Subido por Joan Carles Lozano Parralo

Eines d'avaluacio de les disfuncions orofacials

Anuncio
Eines per
a l’avaluació
de disfuncions
orofacials
...................
Grup de treball
Laura Carasusán Barcelona
Graciela Susana Donato
Yvette Ventosa Carbonero
EINES D’AVALUACIÓ LOGOPÈDICA PER PATOLOGIES
AVALUACIÓ DE LES DISFUNCIONS
OROFACIALS
Teniu a les vostres mans el document “Eines d’avaluació de les disfuncions orofacials”.
Aquest document i la resta de documents d’avaluació per patologies logopèdiques tenen una història que
forma part del nostre col·lectiu professional i que podeu trobar com a introducció en l’apartat específic
de la nostra pàgina web. L’elaboració d’aquestes eines és el graó inicial per continuar, més endavant, amb
l’elaboració de guies de pràctica clínica, tasca que comporta més complexitat però que sens dubte seria de
gran utilitat per al nostre exercici professional.
L’objectiu fonamental que ens va mobilitzar a formar grups per patologies logopèdiques va ser el fet de
constatar que no existien eines específiques per avaluar cada patologia, elaborades per logopedes i dirigides
a logopedes. L’any 2006, la comissió de pèrits judicials integrants del Torn d’Intervenció Professional (TIP) va
reprendre el treball iniciat anys abans per la comissió originària de pèrits. En concret, respecte a aquestes eines d’avaluació de les disfuncions orofacials, la col·legiada Graciela Donato va ser la persona encarregada de
desenvolupar-la. Ella va fer la primera proposta que incorpora diverses Fitxes d’Avaluació de les Disfuncions
Orofacials, de les quals personalment m’enorgulleixo d’haver participat com a coautora, ja que malgrat ha
passat molt de temps des de la seva elaboració, les han utilitzat molts professionals, han estat actualitzades
fa un parell d’anys i segueixen essent útils, complementades lògicament amb nou material que ha anat
sorgint posteriorment.
Però el treball inicial de la Comissió de Pèrits no estava acabat. Com a Comissió havíem iniciat una gran
tasca, que tenia que concretar-se, enriquir-se i aprovar-se per a usdefruit del col·lectiu. Érem conscients
que, per la magnitud i importància del projecte, necessitàvem comptar amb més voluntaris, i per això, l’any
2008, a través d’una crida oberta a tots els col·legiats, els grups es van enriquir amb la participació de nous
logopedes. El grup de Disfuncions Orofacials va quedar constituït en aquell moment per Laura Carasusán,
Graciela Donato, Mònica Egea i Yvette Ventosa.
La Junta de Govern del CLC em va encomanar la coordinació de tot el projecte. Portar endavant aquesta
tasca ha requerit molta constància i determinació per part dels implicats, per mantenir el treball en marxa
i donar-li continuïtat. Entre tots hem pogut avançar esquivant les dificultats que comporta un projecte
d’aquesta magnitud, i encara que la tasca no ha sigut senzilla i s’hagi retardat més del previst, finalment les
eines de valoració per a cada patologia logopèdica comencen a veure la llum. Tots els grups han treballat
moltíssim, posant a disposició del col·lectiu moltes hores de treball, de dedicació, d’estudi... i sobretot molt
d’esforç.
El grup definitiu que va elaborar les EINES D’AVALUACIÓ DE LES DISFUNCIONS OROFACIALS que ara teniu
al vostre abast, està integrat per les col·legiades Laura Carasusán, Graciela Donato i Yvette Ventosa. A
elles, autores d’aquest document, volem agrair la seva inestimable aportació, perquè han fet possible que
puguem comptar amb un recurs que, sens dubte, serà de gran utilitat per al nostre exercici professional en
l’àrea de la Motricitat Orofacial.
Diana Grandi
Sotsdegana del Col·legi de Logopedes de Catalunya
Coordinadora Comissió d’Eines d’Avaluació per Patologies Logopèdiques
Barcelona, 15 de novembre de 2014
Col·legi de Logopedes de Catalunya
3 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • index
Índex
1.
Introducció .......................................................................................................
1.1. Marc teòric ................................................................................................................
1.2. Definicions .................................................................................................................
DIAGNÒSTIC LOGOPÈDIC.......................................................................
4
5
7
2.2. Fitxes i guies ............................................................................................................
2.2.1 Fitxa d’avaluació miofuncional (Donato-Grandi) ..................................
8
8
10
10
2.2.2 Fitxa d’observació i detecció de disfuncions orofacials:
franja d’edat de 2 a 6 anys (Donato-Grandi) .........................................
14
2.2.3 Guia de valoració funcional orofacial:
fitxes ‘lingual’ i ‘labial’ (Donato-Grandi) ...................................................
16
2.2.4 Protocol d’exploració dinàmica interdisciplinària del
fre lingual (Ventosa) .........................................................................................
20
2.
2.1. Història clínica o anamnesi ........................................................................
2.2.5 Guia de valoració de les disfuncions de l’ATM
per a logopedes (Carasusán) . .......................................................................
2.2.6 Fitxa de valoració de la postura per a logopedes (Carasusán) ........
31
37
2.2.7 Fitxa per a la detecció de signes d’alerta miofuncionals
en l’àmbit escolar (Donato-Ventosa) . .........................................................
43
2.2.8 Protocol d’exploració interdisciplinar orofacial
per a nens i adolescents ..............................................................................
2.2.9 Protocol d’exploració interdiciplinar orofacial per a adults . .......
3.
44
46
ANNEXOS .................................................................................................................... 48
3.1. Instrucció per a l’administració de proves ...................................
48
3.
GLOSSARI .................................................................................................................... 53
4.
BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................ 58
Aquest document va ser revisat pel fonoaudiòleg Juan José Huertas (Argentina), a qui les autores agraeixen molt la seva feina
Col·legi de Logopedes de Catalunya
4 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • introducció
1. Introducció
Els darrers anys, a Catalunya, el nostre col·lectiu ha tingut accés a una formació específica i continuada que ha
permès que els logopedes ens poguéssim especialitzar en l’àmbit de les disfuncions orofacials.
Malgrat que a casa nostra fa pocs anys que ens hem endinsat en l’àrea de la teràpia miofuncional orofacial, cal
recordar que diversos autors europeus i americans com Garliner, Segovia, Padovan, Marchesan, entre d’altres, ja
en fa molts que han estudiat i treballat en aquest camp per avançar en la interrelació professional. Amb l’objectiu
d’afermar el paper del logopeda dins l’equip interdisciplinar, s’han anat creant eines de valoració i enregistrament,
mètodes d’intervenció, etc. que han permès oferir als nostres pacients les condicions més adequades per al desenvolupament i manteniment de l’equilibri entre forma i funció del sistema estomatognàtic (S.E.).
Amb l’interès d’unificar criteris, des del CLC s’han creat diferents grups de treball per tal de protocol·litzar el procés de valoració considerant les diferents patologies logopèdiques. El nostre grup s’ha encarregat d’elaborar les
eines per a l’avaluació de les disfuncions orofacials de la mà de Laura Carasusán, Graciela Donato i Yvette Ventosa,
totes amb formació especialitzada i pràctica diària en aquest àmbit.
L’objectiu d’aquest document és establir les bases per dur a terme una primera exploració clínica, de caire més
generalitzat, de les disfuncions orofacials i alhora facilitar una sèrie d’eines específiques que permetin un coneixement més acurat d’aquestes disfuncions. Una valoració sistemàtica, ordenada i complerta possibilita el diagnòstic
i pronòstic dels desequilibris miofuncionals i de la seva influència en l’òrgan bucal.
Concretament, la tasca realitzada ha consistit en revisar quines fitxes de valoració o observació són les més utilitzades, tot acotant quins aspectes poden no quedar prou contemplats. Amb el consens general, es va determinar
quin material ja existent formaria part del protocol, alhora que es van concretar els aspectes que calia aprofundir
per poder comptar amb una exploració completa.
Tenint en compte això, vam considerar adient elaborar noves fitxes, amb l’objectiu d’enriquir aquestes Eines per
a l’Avaluació de les Disfuncions Orofacials que posem al vostre abast.
Col·legi de Logopedes de Catalunya
5 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • introducció
Marc teòric
1.1. Marc teòric
La detecció de les disfuncions orofacials suposa l’avaluació dels òrgans fonoarticulatoris i les funcions que s’hi
realitzen.
Els conceptes de ‘forma’ i ‘funció’ i la seva interacció en el sistema estomatognàtic van ser el principi fonamental
per dur a terme un procés de recerca i recollida de dades, i per a l’elaboració d’unes eines per a l’avaluació. En
aquest document hi queden concretats tots els elements que cal tenir en compte a l’hora d’avaluar els diferents
òrgans i estructures, tant en repòs com també en la realització de les funcions orals.
L’objectiu que persegueixen aquestes eines és l’establiment de les bases per realitzar una exploració clínica i posterior valoració sistemàtica, ordenada i completa, necessària per diagnosticar i pronosticar desequilibris miofuncionals i la seva influència en l’òrgan bucal.
Les fonts bibliogràfiques consultades provenen de diferents disciplines –mèdica, odontològica, psicològica, logopèdica, pedagògica– i de les seves àrees d’especialitat, així com també de l’experiència clínica de les autores en
aquesta àrea.
Aquestes Eines per a l’avaluació de les disfuncions orofacials consten de:
1- Anamnesi miofuncional
2- Proves i fitxes de valoració miofuncional:
- Fitxa d’avaluació miofuncional
- Fitxa d’observació i detecció de disfuncions orofacials: franja de 2 a 6 anys
- Guia de valoració funcional orofacial: fitxes ‘lingual’ i ‘labial’
- Protocol d’exploració dinàmica interdisciplinària del fre lingual
- Guia de valoració de les disfuncions d’ATM per a logopedes
- Fitxa de valoració de la postura per a logopedes
- Fitxa per a la detecció de signes d’alerta miofuncionals en l’àmbit escolar
- Protocol d’exploració interdisciplinar orofacial per a nens i adolescents
- Protocol d’exploració interdisciplinar orofacial per a adults
1. ANAMNESI MIOFUNCIONAL
Com en qualsevol patologia logopèdica, l’anamnesi és l’inici per a la identificació de possibles trastorns o alteracions maduratives, que poden actuar com a agents causals o agreujants de patologies miofuncionals.
S’hi recullen els antecedents evolutius i actuals, destacant especialment les dades referides a respiració, alimentació i hàbits lesius, que ens poden facilitar l’origen etiopatogènic de la disfunció orofacials i que s’avaluaran
posteriorment.
2. PROVES I FITXES DE VALORACIÓ MIOFUNCIONAL
Fitxes miofuncionals
Tant la Fitxa d’avaluació miofuncional com la Fitxa d’observació i detecció de disfuncions orofacials: franja de 2 a 6
anys, ambdues de Donato-Grandi, inclouen aspectes morfològics i funcionals del sistema estomatognàtic, alhora
que contemplen aspectes estètics facials i posturals del pacient. L’avaluació es realitzarà a través de l’observació
directa i de proves subjectives i objectives enunciades en el mateix protocol. Aquestes fitxes són un recurs molt útil
a l’hora de realitzar una avaluació global del S.E. A partir d’elles, s’identificaran aquells aspectes que requereixin
una avaluació més minuciosa, que podrà fer-se d’acord a les necessitats de cada cas, utilitzant les guies o fitxes
específiques.
Guia de valoració funcional orofacial: fitxes ‘lingual’ i ‘labial’
En cas que fos necessària una valoració més exhaustiva de l’estat i el comportament muscular labial o lingual, es
pot resseguir la Guia de valoració funcional orofacial (lingual i labial) de Donato-Grandi, que permetrà ampliar
l’observació realitzada durant l’aplicació de les fitxes miofuncionals anteriors.
Protocol d’exploració dinàmica interdisciplinària del fre lingual (PEDIFL)
El Protocol d’exploració dinàmica interdisciplinària del fre lingual de Ventosa ens permet realitzar una valoració més
Col·legi de Logopedes de Catalunya
6 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • introducció
Marc teòric
concreta i detallada del fre lingual, per poder-ne determinar les possibilitats funcionals verificant la mobilitat i funcionalitat de l’òrgan lingual. Com sabem, diverses característiques poden alterar els moviments de la llengua, ocasionant alteracions de les funcions orals (succió, deglució, masticació, parla) i revertint en diverses maloclusions.
Guia de valoració de l’ATM
La Guia de valoració de les disfuncions de l’ATM per a logopedes de Carasusán l’utilitzarem com a complement
d’una exploració acurada de la musculatura orofacial, de les funcions respiratòria i deglutòria i dels mals hàbits
orals i posturals quan se sospiti l’existència d’una possible disfunció de l’articulació temporomandibular. Això
ens permetrà realitzar una exploració més detallada de l’ATM, de les capacitats de moviment de la musculatura
implicada en la masticació i de les interferències que ens podem trobar durant el procés de teràpia miofuncional.
D’aquesta manera, aconseguirem un major equilibri muscular, afavorirem una realització òptima del diagnòstic i
una planificació més eficaç de les sessions, i oferirem un tractament qualitativament millor.
La guia consta de dues parts diferenciades: la primera part fa referència a dades mèdiques i terapèutiques (s’haurà
d’omplir amb la informació que aporti el pacient) i la segona es refereix a l’exploració merament logopèdica. La
dades recollides en la primera part ens permetran saber quines derivacions hem de fer a d’altres especialistes; la
segona part ens ajudarà a planificar el tractament de manera més ajustada i a prioritzar els objectius terapèutics
dins la rehabilitació funcional global.
Fitxa de valoració de la postura
La Fitxa de valoració de la postura per a logopedes de Carasusán ens permet valorar acuradament la postura dels
nostres pacients. Aquesta ens pot donar molta informació sobre la seva qualitat respiratòria i sobre l’arrel músculoesquelètica de les compensacions musculars que realitza durant l’avaluació miofuncional orofacial.
Aquesta fitxa és una eina de valoració per facilitar la detecció d’alteracions musculars que afecten l’equilibri del
S.E., així com la seva posterior rehabilitació. L’utilitzarem com a complement de l’exploració de la musculatura
orofacial i de les funcions respiratòria i deglutòria i de mals hàbits orals quan considerem que els mals hàbits
posturals, les compensacions musculars o les alteracions de les cadenes musculars corporals del pacient poden interferir en el correcte desenvolupament de la teràpia miofuncional i requerir la derivació a un especialista postural
que treballi paral·lelament al professional logopeda.
Fitxa per a la detecció de signes d’alerta miofuncionals en l’àmbit escolar
Amb la Fitxa per a la detecció de signes d’alerta miofuncionals en l’àmbit escolar de Donato-Ventosa es pretén divulgar i detectar de manera precoç els trastorns miofuncionals orofacials per aconseguir un abordatge logopèdic
oportú, començant pel centre educatiu mateix i sensibilitzant el cos docent sobre aquestes qüestions, que sovint
no es tenen en compte.
Per això comptem que des de les primeres etapes escolars (o, si de cas hi manca, en etapes posteriors) i a través
d’aquesta fitxa d’observació simple i ràpida, el docent pugui detectar alguns signes d’alerta miofuncionals i procedeixi a la derivació per al diagnòstic i tractament oportú per part del logopeda. La nostra intenció és implicar
l’àmbit educatiu en un abordatge tan precoç com sigui possible i contribuir a la resolució de la problemàtica un
cop detectada.
Protocol d’exploració interdisciplinària orofacial
Es va considerar oportú incloure el Protocol d’exploració interdisciplinari orofacial per a nens i adolescents de Bottini, E.; Carrasco, A.; Coromina, J.; Donato, G.; Echarri, P.; Grandi, D.; Lapitz, L. i Vila, E. i el Protocol d’exploració
interdisciplinari orofacial per a adults de Bottini, E.; Carrasco, A.; Coromina, J.; Donato, G.; Echarri, P.; Grandi, D.;
Lapitz, L.; Padrós, E.; Marcó, J.P.; Vila, E., ja que són recursos interdisciplinaris de detecció inicial que poden ser
aplicats per qualsevol professional de l’àmbit sanitari.
La seva essència radica en la rapidesa i la simplicitat; un cop administrats, si s’han detectat disfuncions o alteracions que requereixin una avaluació més exhaustiva, podran realitzar-se les derivacions oportunes als especialistes
necessaris —d’acord amb les alteracions observades—, perquè aquests professionals duguin a terme tant el diagnòstic específic com el tractament adequat. Per tant, tots dos protocols serien d’aplicació prèvia a les fitxes de
valoració específiques ja detallades.
Col·legi de Logopedes de Catalunya
7 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • introducció
Definicions
Observacions
En cada fitxa o guia de valoració hi consten una sèrie de proves específiques –a vegades provinents d’altres disciplines– que sorgeixen de la necessitat d’avaluar el pacient de forma més exhaustiva, confirmant o descartant
determinades patologies. Serveixen, a més, perquè en cas de confirmació o dubte davant els resultats obtinguts,
puguem realitzar derivacions a diferents especialistes.
Cal destacar que les fitxes o guies que consten en aquest document poden ser aplicades per a qualsevol franja
d’edat, excepte aquelles on ja hi estigui establerta, com la Guia d’observació i detecció de disfuncions orofacials:
franja de 2 a 6 anys i el Protocol d’exploració interdisciplinari orofacial per a adults.
Els resultats obtinguts mitjançant l’aplicació de les diferents proves seran de gran utilitat per establir alineaments de
diagnòstic i pronòstic, així com també per emprendre una tasca preventiva o reeducativa del trastorn en qüestió.
Protocols de cirurgia ortognàtica (pre i post quirúrgics) i protocol de traumatismes
facials
Tenint en compte la condició emergent de les àrees de la cirurgia ortognàtica i els traumatismes facials relacionada en el nostre àmbit i que no existeixen encara en el nostre mitjà fitxes específiques per a l’avaluació logopèdica
d’aquests pacients, hem considerat oportú esmentar aquí (malgrat que no es troben inclosos en aquesta eina per
a l’avaluació logopèdica de les disfuncions orofacials) els protocols proposats per Bianchini. Aquests protocols ens
permeten realitzar una valoració adequada de cada cas afectat per aquestes patologies i ens faciliten l’orientació
del nostre abordatge terapèutic.
