Subido por roeliou_8

p17054coll22 271

Anuncio
•
SENA
---7A\
--
~"O
• ••
Coo _ _ Tknlco
AI,· iM TecnIQ
-- .
--.... --,..".
_"""'G
"""'e.....
"
"""" ..... G - .
" '.......
_;;" e.yton <'-
"""
Presentaci6n
...
_.-..aoo_. . .
EI ~ '91"0 '"
• _ICIInl.por Q_S8DOr - . . .
-
oono~_01_¥_
Sot ~ ~i • •
"
EI'l. . ~ItP_. .i ........ loImI ...
ca. , '. . . 1*& ....,... _
Ptroge ""-CI'IO _
WI
F
~
Y <lC*Odoa _ - _
......
eo ".ca1I y_
. ' ' - pew . . _Ole....., 1 I _
...,;.(In O I ~ ~
5
Objetivos
>oW""'_ II _ _
lhI
lie 1 1 I _
__
~~·~~iUOIfIa.
_
--.-
en COldCiOi. . ".
~.II­
'.'Oo,.c.
~~ ...
II
Y IWQlIr III
~
...........
3 _
~J_"_enlorml
7
Autoprueba de avance
u.~~.
_
--.
So......
IXJr _
~
0 "" _ _ .. cMIIII.
..
.. I
...-;hIld
"' _
.. '....... .,. C17l
"
.. ,
.51 0 . '..... 11
0
a ~ J G O
'
_
CO/OI
.. _
E.I~~1_10~,
o;:on ~ ~ '~. 1*0
correda s'
...... , .ne.....
~
... ~ o e ~
~
'"",
"""
~
Q
-
..
~
_
(lei
-~ ~
~.II-
_ ...._ . con 11II _ _ II _ dlI
1Ilc-.s._UlW
_
tr-...o ..,;tID _ _ . . . . . - &I c-.
w .....
".. _ _
gdf,
.__
......-~.......,Ja.,..
"
~
"O _ _
~t "
0
,
•
en un ,,"CUll III • •• COII,'PO''' lie
EI
•0
po
Ql.
,e ""., "
"
~
• Mawr"""
b Ft_
e E' 1<lO(,I"_
d fund""'-
2 EI .,t'8(;IOm!<. empleldcl car<I
pat....
...
JQIIlO eI eI de
• F _....,""
II ~ oe achoIe
d
~~
F ~~,ada
"
~
.-• •
[I PI' o<lO
<Ie ....""'..
00
, ~
.gNlO .""
•
0
,
'"
.
"
te
es
~
9
Preparaci6n del Queso Lugano
QiJOlSO lJgano "" ~ 8/racltVO
par ... saMI agr8dabltl ~ po-qcoe toone ....,
periodo C010 de mad","C!6n
EI
Es"" QUlI'8O $", e.<.tscaf8 """ se empace pte1<!<e""''''''''IB AI vacio Con ""'" mecooo se
0/:11_ O'/It"des ahoI'ros, eeece a que r>;) sa
desarmlla ccoeee v pew 10 la<110 hay perOt0a5
m,n.mIOS de peso eausadas pot Ia "vaporsem de humeo:lsd V ~ pocas bajaS ptO\lOCll.
<ias poi' lIImot>o l a _ l _ un a ~o rfI<\d< .
moet1lO, ca' '''''''';51ocas8_
de manl&""'-"'" de Ia calida<! V l>Jenas ptopoer:la<laS
pa ra _
00<1""" fill rel:l8nEldas a lempe< II1U-
'as de 'e!'ogeraciOn
I . EOUIPOS V "''''ERIALES '
2. P1fEP ARACIO N Of LA LECHE ,
2.1 . FlllJllADO.
ESlu1a
Tem>OmeI,o
.....
PlpeIa" rec,poenle pars """",
Loa oa.:_
Prensa V pesas
ClImate de mAdulacoon
'-'_.
