Subido por N F

EMP2 T7 Solucions

Anuncio
7
La inversió en l’empresa
Obertura d’unitat
1.
Què pretén Plasgom destinant 0,5 milions d’euros per crear nous materials
plàstics?
Plasgom pretén crear materials plàstics innovadors per incrementar un 20% la seva
facturació.
2.
Creus que sempre que es fa una inversió s’han de posar diners?
Sí, ja que quan es fa una inversió s'ha de comprar alguna cosa: materials, investigació,
formació... i tot això requereix diners.
3.
Quins són els objectius que persegueixen la majoria de les empreses quan
fan una inversió?
Les empreses pretenen millorar la seva situació. Si l'empresa és una societat mercantil
amb ànim de lucre, l'objectiu és incrementar el seu benefici i, per tant, aconseguir una
quantitat de diners superior a la que ha invertit inicialment. Si l'empresa no té ànim de
lucre, el seu objectiu és aconseguir una millora en la societat.
Activitats
1> Classifica, segons els diferents criteris, les inversions següents:
a) Compra d’una furgoneta, ja que l’anterior que tenia l’empresa era antiga i
ha deixat de funcionar.
Inversió física, a llarg termini i de reposició o substitució.
b) Adquisició d’una maquinària que permet incrementar les vendes de
l’empresa.
Inversió física, a llarg termini i expansiva.
c) Inversió a la modernització de les instal·lacions d’una empresa.
Inversió física, a llarg termini i estratègica.
d) Adquisició de fusta per una empresa que es dedica a fabricar mobles
d’oficina.
Inversió física, a curt termini i de reposició o substitució.
2> Compara les inversions següents:
a) Adquisició d’accions d’una societat que cotitza en borsa com a inversió
temporal.
b) Adquisició d’una patent per poder fabricar un producte.
La compra d’accions és una inversió de tipus financer, com és temporal es tracta
d’una inversió d’actiu corrent. L’adquisició de la patent suposa una inversió a llarg
termini, per tant forma part de l’actiu no corrent. La patent és un immobilitzat
intangible.
© Mcgraw-Hill Education
176-1
Economia de l’empresa. 2n Batxillerat. Solucionari.
7
La inversió en l’empresa
3> Enumera els elements principals que defineixen una inversió.
Desemborsament inicial, durada temporal, fluxos nets de caixa i valor residual.
4> Explica què s’entén per valor residual.
És el valor que té l'actiu al final de vida de la inversió.
5> Fes la representació gràfica del projecte d’inversió següent: adquisició d’una
nau industrial valorada en 1 000 € que durarà quatre anys. El
desemborsament inicial és de 400 € i els fluxos de caixa que s’esperen són
de 200, 300, 400 i 500 €, respectivament, cadascun dels quatre anys.
6> Tenint en compte les inversions següents:
a) Selecciona la millor inversió segons el flux de caixa total, el flux mitjà de
caixa per unitat invertida i el pay-back.

Flux de caixa total: rA = 1,75; rB = 0,86; rC = 2. Segons aquest mètode la millor
inversió és la C; la segona, l’A; mentre que la B no es faria, ja que no s’arriba a
recuperar el desemborsament inicial.

Flux mitjà de caixa: r’A = 0,58; r’B = 0,28; r’C = 1. Segons el criteri del flux
mitjà de caixa la inversió que dona beneficis és la que té r’ superior a 1/n. En
aquest cas, la millor opció és la C i després l’A, mentre que la B no es faria ja que
presenta un valor de r’ inferior a 1/3.

