Sesión Clínica

Anuncio
Nº 17. VOL. 1 MAYO 2014
Exploración Clínica del Paciente Quirúrgico
Sesión Clínica
Gada Hosauri, especialista en Cirugía General y Digestiva Nº 14. VOL. 1
NOVIEMBRE 2013
Semiología y exploración
física en el paciente
quirúrgico
Dra. Housari
Departamento CGYD
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
Claves importantes
O Anamnesis
O Inspección
O Palpación
O Percusión
O Auscultación
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
Anamnesis
O Edad, sexo, raza, profesión, peso, talla
Detallada
O Antecedentes personales:
O Enfermedades de interés
O RAMC
O Hábitos tóxicos: alcohol, tabaco, drogas
O Relaciones sexuales riesgo
O Antecedentes obstétricos-ginecológicos/embarazo
O Iqx
O Tto habitual
O Antecedentes familiares
O Vida basal/apoyo familiar
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
O Tipo y características de los síntomas
O Dolor espontáneo/desencadenado
O Desde cuándo/periodicidad
O Agudos/crónicos
O Sd. Constitucional u otra sintomatología
asociada
O Episodios previos
O Traumatismos/accidentes
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
Inspección
Meticulosa
Hábito constitucional
Coloración mucocutánea/hidratación
Posición antiálgica
Asimetrías
Deformidades/fracturas
Tumoraciones
Lesiones cutáneas/hematomas/heridas
Inflamación/eritema/edema/supuración/
necrosis
O Cicatrices quirúrgicas
O
O
O
O
O
O
O
O
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
Palpación
Cuidadosa
O Deformidades/ fracturas/luxación
O Crepitación/enfisema subcutáneo
O Edema fóvea/celulitis
O Dolor
O Megalias/masas
O Hernias
O Orificios naturales: boca, ano, vagina
O Pulsos
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
O Tumoraciones:
O Tamaño
O Localización
O Consistencia
O Fluctuación
O Delimitación bordes
O Adhesión a planos adyacentes
O Dolor
O Calor
O Secreción
O Latido
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
Percusión
O Cavidad torácica:
O Derrames
O Neumotórax
O Cavidad abdominal:
O Timpanismo
O Ascitis
O Irritación
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
Auscultación
O Cardíaca:
O Ruidos cardiacos
O Soplos
O Pulmonar:
O Ventilación
O Ruidos sobreañadidos
O Vascular:
O Aneurismas o heridas vasculares: soplos
O Abdomen:
O RHA
O Articulaciones:
O Crepitación
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
Olfato
O ¿Tiene alguna utilidad para el médico?
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
No olvidar…
O Constantes vitales:
O TA
O FC
O Tª
O Sat O2
O FR
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
Antes de explorar…
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
Semiología y exploración
física por aparatos
O Cabeza
O Cuello
O Tórax
O Abdomen
O Genitourinaria
O Extremidades
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
Cabeza
O Exploración NRL:
O Escala de coma de Glasgow:
grave ≤8, modereado 9-12,
leve 13-15
O Pupilas: isocóricas,
normorreactivas
O Pares craneales
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
I. Olfatorio
II. Optico
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
III. Motor ocular común
IV. Patético o troclear
Oblicuo superior
VI. Motor ocular externo
Recto lateral
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
V. Trigémino
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
VII. Facial
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
VIII. Auditivo
Prueba Rinne
Prueba Weber
Prueba Romberg
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
IX. Glosofaríngeo
X. Vago
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
XI. Espinal
XII. Hipogloso
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
O Exploración ósea:
O Palpación de bóveda craneal
O Palpar con ambos pulgares los contornos
orbitarios, malares y huesos nasales
O Estabilidad de maxilar superior y mandíbula
Scalp
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
O Exploración ocular:
O Edema palpebral
O Equimosis
O Enoftalmos/exoftalmos
O Ictericia/ hemorragias conjuntivales..
O Exploración auditiva: otorrea, otorragia..
O Exploración nasal: rinorrea, epistaxis..
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
O Exploración de la boca:
O Exploración de labios (evertirlos)
O Exploración de los dientes y encías
(quitar dentaduras): Infecciones
periodontales
O Exploración lengua:
O Nivel hidratación
O Lesiones/úlceras