EI
''''''''''de''_ ...
rea "ZS POIeecc
oe""hanze boen lornpIoo por
loIt'' '"_
coale$, con Ia hl\lloloda(l de e/ItnItIs r Las
ompuf8l8S par a poOOr Ollienet' un QUeSO
de buena calodaet
Ba1enza
Re!' 'lI''fadof
tecee
Foil'"
Bano mar la
~a
,,,-
para Ie IecttIl
CcIol anle
Cu""", Normal (de K..." ..)
Sal de
C"'"
1>''''
"ll""- herIIl(la V "Ola
Tiotlla ~or acla
"""
"""'"
So_.
T8<X1U8 dot 5a'300
O UfS O LUGANO
C8ier>da'io
Bolsa8 plashC,,"
CUOOfOS do> "'0'",'0 y <:on,'01
11
U
PASTIAlUCKlN
3, "",P,t,A"CIOfl DE LA CUAJMl"
II _,,, tin de
....... II~y.. ".... _._.,o.
1 1 _ E Ql.-o._ger-.
_ , .....,.o.3C1I.y_
J 1 MlREO"R COl.ORAtITE
Ef,
~ ~
per
II _
<letIe paslIInl.-
•
S. ........... III_'6a'C ........
_ u _ ""'. . 30 . . - . Iuego •
.,.,. . . . _
.... 110...._
de
~"..
"'*"'
..... - * ' EI .....0.
eslr.ao de
EI",*",_.~
po_ _
_
_
n
I*Ii <pltllQl.-o
Se....-.2O .....
. . .cIut1On
Se~'II _ _
III.,...,..
o.'9-0...
~
__
c.rIlI<laCl 0. KhOII _'"
~""Ql.-o
12
....
tII~no"'w",,
1 .....
ccn til
~
"'*"'
~._
... '" b,,_. de ......,. ~
Se
~
• '" .,..,.
y •
agee __
U. tV'IC'OH DE LA SAl DE MTAO.
EIlIi MI •
E 1 _ . - " ' .... '•• 0> . .
pooi:IuclO . .
Det>. ... ,,,..... """.,.., l)oGn lIC""O
CUIlNO toormliIliI I" Es __
~"'"
.04 ..... __
~,too_o._
. . . . _.·0.......
ADIClOfl DE CULTIYO.
....
~ .. ~ 0. IOIuoOn
. . . . . . . ....-.I$llI'
'00_0._
~
de
~IW._
'.0;1.,00
.
y....,.
__
pIiIIogo<l
J.t AGl't£GAII CLOl'tUAO O£ CAl-aD
EI e.IeI;I.~ . . . ~ " .
_
15. AGl't£GAR £L CUOUO.
Sol lQI'e<,I&~{<;uOf)) .... 1lfOPOI
t*I "O'T'lIl PIt.. 00li8r'ef '" ~
....-_-,.......-.,.
. . -"._.<lII_
"""'9............ eurdo I I ~(:ClI'I"
"'(M"'~ E_,,*c.I
.... '-)'1 . . " ' - ....
"""0............ _
~_\I
E dillrl.o. . CIlcol
y .. _ - - - - _ . . .
_ _ _ 2$.30_
~
• P<WJ*.. _ _ 30",_ .. \I
.......
p,n,z"--"Q>lI '*
...,. 1*" 100
s.~
_ef'2$-30 .........
.."..., • ......-o
. . dur_2 ... ......-
JI. COfIT£ DE LA C\J.uADA-
L.e ~ pyodI alrIarw eurdo ..
lJ.-etO
ce"'!
~ ...........
"..
..
.-
° '"
~
". '" _
T
...-
"<lII"~y",,,,, ....
"..,....----~­
....-.gu'1I P8"l>Cllll ". " - " .,.. . . .
Sol '........ CO"1e !Ino (di 1'1 oenI m&!fO) PltllOg<_
'""l'O' lO4>I'1oC>C'".
~
UW '1" ",. I loU.ff m /I. \ \
I \/JI'\/I I f~'ln. IN.llrlu\ 1\ .u
• "
f
.... ..,...... II bordo _
"-"' __ I_
see "_,,'ep<l8)
llu/.,Ie 111 morUOI ~ I<a\IO II III III 01.1•
'an1'I$~ 1'oi1el0()<ll'llllllewfleta
en , _ !>In"'-
'~'ll'
13
J.' . DeSUPlADQ.