1.2. Definicions
Les funcions neurovegetatives de respiració, succió, deglució i masticació, i la funció per excel·lència utilitzada per
a la comunicació humana, la parla, són possibles gràcies a les estructures que conformen el denominat sistema
estomatognàtic (S.E.).
El S.E. és una unitat biològica funcional perfectament definida i equilibrada, integrada per un conjunt heterogeni
d’òrgans i teixits la fisiologia i la patologia dels quals són interdependents. L’equilibri muscular juga un paper
fonamental en el seu normal creixement i desenvolupament.
La salut biològica del S.E. depèn en un alt grau de la perfecta harmonia entre la forma i la funció. Tant els òrgans
com els teixits del S.E. han de treballar correctament amb un màxim d’eficiència i amb una mínima despesa
d’energia. Quan per diverses causes això no es compleix, el desequilibri muscular s’instal·la provocant una o diverses disfuncions, segons el grau d’alteració existent.
Les disfuncions orofacials són, per tant, un desequilibri de les funcions del S.E., i la seva manifestació i persistència pot contribuir a provocar, agreujar i recidivar maloclusions dentals. Això dependrà de la seva etiopatogènia,
així com també de la intensitat, duració i freqüència de les disfuncions.
[maloclusió: Problema ortodòntic o ortognàtic que significa ‘mala mossegada’ i que inclou dents apinyades,
absents, tortes, addicionals o maxil·lars mal alineats, i que suposa una posició incorrecta de les superfícies de
mossegada o de masticació de les dents superiors i inferiors.]
Les disfuncions orofacials i la seva repercussió en l’òrgan bucal i en el benestar general no es resolen espontàniament, sinó que, al contrari, són progressives i poden convertir-se en cròniques; d’aquí la importància de contemplar-les en totes les etapes de la vida de l’ésser humà, prevenint-les o bé abordant-les des d’una perspectiva
terapèutica.
Col·legi de Logopedes de Catalunya
8 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • DIAGNÒSTIC LOGOPÈDIC
Anamnesi miofuncional - Anammesi
2. Diagnòstic logopèdic
2.1. Anamnesi miofuncional
ANAMNESI
1
Identificació:
Nom: .......................................................................... Cognoms: ...............................................................................................
Data de naixement: ................................................. Edat: ........................................................................................................
Adreça: . ......................................................................................................................... Telèfon: ...............................................
Derivat per: . ..................................................................................................................................................................................
DATA: ..............................................
Motiu de la consulta:
Antecedents hereditaris o congènits:
Antecedents personals:
Embaràs ..................................................................................................... Part:........................................................................
• Pautes maduratives:
Caminar ............................................................ Parlar:. ................................................Control d’esfínters:...........................
• Alimentació:
Alimentació natural: fins .............................. Alimentació Artificial: fins..............................
• Dificultat davant el canvi d’alimentació:
No
Si
• Ús de xumet:
No
Si
Fins.......................................................
• Malalties:
Al·lergies
Sinusitis
Adenoïditis
Amigdalitis
Refredats freqüents
Otitis o patologies d’orella
Altres: . ........................................................................................................................
• Estudis ORL: .............................................................................................................................................................................
• Altres estudis .............................................................................................................................................................................
• Va estar a càrrec de
Mare
Un altre familiar
Llar d’infants
Altres ...................................................................................
Des de . ............................ Fins. ..................................................................................
• Parafuncions o hàbits lesius:
Succió digital
Succió o mossegada labial
Succió o mossegada lingual
Succió de galtes
Succió d’objectes
Onicofàgia
Bruxisme
Enuresi
Ronc o baveig nocturn
Dificultat en el son
Altres: . ........................................................................................................................
• Tractaments realitzats o en curs:
Ortodòntic
Logopèdic
Altres: . ........................................................................................................................
1
Anamnesi citada a Grandi, D. i Donato, G., Terapia Miofuncional. Diagnóstico y tratamiento. Barcelona: Editorial Lebón, 2006.
Col·legi de Logopedes de Catalunya
9 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • DIAGNÒSTIC LOGOPÈDIC
Anamnesi miofuncional - Anammesi
Situació actual
• Dinàmica familiar ....................................................................................................................................................................
• Escolaritat .................................................................................................................................................................................
• Hàbits d’alimentació . .............................................................................................................................................................
Tipus d’aliments que prefereix:
Durs
Tous
Trossos d’aliments:
Petits
Grans
Forma de masticació amb boca:
Tancada
Oberta
Mode de masticació:
Normal
Lent
Ràpid
Treu la llengua en rebre l’aliment:
No
Sí
Beu massa líquid durant els menjars:
No
Sí
Treu la llengua en rebre el got:
No
Sí
Vessa líquid en beure:
No
Sí
Fa glopades abans d’empassar:
No
Sí
Li costa prendre pastilles:
No
Sí
Altres observacions de la mare (fa soroll quan empassa, fa ganyotes o moviments afegits, etc.):
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
• Respiració:
Mode:
Nasal
Oral
Mixt
Respiració bucal:
Nocturna
Diürna
Ocasional
Permanent
Baveig:
Nocturn
Diürn
Ronc:
No
Sí
Boca seca:
No
Sí
Halitosi:
No
Sí
Refredats freqüents:
No
Sí
Otitis:
No
Sí
Practica algun esport:
No
Sí
Es cansa quan corre:
No
Sí
Actitud postural espontània: .....................................................................................................................................................
Peu pla, ús de plantilles: .............................................................................................................................................................
Altres: .............................................................................................................................................................................................
Operacions pendents: .................................................................................................................................................................
• Llenguatge, parla i veu:
Dislàlies: .....................................................................................................................................................................................
Disfonies: ...................................................................................................................................................................................
Altres alteracions: ....................................................................................................................................................................
• Dentició:
Temporània
Mixta
Permanent:
Ha tingut algun traumatisme en l’òrgan bucal: . ..........................................................................................................
Hàbits d’higiene bucal: ......................................................................................................................................................
Realitza controls odontològics: ........................................................................................................................................
Conclusions
Observacions: Es marquen en color les dades clínicament significatives, que hauran de ser tingudes en compte
amb més atenció.
Col·legi de Logopedes de Catalunya
10 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • DIAGNÒSTIC LOGOPÈDIC
Proves, fitxes i guies - Fitxa d’avaluació miofuncional
2.2. Proves, fitxes i guies
2.2.1. Fitxa d’avaluació miofuncional
Elaborada per:
GRACIELA DONATO Fonoaudiòloga. Logopeda col. 08-0201
DIANA GRANDI Llicenciada en Fonoaudiologia. Logopeda col. 08-0011
Nom: .......................................................................... Cognoms: ...............................................................................................
Data de naixement: ................................................. Edat: ........................................................................................................
Adreça: . ......................................................................................................................... Telèfon: ...............................................
Ocupació: ......................................................................................................................................................................................
Derivat per: . ..................................................................................................................................................................................
Data de l’examen: .........................
Diagnòstic miofuncional:
Diagnòstic ortodòntic:
Examen muscular:
Escala de Cahuepé. Puntuació: 5 (contra resistència); 4 (sense oposar resistència); 3 (no és capaç de realitzar el moviment).
1- Musculatura peribucal
• Orbiculars ..........
• Buccinadors ..........
2- Musculatura Lingual
• Elevació ..........
• Descens ..........
• Protrusió ..........
• Retrusió ..........
3- Musculatura masticatòria
• Obertura ..........
• .Tancament ..........
• Protrusió ..........
• Diducció ..........(D) ..........(I)
Examen exobucal:
• Fàcies:
Normal ..........
Adenoidea (*) (**) ..........
Altres característiques .................................................................................................................................................................
• Patró de creixement:
Tendència mesofacial ..........
Tendència dolicofacial (***) ..........
Tendència braquifacial ..........
•Llavis en repòs: Competents ..........
Incompetents (*) ..........
Llavi superior:
Curt
Normal
Llarg
Hipotònic
Normal
Hipertònic
Llavi inferior:
Curt
Normal
Llarg
Hipotònic
Normal
Hipertònic
Evertit
• Frens labials: Normal
Alterat (***)
Superior
Normal
Alterat (***)
Inferior
Normal
Alterat (***)
- Mobilitat labial: frunzir, estirar, elevar, descendir, lateralitzar:
- Contracció de musculatura perioral:
No
Sí
Col·legi de Logopedes de Catalunya
Normal
Alterada (*)
11 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • DIAGNÒSTIC LOGOPÈDIC
Proves, fitxes i guies - Fitxa d’avaluació miofuncional
•Nas: Narius:
Grans
Petits
Col·lapsats
Uni / bilateral (**)
Altres característiques: ......................................................................................................................................
•ATM: Obertura:.......... mm (amb peu de rei)
Normal
Amb laterodesviació
Tancament:
Normal
Amb laterodesviació
Refereix:
Bruxisme
Briquisme o tensió mandibular(***)
Observacions:
Examen endobucal:
• Llengua:
Mida:.......... Mobilitat:.......... Fre lingual:.......... Posició en repòs:..........
• Mobilitat lingual (afinar, retrudir, descendir la base lingual):
Normal
Alterada (*)
• Paladar ossi:
Conformació:
Normal
Ogival (***)
Rugues:
Indefinides
Definides (*)
• Paladar tou i úvula:
Conformació:
Normal
• Genives:
• Dentició:
Normals
Temporània
Bífida
Altres característiques:..................................................................
Inflamades
Mixta
Sagnants (***)
Permanent
• Arc dental: (***)
Relació ántero-posterior:
Classe I (normoclusió)
Classe II (distoclusió)
Classe III (mesioclusió)
Relació vertical:
Normal
Mossegada oberta anterior
lateral
posterior
Sobremossegada
Mossegada coberta
Relació transversal:
Normal
Mossegada creuada
Unilateral
Bilateral
Laterodesviació mandibular
• Peces dentals:
Característiques normals
Macrodòncia
Microdòncia
Diastemes
Altres característiques:...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
• Aparell ortodòntic:
Fix
Amovible
……………………………………………………………………………………………………………………………
• Pròtesi
Fixa
Amovible
.........................................................................................................................................................................
Funcions orofacials:
1- RESPIRACIÓ:
• Tipus respiratori:
• Mode respiratori:
Costal superior (*)
Nasal
Mixt
Costo-diafragmàtic
Oral (*) (**)
- Reflex de narius de Godin (conformació de narius):
Es dilaten
No es dilaten
Un
Un
Tots dos
Tots dos
Col·legi de Logopedes de Catalunya
Abdominal
Mixt
12 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • DIAGNÒSTIC LOGOPÈDIC
Proves, fitxes i guies - Fitxa d’avaluació miofuncional
- Mirall de Glatzer (permeabilitat nasal):
Simètric
Asimètric
- Proba de Rosenthal:
Sense dificultat
Amb dificultat
Ambdós narius
Nariu dret
Nariu esquerre
- Fuita nasal:
No
Sí
Unilateral
Bilateral
2- DEGLUCIÓ (*):
Deglució de:
LíquidsSòlids Saliva
Normal
Interposició labial
Interposició lingual
Empenta lingual superior
Empenta lingual inferior
Empenta lingual lateral
Contracció peribucal
-Puntets al múscul mentonià
-Contracció comissural
-Ambdós
Tècnica de Payne:
Ubicació de la llengua durant la deglució:
Deglució normal
Interposició lingual
Interposició labial
Ambdues
Altres: .................................................................................................................................................................................
3- MASTICACIÓ (*) (***):
Masseterina (normal)
Bilateral
Unilateral
Eficient
Ineficient
Temporal (alterada)
4- ACTITUD POSTURAL (*):
Normal
Alterada......................................................................................................................................................
Col·legi de Logopedes de Catalunya
13 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • DIAGNÒSTIC LOGOPÈDIC
Proves, fitxes i guies - Fitxa d’avaluació miofuncional
5- FONOARTICULACIÓ (*):
Dislàlies:
S
R
RR
Articulacions de compensació:
Veu (*):
Normal
Disfònica
P
Altres:........................................................................................................................
B
M
T
L
N
D
Ñ
LL
CH
Y
Coordinació fonorespiratòria
6- PRESÈNCIA D’HÀBITS LESIUS (*):
No
Sí
Quins:......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
¿Han intentat corregir-los?
No
Sí Com:...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Avaluació realitzada per:..........................................................................................................................................................
Observacions
1.- Els ítems assenyalats en color es consideren clínicament significatius i per tant requereixen intervenció
logopèdica (*), derivació a l’ORL (**) o derivació a l’ortodontista (***).
2.-Si s’observen característiques que cridin l’atenció en qualsevol dels aspectes relatius a llavis i llengua o
es necessita realitzar-ne una avaluació més acurada, se suggereix ampliar l’examen utilitzant la Guia de
valoració funcional de Donato-Grandi (p. .... d’aquest protocol) i el Protocol d’exploració dinàmica interdisciplinària del fre lingual de Ventosa (p. .... d’aquest protocol).
(Última revisió realitzada per les autores: gener de 2011)
Col·legi de Logopedes de Catalunya
14 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • DIAGNÒSTIC LOGOPÈDIC
Proves, fitxes i guies - Fitxa d’observació i detecció de disfuncions orofacials: franja d’edat de 2 a 6 anys
2.2.2. FITXA d’observació i detecció de disfuncions orofacials:
franja d’edat de 2 a 6 anys
Elaborada per:
GRACIELA DONATO Fonoaudiòloga. Logopeda col. 08-0201
DIANA GRANDI Llicenciada en Fonoaudiologia. Logopeda col. 08-0011
Nom: .......................................................................... Cognoms: ...............................................................................................
Data de naixement: ................................................. Edat: ........................................................................................................
Adreça: . ......................................................................................................................... Telèfon: ...............................................
Ocupació: ......................................................................................................................................................................................
Assisteix a:
llar d’infants
parvulari
educació infantil
Derivat per: . ..................................................................................................................................................................................
Motiu de consulta: ......................................................................................................................................................................
Data de l’observació:. ....................................
Examen exobucal:
• Fàcies:..........................................................................................................................................................................................
• Llavis en repòs:
Competents
• Frens labials:
Superior
Inferior
Normal
Incompetents
Alterat
• Contracció de musculatura perioral en reposo
No
Sí
• Nas:
Narius:.........................................................................................................................................................................................
Presència de mucositat:
No
Sí
Observacions:
Examen endobucal:
• Llengua:
Mida: .........................................................................
Mobilitat: ..................................................................
Fre lingual: . ..............................................................
Posició en repòs:
Retrusió
Protrusió
• Paladar ossi:
Normal
• Paladar tou i úvula:
Ogival
Conformació:
Altres característiques
Normal
Alterada
• Dentició:
Temporània
Mixta
Observacions:................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
• Arcs dentals:
Relació anteroposterior:
Tendència a classe I (normoclusió)
Tendència a classe II (distoclusió)
Col·legi de Logopedes de Catalunya
Tendència a classe III (mesioclusió)
15 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • DIAGNÒSTIC LOGOPÈDIC
Proves, fitxes i guies - Fitxa d’observació i detecció de disfuncions orofacials: franja d’edat de 2 a 6 anys
Relació vertical:
Normal
Mossegada oberta
Anterior
Mossegada coberta
Relació transversal:
Lateral
Mossegada creuada
• Peces dentals:
Característiques normals per l’edat:
Observacions:
Sí
Unilateral
Bilateral
Laterodesviació
No
Funcions orofacials:
• Tipus respiratori:
Mode respiratori:
Nasal
Mixt
Oral
• Mirall de Glatzer (permeabilitat nasal)
• Reflex de narius de Godin:
• Fuita Nasal:
No
Simètric
Present
Sí
Asimètric
Alentit
Unilateral
Absent
Bilateral
• Succió:
Madura
Immadura
Ús prolongat del xumet:
No
Sí
Ús prolongat del biberó:
No
Sí
Observacions:................................................................................................................................................................................
• Deglució de Líquids
Sòlids
Saliva
Normal
Disfuncional
Característiques: . .........................................................................................................................................................................
Presència de baveig:
No
Sí
Observacions: ...............................................................................................................................................................................
• Masticació:
Dieta adequada per l’edat
Normal
Alterada
Observacions: ...............................................................................................................................................................................
• Actitud Postural:
Normal
Alterada
Observacions:................................................................................................................................................................................
•Examen fonètic-fonològic: Dislàlies:
Articulacions de compensació:
P
S
B
R
M
RR
T
Altres:..........................................................
N
L
CH
LL
• Veu:
Normal
Disfònica
Observacions:................................................................................................................................................................................
Presència d’altres hàbits lesius
No
Sí, Quins:......................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Avaluació realitzada per:..........................................................................................................................................................
Observació:
Els ítems assenyalats en color es consideren clínicament significatius i per tant requeriran el tractament
etiològic adequat, ja sigui a càrrec del logopeda o d’altres professionals que intervenen sobre el S.E. (ORL,
odontopediatra, ortodontista, especialista en disfunció temporomandibular-ATM, etc.).
Col·legi de Logopedes de Catalunya
16 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • DIAGNÒSTIC LOGOPÈDIC
Proves, fitxes i guies - Guia de valoració funcional orofacial
2.2.3. Guia de valoració funcional orofacial.
Fitxes ‘lingual’ i ‘labial’
Elaborada per:
GRACIELA DONATO Fonoaudiòloga. Logopeda col. 08-0201
DIANA GRANDI Llicenciada en Fonoaudiologia. Logopeda col. 08-0011
Valoració labial
En repòs:
Competents
Incompetents
Amb tensió en el tancament
SUPERIOR INFERIOR
POSICIÓ HABITUAL:
Retroquèlia (retrusió)
Proquèlia (protrusió)
Dextroquèlia (cap a la dreta)
Levoquèlia (cap a l’esquerra)
MIDA:
Microquèlia (petit)
Macroquèlia (gran)
MORFOLOGIA:
Normal
Evertit
Altres característiques
TEXTURA:
Normals
Clivellats
Lesionats
COLOR:
Rosats
Vermellosos
Observacions: ...............................................................................................................................................................................
