Subido por Alison Palacios

Realització d'un PNT

Anuncio
DEPARTAMENT
DE QUÍMICA
INS Joan Oró
Martorell
PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I
GESTIÓ DE PNTs
PNB-1-04
1. IDENTIFICACIÓ
PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I GESTIÓ DE
PROCEDIMENTS NORMALITZATS DE TREBALL
Codificació:
Edició:
Data 1ª edició:
Data d'edició actual:
Nom del PNT
Nom
PNB-1-04
Quarta
22-03-2002
29-04-2020
PNTs auxiliars (també podries necessitar)
Codi del PNT
Realitzat per
Revisat per
Aprovat per
Sandra Fernández
Sandra Fernández
Sandra Fernández
29-04-2020
29-04-2020
29-04-2020
Signatura
Data
4a Edició
Pàgina 1 de 10
29-04-2020
DEPARTAMENT
DE QUÍMICA
INS Joan Oró
Martorell
PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I
GESTIÓ DE PNTs
PNB-1-04
2. OBJECTE
Definir les directrius bàsiques per redactar, presentar, identificar, arxivar, distribuir i controlar els
procediments que formen part del Sistema de Qualitat del Departament de Química de l'INS Joan
Oró.
3. ÀMBIT D'APLICACIÓ
Tots els procediments del manual de qualitat del departament de formació professional de
química de l’INS Joan Oró de Martorell.
4. DESENVOLUPAMENT
4.1. DEFINICIONS
Un procediment és una descripció documental d'un tipus d'activitat pròpia de la dinàmica de
l'Empresa o d'alguna de les seves seccions, realitzat de forma concisa i d'una manera tal, que
permeti la realització de la tasca sense ambigüitats i de forma repetitiva seguint les instruccions
indicades.
4.2. INSTRUCCIONS GENERALS
-
El PNT haurà de ser redactat per la persona/s que conegui l'activitat, el
procediment analític o el funcionament de l'equip.
-
Abans d'iniciar la redacció del PNT, s’ haurà d'aconseguir la màxima informació i
documentació al respecte, així com planificar-la i estructurar-la amb tot detall.
-
Les operacions que es descriguin s'ordenaran seguint la mateixa seqüència de la
seva aplicació, ressaltant els aspectes claus.
-
Les pautes a seguir hauran de detallar-se, sense oblidar cap apartat. Qualsevol
laborant haurà de ser capaç de realitzar-lo.
-
Cada PNT tindrà un encapçalament i un peu de pàgina.
-
Al encapçalament el títol serà de color blau per poder diferenciar un original de les
possibles fotocopies.
-
El títol ha de ser clar i descriptiu per a cada PNT.
4a Edició
Pàgina 2 de 10
29-04-2020
DEPARTAMENT
DE QUÍMICA
PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I
GESTIÓ DE PNTs
INS Joan Oró
Martorell
PNB-1-04
-
El format del PNT serà: Títol; Times New Roman 14, Text; Arial 10.
-
Se seguirà el format del PNA-1-01. Se seguirà la mateixa presentació: marges, tipus
de lletra Arial 10, (a no ser que es digui el contrari), taules, espais en blanc de
separació entre títol i paràgraf i entre paràgrafs, manera de numerar els apartats,...
-
Impressió a doble cara.
-
S’ha de presentar en format digital i en paper.
-
Una idea per oració (frase).
-
Els paràgrafs han de ser curts, clars i precisos, i s’han d’evitar les abreviatures.
-
Es farà referència a tots els PNTs auxiliars que es considerin necessaris per portar
a terme el procediment.
-
Registre de canvis: Què es va canviar, quan, qui i perquè. S’ajuntarà en un annex
al final (veure annex 2).
-
Si fos necessari la definició d'alguna paraula, es farà al peu de pàgina, indicant-ho
amb un asterisc o superíndex numèric.
4.3. FULL D'IDENTIFICACIÓ
El full d’identificació serà el primer i estarà compost per:
1. L'encapçalament portarà les següents dades:
-
Nom de l'Empresa
-
Nom del procediment
-
Codi del procediment
2. Títol del procediment (Times New Roman 16)
3. Tres taules que tindran la següent composició:
-
A una primera hi haurà indicat: el codi, l'edició, data 1a d'edició i data edició
actual.
-
A una segona taula s'indicaran els PNTs auxiliars, o sigui, els que pot ser
necessari consultar a l’hora de seguir les instruccions del PNT en qüestió.
4a Edició
Pàgina 3 de 10
29-04-2020
DEPARTAMENT
DE QUÍMICA
PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I
GESTIÓ DE PNTs
INS Joan Oró
Martorell
-
PNB-1-04
A una tercera taula s'indicarà la persona/es que ho han realitzat, qui ho ha
revisat i qui ho ha aprovat. Haurà d'estar acompanyat per les seves signatures
i la data.
4. El peu de pàgina portarà les següents dades:
-
Nº edició
-
Nº pàgina
-
Data
4.4. CODIFICACIÓ DELS PROCEDIMENTS
Cada procediment portarà associat un codi d’identificació segons la norma següent:

Dues lletres: Sempre PN, indica que es tracta d'un procediment normalitzat

Una lletra: Indica el tipus de procediment. Els procediments poden ser (veure annex 1):
-
Bàsics: B
-
Administratius: A
-
Generals de Laboratori: G
-
Equips de Laboratori: E
-
Mètodes Analítics: M
-
Seguretat i Higiene: S

Guió de separació

Un numero: indica el subgrup dintre dels tipus anterior (veure annex 1)

Guió de separació

Dos números: indiquen el número d'ordre dels procediments dins d'un mateix subgrup
4.5. ESTRUCTURA
Tot procediment estarà estructurat en una sèrie d'apartats:
1. IDENTIFICACIÓ: Serà tot el primer full
2. OBJECTE: Descriu d'una forma concisa quina és la finalitat del procediment
3. ÀMBIT D'APLICACIÓ: Especifica i acota l'àmbit d’aplicació del procediment (funció,
àrea, persona, tipus de mostra, interferències,...)
4a Edició
Pàgina 4 de 10
29-04-2020
DEPARTAMENT
DE QUÍMICA
INS Joan Oró
Martorell
PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I
GESTIÓ DE PNTs
PNB-1-04
4. DESENVOLUPAMENT: Conté les definicions necessàries per a la comprensió del
procediment, així com la descripció de totes les operacions a realitzar per a dur a
terme l'activitat a la qual es refereix el procediment.
En el cas de realitzar un procediment analític l’estructura serà la següent:
1) Fonament teòric
2) Instrumental, aparells i materials necessaris
3) Productes químics. Patrons
4) Normes de seguretat i precaucions (si és necessari)
5) Mostres
6) Càlculs previs
7) Procediment de treball
8) Tractaments dels residus
9) Càlculs i resultats finals (amb càlcul d’incertesa)
10) Conclusions
Qualsevol altre tipus de procediment tindrà una estructura lliure per aquest apartat
de Desenvolupament.
5. RESPONSABILITATS: S'indicaran totes les responsabilitats necessàries per
complir l'activitat descrita.
6. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DE SUPORT: S'indicaran tots els documents
consultats per elaborar el procediment.
7. ANNEXOS: S'afegiran els documents, formularis o diagrames útils per a la
comprensió del procediment. L’últim annex ha de ser el registre de revisió del PNT
en qüestió (segons format Annex 2).
4.6. GESTIÓ DEL PROCEDIMENT
A continuació es descriu el flux que hauran de seguir els PNTs elaborats:

Realització: serà realitzat per persones qualificades en el tema del qual tracta el
procediment. També podrà ser realitzat per persones no qualificades però en període de
formació.
4a Edició
Pàgina 5 de 10
29-04-2020
DEPARTAMENT
DE QUÍMICA
INS Joan Oró
Martorell

PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I
GESTIÓ DE PNTs
PNB-1-04
Revisió: serà revisat pel professor que tingui coneixement en el tema del qual tracta el
procediment.

Aprovació: serà aprovat pel professor encarregat del sistema de qualitat (professor
mòdul 8) o pel cap de departament o qui sigui assignat per aquest (pot ser el mateix
professor que l’ha revisat).

Conservació: Es donarà una còpia en format digital al professorat que guardarà a la
carpeta de l’ordinador del departament que es diu PNT. Hi ha dues subcarpetes:
-
Carpeta dels PNTs fets pels alumnes: aquí posarem els PNTs que facin els alumnes,
aprovats o no.
-
Carpeta dels PNTs aprovats: aquí posarem els PNTs que estiguin aprovats. S’haurà
d’acabar de codificar. Es a dir, posar el número d’ordre segons el grup.
També cal fer dues còpies en paper que es col·locaran dins de portafolis foradats de
plàstic i es guardaran:

-
1 còpia a l’arxivador vertical metàl·lic de la sala d’instrumental
-
1 còpia a l’arxivador situat a la part superior de l’armari del departament.
Control: Existeix un registre (a la carpeta de PNTs del departament) on estan
inventariats tots els PNTs aprovats i la seva traçabilitat.
Els PNTs antics ja impresos es destruiran, però es mantindran en format digital.
5. RESPONSABILITATS
La responsabilitat de dotar al Departament de Química de INS Joan Oró d'un conjunt de
procediments adequats per garantir la claredat i reproductibilitat de les activitats és de la Gerència
(Cap del Departament, professors,...).
És responsabilitat dels tècnics dels diferents mòduls (professors, alumnes,...) crear els
procediments necessaris per documentar les activitats que els hi toquen directament.
El Responsable de Qualitat (professor de M8 de QUD0) ha d’assegurar la promoció, difusió i
arxiu de tots els procediments relacionats amb el Sistema de Qualitat del nostre institut.
4a Edició
Pàgina 6 de 10
29-04-2020
DEPARTAMENT
DE QUÍMICA
INS Joan Oró
Martorell
PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I
GESTIÓ DE PNTs
PNB-1-04
6. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DE SUPORT
1. Normativa Bones Pràctiques de Laboratori (Real Decreto 28-5-93, núm.822/1993; BOE
29-5-1993, núm. 128, [pag. 16272].
2. Norma UNE-EN ISO 17025:2005.
3. PNQ-000 de l’IES Provençana de l’Hospitalet de Llobregat
7. ANNEXOS
Annex nº 1: Classificació dels PNTs
Annex nº 2: Registre de canvis del PNT (plantilla)
Annex nº 3: Registre de canvis del Procediment d’elaboració i gestió de PNTs
4a Edició
Pàgina 7 de 10
29-04-2020
DEPARTAMENT
DE QUÍMICA
INS Joan Oró
Martorell
PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I
GESTIÓ DE PNTs
PNB-1-04
ANNEX 1: CLASSIFICACIÓ dels PNTs
PNTs bàsics (PNB): instruccions redacció, identificació PNTs, registre i arxiu, distribució i
control.
Actualment, no existeix subclassificació d’aquest tipus de procediment, per tant, tots seran
PNB-1- nº ordre.
PNTs administratius (PNA): Aquells PNTs que donen instruccions sobre procediments
administratius com: recepció, identificació i registre de mostres, elaboració d’informes,
sol·licitud de reactius i material, parts d’avaries, ...
Actualment, no existeix subclassificació d’aquest tipus de procediment, per tant, tots seran
PNA-1- nº ordre.
PNTs Generals de laboratori (PNG)
Es subclassifiquen en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gestió reactius
Gestió material
Gestió equips
Neteja material
Preparació reactius i patrons
Etiquetatge
PNTs Equips de laboratori (PNE)
Es subclassifiquen en:
1.
2.
3.
4.
Calibratge d’equips
Manteniment i funcionament d’equips
Etiquetes d’identificació d’equips
Registres associats a equips
PNTs Mètodes analítics (PNM)
Es subclassifiquen en temes:
1. Mètodes d’anàlisi d’aigües.
2. Mètodes d’anàlisi d’aliments
3. Tensioactius
PNTs Seguretat i Higiene (PNS)
Actualment, no existeix subclassificació d’aquest tipus de procediment, per tant, tots seran
PNS-1- nº ordre.
En aquest grup estan inclosos els PNTs de gestió de residus, EPIs, Pla d’emergència, ...
4a Edició
Pàgina 8 de 10
29-04-2020
DEPARTAMENT
DE QUÍMICA
INS Joan Oró
Martorell
PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I
GESTIÓ DE PNTs
PNB-1-04
ANNEX 2: REGISTRE DE CANVIS DEL PNT (plantilla)
REALITZACIÓ
Nº
edició
NOM
4a Edició
DATA
REVISIÓ I APROVACIÓ
NOM
Pàgina 9 de 10
DESCRIPCIÓ DE
LA MODIFICACIÓ
DATA
29-04-2020
DEPARTAMENT
DE QUÍMICA
INS Joan Oró
Martorell
PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I
GESTIÓ DE PNTs
PNB-1-04
ANNEX 3: REGISTRE DE CANVIS DEL PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I GESTIÓ DE
PNTs
REALITZACIÓ
Nº
edició
NOM
PRIMERA
SEGONA
TERCERA
CUARTA
Meritxell
Arenas
Eli Bello
DATA
22-03-2002
Mª José
Lorente
20-03-2010
Mª José
Lorente
20-03-2012
Sandra
Fernández
4a Edició
29-04-2020
REVISIÓ I APROVACIÓ
NOM
Mª José Lorente
Mª José Lorente
Mª José Lorente
Sandra
Fernández
Pàgina 10 de 10
DESCRIPCIÓ DE LA
MODIFICACIÓ
DATA
10-03-2003
20-03-2010
Actualitzar suport
d’emmangatzament. Abans en
guardava en discket, ara es
donarà al professorat en suport
digital que gravarà a la carpeta
del departament de PNT.
20-03-2012
Petites modificacions per
adaptar a LOE i petits
aclariments. No es canvia el
nom dels autors a la portada.
29-04-2020
S’ha modificat el codi del
document de PNA a PNB, i
l’Annex 1 (Classificació dels
PNTs) i aspectes de format.
També s’ha modificat
lleugerament l’estructura d’un
procediment analític descrit al
punt 4.5.Estructura i els
apartats de Conservació i de
Control del punt 4.6.Gestió del
procediment
29-04-2020
Descargar