Geologia de Les Illes Balears

Anuncio
GEOLOGIA DE LES ILLES
BALEARS
M.Magdalena i Marta
ÍNDEX
-Les roques de les Illes Balears
1)Roques sedimentàries
2)Roques magmàtiques
3)Roques metamòrfiques
-Roques més abundants
1)Modelat càrstic
2)L’explotació de les roques
3)Marès
4)Els lignits
-Característiques generals de la geologia de les Balears
1)Característiques generals de l’evolució geològica de les
Balears
2)Característiques litològiques generals
3)Carácterístiques paleontològiques
4)Característiques geomorfològiques
-Estructura
Les roques de les Illes Balears
a)Classificació segons l’ambient geològic:
1) R. sedimentàries: Les calcàries són les roques
dominants en
el nostre paisatge i formen la major part dels cims més alts de les
nostres serralades.
Es troben també margues grises i vermelles i argiles. S’ha de
destacar de manera especial el cas del marès.
2) R. magmàtiques: Hi ha presència de roques volcàniques.
3) R. metamòrfiques: - Mallorca: Port des Canonge
- Menorca: part nord de l’illa
Roques més abundants
1) Modelat càrstic
L’aigua de la pluja actua
sobre les roques calcàries
que formen la major part del nostre
paisatge, provocant la seva dissolució i
el seu modelat.
Rasclers, avencs, dolines, galeries i
coves.
2) Explotació de roques
Les roques han estat emprades com a
recurs des de l’antiguitat.
S’anomenen pedreres a les explotacions
de roques a cel obert.
Pedres fonamentals: marès, calcàries,
dolomies, molasses, argiles, margues i
guixos.
3) El marès
És una roca detrítica formada devora la
mar, per la qual cosa, constituïda per
fragments esquelètics i organismes
marins.
És un dels materials més emprats per la
construcció a les Balears.
4) Els lignits
És una roca d’interès comercial. Una
espècie de carbó format a partir de la
vegetació que cobria els antics pantans
que sorgiren en determinades zones de
les illes.
S’usaven com a combustible a les centrals
tèrmiques, per al transport i per a la
indústria.
Característiques generals de la
geologia de les Balears
Els fenòmens geològics actuen amb un temps
que, a l’escala humana, resulta extraordinàriament
ample, i per tant difícil d’imaginar.
1) Característiques generals de l’evolució
geològica de les Balears
2) Característiques litològiques generals
3) Característiques paleontològiques
4) Característiques geomorfològiques
1)Característiques generals de
l’evolució geològica de les Balears.
•
•
•
•
•
-
Paloezoic: pissarres, intercal·lacions de gresos, nivells
conglomeràtics i radiolarites.
Mesozoic:
Triàsic inferior: gresos, lutites
Triàsic mitjà: origen marí, dolomítiques i calcàries tabulars.
Triàsic superior: lutites, guixos i roques volcàniques.
Juràssic: origen marí, calcàries, alternances de margues i
margocalcàries.
Cretaci: alternances de margues, margocalcàries i
calcàries.
Cenozoic: origens marins i continentals. Hi trobam ventalls
al·luvials, llacs de lignits, dunes i platges i esculls
.
2)Característiques litològiques
generals
Des del punt de vista litològic es pot dir que les
Balears són unes illes eminentment calcàries.
Les roques calcàries, siguin d’origen detrític,
químic o orgànic, dominen el paisatge balear.
Interessa observar les roques segons la seva
coherència i duresa, pel relleu que ens donen i
per la facilitat en disgregar-se i tipus de
materials que en proporcionen i que en
permetran relacionar-les amb els sòls.
3)Característiques paleontològiques
Els fòssils són el testimoni d’una història
viva de la Terra. Representen la sèrie
d’organismes que han viscut sobre un
espai determinat i ens informen de les
condicions ambientals en què vivien i de
l’edat dels materials en els quals es
troben.
4)Característiques geomorfològiques
Les formes totpogràfiques actuals són el resultat de l’acció
dels agents geològics externs sobre uns materials
afectats per una disposició tectònica determinada.
A nivell d’observació local podrem constatar relacions entre
les propietats físiques materials, la seva disposició
estructural i les formes del relleu, circulació de les
aigües, alineació de les muntanyes, etc.
També podem veure els factors que incideixen actualment
sobre el modelat i així relacionar les precipitacions, les
superfícies de les conques, etc.
Estructura
1) Menorca
Presenta dues zones estructurals ben
definides: la Tramuntana i el Mitjorn.
• Tramuntana: Consisteix en plecs i
encavalcaments.
• Mitjorn: Els materials es troben
horitzontals.
2) Mallorca
S’hi distingeixen quatre grans zones: la
Serra de Tramuntana, les serres centrals,
les Serres de Llevant i les cubetes
Les serres de Mallorca estan formades per
plecs i encavalcaments. Aquests es
produeixen a partir d’un nivell plàstic basal
que afavoreix el desplaçament dels
materials superiors.
El límit entre les serres i les cubetes
correspon a falles.
3) Eivissa
Està estructurada per làmines encavalcant
miocenes, mentre que les falles normals
posteriors al encavalcaments han definit
àrees més planeres.
4) Formentera
Està configurada únicament per materials
postorogènics. Les planes de sa Mola i
des Cap estan formades per calcàries
d’origen arrecifal.
Descargar