Subido por Minaal Ali Chaudhry

Matematiques-2.-Reforc-i-ampliacio

Anuncio
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
2
12:45
Página 1
REFORÇ I AMPLIACIÓ
PRIMÀRIA
Matemàtiques
Fitxes de reforç
Fitxa 1
Fitxa 2
Fitxa 3
Fitxa 4
Fitxa 5
Fitxa 6
Fitxa 7
Fitxa 8
Fitxa 9
Fitxa 10
Fitxa 11
Fitxa 12
Fitxa 13
Fitxa 14
Fitxa 15
Fitxa 16
Fitxa 17
Fitxa 18
Fitxa 19
Fitxa 20
Fitxa 21
Fitxa 22
Fitxa 23
La desena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Desenes i unitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Números fins al 99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sumes sense portar-ne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Línies obertes i tancades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Major i menor que . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sumes de tres números sense portar-ne . . . . . . .
Restes sense portar-ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Relació entre la suma i la resta . . . . . . . . . . . . . . .
La desena més pròxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La centena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sumes portant-ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monedes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Números fins al 199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Restes portant-ne (passant una desena
a unitats) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sumes sense portar-ne amb números
de tres xifres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Números fins al 299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Restes portant-ne (forma pràctica). . . . . . . . . . . . .
Restes sense portar-ne amb números
de tres xifres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Problemes de suma o resta . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El rellotge i les hores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Números fins al 399 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sumes portant-ne amb números
de tres xifres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Fitxa 24 Números fins al 499 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Fitxa 25 Restes portant desenes o centenes . . . . . . . . . . . 27
Fitxa 26
Fitxa 27
Fitxa 28
Fitxa 29
Fitxa 30
Fitxa 31
Fitxa 32
Fitxa 33
Fitxa 34
Fitxa 35
Fitxa 36
Fitxa 37
Fitxa 38
Fitxa 39
Fitxa 40
Fitxa 41
Fitxa 42
Fitxa 43
Fitxa 44
Fitxa 45
Fitxa 46
Fitxa 47
La multiplicació i la suma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Números fins al 599 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Restes portant centenes i desenes . . . . . . . . . . . .
Les taules del 2 i del 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El metre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Números fins al 699 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La taula del 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Números fins al 799. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La taula del 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Multiplicacions sense portar-ne . . . . . . . . . . . . . . .
Problemes de dues operacions . . . . . . . . . . . . . .
Números fins al 899 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La taula del 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El quilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Números fins al 999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La taula del 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La centena més pròxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La taula del 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El litre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repartiment i divisió. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La taula del 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doble i meitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Fitxes d’ampliació
Fitxa 1 . . . . . . 50
Fitxa 2 . . . . . . 51
Fitxa 3 . . . . . . 52
Fitxa 4 . . . . . . 53
Fitxa 5 . . . . . . 54
Fitxa 6 . . . . . . 55
Fitxa 7 . . . . . . 56
Fitxa 8 . . . . . . 57
Fitxa 9 . . . . . . 58
Fitxa 10 . . . . . 59
Fitxa 11. . . . . . 60
Fitxa 12. . . . . . 61
Fitxa 13 . . . . . 62
Fitxa 14 . . . . . 63
Fitxa 15 . . . . . 64
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 2
Reforç i ampliació Matemàtiques 2 és una obra col·lectiva concebuda, creada i realitzada
al Departament de Primària de Santillana Educación, S. L./Edicions Voramar, S. L.,
sota la direcció d’ENRIC JUAN REDAL, JOSÉ LUIS ALZU GOÑI i IMMACULADA GREGORI SOLDEVILA
Il·lustració: Julián Gámez, Juan Carlos Carmona i José María Valera
Correcció: Miquel de Val i Empar Tortosa
Edició: Mar García González i José Tomás Henao
© 2007 by Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
C/ València, 44 - 46210 Picanya (València)
PRINTED IN SPAIN
Imprés a Espanya per
CP: 825705
Depòsit legal:
Aquest quadern està protegit per les lleis de drets d’autor i la seua propietat
intel·lectual correspon a Voramar/Santillana. Els usuaris legítims d’aquest
quadern només estan autoritzats a fer-ne fotocòpies per a usar-les com a material d’aula. Queda prohibida qualsevol altra utilització tret dels usos permesos, especialment aquella que tinga finalitats comercials.
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 3
Fitxa
1
Nom
La desena
Data
1. Fes grups de 10. Després, completa.
Hi ha
2 desenes són
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
Hi ha
4 desenes són
Hi ha
6 desenes són
Hi ha
5 desenes són
Hi ha
7desenes són
■ Reforç
desenes.
unitats.
desenes.
unitats.
desenes.
unitats.
desenes.
unitats.
desenes.
unitats.
