Subido por Petar Milosavljevic

ПРИЈАВА-НА-КОНКУРС

Anuncio
ПРИЈАВА НА КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Подаци о подносиоцу пријаве:
1.
Пун назив носиоца програма или
пројекта
2.
3.
4.
5.
Матични број
Порески идентификациони број
Правни статус
Седиште и адреса
Место:
Округ:
Општина:
Улица и број:
Контакт телефон
Интернет презентација
Електронска пошта
Име и презиме лица
овлалшћеног за заступање
6.
7.
8.
9.
Подаци о програму или пројекту:
10.
Назив програма или пројекта
11.
12.
Циљ програма или пројекта
Период реализације
(навест датум почетка и датум завршетка)
13.
Укупна средства потребна за реализацију програма или
пројекта
14.
Износ средстава који се потражује од Градске општине
Нишка Бања
15.
Контакт особа за реализацију програма/пројекта
(име, презиме, функција)
16.
17.
Телефон лица за контакт
Електронска пошта лица за контакт
Descargar