Recuperem la memòria històrica

advertisement
Recuperem
la memòria
històrica
El 6 de desembre de 1932 tingué lloc l’acte solemne de constitució del Parlament de Catalunya. S’elegí Lluís Companys i Jover, president; Joan Casanovas i Maristany, vicepresident primer, i Antoni Martínez Domingo, vicepresident segon.
Els diputats es podien constituir en fraccions o grups parlamentaris a partir de 4 diputats. Per tant, se’n van constituir
tres, encara que en el decurs dels anys hi va haver aliances diferents.
Exposició
L’objecte d’aquesta exposició és donar a conèixer la producció
documental recuperada i oferir una selecció dels documents
que, fruit de donacions, conserva l’Arxiu del Parlament i també dels documents conservats per familiars de funcionaris del
Parlament de l’època republicana que han estat gentilment
cedits per a aquesta mostra.
Els documents de
l’Arxiu del Parlament
1932-1939
El dia 20 de novembre de 1932, amb les eleccions al Parlament
de Catalunya, es va escenificar la fi d’un llarg període històric de més de dos segles d’absència d’autogovern i d’institu­
cions dirigides per representants dels ciutadans de Catalunya.
El Decret del 8 de maig de 1931, aprovat pel Govern de la República, establia un sistema electoral majoritari a dues voltes
amb representació de les minories, la qual cosa implicava obtenir a la primera volta un 20% dels vots per a poder ser elegit.
Aquest sistema es basava en el sufragi universal masculí dels
més grans de 23 anys.
Els partits polítics es presentaren en candidatures formades
per coalicions que abraçaven tot el ventall ideològic. El resultat de les eleccions va ser el següent:
LLEIDA, 14 diputats
Per les majories: ERC, 11 diputats
Per les minories: FPRC, 3 diputats (La Lliga)
GIRONA, 14 diputats
Per les majories: ERC, 11 diputats
Per les minories: CCPS, 3 diputats (La Lliga)
BARCELONA CIRCUMSCRIPCIÓ, 19 diputats
Per les majories: ERC, 13 diputats; USC, 2 diputats
Per les minories: CC, 3 diputats (La Lliga); UDC, 1 diputat
BARCELONA CIUTAT, 24 diputats
Per les majories: ERC, 17 diputats; USC, 2 diputats
Per les minories: CC, 5 diputats (La Lliga)
TARRAGONA, 14 diputats
Per les majories: ERC, 6 diputats; PRA, 4 diputats; USC, 1 diputat
Per les minories: UC, 2 diputats (La Lliga); CET, 1 diputat (PCR)
Mapa de Catalunya. Escala gràfica. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya, 1931. 57 x 50 cm
[Reproducció de l’exemplar de la cartoteca digital de l’ICGC]
CC Concòrdia Ciutadana (La Lliga)
CET Coalició d’Esquerres Tarragonines (PCR, Partit Catalanista Republicà)
CCPS Candidatura Catalanista de Pacificació Social (La Lliga)
ERC Esquerra Republicana de Catalunya
FPRC Front Proporcionalista Republicà Catalanista de les Comarques de Lleida (La Lliga)
PRA Partit Radical Autònom
UC Unió Ciutadana
UDC Unió Democràtica de Catalunya
USC Unió Socialista de Catalunya
cional de Catalunya. El 2005 la Generalitat la va retornar al seu
productor original, el Parlament de Catalunya.
El fons conté documentació generada per l’activitat legislativa i
també la produïda com a ens administratiu. En destaquen: actes electorals, credencials dels diputats electes, adscripcions,
relacions de membres que formen part de comissions diverses,
documents originats per l’activitat legislativa i documentació
producte de la gestió administrativa, com els registres d’ordres
presidencials, els pressupostos dels anys 1933 i 1934 o els documents relatius als recursos humans (expedients individuals,
dotacions de plantilla o convocatòries d’oposicions).
Diaris de sessions, 1932-1938.
Donació Família Villamartín.
Parlament de Catalunya
Família Villamartín
El Parlament exercí les competències que li atribuïa l’Estatut
d’autonomia durant el període 1932-1939, amb l’excepció de
la pausa derivada dels Fets d’Octubre del 1934. L’última sessió es va celebrar l’1 d’octubre de 1938, en la qual es va renovar la presidència i la Mesa, per renúncia de Joan Casanovas.
