Subido por David Larroquet

termoquimica

Anuncio
7HUPRTXtPLFD¤&LFORVGH%RUQ+DEHU 7(50248º0,&$
<DVHFRQRFHTXHODWHUPRTXtPLFDHVWXGLDODVPDQLIHVWDFLRQHVWpUPLFDVGHODVUHDFFLRQHV
TXtPLFDV\VXVGLYHUVDVDSOLFDFLRQHV
(Q 4XtPLFD ,QRUJiQLFD VH UHWRPDUiQ DOJXQRV FRQFHSWRV IXQGDPHQWDOHV GH 4XtPLFD
*HQHUDO \ SULQFLSDOPHQWH VH LQVLVWLUi HQ VX DSOLFDFLyQ QXPpULFD FRPR KHUUDPLHQWD GH
SUHGLFFLyQGHSURSLHGDGHV\FDPELRVTXtPLFRV
/H\HVGHODWHUPRTXtPLFD
3ULPHUD/H\
(OFDORUHYROXFLRQDGRHQXQDWUDQVIRUPDFLyQTXtPLFD
FXDOTXLHUDGHSHQGHVRODPHQWHGHORVHVWDGRV,1,&,$/\),1$/
\QRGHOFDPLQRUHFRUULGRHQWUHGLFKRVHVWDGRV
$OHQXQFLDGRDUULEDH[SXHVWRVHORFRQRFHFRPR/H\GH+HVV \VHVXHOHH[SUHVDUFRPR
¦/DYDULDFLyQ GH FDORUUHVXOWDQWH GH XQDUHDFFLyQ TXtPLFD HV VLHPSUH OD PLVPD \D VHD
TXHODUHDFFLyQVHHIHFW~HHQXQDRYDULDVHWDSDVVLHPSUHTXHQRYDUtHQORVHVWDGRVILQDO
HLQLFLDO§ '+ '+
'+ FDORUHYROXFLRQDGRDOUHFRUUHU '+ FDORUHYROXFLRQDGRDOUHFRUUHU (OFDORUHYROXFLRQDGRHQWUH $% \&HVHOPLVPRVHUHFRUUDHOFDPLQR R &iWHGUDGH4XtPLFD,QRUJiQLFD¤)DFXOWDGGH%LRTXtPLFD\&LHQFLDV%LROyJLFDV
81,9(56,'$'1$&,21$/'(//,725$/
7HUPRTXtPLFD¤&LFORVGH%RUQ+DEHU 6HJXQGD/H\
(OFDORUHYROXFLRQDGRHQXQDWUDQVIRUPDFLyQTXtPLFD
FXDOTXLHUDHVQXPpULFDPHQWHLJXDO\GHVLJQRFRQWUDULRDO
FDORUHYROXFLRQDGRHQODWUDQVIRUPDFLyQTXtPLFDLQYHUVD
'+ '+©
6LODUHDFFLyQGLUHFWDHQHQGRWpUPLFDODLQYHUVDVHUiH[RWpUPLFD\YLFHYHUVD
7HUFHUD/H\
6LVHSDUWHGHXQFRPSXHVWRRJUXSRGHHOORVFRPRHVWDGR
LQLFLDO\WUDVUHDOL]DUXQDVHULHGHWUDQVIRUPDFLRQHVVHYXHOYH
DOSXQWRGHSDUWLGDHOFDORUHYROXFLRQDGRDWUDYpVGHOFLFORDVt
GHVFULWRHV18/2
'+FDORUHYROXFLRQDGRDOUHFRUUHUHOFDPLQR >$%Æ &Æ (@
'+©FDORUHYROXFLRQDGRDOUHFRUUHUHOFDPLQR HQVHQWLGRLQYHUVR>(Æ 'Æ $%@
SHUR
\
3RUORWDQWR
'+7 '
'+'
'+©
'+© '
'+
SRUODVHJXQGDOH\
'+ '
'+
SRUODSULPHUDOH\
'+7 &iWHGUDGH4XtPLFD,QRUJiQLFD¤)DFXOWDGGH%LRTXtPLFD\&LHQFLDV%LROyJLFDV
81,9(56,'$'1$&,21$/'(//,725$/
7HUPRTXtPLFD¤&LFORVGH%RUQ+DEHU &219(1,2'(6,*126
