuou slIJnplz
1-nu 'gunq rerrr Bec rerr{c 1c1u 'g1og o IaIN
ep 16ed ap ITur E^olgc u1 '1nce.r1au ap urfi.rds op pund un BaaB
r,t 1o.tt11os 'ufaerplroJ excelruxsuot ac ?18po 'rfglngluS lutap
eleod os nu BaJ€Xs 'uracu; atIJO '96n e1 aluq Intoqz?U -
clidirilor demolate. I)acd pornim la rizboi impotriva lui, vom
pierde gi uitima fdramd de simpatie a
ldrilor occidentale.
cine scoate sabia de sabie va pieri, au spus cblugdrii.
- e de partea noastr6,
Hristos
avem moaqtele shnliloa avem
icoana fdcdtoare de minuni a Maicii Domnului in Biserica
chora.
sd ne pdstrdm dreapta credinld gi astfel nimic rbu nu ni se
va intdmpla.
Disculia a degenerat intr-o cearta privind dutria purcedere
a Duhului SfAnt, dar, in cele din urmd, toli l_au implorat pe
irnpdrat sd nu-i provoace pe turci qi sr renunte la pranui
siu
nechibzuit. in consecinfd, constaniin le-a permis iocuitorilor
de pe maiul Bosforului sd le vand5 mdncare otomanilor,
iar
porlile oragului n-au fbst inchise. Ttrrcii puteau sd se primbe
iiber prin oraq sd-i admire minundfiile gi sd_qi facd cumpbldturile, cAt timp aveau permisiunea iui Mahomed.
sr:itanul a dat drumur rucrdrilor. Dupd ce re-a desemnat sarcinile zilnice zidarilor, a pus el insuqi osul ra treabi, inspirandu-i
pe rnai-marii imperiului sd rostogoleascd boiovani gi
s6 care
materiale pe qantier. stalpii imperiului trebuiau sE finanleze
fiecare cate un turn, iar de ziduri se ocupa insuqi Mahomed.
Dorinfa de-a fi bine privili ii fdcea sd" munceasci din greu ra
proiect. vasele incdrcate cu piatrd gi scanduri traversau
,tra-toarea zi gi noapte. Bisericile erau demoiate. Bolovani
de la
clddiri creqtine, fragmente de coloane de la templele pdgane
antice, toate erau bune, toate iqi gdseau loc in ziduri.
suitanul
a poruncit ca ziduritre, groase de zece gi de cincisprezece
picioare,
sd fie indllate cu un etaj pe zi, spre groaza grecilor,
cErora li
se p6rea c6 fortdreafa se ridicd nespus de iute.
in toiul acestei activitfili febrile, nimeni nu putea sd stea
degeaba, nici de-ar fi vrut. suitanul ii vrdjise p"
togi cei din
jurul sdu qi nimeni nu mai c6uta sd afle in ce scop era ridicatd
aceastd inspdimdntdtoare cetate. primdvara a fost
urmatd de
canicula verii, iar laleleie de pe dealuri s-au ofilit. Totuqi,
un
vanticel proaspdt sufla in partea cea mai stramtd a Bosforului,
iar curenfii marini scideau temperatura aeruiui. intr*o zi, l-am
vdzut pe marele vizir, Haiil, acoperit de praf, folosind o
bard
de fier pe post de pdrghie ca s{ rostogoleasch o bucatd.
mare
dintr-o coloand de marmuri. spre turnul ce se inilla acum pe
362
898
elctiBul
rul-Ffl €3
qlspoa.i^ r^rJd 6e EJBp 'lln nu Es arnqaJl aJ Flsualurlu€
or€'l loo n1 rlBa n1tr ipiue'roic'1 r'5 atuala
FJqrffn o E:t Ez€orurn ?ul
le a? 6p qsul "sl$E
-r,rcl a.rr:ur r€ur eoe lelHJE ue-Ii nN l,ep€^a
'a-Fnf orr:c A€IOs acr,ro eape"rd ou Es g3fiqo {g
Tqg e, Irqtsqord
_ur€-I aJBc ad arualaud ap 1n1e1e{
inle"rgdrul Trc ?euwos
:snds u-rur '3€Jrtu ;ae un nJ
r]-pa rma? 4 nl{ -*
lale8ap a'r1ur'rd edpcs ro'r
€oJop€J Ell
:.roFi"lod
o?uruuJ
ap
'nidou
€alaprr{JuI
tsI clo}t} tFo; o1 qs
rcJolul al Es olnqo-r,1 'E}rJosrq uI 'ngtr 1nuiuog
i* lodourlu€lsuoo ug l8raur Es rsqTl r16e aurpur 'p1e1ds9't 1da'rg
ald
"na.r5 ulp pumun$r lnzpl lu€-a;, 'Balgle oselsenod as a:e*
''$e"rc
-r"p 'r"ip"1B.rls *u-ro lsec€ rzoa gs sollnc r1*a rliueJn5rs n3
1"1N -*
uI lJ{lp o} 9S oroA Lro, rul-Ps q?Bp 0 Jecglu r3r1{ ?ruaA I€
'rl6azaurqr r.inuele{"rod asuotrrrlg il?ru
i-ala]ilTlil
*Ieil uasoloJ .Iep 'aleugFz apurgur ta alnp'lnrir neJi'
un-Jlul'trutgix iETIlso& 'aul{;I
-**6
11rypto r$ pqe.raznu lsodgpu
e,,i'e *i*i"
; n"Hff
#";ltrTf ::.XlAtrT: *:-.ffi
,TJ n,i
uri'Ay **€^at ElEpoaJA re gceg 'n'rdse tigdpqs un lopugu-i€
,ua1"ii1qtts nc rode snds e-rur rA ;olnfi: n;1u*cl
nt a16aua1ar'rri lrar.rd e-tr'q
3nunflnur B-rur 'xug'r?Fq Inl rrqto
'J01
Tnias
iluguqur
-iqo pelnp a"Buo.r os Es srlured rnu-ai rA ra nr euna;rdur3
ra ;}J1
gs ErzeDo
lo,rn ruy 'rideia{u1 opeo; ruaureo Tilnur
"*rq,3S 'rur1*a'ra ad urncap-t;liu rs';rnia"ldsrp r-n1q '*"
-uud p"rgrunu
?"rod
'arlsecll
leadsel r* pds pur 'arlseo't a1are"r1s
"1r.r**"qb*:
J€op JQAape-JtuI lung -ElEp .re&{} '1r?o.louau ur1$are un
eFrig) aP .rorrf
nq r16e n5; -_
-u8u1 lrlcqJ €-t FLIE?trrls eree acl €IaJ€ lnur?6a;r:r
:leqaJlul u-w rB oultu €I lu+rn {t-s
sro16 e-r6 'puTg.}g5 'a}nur o-s ?1}1
'1l1oo u3 uaF.rnc {-aJ€D EaJ€opns
-*i* *t*-1 rB gueoioc qns gFuu'r eudo;d ldgul UIB-rut '1a e1 snp
nu ruourru'qlu"rotra8
rrru-Ii{ '"roqnte ap Fugur o eop r-gs ?Iqgr5 B-s
p1€ots o-s Eegna; nN
utini'":au ur 'ri rn3urs inun ap oios€ op
'Iulaul ap sJeq
'q.rlruF o-rqul osrloFolso'r as Eu€otroi ap €1€eng
oJ€Irr RES trns€u n3
od eolelno.r8 91eo1 nt ESEI as '1.ro3a ep n6o"r
'€oJnJ qns €qr€q esasur'rd r$-r€; aga
'aregns FJqI T6 lundsuu41,
:eseiueug o ar{err?suoJ IrrJE} e rS rade I{rleru
-augul as€)egns 161
ce vrei sd fac? am intrebat eu.
- Atunci,
- Mi s-a spus cd un faimos armurier, pe numele siu Orban,
se afld in slujba impdratului. Este
nemullumit de leafa sa, iar
zgdrcilii de greci nu-i dau voie sd toarne tunuri atat de mari
pe cdt ar vrea. sunt curios in privinla lui. ti vei vorbi frumos
de mine si-i vei spune si'ind sd md caute mdine. poate il voi
primi.
Dat fiind cH le permitea si-si pdstreze religia, mulli creqtini
de diferite nalii se aflau in slujba lui Mahomed. Erau negustori,
scribi, oameni care lucrau in administralia financiard. Mulli
dintre ei se converteau la islam dupi caliva ani, unii ca sd
oblind beneficii mai mari, allii din convingere. Aqadar, cererea
lui Mahomed nu era deloc stranie. cu toate astea, mi-a starnit
un presentiment intunecat. vdzdnd cd qovdi, mi-a spus neribddtor:
- Ai rostogolit pietre cu mAinile tale, ai c6rat materiale ca
un mdgar. Daci aprobi fortdreala, nu poli sd md dezaprobi cd
vreau s-o dotez cu tunuri. Nu am insi pe nimeni suficient
de competent gi de brav sd le toarne aga de mari cum le vreau.
constantinopolul are suficiente tunuri, iar dacd avarul de
constantin nu vrea s6-l pdstreze pe omul acesta in slujba sa,
de ce si nu-i propun sd vind la mine? D.ar nu fac nici un rau
Constantinopolului.
Mi-a ardtat vasele de porlelan qi a continuat:
lui Allah cel milostiv, nu vezi cu ochii tii ci
- in numele
imp[ratul
e a bAt de convins de inten,tiile mele paqnice, incAt
imi trimite zilnic cele mai alese mancdruri ca sd md sprijine
in munca mea? in schimb, am pus santinele care si-i imiiedice
pe neatenli sd-gi lase caii sd distrugd culturile grecilor. vezi
bine, mdnanc mancarea cregtinilor frr6 si md tem ci e otrdvitd.
Asta aratd cd relaliile dintre mine qi impdrat sunt cinstite qi
amicale. T\r egti singurul care crede rdu despre mine.
- Imi juri...? am inceput eu, dar cuvintele mi-au rimas in
get.
M-a privit afectuos, a scuturat uqor din cap in semn de
reproq qi mi-a spus:
Pe Allah atotputernicul, pe Mahomed, profetul sdu, pe
toli- ingerii qi pe coran, ili jur cd nu am intenlii rele fa!6 de
364
99e
ps lndacug ne {o1
neol$?d opun Brdrugc uU 6nP wu-ru 'azelcn1
unop y
p,rg, ;".rrricpEnr pdnp lulpoun 'gfeaururlP-oP-8Tp 'rz
,J:Jrlj E",ffi;$;*
op srrues 1up u-14 $ efap esln.rlq gru '19'ro6 Bs ?ur-npu?c?d
o Bre Bacad
'Be sI Frrnsu! na ure.rads rA g11q11s1zen eunrfou
pulu
'Bs Belac u1p eleloce?sqo aluol pug^resqo 16 'rolpcnpuoc
'ueretaldug uaf
-elep lBzTJnlour $ es Bs ernqeJl Bc snds urB--rp
reAner aleurt Ec
-pdap ltuI tu1uc slgxu nc e1e6ug 9s 16 91unu 9s
ru''u l'cuu'rqco ug
grs
6lCrg.arsriunred.rucpru pa' I-nu 1n1nd
r* 'urlgsur'ruoc eP tgle lurnf u 1a
?reculs ep lgls alse.rdxe o m
ue'ru aleod nu ruetulu E
EsuI 'soFrlleu uto lsfi]B ug eJepancul
'gd{uil ed $ gugd aslzotEug !l eruc
$ur-ruI IntuBPs ug urup$
pdua'ututuuq q lntglEq
;i""
aoreocatt
ap
lanaup
*"r*.l""fOug
e Ec aBBJnf unc :14
1ug€uu.qs aU Ps aoaond ec Adnp lBAoullau
Bl lBznua lu]!n B€
uru.,6
1ot lllu$ru ruB'ftll'aulur
16
ror orsd-Juo rler BznE) utp reurnu
"c
""dr"p
'$fu gnuuld
"r"*'i
alsB B?nBc o1g '.uq*erc Bt ap rrfcel nw nu ?8 19eug 'aurq
,soqo8ro ep 1918 lUnF nN aBUn ne 16 cearnrlsuot Puga TtrE eP
g{uarqgo;9c1u6urp
ndsur Bru nu ?8 umC 'e11'rnCu11 tleo1 ulp
rerrr Bot else plodouqu€lsuog 'a1us rolrJnpTz FlIrolBO :Borrr spso.rd ap p8ur,ruoc ?ur Ps xnrl U J€
pugc rB uc 'gquuu snds u-1tu 16 dsc urp nou urP lsrnlncs V
rcunly
ael BalumuTp aI1fJPr{ IE ac ruluad
'Ia EEU9I
:leqoqug urel 16 ala artgc 181?rB IrrV
r6e6
osurlul nere 1odou,i.,t1*o3 1np3elo elFrnueld 'ecugur
'Iou a4ug lBlIoAzaP ne-s oJBc arualar'rd oP a11
ea n'r1ued 'aced
-{e1e.r uI acalsarue os nu Es aleluaPrcco e1u9f
EI lglu
url.rlp au nfol n3 :olug8nlgc InPug'r ug rA 1gc 'a1rnc
palapd na tA rue'1e;16e1eau u1
'lodourluelsuoC BI arapa.raug op
ep '{o1n1$
't"*
ForguTisns ne ntaJ5 ?c'IaJxIB
a{uruaure au Es
""pq*r "uJt"""U.q
o runt 'ni 16 au.q urA 'eareEn.rlslp nc luelsuoc
g"""..tt eau efuuop ep l6ur,ruoc luns Ec€p
gfunua.r rA eaed
"p
ug Balel?u
iopce"r8 urualaud uTp oFsoIoJ allnru retu Ee'ry, lduc
-.1*"", gleol crn Ttu-Fs 16 lrnqqseu roqz?r un-rluJ zasu€l ?ur ?E
u10
rurg efargpo;
oc oC 'eeced f""Sft" $ a1a{q'let olBol ocBJsrXEs
alucaruo
."1rJ" earufpug rep 'ueurolo Inluls nl1ued locr'rod
e 'gpropug ErEd '1odou11ue1suo3
un urncg gupd
1e1uaza.rde.r
caii qi am imprumutat unul ca si merg in oraq. M_au
insolit
doi tineri eunuci. purtam veqminte otomane, dar nu
conta.
Locuitorii oraqului se ardtau mai curtenitori gi
mai respectuoqi
fa!' de turci decdt fald de iatini; re vindeau mencare qi alte
bunuri rnai ieftin gi aveau tarife mai mici pentru
transportul
cu barca. De la poarta oraqului, observAnd cd
le vorbesc iimba,
mai mulli greci s-au adunat in jurul nostru sd ne
ofere servi_
ciile lor. linandu-mi calul de hdfuri, imi dideau
asigurdri cd-i
preferd pe turci in locul latinilor. patriarhul,
care irrclina in
favoarea uniunii, fusese demis, grecii dorind
mai degrabd sd
scape de el decdt sd accepte dubla purcedere
a Duhului sfant.
Au admirat straieie eunucilor, au pipdit materialui,
apoi au
preamdrit dreptatea surtanuiui care, spuneau
ei, avea grijd ca
trupele sd
calce in picioare culturile qi podgoriile greciloa
interzisese 'u
holia qi pldtea cum se cuvine pentru bunurile pe
care le cumpira de la ei.
- Suntem convinqi cd a venit aici ca prieten si nu ca dug_
man, au spus ei. ordinea domnegte in tabdra
sa rnai bine decdt
ia noi in oraq. Dacd. soarta ne-a adus impreunh, vrem
sd. fim
vecini buni.