3
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 4
Fitxa
2
Nom
Desenes i unitats
Data
1. Fes grups de 10. Després, completa.
desenes desenes unitats
desenes unitats
desenes unitats
desenes 4
■ Reforç
unitats
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
unitats
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 5
Fitxa
3
Números fins al 99
Nom
Data
1. Afig 1 unitat i representa el número resultant.
9
2
8
9
Desenes
Unitats
▼
▼
1
Desenes
19
Desenes
Unitats
4
Unitats
Unitats
9
Desenes
Desenes
Unitats
Desenes
Unitats
▼
Desenes
Desenes
Unitats
5
9
Unitats
▼
▼
7
Unitats
9
▼
9
Desenes
Desenes
20
Desenes
Unitats
Desenes
Unitats
■ Reforç
▼
48
▼
▼
▼
89
▼
▼
78
▼
▼
19
30
▼
58
▼
29
▼
2. Completa.
▼
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
6
Unitats
5
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 6
Fitxa
4
Sumes sense portar-ne
Nom
Data
1. Llig i completa.
Pau va comprar 36 cromos. El seu oncle li’n va regalar 53 més.
Quants cromos té en total?
4
E”> tota¬ e> †Æ
.
Cecília va agafar ahir 42 rovellons. Hui n’ha agafat 25 més.
Quants rovellons ha agafat en total?
+1
4
▼
4 2
2 5
E”> tota¬ >´hå agåfa†
Andreu tenia 85 avions. El seu pare li’n va donar 13 més.
Quants avions té en total?
+1
4
▼
8 5
1 3
E”> tota¬ e> †Æ
.
Anna va comprar 64 castanyes. Ha trobat 34 castanyes més.
Quantes en té en total?
6
+1
■ Reforç
4
▼
6 4
3 4
E”> tota¬ e> †Æ
.
.
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
+1
▼
3 6
5 3
825705 _ 0001-0064.qxd
8/1/07
17:24
Página 7
Fitxa
5
Línies obertes i tancades
Nom
Data
1. Repassa.
Línies corbes obertes.
groc
Línies poligonals obertes.
blau
Línies corbes tancades.
roig
Línies poligonals tancades.
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
verd
■ Reforç
7
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 8
Fitxa
6
Major i menor que
Nom
Data
1. Observa els números representats i completa.
éfi majo® q¤æ
25
éfi majo® q¤æ
38
83
éfi µeno® q¤æ
éfi majo® q¤æ
67
48
éfi µeno® q¤æ
éfi majo® q¤æ
91
8
■ Reforç
97
éfi µeno® q¤æ
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
74
éfi µeno® q¤æ
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 9
Fitxa
7
Sumes de tres números sense portar-ne
Nom
Data
1. Quants caramels hi ha? Calcula.
23
D
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
U
4 2
2 3
3 1
31
6
U
7 5
1 2
1 1
5
8
7
32
31
14
D
U
1 4
6 3
2 1
21
■ Reforç
D
75
63
11
12
42
7
D
3 1
3 2
2 4
24
7
U
6
3
9
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 10
Fitxa
8
Restes sense portar-ne
Nom
Data
1. Quantes peces han de col·locar encara? Calcula.
He col·locat
54 peces.
He col·locat
63 peces.
7 8
5 4
9 6
6 3
1
+1 4
Q¤e∂e>
+1 4
πe©efi.
Q¤e∂e>
8 5
4 2
6 7
4 5
1
1
+1 4
10
Q¤e∂e>
■ Reforç
+1 4
πe©efi.
πe©efi.
He col·locat
45 peces.
He col·locat
42 peces.
Q¤e∂e>
πe©efi.
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
1
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 11
Fitxa
9
Relació entre la suma i la resta
Nom
Data
1. Llig i completa.
i agafa 5
més. Quants
té en total?
▼
• Lluïsa té 8
i lleva 8
. Quants
més. Quantes
• Carles té 9
i lleva 6
. Quantes
i agafa 6
li queden?
més. Quantes
té en total?
i lleva 9
. Quantes
■ Reforç
li queden?
▼
• Miquel té 15
▼
• Miquel té 9
té en total?
▼
i agafa 3
▼
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
• Carles té 6
li queden?
▼
• Lluïsa té 13
11
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 12
Fitxa
10
La desena més pròxima
Nom
Data
1. Busca els números següents en la recta numèrica i completa.
424
574
544
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
40i
.
.
42 està més prop de
• 57 està comprés entre les desenes
i
.
i
.
.
57 està més prop de
• 54 està comprés entre les desenes
.
54 està més prop de
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
• El número 42 està comprés entre les desenes
2. Relaciona.
Número
Desenes entre les quals
es troba
Desena més
pròxima
56
10 i 20
90
24
5
50 i 60
5
60
13
20 i 30
10
87
80 i 90
20
3. Pinta la desena més pròxima.
12
18
10
20
53
50
60
89
80
90
37
30
40
81
80
90
46
40
50
■ Reforç
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 13
Fitxa
11
La centena
Nom
Data
1. Encercla.
5 centenes
3 centenes
2 centenes
8 centenes
1 centena
9 centenes
7 centenes
6 centenes
U
7
0
0
C
D
U
C
D
U
■ Reforç
C
D
U
C
D
U
C
D
U
▼
D
▼
▼
C
▼
▼
2. Completa els quadres.
▼
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
4 centenes
13
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 14
Fitxa
12
Sumes portant-ne
Nom
Data
1. Completa la representació i calcula les sumes.
▼
23
▼
49
▼
1
5
Suma: 49 23.
4
2
9
3
1
49 23 38
▼
5
3
1
▼
53
▼
1
5
Suma: 53 38.
3
8
1
+
53 38 ▼
56
▼
27
▼
1
2
5
1
+
27 56 14
■ Reforç
5
Suma: 27 56.
