Subido por Orlando Gonzales

Gas2 apuntes aux

Anuncio
l
:il
l,
/it
r-
rg
t-
,[
l-
I
F
F
'lr
_t
--lJ-
tt
-
,tnm
{ur#
g,
t
tN)
fl ir
],--.1I
-..
I
I
1..
I
\,tL
L
_L_
i
--l'
I
,i
jl.
--,,
./.
I
!
*
L
-l*'-'
-f
-L
I
n4
I
-t--
1l
_L__
_t._
L
_t_
I
"1.,,
.'
l'
:.' ;.i
;i;:
;.
,,.,,.: .:fi,.-,
:;:',, |'':'!;''''
,:.,::v:;
'.. -::|::i:: :
..
':.:..;.,_i
:
:.\i:;.':
':;'_.':-1.1.i;.;j
'.
'
.
. .:.::,
.
--.
,::
:'':':i
'i'''
',:.1'
:.:i.-:
"
t'
,,
:.'
;::..:;.
::,,'.
,::,.w
'.t
,i::':
. :.: :,
.. ..1:,..
,,'.,,.:. ii;'t;].
' .-.;.,'. 'i:.1'.
"
:::i,?::
.
t::;:,
'
:
:,,,'
oi=
¡ "i
/,1,"''
(1t t t¡
r)
,.¡
(z)
I
l-
-t -l-
il_
I
¡
t_
-t
-i'-t-
ll
-ll-
--l
*t.l
_
I
I
{
I
illlt
tl_l]__r_
-li
I
I
I
-l
_l
v\l
,..", ¿\
l +ll
I
l(1
-t
l
l
I
_l
l
l_
l _l
,
ilv
--t
I
_.1
,'1t,
..1:
I
_l_
i_t_
-n1..-,il,,,
_t-l
ll
lr_
,!
*T1l-
rl_
*'l.i1't
I
ll-
_ll-l
lf§.
/l\Es'
{tsj
ri
!:9.
-J
ttl
i
1,4
ri rr,
[:trr
Ít ;.;l
t:
, ,: --
-.-li
r:
,l
I
I
I
I
-Ir
¡$r13
i
_t_,
i-r- +\),*_
1i
'i¡
i.
--1.u.-:
r
I
lr.
l
I
I
I
I
\.
I
l
)
I
l
l
I
-_-
:
I
-_.._
,-..-
L_
I
I
I
f.
]L
----
I
i+
i
--,
L\I
-l- - L:l-€
I
I
rl
\ -f-
r-i,I
-i*
*i-*
-L
-L
_t_
,l';{.-v:
.o*
t
t)
-t
-l
Á
'-»
L
x
I rJ, -,i
L
ri
It l
q
1\t.'\,\ ti\ü Ñ\
\L r,. o\ ..,r..
'
)
_t
-i:
I
V
/\ I,;
'\'\^1.-Pih
L
::i¡.;.;:,
,l;;; ,
í!;
:i:, ,
:
,;
''
','i
;.
.
;'t';'
"¡.;:,:'
"'iiffi,t',"t'.
i'.¿ ' i;'''
.,"''::.,
-|-|;
'i.",".!,1
'
.'i;:,;:'". :1,:,
,:.
"' .,,:::'
t.:.,.i.': ::ar.t::;
'
tr'*.,!ú.',11úr(
rl
f Yll¡
7
-f:d
lll0
c\
t'
I
,lllq
J
¿l
,!
,.
.:./
l¡
.'/
/:
_t_
*tI
I
t-
_t_
I
t,*
J;
\
-t
i
,r^
t ,.-
_l
I
-1
¿d-
I f*?
,'',.
til U:t
fi..
l
l-:,
l
I
I
l,-
fl-
ñl
I
I
_l
I
I
I
t-
7
I:r:i,
¡t
l'..:
,'1
.
l, l
, '¡,
'\-l
l'! ^|l+--1,|"L-.Ll
-i
^L
A
i
J
,/,
i
il
.- t1
;i
il
4
I
il
il
I
l:l
-)
\J
I"L
ti
--ir
ll
li
-i*
ri
li
-l
,1
-. 1l
,a,-,)
,
'(Lt
,¡
r'
1
\-_j/
1)
"¡
-)
L.
t
E
t:
l,
i rl li Fl"i
';".:'''
.!::;,.,
i
t,.
,l:
t
i
I
t:
I
I
I
tl++;
t il)t"[
ll_lt_ l\
i""
tl-J.lü
ii_l_l*
¡ ]"url*
i l-{^+'
ll$+,
't
l_li[
.llt
'
i
[
ll++
!/t'
.':,:l
i14ñ.'
L^^
/l\F?
r¡
ir_l
'f;r
I
I.
*1
I
l
.
t_
t
lr
l_
f'trl-
I
t.l
il Ei
L-i
i
L-..
t) i\r
\-
t-
1
fls
ii
L
I
'2
I
uItll\: I
,-
-
t_
f*
Jrr
--
I
r
rl
r:
I
b*
t-
i
f*I
L.
t--
LI
I
L-
I
v/t
l
I
tt-
t
L]
I
Jl
I
i-l
I
'11.__
I
IO
I
t_
I
a-'
(: i("!_O
i
/
L,_ t
L-*
-i
t_*-_ o- t00\
I
L_i
f=
\-r{t: ;1tr-1
i--- :-- L-
---L
fd"
f-
!_
I
I
C
r\
*a-
I
I
l-L -I
I
i
.'t
t-]
li
I
i:
i--
I
i_i
il
r:
L_,,
"---. - t_i
I
I
l
li ;
I
I
- --! -..
lLlD.
I
1
))
I
r.-
J_.
I
t
t--'..;
f-' 51
i
l"--
I
h
I
L_1
_l__ t\
l
I
t,'
\\ [¡ ¡.)\(t
..
t\ IV\ N.c
ti;
-Sr
C'(x hrr,
P,
\,
i*
i
I
l_
I
i:r
&
I
I
1
!
\;-:)
:-t
I
l.- l
tt -Lt;
tt
a)
lllii
I
(
i.\ilN
r\.
j
iiR
I
I
.--.. ! .-
c
t(
J
"
|
-rt
r-\., ii,
,<
\
!ut t
t\
;-t_
i;;
J
6)
t_
-t,
11
l"
t_:
I
l
§
ri€
L
i)
I
_t_
Li_
-+(
*l
H
,-[
(r.
tói_
l
F,
IN
5.
1:
]
1
i'_:. ¡:
1'
;'
I
/<
-t-
]L
I
'lr t§d ;li
: 3llf
¡;!\>
t [1i-1 {*
i Ll I
Ir!ii
|lllll,ltLii
lb-
$t:
il
t
I
rls
_L_
-l ..v
\-,]
tirii
(§
I
e
.lL,i, l ji-
I
1
I
:r
_L_l
i
\\
¡t
f\
,L-,¡
lg+ + $,$,
,r
.
'.1
/(]1 I rtr
r)
-1r',1^i
rli
l_l',l.^t- liti-- z1§
Itr,¿
l-.ilrr1- I--r-:t=-'1
I
f il;,= ffi'ú
.tzft
lC
nu¡r
I
i
-11
í
--l¡¡tt,',1
f rrrr
t.
\__",,
-rrl:i ill
m1'l,,rrilt
l"lt-l_,_l_iltll
(
$
I
s
l
l
l
Ii;i'j
li
llr
tlll_1,llll1
j'b:l l i l
i'É'1"
F_rf i'
l-il111-l
i. iJ
t
..,1
1',1,
IIil-ll
f ]."]{./--ir'
¡
i_=1"i,lw*ffi-t1tliH{rfl*
lns8$ I l_ Ll_i _l_l_ll
o
l-l-,1-l-rl-l llllil
FEr-l I I I r i I I
l-l-l-l I l-l l--l-l r
il
lill|lll
tlll l: l-r I
rllltllllllli
ldr
ll
ll
I
1-
l- I
i Irh+l-,.l+l I ] ] 1o+^li
ng
'É:
53:
I
[]-If - -l-L i- r--t- i--
I
i
.;
:.|
';.x.
E$jr,*¡
'-'ií
-ll
-lJ 0r nlr1
fLs_iLll
(Jt.t'
- - '-
I
,1:
:.:
0
=ii'l'l#i
l'lsfi'F!_f:l_ I l:li
1
"1..
ll
tit C¡]=t,rl 4
toi=f l{,1*l i I l' ;'llt
1'o
I
'ili
I_
l- I l:rl-l
l
:/;.