O Exploración paladar
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
O Exploración orofarínge:
O Vía aérea (estridor)
O Abscesos (trismus):
O Periamigdalinos
O Parafaríngeos
O Retrofaríngeos
O Angina Ludwig
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
O Exploración glándulas salivales:
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
Cuello
O Movilidad cervical
O Dolor palpación apófisis espinosas y
musculatura paravertebral
O Ingurgitación yugular (signo Kussmaul):
O Taponamiento cardiaco
O Neumotórax a tensión
O Palpación pulsos carotideos/auscultación
soplos
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
O Enfisema subcutáneo:
O Lesiones vía aérea superior
O Lesiones esófago cervical
O Exploración de tiroides:
O Bocio
O Nódulos tiroideos
Signo de Trousseau
Signo de Chvostek
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
O Exploración adenopatías territorio cervical:
Quistes conducto tirogloso
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
Tórax
O Inspección:
O Cianosis. Facies de Morestin.
O Taquipnea
O Respiración paradójica (Volet costal)
O Tiraje intercostal o supraclavicular
O Heridas, equimosis, deformidades..
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
O Palpación:
O De todas las estructuras óseas (contar
costillas, esternón, escápulas, clavícula)
O Dolor y deformidad
O Crepitación y enfisema subcutáneo
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
O Auscultación:
O Ausencia o diminución
ventilación
O Crepitantes, roncus, sibilancias
O Ruidos cardiacos apagados,
soplos
O Percusión:
O Hipersonoridad (neumotórax)
O Matidez (derrames, hemotórax)
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
Neumotórax a tensión
Disnea
Ingurgitación yugular
Hipotensión
Ausencia ventilación
Hipersonoridad percusión
Desplazamiento traqueal
Disnea
Ingurgitación yugular
Hipotensión
Ausencia de pulso
Ruidos cardiacos apagados
Taponamiento cardíaco
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
O Exploración mamaria:
O Inspección:
O Simetría/ tumoraciones/signos
inflamatorios/retracción piel o pezón…
O Palpación:
O Exploración en sedestación y decúbito supino
O Exploración minuciosa de todos los cuadrantes
O Exploración cola mamaria y adenopatías
axilares
O Expresión pezón
No olvidar a los
varones
Comparar ambas
mamas
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
Abdomen
O
No olvidar explorar espalda hasta glúteos
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
Cólico biliar
Colecistitis
Colangitis
Pancreatitis aguda
Úlcera perforada
Aneurisma
aorta roto
Isquemia
mesentérica
Cólico
renoureteral
Diverticulitis
Aguda
Patología
ginecológica
Apendicitis
aguda
Patología
ginecológica
Patología ginecológica
RAO
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
Exploración en DCS con brazos a lo largo del cuerpo
O Inspección:
O Heridas/hematomas/cicatrices
quirúrgicas
O Masas/tumoraciones/hernias/
circulación colateral/distensión
Signo Cullen
Signo de Grey Turner
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
O Auscultación:
O RHA:
O Presentes/ausentes
O Aumentados/disminuidos
O Metálicos
O Percusión:
O Timpanismo
O Matidez: ascitis, hepatomegalia
O Irritación
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
O Palpación:
O “Inicialmente por la zona menos
O
O
O
O
dolorosa”
“Superficial a profundo”
“Signos de irritación peritoneal lo
último”
“En ocasiones es útil distraer al
paciente”
No olvidar explorar….
O Hernias
O Eventraciones o hernias incisionales
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
Signo Murphy
Signo Blumberg
Signo Rovsing
PPR
Signo Psoas y
obturador
Vientre en tabla
Signo de rebote
Otros…
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
O Exploración bimanual para riñón-bazo
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
O Tipos de hernias:
O Inguinales (directas
O
O
O
O
e indirectas)
Crurales o femorales
Umbilicales
Epigástricas
Spiegel
Exploración inguinal
Valorar si se reducen o si
están incarceradas
Pedir que realice maniobras
de valsalva
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
O Eventraciones
O Cualquier herida quirúrgica puede
desarrollarla
O Exploración igual que las hernias
O Valorar si se reduce o está incarcerada
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
O No olvidar explorar adenopatías inguinales