7
6
1
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
+1
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 15
Fitxa
13
Monedes
Nom
Data
1. Quants diners ha gastat cada xiquet? Completa.
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
Vícto® hå gasta† 4 eurofi ^
A”lbå hå gasta†
©èntimfi.
eurofi ^
©èntimfi.
2. Quants cèntims falten per a tindre 1 euro? Calcula.
1 euro 100 cèntims
100
- 85
Fal†e>
©èntimfi.
100
■ Reforç
Fal†e>
©èntimfi.
15
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 16
Fitxa
14
Números fins al 199
Nom
Data
1. Completa les sèries.
126
151
152
105
106
132
133
130
159
109
139
171
167
186
127
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
125
192
187
2. Escriu el número anterior i el posterior.
16
■ Reforç
139
129
119
169
100
180
99
140
150
159
120
170
130
189
160
179
149
198
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 17
Fitxa
Restes portant-ne
(passant una desena a unitats)
15
Nom
Data
1. Completa la representació i calcula les restes.
96 38
2n Com que 8 és major que
6, passa una desena
a unitats.
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
1r Representa
el número 96.
9 desenes i 6unitats
3r Resta 38. De primer,
resta les unitats
i després les desenes.
8desenes i 16unitats 96 38 58
72 45
1r Representa
el número 72.
7desenes i 2unitats
2n Com que 5 és major que
2, passa una desena
a unitats.
3r Resta 45. De primer,
resta les unitats
i després les desenes.
6desenes i 12unitats
72 45 27
2n Com que 6 és major que
4, passa una desena
a unitats.
3r Resta 26. De primer,
resta les unitats
i després les desenes.
54 26
1r Representa
el número 54.
desenes i
■ Reforç
unitats
desenes i
unitats
17
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 18
Fitxa
Sumes sense portar-ne
amb números de tres xifres
16
Nom
Data
1. Llig i completa.
En un teatre hi havia 138 cadires i hi van posar 51
cadires més. Quantes n’hi ha ara al teatre?
1 3 8
5 1
1
cadi®efi.
En una escola hi havia 186 alumnes i hi van entrar 12
alumnes més. Quants n’hi ha ara a l’escola?
1 8 6
1 2
11
A”rå h^ hå
alum>efi.
2. Suma.
C
D
U
C
D
U
C
D
U
1
4
4
2
7
1
7
2
4
5
1
8
1
7
2
C
D
U
C
D
U
C
D
U
3
4
1
6
3
3
2
1
1
6
2
4
3
9
0
C
D
U
C
D
U
C
D
U
1
2
7
5
1
5
3
1
1
1
6
5
2
4
4
18
■ Reforç
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
A”rå h^ hå
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 19
Fitxa
17
Números fins al 299
Nom
Data
1. Completa.
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
1C7D3U
100 70 3 173
D
C
D
C
D
C
U
U
U
2. Representa cada número en l’àbac.
165
236
C
D
U
292
C
D
U
153
C
■ Reforç
174
D
U
C
D
U
C
D
U
201
C
D
U
19
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 20
Fitxa
18
Restes portant-ne (forma pràctica)
Nom
Data
1. Llig i completa.
Joana tenia una cistella amb 83 cireres. Se’n va
menjar 37. Quantes cireres queden a la cistella?
3
7
A lå cis†ellå q¤e∂e>
ci®e®efi.
Carles tenia 65 cartes de monstres. En va perdre 17
jugant amb Jaume. Quantes cartes li queden a Carles?
1
5
7
▼
6
1+ 1
A —ar¬efi l^ q¤e∂e>
car†efi.
2. Resta.
1
5
4
1
2+
9
8
6+ 1
1
1
5
8
7
4
1
3+
6
9
4
1
7+ 5
6
2
1
1+
7
1
20
1
9
6
1
5+
8
■ Reforç
1
7
4+
1
2
4
4
1+
5
6
1
2+
7
4
1+
1
1
7
1+
1
1
2
6
1
7
9
1
3
5
1
1
1
5
3
1
2+
7
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
1
▼
8
3+ 1
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 21
Fitxa
Restes sense portar-ne
amb números de tres xifres
19
Nom
Data
1. Llig i completa.
En una obra s’han usat 289 taulells blaus
i 136 taulells blancs per a entaulellar un bany.
Quants taulells blancs menys que blaus
s’han utilitzat?
2 8 9
1 3 6
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
1
S´ha> usa†
blancfi µenyfi.
En un joc de construcció hi ha 267 peces verdes
i 143 peces roges. Quantes peces roges menys
que verdes hi ha?
2 6 7
1 4 3
1
H”^ hå
[email protected]fi µenyfi.
2. Resta.
C
D
U
C
D
U
C
D
U
2
1
5
1
4
3
2
1
2
0
8
6
2
2
9
7
5
3
C
D
U
C
D
U
C
D
U
2
7
7
6
4
2
2
4
3
7
4
2
1
6
4
9
3
■ Reforç
21
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 22
Fitxa
20
Problemes de suma o resta
Nom
Data
1. Llig i completa.
Quantes fruites
hi ha en total?
H”^ hå
35
+ 13
frui†efi.
Quantes pomes més
hi ha en total?