Pay-back: de la A és de 2 anys i 3 mesos; de la B, no es recupera la inversió; de la
C, és d’1 any i 4 mesos.
Segons això, la millor inversió seria la C, després la A i la B no es faria.
© Mcgraw-Hill Education
177-1
Economia de l’empresa. 2n Batxillerat. Solucionari.
7
La inversió en l’empresa
b) Selecciona la millor inversió segons el VAN i la TIR. Considera un cost del
capital del 5 %.
VAN (A): 111,08 €; VAN (B): –68,4 €; VAN(C): 334,69 €. TIR (A): entre 26 % i 27
%; TIR (B): negativa; TIR (C): 50 %.
Tenint en compte els criteris del VAN i la TIR, la millor inversió és la C, després la A
i la B no s'efectuaria.
c) Argumenta si els criteris estàtics i els dinàmics coincideixen sempre en la
tria de la millor inversió.
Els mètodes estàtics no tenen en compte la diferència de valor del diner en el
temps i per a aquest motiu, no sempre són coincidents en la selecció. Per exemple,
un projecte d’inversió que només té dos fluxos de caixa, el primer de 1.000 i el
segon de 2.000 i un desemborsament inicial de 500, coincidiria en el valor del flux
total de caixa i flux mitjà però no coincidiria en el VAN amb un altre que tingués el
mateix desemborsament inicial però amb fluxos de 2.000 i 1.000 respectivament el
dos anys.
7> Una empresa ha de triar entre dos projectes d’inversió. Els dos necessiten un
desemborsament inicial de 1 700 € i duraran tres anys. El primer presenta
per a cada un dels tres anys uns fluxos de 400, 800 i 1 000 € respectivament
i el segon: 800, 400 i 1 000 € respectivament.
a) Calcula el pay-back, el flux total de caixa per unitat monetària invertida i
el flux mitjà de caixa per unitat monetària invertida de cada projecte.
T = 2 anys i 6 mesos en els dos projectes.
r = 2.200/1.700 = 1,29 en els dos projectes.
r' = 0,43 en els dos projectes.
b) Atenent als resultats anteriors, hi ha algun projecte que sigui millor que
l’altre? Si s’utilitzés un mètode dinàmic, per exemple el VAN, quin
projecte seria millor? Per què?
Segons els resultats anteriors es pot observar que els dos projectes presenten
exactament els mateixos resultats per als tres mètodes estàtics, per tant, seria
indiferent triar un projecte o altre.
Si utilitzéssim un mètode dinàmic el millor projecte seria el segon, ja que el primer
any recupera 800 i el segon 400 a diferència del primer que ho fa justament al
contrari. Quan abans es recuperin els diners millor ja que aquests es poden reinvertir.
Si ens fixem en la fórmula del VAN, a qualsevol tipus d'actualització sortiria un valor
superior per al segon projecte.
8> Dos projectes d’inversió tenen les característiques següents (en milers
d’euros):
Projecte A. Inversió inicial: 2 500; flux de caixa de l’any 1: 500; flux de caixa
de l’any 2: 1 000; flux de caixa de l’any 3: 1 500.
Projecte B. Inversió inicial: 3 000; flux de caixa de l’any 1: 1 500; flux de
caixa de l’any 2: 1 700; flux de caixa de l’any 3: 1 500.
© Mcgraw-Hill Education
178-1
Economia de l’empresa. 2n Batxillerat. Solucionari.
7
La inversió en l’empresa
Es demana:
a) Calcula el termini de recuperació o pay-back per a cada projecte.
El termini de recuperació del projecte A és de 2 anys i el del projecte B, 1 any 10
mesos i 18 dies.
b) Decideix quin projecte és preferible segons aquest criteri i explica per
què.
Segons el termini de recuperació és millor el projecte B, ja que la inversió es
recupera abans.
c) Quin és l’inconvenient principal d’aquest mètode?
El principal inconvenient d'aquest mètode és que considera equivalents quantitats
monetàries que es recuperen en moments diferents.
9> Un projecte d’inversió suposa un desemborsament inicial de 3 000 €, es
preveu una durada de tres anys i els fluxos nets esperats són: 1 000, 1 500 i
2 000 € respectivament el primer, segon i tercer any. Considerant un
raonament estàtic:
a) Calcula la quantitat mitjana de diner que es recupera cada any per cada
euro invertit.
Es recuperen 0,5 € de mitjana cada any per cada euro invertit.
b) Com s’anomena el mètode de selecció d’inversió que has calculat?
Es tracta del mètode del flux mitjà de caixa per unitat monetària invertida.
c) Quants euros s’han recuperat en els tres anys per cada euro invertit? Com
s’anomena aquest valor?
S'han recuperat 1,5 € per cada euro invertit. Aquest valor s'anomena: flux total de
caixa per unitat monetària invertida.
10> Una inversió representa un desemborsament inicial de 5 000 €, es preveu
una durada de tres anys i presenta els cobraments i els pagaments següents:
Nota: hi ha una errada en la dada dels Cobraments de l’any 2, la xifra ha de ser
3.000 €. La solució està elaborada amb aquesta dada corregida.
A partir d’aquesta informació:
a) Calcula els fluxos de caixa de l’any 1 i l’any 3.
Flux de caixa de l'any 1 = 1.200 €.
Flux de caixa de l'any 3 = 2.800 €.
© Mcgraw-Hill Education
179-1
Economia de l’empresa. 2n Batxillerat. Solucionari.
7
La inversió en l’empresa
b) Quin seria el màxim flux de caixa que es podria produir l’any 2?
El màxim flux de caixa possible per l'any 2 seria de 3.000 €, que es produiria en
cas que el pagament de l'any 2 fossin 0.
c) Calcula el valor que ha de tenir el pagament de l’any 2 perquè el pay-back
d’aquesta inversió sigui exactament de dos anys i mig.
Perquè el pay-back sigui exactament de dos anys i mig és necessari que durant el
tercer període es recuperi exactament la meitat del flux total de l'any, en aquest
cas 1.400 €. Com que l'any 1 es recuperen 1.200 € i el desemborsament inicial és
de 5.000 €, falten per recuperar 5.000 – (1.400 + 1.200) = 2.400 €. Si el flux del
segon any ha de ser de 2.400 €, el pagament ha de ser de 600 €.
11> L’empresa Ordinadors Arrova, SA, vol dur a terme un projecte d’inversió amb
les característiques següents:
 Desemborsament inicial: 850 000 €.
 Durada: 3 anys.
 Fluxos de caixa: 200 000 € al primer any, 300 000 € al segon i 400 000 €
al tercer.
 Cost del diner: 8 % anual.
Es demana:
a) Calcula el valor actual net del projecte.
VAN  850.000 
200000
300000
400000