6HDGRSWDUiODFRQYHQFLyQWHUPRGLQiPLFDGHVLJQRVTXHH[SUHVDTXHHOFDORUGHUHDFFLyQ
HV 326,7,92 FXDQGR HV DEVRUELGR SRU HO VLVWHPD UHDFFLyQ HQGRWpUPLFD \ HV
1(*$7,92FXDQGRHOFDORUHVOLEHUDGRSRUHOVLVWHPD UHDFFLyQH[RWpUPLFD 862'(/$3e1',&('('$726
(Q HO $SpQGLFH GH 'DWRV VH HQFXHQWUDQ ODV WDEODV GH GDWRV HQHUJpWLFRV WDEODV GH
SRWHQFLDOHV GH LRQL]DFLyQ HOHFWURDILQLGDG HQHUJtDV GH KLGUDWDFLyQ GH LRQHV HQHUJtDV
UHWLFXODUHV HQHUJtDV GH HQODFH FDORUHV GH IRUPDFLyQ GH iWRPRV \ GH FRPSXHVWRV
LQRUJiQLFRV /D SULPHUD WDEOD HVWi H[SUHVDGD HQ HOHFWUyQYROWV \ ODV GHPiV HQ .-PRO 7RGRV ORV
YDORUHVHVWiQH[SUHVDGRVHQFRQYHQFLyQWHUPRGLQiPLFDGHVLJQRV
$3/,&$&,21(6'(/$7(50248º0,&$
35(',&&,¾1'((48,/,%5,248º0,&2
&DORUGHUHDFFLyQ
(VHOFDORUDEVRUELGRROLEHUDGRHQHOWUDQVFXUVRGHFXDOTXLHUUHDFFLyQTXtPLFD
6yOR VH YHUiQ ODV UHDFFLRQHV D SUHVLyQ FRQVWDQWH HQ ODV TXH HO FDORU HYROXFLRQDGR
&2,1&,'(FRQODYDULDFLyQGHODSURSLHGDGWHUPRGLQiPLFDOODPDGDHQWDOStDTXHVLHQGR
IXQFLyQGHHVWDGRHVWiHQFRQFRUGDQFLDFRQORTXHH[SUHVDGRHQODSULPHUDOH\
3RUORWDQWRH[SUHVDUHPRVORVFDORUHVGHUHDFFLyQFRPR'
'+5 WDOTXH
GRQGH
'+5 +I +L ¦
¦QL+3L ¦
¦QL+5L
x
QL FRHILFLHQWHHVWHTXLRPpWULFRGHODHVSHFLHL
x
+L HQWDOStDLQLFLDO
x
x
x
>@
+I HQWDOStDILQDO
+3L HQWDOStDGHOSURGXFWRL
+5L HQWDOStDGHOUHDFWLYRL
&iWHGUDGH4XtPLFD,QRUJiQLFD¤)DFXOWDGGH%LRTXtPLFD\&LHQFLDV%LROyJLFDV
81,9(56,'$'1$&,21$/'(//,725$/
7HUPRTXtPLFD¤&LFORVGH%RUQ+DEHU +D\ UHDFFLRQHV WtSLFDV FX\RV YDORUHV GH UHDFFLyQ UHFLEHQ QRPEUHV HVSHFtILFRV
UHDFFLRQHVGHIRUPDFLyQGHFRPSXHVWRVFDORUHVGHIRUPDFLyQUHDFFLRQHVGHGLVROXFLyQ
GHFRPSXHVWRVFDORUHVGHGLVROXFLyQUHDFFLRQHVGHFRPEXVWLyQGHFRPSXHVWRVFDORUHV
GHFRPEXVWLyQ
3UHGLFFLyQGHHTXLOLEULRTXtPLFRPHGLDQWHFDORUHVGHUHDFFLyQ
(Q JHQHUDO ODV UHDFFLRQHV FRQ GHVDUUROOR HQHUJpWLFR DSUHFLDEOH VH FODVLILFDQ HQ
HQGRWpUPLFDV FRQDEVRUFLyQGHFDORU \H[RWpUPLFDV FRQGHVSOD]DPLHQWRGHFDORU &RQ WDOHV UHDFFLRQHV HV ~WLO OD DSUR[LPDFLyQ GH TXH HO FDORU GH UHDFFLyQ LQGLFD HO