COLOR:
Normal
Hipotònic
Hipertònic
Activitat Comissural:
Normal
Amb contracció
Amb assimetria o desviament
DretaEsquerra
COMPORTAMENT DEL LLAVIS DURANT LES FUNCIONS:
Competents
Incompetents
Observacions:................................................................................................................................................................................
Respiració:
Passius
Actius
Observacions:................................................................................................................................................................................
Succió:
Col·legi de Logopedes de Catalunya
17 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • DIAGNÒSTIC LOGOPÈDIC
Proves, fitxes i guies - Guia de valoració funcional orofacial
Passius
Actius
Observacions:....................................................................................................................................................
Deglució:
Competents
Incompetents
Observacions:....................................................................................................................................................
Masticació:
Fonoarticulació:
• Fonemes bilabials:
Normals
Compensats
• Fonemes labiodentals:
Normals
Compensats
Observacions:....................................................................................................................................................
Valoració lingual
Ampla
Forma:
Mida:
Llarga
Gruixuda
Punxeguda
Normal (en relació amb els arcs dentals)
Sense impactes dentals
Textura:
Petita
Gran
Amb impactes dentals
Depassa arcs maxil·lars
Altres característiques: .......................
Posició (en repòs):
• Pla sagital:
Retroincisiva
• Pla vertical:
Alta
• Pla Transversal:
Interincisiva
Mitja
Expansiva
Amb contacte linguovelar
Sense contacte linguovelar
Baixa
Constrictiva
Mobilitat:
Realitza les pràxies sol·licitades:
Sense dificultat
Amb dificultat
No respon a les pràxies sol·licitades
Normal
Hipotònic
Hipertònic
Observacions:................................................................................................................................................................................
To muscular:
.........................................................................................................................................................................................................
Fre lingual:
• Gruix
Normal
• Color
Rosat
• Inserció
Alterat. Característiques:..........................................................................................................
Blanquinós
Normal (de zona mitja de la base lingual cap al darrere)
Alterada (per davant de la zona mitja, més propera a l’àpex)
Col·legi de Logopedes de Catalunya
18 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • DIAGNÒSTIC LOGOPÈDIC
Proves, fitxes i guies - Guia de valoració funcional orofacial
COMPORTAMENT LINGUAL DURANT LES FUNCIONS:
PASSIVA
ACTIVA
Observacions:................................................................................................................................................................................
Respiració:
.........................................................................................................................................................................................................
ACTIVA
PASSIVA
Observacions:................................................................................................................................................................................
Succió:
.........................................................................................................................................................................................................
NORMAL
ALTERADA
Observacions:................................................................................................................................................................................
Deglució:
.........................................................................................................................................................................................................
Tècnica de Payne - Ubicació de la llengua durant la deglució:
Deglució normal
Interposició lingual
Interposició labial
Ambdues
Altres característiques: ....................................................................................................................................................
Masticació:
Bilateral
Masseterina
Eficient
Unilateral
Temporal
Ineficient
Observacions: ...............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
FONOARTICULACIÓ:
• Fonemes Apicoalveolars:
Normals
Compensats
• Fonemes Dorsopalatals:
Normals
Compensats
• Fonemes Velars:
Normals
Compensats
Observacions: ...............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
VALORACIÓ DE LES TENSIONS FONATÒRIES:
Eufonia
Disfonia
CARACTERÍSTIQUES VOCALS (timbre, to, intensitat):
Col·legi de Logopedes de Catalunya
19 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • DIAGNÒSTIC LOGOPÈDIC
Proves, fitxes i guies - Guia de valoració funcional orofacial
1- POSICIÓ DE CAP I COLL:Normal
En repòs
En funció
Flexió
Hiperextensió
2- POSICIÓ I TO MUSCULAR:Normal
Espatlles
Cintura escapular
Mandíbula
Llengua
Hipotensió
Hipertensió
3- RESPIRACIÓ:
Coordinació respiratòria
Incoordinació fonorespiratòria
Respiració invertida
4- CARACTERÍSTIQUES DE TEMPERAMENT I CARÀCTER:
5- SITUACIONS CONDICIONANTS:
Personals
Familiars
Laborals
6- EXISTÈNCIA DE PARAFUNCIONS:
Succió digital
Onicofàgia
Socials
Bruxisme
Altres:.......................................................................
Observacions:
(Revisió, gener de 2011)
Observació:
Els ítems assenyalats en color es consideren clínicament significatius i per tant requeriran el tractament logopèdic
miofuncional adequat. Eventualment es podrà requerir també la intervenció d’altres professionals (ORL,
odontopediatra, ortodontista, psicòleg, etc.).
Col·legi de Logopedes de Catalunya
20 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • DIAGNÒSTIC LOGOPÈDIC
Protocol d’exploració dinàmica
Proves, fitxes i guies - Protocol d’exploració dinàmica interdiciplinar del fre lingual - Anamnesi
Interdisciplinar del fre lingual
2.2.4. Protocol d’exploració dinàmica interdisciplinària del fre lingual
Elaborada per:
Yvette Ventosa. Logopeda col. 08-0642
Anamnesi
Dades personals
Nom i cognoms
Edat
Data de naixement
Adreça
Telèfon
E-Mail
Data actual
Derivat per
Valoració realitzada per
Col·legi de Logopedes de Catalunya
Especialitat
Autora / Yvette Ventosa
Anamnesi
Protocol d’exploració dinàmica
Interdisciplinar del fre lingual
01
Motiu de consulta
02
Antecedents familiars
2.1. Familiars amb alteracions de fre lingual
No
03
Sí
Qui
Antecedents patològics
3.1. Cirurgia de fre lingual prèvia
No
Quan
Sí
Tipus
3.2. Reeducació logopèdica post quirúrgica
No
Sí
Durada
Professional
3.3. Altres cirurgies orofacials
No
04
4.1
Sí
Quines
Antecedents personals
Succió i alimentació
4.1.1. Intent de lactància materna
Sí
Per què
No
4.1.2. Alimentació primerenca
Pit
:LUZLKPÄJ\S[H[
(TIKPÄJ\S[H[
Durada
Biberó
:LUZLKPÄJ\S[H[
(TIKPÄJ\S[H[
Durada
4.1.3. Característiques succió del pit
Ús mugronera
Dolor
Lesions mugró
Altres
+PÄJ\S[H[ZLUJHU]PKLJVUZPZ[uUJPLZ
No
Sí
Quines
+PÄJ\S[H[ZLUSHKLNS\JP}
No
Sí
Quines
+PÄJ\S[H[ZLUSHTHZ[PJHJP}
No
Sí
Tipus d’aliments
4.1.7. Hàbits no nutritius
Pit
Xumet / Dit
Durada, freqüència, intensitat
Onicofàgia
Bruxisme cèntric / excèntric
Altres
Anamnesi
Protocol d’exploració dinàmica
Interdisciplinar del fre lingual
4.2
Respiració
4.2.1. Mode respiratori
Diürn
Nasal
Oral
Mixte
Nocturn
Nasal
Oral
Mixte
4.2.2. Característiques del son
(TIKPÄJ\S[H[
:LUZLKPÄJ\S[H[
Característiques (roncs, apnees,...)
4.2.3. Presència de clínica de repetició
Costipats
Quadre vies altes
Otitis
Amigdalitis
Sospita d’hipoacúsia
Bronquitis
Altres
4.2.4. Controls otorrinolaringològics
No
4.3
Sí
Professional
Quan
Parla
+PÄJ\S[H[ZPUPJPHSZLUSHWYVK\JJP}KLSHWHYSH
No
Sí
Quines
4.3.2. Presència actual d’errors articulatoris
No
Sí
Quins
4.3.3. Parla poc intel·ligible
No
4.4
Sí
En ocasions
Dentició
4.4.1. Hàbits d’higiene dental
No
Sí
En ocasions
+PÄJ\S[H[ZWLYLSPTPUHYYLZ[LZHSPTLU[nYPLZKLSHJH]P[H[VYHS
No
Sí
En ocasions
4.4.3. Presència de:
Càries
Mal posicionament dental
Malaltia gingival o periodontal
+PÄJ\S[H[ZWLYVIYPY[HUJHYSHIVJH
Alteracions maxil·lars
Dolor o sorolls a l’obrir / tancar la boca
Altres
+PÄJ\S[H[ZLUS»LZ[HIPSP[H[KL!
Aparatologia ortopèdica / ortodòncica
Pròtesis
Fèrula
4.4.5. Controls odontològics
No
Sí
Professional
Quan
Col·legi de Logopedes de Catalunya
Anamnesi
Protocol d’exploració dinàmica
Interdisciplinar del fre lingual
4.5
Limitacions mecàniques
+PÄJ\S[H[ZLUTV]PTLU[ZSPUN\HSZH{SSH[Z
Treure llengua
Tocar llavi superior
Tocar comissures
4.5.2. Altres moviments compromesos
Escupir
4.6
Llepar gelat o caramel de pal
Tocar instrument de vent
Actitud postural
4.6.1. Presència d’alteracions posturals
No
Sí
Quines (peus plans, desviacions columna, etc.)
4.6.2. Tractaments realizats per abordar les alteracions posturals
No
Sí
Professional
Tipus
4.6.3. Millores obtingudes
No
05
Sí
Quines
Altres informacions d’interès
Col·legi de Logopedes de Catalunya
Altres
Protocol d’exploració dinàmica
Interdisciplinar del fre lingual
Exploració
Dades personals
Nom i cognoms
Edat
Data de naixement
Adreça
Telèfon
E-Mail
Data actual
Derivat per
Valoració realitzada per
Col·legi de Logopedes de Catalunya
Especialitat
Autora / Yvette Ventosa
Exploració
Protocol d’exploració dinàmica
Interdisciplinar del fre lingual
01
Característiques odontològiques (informació facilitada per l’odontòleg)
1.1. Alteracions maxil·lomandibulars
Tendència a Cl. III (Hiperplàsia mandibular / Hipoplàsia maxil·lar superior)
Tendència a Cl. II (Hipoplàsia mandibular / Hiperplàsia maxil·lar superior)
Mossegada oberta (Anterior / lateral / posterior)
Mossegada creuada unilateral / bilateral (Hipoplàsia maxil·lar superior / Hiperplàsia mandibular)
Altres
1.2. Anomalies dentoalveolars
Proinclinació incisius inferiors
Retroinclinació incisius superiors
Diastema interincisiu inferior
Linguoversió incisius centrals inferiors
Recessió mucogingival
Alteracions periodontals
Altres
02
Característiques anatòmiques de la llengua
2.1. Aspectes de forma
Aparença
Normal
Estreta / llarga
Voluminosa / ampla
Mida
Normal
Petita
Gran
Àpex
Normal
3SL\ÄZZ\YH
)xÄKHJVY
Dors
Normal
Lleu solc
Solc marcat
Al terra de la boca
Altres
2.2. Aspectes de to
Normal
To
Hipotònica
Hipertònica
2.3. Posició de repòs
Ubicació lingual en repòs en sentit vertical
No visible
Mitja
Baixa
Posició lingual en repòs en sentit sagital
No visible
Avançada
Contra arcada dentària superior / inferior
Entre arcada dentària anterior / lateral
Ubicació lingual en sentit transversal
Normal
Amb desbordament
Contra arcades (amb indentacions linguals)
Col·legi de Logopedes de Catalunya
Exploració
Protocol d’exploració dinàmica
Interdisciplinar del fre lingual
03
Característiques de la funcionalitat lingual
3.1. Aspectes de mobilitat
7Yn_PLZSPUN\HSZH{SSHKLZ
Protrusió
Supraversió
interna
Supraversió
externa
Infraversió
Lateralització
dreta
Lateralització
esquerra
Realitza bé
Retracció
Escombrar
el paladar
(TIKPÄJ\S[H[
No possible
Protrusió
Supraversió interna
Supraversió externa
Infraversió
Lateralització dreta
Lateralització esquerra
Retracció
Escombrar el paladar
Adossament al paladar
Vibració punta lingual
,ZJVUZPKLYHYn¸HTIKPÄJ\S[H[¹X\HULSTV]PTPLU[ZPN\PWVZZPISLWLY~UVLZW\N\PYLHSP[aHYLUTn_PTHL_[LUZP}
Elevació lingual (*)
Punta lingual toca arrugues palatines en obertura bucal màxima (5)
Punta lingual quasi toca arrugues palatines en obertura bucal màxima (4)
Punta lingual sobrepassa meitat d’obertura bucal màxima (3)
Punta lingual no arriba o arriba just a la meitat de l’obertura bucal màxima (2)
No és possible cap moviment d’elevació de la punta lingual (1)
,ZX\LTHIHZH[LU¸.YHKVZKL4V]PSPKHK3PUN\HS¹KL+\YHU1;tJUPJH4-:!+PHNU}Z[PJV
KLSHTH[YPaM\UJPVUHS!JVKPÄJHJP}U6Y[VKVUJPHJSxUPJH
04
Competència lingual en les funcions orofacials
4.1. Respiració
Característiques postura lingual en repòs
No visible
Sense contacte amb arrugues palatines
4.2. Succió (a valorar només en lactants)
Característiques de la succió
Amb moviment anteroposterior
Amb moviment posteroanterior
Altres característiques
Col·legi de Logopedes de Catalunya
Adossament al
paladar
Meitat
obertura bucal
Vibració
punta lingual
Exploració
Protocol d’exploració dinàmica
Interdisciplinar del fre lingual
4.3. Deglució (informació obtinguda pel logopeda)
Característiques de la deglució
Funcional*
Disfuncional
Amb empenta lingual
Amb interposició lingual
Altra forma clínica
,ZJVUZPKLYH¸KLNS\JP}M\UJPVUHS¹HX\LSSHX\L[PUN\PSLZJHYHJ[LYxZ[PX\LZWY~WPLZKLS»LKH[KLSZ\IQLJ[L]HSVYH[
*HYHJ[LYxZ[PX\LZ;YPWSL;HUJHTLU[]LYPÄJH[HTI;uJUPJHKL7H`UL
4VKPÄJHJP}K»HSN\UW\U[KLJVU[HJ[L
Quin
Absència d’algun punt de contacte
Quin
4.4. Masticació
Característiques de la masticació
,ÄJPLU[
0ULÄJPLU[
Inadequada cohesió del bol alimentari
3H[LYHSP[aHJP}PUZ\ÄJPLU[KLSIVSWLYPUJVTWL[uUJPHSPUN\HS
Incompetència d’altres estructures musculars
4.5. Parla i veu
Parla espontània
Intel·ligible
Inintel·ligible
Articulació i coarticulació de la parla
Precisa
Imprecisa
Obertura bucal en la parla
Normal
9LK\{KH3PTP[HKH
Exagerada
Movimients mandibulars
Normals
Amb avançament mandibular
Amb desviació dreta/esquerra
Velocitat de la parla
Normal
Accelerada
Alentida
Veu
Normal
Disfònica
Nasalitzada
Articulacions compensades
/l/
/n/
/t/
/d/
/r/
/R/
Altres
Articulacions alterades
/s/
Normal
Alterat
Omès
/r/
Normal
Alterat
Omès
/l/
Normal
Alterat
Omès
/grups cons. r/
Normal
Alterat
:PTWSPÄJHJP}VZ\IZ[P[\JP}
/grups cons. l/
Normal
Alterat
:PTWSPÄJHJP}VZ\IZ[P[\JP}
/R/
Normal
Alterat
Omès
Altres fonemes alterats o compensats
Es recomana valorar la parla en context espontani, dirigit i de repetició.
Si es requereix es pot administrar l’annex 1.
Col·legi de Logopedes de Catalunya
Exploració
Protocol d’exploració dinàmica
Interdisciplinar del fre lingual
4.6. Actitud postural
Eix corporal vertical
Equilibrat
Desequilibrat, més acusat a nivell de
Hipertonia de cap i coll
Assimetria pèlvica
Anteversió d’espatlles
Genolls en var / valg
Abdomen prominent
Peus plans
Altres
En normo eix
Columna vertebral
Desviada
Adequat i estable
Base de suport i anclatge
Inadequat i/o inestable
Centre de gravetat corporal respecte la base de suport
Centrat
05
Anterioritzat
Posterioritzat
Característiques morfològiques del fre lingual
5.1. Aspectes visuals en l’observació
Color
Rosat
Més pàl·lid
Blanquinós
Component del teixit
Membranós
Fibrós
Muscular
Longitud
Normal
Llarg
1\Z[
Curt
;LP_P[TLTIYHU}Z!ZLTISHU[H\UHTLTIYHUHSnTPUHWYPTHWSHUHPÅL_PISL
;LP_P[ÄIY}Z!X\LJVU[tVMVYTH[WLYÄIYLZ
;LP_P[T\ZJ\SHY!X\LJVU[tÄIYLZT\ZJ\SHYZTtZLZ[Y\J[\YH[
-YLSPUN\HSJ\Y[!PUMLYPVYHSHTHQVYPHWLY~HTIÄ_HJP}JVYYLJ[HZLNVUZKLZJYPWJP}HUH[~TPJH
Fixació sublingual
Normal (zona mitja o posterior)
Lleugerament anterioritzada (per davant zona mitja)
Àpex
Anterioritzada (pròxima a l’àpex)
Cos
Molt anterioritzada (a l’àpex)
Fixació sublingual normal
Fixació al terra de la boca
Visible des de les carúncules (sortida als conductes salivals)
Visible des de la cresta alveolar
Base
Fixació al terra de la boca
Carúncules
Fusionada al terra de la boca
5.2. Aspectes mecànics
Mobilitat i elasticitat
Normal
Alterada WLYÄIVYZPWVZ[PU[LY]LUJP}X\PY‚YNPJHWLYYL[YHJJP}JPJH[YPJPHS¯
Col·legi de Logopedes de Catalunya
Molt curt o fusionat
al terra de la boca
Exploració
Protocol d’exploració dinàmica
Interdisciplinar del fre lingual
5.3. Medició
Medició amb peu de rei (**)
H6ILY[\YHI\JHSTn_PTH$FFFFFFFTT
I6ILY[\YHI\JHSHTIW\U[HSPUN\HSLUHYY\N\LZWHSH[PULZ$FFFFFFFTT
J9LSHJP}LU[YLSLZTLZ\YLZHU[LYPVYZ$FFFFFFF
I_
a
$J
YLZ\S[H[LU Resultat
7LYJLU[H[NLKL VTtZ$UVYTHS
,U[YL¶ $WVZZPISLTLU[LSVUNHISLHTI[YLIHSSSVNVWuKPJLZWLJxÄJZPSHÄ_HJP}OVWLYTL[
VTLU`Z$Z\ZJLW[PISLHPU[LY]LUJP}X\PY‚YNPJH
Obervacions
,ZYLJVTHUHUVYLHSP[aHYSHTLKPJP}HWHJPLU[ZTLUVYZKLHU`ZVX\LW\N\PUWYLZLU[HYKPZM\UJPVUZ[LTWVYVTHUKPI\SHYZ
4LKPJP}L_[YL[HKL4HYJOLZHU083PUN\HSMYLU\S\T!WYVWVZHSVMX\HU[P[H[P]LL]HS\H[PVU0U[16YVMHJPHS4PVS"! 06
Síntesi valoració
Normal
Alterat
(ZWLJ[LZHUH[~TPJZTtZZPNUPÄJH[P\Z!
