Subido por Raul Rojas

atm-fraud-eurocash-automatia

Anuncio
.23,2
{o7to
KARAJAoIKEUS
HELSINGTN
7i8 os
ruoMto
09/3758
17.4.2009
Asrano:
R 09/3418
Puheenjohtaia
Lautamiehet
kardjdtuomariPirkkoSuominen
SeijaBlack,JariOksman,TapaniSaari
Syyftaje
JannePitkavirta
Kihlakunnansyyfteja
Vastaaja(t)
NEDYALKOVDIMITARATANASOV
BORISLAVOV
STEFANOV
KONSTANTIN
Asianomistaja(t)
AUToMATIAPANKKIAUTOMMTITOY
FINLAND
OY
EUROCASH
Asia
TORKEA
MAKSUVALINEPETOS
Vireille
3.4.2009
SELOSTUSASIASTA
Syyttiijiin rangaistusvaatimus
1. TORKEAN4AKSUVALINEPETOS
(8010/R/0108166/09)
Rikoslaki
37 luku9 S
Rikoslaki
5luku 3 S
9.1.2009- 29j.2009
HELSINKI
ja
ja Stefanov
itselleen
ovatyhdessahankkiakseen
Nedyalkov
jaeneille
taloudellista
oikeudetonta
tuntemattomaksi
toimeksiantajilleen
2 eri
Pankkiautomaatit
Oy:n
omistamaan
hyotyakiinnittdneet
Automatia
'l
pankkiautomaattiin
FinlandOy:nomistamaan
sekaEurocash
pankkiautomaattiin
pankkija luottokorttien
magneettiraidan
kopiointilaitteet
sekekorttiensalaisettunnusluvutkuvaavatkamerat.
ja
Nedyalkov Stefanovovattoimittaneetlaitteistasaamiansakorttien
muistitikuilla
takaisin
magneettijuovatietoja
sekdkorttien
tunnuslukuja
ja kopiokappaleita
kayttamdlle
tunnuslukuja
Bulgariaan
sekakorttien
tileiltdilmanheiden
nostetaan
rahaakorttien
alkuperdisten
omistajien
rahoista.
hankituista
lupaansa
vastaajien
saadessa
osuudenlaittomasti
lvlaksuvelinepetosta
on pidettiivdt6rkeane,koskavastaajatovat
on
Suomeentulontarkoituksena
toimineet
erityisen
suunnitelmallisesti,
ja vastaajat
kopiontilaitteita
nimenomaisesti
ollutasentaamaksukorttien
/XQDVWXV
L'1
SfVUT 'J
bm\
JAUENNOSMAKSU:zCE
2
tietoaineksen
luku-ja
korttienmagneettiraidan
ovathankkineet
joihin
tunnusluvun
myossalaisen
kopiontivelineite, on liittynyt
pidettiivd
arvostelleen
Tekoaon myiiskokonaisuutena
kuvaamislaite.
torkeana.
syyftejenmuutvaatimukset
valtiollerikoksentekovalineet:
Vastaajaton tuomittavamenettamaan
Nokia
korttienlukulaite,
hallustatakavarikoidut
- vastaajaStefanovin
gsmpuhelinja RafaelCaleroDuenasinnimelldvarustettuVisa-kortti
(Takavarikkopdytakirja
/2)
nro 801o/Ri108166l09lHTY
2 kameraa,
takavarikoidut
- vastaajaNedyalkovinmatkalaukusta
(Takavarikkopoytiikirja
nro
muistikortti
EEPc-tietokone,
akkulaturi,
8010/Rv108166/09/TVP/1
)
poranterd,I kpl
tavaroista
takavarikoidut
vastaaja
Stefanovin
(Takavarikkopoytekirja
nro 8010/R/'1081661O9/TVPl4')
luottokorttiaihioita
komponentit,
takavarikoidut
hotellihuoneesta
