Subido por juditcortinesjuan

PAC3 Plantilla preguntes (1)

Anuncio
Assignatura
Codi
Data d’inici
Data de lliurament
Motivació i Emoció
80.514
10/04/2019
17/05/2019
PROVA D’AVALUACIÓ CONTINUA
PAC 3
Informació important i recomanacions
MOLT IMPORTANT: és aconsellable treballar la totalitat del Mòdul 1 i del Mòdul 2 per donar les respostes
adequades.
TOT EL CONTINGUT, PREGUNTAT O NO A LES PAC, POT SER OBJECTE D’AVALUACIÓ EN LES PROVES FINALS
(PS I EX).
Si us plau, llegeix tota la PAC i segueix les instruccions abans de respondre a les preguntes. Al llarg del present
document es donen les indicacions per respondre correctament.
RESPON DE FORMA COMPLETA A TOTES LES PREGUNTES. ALGUNES D’ELLES TENEN VARIS APARTATS.
Objectiu
L’objectiu d’aquesta PAC és aplicar les competències derivades de l’estudi del Mòdul 1 i Mòdul 2 a situacions
concretes. Per tant, és essencial per fer aquesta PAC que es revisi prèviament els continguts d’aquesta unitat.
Recursos
Els recursos generals existents a l’aula, el Mòdul 1 i del Mòdul 2 principalment, són suficients per la
correcta resolució de la PAC, tot i que qualsevol aportació o ús de nova documentació, correctament citada,
serà valorada molt positivament.
Pàgina 1 de 5
Assignatura
Codi
Data d’inici
Data de lliurament
Motivació i Emoció
80.514
10/04/2019
17/05/2019
Criteris d’avaluació
Es valorarà:
●
Que s’elabori una resposta pròpia a partir dels continguts treballats i altres continguts complementaris
consultats. Atès que les preguntes tenen un enfocament bàsicament pràctic és important que les
respostes es fonamentin en els conceptes treballats i que les idees estiguin ben relacionades i justificades
en un discurs coherent i ben estructurat.
●
La correcció lingüística i ortogràfica, així com SOBRETOT, la lògica del redactat dels raonaments que
exposeu en el vostre discurs.
●
Consultar bibliografia actual. A l'aula (fonts d'informació> lectures) es disposa d'algunes lectures actuals,
però són només exemples (també té vídeos i tutorials sobre com fer cerques). Es valorarà molt
positivament l'ampliació dels continguts amb les cerques bibliogràfiques que es poden fer
independentment.
●
Incloure el llistat de referències bibliogràfiques consultades en format APA (6ª Edició).
●
Seguir les normes que es presenten a continuació en relació al format específic d'aquesta PAC.
És important que és consideri que:
●
La PAC ha de ser una elaboració original i individual (tal com s'indica en el pla docent, s'utilitzaran eines
específiques per valorar l'originalitat). La detecció de falta d'originalitat implica una qualificació de D en
l'Avaluació Contínua i anar directament a Examen.
●
La PAC ha de lliurar-se en la "Safata de Lliurament d'Activitats" en la data fixada al calendari i fent ús de
la plantilla de resposta aportada. Les PAC lliurades fins 3 dies posteriors a la data de lliurament SERAN
ACCEPTADES PERÒ NOMÉS PODRAN OPTAR A UNA C+ (5 punts) de valoració. Els lliuraments posteriors
no seran acceptats.
●
És responsabilitat de l'alumne assegurar-se que la PAC es correspon a l'assignatura, que s'ha lliurat
correctament, en el format demandat (Word o Pdf) i, molt important, que pot obrir-se correctament. En
cas de no poder accedir al document es considerarà com no lliurada.
Pàgina 2 de 5
Assignatura
Codi
Data d’inici
Data de lliurament
Motivació i Emoció
80.514
10/04/2019
17/05/2019
Criteris de presentació
●
La PAC ha d’entregar-se en format Word o pdf.
●
S'HA D'UTILITZAR LA PLANTILLA DE RESPOSTA CORRESPONENT A AQUESTA PROVA, SENSE
MODIFICAR EL FORMAT PER DEFECTE DE LA MATEIXA (Calibri 11, Interlineat 1,5).
●
Les cites es realitzaran seguint l'estil de citació APA 6ª Ed. Tutorial de citació APA:
https://www.youtube.com/watch?v=y5inX37VI5Q
●
L'extensió màxima per respondre a cada pregunta és de mitja pàgina.
Data de lliurament
La data límit per entregar la PAC és el 17/05/2019 (en cas de demora, vegeu el Pla Docent de l'assignatura).
Pàgina 3 de 5
Assignatura
Codi
Data d’inici
Data de lliurament
Motivació i Emoció
80.514
10/04/2019
17/05/2019
PREGUNTES
1. Tot seguit us presenten una situació imaginària d’estrès, que haureu d’analitzar en detall:
En Miguel viu al barri de la Bobadilla des de sempre. Està casat i té dos fills petits. Abans, a l’estiu,
quan el sol començava a marxar sortia a passejar amb els nens pel passeig. Ara però, quan arriba el
vespre els mosquits que es crien a la sèquia s’apoderen del barri. Per protegir els nens no pot sortir a
passejar amb ells, i fins i tot un fet tan quotidià com sortir a llençar la brossa es converteix en una
gran molèstia per les picades dels insectes. Amb la calor típica de Granada a l’estiu, haver de tancarse a casa a partir de les vuit del vespre per culpa dels mosquits està esgotant la seva paciència.