\*
:it
.t
ri'l'=|'frll
:
,:|:
'
rl
I
l¡1.
i
ri ,,iir
i:irl
I
l
i
ti
I
i
i
ri
tl
ll
ii
ii
l
ti
il
il
1l
ti
l
ii
ii
|l
hl
Il
tltL
ll
!
t:
-t
L_,1
il
t_l
t_l
I
L_t
I
il\
I
I
r_1 1F
itLI
I
t_i _t
!
Il
[_]
I
L_l
-L
-l
.,
rr
rt Lr
ii
il
:,.:.
/
: --,'¡
il
-L-L-
i..
L;
--t
i.
r-
-!'",.-
i...,:.; .,:,
i, ...
t_..
A¡r
4d ,;;
I
(¡
. r\
5\q.,,:
i,.'
,,J
..
.
i'
I
I
I'J
I
I
I
_t
(-
t_.
|
:.
i.,,,...,
l:.
. '.
.
",
'h
__l
".1ü--
,t-o
-lI
: t_:_.
l
I
-t
/\H
Ll_
(l'14
[,:
ntZ.
IL
3
. :..,.:..1;:t.,...,.
,''-;',',:':;.:t,::
'
'-i;r;;r,,í,.¡:i,:
;''if;,:''i',+!) '
.". .,.i..)-:,.tr-1¿:.:.,,
j: . .:' ,:-:ii,!.:. :
.'.í' : '';i!¿, '
;.,'---- - .-"':).
,: ;" i*''
. .i.:,..
'--.:..:-'::;
,':
.:
.::..:,.'
.
.:.
,:':,:'
ll.:.:.
:.
":
)
:..'.:¿)
'..!.. .:
'.
-
,
'i,'.:,
.',.
I
:','r11..
' '..):;i ,:.ii..'
',1,',
|:
l;i;,
A0"tt'turouott('sü"t*
P"ürae
_,
!,:;
.
7
I
I
L
I
i¡lr
lilLi
'ill
I
"r rD
i-'Í--
t
-¡:[t¡¡
Irill
$1
ItLLL
ri1f6[
l= P fu ['r'
r[]ir^ t +_ h
|lr I
,[ it
$
I
7t,fl1vt
a [-
lr-l
]= L {10q0
\,)
l-i li,'l '
lllliiL_r_ L [_
t\_-/
i'.
i.
l-n_-i_i_
L (llsT_L
t\ i-i
i':.
|''
rl-
t-Fl_,tr[:
F4¿l:i+1-:
fl-:i¿t-il.¿.1f
-
l.l--[-f,,-,
i:l Lcl .LLf
lLiLi
r
]- LL_ IIP,b
+-F[rF,
/'
1t lb/r¿)
A
r',
li)'-
ql
ru
{I
I
,
\J
1
lil-llillr,li
ll-illi,,.lr-li
irIrIr
l_t l_il
&ltlrleiqtr i r
ll+l l-l il, ll-ll
-__ i_
I
I
l
i
I
)'
i
I
i+
,l___
I
I
-D
-)
k
P
I
-l-l
'j
ir
.1
il
t-t-t-llilllill
l.1il- [.]- r-r- I
.a'
'-.J-
I
ii \/1,
.'
j
I't
li
t-
4,
.i
C
JV
- {r
i
r\r
'..i
lr;illlll.l_l]ll
llll$#;;-,- L:ti
l!q.li
mir#i
l--l-l--r l-l r l I l-ll
I ll_l l_t il i l_lt
I l_ l_l__l
I l_ll
1-_ll
I
,.-)
i ,..
l_ r__t_
l_l_ l_ t_l_ t_
I
lrt
ll
l
t .. -l
i
i-tlÉ
Fqf
iI]
i I l-- i
3l-1
ll
ri
P.'F]
l=ft'+l+,.,;[
)!-
_
,]*ll
lrl_lr-'lTt_i_lrl_Il
,l
t'.
i
i'
_t.
I
t t',
'---:_:_-:_:'Tr
: ',;';:::,|:li: ::t:,: ,',;-, :' -,'.,
'
'
l-t-l"-''*"J+'*F
.Hi
ftli
H+l+4_j+l
t_ll
Il|!llllll
Ll-l-l-l i-l-ll-lr
¡lrX
(t+t
*
tjtll-[]:'l
:
I
'
',:,,';
' ;;;;;t,,,,iii:ii-' .':i,,
,,.;, ;.,:',.,;' ,, -:
,i...':.".:.:u.'1..]..,-;..''...:,...:,.:.,,
.1i,",,: , ,,,,::,,, ,., ,:1,
,
,,
.,,,,;
,:irl,,:,';!i-,' ,',1',,,'
, .,:: _:
, 1i,,ti:,,.;a;1ii;,1 ,.
,.,:.ii;....,,,].,.i.;',|j'
.
",,,,:¡i,,: ,ti¡,,, ":' :''
"
ll
,
'
i
, ..l "''
:,,.ii,i
,
".
,:i:i:
:. : ':::::i.; ,;, . ,, .,|,,a¡;íi¿:.r:;,:
r, ., . ,i:lil;,,1:,'i:.
:,":
,
.'.¡;;;,r
.,
.
-
t:-
.
:''i:
'll:'
.,
l:,
l.J
"
Tema
Fecha
/i1
ila'::,:rl*lt "
N"
0neiiilen'
Tema
Fecha
,<¡ lr4r44epel
N"
[f
::.:cxl;r:ft,'
lTema
Fecha I
I
'-.i "ttrLa,td
Endtíren*
;i
lrrrapel
N"
[a.nief¡t*n"
Tema
Fecha
{A} Í«*.aÉd
Tema
No
IünÉ'ñile
n'
Fecfia
¿4 lrklaÉrl
No
[in*rn¡en'
Tema
Fecha
a) lazrapl
N"
Grcttnltn"
Tema
Feclra
I lema
Enffiren*
Fecha
'4larrape{
lru' _ _
ITeTi- _.___
t
lFecna --j-+-TI
t
-L---
,"J
fr-,
+emerf)
a
I
lant aÉel
I Tema
Enrinltn'
Fecha I
I
¡-J 1,«¡ra,i¿(
NO
[Jpannlqnu'
Tema
Fecha
':..:, 1,..«a,Ée/
J ]"
i
E-
!
t.l
{3
]_ ,s,
{I
UI
]..,i
r,1.