- vastaajienkeyttemastai
ja
teippie,liimaa,
2 kpl akkuja akkulaturi,
korttipesen
suukappale,
sim-kortti,muistitikku
adaptereineen,
muistikortteja
(TakavarikkopdytAkirja
nro 801o/Fy108166/09/KEY/1
) sekaASUSEEPc
ja laturi,ASUSM51SSeriestietokone
tietokone
ia laturi,2 kplApacer
sisaltoineen,
tietokonelaukku
USBmuisti.ASUSM51Stietokoneen
laturin,Microsd2GBja adapteri
suojasisdltden
EEPCtietokoneen
(Takavarikkopdytdkirja
nro 8010/Ryl08166/09/KEY/2)
takavarikoidut
- vastaajienkdytosseolleestahenkiloautosta
poranterd,
liimaa,3 kpl
monitoimiterease,
taltta,
Garmin-paikannuslaite,
nro 8010/Ry108166/09/KEY/3)
karttoja(Takavarikkopoyt?ikirja
pankkiautomaatista
76 sijaitsevalta
- osoitteessaMannerheimintie
joissa
yljmaarainen
laite,
elektroninen
kiinni
huulet,
takavarikoidut
nro
halytysjohto,
kamera(Takavarikkopoytekirja
801o/Rv108166/09iTVP/2)
3 kpl
Oy:ntiloistatakavarikoidut
- Automatia
Pankkiautomaatit
(Takavarikkopiiytekirja
nro
korttiaukon
huulia
automaatin
801o/Ryl
0Bl66/09/TVP/3)
Edellemainittujaesineitaon kaytettytahallisenrikoksentekemisessaja
rikostavarten
tahallista
tai pdaasiallisesti
esineetovatyksinomaan
hankkittujaja valmistettuja.
10 luku4 S
Rikoslaki
velvoitettava
korvaamaanvaltiolle
Vastaajaton yhteisvastuullisesti
todistelukustannukset.
rikosasioissa
I luku1 S
Lakioikeudenkaynnista
Asianomistajanvaatimukset
Oy on kardieoikeudelle
Automatia
Pankkiautomaatit
Asianomistaja
yhtyn!4syyttejan
korvausvaatimuksessaan
kirjallisessa
toimittamassaan
vahingonkorvausvaatimusta.
esittdmattd
rangaistusvaatimukseen
VASTAUKSET
oikeaksija myontiinyt
Nedyalkovon myontanytsyytteenteonkuvauksen
velineet
torkeeanmaksuvelinepetokseen.Tarvittavat
syyllistyneensa
toiminnan
osallistunut
ei
ollut
Vastaaja
vastaajaoli saanutvalmiina.
vaanhanelleoli sanottu,mitahenenpitdatehda.Hanoli
suunnitteluun,
kiinnittdnytlaitteetautomaatteihin.
ei ole vastustettu
Muidenvaatimustenosaltamenettamisseuraamuksia
rikoksen
osalta.TemZiei liittynyt
paitsiAsusM51SSeriestietokoneen
on vaatinut
kone.Nedyalkov
vaanoli henkilitkohtainen
tekemiseen
palauttamista.
tietokoneen
Stefanovon vastannutsyytteeseensamoinkuin Nedyalkov.Kaikki
ei
Stefanov
kuinniitaoli kdytetty.
laitteetoli annettuheillesiinakunnossa
vaanoli toiminutkutenhenelleoli
teonsuunnitteluun
ollutosallistunut
ilmoitettu.
muutoinkuinAsusl\,451S
ei olevastustettu
Menettamisseuraamuksia
ja
palautettavaksi.
Tietokonettaei
Seriestietokoneenosalta vaatinutsita
muistitikulla.