Molt alterat
9LSHJP}SVUNP[\KÄ_HJP}KLSMYLSPUN\HS
Longitud
Fixació
Conclusió
Normal
:\ÄJPLU[Q\Z[
Curt-fusionat
Adequada
Anterioritzada
Molt anterioritzada
(ZWLJ[LZM\UJPVUHSZTtZZPNUÄJH[P\Z!
Alteracions en la competència lingual
4VIPSP[H[SPUN\HSH{SSHKH
Posició de repòs lingual
Funcions orofacials YLZWPYHJP}Z\JJP}KLNS\JP}¯
Altres (maxil·lodentals, periodentals, TLJnUPX\LZ¯
07
Conclusió i indicació
7.1. Conclusió
Presència de fre lingual
Normal
Alterat
Descripció fre lingual alterat
Forma clínica aproximada
(consultar annex 2)
7.2. Indicació
Pla terapèutic recomanat
Conservador o logopèdic
Quirúrgic
Combinat o mixte
Col·legi de Logopedes de Catalunya
Exploració
Protocol d’exploració dinàmica
Interdisciplinar del fre lingual
Annex 1
Llistat de paraules
/ l/
S\WH
/n/
núvol
mona
nen
/t/
taula
bata
set
/d/
dit
boda
tard
/s/-/z/
sopa
cassola
gos
casa
fantasma
pinzell
castell
espasa
escola
esfumat
/r/
pera
cor
/R/
ratolí
gorra
Grups consonàntics /l/
WSH[
JSH\
WHSH
Grups consonàntics /r/
príncep
creu
tres
drac
ÄS
ISH\
bruixa
NSH
ÅHT
gran
fruita
Annex 2
Formes clíniques més freqüents
A
Long.normal
Ä_HJP}
adequada
B
Long.
UVYTHSÄ_HJP}
anterioritzada
C
Long.
Q\Z[HÄ_HJP}
adequada
D
Long.
Q\Z[HÄ_HJP}
anterioritzada
E
Long.
J\Y[HÄ_HJP}
anterioritzada
F
Long.curta
Ä_HJP}TVS[
anterioritzada
Observacions
3HÄ_HJP}HU[LYPVYP[aHKHPTWLKLP_SHSSP\YLTVIPSP[H[KLS»nWL_SPUN\HS3HZL]HPUÅ\uUJPHULNH[P]HZ»OHKL]HSVYHY
en relació amb la longitud del fre.
3HJVTIPUHJP}¸J\Y[HHU[LYPVYP[aHKH¹tZSHTtZKLZMH]VYHISLPZV]PU[YLX\LYLP_SHPU[LY]LUJP}X\PY‚YNPJH
(]LNHKLZ[V[PX\LLSYLZ\S[H[KLSHTLKPJP}LZ[PN\PKPUZKLSZ]HSVYZUVYTHSZ VTtZZPSHÄ_HJP}HWPJHStZTVS[
HU[LYPVYP[aHKHWVKLT[YVIHYUVZHTIKPÄJ\S[H[ZVSPTP[HJPVUZX\LQ\Z[PÄJHYHUPN\HSTLU[SHPU[LY]LUJP}X\PY‚YNPJH
,SYLZ\S[H[H{SSH[KLSHTLKPJP}UVtZ\UHPUMVYTHJP}KPYLJ[HPJVUJSVLU[QHX\LUVTtZLZ[nPU[LYYLSHJPVUHU[HX\LZ[H
KHKHHTIHS[YLZPUMVYTHJPVUZV]HYPHISLZPUKP]PK\HSZÄ_HJP}]HSVYZKLS»VILY[\YHI\JHSMVYTHPHTWSHKHKLS»HYJHKH
TH_PSÇSHY¯LUZWVZZPIPSP[HYnMLY\UKPHNU~Z[PJJ\PKHK}ZPWSHU[LQHYSHPU[LY]LUJP}TtZHKLX\HKHQHZPN\PJVUZLY]HKVYH
o quirúrgica.
Col·legi de Logopedes de Catalunya
G
Fusionat al
terra de la
boca
31 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • DIAGNÒSTIC LOGOPÈDIC
Proves, fitxes i guies - Guia de valoració de les disfuncions de l’ATM per a logopedes
2.2.5. Guia de valoració de les disfuncions de l’ATM per a logopedes
Elaborada per: Laura Carasusán Barcelona (logopeda, terapeuta i acupuntora)
1. DADES MÈDIQUES
A. PROVES APORTADES:
Ortopantomografia
TC
RM
EMG (electromiografia)
Altres:......................................................................................................................................................
B. DIAGNÒSTIC:
C. ORIGEN DE LA LESIÓ
Traumatisme
Postures asimètriques (4*)
Sostenir o mossegar objectes amb la boca
Onicofàgia
Bruxisme cèntric (compressió dental) (2*)
Bruxisme excèntric (frec dental) (2*)
Fuetada cervical (4*)
Artritis de l’ATM (2*)
Maloclusió (3*)
Mals hàbits mandibulars (1*)
Trastorn neurològic
Altres:...............................................................................................................
D. TIPOLOGIA OCLUSAL:
Normoclusió
Sobremossegada (2*) (3*)
Mossegada oberta (2*) (3*)
Mossegada creuada (2*) (3*)
Prognatisme (2*) (3*)
Protrusió del maxil·lar (2*) (3*)
Retromentonisme (2*) (3*)
Comentaris:
E. CAPACITAD D’OBERTURA BUCAL ACTIVA:
.......................mm. (límits mínims d’obertura: 38mm en dones i 42mm en homes, segons Nevakari i Agerberg)
En cas que no hagi estat valorada per un especialista mèdic, mesurar-la el més aproximadament possible, a poder
ser, amb l’instrumental adequat (peu de rei).
F. TRACTAMENT ORTOPÈDIC
• Portador de férula de descàrrega
No
Sí
Superior
Inferior
• Dificulta la correcta posició lingual? (a valorar pel logopeda)
No
Sí (1*) (2*)
• Quan porta la fèrula?...............................................................................................................................................................
G. TRACTAMENT ORTODÒNTIC
No
Sí (anterior ___ / actual ___ )
Fix
Amovible Durada.........................................................................................................................
Col·legi de Logopedes de Catalunya
32 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • DIAGNÒSTIC LOGOPÈDIC
Proves, fitxes i guies - Guia de valoració de les disfuncions de l’ATM per a logopedes
• Dificulta la realització de la teràpia miofuncional? (a valorar pel logopeda)
• Característiques d’interès
H. ESTAT DE LA DENTADURA
Desgast dental (2*)
Dents esquerdades (2*)
Dents sensibles (3*)
I. FACTORS PSICOLÒGICS
Depressió (per dolor crònic) (5*) (7*)
Ansietat (5*) (7*)
Dependència de fàrmacs (5*) (7*)
J. TRACTAMENT FARMACOLÒGIC
No
Sí..........................................................................................................................................................................
K. POSTURA CORPORAL GLOBAL
(realitzar l’exploració de la verticalitat i de les asimetries si no hi ha prou informació mèdica. Es pot utilitzar
la Fitxa de valoració de la postura per a logopedes de L. Carasusán inclosa a la pàg 38 d’aquest protocol)
Normal
Alteracions/asimetries (4*)........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Estat de la columna vertebral (4*) (6*)
Escoliosi
Hiperlordosi .............................................................................................................................
Hipercifosi ................................................................................................................................
Tractament:
L. TRACTAMENT DE FISIOTERÀPIA PER A L’ATM
No
Sí
Estiraments
Pressió de punts gatell
Biofeedback
TENS (electroteràpia)
Ultrasons
Altres:...................................................................................................................................................................
M. ALTRES TRACTAMENTS QUE REALITZA
Psicologia
Osteopatia
RPG (Reeducació Postural Global)
Tècniques de relaxació
Acupuntura
Reflexologia facial o podal
Shiatsu
Altres: .................................................................................................................................................................................
N. ALTERACIONS I DOLORS ASSOCIATS
Cefalees
Mal d’orella
Altra simptomatologia auditiva: ....................................................................................................................................
Patologia / dolor cervical
Dolor facial
Molèsties oculars
Col·legi de Logopedes de Catalunya
33 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • DIAGNÒSTIC LOGOPÈDIC
Proves, fitxes i guies - Guia de valoració de les disfuncions de l’ATM per a logopedes
O. DERIVACIONS/EXPLORACIONS QUE CAL REALITZAR
2. EXPLORACIÓ LOGOPÈDICA
A. COMPETÈNCIES MOTORES:
Exploració de movimients mandibulars
• Obertura/tancament: (+)
Normal
Alterat (2*)
Capacitat d’obertura reduïda
Desviació (quan s’obre, la mandíbula es desvia però retorna a la línia mitja)
Cap a la dreta
Cap a l’esquerra
Deflexió (quan s’obre, la mandíbula es desvia però no recupera la línia mitja)
Cap a la dreta
Cap a l’esquerra
Clic articular
• Moviment lateral: (+)
Normal
Reduït (2*)
Dreta
Esquerra
• Moviment anterior/posterior (protrusió/retrusió): (+)
Normal
Reduït (2*)
Respecte a l’exploració orofacial
• Interferència de la disfunció d’ATM en la correcta execució de les pràxies orofacials
No
Sí (1*) (2*)
Incrementa el dolor/molèstia a la musculatura mastegadora o a l’ATM durant l’execució de les
pràxies.
Exerceix tensió a la musculatura mastegadora
o a la columna cervical
per compensar el baix
to muscular intraoral (fa compensacions musculars).
Desvia la mandíbula cap al costat
dret
Esquerra per poder executar les pràxies orofacials correctament.
Roman amb la boca pràcticament tancada per poder executar les pràxies (la reducció en el moviment d’obertura dificulta l’execució d’algunes pràxies orofacials).
Quan fa el moviment de protrusió lingual mostra marques dentades en tot el seu perímetre lingual
, o li tremola molt la llengua . (7*)
Propiocepció
• Consciència de les asimetries en els moviments mandibulars:
No
Sí
• Capacitat de correcció de dites asimetries durant l’execució de les pràxies:
No
Sí
Col·legi de Logopedes de Catalunya
34 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • DIAGNÒSTIC LOGOPÈDIC
Proves, fitxes i guies - Guia de valoració de les disfuncions de l’ATM per a logopedes
• Consciència muscular per a realitzar qualsevol moviment pràxic oral:
No
Sí
• Limitacions provocades per la disfunció de l’ATM:
Disminució de situacions de parla
Dificultat per badallar
Limitacions en els menjars
Problemes per dormir
Reducció en l’execució d’exercicis pràxics
• Compensacions musculars durant l’exploració miofuncional:
No
Sí
Masseters
Columna cervical
Mans
Peus
Altres:. .................................................................................................................................................................................
B. ESTAT DE LA MUSCULATURA:
• Percepció del terapeuta:
• Tensió al palpar la musculatura mastegadora en repòs (tenir en compte la tipologia facial):
No
Sí (1*) (2*) (4*)
Masseter
Temporal
Pterigoides interns i externs
Digàstric
• Tensions associades:
Columna cervical (4*)
ECM (esternoclidomastoïdal)
Reducció de la mobilitat laríngia
Cintura escapular (4*)
• Percepció del pacient:
• Estat de la musculatura mastegadora:
En repòs (2*)
Cap simptomatologia
Tensió
Molèstia
Dolor
Quan és explorat pel terapeuta (palpació): (2*)
Cap simptomatologia
Tensió
Molèstia
Dolor
Quan realitza els moviments pràxics: (2*)
Cap simptomatologia
Tensió
Molèstia
Dolor
Quan realitza pràxies contraresistència (obertura, tancament, protrusió, retrusió, lateralització): (2*)
Cap simptomatologia
Tensió
Molèstia
Dolor
• Prova de Krogh-Poulsen (que pot realitzar el logopeda per a detectar si el dolor és articular o muscular –de totes
maneres, si detectem possible disfunció, és preferible que el visiti l’especialista¬–): es proporciona al pacient un
depressor lingual de fusta que ha de mossegar amb els molars del costat dolorós.
Dolor muscular: el dolor augmenta amb aquesta maniobra
Dolor articular: no hi ha canvis quan realitza la maniobra
• Consciència de la tensió/alteració que presenta:
No
Sí
• Situació en la qual detecta major tensió o dolor:
Quan es desperta
Després de menjar
Al final del dia
Tan sols associat a situacions de nervis o estrès
Sempre
Altres:......................................................................................................................................................
Col·legi de Logopedes de Catalunya
35 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • DIAGNÒSTIC LOGOPÈDIC
Proves, fitxes i guies - Guia de valoració de les disfuncions de l’ATM per a logopedes
C. HÀBITS:
• Alimentació:
• Consistències alimentàries que pren:
Líquids
Semisòlids
Sòlids tous
Sòlids durs
• Refereix molèstia segons consistència alimentària:
No
Sí
Observacions
• Masticació:
Unilateral.............................................................................................................................................................................
Bilateral
Masseterina
Temporal
• Postura quan dorm:
Decúbit supí (estirat boca amunt)
Decúbit pron (estirat boca avall)
Decúbit lateral (estirat de costat)
D. RECOMANACIONS I PAUTES PER PROPORCIONAR AL PACIENT:
Col·legi de Logopedes de Catalunya
36 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • DIAGNÒSTIC LOGOPÈDIC
Proves, fitxes i guies - Guia de valoració de les disfuncions de l’ATM per a logopedes
OBSERVACIONS:
• S’ha de tenir en compte que aquesta és una exploració molt específica i que sempre s’ha de considerar com un
complement a una completa exploració miofuncional.
• L’exploració ens permet detectar els signes clínics que ens informen d’un alteració, disfunció o trastorn. Cada
una d’elles ens donarà informació de les pautes que haurem de seguir durant el tractament, de les recomanacions
que li haurem de donar al pacient i de les derivacions a d’altres especialistes per a realitzar un tractament integral
de l’alteració.
En aquesta guia trobareu marcats els ítems que ens indiquen quina derivació o derivacions hem de fer:
(1*): Logopeda especialista en disfuncions orofacials i en disfuncions de l’ATM
(2*): Especialista en ATM (odontòleg, estomatòleg, cirurgià maxil•lofacial)
(3*): Ortodoncista/odontòleg
(4*): Fisioterapeuta/terapeuta corporal
(5*): Psicòleg/psicoterapeuta
(6*): Traumatòleg
(7*): Acupuntor
(+) Si es vol realitzar l’exploració de moviments mandibulars amb mesures (utilitzant el peu de rei), els valors de
referència que es poden utilitzar són:
Obertura màxima: de 40 a 55 mm
Lateralitat: de 7 a 11 mm
Protrusió màxima: de 7 a 11 mm
.*Aquests valors estan extrets del llibre Articulaçao Temporomandibular. Implicaçoes, Limitaçoes e Possibilidades
Fonoaudiológicas Volume 1, d’Esther Mandelbaum Gonçalves Bianchini.
.Són valors aproximats que poden diferir una mica d’un autor a un altre, però que ens ajuden a marcar uns límits
patològics.
• En el cas d’haver observat alteracions a nivell postural, completar l’exploració amb la Fitxa de valoració de la
postura per a logopedes de L. Carasusán, també inclosa en aquest protocol.
Col·legi de Logopedes de Catalunya
37 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • DIAGNÒSTIC LOGOPÈDIC
Proves, fitxes i guies - Fitxa de valoració de la postura per a logopedes
2.2.6. Fitxa de valoració de la postura per a logopedes
Elaborada per: Laura Carasusán Barcelona (logopeda, terapeuta i acupuntora)
1. QÜESTIONARI PER AL PACIENT
- Nom:. .......................................................................................................................................... Edat:....................................
- Tipus de feina que realitza:......................................................................................................................................................
- Postura que manté a la feina/escola:. ....................................................................................................................................
- Hores al dia que està assegut:.................................................................................................................................................
- Hores al dia que està de peu:..................................................................................................................................................
- Tipus de calçat que sol portar:................................................................................................................................................
- Realitza algun esport?
No
Si, Quin?...................................................................................................................
- Postura quan dorm:...................................................................................................................................................................
- Porta o ha portat alguna pròtesi com plantilles, cotilla, etc.?. .........................................................................................
- Realitza alguna teràpia postural?
No
Si, Quina?.............................................................................................
2. DADES MÈDIQUES
- Diagnòstic:. .................................................................................................................................................................................
- Proves aportades o informes:..................................................................................................................................................
- Tractament realitzat:..................................................................................................................................................................