2
(1  0,08) (1  0,08)
(1  0,08) 3
 90.080,27€
b) Raona la conveniència d’acceptar-lo o no.
L'empresa té pèrdues amb aquesta inversió i per tant no és convenient realitzar-la.
12> Calcula quin hauria de ser el desemborsament inicial d’una inversió que
durarà tres anys, si els fluxos de caixa que s’esperen per a cada any són,
respectivament, 300 000 €, 350 000 € i 420 000 €, i s’obté un valor actual
net de 550 000 €, amb un cost del capital del 7 %.
El desemborsament inicial hauria de ser de 378.922,49 €.
13> Un projecte d’inversió representa un desemborsament inicial de 150 000 € i
un altre de posterior de 50 000 € al cap de dos anys. El primer any s’espera
un flux net de 80 000 €, al cap de tres anys, 120 000 €, i al cap de quatre, un
altre de 160 000 €.
Calcula el VAN d’aquesta inversió i argumenta si la inversió és convenient o
no, tenint en compte que el cost del capital és del 6 %.
VAN  150.000 

80000
50000
120000



2
(1  0,06) (1  0,06)
(1  0,06) 3
160000
 108.461,18€
(1  0,06) 4
Aquesta inversió dona benefici i per tant és convenient realitzar-la.
© Mcgraw-Hill Education
180-1
Economia de l’empresa. 2n Batxillerat. Solucionari.
7
La inversió en l’empresa
14> A un empresari se li presenten dues alternatives d’inversió:
a) Dur a terme un projecte que representa una inversió inicial de 4 milions
d’euros, amb una durada de dos anys i uns fluxos de caixa de 2 milions
d’euros el primer any i 2,5 milions el segon.
b) Col·locar els 4 milions d’euros en un fons d’inversió de renda fixa durant
dos anys, amb una rendibilitat anual garantida del 8,5 %.
Quina de les dues alternatives és més convenient per a l’empresari, segons
la rendibilitat?
La TIR d'aquesta inversió és:
0  4 
2
2,5