S’elegí Josep Irla i Bosch president i Antoni Rovira i Virgili vicepresident primer. Tot i que un decret del Govern de la Generalitat autoritzava el Parlament a reunir-se de nou a Olot, no
es va fer cap més sessió oficial de la cambra catalana. Això no
obstant, el Parlament havia celebrat 259 sessions ordinàries i
7 d’extraordinàries i n’és ben destacable l’obra legislativa, 122
lleis aprovades.
El 5 d’abril de 1938 el general Franco va decretar l’abolició de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya. A partir d’aleshores, els
diputats i el personal de la cambra van viure circumstàncies
diferents. L’any 1940, només 15 dels 83 diputats residien a Catalunya; 5 havien mort abans de la Guerra i 2 durant el conflicte; 2 van ser afusellats acabada la Guerra, i 59 es van haver d’exiliar. Així mateix, durant quatre dècades, el Parlament
va tenir 4 presidents a la diàspora —Josep Irla i Bosch, Antoni Rovira i Virgili, Manuel Serra i Moret i Francesc Farreras i
Duran.
Malgrat tot, no es poden obviar els gairebé vuitanta funcionaris i personal eventual que haurien passat per la cambra,
els quals formaven part d’una estructura administrativa imprescindible per al bon funcionament de l’estructura política. Tots, i especialment els que hi eren al gener del 1939, van
tenir sort diversa: alguns foren mobilitzats, altres van morir
abans de la Guerra o en combat, altres foren empresonats o es
van haver d’exiliar, sense que se n’hagi sabut res més, i també
n’hi va haver que foren depurats i que, en el millor dels casos,
van poder exercir de funcionaris en administracions on eren
funcionaris abans de l’etapa del Parlament.
Així mateix, la producció documental de la cambra ha tingut
la mateixa sort diversa que la dels seus membres. Persones
vinculades i sensibilitzades pel valor de la documentació se’n
van endur una part per a preservar-la i, quan va arribar la democràcia, la van retornar al Parlament. La producció documental espoliada, que va raure a l’Arxiu de la Guerra Civil, a
Salamanca, avui dia encara es conserva a l’Arxiu Nacional de
Catalunya i no forma part d’aquesta mostra.
Francesc Villamartín i Canadell va ser funcionari del Parlament de l’etapa republicana.
Diaris de sessions, 1932-1938: Col·lecció completa ingressada
per donació de M. Teresa Villamartín l’any 1984. S’estructura
en cinc volums enquadernats corresponents a 259 sessions de
Ple i, un altre volum, recapitulatiu i útil per a la recerca de la
informació continguda en els diaris, titulat Resum de deliberacions des de la constitució fins el dia 5 d’octubre del 1934.
Mostra de documents de
la Donació Família Mainar.
Parlament de Catalunya
Família Mainar
Josep Mainar i Pons, funcionari del Parlament de l’etapa republicana, va conservar alguns documents relacionats amb el
Parlament al llarg de la seva vida. El 1985 i també el 2005 els
seus familiars van fer donació al Parlament dels documents
següents:
Memòria dels treballs realitzats [Biblioteca del Parlament],
1933: És un informe enquadernat elaborat pel bibliotecari-arxiver Joan Ors en el qual descriu la tasca que va dur a terme a
la Biblioteca del Parlament durant l’any 1933.
Llibres de comptabilitat, 1932-1938.
Donació Ajuntament d’Olot.
Parlament de Catalunya
Ajuntament d’Olot
Llibres de comptabilitat, 1932-1938: La documentació comptable del Parlament es va localitzar a l’Arxiu Municipal d’Olot
el 1988 i la corporació municipal la va retornar al Parlament.
Consta de 4 llibres: Llibre d’actes d’arqueig, Llibre de caixa, Llibre auxiliar del diari d’intervenció de pagaments i Llibre diari
d’intervenció de pagaments (només del 19.06.36 al 30.09.38).
Obres de rehabilitació del Palau del Parlament, 1932-1936:
Conjunt de documents que va recopilar Josep Mainar durant
els anys que va col·laborar en les obres de rehabilitació del Palau del Parlament, amb el director d’obres, Santiago Marco: informe sobre els treballs pendents de dur a terme i els ja executats, relació de factures amb els noms de les empreses i els
artesans, factures originals (còpies quadruplicades), notes de
detall de les obres, dos plànols de l’hemicicle i la fotografia de
com va quedar definitivament l’hemicicle.