3. IMPRESSIONS DEL TERAPEUTA
Descripció de la postura espontània del pacient durant l’entrevista:
4. EXPLORACIÓ
4.1. Observació de les postures estàtiques dirigides
• Sedestació
• Perfil
- Postura de cap:
Normal
Hiperextensió de coll (cap en posició “sorbet” exagerada) (2*) (4*)
Hiperflexió de coll (cap flexionat cap enrere) (2*) (4*)
- Corbes de la columna:
Normal
Hipercifosi dorsal (1*) (2*) (4*)
Hiperlordosi (1*) (2*) (4*)
Cervical
Lumbar
- Espatlles:
Normal
Rotació anterior (2*) (4*)
Rotació posterior (2*) (4*)
Col·legi de Logopedes de Catalunya
38 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • DIAGNÒSTIC LOGOPÈDIC
Proves, fitxes i guies - Fitxa de valoració de la postura per a logopedes
- Postura de les cames:
Angle de 90º, peus totalment recolzats.
Angle – 90º, només recolza la part davantera dels peus (4*)
Angle + 90º, tan sols recolza la part posterior dels peus (4*)
(*) Marcar en el dibuix les alteracions que presenta el pacient.
• Frontal
Observació de les simetries (marcar la posició observada)
- Posició del cap: (+) (4*)
- Posició de les espatlles: (2*) (4*)
- Posició dels peus:
Paral·lels
Talons junts i puntes separades (3*) (4*)
L’un sobre l’altre (4*)
Cames creuades (4*)
Bipedestació
• Perfil
- Postura de cap:
Normal
Hiperextensió (cap en posició “sorbet” exagerada) (2*) (4*)
Hiperflexió (cap flexionat cap enrere) (2*) (4*)
- Corbes de la columna (dibuix d’A.D.A.M. extret de MedlinePlus): (++)
Col·legi de Logopedes de Catalunya
Puntes juntes i talons separats (3*) (4*)
39 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • DIAGNÒSTIC LOGOPÈDIC
Proves, fitxes i guies - Fitxa de valoració de la postura per a logopedes
Normal
Hipercifosi dorsal (1*) (2*) (4*)
Hiperlordosi (1*) (2*) (4*)
Cervical
Lumbar
- Espatlles:
Normal
Rotació anterior (2*) (4*)
- Genolls:
Relaxats
Tensats (2*) (4*)
Rotació posterior (2*) (4*)
• Frontal
Observació de les simetries (marcar en el dibuix les asimetries de cap, espatlles i maluc):
CAP
ESPATLLES
CADERA
- Posició dels braços:
Palmells de les mans mirant endavant (4*)
Palmells de les mans mirant cap enrere (4*)
La mà coincideix amb la línia del pantaló (palmells mirant cap a les cames)
- Posició dels peus (marcar la posició observada): (3*) (4*)
Taló
Punta
- Recolzament plantar (marcar a la imatge on hi ha el major recolzament del pes): (3*) (4*)
Extret de La guía de la espalda. Sistema ARC
- Alteracions musculoesquelètiques dels peus (després de marcar en el dibuix anterior el recolzament plantar,
observar les següents tipologies de peu si se sospita una possible alteració i fer la conseqüent derivació): (3*)
Peu pla (caiguda total o parcial de l’arc del peu)
Peu pla valg (el peu es recolza cap a l’interior)
Peu buit (peu amb l’arc molt alt)
Peu equinovar (peu torçat cap endins)
Peu equí (taló separat del terra recolzant la part anterior del peu)
- Hi ha diagnòstic mèdic de les alteracions?...........................................................................................................................
Col·legi de Logopedes de Catalunya
40 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • DIAGNÒSTIC LOGOPÈDIC
Proves, fitxes i guies - Fitxa de valoració de la postura per a logopedes
- Tipus de lesió:
Unilateral
Bilateral
- Observació del desgast del taló de les sabates:
Esquena
- Estat de la columna:
Normal
Escoliosi (curvatura de costat a costat de la columna vertebral que pot tenir les següents formes): (1*) (2*) (4*)
S
C
*Si està diagnosticat o, en cas contrari, si es sap explorar, marcar en el dibuix la trajectòria de la columna:
Dibuix d’A.D.A.M. extret de MedlinePlus
- Recolzament de taló (marcar el corresponent): (3*) (4*)
Equilibrat
Recolzament intern
Recolzament extern
4.2. ESTUDI DE LA VERTICALITAT
Li demanem al pacient que, en bipedestació, intenti buscar el seu eix de verticalitat. Li ensenyem com col·locar
els peus alineats amb la maluc i, mitjançant balancejos, ha de trobar el recolzament plantar i la postura vertical
adequats.
- És capaç de trobar l’eix? (consciència corporal)
Sí
No
- Hi ha canvis posturals respecte l’exploració estàtica? Descriure’ls.
- On mostra més dificultats?
- Ha de canviar de postura per respirar?
Col·legi de Logopedes de Catalunya
41 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • DIAGNÒSTIC LOGOPÈDIC
Proves, fitxes i guies - Fitxa de valoració de la postura per a logopedes
Vèrtex
Cordes vocals
L III
Centre de gravetat
polígon de sustentació
L’eix del cos
cos en equilibri estable
columna vertebral estirada
Imatge dels treballs de la Dra. Geneviève Heuillet-Martin amb Garson-Bavard i Legré
4.3. CADENES MUSCULARS D’ALT RISC A TENIR EN COMPTE PER A LA SALUT POSTURAL
(extret del llibre El amanecer del cuerpo d’Antoni Munné)
Marcar les zones corresponents als músculs afectats en el pacient:
Col·legi de Logopedes de Catalunya
42 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • DIAGNÒSTIC LOGOPÈDIC
Proves, fitxes i guies - Fitxa de valoració de la postura per a logopedes
4.4. RECOMANACIONS AL PACIENT
Observacions:
Derivacions:
OBSERVACIONS
Els signes clínics marcats en taronja, ens indiquen alteracions que han de ser tractades per altres especialistes i que, per tant, haurem de derivar perquè aquests aspectes que s’escapen dels límits de la nostra
professió es treballin paral·lelament al tractament miofuncional.
(1*) Traumatòleg
(2*) Fisioterapeuta o terapeuta postural
(3*) Podòleg
(4*) Logopeda (aspectes que ha de tenir molt en compte el logopeda durant el treball miofuncional quan
treballi la postura)
(+) Si apareix aquest signe clínic, observar com afecta a l’articulació temporomandibular. Es pot utilitzar
la Guia de valoració de les disfuncions de l’ATM per a logopedes de L. Carasusán.
(++) Per observar les diferents postures, es poden consultar les figures que apareixen en el Protocol
d’exploració interdisciplinària orofacial per a nens i adolescents i el Protocol d’exploració interdisciplinària
orofacial per a adults.
Col·legi de Logopedes de Catalunya
43 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • DIAGNÒSTIC LOGOPÈDIC
Proves, fitxes i guies - Fitxa per a la detecció de signes d’alerta miofuncionals en l’àmbit escolar
Elaborada per:
Graciela Donato - Yvette Ventosa
2.2.7. Fitxa per a la detecció de signes d’alerta miofuncionals en l’àmbit escolar
Nom i cognoms:
Edat: ................................................................................................................. Curs: .................................................................
Escola: .............................................................................................................. Tutor: . ..............................................................
Data de l’observació:. .................................................
CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES I CONDUCTES OBSERVABLES
1. Fa ulleres
2. Cansament, mirada trista
3. Boca oberta
4. Irritacions labials
5. Baveig
6. Succió de xumet, dit o d’altres objectes
7. Es mossega les ungles
8. Preferència d’aliments tous
9. Mastega amb la boca oberta
10. Alteracions en la parla
11. Alteracions de les qualitats vocals
12. Actitud postural alterada
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
CONDUCTES RESPECTE A LES TASQUES D’APRENENTATGE
1. Es distreu fàcilment
2. Es mostra inquiet
3. Es mostra agressiu
4. Rendiment escolar baix
Observació: Els ítems assenyalats en color es consideren clínicament significatius i per tant, requeriran de l’avaluació logopèdica
miofuncional, així com la d’altres professionals que intervenen sobre el S.E. (ORL, odontopediatra, ortodontista, etc).
Col·legi de Logopedes de Catalunya
PROTOCOL D'EXPLORACIÓ INICIAL INTERDISCIPLINÀRIA OROFACIAL PER A NENS I ADOLESCENTS
(Dirigit a logopedes, odontòlegs, otorinolaringòlegs i pediatres)
Realitzat per:.......................................................................................Especialitat:......................................................
Dades del pacient:
Nom del pacient:....................................................................Etat:...................Data:......................................................
Sexe:..............Pes:..............Alçada:................Antecedents:............................................................................................
Concept:
L'exploració interdisciplinària orofacial, extra i intraoral comprèn l'examen per a la detecció de possibles alteracions
morfològiques i/o disfuncions.
Aquesta proposta és una aproximació a un protocol d'exploració que reuneix 2 característiques:
1.-Rapidesa (5-8 minuts)
2.-Simplicitat
Anamnesi:
1
No
Si
No sap
1- Ronca habitualment el seu fill mentre dorm?
2- Durant el son, ha observat si al nen li costa respirar
o ho fa amb molt d'esforç?
3- Ha detectat en el seu fill mentre dorm:
Pauses o parades respiratòries?
Son intranquil o agitat?
Postures anòmales del cap (hiperextensió, etc)
Sudoració excessiva
4- Mulla el coixí amb saliva?
5- Es cansa quan corre o quan fa exercici?
6- Es queda amb la boca oberta mirant la televisió o l'ordinador?
7- Té baveig diürn?
8- Es constipa freqüentment?
9- Té al·lèrgies i/o asma?
10- Hàbits: xumet/succió digital/onicofàgia/quilofàgia/ altres
11- Perd la veu sovint?
12- Té problemes de pronunciació?
Respiració:
2
Nasal
Bucal
Mixta
Perfil:
3
Normal. Classe I
4
Convex. Classe II
Còncau. Classe III
Codificació de narius (amb respiració forçada)
Grau 0
Dilata
Grau 1
No col·lapsa
ni dilata
Grau 2
Col·lapse unilateral
parcial
Grau 3A
Col·lapse parcial
bilateral
Grau 3B
Col·lapse total
unilateral
Grau 4
Col·lapse total i
col·lapse parcial
Grau 5
Col·lapse total
bilateral
Movilidad lingual (Pedir al paciente que eleve la lengua con la boca totalmente abierta intentando tocar el paladar)
5
6
Grado 0
Grado 1
Grado 2
Grado 3
Grado 4
Grado 5
Frenectomía
Punta lengua
toca paladar
Casi toca
paladar
Equidistante entre
incisivos sup
e inferiores
Sobrepasa
incisivos inferiores
No sobrepasa
incisivos
inferiores
Amígdalas
Grado 0
Grado 1
Grado 2
Grado 3
Grado 4
Grado 5
Amigdalectomía
previa
No hay amígdalas
visibles
Amígdalas muy
pequeñas (< 25%)
Amígdalas 1/3 orofaringe
Amígdalas 2/3 orofaringe
Amígdalas 3/3 orofaringe
(entre 25% y 50%)
(entre 50% y 75%)
(> 75%)
Labios
7
Sin contacto labial en reposo
Contacto labial en reposo
Labios secos o agrietados
Maloclusión (Angle)
8
Clase I (Normal)
Clase II/1
Clase II/2
Clase III
Mordida. Oclusión
9
Profunda anterior
Normal
Cruzada (uni o bilat)
Abierta
Alineación
10
Normal
Diastemas
Apiñamiento
Deglución
11
Normal
¿Hace muecas al tragar?
¿Interpone la lengua y/o labio al tragar?
Alteraciones posturales
12
Posición normal
13
Lordosis
Aumento
de la curvatura
lumbar
Cifosis
Dorso curvo,
disminución de la
curvatura lumbar,
caida de hombros
torax plano
y abdomen prominente
Adenoides:
Test fonético
(mañana)
Positivo (diferente)
Endoscopia (Exclusivo ORL)
Negativo (igual)
Tele Rx perfil (Exclusivo ortodoncistas)
No obstrucción
Obstrucción parcial
Obstrucción severa
Se recomienda valoración por:
14
Otorrinolaringólogo
Ortodoncista
Logopeda
Pediatra
Autores: Elsa Bottini, Alberto Carrasco, Jordi Coromina, Graciela Donato, Pablo Echarri, Diana Grandi, Lyda Lapitz y Emma Vila.
PROTOCOLO DE EXPLORACIÓN INICIAL INTERDISCIPLINAR OROFACIAL PARA ADULTOS
(Dirigido a logopedas, odontólogos, otorrinolaringólogos y médicos generalistas)
Realizado por:..........................................................................................Especialidad:................................................
Datos del paciente:
Nombre del paciente:.........................................................................Edad:..............Sexo:......Fecha:..............................
Peso:..............Estatura:..........Ocupación:...........................Antecedentes:.......................................................................
Concepto:
La exploración interdisciplinar orofacial, extra e intraoral comprende el examen para la detección de posibles alteraciones
morfológicas y/o disfunciones
Esta propuesta es una aproximación a un protocolo de exploración que reune 2 características:
1.- Rapidez (5-8 minutos), 2.- Simplicidad
Anamnesis:
1
No
Si
No sabe
1- ¿Respira usted habitualmente por la boca?
2- ¿Ronca mientras duerme?
3- ¿Presenta alergia nasal?
4- ¿Durante el sueño hace pausas o paradas respiratorias?
5- ¿Se cansa o queda dormido con facilidad durante el día?
6- ¿Tiene dolores faciales?
7- ¿Aprieta o rechina los dientes durante la noche?
8- ¿Aprieta o rechina los dientes durante el día?
9- ¿Bebe alcohol habitualmente antes de acostarse?
10- ¿Le sangran las encías?
11- ¿Tiene dificultad para abrir y cerrar la boca o para masticar?
12- ¿Utiliza medicación crónica para dormir?
13- ¿Tiene hipertensión?
14- ¿Hace actividad física regularmente?
15- ¿Pierde la voz frecuentemente?
¿Ha recibido tratamiento?:
Utiliza:
22- ¿Fuma?
17- Odontológico
16 -Por apneas
18- Ortodóncico
20- Férula de descarga
19- Logopédico
21- Prótesis removible
No
-10
+10
Nasal
Oral
Mixta
Respiración:
2
Perfil:
3
Normal. Clase I
4
Convexo. Clase II
Cóncavo. Clase III
Codificación de las narinas (con respiración forzada)
Grado 0
Grado 1
Grado 2
Grado 3A
Grado 3B
Grado 4
Grado 5
Dilata
No colapsa
ni dilata
Colapso unilateral
parcial
Colapso parcial
bilateral
Colapso total
unilateral
Colapso total y
colapso parcial
Colapso total
bilateral
Col·legi de Logopedes de Catalunya
Movilidad lingual (Pedir al paciente que eleve la lengua con la boca totalmente abierta intentando tocar el paladar)
5
6
Grado 0
Grado 1
Grado 2
Grado 3
Grado 4
Grado 5
Frenectomía
Punta lengua
toca paladar
Casi toca
paladar
Equidistante entre
incisivos sup
e inferiores
Sobrepasa
incisivos inferiores
No sobrepasa
incisivos
inferiores
Amígdalas
Grado 0
Grado 1
Grado 2
Grado 3
Grado 4
Grado 5
Amigdalectomía
previa
No hay amígdalas
visibles
Amígdalas muy
pequeñas (< 25%)
Amígdalas 1/3 orofaringe
Amígdalas 2/3 orofaringe
Amígdalas 3/3 orofaringe
(entre 25% y 50%)
(entre 50% y 75%)
(> 75%)
Labios
7
Labios secos o agrietados
Sin contacto labial
Labios en contacto en reposo
Maloclusión (Angle)
8
Clase I (Normal)
Clase II/1
Clase II/2
Clase III
Mordida. Oclusión
9
Profunda anterior
Normal
Cruzada (uni o bilat)
Abierta
Alineación
10
Normal
Diastemas
Apiñamiento
Estado de la dentición
11
Normal
Fracturados
Desgastados
Deglución
12
Normal
¿Hace muecas al tragar?
¿Interpone la lengua y/o labio al tragar?
Alteraciones posturales
13
Posición normal
14
Lordosis
Aumento
de la curvatura
lumbar
Cifosis
Dorso curvo,
disminución de la
curvatura lumbar,
caida de hombros
torax plano
y abdomen prominente
Adenoides:
Test fonético
(mañana)
Positivo (diferente)
Endoscopia (Exclusivo ORL)
Negativo (igual)
Tele Rx perfil (Exclusivo ortodoncistas)
No obstrucción
Obstrucción parcial
Obstrucción severa
Se recomienda valoración por:
15
Otorrinolaringólogo
Ortodoncista
Logopeda
Médico generalista
Autores: Elsa Bottini, Alberto Carrasco, Jordi Coromina, Graciela Donato, Pablo Echarri, Diana Grandi, Lyda Lapitz, Ana Molina, Eduardo Padrós, Joan Pau Marcó y Emma Vila.
48 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • annexos
Instruccions per a l’administració de les proves - Proves clíniques funcionals
3. Annexos
3.1. Instruccions per a l’administració de les proves
PROVES CLÍNIQUES FUNCIONALS
Objectiu de les proves:
En base als resultats obtinguts, determinar si el pacient es troba o no dins la normalitat.
3.1.1. EXAMEN MUSCULAR – Escales de Cauhepé i Netter
Objectiu: Valorar la musculatura oral, o sigui els músculs mastegadors, linguals i del cinturó labiojugal.
Materials: Guants per a l’examinador.
Procediment:
Músculs mastegadors:
DEPRESSORS: Amb la boca del pacient tancada, col·locar-li dos dits sota el mentó, fent força cap a dalt, i demanar-li que obri la boca.
ELEVADORS: Amb la boca del pacient oberta, col·locar-li els dits índex i llarg sobre els incisius inferiors, fent pressió
cap a baix, i demanar-li que tanqui la boca.
PROPULSORS: Demanar al pacient que avanci la mandíbula, col·locant-li dos dits davant el mentó i exercint força
en sentit contrari.
DIDUCTORS: Demanar al pacient que lateralitzi la mandíbula a un costat i a l’altre mentre exercim, amb la mà,
una força oposada.
