Subido por Briggithe Hillary Salazar Ccoa

TAULA SALARIAL 02 062020000041

Anuncio
2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Transcripció literal del text signat per les parts
ACTA DE SIGNATURA DE LES TAULES SALARIALS PER A L’ANY 2020 DEL CONVENI
COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE COMERÇ DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
Assistents
Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (ANDIMAC):
https://bop.diba.cat
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
Antonio Gonzalez García
Enric García Arenas
Assessor: Jordi Altafaja
Pàg. 1-5
1. Disposar la inscripció de les taules salarials per a l’any 2020 del Conveni col·lectiu de treball
del sector de comerç de materials de construcció de la província de Barcelona (codi de conveni
núm. 08000745011994) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament
amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies a Barcelona, amb notificació a la Comissió Negociadora.
CVE 2020005801
Resolc:
Data 21-2-2020
Vist el text de l’Acord de revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç de
materials de construcció de la província de Barcelona subscrit per l’Asociación Nacional de
Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (ANDIMAC), la Federació de Serveis
de CCOO de Catalunya i FeSMC-UGT el dia 20 de gener de 2020, i de conformitat amb el que
disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre; l’article 2.1.a) del
Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius
de treball; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l’àmbit
de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Decret
289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, i altres normes d’aplicació,
A
RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les
taules salarials per a l’any 2020 del Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç de
materials de construcció de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08000745011994).
Representació social:
Federació de Serveis de CCOO de Catalunya:
Esteban Sanabria Garnica.
Francesc García Alonso.
FeSMC-UGT:
Carolina Mateu Canut.
Juan Antonio Martínez Alvarez.
A la ciutat de Barcelona, essent les 16 h del dia 20 de gener de 2020, es reuneix en primera
convocatòria la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de comerç de materials de construcció
de la província de Barcelona per als anys 2019-2020, al carrer Fontanella 21, de Barcelona.
Pàgina 1 de 5
B
Assessors: Marc Canal Guarné i Moises Berruezo
que s’adjunten a la present, i que en proba de conformitat es signada per tots els membres
d’aquesta Comissió Paritària, acordant delegar en el senyor Jordi Altafaja Diví la seva posterior
presentació i registre davant la autoritat laboral competent.
Finalment, y no havent més assumptes a tractar ni paraules demanades, s’aixeca la sessió de
la que s’estén la present acta, que en mostra de conformitat es signada per tots els assistents.
ANNEX I. TAULES SALARIALS 2020
5,48
2.161,75
1.780,32
1.780,32
165,06
165,06
5,48
5,48
1.945,38
1.945,38
1.780,32
1.780,32
165,06
165,06
5,48
5,48
1.945,38
1.945,38
1.780,32
165,06
5,48
1.945,38
1.468,73
1.468,73
1.416,95
149,20
149,20
147,01
5,48
5,48
5,48
1.617,93
1.617,93
1.563,96
1.416,59
1.572,71
1.572,71
147,00
154,73
154,73
5,48
5,48
5,48
1.563,59
1.727,44
1.727,44
Data 21-2-2020
175,54
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
1.986,21
B
Especialitats Professionals
GRUP I
Àrea Administració
Titulat de grau mitjà i Director/a.
GRUP II
Àrea Comercial
Cap de vendes
Cap de compres
Àrea Administració
Cap administratiu
Cap de personal
Àrea Logística - Serveis
Encarregat general
GRUP III
Àrea Comercial
Cap de zona
Encarregat sucursal o establiment
Cap de secció
Àrea Administració
Secretaria de direcció
Comptable
Cap de secció Administrativa
Àrea Logística - Serveis
Sou
Plus
Plus
Base
Assist. Dist. Tr.
Total
Mensual Mensual Diari Paga Mes
https://bop.diba.cat
- Annex II: Taula d’antiguitats,
Pàg. 2-5
- Annex I: Taules definitives vigents a partir del 01.01.2020, incrementades amb el 1,65% sobre
les taules salarials vigents per l’any 2019, de conformitat amb l’article 13 del Conveni col·lectiu
de treball del comerç de materials de construcció de la província de Barcelona per als anys
2019 i 2020,
CVE 2020005801
Com únic punt del ordre del dia, i en virtut de la capacitat atorgada en aquesta Comissió per
mitjà del article 32 lletra d) del vigent Conveni col·lectiu, es procedeix a determinar les taules
salarials definitives per a l’any 2020, de conformitat amb l’establert a l’article 13 del present
Conveni, procedint seguidament a la lectura i aprovació de les taules salarials següents:
A
Presents la totalitat dels membres titulares, i assessors de la Comissió Paritària del Conveni
col·lectiu de treball del comerç de materials de construcció de la província de Barcelona per als
anys 2019 i 2020, s’obre seguidament la sessió de conformitat amb l’Ordre del dia establert.