GHVSOD]DPLHQWRGHOHTXLOLEULRGHXQDUHDFFLyQTXtPLFDGHODPLVPDIRUPDTXHORKDFHHO
YDORUGHODFRQVWDQWHGHHTXLOLEULR
/DFRQVWDQWHGHHTXLOLEULRHVXQDPHGLGDULJXURVDGHYDOLGH]JHQHUDOGHOGHVSOD]DPLHQWR
ILQDO GH XQD UHDFFLyQ TXtPLFD (Q FDPELR HO FDORU GH UHDFFLyQ D SUHVLyQ FRQVWDQWH
WDPELpQ OODPDGR YDULDFLyQ GH HQWDOStD HV VROR XQD PHGLGD DSUR[LPDGD GHO PLVPR
FRPHWLHQGR PiV R PHQRV HUURU VHJ~Q HO WLSR GH UHDFFLyQ (VWR VH YHUi HQ HO FXUVR GH
WHUPRGLQiPLFD
3RUORWDQWRHQHVWHFXUVRVHDFHSWDUiTXH
x
&XDQWRPiVH[RWpUPLFDHVXQDUHDFFLyQPiVKDFLDORVSURGXFWRVHVWiGHVSOD]DGR
HOHTXLOLEULR
&RPR HMHPSORGHHOORHVWiQODVUHDFFLRQHVGHFRPEXVWLyQTXHVHUiQWUDWDGDVOXHJR HQ
SDUWLFXODU\TXHVRQUHDFFLRQHVWRWDOHVDWDOSXQWRTXHHQVXPD\RUtDVRQLUUHYHUVLEOHV
x
&XDQWR PiV HQGRWpUPLFD HV XQD UHDFFLyQ PDV KDFLD ORV UHDFWLYRV HVWi
GHVSOD]DGRHOHTXLOLEULR
&iOFXORGHFDORUHVGHUHDFFLyQPHGLDQWHFDORUHVGHIRUPDFLyQ
6HHQWLHQGHSRUFDORUGHIRUPDFLyQ GHXQFRPSXHVWRDOFDORUGHUHDFFLyQHYROXFLRQDGR
FXDQGRVHIRUPDXQPROGHFRPSXHVWRDSDUWLUGHORVUHDFWLYRVDOHVWDGRWLSR
(VWDGR WLSR R VWDQGDUG GH XQ HOHPHQWR HV HO HVWDGR QRUPDO \ HVWDEOH GHO PLVPR D OD
WHPSHUDWXUD \ SUHVLyQ SDUD ODV TXH HVWi GHILQLGR HO FDORU GH IRUPDFLyQ \ TXH
JHQHUDOPHQWHVRQR•&\DWP
&iWHGUDGH4XtPLFD,QRUJiQLFD¤)DFXOWDGGH%LRTXtPLFD\&LHQFLDV%LROyJLFDV
81,9(56,'$'1$&,21$/'(//,725$/
7HUPRTXtPLFD¤&LFORVGH%RUQ+DEHU /RVFDORUHVGHIRUPDFLyQHVWiQWDEXODGRVHQHO$SpQGLFHGH'DWRVSDUDORVFRPSXHVWRV
LQRUJiQLFRV PiV FRPXQHV D •& \ HQ .MPRO GH FRPSXHVWR IRUPDGR 6H OR H[SUHVD
FRPR'+Iy4I
(MHPSOR
˜&XiO HV OD UHDFFLyQ GH IRUPDFLyQ GHO GLy[LGR GH FDUERQR \ FXDQWR YDOH VX FDORU GH
IRUPDFLyQ"
&V
2 J
&2 J
'+I .MPRO
(QWDOStDGHORVHOHPHQWRVHQHVWDGRWLSR
6LDUELWUDULDPHQWH \SRUFRQYHQLHQFLD VHVXSRQHODHQWDOStDGHORVHOHPHQWRVDOHVWDGR
WLSRHVLJXDODFHURHOFDORUGHIRUPDFLyQGHORVFRPSXHVWRVGDGLUHFWDPHQWHHOYDORUGH
ODHQWDOStDGHORVPLVPRV
(QHOHMHPSORDQWHULRUDSOLFDQGRODHFXDFLyQ>@UHVXOWD