H”^ hå
35
- 13
poµefi µéfi.
N’hi ha 76 de roges
i 21 de verdes.
100
85
Quantes boles
hi ha en total?
H”^ hå
22
■ Reforç
76
+ 21
bo¬efi.
Quantes n’hi ha més
de roges que de verdes?
H”^ hå
76
- 21
bo¬efi [email protected]fi µéfi.
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
Hi ha 35 pomes
i 13 peres.
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 23
Fitxa
21
El rellotge i les hores
Nom
Data
1. Observa l’hora que marca cada rellotge i unix.
H
H
H
H
H
H
H
H
Les 6 i quart
La 1 menys quart
Les 4
Les 9 i mitja
Les 7 i quart
Les 6 menys quart
H
H
Les 10
H
H
H
H
H
H
H
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
H
H
Les 3 i mitja
H
H
H
H
H
Les 12 menys quart
Les 2
La 1 i mitja
Les 8 i quart
10 : 45
06 : 30
11 : 00
09 :15
Les 11
Les 11 menys quart
Les 9 i quart
Les 6 i mitja
04 : 15
03 : 00
07 : 45
1 2 : 30
Les 12 i mitja
Les 4 i quart
Les 3
Les 8 menys quart
■ Reforç
23
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 24
Fitxa
22
Números fins al 399
Nom
Data
D 40
248
.
C
U
.
▼
C
D
U
▼
.
2. Representa cada número en l’àbac.
399
209
C
24
■ Reforç
D
U
C
D
U
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
8U
▼
104
2C dofi-©entfi quarantå-hui†
▼
248
▼
▼
1. Completa.
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 25
Fitxa
23
Sumes portant-ne amb números de tres xifres
Nom
Data
1
5
2
1
3
4
8
3
1
1
1
Con†e>e>
8
4
2
3
1
πe©efi.
Con†e>e>
πe©efi.
2. Quantes rajoles tenen? Observa i calcula.
85
190
1
1
1
9
8
0
5
2
1
Te>e>
■ Reforç
rajo¬efi.
5
209
5
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
1
5
1. Quantes peces contenen? Observa i calcula.
0
8
9
5
1
Te>e>
rajo¬efi.
25
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 26
Fitxa
24
Números fins al 499
Nom
Data
1. Escriu cada número representat.
D
U
C
▼
C
C
D
26
■ Reforç
D
U
▼
▼
D
U
▼
C
U
C
U
▼
D
D
▼
C
▼
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
C
▼
C
U
D
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 27
Fitxa
25
Restes portant desenes o centenes
Nom
Data
1. Llig i completa.
En una festa han fet una correguda de sacs.
Hi han participat 470 xiquets. 235 eren xiques
i la resta, xics. Quants xics hi han participat?
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
H<^ ha> participa†
D
4
2
7
3+ 1
U
1
0
5
xicfi.
C
Durant la correguda han sigut eliminats
190 participants. Quants xiquets han arribat
a la meta?
H”a> arriba†
C
4
1+
1
1
D
U
7
9
0
0
xiq¤etfi å lå µetå.
2. Resta.
4
2
3
1+
4
2+
■ Reforç
1
1
1
1
1
3
6
4
3
3
6
8
5
4
2+
3
5
7
2
4
3
5
1
3+
7
4+ 1
1
1
1
1
3
6
1
2+
1
4
5
3
1
6
4
4
2+
8
9
3
2
4
2+ 1
1
1
1
0
6
7
4+ 1
1
7
9
5
1
2
6
27
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 28
Fitxa
26
La multiplicació i la suma
Nom
Data
1. Quants llaços hi ha?
H<^ hå
llaçofi.
2. Quantes papallones hi ha?
H<^ hå
papallo>efi.
3. Quantes marietes hi ha?
H<^ hå
mar^e†efi.
4. Quantes tasses hi ha?
H<^ hå
tasßefi.
5. Quants barrets hi ha?
28
■ Reforç
H<^ hå
bar®etfi.
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 29
Fitxa
27
Números fins al 599
Nom
Data
▼
1. Escriu el número representat.
U
80
489
.
C
D
.
▼
▼
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
D quat®æ-©entfi huitantå-no¤
▼
▼
489
4C C
D
U
▼
.
■ Reforç
S’han fitxat tres-cents quaranta-cinc
jugadors nous.
▼
S’han recollit cinc-cents tres
gossos abandonats.
▼
2. Escriu amb números la quantitat de cada notícia.
29
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 30
Fitxa
28
Restes portant centenes i desenes
Nom
Data
1. Llig i completa.
En un poliesportiu hi ha 585 jugadors.
Han donat camisetes a 396 jugadors.
Quantes camisetes falten?
1
1
+ 1
1
camiße†efi.
4 4 2
2 5 8
En una fruiteria hi havia 442 pomes.
Han venut 258 pomes.
Quantes pomes queden?
Q¤e∂e>
1
1
+ 1
+ 1
poµefi.