Àlbum Tarradellas, 1934: El 2005 Montserrat Mainar, filla de
Josep Mainar, va donar l’àlbum de fotografies al Parlament.
Aquest àlbum el va encomanar Santiago Marco, director de les
obres del Palau (1932-1933), en homenatge a Josep Tarradellas,
conseller de Governació de la Generalitat i políticament responsable de les obres. En va fer tres àlbums, un dels quals Santiago Marco va regalar a Josep Mainar. Consta de 39 fotografies en què es visualitzen diferents espais després de les obres de
rehabilitació.
Josep Fornas i Martínez
Mostra de documents de
la Donació Família Perxés.
Parlament de Catalunya
Família Perxés
Documentació parlamentària i administrativa, 1932-1938: Va
estar amagada al mas Perxés durant tota l’etapa política del
franquisme fins al 2000, any en què va ingressar a l’Arxiu Na-
El 1985 Josep Fornas, diputat a la primera legislatura, va fer
una important donació del seu fons bibliogràfic a la Biblioteca del Parlament. En destaquen els cartells, les revistes, els dia
ris, les monografies, els fulls solts i altres documents sobretot
de l’àmbit de la història i la política catalanes que es van editar durant l’època de la República, encara que també engloba
un conjunt d’obres molt importants de l’etapa del franquisme.
A més, va fer donació dels mapes geogràfics de Catalunya, dibuixats pel geògraf Pau Vila com a resultat dels estudis i treballs fets en la divisió territorial de Catalunya del 1936.
Relació de diputats 1932-1938
Plantilla de personal 1932-1939
DIPUTATS
D’ABADAL I CALDERÓ, Raimon
ANDREU I ABELLÓ, Josep
ARMENDARES I TORRENT, Salvador
ARMENGOL I TALÓ, Gaspar
ARNAU I CORTINA, Francesc
BALART I ARMENGOL, Joan
BANCELLS I XIBERTA, Joan
BARRERA I MARESMA, Martí
BATTESTINI I GALUP, Nicolau
BILBENY I BOSCH, Joaquim
BLASI I MARANGES, Pere
BRU I JARDÍ, Lluís
CANTURRI I RAMONET, Enric
CARRERAS I ARTAU, Tomàs
CASABÓ I TORRES, Josep Maria
CASADEMUNT I ARIMANY, Xavier
CASANELLES I IBARS, Joan
CASANOVAS I MARISTANY, Joan
CEREZO I HERNÀEZ, Pere
COLLDEFORNS I MARGALLÓ, Amadeu
COMAS I CALVET, Pere
COMORERA I SOLER, Joan
COMPANYS I JOVER, Josep
COMPANYS I JOVER, Lluís
COROMINES I MONTANYA, Pere
CUNILLERA I RIUS, Miquel dels Sants
DALMAU I PLA, Laureà
DENCÀS I PUIGDOLLERS, Josep
DOT I ARXER, Antoni
DURAN I VENTOSA, Lluís
ESPANYA I SIRAT, Josep Maria
FÀBREGA I POU, Josep
FARRERAS I DURAN, Francesc
FOLCH I FOLCH, Josep
FONTBERNAT I VERDAGUER, Josep
FRONJOSÀ I SALOMÓ, Joan
GALÉS I MARTÍNEZ, Manuel
GASSOL I ROVIRA, Bonaventura
GERHARD I OTTENWAELDER, Carles
GUINART I CASTELLÀ, Miquel
IRLA I BOSCH, Josep
LLORET I ORDEIX, Pere
LLUHÍ I VALLESCÀ, Joan
MACIÀ I LLUSSÀ, Francesc
MACIÀ I LLUSSÀ, Francesc
MAGRE I UBACH, Jaume