Músculs peribucals:
ORBICULARS:
- Fascicle intern: Amb la boca del pacient oberta, col·locar-li els índex a les comissures i demanar-li que posi els
llavis com per xiular o besar.
- Fascicle extern: Demanar al pacient que ompli la boca d’aire, fer-li una pressió suau i demanar-li que mantingui l’aire dins.
BUCCINADORS: Pessigar les dues galtes al pacient i demanar-li que faci succió amb els arcs en inoclusió (perquè
fos correcte, s’hauria de mantenir la musculatura de les galtes entre els dos dits).
Músculs linguals:
PROTRUSIÓ: Amb la boca del pacient entreoberta, demanar-li que empenyi amb la punta de la llengua els nostres
dits índex i llarg, col·locats verticalment.
RETRACCIÓ: Demanar al pacient que retregui la llengua, acció que no pot rebre resistència.
DEPRESSIÓ: Demanar al pacient que faci gàrgares o que dirigeixi cap a baix l’arrel de la llengua- papada.
ELEVACIÓ: Amb la punta de la llengua del pacient fora de la boca, col·locar-li al damunt els dits índex i llarg i
demanar-li que aixequi la llengua en direcció al nas.
Valoració de la prova:
Cauhepé i Netter han classificat diferents possibilitats del treball muscular, que puntuen de 0 a 5. La puntuació
de 0 a 2 correspon a pacients neurològics amb afectació neuromuscular, i la puntuació entre 3 i 5, en canvi,
s’observa normalment en pacients sense afectació neurològica i pot trobar-se en aquells que realitzen tractament
per disfuncions orofacials.
Escala de valoració:
0- Sense contracció muscular.
1- Sense efecte motor, contracció palpable.
2- Sense efecte motor, contracció visible.
3- El pacient no realitza bé el moviment de cap manera.
4- El pacient pot realitzar el moviment però sense oposar-li resistència.
5- El pacient pot realitzar el moviment contra resistència.
Col·legi de Logopedes de Catalunya
49 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • annexos
Instruccions per a l’administració de les proves - Proves clíniques funcionals
3.1.2. PROVES RESPIRATÒRIES
Abans d’aplicar les següents proves es recomana que:
- el pacient estigui lliure de qualsevol procés nasofaringi (refredat, angines, etc.).
- que l’edat per a la comprensió de les consignes sigui l’adequada.
3.1.2.1. Prova de Rosenthal
Objectiu:
Verificar si el pacient presenta suficiència respiratòria i, en cas contrari, verificar si la seva respiració bucal es deguda a causes funcionals (hàbit) o a causes orgàniques.
Materials:
Guants per a l’examinador.
Procediment:
Asseguts cara a cara, el terapeuta explica al pacient que haurà d’intentar mantenir la boca tancada durant tot el
desenvolupament de la prova, consistent en realitzar 60 respiracions completes. La prova consta dels tres passos
que es detallen a continuació:
Primer pas: S’indica al pacient que resti amb la boca tancada fins que se li indiqui el contrari. Durant aquest
període de temps observarem els seus moviments respiratoris, comptant vint respiracions completes. En alguns
casos (nens petits) seria recomanable que aquest compte passés inadvertit, ja que determinades conductes alienes
al que estem avaluant podrien modificar involuntàriament el seu ritme respiratori. Durant el transcurs d’aquest
primer pas controlarem que mantingui la boca tancada. Si obre la boca perquè té dificultat per respirar pel nas,
no és necessari continuar amb els següents passos.
Segon pas: Reiterem al pacient la recomanació de mantenir la boca tancada i li demanem que amb el tou del dit
gros dret, tanqui el seu nariu dret, amb suavitat per a no produir desviacions de septe nasal. Tornarem a observarlo fins a comptar unes altres vint respiracions completes.
Tercer pas: Advertim al pacient novament que no obri la boca y que amb l’altra mà (amb el tou del dit gros esquerre) tanqui el seu nariu esquerre, deixant lliure el dret. Comptarem vint respiracions completes i donarem per
finalitzada la prova.
Valoració de la prova:
Si el pacient no interromp el procés de la prova –és a dir si respira sense dificultat per ambdós narius i després per
cadascun d’ells–, el resultat serà un passatge aeri suficient. Pot succeir que en finalitzar la prova segueixi respirant
per la boca, la qual cosa ens indicaria que es tracta d’un respirador bucal per hàbit, susceptible d’un tractament
logopèdic de teràpia miofuncional, sense necessitat de derivar-lo a l’ORL.
Si per contra durant el transcurs de la prova el pacient obre la boca per respirar o augmenta la freqüència del pols
i la respiració, haurem de remetre’l a una consulta amb l’ORL, ja que estaríem davant la sospita d’alguna alteració
orgànica, diagnòstic que realitzarà l’ORL.
Si constatem l’obstrucció d’un sol conducte i l’altre és suficient, igualment convé derivar-lo a l’ORL, sense perjudici
de començar la reeducació de la respiració bucal, perquè en aquest cas la disfunció respiratòria té una etiologia
mixta: orgànica-funcional.
3.1.2.2. REFLEX DE NARIUS DE GODIN
Objectiu: Verificar l’existència, alentiment o absència del reflex de narius.
Materials: Guants per a l’examinador.
Procediment: Asseguts cara a cara, el terapeuta explica al pacient que haurà de respirar pel nas i, durant el
transcurs de la inspiració, el terapeuta li tancarà ambdós narius.
Col·legi de Logopedes de Catalunya
50 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • annexos
Instruccions per a l’administració de les proves - Proves clíniques funcionals
Valoració de la prova:
Si s’obté l’eixamplament de les ales del nas (reflex correcte), el pacient no cursa problemàtica respiratòria, perquè
ambdós es dilaten correctament.
Si per contra hi ha absència d’eixamplament de les ales del nas (reflex absent), estem davant d’una patologia
respiratòria que haurà de diagnosticar l’ORL. El component muscular dels narius és hipotònic, per absència de
funció correcta.
Si un nariu respon amb l’eixamplament de forma diferent, és a dir, un es dilata o s’eixampla més que l’altre, hem
de derivar el pacient a una consulta amb l’ORL, per verificar el perquè d’aquest resultat.
3.1.2.3. MIRALL DE GLATZEL (Chateau i col·laboradors, 1956-1966)
Objectiu: Mesurar quantitativament la permeabilitat nasal.
Materials: Mirall de Glatzel i guants per a l’examinador.
El mirall de Glatzel està constituït per una placa metàl·lica polida sobre la qual hi ha gravats arcs de cercles concèntrics. Aquests semicercles serveixen per mesurar quantitativament l’extensió de la taca de vapor de condensació que es forma sobre la placa metàl·lica durant la respiració efectuada pel subjecte. La superfície d’extensió de
la mesura, en centímetres quadrats, és proporcional a la quantitat de permeabilitat nasal.
Si no es disposa d’aquest material, es pot utilitzar un mirall comú sense vores, o un altre mirall similar al de Glatzel
(mirall d’Altmann, per ex.). El mesurament es realitzarà d’acord a la mida de la taca de vapor feta pel pacient.
Procediment: El pacient assegut cara al terapeuta haurà de realitzar una inspiració pel nas. Es col·locarà el mirall
sota els narius i se li demanarà que faci l’espiració corresponen.
Valoració de la prova: Si disposem del mirall de Glatzel o del d’Altmann, la lectura es farà en relació a l’extensió
de la taca sobre la superfície del mirall (cm²), que serà proporcional a la permeabilitat nasal.
Si pel contrari no disposem dels miralls esmentats, la mida de la taca de vapor serà proporcional a la quantitat
de la permeabilitat nasal, sense poder quantificar-lo. A més taca, més permeabilitat. A menys taca, menys permeabilitat.
La prova avalua també el temps de la desaparició de la taca. A menys temps de desaparició de la taca de vapor,
menys permeabilitat i viceversa. A més aporta la dada que en un nariu pot haver millor permeabilitat que en
l’altre, qüestió que es desprèn en relació a la mida de les taques, fent-nos sospitar que pot haver alguna alteració
que causi dita asimetria. En cas de dubtes, se suggereix la derivació a l’ORL.
3.1.2.4. FUITA NASAL. Funcionalitat velar.
Objectiu: Determinar l’existència o no de fuita nasal.
Materials: Guants per a l’examinador i mirall rom.
Procediment: Amb un petit mirall rom col·locat per sota els narius, se sol·licita al pacient que emeti fonemes orals
i frases que els continguin. Observarem si el mirall s’entela durant la producció dels fonemes orals (fuita nasal).
Exemples de paraules i frases a utilitzar:
“En Pep passeja sol”, “En Quico vol coco”, “La sopa està salada”, “Tres kiwis i quatre figues”.
Valoració de la prova: Si s’observa fuita nasal durant la producció dels fonemes orals (hipernasalitat), el pacient
serà derivat a l’ORL per a la realització de l’examen pertinent que determini, amb exactitud, l’etiologia del trastorn
i l’elecció terapèutica adequada.
Utilitzant totes les proves anteriorment esmentades, pot desprendre’s la necessitat de derivar a l’ORL, com així
també les modalitat de patrons respiratoris que es poden presentar, tals com respiració nasal, respiració oral o bé
respiració mixta. Aquesta última pot ser deguda a que els resultats dels exàmens clínics i les proves funcionals es
van revelar insuficients per a ubicar-los dins del tipus de respiració nasal o de respiració bucal. En qualsevol cas,
seria convenient determinar si la respiració mixta és de predomini oral o nasal.
Col·legi de Logopedes de Catalunya
51 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • annexos
Instruccions per a l’administració de les proves - Proves clíniques funcionals
3.1.3. PROVES DE DEGLUCIÓ
3.1.3.1. La deglució pot ser valorada, de manera subjectiva, mitjançant l’observació del
pacient durant la conversa espontània, observant l’empassat de saliva.
3.1.3.2. A més, la deglució pot ser valorada de forma objectiva mitjançant la
Tècnica de Payne, que s’explica a continuació.
TÈCNICA DE PAYNE:
Objectiu: Verificar objectivament la localització dels impactes linguals durant la deglució.
Materials: Substància reveladora amb fluoresceïna, làmpada de llum negra, full de registre imprès, bastonets de
cotó i guants per a l’examinador.
Procediment: El terapeuta explicarà al pacient que pintarà la punta, la línia mitja i els laterals de la seva llengua
amb una substància reveladora, que és insípida i inodora. En primer lloc se li farà beure un glop d’aigua i després
es col·locarà la substància reveladora sobre la llengua. Un cop col·locada, es convidarà el pacient a empassar saliva, indicant-li que no parli (per evitar que els punts articulatoris interfereixin amb l’observació que s’ha de fer de la
deglució). Quan hagi empassat, se li demanarà al pacient que obri la boca i tregui la llengua. Amb la làmpada de
llum negra es verificaran els punts marcats en el paladar, així com aquells que estiguin marcats en d’altres zones,
verificant si són correctes o incorrectes.
Valoració de la prova:
- Deglució normal, funcional o adulta: els impactes linguals s’observen sobre el paladar, en concordança amb les
zones pintades sobre la llengua, no havent-hi cap tipus de desbordament en arcades dentals, galtes, llavis, etc.
- Deglució disfuncional, atípica o infantil: d’acord al tipus clínic observat i en base a la marca obtinguda durant
l’acte deglutori, es constata falta de contacte en els punts del triple tancament palatí (característic de la deglució adulta) o en qualsevol d’ells, observant-se, en canvi impactes linguals anòmals, com ara desbordament
lingual superior, inferior, lateral; impactes sobre galtes, llavis, etc.
S’abocaran els resultats en el full de registre que es troba en la fitxa d’avaluació miofuncional (Donato-Grandi).
3.1.4. PROVES MASTICATÒRIES
Objectiu: Determinar el tipus i la forma masticatòria.
Materials: Llapis dermogràfic, aliment sòlid (galetes, poma, pa, etc.) i guants per a l’examinador.
Procediment: Amb el llapis dermogràfic o similar es marquen les línies mitges en ambdós llavis. Se li dóna l’ali-
ment al pacient i se li diu que comenci a mastegar. S’observa si les línies mitges es mantenen o no en un mateix
pla durant l’acte masticatori.
Valoració: S’observarà si el tall de l’aliment es realitza amb les dents corresponents (incisius) i si durant el procés
masticatori les línies marcades es mantenen o no en un mateix pla.
- Si estan en un mateix pla, no hi ha moviments laterals i el pacient obre i tanca la boca en direcció vertical, la
masticació és de tipus temporal (alterada).
- Si les línies mitges no es mantenen en el mateix pla, és a dir, si hi ha moviments de lateralització mandibular, la
masticació és de tipus masseterina (correcta).
3.1.5. DISFUNCIÓ DE L’ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
3.1.5.1. Prova de Krogh-Poulsen:
El logopeda pot realitzar aquesta prova quan sospiti que un pacient pateix disfunció de l’ATM.
Col·legi de Logopedes de Catalunya
52 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • annexos
Instruccions per a l’administració de les proves - Proves clíniques funcionals
Objectiu: Detectar si el dolor és articular o muscular.
Materials: Guants d’exploració i depressor lingual de fusta.
Procediment: Se li proporciona al pacient un depressor lingual de fusta. A continuació se li demana que el
mossegui amb els molars del costat afectat (el que li fa mal).
Valoració:
- Si el dolor augmenta amb aquesta maniobra, es tracta d’un dolor muscular.
- Si no hi ha canvis en realitzar aquesta maniobra, el dolor és articular.
Si detectem qualsevol alteració o disfunció, derivar a l’especialista perquè valori el cas.
3.1.6. VALORACIÓ DEL FRE LINGUAL. MESURAMENT AMB PEU DE REI
Objectiu: El mesurament del fre lingual es realitza amb l’objectiu de quantificar-ne la funcionalitat per tal de con-
tribuir a establir criteris –especialment en casos que poden suggerir confusió– de les possibilitats d’abordament
que pot tenir aquesta estructura.
Material: Peu de rei o calibrador de Vernier.
Procediment: Per realitzar aquest mesurament se li demana al pacient que obri la boca el màxim que pugui,
mantenint una posició còmoda i no desagradable o extrema. En aquest moment es mesura, amb les astes internes del peu de rei, la distància que hi ha des d’un incisiu central o lateral de l’arcada superior a la mateixa peça de
l’arcada inferior (valor “a”). A continuació, se li demana al pacient que col·loqui la punta lingual sobre les rugues
palatines i torni a buscar la màxima obertura de la boca, mantenint el contacte de la punta de la llengua. Al arribar
al màxim grau d’obertura es torna a mesurar la distancia de les mateixes peces dentals, preses anteriorment de
referència (valor “b”). Obtingudes ambdues mesures, aquestes es relacionen mitjançant una regla de tres simple:
(b x 100): a = c, permetent-nos obtenir un percentatge (valor “c”), que serà el que ens possibilitarà la posterior
interpretació de resultats.
Valoració: Els resultats d’aquest mesurament no es poden interpretar de manera directa o aïllada, ja que tan
sols contextualitzant la mida obtinguda i considerant d’altres variables individuals, podrem arribar a un acurat
diagnòstic i una adequada prescripció de tractament. Puntualitzats aquests aspectes cal prendre com a referència, segons Irene Queiroz Marchesan, que quan el percentatge obtingut sigui del 60% o més, considerarem el
fre com a normal. Si se situa entre el 51 i el 59%, possiblement aquest fre serà elongable amb treball logopèdic
específic, sempre i quan la inserció ho permeti. I per últim, davant puntuacions del 50% o menys, podrem pensar
que aquest fre requereix una intervenció quirúrgica prèvia al treball de reeducació logopèdica.
3.1.7. PROVES POSTURALS
3.1.7.1. Estudi de la verticalitat
Objectiu: Observar la postura del pacient en bipedestació i els seus suports i asimetries.
Material: Cap.
Procediment: Se li demana al pacient que es descalci i es posi dret, amb els peus alineats amb el maluc i que
balancejant, trobi el seu eix vertical i la postura general que li sembli correcta i amb la qual cregui que té un bon
suport plantar.
Valoració de la prova: S’observaran les tensions i els suports, posant especial atenció a les corbes de la columna
vertebral, la posició del cap, l’abdomen, la rotació de les espatlles, la posició de les mans, el suport plantar i la
tensió dels genolls.
Col·legi de Logopedes de Catalunya
53 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • GLOSSARI
4. GLOSSARI
Actitud corporal: Resultat final de un llarg procés pel qual s’equilibra bípedament l’ésser humà. Conjunt de
postures que adoptem amb el nostre cos.
acupuntura: Tècnica de medicina tradicional xinesa que tracta la persona amb la inserció i la manipulació d’agulles en el cos, amb l’objectiu de restaurar la salut i el benestar del pacient.
Adenoides: Massa de teixit limfoide situat al sostre de la rinofaringe.
Amígdales: Masses de teixit limfàtic situades entre els pilars anterior i posterior del paladar tou.
Anamnesi: Estudi complet de la història mèdica del pacient.
Aparells amovibles: Aparells que tenen una base d’acrílic o resina i ganxos o cargols per aconseguir els efectes
desitjats. El pacient pot utilitzar-los segons els necessiti, durant un número determinat d’hores, produint així una
acció intermitent.
Arcada dentària: Els sectors amb forma de ferradura dels maxil·lars que contenen les dents.
Articulació temporomandibular (ATM): Articulació bilateral que connecta la mandíbula amb el crani.
Artritis: Malaltia degenerativa de les articulacions.
Asimetria: Falta de simetria; les parts del cos no són iguals en forma o mida.
Biofeedback: Retroalimentació de l’activitat de processos fisiològics, en forma de senyals de naturalesa òptica,
acústica o d’un altre gènere, amb la finalitat de possibilitar la pròpia direcció conscient de processos corporals i
anímics aparentment autònoms.
Biotip: En ortodòncia, terme similar a patró facial.
bipedestació: Capacitat de locomoció i de mantenir-se parat en ambdós peus, pròpia dels éssers humans i
d’alguns animals.