2. Resta.
30
5
3
5
8
4
7
4
2
3
3
4
6
3
1
4
5
2
4
4
3
2
6
3
4
5
3
4
5
1
7
5
2
0
3
4
6
5
2
3
5
0
4
4
1
2
6
1
5
5
2
5
7
7
9
■ Reforç
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
Fal†e>
5 8 5
3 9 6
1 8 9
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 31
Fitxa
29
Les taules del 2 i del 5
Nom
Data
1. Quantes piruletes hi ha? Completa.
2 6
▼
2 2 2 2 2 2
▼
▼
3. Quants ulls tenen? Completa.
4. Quants dits hi ha? Completa.
■ Reforç
▼
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
2. Quants botons hi ha? Completa.
31
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 32
Fitxa
30
El metre
Nom
Data
1. Completa.
1m
100 cm
5m
cm
3m
cm
7m
cm
2m
cm
9m
cm
4m
cm
8m
cm
6m
cm
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
2. Quin instrument utilitzaries per a mesurar estes longituds?
Llig i relaciona.
El llarg d’un sofà
L’estatura de ta mare
El llarg de la teua habitació
e 15 cm
Regle d
L’ample d’una taula
El llarg del teu llit
El llarg d’un raspall de dents
El llarg d’una cullereta
L’ample d’una porta
El llarg d’uns pantalons
32
■ Reforç
’1 m
Cinta d
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 33
Fitxa
31
Números fins al 699
Nom
Data
1. Compta i completa.
10
100
C
639
▼
D
.
sifi-©entfi t®entå-no¤
C
D
U
.
▼
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
U
C
D
U
▼
.
C
D
U
▼
.
C
▼
■ Reforç
U
.
33
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 34
Fitxa
32
La taula del 3
Nom
Data
• 444
• 555
• 666
• 777
• 888
• 999
voltes
voltes
voltes
voltes
voltes
voltes
3
voltes
voltes
voltes
0
0
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
• 333
0
voltes
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
• 222
3
▼ ▼ ▼
• 111
0
▼ ▼ ▼ ▼
• 000
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
1. Calcula i completa.
2. Quants n’hi ha? Completa.
Hi ha 3 lleteres.
3
▼
Cada lletera té
3
3
botelles.
Hi ha
9
paraigüers.
Cada paraigüer té
34
■ Reforç
paraigües.
▼
9
825705 _ 0001-0064.qxd
8/1/07
17:24
Página 35
Fitxa
33
Números fins al 799
Nom
Data
1. Completa.
Número
539
C
D
U
Lectura
5 3 9
cin©-©entfi
670
708
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
499
ße†-©entfi norantå
cin©-©entfi
sifi-©entfi ∂e¤
quat®æ-©entfi ¤
2. Representa cada número en l’àbac.
609
791
C
D
U
99
D
U
520
C
■ Reforç
C
D
U
C
D
U
35
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 36
Fitxa
34
La taula del 4
Nom
Data
1. Quantes pilotes hi ha? Completa.
6
Hi ha
bosses.
Cada bossa conté
▼
4 4 4 4 4 4
4
pilotes.
4 6
Hi ha
cotxes.
▼
Cada cotxe té
rodes.
3. Quants llapis hi ha? Completa.
Hi ha
caixes.
▼
Cada caixa conté
llapis.
4. Quantes boles hi ha? Completa.
Hi ha
xiquets.
36
■ Reforç
▼
Cada xiquet té
boles.
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
2. Quantes rodes hi ha? Completa.
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 37
Fitxa
35
Multiplicacions sense portar-ne
Nom
Data
1. Observa l’exemple resolt i calcula.
D
U
D
U
D
U
D
U
19
1
5
17
3
2
16
2
4
1 4
1
3
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
45 5
D
U
D
U
D
U
D
U
1 5
2
2
1 2
1
5
1 3
1
4
1 7
2
3
D
U
D
U
D
U
D
U
1 4
3
3
1 6
2
4
1 9
2
2
1 7
1
5
D
U
D
U
D
U
D
U
1 8
1
5
1 5
1
3
1 6
1
5
1 9
1
4
D
U
D
U
D
U
D
U
1 7
4
2
1 6
3
2
1 4
2
4
1 8
1
3
■ Reforç
37
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 38
Fitxa
36
Problemes de dues operacions
Nom
Data
1. Llig detingudament i completa.
SOLUCIÓ:
A”rå, —atalinå †Æ
cromofi.
SOLUCIÓ:
38
■ Reforç
Josep té 54 segells
i troba 18 segells.
▼
Després, perd 25 segells.
▼
Josep té 54 segells i troba 18 segells més.
Després, perd 25 segells.
Quants en té ara Josep?
A”rå, Joßeπ †Æ
ß[email protected]fi.
47
24
71
71
33
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
Després, regala
al seu germà 33 cromos.
▼
Catalina té 47 cromos
i sa mare li regala
24 cromos.
▼
Catalina té 47 cromos i sa mare li regala 24 cromos més.
Després, ella regala al seu germà 33 cromos.
Quants en té ara Catalina?
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 39
Fitxa
37
Números fins al 899
Nom
Data
6C D 50
.
C
U
.
▼
▼
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
9U
659
sifi-©entfi cinquantå-no¤
▼
659
▼
▼
1. Completa.
C
D
U
▼
.
2. Representa cada número en l’àbac.
889
609
C
■ Reforç
D
U
C
D
U
39
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 40
Fitxa
38
La taula del 6
Nom
Data
1. Compta i completa.
6
Multiplicació
▼
Suma
▼
Quants pètals tenen en total?