tekoon.Tiedotoli menneeteteenpein
rikoksen
oltukd)'tetty
TODISTELU
Kirialliset todisteet
Henkiliitodistelu
raporttitietoteknisestd
tietotekniikkarikosyksikon
1. Keskusrikospoliisin
(esitutkintaptk:n
sivut74-87)
liitteineen
tutkinnasta
(esitutkintaptk:n
sivut
801o/Fy108166/09/HTY/1
2. Takavarikkopoytakirja
30-33)
(esitutkintaptk:n
sivut
8010/R/108'166/09/HTY/2
3. Takavarikkopoytiikirja
34-37)
sivut
66/09/TVP/1(esitutkintaptk:n
801o/Ry1081
4. Takavarikkopoytakirja
38-39)
(esitutkintaptk:n
sivut
801o/Ry108'166/09/TVP/2
5. Takavarikkopoytakirja
40-41)
(esitutkintaptk:n
sivut
8010/Ry108166i0gffVP/3
6. Takavarikkopoytekirja
42-43)
sivut
08166/09/ryP/4(esitutkintaptk:n
8010/R/1
7. TakavarikkopoytakirJa
44-45)
(esitutkintaptk:n
sivut
801o/Fy108'166/09/KEY/1
8. Takavarikkopajytiikirja
46-50)
(esitutkintaptk:n
sivu
66/09/KEY/2
801o/Ry1081
9. TakavarikkopolAkirja
51-54)
(esitutkintaptk:n
08166/09/KEY/3
8010/R/1
1O.Takavarikkopoytakirja
sivut55-58)
sivut63-64)
sivut(esitutkintaptk:n
11.Muistikirian
(esitutkintaptk:n
sivut
66-73)
12. Valokuvaliite
- vastaajaNedyalkov
todistelutarkoituksessa
- vastaajaStefanovtodistelutarkoituksessa
- todistaja
JuhaSakariLampinen
RATKAISU
KARAJAOIKEUDEN
Perustelut
Vastaajatovat kertoneet,efie he olivattulleetSuomeenhyvedpalkkiota
pankki-ja luottokorttien
Tarvittavat
kopioiminen.
vastaantarkoituksenaan
Vastaajien
muiltabulgarialaisilta.
viiiineethe olivatsaaneetSuomessa
ottaa
tietoja
ainoastaan
laittaa
velineet
automaatteihin,
tehtavaoli ollut
seketoimittaa
tietotoimeksiantajille.
ladatase muistikorteille
TodistajaLampinenon kertonut,etta vastaajienkdyttdmdtlaitteetolivat
lukijoita.
Kahdessa
niistdoli ollutmuistissa
toimiviamagneettikortin
josta
2
magneettiraita
dataa,
oli voituselvittdeIuettujenmaksukorttien
oli
USB-muisteista
tiedot.Lisaksitutkituista,vastaajiltatakavarikoiduista
muistista.
loytynytsamanlaista
dataakuinkortinlukijoiden
loytyneen
Kortinlukijoiden
muisteissa
olevandatanja USB-muisteista
perusteella
on luettu
voidaanarvioida,
ettakortinlukijoilla
datanmadran
2 tiedot.Todistaja
on edelleen
magneettiraidan
noin415 maksukortin
poliisin
toimesta
tietokoneista
oltu
kertonut,etteitakavarikoidiusta
poistettumitaentietoja.
Asiassaon selvitetty,ettavastaajatovat menetelleetsyytteessekuvatuin
Suomeen
suunnitelmallisesti.
ovattoimineet
erityisen
tavoin.Vastaajat
vastaanasentaamaksukorttien
on ollutoalkkiota
tulontarkoitus
ja kortinlukijoilla
ja
oli
kuvaamislaitteita
kopiointilaitteitatunnusluvun
sekdtavoiteltu
luettunoin415 kortintiedotennenkiinnijeiimistd
ja
petos
on
myos
kokonaisuutena
huomattavaa
taloudellistahyotya
Asus
nojallavaatimus
torkea.Todistajan
edelldkertoman
arvostellen
palauttamisesta
hylatiiain.
vastaajille
M51SSeriestietokoneen
Lopputulos
ilmenevalle
tavalla.
asiantuomiolauselmasta
Karejeoikeus
on ratkaissut
MUUTOKSENHAKU
Annettiinmuutoksenhakuohjaus.
t-----'-2,/L
Ker4dtuomari
PirkkoSuominen
STVU
1t2)
HELSINGIN KARAJAOIKEUS
7'/ .4.2009
osAsTo 7/8
NO:
3758
TTr: 1
DNO: R 0 9 / 3 4 1 8
VASTAA.JA
Nedyalkov,
1 1 0 4 81
Dimitar
Atanasov
Bulgaria
TUOMTOLAUSELMA
SYYKSI LUETUT RIKOKSE?
1) Torkea mak s u v a f in e p e t o s
9 . 1 . -2 9 . 1 . 2 0 0 9
RANGAISTUSSEURAAMUKSET
VANKEUS
1 vuosi 6 kuukautta
vankeurE.a
Rikoslain
6 lua'un 13 S:n nojafla
tehLave
2 kuukautta
20 paivaa.
V apaudenm e n e t y s a ik a 2 9 . 1 . -1 7 . 4 . 2 0 0 9
Vankeusrangaistus
on ehdollinen.
