Subido por Evan Garcia

Nubu̱ ga ma.'na ra pa docx

Anuncio
Nubu̱ ga ma 'na ra pa,
pädi ge xa ta mä'ä'i
ngu nu'ä hinto sta mädi.
Nubu̱ ga ma 'na ra pa
di ne gi pädi ge ndi ne sta kohi,
nge'ä ya gi pädi
ge xa gi o̱ tkä ra 'be̱di.
Nubu̱ ga ma 'na ra pa,
ga ma,
pe xa ga mä'ä'ithoho,
ha maske da zabigi,
hinga mpumfri'i.
Nubu̱ ga ma 'na ra pa
ga beni gatho nu'ä da 'bu̱ hu̱ .
Nubu̱ ga ma 'na ra pa
hinga honga ma 'na ra jä'i,
nse̱ ga ben'ñä'ithoho;
ga ofo'i ra ya zi hogä noya.
Nubu̱ ga ma 'na ra pa
ga ma,
pe ga mä'ä'ithoho,
ga mpu̱ ntsi ga handt'i
pe ya hinga pengi kongee.
Descargar