Subido por Lila Guilamar

10 la ciutat

Anuncio
Unitat 10: La ciutat
(Usuari bàsic A)
Pilar Arnáiz
Gemma Carreras
Fefa Gómez
Rosa M. Via
David Martínez
(il·lustrador)
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
1. Observa:
LA CIUTAT
EL CARRER
UNA AMBULÀNCIA
UN SEMÀFOR
EL PAS DE VIANANTS
LA VORERA
UN FANAL
UNS EDIFICIS
EL PARC INFANTIL
UN GUÀRDIA
UN CONTENIDOR
2
2.
Completa:
Les persones caminen per la ...............................................................
L’ambulància i el cotxe circulen pel ....................................................
Els cotxes només poden passar si el .................................. està verd.
Els ...................................................................... ens il·luminen a la nit.
Per travessar el carrer hem de passar pel .........................................
A la ciutat hi ha .................................................................. molt alts.
Els nens i nenes juguen al ...................................................................
El ............................................................. controla el trànsit.
3. Llegeix i copia :
Escombriaire
Aparador
Arbre
...............................
...................................
.................................
Bústia
Plaça
Banc
...............................
...................................
.................................
3
4. Busca nou paraules relacionades amb el carrer:
S R T
I
B U S
T
I
A
E S U P B B E A R T
M C
I
L
I
B A N C X
A P C A R R E R D A
F U
L
Ç O O
I
E R C
O R
J
A R D
I
O P
R A S E R T U
•
I
L
O P
C E R T
V O R E R A
I
O M L
B N C S E R
F
A N A
L
T R E O C
Copia les paraules que has trobat:
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
5. Classifica:
aparador - vorera - bústia - parc infantil - jardí
fanal - plaça - carrer - semàfor - contenidor
balcó - edifici - pas de vianants - guàrdia
MASCULÍ
- ambulància
FEMENÍ
4
6. Mots encreuats:
2
1
5
4
6
7
8
9
3
10
5
7. Escriu el nom de tot el que veus en aquesta plaça:
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
8. Completa les frases amb les paraules del requadre:
font
arbres
-
carrer
-
flors
-
plaça
-
-
fanals
guàrdia municipal
-
Bevem aigua de la ..........................
-
La moto circula pel .........................
-
El ...................................................................... vigila el trànsit.
-
Al meu carrer hi ha molts .................................... que fan ombra.
-
El jardí del meu carrer està ple de ..................... de color vermell.
-
Els ..................................... del meu carrer fan molta llum.
-
Els nens i les nenes juguen a la ............................
6
9. Completa:
AHIR
AVUI
caminava
camino
...........................
vigilava
...........................
jugava
10.
circulo
...........................
...........................
...........................
DEMÀ
caminaré
...........................
...........................
miraré
...........................
Pinta:
- Les persianes de color verd.
- El pas de vianants de color groc.
- Els fanals de color vermell.
- El jardí de color verd.
- La bústia de color groc.
- El guàrdia municipal de color blau.
- La font de color gris.
- El semàfor de color taronja.
- Els bancs de color marró.
- La vorera de color beix.
7
11. Completa les frases i inventa’n de noves:
hi ha
-
Al meu carrer ......... ............ molts ...................................
-
Al jardí ......... ........... moltes ..........................................
-
A la meva ciutat .......... .......... moltes botigues.
-
A la plaça ......... ............. nens i nenes.
-
A ......................................................................................
-
...........................................................................................
-
...........................................................................................
12. Completa:
Jo camino per la vorera.
Tu camines ...........................................................
Ell camina ..............................................................
Nosaltres caminem ................................................
Vosaltres camineu .................................................
Ells caminen ...........................................................
Jo circulo pel carrer.
Tu ....................................................................
Ell .....................................................................
Nosaltres .............................................................
Vosaltres .............................................................
Ells
8
13. Completa el dibuix afegint les següents coses:
- Un número al costat de la botiga.
- Un gos al costat del fanal.
- Un gat sota la paperera.
- Un nen al pas de vianants.
- Una llauna a prop del contenidor.
- Una persona darrere el contenidor.
- Una persona davant l’aparador.
- Un ocell sobre el fanal.
14. Ordena les frases:
•
ve rd . e s t à s emàf o r E l
......................................................................................
•
f lo rs . mo lt e s h i h a A l ja rd í
......................................................................................
•
A l a rb re s . m o lt s c a rre r me u h i h a
......................................................................................
•
c a rre r P e l c o t xe s . c irc u len mo lt s
......................................................................................
9
15. Observa el dibuix i posa el número al lloc corresponent:
1- El jardiner rega les flors.
4- El tobogan és petit.
2- Una nena va amb patins.
5- Un nen va amb monopatí.
3- Dos vellets seuen al banc.
6- Hi ha un gat que es passeja.