Li s-a aldturat un e*r*gar cu barb' rungh, eare a decrarat
e5 grecii ii sunt datori r*i Mahomed. Fiindcd
re permitea si-qi
practice litrer religia, acesta se ard.ta mai
miios decat prnpriul
tmpdrat, care-i ocrotea pe latini. biestemalii
aceia
LdsAnd in urmb Foarta Adrianopol, am stribitut
"r"iiri.
strada
lungd ce traversa oragul. Nu mi mai gAndeam
la propunerile
grecilor, ci la qederea mea in oraq cu cincispr"""""
..ri in urme,
observand cate se schimbaserd de atunci. Dedesubt,
de-a rungrr
cornului de Aur, am v6zut zidul de la vraherne, eare
inconjura
cl5dirile qi grddinile. Am trecut pe langd sfdnta cupoi5
a Bisericii
Apostolilor, am zdrit r*inere Hipodromului qi
mi-am oprit calul
pe esplanada strdjuitd de coloane de marmurd
care se intindea
in fala sfintei sofia. La exter:io4 oraqul era acelasi.
clddirea care
fi'rsese odinioard o librdrie incd exista, eenusie
qi mai ddrdpdnatd decdt oricand. oare Anna se cblugdrise? se
md.ritase cu
vre''n grec de r6nd? oare mai trSia tat5i ei? imi puneam
toate
aceste intrebdri in minte, dar nu voiam sd
le adresez nimdnui.
setea de-a gti a tineretii mere era acum potoliti.
La treizeci si
366
198
rS gper'
"mI €qfnls uI grlur Ec€p aunq rirpuoc graJo II
snds tue-r pugc acnrr lna€J
I-Fs qur,r Fs Elrlur IJ Inuellns 9c
e're r6eq
rS
1glpure
.r,t"Ottt lsoJ € 'lrfeuru
e-rS 16 puneds
"p
nJ1ued
'ro lgcap
IaJII€ BocnJc c€J Tlrr-?t
"letua1eut'
'rorlora rce'r8 ap erl6ace nirco"r
:g8r.4s rrul alotu a1""eo1t'Ce IS Eugd
rrcrnl rer 'ur16e'rc unq
-ouou +gcap aurtu nc aulq rcru gpeod os
'otunl urp unq rBIu Ioc 'r€p 'lar;nurr€ l9cop
luns 'e1se p8ugl ad
op Ezur csoun' nu
luns nN 'Jola[lcaroJd erzrcerd 16 eumice
nu 'e16errr'rd Pru ac €aoc uI JoI
'lsr.repgre luns nu 'crurtu nr16
epoldxe r€ rJeru IBru
elareorcrd e1 eleleprq8 €cunJe J€-c nes
'rol alar€unznq
alrrnun+ Ec aTpgq ad gzea'rlsuouap 'ro1nfeig't'ul
r'reur ap lVlB rJnun+
alsaO a gc6nd ap mlnJ€rd pia"rd pc r*
'Inleloru eln5rse Tur-Es BJ
ap oroAau n€-u Pe unds 'e'rdns€op ad
otrJo ap unq un uJol
rfeFoq ap luarcgns luns nu ra lep 'n"rqqee
er're3u11 lrsgrqd
gs arEls uI luns '1urpdur3 ad csefn1s I-?s ec
nes alerunf
'uifnd reru 16
ure 'es1eg runrsruro.rd op lluouapy
*
nep i* csarn5rgl as rode 'rep '1a snds u-rtu 'a11nur lrurord
'I€JeuaF ug raa'r8 ap 'es eiuinool ap
pc 16 n"rcn1 op
ep ?iurn4inluau o
'rrcal8 neelpld o-r oJBc ad e3ea1
'sqeaEap pugqs lndrurl eac
ore nu Ec lerparur 1€ruJguoc e-rtrAl
urfnd Erg 'gcrurol 16 91d
-a.r1ad r6-gc n.rluaa '9"ra.9q op lliaure
'u€qro rn1 eiurncol ep
-rurs e.re6rigJul nc 'so1gds 1€qrqq un €rg
egredep nu 'rB lrod a"rds ?gJoqoJ rrrv
+€p ure 'ar.ro19u.rn1 ap
'ErEq4 u3 gunaldruJ ruac
reun eldns€ lruol
-reoluI au Es Ec a.rrulg1ul ap col rnun € rB aro
'aorpou ourns raun BJ+uot
-uoc tue ac pdnp lerrun nB-I rrcnung
e l93n19c un 'ee1e1
p${S arJ ou Es lTraJo e-s 16 rou a'rds 1e8;ap
g+Bpoa.Irr epunJ1Pd
-tzol.Int ou-npug^Josqo aJ€npu€s lsoc€ uI
u1 e10dna BapPc 'r€-u 'Bautnl
JE lncrnl pcep 'rnlnrolrJotna pdea
€un BJU 'rnlnuruoc
€JnrrroJlnt rE-S nN 'ITr[nI aFunurlu aJlurp
op rcru eec ericnrlsuoc
€A€Is nrluad PIBIIEuU 'tnlnuro € 91u€os
alJ€oJ ap Irqrzil
EIBI 'cqerse InIBrrr ed ap rS 'rerqc 'alredep
ap puguri'
Brg 'rlcrrasrq I€ suorul Furop €I lT lrd ure 'r'rnigq
'giurpa.rc n€aAB 9c nrquad 'gfue"rads €oA€ rru€rulnsntu
'rueased
ti .rerq3 'EAac €I ne'rads 1io1 'g"repod rS nle1gurpc
reru rrrBoAE
is ,r"njo1.tnd 'naur p-rnt u1 '1uer16uoc Arlcorqo un
u1 r*ep 'rue ap rerl
e1 ure.rads ,"u' tt'i 'ra1s'rg'r €aJeoII
nu 'crurru
Tbebuie sd cuget bine, a spus el. C6nd e vorba
de ceva
atAt de serios, nu trebuie
sd te grdbegti.
Deodatd, chipul i s-a luminat, a scos un fluierat
si a zis:
cand vor auzi grecii asta, s6-i ia naiba dacd nu-mi
vor
mdri leafa. Acum, cd mi s-a dus renumele pAnd.la
necredincioqi,
le-am v[zut pe toate!
Mi se pdrea un om needucat qi prost, care avea o pdrere
prea bund despre er. Dacd invdlalii gi tacticienii
greci care
studiaserd tunurile se indoiau ae auititagile sale,
,ro Jrr"u ganse
sd facd mult rdu Bizanlului ajungdnd in slujba
sultanurui. cu
inima mai usoard., i-am spus:
- Sultanul iqi rdspldtegte generos slujitorii credincioqi, dar
e mai aspru decat crezi cu cei care nu-gi
promisiunile si
nu-i indeplinesc speranlere. De te indoiegti lin
catqi a" p"ri" J"
abilitdlile tale, mai bine eqti iste! gi r6mdi in constantinopor,
pentru c5, daci tunurile tale se dovedesc ineficiente,
te va trage
in leapd sau ili va reteza capul.
Speriat, a dus mAna la g6tul gros:
cu indoielile lor, grecii mi-au pus sub semnul intrebdrii
competenfa qi mi-au r5nit reputa{ia. Numai ca
s5 re arrt ror
as vrea sE torn un tun cum n-a mai vdzut nimeni.
Grecii sunt
la fel de eretici ca turcii qi se vor duce in acelagi iad
ca ei sau
mai riu. Indiferent pe cine slujesc, cu siguranja ,r,, va
fi un
picat mai mare. in lara mea, Ungaria, se povestegte
cd turcii
masacreazS. prunci, ci se hrdnesc cu carrre
de om, cd violeaza
orice le picd in gheare, indiferent de vArstd sau
sex gi cd, apoi
se spald' imi vor permite s6 rdman cregtin?
ca s6 m6 gandesc
si trec in slujba sa, sultanur ar trebui sd md pldteJscd cer
pulin dublu.
I-am spus cd cea mai bund metod' de a-gi face o idee
clard
e sd vin5. chiar el in tabdra surtanului qi si ceari
o audienfd.
I-am explicat cd am intdlnit in inalta societate otomand
oameni
de-o gtiin!' qi curtoazie superioare celor are creqtinilor,
c6
barierele sociale nu sunt atat de stricte, din moment
ce virtutea unui ldnlar qi cea a unui elefant cdntdresc la
fel in ochii
Dumnezeului lor. surprins, m-a intrebat dacd existd
intr-adevdr
elefanti in tabdra sultanului. Nu vdzuse niciodatd unul
era foarte curios. Mi-am dat seama cd e inutil sd continui Ei
si
368
698
:lEruElcxa
E
u5 lrucnqzr V
rB 'rqcunua8 ad elaurpd nc as-npuruseld 'sg'r
Bl
'e1se n1i gfueln5rs nC 'crurru eJoI€A reur EA nu
ac pdnq 'tunc€ J€rqc
eiur,r'plodourlu€1suo3 e16a'racna pauroqetrAl
m16 n51
oj"j 'rr".rorice ps ,"r,t 9""p 'lep 'ruolor'rd re pcep oJBO aourtu
'rcrc
al aJ a+nr rur-eundg asrrurJl n€-ol ro
acnpe
ruelerld urv ap alBeqrorr ag 'epador leqaJlul e-ur eoloce
.aF+soa.IaqB+p'.op.'slnrradurrEzIAIpeleod.lrlrrrlodlnl
'notu rnlnugd9ts €olel
-uauour el lrlsoJ 'arunu it"gt lt prn€urg
uto lun8urs ad pqrr
-rJolne €cel€ aleod '.ropce'r3 BroA nt 'oJ€c
'sundspr ul€-t 'tuoullu slturJl E-ru nN I-Fs sorJna rueJg
'l€rEJqurI
sournr;'11u
al$qa'uld o ea'\e
-gJr{ aurq rcap 'su.r8 BJg 'or€Tu a'rds pleunurur
eured 16 adruncs oJ€oloc nt P1€Jocop
?sqcsep BJ?sBaJaJ let'1our
un4
gJa €JatuBC 'xnl urr rcru easdq r-np "rnfardurg lrar"rd
'e1se r-eundg
Bc elxal
'p{urcasuoc u3 zeuor{ce ?s mqall e'r 16 g1e1d ep adecs Ps
g ro'r 'pug;n3 'g'rude gs
-a.rd luluaaur e Pc csamugq ?s lrolou
olelndrls alaruns
uI
arzJglul lugruprnt ap ol€urJlluoc rl^ploc€
rB rarcp;ps eztrec
asala{u1 1od nu reTqC "ropca'r8 rarruocgl
a13atp't1 arr
"r "i
plodau 'rp'L
lnudo"rd
mlncru*+"0
urp
'ueurlalns
a€luoJ ?csea+
-""t* ac ul rnds l-p. 1|oa 'rP1 qqco nc rzol 'a164'tr'r4
'sorcrdsns ng nu ?s
-p1a ,*-p.'116.rg3s uI srcap V as$ulrl s-a? Ig
pulps 'azours€s€ Eur Es n€s EosBa^Erlo 9lrr Es
1od nu 'g.r apun ap
snds e '11inece"rd olsase g?r€I l€cJocul n€ sop eard .rep '14
:"1ro*
rB gpun1o; 'eie; 'rer 'uolrpug8 16
ap
riecaunlul n{to €oAV 'po{uoc rA *aue1 'ur1ec 'erco1frur ElsJ9A
ap suvrls 1nu{ ne-ur
l€qrpq un BJg 'llqro^ ure-r dur4 19c !e"rq
e rS puun urp aloc u] luJurn
g.ro11[n1g 'gaseaun.rd Prrr FS lriunsuoc
nB u€t{Jo
-irr n rnpiuud €ol€lrzorJna lep 'r'rnp rerrr llnru lsoJ
16 ncnung 'aur€q uI €sunts€ ErUJB
InI IE rcrnq rJo+rlles rippec
gdnp 'aa'r1
oorl ure EcEp Epe^-pt n" leuorirzrqc'rad ne-ru ae
'ueqJo ed laruozrld neeurf 11
ps osEI ?rrr gs aliz.rp8 lptlur urv
n{tal
rrcar5 aJBt uI InuJnl lerpa{ur +nzel ure 'leuopueqe 1e1ud
ad ep epr
,o,rn n"""rdo.rde u1 'o1oce tr€I 'EJBluJeI I III9IAI 1nI€Iu
rue-ru ac pdn6
-.rpT, *I pugd a.reg" *""* ure '1e ep 1ri'rqdsep
'mlnu€llns ee.reundo;d
13 Io nc csoqJo^
ap ?l€p o ?cul t-npur+uure 'ce1d ES lBp ure
- ooo, asta vrea! incearcd s6 md ademeneascd in afara
acestor zidari care md protejeazd ca si mi ucidd!
Dar nu sunt
atdt de prost. Mi-e bine aici, ca prizonier al grecilor, nu
am de
ce mE teme, iar simpla mea prezenld garanteaz|
siguranla
constantinopolului. Nu va indrizni niciodati sd intre
in rdzboi
cAt timp sunt aici in viafi. E o rugine cd grecii
md trateaz|
atAt de rdu.
.- RimAi atunci cu bine, i_am spus. Am vrut
numai sd te
vdd. Acum te-am vh,ztt qi pot sd_!i spun cd nu
ai nici voinla,
nici curajul sd-!i incerci norocul.
RAzAnd qi mai tare, a strigat:
- rntocmai! spune-i asta qi cere-i sd-mi pliteascd ce mi se
cuvine. igi ingeteg prea bine jocui, nu md picdleqti
tu pe mine.
M-am putut astfei convinge de unur singur. Nici
macar orhan
nu vedea in Mahomed o ameninlare pentru Constantinopol.
Mi-arn amintit iardsi de jurdmantul sultanului qi
am ezitat.
De ce m5 ingrijoram, de ce ved.eam totul in negru,
cAnd erau
oameni mai informa{i qi mai incercali decAt mine,
oameni ver_
sali in intrigile poritice gi care erau de artd pdrere? insd
nelirnocnea in mine si, inainte de-a pleca di'orag,
am ruat-cr
'iqtea
spre vlaherne. Gdrzile m-au ldsat imediat induntru
ra vederea
straieicr rneie turceqti. Am cerut sd-i vdd pe Fhrantzes,
spundnd
cd un creqtin, ingrijitorul cAinilor sultanuluie vtrea'rd-i
lror_
M-a primit numaidecat, cu cea mai mare curt oazie.
le1scd
Imbhtranise muit in cincisprezece a'i. Avea chipul
brdzdat de
riduri qi sldbise mult, ca qi cand ii roclea o boali nevizutd.
Nu
qi-a dat imediat seama cu cine are de-a face,
dar ochii sdi de
curtean mi-au recunoscut chipul. I_arn adus aminte
cum am
traversat impreund din Creta in Constantinopol.
Fala i s_a
Iuminat pi m-a luat in brale, d.ar m-a privit apoi cu
neincredere
din cauza straielor turceqti. I-am povestit cum devenisem
mai
intai secretarul cardinalului cesarini qi apoi sclav al sultanu_
lui, dupd bdtilia de la Varna. in timp ce vorbeam, pdrea
din
ce in ce mai jenat. in cele din urmd, mi_a zis:
pdcate, nu te pot ajuta, oricAt de mult mi_aq
dori. in
- Dinactuald,
situatia
ne temem si-i pricinuim sultanurui chiar qi
cea mai mic'. nemulfumire. Acordur ne obligd
sd-i trimitem
inapoi toli sclavii evadafi. cu siguranld inleregi
cd pozilia mea
370
I l,rl
'aiua?fiL;d €ip r{i€Ial atrnq r€u.t a{ai} ne
lnpugF r$f-I ap a?JEi1afl
'tnrls p-c raJA a-3 da:l"rd nN -nn* gorlur*i.tg r-A naru irlle';rgetrrrS
ap
ErIT?{l'r snd u-i1q'apuoisr
,**rr+ *o** * r* saler'lriiqtls 1ll illlq atJ
"g'i'reod" l;1
'l"nnrld
as-nptrruai gUr:;d '"rr.[ ui -4'ilsirllial-I X{i:}]n rJ-S
IElr ?otr JaE LIn nJ
o aJur-i.J.€ us -GnF E-"q gaz}ll€;qg- "]tr'ttt€nJ
'nE? trnter'*ti:n1 ari r* introrlouitu€isuol pqdg"td
"alasie;
rti ared llp as€oursutru al"rq'rn5rse
€i Eenp gs alltruJqJuf
ola aJuoxlf,{}i€J1s aiareJls
T:o €aJA su n51 'a)r?strlr rr'ra'16uounl
rartoJ{}
uI sor$rJT{ ad 1u$rurusa'tu1 n'e-1 lIi€iB^uI 'titlB 'a3tlue
eeunrcdalaiul yu191ul € EJlsl?orr efuipa;c'rcryea1e1gtir1ia'rc
'e;ndnrls ap a1es
qleo1 n.rtnad luuls ssJo trrt silga €uJo$ eno|\i
szneo urp Jodourlu€lsuoJ
E
'lScult" t"tlrrU,.,*U
'lnl lligllltqmse'rl
ia*O1i e 'tariep5e
,"rr1.rnrJ rt,r.rii rril tt-uT 'sndS nl€-r 'ittl:udqls
ij.
