Subido por Nerea Roca

t.13.lesroquesdsvsavsaxcs

Anuncio
TEMA 13: ELS MINERALS I LES ROQUES
1. QUÈ ÉS UN MINERAL?
Són substàncies sòlides (excepte el mercuri) amb:
-Una composició química determinada
-Una estructura interna determinada, es a dir, tenen un ordre tridimensional de les partícules,
originant una cristal·lització especifica en cada cas.
-Són d’origen natural ja que no esta fabricat pels éssers vius
-I són inorgànics pues estan compostos per sals minerals
Propietats (segons la composició i la estructura)
·Exfoliació: capacitat de fragmentar-se en cares paral·leles a les ja existents
·Color: depèn de la composició
·Duresa: resistència a ser ratllat, es a dir, a que li arranquen partícules
 Llistat de minerals a estudiar
Calcita
-Forma: romboèdrica
-Exfoliació: romboèdrica
-Composició: CaCo3, es dissol
amb àcid
-Duresa: no es ratlla amb la
ungla i si que hi ratlla el vidre
Quars
-Duresa: prou dur, ratlla el vidre
-Color: transparent, rosa, morat
(ametista), fumat
Guix
-Exfoliació: laminar
-Duresa: es ratlla amb la ungla
-Color: blanc, transparent, roig
-Altre: fibrós
Silvina
-Cristal·lització: cúbica
-Composició: KCl, el K li dona un
sabor amarg
-Color: taronja
-Altre: tacte humit
Ortosa
-Color: rosa o blanc
-Altre: aspecte lletós
Cinabri
-Cristal·lització: romboèdrica
-Composició: HgS, sulfur de
mercuri
-Color: roig maduixa
Pirita
-Forma: Cúbica
-Color: dorat
Magnetita
-Color: negre
-Composició: Conté ferro (òxid
de ferro)
-Altre: pesat
Galena
-Cristal·lització: cúbica
-Color: brillo metàl·lic
-Composició: Conté plom, per
això es pesat
Baritina
-Forma: romboèdrica
-Composició: BaS, sulfat de bari
-Altre: Sembla calcita però pesa
més
Halita
-Forma: cúbica
-Exfoliació: cúbica
-Composició: NaCl, sal comuna
per això te un sabor salat
-Altre: tacte humit ja que
absorbeix la humitat de
l’ambient
Oligist
-Composició: òxid de ferro
-Color: Roig amarronat
Mica
-Exfoliació: laminar
-Color: transparent o blanca
Aragonita
-Forma: Prisma hexagonal
-Cristal·lització: Prismes ròmbics
-Composició: CaCO3, carbonat
calci
Limonita
-Composició: Òxid de ferro
hidratat
-Altre: Prové de l’oligist
A l’hidratar-se aquest perd
l’estructura cristal·lina i es
matèria amorfa
1
Tipus de minerals
Tots els minerals tenen una estructura cristal·lina interna, el que canvia es la forma externa:
·Són minerals massius si NO tenen forma polièdrica externa
·Són cristalls si tenen forma polièdrica externa
 Per comparar dos minerals
·Són minerals polimorfs si presenten igual composició però diferent forma
·Són minerals isomorfs si presenten diferent composició però igual forma
Per altra banda, tenim la matèria amorfa, que es aquella que no té ni ordre intern, ni forma polièdrica
externa
2
2. QUÈ ÉS UNA ROCA?
És un conjunt de minerals o un mineral més impureses.
Cicle de les roques
3
Descargar