*:l
l
n1
"1
Y\ fJ
1*
:
*
)al
Onelñlen"
,.i
ú
I
1-l
"i
É-
r i.:
'a
l.i
{\¿
'{"1
¿* Jr iJ'
'{* Tt
li
fr'
ad lwnapel
Fundamentals of Natural Cas Processing
404
TABLE 8.27
Properties of Saturated Propane in tngineering Units
tnthalpy
(Btu/lb)
Temp
fF)
Liquid
Pressure
(psia¡
-200.00 0.0202
-190.00 0.0401
-r80.00 0.0754
-170.00 0. r35
-160.00 0.231
-150.00 0.381
-145.00 0.¿182
-140.00 0.605
-135.00 0.154
-130.00 0.932
-125.00 l. r43
-120.00 1.394
-1 15.00 l .ó87
-110.00 2.030
-105.00 2.428
*100.00 2.888
-95.00 3.416
-90.00 4.020
-85.00 4.707
-80.00 5.,185
-75.00 6.364
-70.00 7.351
-6s.00 8.456
-60.00 9.689
-55.00 11.059
-50.00 12.51'7
-45.00 14.254
43.15 14.700
-40.00 l6.l0l
-35.00 18. r28
-30.00 20.348
-25.00 22.712
-20.00 25.412
- 15.00 28.281
- 10.00 31.390
--5.00 34.151
0.00 38.385
5.00 42.296
10.00 46.500
O 2006 by Taykrr and F¡ancis
Density
Vapor
Volume
(lblft) (ft3llb)
Entropy
(Btu/lb-"F)
Temp
Liquid
Vapor tiquid Vapor
fF)
,37.$A 4.239',U 0.59932 -200.00
3 I -'13.5 -80.2 l6
41.70 1637.0 -:15.457 140.150 4.2212Á 0.57825 -190.00
4t.35 902.43 --70.67'l 142.800 4.20386 0.55945 -180.00
40.99 521.84 -65.873 145.480 {.18698 0.54266 -170.00
40.64 314.91 -61.043 148.2W --0.17059 A.52765 -160.00
40.28 t91.42 -56.184 150.950 --0.154.6,1 0.514'U -150.00
40.1I 158.36 *53.143 152.330 4.14683 0.50807 -145.00
39.93 128.06 -51.294 153.720 4.13911 0.50¿24 -140.00
104.36 J8.816 155.120 -0.13148 0.49672 -135.00
39.7 5
-i2.0-§
39.57 85.666 46.310
39.38 70.808 -43.894
39.20 58.912 41.409
39.02 49.32t *38.913
38.84 41.537 -36.107
38.65 35.1'19 -33.891
38.47 29.954 -31.363
38.2U 25.636 -28.824
38.09 22.041 -26.272
19.048 *23.708
31 .90
l 6.530 -2t.t32
31 .7 1
t1.104 -18.542
3'r .52
t2.603 -15.938
31 .33
37.14 i 1.068 -13.320
36.94 9.7563 -10.687
16.75 8.62q5 -8.019
.16.55 7.6580 -s.376
36.15 ó.8 t74 -1.696
36.30 6.6252 -2.024
36.15 6.0872 0.000
35.94 5.4-509 2.173
35.14 4.8944 5.144
35.53 4.4062 8.193
35.32 3.9766 10.960
3.5914 13.741
35.1 l
34.90 3.2618 16.553
34.68 2.9638 r9.380
34.46 2.6981 22.221
34.24 2.fb20 25.096
34.02 2.2503 21.981
[iroup, LLC
É6.52A 4.12394 0.49754 -130.00
157.930 -0.11649 0.48657 -125.ñ
159.350
160.760
162.180
163.610
--0.10912 0.48190 -120.00
-{.10184 0.47749 -115.00
--0.09462 0.47332 -110.00
-0.08748 0.46937 -105.00
165.M0 -0.08M1 0.46564 -100.00
166.470
167.900
169.330
170.770
172.210
173.640
175.080
176.510
fi7.950
179.380
180.810
r81.170
4.07341 A.46212 -95.00
-0.06647 0.45879 -90.00
-{.059s9 0.45s65 -85.00
4.05276 0.45268 -80.00
4.04600 0.44988 -75.00
4.03929 0.44723 {0.00
-{.03262 0.44473 -ó5.00
--0.02601 0.44238 -60.00
4.01944 0.4416 -55.00
4.01292 0.43807 -50.00
-{.00644 0.43610 -45.00
-0.00483 0.43562 43.75
182.240
183.660
185.080
186.500
187.910
189.320
190.720
192.110
193.500
194.880
196.250
0.000m 4.434:24 -40.00
0.00640 A.43250 -35.00
0.Otn7 0.43085 -30.00
0.O19rc 0.42931 -25.00
0.O25q 0.42786 -20.00
0.A3rc7 0.42650 -15.00
0.03791 0.42522 -10.00
0.04412 0.42403 -5.00
0.05030 a.42290 0.00
0.05646 0.4218s 5.00
0.06260 0.42087 10.00
Appendix
405
B
TABLE 8.27 (Continueci)
Properties of Saturated Propane in Engineering Units
Enthalpy
(Btu/lb)
Liquid Vapor
Temp Pressure Density Volume
(psia) (lb/ft3) (ft3llb)
fr)
33.80
2.0605
15_00 51.012
33.51
1.8899
24.ffi 55.844
I-t-)o¿
25.tñ 61_01I
33.10
1.5975
30.00 66.527
1.4719
35.00 72.4{ñ
32.86
32.62
1.3581
10.tñ 78.662
1.2548
45.00 85.310
32.38
l. I 607
32.t3
5ü.00 92.36s
55.CrO 99.841
60.0i3 107.750
Entropy
(Btu/lh-"F)
Temp
tiquid
Vapor
Liquid
Vapnr
31.88
1.O749
3t.62
$.99652
30.900 197.62$ A-A{}872 4.4§94
33.836 198.970 4.a7482 0.41908
36.796 20031A 0.08090 0.41a2:7
39;tgt 2AL64D 0.08696 D.4175t
42.791 2{}2.960 4.493$1 A-1168t)
45.82J 204.2:70 0.09905 0.41613
48.889 205.560 0.10507 0.41550
st.9'19 206.830 0.11108 A.4L19t
55.097 208.090 0.11708 0.41435
58.245 209.330 0.12308 0.41382
fñ)
15.00
20.00
25.00
30.00
35.ü{}
40.00
45.00
50.00
55.00
60.00
65.00
70.00
75.{X\
80.00
8s.00
90,00
95.00
100.00
1t6.1ZA
3
I.36
o.92479
6t.422
124"954
3
1.10
0.85903
134.2:64
30.83
0.79865
64.630 2tt.760
67.87A 212.940
144.080
30.56
0.743
l0
7t.t44
2t4.O90
154.4ñ
30.28
ü.69192
215"220
t65.27ü
29.99
a.64468
74.452
77.797
176.68('
29.74
0.60102
81_178 217_390
o-16500
0_41058
95.00
188.650
29.4O
0.56059
84.604 2n.44
0.17100 0"410I3
100 00
105.00
110.00
115.00
120.00
zal.2aa
2t4.360
29.tO
0.52310
88.{fr2
105.00
o.48828
a_ú702
0.i8305
a.4a966
28.79
4.40918
110.00
0.18911 0.40868
0.19518 ü.4ü8t4
$.24129 4.40756
115"00
ü.2{}743 {r.4ü694
130.00
Ds.{}A
216.320
219.43A
0.,2947 4.4t332
65.00
0.13506
a_4t283
70"00
0.i4104
o.A7A3
0.4t237
75.04
0.41191
80.00
0.15301 0.4tt46
0.15900 0.4tLoZ
90.00
85.00
2.28.140
28.47
0.45588
91.568 22n390
95.124 22134{\
242.550
28.74
o.42569
98.72t
257.620
27.&O
o.3975t
1a
A<
0.37116
102.374 222.984
1q6,figq 223.71fr
27.48
o34648
ñ9.86A
224.420
0.21361
0.4A625
135.00
26.11
o.32331
225.030
t1.21984 0.40549
140.00
;6.32
0.30152
i13.690
1r7.610
225.5sO
0.40464
145_00
25.9t
0.28098
121.600 225.980
a.22613
0.23249
0.40369
150.00
130_00 273.370
135.00 289.820
140.00 306.980
145.00 324.900
150.00 343.580
Source'. L.emfion et al. (2005).
(o 2006
Zt0.56A
by Taylor and Fmncis Group, LLC
222_174
I20.00
125.00
7
Appc;rdix
415
B
á
e
cl
l=
tl
(n
an
0
ñ
q
p
G
_o
50
+
d
C
8
HÑ
=d
z
.E
¿¿w r¿ms¿r¿
€d-r
0I
!?
ú,2
p?
FE
(v)
5€
I!G
:
Fundamentals of Naf ural Cas Processing
414
§á
,1
É
.$
c'¡
g.,l
É
=E
U}
á0
o
o
árl
o
o
ci
a
q
<}
!
h0
.i
c
2;
i:
o-
ñ
€
li
o=
ú,2
o9
HE"
rñt
ue
I
§N
?rsd
'arnsd¿
l;
LOI
z
r
PRACl'ICA
1
FUNDAi,iENToS DE AESoRCiÓN 1'¡TDSoRCiÓiv
Problc¡lla 1: l)etcl'ltliltal'el colltcniclo clc agua
150'fy1,0C0psia,
n¡i
cÁS NriTUii¡iL
satu¡'¿lda clc r¡ll ga.s clc hicl¡.ocar.brrr.tts rlulcc a
Problenla 2: Deterlllinar el conte¡liclo rle aEua satur¿rda r.le un B0% C1, iura ntezcl¿t cle 20%
"Fy 2000 psia. Ijl colttcnitlo rlc it¡¡rr;r rlctcrruinarlo cx¡rcrinrcllt¿¡lnrcrrtc ct¡ dc )72
lblMMsct
C0z rr 160
Problc¡na 3: encontrar la presióu rlc foruración clcl hidrato para utr g¿ls con la siguicntc
conr¡rosición.'l' = 50 "
F.
(-'r,ill
¡f rrL,
lriln(,tlt
(.'r
u.7,r.l
(.::
l).
rlrii)
(1,¡
( ). r
i('
r.l,l.tr.)ñ
,
n['r
)l:lf.;
{.t.r.}
N.r
(-'{.)r
(.).
r
'l'otnl
I
il¡¡
Ii'¡.¡¡1'l
I
1l
r,rlt.l
t.t.l(.t?
l.I[)ft
I
I
Problc¡lta 4: [lgas cn cl ¡;t'oblc¡]ra 3 dcbe cx¡xtrrclirsc cle 1.500 psia a 500 psia.