{}lir)E nazaurun{T
"snd
?piin
e-311
otrTltr Etr l1.Iitan rll al n-ltuac{ '1e11
li'l1l;ai''i i:zeri t-t! st"llu
ot{ ii:llrr.1s l-?-'r ain{i3;? l:iir,}, "€n ;};}tre?atd
r:- I:'i[ii!Jc{f *-u] *r^ 1* +:naiilu/'nt:'luiti;11 ES trLxeil l?'lB0{3a}i
asosll Ali
:g nilg r-t-rl-u 'i'11l1tli Ll i € '\;;i?ill
puur i6 tr,r) "ti Ji)'lmLi{i{tr ltau:ci €-til 'rudetri ttii:.l^::l:"- S
'11.3;r ?){rrilri{l l| I '';'rii:i<}'q e'rulodu:1
nNI 'm{nuBllns trE Aelts p€r u: t::11lrltt*oo
"rtplr ?{n qs n€ar^
nu rJru rs ?€pB^o
puEr €alEn sale urB-ttrAJ 'teJ o-s pugF ap rI€
aFurSe Etr{ _{$€ nu qsu.1 ,sazxuuJqd allqou 'Et etltalai'rd
.9JEi
o n"rluad mln{l
ES tles gsuadrucoa;
rnr€q aJn} ri-q''r aurq al'illo'} locl e1u1ep urp
Fll€ in n€iJS Bt gpu6^ ox
-€1{ns ijllrur"rl} er qs
13
EIIII uraa'rc{ oJ '1?Aol)
€rate r.,"a,,nllra^€ 16 nie'rid 'qsu1 91ep o
*
e1 rlia 'rE^'apu-J1ul,{1:fl
1r,*r.*ri*1 r!-gs 1od 'orq8ueue
:lrularp,ros snds g-tur
EJII 'apriualul
r* leur*n"l alturg{il ?u)4"r3 e-rg 's'uauoE "uo t'rn
o-'t" g' 1s 'in1nue11ns ;olrrie"rF gtrruni
?r6o,rF laldulo:l salaim
n;rtuacl luarJllns lrre FJ sncls ue-1
-lnur 'rolou n1",r,
"1nuu!nd
iIIiEq rv'aJutlxEJnlsn
n€c iliss€A llisrluol as lI €-ap rnlnasr"r ulu;
Epuaur€ o run.rd B-Op
'tJoaun 'a;lul ilorueds
ug rorleul nep nu 'psn-rt3 Eurns o n;1r't;:rI
tem paruasutr
.e it"r1*1, iuulrdgr o[o3€ ?uns "811?tr1]{) rrl allrc{
unar'r re3
'nfrcrrue rq;)al raun olaurnlr uI JEiBLu rcru '116a'r8 secl
aun'r €I ap
qs yrurod {ur-nN 'lopl'tr"rd JoJiunl elui{ a':e'i Fur
de a-l jigni cu bdnuieli fHrd rost. E pdtimas
si suspicios, se rasd
uqor dus de val, ca toli tinerii, dar el insugi a
declarat c[ regretd
remarcile repezite care i-au mai scdpat. Este
suficient pdmant
de cucerit in lume, aga a spus, de ce ar vrea
si cucereascd
oraqul prietenilor sdi? De aceea, impdratul meu
a ales intenlionat
o politicd de incredere reciprocd gi de pace, avand
sprijinul
curlii qi al Bisericii si ar intregii populalii a constantinoporului,
9: t_r aristocralie la plebe, .r, ,irrg.rra exceplie u ..rr.ro"lto,
din birturi' care nu au nimic de pierdut qi nu
fac decat sd se
imbete qi sd indruge nerozii ca sd ne r,"neascd.
inJ nici un
om rational nu ar pleca urechea la asemenea
baliverne. De
aceea, refuz sd te ascult qi pe tine.
VdzAndu-md descurajat, a addugat pe un ton
impiciuitor:
Nici mdcar nu te cunosc, cum pot fi convins de sinceritatea ta? si sultanul tdu are in jurul rui o sumedenie
de tineri,
toli gata sd profite de cel mai mic incident ca sd-l indemne
sd
porneascd la rdzboi. chiar de-ai vorbi
limba ingerilor, nu ne
vom ldsa ademenili sd facem ceva ce sultanul polt"
interpreta
ca semn de neincredere sau ostilitate.
* in cazul acesta, nu mai am nimic de spus, Tbfi
ne dorim
pacea. Fie ca nelinigtea mea s6 nu
aibd *oiirr! Nu vid totugi
de ce s*ar supdra sultanul dacd ali repara cor'biile
acestea
putrede sau turnurile fortifica$iilor voastre
inainte si se pr6buqeasci de bitrAnele.
Ugurat, a devenit vorbdre!:
- Pentru numele lui Dumnezeu, nu ai idee cdt costd sd
repari un singur vas de rdzboi. pe lflngi asta, in
ceea ce privegte
turnurile, impdratul Ioan a consacrat loate resursele
disponibile
repardrii zidului exterior, curdtdrii qanfului de
apirare gi a
cisterneior care-l alimenteazd cu apd. ce foloase.*
t*.
din asta?
Fraternizdnd cu occidentur, acceptand aceastd
uniune dezastruoash a Bisericilor, n-a fdcut decdt si semene
zdzanie intre
oamenii noqtri gi s5 strice reraliile cu otomanii.
$tii prea bine
intAmplat la Varna. Orice va veni, vom pliti
acelagi pre1.
Mi-a aruncat o privire, si-a schimbat tonut qi * .oritinoat
cu patim5:
- in plus, zidurile noastre sunt in stare foarte bun6 dup6
aceste reparalii qi nu stdm rdu nici cu banii. primdvara
ce s-a
372
aunrzrl o Ia 16 as€snl€ pouror{EtrN 'giueln8rs nC 'B^43?{e crunu rS
mlarrrJarl e 16 ra.reg e e8al PtrsEotE ucqdz aJ€c uro un op lgcap
snpuoc g aalnd nrr JEJaurU sJo/rtlrn ?sacu JEr 'BJa nu EAoclIB
ciurTN 'rnlarrrJorl e rs rereg P eoo ?€?ap aFel 911u Blsrxe nu opun
.lruJFC eolelnd 16 rrrlnruo ercrucrunu 'nu1
lUg{UJOrrr un €JA €arunT
-n.rop as ac FJnsEru ad 'ueeiuns 'arunl urp ola+uatutuola o1€o+
r6 1neet1 urp ala?uauruolo al€o;, 'Eie1.t eFea'r1u; +n.zq^ ure-rru
'aunrzrl op ros un lnl€ ure
'psurqug a16r1a,u.rd o ec '9dr1c o nJluad
,q.ro
lelduroc 'Jarurs ep 13 sourn4 op 1. E purqro^ I-npuTznv
'oIaIrrJE ri oprnprz a+€ol lgcap Eunq reur a else ler 'q1e;rnc
eiuriliuoc uralv 'F+rnqgsau ariu.reieep o nES q1de3 o e1 a8urdurl
eleod ou nu a.reco,told o rcru 'gsua;o o IclN 'eced u1 a1-ng 'Ecs€oqrugz ES +€nurluoJ e JBp 'urind 1r6o"ru1B-s r ?Besn inuo;,
't1iu1p lnPratd
e-r3 rB ourq apol ruur nu lpcul 'ugr1?q ap 1918 nal ufl 'giuar"redxo aP utld '.ugr?Pq nal
un 16 rolppqgrou r$ .rpug1 dn1 un or?urp erualar-rd ep pqe;8ap
reur a16aq"ro1 '€rsJad u1 pugd rB eruedg ulp €orrrnl 1€unuop
€ aJBc '.reueptu nr.radurr un '{uuzrg ep r16eq"ro't' Et IiIn :?Bparoc B-rrr
nC
'a1.rnc eI ap minuo p 1ue8o.re crd un 16 leuger In:loqrrrgz
'qurqJs uJ srz lu€-r
aJlurp erualarJd
'aurq eeld er1$ 'P.r8ea51
'nJn1€u I€ JBJ nrcr.rdec un a lartu
r€; dn1
BaJBtrAI ad neauar\ aJec alas€A a1€ol apunJnls 9s "rafa1 ealnd 1nu€l
-1ns 'eieargpoJ E+eurrrrJal ?1€po 'pc unds I-Ps JruJepez erg
qns rurpJ? pcep eiurueure
i-ru€ruolo u1$ou rogueler.rd erice?o.rd
aleod au locr,rad ac gsul 'olrJnprz e"rpde e n"rluad rJuplu! oluorc
-gns rarF.roe.g eeped uip rrur.ld ure 'erp[au'.rd oa.r,t e16ed ou Ec
g"rn5urs o-4ulp Fnop u3
ElEpoaJ^ riuns ure Ee€O'arqes ap Ernlr^ol
noq un a?e1lntgry PrEJ puIP? ro orxurp lnun ad }rtzg^ ur€-l lgcuI
,rindecr.rd ap l€le ItruIoqzFJ luns rS 'r6orirqrue erl3ace ITuIleI
ofl 'Jn€ op
1gcop runq letu rurlSarc luns rruar8.roa8 'eeueruas€
riuezaq op alns rcurc urind IoJ aJ€carJ ezr-aloIr-^ e'rec 'gug reur
BoJ eoselptu uTp rJn+oIBq n"r1ed 'raFesatu JSoJ tue gcpuTl; r€tunu
afe1ue'ru
'eep nu-gs snuo.rd e pc unds 4l pugc €?s€ acnpe BA au
ac Bapal ra6 'rnlniuezrg Es€o?g"igdur3 rualap BA oJ€a 'rar'8'roe'p
rnledraur.rd ecrg ad tnp€ o-s areru ad acnp rol gur 'a;eolprurn
asemdndtoare, fiindc5. se ndscuse, crescuse gi se formase ca sd
conducd aceastd lume funebrb Ei nu cerea mai rnult. pentru cd
natura ii obliga, trebuia s-o cucereascd, aqa cum qi cele rnai
puternice qi mai viclene fiare le inving pe cele mai slabe. ceea
ce rnd deosebea pe mine de el era cd nu inlelegeam ce bucurie
sau satisfaclie ii aduceau victoriile intr-o lume a morlii.
- Phrantzes, in lumea rnorlii nu poli lupta decAt cu armele
morlii" Iati un rdzboi in care nu caqtigi nirneni. singura solutie e sd renunli la tot, si intorci spatele, sd nu te opui r5ului.
In lumea morlii, nu existd diferenli intre bine si rdu, totul e
rdu. Nu existd altd cale decat cea a renunlrrii complete, dar:
nimeni nu poate deveni sf6nt prin propriile forle.
A dat din cap in semn cd mi infelege.
-- Cat timp existi viald, existd speranfd. Sd nu cddem in
deznddejde, e pdcat.
Astfel vorbeam, ca qi cand am
fi fost din lumi diferite gi nu
ne inleiegeam unul pe aitul. Sau, mai degrabd, lurninat de
viziunea mea, poate cd-l infelegeam, poate c6 mi ingr{ioram
pentru el, dar ei nu md inlelegea pe mine. Am ficut o ultimd
incercare:
-_ Viala nu poate inflori decat din deznddejde. in deznddejde
se afld Dumnezeu. Ca sd-l aflu, trebuie sd md rog pentru deznddejdea cea mai profundd, cea mai infricoqdtoare. Abia acum
inleleg asta gi-!i mullumesc cd m-ai inv6lat.
Cu lacrimi in ochi, m-erm preg6tit si plec, dar s-a grdbit sd md
apuee impiciuitor de bra! qi, privindu-mb cu neliniqte, mi-a zis:
_- Thiim vremuri tulburi. AceeaEi neliniqte domneqte de la
an la an. CAnd eqti tAnir, e uqor sd zAmbeqti ironic, sd nu
crezi in nimic, s5 te consolezi cu frurnuselea versurilor, cu c6ntecele corului qi subtilitdtile filosofrei. odati cu vdrsta, cu difrcultdfile, cu primejdia tot rnai iminentd a turcilor, frica ne
impinge spre Dumnezeu, si nu poli gbsi in toatd creqtindtatea
un orag mai credincios decdt constantinopolul in zilele acestea.
eopiii rostesc prof'efii. femeile ii vxd pe Hristos, necredinciogii
se convertesc. utingi de predicile ci.lug6riioi"cu har" lriici mintea
cea mai luminatd, nrci spiritul cel mai sceptic nu pot rdmane
insensibile Ia toate acestea. su'tem murli cei care credeam
,114
918
rB oirlns 'a.l1arrl oaunre 9s 'rog adrnas Es csnJq rze"r1 neaXnd
as JBp 'neeru"rop unc\i- '9r{rJoua erelnd o nB Ba+sace alrJnprz
pc ueafuns 'elue.rudu IT?3IuTI Bpnrr uI psul 'n're8gu: 16 a1eldec
nealSpd o or€c ad 'p1pug Eqr€I o ea1$a'rc mlnprz p8unl e-aq
'Flnlosq€ eced u1 €r9r? oruntr urp p{ea4goJ Pcruralnd reur eec
ne-u
'g.rel ap olurqJog EJeas g?srro)B u1 'sonlcadsal l€lnles
nero
rB qecrpr.r ne-s aIoIouIluBS 'rX*nd r$ aur'rrralnc nc olelop
oIrJnuJr\I/ 'aurn8el ap rurpg.r8 rcrur p'rasefeuarue egzrg8 're1 '1eaes
era aped aJeru uI .rup 'p1n191s gde Bapal as ruJoue piue6 ug
oloc 16 IcI 'aJn+ ap alrppdpu urnce 'a6a'rq n€lstxa qsul arec uI
BJg 'E?IB EI aJ€ru
'aseof r€ur rJnuJnl nc pTz un gcul ap 1u'rgde
o BI ap 'unu.rn1 ap lesaiul 'aJez uy gugd eapurlq as are;pdu
op plz In[qrtur^ur rB lnrqee,rqJls 'rJnurnl uTp Inun-Jlul l€cJn
** lr,rnt t" aarperdrul Eur ?s g;qg 'dun1 rueol€ relq 'lodouulJpv
€lJeod e1 sunfe ure r-A e6 u1 +€eJn ury 'InI€t snpe n€-rru
ulp
airzJEC 'aurz€q u1 glucfrurau Eaugrupl rc 'ouatzalre olru9lugJ
'in1p ed
reur nu edy '1n1pqe apurpq;8 |€sraz\€r! ury
"""*ciue8olafug eu 9s Er?J rep 'a16aue1arld :iii'rqdsap ure-oN
lnun
"nozauurnq rn1 ufueqsqns
n1q 'rlae"r8
o-rdsep urg?ncsrp 9s ruedaaul 9s crturu e1 a16an-ras
ql
'rou ad E?uporcru aFalaiug riod au Fs r€-u rS ur1e1 I16a
'pp{u nt dea urP l€rnlncs V
rcal
inazourunq nc lnfe.ro 'rtualer'rd 'ap'rnunq '1n1r'rrds
ruo
-sorue rig'.ro1goso1g e.rn1pig,ru5 ap aped ?nls € erec'leuotie'r
un 'q1, enoz un ad ec plodour4uelsuoC rtunle r18arr91g :X€qaJquS rue-1 '"ropqsaJn paJc ltu-gs rlrr-npurualaN
'aur6m ap ocBJ -ru-s riinsul nazourun(I
munl€ gc n.rluod 'aut$n.r ap atP+ oleod as nu giurpe"rc E+seocs
.rgr '€1se op s{rrAuot lnlosqe luns '1n1odour+u€lsuoC PpBJ 9s
rnpgEul €A nu nazaurunq 'n51 "ecr'r; ureelBounc nu r* Lueropul
reur eleod luns 'gurea1 ap
Eur EcuI pugc rcunl€ lgcap lItIJaJ
r* a16rur1au ap rJnuroJl olsac€ u3 'eoac? oO 'so?srJH InI errreos
u! arzrcop ep ea.rolnd espl riod 'a14qns apcl€a uE rzafe8uu e1
gs rB rar{euroldrp aplnFal ricadsa'r Fs aol u3 'puga rcunle oluttu
'FInl
ad a.nugdgls aund ri5 aced ac eur5eurl dod ri-nu rct51
-€ls o1e runr?saqr atrIc$1p Turrr aloc ug t6 e"reurmpul tua'rac 'a1e1
-ucpd ursrJnlJgrrr eu 'unu191u3 au runce 'rep 'o1e19urn[ od 'reop
sdgefi. In fafa escarpelor abrupte, cele mai lungi scdri de asalt
nu erau decat niqte paie de grau. Puterea qi experienfa unui
imperiu milenar dormea sub tdlpile mele. Le-am dat gdrzilor
cateva monede de argint qi am cobor6t. cei doi tineri eunuci
md aqteptau deja la poarta oraqului. Erau aprinqi Ia fald qi
vorbeau tare. Era evident cx bduserd vin, deqi incercau sd
ascundi asta mestecand bomboane foarte aromate. Merseserd
la targul de sclavi, unde mi-au spus cd se aflb multe fete frumoase, care Ii s-au pirut insi prea scumpe. Erau mirali de
sdrdcia grecilor, pentru c[ vizuserd nu doar sclavi din toate
pdrlile lumii, ci chiar qi copii. pe care propriii phrinli veneau
si-i vandb negustorilor. Tot vorbind, radeau intre ei gi-mi aruncau cate o privire, ca si cdnd ii amuza un secret. pe durata
cdldtoriei, in timp ce inconjuram cornuL de Aur, caii noqtri au
traversat lntinderi de apA duice qi apoi ne-am grdbit pe dealuri
inapoi tn tabtira de pe rnaiul Bosforului, iar cei doi au avut
timp sd se tr.ezeascd din belie.
