Subido por Fenando Gomez

Superacio recuperació

Anuncio
Superació/recuperació
Maig 2020
Nom i cognom: Fernando Gómez Navia
1. Indiqueu l’anàlisi correcta dels pronoms,els sintagmes o les racions
subratllats. (2 punts)
a) Mira si n’és, de graciosa, que tothom se la mira.
Atribut
b) Confien massa que no plourà. (Confiar massa *en* una cosa)
O. Sub. Subst. (CRV)
c) Jo li he dit que ni pintat per gendre.
O. Sub. Subst. (CD)
d) Això dels homes tot és avesar-s’hi.
CRV
e) Ni un os ni una costella no et vaig trencar.
CD
f) Però no compreneu que a mi m’esvera pensar que un home així em
besi?
Subjecte
g) Als exiliats que buscaven la llibertat a contracorrent només els
quedava l’esperança de creuar la ratlla per recuperar la llibertat i la
pau.
CD
h) Les autoritats franceses van començar a veure amb neguit com, a
partir del 24 de gener, la seva frontera estava pressionada pels
primers exiliats.
O. Sub. Subst. (CD)
i) L’art ha excel·lit en la tasca de conservar i de recrear moments
crucials de la memòria col·lectiva
CRV
j) L’acumulació de records fa que sigui extremament senzill mirarne amb afecte els carrers
O. Sub. Subst. Infinitiu (Subjecte)
2. Empleneu els buits de les oracions següents amb els pronoms febles
o els pronoms de relatiu adients i en la forma correcta. (2 punts)
a) Hi ha persones a les quals cal reconèixer els mèrits.
b) Els exiliats cercaven la llibertat a l’altra banda de la frontera, però no la hi
trobaren.
c) Aniràs a la manifestació? Et recomano que no deixis d’anar-hi.
d) Als seus amics, els escriu un whatsapp cada dia.
e) No la molestis tant, aquesta nena.
f) Dóna-li, el llibre a la Berta.
g) D’entrades, n’he aconseguit tres.
h) Porta-li, les claus a en Joan.
i) Els companys m’han passat els seus apunts. Els els tornaré dilluns.
j) Les coses a les quals hem renunciat no eren gaire importants.
Superació/recuperació
Maig 2020
3. Completeu les oracions següents amb la forma verbal correcta del
verb que hi ha entre parèntesis. (1 punt)
a) Et dic que encapçis (escapçar) tu mateix les cartes.
b) Quan venia al cafè de bon humor, em complauen (complaure) les seves
atencions.
c) És clar que l’Elisabeth ha merescut (merèixer) l’homenatge a Elna.
d) Què més vols que hi faci (fer) jo?
e) Aquesta mena de xocolata no cal que la fonguis (fondre).
f) Tant que ha sofrit (sofrir)!
g) Encara que siguis (ser) més alt, no hi arribaries, és massa enlaire.
h) No m’agrada que ella ho doni (donar) tot per perdut.
i) «No pot ser», digué (dir, passat simple; no pot ser pretèrit perfet perifràstic)
aquella princesa.
j) L’alè li purí (pudir, present).
4. Completeu les oracions següents amb la forma correcta de les dues que hi
ha entre parèntesis. (1 punt)
a) M’agradaria saber (perquè/per què) per què no m’han concedit la beca.
b) No sé (de què/què) què parlen. Sembla alemany, però no ho és.
c) No trobo les arracades per (enlloc/en lloc) enlloc.
d) Volen saber (què/que) què diràs a l’assemblea.
e) Tot i que aquest grup agrada molt no hi havia gaire gent al concert.
(gaire/molt)
f) Et fa mal la ferida? No, no gens. Ja no hi tinc res.
(gens/res)
g) Les pel·lícules que més m’agraden són les ambientades a l’època en
què vivim. (que/què)
5. Completeu les oracions següents amb els verbs, substantius o adjectius
adequats, derivats dels mots que hi ha entre parèntesis. (1 punt)
a) Es fa un fart de treballar, és un pecador (pencar).
b) Amb la tempesta d’ahir, el cel s’enegrí (negre) de sobte.
c) Van deixar de ser amics. Ella no li podia perdonar les mostres
d’ingratitud (ingrat) constants.
d) Es va llevar amb la veu molt enrogallada (rogall).
e) Per Nadal ens entaularem (taula) a les dues.
f) Tot el dia demana favors a tothom, li direm la pidolaire (pidolar).
g) Caldria blanquejar (blanc) les parets de la cuina.
h) No es pot tolerar la ineptitud (inepte) d’aquest cap de servei.
i) La seva vida em semblava tediosa (tedi), sense sorpreses.
j) Es preocupa massa dels fills, s’encaboria (cabòria) amb qualsevol cosa.
Superació/recuperació
Maig 2020
6. Subratlleu en el text següent CINC grafies que corresponguin al so africat
palatal sord [t∫]. (0,5 punts)
Vaig consultar el metge de Felanitx perquè em feia mal el fetge, i estava mig
angoixat: Tantagarnatxa al bateig! Va dir-me que no era mal lleig, que només tenia
empatx.
7. Subratlleu en el text següent cinc grafies que corresponguin al so alveolar
fricatiu sonor [z]. (0,5 punts)
L’esmorzar del casal no ens va agradar gens. Resulta que el cuiner va equivocar la
dosi d’espècies i sal.
8. Subratlleu en el text següent cinc grafies que corresponguin al so
palatal africat sonor [dʒ]. (0,5 punts)
Vaig anar a cal metge perquè em feia mal el fetge, i estava mig angoixat.
Tanta garnatxa al bateig de la nena! Va dir-me que no era cosa lletja, que
només tenia empatx.
9. Omple els espais buits amb la preposició adient. (0,5 punts)
a) La cuina feia olor de socarrat.
b) En arribar a casa, vam preparar el sopar.
c) Portava un vestit amb ratlles
d) Ho hauríeu de tenir tot lles per a demà-passat
e) S’ha obsessionat en perdre pes.
Descargar