(1  r ) (1  r ) 2
4t 2  2t  2,5  0
t  1,0791
r  TIR  7,91%
Segons el resultat obtingut, és millor l'opció b) d'invertir en un fons d'inversió de
renda fixa, ja que es pot obtenir una rendibilitat una mica superior.
Activitats finals
1.
Llegeix els titulars següents:
«Les famílies inverteixen una mitjana de 653 euros en la tornada a l’escola»
«Gairebé un quart de les famílies espanyoles inverteixen a la borsa»
a) Tenint en compte la definició d’inversió que hem estudiat en aquesta
unitat, creus que el verb invertir està utilitzat de forma correcta en els dos
titulars anteriors? Explica per què.
Tenint en compte que la inversió suposa destinar uns diners a alguna cosa amb la
intenció de recuperar-los més endavant amb benefici inclòs, es pot considerar que,
tant la formació del fills com la compra d'accions en borsa, tenen aquest objectiu i
que aconseguir-ho té una probabilitat elevada.
b) Tindria sentit un titular que digués «Moltes famílies inverteixen en loteria
per Nadal»? Per què?
En el cas dels jocs d'atzar el que es compra és una il·lusió, ja que el més probable
que passi és que no s’obtingui cap premi. No obstant, la gent continua participant
en els jocs d’atzar perquè no perden la il·lusió de què algun dia els toqui un premi,
això és el que es coneix amb la dita «que la sort ens acompanyi».
Així doncs, en el cas de la compra de loteria al Nadal no seria correcte parlar
d'inversió.
© Mcgraw-Hill Education
181-1
Economia de l’empresa. 2n Batxillerat. Solucionari.
7
La inversió en l’empresa
2.
Una empresa dedicada a la confecció de roba esportiva compra teixits
diversos, fils i cremalleres. Classifica aquesta inversió segons els diferents
criteris estudiats a la unitat.
Es tracta d’una inversió física, a curt termini, de reposició o renovació de les
existències del magatzem i que és independent respecte d’altres inversions que pugui
fer l’empresa.
3.
Una empresa estalvia 50 000 € al 4 % d’interès anual durant quatre anys.
Representa gràficament aquesta inversió tenint en compte que cobra els
interessos anualment.
4.
Explica les diferències fonamentals entre els mètodes estàtics i els mètodes
dinàmics per seleccionar una inversió. Quins són més realistes?
Els mètodes dinàmics tenen en compte el valor diferent dels diners en el temps; els
estàtics, no. Els més realistes són els mètodes dinàmics.
5.
Una empresa petroquímica està valorant la possibilitat d’ampliar el mòdul de
tractament de teles asfàltiques. El desemborsament inicial per a aquesta
inversió, que durarà quatre anys, és de 250 000 €; s’estima que els
cobraments i pagaments derivats del projecte seran els següents:
a) Calcula els fluxos nets de caixa associats a aquesta inversió.
F1 = 80.000 €
F2 = 100.000 €
F3 = 10.000 €
F4 = 120.000 €
b) Com interpretes un flux de caixa negatiu?
Un flux de caixa s’obté restant els pagaments dels cobraments associats a la inversió.
Si el flux és negatiu, vol dir que en aquell període els pagaments han estat superiors
als cobraments.
c) Calcula el pay-back associat a aquesta inversió.
Aquesta inversió es recupera entre l’any 3 i l’any 4. Fins al final de l’any 3 s’han
recuperat 170.000 €. Falten per recuperar 80.000 €. Com que en l’últim període es
recuperen 120.000 €, ha de transcórrer: 80.000/120.000 = 2/3 d’any, és a dir, 8
mesos. El pay-back serà, per tant, de 3 anys i 8 mesos.
© Mcgraw-Hill Education
182-1
Economia de l’empresa. 2n Batxillerat. Solucionari.
7
La inversió en l’empresa
6.
Una empresa vol adquirir un equip productiu del qual té la informació
següent:

Cost d’adquisició............... 300 000 €

Cobraments anuals............ 400 000 €

Pagaments anuals.............. 250 000 €

Vida útil............................. 3 anys
a) Aplica els diferents mètodes estàtics que coneixes, raona el significat del
valor que aporten i raona si convé fer la inversió o no.
El pay-back ens informa del temps que triga l’empresa en recuperar el
desemborsament inicial, que en aquest cas és de 2 anys; com la inversió dura 3
anys, vol dir que li aportarà beneficis.
El flux total de caixa ens informa que per cada euro invertit l’empresa recupera
1,5 € en total, per tant ens informa que obté beneficis.
El flux mitjà ens informa que cada any l’empresa recupera, en mitjana, 0,5 € de
cada euro que ha invertit. Com la inversió dura 3 anys acabarà recuperant més del
que ha posat.
b) Aplica els criteris dinàmics de selecció d’inversions i comenta si la inversió
és efectuable o no. Considera un cost del capital del 5 %.
Sí, convé fer la inversió ja que recupera el desemborsament inicial i aconsegueix
un benefici.
7.
S’analitzen dos projectes que suposen una mateixa inversió inicial de 5 000
€. Els fluxos finals que presenta cada projecte es mostren a la taula següent:
a) Compara la durada dels dos projectes d’inversió.
El projecte A té una durada de 4 anys i el projecte B de 6 anys.
© Mcgraw-Hill Education
183-1
Economia de l’empresa. 2n Batxillerat. Solucionari.
7
La inversió en l’empresa
b) Quin dels dos recupera abans la inversió inicial (desemborsament
inicial)?
El projecte A recupera la inversió en 2 anys i 6 mesos, i el projecte B en 4 anys.
Per tant, la inversió es recupera abans en el projecte A.
c) Calcula el VAN de cada projecte per a una taxa d’actualització del 6 % i
analitza quin dels dos suposa una recuperació de diners més gran.
VAN (projecte A) = 1930,21 €
VAN (projecte B) = 7834,02 €
El projecte que suposa una major recuperació de diners és el projecte B.
d) Pel que fa a l’elecció de la millor inversió, coincideixen, en aquest cas,
els dos mètodes de selecció d’inversió (pay-back i VAN)? Quina és la
inversió seleccionada en cada cas?
En aquest cas, segons el pay-back, el projecte A seria el millor ja que la inversió
inicial es recupera abans, però, segons el VAN, el millor és el projecte B ja que
permet obtenir més quantitat de diners
8.
Una empresa estudia un projecte d’inversió que presenta les característiques
següents:

Desemborsament inicial............. 80 000 €

Flux de caixa del primer any....... 30 000 €
Per a la resta d’anys s’espera que el flux de caixa sigui el 10 % superior al de
l’any anterior.