SRUTXH
'+I '
'+&2 J +& V +2 J +&2 J .MPRO
3RUORWDQWR
+& V
'+&2 J
+2 J
'HDFXHUGRD>@\>@VHFRQFOX\HTXH
&(52
+&2 J
>@
(OFDORUGHUHDFFLyQ GHXQDWUDQVIRUPDFLyQTXtPLFDFXDOTXLHUDHVLJXDODODVXPDWRULDGH
ORV FDORUHV GH IRUPDFLyQ GH ORV SURGXFWRV PXOWLSOLFDGR SRU VXV UHVSHFWLYRV FRHILFLHQWHV
HVWHTXLRPpWULFRV PHQRV OD VXPDWRULD GH ORV FDORUHV GH IRUPDFLyQ GH ORV UHDFWLYRV
WDPELpQPXOWLSOLFDGRSRUVXVUHVSHFWLYRVFRHILFLHQWHVHVWHTXLRPpWULFRV
(MHPSOR
&DOFXODU HO FDORU GH FRPEXVWLyQ GHO PHWDQR SRU HO PpWRGR GH ORV FDORUHV GH IRUPDFLyQ
'HWHUPLQDUVLODUHDFFLyQGHFRPEXVWLyQHVH[RWpUPLFDRHQGRWpUPLFD
3ULPHURVHGHILQHHOFDORUGHFRPEXVWLyQGHXQFRPSXHVWRFRPR¦ HOFDORUGHUHDFFLyQ
HYROXFLRQDGRDOTXHPDUHQSUHVHQFLDGHR[tJHQRXQPROGHOFRPSXHVWR
(OFDORUGHFRPEXVWLyQVHVLPEROL]D'
'+F R4F
&iWHGUDGH4XtPLFD,QRUJiQLFD¤)DFXOWDGGH%LRTXtPLFD\&LHQFLDV%LROyJLFDV
81,9(56,'$'1$&,21$/'(//,725$/
7HUPRTXtPLFD¤&LFORVGH%RUQ+DEHU /DHFXDFLyQTXtPLFDTXHFRUUHVSRQGHDODFRPEXVWLyQGHPHWDQRHV
&+ J 2 J o &2 J +2
J
$ODTXHVHDSOLFDODHFXDFLyQ>@TXHGDQGRODH[SUHVLyQGH+F FRPR
+F > 4I&2 J [4I+2
J
@ > 4I&+ J [4I2 J @
(QHO$SpQGLFHGH'DWRVVHHQFXHQWUDQORV4I
4I&2 J
4I+2 J
4I&+ J
4I2 J
.MPRO
.MPRO
.MPRO
&(52
3RUORWDQWR
'+F > @ > @ .MPRO
6H WUDWDGH XQD UHDFFLyQH[RWpUPLFD FDORUGH UHDFFLyQ QHJDWLYR FRPR OR VRQWRGDV ODV
FRPEXVWLRQHVFRQOLEHUDFLyQGHFDORU
&,&/26'(%251+$%(5
6H WUDWD GH XQ PpWRGR XWLOL]DGR HQ OD SUHGLFFLyQ GH ODV SURSLHGDGHV GH ORV FRPSXHVWRV
LyQLFRVRHOHFWURYDOHQWHV
(VWHPpWRGRVHEDVDHQORHQXQFLDGRHQODWHUFHUDOH\HVGHFLUTXHHOFDORUHYROXFLRQDGR
DWUDYpVGHXQFLFORWpUPLFRHVQXOR
3DUDGHVFULELU\DFODUDUHOPpWRGRUHFXUULUHPRVDOVLJXLHQWHHMHPSOR
&DOFXODUPHGLDQWHXQFLFORGH%RUQ+DEHUHOFDORUGHIRUPDFLyQGHOIOXRUXURGHFHVLRFRQ
GDWRVHQHUJpWLFRVGHOVXSOHPHQWRQXPpULFR
0pWRGRRSHUDWLYR
6HHVFULEHODHFXDFLyQTXtPLFDFRUUHVSRQGLHQWHDODUHDFFLyQFX\RFDORUVHTXLHUH
FDOFXODU
6HHVWDEOHFHXQFDPLQRGLVWLQWR\FRQRFLGR HQWUHORVSURGXFWRV\ORVUHDFWLYRVGH