¿Culil cs la
tcnlperotur¡ inici¡l nlíltilt.l.l quc llermitl Ia cxpnnsión sin formrción dcl hirlrato.1,
'.. Problcttta: U tiliza ntlo cl lnótorlo rlc Iluk¿rcc l<, ca lcrrlir r c.l contc ll irlo rlc l¿;rrir clt c I gas a i 00 "l; y
10001¡rca.
LProt¡lc¡na §: I'lasta clónclc se puedc armplia¡'un gas clc 0,6 gravcdacl cn 2.000 psia y
100.
l-o¡'nlució¡r dc I h iclrato.
[;
si¡
'i I)rtlblctrlit (: llasta dóntlc sc
¡rucrle arn¡rliar ut'¡ gil.s tlc 0,6 gravc{¡cl clt 2.000 ¡;sia y j40. l; si,
fornlación dcl hidrato?
Problema Y: Calcrrlar la presión para Ia fonnación ¡:lel lliclrato a 50 o F
¡:ara un gas co¡r
siguicnte composición.
I\lr,lr'
l"rlrct rorr
_L,ll-;,'* _
I\lr-'l llir rrr:
lt 7s.t
li
0.0(jr)
(l.lli lr;
t
lrr¡
¡lc
l)t.rlliutt'
Jlr)l rtl til
¡)r.'
n.oo.-,
I
rt-llttt¡u¡r,
().0
N i( t,,,i.lr,t
r
l.l
(
t.t tr t2
r
{-'tt t l¡,,¡r rl i,,r. irl¡.,
'lirl
rr I
¡
llr.l
Llxlll
la
;rr
u) ir¡girlcrrr¡r fl: Lil girs coll la ctrrrr¡rosit;iriu irtljtrutrl (,1)('lit t.tltr .j50(i ¡rsilr
l¿rs collrlir:ig¡tq.s (lg hirlr.;lto t:rutrlr.l0 ¡.sto ljlri:i¡ ¡xll;lll(lc/
1
','tl¡l¡'lJr'¡ll
('¡
,\1"1,'
r,
t
^ Ir' ¿.Crr;ilcs st'rlirr
¡'lr
rrrl'-'ri;
l:
('l
o.O;:l1l
(
r¡lll:i\
il{r{il.\
i('¡
n{-lr
Ir(:,
'l', rt
I-l
y i50
l, i)l,i}.f
illrr)l.I
i
lrl
I rl ir l(
I
r,¡ Iri-ol;lcit¡a fi iistiltia¡'l¿i tc¡itl)ci'iltr¡t'¿i tlc Íi¡i'iri¿ri:ióit tlcl llitl¡;¡to ii 6L() ¡;:;i;i (lc tlii l,i¡l; co¡i cl
siguicu
Lc aIth
lisis rtti Iizattilo Irig'2 0-3 I.
(
l'rlllll'rllfltt-N-,
(_'(-).,
t
Irti
(',
(.':
(l,
¡('l
11(,'r
(:.
[email protected]
I[\\; = l:,.7;
¡'
= l).(i,5i
utta i-.latrfbrtne cl-[shore 3 1rJ0 "lr¡' 1200 ¡r:;irt'
(lc
Iil gas llc¡¡:rIi'4tl'¡;y 900 Itsi¿1. La tcllrl)cl'i:ltu¡'a tlc- Iritlt'ato dc ga.s cs <lc 65 "1r' l,¡l Pro(ltrcció¡1
y
tln
MW
tlc
50
col¡(lcrs.clo i¡sociil(io es 10 IJbl/MMscf. ljl contlcrrs¡rlr) t¡cnc urra ¡¡r':rvcrlacl AI)l
iit
clu 140. C¿rlcul¡r'l¿r c¡rrtirl¿rrl tlc rrrct¿rrrol y irririiritlor t:C tlc t)OatttwL rttrccsitti¡t ¡ritt;t lrtcvcttit
f o t'nr l¡r: iri tl t l tl I ¡ i<.1 t';l t.t¡.s c tr l;: tu [lc t'ía.
,,/t'r
\l !)rol;!cr:rdll0)
100 llM-scf)zd de gas nrtru'i¡l
rlcjl
lr 600 ¡lsia
(lc ri;r.til(lc:;¿lli(l¿r cs tlc 7ll) ll20/l'41'4:;cf )'la vclocic!¿rtl tlc
),, i00 "lr. lis¡rcciliuírció¡l clc contcnirlo
cil.cr¡lación clcl 'lliG cs garl 3 ttzO 1'ljGilb. Iistinr¡¡r'cl rliírntetro rlcl contactot'y r:l ntitlrcrl'o tle
b;rnclcjas y la altura rlcl c¡nbala.ic cstt'trr:trrril(lo ncccsilri¿r l)lll'il cunll)lil'coll cstc l'c(ltlisito.
t\sttnrit" z = 0,92.
j,; trr.oblcntil [1:.30 MMscf/rl rlc ¡1as uittrlr¿rl ().65 ¡ir sl.] cntril clr ull collt¿tcLol'(lc'l'li(l
i -.,proltlc¡ra n?: Dclcr.nlinilt'cl rcurlintierrto rlcl r'(:lrcrvi(lot' I)itra l;ls cott(liciol)()s (lll ('l ¡)l'ol)lclllil
lulrtcrior.. Asrr¡lic¡rl¡ (lllc la tcrrrltcrirtrrrl tltr'i'li(i rico t¡uc clltl'il irl t'c¡lcttct'lttlrtl'():i:-l00 "¡r y lll
ictn¡;ci'litttt'a rlc la c¿il(lcl'¿i cs dc'1 00'l;.
clc ¡ias natrlrili con ulr ¡rcso ttrolccl¡lar clc 18, clcllr,: l)l'occs;ll's(l ll;ll'a
cu r¡ua plat)ta rlc cornprcsol'clc turl;ttras. iil i1gtta sattl¡-atia ctr 600
i.i [)roblcnla 1,3:100 MIúl]CI)
iir r.ccu¡lcr.¿crrj¡ tic ctano
l)etct-tltilllit'cl colllctrido rl':
llb-ia )/ 100 "lr ), rlcltc¡ secarsc a -150'l;. del srt I)Lltt!.o tlc rocií1.
iiirju ticsr.cir(lúntu ur¡ illt.l tot'l'ü y iltrjii.¡sccit(lLrliic tlc t'cl1t,tict'.tt.iirii t:li el t,ItU. lJiilitt cl t,ittii;,
lllolectllal'4A dc solido grattttlal' 1/B "(c.s clecir', elaco¡rlernriento 4 x Bj.
lilgas cle r.egcrrer.acióp
es l)¿lltc de rcsíduo gas de la ¡;laltta, que es a 600 psiay
100'Fy rienc uñp"r, ¡¡álecular cle
i7. El lecllu dcbr: calc¡rt¿rl.se ¿1 500 "F' 1,.¡,¿l l.l r,.g"r,"r.,,riir,,
Prol¡lenla 14'; Calcula¡'el co¡ttelliclo cle agrra cle un gas natr¡r'al pobl-e y
clulce clc cour¡;osicióp
It¡ostratla etl cl ct¡adro il ulta
¡tresión clc 800 ¡rsÍa y 1,4,0,1;, utilii,¡nclo las gr.:ificas necc.sar.ias,
aclctlllts clc t¡tili;:ar la ccuación cot't'cs¡rolrclícrric
i,cn,:ont¡'ar cl t¡:orccntajc
'-'' rlc cli¡cr.c¡ci¡ c¡t¡.e
anrbo.s rcsultaclos rcs¡rcct'o alcalcularlo con el nriitorlo
grirfico.
calcttial'la lllasa cie agtt;t clLtc sc tlcbc clinlínar rlc esta c«rn"ientc
cle gas l)ar.a ser.trans¡ror.ta¿a
rnr'l lnr contc¡lírln nrfni.l¡n rle T lb rlqr;r¿l¡;r
l¡o¡,nrillóll rle pin crihico ii,rilizar.el v;rlor..irr,,,rlri.
¡;or gr:ifico para cste c/rlculoJ.
Conr¡ronclr tc
%r
¡lloi¡¡¡'
1É
ul
c..