MARTÍNEZ I DOMINGO, Antoni
MESTRES I ALBET, Pere
MIAS I CODINA, Pere
MIRACLE I MERCADER, Antoni
MORA I ADSERÀ, Joan
PALACÍN I SOLDEVILA, Ricard
PI I SUNYER, Carles
PUIG I FERRETER, Joan
RIBAS I SOBERANO, Francesc
RIERA I CLARAMUNT, Francesc
ROMEVA I FERRER, Pau
ROSSELL I VILAR, Pere Màrtir
ROURET I CALLOL, Martí
ROVIRA I ROURE, Joan
ROVIRA I VIRGILI, Antoni
RUIZ I PONSETÍ, Estanislau
SAURET I GARCIA, Joan
SECANELL I APARICIO, Antoni
SELLÉS I FIGUERES, Jaume
SELVES I CARNER, Joan
SERRA I HÚNTER, Jaume
SERRA I MORET, Manuel
SIMÓ I BOFARULL, Jaume
SOL I MESTRE, Romà
SOLER I BRU, Joan Baptista
SOLÉ I PLA, Joan
TALLADA I PAULÍ, Josep Maria
TALLADA I PAULÍ, Josep Maria
TARRADELLAS I JOAN, Josep
TAULER I PALOMARES, Joan
TORRES I BARBERÀ, Humbert
TRIAS DE BES I GIRÓ, Josep Maria
VALLÈS I PUJALS, Joan
VALLS I TABERNER, Ferran
VENTOSA I CALVELL, Joan
VIADIU I VENDRELL, Francesc
VIDAL I GUARDIOLA, Miquel
XIRAU I PALAU, Antoni
YVARS I MESEGUER, Gonçal
PRESIDÈNCIA (càrrecs de confiança)
ACR Acció Catalana Republicana
ERC Esquerra Republicana de Catalunya
LR
Lliga Regionalista
SIGLES
LR
ERC
ERC
ERC
ERC
ERC
ERC
ERC
ERC
ERC
ERC
ERC
ERC
LR
LR
ERC
ERC
ERC
ERC
ERC
ERC
USC
ERC
ERC
ERC
PRA
ERC
ERC
ERC
LR
ERC
ERC
ERC
PRA
ERC
USC
ERC
ERC
USC
ERC
ERC
ACR
ERC
ERC
ERC
ERC
LR
ERC
ERC
LR
PRDF
ERC
ERC
ERC
ERC
UR
UDC
ERC
ERC
LR
ERC
USC
ERC
LR
UR
ERC
ERC
USC
PRA
LR
ERC
UC
LR
LR
ERC
ERC
ERC
LR
LR
LR
LR
ERC
LR
ERC
PRA
CIRCUMSCRIPCIÓ
Girona
Tarragona
Barcelona
Barcelona
Girona
Barcelona
Girona
Barcelona ciutat
Barcelona ciutat
Barcelona
Girona
Barcelona
Lleida
Girona
Tarragona
Girona
Barcelona ciutat
Girona
Girona
Barcelona ciutat
Barcelona
Barcelona
Lleida
Barcelona
Lleida
Tarragona
Girona
Barcelona ciutat
Girona
Barcelona ciutat
Lleida
Girona
Tarragona
Tarragona
Barcelona
Barcelona ciutat
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Barcelona ciutat
Girona
Tarragona
Barcelona ciutat
Lleida
Barcelona ciutat (r)
Lleida
Barcelona ciutat
Barcelona
Lleida
Barcelona
Barcelona
Lleida
Barcelona ciutat
Barcelona ciutat
Barcelona ciutat
Barcelona
Barcelona
Barcelona ciutat
Tarragona
Lleida
Tarragona
Barcelona ciutat
Lleida
Lleida
Barcelona
Barcelona
Barcelona ciutat
Barcelona
Tarragona
Lleida
Barcelona ciutat
Barcelona ciutat
Tarragona
Barcelona ciutat (r)
Barcelona ciutat
Barcelona ciutat
Lleida
Barcelona
Girona
Barcelona ciutat
Barcelona ciutat
Lleida
Barcelona
Girona
Tarragona
PRDF Partit Republicà Democràtic Federal
PRA Partit Radical Autònom
USC Unió Socialista de Catalunya
Secretari particular president
J. Casanovas
Secretari particular president accidenDELGRÀS I SANTIGOSA, Carles
tal J. Serra
Secretari Particular president accidenFRANCÈS LADRÓN DE CEGAMA, Josep M.