_
Udi:l
S.OllbIQCIIOI._~~_
"_o~ala_"'
0IIl-.0 .. 1a
J*a ~
__
~~
... _
30"4 0 ...... _ a J*Ie
0IIl - . . b _ _ '-" no _ IDrmir
.--
Va_8I _ _ c.o-ala_ Sot
~8Iago.-a32"C"'~ ....
_
i * W . . _ _ ... ..-c. . . . _ O i l Of .. ",,' . .an. Of ..
~I
_
1lOIOCII . .
_la_
an. _ , _
~~IS
J*a_
....
1M pafl CUIiI"cua,ada _ _ oar
~a
...... ~ . . -....o
No .. acoo_: tt _ _
1Odo"'_
entes OIl ill _ _ <lei /IQUII por_ ..
"""'" :er<l'i ... C~ oesmeruz_,
-
Ia aclCleZ Ie
en eI salado
_da ~ .. <:lem ... Y1Q ba~
Sot deja '8IXl&<I' du,ante 10
I
\
~
14
--,
~~
s
. _ "'-_"_J*Ioo'adc>" •
, • _ r-a r«:cgar ..
s .._la_y ............... _
... 1Icua,ad8- t~ .. 30"lIo apou,_
0_..
Se~ . . . . JoH:(2'C
QUe" 1111"'*
I'
-
~
_
_
. . _.....
--, ....- -
, ,"'_1.
~
, ..
_PII'.~
\FIIlomIe
1OIM ..
E..-_a:>6i... _ _ 15_
....._ClOIl
'.__
... ....-.»_PII'.QUe.~
.8OO'loe_
\I'_bIIit u.ego
.. _
... "'IlOIO
Ck6_ 10 .......
""
P... - - • . . - " " . . . . , , - . . .
~,
IS
Autocontrol No. 1
EICt'IbI
_
~
F
_
OI
[I CCIIlOf_ ..
__
~y
0"" V
_
_O'_",.jj_..
~
Etl
... . , . ...
_.
"..
_ _ l*It 011 -..0
Ei
__
OIO~_llII'.
..,. .... _... ,.
~
[-'-_.~."
-
"'"
[
t
~
La IIIl 01 ..., . . ~ <XJnlIl _
CICW\
•
~
gqTClI jMq
100
~.,..,...
E.I cIcruro 1M l;MXI . . -o-eo-
et>It ... tormI do,-a.
....
-
con
_ _ ...
( _ _ .... .....,..... . n>IIl ,..,
~
_
.J<. 10 po,c;'" 2.S.
. .. ..... ............... ..--.. rn ... _ _ !w p..' '"
.....,
16
,...
"'
~..,..,~
-
Mn...... _ .
• "01 Of ·OOYPRlHSAOODEl.OUUO.
SoI ..... Q~SoI_.. ~
_"'",-,",1" __
~
~~Sol apreUI1 _ _ <;an .. .......,. ...
---
Clao-_ loa - . r - . _
~
.._-_.
............,.•,
& ............ _
' .1. "01 DUOO.
..
_-pongon
. . . . pter-. . . """'" -
-
III _
..
SoI",_<;an~_eu_'0
I!>
ITWY<lII ..,.... . . loa . . . . lit
iIllol"-"~ ..
""" /'0018 Y ... YDIlean
Se pi........, de ......-odu'_ """/'00181
ie \IOIle¥l Se 'i/P<'" II 0Jl(tI'''CIOn Y..
... 01'0dr.
UC8n"_
dII loa . . - , .. . - . So! Ilfel*. III
.....
......
~O"_"-*lOt..,.
Sol '.... '6"""
_ ... _
_ . dII10- 12'<:, _
AlI.f'_ 18 MI
_.--...un~~"',
.. 1onnII . . . .
S ellflla _ _ IIpr-or> eu_
00tan ItiII _
" S iIlUOO DEl. QUf.1iO.
per.,~
0l1c>nn8oO'l
..-.t'.
de .... COI1-.z. 0IiI\)f0(lII111eoblll,
~ III"-"O l..-.pt) .. oonIJtIIIIOl_
'8Co6n ~ QUHO Y que 101 11' ' ' ' lit lunda
'"'P'<loendO ~ I.tI ... poneT'"
_.