Braquifacial: Que té la cara ampla i curta.
Buccinador: Múscul ample i pla que es troba a la galta, davant del masseter.
Bruxisme: Condició de grinyolar i prémer les dents constantment i de manera inconscient. Habitualment es produeix durant el son, malgrat que també pot donar-se durant el dia. Existeix el bruxisme cèntric (prémer) i excèntric
(grinyolar).
Cavitat bucal: Relatiu a la cavitat de la boca.
Cavitat oral: Relatiu a la boca.
Cefalees: Dolors i molèsties localitzades en qualsevol part del cap.
Classificació d’Angle: Sistema de classificació de maloclusions, basat en la relació anteroposterior o sagital dels
maxil·lars i la seva dentició.
Classe I: (de la classificació de les maloclusions segons Angle) Es caracteritza per una relació anteroposterior
normal dels primers molars. La cúspide mesiovestibular del primer molar superior està en el mateix pla que el solc
vestibular del primer molar inferior.
Classe II: (de la classificació de les maloclusions segons Angle) Es caracteritza per una relació anteroposterior
anormal dels primers molars. La cúspide mesiovestibular del primer molar superior està per davant del solc vestibular del primer molar inferior. Està subdividida en:
• Classe II Subdivisió 1: quan els incisius superiors estan en protrusió ressaltant molt.
• Classe II Subdivisió 2: quan els incisius superiors centrals estan retroinclinats i acostuma a coincidir amb una
intensa sobremossegada.
Classe III: (de la classificació de les maloclusions segons Angle) Es caracteritza per una relació anteroposterior
anormal dels primers molars. La cúspide mesiovestibular del primer molar superior està situada per darrere del
solc vestibular del primer molar inferior. Els incisius acostumen a estar en una relació invertida, on els superiors se
situen per darrere dels inferiors.
Cintura escapular: Segment proximal del membre superior, format per la clavícula i l’escàpula o omòplat.
Columna Vertebral: Estructura osteofibrocartilaginosa articulada i resistent situada a la part mitja i posterior del
tronc que va des del cap fins a la pelvis. Consta de diferents regions: cervical, dorsal, lumbar, sacra i còccix.
Còndil: Cap, eminència o protuberància arrodonida en l’extremitat d’un os que encaixa en el buit d’un altre per
formar una articulació. En aquest cas, el còndil de la mandíbula, juntament amb el disc i el menisc, formen l’ATM
o articulació temporomandibular.
Contracció i distracció: Termes que indiquen que les dents maxil·lars o estructures associades es troben massa
a prop o massa lluny de la línia mitja.
Espetec: Terme emprat per als sons anormals que emanen a partir d’una o ambdues articulacions temporomandibulars, generalment degut a la dislocació anterior, anteromitjana o anterolateral del disc articular durant els
moviments funcionals.
Col·legi de Logopedes de Catalunya
54 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • GLOSSARI
Decúbit: Actitud del cos en estat de repòs sobre un pla més o menys horitzontal. Així trobem:
- Decúbit supí: posició corporal estirat a terra mirant cap el sostre.
- Decúbit lateral: posició corporal estirat a terra lateralment.
- Decúbit pron: posició corporal estirat a terra de bocaterrosa.
Deflexió: Desviació lateral que es produeix en l’apertura mandibular que no acaba en la línia mitja.
Deglució: Acció d’empassar els aliments i la saliva.
Deglució adulta, funcional o correcta: Deglució en la qual la llengua realitza l’anomenat “triple tancament”
i contacta amb el paladar en el moment de deglutir, sense observar-se tensions o forces peribucals ni corporals
compensatòries.
Deglució disfuncional, atípica o infantil: Deglució en la qual la llengua no realitza el contacte palatí característic de la deglució adulta, observant-se pressions anòmales de llengua, llavis o galtes durant la deglució.
Dentició mixta: Període de la infància on coexisteixen al mateix temps dents permanents i temporals, i que
s’inicia amb l’erupció del primer molar permanent.
Dentició permanent: Dents presents en l’edat adulta.
Dentició temporal o caduca: Dents presents a la boca durant la infància, que s’inicia amb l’erupció dels primers incisius (al voltant dels 7 mesos) i es completa cap als 20-24 mesos de vida.
Desviació: En obertura mandibular, aquesta es desvia o desplaça cap a un costat, tornant a la línia mitja en
finalitzar l’esmentada obertura.
Diagnòstic: Determinació d’una malaltia per un conjunt de signes i símptomes.
Diastema: Espai més o menys ample en la geniva que separa grups de peces dentàries, espai inadequat entre dents.
Diducció: Moviment de lateralitat de la mandíbula.
Dents temporànies: Dents decídues, també conegudes com a “dents de llet” o dents primàries.
Disfonia: Alteració de les qualitats de la veu o d’alguna d’elles (to, intensitat i timbre) amb o sense lesió objectivable.
Digàstric: Múscul compost per dos ventres, un que es relaciona amb l’apòfisi mastoide de l’os temporal i un
altre que es fixa a l’os hioide, formant part dels músculs suprahioide del coll. Intervé en l’elevació de l’os hioide i
en l’obertura bucal.
Discal: Referent al disc articular.
disc articular: Estructura fibrosa interposada entre dos elements articulars que serveixen com a amortidor de les
forces que es transmeten a través d’una articulació.
Disfunció: Desarreglament en el funcionament d’alguna cosa o en la funció que li correspon.
Dislàlia: Alteració de la parla produïda per omissió, modificació o substitució del punt o manera d’articulació,
amb o sense lesió orgànica de l’aparell fonatori. Quan hi ha lesió orgànica s’utilitza també el terme disglòssia.
Distoclusió: Terme oficial amb el que la Federació Dental Internacional, defineix les classes II d’Angle.
Dòcil: Que té el terç inferior o la totalitat de la cara augmentats en sentit vertical.
Dolicofacial: Forma de la cara llarga i estreta.
Dolor: Impressió penosa experimentada per un òrgan o part transmesa al cervell pels nervis sensitius.
Dolor cervical: Molèstia en qualsevol de les estructures del coll, les quals inclouen músculs i nervis, així com
vèrtebres de la columna i els discs amortits entre elles.
Dolor miofacial: Dolor o incomoditat que se sent en els músculs que controlen la funció mandibular, el coll i
les espatlles.
Dolor referit (d’un punt gatell): Dolor originat en un punt gatell, però que se sent a distància, sovint molt
lluny de la seva font. El patró de dolor referit és reproduïble en relació al seu lloc d’origen.
Electromiografia: Tècnica per a l’avaluació i registre de l’activitat elèctrica produïda pels músculs esquelètics.
Electroteràpia: Utilització terapèutica dels corrents elèctrics amb efectes analgèsics i antiinflamatoris.
Enuresi: Persistència de miccions incontrolades més enllà de l’edat en què s’assoleix el control vesical (4-5 anys
com a edat extrema).
Escoliosi: Condició en la qual la columna es desvia de costat a costat podent quedar en forma de “c” o de “s”.
Esternoclidomastoïdal: Múscul llarg i robust de la cara lateral del coll, que permet la rotació del cap al costat
contrari, la inclinació lateral i una lleu extensió del cap.
Estirament: Qualsevol procediment que allargui les fibres musculars.
Estomatognàtic: Relatiu a la boca i als seus sistemes.
Eufonia: Efecte acústic agradable que resulta de la combinació de sons en una paraula o frase. Fonació adequada, sense tensions. Contrari a disfonia.
Eversió: Cap a fora i avall.
Fèrula de descàrrega: Aparell de resina en forma de ferradura i que s’ajusta perfectament a les dents de cada
pacient. S’utilitza en el tractament conservador dels trastorns de l’articulació temporomandibular.
Col·legi de Logopedes de Catalunya
55 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • GLOSSARI
Fre labial: Replec mucós que uneix la cara interna del llavi amb la geniva.
Fre lingual: Replec mucós que fixa en més o menys mesura la llengua al terra bucal, limitant la seva mobilitat
en casos extrems.
Fonoarticulació: Es refereix als dos subprocessos implicats en l’acte motor del llenguatge articulat: parla i veu.
Glenoide, fossa: Cavitat articular situada en l’os temporal on es troba el còndil de l’articulació temporomandibular.
Hàbits anòmals lesius: En ortodòncia, actituds que modifiquen les posicions de les dents ja sigui per pressió
muscular sobre elles (ex: succió del dit gros) o per absència o interacció amb una funció estimuladora del desenvolupament orofacial. (ex: respiració bucal).
Halitosi: Mal alè o olor desagradable de la cavitat oral.
Hipercifosi: Deformitat de la columna vertebral en el pla sagital, situada en la regió dorsal. Exageració de la
curvatura cifòtica normal.
Hiperextensió: Extensió d’un membre o d’un segment de membre més enllà dels límits normals.
Hiperflexió: Flexió exagerada d’un membre o d’un segment d’un membre.
Hiperlordosi: Augment o exageració de la curvatura fisiològica de la columna vertebral en la regió cervical o lumbar.
Hipernasalitat: Ressonància perceptible de la cavitat nasal que es produeix per acoblament acústic de la nasofaringe i orofaringe a través d’un esfínter velo-faringi incompetent per a tots els sons que no siguin “m”, “n” i “ny”.
També s’anomena hiperrinolàlia o rinolàlia oberta.
Hiperoclusió: Sobremossegada intensa.
Hipertonia: To muscular o tensió exagerats.
Hiponasalitat: Falta de ressonància nasal per als fonemes nasals, també anomenada rinolàlia tancada o hiporrinolàlia.
Hipotònic: To muscular o tensió reduïts.
Incompetència labial: Falta de tancament labial que normalment va acompanyat d’hipotonicitat del llavi superior e hipertonicitat del llavi inferior.
Lateralització mandibular: Desplaçament mandibular a esquerra o dreta, o diducció mandibular.
Llengua: Òrgan principal del gust, format per un conjunt de 17 músculs, de gran potencia i situada a l’interior de
la boca, intervé en la realització de les diferents funcions del sistema estomatognàtic (succió, masticació, deglució
i fonoarticulació).
Luxació: Dislocació completa de les superfícies articulars temporals i condilars.
Macroglòssia: Llengua excessivament gran. S’ha de distingir entre macroglòssia relativa, característica d’alguns
síndromes (ex: síndrome de Down) i la macroglòssia verdadera.
Maloclusió: Problema ortodòntic o ortognàtic que significa “mala mossegada” i que inclou dents apinyades,
absents, tortes, addicionals o maxil·lars mal alineades. Posició incorrecta de les superfícies de mossegada o de
masticació de les dents superiors i inferiors.
Mandíbula: Maxil·lar inferior.
Masseter: Múscul parell situat sobre la cara externa de la branca ascendent de la mandíbula. És un múscul elevador i masticatori.
Maxil·lars: Conjunt format pel maxil·lar superior i el maxil·lar inferior o mandíbula.
Mesioclusió: Terme oficial amb què la F.D.I. defineix les classes III d’Angle.
Mesiofacial: La forma de la cara és equilibrada en alçada i amplada.
Miofascial: Referent als músculs i a les seves fàscies.
Mirall de Glatzel: Làmina de metall brunyit, amb unes osques semicirculars en dues de les seves vores. Es col·loca
horitzontalment sota el nas i s’observa la respiració respectiva de cada fossa nasal per la condensació del vapor
d’aire espirat en la placa metàl·lica.
Mossegada oberta: Relació vertical anormal de les dents, existint un espai entre les superiors i les inferiors,
sense produir-se contacte. Pot ser anterior, lateral, antero-lateral o completa. En anglès, openbite.
Mossegada tancada: Cobriment vertical excessiu de les dents anteriors; mossegada profunda.
Mossegada creuada: Relació transversal anormal d’una o més dents, en la qual les cúspides vestibulars de les
dents inferiors (mandibulars) són externes a aquelles de les dents superiors (maxil·lars). En anglès, crossbite.
Mossegada profunda: Mossegada vertical excessiva; mossegada tancada, que impedeix veure les peces dentals
inferiors.
Moviment: Estat d’un cos que canvia de situació per efecte d’una força intrínseca o extrínseca que opera sobre
ell, per un temps o contínuament.
Múscul: Nom de l’òrgan carnós productor dels moviments en els organismes animals, compost de teixit fibrós i
caracteritzat principalment per la contractilitat. L’element anatòmic constitutiu és la fibra muscular.
Narius: Cadascun dels orificis nasals exteriors.
Nervi: Òrgan en forma de cordó, conductor o transmissor d’impulsos o sensacions.
Col·legi de Logopedes de Catalunya
56 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • GLOSSARI
Neutroclusió: Terme que indica oclusió normal (sinònim de classe I d’Angle).
Oclusió: Contacte entre les superfícies de mossegada i de masticació de les dents superiors i inferiors.
Oclusió cèntrica: Estat d’una màxima intercuspidació en relació cèntrica. Per a alguns autors és un terme sinò-
nim de màxima intercuspidació.
Onicofàgia: Hàbit de mossegar-se les ungles.
Openbite: En anglès, mossegada oberta en pla vertical.
Orbicular dels llavis: Múscul de la cara situat al voltant de l’orifici bucal la funció principal del qual és produir
el tancament dels llavis i ajudar al buidatge del vestíbul bucal.
Ortopantomografia: Radiografia panoràmica que proporciona una imatge general del maxil•lar, la mandíbula
i les dents.
Ossi: Pertanyent a l’os.
Overbite: En anglès, sobremossegada vertical.
Overjet: En anglès, sobremossegada horitzontal (relleix).
Osteopatia: Pràctica terapèutica de tipus holístic basada en el treball de tots els sistemes del cos i orientada, a
través de manipulacions concretes, a alleujar dolors, restaurar funcions i promoure el benestar i la salut.
Paladar tou: Part muscular i mòbil del sostre de la boca que intervé en el tancament de la nasofaringe.
Paladar dur: Sostre de la cavitat bucal.
Paladar ogival: Paladar estret i molt elevat.
Palpació: Manipulació digital del teixit en diagnosi física.
Peu cavus (buit): Deformitat en què l’alçada de l’arc longitudinal medial del peu és superior al normal.
Peu de rei: (o calibrador de Vernier) Instrument utilitzat per a realitzar mesuraments antropomètrics. En portuguès, paquímetro.
Peu equí: Deformitat del peu caracteritzada perquè la seva totalitat està sostinguda en posició de flexió plantar
en relació a la cama (el taló es troba separat del terra recolzant la part anterior del peu).
Peu pla: Alteració músculoesquelètica del peu caracteritzada pel col·lapse o caiguda de l’arc, que provoca que
tota (o quasi tota) la superfície de la planta tingui contacte amb el terra.
Peu pla valg: A més de l’alteració del peu pla, en aquest cas, el peu es recolza cap a l’interior (provocant una
desviació del calcani en valg).
Postura: Situació o manera en què està posada una persona. Composició de les posicions de totes les articulacions del cos en un moment donat.
Posició de repòs mandibular: La posició de reclinació normal de la mandíbula amb les dents separades i els
músculs relaxats.
Pràxies: Sistema de moviments coordinats en funció d’un resultat o d’una intenció. Activitat automàtica i apresa
d’un moviment complex.
Prognàtica: Relació de la mandíbula, pel que fa a l’esquelet craniofacial, que indica mandíbula cap a davant (del
grec pro: davant, i gnatos: mandíbula).
Pronòstic: Judici més o menys hipotètic referent a l’acabament probable d’una afecció, especialment en un
individu determinat.
Propiocepció: Sentit d’interocepció pel qual es té consciència de l’estat intern del cos.
Protrusió: Desplaçament d’un òrgan o estructura cap a davant.
Pterigoïdal extern o lateral: Múscul curt, de forma cònica i el vèrtex del qual correspon a l’articulació
temporomaxil·lar que es troba en la fossa zigomàtica. És l’encarregat de protrudir i lateralitzar la mandíbula.
Pterigoïdal intern o medial: Múscul curt, gruixut i de forma quadrilàtera que es troba per dins de la branca
del maxil·lar inferior. La seva funció és la de realitzar petits moviments laterals mandibulars i actuar com a elevador
del maxil·lar inferior.
Punt gatell: Punts cutanis contracturats o dolorosos, hipersensibles a la pressió.
Reflexologia o teràpia zonal: Pràctica consistent en l’estímul de punts sobre diferents parts del cos (anomenades zones de reflex o zones reflexes), basada en l’efecte benèfic que exerceix sobre l’organisme i la millora de
la salut general.
Reflexologia facial: Mètode terapèutic d’estimulació manual derivat de la medicina oriental que s’aplica amb
pressions en zones i punts específics de la cara, incidint en el sistema neuromotor i neurovegetatiu, actuant sobre
el funcionament orgànic, circulatori, endocrí i limfàtic de tot el cos, regulant i equilibrant l’organisme.
Ressonància magnètica: Tècnica no invasiva l’objectiu de la qual és obtenir informació sobre l’estructura i
composició del cos a analitzar i observar si existeixen alteracions en els teixits.
Respiració abdominal: Respiració efectuada principalment per l’acció dels músculs abdominals i el diafragma.
Respiració clavicular: Respiració efectuada per l’esforç dels músculs cervicals i branquials. Respiració costal
superior.
Col·legi de Logopedes de Catalunya
57 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • GLOSSARI
Respiració costal: Respiració realitzada amb l’elevació de costelles i clavícula.
Respiració costoabdominal: Respiració efectuada amb el moviment de la musculatura abdominal, del diafrag-
ma i de la gàbia costal en la seva part inferior. És la respiració global i completa.
Retrusió: Moviment de retracció.
RPG: Reeducació Postural Global. Mètode de fisioteràpia suau i actiu que treballa la postura a través d’estiraments progressius, tenint en compte les cadenes musculars i la respiració.
Sedestació: Posició del cos estant assegut.
Shiatsu: Teràpia tradicional d’origen japonès en la qual, utilitzant els dits i els palmells de les mans, s’apliquen
pressions sobre la superfície del cos amb la finalitat de corregir desequilibris físics o interns de l’organisme, mantenint i promovent la salut.