6
Te>e>
12
πètalfi.
Multiplicació
▼
▼
Suma
H”^ hå
globufi.
Quants ous hi ha en total?
Multiplicació
▼
▼
Suma
H”^ hå
oufi.
• Dues voltes sis
• Quatre voltes sis
• Set voltes sis
• Nou voltes sis
40
■ Reforç
▼▼▼▼
2. Escriu les multiplicacions que s’indiquen.
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
Quants globus hi ha en total?
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 41
Fitxa
39
Nom
El quilo
Data
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
1. Observa les balances i completa amb les paraules més, menys o igual.
Lefi poµefi πeße>
q¤æ ¬efi πe®efi.
E”lfi plàtanfi πeße>
q¤æ ¬efi madui≈efi.
E”¬ [email protected]æ πeså
q¤æ lå pinyå.
E”¬ µeló πeså
q¤æ ¬efi [email protected]fi.
2. Escriu cada nom on corresponga.
Pesen
se més d’1 kg
Pesen
e menys d’1 kg
■ Reforç
41
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 42
Fitxa
40
Números fins al 999
Nom
Data
1. Compta i completa.
C
C
U
▼
D
C
U
▼
D
C
U
▼
D
C
▼
42
■ Reforç
D
U
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
918
U
▼
D
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 43
Fitxa
41
La taula del 7
Nom
Data
1. Quants gots hi ha en total? Completa.
Hi ha
amb
H”^ hå
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
safates
H”^ hå
gots cada una.
▼
amb
H”^ hå
▼
amb
■ Reforç
H”^ hå
▼
amb
safates
gots cada una.
gotfi e> tota¬.
Hi ha
gotfi e> tota¬.
Hi ha
gots cada una.
gotfi e> tota¬.
Hi ha
safates
7 4 ▼
7 7 7 7
4
7
gotfi e> tota¬.
safates
gots cada una.
43
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 44
Fitxa
42
La centena més pròxima
Nom
Data
1. Busca els números següents en la recta numèrica i completa.
500
510
580
520
530
560
540
550
• El número 510 està entre les centenes
510 està més prop de
500 i
590
600
.
i
.
i
.
i
.
i
.
.
• 590 està entre les centenes
590 està més prop de
580
.
• 530 està entre les centenes
530 està més prop de
570
.
• 560 està entre les centenes
560 està més prop de
560
590
.
• 580 està entre les centenes
580 està més prop de
530
.
2. Observa la recta numèrica, pensa i escriu.
700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840
Tres números majors
que 750 amb el 800 de
centena més pròxima.
Tres números menors
que 800 amb el 700 de
centena més pròxima.
44
■ Reforç
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
510
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 45
Fitxa
43
La taula del 8
Nom
Data
1. Quantes pilotes hi ha en total? Completa.
Hi ha
amb
▼
8 8 8 8
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
E”> tota¬ h^ hå
4 bosses
8 pilotes cada una.
8 4
pilo†efi.
Hi ha
bosses
pilotes cada una.
▼
amb
E”> tota¬ h^ hå
pilo†efi.
Hi ha
bosses
▼
amb
E”> tota¬ h^ hå
pilo†efi.
■ Reforç
▼
amb
E”> tota¬ h^ hå
pilotes cada una.
Hi ha
bosses
pilotes cada una.
pilo†efi.
45
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 46
Fitxa
44
El litre
Nom
Data
1. Escriu cada nom on corresponga.
got
cullera
olla
poal
garrafa
Conté més
d’1 litre
Conté menys
d’1 litre
2. Estima i marca amb una X la resposta correcta.
46
■ Reforç
2 litres
5 litres
6 litres
20 litres
60 litres
300 litres
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
biberó
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 47
Fitxa
45
Repartiment i divisió
Nom
Data
1. Repartix, en parts iguals, 15 clarions en 3 cistelles. Després, completa.
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
15: 3
E”> cadå cis†ellå h^ hå
clarionfi.
2. Repartix, en parts iguals, 16 ceres en 4 estoigs. Després, completa.
:
E”> cadå [email protected] h^ hå
©e®efi.
3. Repartix, en parts iguals, 12 quaderns en 4 motxilles. Després, completa.
:
■ Reforç
E”> cadå motxillå h^ hå
qua∂ernfi.
47
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 48
Fitxa
46
La taula del 9
Nom
Data
1. Compta i completa.
9
Multiplicació
▼
Suma
▼
Quants llapis hi ha en total?
9
27
H”^ hå
llapifi.
Multiplicació
▼
▼
Suma
H”^ hå
poµefi.
Multiplicació
▼
Suma
▼
Quants gots hi ha en total?
H”^ hå
gotfi.
• Dues voltes nou
• Set voltes nou
• Huit voltes nou
• Nou voltes nou
48
■ Reforç
▼▼▼▼
2. Escriu les multiplicacions que s’indiquen.
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
Quantes pomes hi ha en total?
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 49
Fitxa
47
Doble i meitat
Nom
Data
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
1. Dibuixa un altre grup igual i completa.
E”¬
4 2 8
dob¬æ ∂æ 4éfi
7 2 14
E”¬ dob¬æ ∂æ
.
éfi
.
éfi
.