Durada temporal........................ 5 anys

Valor residual............................ 20 000 €

Cost mitjà del capital.................. 6 %
a) Segons el criteri del VAN, es pot dur a terme aquesta inversió?
La inversió és efectuable, ja que el valor del VAN és positiu.
© Mcgraw-Hill Education
184-1
Economia de l’empresa. 2n Batxillerat. Solucionari.
7
La inversió en l’empresa
b) Si l’empresa només accepta aquells projectes que representen una
rendibilitat del 5 % superior al cost del capital, creus que farà aquesta
inversió?
Trobarem el valor del VAN per a una taxa d’actualització de l’11 % (6 % + 5 %).
Com que el resultat és positiu, la rendibilitat de la inversió és superior a l’11 % i,
per tant, és convenient fer la inversió.
c) Calcula el desemborsament inicial que hauria de fer perquè la rendibilitat
fos del 50 %.
El desemborsament inicial que s’hauria d’efectuar perquè la rendibilitat fos del
50% és de 61.727,47 €.
9.
La senyora Ferrer vol començar un negoci de confecció de roba esportiva. Per
fer-ho necessita comprar diverses màquines, que representaran un import de
15 000 €. També necessitarà comprar un edifici valorat en 20 000 € i una
furgoneta que li costarà 4 000 €.
A més a més, haurà d’adquirir matèries primeres com ara fil, roba, botons,
etc., per un total de 2 000 €, i l’utillatge necessari (tisores, agulles, etc.) per
un import de 2 000 €. Per finançar aquesta inversió disposa de 23 000 €; per
a la resta ha de demanar un préstec a una entitat financera. L’entitat
financera només li donarà el préstec si el projecte demostra ser rendible
econòmicament. Se’n coneixen les dades següents:

