Subido por omayma laarousi

examen

Anuncio
1r BATX – Economia de l'empresa
Curs: 2019 – 20
EXAMEN DE RECUPERACIÓ 1a i 2a Avaluació
Data: 18/06/20
Nom: Omayma Laarousi
Nota:
1. ​
Per delimitar la mida d’una empresa es pot aplicar el criteri econòmic que té en compte:
a) El nombre de treballadors
b) El volum de facturació
c) El patrimoni que té (béns, drets i obligacions)
d) El nivell tecnològic.
2.​On classificaries el ​servei postvenda​dins de la cadena de valor d’una empresa?
a) Es tracta d’una activitat bàsica que té a veure directament amb el desenvolupament del bé o
servei que ofereix
b) El servei postvenda no forma part de la cadena de valor d’una empresa perquè no proporciona
cap valor afegit al producte o servei final
c) Es tracta d’una activitat que dóna suport a les activitats bàsiques
d) Totes les anteriors són correctes.
3. ​
Una empresa que la seva activitat és la venda viatges pertany al sector:
a) Primari
b) Secundari
c) Terciari
d) Cap de les anteriors
4. ​
Digues quina d’aquestes accions forma part de les funcions de l’empresari:
a) Coordinar
b) Controlar
c) Planificar
d) Totes les anteriorsr
5. ​
Els clients de l’empresa formen part del:
a) Entorn general
b) Entorn específic
c) a i b són
d) Cap de les anteriors
6. ​
L’empresari com a persona innovadora és un concepte que aplica per primera vegada:
a) Smith.
b) Galbraith.
c) Schumpeter.
d) Knigt.
7. ​
Quina d’aquestes afirmacions sobre l’empresari individual és ​falsa​?
a) Ha se ser major d’edat.
b) Ha de tenir plena disponibilitat dels seus béns.
c) La raó social pot ser qualsevol nom.
d) Per constituir aquest tipus d’empreses no fa falta capital mínim.
8.​En el moment de constituir una societat limitada, el capital social escripturat:
a) No ha d’estar ni subscrit ni desemborsat.
b) Pot estar parcialment subscrit i parcialment desemborsat.
c) Ha d’estar totalment subscrit i totalment desemborsat.
d) Ha d’estar totalment subscrit i pot estar parcialment desemborsat.
9.​Maslow va crear una teoria sobre:
a) La direcció d’empresa.
b) L’organització.
c) La motivació.
d) Els salaris.
10.​Segons la teoria X de McGregor els treballadors:
a) Mai tenen ganes de treballar.
b) Prefereixen que els manin.
c) Volen responsabilitats i se senten responsables de la seva feina.
d) Cap de les anteriors
PART B
1. ​
Anomena els elements que componen l'empresa i posa'n un exemple de cada. (1,5 punts)
2. ​
Fes un ​
esquema​comparatiu entre els trets més importants de l’organització del treball segons
Taylor i segons Mayo. (1 punt)
3.​Omple els buits següents: (1 punt)
- Per classificar les empreses segons la mida, es poden seguir criteris econòmics, patrimonials,
________________ o bé __________________.
- Segons Cantillon, l’empresari és __________________.
- Una empresa __________________ és aquella on la gestió correspon als socis i, per tant, és
més important l’aspecte personal de cadascun que el capital en sí.
En una empresa comanditària simple, els socis ________________ són els que
intervenen
directament en la gestió de la societat, i els socis ________________ són els que realitzen una
aportació econòmica a la societat i no intervenen en la seva gestió.
4.
Completa la taula següent:
5.
Podries posar un exemple de com una empresa pot afectar positivament a la societat i un
altre de com pot fer-ho negativament? Amb quin nom coneixem en economia aquest concepte?
6. Relaciona els conceptesde les dues columnes entre ells:
7.
1. Indefinit, per col·lectius determinats.
9.
2. Indefinit, per a tothom
8.
a. Per circumstàncies de la producció o el
mercat
10. b. D'obra o servei determinat
11. 3. Per projectes determinats.
12. c. Ordinari
13. 4. De durada determinada. Normalment per puntes de
feina.
14. d. Contracte de foment
15. 5. Per substituir un treballador temporalment.
16. e. Interinitat
17.
Descargar