K oeaika pa a t t l, y 1 5 . 4 . 2 0 1 1 .
vahennys
LAINKOHDAT
1) Rikoslaki
Rikoslaki
37 luku 9 S
5 luku 3 S
MlruT RIKOSOIKEUDELLISET SEURAAMUKSET
Nedyalkovin
rikoksentekovalineene
- 2 kpl kameraa
- akku
ja
- EEPC-tietokone
- 2 gb Kingston
-muistikortti
tuomitaan valtiol1e
menetetyksi.
kayttamat
Takavarikko
(aolo /R/10A166/ 09/rvp/ 7) maareraen pidet.raveksi
voimassa, kunnes menettAmisseuraamus
tantoon tai asiasta
paatetaan.
toisln
pannaan tAy
Rikoslaki
10 fuku 4 S 2/1
Pakkokeinolaki
4 luku 15 S
Yhteinen menettamisseuraamus
lauselmafla .
erilfisella
tuomio-
S IVIJ
2 \2)
NO : 3 7 5 8
TL:
1
KORVAUSVELVOLLISUUS
valtion varoista maksetaan Nedvalkovin Duolustaj a ksi me er 6tylle asianajaja Jaikko Jaat- etatte
p a l kki o n a 1.550 eur oa, kulujen kor vaukseksi 191,50
euroa ja arvonlisaverona
383,13 euroa efi yhteense
2 .L 2 4 ,6 3 eur :oa, mika maar a jea valtion vahingok s i .
MUUT LAUSI]NNOT
( goao / R/ Log 1,66/ 09 /HTy / I, kohta 1 )
Takavarikko
kumotaan. Takavarikoitu
Motorola-Duhelin
maeretean
palauleLLava k s i
Dimit a r
A t a n a s o v iie d y a lk o v i I t e .
Pakkokeinolaki
4 luku
1? S
Nedyalkovia
ei ole pidettava
vangittuna
tamen
asian vuoksi.
Hanet on paaEtettawa
heti vapaaksi,
eIle ofe muuta sytrte pitaa hanta edelleen
sailosEhdollinen
rangaistus
voidaan neerata taytantoonjos tuomittu
pantavaksi,
tekee koeaikana rikoksen,
josta henet tuomieaan ehdottomaan vankeuteen ja
josta syyte on noslettu
vuoden kuluessa koeajan
paattynisesta.
SIVU
1t2)
HELSINGIN KARAJAOIKEUS
r' 1 . 4 . 2 0 0 9
osAsTo 7/8
NO:
3758
DNO: R 0 9 / 3 4 1 8
TL-
2
VASTAAJA
Stef anov,
08 0375-
Konstantln
Borislavov
Bulgaria
TUOMIOIIAUSELMA
SYYKSI
LUETUT RIKOKSET
1 ) T o rke e n aksuval inepetos 9.1.,29.1.2009
RANGA]STUSSEURAAMUKSET
VANKEUS
1 vuosi 6 kuukautta
vankeuE.Ea
Rikoslain
5 lu!'un 13 S:n nojalla
zv
Pdt
tehtava
vehennys
v dd,
V apaudenm e n e t y € a ik a 2 9 . 1 . -1 7 . 4 . 2 0 0 9
Vankeusrangaistus
on ehdolf inen.
K oeaika pe e t t y y
15 .4 .2 011 .
LATNKOHDAT
1) Rikoslaki
Rikoslaki
37 luku 9 S
5 luku 3 S
MUUT RI(OSOIKEUDELLISET
SEURAAMUKSET
S tefanovin
r ik o k s e n t e k o v a lin e e n a
k a y L La ma l
- Visa luottokortti
- lukulaite
poranber e ja
- 9 kpl klo o n a t L u ja
lu o t t o k o rL L e ja
tuomitaan valtiotle
menetetyiksi.
Takavarikot
(8c],0 /R/ ao I I 6 6 / 0 9 / HT y / 2 j a e 0 1 o / / R/ / 1 0 8 1 66 / 0 9 / 'r v p / 4 ,
maArataan pidettawiksi
voimassa. kunnes menet.temisseuraamus pannaan taytentoon
tai asiasta
toisin
paatetaan.