Cost mitjà del capital........................ 5 %

Fluxos nets de caixa anuals.............. 10 000 €

Durada temporal.............................. 4 anys
L’empresa es liquidarà al final del quart any, amb el valor dels actius en
aquest moment de 22 000 €. Aplicant el criteri del VAN, raona si la senyora
Ferrer aconseguirà el finançament que necessita; és a dir, si el seu projecte
serà rendible econòmicament.
© Mcgraw-Hill Education
185-1
Economia de l’empresa. 2n Batxillerat. Solucionari.
7
La inversió en l’empresa
Hem calculat la viabilitat del projecte i hem vist que genera benefici. D’uns actius que
estan valorats en 43.000 € aconseguim un valor actual net positiu. Quan la senyora
Ferrer presenti el seu pla aconseguirà el finançament que necessita.
10. Quin hauria de ser el desemborsament inicial d’una inversió, que ha de durar
tres anys, si els fluxos de caixa que s’esperen per a cada any són 300, 350 i
420 milers d’euros, respectivament i se n’obté un valor actual net de 350
milers d’euros, amb un cost del capital del 7 %?
11. Una empresa necessita fer un projecte industrial per a integrar-lo a la
cadena de producció. El director financer ha d’escollir una de les propostes
basant-se en els dos criteris especificats a la taula:
a) Quines dades econòmiques són imprescindibles per prendre la decisió,
basant-se en el criteri de la TIR?
S'ha de conèixer el tipus d'interès de mercat. Si la TIR és major que l'interès de
mercat el projecte dona beneficis, però si és menor donaria pèrdues.
b) Què significa que el valor actual net del projecte 1 sigui –909, el del
projecte 2 sigui 2 024 i el del projecte 3 sigui 0? Comenta’n cadascun
separadament.
Significa que la suma actualitzada dels fluxos de caixa menys el desemborsament
inicial dona respectivament: -909, 2024 i 0 per als tres projectes: 1, 2 i 3
respectivament.
© Mcgraw-Hill Education
186-1
Economia de l’empresa. 2n Batxillerat. Solucionari.
7
La inversió en l’empresa
c) Quin projecte escolliries? Per què?
El projecte 2 perquè és el que aporta més benefici.
d) A partir de les dades de la taula, podries determinar el valor de taxa
d’actualització que s’ha emprat per a obtenir el VAN?
Significa que la taxa d'interès que s'ha utilitzat per fer les actualitzacions dels
fluxos de caixa ha estat del 10,5 %, ja que per a aquest valor el VAN dona zero.
12. Una escola vol renovar els seus equips informàtics i dubta entre incorporar
ordinadors nous o bé tauletes.
El període de vida que es preveu que tinguin aquests dispositius és de tres
anys. La taula següent reflecteix els imports corresponents al desemborsament
inicial i els fluxos de cada alternativa:
a) Calcula, segons el criteri VAN, quin dispositiu serà millor per l’escola si la
taxa de descompte és del 6 %.
Serà millor els ordinadors, ja que permeten obtenir un benefici major.
b) El proveïdor dels ordinadors ofereix una disminució del desemborsament
inicial per la compra dels equips de 1 000 € a canvi de què l’escola
col·labori amb una donació de 300 € cada any amb una ONG. Hauria
d’acceptar l’escola aquesta oferta des del punt de vista econòmic?
L’escola hauria d’acceptar aquesta oferta ja que aconsegueix un benefici superior.
© Mcgraw-Hill Education
187-1
Economia de l’empresa. 2n Batxillerat. Solucionari.
7
La inversió en l’empresa
13. Una empresa que es dedica a la fabricació de mobles ha fet un estudi sobre
la possibilitat d’especialitzar-se en un tipus concret de mobiliari entre:
taules, armaris, llits o calaixeres. Els quatre possibles projectes d’inversió
suposen el mateix desemborsament inicial i tenen una mateixa durada
prevista. L’empresa ha calculat el VAN i la taxa interna de rendibilitat de
cada projecte d’inversió i ha obtingut els resultats següents:
a) Sabent que s’ha utilitzat la mateixa taxa d’actualització per al càlcul del
VAN. Justifica quina ha estat aquesta taxa d’actualització.
El VAN és zero per a la taxa de 4,7 %, per tant, vol dir que aquesta és la taxa
d'actualització.
b) Quin moble recomanaries que fabriqués aquesta empresa en primer lloc?
El major benefici s'obtindria amb la fabricació del taules.
c) Quin projecte quedaria descartat observant els resultats de la taula?
Es descartaria el projecte de les calaixeres, ja que donaria pèrdues.
d) Quin hauria de ser el valor mínim de la taxa d’actualització per tal que cap
projecte donés pèrdues?
Hauria de ser una taxa inferior al 3,2 %, ja que per a un 3,2% de taxa
d’actualització el valor del VAN del projecte de les calaixeres seria 0.
e) Quina relació hi ha entre el desemborsament inicial del projecte de
fabricació de llits i la suma dels fluxos actualitzats?
La suma dels fluxos actualitzats esperats en la fabricació de llits és de 7.800 €,
superior al desemborsament inicial.
f) En el cas que l’empresa es dediqués a la fabricació de cadires hauria de
fer un desemborsament inicial de 7 000 € i aconseguiria uns fluxos de
caixa de: 3 500 €, 6 800 € i 7 500 € en el primer, segon i tercer any
respectivament. Si la taxa d’actualització és un 5 %, valora si la producció
de cadires és una opció millor comparada amb la producció dels altres
mobles.
VAN (cadires )  7.000 
3.500 6.800 7.500