ODHFXDFLyQIRUPXODGDHVWDEOHFLHQGRXQFLFORFHUUDGRTXHSDUWHGHORVUHDFWLYRV\
&iWHGUDGH4XtPLFD,QRUJiQLFD¤)DFXOWDGGH%LRTXtPLFD\&LHQFLDV%LROyJLFDV
81,9(56,'$'1$&,21$/'(//,725$/
7HUPRTXtPLFD¤&LFORVGH%RUQ+DEHU YXHOYHDHOORV3DUDTXHHOFDPLQRVHDFRQRFLGRVHGHEHGLVSRQHUGHORVYDORUHV
GHORVFDORUHVHYROXFLRQDGRVHQFDGDXQDGHODVHWDSDVGHOPLVPR
&DGD XQD GH ODV HWDSDV GHO FLFOR IRUPDGR HVWi SUHFLVDGD HQ OD GHILQLFLyQ GHO
FRUUHVSRQGLHQWH FDORU HYROXFLRQDGR (O VHQWLGR GH OD IOHFKD GH FDGD HWDSD GHEH
FRLQFLGLU FRQ HVH VHQWLGR HVWDEOHFLGR HQ OD GHILQLFLyQ OR PLVPR TXH ORV HVWDGRV
LQLFLDO\ILQDOGHODPLVPD
6HHVWDEOHFHXQVHQWLGRGHJLURSDUDUHFRUUHUHOFLFOR6HSXHGHHOHJLUXQRXRWUR
VHQWLGR\DTXHVHOOHJDDOPLVPRUHVXOWDGR
/DVXPDDOJHEUDLFDGHWRGRVORVFDORUHVLPSOLFDGRVHQFLFORHVLJXDO D&(52WDO
FRPRORLQGLFDODWHUFHUDOH\6LHOVHQWLGRHOHJLGRHQHOSXQWRDQWHULRUFRLQFLGHFRQ
HOGHODIOHFKDHOFDORUFRUUHVSRQGLHQWHYDSUHFHGLGRGHOVLJQR \GHOVLJQR VL
ODIOHFKDWLHQHVHQWLGRFRQWUDULRDOGHOUHFRUULGRGHOFLFOR
6H GHVSHMD HO YDORU LQFyJQLWD \ VH UHHPSOD]DQ ORV GHPiV SRU ORV UHVSHFWLYRV
YDORUHVWDEXODGRVHQHO$SpQGLFHGH'DWRV
6HUHVXHOYHQXPpULFDPHQWHODHFXDFLyQTXHUHVXOWD
9ROYLHQGRDOSUREOHPDSURSXHVWRDODSOLFDUODVUHJODV\UHVXOWD
&DORUHVXWLOL]DGRV\VXVVtPERORV
6&V
'HO$SpQGLFHGH'DWRVREWHQHPRV6&V .MPRO
(H))
(QHUJtDGHHQODFH)) FRYDOHQWH 6HGHILQHFRPRHOFDORUHYROXFLRQDGRSDUDIRUPDUXQ
PRO GH HQODFHV D SDUWLU GH ORV iWRPRV HQ HVWDGR JDVHRVR 6H H[SUHVD HQ .MPRO GH
HQODFHV'HO$SpQGLFHGH'DWRVREWHQHPRV(H)) .MPRO
&iWHGUDGH4XtPLFD,QRUJiQLFD¤)DFXOWDGGH%LRTXtPLFD\&LHQFLDV%LROyJLFDV
81,9(56,'$'1$&,21$/'(//,725$/
7HUPRTXtPLFD¤&LFORVGH%RUQ+DEHU $I)
(OHFWURDILQLGDG GHO IOXRU 6H GHILQH FRPR HO FDORU HYROXFLRQDGR FXDQGR XQ Q~PHUR GH
iWRPRVJDVHRVRVLJXDODOQ~PHURGH$YRJDGUR1 HVGHFLUXQPROGHiWRPRVJDVHRVRV FDSWDQXQHOHFWUyQFDGDXQR RGRVHOHFWURQHVFDGDXQRHQORVFDVRVGHOR[tJHQR \GHO
D]XIUH H[SUHVDGDHQ.MPRO$I) .MPRO
3L&V