A:n incre<linlat caii celor care aveau grijd de ei qi am ajuns
in tabdrd la timp, inainte de rugdciunea de seard. Dup[ rugiciune, m-anl dus la Mahomed. M-a ficut si aqtept timp indelungat. steiele s-au aprins pe cer, albastrul nop{ii se intuneca
gi, pe m5suri ce zgomotele din tabdrd se estompau, am auzit
in depdrtare sunetul ramelor in valuri. in cele din urmd,
Mahomed a trirnis dupd mine. Fdcuse baie, se imbrdcase in
vegminte lejere gi scumpe, iar muzicienii il incantau cu instrumentele lor. I-am spus ci d[dusem de orban qi i-am povestit
ce mi-a zis. A ascultat absent, cu mainile incruciqate la ceafE,
intins pe pernele moi. Nasul lui sublire era frumos ca ciocul
unui goim, iar ochii gdlbui, inchisi pe jumd.tate, ii dddeau un
aer visitor.
-_ Asazd-te lAngd mine, mi-a spus, ca gi cAnd ar fi vrut sd
md ispiteascd, deqi eram deja prea b5tr6n gi bdrbos pentru
asta.
- sunt tanir, a continuat el. Am trecut de doudzeci de ani.
E tocmai varsta la care Alexandru cel Mare, cu secole in urm6,
stdtea sub cerul instelat pe malul aceleiaqi mdri. A cunoscut
toath qtiinta qi toate viciile, a cucerit lumea, s-a declarat zeu
ai celor: doud continente qi a murit inainte ca flacira visurilor
376
LLE
rc-al .rrlroru earunl op l€Eorl 'nt r$ q6ol?d IoJ 8I r€r 'ea1e1raqr1
p.rard rurg '3e1 gur to1 prrelcs urlaP 'ap.rg1drug1ug zofuengur 9s
pulo1'Er€!I op TEI rtqco uI purlr .rd aurq reru 16 runce Eelefug rA
saz+ueJt{d nc puglncsrp Bls€ salafu3 ury'rtfuour TTurnI alrrnqo4
uI tolsaure Eur FS pugtrocul 1e1e6u3 rue-rr 9c e[ap Eeleful :snds ure-r 'purrn utP
alac uI 'saz?u€rt{d mI uuoJuoc 'gca.rt grasosale gcT+IIod ao rS ueqlg
piu5ra a.rclsap tue a.re.rgd ac repeAe lrlsarrod IuB-I 'gcseasdapad
gur ps J€tgru rcru pug8 ap or€ nu ?c PugzEA lg.rourosod tuB-I I
'sJolur nu 'aluautrualo ap leloJluoc r$a gc
n.rlued 'e1aur .rop.rnueld rerunu r1$ertras 'tae; ac luaregrpur 'n1
r$ 'rflepec ad pzealo"rluoc rJ Eolsac€ .rer 'elaluaurruoAo zolo4uoc
.rn8urs nU '€Ar+Erfrur a.re oJBc Ioc luns no 'efurorr a aufiu €rI
efuengur
;e6uep,re a1$eu.rod as ac glepo Jololuarurualo InsJnc
riod gc lnzorc r€ r€rt{C eoIB? alaluarnsrlJole ur.rd flfqo 9s rereds
asaoloJ oC '1nluarueuorie.r 3a1oiu1 {-nu gsul eTrour 9s qfalop
r!3 rfnsug nl EcBp prcn al Fs BoAB 6e e.racg1d aC '?lBpoo'rlr l1u
-IgluI ur€-I aJBc ed unqeu aJeru rBIu 1ec q6e 'unqeu T1SU :snds B-rur
r$ lr$qiuezep luurdsns V 'TlT[TuI llqco nc eorrr.rd 9I{ 'csoqurgz Es
tunc ?Inw ap tuosultlf 'laqtugz un erede rurl drqc ed 9c 1r{urrs
tue r* elefe.rq 1e*tcn.rcug ru€-rtu 1u1cu11su1 'aseorarnp ep'rnpu96
aleo+ ap zalaqrla grrr Fs '14;1se 'rA e1p ug gdgc o-rlulp Joru Ps
urualnd FJ Baopr BI auilu ed e.nugdpls snd e arern6n a.reur O
'agBu
-ords gur gc pugSela{ug 'sundsgr ur€-r 'gdecs rf-nu crurrlq aurluBlsuoc m[ [nJo]
-InlEJs nc auror{€l1 BI lncRl re-ac r$ a.rn€ op opauotu ap artu o
rfedec Fs Bc rnl pdec snp€ re-tru nu oc oC euBqJO 'neur 1n'r9,r
a.rdsap rzax) a)'q$a ac pg.rad alunu€ roxFcnPs 'ep 'eO 'FlI^Fr+o tJ r€-Il Brrncnq 'rtfa.raurl
EJEoBII aFutls .re-s rf ac ?lepo 'a1a1s a.r1uI Inyoc aund re-tf ap
JBIqC 'orunl Els€ate lgJop +Inur reru rJocnc re-u'olncsouncau rf
olntsounc allrgl al€ol puTracna r* llntu rcru lol pugJoc Burlur
rsoqo te-rf gcup J€TL{C 'ruarueo rollnru €alJeorrr nus ufuyr' }zpop
'lugrrnc .rn8urs un nC 'sundsg.r ure-r 'uop {od {-ac lol TV :o$n euyt IurI 1nlo? 'elseece BJBos u1 ;edolng n€8 BIpUI
csa"racnc gs '1uggc ep
cruzed'1ur-eundg '93q1s as 9s ecnde 9s ln1
Idsat prins. Nimeni nu gi-a pierdut libertatea mai mult decAt
tine.
A tresdrit u"imit qi a strigat:
__ Te inEeli, dragul nxeu paznic de cdini. Impundndu-rni
voinla asupra evenimentelor, nid ridic deasupra ior si devin
mai liber dee&t ceilalli. Elr singur am ales. Toli ceilalfi, vrAndnevrdnd, trehuie sd m5 urmeze. Tu nu faci exceplie. SupunAndu-mi-te, te iegi, eqti sclavul meu.
-- De ce nrl m-aq supune {ie? Tot ce fac este nesemnificativ
ciit timp nu rnd implic. Cine-li demonstreazd \ie cd aqa-zisul
tdu liber-arbltru nu. este o iluzie, cd nu eqti purtat de evenirnente care au fost Cecise cu mult timp inaintea ta? De unde
qtii c6 nu-{i dicteazi steleie comportamentuL, fhrd si ai habar,
inlinluindu-$i libertatea Ei impunAndu-si voinga asupra ta?
A cugetat qi mi-a r6spuns:
-- Nu mi deranjeaz5. sd cred cd stelele imi dicteazd gdndurile, atAta timp cAt ceea ce se petrece in lumea asta e supus
voinlei mele. Nici o credin!5, nici o prejuclecat[, nici o patim6,
nici o teamd, nici o speran{5 nu-mi impiedici libertatea, iar
eu nu am nimic sfAnt, in afarb de voinla qi de planurile mele.
Sunt stdpAnui lumii, aEadar sunt cel mai liber om, singurul
care poate fi cu adevdrat liber"
Liber ca o fiard.
-S-a gAndit,
a dat din cap qi mi-a zis:
sunt liber ca o fiard.
- lntocmai,
Eu
sunt
mai
litrer decdt tine. Libertatee mea e libertatea
-lui Dumnezeu. Nimic nu mi leagd, in afard de Dumnezeul din
mine.
ineh un cuvAnt, a rAs el agasat, si-!i voi spinteca burta
de curiozitate, voi scllrma in creierii t5i sd caut aceastd
libertate qi acest Dumnezeu de care-mi vorbeqti.
- Ar fi o faptd milostivd. Libertatea mea este neliniste gi
suferin!5, iar durerea pe care rni-o provoacd Dumnezeu e rnai
ma.re decAt orice d"urere a cdrnji. insd n-as da aceasti durere,
aceastd suferinld nici pe libertatea, nici pe bucurja ta, degi
n-am sim{it niciodatd bucurie adevdratd, nici in tinerele, nici
acllm, ia maturitate. Pentru mine, bucuria a fbst intotdeauna
gi suferin!6.
3?8
61,t
'rrtarS ProsnpEp II +9) op Pi€J
nlqnp eoturJd Fesp arJaiul 9s sluoJd € u€qJO 'al:altza ap adrlc
EAa?Er gdnq 'a"re iriuale.rd ac 1€qar1ul e-I Inuullns 'EJ€aI ap
apurc{ap 1n}o1 qJ snds e 'treur1 u1 'rS pcsernFJg? as Fs +E}JatuJ e
'Seurrl-rprs e-s u€qJo "ericn.rlsuoe u5 fiip1ec eiuJ ur.rd aunrs[u.lad
gs
EJqJ qouaJl ES EcJ€atuI aJBs arqBJos aerJo BpunJnrs 91uod
a{ss alotroinrq8 lgcu; 'aJelu op :iglu unl un BuJn? aleorl e)€p ?€q
-ar?ur e-1 rs e1;rud F.?iupat ad ep eiea-rqpo.; arlqr r$ ro-Isofl o"rlpc
ap
1rtxvre B pauroql?xAi 'lnllc €l lnun pugErJ?s +rqJOA ne 'r'rr:prz
rA molrn"rlsrro; ap ?nrEJ roqr-zJnsll Inlorucr8z u1 '9i1n3p:d eiel ad
r-npugFrnr Ea,reopns nl rS alecagns o1riaug{u no pauroqelq ad
'}leu} a}reoJ efap u;ig 'mlnprz
{-npugzp^ q+€rspr e.InF nr sEluFJ Y
'Inuellns nc piuarpne o lnJac €
[n;.{EA uI TarluEA ad snpuoc nE-T
i-i' it-lrlcrurluuls{ro3 eI ap 1llraA € UEqJO 'n"rzJgx ruur a{12 qnog
'F?IdsI uI arnp Eur nu 't{V
:D'ndE E-rur ri rrarn in193 ed.roo&rr laFap un snd y
'EcseallInl EuoJ€p ap eJaqrla
;lieortr as ntr rc{r urp trnun mru "rep '$ra"rap luns no rA "rolcn"rXSUoc
r36a r11 ']rutlu ougrrrgJ teur nu aduorde eued 'nalaru as-npuri
-orr?cp l1ilu 'guerun EruroJ nE r€tu nu pu93 gugri agosolg tS
p+uti+6 puglnrunle Ttun 'aurs u-r tugpe B1nEc 'qurqcs u.t'n*r'r"reg
'ra n;1r:arl n-lrny r*n1aae a aFrulsrp B n€s TnJlsuoJ u 'ueaoe eg
'rr,r['our$ eJr.TB
u! lnrlo'ls
)sl]sp.*3 16;
ruolln.l]suoe 'fl6r,l.rap
rA II"ro1
'ulal€J
o-s rur6nal
-enJ?suol 'tuaru?o ap undrl gnop E?sIXa PSul
._
rr.ir r.t Eeseauinl FJ?sEoLI €rJo+Ep lI+FId 3p ulale ropu€ruV
'deo rrr"rd
ai)ffJ+ Tr-u-ill to1 aull ad ee.rorrrS 1oc{ 'ze.bq.l ep alau{ aladrll u1
'€J€orxo) Elurg^epe o 116o qL 'Iulgc ap a[nsluzud 'n1 rX6a pasod
II s.rec ad rr"rnleu 1e nux:dee JEJ retu la;l psul 'lorcrd oJ€Ja$
ei a3aFap aseS a"re ?r€e leqrpq un t* ruv 'rarlB? purnf u-r e5al
o-16 -us alnqa.r? 3gcu1 'p5uni ap +ElE Eqreq no ugr?gq un ruy
'a{}Jpi alao? urp r'*ourrr; reur {a} 'lialgq 16 a1a3 'oprolna a1eo1
ap rJau{? ury 'ruilur*o zauorfraloc 'inun 'ng 'rr-rn1eu e1e rrcr'ldec
op inlal lol 16 alussaralur arlard rS a1ue1d 'aleurrue p3u9"r1s
Es lalo+sr;ry ngs inJ?soeur ad snd E-{ aJeIAJ Iae nlpu€xalv -_
:snds e-rur 16 dec ulP "ro*n
'rnlnJn€ Ba"r
,}eJnln3s
Y '?B?{rir'IlI*o^ug s0ulr}4 'sadrqr 'JEu-€l EJg
-eo{n; {leori? rnl ilt{Jo 'elerun;.red lidrupi €urrlntr u1 'ea,tt,td ptrq
Ins5, dacd dau gxeq, s-a gribit el sd adauge, nu trebuie
sd md spdnzuri, nici sd-mi tai capul. Dacb ai suficienli bani
sd-mi furnizezi metalul, ili voi turna tunuri oricAt de mari
pofteqti, mai mari decAt aivdzut vreodatd. in ceea ce priveryte
raza si precizia, nu garantez nimic, nu vom qti decAt dupb ce
tragem prima oari, iar in asta nu md amestec. E mai periculos
si folosegti un tun decAt s5-l torni, qi nici turnatul nu e prea
sigur dacd nu-!i cunoqti bine meseria. Pot si te asigur ins6 cd
al meu va face atAta zgomot qi va scoate atAta fum, incAt qi
cel mai mare vas se va grdbi speriat cdtre mal. Un rdzboinic
mare ca tine qtie asta cu siguran!5. Cdnd tragi cu tunul, groaza
pe care o inspird e mai mare decAt paguba pe care o produce.
Cuprins de nerdbdare, Mahomed l-a lntrerupt:
iti jur pe profet, pe Coran gi pe toli sfinlii cd, qi dacd
equezi, nu te voi sp6nzura sau decapita. Nu doar cd te voi pldti
dublu, dar pentru fiecare tun reuqit ili voi da un bonus proportional cu greutatea proiectilului. Metal am in depozite, iar
genovezii din Galata imi vor mai furniza oricAt ili va fi necesar.