Síndrome de dolor miofascial: Símptomes sensorials i motors ocasionats pels punts gatell miofascials. Ha
d’identificar-se el múscul o grup muscular responsable dels símptomes.
Sinusitis: Inflamació de la mucosa dels sins paranasals.
Sobremossegada: Situació en la qual les vores dels incisius superiors sobrepassen verticalment les vores dels
incisius inferiors. Expressió que indica el grau en què es relacionen verticalment els incisius.
Subluxació: Dislocació parcial de les superfícies articulars en un moviment d’obertura bucal màxima.
Succió digital: Hàbit oral patològic que consisteix en introduir i succionar un dit (habitualment el gros) en la
cavitat oral, fet que provoca una contracció activa de la musculatura perioral i, a la llarga, una deformació del
paladar dur.
Succió labial: Hàbit oral patològic que es presenta en les maloclusions que s’acompanyen d’un gran relleix incisiu i en el qual s’interposa el llavi inferior entre els incisius superiors i inferiors.
Tècnica de Payne: Mètode per avaluar la deglució mitjançant l’ús d’una substància reveladora i una làmpada
de raigs ultraviolats.
Temporal: Múscul de la masticació que es troba en la fossa de l’os temporal, de la que té la forma i les dimensions. Té funció masticatòria i d’elevador de la mandíbula.
Temporomandibular: Articulació bilateral que connecta la mandíbula amb el maxil•lar superior.
TENS: (estimulació elèctrica subcutània) Forma d’electroteràpia de baixa freqüència que permet estimular les
fibres nervioses gruixudes.
Tipus respiratori: Forma de respirar, segons la musculatura utilitzada, relacionada amb la caixa toràcica i el
diafragma. Els diferents tipus respiratoris són: clavicular o costal, superior o toràcica, costoabdominal i costodiafragmàtica.
Tomografia computada: Tècnica d’imatge que utilitza RX per crear imatges transversals del cos.
Trauma o traumatisme: Terme general que comprèn totes les lesions internes o externes provocades per una
acció violenta.
Verticalitat: Posició vertical o perpendicular d’una cosa respecte a un pla horitzontal amb el qual forma un angle
de 90º.
Xurriacada cervical: Lesió cervical produïda per una successiva flexió i extensió brusca i excessiva del coll.
Col·legi de Logopedes de Catalunya
58 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • bibliografia
5. BIBLIOGRAFIA
• AGUSTONI, C. Deglución Atípica. Bueno Aires, Argentina: Publicaciones Médicas Argentinas.
• AGUSTONI, C. Guía gráfica de ejercitación para niños pequeños disfónicos y respiradores bucales. Buenos Aires,
Argentina: Editorial Puma, 1993.
• AZCOAGA, J. E. [et al]. Los retardos del lenguaje en el niño. Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós, 1981.
• BIANCHINI, E.M.G.. Avaliação Fonoaudiológica na Cirurgia Ortognática - Reflexões e Procedimentos Fonoaudiologicos. In: Klein D; da Silva HJ; Marchesan IQ; Andrade I; Brasil L; Pinto M; Tessitori A. (Org.). Avaliação em
Motricidade Orofacial - Discussão de Casos Clínicos. 1ed.São José dos Campos, SP: Pulso Editorial, 2013, v. ,
p. 173-198.
• BIANCHINI, E.M.G., KALIL, M.T.A.C ; CAVALCANTI, R. V. A. ; KALIL, M.V. ; . Protocolo de avaliação miofuncional orofacial para usuários de próteses dentárias total e parcial removível. In: Leandro de Araújo Pernambuco;
Hilton Justino da Silva; Lourdes Bernadete Rocha de Souza; Hipólito Virgílio Magalhães Jr.; Renata Veiga Andersen Cavalcanti. (Org.). Atualidades em Motricidade Orofacial. 1ed.Rio de Janeiro: Revinter Ltda, 2012, v. 1,
p. 95-122.
• BIANCHINI, E.M.G., PEREIRA, J. B. A. ; . Caracterização das funções estomatognáticas e disfunções temporomandibulares pré e pós cirurgia ortognática e reabilitação fonoaudiológica da deformidade dentofacial classe
II esquelética. Revista CEFAC (Online), v. 13, p. 1086-1094, 2011
• BIANCHINI, E.M.G. . Avaliação Fonoaudiológica da Motricidade Orofacial: Anamnese, Exame Clínico, O quê
e Por que avaliar. In: BIANCHINI, E.M.G.. (Org.). Articulação Temporomandibular - Implicações, Limitações e
Possibilidades Fonoaudiológicas. 2ed.Barueri - SP: Pró-Fono, 2010, v. 1, p. 193-256.
• BIANCHINI, E.M.G. (Org.) . Articulação Temporomandibular - Implicações, Limitações e Possibilidades Fonoaudiológicas. 2ed. ed. Barueri - SP: Pro-Fono, 2010. v. 1. 404p .
• BOJ,J.R. [et al] “Procedimientos asociados a cirugía oral en el paciente infantil y adolescentes”. Odontopediatría.
Barcelona: Masson, 2004; cap 29: 333- 42.
• DURAN VON ARX, J.; USTRELL, J.M. “Técnica MFS. Diagnóstico de la Matriz funcional: codificación”. Ortodoncia clínica, 6 (3): 138-140, (2003)
• CATSALUT, Pla de Rehabilitació a Catalunya. Els procesos assistencials en rehabilitació. Barcelona: Dept de Salut
de la Generalitat de Catalunya, 2008.
• DONATO, G. Protocolo de evaluación de las disfunciones orofaciales. Barcelona: Comissió de Pèrits Judicials
del CLC, 2007.
• DONATO G.; LAPITZ, L.; GRANDI, D. “Protocolo de exploración interdisciplinaria orofacial para niños y adolescentes”. Revista de Logopedia CLC, n.16. Barcelona, 2009.
• ECHARRI, P.; CARRASCO, A.; BOTTINI, E.; VILA, E. “Protocolo de Exploración Interdisciplinaria Orofacial para
niños y adolescentes”. Revista Ortodoncia Española, 2009, 49 (2); 107-115
• ENLOW, D.H. The Human Face. New York: Harper & Row, 1968.
• GAY, C.; BERINI, L. Tratado de Cirugía Bucal. Tomo I. 1ª edición. Madrid, 2004
• GRANDI, D.; DONATO, G. “Terapia miofuncional. Diagnóstico y tratamiento”. Barcelona: Editorial Lebón,
2006
• GARLINER, D. Myofunctional Therapy in Dental Practice. Florida: Coral Gable, 1974
• GRABER-NEUMANN. Aparatología ortodóntica removible. Buenos Aires, Argentina: Editorial Médica Panamericana, 1985.
• GRABER-SWAIN. Ortodoncia. Principios generales y técnicas. Buenos Aires, Argentina. Editorial Médica Panamericana.
• HAZELBAKER, A.K. The Assessment Tool for Lingual Frenulum function (ATLFF): Use in a Lactation Consultant
Private Practice. Pasadena, CA: Pacific Oaks.
• KUPIETZKY, A.; BOTZER, E. Ankyloglossia in the Infant and Young Child: Clinical Suggestions for Diagnosis and
Management. Pediatric Dentistry, 2005. 27-1, 40-46.
• MARCHESAN, I.Q. Motricidade oral. Sao Paulo, Brasil.
• MARCHESAN, I.Q. “Lingual frenulum: classification and speech interference”. Int J Orofacial Myol. 2004;
30:31-8
• MARCHESAN, I.Q. “Lingual frenulum: quantitative evaluation proposal”. Int J Orofacial Myol. 2005; 31:39-48
• MARCHESAN, I.Q. “Protocolo de avaluação do frenulum da lingua”. Rev. CEFAC. 2010. 12 (6): 977-989
• MARTÍNEZ-GONZÁLEZ, J.M. [et al]. “Frenillos bucales. Nuevo enfoque terapéutico”. Revista Europea de Odontoestomatológica. 1993; 6(5): 377- 82.
• PEÑARROCHA, M. “Frenillos bucales”. Cirugía bucal. Valencia: Promolibro, 2000. cap. 16 p. 309-330.
Col·legi de Logopedes de Catalunya
59 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • bibliografia
• PERELLO, J. Trastornos del habla. Barcelona: Edic. Masson, 1990.
• PERELLÓ, J. Diccionario de Logopedia, Foniatría y Audiología. Barcelona: Ed. Lebón, 1995.
• RAKOSI, Th.; JONAS, I. Ortopedia muscular. Diagnóstico. Barcelona: Edic. Masson-Salvat, 1992.
• ROJO, H. Deglución Atípica. Relación con las maloclusiones dentarias. Buenos Aires, Argentina: Publicaciones
Médicas Argentinas, 1986.
• SEGAL, L.M.; STEPHENSON, R.; DAWES, M. “Prevalence, diagnosis, and treatment of ankyloglossia: methodologic review”. Can Fam Physician, 2007; 53 (6): 1027-1033
• SEGOVIA, M. L. Interrelaciones entre la Odontoestomatología y la Fonoaudiología. La deglución atípica. Buenos
Aires, Argentina: Editorial Médica Panamericana, 1988.
• SEGRE, R.; NAIDICH, S. “Principios de Foniatría”. Buenos Aires, Argentina: Editorial Médica Panamericana,
1981.
• GIANNI, E.; FARRONATO, G.P.; MANUCCI, C.; RUSKA, M.; “Evaluación rinomanométrica y significado diagnóstico-terapéutico ortognatodóntico. Revista de la Asociación Argentina de Ortopedia Funcional de los Maxilares;
vol. 20, Buenos Aires, Argentina. Julio de 1986.
• GUIA DE VALORACIÓ DE LES DISFUNCIONS D’ATM PER A LOGOPEDES:
BIBLIOGRAFIA
• Abad, D.; Gay Escoda, C.; Vázquez Rodríguez, E. “Tratamiento conservador de los trastornos de la Articulación Temporomandibular. Las férulas oclusales”. Revista RCOE. 1998; 3: 777-781
• Angle, E.H. “Observation of the relation of thermal irritation of the teeth to their treatment (classification of
the maloclusion)” Dent Cosmos.1899, 41:248
• Barnet Izquierdo, R.; Domínguez Fleites, L., Muguercia Hunnigan, A., Reimondo Cruz, R.
“Frecuencia y sintomatología de las Disfunciones Temporomandibulares” Revista Cubana de Ortodoncia. 1998;
13(1): 7-12
• Benegas Capote, JM.; Lillo Bravo, FJ.; Peinado Clemens, MR.; Fortes Álvarez, JL. “Subluxación / luxación temporomandibular” Semergen 25 (11): 970-972
• Berini Aytés, L.; Gay Escoda, C.; Sánchez Garcés, MA. “Aportaciones de la Resonancia Magnética Nuclear
en la exploración de la Articulación temporomandibular” Revista Quintessence, edición española. 1991; 9:
555-62
• Berkovitz, BKB.; Holland, GR.; Moxham, BJ.; Atlas en color y texto de Anatomía oral. Histología y Embriología. 2ª ed. Mosby/Doyma Libros, 1995.
• Bertolucci, L. “Disfunción de la Articulación Temporomandibular: una aproximación integrada de tratamiento. Terapia conservadora versus quirúrgica”. Ortodoncia clínica. 2001; 4 (4): 204-208
• Buckingham, RB.; Braun, T.; Haristein, DA.; Oral, K.; Barman, D.; Bartynki, W.; Killian, PJ.; Bidula,
LP. “Síndrome de disfunción de la articulación temporomandibular: una relación estrecha con la laxitud sistémica articular (síndrome de hiperlaxitud articular)”. Oral Surgery Medical, Oral pathology. 1991; 72 (5): 514-9
• Buenechea Imaz, R.; Gay Escoda, C. “Cirugía funcional de la ATM” Rev. Odontología. 1995; 3: 27-45
• Campos, A. Rehabilitación oral y oclusal. Volumen I. Ediciones Harcourt, 2000.
• Cleland, J.; Netter, F. Exploración clínica en ortopedia. Un enfoque para fisioterapeutas basado en la evidencia. Editorial Masson, 2007.
• De la Rosa Gay, C.; Gay Escoda, C.; Valmaseda Castellón, E.; Vázquez Rodríguez, E. “Relaciones
entre la ATM y las maloclusiones de clase III de Angle”. Revista Europea de Odontoestomatología. 1997; 9:
251-8
• François Ricard, D.O. Tratado de Osteopatía craneal. Articulación Temporomandibular. Análisis y tratamiento
ortodóntico. Editorial Médica Panamericana, 2005.
• Gay Escoda, C. “Estudio de la cinética de la articulación temporomandibular” Estomodeo”. Revista Actualizada de Estomatología. 1987; 23: 19-28.
• Gay Escoda C., Sánchez Garcés, M.A., Berini Aytés, L., Costa Codina, X. “Tratamiento quirúrgico de la
luxación recidivante de mandíbula: a propósito de seis casos”. Revista Avances en Odontoestomatología. 1986;
1: 33-9
• Gay Escoda, C.; Gili Planas, J. “Utilidad de la Resonancia Magnética Nuclear para el estudio de la patología
de la ATM”. Rev. Archivos de Odontoestomatología. 1986; 2: 113-6.
• Gay Escoda, C. “Patología disfuncional de la ATM”. Revista ORL-DIPS. 1987; 3: 117-59.
• Gay Escoda, C.; Valmaseda, E. “El dolor en la patología de la ATM”. Revista Dolor. 2000; 15:65-70.
• Gay Escoda, C.; Valmaseda, E. “Diagnóstico y tratamiento de la patología de la Articulación Temporomandibular”. Revista ORL-DIPS. 2002; 29:55-70.
Col·legi de Logopedes de Catalunya
60 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • bibliografia
• Learreta, J.A.; Arellano, J.C.; Yavich L.G.; La Valle, M.G. Compendio sobre diagnóstico de las patologías
de ATM. Ed. Artes Médicas, 2004.
• Planas, P. Rehabilitación neuro-oclusal. 2ª Edición. Editorial Masson-Salvat, 1994.
• Rouvière H.; Delmas, A. Anatomía humana. Descriptiva, topográfica y funcional. Cabeza y Cuello. 11ª edición. Ed.
Masson
• Sosa, G.E. Detección precoz de los desórdenes temporomandibulares. Ed. Amolca, 2006.
• Vázquez Rodríguez, E.; Gay Escoda, C. “Protocolo para el diagnóstico de la patología disfuncional de la
ATM”. Rev. Archivos de Odontoestomatología. 1990; 6: 455-9.
WEBS D’INTERÈS
• www.bruxismo.com
• www.cirugiabucalymaxilofacial.com
• www.eduardovazquez.net
• www.emedicine.com
• www.gayescoda.com
• www.geodental.net
• www.headaches.org
• www.medicinenet.com “Temporomandibular Joint Disorder” “Bruxism”
• www.medlineplus.gov/spanish/
• www.myoresearch.com
• www.nidcr.nih.gov/espanol/
• www.odontocat.com
• www.peritajemedicoforense.com “Rodríguez Jouvencel M.: “Latigazo cervical. Whiplash” 2007
• www.searchmedica.es
• www.seorl.net
• www.terapiesnaturalsilogopedia.es
• FITXA DE VALORACIÓ DE LA POSTURA PER A LOGOPEDES:
BIBLIOGRAFIA RECOMANADA:
• Busquet, Léopold. Las cadenas musculares. Tomo 1: Tronco y columna cervical. Paidotribo. 2007. 8ªedición.
• Busquet, Léopold. Las cadenas musculares. Tomo 2: Lordosis, cifosis, escoliosis y deformaciones torácicas.
Paidotribo. 2001.
• Fernández Rosenada, Andrés. Terapias de reeducación física y postural. Dilema Editorial. 2008.
• Freres, Michel. Maestros y claves de la postura. Ed. Paidotribo. 2000.
• Germain, Patrick. La armonía del gesto. Ed. Liebre de Marzo. 2003.
• Heuillet-Martin, Geneviève; Garson-Bavard, H.; Legré, A. Una voz para todos. Tomos 1 y 2. Solal. 2003.
• Le Huche, F. La voz (tomo 4): Terapéutica de los trastornos vocales. Masson. 2004. 2ª edición.
• Le Huche, F. La voz: Patología vocal, semiótica y disfonías disfuncionales. Masson. 1994.
• Lodes, Hiltrud. Aprende a respirar. RBA Libros. 2002.
• Monasterio Uría, Alex. Columna sana. Ed. Paidotribo. 2008.
• Munné, Antoni. Metamorfosi corporal. Com posar el cos en ordre. Ed. La Llar del Llibre. 1990.
• Munné, Antoni. La evidencia del cuerpo. Ed. Paidós. 1993.
• Munné, Antoni. El amanecer del cuerpo. Ed. Paidós. 1997.
• Munné, Antoni. La Microgimnasia: Amar el cuerpo. Ed. Paidotribo. 2002.
• Schwind, Peter. Fascial and membrane technique: A manual for comprehensive treatment of the connective
tissue system. Ed. Elsevier Science Health. Science Div.
• Schwind, Peter. Plenitud corporal con el Rolfing. Ed. Integral. 1997.
WEBS D’INTERÈS
• http://medlineplus.gov/spanish
• http://orthoinfo.aaos.org
• http://kidshealth.org
• http://familydoctor.org
• http://espanol.ninds.nih.gov
• http://es.wikipedia.org/wiki/Euton%C3%ADa
• www.niams.nih.gov/Portal_en_espanol/
Col·legi de Logopedes de Catalunya
61 | Eines per a l’avaluació de disfuncions orofacials • bibliografia
• www.radiologyinfo.org
• www.aaos.org
• www.theacpa.org
• www.aafp.org
• www.espalda.org
• www.kovacs.org
• www.sefip.org
• www.zonamedica.com
• www.footphysicians.com
• www.saludalia.com
• www.sistema-arc.com
• www.rpg.org.es
• www.feldenkrais-open.es
• www.tecnica-alexander.org
• www.tecnicalexander.eu
• www.rolf.org.es
• www.terapiesnaturalsilogopedia.es
Col·legi de Logopedes de Catalunya
Descargar