O No olvidar explorar los flancos, espalda
hasta glúteos incluido el pliegue interglúteo
Sinus pilonidal
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
O “Mejor meter el dedo…que meter la pata”
Posición fetal
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
O TR:
O Inspección región perianal: fisuras, fístulas,
abscesos, hemorroides externas, prolapsos,
gangrenas de Fournier
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
O TR:
O Valoración esfínter anal: normotónico,
O
O
O
O
normorreactivo
Canal anal: hemorroides internas, masas,
cuerpos extraños, fecalomas, compresiones
extrínsecas
Presencia de productos patológicos en heces
Varón: Próstata (tamaño, consistencia,
temperatura, dolor, elevación)
Mujer: Complemento de exploración
ginecológica
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
Genitourinario
O Varón:
O Pene:
O Fimosis/parafimosis
O Rotura frenillo
O Uretrorragia u otras secreciones
O Fracturas
O Testículos:
O Hidrocele: técnica transiluminación
O Tumoraciones
O Inflamación: epididimitis/orquiepididimitis
O Torsión testicular: signo de Prehn positivo
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
Posición ginecológica
O Mujer:
O Inspección:
O Vulva y labios e introito vaginal
O Abscesos Bartholino
O Secreciones vaginales/metrorragia
O Prolapsos
Integridad himen
Abuso sexual
O Palpación:
O Bimanual:
O Ovarios
O Movilización cérvix
O Espéculo:
O Cérvix
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
Extremidades
Comparar ambas extremidades
O Valorar coloración, relleno capilar,
temperatura, pulsos a todos los niveles
O Presencia úlceras (pie diabético)
O Flebitis, linfangitis, varicorragias
O TVP: signo de Homanns
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
O Sd. Compartimental:
O Cualquier localización
O Cualquier lesión o traumatismo tiene
posibilidad de producirlo
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
O Exploración ósea y articular:
O Palpar todas las estructuras óseas buscando:
O Líneas de fractura
O Deformidades
O Dolor
O Crepitación
O Explorar movimientos activos y pasivos en:
O Flexión/extensión
O Rotación interna/externa
O Abducción/Aducción
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
O Maniobra de compresión-distracción de la
pelvis:
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
Valoración neurológica
lesiones medulares
Dermatomos
• C2-C4 región encima mm.
pectoral (capelina cervical)
• C5 sobre deltoides
• C6 pulgar
• C7 dedo medio
• C8 meñique
• T4 pezón
• T8 apéndice xifoides
• T10 ombligo
• T12 sínfisis pubis
• L4 superficie medial pierna
• L5 primer y segundo dedo pie
• S1 lateral pie
• S3 tuberosidad isquiática
• S4-5 región perianal
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
Miotomos
C5 levanta codo nivel hombro
(deltoides)
C6 flexiona codo (bíceps)
C7 extiende codo (tríceps)
C8 flexiona muñeca y dedos
T1 extiende dedos, abductor
meñique
L2 flexión cadera (iliopsoas)
L3-4 extensión rodilla y reflejo
patelar (cuadríceps)
L4-L5-S1 flexión rodilla,
abductores
L5 dorsiflexión dedo gordo
(extensores largos)
S1 flexión plantar tobillo
(gastrocnemio)
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
Exploración nervios periféricos MMSS
NERVIO
MOTILIDAD
SENSIBILIDAD
Cubital
Abducción del índice
Meñique
Mediano, distal
Contracción tenar con oposición
Índice
Mediano, interóseo anterior
Flexión del pulpejo del índice
Musculocutaneo
Flexión del codo
Región interna del antebrazo
Radial
Pulgar, extensión
metacarpofalángica de los
dedos
Primer espacio interdigital
dorsal
Axilar
Deltoides
Región externa del hombro
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
Exploración nervios periféricos MMII
NERVIO
MOTILIDAD
SENSIBILIDAD
Femoral
Extensión de la rodilla
Región anterior de la rodilla
Obturador
Aducción de cadera
Parte media del muslo
Tibial posterior
Flexión de ortejos
Planta del pie
Peroneo superficial
Eversión del tobillo
Región dorsal externa del pie
Peroneo profundo
Dorsiflexión tobillo/ortejo
Primero y segundo espacios
interdigitales dorsales
Ciático
Dorsiflexión plantar
Pie
Glúteo superior
Abducción de cadera
Glúteo inferior
Glúteo mayor, extensión de
cadera
MPG Journal.
Nº17. Vol.1. Mayo 2014
Descargar
Fichas aleatorios
Prueba

4 Tarjetas Arthas Quinzel

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

notas de enfermeria

0 Tarjetas Karen LCHB

Crear fichas