C¡
4
n-C¿
3
¡r-Cs
z
Nz
3
C02
()
I)roblc¡lra 15: listirrlaI ia pt'csi<'rtt ¡rat'a lu fb¡'nracióll tlc hirlratos a
¡11¿l tcrlll,.¿rtrrr.a «lc 50 "l;.,
tttilizatldo la gr'áfica c<-lt't'cs¡;ottdictrtc y su t'cs¡rcctiva lbn¡lul¿r,
calcrr l¿rr ar.lcnrí¡s cl ¡ror.cc¡tajc
cic ciifcrc¡lcia cnt¡'a arlrbos v.aio_1_es-¡es¡iccto
I'e!
¡l
calctrl¿rcit¡ gr.rifica'rrrc¡rc:
Corn¡ronente
o/o
Cr
Itrolar
92,67
Cz
5,29
C¡
7,38
n-C+
0,18
i-Cr
0,34.
¡t-Cs
0,1,1,
Problema 16: Para los datos del eiercicio anterior, si se tiene
u¡r descenso cle la presión en
100 psia, dcterminar la tentperatura a la cual se forrnaran
los hiclratos nlediante los dos
mótoclos conocidos.
(Utilizar la prcsión obtenido de gráticos delcjercicio antcrior, para
estos cálculosJ.
f",!t'o,blc'rrn \7: Llistñal'ttlla tot're cont¿tctora rle haurlcjls r¡ue tr.:rl;lrja con ¡;licol
¡lir¡u
i¡rstalacirln cr) car'¡rr)o quc sc adapte a las siguicrtc.s condicioncs:
I;lujo tle gls
G r¿r,,,c rl a
d
c.s ¡l
12 iVliulseftl
ecífi ca
l)r'csirl¡l rlc o¡tcracirirr
Mlixinra ¡trcsión clc tr.abajo rlcl co¡rtactor.
0,75
900 psi¡¡
14 4 0 ¡rsi¡;
urra
'l'ct'n¡tct'rttttt'a tlcl ¡;as rlc clltt';ttla
Cotttcnitlo dc agttil a Ia salitla
C¡'itct'io rlc clisciro GW[(
prol¡le¡lr¿r 1B:
Il, ¡ll
t)Q olr
6 lb agrra/MMscf'
l)oz.o ¡1asílt,r'o sr: ¡lrotlrtcctl
-.1
gal
TIiti/lbrn
IIzO corr 99,57o'['liG
()0 MMsclil tlc gils
llilttll'ill a 100 "¡r y
1200
tlc
cst¡ colr 40 "F y 900 Psia' La tcttt¡lct'atttt'a tlc fbt'ltlat:ititi
¡rsia. El g;rs ¡rro<lucirlc¡ a Ia salitl:r
asociatlo cs clc 127 (lb-,rol)/lr' ctrlcLrlat'la
llicll.¿rtos cs 70,,1?. La proclr,rcció. rle co,cleusado
ill fbrtliaciótt cic liiril'¡tos r:rl ia
c¡llrici¿rd clc inhibirlor requericlo (rrrctarroll, Iral'a lll'cvellir
ttlbcl'ía, [Cotlstatttc I{ ¡ral'a cl ¡lrcta¡lol ZJJS' l'l'1 = JZ)
clc
prollle¡na 19: U, lecho dc t¿ruriz ¡lolccular elc 4A r:stá ¡rroccsatttlo 75 MMscfil ctt tttl ciclo
tttt'ir'c.xp¡l¡rticr'
dtl
ct'iogóttica
va ilacia ia scccirilr
12 ilr.s cr¡' ti's lcchos, ciondc cl g;rs ric s¿riiriil
[']stin¡a¡'la r:;rírla tlc'trl'«lsiritl t:tr el lt:r:lrrt y
MMsr:fil.
1.50
¡
increr¡lcnt;l,lil
r:s
Ill flrrjo rlr: gas
cr¡ntirruar'[a «rPcraciitt.t ctl utl cit:ltl tlc L2 hot'as ri
clcl lct:ho
.ctcr.'ri,ar si la calracirtacl
¡'rcrrnitc
cl ticltt¡rrl tlcl ciclo tlcbc sct'calllbilttkl'
'l-20,,1; y 950
cs (r0(/o tlc sitttll'aci(rtl a 120 "[i'
¡rsi¡¡. Ul contcniclo clc agtta
Iil gas c,tra al lecllo a
0't]4'ljl lccho tlc aclsorciótl
Ill ¡tcs' .rolccular clcl gas cs rlc 18,5 y l;r ¡r - 0,014 c[)' cotr t =
r¡n¿i rlcnsiilad dc 44 ll;/f't'' Ill rli¿'r¡:rct|o
couticirc 4i000 lb dc 1/[] ¡;ulgacla:; ile rlilrnictro coir
iltstalatlo tlos años att'/ls'
i.tcr..o clc la ¡r;rrccldcltcchi.i,l" 7,5 l'ty clarlsot'bclttc [irc
@rollltnra20:Ijsti¡llal.c|calot.i.ctitici.iiltri]iij.iii.C[ICIlC¡"¿iI.tii1lccliotlcatl:;orciiiltt¡ticctlittic;ic
44$l) lll clc a¡Itta.
0000 lb dc r¡n tanriz. lnolccular tlc 4 A v
cs dc 600 "F' cl
55000 lb dc ilccro y la tcilrllcr¿ttttt'a tlc t'cgcttct'acitill
lil r.cci¡ricntc conticltc
ol;. "faltrbióll cstiillar ia rciacit)n clc lltr¡o cic gas ¡lal'a la rcgcnct'irctótt
lccir0 o¡tct.n a lLlu
cl 60 9ó dcl tiettr¡r'tlc t'cgcttct':tciótl
,,1.,",.,,rri"n,tu ¡¡1 [¡, [)a1.3 cl gls rlc 0,6t] li'l'u/(lli-"lf) 1'r¡ue
clc {l hol'as y cl gits rlcia cl
*,vrclvc cl calc¡t:r¡lliclrtg rlcl Iccho. lll lcclro trtílir¡a c¡1 tlll ciclo
r;¡llctlti¡ tlol' a (rli0 "l;'
4
.
I
tle deshirll'¿ttitcitill rlc c;rttt¡lc
21:,Discire u11 con!;rctr¡r'rlc ¡;licol l)¿lr'¿l uua instirl¿rciillr
f"1(r,cblerrry, lus si¡itricntcs r:o tttlicitr ttts tlr: n¡rt:t';tciírtt:
a cririr)riii. csn
Cauctaltlc gas:
i0
MMI'CD
(ias Dulrsitl¿rti : 0'L¡5
l)t'csiíltt ttc ollcrltcit'rrr: 1'000 llsi¡1
l)t.csiótltlctl.abltj«tItláxitll¿tticlcotltitct'tlr.:1'4401lsig
(i¿rs: 9t) ''l;
Ilzo/l'41'41;cl
Gits rlc salicla coll ttll cotltctlitlo tlc a6rra clc: 7 lb:;
GWII = gal .i llzO'l'tiG/lbrn con 99"5\lc''l'lrC'
'l'cttt¡icratttt'a dc ctltracla tlc
.l
MMI)CI) rltl ¡';¡5 r¡ttrr r:tltltictta 1O(V¡
I)rol¡le¡¡r:r Z'lzf:,t-trrrra ¡'rl;rrrta rlc ¡,;¡q sC r,st;'r Ft'rlr:rls;ttrrlo, 00
cu ¡lt'ittrct'ltrgat'rl.rccliill¡tc tlll
tt'ilta
gas
sc
ll2s cou datos clc operación dc 500 ¡rsiir y u0 "F. lll
gas tlt¡lcc c¡ltotlccs sc
3
dc Ia DIiA para rctlttcir slt colltcllitlo ile Ilzs hasta ¡r¡lltl' Ill
llr.occso
t:¡i
tlcl;llitl¡'¿rta.t¡tii;;':;i¡lrlr';
'.n,,.,pr.i,.,i"
tla:;ta 1S'C0 1;sia y ctiÍl'iatlo li;¡st¡ 110't?' lil ¿1lir; lrtcgtl :;c
MMSCIT'
7
llrs/
glicrl r¡rtc t'crlrtt.c:;tt cotltcnitlo tlc agtt¿l h;rst¡
llroccso rlc dcshitl'at.ciír, rlc
rlc tlcsct:¿r¡ttc stilirlo ¡lara tlcsiricll'atar tlliis cl ¡iir.s llltra t'ctlttt;it'
pl.occso
l;inallllcntc, sc Lrtiliz.a un
sri colltclti(io cll:lgtla ¿1 lltcl)os tle I ¡r¡lttt'
\
Srt¡rortieuclo que el g¿1s sc illtroclrrcc en el cour¡rrcsor coll 500 psia y tJ0"ll y cstii
saturaclo corl v¿rllor rle agrra, rlctcnlrinal'la canticlac[ clc agtut ctt cl gits clcsltttós stt
rul¡rlrt'csi(ill y r:tr[t'ialuicrrtu ( 1500 ¡rsiir y 1 10^[r).
