Subido por Rubén Mendoza

Examen T6 4B con mitosis

Anuncio
IES
TORRELLANO
C/ Historiador Miquel Batllori, 2
03320 TORRELLANO (ELX)
Tel.: 966 912 300
Fax: 966 912 301
[email protected]
www.mestreacasa.gva.es/web/iestorr
ellano
BIOLOGIA I GEOLOGIA 4r ESO
ORGANITZACIÓ CEL·LULAR DELS ÈSSERS VIUS
Nom i cognoms ____________________________________________ Grup: 4rB Temps d’estudi:
Primera part
1. Quina és la teoria més acceptada pels científics per a explicar l’origen de les cèl·lules eucariotes?
Explica-la breument i digues qui la va desenvolupar.
2. Explica la funció del reticle endoplasmàtic llis i rugós i com es relaciona aquesta funció amb la de
l’aparell de Golgi.
3. Cita dues diferències entre les cèl·lules eucariotes i procariotes i tres entre la cèl·lula animal i vegetal.
4. Explica i dibuixa la diferència entre cromatina, cromàtide i cromosoma.
5. Defineix cromosomes homòlegs i cromàtides germanes i dibuixa dos de cada tipus
Segona part
6. Escriu a la graella de baix si les frases següents corresponen a mitosis (MIT) o a meiosi (MEI)
1. Està relacionat amb la reproducció
6. S'originen quatre cèl·lules filles.
sexual.
7. Divisió cel·lular conservadora.
2. Ocorre en la reproducció dels
8. Les cèl·lules filles posseeixen la meitat de
organismes unicel·lulars.
cromosomes que la cèl·lula mare.
3. Consta de dues divisions successives.
9. S'originen dues cèl·lules.
4. Mitjançant aquesta divisió s'originen els
10. Les cèl·lules filles són idèntiques entre si i
gàmetes.
idèntiques a la cèl·lula mare.
5. És un procés de divisió cel·lular que es
11. Es produeix variabilitat genètica.
dóna en organismes pluricel·lulars en les
12. Es realitza només en cèl·lules diploides.
fases de creixement.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MIT/
MEI
7. Contesta les preguntes de test següents a la graella de baix:
1. La
interfase es la etapa del ciclo celular
en la que:
a. La célula crece y se duplica el ADN.
b. La célula se divide.
c. La célula duplica el ADN, pero ya no crece.
d. Las tres anteriores son falsas.
2. Las células diploides:
a. Son las células reproductoras o gametos.
b. No poseen cromosomas homólogos.
c. Tienen dos juegos de
cromosomas idénticos en forma y
tamaño.
d. Su número de cromosomas se
representa por n.
3. La metafase es una fase de la mitosis en la
que:
a. Se separan las cromátidas hermanas de
cada cromosoma y se dirigen a los polos de la
célula.
b. Los cromosomas se sitúan en el centro de la
célula formando la placa ecuatorial.
c. Se rompe la envoltura de la célula y se forma
el huso acromático.
d. Se forma la envoltura nuclear y reaparece el
nucléolo.
4. La mitosis es un proceso de división
celular en la que:
a. Una célula haploide da lugar
a dos células haploides
genéticamente diferentes.
b. Una célula diploide da lugar a dos
células haploides genéticamente
diferentes.
c. Una célula diploide da lugar a dos
células diploides idénticas.
d. Una célula diploide da lugar a
cuatro células haploides
idénticas.
1
2
3
4
5. La meiosis es un proceso de división de una
célula diploide:
a. Necesario en los organismos con
reproducción sexual.
b. Exclusivo de células procariotas, que tiene
lugar en las células reproductoras o
sexuales.
c. Mediante el cual se forman 4 células
haploides genéticamente idénticas
entre sí.
d. Que consta de cuatro fases: profase,
metafase, anafase y telofase.
5
18889.Ordena les imatges següents, digues quin procés representa i quina importància té:
9. Una cèl·lula amb 46 cromosomes inicia un procés de meiosi. Respon a les qüestions següents,
raonant la resposta:
a. Quantes cromàtides en total té en aqueix moment?
b. En acabar la meiosi, quantes cèl·lules filles s'han originat?
c. Quants cromosomes té cada cèl·lula filla?
d. Quantes cromàtides en total té cada cèl·lula filla?
Descargar