3RWHQFLDO GH LRQL]DFLyQ (Q HVWH FDVR FRUUHVSRQGH DO SULPHU SRWHQFLDO GH LRQL]DFLyQ GHO
&V SXHVWR TXH SLHUGH HO SULPHU HOHFWUyQ YHU HO $SpQGLFH GH 'DWRV 6H GHILQH FRPR
SULPHUSRWHQFLDOGHLRQL]DFLyQDODHQHUJtDSXHVWDHQMXHJRH[SUHVDGDHQHOHFWUyQYROWV
FXDQGRXQQ~PHURGHiWRPRVJDVHRVRVLJXDODOQ~PHURGH$YRJDGUR1 HVGHFLUXQPRO
GHiWRPRVJDVHRVRV SLHUGHXQHOHFWUyQFDGDXQR/DHFXDFLyQTXHUHSUHVHQWDHOSURFHVR
HV
0 J o 0
J
H
(OVHJXQGRSRWHQFLDOGHLRQL]DFLyQHVODHQHUJtDSXHVWD HQMXHJRFXDQGRXQQ~PHURGH
FDWLRQHVPRQRYDOHQWHJDVHRVRVLJXDODOQ~PHURGH$YRJDGUR1SLHUGHXQHOHFWUyQFDGD
XQR6HH[SUHVDHQODVPLVPDVXQLGDGHVTXHHOSULPHUSRWHQFLDOGHLRQL]DFLyQ
0
J
o 0
J
H
< DVt VXFHVLYDPHQWH SXHGHQ GHILQLUVH HO WHUFHU FXDUWR TXLQWR HWF SRWHQFLDO GH
LRQL]DFLyQ
'HO $SpQGLFH GH 'DWRV VH REWLHQH TXH HO SULPHU SRWHQFLDO GH LRQL]DFLyQ 3L&V HY
'DGR TXH pVWH GDWR HVWi H[SUHVDGR HQ HOHFWUyQYROWV GHEHPRV FRQYHUWLUOR HQ .MPRO
XWLOL]DQGRHOIDFWRUGHFRQYHUVLyQFRUUHVSRQGLHQWH
3L&V HY [
.FDO.M
.MPRO
'HHVWDPDQHUDTXHGDTXH3L&V .MPRO
&iWHGUDGH4XtPLFD,QRUJiQLFD¤)DFXOWDGGH%LRTXtPLFD\&LHQFLDV%LROyJLFDV
81,9(56,'$'1$&,21$/'(//,725$/
7HUPRTXtPLFD¤&LFORVGH%RUQ+DEHU (U&V)
(QHUJtD UHWLFXODU GH IOXRUXUR GH FHVLR 6H GHILQH FRPR HO FDORU SXHVWR HQ MXHJR SDUD
IRUPDUXQPROGHFULVWDOLyQLFRDSDUWLUGHORVLRQHVJDVHRVRVHQVXVHVWDGRVGHPtQLPD
HQHUJtD6HH[SUHVDHQ.MPRO'HO$SpQGLFHGH'DWRVVHREWLHQH(U&V) .MPRO
4&V)
&DORU GH IRUPDFLyQ GHO IOXRUXUR GH FHVLR TXH FRUUHVSRQGH D OD GHILQLFLyQ TXH VH GLR
DQWHULRUPHQWH(VORTXHVHTXLHUHGHWHUPLQDU
3DUD REWHQHU OD JUiILFD GHO FLFOR \ ODV HQHUJtDV SXHVWDV HQ MXHJR VH KDQ DSOLFDGR ORV
SXQWRV\GHOPpWRGRGHVFULWRDQWHULRUPHQWH$KRUDVHDSOLFDUiQORVSXQWRV\
DORVILQHVGHWHUPLQDUODUHVROXFLyQGHOHMHUFLFLR
3RUODWHUFHUDOH\
6&V ¤Ù())$I) 3L&V (U&V) 4I&V) &(52
'HVSHMDQGRODLQFRJQLWDTXHGDTXH
4I&V) .MPRO ¤Ù .MPRO .MPRO .MPRO .MPRO
'HPRGRTXH
4I&V) .MPRO
(Q HVWH PLVPR FDVR VL VH KXELHUD GDGR FRPR GDWR HO 4I &V) HO GDWR WHUPRGLQiPLFR D