Vei avea cdrdmidb si cirbune, sclavi cAli trebuie, o sut6, cinci
sute, o mie. Tot ce-!i cer e sd treci la treabd numaidecAt.
Orban s-a holbat la el neincrezdtot, a ridicat din umeri jenat
qi a spus:
- $tii bine ce spui? N-ar fi mai bine sd te gAndeqti de doui
ori inainte sd pui in joc asemenea sume? Md trec fiorii numai
cdnd md gAndesc.
Dar sultanul i-a fdcut nerdbddtor semn sd plece gi a poruncit trezorierului s6-i pliteasci un avans de o mie de arginli.
Omul s-a indepdrtat qoviielnic. Mahomed l-a urmirit enervat
cu privirea qi a spus:
E incet si prost, dar, dacd md dezamdgeqte, pot oricdnd
si-l trag in leapd.
DupS ce a primit sacul plin cu monede de argint, Orban qi-a
revenit totuqi din letargie. Uitdndu-se in jur, a declarat:
strAnge tat5.l risipeqte fiul, dar sd vedem cAt il line
- CeGrecii
punga.
aceqtia zgdrciti cAntireau de nu gtiu cAte ori
fiecare bucdlicd de metal. Pentru o lefcaie, cereau teancuri de
hArtii qi nu mai incetau cu cicilitul pentru cheltuielile cu
mAncarea sclavilor. insi acum hai sd tr5.im pe picior mare.
380
r8s
'aluurruro+ou pcul tolp{urueule
nerrprJ as a$rnuJnl .rer 'o.reorcrd ap rcazgnoP ep aseo.r8 ne.re
aITrnpIZ 'a.recugrrr Epug^ oI F6 rol Brgqq ug g8rearu gs ropcar8
ealruuad a1 'u.ru{ epe.rd gs {e1ua1 o$ Rs rrsrnl BArrrnc nu Bc
as-npuguro;, 'rnl BsBLu BI ap aJeJugrrr Jrzrl rnla.rerrr rA rnpuelps
rz ar€?arJ ug Bolrrur.rl aI urluelsuo3 'ngs Inpugr e1 'ppe$e.rB
urp aJeorcrd u1 alecpc og gs €Arunc nu Bc rogrnllnc eurfba.rd
u5 gp.re8 ap neol?ls rS nueureo nc aurq nea8alafug as rrJecruol
'ralloJal €oruoJl efap esrue2l 'FPui?xa os Es Bnuquoc argqel Jar
'alredap reru lol lncsgd e1r$np n€mqorl nre8gu rS nec'Pl11oFgd
Bra Bqrer 'asecsn as 1nlugtu?d 'Tol uI ara gfeugpol BI €cunru
'e"reolr6aldoc BJnplFc
rS
uruas puql lrlJoc '1-ren lnzatur ere 16eq
'Bg
ua.redaar.rd ?lBol ?gcap +Inur rerrr elcedsar l-gs rcrnl ad uecA; tg
?loraos qfu$f* FlsBacV 'luelsl orBcoII nrlued adre6 mun e1e5
-ugs ap orolou oJB gc pugunds 'gcrlerse uelmd urP aITJnIBep ad
ep rd.re6 qcnp€ r-Fs rrJolpuga srrurJl V 'ngs Inlalaos ela 'aluaur
-ola a?IB rS eeurfuoc arec '[er1e 1saav 'luolsrza.r reur 1gc tuge
un guriqo Fs Bc Inru€1s na p"rdnc .rn8urs acalsarrre 9s Blstsw p
'ue11ns op snp€ Inzuorq Eouoluoc 1-n51 'afepu n.rluad plnl rn8
-urs €co?.soure rS .ro1a"reo1dna erfcn.rlsuoc ru1ued FprtuPJFc arec
-ag r*nsu1 1a ee8ep 'eumfcagred ep leposqg 'mlnrocrqo rerluoc
'auJ€c Bap as { ps Blsrsur pc ru1uad '1e e1 neeu$ fsuU er1$ecy
'epeda.r reru e16nu os Fs rABIas ad r-npugfe"rncu; 'eca1d r$ eauaa
Fugur uI pr€oJs ap Flecnq o nC 'rolrcJnl Inrocrqo gdnp 'ounrc
-g8n"r op alaJo alcedsa.r Es gcs€rolourq Es Bc uellns €[ op [Brc
-eds urp.ro un op orolou lsoJ V 'eldeou rS rz e.rcn1 'eu1s ad rcru
'nf1e ed rcru ?pn4 ap ealncs r-n51 '1e8r16gc ap llnru BaaB roa 9t
pur{urrs 'ogrcrrr"ros rS-npuuego 'rn1 1n.rnf uI gcseroJ 9s lndecug ne
rar,re rS rcar8 'rueqelr rr.rolsn5ou Jer 'e1epg uJ lncsarc B Bral
-sace pfa.rd lgcug 'B.teoc €+g?B aP arolau lnAB B 'fepur putptd
EI aC 'earadecrld nBIEJB T-aJBc rzuotuoc €ap Fs lecnde €-S 'Png
B[ l€nlrs 1eap un ad ap l€csn col un-rlul 'rafe.rg1ro; sa.rerdo.rde
rusaluJ B ruluad
uI BrrolguJnl ocrprJ gs sole u
'1n1rodsuerl
'1e1e8nc ap durrl
rB gcBp ?gcap llnur rBrlr norour glsoc 4 BqBrc 'q.r1sea.reJ ed
rru€q Bcurue ro.t 16 na rS rqg.r8 rol ?trr rcunle 'e16aqB"r8 as ?cBC
mea poate deja si reziste unui asediu, iar
- Fort[reala
grecii incep sd strAngi recoita.
Cuvintele lui erau neinsemnate, insd linea in mAni o bomboanl lipicioas[ cu miere qi, uitdndu-se Ia mine, a ldsat sd
cadi o pichturd in !5rAn5. Un roi de muqte a acoperit-o iute.
A doua zi, era giligie in tabdr6. Se spunea c[ grecii ii atacaseri pe cei care aveau griji de cai Ei-l omordserd pe unul
dintre ei. Camarazii sii ii c5rau trupul insAngerat lamentAndu-se.
Din neglijenld sau nein{e}egere, ienicerii nu asiguraseri paza
la cAmpuri qi grddini, astfel ci turma distrusese un lan de
gr6u. Grecii loviserd cali, gdrzile incercaserd sd-i impiedice, iar
in invdlmdqeala care rezultase, biiatul primise o piatri in cap.
Ca din intAmplare, tocmai in ziua aceea, Mahomed a luat o
barcd pAnd in partea cealaltd a Bosforului. La ciderea serii,
incd nu se intorsese. Toatd noaptea s-au auzit quqoteli in tab5rd
qi zgomote de paqi ici-colo. Din cdnd in cAnd, grupuri mici de
oameni se strecurau afar6. S-au aqezat Ia pAndA in apropierea
cAmpurilor grecilor qi, cAnd au venit secerdtorii, au t5.birAt pe
ei gi au omorAt patruzeci de b6rbali. $i-au gSsit sfArqitui qi
doi turci.
Sultanul Mahomed s-a intors in timpul zilei. Aqezat comod
sub acoperiqul caicului sdu aurit, qi-a l6sat absent mAna in
apa rScoroas5. in frunte cu Halil, vizirii s-au gribit si-I intAmpine, smulgAndu-qi birbile, insd aga ienicerilor gi qeful paznicilor la cai alergau in urma 1or, hlestemAndu-i pe greci qi cerAnd
rdzbunare. Mahomed s-a aritat uluit auzindu-le istorisirile
contradictorii. A poruncit imediat ca un detagament de ieniceri
sd p[zeascd holdele Ei a inceput s[ facd dreptate.
E vina grecilor duqmdnogi qi perfrzi! a strigat el mdnios.
REul fbcut e bun fdcut, dar, in loc si vin*. si se pldngf, qi sd
ceari compensalie, gi-au ficut singuri dreptate gi, ff,rh sd-qi
ascundd pofta de sAnge, au ucis un nevinovat. ce groaznic! Nu-i
pot inr"inui pe prietenii lui cd au vrut sd-l rd.zbune. ii inleleg.
Drept sd spun, patruzeci de suflete de ghiaur: sunt rrn pre!
foarte mic pentru uciderea unui credincios. Ca sul'eran. ?ns6,
md vhd nevoit sI vh pedepsesc pentru dezordinea pe care ali
creat-o. Toli cei care au participat la inv6imhqeal5 vor ad5uga
trei rakat la wernea mg6ciunii. in ceea ce-l privegte pe imphrat,
382
888
oJepqEJou ap lnEq rJ J€ aldBou o+sod lune rs Bc €rg 'mullsFrrr
1ndrr4c aJB+ reur 16 r-npugceunlul '1[e.rqo uJ as€.]rn as r ala8ugs
16 nureluges rI rrt{co ter '1ecrpr.r E-s 'Eauntcg8n"r 1nap3 e-r6 ao
FdnC 'uro rBelace sJo rerrr nu pauroqul\I inu€+1ns 'eieoururrq
'?J€xa ece"rled
es ac er16 nu ruarulN 'RrcJe u1 r$ tor.ratuT uJ rS eautuop gp.i
-eue8 €rznJuoC 'Jol olatloca,r 16 alaur"rnl nc EunaJdrug '6e.ro alds
neeFn; rielugurrgdsug rue.rgf ap omapauns o 'ao; ap cJac un ap
le.rnfuocug ere plodour+uelsuoC ec drurl u1 'eeece ealdeou u1
'olurpuocur +soJ nB-aI alos€t e1eo1 r*
olES urp rS r"rnduga ed ep 1i1"rpEry ?soJ nE rrcorp 'azelsodr.r ps
nia.rplgc srrurrl e-r6 peruoqeln 'prrrsuaJap uJ BrPq€1 snd e-r6 ec
Edn( 'mlnuu+lns Jolourpro ruroJuoc '1nun11n el qugd srcn ne-r 1$
g5ng ps 1rSna.r ne aJBc rac ad lrJgtrrJn ne-r nrqeds .ret 'gful.rn$n
nc +€Jacas ne-r rlJacruer '1eur.rn B aJ€c e1dn1 uI 'glaupues r6nd
rrJacruor e1 gugd rerunu rc 'qrgqel ug pupd sunle nB nu EsuJ
'Ielatu ep gluelrodur
o?B1r?uec o 16 rc 'pcuntu ap Punl o r€op nu pp.rerd 9s I-npuPcFJ
'ueqr6 rnl rarJolquJn+ aun€p eco,rold 1n1nd g "re gfue.rn8rs
nO 'coJ €ap r-FS rA arapuud.rns ur.rd BJgq€1 €nI lod Pc ?nza.rc
nu 'luaprrrg '€alJuoru 1rsp3 ne-r6 1iot pc n;luad 'n.rolpanpuoc 16
rr.rolu8rlsur ,1ecgi4uopr ep pqrsodruT lsoJ ne rode ruru ?cep Jert{c
'suas p.rpg lelduroa nu JBp 'qcrutepez oJecJacul g 'ar.re;r.red a.r19c
lelda.rpug u-s rB rnin6e,ro api"rod ad lr6er E 'url ap rfriaue ra
ar+urp li1nru 'pqe"r8 u1 rfetuteul ruorrreo ap orru oarl ap g1eo13
o 'pug.rng 'aJ€unqzpJ gJeoa gs re rS lndecug nB oJBc 16 lrod
ur.rd r$ rJn+Jrq ur"rd eqea8ap n€alpls oc rolac nucrpa.rd oI arec
rr.rgFnlgc rA ne.re reru '1r6"rggs u1 'ei.ro; nc raia.rplroJ EoJBtrprJ
gcsee.rdo ps lndecug unq eI ap FJosroA '1n1e"rgdur1 runcoJd 'erec
'r6ofu.rnc reu rS nruroqzgJ reru'rri1e r$ ne"re rctr{T 'azorur+soqns r-Fs
rSo"rgpngl lilnu ed eacpg rI rolrrrn+ p cru6ed tunc€ pupd p1
-uaurelroduro3 'apede"r sumuI ne-s ala+urds apun '1odour1ue1suo3
BI lrua€s€tu ezeyodet Es sJolu n€ olal€s presrsg.rgd r6-a.rec rca.r8
nue.rgj, 'pcseeloFolsoJ os gs eiep esndecu3 Brlerd 'oluoturuola
uI acalsarue reru as gs ololou ?soJ B-u 'ualsace oleol nC
'e8ugs ap rfelasug
161 a+ureuI rrrnoe op Fc erfuele8
usndns loJluoe qns eurf e,r
rS uro rn+sac€ F+egns
n;lued glaldwoc
a.nqnSpdsep arac ToA
TI
in loc s5 doarmd. Folosind un ton ascufit, i-a trimis pe zidari
gi pe constructori la munci,le-a poruncit ienicerilor si pizeasca
tabSra in formalie de lupt6 Ei a convocat divanul, pentru care
a cerut s6 fre aduqi cai. Ienicerii exclamau deja cu entuziasm:
* Allah, Allah!
tnsn toli consilierii b[trdni, cei care fuseseri prieteni cu Murad,
erau posomordfi. Halil, marele vizir, se linea de poalele caftanului
cand a venit si-i cear6 lui Mahomed si-Ei pastreze cumpatul.
conform obiceiului otoman, s[ lii un divan calare insemna
si vorbeqti despre rdzboi. in timp ce se aduceau caii, ceilalli
viziri, capeteniile de rSzboi qi trezorierii s-au strans curioqi in
jurul sultanului qi al lui Halil.
Ai jurat si pistrezi pacea' iar impiratul nu are nici un
amestec in treaba aceasta, a spus Halil. Adu-,ti aminte c6 tat6l
tiu a fost prieten al grecilor gi nu uita c5, luand o decizie
gribit6, rigti s6-i obtigi sd-i cheme iara$i pe latini in ajutor.
Zidurile ior ii fac invulnerabili, iar imperiul tlu nu va cantdri
mult in fala unei coalilii a intregii creqtin6t6fi. Rizboiul e
zadarnic, nu va face decat si strice relaliile de nego! qi de
prietenie. impdratul e prietenul nostru, cu siguranld iqi va cere
iertare pentru incidentul provocat de supuqii s6i. Inainte de-a
decide ceva, aqteapti sosirea emisarilor sdi'
Tonul lui Halil era grav, dar Mahomed qi-a plesnit cravaqa
pe genunchi gi a strigat:
Am auzit toate acestea de prea multe ori! Pe barba ta,
ii preferi evident pe greci in locul otomanilor, pe cainii necredincioqi in locul gloriei strilucitoare a lui Allah qi a profetului
s[u. Am v6zut ce inseamni dorinla lor de pace dupi atacul
neaqteptat de ieri asupra taberei noastre qi nici nu pomenesc
de caii mei, nici de ingrijitorii lor pe care i-au ucis. Impiratul
urmeazi politica tipicd a creEtinilor, conform careia dreapta nu
trebuie s5 qtie ce face stanga. Nu au ales Ia nimereala momentul atacului: tocmai am inceput s6 torn tunurile, iar fortdreala
este cum nu se poate mai vulnerabild. insd Altah ne-a apirat
qi i-a ficut de ruqine.
in timp ce vorbea, se uita in jurul lui de parcd agtepta ceva.