tal J. Serra
Secretari particular president accidenSERRA Y PERAYRE, Jesús
tal J. Serra
Secretari particular president
VIGO I BÈNIA, Emili
J. Irla
CASANOVAS I CUBERTA, Joan
DEPENDÈNCIES I OFICINES. Títol IV. Art. 11 Reglament de les Oficines i Serveis
SECRETARIA GENERAL
SOLDEVILA I ZUBIBURU, Carles
FRANQUESA I FELIU, Lluís
BOADA I MARLÉS, Salvador
FERNÁNDEZ-ARGÜELLES I FERRER, Antoni
POBIL I ZUZUÁRREGUI, Josep Pasqual del
ROIG I QUEROL, Enric
SUBIRACHS I POCH, Antoni
CASTELLTORT I BALCELLS, Rafael
SANAHUJA I GABARRÓ, Francesc
XURIGUERA I PARRAMONA, Ramon
PATXOT I IRLA, Lluís
PINYOL I ANDREU, Ramon
CARNER-RIBALTA, Josep
BADIA I VIDAL, Josefa
PASQUAL, Sara
ALEMANY I QUINTANA, Joan
BENEDITO I MARTRÚS, Francesc
BRU I CASULLERAS, Francesc
FABRA I GRAU, Pasqual
DE CHOPITEA I UTHOFF, Isabel Maria
ESTALELLA I CREUS, Pilar
JULIÀ I LÓPEZ, Teresa
PUIG I CARRERA, Josepa
PUIG I MARTÍ, Teresa
PUIG I ORRIOLS, Carme
TOBIAS I FERRÉ, Francesca
FONT I OROBITG, Marià
MAYOL, Manuel
LLAGOSTERA, Joan
SUÑOL I GARRETA, Salvador
UBACH I ROVIRA, Felip
COMAS I VALLS, Maria del Carme
ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Carme
NUNELL I SAYÉ, Àngela
PRATS I PALACÍN, Maria
ROVIRA, Montserrat
SUREDA, Maria Lluïsa
Oficial Major
Oficial Major Accidental
Oficial Primer-Interventor de Cabals
Oficial Primer
Oficial Primer
Oficial
Oficial Comptable
Oficial Segon
Oficial Segon
Oficial Segon
Auxiliar
Auxiliar de la secretaria de la Presidència
Cap de Premsa
Taquimecanògrafa
Taquimecanògrafa
Mecanògraf
Mecanògraf
Mecanògraf
Mecanògraf
Mecanògrafa
Mecanògrafa
Mecanògrafa
Mecanògrafa
Mecanògrafa
Mecanògrafa
Mecanògrafa
Auxiliar Administratiu
Auxiliar Administratiu
Auxiliar Administratiu
Auxiliar Administratiu
Auxiliar Administratiu
Auxiliar Administrativa
Auxiliar Administrativa
Auxiliar Administrativa
Auxiliar Administrativa
Auxiliar Administrativa
Auxiliar Administrativa
ARXIU I BIBLIOTECA
ORS I VERDE, Joan
FRANCÈS I CAMPS, Màrius
Bibliotecari-Arxiver
Mecanògraf
REDACCIÓ DEL DIARI DE SESSIONS
QUINTANA ROMANS, Francesc
CASES i POUS, Miquel
ARTÍS I TOMÀS, Avel∙lí
PELLICER I SALABERT, Canut
ROURE-TORENT, Josep
CEBAMANOS I MELÚS, Joan
LLOR I FORCADA, Joan
MARTÍ I MARCH, Pere
PARDO I FUENTES, Josep
ROMANYÀ I TORNER, Francesc
BELLET I RUBIO, Josep
BURGUET I BOIX, Raimon
CANUDAS I DRUGUET, Joan
CARBONELL I ESPLUGAS, Emili
FRANSITORRA I ALENYÀ, Manuel
GÀZQUEZ I SALVADOR, Josep
VILLAMARTÍN I CANADELL, Francesc
VIVES I ORTS, Màrius
FARRÉS I FÀBREGAS, Montserrat
TUTUSAUS I FOLCH, Carme
Director del Diari de Sessions
Sotsdirector del Diari de Sessions
Redactor en Cap
Redactor 2on
Redactor 2on
Taquígraf 1er
Taquígraf 1er
Taquígraf 1er
Taquígraf 1er
Taquígraf 1er
Taquígraf 2on
Taquígraf 2on
Taquígraf 2on
Taquígraf 2on
Taquígraf 2on
Taquígraf 2on
Taquígraf 2on
Taquígraf 2on
Taquígrafa 2ona
Taquígrafa 2ona
MAJORDOMIA
COSTA I VILANOVA, Dalmau
MAINAR I PONS, Josep
ALSINA I CAMPMANY, Joan
ESTEVE I FONT, Joaquim
MARIMON I FORNELLS, Josep
SANCHO I JOANEDA, Armand