FDOFXODUSRGUtDKDEHUVLGR(U&V) RFXDOTXLHURWURVLHPSUHTXHTXHGHXQDVRODLQFyJQLWD
6L ELHQ HO PpWRGR IXH H[SOLFDGR D WUDYpV GH OD UHVROXFLyQ GH XQ FDVR FRQFUHWR WLHQH
YDOLGH]JHQHUDOD~QSDUDFRPSXHVWRVQRHOHFWURYDOHQWHVFRPRYHUHPRVPiVDGHODQWH
6HSURSRQHRWURHMHPSORHQHOTXHLQWHUYLHQHQGRVQXHYDVHQHUJtDV
&iWHGUDGH4XtPLFD,QRUJiQLFD¤)DFXOWDGGH%LRTXtPLFD\&LHQFLDV%LROyJLFDV
81,9(56,'$'1$&,21$/'(//,725$/
7HUPRTXtPLFD¤&LFORVGH%RUQ+DEHU (MHPSOR
&DOFXODUHOFDORUGHGLVROXFLyQDGLOXFLyQLQILQLWDGHO\RGXURGHSRWDVLRPHGLDQWHXQFLFOR
GH%RUQ+DEHUXWLOL]DQGRHO$SpQGLFHGH'DWRV
/DVQXHYDVHQHUJtDVLQFOXLGDVVRQ
4G.,
&DORUGHGLVROXFLyQGHO.,DGLOXFLyQLQILQLWD6HGHILQHFRPRHOFDORUHYROXFLRQDGRFXDQGR
XQ PRO GH FULVWDOHV GH ., VH GLVXHOYH HQ XQ YROXPHQ PX\ JUDQGH GH DJXD GLOXFLyQ
LQILQLWD /RVFDORUHVGHGLVROXFLyQQRHVWiQWDEXODGRVHQHO$SpQGLFHGH'DWRV
4K, \4K.
6RQ ORV FDORUHV GH KLGUDWDFLyQ GH ORV LRQHV \RGXUR \ SRWDVLR UHVSHFWLYDPHQWH \ VH
GHILQHQFRPR HO FDORUR HQHUJtD SXHVWR HQMXHJRFXDQGR XQ Q~PHUR GH LRQHVJDVHRVRV
LJXDODOQ~PHURGH$YRJDGURVHGLVXHOYHQHQXQYROXPHQPX\JUDQGHGHDJXD GLOXFLyQ
LQILQLWD /RVFDORUHVGHKLGUDWDFLyQVHHQFXHQWUDQWDEXODGRVHQHO$SpQGLFHGH'DWRV
&RQHVWRVGRVFDORUHVVHFRPSOHWD HOJUXSRGH ORVPiV FRPXQHVTXHVHPDQHMDUiQ HQ
HVWHFXUVR$KRUDVHUHVROYHUiHOSUREOHPDVHJ~QHOPpWRGRH[SXHVWR
(U., 4G., 4K. ¤4K, &(52
'HVSHMDQGRODLQFyJQLWD
4G., .-PRO .-PRO .-PRO
4G., .-PROGH.,GLVXHOWR
&iWHGUDGH4XtPLFD,QRUJiQLFD¤)DFXOWDGGH%LRTXtPLFD\&LHQFLDV%LROyJLFDV
81,9(56,'$'1$&,21$/'(//,725$/
7HUPRTXtPLFD¤&LFORVGH%RUQ+DEHU 6LHQGR4G., !VHWUDWDGHXQDGLVROXFLyQHQGRWpUPLFDTXHVHYHUiIDYRUHFLGDFRQDSRUWH
GH FDORU 6H VXJLHUH OD GLVFXVLyQ GH OD VROXELOLGDG HQ IXQFLyQ GH OD WHPSHUDWXUD FRQ OD
D\XGDGHOSULQFLSLRGH/H&KDWHOLHU
9HULILFDFLyQGHHVWUXFWXUDVGHFRPSXHVWRVFRYDOHQWHVVLPSOHV
(VSRVLEOHYHULILFDUODHVWUXFWXUDGHFRPSXHVWRVFRYDOHQWHVVLPSOHVKDFLHQGRXVRGH XQ