 8.979,91€
1,05 1,05 2 1,053
El projecte de fabricar cadires és pitjor que el de taules però millor que el de llits,
ja que s'aconsegueix un benefici superior al de llits però inferior al de taules.
© Mcgraw-Hill Education
188-1
Economia de l’empresa. 2n Batxillerat. Solucionari.
7
La inversió en l’empresa
Nota: Per fer la comparació amb les dades de la taula, la taxa d’actualització hauria
d’haver estat la mateixa, és a dir un 4,7 %. Com el 5 % és un valor pròxim s’ha pogut
fer la comparació.
Comprova el teu nivell
1.
Una inversió es caracteritza:
a) Pel desemborsament inicial i la durada.
b) Pel desemborsament inicial, la durada i els fluxos nets de caixa.
c) Per la rendibilitat que genera.
d) Per la taxa d’actualització dels fluxos de caixa.
2.
Els fluxos nets de caixa són:
a) Els cobraments que té l’empresa com a conseqüència de la inversió.
b) Els ingressos menys les despeses que té l’empresa mentre dura la inversió.
c) Els cobraments menys els pagaments a conseqüència de la inversió.
d) Els pagaments que s’han de fer associats a la inversió.
3.
La compra d’un programa informàtic:
a) És una inversió física.
b) És una inversió immaterial.
c) És una inversió financera.
d) No és cap inversió.
4.
Els mètodes estàtics de selecció d’inversió:
a) Són el VAN i la TIR.
b) Utilitzen la taxa d’actualització.
c) Consideren constant el valor del diner en el temps.
d) Són el VAN i el pay-back.
5.
El criteri del flux total de caixa per unitat monetària invertida:
a) És un mètode dinàmic de selecció d’inversions.
b) Se seleccionarà la inversió que tingui un valor més petit.
c) Ha de tenir un valor menor que 1.
d) Se seleccionarà la inversió que tingui un valor més gran, entre les que tenen un
valor superior a 1.
6.
El pay-back d’una inversió:
a) És millor com més gran sigui.
b) Ha de superar la durada de la inversió.
c) És millor com més petit sigui i ha de ser inferior a la durada de la inversió.
d) No té cap relació amb la durada de la inversió.
© Mcgraw-Hill Education
189-1
Economia de l’empresa. 2n Batxillerat. Solucionari.
7
La inversió en l’empresa
7.
Si el VAN per a una inversió és positiu vol dir:
a) Que la inversió dona pèrdues.
b) Que si baixen els tipus d’interès la inversió pot no ser rendible.
c) Que la TIR és igual a la taxa d’actualització.
d) Que la inversió dona beneficis.
8.
Si la TIR d’una inversió dona 7 % vol dir:
a) Que el VAN per a una taxa d’actualització del 8 % donarà positiu.
b) Que el VAN per a una taxa d’actualització del 8 % donarà negatiu.
c) Que el VAN per a una taxa d’actualització del 7 % donarà 0.
d) Són correctes les respostes b i c.
9.
Per a una determinada inversió:
a) El valor del VAN augmenta amb la taxa d’actualització.
b) El valor del VAN disminueix quan augmenta la taxa d’actualització.
c) El valor el VAN és independent de la taxa d’actualització.
d) Si la taxa d’actualització és 0, el VAN és igual a la TIR.
10. Si el VAN d’una inversió és negatiu per una taxa de cost del capital del 6 %:
a) La inversió és aconsellable.
b) La TIR d’aquesta inversió és superior al 6 %.
c) La TIR d’aquesta inversió és inferior al 6 %.
d) És impossible que el VAN d’una inversió surti negatiu.
Prepara la prova
1.
Una empresa està analitzant dos projectes d’inversió, dels quals té la
informació següent:

Projecte 1. Comporta un desemborsament inicial de 4 000 € i li
proporcionarà uns cobraments de 5 000 € el primer any i de 6 000 € el
segon any. Els pagaments corresponents a cada any serien de 1 000 € i 2
500 €, respectivament.