Aveam impresia cd nu vrea dec6t si tragd de timp vorbind
atAt de mult. Deodat6, Halil a aritat bucuros spre mare'
384
c8E
ur€ aJea uJ 'In$oc
sp 'trnudrqoau a+6od un Bapal rriol nc
?nlnd
'IIIBH rn1 u 16 pauoq"tr{I
Xudges e 16 rqeunuaF u1 lnzqr B Elsaov
ini eieg uI snp€ ne-1 rA iu"rq ap cnuna ed surrd ne-1 rr6nea3
'rrca.r8 +TurTrl o-If
a"rur ad €o.rucu-Eru ap oFurle reur $e-ru nu 'n91 Incol uI
'our? no 16 aceg tunt IoJ e1 'a"recugur op glrurrJl Trlr-Es
pugnrrr?uor rriuolur alaunq Elere 161 plu"rgdrug 'gpropul ErFS
'aurar{ElA urp erJEtEsnq uI qz€oJcnl aJBo tnuna un }gcap e nu
'IIIBH sundsp.r E 'e1se a"rdsop crruru nr16 n5;
elsacu
InwO
'Tzuntsu Irrr-FS BoJA le*ac trturu E?sTxo nu Io r* eurl
i,J?u"l 'Fiue,rnfirs n3 '3ur? €I op €oJA ac na 16 pE^ 9s 'rcre purrr
'qs mln?eJgdrug
ie srurrJl Tn?soce rcap r-aunds 'oul{u ad nu 'aut1
ad plnuc a1 mar8 r9l rrua+arld 'IIIeH 'apozr es urnc pdn6 :snds e-r 16 le.rrur .ree
rrn ?Bntr e-16 paruoqel4i 'lndrqa suudnc e-r BcrrJ "rer '91e1urucu3
a.rr.u"rd o rnlnu€xlns ?scunr€ B-l IIIBH InuBoItrA rS inug"qpg
'Truo?uoruo.rd un pdnp
pug"rgdsrp 'e1upg arXpc lerparur lru"rod e rc '1e1da1$e e-1 nu
InseA ge E.ra n.{en.I lcedsns ruru Ia) 'mue"rls IBru Iat .rep 'un1
^r^otr ap aruJn €aA€ nps pdrqc 'a1euo3r6 nura I-oIourBH 'alr.lt,o au
ss pugrracul '[]tuH InI Inyoc a.rds ;olrgrro* leldarpul €-S 'EcI{
sp pugJnura-r1 16 pugrdsue.rX 'erqe.roc ad ep +gJoqoc e na.r8 $oc
un eg.rnd oJ onuna un Jrztl rnlaJ€ru rS m1nue11ns auJar{€l BI
ap Br.rE+Kcnq urp oJBcugttr srulTz Batnp€ al oJ€t €loce lgcap sJa
rirr Er! apodunl lluolap e 'lerdotde €-s Ins€A ec pdnp psul
'mlnl€J
-qciuri n6rrur"r:1 snds ap nB oc urpllncse Es 'nl rarl runc old
: aruoJorrrs glncq;a"rd nc sundsgr e-r r$
aunznrc na llqulgz B Jo?Fonpuoa InJEugl EsuI 'InlnloqzgJ s Bac
lglsp gs€oJorunu rBtu a ricgd e"rgqel Fe opoJt elsace Pc BIPJ€
iiIBH lni paxe?i+sau6 'duc urp lefuuancug nE rug"ltgq iipW
le1u1darp rue nN :?€qarlul
u rode 'purqrugz
rS eq"req r$-npurgFugur
Inl prnf
ug ?1rrpd
V
'JOITTTBIUOIO BUrrrJ
€ililrasug eaqnd.le 'ceagiun-4urp ?EcsI 'glnur r* sotpforu].rd toqzg.t
a?uIBuI l-E?lncsv 'rgs u*rturrl }uns
rcrInJB
rrri-J1{r}
Es
lnr"reclrur
etqero3 lglel
ufue"unFis nO 'Iou ap ardo"rde as mln?€Jgdurg
-
rnare gi de frumos, aqezat pe un pat de frunze verzi. UitAndu-se
ingrozit la Mahomed, s-a intors cdtre Halil:
,Stipdnul meu, impdratul, ili trimite acest frumos pegte
din propria bucbtdrie, ca dovadd de prietenie, qi speri s6-i ar6!i
gi tu prietenia.
Mahomed s-a aplecat qi a prins pegtele de branhii, dar era
atdt de greu, inc6t a trebuit s6-gi foloseasci ambele mAini.
Preftcdndu-se uimit,l-a ardtat celor din jurul sdu qi a exclamat:
Cu adevirat Allah este singurul Dumnezeu, nu am mai
- niciodatd
in rndnd un peqte atdt de greu.
linut
L-a agezat pe un genunchi gi Ei-a scos pumnalul de ia brAu
s6-l spintece. Din burta peqtelui au cdzut sute de bezanti de
aur. Eunucul, infricogat, avea o expresie foarte vinovati, dar
Halil s-a apdrat bAlbAindu-se:
Pe lapidarea diavolului, nu qtiu irimic despre asta!
-Mahorned
i-a aruncat peEtele la picioare batjocoritor qi i-a spus:
Ridicd-I, flalil, !i-ai cAqtigat leafa. Si vorbeqti qi de-acum
tnainte in favoarea grecilor.
Le-a frcut sernn ceaugilor, care l-au prins pe eunuc de brafe,
l-au tras Ia o parte qi i-au retezat capul inainte si poatd m6car
scoate un sunet. Mahomed a s6rit in ga gi a strigat furios:
Cei care pun onoarea otomanilor lnaintea iubirii pentru
- sE
greci
mi urmeze!
A tras de h6!uri, a intors calul, un animal frumos impodobit,
gi a pornit in galop. Strigdnd, membrii divanului s-au grEbit
gi ei pe cai Ei i-au urmat. Numai HaIiI, uluit, a rdmas pe loc
pipiindu-qi gAtul. Apoi a ridicat din umeri qi a qoptit:
-_ Era de aqteptat. StdpAnul meu e mai viclean decdt rnine.
Fiind un om strAngitor, le-a poruncit servitorilor sd adune
banii qi s6-i pund bine. $i-a cerut calul qi a urcat cu greu in
qa din ca:uza vArstei, apoi a pornit incet prin mullimea miratd
qi tdcuti ca s[ se aliture celorlalli membri ai Divanului. Se
bucura incd de atAt respect, inc6t nimeni n-a indrdznit s6-l
vorbeascd de rbu nici dupd ce a plecat. SchimbAnd cAteva priviri cu subinleles, cei de rang inalt s-au dus si ei la treburile lor.
Consffituirea nu a durat prea mult. Dupd ce s-a incheiat,
Mahomed a dictat o scrisoare plind de cuvinte aspre gi dezaprobatoare cdtre impdratul Constantin. I-a reproEat cd a rupt
386
Lbb
"a.r€p?r? aF {1*6alnuEq glu 'al€+ Irutlut [T1;]
-ugpe u! 'q3 pa.ro gs ?od nu r€p 'eauntrdalaiu3 lradsa"r 1{1 'ue'r"lp
rniruiSa.rq'.rg eiuaza;d ug aim6n.r ap rnldurri re-ur 'augdg?S *:snds
e-r 'cugpe oiJBoJ as-npuguilsul 'uu?1T1s ap lerdo'rde e-s 16 s;e
plrigurgd ed 3r.{qc{ e 'FIrrEal eqsad irugce.Il rEF 'gnera;rd 'i}ieg
'awrilnrn ap al.reclap rliol na {lre";a EJ p1de3 ap ptlg?gorit
lwrrrlorlor.riTils?suoO ail"{npl? Joqop Ps eJ
Ja* utp in;raF1n; aFinurs ro.t'qe1i3 ad'13 nou af)1u13su3'lullg
iawn! urp un+ a.xB'ril r€ur iai El tt'rn."q urp Hdmcs ',appu1 -:+€tllu{oxa e '1n;olmd rI3 fnl
uqrxurl pu:AoT '?n"zqlsp .ra.8u; un ur $arJlqa 'a;eolglugurtgdsui
a{-{ft}nq ft i}p leu{t{inl esruq parrctiBl4l rni Tndnlc ?nzEA {lxB 'Blu"tn
ug rsee{ ap o?ns BAo?gr} EI Esug ntsl}E as rier"ieds r}?ffi 1+} n"ro?E1
-:ac{s an CcrrrX uf ilio{"rgel €?saae tnr{uds uJ 'qiueo} F'rgJ ?e1ululig
,rBp "EisuJsJur FJnpIEs ci uauaA .liileln-r a;dsur6
'flepur'11vi
e
pa$r{-}r-{Ex/u
qllsuolpFa;rd us s* agt)ale pctrur1 ap algord F'$ €aAY'g3suac*!J as
"asB.r
?E {nF?Xfiur rfi} n.{l'lliod alru roJl *"+da?sra Fs stoAalr eJa rel/u
'rrr)"1I +d nu lruerSdir} llitr 'asupo;ei.xa nrr 1nfle1nm; qo rr"r?ua<I '1uep
*Li",? 6sr*r!{}J EaJe[Lln? 6* gu8ugs e 'tn1n1oruoHe pzRel urp pJns
g*n1 'drqa ari 1r"roi.trur E-r 1{DrJaJ :}a{!ffiVr: un rocltr '1,:la3e pLrplinsse
'gt{1in + 3u1daq*r.i {sltr \r 'xo1a;uoldno Ptu{'e*.rei urp E;nasr8n; oles
,atweoXrr&; Jsr 'as.ln
lS Jerdrqa 'epu:gr* 3o,'r€ u'Bq.rg
ln4dotd
"aunrcg8n.l ap ar{rzor{ $J ?t?uJa?solcl nu-s
L{ft;:}rrre}r Tiinru r* i,anprz er{ +p pmFZEs TnlgF 3d-lu e-r* ,^'e1es u;1
"r::r:]n{ ul6: :trrud* ne-i' 1'1tq ;VJiit 'gJE{-4u1 eFua"rlw{ a-IE} ap +F?e
';el;ads e "rolrzer"n.Fir1 TII?Inr{rlill 'n1tr 4,31x E'.rnc{ r-E*- r* so-re$st-!-l:s
szani*,a qs nrHu*"i;rm ad i-npugsgl 'q.;r;a u{p 1?su{ gs llqplfi n-s
"usLuo?1"; gtr;rai{ull tra;1u1 ul {}Je$?E{IFrua$e
ir''.-rri-;1lir.F:'Paa;}* ti{-[
gserd * Flsts-;n':i ":{sssit:u lvlur nu n}t{etllfj; 'FJeG; putri*1 'l'uplu uE
r"{:!r}Ti €a8Jrlns as '1trlio] fri]ru?flrir .tzl 'joens;e u]1 litf,[EJote na asi"A{rl
ui?q.{6l .r&+F?rru{r[Tgc{s$l 1a{nn? iln sp E:}EIffJn 'arttllrlx+ rJ ?ELlt'}sE-x F
-gff.[?Ji]ilr,r';]$
?13ip tba-€;] dwr3 utr '!n[ni"{s.}sog iT'ltHrij ac{ glrn"rqsuo*
*+u exea;163;rc3 1{l 'i6r'; 'u.igqe? ?tj'+H a-rodB Is--!i$ silA€ {a H} ts
fi]{tfiE;i r$Fr aJpt$ uI ltl"lJa [tJJnl lcln;]Tj-ap E] lEuiJ{,Ju6 6-'1 '*"rn"rtlde:
ap l'.!1*'$gi tfiJn"I s{#T? c r"{ rrrgnp.lt},le irua{u.ta? }e;[Et{r3 u pl 'ua*urJ
A amncat
rr
privire i:r
clirer:gia rnr,:a. de p.areii al' f;.
vyut sji
mA retrag.
*"- l{u-l tua in sean:fr., i-a ri$r,rs .h{nlir:m*d cu rndlferelrf$, e
,j,*ar artuc&f,orul r::su aminte. ir;sai negi ca ai ac*e:ptart, darnrile
grecil*r?
*' Din eituua pnziliei rneie, a r6spuns }iaiii, se inteleg'e cd
am fbst nevoit" pentru cfi nr-ai aqezat la dreapta ta. lilu se
cir.vine ea cineva s6 su: irfd{iqeze ir: fa}a rnca triir5 un dnr. h-lsi{
fli afer deschis to{i tranir pe care rni i-au dat in ace"eti ani
"ci,
ca sii-fi irnpiinesc voinfa, am cheltuit de o mie de cri mai rnulL
conetrilind unul din turnurile fortErelei taie. Doar tct ce a.rn
ifi aparfine" 'FJu e averea ryrea doar un imprumut pe eare binevoie,-sti sa mi-l a,:orzi? Sd nu crezi ci. dacd m5 f,ac avocat al
gre*ilon e din cauzar daruriior Ei a banilor lor. Adu-li amini,e
de -qerviciile pe cure ti le feic, gAnelegte-te la toate cele pe car"e
i. le-arn f6.clll tat*,iui thrl. Oeea ce spun, spun pentru binele:
caruzei c,'Lornanr:. cra sfi nu r:onduci imperiul in prf,pastie elin
*au.za neehibzr-rin{*i tinerelii bale.
Mahr:meel era at6t, de furios, incdi i se umtfase f,sta.
--- Fecizia dr*'a incepe sau de-a incheia ur: r'aaboi irni aparline Ei o iau c&nr,l vreau! a strigat e1. invalri rielat$ lecqia pe
care li-arn dat-o astdxi si !ine-!i gural iuri vintr si-!i smulg
capui tr*gAndu-te de [iar:bd, qi pn!,ini mi-ar re1]:{i.qa-o dup* ce
s-a pefrecut azi-dimirieald.
l-)at' Haiil s-a. infuriat gi el. 'Ibemura de indigrrare.
*- Caicul acela !,i-a c5zut ieri irr mAini Ei ceaugii tiri l-au
torturai pe eunuc tr:at5 nnaptea ca sd-l convinga sX iar:E. ce
voiaii Tii ai pus sd fie cusuli banii ln burta peqi;eh:.i. Sunt din
propriul tiu cufir si cine Etie dac[ nu l-am putea gisi 9i pe
p*scarul grec care a prins peqtele! Nu md poli arrrbgi, ia fel
cunl nu tc poli arnhgi nicri pe tine, apoi am ,gi eu urechi" chiar
claca nu aud tot, dar nici tu nu auzi taL, degi crezi altfel.
iVXahomed il studia, fdrh incloiaid estimlind ca marele vizir
tletine incd rnultd putere, avAnd in vedere pazil;ia qi experierrla
lui. L-a lf;sat s[ se enerveze, iar el qi-a rechp5tat calmul qi,
deodat5, cu un zfimbet f,rurnos, a pus mdna pe umhrui bitrAnului si a inceput sei-l scuture jucdug.
388
T
tr/'T?-T
lli
3)up6 ce a primii. deciaralia de rhzl:oi a lui Mahorned, ?mp6ratul n pu.s sf, fie irrehjse &ro4ile o:'aqului qi, in ciuda sfbturilor *onsi-
iierilor"lui speria{i,
fie capturali toli turcii dirr rlonstantinopa}.
Lleryi satele greceqti fusesera distruse gi locuitcrii ror, omordti,
turaii nr: eonsieierau cd rdzLroiul e posibil qi mulli dintre ei,
curteni fdld ocupalie, s-a-u d'"rs sa-qi fac5 curnp6ratrlrile qi sa
*dmii:e frumuseqile oraEr:lui, la fel enm negustorii greei contirruaser:ri. sa vind in tabd"rd s6 vAncld aiimente. An rreeut trei
ziie" fn forthrea!&" oamenii iucrau ir c*nrinuare din greu, i.ar
orban a p'egdtit un al cloilea tun in timp ce aqteptn ca primul
sd se rdceasci. Din afar:5., toiul piirea iinirytir" A treia zi, imp6r:r:tul cernstantin i-a eliberat pe turcii lua{i prizcnierl qi a trirnis em,isari s6-i explice lui Mahomed cd n-a inchis porfil+ decat
di:,r. *anza incidentulr-ri recent. vina era a turciror, dar", in ceea
ce-l pr':ivea, spera ea r:eiri$iile lor de prietenie ss nu fie af,ectate"
-- fnss.. claci trlcrnnul nu-!i insufl6 e dorinla cre pace ln rnirnd.,
md voi baza gre ajutorul lui qi voi apdra oraqul gi pe cetdfenii
sdi ciit timp voi putea.
I\{ahorned i-a r6.spuns ci. aceste vorbe constituie o declaratie
de r6.zboi"
*- A.llah rni-e martor cd mi-arn dorit sincer pacea qi rni_am
dai; siiin$a s-o pfrstrez, & spus el. sunt sdtul rre pr*fdcdtoria qi
de perfi'*{* gr"ecil.or" Thatd vara, irnpdratr:r yostru a fbcut rezer.ve
de g*Au in o.aq. Itr tirnpul s6.-gi dea jos rnasca gi s6.-Ei arate
chipul fnsetat de sange intregii lumi. $drrgere otoman care a
f'ost vdr"sat in tabsra rnea arath cd el e responsabil de acest
rdzbai. s:i-qi arninteascii de cuvintele credin{ei sale: cel ce ridicd
sabia cle sabie va pieri. Fie ca Ailah sd decrd& pentru noi ca
ryi
sabia sd arate cine are dreptate.