2. Encercla dos grups iguals i completa.
Lӌ
■ Reforç
12: 2 6
µeita† ∂æ 12 éfi
16: 2 8
. L”å µeita† ∂æ
49
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 50
Fitxa
1
Nom
Data
1. Pinta les desenes de roig i les unitats de blau. Després, completa.
20 3
Desenes
Unitats
2
3
Desenes
23
Unitats
Desenes
Unitats
Desenes
2. Escriu els números de telèfon indicats per la ràdio.
Toque al noranta-un
cinc quaranta-tres
seixanta-huit setanta.
91 5
90
O bé al noranta
quatre trenta-tres
cinquanta-un
vint-i-quatre.
50
■ Ampliació
Unitats
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
vin†-^-t®efi
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 51
Fitxa
2
Nom
Data
15
2
4
4
16
1
2
0
19
3
8
7
17
1
6
5
13
1
6
3
18
7
4
3
15
3
8
2
19
5
8
0
2. Llig i escriu el dorsal de cada corredor. Després, completa.
63
91
El meu dorsal és
major que 30
i menor que 40.
El meu
està entre
40 i 50.
34
Jo tinc
un dorsal amb
9 desenes.
49
El meu està
més prop de
70 que de 60.
69
El meu està
més prop de
60 que de 70.
• Els dorsals majors que 50
▼
Anota.
• Els dorsals menors que 50
▼
■
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
1. Calcula. Després, pinta de roig les caselles que donen com a resultat
un número menor que 50.
• Els cinc dorsals ordenats de menor a major.
34
■ Ampliació
51
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 52
Fitxa
3
Nom
Data
1
▼
103
100 .
▼
▼
©en†
105
▼
▼
▼
.
89
▼
.
䉭
52
Vint-i-dos
䉭
▼
Trenta-quatre
Setanta-cinc
ⵧ
▼
䊊
▼
ⵥ
▼
2. Observa, escriu els números i calcula.
Huitanta-set
䊊
■ Ampliació
ⵧ
ⵥ
ⵧ
ⵥ
ⵧ
䉭
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
103
▼
▼
1. Completa.
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 53
Fitxa
4
Nom
Data
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
4
Desenes
Unitats
1
7
Unitats
Desenes
Unitats
1
14
3
8
Desenes
Unitats
Desenes
Unitats
4
0
▼
2
Desenes
▼
Unitats
▼
Desenes
▼
1. Passa una desena a unitats i completa.
Desenes
Unitats
Desenes
Unitats
2. Encercla les monedes que utilitzaries per a comprar estos joguets.
62
cèntims
1 euro
i
2 euros s
23 cèntim
■ Ampliació
53
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 54
Fitxa
5
Nom
Data
230
▼
▼
▼
200
▼
1. Escriu el número anterior i el posterior.
249, 279 i 299
verd
110, 189 i 200
1 0 6
1 4 3
2 8 6
2 5 2
1 3 6
2 5
1 1 4
1 0 5
1 3 8
1 4 1
2 6 7
3 2
1 0 0
1 0 0
1 5 2
3 7
2 3 0
1 2 0
3. Relaciona cada polígon amb el nombre de costats i de vèrtexs que té.
54
3 costats
5 vèrtexs
4 costats
4 vèrtexs
5 costats
3 vèrtexs
■ Ampliació
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
groc
▼
34, 111 i 219
▼
blau
▼
2. Calcula i pinta segons la clau.
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 55
Fitxa
6
Nom
Data
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
1. Dibuixa les agulles i relaciona els rellotges que marquen la mateixa hora.
05 : 00
09 : 30
10 : 15
03 : 45
2. Calcula. Després, pinta només les zones que continguen els resultats
de les restes.
5
2
1
9
8
6
0
7
5
4
3
8
14
20
5
41
37
7
5
5
8
8
1
8
9
9
6
6
7
93
74
26
32
8
29
5
1
2
9
4
3
6
8
6
3
5
9
69
13
58
17
57
48
3
96
8
2
3
5
7
3
1
4
9
4
4
6
60
33
22
15
■ Ampliació
78
55
825705 _ 0001-0064.qxd
8/1/07
17:24
Página 56
Fitxa
7
Nom
Data
1. Pinta.
roig
cubs
prismes que no són cubs
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
blau
2. Indica, en cada cas, el nombre de cubs.
H”^ hå
cubfi.
3. En què s’assemblen? Explica.
56
■ Ampliació
H”^ hå
cubfi.
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 57
Fitxa
8
Nom
Data
1. Llig i encercla el número correcte.
Està més prop de 500 que de 599.
La xifra de les desenes és major
que la xifra de les unitats.
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
És major que 400.
La xifra de les desenes és 2.
Està més prop de 400 que de 500.
549
590
535
510
520
584
420
460
És major que 300.
La seua centena més pròxima és 500.
La xifra de les centenes és 4.
490
299
580
428
2. Calcula.
7
3
2
7
5
1
4
7
6
4
3
9
8
2
5
8
3. Resol els mots encreuats escrivint la forma que té cada objecte.
P
R
I
S
M
A
■ Ampliació
57
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 58
Fitxa
9
Nom
Data
1. Calcula.
1
5
0
6
7
1
3
1
1
4
5
8
6
2
7
4
5
4
2
2
7
5
3
5
5
2
4
5
7
2
9
3
1
3
9
6
2
5
8
3
6
7
5
2. Completa la taula. Després, respon.
0
2
3
1
2
3
4
5
0 2 4 6
0 3
6
7
8
9
10
21
• És igual 2 3 que 3 2?
