Descarrega aquí la Nota informativa de l`obra en format pdf

advertisement
N O TA I N F O R M AT I VA • A b r i l 2 0 0 9
Es renoven els voltants de
la plaça Gandesa
Les obres s’emmarquen dins del programa d’actuacions previst en el Fondo Estatal
de Inversión Local fomentat pel Govern Central
Dades del projecte
Descripció: Remodelació de la Pl.
Gandesa i millora de l’espai urbà del
sector comprès entre els carrers
Terra Alta, Priorat i Penedès
Finançament: Fondo Estatal de
Inversión Local (Plan Español
para el Estímulo de la Economía
y el Empleo)
Pressupost: 2.400.000 euros
Data estimada d’inici d’obres:
Abril
Execució prevista en: 8 mesos
▲ La plaça Gandesa es troba al centre de Fontsanta.
L’
entorn de la plaça Gandesa, un
dels espais centrals del barri de
Fontsanta, es renovarà amb la col·locació de nou mobiliari urbà, eliminació
de barreres arquitectòniques, i ordenació dels espais per convertir-la en una
plaça més accessible, agradable i adequada per als veïns i veïnes.
El projecte afecta 12.490m2, fonamentalment la plaça de Gandesa, el
centre del barri, però també l’entorn
delimitat pels carrers Terra Alta,
Priorat i Penedès. S’unificaran els
tres espais del barri al voltant d’un
únic eix de vianants, s’elevarà la cota
de la plaça al nivell dels carrers que
l’envolten, i es reordenarà l’espai
d’aparcament en superfície.
Es col·locarà una nova canonada
de clavegueram, nou mobiliari urbà
al llarg de l’eix de vianants, i l’enllumenat públic se substituirà per fanals
que estalviaran energia i mantenint la
il·luminació actual.
Actualment estan finalitzant dues
obres importants al barri, la construcció d’un aparcament soterrani
al c/ Penedès i la canalització de la dessaladora del Prat, al c/ Priorat. L’obra
aprovada completarà i reordenarà l’espai públic central del barri aquest any.
Renovació del mobiliari urbà. Hi haurà
diferents pavimentacions segons si
l’espai és per a vianants (un 82% del
total) o són zones de pas de vehicles
(o mixtes, com l’accés a aparcaments). Els desnivells se solucionaran
amb rampes. Entre altres actuacions,
es col·locaran 64 punts de llum de
diferents tipus i es traslladarà una estació transformadora existent. Es renovarà l’espai públic amb 25 bancs i 26
papereres, entre altres.
Les obres suposen una inversió
de 2,4 milions d’euros procedents
del Fondo Estatal de Inversión
Local, que impulsa per a aquest
2009 el Govern Central.
Els projectes vinculats a aquest
Fons abasten un complet programa
d’actuacions urbanístiques en carrers,
espais públics i equipaments municipals, que permetran així mateix crear
nous llocs de treball. n
N O TA I N F O R M AT I VA • A b r i l 2 0 0 9
Se renuevan los alrededores
la plaza Gandesa
Las obras se enmarcan dentro del programa de actuaciones previsto en el Fondo Estatal
de Inversión Local fomentado por el Gobierno Central
Datos del proyecto
Descripción: Remodelación de la
Pl. Gandesa y mejora del espacio
urbano del sector comprendido
entre las calles Terra Alta, Priorat
y Penedès
Financiación: Fondo Estatal de
Inversión Local (Plan Español
para el Estímulo de la Economía
y el Empleo)
Presupuesto: 2.400.000 euros
Fecha estimada de inicio de obras:
Abril
Ejecución prevista en: 8 meses
▲ La plaza Gandesa se encuentra en el centro de Fontsanta.
E
l entorno de la plaza Gandesa, uno
de los espacios centrales del
barrio de Fontsanta, se renovará con
la colocación de nuevo mobiliario
urbano, eliminación de barreras
arquitectónicas, y ordenación de los
espacios para convertirla en una plaza más accesible, agradable y adecuada para los vecinos y vecinas.
El proyecto afecta a 12.490m2, fundamentalmente la plaza de Gandesa, el
centro del barrio, pero también el entorno delimitado por las calles Terra Alta,
Priorat y Penedès. Se unificarán los tres
espacios del barrio alrededor de un único eje de peatones, se elevará la cota de
la plaza al nivel de las calles que lo
rodean, y se reordenará el espacio de
aparcamiento en superficie.
Se colocará un nuevo colector de
alcantarillado, nuevo mobiliario urbano
a lo largo del eje de peatones, y el
alumbrado público se sustituirá por
farolas que ahorrarán energía, manteniendo la iluminación actual.
Actualmente están finalizando dos
obras importantes en el barrio, la
construcción de un aparcamiento subterráneo en la c/ Penedès y la canalización de la desaladora del Prat, en la
c/ Priorat. La obra aprobada completará y reordenará el espacio público
central del barrio durante este año.
Renovación del mobiliario urbano. Habrá
diferentes pavimentaciones según si el
espacio es para peatones (un 82% del
total) o son zonas de paso de vehículos
(o mixtas, como el acceso a aparcamientos). Los desniveles se solucionarán con rampas. Entre otras actuaciones, se colocarán 64 puntos de luz de
diferentes tipos y se trasladará una estación transformadora existente. Se renovará el espacio público con 25 bancos y
26 papeleras, entre otras.
Las obras suponen una inversión
de 2,4 millones de euros procedentes
del Fondo Estatal de Inversión Local,
que impulsa para este 2009 el
Gobierno Central. Los proyectos vinculados a este Fondo abarcan un
completo programa de actuaciones
urbanísticas en calles, espacios públicos y equipamientos municipales,
que permitirán asimismo crear nuevos puestos de trabajo. n
Descargar