Projecte 2. Implica un desemborsament inicial de 8 000 € i proporciona
uns cobraments de 9 000 € el primer any i de 7 000 € el segon any, i els
pagaments corresponents a aquests anys serien de 2 000 € i 4 000 €,
respectivament.
© Mcgraw-Hill Education
190-1
Economia de l’empresa. 2n Batxillerat. Solucionari.
7
La inversió en l’empresa
Es demana:
a) Quin dels dos projectes aconsellaries a l’empresa si utilitzem el criteri del
VAN i la taxa de cost del capital és el 8 %? (0,5 punt)
Li aconsellaria el primer projecte perquè dona un valor més gran del VAN.
b) Calcula quin hauria de ser el valor de desemborsament inicial de la primera
inversió si el VAN tingués un valor de 2 000 €. (0,5 punt)
El desemborsament inicial hauria de ser de 4.704,39 €.
c) Quina alternativa escollirà l’empresa si utilitza el pay-back com a criteri de
selecció. (0,5 punt)
Pay-back (Projecte 1) = 1 any
Pay-back (Projecte 2) = 1 any i 4 mesos
El millor projecte, segons el pay-back, és el projecte 1 ja que recupera abans la
inversió.
d) Si anomenem r al valor de la TIR, escriu l’expressió que hauríem de
resoldre per trobar la TIR. (0,5 punt)
2.
Calcula la TIR d’una inversió que implica avui un desemborsament únic de 15
000 € i un cobrament de 20 533,50 € d’aquí a dos anys. (2 punts)
© Mcgraw-Hill Education
191-1
Economia de l’empresa. 2n Batxillerat. Solucionari.
7
La inversió en l’empresa
3.
Un projecte d’inversió proporciona un VAN = 30 000 € per a una taxa del cost
del capital de 9 % i el valor de la TIR és de l’11,4 %.
a) Interpreta’n els dos resultats i justifica la decisió que caldria prendre sobre
aquest projecte. (0,5 punt)
El VAN és el valor actual net de la inversió, és a dir, que la diferència entre la suma
dels fluxos de caixa actualitzats i el desemborsament inicial de la inversió és de
30.000 €. Per tant, l’empresa recupera la inversió inicial i obté beneficis.
Com que el VAN és positiu per a una taxa de cost del capital del 9 %, la rendibilitat
interna de la inversió (TIR) és més gran, en aquest cas d’un 11,4 %.
En conclusió, es pot dir que aquesta inversió és efectuable, que la rendibilitat és
d’un 11,4 % i, per tant, supera en 2,4 punts la taxa del cost del capital.
b) Si la taxa del cost del capital o taxa d’actualització fos del 12 %. Seria
rendible aquest projecte? Justifica per què. (0,5 punt)
Per a una taxa d’actualització superior a la TIR el VAN seria negatiu, per tant, el
projecte no seria rendible. En aquest cas, com la TIR és un 11,4 % per a una taxa
del 12 % el projecte donaria pèrdues.
c) Quin valor tindria el VAN per a una taxa d’actualització del 11,4 %? (0,5
punt)
El VAN seria igual a 0.
d) Per a una taxa d’actualització del 10 % el valor del VAN serà major o
menor que 30 000 €? (0,5 punt)
La funció que representa el VAN en funció del tipus d’interès és decreixent, per
tant, si pel 9 % té un valor de 30.000, per al 10 % tindria un valor positiu però
inferior a 30.000.
4.
Completa les frases següents amb el terme que consideris més convenient:
(0,33 punts cada resposta correcta)
a) Les inversions en elements físics a llarg termini es corresponen amb la massa
patrimonial d’immobilitzat material del balanç de situació.
b) Els mètodes de selecció d’inversions dinàmics consideren que el valor del diner és
diferent segons el moment de temps en què es recupera.
c) Una inversió que durarà 4 anys amb fluxos constants de 2.000 € té un pay-back de
2 anys quan el desemborsament inicial és de 4000 €.
d) Si el VAN d’una inversió té un valor de signe positiu vol dir que aquella inversió
donarà beneficis.
e) Si el VAN d’un projecte d’inversió dona 3 400 € per a una taxa d’actualització del 6
% vol dir que la TIR d’aquesta inversió és superior al 6 %.
f) Si la TIR d’un projecte d’inversió és 8 % el valor del VAN calculat per a una taxa
d’actualització d’un 8 % val zero.
© Mcgraw-Hill Education
192-1
Economia de l’empresa. 2n Batxillerat. Solucionari.
7
La inversió en l’empresa
5.
La direcció financera de l’empresa ha fet un informe sobre l’anàlisi de tres
projectes d’inversió: A, B i C. A l’informe es pot llegir:
a) La inversió B presenta un flux total de caixa per unitat monetària invertida
de 1,24 la qual cosa vol dir que de cada euro que s’ha invertit l’empresa
recupera 1,24 € cada any, sense tenir en compte el diferent valor del diner
en el temps.
Fals. L’afirmació correcte és:
La inversió B presenta un flux total de caixa per unitat monetària invertida de 1,24
la qual cosa vol dir que de cada euro que s'ha invertit l'empresa recupera 1,24 € en
tota la durada de la inversió, sense tenir en compte el diferent valor del diner en el
temps
b) La inversió A té un pay-back de 2 anys, la B de 2 anys i 3 mesos i la C 3
anys. La inversió C serà per tant la millor segons aquest criteri de selecció
d’inversions.
Fals. L’afirmació correcte és:
La inversió A té un pay-back de 2 anys, la B de 2 anys i 3 mesos i la C 3 anys. La
inversió A serà per tant la millor segons aquest criteri de selecció d'inversions.
c) La inversió A presenta una TIR del 7,8 % això vol dir que de cada euro que
s’inverteix l’empresa obté anualment 1,078 €.
Vertader.
d) El VAN de la inversió B és de 1 340 € per tant aquesta inversió queda
descartada ja que no permet aconseguir beneficis.
Fals. L’afirmació correcte és:
El VAN de la inversió B és de 1.340 € per tant aquesta inversió es podria fer ja que
donaria beneficis.
e) La TIR de la inversió A és 7,8 % per aquest motiu el valor del VAN per a
una taxa d’actualització del 4 % ha donat un valor positiu i la inversió
aporta beneficis.
Vertader.
Digues si aquestes afirmacions són verdaderes i en el cas que hi hagi alguna
errada corregeix-la perquè sigui correcta. (0,4 punts cada resposta correcta).
© Mcgraw-Hill Education
193-1
Economia de l’empresa. 2n Batxillerat. Solucionari.
Descargar