PpWRGREDVDGRHQFLFORVPX\VLPLODUDORV&LFORVGH%RUQ+DEHUVyORTXHHQHVWHFDVR
VH WUDWD GH FRPSXHVWRV FRYDOHQWHV 6H LOXVWUD FRQ XQ HMHPSOR OD IRUPD HQ TXH SXHGH
YHULILFDUVHODHVWUXFWXUD
(MHPSOR
'HPXHVWUHTXHODIRUPXODFtFOLFDGHOiFLGRKLGUD]yLFRQRHVDFHSWDEOHGHVGHHOSXQWRGH
YLVWDWpUPLFR
6LHQGRODHVWUXFWXUDFtFOLFDSURSXHVWD
VH HVWDEOHFH XQ FLFOR D ILQ GH FDOFXODU HO 4I VHJ~Q WDO HVWUXFWXUD PHGLDQWH HO XVR GH
FDORUHVGHHQODFH \DGHILQLGRVDQWHULRUPHQWH /XHJRVHKDUiXQDFRPSDUDFLyQGHOFDORU
GHIRUPDFLyQFDOFXODGRFRQHO4IH[SHULPHQWDOTXHILJXUDHQHO$SpQGLFHGH'DWRVSDUDHO
iFLGR KLGUD]yLFR pVWRV FDORUHV GHEHQ VHU VHPHMDQWHV SDUD TXH OD HVWUXFWXUD SURSXHVWD
VHDYiOLGD
6LHOYDORUGHOFDORUGHIRUPDFLyQFDOFXODGRHVPD\RUTXHHOH[SHULPHQWDOHVWRHVHOFDORU
GH IRUPDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH D OD HVWUXFWXUD FtFOLFD HV PD\RU TXH OD H[SHULPHQWDO
WDEXODGDHVWDPRVIUHQWHDXQDHVWUXFWXUDLQHVWDEOHHVGHFLUHVWHPpWRGRLQGLFDTXHVLHO
FDORUFDOFXODGRHVVLPLODUDOYDORUH[SHULPHQWDOODHVWUXFWXUDSURSXHVWDHVFRPSDWLEOHGH
ORFRQWUDULRQRORHV
3URFHGLHQGRVHJ~QORLQGLFDGRPiVDUULED
&iWHGUDGH4XtPLFD,QRUJiQLFD¤)DFXOWDGGH%LRTXtPLFD\&LHQFLDV%LROyJLFDV
81,9(56,'$'1$&,21$/'(//,725$/
7HUPRTXtPLFD¤&LFORVGH%RUQ+DEHU 'HPRGRTXH
(11¤Ù(H++ (H11 [(H11 (1+ ¤4I 4I .-PRO Ù .-PRO .-PRO .-PRO .-PRO
4I .-PRO
6HJ~Q WDEODV 4I .-PRO &RPR HO 4I H[SHULPHQWDO HV PXFKR PHQRU TXH HO
FDOFXODGR VH SRQH HQ HYLGHQFLD OD LQHVWDELOLGDG GH OD HVWUXFWXUD FtFOLFD SDUD HO iFLGR
KLGUD]RLFRTXHSRUORWDQWRQRHVDFHSWDGD
&DOFXOR PHGLDQWH FLFORV GH FDORUHV GH IRUPDFLyQ GH FRPSXHVWRV FRYDOHQWHV XWLOL]DQGR
HQHUJtDVGHHQODFH
(VXQSUREOHPDLQYHUVRDODQWHULRU\SUHVXSRQHDFHSWDGDXQDGHWHUPLQDGDHVWUXFWXUDGHO
FRPSXHVWR
6H VXJLHUH FRPR HMHUFLWDFLyQ HO FiOFXOR GH 4I GHO PHWDQR \ GHO WHWUDFORUXUR GH FDUERQR
YHULILFDQGRORVFDORUHVFDOFXODGRVFRQORVTXHILJXUDQHQWDEODV
&iWHGUDGH4XtPLFD,QRUJiQLFD¤)DFXOWDGGH%LRTXtPLFD\&LHQFLDV%LROyJLFDV
81,9(56,'$'1$&,21$/'(//,725$/
Descargar