Subido por alessandraaldavert1

Tema 1

Anuncio
Tema 1. El dret civil
1. Concepte:
Podem acollir com a concepte de dret civil el següent: el dret civil és aquella branca del dret
que té com a nucli a la persona abstractament considerada sense cap altra qualitat que la
d’ésser subjecte de dret regulant totes aquelles situacions amb transcendencia social suficient
en que es pugui trobar.
-Classifiquem el dret civil dins de la categoría del dret privat  regula les relacions juridiques
entre particulars, 2 subjectes que poden reclamaar-se juridicament unes determinades
conductes.
Ex: Pare-fill ; comprador-venedor ; persona física i el seu representant, etc.
En base al concepte que li atribuim al dret civil, podem afirmar que quan la persona assumeix
una determinada qualitat (comerciant, treballador…) ja no estarem en el dret civil sinó en una
altra branca del dret com el mercantil, laboral…
2.1. La distinció entre Dret privat i el públic:
El Dret, com a ordenament jurídic, és unitari i no admet una compartimentació absoluta,
malgrat que s’ha establert una gran bipartició: dret públic i dret privat.
L’escisió es produeix cap als segles XVI - XVII amb la Revolució burguesa i l’inici de la
Codificació. Es preten protegir l’individu envers l’aparell de l’estat atorgant-li un ámbit de
llibertat exclusiu. En aquell momento històric, es contraposa el dret privat, que és el dret que
regula aquest ámbit de llibertat de l’individu, al dret públic que es limita a regir l’estructura
organitzativa de l’estat.
Amb l’adveniment de l’estat social i democràtic de dret la situación canvia. L’estat intervé cada
cop més en les diferents facetes de la societat i, especialment, en l’economia. És aleshores
quan la línea de separació tant marcada entre el dret públic i el dret privat es comença a diluir.
En definitiva, es tracta de dos àmbits del dret que no es poden separar i que, cada vegada més,
s’entrellacen.
<<Entenem per dret privat aquell que regula les relacions entre les persones. S'oposava, per
tant, al dret públic, que regula les relacions de les persones amb els poders de l'estat i dels
poders públics entre si.>>
El dret privat es contrapossa al públic mitjançant tres criteris:
1) El dret privat regula les relacions entre particulars. / El dret públic regula les relacions
jurídiques entre l’Administració i els particulars.
2) El dret privat aposta per uns interessos particulars i el dret públic per un interés
col·lectiu ( sanitat pública, plans d’urbanisme, universitats públiques…).
3) El dret privat es conforma mitjançant normes dispositives ( La norma permet que cada
particular estableixi lliurement els pactes que consideri convenients, autonomía
limitada de la voluntat). El dret públic s’abasteix de normes imperatives (són vinculants
tal i com s’estableixen).
Contenido del dº civil
1) Normas sobre capacidad de las personas
6) El derecho sucesorio
2) Fuentes de las obligaciones
7) Aplicación y eficacia
3) Contenido de los negocios jurídicos
de las normas
4) Derechos sobre los bienes
5) Las relaciones familiares
2.2 El Dret privat general i els especials
La Codificació té com a conseqüència que el dret civil sigui considerat un dret privat de
carácter general contraposant-se a un altre dret privat que será dret especial per que fa
referencia a una concreta qualitat de la persona, per exemple, la de l’ésser <<comerciant>>,
es tracta del dret mercantil.
El Dret mercantil
El pressupòsit d’aplicació del dret mercantil és la qualitat de comerciant d’almeny una de les
parts de la relació jurídica.
Actualment, aquest regula un sector determinat de la realitat social mitjançant el Codi de
comerç miríade de lleis especials. El Codi de comerç fa una remissió al <<dret comú>> -dret
civil-, en relació a aquells aspectos dels contractes mercantils que no es regulen en el propi
Codi de comerç o en les lleis especials mercantils.
•
Dº civil: dret comú
•
Dº mercantil: dret privat especial apocable a ‘actes de comerç’
Código de comercio + leyes mercantiles
•
Dº laboral: dret privat especial regulació del contracte de treball
Estatuto de los trabajadores
El dret civil actua com a supletòri
Descargar