Per a la situació proposada:
o
o
o
o
Identifiqueu la font d'estrès (indiqueu quina és la situació estressant i de quin tipus és).
Indiqueu quin és el resultat de la valoració primària de la situació.
Proposeu dues maneres de fer front a la situació, una emprant un mètode d’afrontament
directe i un altre en que s’utilitzi un mètode d’afrontament defensiu. Expliqueu com
aquestes estratègies modularan la percepció de la situació d’estrès
Reflexioneu sobre la adaptativitat/desadaptativitat, i sobre l’èxit/fracàs de les dues
estratègies d’afrontament escollides.
2. Javier és un jove actor de teatre que vol millorar la seva interpretació i sentir les emocions dels
personatges als quals interpreta. Per a això s'ha proposat començar amb la tristesa. Què dos mètodes
d'inducció emocional li recomanaries per a aconseguir-ho? Justifica-ho i il·lustra-ho amb un exemple
de cadascun.
3. Patricia és una dona de 40 anys que acudeix a la consulta d'un psicòleg amb un estat d'ànim
depressiu, allí explica que sempre anteposa les necessitats i desitjos del seu entorn als seus propis i
en conseqüència se sobrecarrega de responsabilitats extra i treball. Aquest comportament li succeeix
tant amb la seva família com amb les seves amistats i companys de treball.
A pesar que és conscient de la seva falta d'assertivitat, ella no se sent capaç de modificar-la “he estat
així des de petita, els meus pares m'obligaven a accedir als seus desitjos i ara a la meva edat no puc
canviar la meva forma de ser; em sentiria egoista i mala persona”. Explica en quina mesura la
indefensió apresa podria haver estat el procés psicològic causant d'aquesta conducta i proposa una
intervenció per modificar-la.
4. Mihaly Csikszentmihalyi (1975, 1998) va proposar la Teoria del Flux per explicar l'experiència de flux
que les persones experimenten quan realitzen certes activitats. Segons la teoria l'experiència de flux
depèn de dues variables: la percepció que té la persona sobre el nivell de dificultat de la tasca o repte
i la percepció que té sobre el nivell d'habilitat que posseeix per realitzar la tasca o assolir el repte.
Llegeix amb atenció el següent supòsit.
Anna, Maria i Sandra són amigues. S'han marcat un repte: córrer la propera mitja marató de la seva
ciutat i creuar juntes la meta agafades de les mans. Ana porta molts anys practicant running. De fet,
ha corregut nombroses mitges maratons i algunes maratons en diferents ciutats (la distància de mitja
Pàgina 4 de 5
Assignatura
Codi
Data d’inici
Data de lliurament
Motivació i Emoció
80.514
10/04/2019
17/05/2019
marató és una mica més de 21 km i la d'una marató, el doble, una mica més de 42 km). Per Anna, el
repte no és un repte realment. En contrast, Maria s'ha aficionat recentment al running. Ha corregut
algunes curses populars, la majoria d'elles d'una distància de 10 km. No obstant això, mai ha corregut
mitja marató. Maria té dubtes sobre si podrà acabar la mitja marató. Per a ella el repte és un repte
gegantí. Per la seva banda, Sandra, té menys experiència que Anna, però més que Maria. Ha corregut
nombroses carreres populars i algunes mitges maratons. Sandra té molta confiança en si mateixa,
encara que el repte també li imposa cert respecte ja que sempre requereix d'un gran esforç. Per a ella
el repte és òptim.
Les tres amigues entrenen juntes durant un parell de mesos. No han entrenat tot el que els hagués
agradat perquè no disposen de molt temps. Han corregut diverses curses de 10 km, algunes
d'aproximadament 15 km i només una de 18 km (el cap de setmana previ al mitja marató).
Arriba el gran dia. Juntes, entre la multitud, en l'arc de sortida ... Tret i a córrer!
Partint de la Teoria de Flux, realitza una predicció de l'experiència de cadascuna de les noies durant
la carrera atenent de la percepció que tenen sobre el nivell de dificultat de la tasca i la seva habilitat
per realitzar-la. És a dir, indica, per a cada noia, quines emocions experimentarà o quina serà la seva
experiència i per què. Tingues en compte, que s'espera que una de les noies assoleixi un estat de
consciència d'experiència de flux (també anomenada consciència autotèlica o experiència òptima).
5. Hi ha una sèrie de factors personals i situacionals que modulen el procés d'estrès incrementant o
reduint el seu impacte. Pel que fa als factors personals o característiques pròpies de l'individu trobem
els següents: a) competència personal percebuda, b) les expectatives d'autoeficàcia i resultats, c)
l'experiència prèvia i d) trets de personalitat. Pel que fa als factors situacionals o socials es diferencia:
a) suport social i b) pautes generals.
Imagina que a Joan i Pere li acaben de diagnosticar que pateixen un càncer de pell, concretament un
melanoma, que és el tipus de càncer de pell més greu.
Tenint en compte aquesta informació sobre el diagnòstic, descriu com serien cada un dels factors
personals i situacionals, primer en el cas de Joan i després en el cas de Pere, sabent que en el primer
(cas de Joan) es produirà un increment molt significatiu i desbordant dels nivells d'estrès, i en el
segon (cas de Pedro) es produirà una modulació significativa del procés d'estrès mantenint a uns
nivells relativament baixos.
Pàgina 5 de 5
Descargar