(i)
(ii)
¡,¡rrlr quó
cs
rtccc.sario ctlrullrirnir
y cnfriar cl ga.s;ultcs tlr:l
l)t'occs^o rlt:
desh iclra tación?
(iiil
I)etct't¡rina¡'cl rlilrtuctt'o rct¡ucrirlo tlcl r:ontactor tle glicol cott Ct¡ = 0.t152
/ tlttt =
120 ¡rtn,
(iv)
Dctertniuar la ta.sa cle circulaciótr rcquicrc glicol cn gal.,.
(v)
Detct'nrinar la tasa cic circttiacióu rcc¡rrcrirla cic giicoi cn gaioucs ¡ror trtitruto y ci
l'e¡lrlitniento rlel l'r'hel'virlor (rr¡hnilr¡r'J su¡rorlierrrlo qrrn l¡ corrrr'!1ll';rcirirr rlr: glirol
¡robre cs
(vij
(vii)
rlc
9t|.570.
Discr¡iir las lilnitacioitcs cn I;t:; tclrr¡;crati¡¡'as tlcl glicol y i;as.
Dibtrjar cl tliagrautit dc l'lujo clc ¡rroccso rlcl ¡rroccso clc rlcshirlr'¿rtlcititt Illccli¿t¡rtc
clcscc¿ulte sólido utilizado para scca¡'cl gas.
(viiiJ
Dctr:rt.ninar cl volr¡¡rrcrr elel rlc.sr:c;rrrte lrr-.cc.sitado y el di;irrrt:lro v altr¡ra rlr: Ia ton'r:s
clc adsorciílu rlado t¡uc la vclocirlacl su¡tcrficial ¡lráxinra ¡rcrr:rititla cu Ia lon'c cs^ 40
f't/nrin y rrtiliza un tie ru¡to clc ciclo tlc [] lt.
Problertra(Z3¡ I;l canr¡ro IIL¡lo IJulo proccsa 75 MMscfrl clc un gas n¡rtrrral rlcjaurlo ct canrpo a
90 "i; y 100Ú ¡rsiu, el gas llcga a la ¡rlanta tlc t¡atanrientu a 55 of y 750 ¡rsia. i,a gravcderd
.'l
cs¡tr'lcíf ica rlt:l gas cs de 0.6.5. l,a ¡rrorltrr:cióll rlr-' corrrlens¡rlo ;lsociarlo r:s rlr: .5 I3hl,/MMsr:L lil
ct-¡tldcllsaclo tie¡te u¡ra gravcda«l Al)l de 6tl y l,eso Molcct¡lar de 140. Calcular la c¿rnticlarl cle
lncta¡lol al U0 % cn llcso I'cr¡ucritlo ¡rara evit:rr la lo¡'rnacir'¡n tlc Iliclratos cn cl (lucto,
I'l'olllc¡ll:t 24:15 MMschl dc rtn gas ¡latural cor.r un;r ¡3r;rvctlarl cs¡;r:clfica clc 0,65 cs cnfl'iaclo al
íngrcsat'a u¡t rlttcto sulltc¡'t'1r¡rco a 55 o F. La ¡l'csirin c¡l la tr¡bcl'í¿r cs rlc 1100 psia. l,a
ct.rnccnt¡"i¡ción rlc ctilcllglicol cn cl nlcl'carlo c:; rlc []5 9{r cn l)cso. Qtrc v«llurrrcrr tlc ctilcnglicol
clchc.scr'¿tñaclirlo tli:r¡'iurncntc:,^icl¡.¡as cntt'ilflItlr¡cto 120" l:,
Problclna 25: [n ttna planta rlc gas sc está ¡rroccsanclo 98 MMscfd rlc ¡1as cor) r¡ua gravcclarl
csllccificrt rla 0.67, satttraciírl rlcl gas a 1.000 ¡rsig y 100'l;, l¿t «leshitlrirt¿rci«jn rlcl ¡ils rlcbc
tc¡rcr un co¡rtcttirlo ¡ní¡rinro dc T lbs/iviiviscl, ¡tara cllo sc curplca'i'iitl al 98.Soti, Cri = 0.ii52,'i'cr'
= ,j76 'll , I)r.'r = 6f¡9 I'¡sia. AS
L.
2.
3.
Calcular cldiánletro del colltactor
Dctct'l'¡riilar el prorricdio rlc circul¿ciiiu tlc glicol y c:stin;ar cl rcntli¡rriciitii tlcl
rchcrvirlor
Crrlctrlat'cll'clrrlinlicrtlo dclintcrca¡nbilrlor'¡;a.s /¡;licolc irrtc¡'canllliarlor glicol/¡ilicol
I)l'tllllctllit 26: (lolt los si¡itricrrlcs tllrtos tlt:tcrnlirrrr l;r r,;rriirr:irill tlr: ¡rrr-'sir'ltr cn un l)l'o('(:so
rlc
rlcslritlr'¿rtacirin cr¡n lcclro sólitlo:
i)t ul¡iuiliu tlu l'ltr,ju rlt:l girs; .50 i,í l,isufii
I)cs«¡ Mr¡lccrrl;r¡' rlcl ¡tirs 1,7.4
I
IJr:tlsicl¡d tlclgas: 1.70 Lbs/ ¡ric3
'l'ettt¡lerrtt.tt t'a tlc o¡tc I'aci ótt; I I 0"ll
I)t usirill tlc u¡rul'aciútr; 600 ¡rsi¿
(10 Ilr
¡r
Irrgt'c.so trr¡ltto tlr': l'oclo: 1Oó" F (cqtrivalctrtc
attsc¡i-bicla
Sai'icla pirnto clc t'ocÍo: 1 pprlr l'lz0 agtra
tlc ll20/MMc0
Cnlclt lal';
1, [1] agua allsorllitla ell cl ciclo tlc rcgcltct'acton
2. Di¿rnlctro y altttra clc la tot'l'e tle ¿ttlsol'cititl
al cl[¿iluctt'o
3. La ¡lresión cic o¡leració11 y su vat'iacií¡tl l'Csllcct0
sistr)trr;r'
el
ctt
4. Jl,,'iil¡cl'itlrictlto'lt'l c¡lol'rle 1'ot'eltct';tr-irill
cliscñt; lle
s{,'I.cl1l.9¡¡$.?7: fif.cct"ttal.cl
s
tltllt t()l.l.C.
cic la tot're
C()|ltilct,l-ll.ll clc i;a:;
llattl:.lll, tlc ¡cl.tcl.tio ll
]1,;s
iiitriurtcs t'cr¡ttct'i ttlictltos:
iritrit.r Irl'o¡rtcilio tic gtrs:
i2
['l luisclti
(lr¡vrrrlarl rrsprlcí [ica : 0'75
l)rcsií¡n tlc ollct':tciótl ctr lítrca:900 ¡rsi¡i
psig
MLxi,.,tu ¡r,'"iió,., tlc ollct'ación ctr cl cr¡lttacttlr:1440
90"1rgas;
'Ict.lr¡rct',itr'tt'a clc iitgt"cso dcl
.
Salida clc ¡1as cotl contcniclo clc agtta:6lbllz0/MMscf
GWIt= 3
gal'Ilifi/lbll2O
con 99'5o/o
tle'l'[(i'
profrlelna 2Ll: un gas rle gt-arreclarl espr:cít"i'-'a 0.65 y
¡rrcscttcia dc trgua libre, calcttlar:
r-ttl¿t
llresiírlt rlc 12[10 ¡lsill' stt¡r'-'tti':nrlcr
l¿t
(a) l,atcill¡lcraturaalacual¡lrtcclclla}ar.sc.sitiqttccxi.sialafo¡.¡il¿¡c,iói,,.,.,-,]d:-:i1..].:'..,'..,inicial
sin for.rl¿rcirirr rlc'lct.aros, si rl tc¡,rlr]r'¿lt.r'a
(.t l crra.[o cr gas ¡;rccrc scr.cxpirrrrrirrri
rlclgirs cs tlc [20 "l:'
, ¡-..¡....,....
t tl tct¡i
sitl lirttrlacttill tlc Ilttlt'¿ttos' si la tc tttltct'atttt'¿t
(cj C,,ulitu clgirs puctlc sc. cxl)illltlitlo
oF,
delgirs cs de l'00
tlc hitll';¡tos
firt'lllitciritl
pro,tcr,a z9: Dctc*ri¡rar. cl i,cr.cr¡crrto tlc ¡rrcsiórr línritc para la 'lr'
¿rsí t-Ur¡tU
100
tle
l'""t¡,,""tItt"r
{lt¡a
y
r,¡il B¿ls tlc ¡;ravudatl us¡.,ccílicit A,75
fot'trtació¡l clc lticlratos'
i;,.