VOCERRAIZ I PASTOR, Alfred
MACAU I FONT, Arcadi
ALCOVERRO I VALLEJO, Gaspar
ALTARRIBA I VILA, Josep
BLANCO I CIBERA, Josep
Cap de Cerimonial i Majordomia
Auxiliar Segon
Sotsconserge
Ajudant Xofer Presidència
Xofer Presidència
Xofer Presidència
Xofer Presidència
Conserge
Ordenança
Ordenança
Ordenança
MAJORDOMIA
BOSCH I SAURÍ, Bartomeu
BUENDIA I CÀRCELES, Antoni
CASALS I ROURE, Enric
CHAPARRO I RIERA, Eduard
FARRÉ I ESTRUGA, Gabriel
FERRARI I LLOMBART, Albert
FERRER I DOMÈNECH, Pere
GABARRÓ I POU, Ramon
GARCÍA I ASTURIANO, Francesc
GARRIGA I FABRELLES, Francesc
GIFRÉ I BARCELÓ, Lluís
GOSA I SALVADOR, Manuel
GRAU I PROUS, Francesc
JIMÉNEZ I SERRA, Jaume
JOFRA I ROVIRA, Martí
LLAUDÓ I CALVET, Josep
LLENAS I BOSCH, Florenci
LÓPEZ I AZNAR, Francesc
MATEU I MOLES, Josep
MITJAVILA I BARNOLA, Josep
NABAU I FITÓ, Salvador
PALLARÈS I ROCA, Josep
PATULLÉ I VILA, Josep
PUIG I GIL, Josep
RALLÓ I FARRIOL, Josep
RAMONEDA I OLIACH, Jaume
RIBA I RAVENTÓS, Jaume
ROIG I DALMAU, Emili
ROS I GENER, Andreu
SANAHUJA I SERRA, Joan
SANCHO I JOANEDA, Leopold
SOLÉ I MONTAGUT, Ramon
SOLER I MONTAGUT, Joan
SUNYER I PERIS, Miquel Joan
TUBAU I BARDOLET, Melitó
UMBERT I SOLER, Josep
VILANOVA I BOSCH, Pere
PLA I CERVERA, Ramon
DURAN I BOSCH, Josep
FERRER I DOMÈNECH, Manuel
ALCÀCER I PEÑALVER, Rafael Maria
ALSINA I MARINÉ, Pere
GRAU I TOLOSA, Francesc
RIBAS I RIPOLL, Josep
PLANTADA, Josep
VILASECA I BORJA, Josep
HUGUET I MORERA, Josep
MAÑÉ I ANDREU, Martí
MERCET I MIR, Gil
MAS I CABROL, Lídia
BRU I MICÓ, Consol
LLAS I ESCARP, Teresa
ROGEL, Concepció
ROMEU I MAÑÉ, Francesca
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança manteniment
Vigilant nocturn
Vigilant nocturn
Ciclista
Ciclista
Ciclista
Ciclista
Fuster
Fuster
Ordenança-Electricista
Ordenança-Paleta
Sereno
Serveis Higiene
Telefonista
Telefonista
Telefonista
Telefonista
Recuperem
la memòria
històrica
Els documents de
l’Arxiu del Parlament
1932-1939
Façana del Parlament de Catalunya. Àlbum Tarradellas. Donació Família Mainar
ALTRES SERVEIS
SERVEI MÈDIC
DENCÀS I PUIGDOLLERS, Càndid
PUIGDELLÍVOL I PUIGDELLÍVOL, Josep
QUINTANA ROMANS, Joan
Metge Primer
Metge
Metge Segon
SERVEI BAR-MENJADOR
REGÀS I ARDÈVOL, Miquel
BOSCH I PAUNER, Gaspar
TRIAS I COLL, Josep
Arrendatari-Bar
Ordenança-Bar
Servei de Bar
Sessió del Parlament de Catalunya. Discurs d’investidura del president de la Generalitat.
Arxiu Nacional de Catalunya. Josep Dominguez. 14.12.1932
CRIDA ALS CIUTADANS
El Parlament de Catalunya fa una crida als ciutadans per tal
que participin en la recerca d’informació sobre la història de
la institució i del personal i l’activitat que es duia a terme a la
cambra. En el cas que algú tingui indicis d’on es pot localitzar altra documentació d’aquesta etapa política, el Parlament
agrairà que li ho comuniqui per tal de poder confegir i compartir la memòria històrica dels nostres avantpassats.
memoriahistorica@parlament.cat
Mostra de documents de la Donació Família Perxés. Parlament de Catalunya
Descargar