3. Observa els números i calcula.
385
Suma els dos
números menors
58
■ Ampliació
97
174
Suma el número
major i el menor
602
Resta el número
menor del major
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
4
1
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 59
Fitxa
10
Nom
Data
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
1. Completa.
22 33 42 23 34 44 2
10
3
24
4
40
2
18
3
15
4
32
2. Resol i desxifra el missatge.
47
28
49
S
E
28 14 27 28
52
T
39
P
24 36 28
27
38
A
78
U
L
10 14 56 24 36 28
3. Relaciona cada rellotge amb l’hora que marca.
Onze i mitja del matí
07 : 45
1 1 : 30
Nou de la nit
Huit i quart de la vesprada
09 : 00
21 : 00
Nou del matí
23 : 30
Huit menys quart del matí
20 : 15
Onze i mitja de la nit
■ Ampliació
59
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 60
Fitxa
11
Nom
Data
1. Relaciona.
3 files amb 5 䊉
en cada una.
䊉䊉䊉䊉䊉䊉
䊉䊉䊉䊉䊉䊉
62
15
6 columnes amb
2 䊉 en cada una
䊉䊉䊉䊉䊉
䊉䊉䊉䊉䊉
䊉䊉䊉䊉䊉
35
12
18
9
6
0
12
0
12
8
6
3
0
4
3. Posa una X per indicar què faries per equilibrar cada balança.
ⵧ
ⵧ
ⵧ
ⵧ
60
Llevar pesos al plat negre.
Afegir pesos al plat negre.
Llevar boles al plat negre.
Afegir boles al plat negre.
■ Ampliació
ⵧ
ⵧ
ⵧ
ⵧ
Llevar pesos al plat negre.
Afegir pesos al plat negre.
Llevar boles al plat negre.
Afegir boles al plat negre.
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
2. Completa les sèries.
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 61
Fitxa
12
Nom
Data
1. Completa la taula. Després, respon.
0
4
5
6
1
2
4
5
6
7
8
0 4
0
21
7
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
3
42
9
10
45
És igual 4 6 que 6 4?
És igual 3 9 que 9 3?
És igual 6 7 que 7 6?
És igual 7 9 que 9 7?
2. Completa les sèries.
0 7 14 21
0 5 15 20
0 6
12
3. Busca en el full del calendari i respon.
MARÇ
dl dm
1
7 8
14 15
21 22
28 29
•
•
•
dc
2
9
16
23
30
dj
3
10
17
24
31
dv
4
11
18
25
ds
5
12
19
26
dg
6
13
20
27
•
En quin dia de la setmana comença este mes?
•
Quin dia de la setmana és el dia 16?
Quin dia és el segon dijous?
Quants dissabtes té este mes?
En quin dia de la setmana comença el mes de abril?
■ Ampliació
61
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 62
Fitxa
13
Nom
Data
E”> cadå πei≈erå hi hå
πeixofi.
:
▼
2. Repartix en parts iguals 12 pots en 3 estants. Ratlla, dibuixa i completa.
E”> cadå estan† h^ hå
potfi.
▼
▼
3. Observa, calcula i completa.
62
■ Ampliació
•
Amb 2 pitxers s’omplin
•
Amb 3 gots s’omplin
•
Amb 1 pitxer s’omplin
gots.
tasses.
tasses.
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
:
▼
1. Repartix en parts iguals 8 peixos en 2 peixeres. Ratlla, dibuixa i completa.
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 63
Fitxa
14
Nom
Data
1. Completa.
© 2007 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
• El doble de 3 és
• El doble de 5 és
• El doble de 6 és
• El doble de 7 és
• El doble de 8 és
• El doble de 9 és
.
.
.
.
.
.
• La meitat de 10 és
• La meitat de 12 és
• La meitat de 14 és
• La meitat de 16 és
• La meitat de 18 és
• La meitat de 20 és
.
.
.
.
.
.
2. Llig i resol.
Lluïsa té 10 cromos.
La meitat són d’animals.
Quants cromos
té d’animals?
Adrià té 5 cromos de
personatges i el doble
de naus. Quants cromos
té de naus?
Joan té 18 cromos de
peixos i Adela en té la
meitat que Joan. Quants
cromos de peixos té Adela?
■ Ampliació
TÆ
cromofi
∂´animalfi.
TÆ
cromofi
∂æ naufi.
A<∂elå †Æ
∂æ πeixofi.
cromofi
63
825705 _ 0001-0064.qxd
18/12/06
12:45
Página 64
Fitxa
15
Nom
Data
1. Primerament, completa. Després, escriu com es llig cada número.
C
▼
271
D
U
Es llig:
C
▼
958
.
D
U
Es llig:
C
▼
503
.
U
■
Es llig:
.
Ara, ordena els números anteriors de major a menor.
2. Calcula.
7 2 6
1 7 8
4 5 4
2 3 4
6 7
6 4 9
4 1 6
3 4 2
1 6 7
3. Relaciona.
64
65
39
99
78
57
84
81
27
30
35
56
32
■ Ampliació
Descargar