',4
exparrsiórr clclgas rlcsclc
clc
lor rtrixi¡lt¿r
iooo psl" sitr t¡ttc tal¡¡l)oco ha¡ra
cl tt'as¡lot'tt:
l';tl tlr: S¡l Ct'0'65' cs r:ttli'ilrtlo ll;tst;t 35'' li ctl
I)r.r¡lllt:¡¡tit ll0: 20 MMI;t:lil tltl ¡1;ts ttltttt
tltr
t'l'.ltttlltl¡t
r'¡rlr:t¡1.
ltlílti¡ltr¡ tlr' !ir lrrt'clí'¡ t::; tlt: lll00 ¡l:;ilr'
()0"11'
¡r
l¡r
lírr.ir
¡;rlr.rlrrr:t, 1,1,i,,, l;t ¡rt'c:;iirtr
lt
tll¡ttlt
l;i cl ¡"it:; r;lttrltlrtlt¡
cl
i¡¡llillirl.¡.rlcltc sc¡.;rñLrtlitlrl tliittiittr¡.ttte t:tt 1.i;t:;,
cr-¡usitlcrar DIC cotrro i¡lltibictor'
I)rolllr:lrra31:Calr:rtlat.la¡rt.r:siórr;¡|¡r..r1;,rlsr,filrlrrar;¡tlrrlrirlr.;ll.o¡r;rr;tlasigrtir:tlln¡rrr.Z(.1;rl
(lll4 0.t'120, (.0'¿ o.126,llzS 0'054
l'J"/') l",ll'¡r' ('¿rlr;t¡lc ll¡ r:ittttirll¡tl rlc ¡llcL;¡¡tol
I'¡.ol¡lc¡¡¡¡r ilZ:lt,lllrt:t;r¡lt¡ fil¡'ttl;t llitlt'i¡lri:; ir lli"(, ¡
rlt:
I 0 "(: tttiliz'irtltl' l¿r t't:ttltt;itit¡
r.cc¡rrc.irr. ll¿ll'il r;tt¡lritttit' csL¿l t,t:ttt¡tct'itltll'il l)ol'
I I;¡
ltt llrc¡'scll
tlritlt.
Problenta 331 Una corriellte dc gas natural húnreclo clebc ser dcshiclt'ataclo ntctliallte ulla
unidaclcleclcslliclrataciórlrleTllG,sielcaudaldcflujoesclel0MMscfc[, a120"Fy600psia.En
cs[¿rs currrliciur¡cs cl gas cslri saIrrlatlu uurI uguir l 150 llri lrf lrisuf. [s gas clr:br: sct st-'catlu l¡¿rsi¿t
T ltr/MMscl.
i
Calcular la velocidad clc circulación, el cliántctro clc Ia ton'cs cont¿tctora, el l'elirliltlicltto del
rchcrviclor', Utilice una taza dc glicol dc 2.5 gal rlc glicol/llt rlc agua.
Prol;le¡na 34: Encontl'arla ¡lresiót'l
¿t
que se fonna hiclrato
e11
T=
40'[i
l]at'a tltr gas con la
sigu ien te cou: ¡;osición:
Molo lractlon
ln gur
Componcnl
(i
0.rxj
I
C,
0 0Í)
cl
002
t,
001
Probie¡lla 35: Iiasta tió¡lric sc ¡ructic ex¡rarrrlirsc un ga.s ric O,t-r ¡;t'ltvcciati crt 2.500 psia y
1,44'lt sitt forttra.cióll clel hidratc¡?, l¡rliqr.1r-'el ltrótr¡tlr-r ¡rt"opr-tr:sto fir-rr l(¿ttz, I,ltilizaltrlr-¡ lls
cotrstantcs de equilibrio de vapor-sólido.
Componente
oÁ
molar
Cr
92,67
Cz
5,29
\, il
1,J o
n-C.r
0,18
i-C¿
0,34.
n-Cs
o,l4
l'roblcnla 36: Ualcular la tcnr¡rcratura par¿r la tirrnració¡r tlc lticlratr¡ a 4.J5 ¡rsi, tlc la siguictttc
cor¡r¡rosici(ir¡ dc un ¿las natural. A¡rliquc cl nrútorlr¡ tlc l(atz.
ir.loIn
fr
Cottt¡:<.rtrcttl
;;
C,
r.
C;
n,::t
lon
(Y,)
0.()5
1).ifi
r) 0li
0.0:l
I (,
0ñl
lr
0.0I
oo
c,,.
002
rlc
fJ
probleltra 37: Un !§.zl§
t/n,lc Íllic.¡! r'ic0 cntra un regcllCl'arl0r'con sr:l''-lc cvll'¿rccitirl
Iitrcr¡tltrat'cl
ttt-'4'00'[;'
gas,or galórr rlc solrrción clc glicot. La tcrnlrcratura tlcl iclrcrvitlol cs
y.r¡
irajo ulttt ¡lt'csiírtl at¡ttoslót'ica
porcentajc cll pcso (wt %) ¿r'uic cn snlu.ió¡r tlc glicol ¡rol;t'c
cl valc'r itrycct,r'lo dc I
9Ú"i5
flujtr
¡c,100 ni*rllg. Dcscle la líirca ilc fo,clo ¡rat.a ¡Slicttl ii.,, ",i
ull 99'']170 dc,cso
obtcncr
scf/gal. [ilpr.occso sc rcaliza a 400 " l; v l.cgá vcl'ticalltrclltc.l)ara
Ia concelttraciótt [:aia clc glicol cs
si sc cnrplca u11 vacío, y la ¡rrcsión absolut¿r es 400 ltrnrllg,
t)9,5'20/o clc pcso'
tlc calot'cn cl I'cboiler'
Culcuh¡. la crnticllcl de glicol t'equcrirlo y lc :'e'.iucrinlic¡lto
ttltit t¡lliclad
problcnla 3g; trlcctué cl cliscño clc una torrc ric absorción y urt t'chc|vicltrt'1;rtrlt
icttt¡tct'aittr¿t
y
ttlta
gas:0.7 tvilvíscí7ilr a 1000 ¡rsiir
cle glic0l corr los siguicntcs clai"os: íiujo ciel
op, r:l
cs 20 "[;. cl irlgl'cso cJc'g;rs (]oll a[]tla satt¡racl¡
s¡iirla
gas
.lc
rlc 100
¡ru,to clc rocío clcl
gas cs dc'l'z= 400 "l;'-'['t¡nolecular dc 2tl.i, los clat.o.s dcl ltcrvidor ¡rara cl
ticllc.'a
'rasa
280 "l;.
la co¡-rictltc tlc
Problenla 39: Calculc Ia cantitl¿rd tlc gas (ltlc sc pucdc l)l'occsar si
ga's llcga
qttc dcslritll'¿rtal'totallllctltc:
con r¡n contcnido clc agua tlc 7 lbs/MM¡rctlrr y sc tic¡'lc
iil's ii207 Mivillccin
7
¡lt'tlt:csarltl:
C¿r¡rtirl¡r<l tlc it¡¡ttit
",., "l-¡iu,
r-lr,'sr-'r-'ittl[r-'l
Mas¿i clcl tlesccantc:
f-iir¡rtt,r,'ir,l;tr-l tlr-'l
'Iient¡ro cn ciclo de absorción:
Ca ¡ra ci da cl cl c ¡rrocc sa ttr ic ¡l to d c' I g,a's :
7'?-''ltt
50000 lbs
24 horas
400 lv'!t4 ¡;ctlrl
rlc 100 MMscfil tlc ¡jas rrirlril'il1 rlc ¡,ir';rvctllltl cs¡rccilicrt 0'7, ll ttttlt
I)rr¡[llcnlir 40r sc rlis¡rnnc .l;,
cl crr¡l tlcllc scr cicshr«ll'irtirilo ir¿ist¿r ul'l l)illlto tlc ¡'ocio clc 'l5"li'
¡;r.csi«i. rlc I(100 ¡,n, y'il(l
(.it lctt lit l':
1,
'¿.