Enaisarii greci au strigat ingrozili ed se inryald in privi.nla
sensului cuvintelor lor, dar sultanul s-a ridicat br.usc, a lovit
c* picir rul in pdmAnt pi le-a strigat si tacd, dupd care i-a
fugdrit din tabdi"S e* lovituri de bici. s-au intors rdnili in orary,
iar astfel &fahomed le-a curmat dorinfa de-a continua" negocierile,
390
sfi.
r6€
:aialsTJ? nc r$n?ol sncls B 'e.regrgdop utp pr6e"ro
pupiduraluoc ',rup 'alsutc a.r€ur o uXse eas93 uBqJO 'lueuuur"nad
azafago.rd l-ps €mqaJl 1* 1nI efuu.rn3rs ep pdec na uopundsg'r
erualadp3 'ppicads gp.re5 o leutlrasop B-{ poruoqe141 'rcunqy
"rnpruolrqeg alrJnprz rS .rergc ozaloruap 9s oJEc Inun BuJn? IoA III
'luarcgns q6a1g1d grlr gcB(I 'eaur ee.radeer"rd ap.rn8rs lung :sutrdsg.r e 18 eaunde ac oleJ€os ap a1€uflun1 ag.rnpu alds
JoTEzoJJug qtlr.rd V "uBqJO rn1 dec eI lecrn u-s { InsaJJnS
{rJnplz
alsaJ€ aJuoqop Fs oJEc Inun ruJo? 9s pqedue r1$a gc rzare 'mnu
ea*d gcug luns J€CI'PxBl PcsBa?EId ?s grql InroJsog ozasroAerl
gs al6auzprpul arac s€A atrJo €punJncs 1od a14 alrrnuql :snds e-r r* eruq.rg BI lTua^ E Pauoqstr{ 'nfdou Earoppr ET
';8a.r1ug rJnc€al ap aurVJPp o-s asr*no.r nu {uarulu o"rpc od
'lTunl B aunurur o naJU 'aallue8rF'Bo?sotE alunprs "rttig?FA t'*or'las
xrrraAop nB rnlnug?Ins rB r.roggulfsns ilu.rq.rpltug IBnII Isc r* "rurq3
'oslEcsop EJasasrg auEA .loJ?c o1e alarrJalsTo urp q.lSeou qdu nr
urld urncu e.re a"re.rgde ap pfue* "rer 'nfunur B? olleul qr'l6e$u
ufeg ug n€apurlul aS 'ours 8I ap €oqJo^ Joir'rnpr? Bol€Stsuattr1
'p1ee8ps o rtru 'oo3 un rJru sBJl nB nu EsuI ficaJ11 'LrnuJrll
urp nealrJd au aJue .ropz.rp8 a1aia; wea8uqsrp 1geul 'rilecgil
rroJ op adeo.rde op lg+e {rrBrg "afrlou pug}}}p r€ aps olauassp
n, al-npug.redtuoa 'a1{.rod r* ap"rnu;n1 'ap"rnprz azo?a)Jac Fs
Basope es-npur.rdo 'e.reur.re141 BaJEtr{ e1 gugd 13 "rny ap mlnuJo3
inFunl a-ap n€opurlul os aJ€t alrJnprz ap cru ap EJnlrFgAzE
o e1 lerdo.rde B-s 'euelenec ap 1eto1o.t4 'lodourguelsuoC arlpJ
qru.rod e rS trfa.igl?c l€unpe e-r$ 'opcu pueozru.re8 o 1ese1d e
.ruop nts{nq
InuE?lnS 'IJnuJn'1 ed qtunld op opln$i.redoae esnd
-ar? i€tr4l '1sn6nu rn1 pgr$.ig;s EI P?€ururral ?soJ e efua.rgpog
'1o1 alsad gdu lecio"rdurg e rB 'erlersu Inieur ap
oduo.rde togsog u$ lnzgc u InlTlcalorg '1odour1uelsuo3 e1 gugd
?rzns E-s 16 a.rnuatlnc os Fs in?Lrgurgd lncq; 8 E"mlL{oI €uilrd
'aJArI ap aru o o?ga ap oplaero.rd na ea39.t1 r* 1a ug uro un uad
-FJuI 'IItr€H asefueug IJ ar€c ed 1ac 'taie,rp1ro; IE or€ru a'rdsurp
1nu.xn+
uI lexg
16
sell
lsoJ € ueqro InI IB cr1uu8rfi
Fur\l
'1nroqzgJ acrPordurg Ps nea"raouX
tr"rrzrl ilugJlpq a.rec
uud eleluaurn5r€ rrgluI 1n1nd IJ r€
aJEs
impdratul m-ar fi prdtit micar
- Ilaci
tand'risipitor, n-ag
d"d acest
un sfert din ce-mi
fi fost niciodatd nevoit sd pdrisesc
{.}onstarrtinopo}ul.
Inainte s6 se intoarci Ia Adrianopol. Mahomed a primit cu
bunivoinld o delegalie de negustori genovezi. Aceqtia i-au adus
arninte de serviciile pe care i le fdcuserd in vard qi i-au promis
s;5 rhrnanf, neutri in rizboiul care tocmai incepuse.
sultanul
ie-a promis sd le respecte drepturile comerciale qi i-a asigurat
r:& nu vrea sd. le ceard sau si le reprogeze
nimic.
i''sd dupd ce a terminat fortdreaga gi a lisat o garnizoand
at'olo, dupd ce si-a incheiat plirnbarea cdlare de-a lungul zidu*ii<ir constantinopolului, Mahomed qi-a imprdqtiat artah, de
p*rcf iqi atinsese obiectivul, gi s-a dus sd va.neze liniqtit pe
c{iasta Mdrii Negre. Acolo am aflat c6 tunurile lui orban scuf'ur:rdaserd dintr-o loviturd o mare caracd venelian5 incdrcatd
eu orz' care incercase sd treaca Bosforul fd.rd s6-gi strdngd
p&nzele qi fhri sd accepte sd fie inspectatd. proiectilele
d.in
piatr6. zdrobiserd scAndurile din lemn ca pe niqte paie. comandi.a.ntul forrdrelei trimisese b5rci qi turcii il saivaserd pe
cdpitanul vasului, un venetian pe nume Antonio Hizzo, precum qi
pe secretarui sdu gi vre' doudzeci de mariuari. Au fost
aduqi
rt!*aintea sultanului. iar Rizzo, furios c6-gi pierdu*se nava. a
in*epsf s5-qi smulgd barba, ameninfandu-r pe tan,f,rul suveran
r:u lloba repuhlicii saie.
F'{ahomed il privea zAmbind cu cruzime.
--' Allah e "rept qi milos. vei rdmdne in fala fortdrefei mere,
ne rnalul Bosfbrului, unde o sd aqtepfi vasele patriei iale.
. tr-a_pdstrat pe tandrur secretar in slujba lui qi l-a castrat.
{n ciuda rdscumphrsrii trimise urgent de ambasaiorul vene{iei
ia constantinopol, Rizzo qi marinarii s6i au fbst duqi inapoi ra
firrt*reald. cipitanul a fost tras in
leapd pe rnar gi o duzine
din insotitorii shi au fost tdia{i in dou6 in jurul lui. Mahomed
i-a liisat pe ceilalli sd se intoarcd la constantinopol ca sd spun6
'Rizzo
';e s-a tntamplat. cat timp
a mai avut suflare, n-a conienit sd sc'atd pe gurd blesteme groaznice, care puteau fi auzite
de pe sealaitfl parte. unul din ieniceri, o**purierrdu-i curajul,
*-a ctus n'aptea s5-i dea lovitura de gralie" Din acel moment,
c&r:ilanii care traversau Bosforul au inleies
5r]2
ci sultanul nu
4,0
tl
'roaJ(lTt l-I3 nusLr{ftop i}JE} 1?$ lriBJJ 3[ Op
.r6lnfu ?t't.xoi:! u 'alro+ op u?ule{J1 'ai!E1l{'l {;8$ Bi$ilue"r6 pteo'rq 9s
'fc
r* nrlnl rra a.;ed 4?p llps lruE1uJ? e1 +irxnua'r sJeopaunH ep
n?lrul od il.roldLut t-gs ec er'ru$u',1 u; r* ;rzs"'ur$ lrn s[ur{J? Y
'raru()}I Fplr9r
ruaA €A r* "rope.rri'1 ilptq)sap as 1I BrIBll aJlgil lntrrnJp r]un]€
'raded punds l-qs Ia lnun"rod e-af inlcdour1uplsuoC opgc afl -"1rs0s E Alslcop ln?u?lirotlr 9c
gunds a1 ps tA p"rolnfe EJeat ol Ps 'ip$Euotu r* ndwuut{ riol od
"i€luaproco plolnfe
sza1rrzrl r-gs iieurc;€su1 n€.ro les 1t*IurF{L
n.rluad pcsealgld T-Es ernqaJl aJeJ od p$a;d €Ja B?sao€ go€p
'.rodod rninFa.qug e r* lolug3niec torirzodo spnr:r ug 'uaumun
eurepo;rd gs eluE ela 'gseorpt"arur.rd retrr €at edrlc u1 'rrncy
'BofAI p nrua8ng mtr mtrn?Blllrquoef indurp uI BiuCIrolg EI lBtaqtu!
arelgde ap in?E?€4 op Fcsealurru€ I-Es ee 'aelocr1q udud e1'eulog
EI rrJop€sequre slrlri.rx e-rg 'a.nq.Lo6 acr.ro leuopu€qu € urlutslsuo3
op
inle.rqdurl 'Eq€Is g{uro,r nc rep '?€r?cpl}ul 'ofeug.rlgq
^Euloq
nC
'.rrslndrur '1uv1tza nps rnp"rodcd 1nco1[ut u3 'eelsalu aleo?
'Pfuer"redxa na 'q1s.rga uI r€ur
rrJarlrsuot r$ neaundo as r €rnJqt 'crleue-; rFug+ rnun lop"rnuuld
*"'..""urpgcsuainqg.rdasPsJ€IlairrrrnuadrulullgJlrqrsodnrr
EJU 'rrsocuoe pugcq; eaoed r-ip;ur e;pdrunr o'treoci pqe;qdug pc
neapaJC 'uEJIns ed a"re'l rew ri a?Lil l-qs ealnd JE oJeJ o1du3i rarqe
"+uaplcco uI H?sEsl
-{.ro EoJ€?rAo Rupu€uloe?J {uaunO ruF"i?Fg
-sodqpe as Es pugtroriualut 'aza"touaF nes euotiaua'r rrqproa ad
p*e.ro lrsg.rgd nu 'mind olreol 'riecnpe rS rieFoq rualueo e'uiga
ir*og 'm1n*u;lo p.rnf u1 Fts€auiuop ps ea"rqd eaced 9c n"rluad
;toqrg, e1 e{unuel BA inu€1Fs EJ as-npulpugF n€Iosuor as II{IY
'{nliqe?I^our o1l,ra gs gqtsodrul a HD pugJaplsuof, 'clurlu qJBJ reur
'eFugs ap rrul.rrel
ES grEJ 'npleppuzap leuopueq€ nu-s iiin6
rogiugs olalanl€ls
EsJeA alou€ocl .rur 'a.ruopns op a1r-radoae +IIns
';op'rnsnde e er'ra8ups
Ec eallv as 16 rria;ord neaagtr rr;p8np3
'EIrq
EaJBoln) u1 ri runlJnJ irl aIaJ autuos neapel liuaurcO
-r.ra4 orieqi5u o €auulop lodouiluelsuoC e1 'durr1 ?sat€ lol uI
'rolrJnurrq EIB?-€q urp purBar 'crulalnd Inluarnc ap lelJnd IEsBI
e-s 16 olazugd aFug.rls gc 1ncq.;o"rd a-s aret za'rouoF trelrdpa un
€ ludgcs E arec prn8urg 'sxsl n€o+q1d r$ riepadsur nespl
u, lnln* raio.igpogi eurfee.rd u1 olozugd neoFug'4s 161 'aq$aurnlF
?soJ
A poruncit s5 se cumpere mancaren grau qi ulei de oriunde
se putea. A golit cuferele imperiale ca sd repare zidurile gi s6
procure baliste qi arme de foc" A cerut bisericilor qi rndnAstirilor sd ducd vasele sfinte din aur qi din argint la monetiria
irnperiald, promigdnd si le pldteascd de patru ori pre{ul dupd
rdzboi. Fhrd ezitare, le-a poruncit zidarilor si ia pietrele funetrare, cu care sd repare qi sd int6reasc6 zidurile.
M-ann ndscut sub o stea ghinionistd, dar asta nu m6 va
lmpiedica sd lupt pdnd la ultima suflare qi s6 mor odat6 cu
oraqui rneu, dacd asta e voia Domnului.
Mahomed qtia exact ce se petrece la constantinopol. Avea
spioni qi in fdrile occidentale, mulfumitd cdrora a aflat ci emisarii greci eguaser6 in negocierile cu principii gi cu monarhii.
Fapa Nieolae n-a f6cut decat sd-l trimitd si supravegheze infHptuirea uniunii pe arhiepiscopul Isidor, care fusese fugdrit de la
Moscova qi ridicat tra rangul de cardinal de papa Eugeniu.
suveranul pontif le-a promis sd trimitd o fiota gi intiriri, dar
abia in primavard., dupd proclamarea oficiald a uniunii. Isidor
a sosit la constantinopol in noiembrie, insolit de Leonard, arhiepiscopul de Mytilene, gi de dou6 sute de areagi recrutafi de
el in Mytilene qi in chios. in decembrie, tratatur uniunii a fost
in sfargit citit in timpul unei ceremonii soremne in sfdnta sofra,
dupd o agteptare de doisprezece ani. slujba a fost sdvarqitd de
cardinalul Isidor impreund cu patriarhul Georgios, pe care grecii il excomunicaserd. Amugili gi palizi, mai-rnarii cur{ii erau
qi ei prezenfi, supun6ndu-se puterii papei, recunoscAnd, irnpotriva conqtiinlei lor, dubla purcedere a Duhului sf6nt" tns6
catedrala era asediatd de o rnulfime stdrnitd de cdiug5ri, care
cerea rnoartea gi blestemarea renegalilor qi anunfa cdderea
impf,ratului care, spuneau oamenii, tridase credinda str6moqilor sdi pentru un beneficiu lumesc. Dupd ce araiul de demnitari
a iegit din bisericd, megaducele Notaras s-a oprit in curte si a
spus cu voce tare:
Mai bine turbanul sultanuiui decAt mitra papei!