Rikosfaki
1 0 lu k u 4 S 2 / 1
Pakkokeinolaki
4 luku 15 S
Yhteinen menettamisseuraamus
lauselmaf la.
erillisella
tuornio-
SIVU
2 t2)
NO : 3758
TI'.
2
KORVAUSVELVOLLISUUS
Valtion
varoista
maksetaan Stefanovin
Duolustaiaksi mearety lle
a s ia n a ja ja
T imo Nie me lle -p a lk k io ; a
2.300 euroa , k u lu je n
k o rv a u k s e k s i
1 4 9 , 2 0 e u ro a i a
arvonliseve ro n a
5 3 8 , 8 2 e u ro a e li y h t e e n s a 2 . g g } - . 0 2
euroa, mik a me a ra je e v a lt io n
v a h --L n g o k s i.
MIruT LAUSUNNOT
(8 o ro / R/ L 0 8 L 6 6 / 0 9 / HT y / 2 ,
Takavarikor
kohta 3 ia
eoro/R/108 7 6 6 / 0 9 / K E y / 1 , k o h d a t 9 -1 r) k u mo t a a nl
Takavarikoidut
Nokia-rnerkkiset
puhelirnet maerataan
palautettaviksi
KonstanLin Borislavov
Stefanoville.
Pakkokeinolaki
4 luku
17 S
Stefanovia
ei ole pidettava
vuoksi.
Henet on paAstettave
oIe muuta syyba pitaa hanta
vangittuna
taman asian
heti vapaaksi,
ellei
edelleen
saifossa.
Ehdollinen
rangaistus
voidaan meereta iaytant6onjos tuomittu
pantavaksi,
tekee koeaikana rikoksen,
josta
hanet tuomitaan ehdottomaan vankeuteen ja
josta
sl,yte on nostettu
vuoden kuluessa koeajan
Daattvmise s t e .
S IVU
1 (1)
HELSTNGIN
r7 . 4 . 2 0 4 9
KARA,fAO I KEUS
NO:
375a
DNO I R 0 9 / 3 4 1 8
TUOMIOLAUSE],MA
YHTEISET ],AUSTJNNOT
ja
Nedyalkovin
Si:efanovin
kayttanat
- tietokonetarvikkeet
rikoksentekovalineena
(mn. Otbo autonaatissa kiin-
ni o1Iee t h u u le t )
- tietokonetarwikkeet
halyytysj ohto
- kanera
- 3 kpl Otto-autonaatin
(automaaLin
keltaisla
alkuperainen
korttiaukon
huu-
ABN Amro Maestro
pankkikortti
- useita
erilaisia
konponenttej a
automaatin
korttipesAn
suukappate
akku
- akku ja - laturi
jo s s a mm. 5 ru lla a
- muovipus s i,
k E y t t A me t o n le
L:l.cihr r ^l
i ofa
F ai
hni
l
- alumiinirasia
- EMTEC-nuistitikku
-
ASUS
!;tilJc
- I: leCOlCOne
- Asus M515 Series
-
t
l- h l
hn:-aY
rTcR
-tietokone
,mi ,i cri
- Asus M515 -kannettawan
tietokoneen
laukku
- EEPC kannettavan
suoja
ja a d a p l-e r-L
- Microsd 2 g b -mu is t ik o rt t i
- carmin- paikarinus l ai t e
- taltta
- porantera
- monitoimiteraase
ja
- 5 puikkoa kuumaliimaa.
2 Luubia muuta liinaa
- 2 Ruotsin ja yksi Helsingin
kartta
tuomitaan valtiolte
menetetyiksi.
Takawarikot
\ 8 o1,o/ R/ 1o er6 6 / 0 9 / TnP./ 2, I o 1o /R/ 1 0 s16Gi/o 9 /,r"np/ 3,
8010/R/10e 1 6 6 / 0 9 / K E y / 1
k o h d a r r-8 ja 7 2 , A O | O / R /
108L66/09/ RE y / 2 ja 8 0 4 0 / R/ 1 0 8 1 6 6 / A 9/ RE y/ 3 )
rnaarataan pidettavaksi
voimassa, kunnes menettAmisseuraamus pannaan taytento6n
tai asiasta
toisin
paatetean.
Rikoslaki
1 0 lu k u 4 S 2 / 1
Pakkokeinolaki
4 luku 15 S
Descargar
Fichas aleatorios
Crear fichas