.i.
4.
5,
it lits t:otltlit:i«rttcls ot'i¡lirritltls'
Lu tr:,r¡rcr.aturil a ta crral sr: forrrr:rrutr lrirll'at«rs clt cl ¡i:rs,
Ct¡lttc¡lirlo tlc a¡¡tta clt cl g:ts tltrc ilc¡¡ir;t lit ¡rlrtttt;t
Duscu¡lst.r clul ¡rutii"u tlt: t t''cíu
(]l rJi¡s tlcshitl¡'ataclo
C¿ttltirl;rrl t[c agtta tltlc tlttc<la cil
r¡¡tril'trl
C;¡nticl¿rrl ,1" ,,i1,,u quc sc rlcbc r-cr¡lrlvcr. rlcl ¡iils
(-¡. Sclcct:ir¡llc cl ti¡ro ctc glicrtla ttl-iliz¡t'
l'cllll:l;
7. Crlcr:ltr !il ta;la tlc cillcrrlrcirin llc'l'liG,'.ttili:¡.alldc tlllíl fo¡'l'c:; llc l;illct; ¡;lrttol;
B. Diállrct ro clcl ¿rllsorbctlor'
ú
,J/^a&*[email protected]*s*@
',.,
I)rolllcllla 40¡ [n ulta plallt;] ([c ¡]ils sc cstii trat'antlo ult gils l.]iltl¡l'al coll lils
ca l'a c tc l'ís Ii
c¿r
s:
I'liG c¡r solución ¡tl 98.7o/n e¡t neso
l(cgcnct'ación a 400 "1" y ¡lt't:siírn ¡ttrrosfól'ic:t
Gas rtc alirucnt¿tcióll: Prcsióll 12.30 psia y'l'= I00 "[r
CauCalvoluulót¡'ico Cc cacla ullidarl: 70 I\4I\"lscftl
Gas trataclo a ¡lresión cle 1,21.4.7 psia
tcn ido dc a gtta 7 ltr.s/ M Mscf' llt¿ix i rtto
(;ils s¿rtul'ir(lo con lfltta, lit ct.lttt¡rtlsiciritl <lc {lils cs lit
C«r ¡r
s^il.ltl
flnrrrrrnnnnllr
o/.
r--ó
15,60
0,17
83,53
0,57
N^
I
I
I
I
¿
-'¡
4
i_
molar
0,0r
I
I
itltttcl:
). =
't
0,06
(.,ltJ.UU
'i
Ca icr¡ Ia r':
1.
2.
3,
L
Contcnirlo rln arltr;r rlel ¡1as a la ctttt';trl;t rlrl l;r ¡tl;rrrta
Agtra a .scr rcrnovicla cn Ia corricntc rlcl gas
Cautlaldc circulacióu dclgits
l
sigttictttt-'s
cont..c\ov
Dis..ño \-l\-^\-A*-\-P
r*
-r
4s=
co-od,cil ó«¿ 6o\ic\cx
Diun"q{ro
dÉ ¡.. lotto
tü6t^,¿ro m'rqimo ¿¿,
(-T. LS
=+hn.uf
€ots'.üeY(v
tu ;
Pup
-f
C*
GErrsi
CV
consiúcvq.
Leu'"1
üe,va'
§ob\cr
Gqb\o. B- 3
G¿
!e.b'tct 8-Y
B-t
p\u\os Ct»i , co\ T¡ I Pi €\ ti5' B-l ', C*^''i f
lbu"o/lrutc»f
C$¡=Q¡;-Cur5
TonFnrdwq ü,¿ f¿-o.¡o
TrL e-o\r C-s , ?oP ' Ttq L'vl
AJr= Tg --leo L'rl
?eto uq\o''{es
c\e
Cqyiltr\crc\
Y ¿Te Ti$' 8-}
6ua-
#
fh}os
egucr t., = (curi - Gr*).1. LIU +t.o]
cqnl:üaü c\e gvuúocio".r dc\ $tico\ %= 6u:n. - Cc., , 9s
Cc.\or pc\fC,, ('\ {cheyui0<rv * f\tz Zooo-En IOt..,¡o*1
{ornuRo de\ tchorvlüov
:
A45_
t-l*
Iu''hz.lr
)oog
Sogo¡¡qfuu
[h""U $; co\ :
11.
*
(Lg
I q"\]
t,
L$otl
60
Tnoro,m<rrdo
-
do ?.r¿*idrn,\ó,sov<iow
\*,¡**-7r\-,\-,E-
rñ-/- ...tr\\.¡--
L\=A--\*
O¿t-¿vtrrl,nctv to" o\\rrvo'
á.\ \a.ho '
\loLutncq
oóSovuoq\u=
T,
Ir<,o"
D,o+'
;
r\e\ \ac\o
colcr.¡[o
,1,,¿
f\c=
La c[llin-'üo.c\ do[
O
H.P
lous = --"
\)=
U6\o\nür odsovoowto
[tc<
t.::i*90!:*:\q"
L
d¿vr¡;üoc\ c\¿\ oc\sovlPn\s
L++1
¡1¡ol [acjno
GtrS
10 rT3
f*, t [l.l*-,1
zQ.T
Ju
cv
rr.onto
D
l\rr. Ye\e 1"ro\v.'co
T. ?, 2oo. t§6
-'5
szCI" za-
{qqo
.
[rt]/¡^,n,l
ri..
\vUstyó. S.,p..!itl..\
tl. : tt
A'
'r^
f l+ n\
to"l
>
7'
Usotq-lxs \C,. eCOo-Cro'\
AP f
los
tr\{:-*k
¡:
B.¡¿-Vs
t c. 9- rl.z
yL
*o.\\os
sru\oves D
P-,ql*§.
" co.n\,r\oCr il" o¡oci Yr,\nouiücr.
üo
.
$rullcr^ Zo-5
-¿ Tr.
w'
; 'Jr)?i ----.
\l\la = Á\J q ¡ !u u:ol6¡*l
.
ccr.\co\o ¡"*Qondtrs' $e fo-rr"'ucidr' oo
*+
coh SG y ?r
ca\ci,\o Cbr.c.¿t ¡a<.^cí,^
Ti
¡
-- d. H*
IIQ***
osr![§V
1,
N"l**o\
-!u rqe\
t!+
:
qS
i,,",11i,
Xtt zo-
'
'Y¡
r(r¿
l
¿{,gri
{\
-- zzsl
i. d= Gn
/ |.\ur.L
,8?.
usqi\oJ ü
-1,
lh
n'o[c'"u\
e.vr
\usz
=T¿
§ cjzg
hr
.f
gU mu+
/"ft¿
18:''^i
.--+ ¿ee
. 4L:d
lurx{
wt.t"
Lrl
x,
7.
ñoátr.= o
'Pqrdit\«r
cvr
$ose. \igu:-C.r
t".r\
L* O,\¿-
cü g',Lo óa \r:"
so--
dehst§l.&
l5-!?-
he"',oihuc
Svo
q.
.-o¡§<*'sub
9*.
4 f*.= .,-"x,-1!-,
q5:,6g .{sesu,:o¡
.{Bot -
AQI+ A:t,s
«r"\co\u¡ tnsssl sl
ür\
cs¡¡\e¡o
,
%
oe*
v
- 'v' E*
I}--"
Lc\l
\."ü\
. [tc*"ü, " Z'§Ur.'
*f , PU.
.r.\t
?hr' rnduo { ú**r' i'tni,**. ,:," p1#u" = I'oo'il. :''i;1. tno\.
oiusil.uBuotsun} la 'oulstueñJo Ie BuBp anb ecru,o.r3 pepaujaiua Eun
[n'p'Ur--.
--
csndov,sudo
Fr ¡ ,,0,1
áus,
j/*n&
r"
sf
=
6re.!icc*
<¡-t,t)osc!
§g ¿o-s3 c§\ T+ , Pl
¿ uc^ povoc,o'v.
t6
tfl.?
5i v>
aU=Qb' i
;;ñ
=
i
Jru
,. Hu; =Zz
ri =.Uú
F¿'rüido ?or
':
hiülctos
d, f\rr¿o fnqsl co c\r¿ fne\oYto\
tÍ\r
2¡,\)= \ur-W¿
ü, f¡r{or¡o\
'
Ki1 + t\' t\rur
Co\c¡\6
LuroA)
* r?q,6 lvr Xur0
S -t+ (zc'Yo)
I
L.
{
Fechcr:_/,* /
_-.
r
Fecha:-_l__-l-__
I
(
{
Descargar