-$loganr"al
s-a rdspAndit pi:intre oameni Ei a fost preluat gi de
ceorgios scholarios" Acesta devenise morytenirorul urii lui Markos
Evghenilcos qi se retrdsese la rndnAstirea pantocrator ca sb-qi
ispdseaseh prin pcst gi rugdciune p6cat.u! de-a fr semnat el
394
s68
'BrEorJrd asE-* op gtugpe FJnBF G €I as-npuglTn 6l6Bd
ap aflu oa.rA eI tuuc lTs?5 uru-tr r$ Ia Ednp 93ry e1 o-lenl tuy
'uneelnrq8 asnzpc oJBt uI etfce.rtp r:g edopF 16 rnlnpa ruelutd
utep eappp polrroq€trAi '1nrun; ar1*g.rdurl as gs aldal$e gs g"rpg
'rJpluaruBl neunsqJ 6ero urg 'ailqcoJn tupunJul nu-s rN 'eqeds
ed lnzpc n€ ruarrreo Tiinur r$ e.rlseou o11dIH qns lerntuorlnc
B-s Inlugurg4 'pleied lr.rodoce B wnJ ap Jou un 16 rnlnrlsuotu
e"rn8 uip 1r6er e ErpcBU 6 'pc6nd ep 1rye;d sur.rdu u 'olrudep
ap ruur lgr aO 'rurfg.rd raun plgdec BI IBIJB InII?$ sur.rde u rS
arnm lnouJ e-r$ 'gtuelsrp r*ed op a+ns Fnop Ei uals FS lrolel
-rads ad leuwapul B-r uBqJO 'or{neca.rd e3 "gqo"rd ep ea.ra8e.lX
EI a?srse Es apna e1 ep n{efpauS rS rrr€lruuop rfol leXr,rur e-r$
Inueilng 'ozoJlauerrr o-s Bc r1*r.roir1"re op rcazrturc ap arolou BJo
16 'ueq"rg TnT Jol{Jqrrrrlsa ulJoJuoc 'tz ad rJo IoJ+ ap a8u.t1 uelnd
g"radopodea Flseacv 'arsJol; oJArI op olns rcura orru o nea.rgl
'r"rgc g:1erd ap alalr?Jarotd .rer 'n:laurerp ug a.reorcrd ra.rl BaAV
"ezaqord I-BS nEoAE pugc rsun?e gcrued
uI aJlur nu ps rniruodod FqJo^ srrrrJl e Inue?lns .rer 'gdure.r
?suaun o ad lrurfi"rds ne-1 r* lexg n€-T 'roq op rgca"rad op rcoz
-ri!ur3 *p rnp?€tr€d e{ey uI ssr? +soJ B Inuql '1e1ed nqs Inou u}
'yrlou;r"rpy €I sJo?uJ €-$ aTJ€nu€r uI 'InlnlodourlueSsuo3 "rogri
-sftlir?"rr.g op.r*rrey{ Bipn+s e n.rluad rrfcalrq.re rS rr.reprz 'rq*r.ra1
-rpre rrfclcu Inrol ug Erual{c r€-i6 Xed urp csnrq EtrprJ as rJoaul}
'F\r-rJBop ps eexnd nu J€p 'e1p ad Ei€J o ad ap eurad BacJo+uI ?o?
r*g pauroqral4 'ouml urp un? aJeur r€tu lao ouJ€ol gs eaqp8e"rd
as usqJg 'lodouer"rpy BI JBr 'roqag.r op asBA slr?+ur n€firit?suoc
as $trr''{ri*?c ap:nq"lcd al€o? t{g 'durr1 a.r1ul JoirJnpTz saru.reda.r
n.r1u*.d a:le.icle a{pnpuoJ urp an-red oJerlr o.munznq ug ne8pq mp1
-u;rgci.ug {T.ro??r}J?suoc JBr 'lodoulquelsuoc EI gugd p"rodod eau
-rtlJ r3?sr? ',,rodud eJlrrx lgaop mlnrre?lns InueqJnl aurq retrq"
"olodne eies raia"tgur RJqrun rS gugd gzeatF nt E?L{o
p;rodod .rcr 'raqfiaTs pdrurl ug ppo8 s€urgr B lgcu1 '191e-t1ug
€r+clg €]rr?.;g €l*Jpolst lurro?salq e 'nunlun Ba.r€rrreloo"rd pdng
'irfp ed eipie r-gs lBnulluoo e 'TFs .roll"ro8esaru 1u r$ .rop.rosucs
InrparuJolur uud 'rlsece .rep 'argqc urp ?ser raur qs acrzJa1ur r-E
qr6.rr'"gs e plerpdrul 'plniodourluelsuoC €orappc pugfuntie
ur.rd
'a.reo1g6orr"r.;u1 rria;o"rd gceg gs lndecul e r* atpeuaqe ap IBI{
-BrroLu alamnu leni e-r$ "eiue-ro1g €I op ounrun ap 1nlcu r$nsug
A poruncit sh i se dea lui Orban zece rnii de aryinti gi un
caftan de prirn rang, dupd care a
divanur in sala tro'eunit
nului. in afari de rnernbrii orbignuili,
i-a chernat pe i,o!i inalfii
funcfionari, sclavi sau oarnenl liberi, pe eomandanlii rnilitari
de seam5, pe cei rnai in vdrstd. dintre ieniceri, pe l)nvdtafii
musulmani, pe liderii derviqilori dar Ei pe poe,tii de la curte,
astfel c5 o mullime de cateva sute de persoane s-a ingliesuit
in seurt tirnp in sala tronului. Toate a.cestea au avui lqre irne,jiat
dupS tragere, asa cf, mul1i aveau inc5 ur:eehile infunclate" iar
inv5lalii qi dervisii c6.ntau sure din coran, prearnHrindu-l pe
at<ltputernicul Allah qi numind acest tun o noud minure a
crealiei.
Pand aici, pregitiriie a'usesers ioc cu un soi de aer nlisterios" sultanul nu dezvffluise nimic divanului, chiar dac& memhrrii
sdi ii b[nuiau intentiile. A aql.eptat pf,nd ca.nd agitagia qi forfbta
-c-au liniqtit, l6sa.nd loc unei linipti depline, a inirat tn sali gi
s-a aqezat, pe tron. $-a ,itat pe r$,d la fiecare chip, cu ochii
lui ghlbui. To{i aEteptau neliniqtili qi speria{i. Iriecare se intreba
ee fdcuse oars, conqtient sau inconqtient, ea sd-i stdrneasca
mdnia. sala cea rece piirea cd asud& a moarf,e. Togi se terneau
de el, mul{i il urau, dar acest tdndr de dou6ze*i gi doi de ani
invdlase cum sS supunfl voinlei sale gi teama, gi ura.
stdnd picior peste picior,pe tronul impodobit cu nestemate,
a gldsuit in cele din urmi. tn numele lui Allah, a adus aminte
de toate faptele rnirele ale strdmoEilor s6i. A ajuns pani la
Osman, menlion6nd visul sdu profetic, si la cei patru sute de
cslxre{i din care ieEise poporul euceritor" o sfrmdnld micd ddduse
nagtere unui arbore mdrr:!, care intr-o bund zi avea sd acopere
intreg pdmantul eu *mbra sa. A pomenit qi de prezicerea profetului, cum ci regele oragelor, Constantinopol, avea si ajungfl
in mAinile musuimanilor.
- Puterea impdratului s-a dus, a spus eI, imperiul milenar
e putred qi ros de viermi ! Nu rnai e nevoie decdt de un u.ltirn
efort. Musulmani, Allah mi-a permis sd smulg fulge^ri din
ceruri, mi-a pus in maini u* fulger care poate sd dohoare cele
mai strasnice ziduri, iar trmperiul otoman n-a fost nicicand
atat de puternie! Timpul e prielnic, clipa a sosit, nenumirate
profefii o arath.
396
168
'ereolppp"rl rol €arlqod uud arfenlrs Flseat€ u3 snd ne-ou TIaarC
'glaldruoc es eara8n.rlsTp IS uerrrolo rnpr"radurl ap gue'rdns BrJol
-cvl' rB euo13 o.4ug ure8ele Es ornqa{L 'oJ€lrza 16 gleropul acuo
'ueruo?o
e1 rupfunuoJ ?s amqa.rl 'alreotu ep rerpfeurt.rd edrlc uI
e1e1
1nl€ls n-4uod a$Boru ep erpfauud o alse s+seocv'gseor8r1a'r
-runurot psndnse.rd o pugcolur 16.ro1nfe nrluad es-npu€opur'gpe
-roruc €nou o azaiuelcep gs g.rads tunc€.rer 'e1{p1r14so Fprqasap
gs ec mlnroJsog InIBur ed rafe.rppoJ rrrrnJ?suoc Inlxalord ap 1rs
-oIoJ ne-s rrcer8 'epg.rad oIncIEt urJd 'ales n"ralnd peFode e1
nou urp a?so cllaJo ro1 eded JEr 'utncB lecgdrul ne-s rcqso'rr rldrc
-uudnuo8alefugeu 16 areoqzg"r os€oro(unu ap $eulqzep ?reorurpo
'Erls€ou e,rr.r1odtul alBluoprcco aITrPl P?nrusB ?s ?cr€acul tuncB
16 uaced lBcIEtuI nB oJBc rac +uns rma.r8 Fc Jol'J€lr o-ru r{BIIV
'Fleporcru pceo"rled reru as nu 9s €UJBA BI op Bac lsoJ e lunc aJrc
-oJouau o ec n.rluad rS naur Tnlg?€l rafur"rop urJoJuoc 'rnlnroJisog e
a.racaJl Eroqq orlseou rolsso .rn8rse Es lgcap Arltarqo ?Ie rue nu
ac 'eeced :Igaap Blacl1e lTJop rrre-u Fc rJop€ru luns rul Blstru€
p?€ol 16 T1EIIV 'rnlnlodourluelsuoC e,u.rlodurg roqzpJ e1 u1ulod
gaap pldeelie au oa alolocrJad ap elurure cnp€ au oJBa rfneaa'rd
ruatueo 'tcqdacs rorr e.r1ur.rd luns 1€ru 16 1so5 nB qa nP* :l€nuquoc u rode 'nqs 1runfu11uud e 'lnsrncsrp ldnre.rlug e-r$
'a1*e*nqg"rd as ar€c
nrrodun rnlsace purfr.rds uI Inluoprcco Pum ?s olureul BlsB
rrrat€J ES ornqa.\l 'sprnprz tueErulsrp t-gs '1nfe.ro tuarpos€ r-Bs
'ealsuo uraFug.rls 9s '1u93s InroqzgJ trrgJ€Icap ?s amqor? Boac€
ofl 'aleluapraco JoIrrEf a1a1og .ro1n[e uI Ereoc 9s 1'rolelaoEeu
puglTurlrl ?rlseou Eal€unqzgr serle € Pc ruluad eurs ad 19cap
rfgrrour,rug aleocl as nu 'utluelsuop rot9p94 lsece 'prlergdutl
'lelrzo ap oruarl o reur nN 'rnlruolp8ur,rrug epeld S Joa arec
letu tac 'o.reorca; aseoruruJ reru sloc 'rqceag'r1s
rnplodourlu€?suoC olTrnplz op olosur( '€rurn
'T.rauTl rsourn.r;
TTipEoq g1dea16e
roA Frrr oJat lat ed 94dee1S€ rI lugrrrgd ed gtue1e er'lo1'B T* r{BIiV
mI FsIpBre4 '.rop$orcurpo.rcau err1.r1odml EluEJs e1dn1 uI pBi
sluro.rd € €?sotB '1n1ug'rnc r6-npugq
o;€c Jolaa JoJn+n?
lnsrpe"red
.rer 'nezauurnq lnrn8uts o q€UV
iml plaJord a pauroqetr^I
-
'E.r€$ op
rps Ttt{co u} Bapru FJEoBU O 'asnrq 1€cTpIJ B-S 'Blo4uoc eelnd
r€ru os nN 'oreur Bac BlBs uI €unsqr gSeurqqd TnI €aco1
agtfei
ci nu airr qJ* ales. Ilac5 apelim la taate fortere
noastre,
toat6 vi:i::ta, Ic. toat6 cre,dinla noastrd, elac& suntem mai
i'apizi dec8.t *i" vd. proneif, virtcrie, o victorie nrai rnf,rea{d decat
oricare alta ci cfir&morsiirlr rnei, victoria sr:prerni 1:romisd de
Coran gi ccnfir:rnerts de eur'6.niul prr:fetuiui.
Din n*u a tirei:.t, dar chiar qi aqa i;i p5stra e'tuziasrnui incanelescent. Incapnbil s5. $e mai ab{inh, a scos sabia gi a exctarnat:
* \roi eue*ri C<instantincpoh.rl sau. r'oi mr:ril Aceasta e rleeizia mea" Cine mS iuberyte mA urmcazd!
tra
tiniqbea in:rpush ctre obiceiuri qi de teamx s-a spart dintr-odat6.
adevdratE fi:rrunii" $-a denienluit iu sala Lronurui. chia.r g;i
*ei rnai h#tr$ni, vrfijifi de aceste cuvinte, ari trXrut s6-gi piardd
ntinliie gi au ineepu-t sd strige" cei tine'i" *nza'ri rrnii in bra!*tre* altora, au prrymis sri birr.li:rsc5 sau sb n:oai.h pe zirhrrile
consf,antinopolului. ?nvnp$ii qi ctr*r'iqii striga.u nun:ere rur Ailah
fn i,ct vnsarrr:ul &c€$t*., amintind cle veehile profelii" Un z&mbet
insp*imrsnthtor scotea la ivealx dirilii atrbi qi strAhreit,rri ai iui
&fahorne,l. ?ot trupul ii fremE,ta.
l\{esagenii au plecat in aceeasi zi si d*ss ti:r.rpeicir ondinui
cie-a se aclu:rs la Adrianopol. in tirnp ce ner:umdra{i derviryi gi
profesori nenu.mifi au pornit prin toate colluriie imperiului sd
proclame rszhoiul sfsnt, indemndndu-i pe toti credincioqii s&-qi
vfind5 hain*le, sd curnpere sibii qi sd se *.l6tuv"e oqtirii peiltm
rr crrceri Ccnstantlncpolmi.
sult:rnul ii:i rtrezr'fi.hiise planui, iar acum nu rnai existau inceri;ituriinr r:u privire la intenlrile sale. Fd.rd *a rnd.car s5 le dea
n:;*i"elu.i vizir ,ri bdrrAnilor pacifigti osazia rle-a djscuta qi de-e
brimit'e ;r.vr:rtjsrcente, qi-a pus eurtea in fa{a fapturui implinit.
A fiier-rt-q: irncdiat dupd ce tunutr sflu gigantic *- gemu,t, inr aeu:n
niln*ni illi m.'{i inclrdznea si guqoteascd" knperiul otornan tre'br-iia
si{ se pregiteascd rxe efortul suprem. prin intermediui
ne;1ri*'{.ii;:ilrll genovezi din Pera, rnarele vizir Hatil l-a informat
pr: irnprirat r:al aseciiu! e acurn inevitairil" constantin i-a r6spur;,s
irirui{3nr1u-i inci o scrisoare sultanuhri.
.,Acul:r este limpede ci preferi r6zboiul p6cii,,, scria el. ,,I)e
aceea" rna intore spre Durnnezeu si md inered numai in el.
Ilne[ voia iui este ca tu sf;. euceregti orareul. cine se poate impotrivi? f1; d,i.t ?napoi cu.r,AntuL qi te eliberez: d.e toate tratatele
t]
:r9fi
66€
'FlBporcru roqll $
'our€J BI
r€ru rol nN 'sugrls tuur 16 93ue1 al el € FIdBJ a.r€carg
rcru luns ap1 epnfu€rl
1e8a1 nelcs rnun aI€ lgcap eseor8
'IruJop
'pfnuac
acnpor €A FIU 'uuop nu
s[
1od gs Bc rcap rur-al$aq.ron
'rcTB ap sgrrlrl
gcep 'r$ qIrrTuI ug gurrled gln5urs o lgcap rue nN
*n-* ,rru.rrznul ad ogu{e Eru nu Inura 'e'ro11u alasdeoc asal$turl
gur nN 'snds e-rtu 'alurtue alruolgcnpe 'turop gs 1od nN 'muqed e
nes 8o.rp munaJl efuengur qns Ero gcled ap togdtngl B areolpr
-gdgcs Eurrunl uU oloc-oloc ap eqruqd as 'lecprqtug lelduoc e;g
u-rn tS pplepd
'€apnc ?BsJaA€Jl ur€ 19e In?BJnrraJl suudnc
e.rdnseep ed euldsns nr8au 1u9^ ufl 'Io EI l€ruaqc e-tu
16
uuros
uTp xrzarl €-Iu pauoqe141 'arreruqoJ oP eca'r aldeou o-rlul
,'es efug u! Iopug{rr€ ad euaqc 3A ou 'tue'rdns lruolgcapnf'1da"rp
gugd 'g11c1.roJ og 9s el Bruruop Bc ard 'a8ugs
Ioc nazaTrtung puga
ip g.rqqcrA Brur?1n BI ?ugd lruodod erqde -tor' gu-$ mp$elo admd
sqoul urv 'Brnlp Inun lncgl ru€-a1 ru arBJ ad epunlsltuold rS
Descargar