Pàgina 2 de 5
5,48
5,48
5,48
5,48
1.518,38
1.518,38
1.518,38
1.336,65
1.416,59
1.416,59
1.265,45
147,00
147,00
139,39
5,48
5,48
5,48
1.563,59
1.563,59
1.404,84
1.200,49
136,16
5,48
1336,65
1.330,39
1.200,49
1.287,20
1.287,20
1.287,20
1.287,20
142,70
136,16
140,46
140,46
140,46
140,46
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
1.473,09
1.336,65
1.427,66
1.427,66
1.427,66
1.427,66
1.027,41
127,59
5,48
1.155,00
1.070,68
853,86
1.114,06
984,11
129,74
119,12
131,81
125,38
5,48
5,48
5,48
5,48
1.200,42
972,98
1.245,87
1.109,49
853,86
853,86
853,86
1.114,06
1.138,73
1.088,11
107,35
107,35
107,35
131,81
134,20
130,39
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
961,21
961,21
961,21
1.245,87
1.272,93
1.218,50
1.114,06
1.114,06
1.114,06
1.114,06
1.114,06
1.114,06
853,86
8,11
131,81
131,81
131,81
131,81
131,81
131,81
107,35
-
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
-
1.245,87
1.245,87
1.245,87
1.245,87
1.245,87
1.245,87
961,21
8,11
853,86
0,00
5,48
853,86
A
144,77
144,77
144,77
136,16
https://bop.diba.cat
1.373,61
1.373,61
1.373,61
1.200,49
Pàg. 3-5
1.617,93
1.563,96
CVE 2020005801
5,48
5,48
Data 21-2-2020
149,20
147,01
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
1.468,73
1.416,95
B
Encarregat magatzem
Cap de secció de serveis
GRUP IV
Àrea Comercial
Visitador i promotor
Viatjant i corredor plaça
Dependent de 1ª
Dependent de 2ª
Àrea Administració
Oficial adm. 1ª i caixer
Oficial administratiu caixer
Oficial administratiu 2ª
GRUP IV BIS
Àrea Administració
Oficial adm. 3ª
Àrea Logística - Serveis
Professional d'ofici 1ª
Professional d'ofici 2ª
Aparadorista
Delineant
Dibuixant
Ajudant tècnic sanitari
GRUP V
Àrea Comercial
Ajudat de dependent
Àrea Administració
Telefonista
Aux. telefonista
Aux. adm. i aux. caixa -AAux. adm. i aux. caixa -BGrup V Bis
Àrea Logística - Serveis
Ajudant aparadorista
Ajudant delineant
Ajudant dibuixant
Peó especialitzat
Prof. d'of. de 3ª i carreter
Peó-Mosso
GRUP VI
Àrea Logística - Serveis
Conserge
Cobrador
Vigilant
Sereno
Ordenança
Porter
Personal neteja (Jornada complerta)
Personal neteja (per hora)
GRUP VII
Àrea Comercial
Aprenent
Pàgina 3 de 5
Àrea Administració
Aprenent
Àrea Logística - Serveis
Aprenent
853,86
119,12
5,48
972,98
853,86
0,00
5,48
853,86
ANNEX II. TAULES ANTIGUITAT 2020
16,96
16,96
10,60
16,96
8,61
8,61
8,29
13,79
13,79
13,25
8,29
9,27
9,27
13,25
14,84
14,84
8,61
8,29
13,79
13,25
8,01
8,01
8,01
6,90
12,81
12,81
12,81
11,04
8,29
8,29
7,32
13,25
13,25
11,71
6,90
11,04
7,72
6,90
7,45
12,37
11,04
11,93
https://bop.diba.cat
10,60
10,60
Pàg. 4-5
16,96
16,96
CVE 2020005801
10,60
10,60
Data 21-2-2020
19,08
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
11,93
A
Posteriors
01/07/1974
Mensual
B
Especialitats Professionals
GRUP I
Àrea Administració
Titulat de grau mitjà i Director/a.
GRUP II
Àrea Comercial
Cap de vendes
Cap de compres
Àrea Administració
Cap administratiu
Cap de personal
Àrea Logística - Serveis
Encarregat general
GRUP III
Àrea Comercial
Cap de zona
Encarregat sucursal o establiment
Cap de secció
Àrea Administració
Secretaria de direcció
Comptable
Cap de secció Administrativa
Àrea Logística - Serveis
Encarregat magatzem
Cap de secció de serveis
GRUP IV
Àrea Comercial
Visitador i promotor
Viatjant i corredor plaça
Dependent de 1ª
Dependent de 2ª
Àrea Administració
Oficial adm. 1ª i caixer
Oficial administratiu caixer
Oficial administratiu 2ª
Grup IV Bis
Àrea Administració
Oficial adm. 3ª
Àrea Logística - Serveis
Professional d'ofici 1ª
Professional d'ofici 2ª
Aparadorista
Anteriors
01/07/1974
Mensual
Pàgina 4 de 5
7,50
9,90
10,16
8,83
4,59
4,59
4,59
6,35
6,35
6,07
7,35
7,35
7,35
10,17
10,16
9,72
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
5,93
0,04
10,16
10,16
10,16
10,16
10,16
10,16
8,90
0,06
-
-
-
-
-
-
A
4,69
6,18
6,35
5,52
https://bop.diba.cat
9,27
Pàg. 5-5
5,80
CVE 2020005801
11,93
11,93
11,93
Data 21-2-2020
7,45
7,45
7,45
B
Barcelona, 6 de febrer de 2020
El director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, Eliseu Oriol Pagès
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
Delineant
Dibuixant
Ajudant tècnic sanitari
GRUP V
Àrea Comercial
ajudant de dependent
Àrea Administració
Telefonista
Aux. telefonista
Aux. adm. i aux. caixa -AAux. adm. i aux. caixa -BGrup V Bis
Àrea Logística - Serveis
Ajudant aparadorista
Ajudant delineant
Ajudant dibuixant
Peó especialitzat
Prof. d'of. de 3ª i carreter
Peó-Mosso
GRUP VI
Àrea Logística - Serveis
Conserge
Cobrador
Vigilant
Sereno
Ordenança
Porter
Personal neteja (jornada complerta)
Personal neteja (per hora)
GRUP VII
Àrea Comercial
Aprenent
Àrea Administració
Aprenent
Àrea Logística - Serveis
Aprenent
Pàgina 5 de 5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Descargar