Sol ""~
loa ~ en .. lanqoo8 dB
_
, . . ".,.., dB
d p"'.
So
loa ~ 1IoWl ~ee
POCO dB
un a
....... _. _
ol'o
un
QO.-J8 ..... . . . . . . .
S .L IIU [ " .
17
7.
.. ESCUAAIOO Y SEC ,\OO
Sot ,.,an .,. ~ <Ie .. -....eta y ..
tuIoeIo'1 _
.. '""" <Ieescumao c an
-"~Y"""'-:'-·
_ . '_ _ de ... ",!**(I(r<l
IIlAOI)A'\C~
•
DEL OUESO.
Oaoill" <Ie _ .. ~ .. "" ~
. " . . . . , . . CI*IO <Ie....,...8CIOn y . .
LaI6o''''''''''''
<XJIOelIan
_<lebe _ _cleIllO"ilo
l~ 18'CylalU.-.
<M<:l
._.
MaHf.JO DEL OUESO
I."
EMPACAOO
Ccmo ..
...,UJilr'O
...... .., __ COIMl'
~
,_de_
_
~
,...
.. 1
* _ <Ier...\M •• _
__
y'W
se....
. . . cu.lC<Ie _
_
<lelS,20d_,-
""'"
IlIf;~
2
...... s<. _ _
_ I y .....
UurH
t
_
_~
no v..-rnTl" U
..
~
... \I1I,,,no\ \\"",..,,,. ..'UX
u ."
.;.w,
_
,~""",c;:on
VI
, ..
un
U. CQWSf:AVACION
E"",~.po.-_,~
,.,... _ _ (an _
18
"';0)
Autocontrol No.2
&cH:>a .... ~ . . .
~c.M_oe
_G.. .
..
v •• _
EJ_~"_"_
'"'........... hOra
EI ~ pref'Udo Ie _ . du-
.._•._.
,_3hOf.
3
lIl1n'l1*. . . <MI~OI_
con dec:. _ "" 8- 9'C
__
~.ii
loa . . - _
El
lIIC""'" en 1_
~
7
8
........
B &aIIOG del _1uQWoO "" . .__
EI'lU"IDluoII'OdebeCClt'l5e<V8I'M'.
~'08'S'odO'
"" _ .
de _1II:>Ofl 0lIl _
1ugIno. 1M 1~ el_
~
,~
ElMC800 de illf, _
6
0- 2'C
Ii
I~
• MND..-:NTO
P81UllQo,.-:>I09""O <::0"10-.. . . _
.~"'produdOque~_900
"07_ -.
~ .......
cliIII 10"10
V-1'"
. . - . . . <k _
-
• T_ .., _ ..
• , , - " . , . (JI8SllS
• _
0;.- ..
IEtle
0l:*i0>dUi
.,. o;McuIclo.
En .. P I ~ CIII ~ 1uQ¥lO.
~ 1IO _1fOS lie !eel» 1 • (,lI;lIw..rOl'l II/OClUCkII <::0" ..., peto lCUI . . 8 TOol
O'''''''lt Clki(:uie<rlo$ el
eo'110 Clel
'O"d"...
~-
El l. ""'••'" cliIII poaoaa .lMI
20
' 0"'0
01:111 ICO . .
11,
''-0
,-
-........ -
C ~ AOl
....,"""
''''''''0
.,.,,,...,.
,-
""'--... -
""' .....,
Oal
eo-~
eo-~_
.
.: I ... , )
ATIllBUTO
-""'--.
... ..-..
o'
DE CAUDAD.
....,
Qbw .aoold
IoU':SIRAS
A,mlBUTO
lAJESTFlAS
,....
......-
.....