16. Forma i escriu el nom de sis coses que podem trobar a la ciutat:
VO
MÀ
SE
FOR
TE
DI
RE
FA
DOR
CON
GUÀR
NI
RA
BÚS
A
TI
NAL
A
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
10
17. Mira el dibuix i completa el text:
A l’entrada del poble hi ha el .................................................., amb pistes
d’ atletisme, tennis i camp de futbol. A continuació, seguint pel carrer Major
trobem el pati de l’............................. , amb dos tobogans. També hi podem
veure el ........................., amb les parades de les pageses que venen verdura
i fruita a fora. La .................... és petita, però hi podem trobar tot el que ens fa
falta quan estem malalts. Al final del poble hi ha l’............................. del tren.
11
18. Dibuixa:
Dos ocells sobre
el semàfor.
Una pilota davant el banc.
Una bicicleta darrere el taxi.
19. Completa:
vas
aneu
anem
va
van
vaig
-
Jo................ a l’ institut amb moto.
-
En Joan ........ a l’escola.
-
Tu i la Meriem ...................... a la farmàcia.
-
En Pep i en Mohamed .................... amb taxi.
-
Els meus amics i jo ................ a comprar al mercat.
-
Tu ........... al polisportiu a entrenar.
-
En Fouad ............ a l’estació a esperar el tren.
12
20. Observa i completa.
NOM DEL
CARRER
Aribau
Força
Pau Casals
Mimosa
Castells
•
fanals
bancs
semàfors
3
1
2
1
4
0
0
1
0
3
2
0
1
0
3
pas de
vianants
3
1
2
1
1
papereres
2
1
0
1
2
Al carrer Aribau hi ha: tres fanals, dos semàfors, tres passos de
vianants i dues papereres. No hi ha cap banc.
•
Al carrer Força......................................................................................
...............................................................................................................
•
...............................................................................................................
...............................................................................................................
•
...............................................................................................................
...............................................................................................................
•
...............................................................................................................
...............................................................................................................
21. Endevina de què parlo:
•
Quan tens un paper per llençar, a mi m’has de buscar.
Sóc ........................................................................................................
•
Quan travesses el carrer, per sobre m’has de passar.
Sóc.........................................................................................................
•
Quan hi ha una urgència i algú està malalt, jo el porto a l’hospital.
Sóc ........................................................................................................
•
El carrer sempre és ben net perquè jo l’escombro bé.
Sóc ........................................................................................................
13
22. Descobreix el missatge:
A
B
C
D
1
CAR
PE
SANT
BA
2
TI
HA
AL
HI
3
TES
RO
BO
MOL
4
DE
GUES
RER
RE
___________
______
__________
______
_____
D2
B2
_____
C2
A1 + C4
__________
D3 + A3
C1
_______________
C3 + A2 + B4
B1+D4
_____
A4
__________ .
B3 + D1
23. Separa les frases i copia-les correctament:
He / t ira t / la / ca rt a /a / la / bú s t ia .
-
He tirat..................................................................................................
Albanchihadosnensasseguts.
-
...............................................................................................................
Elsemàforestàvermell.
-
...............................................................................................................
E n P e r e v i u enu n e d i f i c i d e s e t z e p i s o s .
-
...............................................................................................................
ElcarrerMajorésmoltample.
-
...............................................................................................................
EnSamirilaKarimajuguenalparcinfantil.
-
...............................................................................................................
14
24. Relaciona:
Quan està de color verd es pot passar.
Fanal
Hi tirem les cartes i les postals.
Parc infantil
T’hi pots asseure quan estàs cansat.
Bústia
Il·lumina els carrers quan es fa fosc.
Contenidor
Hi llencem les escombraries.
Banc
Els infants hi van a jugar.
Semàfor
25. Completa:
Singular
Plural
el banc
els bancs
el fanal
......................................
.....................................
les bústies
.....................................
els semàfors
l’escombriaire
.........................................
la vorera
..........................................
........................................
els guàrdies
........................................
les ambulàncies
el carrer
..........................................
l’arbre
..........................................
15
26. Escriu el contrari :
curt - barata - gran - petita - lent - vella
-
Un carrer curt : Un carrer llarg
-
Un pis petit : ......................................................................................
-
Una botiga nova : ..............................................................................
-
Una moto cara : .................................................................................
-
Una ciutat gran : ...............................................................................
-
Un cotxe ràpid : ................................................................................
-
Un tren llarg: .....................................................................................
27. Completa:
PASSAT
jo circulava
PRESENT
jo ..............................
FUTUR
jo circularé
tu .............................. tu circules
tu circularàs
ell/ ella ...................... ell/ ella circula
ell/ ella ..........................
nosaltres circulàvem
nosaltres ..................... nosaltres.........................
vosaltres ................... vosaltres ...................... vosaltres circulareu
ells/elles circulaven
ells/ elles ..................... ells/ elles.........................
16
28. Observa el dibuix i escriu què hi veus o què hi passa:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
17
Descargar