Subido por rseguralleida

INFORME DE PROCÉS TECNOLÒGIC

Anuncio
INFORME
PROCÉS TECNOLÒGIC
DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’UN OBJECTE
ESTALVI DE FUSTA
Un estalvi és un estri que es col·loca a sota de les olles, cassoles i
altres recipients calents quan es treuen a taula, per evitar
que cremin o embrutin les estovalles o la pròpia taula.
Curs 1r ESO
INSTITUT MARIA RÚBIES
Tecnologia - Curs 2019-2020
DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’UN OBJECTE TECNOLÒGIC
PROBLEMA O NECESSITAT A RESOLDRE
ESBÓS
ESTAT D’AMIDAMENTS I PRESSUPOST
Material
Pintura de diferents colors
Llistó de fusta d’avet de perfil quadrat 30 x 30 mm 2
Llistó de fusta d’avet de perfil quadrat 25 x 25 mm 2
Paper de vidre (preu per metre)
IMPORT TOTAL PRESSUPOST
Unitats
Import (€)
PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ DE L’OBJECTE
OPERACIÓ
REALITZADA
EINA
UTILITZADA
TEMPS
(minuts)
IMATGES
DEL PROCÉS DE
CONSTRUCCIÓ
AVALUACIÓ DE L’OBJECTE I CONCLUSIONS PERSONALS
PLÀNOL
PLANTA - ALÇAT - PERFIL
Descargar