""'--De'
""w--.....
eo-~
21
Recapitulaci6n
EJ queso IUganO os un Q08SO mOOurlKlo. CV\'O
PlIroodo de madu'aci6n es C0<10. no por.ee
COt!ela , de altO ' encl 'rl'lIflf'IlO. e.~ tes carecte-rstcas de mantenimieflkl y teeoes propoedades para set" conado en relXW\adas
Pa'a su trlaboraci6n "" p'ocede 85'
• F,",ar y pasterol ar la leehe Irt!SCa a
63<:
",,,O~
• Ag'eg8! trI cobanle en lonna "" soluc i6n
empieando 20 mls para 100 I~rosde IecIle
. =<:
• DeJar !>-10 moOUIOS de reposo Ag~ar 15
~-
• buaerla te'cera parte oet _
1O
• Agreg ar agua a 32'<: 0 ~ 5UIlI"O e.'ra '<;lo v
(l,'u,do en agua a una 18I'l1j.l(lI aiula Q"'-' (Iepende de '8 temperat",a de cua.ado ~ iIQ'.
tar d"'8file 15 ""nutos
• Peser lOll quesos
• 'nt'OduC'flOS 00 e '18nq oo "" sallKlo~ ""lirlOll de
un dia para
Olto
• ColocatiOS sobre una mesa. delif\oS escu·
rn y Hea' a' rrecc 8mb"""e
• MadurarlOG (lur8flle 15-20 d,as, YOiteandolos d'<IIl_te
• Ag'ega, agua a 34'<: 0 a una tempe,alura
que sea ~ mayor que ~ del pr'me< eva00
• Agrega' CultlVO NcJrmaj al 1'lI,
• btraa r 81 SOOrO tOlalman te
• Agregar aaJderol,oenSQIu<:01empleanOO
15 g r&mOS para 100 Wos de ecre
• AI,sta' YdesenIlrasar Io!; moIdeS
• Conar la CUSlooa en pttOazos e rntrOduC,Ma
• Ag<egao- ClO!IJro de calc", en soluc"'" em·
pIeando30gramos pa,a 100 l~tOS deleehe
• Ag' egar el cua,o en proporc!Or1 rormal
para coagula' ~ ecre en 2!>-30 rnnutos
• Cottar ~ cuajada Tama r'lo dol cote. 112
~
en Io!; moIdeS
• Pfensar los QVeSOS
• Prensa'lo!; dura,"e 15 ",nulOS V YOilear·
~
• P'ensar duranl e I "",a y ",,"earlo!;
• Prensa' duranle I "",a V voIleaf\oS
• Prenser OU'8flla I "",a VQ<tea'lOS y <;lejar_
los al" i'lasta'" (l;a SlgL>te!lle
23
Autoevaluaci6n final
US*'
.,..........0.. -.o.o~"'" ca<tIII. Y'~
OOf\'eo;I_ _ ...............
atoor.e~
_toe.'.aoon
final CUj'Q euestacnano
es 0II.........c ~ II ~ de /III..ce 9<!IQ' .....
.. P''''C'IPO) de II ~ . . . - . J to'opaIe _
ltM , _ II
. - - C07' 1M ()Je . . . _ , I CO"il.-....co(ln
24
Hoja de respuestas
AIIlClCOtOltOl No. I
,,
, ,,,
,, ,,
,
.
•
,,
.
e
e
2;
Trabajo Escrito
_
~
4QAC>
. . _?
,OA _
... ~
.....- . . _
3
al~"
..
,o..t
"""'*
dI!IDIA& oe 25-0
IIII~?
~
II ClJIIIIdII
dol _
1IvaoJa?
• ,QA _ _ ~ III euIIIiOII
"'--,
s ,au.
~-=-_ paw""' .. ~
~
dol peroodo Of -...aoon?
......
_ , _ .... Jl.oIOI
_.,..,.~-~
27
HOJA DE RESPUESTAS
TRU,uo ESCl'lITO
=':~F:"=-=-'''-=:-;:-:===~
"""""
FecrIa
de_oo
No de .. e.tlII
S no ~ ~a ......
o,4oIlce
una aoxo"Il
Bibliografia
, - ~ . ~ ., - _
..
. ~
....
1",,0_
.," __ . _.-.,.e-
,-
11U.' .U ..... II ".... ,
,-
. . c--..
........
~-(--_
n-JtIU.' . " _ "
....
.,,_
I
I
_
'
IV"
_
4IIL_
31
Descargar